HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ"

Transkrypt

1 USTROJE HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ POLSKA EUROPA AMERYKA ŁACIŃSKA Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2 USTROJE HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

3

4 USTROJE HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

5 Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji oraz Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego, a także przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną Recenzent prof. dr hab. Andrzej Zięba Projekt okładki Agnieszka Winciorek Copyright by Marian Grzybowski, Grzegorz Kuca, Piotr Mikuli & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2013 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

6 SPIS TREŚCI Słowo od Dziekana... 9 Marian Grzybowski, Tych czterdzieści pięć (ba... pięćdziesiąt) barwnych lat... (o 45-leciu pracy uniwersyteckiej Profesora Jacka Czajowskiego) Wykaz ważniejszych publikacji Profesora Jacka Czajowskiego Caput I: De civitate, iure et rei publicae gerendae proposito Iwona Małajny, Z problematyki teorii konstytucji definicja i geneza Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Ekonomiczne przyczyny dysfunkcji prawa Michał Jaskólski, Problem zwierciadła. O niektórych zagadnieniach interdyscyplinarności historii doktryn politycznych i prawnych Andrzej Bryk, Jahwe Izraela koniec fatalizmu historycznego i zakaz idolatrii władzy politycznej Artur Ławniczak, Nowożytne chrześcijańskie teokracje Wacław Uruszczak, Listy odpuszczenia (lettres de rémission). Z dziejów wymiaru sprawiedliwości w średniowiecznej Francji Andrzej Bednarz, Marsyliusz z Padwy jesień średniowiecza czy wiosna oświecenia? Caput II: De hominum iuribus libertatibusque Iwona Wróblewska, Zakres podmiotowy obowiązywania praw jednostki we współczesnych państwach demokratycznych. Problem tzw. horyzontalnego skutku norm konstytucyjnych Bogusław Banaszak, Zakres wolności komunikowania się i tajemnicy komunikowania się wybrane problemy Paweł Lipowski, Prawo do ochrony zdrowia w ustawodawstwie polskim zarys problematyki Mirosław Wróblewski, Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ ochrony prawa dostępu do informacji publicznej Andrzej Szmyt, Ocena konstytucyjności poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny Andrzej Marian Świątkowski, Próba podważenia obowiązku lojalności pracowników międzynarodowych wobec organizacji międzynarodowej Szymon Pawłowski, Prawo do informacji publicznej a prerogatywy Prezydenta RP Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Wolność badań naukowych i jej ograniczenia uwagi w świetle Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec oraz Konstytucji RP

7 6 Spis treści Caput III: De studiis historicis Jerzy Malec, Zasadnicze nurty w poglądach na reorganizację aparatu władzy wykonawczej w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej Andrzej Dziadzio, Idea Trybunału Konstytucyjnego Georga Jellinka Andrzej Kulig, Dwie prowizoryczne Konstytucje lutowe z 1919 roku: polska i niemiecka Marian Grzybowski, Prezydent jako stabilizator systemu rządów w Estonii i na Łotwie w latach Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Prawo łaski w okresie prowizorium konstytucyjnego w latach Zbigniew Machaliński, Krakowska emerytura Eugeniusza Kwiatkowskiego ( ) Caput IV: De constitutione et modo eius interpretandi exercendique Grzegorz Kuca, O potrzebie reinterpretacji pojęcia zasada podziału władzy Michał Bożek, System rządów w Konstytucji RP z 1997 roku zarys problematyki Janusz Karp, Dobrochna Minich, Sposoby wyrażania zasad prawnych w Konstytucji RP z 1997 roku na przykładzie art Adam Jamróz, Uwagi o znaczeniu normatywnym art. 11 ust. 1 Konstytucji RP Krystian Complak, Magiczna rzeczywistość w Konstytucji RP Andrzej Bałaban, Konstytucyjna ochrona spółdzielczości test polskiej demokracji Piotr Tuleja, Co kontroluje Trybunał Konstytucyjny? Paweł Marek Woroniecki, Rola Najwyższej Izby Kontroli w polskim systemie prawnym Andrzej Buczek, Konstytucyjne kompetencje budżetowe organów władzy III RP Caput V: De studiis Italicis et Iberoamericanis Stanisław Bożyk, Konstytucyjny status parlamentu w państwach Ameryki Łacińskiej (Argentyna, Kolumbia, Meksyk) Krzysztof Prokop, Instytucja stanu nadzwyczajnego w państwach Ameryki Łacińskiej Jakub Żurek, Ekstradycja w konstytucjach państw Ameryki Południowej Marta Kłopocka-Jasińska, Od monarchy z woli wodza do monarchy z woli ludu Andrzej Jackiewicz, Uwagi na temat kontekstu historycznego regionalizmu baskijskiego Anna Łabno, Armia w systemie politycznym Portugalii w latach Marek Bankowicz, Model włoskiej prezydentury Katarzyna Sobolewska-Myślik, Liga Północna w systemie partyjnym Włoch Caput VI: De negotiorum politicorum procuratione et legumlatorum popularium regimine Jarosław Szymanek, Reprezentacja polityczna: interpretacja pojęcia Piotr Mikuli, Zasada suwerenności parlamentu w Zjednoczonym Królestwie i jej współczesne ograniczenia zarys problemu Andrzej Czajowski, Historia przedstawicielskich organów prawodawczych w Rosji Anna Chorążewska, Struktura parlamentu uwagi na tle komparatystycznym

