UMOWA nr WZÓR na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr...2014 WZÓR na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 UMOWA nr WZÓR na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej zawarta w dniu... roku w Gdańsku pomiędzy: Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.; Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 119, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , z kapitałem zakładowym w kwocie zł nr NIP nr REGON , reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu lek. med. Tadeusza Podczarskiego zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienia a...z siedzibą w... działającą na podstawie... pod numerem... z kapitałem zakładowym w kwocie... REGON... NIP... zwaną w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie reprezentowaną przez:... 1 Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w wyniku konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologicznej znak sprawy SZP-022/546/ Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologicznej określonych szczegółowo w zakresie i cenie podanej w załączniku nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert stanowiącym integralną część umowy. 2. Świadczenia zdrowotne zgodne z załącznikien nr 1 do SWKO wykonywane będą w ustalonych przez Udzielającego Zamówienia zakresach badań oraz zgodnie z harmonogramem, monitoringu epidemiolgicznego oddziałów i personelu (wykonywanie badań mikrobiologicznych z prób czystościowych pobranych z powierzchi, powietrza i od personelu na nosicielstwo, w przypadkach uzasadnionych epidemiologicznie lub dla oceny prawidłowości wykonywanych procedur higienicznych ) 3. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do pobierania materiału do badań zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wytycznymi co do sposobu pobierania materiału do badań określonych przez Przyjmującego Zamówienie oraz do dostarczania badań do punktu zbiorczego znajdującego się na terenie dzierżawionym przez Przyjmującego Zamówienie. 4. Ilości zamówionych badań są uzależnione od rzeczywistych potrzeb Udzielającego Zamówienia. Szacunkową ilość badań przewidywanych do wykonania w ciągu 12 m-cy podano w załączniku nr 1 do SWKO stanowiącym integralną część umowy. 5. Strony umowy mogą zmienić zakres wykonywanych diagnostycznych świadczeń zdrowotnych (zamiana, dodanie nowych świadczeń zdrowotnych) tylko w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 6. W skład przedmiotu umowy wchodzi także przeszkolenie personelu w zakresie pobierania materiału biologicznego przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz zainstalowanie programu rejestracji badań i przesyłania wyników Przyjmujący Zamówienie będzie zobowiązany do odbioru materiałów biologicznych i wykonywania badań całodobowo przez 7 dni w tygodniu w tym w dni wolne od pracy i święta. Materiały biologiczne do badań będą odbierane w lokalizacji Udzielającego Zamówienia, w wydzierżawionym od Udzielającego Zamówienia pomieszczeniu.

2 2. Przyjmujący Zamówienie będzie zobowiązany do wykonywania niezwłocznie po odebraniu materiału biologicznego pilnych testów diagnostycznych obejmujących: - rotawirusy, - adenowirusy, - Clostridium difficile ( GDH oraz toksyny ), - Campylobacter, - Lamblia ( Giargia ), - odczyn Paul Bunnela, - RSV, - Streptococcus pneumoniae - antygen, - meningotest. 3. Pilne, diagnostyczne testy mikrobiologiczne będą wykonywane w pomieszczeniu przeznaczonym do odbioru materiału biologicznego, przez posiadającego odpowiednie kwalifikacje pracownika Przyjmującego Zamówienie. 4. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w ustalonych przez Udzielającego Zamówienia zakresach badań oraz zgodnie z harmonogramem, monitoringu epidemiolgicznego oddziałów i personelu ( wykonywanie badań mikrobiologicznych z prób czystościowych pobranych z powierzchni, powietrza i od personelu na nosicielstwo, w przypadkach uzasadnionych epidemiologicznie lub dla oceny prawidłowości wykonywanych procedur higienicznych ) 5. Przyjmujący Zamówienie będzie dokonywał analizy występowania na poszczególnych oddziałach tzw. czynników alarmowych oraz dokonywał analizy profilu lekowrażliwości izolowanych na oddziałach szczepów bakteryjnych a wyniki analiz przedstawiane będą Udzielającemu Zamówienia w formie pisemnej oraz elektronicznej Zespołowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych raz na kwartał. 6. Dodatni wynik badania mikrobiologicznego przekazywany będzie niezwłocznie drogą telefoniczną i pisemną lekarzowi zlecającemu lub lekarzowi dyżurnemu. 7. Przyjmujący Zamówienie zapewni udział lekarza mikrobiologa w pracach Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych według potrzeb Udzielającego Zamówienia po wcześniejszych ustaleniach terminów spotkań. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do współpracy z epidemiologiem oraz pielęgniarką epidemiologiczną Szpitala. 8. Na żądanie Udzielającego Zamówienia, w ramach umówionego wynagrodzenia, Przyjmujący Zamówienie zapewni Udzielającemu Zamówienia osobę pełniącą funkcję koordynatora Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków posiadającego kwalifikacje lekarza mikrobiologa. 9. Przyjmujący Zamówienie zapewni Udzielającemu Zamówienia współpracę lekarza mikrobiologa zatrudnionego przez Przyjmującego Zamówienie na terenie Trójmiasta w wymiarze czasu pracy odpowiadającemu 1 równoważnikowi etatu przeliczeniowego z kierownikami oddziałów Szpitala oraz pomoc w przypadkach trudności diagnostycznych, w tym konsultacje telefoniczne oraz bezpośrednio na oddziałach. 10. Przyjmujący Zamówienie w terminach ustalonych z Udzielającym Zamówienie przeprowadzał będzie szkolenia personelu wskazanego przez Udzielającego Zamówienie w zakresie: - pobierania materiału biologicznego, - mikrobiologicznej diagnostyki laboratoryjnej, - mapy mikrobiologicznej Szpitala. 11. W przypadkach zleceń pilnych Przyjmujący Zamówienie będzie gotowy całodobowo do telefonicznego informowania Udzielającego Zamówienia o wynikach badań przez 7 dni w tygodniu, w tym dni wolne od pracy i święta. 12. W przypadkach zleceń pilnych Przyjmujący Zamówienie wykona pełną identyfikację bakteriologiczną wraz z antybiotykogramem w możliwie najkrótszym czasie, a w przypadku braku wzrostu kolonii z dostarczonego materiału, w możliwie najkrótszym czasie poinformuje o tym fakcie lekarza zlecającego badanie lub lekarza dyżurnego. 13. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do przygotowania raportów dotyczących czynników alarmowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14. Przyjmujący Zamówienie będzie przekazywał Zespołowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych duplikaty wyników badań, w których wyizolowano czynnik alarmowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia roku w sprawie listy czynników alarmowych, rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala ( Dz. U.2011 r, Nr 294, poz.1741 ). 15. Przekazywanie materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologicznej musi odbywać się na terenie Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku. 16. Przyjmujący Zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia transport materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologicznej przekazany przez Udzielającego Zamówienia, do miejsca wykonywania badań diagnostycznych. 17. Usługi muszą być wykonywane na wysokim poziomie jakościowym, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i analitycznej, kompetencjami wymaganymi dla laboratoriów mikrobiologicznych potwierdzonymi odpowiednimi certyfikatami, sztuką i etyką diagnosty laboratoryjnego, obowiązującymi

