UMOWA nr WZÓR na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr...2014 WZÓR na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 UMOWA nr WZÓR na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej zawarta w dniu... roku w Gdańsku pomiędzy: Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.; Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 119, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , z kapitałem zakładowym w kwocie zł nr NIP nr REGON , reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu lek. med. Tadeusza Podczarskiego zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienia a...z siedzibą w... działającą na podstawie... pod numerem... z kapitałem zakładowym w kwocie... REGON... NIP... zwaną w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie reprezentowaną przez:... 1 Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w wyniku konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologicznej znak sprawy SZP-022/546/ Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologicznej określonych szczegółowo w zakresie i cenie podanej w załączniku nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert stanowiącym integralną część umowy. 2. Świadczenia zdrowotne zgodne z załącznikien nr 1 do SWKO wykonywane będą w ustalonych przez Udzielającego Zamówienia zakresach badań oraz zgodnie z harmonogramem, monitoringu epidemiolgicznego oddziałów i personelu (wykonywanie badań mikrobiologicznych z prób czystościowych pobranych z powierzchi, powietrza i od personelu na nosicielstwo, w przypadkach uzasadnionych epidemiologicznie lub dla oceny prawidłowości wykonywanych procedur higienicznych ) 3. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do pobierania materiału do badań zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wytycznymi co do sposobu pobierania materiału do badań określonych przez Przyjmującego Zamówienie oraz do dostarczania badań do punktu zbiorczego znajdującego się na terenie dzierżawionym przez Przyjmującego Zamówienie. 4. Ilości zamówionych badań są uzależnione od rzeczywistych potrzeb Udzielającego Zamówienia. Szacunkową ilość badań przewidywanych do wykonania w ciągu 12 m-cy podano w załączniku nr 1 do SWKO stanowiącym integralną część umowy. 5. Strony umowy mogą zmienić zakres wykonywanych diagnostycznych świadczeń zdrowotnych (zamiana, dodanie nowych świadczeń zdrowotnych) tylko w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 6. W skład przedmiotu umowy wchodzi także przeszkolenie personelu w zakresie pobierania materiału biologicznego przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz zainstalowanie programu rejestracji badań i przesyłania wyników Przyjmujący Zamówienie będzie zobowiązany do odbioru materiałów biologicznych i wykonywania badań całodobowo przez 7 dni w tygodniu w tym w dni wolne od pracy i święta. Materiały biologiczne do badań będą odbierane w lokalizacji Udzielającego Zamówienia, w wydzierżawionym od Udzielającego Zamówienia pomieszczeniu.

2 2. Przyjmujący Zamówienie będzie zobowiązany do wykonywania niezwłocznie po odebraniu materiału biologicznego pilnych testów diagnostycznych obejmujących: - rotawirusy, - adenowirusy, - Clostridium difficile ( GDH oraz toksyny ), - Campylobacter, - Lamblia ( Giargia ), - odczyn Paul Bunnela, - RSV, - Streptococcus pneumoniae - antygen, - meningotest. 3. Pilne, diagnostyczne testy mikrobiologiczne będą wykonywane w pomieszczeniu przeznaczonym do odbioru materiału biologicznego, przez posiadającego odpowiednie kwalifikacje pracownika Przyjmującego Zamówienie. 4. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w ustalonych przez Udzielającego Zamówienia zakresach badań oraz zgodnie z harmonogramem, monitoringu epidemiolgicznego oddziałów i personelu ( wykonywanie badań mikrobiologicznych z prób czystościowych pobranych z powierzchni, powietrza i od personelu na nosicielstwo, w przypadkach uzasadnionych epidemiologicznie lub dla oceny prawidłowości wykonywanych procedur higienicznych ) 5. Przyjmujący Zamówienie będzie dokonywał analizy występowania na poszczególnych oddziałach tzw. czynników alarmowych oraz dokonywał analizy profilu lekowrażliwości izolowanych na oddziałach szczepów bakteryjnych a wyniki analiz przedstawiane będą Udzielającemu Zamówienia w formie pisemnej oraz elektronicznej Zespołowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych raz na kwartał. 6. Dodatni wynik badania mikrobiologicznego przekazywany będzie niezwłocznie drogą telefoniczną i pisemną lekarzowi zlecającemu lub lekarzowi dyżurnemu. 7. Przyjmujący Zamówienie zapewni udział lekarza mikrobiologa w pracach Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych według potrzeb Udzielającego Zamówienia po wcześniejszych ustaleniach terminów spotkań. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do współpracy z epidemiologiem oraz pielęgniarką epidemiologiczną Szpitala. 8. Na żądanie Udzielającego Zamówienia, w ramach umówionego wynagrodzenia, Przyjmujący Zamówienie zapewni Udzielającemu Zamówienia osobę pełniącą funkcję koordynatora Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków posiadającego kwalifikacje lekarza mikrobiologa. 9. Przyjmujący Zamówienie zapewni Udzielającemu Zamówienia współpracę lekarza mikrobiologa zatrudnionego przez Przyjmującego Zamówienie na terenie Trójmiasta w wymiarze czasu pracy odpowiadającemu 1 równoważnikowi etatu przeliczeniowego z kierownikami oddziałów Szpitala oraz pomoc w przypadkach trudności diagnostycznych, w tym konsultacje telefoniczne oraz bezpośrednio na oddziałach. 10. Przyjmujący Zamówienie w terminach ustalonych z Udzielającym Zamówienie przeprowadzał będzie szkolenia personelu wskazanego przez Udzielającego Zamówienie w zakresie: - pobierania materiału biologicznego, - mikrobiologicznej diagnostyki laboratoryjnej, - mapy mikrobiologicznej Szpitala. 11. W przypadkach zleceń pilnych Przyjmujący Zamówienie będzie gotowy całodobowo do telefonicznego informowania Udzielającego Zamówienia o wynikach badań przez 7 dni w tygodniu, w tym dni wolne od pracy i święta. 12. W przypadkach zleceń pilnych Przyjmujący Zamówienie wykona pełną identyfikację bakteriologiczną wraz z antybiotykogramem w możliwie najkrótszym czasie, a w przypadku braku wzrostu kolonii z dostarczonego materiału, w możliwie najkrótszym czasie poinformuje o tym fakcie lekarza zlecającego badanie lub lekarza dyżurnego. 13. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do przygotowania raportów dotyczących czynników alarmowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14. Przyjmujący Zamówienie będzie przekazywał Zespołowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych duplikaty wyników badań, w których wyizolowano czynnik alarmowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia roku w sprawie listy czynników alarmowych, rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala ( Dz. U.2011 r, Nr 294, poz.1741 ). 15. Przekazywanie materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologicznej musi odbywać się na terenie Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku. 16. Przyjmujący Zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia transport materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologicznej przekazany przez Udzielającego Zamówienia, do miejsca wykonywania badań diagnostycznych. 17. Usługi muszą być wykonywane na wysokim poziomie jakościowym, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i analitycznej, kompetencjami wymaganymi dla laboratoriów mikrobiologicznych potwierdzonymi odpowiednimi certyfikatami, sztuką i etyką diagnosty laboratoryjnego, obowiązującymi

