KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW JELITA GRUBEGO / PROSTATY / SUTKA *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW JELITA GRUBEGO / PROSTATY / SUTKA *"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1337/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW JELITA GRUBEGO / PROSTATY / SUTKA * Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu Zamawiający: Miasto Płock pl. Stary Rynek Płock Płock, 2007 rok * niepotrzebne skreślić

2 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie programu zdrowotnego w zakresie : profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Płocka w wieku 50 lat i więcej oraz w wieku 40 lat i więcej obciążonych rodzinnie zachorowaniem na raka jelita grubego (rodzice), którzy dotychczas nie leczyli się w związku ze schorzeniami jelita grubego z zachowaniem założeń i schematu postępowania określonych w Szczegółowych materiałach informacyjnych dla programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, stanowiących załącznik nr 1a; profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów prostaty wśród mężczyzn, mieszkańców Płocka, w wieku 40 lat i więcej, którzy dotychczas nie leczyli się w związku ze schorzeniami prostaty - z zachowaniem założeń i schematu postępowania określonych w Szczegółowych materiałach informacyjnych dla programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów prostaty, stanowiących załącznik nr 1b; profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów sutka wśród kobiet, mieszkanek Płocka, w wieku lat, które dotychczas nie leczyły się z powodu schorzeń gruczołu piersiowego - z zachowaniem założeń i schematu postępowania określonych w Szczegółowych materiałach informacyjnych dla programu profilaktyki I wczesnego wykrywania nowotworów sutka, stanowiących załącznik nr 1c. II. Okres realizacji zamówienia: styczeń listopad 2008r. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń : styczeń 2008r. III. W konkursie mogą wziąć udział świadczeniodawcy określeni w art. 5 ust. 41 ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz z późn. zm.) VI. Sposób przygotowania oferty: 1. Oferta: a) na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego powinna być sporządzona na formularzu oferty, wg wzoru określonego w załączniku nr 2a; b) na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów prostaty powinna być sporządzona na formularzu oferty, wg wzoru określonego w załączniku nr 2b; c) na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów sutka powinna być sporządzona na formularzu oferty, wg wzoru określonego w załączniku nr 2c; zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym dokumencie oraz w Szczegółowych materiałach informacyjnych określonych dla każdego z ww. programów profilaktycznych. Wraz z ofertą oferent składa wszystkie wymagane załączniki. 2. Formularze oferty wraz ze szczegółowymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można otrzymać w: Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3, II piętro, pokój nr 250, od poniedziałku do piątku w godz oraz w środy w godz lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Płocka ( ). 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 4. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez przedstawiciela/-li oferenta upoważnionego/ -nych do reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające m.in. status prawny oferenta, zakres prowadzonej przez niego działalności, organy uprawnione do reprezentacji oferenta i sposób reprezentacji oferenta, ważne do 3 miesięcy od daty wystawienia. Jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień stosowne upoważnienia udzielone tym organom. 5. Do oferty należy dołączyć aktualny wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich / indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich / grupowych praktyk lekarskich, o których mowa w art. 50, 50a, 50b ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 6. Załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia oferenta, muszą być również podpisane przez upoważnionego/-nych przedstawiciela/-li oferenta. 7. Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta i ponumerowane.

3 8. W przypadku dołączenia do oferty, jako załącznika, kopii dokumentu, powyższa kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez oferenta. 9. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego. 10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie; kopertę należy opatrzyć następującą adnotacją : adresat: Urząd Miasta Płocka, Płock, pl. Stary Rynek 1, Oferta na konkurs na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego / prostaty / sutka 1. Nie otwierać przed dniem r. godz. 11:00.., nazwa i adres oferenta. 11. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić w niej zmian po upływie terminu składania ofert. 12. Oferent może złożyć nie więcej niż jedną ofertę w ramach danego programu profilaktycznego, objętego przedmiotem niniejszego konkursu ofert. 13. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. V. Sposób przedstawienia ceny oferty: 1. Oferent przedstawi ofertę cenową brutto według kalkulacji kosztów określonej w pkt V formularza oferty. 2. Cena oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie podlega zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie. 3. Cena winna być określona przez oferenta z uwzględnieniem upustów, jakie oferent oferuje. 4. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie. VI. Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, stanowisko Biuro podawcze, od poniedziałku do piątku w godz oraz w środy w godz Ostateczny termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka. 3. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym w pkt 2 zostaną odrzucone. VII. Termin związania złożonej oferty: Oferent związany jest złożoną ofertą przez okres 30. dni od upływu terminu składania ofert. VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, pokój nr 206. IX. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert: 1. Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Płocka. 2. Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej, oferenci (lub ich upoważnieni przedstawiciele) mogą uczestniczyć w części jawnej. 3. W części jawnej konkursu Komisja Konkursowa : a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę ofert złożonych na realizację poszczególnych programów profilaktycznych; b) otwiera koperty z ofertami i odczytuje istotne elementy złożonych ofert, w szczególności nazwę oferenta, informację o liczbie świadczeń i kwocie globalnej z tytułu realizacji programu, c) przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia. 4. W części niejawnej konkursu Komisja Konkursowa : a) ustala, które ze złożonych ofert spełniają warunki określone w niniejszych Szczegółowych warunkach konkursu ofert i materiałach informacyjnych o przedmiocie konkursu, odrzuca oferty nie odpowiadające ww. warunkom oraz oferty złożone po terminie; b) wybiera ofertę najkorzystniejszą albo nie przyjmuje żadnej z ofert; c) niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie miasta Płocka dotyczących środków na realizację programów zdrowotnych). 1 Niepotrzebne skreślić

4 Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia w trakcie realizacji ww. programów ilości świadczeń i kwoty przeznaczonej na ich realizację w sytuacji, gdy : wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy; Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na ten cel, a Świadczeniodawca potwierdzi możliwość i wyrazi zgodę na wykonanie większej, niż określona przy podpisywaniu umowy, ilości świadczeń w ramach programu. X. Kryteria wyboru oferty: 1. Komisja Konkursowa porównuje oferty złożone na realizację poszczególnych programów profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego / prostaty / sutka, pod względem: a) zgodności zakresu i liczby świadczeń zdrowotnych oferowanych przez oferenta z zakresem określonym przez Zamawiającego, b) zgodności liczby i kwalifikacji zawodowych osób wskazanych przez oferenta, które będą udzielały świadczeń zdrowotnych, z wymogami określonymi przez Zamawiającego, c) zgodności wyposażenia: sprzętu i aparatury medycznej, zabezpieczonego przez oferenta na potrzeby realizacji świadczeń zdrowotnych z wymogami określonymi przez Zamawiającego, d) ceny proponowanej przez oferenta za realizację programu profilaktycznego, e) spełnienia kryteriów dodatkowych określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych programów profilaktycznych. 2. Podstawowym kryterium wyboru oferty na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego / prostaty / sutka będzie łączna liczba punktów uzyskanych za cenę zrealizowania świadczeń w ramach danego programu oraz za spełnienie dodatkowych kryteriów. 3. Przyjmuje się następujące dodatkowe kryteria, które będą decydowały o wyborze oferty na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego oraz ich punktację: 1. Wyszczególnienie zatrudnienie lekarza z II stopniem specjalizacji zgodnej z zakresem programu i kwalifikacjami do prowadzenia badań endoskopowych Punktacja za spełnienie kryterium przyjęta przez Komisję Konkursową 1,50 pkt 2. posiadanie dodatkowego kolonoskopu 1,00 pkt doświadczenie w realizacji scriningów profilaktyki nowotworów jelita grubego na przestrzeni ostatnich trzech lat dostępność do świadczeń zdrowotnych - wykonywanie badań kolonoskopowych co najmniej trzy razy (dni) w tygodniu świadczenia w zakresie edukacji ponad minimum określone przez zamawiającego 1 rok 0,25 pkt 2 lata 0,50 pkt 3 lata 1,00 pkt 0,50 pkt 0,50 pkt 4. Przyjmuje się następujące dodatkowe kryteria, które będą decydowały o wyborze oferty na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów prostaty oraz ich punktację: Wyszczególnienie zatrudnienie urologa z II stopniem specjalizacji do realizacji badań w ramach 3 etapu programu profilaktycznego doświadczenie w realizacji scriningów profilaktyki nowotworów prostaty na przestrzeni ostatnich trzech lat dostępność do świadczeń zdrowotnych: a) udzielanie konsultacji lekarskich w ramach 3 etapu programu we wszystkie dni powszednie (od poniedziałku do piątku) b) wykonywanie USG transrektalnego co najmniej trzy razy (dni) w tygodniu świadczenia w zakresie edukacji ponad minimum określone przez zamawiającego Punktacja za spełnienie kryterium przyjęta przez Komisję Konkursową 1,50 pkt 1 rok 0,25 pkt 2 lata 0,50 pkt 3 lata 1,00 pkt 0,50 pkt 0,50 pkt 0,50 pkt