3 przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności. 18. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do świadczenia 5 typów badań ze względu na czas oczekiwania na wynik badania: - badania do 60 minut od pobrania materiału biologicznego, - badania do 48 godzin od pobrania materiału biologicznego, - badania do 72 godzin od pobrania materiału biologicznego, - badania do 96 godzin od pobrania materiału biologicznego, - badania powyżej 96 godzin od pobrania materiału biologicznego. 19. Szczegółowy wykaz badań wchodzących do poszczególnych typów badań stanowi Załącznik nr 3 do SWKO Przyjmujący Zamówienie zapewni: a) wykonywanie usługi zgodnie z zasadami i warunkami wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w oparciu o: - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać medyczne laboratoria diagnostyczne ( tekst jedn. Dz. U. z 2004, Nr 43, poz. 408 z zm. ) - Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006, Nr 61, poz. 435 z zm. ), b) wykonanie badań zgodnie z pisemnym zleceniem podpisanym przez lekarza kierującego, c) maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na wynik badania, 2. Badania diagnostyczne wykonywane będą na aparatach posiadających atesty i spełniające standardy określone przez NFZ. 3. Wyniki badań podpisywane będą przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 4. Przyjmujący Zamówienie dysponować będzie odpowiednim sprzętem komputerowym i oprogramowaniem umożliwiającym prawidłowe ewidencjonowanie i archiwizowanie świadczeń zdrowotnych z możliwością rejestrowania i odbioru wyników badań w wersji elektronicznej (on line) w ustalonych przez strony umowy punktach na terenie Szpitala (wszystkie oddziały, poradnie, izba przyjęć, pokoje lekarskie, lekarze dyżurni). 5. Przyjmujący zamówienie będzie realizował usługę stanowiącą przedmiot konkursu w sposób nie zakłócający pracy pozostałych jednostek organizacyjnych Udzielającego zamówienie, w tym urządzeń będących na wyposażeniu tych jednostek Przyjmujący Zamówienie zapewni Udzielającemu Zamówienia jałowe pojemniki, podłoża transportowe i transportowo wzrostowe do pobierania materiału biologicznego, w tym: - próbówki 101x16,5 mm z wymazem, - próbówki Eppendorfa 1,5 ml, - pojemniki z łopatką do kału 76x20 mm, - pojemniki z etykietką do moczu, poj. 70 ml, 55x44 mm, - wymazówki z podłożem transportowym Amies ( z plastikowymi pałeczkami), - wymazówki moczne z podłożem transportowym Amies ( z plastikowymi pałeczkami), - portagerm flacon agar Port F, - podłoże transportowo wzrostowe do posiewu moczu, - podłoże transportowo wzrostowe do posiewu materiałów w kierunku drożdżaków i dermatophytów, - butelki z podłożem do posiewu krwi, płynu mózgowo rdzeniowegoi innych plynów ustrojowych fizjologicznie jałowych ( podłoże musi zapewnić wzrost o dużych wymaganiach odżywczych jak H. influenzae, N. meningitidis, beztlenowce ); objętość podłoża w butelce musi być dostosowana do małych objętości krwi pobieranych małym dzieciom, - podłoże transportowo wzrostowe do posiewu materiałów w kierunku drożdżaków i dermatophytów, 2. Przyjmujący Zamówienie w zakresie diagnostyki serologicznej zapewni Udzielającemu Zamówienia zastsowanie testów ELISA i immunochromatograficznych wysokiej jakości, to znaczy o dużej czułości i swoistości; wymagane są testy, w których są stosowane antygeny wzorcowe rekombinowane, pozwalające na wykrywanie przeciwciał w poszczególnych klasach globulin; oznaczane klasy przeciwciał w danej jednostce chorobowej powinny być oznaczane z użyciem testu jednego producenta. 3. Przyjmujący Zamówienia zapewni Udzielającemu Zamówienia jednorazowy sprzęt do pobierania materiału biologicznego oraz system próżniowy do pobierania krwi ( z uwzględnieniem próbówek pediatrycznych ) wysokiej jakości i posiadający dopuszczenie do stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na udział w okresowych kontrolach laboratoryjnych, wewnętrznych i zewnętrznych, a koszt tych kontroli ponosi Przyjmujący Zamówienie.