3 przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności. 18. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do świadczenia 5 typów badań ze względu na czas oczekiwania na wynik badania: - badania do 60 minut od pobrania materiału biologicznego, - badania do 48 godzin od pobrania materiału biologicznego, - badania do 72 godzin od pobrania materiału biologicznego, - badania do 96 godzin od pobrania materiału biologicznego, - badania powyżej 96 godzin od pobrania materiału biologicznego. 19. Szczegółowy wykaz badań wchodzących do poszczególnych typów badań stanowi Załącznik nr 3 do SWKO Przyjmujący Zamówienie zapewni: a) wykonywanie usługi zgodnie z zasadami i warunkami wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w oparciu o: - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać medyczne laboratoria diagnostyczne ( tekst jedn. Dz. U. z 2004, Nr 43, poz. 408 z zm. ) - Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006, Nr 61, poz. 435 z zm. ), b) wykonanie badań zgodnie z pisemnym zleceniem podpisanym przez lekarza kierującego, c) maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na wynik badania, 2. Badania diagnostyczne wykonywane będą na aparatach posiadających atesty i spełniające standardy określone przez NFZ. 3. Wyniki badań podpisywane będą przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 4. Przyjmujący Zamówienie dysponować będzie odpowiednim sprzętem komputerowym i oprogramowaniem umożliwiającym prawidłowe ewidencjonowanie i archiwizowanie świadczeń zdrowotnych z możliwością rejestrowania i odbioru wyników badań w wersji elektronicznej (on line) w ustalonych przez strony umowy punktach na terenie Szpitala (wszystkie oddziały, poradnie, izba przyjęć, pokoje lekarskie, lekarze dyżurni). 5. Przyjmujący zamówienie będzie realizował usługę stanowiącą przedmiot konkursu w sposób nie zakłócający pracy pozostałych jednostek organizacyjnych Udzielającego zamówienie, w tym urządzeń będących na wyposażeniu tych jednostek Przyjmujący Zamówienie zapewni Udzielającemu Zamówienia jałowe pojemniki, podłoża transportowe i transportowo wzrostowe do pobierania materiału biologicznego, w tym: - próbówki 101x16,5 mm z wymazem, - próbówki Eppendorfa 1,5 ml, - pojemniki z łopatką do kału 76x20 mm, - pojemniki z etykietką do moczu, poj. 70 ml, 55x44 mm, - wymazówki z podłożem transportowym Amies ( z plastikowymi pałeczkami), - wymazówki moczne z podłożem transportowym Amies ( z plastikowymi pałeczkami), - portagerm flacon agar Port F, - podłoże transportowo wzrostowe do posiewu moczu, - podłoże transportowo wzrostowe do posiewu materiałów w kierunku drożdżaków i dermatophytów, - butelki z podłożem do posiewu krwi, płynu mózgowo rdzeniowegoi innych plynów ustrojowych fizjologicznie jałowych ( podłoże musi zapewnić wzrost o dużych wymaganiach odżywczych jak H. influenzae, N. meningitidis, beztlenowce ); objętość podłoża w butelce musi być dostosowana do małych objętości krwi pobieranych małym dzieciom, - podłoże transportowo wzrostowe do posiewu materiałów w kierunku drożdżaków i dermatophytów, 2. Przyjmujący Zamówienie w zakresie diagnostyki serologicznej zapewni Udzielającemu Zamówienia zastsowanie testów ELISA i immunochromatograficznych wysokiej jakości, to znaczy o dużej czułości i swoistości; wymagane są testy, w których są stosowane antygeny wzorcowe rekombinowane, pozwalające na wykrywanie przeciwciał w poszczególnych klasach globulin; oznaczane klasy przeciwciał w danej jednostce chorobowej powinny być oznaczane z użyciem testu jednego producenta. 3. Przyjmujący Zamówienia zapewni Udzielającemu Zamówienia jednorazowy sprzęt do pobierania materiału biologicznego oraz system próżniowy do pobierania krwi ( z uwzględnieniem próbówek pediatrycznych ) wysokiej jakości i posiadający dopuszczenie do stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na udział w okresowych kontrolach laboratoryjnych, wewnętrznych i zewnętrznych, a koszt tych kontroli ponosi Przyjmujący Zamówienie.