5 5. Przyjmuje się następujące dodatkowe kryteria, które będą decydowały o wyborze oferty na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów sutka oraz ich punktację: Wyszczególnienie zatrudnienie lekarza radiologa z II stopniem specjalizacji, z udokumentowanym szkoleniem w zakresie wykrywania i diagnostyki nowotworów sutka oraz szkoleniem w zakresie interpretacji mammografii scriningowej i diagnostycznej zatrudnienie lekarza patologa lub onkologa z II stopniem specjalizacji do wykonywania biopsji cienkoigłowej Punktacja za spełnienie kryterium przyjęta przez Komisję Konkursową 1,50 pkt 1,50 pkt 3. mammograf rok produkcji 2002 i później 0,50 pkt dostępność do świadczeń zdrowotnych: a) wykonywanie badań mammograficznych we wszystkie dni powszednie (od poniedziałku do piątku) co najmniej przez osiem godzin dziennie b) wykonywanie badań USG piersi co najmniej trzy razy (dni) w tygodniu świadczenia w zakresie edukacji ponad minimum określone przez zamawiającego 0,50 pkt 0,50 pkt 0,50 pkt 6. Dla potrzeb porównania złożonych ofert przyjmuje się, iż cenę za realizację programu profilaktycznego Komisja Konkursowa wylicza wg stawek kapitacyjnych proponowanych przez oferenta i liczby świadczeń w wysokości określonej przez Zamawiającego jako minimum, przy czym przyjmuje się następującą punktację: a) cena najniższa we wszystkich ofertach - 10,00 pkt b) przy każdej wyższej oferowanej cenie liczbę punktów wylicza się ze wzoru: (cena najniższa / cena danej oferty) x 10,00 pkt, przy czym wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku wg ogólnie przyjętych zasad. 7. Komisja Konkursowa dokonuje także oceny możliwości wykonania zadeklarowanej przez oferenta liczby świadczeń zdrowotnych. XI. Pouczenie o trybie składania protestów dotyczących konkursu: 1. Oferentowi przysługuje prawo składania protestów. 2. Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7. dni od daty otrzymania od Komisji Konkursowej zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku. 3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy z oferentem, którego oferta została wybrana. 4. Zamawiający rozpoznaje i rozstrzyga protest w ciągu 7. dni od daty jego złożenia. 5. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Zamawiający zawiadamia niezwłocznie oferentów uczestniczących w postępowaniu konkursowym. 6. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza konkurs ofert. XII. Projekt umowy na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego / prostaty / sutka stanowi załącznik nr 3. XIII. Postanowienia końcowe : W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Zatwierdzam Mirosław Milewski ( - ) Prezydent Miasta Płocka

6 Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu Załącznik nr 1a Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego Szczegółowe materiały informacyjne 1. Przedmiot programu Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Świadczeniodawcy (oferenci) przystępujący do postępowania muszą spełniać kryteria i wymagania określone w niniejszym materiale. 2. Adresaci programu Grupa scriningowa - mieszkańcy miasta Płocka w wieku 50 lat i więcej, osoby obciążone rodzinnie zachorowaniem na raka jelita grubego (rodzice) w wieku 40 lat i więcej (przy określaniu wieku należy brać pod uwagę rok urodzenia), którzy dotychczas nie leczyli się w związku ze schorzeniami jelita grubego, wielkość populacji objętej programem minimum 800 osób. Pacjenci zgłaszają się do programu bez skierowania. Zaproszenie pacjentów do uczestnictwa w programie nastąpi poprzez system indywidualnych zaproszeń i/lub akcję medialną prowadzoną przez realizatora programu oraz Urząd Miasta Płocka (informacje o programie w lokalnej prasie, radiu, telewizji, w internecie, w siedzibie realizatora programu, w siedzibie Urzędu Miasta Płocka). 3. Cel programu cel główny: zmniejszenie umieralności pacjentów z powodu nowotworów jelita grubego, cele szczegółowe: zwiększenie wykrywalności stanów przedrakowych i nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania, zwiększenie odsetka wyleczeń, podniesienie poziomu wiedzy pacjentów na temat profilaktyki nowotworów jelita grubego. 4. Harmonogram realizacji programu Program będzie realizowany w okresie od stycznia do listopada 2008r. Świadczeniodawca (oferent) przedstawia szczegółowy opis realizacji programu profilaktyki nowotworów jelita grubego wraz z harmonogramem działań zaplanowanych do realizacji w ramach ww. programu, w tym w zakresie edukacji. 5. Świadczenia przewidziane w programie Zakres świadczeń w ramach programu profilaktyki nowotworów jelita grubego obejmuje: przeprowadzenie wywiadu (wywiad ankieta według wzoru załączonego do niniejszych materiałów informacyjnych), badanie per rectum + indywidualna porada lekarska (opis karta badania profilaktycznego według wzoru załączonego do niniejszych materiałów informacyjnych), badanie kolonoskopowe z wycinkiem. Badanie może być wykonane w znieczuleniu ze wskazań medycznych lub na wniosek pacjenta, w oparciu o decyzję lekarza, sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych badań - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i standardami stosowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, decyzja dotycząca dalszego postępowania z pacjentem w zależności od wyniku badania potwierdzona pisemnie, skierowanie pacjentów z nieprawidłowym wynikiem do odpowiedniej placówki diagnostycznej w celu dalszej diagnostyki i/lub leczenia, edukację indywidualną i grupową w zakresie profilaktyki nowotworów jelita grubego,* prowadzenie rejestru świadczeń wykonywanych w ramach programu w formie papierowej i elektronicznej (według wzoru załączonego do niniejszych materiałów informacyjnych), zgłaszanie wykrytego nowotworu jelita grubego do regionalnego rejestru nowotworów. * Edukacja zdrowotna obejmuje: rozdawnictwo ulotek (wzór ulotki podlega akceptacji Zamawiającego), co najmniej : 2 emisje audycji radiowej (rozgłośnia lokalna), 2 artykuły prasowe

7 oraz 2 spotkania ogólnodostępne dla mieszkańców Płocka poświęcone tematyce profilaktyki nowotworów jelita grubego. 6. Sposób finansowania świadczeń Świadczenia będą finansowane według kalkulacji kosztów określonych przez świadczeniodawcę (oferenta) w pkt V formularza oferty. 7. Monitorowanie i ewaluacja Ewaluacja realizacji programu: wielkość populacji objętej badaniami, liczba osób, które zgłosiły się do programu. Efekty badań: liczba wykonanych badań, liczba osób z prawidłowym wynikiem badań, liczba osób wymagających dalszych procedur diagnostycznych. 8. Kwalifikacje wymagane od realizatorów programu 2 lekarzy ze specjalizacją co najmniej I stopnia z: chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej lub innej zgodnej z zakresem programu, w tym co najmniej 1 lekarz z kwalifikacjami do prowadzenia badań endoskopowych, personel do obsługi organizacyjnej programu osoba odpowiedzialna za edukację zdrowotną, kampanię promocyjną, rejestrację pacjentów, prowadzenie bazy danych. Świadczeniodawca (oferent) dołącza do oferty oświadczenie, że osoby które będą udzielały świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszego programu posiadają kwalifikacje wymagane przez zamawiającego. 9. Wyposażenie w aparaturę medyczną kolonoskop, system komputerowy z drukarką do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych.

8 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego - szczegółowe materiały informacyjne Płock, dnia...r.... (pieczątka firmowa świadczeniodawcy) ANKIETA DLA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW JELITA GRUBEGO 1. Nazwisko: Imię: PESEL: Adres zamieszkania:... ul.... nr... m.... nr tel. (domowy lub kontaktowy)... TAK NIE 1. Czy w Pani/Pani rodzinie występowały schorzenia nowotworowe? 2. Czy ma Pan/Pani nieokreślone bóle brzucha? 3. Czy ma Pan/Pani tendencje do zaparć? 4. Czy ma Pan/Pani tendencje do luźnych stolców lub biegunek? 5. Czy zdarza się Panu/Pani zaobserwować świeżą krew w stolcu? 6. Czy zdarzają się Panu/Pani samoistne stolce? 7. Czy ma Pan/Pani uczucie stałego lub okresowego parcia na stolec? 8. Czy utrzymuje Pan/Pani swoją należną wagę? Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez świadczeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby związane z realizacją programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego i rozliczeniem programu w ramach umowy zawartej z Urzędem Miasta Płocka. Podpis pacjenta :...

9 ... (pieczątka firmowa świadczeniodawcy) Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego - szczegółowe materiały informacyjne PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW JELITA GRUBEGO KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO Nazwisko i imię... Adres:... Pesel: Badanie internistyczne (w tym per rectum) Wynik badania kolonoskopowego Wniosek : pacjent bez podejrzeń nowotworowych pacjent do obserwacji i badań kontrolnych za... (rok / lata) pacjent z podejrzeniem nowotworu, zalecono rozszerzenie diagnostyki 4. Zalecenia lekarskie: Płock, dnia...r.... (podpis i pieczęć lekarza)

10

11 Postępowanie konkursowe na realizację programów zdrowotnych, prowadzone na mocy Zarządzenia Nr 1337/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu Załącznik nr 2a Oferta na przeprowadzenie programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego.... (pieczątka firmowa oferenta).... (miejscowość, data) Lp. Wyszczególnienie Odpowiedź oferenta I. Dane o oferencie 1. Pełna nazwa zakładu opieki zdrowotnej 2. Adres wraz z kodem pocztowym numer telefonu numer faxu 3. Nr wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej 1 4. Nazwa podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej Imię i nazwisko 2 5. Adres wraz z kodem pocztowym numer telefonu numer faxu 6. Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (np. ewidencji działalności gospodarczej) 3 7. NIP 8. Regon 1 Do oferty należy dołączyć aktualny wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich / indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich / grupowych praktyk lekarskich, o których mowa w art. 50, 50a, 50b ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ważne 3 m-ce od wystawienia 2 Dotyczy osób, o których mowa w art. 5 ust. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 3 Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające status prawny oferenta, zakres prowadzonej przez niego działalności, organy uprawnione do reprezentacji oferenta i sposób reprezentacji oferenta - ważne 3 m-ce od wystawienia.

12 Postępowanie konkursowe na realizację programów zdrowotnych, prowadzone na mocy Zarządzenia Nr 1337/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. 9. Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentacji oferenta i składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 10. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej: nazwisko i imię numer telefonu numer faxu 11. Osoba odpowiedzialna za realizację programu nazwisko i imię numer telefonu numer faxu 12. Osoba odpowiedzialna za finansowe rozliczenie programu nazwisko i imię numer telefonu numer faxu II. Dostępność do programu 1. Miejsce udzielania świadczeń w ramach programu (dokładny adres, krótki opis warunków lokalowych) 2. Dni tygodnia i godziny udzielania świadczeń w ramach programu, osobno: a) indywidualna porada lekarska (w tym badanie per rectum) b) edukacja zdrowotna c) badanie kolonoskopowe a) b) c) 3. Sposób zgłaszania się do programu i rejestracji pacjentów a) osobiście (adres + w jakich godzinach) b) telefonicznie (nr telefonu + w jakich godzinach) a) b) III. Wykaz sprzętu i aparatury medycznej, zabezpieczonych do realizacji programu Jeżeli sprzęt medyczny (aparatura medyczna) nie jest własnością oferenta, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające dostęp do sprzętu medycznego (aparatury medycznej). 1 Kolonoskop (ilość szt., typ, producent, opis parametrów technicznych, własność lub forma użytkowania)

13 Postępowanie konkursowe na realizację programów zdrowotnych, prowadzone na mocy Zarządzenia Nr 1337/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. 2. System komputerowy wraz z drukarką (typ, opis parametrów technicznych) 3. Inny sprzęt lub wyposażenie IV. Informacje o personelu medycznym, który będzie udzielał świadczeń w ramach programu Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, iż osoby realizujące świadczenia zdrowotne w ramach programu posiadają kwalifikacje wymagane przez zamawiającego 1. Lekarz (liczba osób, wykaz imienny tych osób, kwalifikacje tych osób, forma współpracy z oferentem) osobno z: a) I stopniem specjalizacji a) b) II stopniem specjalizacji b) 2. Lekarz posiadający kwalifikacje do prowadzenia badań endoskopowych (liczba osób, wykaz imienny tych osób, kwalifikacje tych osób, forma współpracy z oferentem) 3. Laboratorium wykonujące analizy medyczne, w tym badania histopatologiczne (nazwa, adres, forma współpracy z oferentem) lub lekarz patolog (liczba osób, wykaz imienny tych osób, kwalifikacje tych osób, forma współpracy z oferentem) osobno z: a) I stopniem specjalizacji b) II stopniem specjalizacji a) b) 4. Personel do obsługi organizacyjnej programu : osoba odpowiedzialna za edukację zdrowotną, kampanię promocyjną, rejestrację pacjentów, prowadzenie bazy danych (liczba osób, forma współpracy z oferentem) V. Oferta cenowa realizacji programu Wyszczególnienie świadczeń Liczba świadczeń proponowana przez oferenta 1 etap indywidualna porada lekarska 1 minimum 800 osób (w tym badanie per rectum) Koszt realizacji świadczeń stawka kapitacyjna za świadczenie [cena brutto w zł] wartość programu [kwota brutto w zł]

