Zespół Szkół nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej HALINA WOŹNIAK. Fizyka i astronomia

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej HALINA WOŹNIAK. Fizyka i astronomia"

Transkrypt

1 HALINA WOŹNIAK Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 2G i 2H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Wg programu p. Barbary Sagnowskiej autorki programu i podręcznika wydawnictwa ZamKor, Kraków Podręcznik: red. Barbara Sagnowska Świat Fizyki część 1 (ostatni rozdział) i część 2, wydawnictwo ZamKor, Kraków Warszawa, wrzesień

2 PROGRAM NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 A. Program nauczania (W nawiasach podano numery wymagań szczegółowych, przekrojowych i doświadczalnych realizowanych w danym dziale). Nr godz. Dział fizyki Liczba Część godz. podręcznika 1 Lekcja wstępna 1 2 Test diagnostyczny z wiedzy i umiejętności z klasy Jak opisujemy ruch? (1.1, 1.2, 1.5, 1.6, , 9.2) Siły w przyrodzie (1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, , , 9.3) Praca, moc, energia ( , 1.11, , 9.4) Przemiany energii w zjawiskach cieplnych ( , ) Drgania i fale sprężyste ( , , 9.12, 9.13) 10 2 Razem 69 B. Szczegółowy program nauczania 1. Lekcja organizacyjna 2. Test diagnostyczny z wiedzy i umiejętności z klasy Jak opisujemy ruch? 11 godzin Liczba godz. Ruch jednostajny prostoliniowy doświadczenia (D2, D3) 2 Sprawdzian wiedzy i umiejętności 1 Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony (D5, D6) 3 Ruch prostoliniowy jednostajnie opóźniony 1 Ruch prostoliniowy jednostajnie opóźniony sprawdzian doświadczalny 1 Sprawdzian wiedzy i umiejętności teoretyczny 1 2. Siły w przyrodzie 23 godzin Liczba godz Wektor siły, wypadkowa sił współliniowych 1 Siły różnej natury, doświadczenie Oersteda (D 9) 1 Zasady dynamiki Newtona - wprowadzenie 1 Dośw.: III z. d. Newtona (D12), wyznaczenie siły nacisku i magnetycznej (D13) 2 II zasada dynamiki Newtona - zadania 3 Dośw.: Badanie wpływu siły na ruch (D14, D15) 1 Siły sprężystości i siły oporu: tarcie, opór powietrza 1 Dośw.: Wyznaczanie stałej sprężystości (D16) 1 Dośw.: Obserwacja zależności siły tarcia od powierzchni i nacisku (D17) 1 Siła tarcia i sprężystości - zadania 1 2

3 Sprawdzian wiedzy i umiejętności oraz doświadczalny 2 Prawo Pascala, siła parcia. Ciśnienie hydrostatyczne 2 Siła wyporu i jej wyznaczanie (D20, D21). Prawo Archimedesa (D19) 3 Sprawdzian wiedzy i umiejętności 1 3. Praca, moc, energia 11 godzin Liczba godz Praca mechaniczna 1 Moc i sprawność 1 Energia w przyrodzie. Energia mechaniczna 2 Energia potencjalna i kinetyczna 2 Zasada zachowania energii mechanicznej 1 Dźwignia jako urządzenie ułatwiające wykonywanie pracy. Wyznaczanie masy za pomocą dźwigni dwustronnej 2 Sprawdzian wiedzy i umiejętności 1 4. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 12 godzin Liczba godz Zmiana energii wewnętrznej przez wykonanie pracy 1 Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej 1 Zjawisko konwekcji 1 Ciepło właściwe 2 Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia lodu 2 Przemiany energii podczas parowania i skraplania 3 Sprawdzian wiedzy i umiejętności 1 5. Drgania i fale sprężyste 10 godzin Liczba godz Ruch drgający 1 Wahadło. Wyznaczanie okresu i częstotliwości drgań 3 Fala sprężysta poprzeczna i podłużna 1 Sprawdzian doświadczalny 1 Dźwięki i wielkości, które je opisują. Badanie związku częstotliwości drgań z wysokością dźwięku 1 Ultradźwięki i infradźwięki. 1 Sprawdzian wiedzy i umiejętności 1 3