4 2. Przyjmujący Zamówienie zapewni posiadanie wykwalifikowanego i doświadczonego personelu laboratoryjnego przez cały okres trwania umowy na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologicznej. 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia rejestru przyjmowanych pacjentów oraz wykonywanych badań mikrobiologicznych, a także dokumentacji medycznej w sposób gwarantujący w szczególności nienaruszalność dokumentów oraz umożliwiający szybkie przekazanie zarchiwizowanych dokumentów Udzielającemu Zamówienia w przypadku wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania przez każdą ze stron. 4. Przyjmujący Zamówienie utrzyma dotychczasowy profil badań mikrobiologicznych wykonywanych na potrzeby Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku oraz zapewni organizację wszystkich badań wymagających wykonania poza siedzibą Przyjmującego Zamówienie, odpowiadając za ich jakość i terminowość dostarczenia wyników badań. 5. Przyjmujący Zamówienie będzie realizował usługę stanowiącą przedmiot konkursu w sposób nie zakłócający pracy pozostałych komórek organizacyjnych Udzielającego Zamówienia, w tym urządzeń będących na wyposażeniu tych komórek. 6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w całym okresie wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu zawierającej klauzulę o rozszerzeniu odpowiedzialności o szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej i zakażeń, w tym zakażeń wirusem HIV i wirusem hepatotropowym w wysokości nie niższej niż wynikającej ze specyfiki zamówienia i obowiązujących przepisów Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy uzyskanych od Udzielającego Zamówienie w czasie wykonywania umowy informacji podlegających ochronie, a w szczególności danych osobistych, jednostek chorobowych pacjentów oraz wyników badań. 2. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w ust.1 Udzielający Zamówienie może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, a także dochodzić roszczeń na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego. 8 Podstawę wykonywania świadczeń zdrowotnych będzie stanowiło pisemne, imienne zlecenie, opatrzone pieczęcią Udzielającego Zamówienia, podpisem i pieczątką lekarza kierującego. Wzór zlecenia strony ustalą po zawarciu niniejszej umowy. Podstawą do wykonania badań laboratoryjnych może być również zlecenie dostarczone w wersji elektronicznej w programie dostarczonym przez Przyjmującego Zamówienie i wykonane przez osoby uprawnione, które posiadają przyznane im kody dostępu Za świadczone usługi, o których mowa w 2 ust.1, Przyjmujący Zamówienie będzie otrzymywał wynagrodzenie wynikające z iloczynu liczby wykonywanych badań i ceny jednostkowej za jedno badanie, określonej w cenniku stanowiącym załącznik Nr 1 do SWKO. 2. Podstawę zapłaty należności stanowi prawidłowo sporządzona faktura z załączonym do niej sumarycznym zestawieniem ilości wykonanych badań i ich wartości w rozbiciu na poszczególne komórki Udzielającego Zamówienia. Wzór zestawienia Strony uzgodnią po podpisaniu umowy. 3. Udzielający Zamówienia będzie regulował należność Przyjmującego Zamówienie w terminie do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury, przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo nie zapłacenia ceny za badania, które były wykonane źle niedokładnie, nierzetelnie i wymagały powtórzenia badań. Ocenę poprawności wykonanych badań dokonywać będzie lekarz, który zlecał badania po uzyskaniu opinii Przyjmującego Zamówienie. Prawo do odmowy zapłacenia za badania nie przysługuje, jeżeli jego nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Udzielający Zamówienia, w szczególności wadliwego przygotowania materiału do badań. 5. Udzielający Zamówienia zapłaci Przyjmującemu Zamówienie tylko za badania wykonane i potwierdzone uzyskaniem wyniku, zaś za badania zafakturowane, a nie potwierdzone wynikami, Udzielający Zamówienia nie ma obowiązku zapłaty i może odesłać fakturę do korekty, z wyjątkiem przypadków, w których nie uzyskanie wyniku jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Udzielający Zamówienia, w szczególności wadliwego przygotowania materiału do badań Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do utrzymania wysokości cen przez okres 1 roku od dnia zawarcia niniejszej umowy. 2. Po okresie utrzymania cen zmiana cen świadczenia zdrowotnego może nastąpić tylko w przypadku: 1)zmiany wysokości opłat na rzecz Skarbu Państwa, mających bezpośredni związek z przedmiotem

