Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Grodzka Nysa tel. (0-77) fax.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Grodzka19 48-300 Nysa tel. (0-77) 409-11-50 fax."

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Grodzka Nysa tel. (0-77) fax. (0-77) Przetarg nieograniczony na druk ksiąŝki pt. Praktyczne porady z zakresu pisania pracy dyplomowej, czyli jak napisać i obronić wybrany temat na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 1

2 Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. Nazwa i adres zamawiającego dane zamawiającego. 2. Tryb udzielenia zamówienia. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 4. Termin wykonania zamówienia. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego w wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 8. Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 9. Wymagania dotyczące wadium. 10. Termin związania ofertą. 11. Opis sposobu przygotowania ofert. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 13. Opis sposobu obliczenia ceny. 14. Opis kryteriów oceny ofert. 15. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 19. Opis części zamówienia, jeŝeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 20. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych. 22. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. Załączniki do specyfikacji: Załącznik nr 1 Formularz cenowy oferty. Załącznik nr 2 Oświadczenie. Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 4 Wzór Umowy Załącznik nr 5 Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy 2

3 Informacje wprowadzające UŜyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: a) Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie lub Zamawiający. b) Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. c) SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. d) Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. e) Zamówienie naleŝy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w punkcie 3 SIWZ. f) Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŝy ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 1. Nazwa i adres zamawiającego. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie; ul. Grodzka 19; Nysa. Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (0-77) Godziny urzędowania: od 8:00 do 16:00 Znak Postępowania: ZP 12/2007. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego naleŝy posługiwać się tym znakiem. 2. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie przetargowe jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest druk ksiąŝki pt. Praktyczne porady z zakresu pisania pracy dyplomowej, czyli jak napisać i obronić wybrany temat oraz transport wydrukowanej ksiąŝki do siedziby Zamawiającego i jej rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem druk rozumie się: skład, łamanie, druk, introligatornię oraz dostawę skryptu do siedziby Zamawiającego. Wspólny słownik zamówień CPV: usługi drukowania i dostawy. 3

4 Parametry techniczne ksiąŝki: a) objętość: około 80 stron, b) format 16,0 cm x 23,5 cm, c) druk czarno biały (czcionka Times New Roman 11 pkt.), tekst przygotowany jest w plikach d) oprawa miękka, szyta, foliowana błyszcząca, e) druk na papierze ofsetowym o gramaturze 80 g/m 2, f) okładka papier chromokard o gramaturze 250 g/m 2 kolorowa 4/0, g) tekst zawiera ok. 10 czarno-białych rysunków i fotografii, h) nakład: 300 egzemplarzy. Zamawiający dostarczy materiał przeznaczony do druku w wersji elektronicznej na płycie CD, w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w Postępowaniu. Tekst będzie przygotowany do druku, lecz naniesienie poprawek korektora moŝe wiązać się z jego ponownym składem i łamaniem. Wykonawca nie moŝe powierzyć realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom z wyjątkiem transportu. 4. Termin wykonania zamówienia. Przedmiot Zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie - do 30 dni od daty zawarcia umowy. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu i niŝej wymienionych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złoŝyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w Postępowaniu lub, którzy złoŝyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. 4

5 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy - (załącznik nr 2 do SIWZ), b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług (a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), których przedmiotem był druk wydawnictw, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot Zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty (nie mniej niŝ dwa) potwierdzające, Ŝe usługa została wykonana naleŝycie - (naleŝy wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ). Do oferty naleŝy dołączyć równieŝ 1 egzemplarz ksiąŝki (spośród ksiąŝek, na które Wykonawca przedstawia referencje) wykonanej przez Wykonawcę w oprawie miękkiej, szytej, foliowanej. Załączony egzemplarz będzie oceniany przez komisję przetargową pod względem jakości wykonania. W przypadku gdyby Wykonawca brał wcześniej udział w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Zamawiającego i dołączał wówczas do składanej oferty egzemplarz ksiąŝki, który równieŝ w niniejszym Postępowaniu chce poddać ocenie punktowej w kategorii jakość druku ksiąŝki to nie jest koniecznym ponowne załączanie tej ksiąŝki. W takim przypadku wystarczy, Ŝe Wykonawca w składanej ofercie poda tytuł ksiąŝki i numer postępowania przetargowego, w którym ksiąŝka stanowiła załącznik do oferty. Wykonawca składa Ŝądane dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub przez pełnomocnika upowaŝnionego do złoŝenia oferty w jego imieniu). Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru. W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez pełnomocnika, wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą spełniać warunki udziału w Postępowaniu oraz złoŝyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zawartymi powyŝej zapisami. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie Zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał i doświadczenie. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z ustanowionym Pełnomocnikiem. 5