8 Spis treści 7 Janusz Trzciński, Znaczenie braku notyfikacji projektu ustawy dla procedury stanowienia prawa Sebastian Kubas, Regulamin Sejmu problem demarkacji Lech Jamróz, Uwagi o statusie ustrojowym Senatu RP w kontekście sprawowania przez parlament funkcji ustawodawczej (na gruncie Konstytucji RP) Monika Florczak-Wątor, Tryb rozpatrywania petycji przez Senat w świetle regulaminu Izby i dotychczasowej praktyki Krzysztof Zwierzchowski, Wybrane problemy federalnych regulacji lobbingu w USA Andrzej Żebrowski, Parlament a służby specjalne w Polsce (zarys problematyki) Jerzy Jaskiernia, Aksjologia dyplomacji parlamentarnej w ujęciu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Caput VII: De rei publicae praeside et summo praesidis imperio Ryszard M. Małajny, Przywilej egzekutywy w amerykańskiej praktyce konstytucyjnej Owidiusz Mazurkiewicz, Małgorzata Witek, Wzajemne relacje pomiędzy władzą wykonawczą a Senatem w Stanach Zjednoczonych Ameryki Ryszard Mojak, Artur Trubalski, Rola i zadania Rady Ministrów w procesie transpozycji prawa Unii Europejskiej do systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Bujwid-Kurek, Głowa państwa Republiki Serbii i Republiki Kosowa wymiar konstytucyjno-ustrojowy Katarzyna Jurewicz-Bakun, Wybory Prezydenta Federacji Rosyjskiej Sebastian Mołek, Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w projekcie konstytucji PiS (2010 rok) Caput VIII: De autonomia territoriali et ratione rem publicam directe gubernandi Marta Grzybowska, Polska reforma samorządowa założenia i rezultaty Marek Mączyński, Wojewoda w II Rzeczypospolitej Monika Giżyńska, Referendum w prawie łotewskim Bogusław Przywora, Zarząd komisaryczny jako środek nadzorczy Prezesa Rady Ministrów a granice zasady samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne

9

10 SŁOWO OD DZIEKANA W imieniu przyjaciół i kolegów z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pragnę złożyć najserdeczniejsze gratulacje Panu Profesorowi Jackowi Czajowskiemu z okazji Jego Jubileuszu. Od czasu ukończenia studiów na naszym Wydziale aż do przejścia na emeryturę całe swoje życie zawodowe związał Jacek Czajowski właśnie z tym Wydziałem. Od początków kariery naukowej, przypadających na lata sześćdziesiąte, pracował pod kierunkiem wybitnych uczonych: pracę magisterską napisał na seminarium Profesora Stanisława Grodziskiego, pracę na Uniwersytecie rozpoczął w Katedrze kierowanej przez Profesora Witolda Zakrzewskiego. Dzieląc swoje zainteresowania pomiędzy historię a współczesność, skoncentrowany na problematyce ustroju państwowego, wybrał Jacek Czajowski karierę konstytucjonalisty. Swoje prace poświęcał zarówno ustrojowi państw Ameryki Łacińskiej, jak i Drugiej oraz Trzeciej Rzeczypospolitej. Nie był to jednak jedyny nurt jego twórczości naukowej drugi stanowiły prace o charakterze biograficznym. We wspomnieniach współpracowników, poza świadomością wybitnych osiągnięć naukowych Jacka Czajowskiego, dominuje jednak przede wszystkim Jego Osoba jako życzliwego kolegi, interesującego rozmówcy i człowieka o dużym poczuciu humoru, popularnego wśród studentów wykładowcy. Wszystko to składa się na obraz Człowieka, którego osobowość i działalność na zawsze wzbogaci najnowszą historię naszego Wydziału. Pragnę więc podziękować Mu za lata spędzone wśród nas i życzyć wielu dalszych zdrowych i pogodnych lat, wypełnionych twórczością naukową, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

11

12 Marian Grzybowski TYCH CZTERDZIEŚCI PIĘĆ (BA... PIĘĆDZIESIĄT) BARWNYCH LAT... (O 45-leciu pracy uniwersyteckiej Profesora Jacka Czajowskiego) Spotkaliśmy się wczesną jesienią 1968 roku. Jacek Czajowski, stypendysta naukowy i magistrant Profesora Stanisława Grodziskiego, świeżo przyjęty na staż asystencki w Katedrze Prawa Państwowego przez uproszonego o recenzję Jego pracy Profesora Witolda Zakrzewskiego, z magisterium z historii parlamentaryzmu (o Kole Polskim w Wiedniu). Ja, z podobnym rodowodem, po seminarium u Profesora Stanisława Włodyki, już po stażu i dodatkowo seminarium oraz egzaminach u Profesora Marka Sobolewskiego, wówczas jeszcze w dziedzinie prawa państwowego (dziś konstytucyjnego). Obaj w Zrzeszeniu Studentów Polskich. Ponad czterdzieści pięć lat znajomości... Najpierw cotygodniowe zebrania katedralne w poniedziałki o szesnastej na drugim piętrze przy ul. Ziai 5 (dziś powtórnie: Jabłonowskich). Zamaszyste kroki Profesora po skrzypiących, drewnianych schodach kamiennicy Krzymuskich, na drugie, wysokie piętro. Profesora Witolda Zakrzewskiego, tytułowanego konsekwentnie (i tylko przez Jacka) Panem Dziekanem. Cotygodniowe referaty i dyskusja wedle ordynku: najpierw my, najmłodsi, potem Paweł Sarnecki już z kilkuletnim stażem w Katedrze, na sam koniec On, Profesor. Czyli jak się mówiło Tutek. Wiele zajęć: stacjonarne i zaoczne prawo w Krakowie. Co dwa tygodnie wspólna eskapada do Tarnowa, do punktu konsultacyjnego przy ul. Wałowej (z gościnną Panią Alą, herbatą na rozgrzewkę, małym co nieco oraz dowcipnym Profesorem Mąciorem w drodze na dworzec). Czasem wyjazd na ćwiczenia do Kielc. Potem trochę ponure, górnicze Jaworzno i zielony lubiany przez nas Nowy Sącz. Tak w kółko, przez kilka lat. W Krakowie koledzy z ZSP. Mocna kawa w Empiku na parterze Starego Teatru. Znajomi: Andrzej Urbańczyk, Włodek Rydzewski, Andrzej Jędrzejowski (dziś w duńskiej Kopenhadze), Andrzej Świątkowski dziś szacowny profesor prawa pracy, wówczas szef komisji Rady Uczelnianej, Franek Dąbrowski (nieco od nas starszy). Artykuły do Studenta trochę z ambicji, trochę dla uzupełnienia nieprzesadnych asystenc-

13 12 Tych czterdzieści pięć (ba... pięćdziesiąt) barwnych lat... kich uposażeń. Ot, na kawę w Empiku bądź na skromny obiad w klubie NOT-u lub Pod Trzema Rybkami. Wartkie intelektualne życie. Początki Instytutu Nauk Politycznych. Seminaria w podkrynickim (wówczas) Czarnym Potoku. Rozdyskutowane Jaszczury. Nowi koledzy w Katedrze. Najpierw skrupulatny i przyjazny Zbyszek Maciąg. Potem nadzwyczajnie aktywny Jurek Jaskiernia. Następnie śp. Tadek Skrzypczak, entuzjasta władzy lokalnej, regionalizmu i Lecha Wałęsy. Wreszcie skomputeryzowany angloznawca i bisnesmen Andrzej Kobos. Staże krajowe w Warszawie. Pierwsze zagraniczne wyjazdy: do Bolonii (Skrzypczak, Kobos), USA (Jaskiernia), RFN (Zbyszek Maciąg), Szwajcarii (Paweł Sarnecki). Jacek, jak zawsze, oryginalny. Początki nauki hiszpańskiego. Przyjazd do Krakowa delegacji rządu kubańskiego z ministrem-konstytucjonalistą i obowiązki cicerone przy delegacji podczas zwiedzania Krakowa. I pytanie o gotowość skorzystania ze stażu na Kubie, gdyż ślimaczyły się z braku kontaktów starania o wyjazd do Meksyku. Wkrótce potem formalne zaproszenie na staż do Hawany. Pełen przygód lot z czeskiej Pragi. Roczny pobyt na wyspie i obrona doktoratu Systemy rządów prezydenckich w republikach Ameryki Łacińskiej. Bardzo pozytywne recenzje Profesorów: Marka Sobolewskiego i Sylwestra Zawadzkiego. Publikacja artykułów w Państwie i Prawie oraz w Zeszytach Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie doktoratu. Seria publikacji w Tygodniku Powszechnym wspólnie z dzisiejszym Profesorem-Prezydentem Krakowa, Jackiem Majchrowskim. Wspólna książka o sylwetkach politycznych Drugiej Rzeczypospolitej nakładem krakowskiego Znaku. Pierwszy samochód Profesora Zakrzewskiego. Prawdziwa limuzyna przy Profesora gabarytach: fiat 126p. Potem kilka lat w Krakowie. Wizyta w Holandii oraz staż w Bologna University Center, dwuczęściowy zresztą. W czasie drugiego pobytu, w roku 1981 stan wojenny w Polsce. I sześć lat Czajowskiego w Rzymie. Przychylność wielu osób w polskich środowiskach wokół Watykanu. W dowód sympatii publikacja książki Człowiek w nauce Jana Pawła II. Na uczelni zaś początki postępowania w sprawie zwolnienia z etatu adiunkta, wobec przedłużenia urlopu bezpłatnego. I zręczne (bezterminowe) zawieszenie tego postępowania przez ówczesnego rzecznika dyscyplinarnego, Profesora Hanauska. Powody: podpowiedziana przez życzliwą wyobraźnię Dziekana Hanauska (w skojarzeniu z inteligencją adiunkta Czajowskiego): kategoryczna niemożność osobistego przyjęcia wyjaśnień od zainteresowanego, wobec Jego czasowego pobytu w Rzymie. Przyczyna przedłużenia pobytu: skłonność do zapaleń zatok i sprzyjający ich leczeniu klimat nad Tybrem (bardziej niż na rodzinnej, krakowskiej Olszy, tj. nad Białuchą). Okoliczność istotna, potwierdzona formalnym zaświadczeniem lekarskim uznanym za wysoce wiarygodne przez bliskiego medycynie sądowej Profesora Hanauska, bądź co bądźkarnistę i profesora kryminalistyki. Nie ma to jak fachowość i życzliwość. Zwłaszcza połączona z wyobraźnią... W 1987 roku powrót do Krakowa, z ważnym nadal paszportem. Spotkanie wspólne z prawdziwie ucieszonym Profesorem Zakrzewskim w jednej z kawiarń przy krakowskim Rynku. Kawa, ciastka i podwójny powitalny koniak. Wszystko na koszt Profesora.

14 Tych czterdzieści pięć (ba... pięćdziesiąt) barwnych lat Publikacja książki Człowiek w nauce Jana Pawła II. Kolejne prace: Społeczeństwo, naród, państwo w myśli Jana Pawła II (1991), Organy naczelne Rzeczypospolitej w świetle ustawy konstytucyjnej z 17 X 1992 r. (1993), Kardynał Sapieha (1997). Uzgodniony z Profesorem Zakrzewskim pomysł pisania habilitacji o Senacie II Rzeczypospolitej. I, niestety, choroba Profesora. Powrót do pracy na Uniwersytecie. Tym razem w Zakładzie, potem w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych. Nowi koledzy: Witold Waśniewski, Barbara Radziewanowska, Andrzej Zięba dziś profesor i kierownik Katedry Konstytucjonalizmu. Także młodzi zdolni Kasia Sobolewska-Myślik, dziś prodziekan na UP, Marek Bankowicz prodziekan z ciągle najbardziej stylową muszką na całym UJ, Ewa Bujwid-Kurek, utalentowana profesor bałkanistka. Lata pełnej świetności Instytutu Nauk Politycznych. Dyrektury wybitnych Profesorów: Kazimierza Opałka, Marka Sobolewskiego, Witolda Zakrzewskiego, Krzysztofa Pałeckiego. Nowe książki, liczne habilitacje, doktoraty, żywe kontakty zagraniczne. W samej Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych sześciu doktorów habilitowanych. Młodzi, zdolni asystenci i doktoranci: Krzysztof Szczerski, Dominik Sieklucki, Beata Kosowska-Gąstoł. Sympatia i zawsze pomocna dłoń współpracujących Pań: jedynej skutecznej w perswazjach wobec Jacka, nieocenionej Anny Opałkowej, także Henryki Lebdy. Kolejnych, kompetentnie kierujących Biblioteką Instytutu Pań Magister: Marii Tobiczyk, Joanny Kulig. W roku 1999 habilitacja przed Radą Wydziału Prawa i Administracji. Pozytywne i życzliwe recenzje śp. Marcina Kudeja, Janusza Trzcińskiego urzędującego wiceprezesa TK, krakowska Pawła Sarneckiego. Pozytywna, choć nie bez uwag historyka, Profesora Andrzeja Ajnekiela. Stabilizacja statusu na Uniwersytecie. Publikacja monografii o Senacie II RP w renomowanym Wydawnictwie Sejmowym. Opieka nad przybyszem z Dębicy uśmiechniętym i przyjaznym Grzegorzem Kucą. Jego interesujący doktorat o fundamentalnej zasadzie podziału władz. Początek sympatii z Profesorostwem Małajnymi i Krystianem Complakiem, prawdziwym iberoamerykanistą i poliglotą. Kilka wspólnie w Katedrze redagowanych książek: Model polskiego parlamentu, Ciągłość a zmiana w ewolucji systemów politycznych, Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczypospolitej, Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa, Parlamenty państw europejskich. Własne tłumaczenie Konstytucji Republiki Kuby z obszernym Wstępem. Stanowisko profesora w nowo wykreowanej Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego. Kilka wnikliwych, życzliwych recenzji przy doktoratach. Najpierw: Janusz Karp, potem już same Panie: Barbara Gawlik-Wiktor, Monika Giżyńska, Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Iwona Małajny, Katarzyna Jurewicz-Bokun. Publikacja małej monografii meksykańskiego parlamentu i Systemu konstytucyjnego Meksyku w Wydawnictwie Sejmowym. Epizody dydaktyczne w Bytomiu i Suchej Beskidzkiej. Lekkie pióro. I wciąż nieodwzajemniona awersja do (zawsze zbyt licznych) przypisów. W roku 2001 przeprowadzka na ul. Bracką 12. Wreszcie własny pokój (2 na 2 m). Kilka lat wykładów i seminariów. Sześćdziesięciopięciolecie. I nieoczekiwana przez nikogo decyzja: przejścia w stan nieczynny na Uniwersytecie. Pierwszy etat profesora Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Adresowo ciągle po linii wcześniejszych

15 14 Tych czterdzieści pięć (ba... pięćdziesiąt) barwnych lat... publikacji na Biskupiej Górce w pięknym, stylowym Gdańsku... Wykłady w Koszalinie. Szum morza i plaża w pobliskim Mielnie. Jakież tam pensjonaty... I świeżo uwędzone węgorze. Spacery Długim Targiem w Gdańsku (z patentem sternika jachtowego w kieszeni może by gdzieś popłynąć?). Jest co wspominać po powrocie nad Białuchę! Kilka zaprzyjaźnionych kafejek blisko dworca PKP. I wspólna książka z Andrzejem Kuligiem. Udział w monografii o sądach sponsorowanej przez gdańską GWSH. Kraków, Gdańsk, Koszalin. Szybka kawa na Centralnym w Warszawie. Dobre wspomnienia znad Bałtyku... Coraz rzadziej przy Brackiej. Jeszcze tylko kawa i dymek z papierosa w Botanice. Częściej kawa (bez dymka lokal dla niepalących) lub małe z sokiem malinowym u Pana Jacka przy ul. św. Jana. Może dziś przyjdzie Janek Kaiser, dawno Go nie było? Może wpadnie Piotr Mikuli, by uzgodnić wyjazd do Koszalina. Albo zajrzy Profesor Wiśniewski z ASP? Albo trafi zdecydowanie rzadko kolega po fachu, znawca literatury iberoamerykańskiej, były konsul, znajomy ze Studenta Adaś Komorowski? A może prokurator (apelacyjny, w stanie spoczynku) Jurek Balicki, kolega z roku? Albo bratanek i mecenas (kiedyś: aplikant prokuratorski) Artek (Czajowski)? Może przemknie ulicą do pobliskiego PAU Profesor Grodziski, promotor magisterium? I da sobie powiedzieć: Dzień dobry. Albo przejdzie chodnikiem Profesor Janusz Sondel? Albo Profesor Lichorowicz, do siebie, na Sławkowską? Albo Marek Nowak, ekonomista i przyjaciel od zawsze? Wszyscy z Uniwersytetu. Wszak już (ponad) czterdzieści pięć lat. Na Uniwersytecie Jagiellońskim i z Uniwersytetem Jagiellońskim. Ze studiami ponad półwiecze. Najwyższy czas na Jubileusz. Po krakowsku.

16 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PROFESORA JACKA CZAJOWSKIEGO I Książki 1. Konstytucyjny system organów państwa. Zasady naczelne, władza ustawodawcza, władza wykonawcza, władza sądowa, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Filia Koszalin, Koszalin 2010 (wspólnie z A. Kuligiem). 2. System konstytucyjny Meksyku, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa Kongres Generalny Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa Konstytucja Kuby. Wstęp i tłumaczenie, Wydawnictwo Sejmowe, Kraków Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji Pozycja prawnokonstytucyjna i praktyka ustrojowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa Ciągłość a zmiana w systemach ustrojowych. Szkice o instytucjach II i III Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, Wydawnictwo ABRYS, Kraków 1999 (wspólnie z M. Grzybowskim, M. Grzybowską i K. Sobolewską-Myślik). 7. Kardynał Sapieha, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław Pozycja prawno-ustrojowa Senatu RP ( ) w świetle Konstytucji marcowej i praktyki ustrojowej, Wydawnictwo Aureus, Kraków Organy naczelne Rzeczypospolitej w świetle ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992 r., Księgarnia Akademicka, Kraków Społeczeństwo, naród, państwo w myśli Jana Pawła II, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków Feliks Dzierżyński, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków Sylwetki polityków Drugiej Rzeczpospolitej, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1987 (wspólnie z J. Majchrowskim). 13. Człowiek w nauce Jana Pawła II, [b.w.], Rzym II Rozdziały w książkach 1. Kilka refleksji o drugiej izbie ustawodawczej w II RP i projektach Konstytucji III RP [w:] S. Grodziski, A. Dziadzio (red.), Regnare, gubernare, administrare: Prawo i władza na przestrzeni wieków (prace dedykowane Profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji

17 16 Wykaz ważniejszych publikacji Profesora Jacka Czajowskiego 40-lecia pracy naukowej), Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012 (wspólnie z M. Grzybowskim). 2. Stadia postępowania ustawodawczego w państwach nordyckich [w:] A. Łabno, E. Zwierzchowski (red.), Księga pamiątkowa Marcina Kudeja, Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2009 (wspólnie z M. Grzybowskim). 3. Zasada solidarności (dyscypliny postępowania) w funkcjonowaniu Koła Polskiego w Parlamencie Wiedeńskim [w:] M. Małecki (red.), Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009 (wspólnie z M. Grzybowskim). 4. Zamiast wstępu [w:] Ustroje doktryny instytucje polityczne. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, kom. red. J. Czajowski, J. Karp, G. Kuca, A. Kulig, P. Mikuli, A. Opałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Zwierzchnictwo Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi w świetle praktyki stosowania Konstytucji RP z 1997 r. [w:] M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej, założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa Dwuizbowa struktura parlamentu w państwie jednolitym [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Parlamenty państw europejskich, Księgarnia Akademicka, Kraków Prezydent republiki w Ameryce Łacińskiej [w:] M. Grzybowski (red.), Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa, Wydawnictwo Miniatura, Kraków Funkcje Senatu RP. Uwagi na tle unormowań Konstytucji RP z 23 kwietnia 1935 [w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji RP: doświadczenia i inspiracje, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa Model dwuizbowości w konstytucjach polskich z 1921 i 1997 r. [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo ABRYS, Kraków Zasada suwerenności narodu [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo ABRYS, Kraków Przedstawicielska forma rządów i demokracja bezpośrednia [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo ABRYS, Kraków Zasada podziału władz [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo ABRYS, Kraków Ład moralny u podstaw prymat człowieka u podstaw ładu moralnego [w:] Człowiek, etyka, polityka, Prace Zakładu Filozofii INS AGH, Biblioteka Końca Wieku, Kraków Koncepcja formy rządów w projektach konstytucji niepodległej Rzeczypospolitej ( ) [w:] M. Grzybowski (red.), Model polskiego parlamentu, Wydawnictwo PIT, Kraków 1996.

18 Wykaz ważniejszych publikacji Profesora Jacka Czajowskiego Model parlamentu w projektach konstytucji III RP [w:] M. Grzybowski (red.), Model polskiego parlamentu, Wydawnictwo PIT, Kraków 1996 (wspólnie z M. Grzybowskim). 16. Ameryka Łacińska: w poszukiwaniu stabilności systemu politycznego [w:] M. Grzybowski (red.), Ciągłość a zmiana w ewolucji systemów politycznych, Krakowska Oficyna Wydawnicza, Kraków Myśl państwowa Romana Rybarskiego [w:] Krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej. Roman Rybarski. Materiały z sesji naukowej Kraków , [b.w.], Kraków III Artykuły w czasopismach 1. Senat w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku, Przegląd Sejmowy 2005, nr Prasa polska we wrześniu 1939, Zeszyty Prasoznawcze 1989, nr 3 (wspólnie z J. Kucią). 3. Wpływ instytucji samorządu robotniczego na kulturę polityczną załogi przedsiębiorstwa socjalistycznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980, z. 16 (wspólnie z T. Skrzypczakiem i Z. Maciągiem). 4. Funkcjonowanie instytucji samorządu robotniczego w kombinacie przemysłowym Huta Stalowa Wola i jego wpływ na kształtowanie kultury politycznej załogi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980, z. 14 (wspólnie z Z. Maciągiem i T. Skrzypczakiem). 5. Partie polityczne w realiach społeczno-politycznych Ameryki Łacińskiej, Studia Nauk Politycznych 1979, nr Uprawnienia ustawodawcze prezydenta w republikach Ameryki Łacińskiej, Państwo i Prawo 1978, z Interwencjonizm armii w sferę funkcjonowania państwa w Republikach Ameryki Łacińskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1974, z Nowa konstytucja Urugwaju z 1967 r.: w kierunku wzmocnienia władzy wykonawczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1973, z System convivencia w Kolumbii (geneza, podstawowe założenia i praktyka funkcjonowania), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1973, z Gromadzkie Rady Narodowe oczyma ich przewodniczących i sekretarzy, Problemy Rad Narodowych 1973, nr 2 (wspólnie z W. Zakrzewskim i M. Grzybowskim). 11. Elementy parlamentarno-gabinetowej formy rządów w republikach Ameryki Łacińskiej, Państwo i Prawo 1972, z. 10.

19 18 Wykaz ważniejszych publikacji Profesora Jacka Czajowskiego IV Recenzje 1. J. Szymanek, Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych, Przegląd Sejmowy 2006, nr M. Dobrowolski, Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Przegląd Sejmowy 2004, nr T. Mołdawa, Podstawowe instytucje ustroju politycznego Hiszpanii, Państwo i Prawo 1980, z T. Wyrwa, Polska prasa konspiracyjna, Zeszyty Prasoznawcze 1986, nr 3 (wspólnie z J. Kucią). V Omówienia 1. Media Development, 3 4/1986, Zeszyty Prasoznawcze 1986, nr Media Development, 1 2/1987, Zeszyty Prasoznawcze 1988, nr Media Development, 3 4/1986, Zeszyty Prasoznawcze 1988, nr 2. VI Ekspertyzy 1. Druga izba: Izba samorządowa, Zeszyty Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu RP (wspólnie z M. Grzybowskim). VII Wybrane artykuły prasowe o charakterze popularnonaukowym 1. Adam Skwarczyński. W 50-lecie śmierci, Tygodnik Powszechny 1984, nr 21 (wspólnie z J. Majchrowskim). 2. Maciej Rataj. W stulecie urodzin, Rzeczywistość 1984, nr 7 (wspólnie z J. Majchrowskim). 3. Pierwszy ułan Drugiej Rzeczypospolitej [Bolesław Wieniawa-Długoszowski], Tygodnik Powszechny 1980, nr 51/52 (wspólnie z J. Majchrowskim). 4. Karol Popiel, Tygodnik Powszechny 1980, nr 45 (wspólnie z J. Majchrowskim). 5. Wyzwolenie [Rok 1918], Student 1978, nr 22 (wspólnie z J. Majchrowskim). 6. Więzień twierdzy brzeskiej, Płomienie 1978, nr 6 (wspólnie z J. Majchrowskim). 7. Pierwszy prezydent w wolnym Krakowie, Student 1977, nr 14 (wspólnie z A. Fiderkiewiczem i J. Majchrowskim). 8. Alfred Fiderkiewicz ( ), Płomienie 1977, nr 6 (wspólnie z A. Fiderkiewiczem i J. Majchrowskim).

20 Wykaz ważniejszych publikacji Profesora Jacka Czajowskiego Mieczysław Niedziałkowski, Tygodnik Powszechny 1977, nr 42 (wspólnie z J. Majchrowskim). 10. Eugeniusz Kwiatkowski ( ), Tygodnik Powszechny 1974, nr 37 (wspólnie z J. Majchrowskim). 11. Stanisław Dubois, Tygodnik Powszechny 1974, nr 12 (wspólnie z J. Majchrowskim). 12. Stanisław Grabski, Tygodnik Powszechny 1973, nr 50 (wspólnie z J. Majchrowskim). 13. Wojciech Korfanty. W stulecie urodzin, Tygodnik Powszechny 1973, nr 12 (wspólnie z J. Majchrowskim). 14. Komeńskiego naprawa rzeczy ludzkich, Życie Literackie 1970, nr 52 (wspólnie z A. Jędrzejowskim).

21

22 Redaktor prowadzący Lucyna Sadko Adiustacja językowo-stylistyczna Barbara Górska Józefa Kunicka-Synowiec Lucyna Sadko Korekta Iwona Dudzińska Jerzy Hrycyk Ewa Kosiba Skład i łamanie Katarzyna Mróz-Jaskuła Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW: prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI: jednolite studia magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu (course

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Poznań, dnia 15 września 2016 r. dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu Prawo konstytucyjne 2. Kod modułu 10-PK-a1-s;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym Dr Julia Wojnowska-Radzińska Katedra Prawa Konstytucyjnego Poznań, dnia 15 września 201 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego na kierunku prawno-ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU - SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY KATEDRA POLITOLOGII ZAKŁAD ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

OPIS PRZEDMIOTU - SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY KATEDRA POLITOLOGII ZAKŁAD ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. OPIS PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Fundację Promocji Prawa Europejskiego

Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Fundację Promocji Prawa Europejskiego Recenzent: prof. dr hab. Jan Barcz Redakcja: Leszek Kwiatek Korekta: Grażyna Polkowska-Nowak Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA U ŹRÓDEŁ USTROJU MARCOWEGO. I. Powrót na mapę polityczną Europy. Wstęp... 11

Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA U ŹRÓDEŁ USTROJU MARCOWEGO. I. Powrót na mapę polityczną Europy. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp.............................................................. 11 CZĘŚĆ PIERWSZA U ŹRÓDEŁ USTROJU MARCOWEGO I. Powrót na mapę polityczną Europy Rozdział 1. Ziemie polskie w latach 1917

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

obecność na zajęciach (usprawiedliwione dwie nieobecności) aktywność test zaliczeniowy INFORMACJE DODATKOWE: dyżur wykładowcy: 12.30-14.30, pok.

obecność na zajęciach (usprawiedliwione dwie nieobecności) aktywność test zaliczeniowy INFORMACJE DODATKOWE: dyżur wykładowcy: 12.30-14.30, pok. 1 NAZWA PRZEDMIOTU: Systemy polityczne wybranych państw świata. KATEGORIA PRZEDMIOTU: kanoniczny PROWADZĄCY: dr Arkadiusz Czwołek CZAS TRWANIA I WYMIAR GODZIN: semestr zimowy: 60 h FORMA ZAJĘĆ: ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Porównawcze prawo konstytucyjne Kod przedmiotu

Porównawcze prawo konstytucyjne Kod przedmiotu Porównawcze prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Porównawcze prawo konstytucyjne Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-POK-W-14_pNadGenCHLEX Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW administracja STOPIEŃ EDUKACJI studia stacjonarne pierwszego stopnia SYLABUS II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) Konstytucyjny system organów państwowych Opis poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Wstęp do wydania drugiego Słowo wstępne Rozdział I Komparatystyka

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 125 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Wydział Prawa i Administracji 105 (125) Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt PRAWO KONSTYTUCYJNE

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB NIESTACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI STUDIA MAGISTERSKIE II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) PRAWO KONSTYTUCYJNE II. B. 2 Typ przedmiotu (type of course) PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998.

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Dr hab. BARBARA STOCZEWSKA Monografie: Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Kraków 2006. Kraków 2007. Kraków 2009. Litwa, Białoruś,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Działocha Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) Poznań, dnia 6 kwietnia 2015 r. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r...

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r... Spis treści Rozdział pierwszy Ustrój polityczny państwa pojęcie i istota... 11 1. Pojęcie ustroju politycznego... 12 2. Ewolucja ustroju politycznego Polski... 14 Rozdział drugi Konstytucyjne podstawy

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

Ustrój polityczny Republiki Włoskiej

Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Rafał Czyrny Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Rzeszów 2013 Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Copyright Rafał Czyrny Rzeszów 2013 ISBN 978-83-62681-57-0 Wydawnictwo ARMAGRAF ul. Krakowska 21, 38-400

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil dr Agnieszka Barczak-Oplustil Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 r. jest pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. E-mail: barczak32@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji

Bardziej szczegółowo

SYLABUS WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE

SYLABUS WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy Il.godz. studiów Semestr Zasady ustroju politycznego państwa i ochrona praw człowieka Dr Janusz Karp O 9 45 I rok I poniedziałek, 12.30-14.45,

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP głowa Państwa Władza wykonawcza Nie jest centralnym organem administracji Poza strukturą administracji głowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY NACZELNE USTROJU RP

ZASADY NACZELNE USTROJU RP ZASADY NACZELNE USTROJU RP Zasady naczelne ustroju RP Zawierają idee przewodnie ustawy zasadniczej. Są to normy prawne zawarte w Konstytucji, których szczególna doniosłość charakteryzuje się w tym, że

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo konstytucyjne Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-PK-W-14_pNadGenXDJT5 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Prawo parlamentarne - opis przedmiotu

Prawo parlamentarne - opis przedmiotu Prawo parlamentarne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo parlamentarne Kod przedmiotu 10.9-WX-AdD-PP-Ć-14_pNadGenG6LWL Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Systemy polityczne państw europejskich na kierunku Prawo europejskie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Systemy polityczne państw europejskich na kierunku Prawo europejskie Poznań, dnia 30 września 2016 r. Prof. dr hab. Maria Zmierczak Kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Systemy polityczne państw europejskich

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW prawo STOPIEŃ EDUKACJI studia stacjonarne jednolite magisterskie SYLABUS II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) Prawo konstytucyjne Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej w świetle prac Komisji Weneckiej

I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej w świetle prac Komisji Weneckiej Poznań, dnia 15 września 2016 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej w świetle prac Komisji Weneckiej na kierunku Prawo I. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział III

Spis treści. Wstęp Rozdział III Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I Wiadomości ogólne o konstytucji jako najważniejszym w państwie akcie prawnym... 13 1. Pojęcie, geneza i funkcje konstytucji... 13 2. Konstytucja ustawą zasadniczą państwa...

Bardziej szczegółowo

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW T1: 1. Zasada incompatibilitas polega na: a) zakazie łączenia funkcji b) braku kompetencji do dokonania określonej czynności c) nakazie określonego zachowania

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami Marta Derlatka Wydanie 3 Warszawa 2012 Tytuły do artykułów sporządziła: Marta Derlatka Opracowanie redakcyjne: Anna Popławska Opracowanie techniczne:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm sprawuje kontrolę

Bardziej szczegółowo

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1 Marek Wąsowicz Historia ustroju państw Zachodu zarys wykładu wydanie 1 LIBER Warszawa 1998 Spis treści WSTĘP 11 I. PAŃSTWO W STAROŻYTNOŚCI USTRÓJ DESPOTII WSCHODNICH I POLIS GRECKIEJ 1. Uwagi wstępne 17

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE Zbiór aktów prawnych Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA Prawo konstytucyjne Polecamy inne nasze publikacje z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo Poznań, dnia 15 września 2016 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Prawo konstytucyjne 2. Kod modułu : PK (10-PK-pj-s,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA

KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA Ub Hamburg A/553552 Jerzy Kowalski KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA Polskie Wydawnictwo Prawnicze Warszawa - Poznań 2009 Spis treści Wstęp 11 1. Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Zielonogórski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Pytania ogóle: 1.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Wolności i prawa jednostki w. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Red.: Mariusz Jabłoński Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Koncepcja konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne Ambasador Rolf Timans Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Od redaktora Dariusz Milczarek...

Spis treści. Słowo wstępne Ambasador Rolf Timans Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Od redaktora Dariusz Milczarek... Spis treści Słowo wstępne Ambasador Rolf Timans Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce... 17 Od redaktora Dariusz Milczarek... CZĘŚĆ I. IDEA SUBSYDIARNOŚCI Chantal Millon-Delsol Zasada subsydiarności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Spis treści Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Przedmiot prawa konstytucyjnego... 1 Rozdział II. Polska w europejskim systemie konstytucyjnym...

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Komunikowanie międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IV. Rząd Federalny. VI. Prezydent Federalny. VI. Władza sądownicza

Spis treści. IV. Rząd Federalny. VI. Prezydent Federalny. VI. Władza sądownicza Spis treści Rozdział pierwszy Unia Europejska I. Unia Europejska i Wspólnoty Europejskie - podstawowa charakterystyka II. Podstawy traktatowe i Wspólnot Europejskich III. Jednostka w IV. Instytucje i organy

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Administracja Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI RZECZNIK PRASOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. Pan Tomasz Machała Redaktor Naczelny natemat.pl Na podstawie art. 31 a ustawy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XIX Rozdział I. Źródła prawa... 1 1. Źródła prawa zagadnienia podstawowe... 1 I. Pojęcie źródeł prawa... 1 II. Zasada hierarchicznej budowy systemu źródeł

Bardziej szczegółowo

Sądowa kontrola konstytucyjności prawa we współczesnych demokracjach Kontrola konstytucyjności prawa przez sądy powszechne

Sądowa kontrola konstytucyjności prawa we współczesnych demokracjach Kontrola konstytucyjności prawa przez sądy powszechne Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych Autor: Robert Alberski Wstęp Rozdział 1 Sądowa kontrola konstytucyjności prawa we współczesnych demokracjach 1. Konstytucja i zasada podziału władzy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp......................................................... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17 1. Pojęcie organu... 17 2. Klasyfikacja organów... 21 2.1.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazały się:

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazały się: Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazały się: Nakładem Wydawnictwa CH Beck ukazała się publikacja Historia Doktryn Politycznych i Prawnych pod redakcją Pana prof. UKSW dra hab. Bogumiła Szmulika, Prodziekana

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLIKACJE

ADMINISTRACJA PUBLIKACJE ADMINISTRACJA PUBLIKACJE Wydawnictwa WSA można także nabyć w Hurtowni Bibliofil http://www.bibliofil.com.pl/ CENY PROMOCYJNE Ceny brutto z podatkiem VAT 62) K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne..

Spis treści. Wstęp Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne.. Spis treści Wstęp... 7 Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne... 11 Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne.. 27 Rozdział III Demokracja i totalitaryzm. Kryzys polityczny

Bardziej szczegółowo

Recenzja. Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 2 (14)/

Recenzja. Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 2 (14)/ Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 ------- Recenzja Tadeusz Zbigniew Leszczyński, Konstytucyjne podstawy stanów nadzwyczajnych w państwach bałkańskich i w Turcji, Krakowskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Politologia Nazwa kierunku kształcenia: Politologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Karol Kostrzębski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Prawo konstytucyjne Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSTYTUCYJNE. Autor: BOGUSŁAW BANASZAK. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury

PRAWO KONSTYTUCYJNE. Autor: BOGUSŁAW BANASZAK. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury PRAWO KONSTYTUCYJNE Autor: BOGUSŁAW BANASZAK Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym 1. Przedmiot i pojęcie prawa konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Jacek Czaputowicz, Marcin Sakowicz Administracja publiczna na tle dwóch dekad zmian społeczno-gospodarczych w Polsce 15 Dariusz Kotłowski Znaczenie i

Bardziej szczegółowo

Lublin, 20 stycznia 2015 r. Dr Marek Dobrowolski Wydział Prawa i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski

Lublin, 20 stycznia 2015 r. Dr Marek Dobrowolski Wydział Prawa i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin, 20 stycznia 2015 r. Dr Marek Dobrowolski Wydział Prawa i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Opinia prawna stanowiąca odpowiedź na pytanie: Czy w świetle przepisów Konstytucji RP (wykładnia

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazały się:

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazały się: Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazały się: Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja "SYSTEM PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO - TRYBY SZCZEGÓLNE" pod naukową redakcją Pana prof. dra hab. Feliksa

Bardziej szczegółowo

Wiedza o państwie i prawie

Wiedza o państwie i prawie Wiedza o państwie i prawie Wprowadzenie Podstawy zaliczenia przedmiotu Wykład pisemny test wiedzy Ćwiczenie obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach (przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji), kolokwium

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wybrane problemy

Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wybrane problemy Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Wybrane problemy NR 3224 Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Wybrane problemy pod redakcją Marka

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Kalendarium przejście prof. dr hab. Mariana S. Wolańskiego na emeryturę zatrudnienie dr Artura Drzewickiego

Kalendarium przejście prof. dr hab. Mariana S. Wolańskiego na emeryturę zatrudnienie dr Artura Drzewickiego Kalendarium 2000 powstanie Zakładu Polityki Zagranicznej RP Skład Zakładu: prof. dr hab. Marian S. Wolański (kierownik Zakładu), dr Tomasz R. Dębowski, dr Mirosław Habowski 2001-11 z Zakładem związani

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG z dnia r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG z dnia r. Protokół posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG z dnia 15.05. 2015 r. Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA

HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA Ćwiczenia sylabus Studia Stacjonarne Prawa Rok akademicki 2015/2016 Semestr letni Grupy: 11, 12 Kod przedmiotu: 23-PR-SM-R1-Hpip Prowadzący: mgr Marcin Husak Instytut Historii

Bardziej szczegółowo