5 zamówienia, 2)w pozostałych wypadkach o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. 3. Zmiana cen świadczenia zdrowotnego może nastąpić tylko raz na rok po zawarciu pisemnego aneksu do umowy. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, punkt 2) podwyższenie ceny nastąpi na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Udzielającemu Zamówienia przez Przyjmującego Zamówienie w formie pisemnej cennika wskazującego ceny przed waloryzacją, współczynnik i kwoty waloryzacji oraz ceny po waloryzacji Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych umową ponosi Przyjmujący Zamówienie 2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych do kwoty... zł. 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w całym okresie wykonywania świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem konkursu w wysokości nie niższej niż wynikająca ze specyfiki zamówienia i obowiązujących przepisów. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przedłużania i przedkładania Udzielającemu zamówienie ubezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy. 5. W przypadku nieudokumentowania, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez Przyjmujący zamówienie, zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Udzielający zamówienie może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Zapis ten stosuje się odpowiednio w przypadku braku przedłożenia dowodu kontynuacji ubezpieczenia Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przejęcia pracowników laboratorium Udzielającego Zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWKO), na warunkach zatrudnienia nie gorszych niż te jakie mieli oni u Udzielającego Zamówienia w dniu zawarcia niniejszej umowy. 2. Przejęcie pracowników Udzielającego Zamówienia nastąpi na zasadach określonych w art 23¹ Kodeksu Pracy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu Zamówienia karę umowną w wysokości 10% wartości danego zleconego badania za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki w wydaniu wyniku. 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu Zamówienia karę umowną w wysokości 10% rocznej wartości brutto wszystkich świadczeń zdrowotnych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, wg stanu na dzień zawarcia umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Przyjmującego Zamówienie z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie, jak również w przypadku rozwiązania umowy przez Udzielającego Zamówienie z przyczyn określonych w 15 ust.3 pkt.1 podpunkt a) i c) niniejszej umowy. Odstąpienie przez Przyjmującego Zamówienie od umowy dzierżawy zawartej z Udzielającym Zamówienia traktowane jest jak odstąpienie od niniejszej umowy. 3. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Przyjmującego Zamówienie odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 4. W przypadku niemożności wykonania zleconego świadczenia zdrowotnego z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie zobowiązany jest on do zorganizowania zastępczego wykonania świadczenia zdrowotnego oraz pokrycia ewentualnej różnicy w wartości wykonywanego świadczenia zdrowotnego. 5. W przypadku nie zorganizowania przez Przyjmującego Zamówienie zastępczego wykonania świadczenia zdrowotnego, Udzielający Zamówienie sam zorganizuje zastępcze wykonanie świadczenia zdrowotnego na koszt Przyjmującego Zamówienie (koszty transportu, przekazania). Ponadto w takim wypadku Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości świadczenia zdrowotnego zleconego podmiotowi trzeciemu Przyjmujący Zamówienie nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonywać badania laboratoryjne dla podmiotów trzecich w taki sposób, aby działanie to nie miało negatywnego wpływu na ilość i jakość świadczeń zdrowotnych wykonywanych dla Udzielającego Zamówienia. 3. Wierzytelności Przyjmującego Zamówienie wynikające z niniejszej umowy nie mogą być potrącane z wierzytelnościami wynikającymi z umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Udzielającym Zamówienia i

6 Przyjmującym Zamówienie z tytułu z czynszu dzierżawnego i kosztów eksploatacji przedmiotu dzierżawy naliczonymi na podstawie odrębnej umowy dzierżawy Umowa zostaje zawarta począwszy od dnia zawarcia umowy do 21 września 2017 roku.. 2. Umowa ulega rozwiązaniu: a) z upływem okresu na jaki została zawarta, b) z dniem zakończenia udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy przez Udzielającego zamówienie, c) z dniem rozwiązania umowy dzierżawy pomieszczeń laboratorium z dnia... zawartej pomiędzy stronami niniejszej umowy. 3. Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego przy czym: 1) Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem w przypadku gdy: a) Przyjmujący Zamówienie dwukrotnie wykona zlecone badania z nienależytą zawodową starannością lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami, lub w sposób stanowiący zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentów, b) Przyjmujący Zamówienie utraci uprawnienia konieczne do wykonywania badań objętych niniejszą umową. c) gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy, w tym w sytuacjach określonych w 7ust. 2 lub 11 ust. 5 umowy. 2) Przyjmujący Zamówienie może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, jeżeli Udzielający Zamówienia rażąco narusza istotne postanowienia umowy Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Nieważna jest zmiana postanowień umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego Zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 17 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 217 z późn.zm.). 18 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Udzielającego Zamówienia. 19 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Udzielającego Zamówienia i jeden egzemplarz dla Przyjmującego zamówienie. UDZIELAJACY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