4 2. Przyjmujący Zamówienie zapewni posiadanie wykwalifikowanego i doświadczonego personelu laboratoryjnego przez cały okres trwania umowy na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologicznej. 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia rejestru przyjmowanych pacjentów oraz wykonywanych badań mikrobiologicznych, a także dokumentacji medycznej w sposób gwarantujący w szczególności nienaruszalność dokumentów oraz umożliwiający szybkie przekazanie zarchiwizowanych dokumentów Udzielającemu Zamówienia w przypadku wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania przez każdą ze stron. 4. Przyjmujący Zamówienie utrzyma dotychczasowy profil badań mikrobiologicznych wykonywanych na potrzeby Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku oraz zapewni organizację wszystkich badań wymagających wykonania poza siedzibą Przyjmującego Zamówienie, odpowiadając za ich jakość i terminowość dostarczenia wyników badań. 5. Przyjmujący Zamówienie będzie realizował usługę stanowiącą przedmiot konkursu w sposób nie zakłócający pracy pozostałych komórek organizacyjnych Udzielającego Zamówienia, w tym urządzeń będących na wyposażeniu tych komórek. 6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w całym okresie wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu zawierającej klauzulę o rozszerzeniu odpowiedzialności o szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej i zakażeń, w tym zakażeń wirusem HIV i wirusem hepatotropowym w wysokości nie niższej niż wynikającej ze specyfiki zamówienia i obowiązujących przepisów Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy uzyskanych od Udzielającego Zamówienie w czasie wykonywania umowy informacji podlegających ochronie, a w szczególności danych osobistych, jednostek chorobowych pacjentów oraz wyników badań. 2. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w ust.1 Udzielający Zamówienie może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, a także dochodzić roszczeń na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego. 8 Podstawę wykonywania świadczeń zdrowotnych będzie stanowiło pisemne, imienne zlecenie, opatrzone pieczęcią Udzielającego Zamówienia, podpisem i pieczątką lekarza kierującego. Wzór zlecenia strony ustalą po zawarciu niniejszej umowy. Podstawą do wykonania badań laboratoryjnych może być również zlecenie dostarczone w wersji elektronicznej w programie dostarczonym przez Przyjmującego Zamówienie i wykonane przez osoby uprawnione, które posiadają przyznane im kody dostępu Za świadczone usługi, o których mowa w 2 ust.1, Przyjmujący Zamówienie będzie otrzymywał wynagrodzenie wynikające z iloczynu liczby wykonywanych badań i ceny jednostkowej za jedno badanie, określonej w cenniku stanowiącym załącznik Nr 1 do SWKO. 2. Podstawę zapłaty należności stanowi prawidłowo sporządzona faktura z załączonym do niej sumarycznym zestawieniem ilości wykonanych badań i ich wartości w rozbiciu na poszczególne komórki Udzielającego Zamówienia. Wzór zestawienia Strony uzgodnią po podpisaniu umowy. 3. Udzielający Zamówienia będzie regulował należność Przyjmującego Zamówienie w terminie do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury, przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo nie zapłacenia ceny za badania, które były wykonane źle niedokładnie, nierzetelnie i wymagały powtórzenia badań. Ocenę poprawności wykonanych badań dokonywać będzie lekarz, który zlecał badania po uzyskaniu opinii Przyjmującego Zamówienie. Prawo do odmowy zapłacenia za badania nie przysługuje, jeżeli jego nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Udzielający Zamówienia, w szczególności wadliwego przygotowania materiału do badań. 5. Udzielający Zamówienia zapłaci Przyjmującemu Zamówienie tylko za badania wykonane i potwierdzone uzyskaniem wyniku, zaś za badania zafakturowane, a nie potwierdzone wynikami, Udzielający Zamówienia nie ma obowiązku zapłaty i może odesłać fakturę do korekty, z wyjątkiem przypadków, w których nie uzyskanie wyniku jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Udzielający Zamówienia, w szczególności wadliwego przygotowania materiału do badań Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do utrzymania wysokości cen przez okres 1 roku od dnia zawarcia niniejszej umowy. 2. Po okresie utrzymania cen zmiana cen świadczenia zdrowotnego może nastąpić tylko w przypadku: 1)zmiany wysokości opłat na rzecz Skarbu Państwa, mających bezpośredni związek z przedmiotem

5 zamówienia, 2)w pozostałych wypadkach o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. 3. Zmiana cen świadczenia zdrowotnego może nastąpić tylko raz na rok po zawarciu pisemnego aneksu do umowy. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, punkt 2) podwyższenie ceny nastąpi na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Udzielającemu Zamówienia przez Przyjmującego Zamówienie w formie pisemnej cennika wskazującego ceny przed waloryzacją, współczynnik i kwoty waloryzacji oraz ceny po waloryzacji Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych umową ponosi Przyjmujący Zamówienie 2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych do kwoty... zł. 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w całym okresie wykonywania świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem konkursu w wysokości nie niższej niż wynikająca ze specyfiki zamówienia i obowiązujących przepisów. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przedłużania i przedkładania Udzielającemu zamówienie ubezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy. 5. W przypadku nieudokumentowania, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez Przyjmujący zamówienie, zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Udzielający zamówienie może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Zapis ten stosuje się odpowiednio w przypadku braku przedłożenia dowodu kontynuacji ubezpieczenia Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przejęcia pracowników laboratorium Udzielającego Zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWKO), na warunkach zatrudnienia nie gorszych niż te jakie mieli oni u Udzielającego Zamówienia w dniu zawarcia niniejszej umowy. 2. Przejęcie pracowników Udzielającego Zamówienia nastąpi na zasadach określonych w art 23¹ Kodeksu Pracy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu Zamówienia karę umowną w wysokości 10% wartości danego zleconego badania za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki w wydaniu wyniku. 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu Zamówienia karę umowną w wysokości 10% rocznej wartości brutto wszystkich świadczeń zdrowotnych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, wg stanu na dzień zawarcia umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Przyjmującego Zamówienie z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie, jak również w przypadku rozwiązania umowy przez Udzielającego Zamówienie z przyczyn określonych w 15 ust.3 pkt.1 podpunkt a) i c) niniejszej umowy. Odstąpienie przez Przyjmującego Zamówienie od umowy dzierżawy zawartej z Udzielającym Zamówienia traktowane jest jak odstąpienie od niniejszej umowy. 3. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Przyjmującego Zamówienie odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 4. W przypadku niemożności wykonania zleconego świadczenia zdrowotnego z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie zobowiązany jest on do zorganizowania zastępczego wykonania świadczenia zdrowotnego oraz pokrycia ewentualnej różnicy w wartości wykonywanego świadczenia zdrowotnego. 5. W przypadku nie zorganizowania przez Przyjmującego Zamówienie zastępczego wykonania świadczenia zdrowotnego, Udzielający Zamówienie sam zorganizuje zastępcze wykonanie świadczenia zdrowotnego na koszt Przyjmującego Zamówienie (koszty transportu, przekazania). Ponadto w takim wypadku Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości świadczenia zdrowotnego zleconego podmiotowi trzeciemu Przyjmujący Zamówienie nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonywać badania laboratoryjne dla podmiotów trzecich w taki sposób, aby działanie to nie miało negatywnego wpływu na ilość i jakość świadczeń zdrowotnych wykonywanych dla Udzielającego Zamówienia. 3. Wierzytelności Przyjmującego Zamówienie wynikające z niniejszej umowy nie mogą być potrącane z wierzytelnościami wynikającymi z umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Udzielającym Zamówienia i

6 Przyjmującym Zamówienie z tytułu z czynszu dzierżawnego i kosztów eksploatacji przedmiotu dzierżawy naliczonymi na podstawie odrębnej umowy dzierżawy Umowa zostaje zawarta począwszy od dnia zawarcia umowy do 21 września 2017 roku.. 2. Umowa ulega rozwiązaniu: a) z upływem okresu na jaki została zawarta, b) z dniem zakończenia udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy przez Udzielającego zamówienie, c) z dniem rozwiązania umowy dzierżawy pomieszczeń laboratorium z dnia... zawartej pomiędzy stronami niniejszej umowy. 3. Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego przy czym: 1) Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem w przypadku gdy: a) Przyjmujący Zamówienie dwukrotnie wykona zlecone badania z nienależytą zawodową starannością lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami, lub w sposób stanowiący zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentów, b) Przyjmujący Zamówienie utraci uprawnienia konieczne do wykonywania badań objętych niniejszą umową. c) gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy, w tym w sytuacjach określonych w 7ust. 2 lub 11 ust. 5 umowy. 2) Przyjmujący Zamówienie może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, jeżeli Udzielający Zamówienia rażąco narusza istotne postanowienia umowy Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Nieważna jest zmiana postanowień umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego Zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 17 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 217 z późn.zm.). 18 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Udzielającego Zamówienia. 19 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Udzielającego Zamówienia i jeden egzemplarz dla Przyjmującego zamówienie. UDZIELAJACY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

7 UMOWA DZIERŻAWY nr WZÓR zawarta w dniu... roku w Gdańsku pomiędzy: Załącznik nr 9 Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.; Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 119, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , z kapitałem zakładowym w kwocie zł nr NIP nr REGON ,, reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu lek. med. Tadeusza Podczarskiego zwanym w dalszej części umowy Wydzierżawiającym a...z siedzibą w... działającą na podstawie... pod numerem... z kapitałem zakładowym w kwocie REGON... NIP... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawcą reprezentowaną przez:... Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w wyniku konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologicznej w powiązaniu z przetargiem na dzierżawę pomieszczenia przeznaczonego na przyjmowanie materiału biologicznego i wykonywanie pilnych testów diagnostycznych znak sprawy SZP-022/546/ Wydzierżawiający oświadcza, że przysługuje mu uprawnienie do korzystania z nieruchomości, której właścicielem jest Województwo Pomorskie, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 424 o powierzchni 824,64 ha położoną w Gdańsku przy ul.polanki 119, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/ /9 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa części wskazanej powyżej nieruchomości tj. pomieszczenie laboratorium Szpitala, na zasadach określonych w niniejszej umowie, oraz w ofercie Dzierżawcy złożonej w postępowaniu - znak sprawy SZP-022/546/2014 oraz innych dokumentów sporządzonych w związku ze wskazanym powyżej postępowaniem Wydzierżawiający oddaje, a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę pomieszczenie laboratorium o łącznej powierzchni 15,5 m 2 (słownie:piętnaście metrów 50 centymetrów kwadratowych) znajdujące się w części przyziemia budynku administracyjnego Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płazyńskiego w Gdańsku przy ul. Polanki Układ funkcjonalny pomieszczeń w budynku przedstawia rysunek schematyczny stanowiący Załącznik nr 11 do SWKO, zawierający zaznaczony przedmiot dzierżawy. Szczegółowy opis pomieszczenia laboratorium zawiera również Załącznik nr 2 do SWKO. 3. Wszystkie wskazane powyżej załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy dzierżawy. 4. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w dniu... protokołami zdawczo-odbiorczymi. 5. Wydzierżawione pomieszczenie Dzierżawca wykorzystywać będzie do wykonywanie badań laboratoryjnych. 6. Wyżej wymienioną działalność Dzierżawca będzie prowadził w trybie ciągłym przez 24 godziny na dobę (7 dni w tygodniu w tym święta i dni wolne od pracy). 7. Jakakolwiek zmiana przez Dzierżawcę przeznaczenia, rodzaju prowadzonej działalności oraz sposobu wykorzystywania wydzierżawionego pomieszczenia wymaga pisemnej zgody Wydzierżawiającego pod rygorem nieważności. 8. W ramach przedmiotu dzierżawy nie wchodzą miejsca postojowe na terenie Wydzierżawiającego, wjazd

8 na ogrodzony teren Wydzierżawiającego możliwy jest jedynie dla samochodów dostawczych na czas niezbędny do załadunku rozładunku, nie dłuższy niż do 30 minut. 9. Wydzierżawiający zapewnia Dzierżawcy swobodny dostęp do dzierżawionego pomieszczenia przez całą dobę Dzierżawca oświadcza, że znany mu jest stan faktyczny i prawny przedmiotu dzierżawy i nie zgłasza z tego tytułu jakichkolwiek zastrzeżeń. 2. Dzierżawca oświadcza, że dokonał należytego sprawdzenia faktycznych i prawnych warunków przedmiotu dzierżawy pod kątem spełniania wszelkich wymogów dla swojej deklarowanej w 2 umowy działalności oraz podejmuje się w stosunku do dzierżawionego mienia wywiązać się ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 3. Przedmiot dzierżawy użytkowany będzie przez Dzierżawcę bez prawa dokonywania istotnych zmian w jego substancji bez uzyskania zezwolenia Wydzierżawiającego. Ewentualne, planowane przez Dzierżawcę przebudowy lub modernizacje, czy też zmiany kolorystyki pomieszczeń wymagają opracowania dokumentacji technicznej i jej uzgodnienia z Wydzierżawiającym, i uzyskania pisemnej zgody wyrażonej w przewidzianej prawem formie oraz określenia warunków ich wykonania. 4. Dzierżawca zobowiązuje się na własny koszt przeprowadzić niezbędną adaptację przedmiotu dzierżawy przed rozpoczęciem prowadzenia działalności. Zakres oraz rodzaj zamierzonych prac musi zostać odpowiednio wcześniej uzgodniony z Wydzierżawiającym, w formie jego pisemnej zgody. 5. Dzierżawca zobowiązany jest zainstalować na własny koszt układ pomiarowy (podlicznik) energii elektrycznej oraz podlicznik zużycia wody (wodomierz) w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy, pod rygorem naliczenia przez Wydzierżawiającego kary umownej w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia. 6. Dzierżawca dokonywać będzie we własnym zakresie i na swój koszt konserwacje (naprawy) i remonty bieżące wydzierżawionego pomieszczenia oraz ponosić będzie nakłady połączone ze zwykłym ich użytkowaniem. 7. Wszelkie dokonywane przez Dzierżawcę przeróbki, modernizacje lub adaptacje w przedmiocie dzierżawy oraz poniesione na nie nakłady, w tym także związane z konserwacjami (naprawami) i remontami bieżącymi, obciążają w całości Dzierżawcę i bez względu na ich charakter, nie podlegają obowiązkowi ich zwrotu przez Wydzierżawiającego. 8. Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie oraz po zakończeniu trwania okresu dzierżawy w stanie nie gorszym niż wynikający z naturalnego zużycia. 9. Dzierżawca zobowiązuje się do ochrony dzierżawionego mienia we własnym zakresie, a także do należytego zabezpieczenia tego mienia. Wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie znajdujące się w dzierżawionym pomieszczeniu, które zabezpiecza we własnym zakresie i na swój koszt Dzierżawca Strony ustalają, że wszelkie ewentualne nakłady poniesione przez Dzierżawcę na przedmiot dzierżawy w celu podniesienia jego estetyki lub przystosowania go do prowadzonej działalności stają się własnością Wydzierżawiającego, a Dzierżawca zrzeka się dochodzenia ich zwrotu w czasie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu. 2. Wszelkie prace remontowo adaptacyjne i inwestycyjne, które zamierza prowadzić Dzierżawca winny być realizowane z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, o ochronie zabytków, bhp, przeciwpożarowych itd. Obowiązkiem Dzierżawcy jest uzyskanie niezbędnych zezwoleń i uzgodnień ze strony Wydzierżawiającego, jak i właściwych organów administracji, wynikających z przepisów prawa, a wiążących się z przedmiotem dzierżawy. Dzierżawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wobec Wydzierżawiającego, jak i osób trzecich. 3. Dzierżawca zobowiązuje się we własnym zakresie uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i koncesje właściwych organów, wynikające z przepisów związanych z prowadzoną działalnością w przedmiocie dzierżawy. 4. Dzierżawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wydzierżawiającego w formie pisemnej o wynikach kontroli uprawnionych organów i stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących przedmiotu dzierżawy. 5. Dzierżawca zobowiązuje się do zapewnienia przedstawicielom Wydzierżawiającego wstępu do pomieszczenia stanowiącego przedmiot dzierżawy w celu przeprowadzenia kontroli. Wydzierżawiający poinformuje Dzierżawcę o planowanym terminie wstępu do przedmiotu dzierżawy z minimum 1 (słownie: jedno) dniowym wyprzedzeniem. 5

9 1. Dzierżawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Wydzierżawiającemu oraz osobom trzecim wynikające z prowadzonej działalności, a nadto ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonywania niniejszej umowy i w tym zakresie Dzierżawca zobowiązany jest ubezpieczyć się (na własny koszt) od wszelkich ryzyk przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Dzierżawca zobowiązany jest również ubezpieczyć na własny koszt przedmiot dzierżawy od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych przez cały okres obowiązywania umowy Dzierżawca zobowiązuje się przedstawić Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy dowód ubezpieczenia (oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy ubezpieczenia), pod rygorem odstąpienia przez Wydzierżawiającego od niniejszej umowy oraz przedkładania we wskazanym powyżej terminie dowodu kontynuacji ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy. 2. Dzierżawca odpowiada na zasadach określonych w ust. 1 za szkody spowodowane przez osoby korzystające z jego działalności, jak za swoje własne. 6 Dzierżawcy nie wolno przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności podnajmować / poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy w całości lub części lub oddawać go do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności Dzierżawca zobowiązuje się do oznakowania wynajmowanego pomieszczenia poprzez umieszczenie estetycznej tablicy z oznaczeniem Dzierżawcy, jego siedziby, adresu, rodzaju prowadzonej przez niego działalności oraz dni i godzin prowadzenia działalności w terminie 14 dni od daty uzgodnienia jej formy, treści oraz sposobu umocowania z Wydzierżawiającym, pod rygorem kary umownej w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tego obowiązku. Forma graficzna oraz treść tablicy winna zostać uzgodniona z Wydzierżawiającym w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 2. Umieszczenie dodatkowych reklam, informacji, szyldów itp. wymaga pisemnej zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca jest zobowiązany poinformować Wydzierżawiającego o przerwach w prowadzeniu działalności oraz powiadamiać Wydzierżawiającego o innych przyczynach przerwania lub zamknięcia działalności. 2. Przerwa w prowadzeniu działalności nie zwalnia Dzierżawcy z obowiązku zapłaty opłat wynikających z niniejszej umowy Miesięczny czynsz dzierżawny za wydzierżawione pomieszczenie laboratorium wynosi... zł (słownie:...złotych) plus podatek od towarów i usług VAT w należnej ustawowo wysokości, tj. brutto w kwocie... zł (słownie:...złotych. 2. Wskazany powyżej czynsz za dzierżawę pomieszczenia jest płatny bez wezwania na podstawie poprawnie sporządzonej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek Wydzierżawiającego... nr... W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu Dzierżawca zobowiązany jest zapłacić czynsz wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 3. Niezależnie od zapłaty czynszu Dzierżawca będzie ponosił niżej wymienione koszty eksploatacji przedmiotu dzierżawy: - koszty dostawy energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej, - koszty dostawy energii elektrycznej, - koszt wywozu odpadów komunalnych, - koszty wywozu odpadów medycznych, - koszty eksloatacji poczty pneumatycznej - koszty rozmów telefonicznych i korzystania z Internetu, - koszty eksploatacji związanej z powierzchniami wspólnymi. 4. Koszty eksploatacji płatne będą według następujących zasad:

10 a) koszty energii elektrycznej oraz zużycia wody naliczane będą na podstawie wskazań pomiarowych podliczników. Comiesięczne odczyty wskazań podliczników stanowić będą podstawę do dokonywania obliczeń wysokości opłat za wg aktualnie obowiązujących cen dostawców, b)koszty rozmów telefonicznych naliczane będą na podstawie bilingu, c)koszty dostawy energii cieplnej naliczane będą w oparciu o kalkulację obowiązującą w Szpitalu Dziecięcym im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku według powierzchni zajmowanej (w tym także powierzchni wspólnych) x stawka obowiązująca w Szpitalu. d)koszty wywozu odpadów komunalnych uzależniony od liczby pojemników wykorzystywanych przez Dzierżawcę / na potrzeby Dzierżawcy zostaną w zależności od potrzeb wydzielone oddzielne pojemniki z oznakowaniem/, e) koszty wywozu odpadów medycznych zgodne z ilością /kilogramów/ odpadów medycznych przeznaczonych do utylizacji. f) koszty eksploatacji powierzchni wspólnych rozliczane będą proporcjonalnie do zajmowanych powierzchni użytkowych. g) koszty eksploatacji poczty pneumatycznej obliczany będzie ryczałtowo (jako 1/7 kosztów wynikających z umowy na serwis i konserwację poczty pneumatycznej, ponoszonych przez Szpital). 5. Płatności za usługi i dostawy wskazanych powyżej mediów dokonywane będą miesięcznie przez Dzierżawcę na podstawie faktur wystawionych przez Wydzierżawiającego do... go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Wydzierżawiającego... nr... W przypadku opóźnienia w zapłacie opłat Dzierżawca zobowiązany jest zapłacić dodatkowo odsetki ustawowe za opóźnienie. 6. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego wskazany na fakturze. 7. Kwota istniejącego czynszu ulegać będzie automatycznie corocznemu zwiększeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. 8. Koszty eksploatacji wymienione w ust. 5 niniejszego paragrafu będą ulegać zmianie w przypadku i stosownie do zmian cen jednostkowych tych kosztów, których wysokość jest niezależna od Wydzierżawiającego. O zaistniałej zmianie Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę. 9. Czynsz i koszty eksploatacji podwyższone ze wskazanych powyżej przyczyn obowiązują Dzierżawcę od daty wprowadzenia zmiany przez Wydzierżawiającego, bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 10. Dzierżawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości. Zapłata nastąpi na podstawie (corocznej jednorazowej) noty obciążeniowe wystawionej przez Wydzierżawiającego Dzierżawca oświadcza, że dokonał wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (kaucja gwarancyjna) służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dzierżawy, w tym czynszu, opłat eksploatacyjnych, szkód z tytułu niewłaściwego użytkowania lokalu itp., a także roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na realizację świadczeń zdrowotnych zawartej pomiędzy Wydzierżawiającym i Dzierżawcą oraz zostanie zwrócone Dzierżawcy w terminie miesiąca od daty rozwiązania umowy i wykonania przez Dzierżawcę wszystkich obowiązków umownych oraz zdania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie. 3. Dzierżawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji obowiązku wydania przedmiotu dzierżawy po jej wygaśnięciu w trybie art. 777 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego. Koszty aktu ponosi Dzierżawca Umowa zostaje zawarta na czas określony z mocą obowiązującą od dnia r do 21 września 2017 roku, jednak nie dłużej niż do dnia podjęcia przez Zarząd Województwa Pomorskiego decyzji o innym sposobie zagospodarowania lub zbycia przedmiotowej nieruchomości, które powoduje rozwiązanie Umowy Dzierżawy. Z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze. 2. Rozwiązanie umowy przez Wydzierżawiającego z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia może mieć miejsce w następujących wypadkach: a) zalegania dłużej niż 60 dni z zapłatą należnego czynszu lub kosztów eksploatacji przedmiotu dzierżawy określonych w 9 ust. 4 niniejszej umowy, b) odmowy lub braku zapłaty dokonanej zgodnie z 9 podwyżki czynszu oraz kosztów eksploatacji

11 przedmiotu dzierżawy, c) niezgodnej z umową eksploatacji dzierżawionego pomieszczenia, d) nie wykonywania obowiązku utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie, e) nie wykonywania obowiązków zawartych w 4 ust.2 niniejszej umowy, f) udostępnienia do korzystania z przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej lub zmiany substancji przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego, g) nie przedstawienia dowodu ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy lub dowodu poddania się rygorowi, o którym mowa w 10 ust. 3 niniejszej umowy, h) przedmiot dzierżawy stanie się potrzebny do realizacji celów statutowych Wydzierżawiającego. 3. Niniejsza umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu w wypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologicznej zawartej pomiędzy Wydzierżawiającym i Dzierżawcą, w terminie rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. 4. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy na podstawie porozumienia stron W wypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy Dzierżawca, w dniu zakończenia umowy, zobowiązany jest zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot umowy dzierżawy w stanie nie pogorszonym ponad normalne techniczne zużycie i umożliwiającym dalszą jego eksploatację. Jednocześnie Dzierżawca jest zobowiązany, w terminie wskazanym w powyższym zdaniu, do usunięcia wszelkich znajdujących się urządzeń i rzeczy stanowiących własność Dzierżawcy. 2. W przypadku demontażu urządzeń, instalacji, mebli czy okładzin ściennych, a które są własnością Dzierżawcy po zakończeniu umowy lub jej rozwiązaniu, Dzierżawca zobowiązany jest do naprawy ścian i podłóg oraz pomalowania ścian na kolor uzgodniony z Wydzierżawiającym w terminie wskazanym w pkt Po zakończeniu umowy ze zdania wydzierżawionego pomieszczenia laboratorium strony sporządzą protokół zdawczo -odbiorczy. 4. Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu opłatę w wysokości dwukrotnej stawki czynszu określonego w 9 niniejszej umowy wraz ze wszystkimi kosztami eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynikającymi z niniejszej umowy, z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy w wypadku gdy po zakończeniu niniejszej umowy Dzierżawca nie zwróci Wydzierżawiającemu przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1, za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania W przypadku: a) wykonywania przez Wydzierżawiającego prac budowlanych powodujących okresowe zawieszenie prowadzonej przez Dzierżawcę działalności, b) usuwania skutków awarii, klęsk żywiołowych, wydarzeń i katastrof powodujących okresowe zawieszenie prowadzonej przez Dzierżawcę działalności, Dzierżawcy nie przysługują w przypadkach wymienionych w pkt. a) i b) żadne roszczenia wobec Wydzierżawiającego. 2. W przypadkach określonych w ust. 1 nastąpi zawieszenie obowiązku zapłaty czynszu przez Dzierżawcę za okres zawieszenia działalności. Obowiązek ten zostanie wznowiony w terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego. 14 Wierzytelności Dzierżawcy wynikające z umowy na realizację świadczeń zdrowotnych zawartej pomiędzy Wydzierżawiającym i Dzierżawcą, nie mogą być potrącane z wierzytelnościami Wydzierżawiającego wynikającymi z czynszu dzierżawnego i kosztów eksploatacji przedmiotu dzierżawy naliczonymi na podstawie niniejszej umowy Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian określonych 9 ust. 10 niniejszej umowy. 2. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Ewentualne spory, które powstaną w związku z realizacją umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Wydzierżawiającego lub przed Sąd właściwy dla miejsca wykonywania niniejszej umowy. 16 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Wydzierżawiającego i jeden dla Dzierżawcy Wydzierżawiający Dzierżawca

12

UMOWA nr na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii

UMOWA nr na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii UMOWA nr...2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii zawarta w dniu... roku w Szczecinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SWK Konkurs ofert 2/2016. UMOWA DZIERŻAWY nr

Załącznik nr 4 do SWK Konkurs ofert 2/2016. UMOWA DZIERŻAWY nr UMOWA DZIERŻAWY nr zawarta w dniu... roku w Szczecinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie reprezentowanym przez: Kierownika Alicję Cymbaluk zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../e/p/ 2014 II.1./II.2 Konsultacje/ specjalistyczne świadczenia medyczne

UMOWA nr.../e/p/ 2014 II.1./II.2 Konsultacje/ specjalistyczne świadczenia medyczne Po modyfikacji z dnia 27.06.2014 r UMOWA nr.../e/p/ 2014 II.1./II.2 Konsultacje/ specjalistyczne świadczenia medyczne Załącznik nr 5 A zawarta w Gdańsku w dniu...2014 roku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO.SP ZOZ

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO.SP ZOZ PROJEKT Załącznik nr 1 UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO.SP ZOZ Zawarta w dniu roku w Świdniku, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Świdniku, ul. B. Leśmiana 4, 21 040

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH

POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zał.nr1 UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH Zawarta w dniu... w Sycowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Sycowie, ul. Wrocławska 2, 56-500 Syców, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /...

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (projekt) NR WSzS/DLL/ /2014 zawarta dnia.. w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: UMOWA NR W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego Dyrektora SP ZOZ, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015 UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.2015 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr...

Umowa dzierżawy Nr... Umowa dzierżawy Nr... Zawarta w dniu... w Gryficach pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72 300 Gryfice reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawca

... reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawca Załącznik Nr 12 do SIWZ Projekt! Umowa dzierżawy z dnia...2014 roku zawarta pomiędzy: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu-Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zawarcie z Firmą MM STALMET s.c. Michał Kukla, Krystyna Kukla kolejnej umowy na dzierżawę niezabudowanej części działki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy:

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy: UMOWA na świadczenie zdrowotne nr ZP-4241- /16 do postępowania nr ZP-4240-3/16 Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy: Centrum Onkologii Instytutem

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Dzierżawy

WZÓR. Umowa Dzierżawy WZÓR Umowa Dzierżawy zawarta w Świeciu w dniu pomiędzy: 1. Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, reprezentowaną przez Tomasza Kellera Prezesa Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

UMOWA. dzierżawy powierzchni

UMOWA. dzierżawy powierzchni UMOWA dzierżawy powierzchni Zawarta w dniu.. pomiędzy : Aquapark Łódź Sp. z o.o., al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź, NIP: 727-26-16-658, KRS 0000196146 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście, XX Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- Umowa nr..

- PROJEKT- Umowa nr.. - PROJEKT- Umowa nr.. zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.11.2015. z dn.21.01.2015r. UMOWA - projekt UMOWA - projekt Zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, w imieniu którego działają: 1. Maciej Wasielewski Starosta Pleszewski ; 2. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna. dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w

Umowa przedwstępna. dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w Umowa przedwstępna dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu.../2013 r. w pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA DZIERŻAWY PRZEDMIOT UMOWY UMOWA DZIERŻAWY zawarta w Krakowie.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, NIP: 6792597429, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII Zawarta w dniu.. 2016 roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: Garnizonową Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY Nr..

UMOWA DZIERŻAWY Nr.. UMOWA DZIERŻAWY Nr.. Zawarta pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej 52, NIP: 612-183-99-05 REGON: 021412901- zwanym dalej Wydzierżawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Przyjmujący zamówienie, reprezentowanym przez... o treści następującej:

zwanym w dalszej treści umowy Przyjmujący zamówienie, reprezentowanym przez... o treści następującej: UMOWA NR zawarta w dniu. r. w Warszawie w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert. UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert. UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu... w Sokołowie Podlaskim pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Załącznik nr 4 do SWK WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 nr KRS:0000203274 nr RPWDL: 000000014475

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. 83-322 Skórcz ul. Spacerowa 13 zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON..,

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON.., Umowa Nr.. Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY. Panem. zamieszkałym w..,.. (NIP:, PESEL:...), zwanym dalej Dzierżawcą,

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY. Panem. zamieszkałym w..,.. (NIP:, PESEL:...), zwanym dalej Dzierżawcą, Jako załącznik do zapytania ofertowego poniżej został zamieszczony wzór Umowy Dzierżawy pomiędzy Oferentem a WSSE INVEST-PARK. Spółka zastrzega, iż niektóre zapisy w poniższej Umowie mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

Piekarskim Centrum Medycznym Sp. z o. o. Prezesa Zarządu - dr inż. Anitę Wardzyk-Kulińską nazwa zakładu/siedziba działającym osoba reprezentująca

Piekarskim Centrum Medycznym Sp. z o. o. Prezesa Zarządu - dr inż. Anitę Wardzyk-Kulińską nazwa zakładu/siedziba działającym osoba reprezentująca Załącznik nr 5 do Szczegółowych Warunków /wzór umowy na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznej oraz badań hormonalnych / UMOWA Nr... zawarta w

Bardziej szczegółowo

*Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania.

*Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania. Załącznik nr 2 UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu r. na podstawie wyniku konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez:

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez: Umowa dzierżawy dla zadania pn.: Dzierżawa dodatkowej elektroniki do nowych autobusów zawarta w dniu 2013r. w Rzeszowie, pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni

Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni z siedzibą w. ul...., zwanym dalej Wydzierżawiającym reprezentowanym przez: z upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt. zawarta w dniu. w Jaroszowcu, pomiędzy:

UMOWA Projekt. zawarta w dniu. w Jaroszowcu, pomiędzy: zawarta w dniu. w Jaroszowcu, pomiędzy: UMOWA Projekt Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji z siedzibą w Jaroszowcu, przy ul. Kolejowej 1a, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór)

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego

Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (PROJEKT)

UMOWA Nr... (PROJEKT) UMOWA Nr... (PROJEKT) zawarta dnia... w Niemodlinie pomiędzy: Gminą Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, zwana w dalszej części umowy Zamawiającym", reprezentowaną przez: Burmistrza

Bardziej szczegółowo