6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację Zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie o wspólnej realizacji Zamówienia zawierające w swojej treści przynajmniej następujące postanowienia: - określenie celu gospodarczego, - oznaczenie podmiotów i podziału zadań, - oznaczenie Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców, - oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego, co najmniej okres realizacji przedmiotu Zamówienia oraz oferowanej gwarancji i rękojmi, - zasadę odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie Zamówienia zgodnie z art. 369 Kodeksu cywilnego, - zakaz dokonywania zmian w wyŝej wymienionych zapisach porozumienia bez zgody Zamawiającego. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87 poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego w wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faxem w godzinach urzędowania określonych w punkcie 1 SIWZ. Korespondencja, która wpłynie po godzinach urzędowania, będzie traktowana jako otrzymana w następnym dniu roboczym. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Numer faksu Zamawiającego został podany w punkcie 1 SIWZ. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ będą udzielane niezwłocznie na kaŝde pisemne zapytanie Wykonawcy, które wpłynie do Zamawiającego w terminie nie krótszym niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej. 8. Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - Lesław Wierdak, numer telefonu (0-77) , - Ireneusz Miszczak, numer telefonu (0-77)

7 9. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 10. Termin związania ofertą. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 12 SIWZ. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający moŝe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 11. Opis sposobu przygotowania ofert Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i zło- Ŝeniem oferty, niezaleŝnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 Ustawy Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej Osoby Uprawnione ). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo moŝe takŝe obejmować uprawnienie do zawarcia umowy) Na ofertę składają się następujące dokumenty: a) Formularz cenowy oferty - przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ. b) Oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ), podpisane przez Osoby Uprawnione, w którym Wykonawca potwierdza, Ŝe wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w punkcie 5.1 SIWZ. 7

8 c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej d) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, których przedmiotem był druk wydawnictw, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot Zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty (nie mniej niŝ dwa) potwierdzające, Ŝe usługa została wykonana naleŝycie - (naleŝy wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ). Do oferty naleŝy dołączyć równieŝ 1 egzemplarz ksiąŝki (spośród ksiąŝek, na które Wykonawca przedstawia referencje) wykonanej przez Wykonawcę w oprawie miękkiej, szytej, foliowanej. Załączony egzemplarz będzie oceniany przez komisję przetargową pod względem jakości wykonania. e) Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) na warunkach określonych we Wzorze Umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni, posiadane doświadczenie i potencjał techniczny członków konsorcjum. W związku z powyŝszym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złoŝyć jeden komplet dokumentów. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty i oświadczenia przygotowane odrębnie w odniesieniu do kaŝdego z członków konsorcjum KaŜdy Wykonawca moŝe przedstawić tylko jedną ofertę Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeŝenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone jako tajemnice przedsiębiorstwa były przez Wykonawców złoŝone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Grodzka 19, Nysa, biuro Rektora pokój 215, oraz opisane Oferta do przetargu nieograniczonego nr ZP 12/2007 nie otwierać przed dniem , godzina 10: Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt SIWZ. Na kopercie zewnętrznej naleŝy dodatkowo umieścić zastrzeŝenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. 8

9 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Termin składania ofert upływa r. o godz. 09:00. Oferty złoŝone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienia protestu. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŝszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską Ofertę naleŝy dostarczyć do siedziby Zamawiającego pokój 215, w kopercie opisanej zgodnie z punktem 11.9 SIWZ Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny kaŝdej oferty, terminy wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji i warunki płatności, zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 13. Opis sposobu obliczenia ceny Podana w ofercie cena musi być wyraŝona w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu nale- Ŝytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu Zamówienia Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu cenowym oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Cena nie ulega zmianie przez okres waŝności oferty (związania) oraz okres realizacji zamówienia JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14. Opis kryteriów oceny ofert. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy, Zamawiający uzna jego ofertę za odrzuconą. Następnie Zamawiający dokona oceny, czy oferty Wykonawców niewykluczonych z Postępowania nie podlegają odrzuceniu. 9

10 Ocena ofert zostanie dokona w oparciu o następujące kryteria: 1. Oferowana cena waga kryterium 70%. 2. Jakość druku ksiąŝki waga kryterium 30%. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru: w którym: gdzie: P P = OJ C ( P C 0,70) + ( P 0,30) Cmin = 100 pkt C P C = liczba punktów za kryterium cena. C min = najniŝsza cena wynikająca ze złoŝonych ofert. C = cena oferty badanej. X X Ocena jakości druku ksiąŝki, będzie dokonana subiektywnie przez członków komisji przetargowej na podstawie załączonej do oferty ksiąŝki. W tym zakresie oferta moŝe uzyskać od oceniającego członka komisji od 0 do 30 punktów. Ocenie w kryterium jakości druku ksiąŝki podlegać będą następujące elementy: a) jakość wydruku tekstu 0 10 pkt, b) jakość wydruku rysunków i ich opisów pkt, c) jakość oprawy pkt, Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: Pbad P = 100 pkt P gdzie: OJ max P OJ = liczba punktów za kryterium jakość druku. P bad = ilość punktów przyznanych ksiąŝce z badanej oferty. P max = maksymalna ilość punktów uzyskanych przez ksiąŝkę spośród złoŝonych ofert. JeŜeli nie będzie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i jakości druku ksiąŝki, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niŝszą ceną. W toku oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki zgodnie z przepisami określonymi w Art. 87 ust. 2 i Art. 88 Ustawy. O poprawieniu oczywistych omyłek Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców. Wykonawcy, których cena oferty została poprawiona zgodnie z Ustawą w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek maja obowiązek wyrazić zgodę na ich poprawienie. Nie wyraŝenie zgody w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty. 10

11 15. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z Postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 15.1a SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed terminem związania ofertą JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki umowy zawiera Wzór Umowy przedstawiony w załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11

12 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. W prowadzonym Postępowaniu maja zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Ustawy Środki ochrony prawnej Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca moŝe wnieść protest do Zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, Zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust 6 Ustawy Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złoŝyli oferty Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy maja interes prawny w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie określonym w Ustawie Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: - treści ogłoszenia, - postanowień SIWZ, - wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu Brak rozstrzygnięcia protestu w w/w terminie uznaje się za jego oddalenie W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy dotyczące odwołań i skarg. 19. Opis części zamówienia, jeŝeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 12

13 20. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Zamówienie uzupełniające moŝe być udzielone w przypadku wyczerpania nakładu ksiąŝki i podjęciu decyzji przez Zamawiającego o dodrukach. 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 22. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 23. Załączniki do specyfikacji. Załącznik nr 1 Formularz cenowy oferty. Załącznik nr 2 Oświadczenie. Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług. Załącznik nr 4 Wzór Umowy Załącznik nr 5 Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy 13

14 Załącznik nr 1 do SIWZ......, dnia r. (Pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY OFERTY do postępowania przetargowego nr ZP 12/ druk ksiąŝki pt. Praktyczne porady z zakresu pisania pracy dyplomowej, czyli jak napisać i obronić wybrany temat Pełna nazwa Wykonawcy... Dokładny adres:... Telefon/ fax/ ... Cena za realizację przedmiotu zamówienia:... zł. (całkowita kwota brutto) słownie zł:... Cena oferty pokrywa wszystko, co moŝe być konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Oświadczam, Ŝe udzielam 12 miesięcznej gwarancji dla przedmiotu zamówienia. Oświadczam, Ŝe wyraŝam zgodę na płatność przelewem w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Oświadczam, Ŝe uzyskałem wszystkie potrzebne informacje do przygotowania i złoŝenia oferty. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnoszę do niej Ŝadnych zastrzeŝeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczam, Ŝe uwaŝam się związany niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. Druk skryptu będziemy wykonywać techniką: a) offsetową*, b) druk cyfrowy*. Oświadczam, Ŝe oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Oświadczamy, Ŝe oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. * Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach :... Stosowne zastrzeŝenia Wykonawca winien złoŝyć na formularzu cenowym oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŝdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrze- Ŝone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŝone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. * - niepotrzebne skreślić.... /data, podpis i pieczęć Osób Uprawnionych/ 14

15 Załącznik nr 2 do SIWZ... (Nazwa i dokładny adres Wykonawcy) Oświadczenie do postępowania przetargowego nr ZP 12/ druk ksiąŝki pt. Praktyczne porady z zakresu pisania pracy dyplomowej, czyli jak napisać i obronić wybrany temat Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163), tj.: a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; d) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych...., dnia r.... /Podpis i pieczęć Osób Uprawnionych/ 15

16 Załącznik nr 3 do SIWZ Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, których przedmiotem był druk wydawnictw, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Nazwa wykonanego przedmiotu zamówienia Nazwa i adres odbiorcy Wartość zamówienia Termin realizacji zamówienia... /data, podpis i pieczęć Osób Uprawnionych/ UWAGA: Do wykazu naleŝy dołączyć dokumenty (np. referencje - nie mniej niŝ dwie) potwierdzające, iŝ zamówienie zostało wykonane naleŝycie (brak takiego dokumentu spowoduje, iŝ zamówienie zostanie uznane za niezrealizowane). Do oferty naleŝy załączyć równieŝ jeden egzemplarz ksiąŝki (spośród ksiąŝek, na które Wykonawca przedstawia referencje) wykonanej przez Wykonawcę w oprawie miękkiej, szytej, foliowanej. Załączony egzemplarz będzie oceniany przez komisję przetargową pod względem jakości wykonania. 16

17 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY U M O W A Nr ZP 12/2007 W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem ksiąŝki, została zawarta w dniu roku umowa, pomiędzy: Państwową WyŜszą Szkołą Zawodową w Nysie z siedzibą Nysa; ul. Grodzka 19, reprezentowaną przez: 1. Kanclerza mgr Zbigniewa Szlempo, 2. Kwestor inŝ. Teresę Łazowską, zwaną dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części Wykonawcą. 1 Przedmiotem umowy jest druk ksiąŝki pt. Praktyczne porady z zakresu pisania pracy dyplomowej, czyli jak napisać i obronić wybrany temat oraz transport wydrukowanej ksiąŝki do siedziby Zamawiającego i jej rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowo przedmiot zamówienia jest określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy z dnia r. Zamawiający dostarczy materiał przeznaczony do druku w wersji elektronicznej na płycie CD, w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą. 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 30 dni liczonych od daty zawarcia umowy. 2 17

18 3 1. W terminie 7dni od daty zawarcia umowy i przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy, materiału przeznaczonego do druku w wersji elektronicznej na płycie CD, nie później jednak niŝ na 15 dni przed upływem terminu wykonania, Wykonawca dostarczy na własny koszt Zamawiającemu 1 egzemplarz wydruku próbnego do ewentualnej korekty. 2. Wydruk próbny wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w wydruku próbnym. 3. Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji wydruku próbnego bądź teŝ zgłoszenia zmian do przedłoŝonego wydruku próbnego, kaŝdorazowo w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania. Akceptacja wydruku próbnego lub zgłoszenie zmian zostanie przekazane Wykonawcy na piśmie. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do wersji elektronicznej zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do wydruku próbnego przed przystąpieniem do ostatecznego druku skryptu W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w przedmiocie umowy, Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację w ciągu 3 dni. Brak odpowiedzi w określonym terminie oznacza przyjęcie reklamacji przez Wykonawcę. 2. Przyjęcie reklamacji oznacza akceptację przez Wykonawcę wszystkich wyszczególnionych w niej uwag wniesionych przez Zamawiającego i w oparciu o nie korektę przedmiotu umowy w ciągu 10 dni. Nie przyjęcie reklamacji wiąŝe się z odstąpieniem Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 3. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy nastąpi równieŝ w przypadku, kiedy Wykonawca nie zrealizuje korekty przedmiotu zamówienia w terminie i zgodnie z uwagami wniesionymi przez Zamawiającego. 1. Wykonawca ponosi całkowity koszt złego wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy, kary umowne w następujących przypadkach: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w 2, Zamawiającemu przysługuje 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto za kaŝdy dzień zwłoki tytułem kary umownej, b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego brutto. Kara ta zostanie zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania przedmiotu umowy innej firmie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, jeŝeli postęp prac nie będzie wskazywać dotrzymania terminów umownych, informując o powyŝszym Wykonawcę z trzydniowym wyprzedzeniem. 18

