HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ"

Transkrypt

1 USTROJE HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ POLSKA EUROPA AMERYKA ŁACIŃSKA Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2 USTROJE HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

3

4 USTROJE HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

5 Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji oraz Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego, a także przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną Recenzent prof. dr hab. Andrzej Zięba Projekt okładki Agnieszka Winciorek Copyright by Marian Grzybowski, Grzegorz Kuca, Piotr Mikuli & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2013 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

6 SPIS TREŚCI Słowo od Dziekana... 9 Marian Grzybowski, Tych czterdzieści pięć (ba... pięćdziesiąt) barwnych lat... (o 45-leciu pracy uniwersyteckiej Profesora Jacka Czajowskiego) Wykaz ważniejszych publikacji Profesora Jacka Czajowskiego Caput I: De civitate, iure et rei publicae gerendae proposito Iwona Małajny, Z problematyki teorii konstytucji definicja i geneza Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Ekonomiczne przyczyny dysfunkcji prawa Michał Jaskólski, Problem zwierciadła. O niektórych zagadnieniach interdyscyplinarności historii doktryn politycznych i prawnych Andrzej Bryk, Jahwe Izraela koniec fatalizmu historycznego i zakaz idolatrii władzy politycznej Artur Ławniczak, Nowożytne chrześcijańskie teokracje Wacław Uruszczak, Listy odpuszczenia (lettres de rémission). Z dziejów wymiaru sprawiedliwości w średniowiecznej Francji Andrzej Bednarz, Marsyliusz z Padwy jesień średniowiecza czy wiosna oświecenia? Caput II: De hominum iuribus libertatibusque Iwona Wróblewska, Zakres podmiotowy obowiązywania praw jednostki we współczesnych państwach demokratycznych. Problem tzw. horyzontalnego skutku norm konstytucyjnych Bogusław Banaszak, Zakres wolności komunikowania się i tajemnicy komunikowania się wybrane problemy Paweł Lipowski, Prawo do ochrony zdrowia w ustawodawstwie polskim zarys problematyki Mirosław Wróblewski, Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ ochrony prawa dostępu do informacji publicznej Andrzej Szmyt, Ocena konstytucyjności poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny Andrzej Marian Świątkowski, Próba podważenia obowiązku lojalności pracowników międzynarodowych wobec organizacji międzynarodowej Szymon Pawłowski, Prawo do informacji publicznej a prerogatywy Prezydenta RP Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Wolność badań naukowych i jej ograniczenia uwagi w świetle Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec oraz Konstytucji RP

7 6 Spis treści Caput III: De studiis historicis Jerzy Malec, Zasadnicze nurty w poglądach na reorganizację aparatu władzy wykonawczej w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej Andrzej Dziadzio, Idea Trybunału Konstytucyjnego Georga Jellinka Andrzej Kulig, Dwie prowizoryczne Konstytucje lutowe z 1919 roku: polska i niemiecka Marian Grzybowski, Prezydent jako stabilizator systemu rządów w Estonii i na Łotwie w latach Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Prawo łaski w okresie prowizorium konstytucyjnego w latach Zbigniew Machaliński, Krakowska emerytura Eugeniusza Kwiatkowskiego ( ) Caput IV: De constitutione et modo eius interpretandi exercendique Grzegorz Kuca, O potrzebie reinterpretacji pojęcia zasada podziału władzy Michał Bożek, System rządów w Konstytucji RP z 1997 roku zarys problematyki Janusz Karp, Dobrochna Minich, Sposoby wyrażania zasad prawnych w Konstytucji RP z 1997 roku na przykładzie art Adam Jamróz, Uwagi o znaczeniu normatywnym art. 11 ust. 1 Konstytucji RP Krystian Complak, Magiczna rzeczywistość w Konstytucji RP Andrzej Bałaban, Konstytucyjna ochrona spółdzielczości test polskiej demokracji Piotr Tuleja, Co kontroluje Trybunał Konstytucyjny? Paweł Marek Woroniecki, Rola Najwyższej Izby Kontroli w polskim systemie prawnym Andrzej Buczek, Konstytucyjne kompetencje budżetowe organów władzy III RP Caput V: De studiis Italicis et Iberoamericanis Stanisław Bożyk, Konstytucyjny status parlamentu w państwach Ameryki Łacińskiej (Argentyna, Kolumbia, Meksyk) Krzysztof Prokop, Instytucja stanu nadzwyczajnego w państwach Ameryki Łacińskiej Jakub Żurek, Ekstradycja w konstytucjach państw Ameryki Południowej Marta Kłopocka-Jasińska, Od monarchy z woli wodza do monarchy z woli ludu Andrzej Jackiewicz, Uwagi na temat kontekstu historycznego regionalizmu baskijskiego Anna Łabno, Armia w systemie politycznym Portugalii w latach Marek Bankowicz, Model włoskiej prezydentury Katarzyna Sobolewska-Myślik, Liga Północna w systemie partyjnym Włoch Caput VI: De negotiorum politicorum procuratione et legumlatorum popularium regimine Jarosław Szymanek, Reprezentacja polityczna: interpretacja pojęcia Piotr Mikuli, Zasada suwerenności parlamentu w Zjednoczonym Królestwie i jej współczesne ograniczenia zarys problemu Andrzej Czajowski, Historia przedstawicielskich organów prawodawczych w Rosji Anna Chorążewska, Struktura parlamentu uwagi na tle komparatystycznym

8 Spis treści 7 Janusz Trzciński, Znaczenie braku notyfikacji projektu ustawy dla procedury stanowienia prawa Sebastian Kubas, Regulamin Sejmu problem demarkacji Lech Jamróz, Uwagi o statusie ustrojowym Senatu RP w kontekście sprawowania przez parlament funkcji ustawodawczej (na gruncie Konstytucji RP) Monika Florczak-Wątor, Tryb rozpatrywania petycji przez Senat w świetle regulaminu Izby i dotychczasowej praktyki Krzysztof Zwierzchowski, Wybrane problemy federalnych regulacji lobbingu w USA Andrzej Żebrowski, Parlament a służby specjalne w Polsce (zarys problematyki) Jerzy Jaskiernia, Aksjologia dyplomacji parlamentarnej w ujęciu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Caput VII: De rei publicae praeside et summo praesidis imperio Ryszard M. Małajny, Przywilej egzekutywy w amerykańskiej praktyce konstytucyjnej Owidiusz Mazurkiewicz, Małgorzata Witek, Wzajemne relacje pomiędzy władzą wykonawczą a Senatem w Stanach Zjednoczonych Ameryki Ryszard Mojak, Artur Trubalski, Rola i zadania Rady Ministrów w procesie transpozycji prawa Unii Europejskiej do systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Bujwid-Kurek, Głowa państwa Republiki Serbii i Republiki Kosowa wymiar konstytucyjno-ustrojowy Katarzyna Jurewicz-Bakun, Wybory Prezydenta Federacji Rosyjskiej Sebastian Mołek, Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w projekcie konstytucji PiS (2010 rok) Caput VIII: De autonomia territoriali et ratione rem publicam directe gubernandi Marta Grzybowska, Polska reforma samorządowa założenia i rezultaty Marek Mączyński, Wojewoda w II Rzeczypospolitej Monika Giżyńska, Referendum w prawie łotewskim Bogusław Przywora, Zarząd komisaryczny jako środek nadzorczy Prezesa Rady Ministrów a granice zasady samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne

9

10 SŁOWO OD DZIEKANA W imieniu przyjaciół i kolegów z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pragnę złożyć najserdeczniejsze gratulacje Panu Profesorowi Jackowi Czajowskiemu z okazji Jego Jubileuszu. Od czasu ukończenia studiów na naszym Wydziale aż do przejścia na emeryturę całe swoje życie zawodowe związał Jacek Czajowski właśnie z tym Wydziałem. Od początków kariery naukowej, przypadających na lata sześćdziesiąte, pracował pod kierunkiem wybitnych uczonych: pracę magisterską napisał na seminarium Profesora Stanisława Grodziskiego, pracę na Uniwersytecie rozpoczął w Katedrze kierowanej przez Profesora Witolda Zakrzewskiego. Dzieląc swoje zainteresowania pomiędzy historię a współczesność, skoncentrowany na problematyce ustroju państwowego, wybrał Jacek Czajowski karierę konstytucjonalisty. Swoje prace poświęcał zarówno ustrojowi państw Ameryki Łacińskiej, jak i Drugiej oraz Trzeciej Rzeczypospolitej. Nie był to jednak jedyny nurt jego twórczości naukowej drugi stanowiły prace o charakterze biograficznym. We wspomnieniach współpracowników, poza świadomością wybitnych osiągnięć naukowych Jacka Czajowskiego, dominuje jednak przede wszystkim Jego Osoba jako życzliwego kolegi, interesującego rozmówcy i człowieka o dużym poczuciu humoru, popularnego wśród studentów wykładowcy. Wszystko to składa się na obraz Człowieka, którego osobowość i działalność na zawsze wzbogaci najnowszą historię naszego Wydziału. Pragnę więc podziękować Mu za lata spędzone wśród nas i życzyć wielu dalszych zdrowych i pogodnych lat, wypełnionych twórczością naukową, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

11

12 Marian Grzybowski TYCH CZTERDZIEŚCI PIĘĆ (BA... PIĘĆDZIESIĄT) BARWNYCH LAT... (O 45-leciu pracy uniwersyteckiej Profesora Jacka Czajowskiego) Spotkaliśmy się wczesną jesienią 1968 roku. Jacek Czajowski, stypendysta naukowy i magistrant Profesora Stanisława Grodziskiego, świeżo przyjęty na staż asystencki w Katedrze Prawa Państwowego przez uproszonego o recenzję Jego pracy Profesora Witolda Zakrzewskiego, z magisterium z historii parlamentaryzmu (o Kole Polskim w Wiedniu). Ja, z podobnym rodowodem, po seminarium u Profesora Stanisława Włodyki, już po stażu i dodatkowo seminarium oraz egzaminach u Profesora Marka Sobolewskiego, wówczas jeszcze w dziedzinie prawa państwowego (dziś konstytucyjnego). Obaj w Zrzeszeniu Studentów Polskich. Ponad czterdzieści pięć lat znajomości... Najpierw cotygodniowe zebrania katedralne w poniedziałki o szesnastej na drugim piętrze przy ul. Ziai 5 (dziś powtórnie: Jabłonowskich). Zamaszyste kroki Profesora po skrzypiących, drewnianych schodach kamiennicy Krzymuskich, na drugie, wysokie piętro. Profesora Witolda Zakrzewskiego, tytułowanego konsekwentnie (i tylko przez Jacka) Panem Dziekanem. Cotygodniowe referaty i dyskusja wedle ordynku: najpierw my, najmłodsi, potem Paweł Sarnecki już z kilkuletnim stażem w Katedrze, na sam koniec On, Profesor. Czyli jak się mówiło Tutek. Wiele zajęć: stacjonarne i zaoczne prawo w Krakowie. Co dwa tygodnie wspólna eskapada do Tarnowa, do punktu konsultacyjnego przy ul. Wałowej (z gościnną Panią Alą, herbatą na rozgrzewkę, małym co nieco oraz dowcipnym Profesorem Mąciorem w drodze na dworzec). Czasem wyjazd na ćwiczenia do Kielc. Potem trochę ponure, górnicze Jaworzno i zielony lubiany przez nas Nowy Sącz. Tak w kółko, przez kilka lat. W Krakowie koledzy z ZSP. Mocna kawa w Empiku na parterze Starego Teatru. Znajomi: Andrzej Urbańczyk, Włodek Rydzewski, Andrzej Jędrzejowski (dziś w duńskiej Kopenhadze), Andrzej Świątkowski dziś szacowny profesor prawa pracy, wówczas szef komisji Rady Uczelnianej, Franek Dąbrowski (nieco od nas starszy). Artykuły do Studenta trochę z ambicji, trochę dla uzupełnienia nieprzesadnych asystenc-

13 12 Tych czterdzieści pięć (ba... pięćdziesiąt) barwnych lat... kich uposażeń. Ot, na kawę w Empiku bądź na skromny obiad w klubie NOT-u lub Pod Trzema Rybkami. Wartkie intelektualne życie. Początki Instytutu Nauk Politycznych. Seminaria w podkrynickim (wówczas) Czarnym Potoku. Rozdyskutowane Jaszczury. Nowi koledzy w Katedrze. Najpierw skrupulatny i przyjazny Zbyszek Maciąg. Potem nadzwyczajnie aktywny Jurek Jaskiernia. Następnie śp. Tadek Skrzypczak, entuzjasta władzy lokalnej, regionalizmu i Lecha Wałęsy. Wreszcie skomputeryzowany angloznawca i bisnesmen Andrzej Kobos. Staże krajowe w Warszawie. Pierwsze zagraniczne wyjazdy: do Bolonii (Skrzypczak, Kobos), USA (Jaskiernia), RFN (Zbyszek Maciąg), Szwajcarii (Paweł Sarnecki). Jacek, jak zawsze, oryginalny. Początki nauki hiszpańskiego. Przyjazd do Krakowa delegacji rządu kubańskiego z ministrem-konstytucjonalistą i obowiązki cicerone przy delegacji podczas zwiedzania Krakowa. I pytanie o gotowość skorzystania ze stażu na Kubie, gdyż ślimaczyły się z braku kontaktów starania o wyjazd do Meksyku. Wkrótce potem formalne zaproszenie na staż do Hawany. Pełen przygód lot z czeskiej Pragi. Roczny pobyt na wyspie i obrona doktoratu Systemy rządów prezydenckich w republikach Ameryki Łacińskiej. Bardzo pozytywne recenzje Profesorów: Marka Sobolewskiego i Sylwestra Zawadzkiego. Publikacja artykułów w Państwie i Prawie oraz w Zeszytach Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie doktoratu. Seria publikacji w Tygodniku Powszechnym wspólnie z dzisiejszym Profesorem-Prezydentem Krakowa, Jackiem Majchrowskim. Wspólna książka o sylwetkach politycznych Drugiej Rzeczypospolitej nakładem krakowskiego Znaku. Pierwszy samochód Profesora Zakrzewskiego. Prawdziwa limuzyna przy Profesora gabarytach: fiat 126p. Potem kilka lat w Krakowie. Wizyta w Holandii oraz staż w Bologna University Center, dwuczęściowy zresztą. W czasie drugiego pobytu, w roku 1981 stan wojenny w Polsce. I sześć lat Czajowskiego w Rzymie. Przychylność wielu osób w polskich środowiskach wokół Watykanu. W dowód sympatii publikacja książki Człowiek w nauce Jana Pawła II. Na uczelni zaś początki postępowania w sprawie zwolnienia z etatu adiunkta, wobec przedłużenia urlopu bezpłatnego. I zręczne (bezterminowe) zawieszenie tego postępowania przez ówczesnego rzecznika dyscyplinarnego, Profesora Hanauska. Powody: podpowiedziana przez życzliwą wyobraźnię Dziekana Hanauska (w skojarzeniu z inteligencją adiunkta Czajowskiego): kategoryczna niemożność osobistego przyjęcia wyjaśnień od zainteresowanego, wobec Jego czasowego pobytu w Rzymie. Przyczyna przedłużenia pobytu: skłonność do zapaleń zatok i sprzyjający ich leczeniu klimat nad Tybrem (bardziej niż na rodzinnej, krakowskiej Olszy, tj. nad Białuchą). Okoliczność istotna, potwierdzona formalnym zaświadczeniem lekarskim uznanym za wysoce wiarygodne przez bliskiego medycynie sądowej Profesora Hanauska, bądź co bądźkarnistę i profesora kryminalistyki. Nie ma to jak fachowość i życzliwość. Zwłaszcza połączona z wyobraźnią... W 1987 roku powrót do Krakowa, z ważnym nadal paszportem. Spotkanie wspólne z prawdziwie ucieszonym Profesorem Zakrzewskim w jednej z kawiarń przy krakowskim Rynku. Kawa, ciastka i podwójny powitalny koniak. Wszystko na koszt Profesora.

14 Tych czterdzieści pięć (ba... pięćdziesiąt) barwnych lat Publikacja książki Człowiek w nauce Jana Pawła II. Kolejne prace: Społeczeństwo, naród, państwo w myśli Jana Pawła II (1991), Organy naczelne Rzeczypospolitej w świetle ustawy konstytucyjnej z 17 X 1992 r. (1993), Kardynał Sapieha (1997). Uzgodniony z Profesorem Zakrzewskim pomysł pisania habilitacji o Senacie II Rzeczypospolitej. I, niestety, choroba Profesora. Powrót do pracy na Uniwersytecie. Tym razem w Zakładzie, potem w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych. Nowi koledzy: Witold Waśniewski, Barbara Radziewanowska, Andrzej Zięba dziś profesor i kierownik Katedry Konstytucjonalizmu. Także młodzi zdolni Kasia Sobolewska-Myślik, dziś prodziekan na UP, Marek Bankowicz prodziekan z ciągle najbardziej stylową muszką na całym UJ, Ewa Bujwid-Kurek, utalentowana profesor bałkanistka. Lata pełnej świetności Instytutu Nauk Politycznych. Dyrektury wybitnych Profesorów: Kazimierza Opałka, Marka Sobolewskiego, Witolda Zakrzewskiego, Krzysztofa Pałeckiego. Nowe książki, liczne habilitacje, doktoraty, żywe kontakty zagraniczne. W samej Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych sześciu doktorów habilitowanych. Młodzi, zdolni asystenci i doktoranci: Krzysztof Szczerski, Dominik Sieklucki, Beata Kosowska-Gąstoł. Sympatia i zawsze pomocna dłoń współpracujących Pań: jedynej skutecznej w perswazjach wobec Jacka, nieocenionej Anny Opałkowej, także Henryki Lebdy. Kolejnych, kompetentnie kierujących Biblioteką Instytutu Pań Magister: Marii Tobiczyk, Joanny Kulig. W roku 1999 habilitacja przed Radą Wydziału Prawa i Administracji. Pozytywne i życzliwe recenzje śp. Marcina Kudeja, Janusza Trzcińskiego urzędującego wiceprezesa TK, krakowska Pawła Sarneckiego. Pozytywna, choć nie bez uwag historyka, Profesora Andrzeja Ajnekiela. Stabilizacja statusu na Uniwersytecie. Publikacja monografii o Senacie II RP w renomowanym Wydawnictwie Sejmowym. Opieka nad przybyszem z Dębicy uśmiechniętym i przyjaznym Grzegorzem Kucą. Jego interesujący doktorat o fundamentalnej zasadzie podziału władz. Początek sympatii z Profesorostwem Małajnymi i Krystianem Complakiem, prawdziwym iberoamerykanistą i poliglotą. Kilka wspólnie w Katedrze redagowanych książek: Model polskiego parlamentu, Ciągłość a zmiana w ewolucji systemów politycznych, Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczypospolitej, Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa, Parlamenty państw europejskich. Własne tłumaczenie Konstytucji Republiki Kuby z obszernym Wstępem. Stanowisko profesora w nowo wykreowanej Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego. Kilka wnikliwych, życzliwych recenzji przy doktoratach. Najpierw: Janusz Karp, potem już same Panie: Barbara Gawlik-Wiktor, Monika Giżyńska, Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Iwona Małajny, Katarzyna Jurewicz-Bokun. Publikacja małej monografii meksykańskiego parlamentu i Systemu konstytucyjnego Meksyku w Wydawnictwie Sejmowym. Epizody dydaktyczne w Bytomiu i Suchej Beskidzkiej. Lekkie pióro. I wciąż nieodwzajemniona awersja do (zawsze zbyt licznych) przypisów. W roku 2001 przeprowadzka na ul. Bracką 12. Wreszcie własny pokój (2 na 2 m). Kilka lat wykładów i seminariów. Sześćdziesięciopięciolecie. I nieoczekiwana przez nikogo decyzja: przejścia w stan nieczynny na Uniwersytecie. Pierwszy etat profesora Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Adresowo ciągle po linii wcześniejszych

15 14 Tych czterdzieści pięć (ba... pięćdziesiąt) barwnych lat... publikacji na Biskupiej Górce w pięknym, stylowym Gdańsku... Wykłady w Koszalinie. Szum morza i plaża w pobliskim Mielnie. Jakież tam pensjonaty... I świeżo uwędzone węgorze. Spacery Długim Targiem w Gdańsku (z patentem sternika jachtowego w kieszeni może by gdzieś popłynąć?). Jest co wspominać po powrocie nad Białuchę! Kilka zaprzyjaźnionych kafejek blisko dworca PKP. I wspólna książka z Andrzejem Kuligiem. Udział w monografii o sądach sponsorowanej przez gdańską GWSH. Kraków, Gdańsk, Koszalin. Szybka kawa na Centralnym w Warszawie. Dobre wspomnienia znad Bałtyku... Coraz rzadziej przy Brackiej. Jeszcze tylko kawa i dymek z papierosa w Botanice. Częściej kawa (bez dymka lokal dla niepalących) lub małe z sokiem malinowym u Pana Jacka przy ul. św. Jana. Może dziś przyjdzie Janek Kaiser, dawno Go nie było? Może wpadnie Piotr Mikuli, by uzgodnić wyjazd do Koszalina. Albo zajrzy Profesor Wiśniewski z ASP? Albo trafi zdecydowanie rzadko kolega po fachu, znawca literatury iberoamerykańskiej, były konsul, znajomy ze Studenta Adaś Komorowski? A może prokurator (apelacyjny, w stanie spoczynku) Jurek Balicki, kolega z roku? Albo bratanek i mecenas (kiedyś: aplikant prokuratorski) Artek (Czajowski)? Może przemknie ulicą do pobliskiego PAU Profesor Grodziski, promotor magisterium? I da sobie powiedzieć: Dzień dobry. Albo przejdzie chodnikiem Profesor Janusz Sondel? Albo Profesor Lichorowicz, do siebie, na Sławkowską? Albo Marek Nowak, ekonomista i przyjaciel od zawsze? Wszyscy z Uniwersytetu. Wszak już (ponad) czterdzieści pięć lat. Na Uniwersytecie Jagiellońskim i z Uniwersytetem Jagiellońskim. Ze studiami ponad półwiecze. Najwyższy czas na Jubileusz. Po krakowsku.

16 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PROFESORA JACKA CZAJOWSKIEGO I Książki 1. Konstytucyjny system organów państwa. Zasady naczelne, władza ustawodawcza, władza wykonawcza, władza sądowa, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Filia Koszalin, Koszalin 2010 (wspólnie z A. Kuligiem). 2. System konstytucyjny Meksyku, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa Kongres Generalny Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa Konstytucja Kuby. Wstęp i tłumaczenie, Wydawnictwo Sejmowe, Kraków Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji Pozycja prawnokonstytucyjna i praktyka ustrojowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa Ciągłość a zmiana w systemach ustrojowych. Szkice o instytucjach II i III Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, Wydawnictwo ABRYS, Kraków 1999 (wspólnie z M. Grzybowskim, M. Grzybowską i K. Sobolewską-Myślik). 7. Kardynał Sapieha, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław Pozycja prawno-ustrojowa Senatu RP ( ) w świetle Konstytucji marcowej i praktyki ustrojowej, Wydawnictwo Aureus, Kraków Organy naczelne Rzeczypospolitej w świetle ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992 r., Księgarnia Akademicka, Kraków Społeczeństwo, naród, państwo w myśli Jana Pawła II, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków Feliks Dzierżyński, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków Sylwetki polityków Drugiej Rzeczpospolitej, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1987 (wspólnie z J. Majchrowskim). 13. Człowiek w nauce Jana Pawła II, [b.w.], Rzym II Rozdziały w książkach 1. Kilka refleksji o drugiej izbie ustawodawczej w II RP i projektach Konstytucji III RP [w:] S. Grodziski, A. Dziadzio (red.), Regnare, gubernare, administrare: Prawo i władza na przestrzeni wieków (prace dedykowane Profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji

17 16 Wykaz ważniejszych publikacji Profesora Jacka Czajowskiego 40-lecia pracy naukowej), Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012 (wspólnie z M. Grzybowskim). 2. Stadia postępowania ustawodawczego w państwach nordyckich [w:] A. Łabno, E. Zwierzchowski (red.), Księga pamiątkowa Marcina Kudeja, Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2009 (wspólnie z M. Grzybowskim). 3. Zasada solidarności (dyscypliny postępowania) w funkcjonowaniu Koła Polskiego w Parlamencie Wiedeńskim [w:] M. Małecki (red.), Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009 (wspólnie z M. Grzybowskim). 4. Zamiast wstępu [w:] Ustroje doktryny instytucje polityczne. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, kom. red. J. Czajowski, J. Karp, G. Kuca, A. Kulig, P. Mikuli, A. Opałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Zwierzchnictwo Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi w świetle praktyki stosowania Konstytucji RP z 1997 r. [w:] M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej, założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa Dwuizbowa struktura parlamentu w państwie jednolitym [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Parlamenty państw europejskich, Księgarnia Akademicka, Kraków Prezydent republiki w Ameryce Łacińskiej [w:] M. Grzybowski (red.), Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa, Wydawnictwo Miniatura, Kraków Funkcje Senatu RP. Uwagi na tle unormowań Konstytucji RP z 23 kwietnia 1935 [w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji RP: doświadczenia i inspiracje, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa Model dwuizbowości w konstytucjach polskich z 1921 i 1997 r. [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo ABRYS, Kraków Zasada suwerenności narodu [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo ABRYS, Kraków Przedstawicielska forma rządów i demokracja bezpośrednia [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo ABRYS, Kraków Zasada podziału władz [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo ABRYS, Kraków Ład moralny u podstaw prymat człowieka u podstaw ładu moralnego [w:] Człowiek, etyka, polityka, Prace Zakładu Filozofii INS AGH, Biblioteka Końca Wieku, Kraków Koncepcja formy rządów w projektach konstytucji niepodległej Rzeczypospolitej ( ) [w:] M. Grzybowski (red.), Model polskiego parlamentu, Wydawnictwo PIT, Kraków 1996.

18 Wykaz ważniejszych publikacji Profesora Jacka Czajowskiego Model parlamentu w projektach konstytucji III RP [w:] M. Grzybowski (red.), Model polskiego parlamentu, Wydawnictwo PIT, Kraków 1996 (wspólnie z M. Grzybowskim). 16. Ameryka Łacińska: w poszukiwaniu stabilności systemu politycznego [w:] M. Grzybowski (red.), Ciągłość a zmiana w ewolucji systemów politycznych, Krakowska Oficyna Wydawnicza, Kraków Myśl państwowa Romana Rybarskiego [w:] Krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej. Roman Rybarski. Materiały z sesji naukowej Kraków , [b.w.], Kraków III Artykuły w czasopismach 1. Senat w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku, Przegląd Sejmowy 2005, nr Prasa polska we wrześniu 1939, Zeszyty Prasoznawcze 1989, nr 3 (wspólnie z J. Kucią). 3. Wpływ instytucji samorządu robotniczego na kulturę polityczną załogi przedsiębiorstwa socjalistycznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980, z. 16 (wspólnie z T. Skrzypczakiem i Z. Maciągiem). 4. Funkcjonowanie instytucji samorządu robotniczego w kombinacie przemysłowym Huta Stalowa Wola i jego wpływ na kształtowanie kultury politycznej załogi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980, z. 14 (wspólnie z Z. Maciągiem i T. Skrzypczakiem). 5. Partie polityczne w realiach społeczno-politycznych Ameryki Łacińskiej, Studia Nauk Politycznych 1979, nr Uprawnienia ustawodawcze prezydenta w republikach Ameryki Łacińskiej, Państwo i Prawo 1978, z Interwencjonizm armii w sferę funkcjonowania państwa w Republikach Ameryki Łacińskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1974, z Nowa konstytucja Urugwaju z 1967 r.: w kierunku wzmocnienia władzy wykonawczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1973, z System convivencia w Kolumbii (geneza, podstawowe założenia i praktyka funkcjonowania), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1973, z Gromadzkie Rady Narodowe oczyma ich przewodniczących i sekretarzy, Problemy Rad Narodowych 1973, nr 2 (wspólnie z W. Zakrzewskim i M. Grzybowskim). 11. Elementy parlamentarno-gabinetowej formy rządów w republikach Ameryki Łacińskiej, Państwo i Prawo 1972, z. 10.

19 18 Wykaz ważniejszych publikacji Profesora Jacka Czajowskiego IV Recenzje 1. J. Szymanek, Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych, Przegląd Sejmowy 2006, nr M. Dobrowolski, Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Przegląd Sejmowy 2004, nr T. Mołdawa, Podstawowe instytucje ustroju politycznego Hiszpanii, Państwo i Prawo 1980, z T. Wyrwa, Polska prasa konspiracyjna, Zeszyty Prasoznawcze 1986, nr 3 (wspólnie z J. Kucią). V Omówienia 1. Media Development, 3 4/1986, Zeszyty Prasoznawcze 1986, nr Media Development, 1 2/1987, Zeszyty Prasoznawcze 1988, nr Media Development, 3 4/1986, Zeszyty Prasoznawcze 1988, nr 2. VI Ekspertyzy 1. Druga izba: Izba samorządowa, Zeszyty Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu RP (wspólnie z M. Grzybowskim). VII Wybrane artykuły prasowe o charakterze popularnonaukowym 1. Adam Skwarczyński. W 50-lecie śmierci, Tygodnik Powszechny 1984, nr 21 (wspólnie z J. Majchrowskim). 2. Maciej Rataj. W stulecie urodzin, Rzeczywistość 1984, nr 7 (wspólnie z J. Majchrowskim). 3. Pierwszy ułan Drugiej Rzeczypospolitej [Bolesław Wieniawa-Długoszowski], Tygodnik Powszechny 1980, nr 51/52 (wspólnie z J. Majchrowskim). 4. Karol Popiel, Tygodnik Powszechny 1980, nr 45 (wspólnie z J. Majchrowskim). 5. Wyzwolenie [Rok 1918], Student 1978, nr 22 (wspólnie z J. Majchrowskim). 6. Więzień twierdzy brzeskiej, Płomienie 1978, nr 6 (wspólnie z J. Majchrowskim). 7. Pierwszy prezydent w wolnym Krakowie, Student 1977, nr 14 (wspólnie z A. Fiderkiewiczem i J. Majchrowskim). 8. Alfred Fiderkiewicz ( ), Płomienie 1977, nr 6 (wspólnie z A. Fiderkiewiczem i J. Majchrowskim).

20 Wykaz ważniejszych publikacji Profesora Jacka Czajowskiego Mieczysław Niedziałkowski, Tygodnik Powszechny 1977, nr 42 (wspólnie z J. Majchrowskim). 10. Eugeniusz Kwiatkowski ( ), Tygodnik Powszechny 1974, nr 37 (wspólnie z J. Majchrowskim). 11. Stanisław Dubois, Tygodnik Powszechny 1974, nr 12 (wspólnie z J. Majchrowskim). 12. Stanisław Grabski, Tygodnik Powszechny 1973, nr 50 (wspólnie z J. Majchrowskim). 13. Wojciech Korfanty. W stulecie urodzin, Tygodnik Powszechny 1973, nr 12 (wspólnie z J. Majchrowskim). 14. Komeńskiego naprawa rzeczy ludzkich, Życie Literackie 1970, nr 52 (wspólnie z A. Jędrzejowskim).

21

22 Redaktor prowadzący Lucyna Sadko Adiustacja językowo-stylistyczna Barbara Górska Józefa Kunicka-Synowiec Lucyna Sadko Korekta Iwona Dudzińska Jerzy Hrycyk Ewa Kosiba Skład i łamanie Katarzyna Mróz-Jaskuła Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU - SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY KATEDRA POLITOLOGII ZAKŁAD ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

OPIS PRZEDMIOTU - SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY KATEDRA POLITOLOGII ZAKŁAD ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. OPIS PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

obecność na zajęciach (usprawiedliwione dwie nieobecności) aktywność test zaliczeniowy INFORMACJE DODATKOWE: dyżur wykładowcy: 12.30-14.30, pok.

obecność na zajęciach (usprawiedliwione dwie nieobecności) aktywność test zaliczeniowy INFORMACJE DODATKOWE: dyżur wykładowcy: 12.30-14.30, pok. 1 NAZWA PRZEDMIOTU: Systemy polityczne wybranych państw świata. KATEGORIA PRZEDMIOTU: kanoniczny PROWADZĄCY: dr Arkadiusz Czwołek CZAS TRWANIA I WYMIAR GODZIN: semestr zimowy: 60 h FORMA ZAJĘĆ: ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998.

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Dr hab. BARBARA STOCZEWSKA Monografie: Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Kraków 2006. Kraków 2007. Kraków 2009. Litwa, Białoruś,

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) Poznań, dnia 6 kwietnia 2015 r. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ustrój polityczny Republiki Włoskiej

Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Rafał Czyrny Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Rzeszów 2013 Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Copyright Rafał Czyrny Rzeszów 2013 ISBN 978-83-62681-57-0 Wydawnictwo ARMAGRAF ul. Krakowska 21, 38-400

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy Il.godz. studiów Semestr Zasady ustroju politycznego państwa i ochrona praw człowieka Dr Janusz Karp O 9 45 I rok I poniedziałek, 12.30-14.45,

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE Zbiór aktów prawnych Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA Prawo konstytucyjne Polecamy inne nasze publikacje z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Zielonogórski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Pytania ogóle: 1.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Prawo konstytucyjne Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wybrane problemy

Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wybrane problemy Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Wybrane problemy NR 3224 Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Wybrane problemy pod redakcją Marka

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Jacek Czaputowicz, Marcin Sakowicz Administracja publiczna na tle dwóch dekad zmian społeczno-gospodarczych w Polsce 15 Dariusz Kotłowski Znaczenie i

Bardziej szczegółowo

Lublin, 20 stycznia 2015 r. Dr Marek Dobrowolski Wydział Prawa i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski

Lublin, 20 stycznia 2015 r. Dr Marek Dobrowolski Wydział Prawa i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin, 20 stycznia 2015 r. Dr Marek Dobrowolski Wydział Prawa i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Opinia prawna stanowiąca odpowiedź na pytanie: Czy w świetle przepisów Konstytucji RP (wykładnia

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazały się:

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazały się: Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazały się: Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja "SYSTEM PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO - TRYBY SZCZEGÓLNE" pod naukową redakcją Pana prof. dra hab. Feliksa

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp......................................................... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17 1. Pojęcie organu... 17 2. Klasyfikacja organów... 21 2.1.

Bardziej szczegółowo

prawnym. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Toruń 2010, s. 403-416,

prawnym. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Toruń 2010, s. 403-416, Dr Anna Frankiewicz PUBLIKACJE: MONOGRAFIE, REDAKCJE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH 1. Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest organem przedstawicielskim narodu, [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: PRAWO ADMINISTRACYJNE SEMESTR II 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Prof. dr hab. Ryszard Mojak Zakład Nauk Administracyjnych 1. Polskie prawo konstytucyjne, 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Niemiec, 3. Polskie prawo wyznaniowe,

Bardziej szczegółowo

Współczesne systemy polityczne

Współczesne systemy polityczne Jarosław Zieliński Współczesne systemy polityczne System polityczny może być rozumiany jako podstawowe struktury władz państwowych oraz główne zasady polityczne i prawne; jako ogół instytucji, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Prace z teorii i historii prawa oraz administracji publicznej

Prace z teorii i historii prawa oraz administracji publicznej Prace z teorii i historii prawa oraz administracji publicznej Acta Erasmiana IV Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Prace z teorii

Bardziej szczegółowo

Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych

Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Równouprawnienie kościołów i innych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 27 marca 2014

Czwartek, 27 marca 2014 Wydział Prawa i Administracji UMCS pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin Czwartek, 27 marca 2014 SALA 110 12:00 13:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA ERAZMIAŃSKIE. ZESZYTY STUDENCKIE STUDIA ERASMIANA WRATISLAVIENSIA. ACTA STUDENTIUM

WROCŁAWSKIE STUDIA ERAZMIAŃSKIE. ZESZYTY STUDENCKIE STUDIA ERASMIANA WRATISLAVIENSIA. ACTA STUDENTIUM WROCŁAWSKIE STUDIA ERAZMIAŃSKIE. ZESZYTY STUDENCKIE STUDIA ERASMIANA WRATISLAVIENSIA. ACTA STUDENTIUM I 1 2 WROCŁAWSKIE STUDIA ERAZMIAŃSKIE. ZESZYTY STUDENCKIE STUDIA ERASMIANA WRATISLAVIENSIA. ACTA STUDENTIUM

Bardziej szczegółowo

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Prawno-konstytucyjne aspekty wprowadzenia euro w Polsce dr Tomasz SŁOMKA Decyzję o wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZE STRONY ORGANIZATORA:

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZE STRONY ORGANIZATORA: OSU-II-1411-15/13 Tarnobrzeg, dnia 5 listopada 2013 r. PROGRAM SZKOLENIA DLA REFERENDARZY SĄDOWYCH I ASYSTENTÓW SĘDZIEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOBRZEGU I PODLEGŁYCH SĄDÓW REJONOWYCH 28-29 LISTOPADA 2013

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne. i Ekonomiczne

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne. i Ekonomiczne Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 3 Acta Universitatis Wratislaviensis No 2756 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 3 Pod redakcją Marcina Winiarskiego

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu PROGRAM KONFERENCJI Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu Brenna, 1-2 czerwca 2012 PROMOCJA 1. Umieszczenie informacji o konferencji w portalach

Bardziej szczegółowo

Prace z zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej administracji

Prace z zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej administracji WROCŁAWSKIE STUDIA ERAZMIAŃSKIE. ZESZYTY STUDENCKIE STUDIA ERASMIANA WRATISLAVIENSIA. ACTA STUDENTIUM Prace z zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej administracji 1 2 WROCŁAWSKIE STUDIA ERAZMIAŃSKIE.

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE PERSPEKTYWY TOM III

UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE PERSPEKTYWY TOM III UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE PERSPEKTYWY TOM III Patronat Nadzieja Ubezpieczenia Sp. z o.o. oraz Kancelaria Brokera Ubezpieczeniowego Marcin Wojtkowiak UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE PERSPEKTYWY TOM III

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU SERIA mediapoczątku XXIw. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego TOM 7 Komitet redakcyjny Janusz W. Adamowski, Jerzy Bralczyk, Michał

Bardziej szczegółowo

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia Uchwała nr 88/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 24 stycznia 2013 r. minęło 40 lat od zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410-92/07 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Sądowa współpraca w sprawach cywilnych ZałoŜenia programowe W obecnej sytuacji charakteryzującej się masową migracją osób rola dobrej

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak

ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak KO N S T Y T U C J A R P : Ś R O D K I O C H R O N Y P R A W I W O L N O Ś C I a r t. 4 5 u s t. 1 P R AW O

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU. Wyzwania i oczekiwania

ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU. Wyzwania i oczekiwania ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU. Wyzwania i oczekiwania Red.: Joachim Osiński Wprowadzenie Administracja publiczna na tle ewolucji instytucji państwa w XX i XXI wieku (Joachim Osiński) 1. Instytucja

Bardziej szczegółowo

Copyright 2014 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2014 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzja: prof. dr hab. Zbigniew Polański Redaktor prowadząca: Lidia Męzińska Redakcja i korekta: Anna Kaniewska Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: Wojciech Kwiatkowski Copyright 2014

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca: 1) tytuł naukowy

Bardziej szczegółowo

Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Socjologii

Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Socjologii Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Socjologii RECENZENT prof. UAM dr hab. Anna Michalska PROJEKT OKŁADKI Jadwiga Burek Copyright by Krzysztof Frysztacki & Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Publikacja dotowana przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja dotowana przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego Recenzja: prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Marek Szczepaniak Korekta: Marek Szczepaniak Joanna Barska Projekt okładki, zgodnie z pomysłem Autora:

Bardziej szczegółowo

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zorganizowała, z okazji ustanowionego przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej Roku

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Adwokat Marian Anczyk W 1953 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Krakowie. W tym samym roku powołany w skład tej Rady; rzecznik dyscyplinarny (1955), członek (1970-1992),

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Paweł Włoczewski Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Zakres podstawowy w klasie I PROGRAM NOWA ERA Mariusz Menz W centrum uwagi Podręcznik: Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA ZAGADNIENIA PROCEDURALNE

ORDYNACJA PODATKOWA ZAGADNIENIA PROCEDURALNE ORDYNACJA PODATKOWA ZAGADNIENIA PROCEDURALNE ORDYNACJA PODATKOWA ZAGADNIENIA PROCEDURALNE Pod redakcją Mariusza Popławskiego Białystok 2011 Copyright by Temida 2 Białystok 2011 Rada Programowa Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzja: prof. dr hab. Stanisław Parzymies Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja i korekta Marek Szczepaniak Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS semestr trzeci( klasa II) Dział I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego reguły socjologia formy życia społecznego normy społeczne

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY NOWOCZESNOŚCIĄ A PONOWOCZESNOŚCIĄ. Redakcja Aleksandra Samonek. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

MIĘDZY NOWOCZESNOŚCIĄ A PONOWOCZESNOŚCIĄ. Redakcja Aleksandra Samonek. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego MIĘDZY NOWOCZESNOŚCIĄ A PONOWOCZESNOŚCIĄ Redakcja Aleksandra Samonek Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego TEORIA PRAWA TEORIA PRAWA MIĘDZY NOWOCZESNOŚCIĄ A PONOWOCZESNOŚCIĄ Redakcja Aleksandra Samonek

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1 W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.1997.78.483) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Rozwój i nowoczesne trendy w edukacji prawniczej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. International Conference

Międzynarodowa Konferencja Rozwój i nowoczesne trendy w edukacji prawniczej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. International Conference PREZENTACJA PREZENTACJA PROJEKTU Międzynarodowa Konferencja Rozwój i nowoczesne trendy w edukacji prawniczej Ogólnopolska Konferencja Naukowa International Conference Developments PRAWNE, MEDYCZNE and

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Pedagogika alternatywna - tom 2 Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne

Pedagogika alternatywna - tom 2 Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne Pedagogika alternatywna - tom 2 Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne Autor: Bogusław Śliwerski Dane techniczne: ISBN: 978-83-7308-712-5 Wydanie I, Kraków 2007, Format B5, Objętośd 420 stron, Oprawa

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY PARLAMENTARNYCH 2014 W ROKU

KALENDARIUM MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY PARLAMENTARNYCH 2014 W ROKU KALENDARIUM MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY PARLAMENTARNYCH 2014 W ROKU STYCZEŃ 2014 1 2 3 4 5 Trwa rekrutacja do XIII edycji MPSP na Litwie, w Niemczech, w Rumunii i na Węgrzech. Łącznie zgłosiło się

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410 45/08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Istota funkcji przewodniczącego i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania powierzonej jednostki Szkolenie adresowane do przewodniczących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410-90/07 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Sądowa współpraca w sprawach cywilnych ZałoŜenia programowe W obecnej sytuacji charakteryzującej się masową migracją osób rola dobrej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. (Monitor Polski

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna

Administracja publiczna Komentarze Becka Administracja publiczna * Ustrój administracji państwowej centralnej Komentarz Pod redakcją prof. B. Szmulika dr K. Miaskowskiej-Daszkiewicz C H BECK KOMENTARZE BECKA Administracja publiczna,

Bardziej szczegółowo