7 UMOWA DZIERŻAWY nr WZÓR zawarta w dniu... roku w Gdańsku pomiędzy: Załącznik nr 9 Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.; Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 119, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , z kapitałem zakładowym w kwocie zł nr NIP nr REGON ,, reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu lek. med. Tadeusza Podczarskiego zwanym w dalszej części umowy Wydzierżawiającym a...z siedzibą w... działającą na podstawie... pod numerem... z kapitałem zakładowym w kwocie REGON... NIP... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawcą reprezentowaną przez:... Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w wyniku konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologicznej w powiązaniu z przetargiem na dzierżawę pomieszczenia przeznaczonego na przyjmowanie materiału biologicznego i wykonywanie pilnych testów diagnostycznych znak sprawy SZP-022/546/ Wydzierżawiający oświadcza, że przysługuje mu uprawnienie do korzystania z nieruchomości, której właścicielem jest Województwo Pomorskie, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 424 o powierzchni 824,64 ha położoną w Gdańsku przy ul.polanki 119, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/ /9 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa części wskazanej powyżej nieruchomości tj. pomieszczenie laboratorium Szpitala, na zasadach określonych w niniejszej umowie, oraz w ofercie Dzierżawcy złożonej w postępowaniu - znak sprawy SZP-022/546/2014 oraz innych dokumentów sporządzonych w związku ze wskazanym powyżej postępowaniem Wydzierżawiający oddaje, a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę pomieszczenie laboratorium o łącznej powierzchni 15,5 m 2 (słownie:piętnaście metrów 50 centymetrów kwadratowych) znajdujące się w części przyziemia budynku administracyjnego Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płazyńskiego w Gdańsku przy ul. Polanki Układ funkcjonalny pomieszczeń w budynku przedstawia rysunek schematyczny stanowiący Załącznik nr 11 do SWKO, zawierający zaznaczony przedmiot dzierżawy. Szczegółowy opis pomieszczenia laboratorium zawiera również Załącznik nr 2 do SWKO. 3. Wszystkie wskazane powyżej załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy dzierżawy. 4. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w dniu... protokołami zdawczo-odbiorczymi. 5. Wydzierżawione pomieszczenie Dzierżawca wykorzystywać będzie do wykonywanie badań laboratoryjnych. 6. Wyżej wymienioną działalność Dzierżawca będzie prowadził w trybie ciągłym przez 24 godziny na dobę (7 dni w tygodniu w tym święta i dni wolne od pracy). 7. Jakakolwiek zmiana przez Dzierżawcę przeznaczenia, rodzaju prowadzonej działalności oraz sposobu wykorzystywania wydzierżawionego pomieszczenia wymaga pisemnej zgody Wydzierżawiającego pod rygorem nieważności. 8. W ramach przedmiotu dzierżawy nie wchodzą miejsca postojowe na terenie Wydzierżawiającego, wjazd

8 na ogrodzony teren Wydzierżawiającego możliwy jest jedynie dla samochodów dostawczych na czas niezbędny do załadunku rozładunku, nie dłuższy niż do 30 minut. 9. Wydzierżawiający zapewnia Dzierżawcy swobodny dostęp do dzierżawionego pomieszczenia przez całą dobę Dzierżawca oświadcza, że znany mu jest stan faktyczny i prawny przedmiotu dzierżawy i nie zgłasza z tego tytułu jakichkolwiek zastrzeżeń. 2. Dzierżawca oświadcza, że dokonał należytego sprawdzenia faktycznych i prawnych warunków przedmiotu dzierżawy pod kątem spełniania wszelkich wymogów dla swojej deklarowanej w 2 umowy działalności oraz podejmuje się w stosunku do dzierżawionego mienia wywiązać się ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 3. Przedmiot dzierżawy użytkowany będzie przez Dzierżawcę bez prawa dokonywania istotnych zmian w jego substancji bez uzyskania zezwolenia Wydzierżawiającego. Ewentualne, planowane przez Dzierżawcę przebudowy lub modernizacje, czy też zmiany kolorystyki pomieszczeń wymagają opracowania dokumentacji technicznej i jej uzgodnienia z Wydzierżawiającym, i uzyskania pisemnej zgody wyrażonej w przewidzianej prawem formie oraz określenia warunków ich wykonania. 4. Dzierżawca zobowiązuje się na własny koszt przeprowadzić niezbędną adaptację przedmiotu dzierżawy przed rozpoczęciem prowadzenia działalności. Zakres oraz rodzaj zamierzonych prac musi zostać odpowiednio wcześniej uzgodniony z Wydzierżawiającym, w formie jego pisemnej zgody. 5. Dzierżawca zobowiązany jest zainstalować na własny koszt układ pomiarowy (podlicznik) energii elektrycznej oraz podlicznik zużycia wody (wodomierz) w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy, pod rygorem naliczenia przez Wydzierżawiającego kary umownej w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia. 6. Dzierżawca dokonywać będzie we własnym zakresie i na swój koszt konserwacje (naprawy) i remonty bieżące wydzierżawionego pomieszczenia oraz ponosić będzie nakłady połączone ze zwykłym ich użytkowaniem. 7. Wszelkie dokonywane przez Dzierżawcę przeróbki, modernizacje lub adaptacje w przedmiocie dzierżawy oraz poniesione na nie nakłady, w tym także związane z konserwacjami (naprawami) i remontami bieżącymi, obciążają w całości Dzierżawcę i bez względu na ich charakter, nie podlegają obowiązkowi ich zwrotu przez Wydzierżawiającego. 8. Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie oraz po zakończeniu trwania okresu dzierżawy w stanie nie gorszym niż wynikający z naturalnego zużycia. 9. Dzierżawca zobowiązuje się do ochrony dzierżawionego mienia we własnym zakresie, a także do należytego zabezpieczenia tego mienia. Wydzierżawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie znajdujące się w dzierżawionym pomieszczeniu, które zabezpiecza we własnym zakresie i na swój koszt Dzierżawca Strony ustalają, że wszelkie ewentualne nakłady poniesione przez Dzierżawcę na przedmiot dzierżawy w celu podniesienia jego estetyki lub przystosowania go do prowadzonej działalności stają się własnością Wydzierżawiającego, a Dzierżawca zrzeka się dochodzenia ich zwrotu w czasie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu. 2. Wszelkie prace remontowo adaptacyjne i inwestycyjne, które zamierza prowadzić Dzierżawca winny być realizowane z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, o ochronie zabytków, bhp, przeciwpożarowych itd. Obowiązkiem Dzierżawcy jest uzyskanie niezbędnych zezwoleń i uzgodnień ze strony Wydzierżawiającego, jak i właściwych organów administracji, wynikających z przepisów prawa, a wiążących się z przedmiotem dzierżawy. Dzierżawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wobec Wydzierżawiającego, jak i osób trzecich. 3. Dzierżawca zobowiązuje się we własnym zakresie uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i koncesje właściwych organów, wynikające z przepisów związanych z prowadzoną działalnością w przedmiocie dzierżawy. 4. Dzierżawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wydzierżawiającego w formie pisemnej o wynikach kontroli uprawnionych organów i stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących przedmiotu dzierżawy. 5. Dzierżawca zobowiązuje się do zapewnienia przedstawicielom Wydzierżawiającego wstępu do pomieszczenia stanowiącego przedmiot dzierżawy w celu przeprowadzenia kontroli. Wydzierżawiający poinformuje Dzierżawcę o planowanym terminie wstępu do przedmiotu dzierżawy z minimum 1 (słownie: jedno) dniowym wyprzedzeniem. 5

9 1. Dzierżawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Wydzierżawiającemu oraz osobom trzecim wynikające z prowadzonej działalności, a nadto ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonywania niniejszej umowy i w tym zakresie Dzierżawca zobowiązany jest ubezpieczyć się (na własny koszt) od wszelkich ryzyk przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Dzierżawca zobowiązany jest również ubezpieczyć na własny koszt przedmiot dzierżawy od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych przez cały okres obowiązywania umowy Dzierżawca zobowiązuje się przedstawić Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy dowód ubezpieczenia (oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy ubezpieczenia), pod rygorem odstąpienia przez Wydzierżawiającego od niniejszej umowy oraz przedkładania we wskazanym powyżej terminie dowodu kontynuacji ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy. 2. Dzierżawca odpowiada na zasadach określonych w ust. 1 za szkody spowodowane przez osoby korzystające z jego działalności, jak za swoje własne. 6 Dzierżawcy nie wolno przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności podnajmować / poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy w całości lub części lub oddawać go do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności Dzierżawca zobowiązuje się do oznakowania wynajmowanego pomieszczenia poprzez umieszczenie estetycznej tablicy z oznaczeniem Dzierżawcy, jego siedziby, adresu, rodzaju prowadzonej przez niego działalności oraz dni i godzin prowadzenia działalności w terminie 14 dni od daty uzgodnienia jej formy, treści oraz sposobu umocowania z Wydzierżawiającym, pod rygorem kary umownej w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tego obowiązku. Forma graficzna oraz treść tablicy winna zostać uzgodniona z Wydzierżawiającym w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 2. Umieszczenie dodatkowych reklam, informacji, szyldów itp. wymaga pisemnej zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca jest zobowiązany poinformować Wydzierżawiającego o przerwach w prowadzeniu działalności oraz powiadamiać Wydzierżawiającego o innych przyczynach przerwania lub zamknięcia działalności. 2. Przerwa w prowadzeniu działalności nie zwalnia Dzierżawcy z obowiązku zapłaty opłat wynikających z niniejszej umowy Miesięczny czynsz dzierżawny za wydzierżawione pomieszczenie laboratorium wynosi... zł (słownie:...złotych) plus podatek od towarów i usług VAT w należnej ustawowo wysokości, tj. brutto w kwocie... zł (słownie:...złotych. 2. Wskazany powyżej czynsz za dzierżawę pomieszczenia jest płatny bez wezwania na podstawie poprawnie sporządzonej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek Wydzierżawiającego... nr... W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu Dzierżawca zobowiązany jest zapłacić czynsz wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 3. Niezależnie od zapłaty czynszu Dzierżawca będzie ponosił niżej wymienione koszty eksploatacji przedmiotu dzierżawy: - koszty dostawy energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej, - koszty dostawy energii elektrycznej, - koszt wywozu odpadów komunalnych, - koszty wywozu odpadów medycznych, - koszty eksloatacji poczty pneumatycznej - koszty rozmów telefonicznych i korzystania z Internetu, - koszty eksploatacji związanej z powierzchniami wspólnymi. 4. Koszty eksploatacji płatne będą według następujących zasad:

10 a) koszty energii elektrycznej oraz zużycia wody naliczane będą na podstawie wskazań pomiarowych podliczników. Comiesięczne odczyty wskazań podliczników stanowić będą podstawę do dokonywania obliczeń wysokości opłat za wg aktualnie obowiązujących cen dostawców, b)koszty rozmów telefonicznych naliczane będą na podstawie bilingu, c)koszty dostawy energii cieplnej naliczane będą w oparciu o kalkulację obowiązującą w Szpitalu Dziecięcym im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku według powierzchni zajmowanej (w tym także powierzchni wspólnych) x stawka obowiązująca w Szpitalu. d)koszty wywozu odpadów komunalnych uzależniony od liczby pojemników wykorzystywanych przez Dzierżawcę / na potrzeby Dzierżawcy zostaną w zależności od potrzeb wydzielone oddzielne pojemniki z oznakowaniem/, e) koszty wywozu odpadów medycznych zgodne z ilością /kilogramów/ odpadów medycznych przeznaczonych do utylizacji. f) koszty eksploatacji powierzchni wspólnych rozliczane będą proporcjonalnie do zajmowanych powierzchni użytkowych. g) koszty eksploatacji poczty pneumatycznej obliczany będzie ryczałtowo (jako 1/7 kosztów wynikających z umowy na serwis i konserwację poczty pneumatycznej, ponoszonych przez Szpital). 5. Płatności za usługi i dostawy wskazanych powyżej mediów dokonywane będą miesięcznie przez Dzierżawcę na podstawie faktur wystawionych przez Wydzierżawiającego do... go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Wydzierżawiającego... nr... W przypadku opóźnienia w zapłacie opłat Dzierżawca zobowiązany jest zapłacić dodatkowo odsetki ustawowe za opóźnienie. 6. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego wskazany na fakturze. 7. Kwota istniejącego czynszu ulegać będzie automatycznie corocznemu zwiększeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. 8. Koszty eksploatacji wymienione w ust. 5 niniejszego paragrafu będą ulegać zmianie w przypadku i stosownie do zmian cen jednostkowych tych kosztów, których wysokość jest niezależna od Wydzierżawiającego. O zaistniałej zmianie Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę. 9. Czynsz i koszty eksploatacji podwyższone ze wskazanych powyżej przyczyn obowiązują Dzierżawcę od daty wprowadzenia zmiany przez Wydzierżawiającego, bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 10. Dzierżawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości. Zapłata nastąpi na podstawie (corocznej jednorazowej) noty obciążeniowe wystawionej przez Wydzierżawiającego Dzierżawca oświadcza, że dokonał wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kaucji gwarancyjnej) w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (kaucja gwarancyjna) służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dzierżawy, w tym czynszu, opłat eksploatacyjnych, szkód z tytułu niewłaściwego użytkowania lokalu itp., a także roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na realizację świadczeń zdrowotnych zawartej pomiędzy Wydzierżawiającym i Dzierżawcą oraz zostanie zwrócone Dzierżawcy w terminie miesiąca od daty rozwiązania umowy i wykonania przez Dzierżawcę wszystkich obowiązków umownych oraz zdania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie. 3. Dzierżawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji obowiązku wydania przedmiotu dzierżawy po jej wygaśnięciu w trybie art. 777 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego. Koszty aktu ponosi Dzierżawca Umowa zostaje zawarta na czas określony z mocą obowiązującą od dnia r do 21 września 2017 roku, jednak nie dłużej niż do dnia podjęcia przez Zarząd Województwa Pomorskiego decyzji o innym sposobie zagospodarowania lub zbycia przedmiotowej nieruchomości, które powoduje rozwiązanie Umowy Dzierżawy. Z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze. 2. Rozwiązanie umowy przez Wydzierżawiającego z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia może mieć miejsce w następujących wypadkach: a) zalegania dłużej niż 60 dni z zapłatą należnego czynszu lub kosztów eksploatacji przedmiotu dzierżawy określonych w 9 ust. 4 niniejszej umowy, b) odmowy lub braku zapłaty dokonanej zgodnie z 9 podwyżki czynszu oraz kosztów eksploatacji