4 ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY 1. Jak opisujemy ruch? Lp Ruch jednostajny wymienia cechy charakteryzujące ruch prostoliniowy jednostaj- doświadczalnie bada ruch jednostajny prostoliniowy prostoliniony; i formułuje wniosek s~ t; 3 wy doświadczenia (D2, D3) waną przez ciało w różnych odstępach czasu; doświadczenia zgromadzonych w tabeli; na podstawie różnych wykresów st () odczytuje drogę przeby- sporządza wykres zależności st () na podstawie wyników Powtórzenie i sprawdzian (2) podaje przykłady ruchu przyspieszonego i opóźnionego; sporządza wykres zależności u () t dla ruchu jednostajnie opisuje ruch jednostajnie przyspieszony; przyspieszonego; z wykresu zależności u () t odczytuje przyrosty szybkości u- u0 przekształca wzór a = i oblicza każdą wielkość Ruch prostoliniowy jedno- podaje wzór na wartość przyspieszenia a = ; w określonych jednakowych odstępach czasu t 7 u- u z tego wzoru; 0 8 t sporządza wykres zależności at () dla ruchu jednostajnie stajnie przyspieszony (D5, D6) 9 podaje jednostki przyspieszenia; przyspieszonego; posługuje się pojęciem wartości przyspieszenia do opisu ruchu podaje interpretację fizyczna pojęcia przyspieszenia; jednostajnie przyspieszonego; podaje wartość przyspieszenia ziemskiego; Ruch prostoliniowy opisuje ruch jednostajnie opóźniony sporządza wykres zależności u () t dla ruchu jednostajnie 10 jedno- z wykresu zależności u () t odczytuje spadki szybkości w okre- opóźnionego; stajnie opóźnionślonych jednakowych odstępach czasu opisuje jakościowo ruch opóźniony; podaje wzór na wartość opóźnienia u- u0 przekształca wzór a = i oblicza każdą wielkość podaje jednostki opóźnienia t posługuje się pojęciem wartości opóźnienia do opisu ruchu jednostajnie opóźnionego; sporządza wykres zależności at () dla ruchu jednostajnie z tego wzoru; opóźnionego; podaje interpretację fizyczna pojęcia opóźnienia; 11 Sprawdzian doświadczalny (3): Badanie ruchu jednostajnie opóźnionego 12, 13 Powtórzenie i sprawdzian (4) 4

5 2. Siły w przyrodzie Lp Wektor siły, wypadkowa sił współliniowych Siły różnej natury, doświadczenie Oersteda (D9) Zasady dynamiki Newtona - wprowadzenie Dośw.: III z. d. Newtona (D12), wyznaczenie siły nacisku i magnetycznej (D13) podaje przykład dwóch sił równoważących się; oblicza wartość i określa zwrot wypadkowej dwóch sił działających na ciało wzdłuż jednej prostej o zwrotach zgodnych i przeciwnych; na prostych przykładach ciał spoczywających wskazuje siły równoważące się; wymienia różne rodzaje oddziaływania ciał; na przykładach rozpoznaje oddziaływania bezpośrednie i na odległość; wykazuje doświadczalnie, że siły wzajemnego oddziaływania mają jednakowe wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia; analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki; rozwiązuje proste zadania z analizy sił; wykazuje doświadczalnie prawdziwość III zasady dynamiki Newtona; rysuje schemat fizyczny z uwzględnieniem bilansu sił; podaje przykład kilku sił działających wzdłuż jednej prostej i równoważących się; oblicza wartość i określa zwrot wypadkowej kilku sił działających na ciało wzdłuż jednej prostej o zwrotach zgodnych o przeciwnych na dowolnym przykładzie; wskazuje siły wzajemnego oddziaływania, rysuje je i podaje cechy tych sił; opisuje wzajemne oddziaływanie ciał posługując się trzecią zasadą dynamiki Newtona; opisuje zjawisko odrzutu; opisuje doświadczenie potwierdzające pierwszą zasadę dynamiki; na przykładzie opisuje zjawisko bezwładności; rozwiązuje zadania wymagające analizy sił, wyznaczając dowolna z nich; wyznacza na podstawie III zasady dynamiki Newtona siłę magnetyczną; korzysta z bilansu sił do obliczenia nieznanej siły; 5

6 Lp II zasada dynamiki Newtona - zadania Dośw.: Badanie wpływu siły na ruch (D14, D15) Siły sprężystości i siły oporu: tarcie, opór powietrza Dośw.: Wyznaczanie stałej sprężystości (D16) wyjaśnia pochodzenie siły nośnej i zasadę unoszenia się podaje przykłady, w których na ciała poruszające się samolotu; w powietrzu działa siła oporu powietrza; oblicza każdą z wielkości we wzorze F = ma ; podaje przykłady świadczące o tym, że wartość siły oporu powietrza podaje wymiar niutona; wzrasta wraz ze wzrostem szybkości ciała; przez porównanie wzorów F = ma i Fc = mg uzasadnia, że opisuje ruch ciała pod działaniem stałej siły wypadkowej zwróconej tak samo jak prędkość; dają ciała; współczynnik g to wartość przyspieszenia, z jakim spa- zapisuje wzorem drugą zasadę dynamiki i odczytuje ten zapis; wyjaśnia, co to znaczy, że ciało jest w stanie nieważkości; zna dynamiczne skutki działania siły na zmianę wektora prędkości; wyjaśnia, kiedy możliwy jest ruch po okręgu; sporządza rysunek z wektorem prędkości i siły równole- głej lub prostopadłej do wektora prędkości; podaje przykłady występowania sił sprężystości w otoczeniu; wyjaśnia, że w skutek rozciągania lub ściskania ciała wymienia siły działające na ciężarek wiszący na sprężynie; pojawiają się w nim siły dążące do przywrócenia początkowych wymienia niektóre sposoby zmniejszania i zwiększania tarcia; rozmiarów i kształtów, czyli siły sprężystości; podaje przykłady pożytecznych i szkodliwych skutków działania podaje przyczyny występowania sił tarcia; sił tarcia; zna wzór na siłę tarcia T = N i stosuje go w prostych opisuje doświadczenie wykazujące, że siły tarcia występujące obliczeniach; przy toczeniu mają mniejsze wartości niż przy przesuwaniu jednego ciała po drugim; wie, jak liczyć stałą sprężystości; wyznacza doświadczalnie stałą sprężystości sprężyny; wie, że siła sprężystości jest równa ciężarowi zawieszonego rysuje wykres zależności siły sprężystości od wydłużenia; ciężarka; wie, co to jest wydłużenie i potrafi je wyznaczyć; określa stałą sprężystości na podstawie wykresu T(x); 6