14 Postępowanie konkursowe na realizację programów zdrowotnych, prowadzone na mocy Zarządzenia Nr 1337/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. 2 etap Edukacja w zakresie profilaktyki nowotworów jelita grubego 2 3 etap badanie kolonoskopowe z wycinkiem + porada indywidualna 3 a) kolonoskopia bez znieczulenia b) kolonoskopia w znieczuleniu z badaniami dodatkowymi (określić rodzaj) a) b) a) b) Koszt całkowity realizacji programu profilaktycznego [brutto złotych] słownie złotych brutto:.. 1 UWAGA: Schemat postępowania przesiewowego określony przez Zamawiającego w warunkach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego zakłada: % pacjentów uczestniczących w programie zostanie objętych świadczeniem: indywidualna porada lekarska (w tym badanie per rectum), tj. każdy pacjent uczestniczący w programie; % pacjentów uczestniczących w programie zostanie objętych świadczeniem: edukacja w zakresie profilaktyki nowotworów jelita grubego, tj. każdy pacjent uczestniczący w programie; 3. przynajmniej 30% pacjentów uczestniczących w programie profilaktycznym będzie mogło być objętych świadczeniem: badanie kolonoskopowe z wycinkiem + porada indywidualna. 2 UWAGA: minimalny zakres edukacji obejmuje: rozdawnictwo ulotek (wzór ulotki podlega akceptacji Zamawiającego), co najmniej: 2 emisje audycji radiowej, 2 artykuły prasowe oraz 2 spotkania ogólnodostępne dla mieszkańców Płocka poświęcone tematyce profilaktyki nowotworów jelita grubego w okresie realizacji programu. 3 UWAGA: Cena świadczenia obejmuje znieczulenie przy kolonoskopii oraz koszt ewentualnych badań dodatkowych wymaganych do znieczulenia (przy założeniu, iż nie każdy pacjent kwalifikuje się do znieczulenia). Znieczulenie wykonywane jest ze wskazań medycznych lub na wniosek pacjenta, za zgodą lekarza. VI. Informacje dodatkowe 1. Liczba badań kolonoskopowych, jaką oferent wykonywał rocznie na przestrzeni ostatnich trzech lat 2007r. 2006r. 2005r. 2. Liczba badań kolonoskopowych, jaką oferent może wykonać w ciągu dnia, - w tym na rzecz programu badań w tym badań na rzecz programu

15 Postępowanie konkursowe na realizację programów zdrowotnych, prowadzone na mocy Zarządzenia Nr 1337/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. 3. Czy oferent uczestniczył w realizacji scriningów profilaktyki nowotworów jelita grubego na przestrzeni ostatnich trzech lat? (proszę wpisać tak lub nie) Kto finansował badania? Jaką populację objęto badaniami? 2007 r r r. - Jednocześnie oferent oświadcza, że: 1. zapoznał się z treścią ogłoszenia Prezydenta Miasta Płocka o prowadzonym postępowaniu konkursowym na realizację programów zdrowotnych; 2. wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 3. przez cały okres realizacji programu na zlecenie Zamawiającego, zobowiązuje się do: a) zatrudnienia przy realizacji programu osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach do udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w odrębnych przepisach; b) zabezpieczenia dostępu do sprzętu i aparatury medycznej, niezbędnych do prawidłowego wykonywania świadczeń zdrowotnych i odpowiadających wymaganiom określonym w odrębnych przepisach; c) udzielania świadczeń zdrowotnych z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi mu metodami i środkami, respektując prawa pacjenta, zgodnie z zasadami etyki zawodowej; d) zgłaszania wykrytego nowotworu do regionalnego rejestru nowotworów, wg zasad określonych w odrębnych przepisach; e) utrzymania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w zakresie obejmującym również odpowiedzialność cywilną z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zakażenia wirusem HIV, przez cały okres realizacji programu profilaktycznego oraz nie zmniejszania zakresu ubezpieczenia; f) zabezpieczenia standardu świadczeń zdrowotnych w ramach programu na poziomie nie gorszym niż określony niniejszą ofertą (z uwzględnieniem dostępności do świadczeń zdrowotnych, zabezpieczenia sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby realizacji programu profilaktycznego, liczby i kwalifikacji osób, które będą udzielały świadczeń zdrowotnych)... podpis i pieczątka przedstawiciela/-li oferenta upoważnionego/-ych do reprezentowania oferenta Załączniki: 1. Sporządzony przez oferenta szczegółowy opis realizacji programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wraz z harmonogramem działań, zaplanowanych przez oferenta do realizacji w ramach ww. programu, w tym w zakresie edukacji. 2. Aktualny wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich / indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich / grupowych praktyk lekarskich, o których mowa w art. 50, 50a, 50b ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 226, poz z późniejszymi zmianami) 4, ważne do 3 miesięcy od daty wystawienia. 3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające m.in. status prawny oferenta, zakres prowadzonej przez niego działalności, organy uprawnione do reprezentacji oferenta i sposób reprezentacji oferenta, ważne do 3 miesięcy od daty 4 w zależności od statusu prawnego oferenta

16 Postępowanie konkursowe na realizację programów zdrowotnych, prowadzone na mocy Zarządzenia Nr 1337/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. wystawienia 5. Jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień stosowne upoważnienia udzielone tym organom. 4. Oświadczenie oferenta, iż osoby realizujące świadczenia w ramach programu posiadają kwalifikacje wymagane przez zamawiającego. 5. Polisa bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w zakresie obejmującym również odpowiedzialność cywilną z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zakażenia wirusem HIV, na okres ich udzielania. 6. Inne informacje, które oferent chce przedstawić (np. badania własne, dokumentacja prasowa dot. działalności oferenta, dotychczasowe osiągnięcia oferenta, rekomendacje wg uznania oferenta). 5 w zależności od statusu prawnego oferenta