19 4. Prawo powierzenia wykonania przedmiotu umowy innej firmie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy przysługuje Zamawiającemu równieŝ w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest w sposób sprzeczny z umową lub wadliwy, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego dla zmiany sposobu wykonania umowy. 5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeŝeli wartość szkody przekroczy wysokość kar umownych Wszystkie materiały, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do wykonania przedmiotu umowy oraz powstałe w ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu nie później niŝ w chwili podpisania protokołu odbioru. 2. Wykonawca odpowiedzialny jest za nadzór nad pracami związanymi z realizacją przedmiotu umowy a w szczególności nad przygotowaniem materiałów do druku i procesem drukowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi. Zamawiający nie dopuszcza zlecania części prac podwykonawcom Strony ustalają, Ŝe naleŝność za wykonanie przedmiotu umowy będzie zgodna z ceną oferty i wynosić będzie netto:...zł, słownie: podatek VAT w wysokości:...% co stanowi kwotę:...zł słownie: Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto:...zł, słownie: Kwota, o której mowa wyŝej wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu umowy Z ramienia Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację i odbiór przedmiotu umowy jest Sekretarz Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie - dr Tomasz Drewniak. 2. Z ramienia Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy jest: Fakturę za realizację przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy do Działu Gospodarczo-Technicznego. Do faktury naleŝy dołączyć protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez osobę wskazaną w 8 ust. 1. Zapłata za dostawę nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury z konta Zamawiającego w BANK PEKAO B.P.S.A. O/Nysa nr na konto Wykonawcy widniejące na fakturze. 19

20 2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, za kaŝdy dzień zwłoki Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy. 2.Bieg gwarancji oraz rękojmi, o której mowa w ust.1, liczony będzie od daty odbioru przedmiotu umowy. 11 Umowa moŝe ulec rozwiązaniu tylko w przypadku określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności i dopuszczalne będą w granicach unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 13 W przypadku sporu powstałego na tle realizacji niniejszej umowy strony będą dąŝyć do polubownego rozwiązania, a w przypadku braku porozumienia sprawy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 14 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze stron Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

21 Załącznik nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE do postępowania przetargowego nr ZP 12/ druk ksiąŝki pt. Praktyczne porady z zakresu pisania pracy dyplomowej, czyli jak napisać i obronić wybrany temat Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Wzorem Umowy nr ZP 12/2007, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Nie wnoszę uwag, co do treści Wzoru Umowy. W przypadku wybrania naszej oferty, deklaruję gotowość zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach określonych we Wzorze Umowy.... /data, podpis i pieczęć Osób Uprawnionych/ 21

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Warszawa 08.09.2009 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 04.11.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 133.000 euro na:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) 47-84-548, fax: (0-32) 47-84-531 e-mail: zp@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.internetdsl.pl www.wss2.pl Regon:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w POZNANIU im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. DOJAZD 34 60-631 POZNAŃ NIP 781-16-17-330 REGON 631178710 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: CRZP/01 /009/U/12, ZP/01/WETI/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GGiOŚ.271.6.2011.IL Czeremcha, dnia 29.08.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ-III.272.5.2013... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ-III.272.5.2013... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ-III.272.5.2013... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH I POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

3. Opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, Gmach Instytut Techniki Cieplnej, pok. 104 faks: (022) 234 66 32, e-mail:

Bardziej szczegółowo

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r.

4. Okres realizacji zamówienia : do 31. 12. 2012r. BIOśYWNOŚĆ innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. UL. INOWROCŁAWSKA 11, 85-153 BYDGOSZCZ REGON 091605784 NIP 554-031-40-41 KRS 0000 111 252

ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. UL. INOWROCŁAWSKA 11, 85-153 BYDGOSZCZ REGON 091605784 NIP 554-031-40-41 KRS 0000 111 252 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. UL. INOWROCŁAWSKA 11, 85-153 BYDGOSZCZ REGON 091605784 NIP 554-031-40-41 KRS 0000 111 252 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-76/11

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-76/11 Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-76/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę obejmującą: skład,

Bardziej szczegółowo