7 Lp Dośw.: Obserwacja zależności siły tarcia od powierzchni i nacisku (D17) Siła tarcia i sprężystości Powtórzenie i sprawdzian (5) wie od czego zależy siła tarcia; wykazuje doświadczalnie, że wartość siły tarcia kinetycznego nie zależy od pola powierzchni styku ciał prze- suwających się względem siebie, a zależy od rodzaju powierzchni ciał trących o siebie i wartości siły dociskającej te ciała do siebie; rozwiązuje proste zadania: obliczenie stałej sprężystości, siły rozwiązuje zadania wymagające przekształcania wzorów tarcia; na siłę sprężystości (F= kx) i siły tarcia (T= N); podaje przykłady parcia gazów i cieczy na ściany zbiornika; podaje przykłady wykorzystania prawa Pascala; Prawo Pascala, wykorzystuje ciężar cieczy do uzasadnienia zależności ciśnienia 29 siła parcia. Ciśnienie hydro- cieczy na dnie zbiornika od wysokości słupa cieczy; 30 statyczne opisuje praktyczne skutki występowania ciśnienia hydrostatycznego; wyznacza doświadczalnie wartość siły wyporu działającej na Siła wyporu i jej ciało zanurzone w cieczy; 31 wyznaczanie. podaje warunek pływania i tonięcia ciała zanurzonego w cieczy; 32 Prawo Archimedesa (D19, 33 rozwiązuje proste zadania określania siły wyporu oraz określania pływania ciał; D20, D21) 34 Sprawdzian doświadczalny (6): Wyznaczenie siły wyporu klocka 35 Powtórzenie i sprawdzian (7) 36 objaśnia zasadę działania podnośnika hydraulicznego i hamulca samochodowego; oblicza ciśnienie słupa cieczy na dnie cylindrycznego naczynia p=r gh ; wykorzystuje wzór na ciśnienie hydrostatyczne w zadaniach obliczeniowych; podaje wzór na wartość siły wyporu i wykorzystuje go do wykonywania obliczeń i rozwiązywania zadań; wyjaśnia pływanie i tonięcie ciał, wykorzystując I i III zasadę dynamiki; rozwiązuje zadania związane z pływaniem ciał; 7

8 3. Praca. Moc. Energia Lp podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym; podaje wymiar dżula; podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była podaje ograniczenia stosowalności wzoru W = Fs ; wykonywana praca; oblicza każdą z wielkości we wzorze W = Fs ; 37 Praca mechaniczna (D23) podaje jednostkę pracy (J); oblicza pracę ze wzoru W = Fs ; sporządza wykres zależności W() soraz Fs, () odczytuje i oblicza pracę na podstawie tych wykresów; wyjaśnia, co to znaczy, że urządzenia pracują z różną mocą; objaśnia sens fizyczny pojęcia mocy; podaje przykłady urządzeń pracujących z różną mocą; W oblicza każdą z wielkości ze wzoru P = ; W t oblicza moc na podstawie wzoru P = ; 38 Moc t oblicza moc na podstawie wykresu zależności Wt; () podaje jednostki mocy i przelicza je; oblicza moc użyteczną i dostarczoną ze wzoru na sprawność; podaje definicję sprawności i oblicza ją; podaje przykłady ciał posiadających energię potencjalną ciężkości oblicza energię potencjalną ciężkości ze wzoru i E = mgh i energię kinetyczną; 2 mu 39 Energia potencjalna i kine- kinetyczną ze wzoru E = ; wymienia czynności, które należy wykonać, by zmienić energię 2 40 potencjalną ciała; oblicza energię potencjalną względem dowolnie wybranego poziomu zerowego; tyczna podaje przykłady energii w przyrodzie i sposoby jej wykorzystywania; oraz sił wewnętrznych w układzie i zewnętrznych spoza wyjaśnia pojęcia układu ciał wzajemnie oddziałujących Energia 41 w przyrodzie. wyjaśnia, co to znaczy, że ciało posiada energię mechaniczną; układu; 42 Energia mechaniczna (D24) wyjaśnia i zapisuje związek ΔE = W; Zasada zachowania podaje przykłady przemiany energii potencjalnej w kinetyczną i stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej do roz- 43 energii na odwrót, posługując się zasadą zachowania energii mechawiązywania zadań obliczeniowych; mechanicznej nicznej; objaśnia i oblicza sprawność urządzenia mechanicznego; (D25) 8

9 Lp Dźwignia jako urządzenie ułatwiające wykonywanie pracy. (D26 D27) Powtórzenie i sprawdzian (8) opisuje zasadę działania dźwigni dwustronnej; podaje warunek równowagi dźwigni dwustronnej; wyznacza doświadczalnie nieznaną masę za pomocą dźwigni dwustronnej, linijki i ciała o znanej masie; opisuje zasadę działania bloku nieruchomego i kołowrotu; wyjaśnia, w jaki sposób maszyny proste ułatwiają nam wykonywanie pracy; 4. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Lp 48 wymienia składniki energii wewnętrznej; Zmiana energii podaje przykłady, w których na skutek wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała; wewnętrznej przez wykonanie pracy (D29) Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej (D30) kon- Zjawisko wekcji opisuje przepływ ciepła (energii) od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze, następujący przy zetknięciu tych ciał; podaje przykłady przewodników i izolatorów; opisuje rolę izolacji cieplnej w życiu codziennym; podaje przykłady występowania konwekcji w przyrodzie; wyjaśnia, dlaczego podczas ruchu z tarciem nie jest spełniona zasada zachowania energii mechanicznej; wyjaśnia, dlaczego przyrost temperatury ciała świadczy o wzroście jego energii wewnętrznej; wykorzystując model budowy materii, objaśnia zjawisko przewodzenia ciepła; formułuje jakościowo pierwszą zasadę termodynamiki; wyjaśnia zjawisko konwekcji; uzasadnia, dlaczego w cieczach i gazach przepływ energii odbywa się głównie przez konwekcję; opisuje znaczenie konwekcji w prawidłowym oczyszczaniu powietrza w mieszkaniach; 9

10 Lp Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia lodu (D32) Przemiany energii podczas parowania i skraplania Powtórzenie i sprawdzian (9) opisuje proporcjonalność ilości dostarczonego ciepła do masy na podstawie proporcjonalności Q~ m, Q~ D T definiuje ogrzewanego ciała i przyrostu jego temperatury; ciepło właściwe substancji; odczytuje z tabeli wartości ciepła właściwego; oblicza każdą wielkość ze wzoru Q= cwmd T ; analizuje znaczenie dla przyrody, dużej wartości ciepła właściwego wody; wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła właściwego; sporządza bilans cieplny dla wody i oblicza szukaną Q oblicza ciepło właściwe na podstawie wzoru c w = ; wielkość; m D T opisuje zasadę działania wymiennika ciepła i chłodnicy; opisuje zjawisko topnienia (stałość temperatury, zmiany energii objaśnia, dlaczego podczas topnienia i krzepnięcia temperatura wewnętrznej topniejących ciał); pozostaje stała, mimo zmiany energii we- podaje przykład znaczenia w przyrodzie dużej wartości ciepła wnętrznej; topnienia lodu; na podstawie proporcjonalności Q~ mdefiniuje ciepło opisuje proporcjonalność ilości dostarczanego ciepła topnienia substancji; w temperaturze topnienia do masy ciała, które chcemy stopić; oblicza każdą wielkość ze wzoru Q= mct ; odczytuje z tabeli temperaturę topnienia i ciepło topnienia; wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła topnienia; doświadczalnie wyznacza ciepło topnienia lodu; analizuje (energetycznie) zjawisko parowania i wrzenia; opisuje zależność temperatury wrzenia od zewnętrznego opisuje zależność szybkości parowania od temperatury; ciśnienia; opisuje proporcjonalność ilości dostarczanego ciepła do masy na podstawie proporcjonalności Q~ m definiuje ciepło cieczy zamienianej w parę; parowania; odczytuje z tabeli temperaturę wrzenia i ciepło parowania; oblicza każdą wielkość ze wzoru Q= mc p ; podaje przykłady znaczenia w przyrodzie dużej wartości ciepła wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła parowania; parowania wody; opisuje zasadę działania chłodziarki; 10

11 5. Drgania i fale sprężyste Lp 60 Ruch drgający Wahadło. Wyznaczanie okresu i częstotliwości (D33, D34, D35) Fale sprężyste poprzeczne i podłużne (D36) wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający; podaje znaczenie pojęć: położenie równowagi, wychylenie, amplituda, okres, częstotliwość; opisuje ruch wahadła i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych ruchach; doświadczalnie wyznacza okres i częstotliwość drgań wahadła i ciężarka na sprężynie; demonstruje falę poprzeczną i podłużną; podaje różnice między tymi falami; posługuje się pojęciami długości fali, szybkości rozchodzenia się fali, kierunku rozchodzenia się fali; odczytuje amplitudę i okres z wykresu xt () dla drgającego ciała; opisuje przykłady drgań tłumionych i wymuszonych; opisuje zjawisko izochronizmu wahadła; wykorzystuje drugą zasadę dynamiki do opisu ruchu wahadła; opisuje mechanizm przekazywania drgań jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fali na napiętej linie i fal dźwiękowych w powietrzu; stosuje wzory na v, f,, przekształca je do obliczeń; uzasadnia, dlaczego fale podłużne mogą się rozchodzić w ciałach stałych, cieczach i gazach, a fale poprzeczne tylko w ciałach stałych; 65 Sprawdzian doświadczalny (10): Określenie stałej sprężystości sprężyny. Wyznaczenie okresu drgań ciężarka na sprężynie i badanie izochronizmu. opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych; opisuje doświadczalne badanie związku częstotliwości drgań źródła z wysokością dźwięku; 66 wymienia, od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość podaje cechy fali dźwiękowej (częstotliwość 16 Hz Dźwięki (D37, i głośność dźwięku; Hz, fala podłużna); D38) podaje rząd wielkości szybkości fali dźwiękowej w powietrzu; 67 Ultradźwięki i infradźwięki wyjaśnia, co nazywamy ultradźwiękami i infradźwiękami; opisuje występowanie w przyrodzie i zastosowania infradźwięków i ultradźwięków (np. w medycynie); 11

12 Lp Powtórzenie i sprawdzian (11) (jeśli ilość godzin uniemożliwi napisanie sprawdzianu przed klasyfikacją roczną, to zostanie on połączony z testem diagnostycznym na początku klasy 3) 12

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/ Uwagi 5. Siły w

Bardziej szczegółowo

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca Fizyka, klasa II Podręcznik: Świat fizyki, cz.2 pod red. Barbary Sagnowskiej 6. Praca. Moc. Energia. Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 1 Praca mechaniczna - podaje przykłady wykonania pracy

Bardziej szczegółowo

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 2015/2016

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 2015/2016 Anna Nagórna Wrocław,.09.015 r. nauczycielka chemii i fizyki Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 015/016 na podstawie Programu nauczania fizyki w gimnazjum autorstwa Barbary

Bardziej szczegółowo

wykazuje doświadczalnie, że siły wzajemnego oddziaływania mają jednakowe wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia

wykazuje doświadczalnie, że siły wzajemnego oddziaływania mają jednakowe wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia Fizyka kl. Temat lekcji Rodzaje i skutki oddziaływań Wypadkowa sił działających na ciało. Siły równoważące się wymienia różne rodzaje oddziaływania ciał na przykładach rozpoznaje oddziaływania bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa II Gimnazjum

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa II Gimnazjum Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa II Gimnazjum 5. Siły w przyrodzie Temat według 5.1. Rodzaje i skutki oddziaływań rozpoznaje na przykładach oddziaływania bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzone i dopełniające 1 Układ odniesienia opisuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świat fizyki 6. Praca. Moc. Energia 6.1. Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym podaje jednostkę pracy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa druga Gimnazjum nr 19

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa druga Gimnazjum nr 19 WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka klasa druga Gimnazjum nr 19 I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy.. Formy sprawdzania wiedzy

Bardziej szczegółowo

Analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki

Analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I 5. Siły w przyrodzie Temat według

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy II gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

KLASA II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

KLASA II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki 5. Siły w przyrodzie 5.1. Rodzaje i skutki oddziaływań 5.. Wypadkowa sił działających na ciało wzdłuż jednej prostej. Siły równoważące się 5.3. Pierwsza zasada 5.4. Trzecia zasada KLASA II Wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 016/017 Wymagania na ocenę dopuszczająca: wymienia różne rodzaje oddziaływania ciał na przykładach rozpoznaje oddziaływania bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM SEMESTR I I. Jak opisujemy ruch? programu i celująca) 4.4.2. Prędkość na przykładzie wymienia cechy uzasadnia

Bardziej szczegółowo

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, R składanie sił o różnych kierunkach, siły równoważące się.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017 Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, siły równoważące się. Dział V. Dynamika (10 godzin lekcyjnych)

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa Wykonujemy pomiary

Plan wynikowy. Klasa Wykonujemy pomiary Plan wynikowy Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1 4 Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień. 1-2.Pomiar długości i pomiar temperatury. 3.Pomiar czasu i pomiar szybkości. 4.Pomiar masy. 5 6 Pomiar wartości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Klasa 7

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Klasa 7 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Klasa 7 1. Właściwości fizyczne ciał 1 Trzy stany skupienia ciał 2 Zmiany stanów skupienia ciał 3 Rozszerzalność temperaturowa ciał wymienia stany skupienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA 7 I. WYKONUJEMY POMIARY wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki klasa II GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki klasa II GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki klasa II GIMNAZJUM 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów - oceniane formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017 ROK SZKOLNY: 2016/2017 Wymagania na ocenę dopuszczająca: wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie VII szkoły podstawowej. nauczyciel prowadzący: Mirosława Hojka

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie VII szkoły podstawowej. nauczyciel prowadzący: Mirosława Hojka Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie VII szkoły podstawowej nauczyciel prowadzący: Mirosława Hojka Nr Temat lekcji 1. Wykonujemy pomiary 1 4 Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień wymienia przyrządy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń:

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: Lp. Rozdział I-Wykonujemy pomiary Temat według programu 1. Lekcja organizacyjna 2. 1.1. Wielkości 3. fizyczne, które 4. mierzysz na co dzień 5. 6. 7. 8. 1.2. Pomiar wartości siły ciężkości 1.3. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z fizyki - klasa I (obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014)

Wymagania przedmiotowe z fizyki - klasa I (obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014) Wymagania przedmiotowe z fizyki - klasa I (obowiązujące w roku szkolnym 013/014) 1. Wykonujemy pomiary!wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę!wymienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7 Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz na co dzień mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W GIMNAZJUM KLASA I. 1. Wykonujemy pomiary

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W GIMNAZJUM KLASA I. 1. Wykonujemy pomiary KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W GIMNAZJUM KLASA I 1. Wykonujemy pomiary wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę, wymienia jednostki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7 Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz na co dzień mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7 Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonujemy pomiary

1. Wykonujemy pomiary 1. Wykonujemy pomiary wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę wymienia jednostki mierzonych wielkości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

Wymagania edukacyjne z Fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Wymagania edukacyjne z Fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz na co dzień mierzymy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA KLASY SIÓDMEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Dział I: Wykonujemy pomiary 13 godzin. Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń:

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA KLASY SIÓDMEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Dział I: Wykonujemy pomiary 13 godzin. Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA KLASY SIÓDMEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Dział I: Wykonujemy pomiary 13 godzin Nr lekcji Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe klasa Uczeń: 1 1 Zapoznanie z przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr:

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr: Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr:4223.88.2014 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP.2428.118.2014 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które

Bardziej szczegółowo

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 2016/2017

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 2016/2017 Anna Nagórna Wrocław,.09.016 r. nauczycielka chemii i fizyki Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 016/017 na podstawie Programu nauczania fizyki w gimnazjum autorstwa Barbary

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP.4223.262.2014 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP.3445.208.2015 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP.4223.362.2014 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe ocena dostateczna Uczeń:

Wymagania podstawowe ocena dostateczna Uczeń: KRYTERIA WYMAGAŃ FIZYKA -KLASA 7 Dodatkowe informacje : Ocena celująca oznaczona * * I półrocze 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień Wymagania konieczne ocena dopuszczająca Uczeń: wymienia

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP.4223.418.2015 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia mechaniczna Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny Świat fizyki Szkoła Podstawowa - FIZYKA - klasa 7 Wymagania na poszczególne oceny Świat fizyki 1. Wykonujemy pomiary Wymagania dopełniające (b. dobra i celująca)) 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki Kl.7

Wymagania edukacyjne z fizyki Kl.7 Wymagania edukacyjne z fizyki Kl.7 Wyszczególnienie materiału dotyczącego wiedzy i umiejętności ucznia z poszczególnych działów Fizyki w zakresie koniecznym, podstawowym, rozszerzającym i dopełniającym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika,,świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika,,świat fizyki Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika,,świat fizyki 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień 1.2. Pomiar wartości siły ciężkości 1.3.Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI NAUCZYCIEL PROWADZĄCY MGR EWELINA KISZKA WIADOMOŚCI WSTĘPNE na ocenę dopuszczającą / dostateczną uczeń: rozumie pojęcia: materia, ciało fizyczne, substancja chemiczna, zjawisko

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7 Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzieo wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długośd, temperaturę, czas, szybkośd i masę mierzy długośd, temperaturę,

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady oceniania z fizyki.

Ogólne zasady oceniania z fizyki. Ogólne zasady oceniania z fizyki. Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: Biegle posługuje się zdobytymi na lekcji fizyki wiadomościami w rozwiązaniu problemów praktycznych i teoretycznych. Wykazuje stałą

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady oceniania z fizyki.

Ogólne zasady oceniania z fizyki. Ogólne zasady oceniania z fizyki. Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: Biegle posługuje się zdobytymi na lekcji fizyki wiadomościami w rozwiązaniu problemów praktycznych i teoretycznych. Wykazuje stałą

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowana liczba godzin POMIARY I RUCH 12 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia ODDZIAŁYWANIA DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie I- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Fizyka jako nauka przyrodnicza.

Bardziej szczegółowo

1. Dynamika WYMAGANIA PROGRAMOWE Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Uczeń:

1. Dynamika WYMAGANIA PROGRAMOWE Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Uczeń: WYMAGANIA PROGRAMOWE Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM 1. Dynamika Ocena posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne skutki oddziaływań, podaje przykłady skutków

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Hulboj Treści nauczania

mgr Anna Hulboj Treści nauczania mgr Anna Hulboj Realizacja treści nauczania wraz z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej z fizyki dla klas 7 szkoły podstawowej do serii Spotkania z fizyką w roku szkolnym 2017/2018 (na podstawie

Bardziej szczegółowo

mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie

mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie LP. PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA II KL. GIMNAZJUM MA ROK SZKOLNY 2003/04 TEMATYKA LEKCJI LICZBA GODZIN 1. Lekcja organizacyjna. 1 2. Opis ruchów prostoliniowych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 1. Dynamika Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 Ocena dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie drugiej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Czym zajmuje się fizyka? Wiem, czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I Budowa materii Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń: rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian)

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 2" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z fizyki

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z fizyki Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z fizyki 1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: - sprawdziany obejmujące większy zakres materiału - kartkówki obejmujące trzy ostatnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA VII II SEMESTR: 5. DYNAMIKA Na ocenę dopuszczającą: posługuje się symbolem siły; stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z fizyki klasa II gimnazjum

Kryteria ocen z fizyki klasa II gimnazjum Kryteria ocen z fizyki klasa II gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem samodzielnej pracy, wynikające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/2018 I. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 1) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7 Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7 Program nauczania. Świat fizyki. Klasy 7 8 Numer dopuszczenia 824/1/2017 B. Sagnowska, M. Rozenbajgier Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7. Zeszyt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Gimnazjum nr 2 w Ryczowie WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z FIZYKI w klasie II gimnazjum str. 1 Dynamika Wymagania z fizyki Klasa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI 1. Imię i nazwisko nauczyciela Joanna Kaczmarek 2. Nauczany przedmiot fizyka 3. Typ szkoły i poziom Szkoła podstawowa, klasa VII 4. Obowiązujące podręczniki Klasa

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI I BIOLOGII

ŚWIAT FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI I BIOLOGII ŚWIAT FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 2 SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: W ciągu półrocza uczeń może uzyskać oceny za: 1. sprawdzian wiadomości i umiejętności 2. pisemny sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika To jest fizyka Nowa Era KLASA 7

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika To jest fizyka Nowa Era KLASA 7 Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika To jest fizyka Nowa Era KLASA 7 Rozdział I. Zaczynamy uczyć się fizyki Temat według programu Temat 1. Lekcja organizacyjna. Temat.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Fizyka Gimnazjum Kl II

Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Fizyka Gimnazjum Kl II Zespół Szkół w Wielowsi Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Fizyka Gimnazjum Kl II Opracował Dariusz Majewski I Cele edukacyjne 1. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych

Bardziej szczegółowo

Max liczba pkt. Rodzaj/forma zadania. Zasady przyznawania punktów zamknięte 1 1 p. każda poprawna odpowiedź. zamknięte 1 1 p.

Max liczba pkt. Rodzaj/forma zadania. Zasady przyznawania punktów zamknięte 1 1 p. każda poprawna odpowiedź. zamknięte 1 1 p. KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT OCENIANIA - szkoła podstawowa Nr zadania Cele ogólne 1 I. Wykorzystanie pojęć i Cele szczegółowe II.5. Uczeń nazywa ruchem jednostajnym ruch, w którym droga przebyta w jednostkowych

Bardziej szczegółowo

1. Dynamika. R treści nadprogramowe. Ocena

1. Dynamika. R treści nadprogramowe. Ocena Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów klasy 2 Gimnazjum w Juszczynie, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni Pełna wersja przedmiotowego systemu oceniania (propozycja),

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika To jest fizyka Nowa Era KLASA II

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika To jest fizyka Nowa Era KLASA II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika To jest fizyka Nowa Era KLASA II Rozdział I. Praca i energia Temat według programu Temat 1. Lekcja organizacyjna. Temat. Praca Temat

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA VII II SEMESTR: 5. DYNAMIKA Na ocenę dopuszczającą: posługuje się symbolem siły; stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto:

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto: Fizyka SP-7 R - treści nadobowiązkowe. Wymagania podstawowe odpowiadają ocenom dopuszczającej i dostatecznej, ponadpodstawowe dobrej i bardzo dobrej Wymagania podstawowe Spełnienie wymagań poziomu oznacza,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń:

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z opinią PPP z fizyki kl.ii Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum 1. Ruch i siły. 11 godz. L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Ruch jednostajny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 54 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 54 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 54 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń:

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Przedmiotowy system oceniania z fizyki kl.ii Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum 1. Ruch i siły. 11 godz. L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Ruch jednostajny prostoliniowy.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka

Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka Wymagania Temat lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów podstawowe Ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z FIZYKI w klasie II gimnazjum sr. 1 4. Jak opisujemy ruch? oblicza średnią

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia SIŁY W PRZYRODZIE L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Wymieniam rodzaje oddziaływań i podaję ich przykłady. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie II- ej. Potrafię podać

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa II

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa II Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa II Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne 1. Lekcja organizacyjna. 2,3. Powtórzenie i utwalenie wiadomosci z

Bardziej szczegółowo

FIZYKA II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

FIZYKA II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE FIZYKA II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE Kinematyka wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu odróżnia pojęcia: tor, droga i wykorzystuje je do opisu ruchu odróżnia ruch prostoliniowy od ruchu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I (II półrocze) Ocena niedostateczna:

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I (II półrocze) Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I (II półrocze) Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 3

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 3 DO ZDOBYCIA 44 PUNKTY POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 3 Jest to powtórka przed etapem szkolnym, na którym określono wymagania: ETAP SZKOLNY 1) Ruch prostoliniowy i siły. 2) Energia. 3) Właściwości materii.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WŁASNOŚCI MATERII - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. - Wie, że substancja występuje w trzech stanach skupienia. - Wie,

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Siły w przyrodzie Oddziaływania Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Występujące w przyrodzie rodzaje oddziaływań dzielimy na:

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I Lp. 1. Lekcja wstępna Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie Ciekawa fizyka - Część 2/1 Tabela wymagań programowych na poszczególne oceny

Przedmiotowe ocenianie Ciekawa fizyka - Część 2/1 Tabela wymagań programowych na poszczególne oceny Przedmiotowe ocenianie Ciekawa fizyka - Część 2/1 Tabela wymagań programowych na poszczególne oceny Rok szkolny 2015/2016 Temat lekcji w podręczniku Wymagania programowe P - podstawowe R - rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 1 (1-2-1 lub 2-1-1)

Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 1 (1-2-1 lub 2-1-1) Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 1 (1-2-1 lub 2-1-1) Motto Szkoła powinna poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych zgodnie z priorytetami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Przedmiotowy system oceniania z fizyki Przedmiotowy system oceniania z fizyki Klasa II semestr I Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Kinematyka wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu odróżnia pojęcia: tor,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Klasa II na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką, Nowa Era. Uczeń, który spełnia

Bardziej szczegółowo

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT OCENIANIA - szkoła podstawowa - etap wojewódzki. Ma x licz ba pkt. Rodzaj/forma zadania. zamknięte 1 1 p. poprawna odpowiedź

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT OCENIANIA - szkoła podstawowa - etap wojewódzki. Ma x licz ba pkt. Rodzaj/forma zadania. zamknięte 1 1 p. poprawna odpowiedź Nr zada nia Cele ogólne 1 I. Wykorzystanie pojęć i 2 I. Wykorzystanie pojęć i 3 I. Wykorzystanie pojęć i 4 I. Wykorzystanie pojęć i 5 II. Rozwiązywanie problemów Cele szczegółowe IX.4. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

FIZYKA klasa VII szkoły podstawowej wymagania na poszczególne oceny

FIZYKA klasa VII szkoły podstawowej wymagania na poszczególne oceny FIZYKA klasa VII szkoły podstawowej wymagania na poszczególne oceny Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego, która

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa 2

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa 2 Wymagania edukacyjne Fizyka klasa 2 Temat lekcji Temat 1. Praca ele operacyjne Uczeń: Kategoria celów Rozdział I. Praca i energia wskazuje sytuacje, w których w fizyce jest wykonywana praca podstawowe

Bardziej szczegółowo

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii.

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii. Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV Opanowanie zawartych poniżej wiadomości i umiejętności umożliwia otrzymanie oceny dopuszczającej jako poprawy oceny niedostatecznej. I. Oddziaływania odróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 1

Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 1 Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 1 Motto Szkoła powinna poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7 Dział: Pierwsze spotkanie z fizyką Uczeń: określa, czym zajmuje się fizyka, podaje przykłady powiązań fizyki z życiem codziennym oraz innymi dziedzinami wiedzy rozróżnia

Bardziej szczegółowo

W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA FIZYKA. W Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach I. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów ) z

Bardziej szczegółowo

Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 2

Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 2 Barbara Sagnowska Świat fizyki Program nauczania Wersja 2 Motto Szkoła powinna poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej.

Bardziej szczegółowo