17 Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu Załącznik nr 1b Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów prostaty Szczegółowe materiały informacyjne 1. Przedmiot programu Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów prostaty. Świadczeniodawcy (oferenci) przystępujący do postępowania muszą spełniać kryteria i wymagania określone w niniejszym materiale. 2. Adresaci programu Grupa scriningowa mężczyźni, mieszkańcy miasta Płocka, w wieku 40 lat i więcej (przy określaniu wieku należy brać pod uwagę rok urodzenia), którzy dotychczas nie leczyli się z powodu schorzeń gruczołu krokowego, wielkość populacji objętej programem minimum 800 osób. Mężczyźni zgłaszają się do programu bez skierowania. Zaproszenie pacjentów do uczestnictwa w programie nastąpi poprzez system indywidualnych zaproszeń i/lub akcję medialną prowadzoną przez realizatora programu oraz Urząd Miasta Płocka (informacje o programie w lokalnej prasie, radiu, telewizji, w internecie, w siedzibie realizatora programu, w siedzibie Urzędu Miasta Płocka). 3. Cel programu cel główny: zmniejszenie umieralności pacjentów z powodu nowotworów prostaty, cele szczegółowe: zwiększenie wykrywalności stanów przedrakowych i nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania, zwiększenie odsetka wyleczeń, podniesienie poziomu wiedzy pacjentów na temat profilaktyki nowotworów prostaty. 4. Harmonogram realizacji programu Program będzie realizowany w okresie od stycznia do listopada 2008r. Świadczeniodawca (oferent) przedstawia szczegółowy opis realizacji programu profilaktyki nowotworów prostaty wraz z harmonogramem działań zaplanowanych przez świadczeniodawcę (oferenta) do realizacji w ramach ww. programu, w tym w zakresie edukacji. 5. Świadczenia przewidziane w programie Zakres świadczeń w ramach programu profilaktyki nowotworów prostaty obejmuje: przeprowadzenie wywiadu (wywiad ankieta według wzoru załączonego do niniejszych materiałów informacyjnych), badanie krwi na poziom PSA, badanie per rectum + indywidualna porada lekarska (opis karta badania profilaktycznego według wzoru załączonego do niniejszych materiałów informacyjnych), badanie USG transrectalne + porada indywidualna: w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w badaniu PSA i/lub badaniu per rectum, sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych badań - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i standardami stosowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, decyzja dotycząca dalszego postępowania z pacjentem w zależności od wyniku badania potwierdzona pisemnie, skierowanie pacjentów z nieprawidłowym wynikiem do odpowiedniej placówki diagnostycznej w celu dalszej diagnostyki i/lub leczenia, edukację indywidualną i grupową w zakresie profilaktyki nowotworów prostaty, * prowadzenie rejestru świadczeń wykonywanych w ramach programu w formie papierowej i elektronicznej (według wzoru załączonego do niniejszych materiałów informacyjnych), zgłaszanie wykrytego nowotworu prostaty do regionalnego rejestru nowotworów. * Edukacja zdrowotna obejmuje: rozdawnictwo ulotek (wzór ulotki podlega akceptacji Zamawiającego), co najmniej :2 emisje audycji radiowej (rozgłośnia lokalna), 2 artykuły prasowe oraz 2 spotkania ogólnodostępne dla mieszkańców Płocka poświęcone tematyce profilaktyki nowotworów prostaty.

18 6. Sposób finansowania świadczeń Świadczenia będą finansowane według kalkulacji kosztów określonych przez świadczeniodawcę (oferenta) w pkt V formularza oferty. 7. Monitorowanie i ewaluacja Ewaluacja realizacji programu: wielkość populacji objętej badaniami, liczba mężczyzn, którzy zgłosili się do programu. Efekty badań: liczba wykonanych badań, liczba mężczyzn z prawidłowym wynikiem badań, liczba mężczyzn wymagających dalszych procedur diagnostycznych. 8. Kwalifikacje wymagane od realizatorów programu 2 lekarzy ze specjalizacją co najmniej I stopnia z: chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej lub urologii, 1 lekarz urolog ze specjalizacją co najmniej II stopnia współpraca, spośród ww. lekarzy co najmniej 1 lekarz z kwalifikacjami do wykonywania badań USG, personel do obsługi organizacyjnej programu osoba odpowiedzialna za edukację zdrowotną, kampanię promocyjną, rejestrację pacjentów, prowadzenie bazy danych. Świadczeniodawca (oferent) dołącza do oferty oświadczenie, iż osoby które będą udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszego programu posiadają kwalifikacje wymagane przez zamawiającego. 9. Wyposażenie w aparaturę medyczną ultrasonograf z głowicą do badań endorectalnych, system komputerowy z drukarką do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych.

19 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów prostaty - szczegółowe materiały informacyjne... (pieczątka firmowa świadczeniodawcy) ANKIETA DLA MĘŻCZYZN OBJĘTYCH PROGRAMEM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW PROSTATY 1. Nazwisko: Imię: PESEL: Adres zamieszkania:... ul.... nr... m.... nr tel. (domowy lub kontaktowy)... Karta punktowej oceny objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego i jakości życia 1. Jak często w ciągu ostatniego miesiąca miał Pan poczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza po oddaniu moczu? 2. Jak często w ciągu ostatniego miesiąca musiał Pan oddawać mocz ponownie w czasie krótszym niż 2 godziny po poprzednim oddaniu? 3. Jak często w ciągu ostatniego miesiąca zaobserwował Pan przerywany strumień moczu ( zacinanie się )? 4. Jak często w ciągu ostatniego miesiąca miał Pan uczucie nagłej konieczności oddania moczu? 5. Jak często w ciągu ostatniego miesiąca obserwował Pan słaby strumień moczu? 6. Jak często w ciągu ostatniego miesiąca musiał Pan wysilać się (przeć), aby rozpocząć oddawanie moczu? 7. Podczas ostatniego miesiąca ile razy w ciągu nocy (średnio) musiał Pan wstawać, aby oddać mocz? Nigdy Mniej niż 1 raz na pięć razy Mniej niż połowę razy Około połowę razy Ponad połowę razy Prawie zawsze wcale 1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy lub więcej Suma punktów I-PSS S= 8. Jak by się Pan czuł, gdyby dolegliwości ze strony układu moczowego utrzymywały się w dalszym ciągu na obecnym poziomie? Świetnie Dobrze Raczej dobrze Średnio Raczej źle Źle Bardzo źle Punktacja jakości życia L = Od jak dawna zauważył Pan dolegliwości związane z oddawaniem moczu?...

20 Czy był już Pan leczony z tego powodu?... Jakie leki stosował Pan w leczeniu tych dolegliwości?... Na jakie choroby przewlekłe Pan choruje?... Jakie leki stosuje Pan na stałe?... Czy przebył Pan zabiegi operacyjne na jamie brzusznej?... Jeśli tak, to jakie i kiedy? Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez świadczeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby związane z realizacją programu profilaktyki nowotworów prostaty i rozliczeniem programu w ramach umowy zawartej z Urzędem Miasta Płocka. Podpis pacjenta :... Płock, dnia...r.... (podpis i pieczęć lekarza)

21

22 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów prostaty - szczegółowe materiały informacyjne... (pieczątka firmowa świadczeniodawcy) PROGRAM PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW PROSTATY KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO Nazwisko i imię... Adres:... Pesel: Badanie per rectum gruczoł krokowy: mały (do 35 mm) średni (do 45 mm) duży (powyżej 45 mm) konsystencja stercza: obniżona prawidłowa wzmożona twardy płat prawy płat lewy gładki powierzchnia stercza: nierówny guzowaty płat prawy płat lewy symetria stercza: płat prawy płat lewy 2. Wynik badania PSA sur. z dnia Wniosek: pacjent bez podejrzeń nowotworu pacjent do obserwacji i badań kontrolnych za... pacjent z podejrzeniem nowotworu, zalecono rozszerzenie diagnostyki 4. Zalecenia lekarskie : Płock, dnia...r.... (podpis i pieczęć lekarza)

23 Postępowanie konkursowe na realizację programów zdrowotnych, prowadzone na mocy Zarządzenia Nr 1337/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu Załącznik nr 2b Oferta na przeprowadzenie programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów prostaty.... (pieczątka firmowa oferenta).... (miejscowość, data) Lp. Wyszczególnienie Odpowiedź oferenta I. Dane o oferencie 1. Pełna nazwa zakładu opieki zdrowotnej 2. Adres wraz z kodem pocztowym numer telefonu numer faxu 3. Nr wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej 1 4. Nazwa podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej Imię i nazwisko 2 5. Adres wraz z kodem pocztowym numer telefonu numer faxu 6. Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (np. ewidencji działalności gospodarczej) 3 7. NIP 8. Regon 9. Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentacji oferenta i składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 1 Do oferty należy dołączyć aktualny wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich / indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich / grupowych praktyk lekarskich, o których mowa w art. 50, 50a, 50b ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty - ważne 3 m-ce od daty wystawienia. 2 Dotyczy osób, o których mowa w art. 5 ust. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 3 Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające status prawny oferenta, zakres prowadzonej przez niego działalności, organy uprawnione do reprezentacji oferenta i sposób reprezentacji oferenta - ważne 3 m-ce od daty wystawienia.

24 Postępowanie konkursowe na realizację programów zdrowotnych, prowadzone na mocy Zarządzenia Nr 1337/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. 10. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej: nazwisko i imię numer telefonu numer faxu 11. Osoba odpowiedzialna za realizację programu nazwisko i imię numer telefonu numer faxu 12. Osoba odpowiedzialna za finansowe rozliczenie programu nazwisko i imię numer telefonu numer faxu II. Dostępność do programu 1. Miejsce udzielania świadczeń w ramach programu (dokładny adres, krótki opis warunków lokalowych) 2. Dni tygodnia i godziny udzielania świadczeń w ramach programu, osobno a) badanie PSA b) indywidualna porada lekarska (w tym badanie per rectum) c) edukacja zdrowotna d) badanie USG transrektalne 3. Sposób zgłaszania się do programu i rejestracji pacjentów a) osobiście (adres + w jakich godzinach) b) telefonicznie (nr telefonu + w jakich godzinach) a) b) c) d) a) b) III. Wykaz sprzętu i aparatury medycznej, zabezpieczonych do realizacji programu Jeżeli sprzęt medyczny (aparatura medyczna) nie jest własnością oferenta, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające dostęp do sprzętu medycznego (aparatury medycznej). 1 Ultrasonograf (typ, producent, opis parametrów technicznych, własność lub forma użytkowania) 2. System komputerowy wraz z drukarką (typ, opis parametrów technicznych) 3. Inne wyposażenie

25 Postępowanie konkursowe na realizację programów zdrowotnych, prowadzone na mocy Zarządzenia Nr 1337/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. IV. Informacje o personelu medycznym, który będzie udzielał świadczeń w ramach programu Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, iż osoby realizujące świadczenia zdrowotne w ramach programu posiadają kwalifikacje wymagane przez zamawiającego 1. Lekarz (liczba osób, wykaz imienny tych osób, kwalifikacje tych osób, forma współpracy z oferentem) osobno z: a) I stopniem specjalizacji b) II stopniem specjalizacji 2. Lekarz urolog ze specjalizacją co najmniej II stopnia (liczba osób, wykaz imienny tych osób, kwalifikacje tych osób, forma współpracy z oferentem) osobno: a) do realizacji badań w ramach 1 etapu programu b) do realizacji badań w ramach 3 etapu programu a) b) a) b) 3. Lekarz posiadający kwalifikacje do wykonywania badań USG (liczba osób, wykaz imienny tych osób, kwalifikacje tych osób, forma współpracy z oferentem) 4. Personel do obsługi organizacyjnej programu profilaktycznego: osoby odpowiedzialne za edukację zdrowotną, kampanię promocyjną, rejestrację pacjentów, prowadzenie bazy danych (liczba osób, forma współpracy z oferentem) 5. Laboratorium wykonujące badania PSA (nazwa, adres, forma współpracy z oferentem) V. Oferta cenowa realizacji programu 1 etap PSA Wyszczególnienie świadczeń Liczba świadczeń proponowana przez oferenta minimum 800 osób Koszt realizacji świadczeń stawka kapitacyjna za świadczenie [cena brutto w zł] wartość programu [kwota brutto w zł] 2 etap badanie per rectum + porada indywidualna 1 3 etap edukacja w zakresie profilaktyki nowotworów prostaty 2 3 etap USG transrektalne + porada indywidualna

26 Postępowanie konkursowe na realizację programów zdrowotnych, prowadzone na mocy Zarządzenia Nr 1337/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. Koszt całkowity realizacji programu profilaktycznego [brutto złotych] słownie złotych brutto:.. 1 UWAGA: Schemat postępowania przesiewowego określony przez Zamawiającego w warunkach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów prostaty zakłada: % pacjentów uczestniczących w programie profilaktycznym zostanie objętych świadczeniem: PSA, tj. każdy pacjent uczestniczący w programie; % pacjentów uczestniczących w programie profilaktycznym zostanie objętych świadczeniem: badanie per rectum + porada indywidualna, tj. każdy pacjent uczestniczący w programie; % pacjentów uczestniczących w programie profilaktycznym zostanie objętych świadczeniem: edukacja w zakresie profilaktyki nowotworów prostaty, tj. każdy pacjent uczestniczący w programie; 4. przynajmniej 30 % pacjentów uczestniczących w programie profilaktycznym będzie mogło być objętych świadczeniem: USG transrektalne + porada indywidualna. 2 UWAGA: minimalny zakres edukacji obejmuje: rozdawnictwo ulotek (wzór ulotki podlega akceptacji Zamawiającego), co najmniej: 2 emisje audycji radiowej, 2 artykuły prasowe oraz 2 spotkania ogólnodostępne dla mieszkańców Płocka poświęcone tematyce profilaktyki nowotworów prostaty w okresie realizacji programu. VI. Informacje dodatkowe 1. Czy oferent uczestniczył w realizacji scriningów profilaktyki nowotworów prostaty na przestrzeni ostatnich trzech lat? (proszę wpisać tak lub nie) Kto finansował badania? Jaką populację objęto badaniami? 2007 r r r. - Jednocześnie oferent oświadcza, że: 1. zapoznał się z treścią ogłoszenia Prezydenta Miasta Płocka o prowadzonym postępowaniu konkursowym na realizację programów zdrowotnych; 2. wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 3. przez cały okres realizacji programu na zlecenie Zamawiającego, zobowiązuje się do: a) zatrudnienia przy realizacji programu osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach do udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w odrębnych przepisach; b) zabezpieczenia dostępu do sprzętu i aparatury medycznej, niezbędnych do prawidłowego wykonywania świadczeń zdrowotnych i odpowiadających wymaganiom określonym w odrębnych przepisach; c) udzielania świadczeń zdrowotnych z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi mu metodami i środkami, respektując prawa pacjenta, zgodnie z zasadami etyki zawodowej; d) zgłaszania wykrytego nowotworu do regionalnego rejestru nowotworów, wg zasad określonych w odrębnych przepisach; e) utrzymania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w zakresie obejmującym również odpowiedzialność cywilną z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zakażenia wirusem HIV, przez cały okres realizacji programu profilaktycznego i nie zmniejszania zakresu ubezpieczenia, f) zabezpieczenia standardu świadczeń zdrowotnych w ramach programu na poziomie nie gorszym niż określony niniejszą ofertą (z uwzględnieniem dostępności do świadczeń zdrowotnych, zabezpieczenia

27 Postępowanie konkursowe na realizację programów zdrowotnych, prowadzone na mocy Zarządzenia Nr 1337/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby realizacji programu, liczby i kwalifikacji osób, które będą udzielały świadczeń zdrowotnych)... podpis i pieczątka przedstawiciela/-li oferenta upoważnionego/-ych do reprezentowania oferenta Załączniki: 1. Sporządzony przez oferenta szczegółowy opis realizacji programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów prostaty wraz z harmonogramem działań zaplanowanych przez oferenta do realizacji w ramach ww. programu, w tym w zakresie edukacji. 2. Aktualny wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę, o którym mowa w art 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich / indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich / grupowych praktyk lekarskich, o których mowa w art. 50, 50a, 50b ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.z 2005r. Nr 226, poz z późniejszymi zmianami) 4, ważne do 3 miesięcy od daty wystawienia. 3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające m.in. status prawny oferenta, zakres prowadzonej przez niego działalności, organy uprawnione do reprezentacji oferenta i sposób reprezentacji oferenta, ważne do 3 miesięcy od daty wystawienia 5. Jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień stosowne upoważnienia udzielone tym organom. 4. Oświadczenie oferenta, iż osoby realizujące świadczenia zdrowotne w ramach programu posiadają kwalifikacje wymagane przez zamawiającego. 5. Polisa bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w zakresie obejmującym również odpowiedzialność cywilną z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zakażenia wirusem HIV, na okres ich udzielania. 6. Inne informacje, które oferent chce przedstawić (np. badania własne, dokumentacja prasowa dot. działalności oferenta, dotychczasowe osiągnięcia oferenta, rekomendacje - wg uznania oferenta). 4 5 w zależności od statusu prawnego oferenta w zależności od statusu prawnego oferenta

ZARZĄDZENIE NR 4572/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 4572/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 kwietnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 4572/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów prostaty

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Płock pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock. Płock, 2007 rok

Zamawiający: Gmina Płock pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock. Płock, 2007 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 364/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 marca 2007r. KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE : PROMOCJI ZDROWIA W SZKOŁACH / PROFILAKTYCZNYCH SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S OGÓLNE MATERIAŁY INFORMACYJNE

K O N K U R S OGÓLNE MATERIAŁY INFORMACYJNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3242/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 marca 2005r. K O N K U R S NA PRZEPROWADZENIE PROGRAMU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SUTKA / PROSTATY / JELITA GRUBEGO * OGÓLNE MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3361/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lipca 2013r. Prezydent Miasta Płocka OGŁASZA KONKURS OFERT na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, Olkusz

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, Olkusz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/16/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19.04.2017 r. Zarząd Powiatu w Olkuszu OGŁASZA KONKURS OFERT na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej PROGRAM PROFILAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

... F O R M U L A R Z O F E R T Y

... F O R M U L A R Z O F E R T Y Załącznik do Zarządzenia Nr 21/16 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 15 lutego 2016r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/16 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 3 lutego 2016 r. (Pieczęć oferenta). (Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/541/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/541/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 lutego 2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/541/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 lutego 2016 r. Warunki Konkursu Ofert Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych dotyczące realizacji Programu profilaktyki raka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ŁODZIAN PRZECIW GRYPIE W 2011 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ŁODZIAN PRZECIW GRYPIE W 2011 r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 684 /VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 maja 2011 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH ŁODZIAN PRZECIW GRYPIE W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (0-22) 599-11-20; fax.: (0-22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK/01/11/2016 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR-I.0050.00213.2012 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 10 lipca 2012 roku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na realizację programu zdrowotnego pn. Program

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY I. DANE OFERENTA. Nazwa oferenta. Adres siedziby oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru) Nr NIP oferenta

FORMULARZ OFERTOWY I. DANE OFERENTA. Nazwa oferenta. Adres siedziby oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru) Nr NIP oferenta Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY dotyczy realizacji programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanego poprzez szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (typu 6,11,16

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY STRZEGOM

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY STRZEGOM GMINA STRZEGOM 58-150 Strzegom, Rynek 38 o g ł a s z a na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL , FAX

URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL , FAX Siemianowice Śląskie,... r URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL. 032 760-53-90, FAX 760-54-20 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH w zakresie : A)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza konkurs ofert

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza konkurs ofert Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 12/345/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza konkurs ofert na wybór w 2015 roku realizatora programu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY I. DANE OFERENTA: Nazwa oferenta. Adres siedziby oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru)

FORMULARZ OFERTOWY I. DANE OFERENTA: Nazwa oferenta. Adres siedziby oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego rejestru) S-P-D.8031.5.2015 FORMULARZ OFERTOWY dotyczący wyboru podmiotu realizującego w 2015 roku Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015 2020, obejmującego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (0-22) 599-11-20; fax.: (0-22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK/01/02/2014 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZOWANIA KONKURSU OFERT na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kamieniec Ząbkowicki Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Data wpływu oferty (wypełnia Urząd Gminy Mielnik)

FORMULARZ OFERTOWY. Data wpływu oferty (wypełnia Urząd Gminy Mielnik) Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY dotyczący wyboru podmiotu realizującego w 2015 roku Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015 2020, obejmującego

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE : EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ / STOMATOLOGII DLA DZIECI

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE : EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ / STOMATOLOGII DLA DZIECI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 365/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 marca 2007r. KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE : EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ / STOMATOLOGII DLA DZIECI Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych w 2015 roku Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1552/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1552/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1552/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom w latach

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski z siedzibą w Urzędzie Miejskim al. Powstańców Wielkopolskich nr 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski z siedzibą w Urzędzie Miejskim al. Powstańców Wielkopolskich nr 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski z siedzibą w Urzędzie Miejskim al. Powstańców Wielkopolskich nr 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY dotyczący wyboru realizatora Programu szczepień ochronnych w 2017 r. w Gminie Łodygowice, obejmującego mieszkańców Pietrzykowic

FORMULARZ OFERTOWY dotyczący wyboru realizatora Programu szczepień ochronnych w 2017 r. w Gminie Łodygowice, obejmującego mieszkańców Pietrzykowic Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Łodygowice nr 10/RIP/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. FORMULARZ OFERTOWY dotyczący wyboru realizatora Programu szczepień ochronnych w 2017 r. w Gminie Łodygowice,

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza Ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:

Prezydent Miasta Kalisza Ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lutego 2011r. Prezydent Miasta Kalisza Ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych: 1.Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia r. (podpis Dyrektora)

Rzeszów, dnia r. (podpis Dyrektora) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12.09.2014 r. (podpis Dyrektora)

Rzeszów, dnia 12.09.2014 r. (podpis Dyrektora) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Ustronie Morskie

Wójt Gminy Ustronie Morskie Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 35, art. 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 66/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2015r.

Zarządzenie nr 66/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2015r. Zarządzenie nr 66/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2015 r. miejskiego

Bardziej szczegółowo

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA II. PRZEDMIOT KONKURSU PAKIET NR 1. Częstochowa, 13.01.2015r.

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA II. PRZEDMIOT KONKURSU PAKIET NR 1. Częstochowa, 13.01.2015r. Częstochowa, 13.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji neurologicznych dla dzieci, hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/604//2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 marca 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/604//2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 marca 2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/604//2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 marca 2016 r. Warunki Konkursu Ofert Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych dotyczące realizacji Programu wykrywania zakażeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Data wpływu oferty (wypełnia Urząd Gminy Mielnik)

FORMULARZ OFERTOWY. Data wpływu oferty (wypełnia Urząd Gminy Mielnik) Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY dotyczący wyboru podmiotu realizującego w 2016 roku Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015 2020, obejmujący szczepienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wybór realizatora programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w 2014 roku Profilaktyczne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewczynek

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gdańska OGŁASZA KONKURS OFERT

Prezydent Miasta Gdańska OGŁASZA KONKURS OFERT Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1917/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 grudnia 2012 Działając na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/640/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/640/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/640/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2016 r. Warunki Konkursu Ofert Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych dotyczące realizacji Programu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: badań laboratoryjnych w kierunku: 3. diagnostyki rzeżączki I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

... (pieczątka firmowa Oferenta)

... (pieczątka firmowa Oferenta) Załącznik nr 2 do ogłoszenia w sprawie konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia

Bardziej szczegółowo

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja:

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja: ... Miejsce na pieczęć FORMULARZ OFERTY Z ZAKRESU REALIZACJI W 2011 ROKU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII / PSYCHIATRII / CHIRURGII * OSADZONYM ZAKŁADU KARNEGO W GRĄDACH WONIECKO Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem, ul. Gładkie 1 Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112 poz.654 ) oraz Ustawy

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 08.02.2017r. NA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY

FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZĄCY Realizacji Programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Janów Podlaski w latach 2013-2015 1. Oferent (pełna nazwa) 2.

Bardziej szczegółowo

I. UWAGI WSTĘPNE II. PRZEDMIOT KONKURSU

I. UWAGI WSTĘPNE II. PRZEDMIOT KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ USŁUG MEDYCZNYCH DLA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W OLSZTYNIE W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ DENSYTOMETRYCZNYCH I. UWAGI WSTĘPNE Postępowanie konkursowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Radomsko.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Radomsko. Zarządzenie Nr 29 /2011 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych polegających na przeprowadzeniu szczepień przeciwko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 510/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2015r.

Zarządzenie Nr 510/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2015r. Zarządzenie Nr 510/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu konkursu ofert na realizację w 2015/2016 r. Akcji profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4414/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 4414/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2014 roku . Zarządzenie Nr 4414/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy i lekarzy specjalistów w Oddziale

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb: ZOZ MSWiA w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: ERM- 4022/3/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: 1. Stomatologii zachowawczej na okres od 01.

Bardziej szczegółowo

... FORMULARZ OFERTOWY NA REALIZACJĘ PROGRAMU ZDROWOTNEGO pn. PROGRAM ZDROWOTNY DOTYCZĄCY ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

... FORMULARZ OFERTOWY NA REALIZACJĘ PROGRAMU ZDROWOTNEGO pn. PROGRAM ZDROWOTNY DOTYCZĄCY ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2015 r... pieczęć oferenta. miejscowość

Bardziej szczegółowo

... FORMULARZ OFERTY

... FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert...... (pieczęć oferenta) (miejscowość i data) FORMULARZ OFERTY na realizację Gminnego Programu Profilaktycznego z zakresu zapobiegania próchnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Częstochowa, dnia r.

REGULAMIN. Częstochowa, dnia r. REGULAMIN Częstochowa, dnia 21.11.2014r. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań z zakresu okulistyki dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej

Bardziej szczegółowo

1. udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

1. udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Numer postępowania: 5/FDS/2015 Bydgoszcz, dnia 23.11.2015 r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert I. Udzielający zamówienia Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r.

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r. REGULAMIN Częstochowa, dnia 24 września 2014r. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histologicznych szpiku i węzła chłonnego, oraz konsultacji immunohistochemicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: NIP:659-13-31-067 REGON :357004984

Zamawiający: NIP:659-13-31-067 REGON :357004984 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Lekarza POZ w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Charsznicy Zamawiający: Publiczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/010/ 1/2012 z dnia 11.01. 2012 roku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Na wyłonienie wykonawcy świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego przez ratowników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej anestezjologicznej w Megrez sp. z o.o. ul. Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 42/ZiSS/07 a z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia programów profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia przewidzianych do realizacji w 2007 roku. Na podstawie; - art. 4 ust.1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2014 r. (kontynuacja)

Szczegółowe warunki konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2014 r. (kontynuacja) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2538/2014 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25.03.2014 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2014 r. (kontynuacja)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 339/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 lipca 2016 r. Zarządzenie Nr 339/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: Profilaktyka chorób tarczycy Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

3 Informacja o populacji objętej szczepieniem 4 Minimalne wymagania stawiane realizatorowi programu: 5

3 Informacja o populacji objętej szczepieniem 4 Minimalne wymagania stawiane realizatorowi programu: 5 Szczegółowe warunki realizacji oraz wyboru realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV dziewczynek urodzonych w 2002 roku, zameldowanych na pobyt stały w Koszalinie oraz przebywających w rodzinach

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw

1. Organizatorem konkursu ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 734/280/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 czerwca 2016 roku Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych OGŁOSZENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu w oparciu o przepisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 87/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 87/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2014r. miejskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSU nr WSS-IV/AB/1/2013

OGŁOSZENIE KONKURSU nr WSS-IV/AB/1/2013 OGŁOSZENIE KONKURSU nr WSS-IV/AB/1/2013 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595), art. 7 ust.1, pkt.1, art. 8 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. w roku 2013

FORMULARZ OFERTOWY. w roku 2013 Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursu ofert na realizację opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w roku 2013......

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28.04.2015 r.

Rzeszów, dnia 28.04.2015 r. sssssssdsamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30 Numer sprawy: 7/2013 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 1 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Szczegółowe warunki konkursu. Zakres realizacji programu zdrowotnego

REGULAMIN KONKURSU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Szczegółowe warunki konkursu. Zakres realizacji programu zdrowotnego Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Lanckorona z dnia : 10 maja 2016 roku REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU - SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE PRZECIWKO BAKTERIOM MENINGOKOKOWYM

Bardziej szczegółowo

1 Uwagi wstępne. 2 Zasady przygotowania oferty

1 Uwagi wstępne. 2 Zasady przygotowania oferty Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 248 / 2014 Burmistrza Wolsztyna z dnia 3 października 2014 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka

Bardziej szczegółowo

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11 Warszawa, dn. 28.11.2011 r. IGICHP/K-1/PAT/11 Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki patomorfologicznej wykonywanych w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Numer postępowania: 2/FDS/2015 Bydgoszcz, dnia 01.09. 2015 r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert I. Udzielający zamówienia Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.23.2014 BURMISTRZA GOGOLINA. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.23.2014 BURMISTRZA GOGOLINA. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.23.2014 BURMISTRZA GOGOLINA z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia Na podstawie podstawie art. 33 ust. 1 i 4 ustawy o

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach 38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/35 53 534, fax 18 35 26 046 REGON 000308614 Regulamin i szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. na transport medyczny w zakresie przewozu pacjentów karetką typu S

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. na transport medyczny w zakresie przewozu pacjentów karetką typu S SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a Tel. 22 599-11-20 tel. / fax: 22 599-20-33 Warszawa dn. 04.12.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Uwagi wstępne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Uwagi wstępne Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 70/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV w mieście Koninie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresów: Świadczeń na Izbie Przyjęć

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresów: Świadczeń na Izbie Przyjęć Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. F. Chopina Rzeszów, ul. Chopina 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresów: Radiologii

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY KĘTY ogłasza konkurs ofert

BURMISTRZ GMINY KĘTY ogłasza konkurs ofert Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/09 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 20m kwietnia 2009r. Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17 /2017 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 13 lutego 2017 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17 /2017 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17 /2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. programu polityki zdrowotnej pod nazwą: Profilaktyczna opieka medyczna nad

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu KRZESZOWICE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, zwany dalej ORNR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Poradni Badań

Bardziej szczegółowo