11 przedmiotu dzierżawy, c) niezgodnej z umową eksploatacji dzierżawionego pomieszczenia, d) nie wykonywania obowiązku utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie, e) nie wykonywania obowiązków zawartych w 4 ust.2 niniejszej umowy, f) udostępnienia do korzystania z przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej lub zmiany substancji przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego, g) nie przedstawienia dowodu ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy lub dowodu poddania się rygorowi, o którym mowa w 10 ust. 3 niniejszej umowy, h) przedmiot dzierżawy stanie się potrzebny do realizacji celów statutowych Wydzierżawiającego. 3. Niniejsza umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu w wypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologicznej zawartej pomiędzy Wydzierżawiającym i Dzierżawcą, w terminie rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. 4. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy na podstawie porozumienia stron W wypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy Dzierżawca, w dniu zakończenia umowy, zobowiązany jest zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot umowy dzierżawy w stanie nie pogorszonym ponad normalne techniczne zużycie i umożliwiającym dalszą jego eksploatację. Jednocześnie Dzierżawca jest zobowiązany, w terminie wskazanym w powyższym zdaniu, do usunięcia wszelkich znajdujących się urządzeń i rzeczy stanowiących własność Dzierżawcy. 2. W przypadku demontażu urządzeń, instalacji, mebli czy okładzin ściennych, a które są własnością Dzierżawcy po zakończeniu umowy lub jej rozwiązaniu, Dzierżawca zobowiązany jest do naprawy ścian i podłóg oraz pomalowania ścian na kolor uzgodniony z Wydzierżawiającym w terminie wskazanym w pkt Po zakończeniu umowy ze zdania wydzierżawionego pomieszczenia laboratorium strony sporządzą protokół zdawczo -odbiorczy. 4. Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu opłatę w wysokości dwukrotnej stawki czynszu określonego w 9 niniejszej umowy wraz ze wszystkimi kosztami eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynikającymi z niniejszej umowy, z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy w wypadku gdy po zakończeniu niniejszej umowy Dzierżawca nie zwróci Wydzierżawiającemu przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1, za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania W przypadku: a) wykonywania przez Wydzierżawiającego prac budowlanych powodujących okresowe zawieszenie prowadzonej przez Dzierżawcę działalności, b) usuwania skutków awarii, klęsk żywiołowych, wydarzeń i katastrof powodujących okresowe zawieszenie prowadzonej przez Dzierżawcę działalności, Dzierżawcy nie przysługują w przypadkach wymienionych w pkt. a) i b) żadne roszczenia wobec Wydzierżawiającego. 2. W przypadkach określonych w ust. 1 nastąpi zawieszenie obowiązku zapłaty czynszu przez Dzierżawcę za okres zawieszenia działalności. Obowiązek ten zostanie wznowiony w terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego. 14 Wierzytelności Dzierżawcy wynikające z umowy na realizację świadczeń zdrowotnych zawartej pomiędzy Wydzierżawiającym i Dzierżawcą, nie mogą być potrącane z wierzytelnościami Wydzierżawiającego wynikającymi z czynszu dzierżawnego i kosztów eksploatacji przedmiotu dzierżawy naliczonymi na podstawie niniejszej umowy Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian określonych 9 ust. 10 niniejszej umowy. 2. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Ewentualne spory, które powstaną w związku z realizacją umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Wydzierżawiającego lub przed Sąd właściwy dla miejsca wykonywania niniejszej umowy. 16 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Wydzierżawiającego i jeden dla Dzierżawcy Wydzierżawiający Dzierżawca

12

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy : UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu...pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski, im. Jana Garduły z siedzibą w Świnoujściu, (72-600

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR...

Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... DO.283.4.2015 Załącznik nr 4 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR... zawarta w dniu... w Gdyni, pomiędzy Pomorskim Parkiem Naukowo Technologicznym Gdynia Jednostką

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa o świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii

Wzór umowy. Umowa o świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii Załącznik nr 1 do SWKO Wzór umowy Umowa o świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii zawarta w dniu:, w Poznaniu, pomiędzy: Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA PROWADZENIE BIURA PODRÓŻY W PORCIE LOTNICZYM WARSZAWA/MODLIN NA TERENIE TERMINALA ZWANY DALEJ REGULAMINEM nr sprawy PLM/BH/KO/ATH3/02/2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu negocjacji z ogłoszeniem powyżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRODUKCJI POSIŁKÓW DLA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14

Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14 Załącznik nr 5 Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14 zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LEKARSKIE

UMOWA nr. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LEKARSKIE Załącznik nr 2 do SWKO Projekt umowy UMOWA nr. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LEKARSKIE zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego.

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1 Przetargiem na dzierżawę objęta jest powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015

Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015 Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015 zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórskiej 26, 60-179 Poznań,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: ROSOMAK Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie wpisanymi do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu Konkursu zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi pomiędzy : - UMOWY DZIERśAWY... reprezentowaną przez: 1... 2...

do Regulaminu Konkursu zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi pomiędzy : - UMOWY DZIERśAWY... reprezentowaną przez: 1... 2... PROJEKT - UMOWY DZIERśAWY Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi pomiędzy : Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289 zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo