HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ"

Transkrypt

1 USTROJE HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ POLSKA EUROPA AMERYKA ŁACIŃSKA Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2 USTROJE HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

3

4 USTROJE HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

5 Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji oraz Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego, a także przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną Recenzent prof. dr hab. Andrzej Zięba Projekt okładki Agnieszka Winciorek Copyright by Marian Grzybowski, Grzegorz Kuca, Piotr Mikuli & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2013 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

6 SPIS TREŚCI Słowo od Dziekana... 9 Marian Grzybowski, Tych czterdzieści pięć (ba... pięćdziesiąt) barwnych lat... (o 45-leciu pracy uniwersyteckiej Profesora Jacka Czajowskiego) Wykaz ważniejszych publikacji Profesora Jacka Czajowskiego Caput I: De civitate, iure et rei publicae gerendae proposito Iwona Małajny, Z problematyki teorii konstytucji definicja i geneza Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Ekonomiczne przyczyny dysfunkcji prawa Michał Jaskólski, Problem zwierciadła. O niektórych zagadnieniach interdyscyplinarności historii doktryn politycznych i prawnych Andrzej Bryk, Jahwe Izraela koniec fatalizmu historycznego i zakaz idolatrii władzy politycznej Artur Ławniczak, Nowożytne chrześcijańskie teokracje Wacław Uruszczak, Listy odpuszczenia (lettres de rémission). Z dziejów wymiaru sprawiedliwości w średniowiecznej Francji Andrzej Bednarz, Marsyliusz z Padwy jesień średniowiecza czy wiosna oświecenia? Caput II: De hominum iuribus libertatibusque Iwona Wróblewska, Zakres podmiotowy obowiązywania praw jednostki we współczesnych państwach demokratycznych. Problem tzw. horyzontalnego skutku norm konstytucyjnych Bogusław Banaszak, Zakres wolności komunikowania się i tajemnicy komunikowania się wybrane problemy Paweł Lipowski, Prawo do ochrony zdrowia w ustawodawstwie polskim zarys problematyki Mirosław Wróblewski, Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ ochrony prawa dostępu do informacji publicznej Andrzej Szmyt, Ocena konstytucyjności poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny Andrzej Marian Świątkowski, Próba podważenia obowiązku lojalności pracowników międzynarodowych wobec organizacji międzynarodowej Szymon Pawłowski, Prawo do informacji publicznej a prerogatywy Prezydenta RP Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Wolność badań naukowych i jej ograniczenia uwagi w świetle Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec oraz Konstytucji RP

7 6 Spis treści Caput III: De studiis historicis Jerzy Malec, Zasadnicze nurty w poglądach na reorganizację aparatu władzy wykonawczej w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej Andrzej Dziadzio, Idea Trybunału Konstytucyjnego Georga Jellinka Andrzej Kulig, Dwie prowizoryczne Konstytucje lutowe z 1919 roku: polska i niemiecka Marian Grzybowski, Prezydent jako stabilizator systemu rządów w Estonii i na Łotwie w latach Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Prawo łaski w okresie prowizorium konstytucyjnego w latach Zbigniew Machaliński, Krakowska emerytura Eugeniusza Kwiatkowskiego ( ) Caput IV: De constitutione et modo eius interpretandi exercendique Grzegorz Kuca, O potrzebie reinterpretacji pojęcia zasada podziału władzy Michał Bożek, System rządów w Konstytucji RP z 1997 roku zarys problematyki Janusz Karp, Dobrochna Minich, Sposoby wyrażania zasad prawnych w Konstytucji RP z 1997 roku na przykładzie art Adam Jamróz, Uwagi o znaczeniu normatywnym art. 11 ust. 1 Konstytucji RP Krystian Complak, Magiczna rzeczywistość w Konstytucji RP Andrzej Bałaban, Konstytucyjna ochrona spółdzielczości test polskiej demokracji Piotr Tuleja, Co kontroluje Trybunał Konstytucyjny? Paweł Marek Woroniecki, Rola Najwyższej Izby Kontroli w polskim systemie prawnym Andrzej Buczek, Konstytucyjne kompetencje budżetowe organów władzy III RP Caput V: De studiis Italicis et Iberoamericanis Stanisław Bożyk, Konstytucyjny status parlamentu w państwach Ameryki Łacińskiej (Argentyna, Kolumbia, Meksyk) Krzysztof Prokop, Instytucja stanu nadzwyczajnego w państwach Ameryki Łacińskiej Jakub Żurek, Ekstradycja w konstytucjach państw Ameryki Południowej Marta Kłopocka-Jasińska, Od monarchy z woli wodza do monarchy z woli ludu Andrzej Jackiewicz, Uwagi na temat kontekstu historycznego regionalizmu baskijskiego Anna Łabno, Armia w systemie politycznym Portugalii w latach Marek Bankowicz, Model włoskiej prezydentury Katarzyna Sobolewska-Myślik, Liga Północna w systemie partyjnym Włoch Caput VI: De negotiorum politicorum procuratione et legumlatorum popularium regimine Jarosław Szymanek, Reprezentacja polityczna: interpretacja pojęcia Piotr Mikuli, Zasada suwerenności parlamentu w Zjednoczonym Królestwie i jej współczesne ograniczenia zarys problemu Andrzej Czajowski, Historia przedstawicielskich organów prawodawczych w Rosji Anna Chorążewska, Struktura parlamentu uwagi na tle komparatystycznym

8 Spis treści 7 Janusz Trzciński, Znaczenie braku notyfikacji projektu ustawy dla procedury stanowienia prawa Sebastian Kubas, Regulamin Sejmu problem demarkacji Lech Jamróz, Uwagi o statusie ustrojowym Senatu RP w kontekście sprawowania przez parlament funkcji ustawodawczej (na gruncie Konstytucji RP) Monika Florczak-Wątor, Tryb rozpatrywania petycji przez Senat w świetle regulaminu Izby i dotychczasowej praktyki Krzysztof Zwierzchowski, Wybrane problemy federalnych regulacji lobbingu w USA Andrzej Żebrowski, Parlament a służby specjalne w Polsce (zarys problematyki) Jerzy Jaskiernia, Aksjologia dyplomacji parlamentarnej w ujęciu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Caput VII: De rei publicae praeside et summo praesidis imperio Ryszard M. Małajny, Przywilej egzekutywy w amerykańskiej praktyce konstytucyjnej Owidiusz Mazurkiewicz, Małgorzata Witek, Wzajemne relacje pomiędzy władzą wykonawczą a Senatem w Stanach Zjednoczonych Ameryki Ryszard Mojak, Artur Trubalski, Rola i zadania Rady Ministrów w procesie transpozycji prawa Unii Europejskiej do systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Bujwid-Kurek, Głowa państwa Republiki Serbii i Republiki Kosowa wymiar konstytucyjno-ustrojowy Katarzyna Jurewicz-Bakun, Wybory Prezydenta Federacji Rosyjskiej Sebastian Mołek, Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w projekcie konstytucji PiS (2010 rok) Caput VIII: De autonomia territoriali et ratione rem publicam directe gubernandi Marta Grzybowska, Polska reforma samorządowa założenia i rezultaty Marek Mączyński, Wojewoda w II Rzeczypospolitej Monika Giżyńska, Referendum w prawie łotewskim Bogusław Przywora, Zarząd komisaryczny jako środek nadzorczy Prezesa Rady Ministrów a granice zasady samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne

9

10 SŁOWO OD DZIEKANA W imieniu przyjaciół i kolegów z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pragnę złożyć najserdeczniejsze gratulacje Panu Profesorowi Jackowi Czajowskiemu z okazji Jego Jubileuszu. Od czasu ukończenia studiów na naszym Wydziale aż do przejścia na emeryturę całe swoje życie zawodowe związał Jacek Czajowski właśnie z tym Wydziałem. Od początków kariery naukowej, przypadających na lata sześćdziesiąte, pracował pod kierunkiem wybitnych uczonych: pracę magisterską napisał na seminarium Profesora Stanisława Grodziskiego, pracę na Uniwersytecie rozpoczął w Katedrze kierowanej przez Profesora Witolda Zakrzewskiego. Dzieląc swoje zainteresowania pomiędzy historię a współczesność, skoncentrowany na problematyce ustroju państwowego, wybrał Jacek Czajowski karierę konstytucjonalisty. Swoje prace poświęcał zarówno ustrojowi państw Ameryki Łacińskiej, jak i Drugiej oraz Trzeciej Rzeczypospolitej. Nie był to jednak jedyny nurt jego twórczości naukowej drugi stanowiły prace o charakterze biograficznym. We wspomnieniach współpracowników, poza świadomością wybitnych osiągnięć naukowych Jacka Czajowskiego, dominuje jednak przede wszystkim Jego Osoba jako życzliwego kolegi, interesującego rozmówcy i człowieka o dużym poczuciu humoru, popularnego wśród studentów wykładowcy. Wszystko to składa się na obraz Człowieka, którego osobowość i działalność na zawsze wzbogaci najnowszą historię naszego Wydziału. Pragnę więc podziękować Mu za lata spędzone wśród nas i życzyć wielu dalszych zdrowych i pogodnych lat, wypełnionych twórczością naukową, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

11

12 Marian Grzybowski TYCH CZTERDZIEŚCI PIĘĆ (BA... PIĘĆDZIESIĄT) BARWNYCH LAT... (O 45-leciu pracy uniwersyteckiej Profesora Jacka Czajowskiego) Spotkaliśmy się wczesną jesienią 1968 roku. Jacek Czajowski, stypendysta naukowy i magistrant Profesora Stanisława Grodziskiego, świeżo przyjęty na staż asystencki w Katedrze Prawa Państwowego przez uproszonego o recenzję Jego pracy Profesora Witolda Zakrzewskiego, z magisterium z historii parlamentaryzmu (o Kole Polskim w Wiedniu). Ja, z podobnym rodowodem, po seminarium u Profesora Stanisława Włodyki, już po stażu i dodatkowo seminarium oraz egzaminach u Profesora Marka Sobolewskiego, wówczas jeszcze w dziedzinie prawa państwowego (dziś konstytucyjnego). Obaj w Zrzeszeniu Studentów Polskich. Ponad czterdzieści pięć lat znajomości... Najpierw cotygodniowe zebrania katedralne w poniedziałki o szesnastej na drugim piętrze przy ul. Ziai 5 (dziś powtórnie: Jabłonowskich). Zamaszyste kroki Profesora po skrzypiących, drewnianych schodach kamiennicy Krzymuskich, na drugie, wysokie piętro. Profesora Witolda Zakrzewskiego, tytułowanego konsekwentnie (i tylko przez Jacka) Panem Dziekanem. Cotygodniowe referaty i dyskusja wedle ordynku: najpierw my, najmłodsi, potem Paweł Sarnecki już z kilkuletnim stażem w Katedrze, na sam koniec On, Profesor. Czyli jak się mówiło Tutek. Wiele zajęć: stacjonarne i zaoczne prawo w Krakowie. Co dwa tygodnie wspólna eskapada do Tarnowa, do punktu konsultacyjnego przy ul. Wałowej (z gościnną Panią Alą, herbatą na rozgrzewkę, małym co nieco oraz dowcipnym Profesorem Mąciorem w drodze na dworzec). Czasem wyjazd na ćwiczenia do Kielc. Potem trochę ponure, górnicze Jaworzno i zielony lubiany przez nas Nowy Sącz. Tak w kółko, przez kilka lat. W Krakowie koledzy z ZSP. Mocna kawa w Empiku na parterze Starego Teatru. Znajomi: Andrzej Urbańczyk, Włodek Rydzewski, Andrzej Jędrzejowski (dziś w duńskiej Kopenhadze), Andrzej Świątkowski dziś szacowny profesor prawa pracy, wówczas szef komisji Rady Uczelnianej, Franek Dąbrowski (nieco od nas starszy). Artykuły do Studenta trochę z ambicji, trochę dla uzupełnienia nieprzesadnych asystenc-

13 12 Tych czterdzieści pięć (ba... pięćdziesiąt) barwnych lat... kich uposażeń. Ot, na kawę w Empiku bądź na skromny obiad w klubie NOT-u lub Pod Trzema Rybkami. Wartkie intelektualne życie. Początki Instytutu Nauk Politycznych. Seminaria w podkrynickim (wówczas) Czarnym Potoku. Rozdyskutowane Jaszczury. Nowi koledzy w Katedrze. Najpierw skrupulatny i przyjazny Zbyszek Maciąg. Potem nadzwyczajnie aktywny Jurek Jaskiernia. Następnie śp. Tadek Skrzypczak, entuzjasta władzy lokalnej, regionalizmu i Lecha Wałęsy. Wreszcie skomputeryzowany angloznawca i bisnesmen Andrzej Kobos. Staże krajowe w Warszawie. Pierwsze zagraniczne wyjazdy: do Bolonii (Skrzypczak, Kobos), USA (Jaskiernia), RFN (Zbyszek Maciąg), Szwajcarii (Paweł Sarnecki). Jacek, jak zawsze, oryginalny. Początki nauki hiszpańskiego. Przyjazd do Krakowa delegacji rządu kubańskiego z ministrem-konstytucjonalistą i obowiązki cicerone przy delegacji podczas zwiedzania Krakowa. I pytanie o gotowość skorzystania ze stażu na Kubie, gdyż ślimaczyły się z braku kontaktów starania o wyjazd do Meksyku. Wkrótce potem formalne zaproszenie na staż do Hawany. Pełen przygód lot z czeskiej Pragi. Roczny pobyt na wyspie i obrona doktoratu Systemy rządów prezydenckich w republikach Ameryki Łacińskiej. Bardzo pozytywne recenzje Profesorów: Marka Sobolewskiego i Sylwestra Zawadzkiego. Publikacja artykułów w Państwie i Prawie oraz w Zeszytach Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie doktoratu. Seria publikacji w Tygodniku Powszechnym wspólnie z dzisiejszym Profesorem-Prezydentem Krakowa, Jackiem Majchrowskim. Wspólna książka o sylwetkach politycznych Drugiej Rzeczypospolitej nakładem krakowskiego Znaku. Pierwszy samochód Profesora Zakrzewskiego. Prawdziwa limuzyna przy Profesora gabarytach: fiat 126p. Potem kilka lat w Krakowie. Wizyta w Holandii oraz staż w Bologna University Center, dwuczęściowy zresztą. W czasie drugiego pobytu, w roku 1981 stan wojenny w Polsce. I sześć lat Czajowskiego w Rzymie. Przychylność wielu osób w polskich środowiskach wokół Watykanu. W dowód sympatii publikacja książki Człowiek w nauce Jana Pawła II. Na uczelni zaś początki postępowania w sprawie zwolnienia z etatu adiunkta, wobec przedłużenia urlopu bezpłatnego. I zręczne (bezterminowe) zawieszenie tego postępowania przez ówczesnego rzecznika dyscyplinarnego, Profesora Hanauska. Powody: podpowiedziana przez życzliwą wyobraźnię Dziekana Hanauska (w skojarzeniu z inteligencją adiunkta Czajowskiego): kategoryczna niemożność osobistego przyjęcia wyjaśnień od zainteresowanego, wobec Jego czasowego pobytu w Rzymie. Przyczyna przedłużenia pobytu: skłonność do zapaleń zatok i sprzyjający ich leczeniu klimat nad Tybrem (bardziej niż na rodzinnej, krakowskiej Olszy, tj. nad Białuchą). Okoliczność istotna, potwierdzona formalnym zaświadczeniem lekarskim uznanym za wysoce wiarygodne przez bliskiego medycynie sądowej Profesora Hanauska, bądź co bądźkarnistę i profesora kryminalistyki. Nie ma to jak fachowość i życzliwość. Zwłaszcza połączona z wyobraźnią... W 1987 roku powrót do Krakowa, z ważnym nadal paszportem. Spotkanie wspólne z prawdziwie ucieszonym Profesorem Zakrzewskim w jednej z kawiarń przy krakowskim Rynku. Kawa, ciastka i podwójny powitalny koniak. Wszystko na koszt Profesora.

14 Tych czterdzieści pięć (ba... pięćdziesiąt) barwnych lat Publikacja książki Człowiek w nauce Jana Pawła II. Kolejne prace: Społeczeństwo, naród, państwo w myśli Jana Pawła II (1991), Organy naczelne Rzeczypospolitej w świetle ustawy konstytucyjnej z 17 X 1992 r. (1993), Kardynał Sapieha (1997). Uzgodniony z Profesorem Zakrzewskim pomysł pisania habilitacji o Senacie II Rzeczypospolitej. I, niestety, choroba Profesora. Powrót do pracy na Uniwersytecie. Tym razem w Zakładzie, potem w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych. Nowi koledzy: Witold Waśniewski, Barbara Radziewanowska, Andrzej Zięba dziś profesor i kierownik Katedry Konstytucjonalizmu. Także młodzi zdolni Kasia Sobolewska-Myślik, dziś prodziekan na UP, Marek Bankowicz prodziekan z ciągle najbardziej stylową muszką na całym UJ, Ewa Bujwid-Kurek, utalentowana profesor bałkanistka. Lata pełnej świetności Instytutu Nauk Politycznych. Dyrektury wybitnych Profesorów: Kazimierza Opałka, Marka Sobolewskiego, Witolda Zakrzewskiego, Krzysztofa Pałeckiego. Nowe książki, liczne habilitacje, doktoraty, żywe kontakty zagraniczne. W samej Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych sześciu doktorów habilitowanych. Młodzi, zdolni asystenci i doktoranci: Krzysztof Szczerski, Dominik Sieklucki, Beata Kosowska-Gąstoł. Sympatia i zawsze pomocna dłoń współpracujących Pań: jedynej skutecznej w perswazjach wobec Jacka, nieocenionej Anny Opałkowej, także Henryki Lebdy. Kolejnych, kompetentnie kierujących Biblioteką Instytutu Pań Magister: Marii Tobiczyk, Joanny Kulig. W roku 1999 habilitacja przed Radą Wydziału Prawa i Administracji. Pozytywne i życzliwe recenzje śp. Marcina Kudeja, Janusza Trzcińskiego urzędującego wiceprezesa TK, krakowska Pawła Sarneckiego. Pozytywna, choć nie bez uwag historyka, Profesora Andrzeja Ajnekiela. Stabilizacja statusu na Uniwersytecie. Publikacja monografii o Senacie II RP w renomowanym Wydawnictwie Sejmowym. Opieka nad przybyszem z Dębicy uśmiechniętym i przyjaznym Grzegorzem Kucą. Jego interesujący doktorat o fundamentalnej zasadzie podziału władz. Początek sympatii z Profesorostwem Małajnymi i Krystianem Complakiem, prawdziwym iberoamerykanistą i poliglotą. Kilka wspólnie w Katedrze redagowanych książek: Model polskiego parlamentu, Ciągłość a zmiana w ewolucji systemów politycznych, Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczypospolitej, Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa, Parlamenty państw europejskich. Własne tłumaczenie Konstytucji Republiki Kuby z obszernym Wstępem. Stanowisko profesora w nowo wykreowanej Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego. Kilka wnikliwych, życzliwych recenzji przy doktoratach. Najpierw: Janusz Karp, potem już same Panie: Barbara Gawlik-Wiktor, Monika Giżyńska, Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Iwona Małajny, Katarzyna Jurewicz-Bokun. Publikacja małej monografii meksykańskiego parlamentu i Systemu konstytucyjnego Meksyku w Wydawnictwie Sejmowym. Epizody dydaktyczne w Bytomiu i Suchej Beskidzkiej. Lekkie pióro. I wciąż nieodwzajemniona awersja do (zawsze zbyt licznych) przypisów. W roku 2001 przeprowadzka na ul. Bracką 12. Wreszcie własny pokój (2 na 2 m). Kilka lat wykładów i seminariów. Sześćdziesięciopięciolecie. I nieoczekiwana przez nikogo decyzja: przejścia w stan nieczynny na Uniwersytecie. Pierwszy etat profesora Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Adresowo ciągle po linii wcześniejszych

15 14 Tych czterdzieści pięć (ba... pięćdziesiąt) barwnych lat... publikacji na Biskupiej Górce w pięknym, stylowym Gdańsku... Wykłady w Koszalinie. Szum morza i plaża w pobliskim Mielnie. Jakież tam pensjonaty... I świeżo uwędzone węgorze. Spacery Długim Targiem w Gdańsku (z patentem sternika jachtowego w kieszeni może by gdzieś popłynąć?). Jest co wspominać po powrocie nad Białuchę! Kilka zaprzyjaźnionych kafejek blisko dworca PKP. I wspólna książka z Andrzejem Kuligiem. Udział w monografii o sądach sponsorowanej przez gdańską GWSH. Kraków, Gdańsk, Koszalin. Szybka kawa na Centralnym w Warszawie. Dobre wspomnienia znad Bałtyku... Coraz rzadziej przy Brackiej. Jeszcze tylko kawa i dymek z papierosa w Botanice. Częściej kawa (bez dymka lokal dla niepalących) lub małe z sokiem malinowym u Pana Jacka przy ul. św. Jana. Może dziś przyjdzie Janek Kaiser, dawno Go nie było? Może wpadnie Piotr Mikuli, by uzgodnić wyjazd do Koszalina. Albo zajrzy Profesor Wiśniewski z ASP? Albo trafi zdecydowanie rzadko kolega po fachu, znawca literatury iberoamerykańskiej, były konsul, znajomy ze Studenta Adaś Komorowski? A może prokurator (apelacyjny, w stanie spoczynku) Jurek Balicki, kolega z roku? Albo bratanek i mecenas (kiedyś: aplikant prokuratorski) Artek (Czajowski)? Może przemknie ulicą do pobliskiego PAU Profesor Grodziski, promotor magisterium? I da sobie powiedzieć: Dzień dobry. Albo przejdzie chodnikiem Profesor Janusz Sondel? Albo Profesor Lichorowicz, do siebie, na Sławkowską? Albo Marek Nowak, ekonomista i przyjaciel od zawsze? Wszyscy z Uniwersytetu. Wszak już (ponad) czterdzieści pięć lat. Na Uniwersytecie Jagiellońskim i z Uniwersytetem Jagiellońskim. Ze studiami ponad półwiecze. Najwyższy czas na Jubileusz. Po krakowsku.

16 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PROFESORA JACKA CZAJOWSKIEGO I Książki 1. Konstytucyjny system organów państwa. Zasady naczelne, władza ustawodawcza, władza wykonawcza, władza sądowa, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Filia Koszalin, Koszalin 2010 (wspólnie z A. Kuligiem). 2. System konstytucyjny Meksyku, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa Kongres Generalny Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa Konstytucja Kuby. Wstęp i tłumaczenie, Wydawnictwo Sejmowe, Kraków Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji Pozycja prawnokonstytucyjna i praktyka ustrojowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa Ciągłość a zmiana w systemach ustrojowych. Szkice o instytucjach II i III Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, Wydawnictwo ABRYS, Kraków 1999 (wspólnie z M. Grzybowskim, M. Grzybowską i K. Sobolewską-Myślik). 7. Kardynał Sapieha, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław Pozycja prawno-ustrojowa Senatu RP ( ) w świetle Konstytucji marcowej i praktyki ustrojowej, Wydawnictwo Aureus, Kraków Organy naczelne Rzeczypospolitej w świetle ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992 r., Księgarnia Akademicka, Kraków Społeczeństwo, naród, państwo w myśli Jana Pawła II, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków Feliks Dzierżyński, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków Sylwetki polityków Drugiej Rzeczpospolitej, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1987 (wspólnie z J. Majchrowskim). 13. Człowiek w nauce Jana Pawła II, [b.w.], Rzym II Rozdziały w książkach 1. Kilka refleksji o drugiej izbie ustawodawczej w II RP i projektach Konstytucji III RP [w:] S. Grodziski, A. Dziadzio (red.), Regnare, gubernare, administrare: Prawo i władza na przestrzeni wieków (prace dedykowane Profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji

17 16 Wykaz ważniejszych publikacji Profesora Jacka Czajowskiego 40-lecia pracy naukowej), Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012 (wspólnie z M. Grzybowskim). 2. Stadia postępowania ustawodawczego w państwach nordyckich [w:] A. Łabno, E. Zwierzchowski (red.), Księga pamiątkowa Marcina Kudeja, Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2009 (wspólnie z M. Grzybowskim). 3. Zasada solidarności (dyscypliny postępowania) w funkcjonowaniu Koła Polskiego w Parlamencie Wiedeńskim [w:] M. Małecki (red.), Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009 (wspólnie z M. Grzybowskim). 4. Zamiast wstępu [w:] Ustroje doktryny instytucje polityczne. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, kom. red. J. Czajowski, J. Karp, G. Kuca, A. Kulig, P. Mikuli, A. Opałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Zwierzchnictwo Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi w świetle praktyki stosowania Konstytucji RP z 1997 r. [w:] M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej, założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa Dwuizbowa struktura parlamentu w państwie jednolitym [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Parlamenty państw europejskich, Księgarnia Akademicka, Kraków Prezydent republiki w Ameryce Łacińskiej [w:] M. Grzybowski (red.), Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa, Wydawnictwo Miniatura, Kraków Funkcje Senatu RP. Uwagi na tle unormowań Konstytucji RP z 23 kwietnia 1935 [w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji RP: doświadczenia i inspiracje, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa Model dwuizbowości w konstytucjach polskich z 1921 i 1997 r. [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo ABRYS, Kraków Zasada suwerenności narodu [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo ABRYS, Kraków Przedstawicielska forma rządów i demokracja bezpośrednia [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo ABRYS, Kraków Zasada podziału władz [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo ABRYS, Kraków Ład moralny u podstaw prymat człowieka u podstaw ładu moralnego [w:] Człowiek, etyka, polityka, Prace Zakładu Filozofii INS AGH, Biblioteka Końca Wieku, Kraków Koncepcja formy rządów w projektach konstytucji niepodległej Rzeczypospolitej ( ) [w:] M. Grzybowski (red.), Model polskiego parlamentu, Wydawnictwo PIT, Kraków 1996.

18 Wykaz ważniejszych publikacji Profesora Jacka Czajowskiego Model parlamentu w projektach konstytucji III RP [w:] M. Grzybowski (red.), Model polskiego parlamentu, Wydawnictwo PIT, Kraków 1996 (wspólnie z M. Grzybowskim). 16. Ameryka Łacińska: w poszukiwaniu stabilności systemu politycznego [w:] M. Grzybowski (red.), Ciągłość a zmiana w ewolucji systemów politycznych, Krakowska Oficyna Wydawnicza, Kraków Myśl państwowa Romana Rybarskiego [w:] Krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej. Roman Rybarski. Materiały z sesji naukowej Kraków , [b.w.], Kraków III Artykuły w czasopismach 1. Senat w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku, Przegląd Sejmowy 2005, nr Prasa polska we wrześniu 1939, Zeszyty Prasoznawcze 1989, nr 3 (wspólnie z J. Kucią). 3. Wpływ instytucji samorządu robotniczego na kulturę polityczną załogi przedsiębiorstwa socjalistycznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980, z. 16 (wspólnie z T. Skrzypczakiem i Z. Maciągiem). 4. Funkcjonowanie instytucji samorządu robotniczego w kombinacie przemysłowym Huta Stalowa Wola i jego wpływ na kształtowanie kultury politycznej załogi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980, z. 14 (wspólnie z Z. Maciągiem i T. Skrzypczakiem). 5. Partie polityczne w realiach społeczno-politycznych Ameryki Łacińskiej, Studia Nauk Politycznych 1979, nr Uprawnienia ustawodawcze prezydenta w republikach Ameryki Łacińskiej, Państwo i Prawo 1978, z Interwencjonizm armii w sferę funkcjonowania państwa w Republikach Ameryki Łacińskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1974, z Nowa konstytucja Urugwaju z 1967 r.: w kierunku wzmocnienia władzy wykonawczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1973, z System convivencia w Kolumbii (geneza, podstawowe założenia i praktyka funkcjonowania), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1973, z Gromadzkie Rady Narodowe oczyma ich przewodniczących i sekretarzy, Problemy Rad Narodowych 1973, nr 2 (wspólnie z W. Zakrzewskim i M. Grzybowskim). 11. Elementy parlamentarno-gabinetowej formy rządów w republikach Ameryki Łacińskiej, Państwo i Prawo 1972, z. 10.

19 18 Wykaz ważniejszych publikacji Profesora Jacka Czajowskiego IV Recenzje 1. J. Szymanek, Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych, Przegląd Sejmowy 2006, nr M. Dobrowolski, Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Przegląd Sejmowy 2004, nr T. Mołdawa, Podstawowe instytucje ustroju politycznego Hiszpanii, Państwo i Prawo 1980, z T. Wyrwa, Polska prasa konspiracyjna, Zeszyty Prasoznawcze 1986, nr 3 (wspólnie z J. Kucią). V Omówienia 1. Media Development, 3 4/1986, Zeszyty Prasoznawcze 1986, nr Media Development, 1 2/1987, Zeszyty Prasoznawcze 1988, nr Media Development, 3 4/1986, Zeszyty Prasoznawcze 1988, nr 2. VI Ekspertyzy 1. Druga izba: Izba samorządowa, Zeszyty Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu RP (wspólnie z M. Grzybowskim). VII Wybrane artykuły prasowe o charakterze popularnonaukowym 1. Adam Skwarczyński. W 50-lecie śmierci, Tygodnik Powszechny 1984, nr 21 (wspólnie z J. Majchrowskim). 2. Maciej Rataj. W stulecie urodzin, Rzeczywistość 1984, nr 7 (wspólnie z J. Majchrowskim). 3. Pierwszy ułan Drugiej Rzeczypospolitej [Bolesław Wieniawa-Długoszowski], Tygodnik Powszechny 1980, nr 51/52 (wspólnie z J. Majchrowskim). 4. Karol Popiel, Tygodnik Powszechny 1980, nr 45 (wspólnie z J. Majchrowskim). 5. Wyzwolenie [Rok 1918], Student 1978, nr 22 (wspólnie z J. Majchrowskim). 6. Więzień twierdzy brzeskiej, Płomienie 1978, nr 6 (wspólnie z J. Majchrowskim). 7. Pierwszy prezydent w wolnym Krakowie, Student 1977, nr 14 (wspólnie z A. Fiderkiewiczem i J. Majchrowskim). 8. Alfred Fiderkiewicz ( ), Płomienie 1977, nr 6 (wspólnie z A. Fiderkiewiczem i J. Majchrowskim).

20 Wykaz ważniejszych publikacji Profesora Jacka Czajowskiego Mieczysław Niedziałkowski, Tygodnik Powszechny 1977, nr 42 (wspólnie z J. Majchrowskim). 10. Eugeniusz Kwiatkowski ( ), Tygodnik Powszechny 1974, nr 37 (wspólnie z J. Majchrowskim). 11. Stanisław Dubois, Tygodnik Powszechny 1974, nr 12 (wspólnie z J. Majchrowskim). 12. Stanisław Grabski, Tygodnik Powszechny 1973, nr 50 (wspólnie z J. Majchrowskim). 13. Wojciech Korfanty. W stulecie urodzin, Tygodnik Powszechny 1973, nr 12 (wspólnie z J. Majchrowskim). 14. Komeńskiego naprawa rzeczy ludzkich, Życie Literackie 1970, nr 52 (wspólnie z A. Jędrzejowskim).

21

22 Redaktor prowadzący Lucyna Sadko Adiustacja językowo-stylistyczna Barbara Górska Józefa Kunicka-Synowiec Lucyna Sadko Korekta Iwona Dudzińska Jerzy Hrycyk Ewa Kosiba Skład i łamanie Katarzyna Mróz-Jaskuła Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

PRO SCIENTIA IURIDICA

PRO SCIENTIA IURIDICA PRO SCIENTIA IURIDICA PRO SCIENTIA IURIDICA pod redakcją Mateusza Chrzanowskiego Anny Przyborowskiej-Klimczak Piotra Sendeckiego LUBLIN 2014 PUBLIKACJA DOFINANSOWANA PRZEZ: Rektora Uniwersytetu Marii

Bardziej szczegółowo

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Prawa i Administracji oraz Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego. RECENZENCI prof. dr hab. Kazimierz Baran ks. prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

fot. Stanisław Markowski Szanowni Państwo,

fot. Stanisław Markowski Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, pięćdziesiąty numer kwartalnika Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych Casus ma charakter szczególny. Otwierają go dwie znaczące rozmowy: z Kardynałem Stanisławem

Bardziej szczegółowo

skali w relacji do pojemności rynku zatem te segmenty rynku można poddać działaniu konkurencji.

skali w relacji do pojemności rynku zatem te segmenty rynku można poddać działaniu konkurencji. oligopole z małą liczbą konkurentów. Warto jednak zauważyć, że proces przechodzenia od monopolu naturalnego do rynku konkurencyjnego z rezydualnym monopolem naturalnym napotyka wiele trudności wynikających

Bardziej szczegółowo

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 W Kronice... zwrócimy uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną, uczestnictwo w życiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kadra naukowa. Uroczyste nadanie stopnia doktora nauk prawnych pracownikom Wydziału Prawa i Administracji

Kadra naukowa. Uroczyste nadanie stopnia doktora nauk prawnych pracownikom Wydziału Prawa i Administracji Kadra naukowa KATEDRA PRAWA HANDLOWE- GO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PRYWATNEGO Pracami Katedry od 2006 r. kieruje dr hab. Jerzy Ciszewski, prof. UG. Aktualnie pracownikami Katedry są ponadto: dr Grażyna

Bardziej szczegółowo

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH publikacja bezpłatna numer 4/13 (292), kwiecień 2013 Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy W numerze: Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH 20-lecie

Bardziej szczegółowo

Prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bednarczyk

Prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bednarczyk Prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bednarczyk Słowo od Rektora Profesor Bogusława Bednarczyk należy do grona osób znających jak mało kto problematykę mniejszości narodowych i ochrony prawa człowieka. Co

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka prawna mandatu radnego

Charakterystyka prawna mandatu radnego Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa mgr Jarosław Galicki Charakterystyka prawna mandatu radnego Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Kryszenia,

Bardziej szczegółowo

Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak

Tom XXVII 2012. Profesor Andrzej Sylwestrzak Tom XXVII 2012 W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka pod redakcją Dariusza Szpopera Profesor Andrzej Sylwestrzak Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 7 (30) Rok IV lipiec sierpień 1998 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 7 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Zbiór studiów dedykowanych Profesorowi Wiesławowi Hładkiewiczowi w 35-lecie pracy naukowo-dydaktycznej. redaktorzy i autorzy

Zbiór studiów dedykowanych Profesorowi Wiesławowi Hładkiewiczowi w 35-lecie pracy naukowo-dydaktycznej. redaktorzy i autorzy W KRĘGU POLITYKI REDAKCJA NAUKOWA ADAM ILCIÓW ROBERT POTOCKI Zielona Góra Częstochowa 2009 Zbiór studiów dedykowanych Profesorowi Wiesławowi Hładkiewiczowi w 35-lecie pracy naukowo-dydaktycznej redaktorzy

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, 25 października 2010 r.

Wydział Prawa, 25 października 2010 r. Wydział Prawa, 25 października 2010 r. fot. Jerzy Banasiuk Wstęp...3 Kalendarium...4 10 pytań do prof. dr hab. Teresy Mróz...5 Aktualności legislacyjne i orzecznicze...6 Wywiad z Maciejem Oksztulskim...7

Bardziej szczegółowo

Studi@ Naukowe. Sambor Grucza Adam Marchwiński Monika Płużyczka (red.) Translatoryka. Koncepcje Modele Analizy IKL@

Studi@ Naukowe. Sambor Grucza Adam Marchwiński Monika Płużyczka (red.) Translatoryka. Koncepcje Modele Analizy IKL@ 7 Sambor Grucza Adam Marchwiński Monika Płużyczka (red.) Translatoryka. Koncepcje Modele Analizy Studi@ Naukowe pod redakcją naukową Sambora Gruczy IKL@ Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki

Bardziej szczegółowo

11 12/2003. listopad grudzieñ PALESTRA. Pismo Adwokatury Polskiej. Rok XLVIII nr 551 552. Naczelna Rada Adwokacka

11 12/2003. listopad grudzieñ PALESTRA. Pismo Adwokatury Polskiej. Rok XLVIII nr 551 552. Naczelna Rada Adwokacka listopad grudzieñ 11 12/2003 PALESTRA Pismo Adwokatury Polskiej Rok XLVIII nr 551 552 Naczelna Rada Adwokacka 1 Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada Adwokacka Warszawa Kolegium: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 3 4 (117 118) ISSN 1427 7506 marzec kwiecień 2011 Cena 3,15 z³ (w tym 5% VAT) Znowu wiosna! (okolice Głogówka na fotografii Tadeusza Parceja) W numerze m.in.: Bryll, Chlebda,

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015. Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy!

Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015. Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy! ISSN 1689-4723 Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015 Siatkarze AZS UG brązowymi medalistami Akademickich Mistrzostw Europy! SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI JUBILEUSZU 80. URODZIN PROFESORA LECHA MOKRZECKIEGO W OBIEKTYWIE

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny 28 NUMER LATO Zarządu Stowarzyszenia 2013 ISSN 1427-7093 Jak wykreować ogólnopolską reprezentację samorządowych organizatorów działalności kulturalnej? Pyta ZASP Związek Artystów

Bardziej szczegółowo

O mądre prawo. państwo. Rzecznik Praw Obywatelskich

O mądre prawo. państwo. Rzecznik Praw Obywatelskich O mądre prawo i wrażliwe państwo IRENA LIPOWICZ Rzecznik Praw Obywatelskich Warszawa 2013 Niniejszy tom ukazuje się w serii: Biuletyn RPO-Materiały nr 80 Red. Nacz. Stanisław Trociuk O mądre prawo i wrażliwe

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (25-26) 2011 ISSN 1895-3085. Steffen Möller. we włocławskiej PWSZ

Nr 1-2 (25-26) 2011 ISSN 1895-3085. Steffen Möller. we włocławskiej PWSZ ISSN 1895-3085 Nr 1-2 (25-26) 2011 Steffen Möller we włocławskiej PWSZ Spis treści Nagroda MNiSW dla JM Rektora prof. zw. dr hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego... 00 3 Wysłuchanie publiczne w Sejmie Marek

Bardziej szczegółowo

75 lat. minęło. oraz: Kryteria projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych Glina i woda w Łodzi Inwestycje łódzkie

75 lat. minęło. oraz: Kryteria projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych Glina i woda w Łodzi Inwestycje łódzkie BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2013 (41) W numerze: 75 lat minęło oraz: Kryteria projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych Glina i woda w Łodzi

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 Spis Treści I Z HISTORII UCZELNI... 4 Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 II NAUKA... 11 Kadra naukowo dydaktyczna... 11 Badania

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

Bałkany 15 lat po wojnie. Mistrzyniami polski. Dni edukacji polskiej na ukrainie. Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Bałkany 15 lat po wojnie. Mistrzyniami polski. Dni edukacji polskiej na ukrainie. Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 4 (43) Kwiecień/maj 2011 Dni integracji Dzień otwarty uek siatkarki UEK Mistrzyniami polski Dni edukacji polskiej na ukrainie Bałkany

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I DYPLOMACJI COLLEGIUM CIVITAS DLA EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM

PODYPLOMOWE STUDIUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I DYPLOMACJI COLLEGIUM CIVITAS DLA EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM PODYPLOMOWE STUDIUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I DYPLOMACJI COLLEGIUM CIVITAS DLA EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM Blok tematyczny: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA PRZEDMIOT Dyplomacja w teorii

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo