B4-M500 B4-M501 B4-M502

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B4-M500 B4-M501 B4-M502"

Transkrypt

1 Stylowy odtwarzacz Blu-ray Disc B4-M500 B4-M501 B4-M502 Instrukcja obs ugi Do u ytku klienta: Nale y dok adnie odczyta numer modelu i numer seryjny, które znajduj si z ty u urz dzenia, a nast pnie wpisa informacje poni ej. Zachowa te informacje do wykorzystania w przysz o ci. Numer modelu Numer seryjny

2 1. WST P 1.1 Przepisy bezpiecze stwa OSTRZE ENIE: ABY OGRANICZY RYZYKO PO ARU LUB PORA ENIA ELEKTRYCZNEGO, URZ DZENIE NALE Y CHRONI PRZED DESZCZEM LUB WILGOCI. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN UWAGA: ABY OGRANICZY RYZYKO PORA ENIA PR DEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO ZDEJMOWA OBUDOWY (LUB TYLNEJ CIANKI) URZ DZENIA. WEWN TRZ OBUDOWY NIE MA CZ CI, KTÓRE MOG BY WYMIENIANE PRZEZ U YTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY ZLECA WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU. Z ty u lub na spodzie obudowy znajduj si dane znamionowe i wa na uwaga. Zasady bezpiecze stwa zwi zane z laserem Niniejsze urz dzenie zosta o sklasyfikowane jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1. W opisywanym urz dzeniu znajduje si laser. Ze wzgl du na ryzyko uszkodzenia wzroku, tylko wykwalifikowany personel serwisu mo e zdejmowa pokryw lub przeprowadza napraw urz dzenia. UWAGA: U YWANIE INNYCH ELEMENTÓW STERUJ CYCH I REGULACYJNYCH LUB WYKONYWANIE INNYCH PROCEDUR NI TUTAJ PODANE GROZI NIEBEZPIECZNYM NAPROMIENIOWANIEM. UWAGA: PO OTWARCIU EMITUJE PROMIENIE LASERA KLASY 2. NIE PATRZE NA WI ZK. MIEJSCE: WEWN TRZ, W POBLI U MECHANIZMU POKRYWY. Zasilanie Zasilanie jest w czone, gdy zasilacz AC urz dzenia zostanie pod czony do gniazdka V~, Hz. Aby w czy urz dzenie nale y nacisn [Q (wy./w.)]. OSTRZE ENIE: WEWN TRZ ZNAJDUJ SI PODZESPO Y POD NAPI CIEM. NIE ODKR CA ADNYCH RUB. Uwaga 1 Nie otwiera obudowy. Wewn trz urz dzenia nie ma cz ci nadaj cych si do naprawy przez u ytkownika. Wszelkie naprawy zleca wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Symbol b yskawicy wewn trz trójk ta równobocznego ma ostrzega u ytkownika przed wyst puj cym na nieizolowanych elementach wewn trz obudowy urz dzenia niebezpiecznym napi ciem, które mo e stwarza niebezpiecze stwo pora enia elektrycznego. Symbol wykrzyknika wewn trz trójk ta równobocznego ma informowa u ytkownika o istnieniu wa nych instrukcji obs ugi i konserwacji (serwisowych) w dokumentacji do czonej do urz dzenia. Symbol CLASS II (podwójna izolacja) 2 W obudowie, po bokach i u do u, znajduj si szczeliny i otwory wentylacyjne. W celu zapewnienia niezawodnego dzia ania urz dzenia i ze wzgl du na jego ochron przed przegrzaniem, otwory te nie mog by przes oni te ani zakryte. Nie ustawia w miejscach zamkni tych, na przyk ad w regale na ksi ki, je eli nie mo na zapewni odpowiedniej wentylacji. 3 Urz dzenie ustawi w odpowiedniej odleg o ci od grzejników i innych róde ciep a. 4 Unika eksploatacji urz dzenia w pobli u silnych pól magnetycznych. 5 Przez otwory w obudowie nie wolno wsuwa do wn trza urz dzenia adnych przedmiotów. Mog one bowiem dotyka cz ci pod napi ciem lub spowodowa zwarcie, gro c po arem albo pora eniem pr dem elektrycznym. 6 Aby unikn ryzyka po aru lub pora enia pr dem, nale y chroni urz dzenie przed dost pem wody. Nie wolno na nim stawia przedmiotów wype nionych cieczami, np. wazonów. 7 Nie stawia urz dzenia pionowo. Z urz dzenia mo na korzysta tylko wówczas, gdy znajduje si w pozycji poziomej (le y na p asko). 8 Produkt znajduje si w trybie gotowo ci po wy czeniu i gdy pozostaje pod czony do zasilania. Aby ca kowicie wy czy produkt, nale y od czy zasilacz AC od gniazdka zasilania. 9 Nie umieszcza na urz dzeniu przedmiotów z materia ów palnych ( wiec itp.). 10 Przed przeniesieniem urz dzenia nale y wyj z niego wszelkie no niki i od czy zasilacz AC od gniazdka zasilania. 11 W razie wyst pienia problemów oraz na czas, gdy urz dzenie nie b dzie u ywane, od czy wtyczk przewodu zasilaj cego. 12 Wtyczka przewodu zasilaj cego powinna by atwo dost pna. 13 Aby zapewni prawid owe i bezpieczne przeprowadzenie instalacji i pod czenie urz dzenia w systemach multimedialnych, nale y przeczyta obie instrukcje obs ugi. 14 Wokó urz dzenia zachowa odst p 20 cm od otworów wentylacyjnych. 2 PL

3 INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU Materia y, z których wykonane jest opakowanie produktu, nadaj si do ponownego przetworzenia i mog zosta ponownie wykorzystane. Wszystkich materia ów nale y pozbywa si zgodnie z miejscowymi przepisami dotycz cymi przetwarzania odpadów. Opisywany produkt wykonany jest z materia ów, które mo na podda recyklingowi i ponownie wykorzysta, je eli demonta przeprowadzi wyspecjalizowana firma. Poni sze informacje dotycz tylko krajów cz onkowskich UE: Obecno symbolu wskazuje, e dany produkt nie mo e by traktowany jako odpad komunalny. Zapewniaj c w a ciw utylizacj tego produktu, pomo esz zapobiec potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mog yby zosta wywo ane niew a ciw utylizacj niniejszego produktu. Aby zdoby wi cej szczegó owych informacji na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj si z lokalnym urz dem miejskim, s u bami zajmuj cymi si odpadami komunalnymi lub sklepem, gdzie zakupi e dany produkt. Poni sze informacje obowi zuj tylko w krajach cz onkowskich UE: Utylizacja baterii i/lub akumulatorów Przekre lony symbol pojemnika na mieci oznacza, e baterii i/lub akumulatorów nie wolno wyrzuca do pojemników razem z odpadami komunalnymi. Je li bateria lub akumulator zawiera wi ksz ilo o owiu (Pb), rt ci (Hg) i/lub kadmu (Cd) ni okre lono to w Dyrektywie dotycz cej baterii (2006/66/EC), poni ej przekre lonego symbolu pojemnika na mieci pojawi si chemiczny symbol o owiu (Pb), rt ci (Hg) i/lub kadmu (Cd). Anga uj c si w oddzieln zbiórk baterii, pomo esz zapewni w a ciw utylizacj produktów i baterii i w ten sposób pomo esz zapobiec potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Aby zdoby wi cej szczegó owych informacji na temat dost pnych w twoim kraju programów dot. zbiórki i recyklingu, skontaktuj si z lokalnym urz dem miejskim lub sklepem, gdzie zakupiono dany produkt. Ochrona rodowiska!!! Zu ytych baterii nie nale y wyrzuca do kosza. Mo na je odda w punkcie odbioru zu ytych baterii lub specjalnych odpadów. Szczegó owe informacje mo na uzyska w miejscowej radzie. PL Pb, Hg, Cd Nie k a urz dzenia na meblach, które dziecko lub osoba doros a mo e atwo przewróci, opieraj c si o nie, ci gn za nie, staj c b d wspinaj c si na nie. Upadaj ce urz dzenie mo e spowodowa powa ne obra enia, a nawet mier. UWAGA: Grozi wybuchem w przypadku nieprawid owej wymiany baterii. Baterie wymienia wy cznie na tego samego typu lub odpowiedniki. OSTRZE ENIE: Baterii (pakietu baterii lub zainstalowanych) nie wolno nara a na dzia anie nadmiernie wysokich temperatur, tzn. na dzia anie s o ca, ognia ani tym podobnych. Miejsce instalacji Aby zapewni bezpiecze stwo i optymaln wydajno tego urz dzenia: Zainstalowa urz dzenie w poziomej i stabilnej pozycji. Umie ci urz dzenie z dala od sprz tu elektronicznego, takiego jak wzmacniacz, telewizor itp., aby zapobiec wypaczaniu, uszkodzeniu, po aru lub usterce. Nie umieszcza adnych przedmiotów bezpo rednio na urz dzeniu. Os oni urz dzenie przed bezpo rednim wiat em s onecznym i trzyma z dala od róde wysokiej temperatury. Unika wilgotnych lub zakurzonych miejsc. Unika miejsc z niewystarczaj c wentylacj w celu odpowiedniego rozpraszania ciep a. Nie blokowa otworów wentylacyjnych z boków urz dzenia. Unika miejsc nara onych na silne wibracje lub dzia anie silnych pól magnetycznych. Unikanie zagro e zwi zanych z pora eniem pr dem i po arem Zasilacza AC nie wolno obs ugiwa wilgotnymi r kami. Nie wolno ci gn za zasilacz, aby od czy go od gniazdka. Nale y trzyma za wtyczk. Je li woda zostanie przypadkowo rozlana na urz dzenie, nale y natychmiast od czy zasilacz AC od gniazdka i dostarczy urz dzenie do autoryzowanego serwisu w celu wykonania naprawy. Ostrze enie o kondensacji wilgoci Po przeniesieniu urz dzenia z zimnego do ciep ego miejsca, po ogrzaniu zimnego pomieszczenia lub w warunkach wysokiej wilgotno ci wewn trz urz dzenia mo e doj do kondensacji wilgoci. Opisywane urz dzenie mo na w czy dopiero po up ywie co najmniej 2 godzin, aby zapewni wyschni cie wn trza urz dzenia. Informacje o prawach autorskich Nieautoryzowane kopiowanie, transmitowanie, publiczne odtwarzanie i wypo yczanie p yt jest zabronione. W opisywanym urz dzeniu zastosowano technologi ochrony kopiowania, która chroniona jest patentami ameryka skimi i innymi prawami w asno ci intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabrania si stosowania in ynierii wstecznej lub dezasemblacji. 3

4 Uwaga dotycz cych wyj cia skanowania progresywnego U ytkownicy powinni zwróci uwag, e nie wszystkie telewizory o wysokiej rozdzielczo ci s zgodne z tym produktem i mog powodowa wy wietlanie artefaktów na obrazie. W przypadku problemów z obrazem podczas korzystania z wyj cia skanowania progresywnego 480 lub 576 zaleca si prze czenie po czenia na wyj cie o standardowej rozdzielczo ci. W przypadku pyta dotycz cych zgodno ci telewizora z tym produktem o rozdzielczo ci 480p lub 576p nale y skontaktowa si z naszym centrum obs ugi klientów. 1.2 Konserwacja Czyszczenie urz dzenia Do czyszczenia obudowy u ywa mi kkiej szmatki lekko zwil onej roztworem agodnego detergentu. Nie stosowa roztworów zawieraj cych alkohol, spirytus, amoniak lub rodki cierne. Czyszczenie p yt Zabrudzon p yt mo na oczy ci ciereczk czyszcz c. Przecieraj c p yt nale y wykonywa ruchy od rodka w kierunku na zewn trz. Nie wolno wyciera ruchem kolistym. Nie u ywa rozpuszczalników, np.: benzyny, rozcie czalnika lub dost pnych w handlu rodków czyszcz cych, detergentów, ciernych rodków czyszcz cych, ani antystatycznych rodków w aerozolu do p yt analogowych. Zasady obchodzenia si z p ytami P yty nale y trzyma w taki sposób, aby nie pozostawia na nich odcisków palców i aby na ich powierzchniach nie zbiera si kurz. Nieu ywane p yty nale y przechowywa w opakowaniu ochronnym. Naprawa Je eli urz dzenie przestanie dzia a, nie wolno samodzielnie podejmowa prób rozwi zania tego problemu. Wewn trz obudowy nie ma cz ci, które mog by wymieniane przez u ytkownika. Nale y wy czy urz dzenie, od czy zasilacz AC i skontaktowa si ze sprzedawc lub autoryzowanym serwisem. Czyszczenie soczewki Je li urz dzenie nie dzia a prawid owo, pomimo e zapoznano si z cz ci WYKRYWANIE I ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW oraz odpowiednimi cz ciami Instrukcji obs ugi. Nale y skontaktowa si ze sprzedawc lub autoryzowanym punktem serwisowym, aby wykona sprawdzenie i czyszczenie lasera. Sprawdzanie sygna u podczerwonego Je li pilot nie dzia a poprawnie, mo na u y aparatu cyfrowego (w cznie z telefonem komórkowym z wbudowanym aparatem) w celu sprawdzenia, czy pilot wysy a sygna podczerwony. Za pomoc cyfrowego aparatu fotograficznego (w cznie z aparatami wbudowanymi w telefony komórkowe): Skierowa cyfrowy aparat fotograficzny na pilota. Nacisn dowolny przycisk na pilocie i spojrze na wy wietlacz aparatu cyfrowego. Je li wiat o podczerwone jest widoczne na aparacie, pilot dzia a. 1.3 Do czone akcesoria Pilot z dwoma bateriami R03 Zasilacz sieciowy (BP18-120) Kabel AV Instrukcja obs ugi Skrócona instrukcja obs ugi Karta gwarancyjna C Uwaga Nie wolno stosowa zasilaczy innych ni zasilacz dostarczony do tego urz dzenia. Nie wolno stosowa dostarczonego zasilacza z adnymi innymi urz dzeniami. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody lub obra enia cia a spowodowane nieprawid owym wykorzystaniem zasilacza opisanym powy ej. 4 PL

5 1.4 Informacje dotycz ce znaków towarowych Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnego D s znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories. Windows Media i logo Windows s znakami towarowymi lub zastrze onymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wyprodukowano na licencji w oparciu o zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych patenty o numerach: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 oraz inne wydane patenty lub zg oszenia patentowe w USA i na wiecie. DTS-HD, symbol, & DTS-HD i symbol s wspólnie zastrze onymi znakami towarowymi, a DTS- HD Master Audio Essential jest znakiem towarowym DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. DTS, Inc. Wszystkie prawa zastrze one. Java oraz wszystkie znaki handlowe i loga oparte na znaku Java s znakami towarowymi lub zastrze onymi znakami towarowymi Oracle oraz/lub podmiotów stowarzyszonych. HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrze one znaki towarowe HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych innych krajach. Kodak i KODAK Picture CD Compatible s znakami towarowymi firmy Kodak u ytymi w ramach licencji. AVCHD oraz logo AVCHD to znaki towarowe Panasonic Corporation oraz Sony Corporation. x.v.colour oraz logo x.v.colour to znaki towarowe Sony Corporation. DLNA, logo DLNA oraz DLNA CERTIFIED s znakami towarowymi, znakami us ugowymi lub znakami certyfikacji Digital Living Network Alliance. DivX, DivX Certified oraz ich loga s znakami handlowymi Rovi Corporation lub podmiotów stowarzyszonych wykorzystywanymi na licencji. PL 5

6 Blu-ray Disc, Blu-ray oraz logo Blu-ray Disc to znaki towarowe Blu-ray Disc Association. Blu-ray 3D oraz logo Blu-ray 3D to znaki towarowe Blu-ray Disc Association. to znak handlowy DVD Format/Logo Licensing Corporation. BD-Live oraz logo BD-Live to znaki towarowe Blu-ray Disc Association. BONUSVIEW oraz logo BONUSVIEW to znaki towarowe Blu-ray Disc Association. 1.5 Symbole u ywane w instrukcji obs ugi W celu okre lenia, którego typu no nika dotyczy dana funkcja, umie cili my nast puj ce symbole na pocz tku opisu ka dej operacji. Symbol Opis Opis dotyczy p yt Wideo BD Opis dotyczy p yt Wideo DVD Opis dotyczy p yt audio CD / DTS-CD Opis dotyczy p yt DVD-RW/-R i przeno nych pami ci USB zawieraj cych pliki AVCHD Opis dotyczy p yt BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R i przeno nych pami ci USB zawieraj cych pliki DivX Opis dotyczy p yt BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R i przeno nych pami ci USB zawieraj cych pliki MP3 Opis dotyczy p yt BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R i przeno nych pami ci USB zawieraj cych pliki Windows Media Audio Opis dotyczy p yt BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R i przeno nych pami ci USB zawieraj cych pliki JPEG Opis dotyczy plików wideo na domowym serwerze DLNA Opis dotyczy plików muzycznych na domowym serwerze DLNA Opis dotyczy plików zdj ciowych na domowym serwerze DLNA 6 PL

7 SPIS TRE CI 1. WST P Przepisy bezpiecze stwa Konserwacja Do czone akcesoria Informacje dotycz ce znaków towarowych Symbole u ywane w instrukcji obs ugi OPIS FUNKCJONOWANIA Panel przedni Panel boczny Panel tylny Pilot zdalnego sterowania Obja nienia dotycz ce menu ekranowych GNIAZDA Po czenie audio-wideo HDMI Po czenie standardowe wideo + standardowe audio Pod czanie do zestawu audio Pod czanie do sieci Pod czenie zasilacza AC PRZED ROZPOCZ CIEM Znajdowanie kana u ogl dania / ród a na telewizorze Ustawienia pocz tkowe Informacje na temat odtwarzania Informacje na temat odtwarzania Obja nienia dotycz ce listy plików Sposób wk adania p yty ODTWARZANIE PODSTAWOWE Odtwarzanie p yty Odtwarzanie p yty Blu-ray 3D Odtwarzanie z przeno nej pami ci USB Odtwarzanie nagra / muzyki / zdj z domowych serwerów multimedialnych z certyfikatem DLNA O formacie DivX i us udze DivX VOD Odtwarzanie formatu DivX z zewn trznymi napisami DivX U ycie menu tytu ów / p yty / podr cznego ODTWARZANIE SPECJALNE Szybkie przegl danie w przód / w ty Odtwarzanie w zwolnionym tempie Odtwarzanie krokowe Odtwarzanie wielokrotne Pokaz slajdów PL 7.6 Ustawienie PiP (BONUSVIEW ) Korzystanie z p yt BD-Live z u yciem Internetu Wyszukiwanie tytu u / rozdzia u Wyszukiwanie cie ki Wyszukiwanie czasu Prze czanie napisów Prze czanie cie ki d wi kowej Prze czanie uj kamery Redukcja zak óce Wirtualny d wi k przestrzenny LISTA USTAWIE KONFIGURACJA Po czenie sieciowe fun-link (HDMI CEC) HDMI Rozdzielczo ci wideo Rodzice Aktualizacja oprogramowania Inicj WYKRYWANIE I ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW LISTA KODÓW J ZYKÓW DANE TECHNICZNE WY CZENIE ODPOWIEDZIALNO CI Z TYTU U US UG SIECIOWYCH WA NE INFORMACJE DOTYCZ CE ZDROWIA I BEZPIECZE STWA W ODNIESIENIU DO TELEWIZORÓW 3D LICENCJA...Koniec Podr cznika 7

8 2. OPIS FUNKCJONOWANIA 2.1 Panel przedni C Uwaga Do gniazda USB nie wolno pod cza urz dze innych ni przeno na pami USB lub czytnik kart USB. (np. komputera, zewn trznego dysku twardego, odtwarzacza MP3, aparatu cyfrowego, klawiatury, myszki itp.) Urz dzenie zostanie uruchomione automatycznie podczas wk adania p yty do szczeliny. 2.3 Panel tylny Opisywane urz dzenie mo na równie w czy za pomoc tych przycisków. 1 Okienko czujnika na podczerwie 2 Kontrolka LED 3 Przycisk Q (wy./w.) 4 Przycisk B (play) 5 Przycisk C (stop) 6 Przycisk A (wysuni cie) Urz dzenie zostanie przestawione w tryb oczekiwania po 25 minutach bezczynno ci. 2.2 Panel boczny Szczelina wk adania p yty 2 Gniazdo USB Gniazdo HDMI OUT 2 Gniazdo LAN 3 Gniazdo AV OUT 4 Gniazdo OPTICAL 5 Gniazdo DC IN 12V (Zasilacz nale y najpierw pod czy do gniazda DC IN, a nast pnie do gniazdka zasilania.) C Uwaga Nie dotyka wewn trznych styków gniazd na panelu tylnym. Wy adowanie elektrostatyczne mo e doprowadzi do trwa ego uszkodzenia urz dzenia. Opisywane urz dzenie nie posiada modulatora RF. Przeno n pami USB nale y pod cza bezpo rednio do gniazda USB. Nie nale y stosowa przed u acza USB. 8 PL

9 2.4 Pilot zdalnego sterowania 23 Przycisk EJECT A Wk adanie baterii do pilota Opisywane urz dzenie mo na równie w czy za pomoc tych przycisków. 1 Przycisk STANDBY/ON Q 2 Przyciski Czerwony / Zielony / ó ty / Niebieski 3 Przycisk HOME 4 Przycisk TOP MENU 5 Przyciski K / L / s / B 6 Przycisk MODE 7 Przycisk E (w ty ) 8 Przycisk B (play) 9 Przycisk H (przejd ) 10 Przycisk C (stop) 11 Przyciski numeryczne 12 Przycisk DISPLAY 13 Przycisk AUDIO 14 Przycisk SUBTITLE 15 Przycisk REPEAT 16 Przycisk CLEAR 17 Przycisk F (pauza) 18 Przycisk G (przejd ) 19 Przycisk D (w przód) 20 Przycisk RETURN 21 Przycisk OK 22 Przycisk POP MENU/MENU PL Umie ci 2 baterie R03 (1,5 V) zgodnie z oznaczeniami biegunów we wn ce na baterie pilota. C Uwaga Nieprawid owa eksploatacja baterii grozi ich rozerwaniem i wyciekiem elektrolitu. Nale y przestrzega nast puj cych zasad: Nie miesza baterii alkalicznych, standardowych (w glowo-cynkowych) i akumulatorów (Ni-Cad, Ni-MH itp.) Nie u ywa nowych baterii razem ze starymi. Nie u ywa razem ró nych rodzajów baterii. Mimo e mog wygl da podobnie, ró ne baterie mog mie ró ne napi cia. Upewni si, czy oznaczenia + i - na ko cach baterii s zgodne z oznaczeniami we wn ce na baterie. Je eli pilot nie b dzie u ywany przez miesi c lub d u ej, baterie nale y wyj. Baterie utylizowa zgodnie z przepisami rz dowymi lub ogólnymi zasadami ochrony rodowiska, które obowi zuj w danym kraju lub na danym obszarze. Baterii nie wolno adowa, zwiera, podgrzewa, wrzuca do ognia lub demontowa. 9

10 Korzystanie z pilota Wskazówki dotycz ce u ycia pilota: Upewni si, czy mi dzy pilotem zdalnego sterowania a okienkiem czujnika na podczerwie nie znajduj si jakie przeszkody. Pilot mo e dzia a zawodnie, je eli na okienko czujnika na podczerwie w urz dzeniu pada silne wiat o s oneczne lub fluorescencyjne. Piloty zdalnego sterowania ró nych urz dze mog si wzajemnie zak óca. Unika korzystania z pilota przeznaczonego do obs ugi innego urz dzenia w s siedztwie opisywanego urz dzenia. Wymieni baterie w przypadku stwierdzenia ograniczenia zasi gu dzia ania pilota. Maksymalne odleg o ci od urz dzenia s nast puj ce. W linii prostopad ej: ok. 7 m Po obu stronach wzgl dem linii rodkowej: ok. 5 m w zakresie k ta do 30 Powy ej: ok. 5 m w zakresie k ta do 30 Poni ej: ok. 5 m w zakresie k ta do Obja nienia dotycz ce menu ekranowych Menu g ówne Po w czeniu urz dzenia menu g ówne zostanie wy wietlone automatycznie. W przeciwnym razie nale y nacisn przycisk [HOME]. Dysk Dysk : Rozpocz cie odtwarzania w o onej p yty, wy wietlenie listy cie ek / plików lub menu filtra multimediów USB : Wy wietlenie listy cie ek / plików na pod czonej przeno nej pami ci USB lub menu filtra multimediów Sie domowa : Uzyskanie dost pu do domowego serwera sieciowego (DLNA) Ustawienia : Uzyskanie dost pu do menu konfiguracji PL

11 Menu konfiguracji Wyjście video Wyjście Audio Sieć HDMI Odtwarzanie Inne Obraz TV Tryb Progresywny Tryb Nieruchomy 16:9 Szeroki Auto Auto 1 Kategoria 2 Menu / opcje Wy wietlenie opcji dla pod wietlonej pozycji po lewej stronie (je li s dost pne). Menu odtwarzania Podczas odtwarzania nale y nacisn przycisk [MODE], aby wy wietli menu odtwarzania. np. Blu-ray Disc Wyszukaj Audio Menu Napisów Powtórz Redukcja Hałasu Virtual Surround PL 11

12 3. GNIAZDA 3.1 Po czenie audio-wideo HDMI (Obs uga rozdzielczo ci do 1080i 1, 1080p 2, 1080p/24 3.) Telewizor Kabel HDMI(nie ma w zestawie) HDMI IN Pod czenie analogowego audio nie jest wymagane i: Wysy anie sygna u wideo o cz stotliwo ci 25/30 kl./s p: Wysy anie sygna u wideo o cz stotliwo ci 50/60 kl./s p/24: Wysy anie sygna u wideo o cz stotliwo ci 24 kl./s. Nie nale y nachyla z cza podczas pod czania go do gniazda HDMI. Nale y upewni si, e z cze i gniazdo pasuj do siebie kszta tem. Gdy niniejsze urz dzenie zostanie pod czone do urz dzenia niekompatybilnego z HDCP obraz b dzie wy wietlany nieprawid owo. Nale y u y kabla HDMI z logo HDMI (certyfikowany kabel HDMI) dla tego po czenia. Aby zapewni lepsz zgodno, wskazane jest u ywanie szybkiego kabla HDMI (okre lanego równie mianem kabla HDMI kategorii 2). Aby cieszy si nagraniami w formacie Blu-ray 3D, niniejsze urz dzenie nale y pod czy do telewizora z funkcj odtwarzania w formacie 3D za pomoc kabla 3D zgodnego z HDMI. 3.2 Po czenie standardowe wideo + standardowe audio (Obs uga rozdzielczo ci tylko 480i/576i) Telewizor VIDEO IN L Kabel AV (w zestawie) AUDIO IN R Pod czy opisywane urz dzenie bezpo rednio do telewizora. Je eli kable audio-wideo s pod czone do magnetowidu, obraz mo e by zniekszta cony ze wzgl du na dzia anie systemu ochrony praw autorskich. 12 PL

13 3.3 Pod czanie do zestawu audio W przypadku zmiany konfiguracji po cze wszystkie urz dzenia powinny by wy czone. Podczas pod czania urz dze zewn trznych nale y odnie si do ich instrukcji obs ugi w celu uzyskania dodatkowej pomocy. Cyfrowe po czenie audio Odbiornik / wzmacniacz AV z optycznym gniazdem wej ciowym cyfrowego d wi ku DIGITAL AUDIO INPUT OPTICAL Cyfrowy kabel optyczny audio (nie ma w zestawie) Po czenie audio HDMI Odbiornik / wzmacniacz AV z gniazdem wej ciowym HDMI HDMI IN Kabel HDMI (nie ma w zestawie) PL 13

14 Wysy anie sygna u audio z gniazda cyfrowego (OPTICAL) No nik Wideo BD Wideo DVD Ustawienie Wyj cie Bitstream LPCM cyfrowe Ustawienie Tryb Audio BD Wyj cie Audio HD Wyj cie Audio Mix Wyj cie Audio HD Wyj cie Audio Mix ród o audio Mo liwo przekazywania okre lonego formatu audio jest zale na od zgodno ci pod czonego urz dzenia. Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2-kana owy LPCM DownMix 2- DownMix 2- Dolby Digital Dolby Digital kana owy kana owy Plus LPCM 1 LPCM 2 DownMix 2- DownMix 2- Dolby TrueHD Dolby Digital kana owy kana owy LPCM 3 LPCM 4 DTS DTS DownMix 2-kana owy LPCM DTS-HD DTS kana owy kana owy DownMix 2- DownMix 2- LPCM 1 LPCM 5 LPCM DownMix 2-kana owy LPCM DownMix 2-kana owy LPCM Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2-kana owy LPCM DTS DTS DownMix 2-kana owy LPCM LPCM 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM DTS-CD DTS DTS DownMix 2-kana owy LPCM AVCHD Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2-kana owy LPCM LPCM DownMix 2-kana owy LPCM DownMix 2-kana owy LPCM Audio CD LPCM 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM DivX Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2-kana owy PCM LPCM 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM MP3 MP3 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM Windows Media Audio WMA 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2-kana owy LPCM Wideo DLNA MP2 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM LPCM DownMix 2-kana owy LPCM DownMix 2-kana owy LPCM Muzyka DLNA MP3 / WMA / LPCM 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM 1 Ca kowicie dekodowany. 2 Dekodowany jest tylko niezale ny podstrumie. 3 Dekodowany jest strumie Dolby TrueHD. 4 Dekodowany jest tylko podstrumie Dolby Digital. 5 Dekodowany jest tylko g ówny podstrumie. Podczas odtwarzania nagrania Wideo BD zawieraj cego jedynie g ówny strumie audio, sygna audio b dzie taki sam, jak w przypadku Wyj cie Audio HD, nawet je li opcja Tryb Audio BD jest ustawiona na Wyj cie Audio Mix. Je li pod czone urz dzenie nie jest kompatybilne z formatem AAC, sygna audio b dzie nadawany jako LPCM w zale no ci od parametrów pod czonego urz dzenia. 14 PL

15 Wysy anie sygna u audio z gniazda HDMI OUT No nik Wideo BD Wideo DVD Ustawienie Wyj cie cyfrowe Ustawienie Tryb Audio BD ród o audio Wyj cie Audio HD Bitstream Wyj cie Audio Mix Wyj cie Audio HD LPCM Wyj cie Audio Mix Wy cz one Niezale nie Mo liwo przekazywania okre lonego formatu audio jest zale na od zgodno ci pod czonego urz dzenia. Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM wyciszenie Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Plus Plus Multi LPCM 1 Multi LPCM 2 wyciszenie Dolby TrueHD Dolby TrueHD Dolby Digital Multi LPCM 3 Multi LPCM 4 wyciszenie DTS DTS Multi LPCM wyciszenie DTS-HD DTS-HD DTS Multi LPCM 1 Multi LPCM 5 wyciszenie LPCM Multi LPCM Multi LPCM wyciszenie Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM wyciszenie DTS DTS Multi LPCM wyciszenie LPCM 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM wyciszenie DTS-CD DTS DTS Multi LPCM wyciszenie AVCHD Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM wyciszenie LPCM Multi LPCM Multi LPCM wyciszenie Audio CD LPCM 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM wyciszenie DivX Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM wyciszenie LPCM 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM wyciszenie MP3 MP3 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM wyciszenie Windows Media Audio WMA 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM wyciszenie Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM wyciszenie Wideo DLNA MP2 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM wyciszenie LPCM Multi LPCM Multi LPCM wyciszenie Muzyka DLNA MP3 / WMA / LPCM 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM wyciszenie 1 Ca kowicie dekodowany. 2 Dekodowany jest tylko niezale ny podstrumie. 3 Dekodowany jest strumie Dolby TrueHD. 4 Dekodowany jest tylko podstrumie Dolby Digital. 5 Dekodowany jest tylko g ówny podstrumie. Je eli pod czone urz dzenie nie jest zgodne z HDMI BITSTREAM, d wi k b dzie wyprowadzany w postaci sygna u multi LPCM lub sygna u LPCM zredukowanego do 2 kana ów w zale no ci od parametrów pod czonego urz dzenia, nawet je li zostanie wybrana opcja Bitstream w ustawieniu Wyj cie audio. Je li pod czone urz dzenie nie jest kompatybilne z formatem AAC, sygna audio b dzie nadawany jako LPCM w zale no ci od parametrów pod czonego urz dzenia. Podczas odtwarzania nagrania Wideo BD zawieraj cego jedynie g ówny strumie audio, sygna audio b dzie taki sam, jak w przypadku Wyj cie Audio HD, nawet je li opcja Tryb Audio BD jest ustawiona na Wyj cie Audio Mix. PL 15

16 3.4 Pod czanie do sieci Pod czaj c niniejsze urz dzenie do Internetu mo na aktualizowa oprogramowanie, odtwarza zawarto zapisan na domowych serwerach multimedialnych DLNA lub uzyska dost p do us ugi BD-Live. Wi cej informacji na temat aktualizacji oprogramowania znajduje si w sekcji Aktualizacja oprogramowania na str. 44. Wi cej informacji na temat formatu DLNA znajduje si w sekcji Odtwarzanie nagra / muzyki / zdj z domowych serwerów multimedialnych z certyfikatem DLNA na str. 27. Wi cej informacji na temat formatu BD-Live znajduje si w sekcji Korzystanie z p yt BD- Live z u yciem Internetu na str. 32. Sprz t sieciowy (modem itp.) Router szerokopasmowy lub koncentrator LAN WAN LAN Kabel LAN (nie ma w zestawie) Internet Kabel LAN (nie ma w zestawie) C Uwaga Aby zapobiec uszkodzeniu urz dzenia, do gniazda sieci LAN nie pod cza adnych innych kabli oprócz kabla sieci LAN. Nie pod cza komputera bezpo rednio do gniazda sieci LAN tego urz dzenia. Po pod czeniu skonfigurowa odpowiednie ustawienia sieciowe. (Wi cej informacji na temat ustawie sieciowych znajduje si w sekcji Po czenie sieciowe na str. 39.) Je li modem nie ma funkcji routera, pod czy router. Je li modem ma funkcje routera, ale nie ma wolnego gniazda, u y koncentratora. Jako routera szerokopasmowego u y routera z obs ug standardu ETHERNET 10BASE-T / 100BASE-TX. Zakupi ekranowane kable sieci LAN w lokalnym sklepie i u y ich podczas pod czania do urz dze sieciowych. 16 PL

17 3.5 Pod czenie zasilacza AC Po wykonaniu wszystkich wymaganych pod cze, nale y pod czy zasilacz AC do gniazda DC IN 12V. Nast pnie nale y pod czy zasilacz AC do gniazdka zasilania. Gniazdo cienne Zasilacz sieciowy (w zestawie) PL 17

18 4. PRZED ROZPOCZ CIEM 4.1 Znajdowanie kana u ogl dania / ród a na telewizorze Po dokonaniu wszystkich po cze nale y znale odpowiedni kana ogl dania ( ród o wej cia zewn trznego) na telewizorze. 1 Po wykonaniu wszystkich wymaganych po cze nale y nacisn przycisk [STANDBY/ON Q], aby w czy urz dzenie. 2 W czy telewizor. 3 Nacisn przycisk na pilocie telewizora, który umo liwia dost p do kana u wej cia zewn trznego. Mo e by on oznaczony SOURCE, AV, AUX lub SELECT (nale y odnie si do instrukcji obs ugi telewizora). Jest to prawid owy kana ogl dania ( ród o wej cia zewn trznego). Je li telewizor jest pod czony za pomoc kabla HDMI pojawienie si obrazu pocz tkowego mo e wymaga pewnego czasu. Po chwili od uruchomienia urz dzenia, na ekranie pojawi si ekran powitalny przy pierwszym uruchomieniu urz dzenia. 4.2 Ustawienia pocz tkowe Aby wprowadzi ustawienia pocz tkowe, nale y post powa zgodnie z poni sz procedur. 1 Gdy wy wietlony jest ekran powitalny u y przycisku [K / L], aby wybra opcj Next, a nast pnie nacisn przycisk [OK]. 2 Pojawi si ekran wyboru j zyka. U y przycisku [K / L / s / B], aby wybra j zyk, a nast pnie nacisn przycisk [OK]. Language Please select your language for on-screen display. Български Italiano Čeština Polski Nederlands Romana English Русский Français Slovenčina Deutsch Español Magyar 3 Pojawi si ekran Quick Start Mode (Tryb szybkiego uruchamiania). U y przycisku [K / L], aby wybra odpowiedni tryb, a nast pnie nacisn przycisk [OK]. 4 Pojawi si ekran Automatycznie wyszukuj najnowsze oprogramowanie. U y przycisku[k / L], aby wybra odpowiedni tryb, a nast pnie nacisn przycisk [OK]. 5 Pojawi si ekran ustawie sieciowych U y przycisku [K / L], aby wybra odpowiedni tryb, a nast pnie nacisn przycisk [OK]. Je li wybrana zostanie opcja Auto nale y odnie si do sekcji Auto na str. 39 w celu uzyskania dalszych informacji. Je li wybrana zostanie opcja R czne nale y odnie si do sekcji R cznie na str. 39 w celu uzyskania dalszych informacji. 18 PL

19 5. Informacje na temat odtwarzania 5.1 Informacje na temat odtwarzania P yty i pliki, które mo na odtwarza P yty, które mo na odtwarza Blu-ray Disc Wideo BD P yta Blu-ray 3D P yta wy cznie Blu-ray 3D BD-RE (wer. 2.1) (Nagrana w formacie BDMV) BD-R (wer. 1.1 / 1.2 / 1.3) (Nagrana w formacie BDMV) (P yty bez zamkni tej sesji nagrywania nie mog zosta odtworzone.) Wideo DVD DVD-RW (tylko p yty wideo z zamkni t sesj nagrywania) DVD-R (tylko p yty wideo z zamkni t sesj nagrywania) CD-DA (audio CD) CD-RW CD-R KODAK Picture CD DTS-CD Ze wzgl du na sta y rozwój formatu Blu-ray Disc pod k tem standardowej autoryzacji ustawie producent nie gwarantuje mo liwo ci odtwarzania przysz ych rozszerze formatu Blu-ray Disc przez niniejszy produkt. Nie mo na zagwarantowa mo liwo ci odtwarzania p yt 8 cm. Pliki, które mo na No niki odtwarza DVD-RW/-R AVCHD Przeno na pami USB Urz dzenia, które mo na pod cza Przeno na pami USB Pliki / dane, które mo na odtwarza AVCHD, DivX,MP3, WMA, JPEG, komentarze obraz w obrazie, napisy lub inne dodatki dla p yt BD-ROM wer. 2 (Profile 2.0 / Profile 1.1) O FORMACIE WIDEO DIVX: DivX to format wideo cyfrowego tworzony przez DivX, LLC, firm -córk Rovi Corporation. Niniejsze urz dzenie jest oficjalnym urz dzeniem DivX Certified odtwarzaj cym pliki w formacie DivX. Na stronie internetowej divx.com znajduje si wi cej informacji oraz narz dzia do konwersji plików na nagrania w formacie DivX. INFORMACJE NA TEMAT US UG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Niniejsze urz dzenie DivX Certified musi zosta zarejestrowane, aby mo liwe by o odtwarzanie zakupionych filmów DivX z us ugi Video-on-Demand (VOD). Aby uzyska kod rejestracyjny, nale y znale sekcj DivX VOD w menu konfiguracji urz dzenia. Wi cej informacji na temat jak zako czy rejestracj znajduje si na stronie vod.divx.com. Opisywane urz dzenie nie odtwarza p yt zawieraj cych pliki DivX z funkcj odtwarzania DivX GMC (Global Motion Compensation), która jest uzupe niaj c funkcj standardu DivX. DivX MP3 Windows Media Audio JPEG BD-RE/-R DVD-RW/-R CD-RW/-R Przeno na pami USB AVCHD (Advanced Video Coding High Definition) to format nagrywania i odtwarzania wideo w wysokiej rozdzielczo ci. PL 19

20 Zalecana specyfikacja AVCHD Niniejsze urz dzenie nie mo e odtwarza samodzielnych plików AVCHD (.m2ts,.mts lub.m2t) zapisanych na p ycie DVD lub skopiowanych na przeno n pami USB. P yta DVD lub przeno na pami USB zawieraj ca pliki AVCHD musi zawiera prawid ow struktur plików i folderów, spe niaj c wymogi specyfikacji formatu AVCHD. Nale y u y urz dzenia / oprogramowania zgodnego z AVCHD, aby wypali lub skopiowa pliki AVCHD na p yt DVD lub przeno n pami USB. (Wi cej informacji znajduje si w instrukcji obs ugi danego urz dzenia / oprogramowania.) DivX Dzia aj cy kodek plików :DivX 3.x, DivX 4.x, AVI DivX 5.x, DivX 6.x Maksymalny rozmiar : x przy 60 kl./s obrazu wideo Cz stotliwo :16kHz 48kHz próbkowania d wi ku Rodzaj sygna u audio : MPEG1 Audio Layer 3 (MP3), MPEG1 Audio Layer 2, Dolby Digital MP3 / WMA Cz stotliwo próbkowania Sta a przep ywno JPEG Rozdzielczo Górna warto graniczna Dolna warto graniczna Maksymalny rozmiar obrazu : 32kHz, 44,1kHz lub 48 khz : 112 kbps 320 kbps (MP3), 48 kbps 192 kbps (WMA) : x punktów (podpróbkowanie wynosi 4:4:4) x punktów (podpróbkowanie wynosi do 4:2:2) : 32 x 32 punkty :12MB Ograniczenia ilo ci folderów / plików Blu-ray Disc, DVD i przeno na pami USB 999 folderów (grup) i plików. CD 255 folderów (grup) i 999 cie ek / plików. Uwaga / Uwaga dotycz ca przeno nej pami ci USB C Uwaga Firma FUNAI nie ponosi odpowiedzialno ci je li urz dzenie nie obs uguje przeno nej pami ci USB ani nie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenie lub utrat danych zapisanych na przeno nej pami ci USB. Nie wolno podejmowa prób otwierania lub przerabiania przeno nej pami ci USB. Nie dotyka powierzchni styków palcami lub metalowymi przedmiotami. Niniejsze urz dzenie obs uguje przeno ne pami ci USB z systemem plików FAT16 / FAT32. Niniejsze urz dzenie nie obs uguje systemu plików NTFS. Niniejsze urz dzenie mo e nie czyta przeno nych pami ci USB sformatowanych na komputerze. W takim wypadku nale y ponownie sformatowa przeno n pami USB w niniejszym urz dzeniu i spróbowa ponownie. Nieu ywane przeno ne pami ci USB nale y przechowywa w przeznaczonych do tego celu etui. Niektóre przeno ne pami ci USB mog nie wspó pracowa z niniejszym urz dzeniem. Niniejsze urz dzenie mo e odczytywa karty SD za pomoc czytnika kart USB (nie ma w zestawie). - Czytane karty : Karta pami ci SD (8 MB 2 GB) Karta minisd (16MB 2GB) Karta microsd (256 MB 2 GB) Karta pami ci SDHC (4 GB 32 GB) Karta minisdhc (4 GB 8 GB) Karta microsdhc (4 GB 16 GB) - Czytane pliki : AVCHD / DivX / MP3 / WMA / JPEG Pod czona karta lub urz dzenie mo e nie zosta rozpoznane w zale no ci od typu czytnika kart USB. 20 PL

21 P yty i pliki nienadaj ce si do odtwarzania Opisywane urz dzenie nie b dzie odtwarza o nast puj cych p yt. CD-ROM CD-I (interaktywna p yta kompaktowa) DVD-RAM VSD (pojedyncza p yta wideo) DVD-Audio Video CD HD DVD SVCD Karta pami ci SDXC Karta pami ci microsdxc P yta z niezamkni t sesj nagrywania BD-RE (wer. 1.0) BD-RE (wer. 2.1) (nagrana w formacie BDAV) BD-R (wer. 1.1 / 1.2 / 1.3) (nagrana w formacie BDAV) P yta Blu-ray Disc zawieraj ca pliki AVCHD P yta hybrydowa Blu-ray Disc / DVD (odtwarzana wy cznie jako Wideo BD) P yta DVD-RW / -R nagrana w niezgodnym formacie nagrywania Super Audio CD B dzie s yszalny tylko d wi k w warstwie CD. D wi ku nagranego w warstwie o du ej g sto ci na p ycie Super Audio CD nie b dzie s ycha. Nie mo na zagwarantowa mo liwo ci odtwarzania p yt podwójnych. Niniejsze urz dzenie nie odtwarza z p yt materia ów chronionych przez Windows Media Digital Rights Management (DRM). Kody regionalne Niniejsze urz dzenie zosta o Wideo BD zaprojektowane do odtwarzania p yt Wideo BD z regionu oznaczonego B oraz p yt Wideo DVD z regionu oznaczonego 2 i ALL. Nie Wideo DVD mo na odtwarza p yt Wideo BD lub Wideo DVD z oznakowaniem 2 dla innych regionów. Nale y poszuka tych symboli na p ycie Wideo BD lub Wideo DVD. Je eli na p ycie Wideo BD lub Wideo DVD nie wida podanych symboli regionów, nie b dzie mo na odtwarza tej p yty w niniejszym urz dzeniu. Litera lub numer wewn trz kuli ziemskiej odpowiada regionowi wiata. P yta Wideo BD lub Wideo DVD z oznakowaniem dla okre lonego regionu mo e by odtwarzana tylko w urz dzeniu z tym samym kodem regionalnym. Wskazówki dotycz ce odtwarzania p yt Zawarto p yty jest zazwyczaj podzielona na sekcje lub foldery (grupy tytu ów / plików), zgodnie z poni sz ilustracj. Wideo BD, Wideo DVD, AVCHD tytu 1 tytu 2 rozdzia 1rozdzia 2rozdzia 1rozdzia 2rozdzia 3 Audio CD cie ka 1 cie ka 2 cie ka 3 cie ka 4 cie ka 5 DivX, MP3, Windows Media Audio, JPEG folder (grupa) 1 folder (grupa) 2 plik 1 plik 2 plik 3 plik 4 plik 5 PL 21

22 Opis ikon [ ] : ikona grupy (folderu) [ ] : ikona pliku wideo [ ] : ikona pliku muzycznego [ ] : ikona pliku filmowego [ Photo ] : ikona pliku zdj ciowego S owo foldery odnosi si do grup plików. S owo cie ki odnosi si do zawarto ci nagranej na p ycie audio. S owo pliki odnosi si do zawarto ci nagranej na p ycie w formacie AVCHD, DivX, MP3, WMA, JPEG (wraz z formatem KODAK Picture CD). Znaki nierozpoznane b d zast powane. 5.2 Obja nienia dotycz ce listy plików Lista plików wideo / muzycznych np. Tryb MP3 Lista Plików Strona w górę Strona w dół Lista plików zdj ciowych Zakładka Strona w górę Strona w dół 1 Numer bie cego pliku / czna liczba plików 2 Stan odtwarzania 3 Typ multimediów 4 Lista grupy (folderu) / pliku (miniatury) Sposób poruszania si po li cie cie ek / plików U y przycisku [K / L], aby przesuwa pod wietlenie w gór i w dó listy. Aby uzyska dost p do plików w grupie (folderu), nale y wybra grup (folder), a nast pnie nacisn przycisk [OK]. Nacisn przycisk [s] lub [RETURN], aby powróci do poprzedniej hierarchii. Nacisn przycisk [Czerwony] lub [Zielony], aby zmieni stron listy. Nacisn przycisk [Niebieski], aby powróci do ekranu trybu multimediów. Nacisn przycisk [HOME], aby wyj. 1 Czas odtwarzania bie cej cie ki 2 Stan odtwarzania 3 Typ multimediów 4 Lista grupy (folderu) / pliku 5 Nazwa p yty / przeno nej pami ci USB 6 Numer bie cej cie ki (pliku) / czna liczba cie ek (plików) 22 PL

23 5.3 Sposób wk adania p yty 1 P yt nale y wk ada etykiet skierowan w przód. Podczas wk adania p yty urz dzenie uruchomi si automatycznie. Za adowanie p yty mo e zaj chwil. 2 Aby wyj p yt, nale y nacisn przycisk [EJECT A]. C Uwaga Do szczeliny na p yt nie wolno wk ada monet ani innych przedmiotów. Je li p yta zostanie w o ona gdy urz dzenie pracuje w innym trybie (np. odtwarzanie z przeno nej pami ci USB), urz dzenie nie rozpocznie automatycznego adowania p yty. W takim przypadku nale y wybra opcj Dysk w menu g ównym, aby rozpocz adowanie p yty. Je li p yta nie mo e zosta wyj ta, nale y wykona jedn z poni szych procedur. - Nacisn i przytrzyma przycisk [EJECT A] przez co najmniej 5 sekund. - Nale y od czy od gniazdka, a nast pnie ponownie pod czy zasilacz AC, a nast pnie nacisn [EJECT A]. PL 23

24 6. ODTWARZANIE PODSTAWOWE 6.1 Odtwarzanie p yty 1 W o y p yt (odnie si do sekcji Sposób wk adania p yty na str. 23). W przypadku p yty Blu-ray Disc / DVD / audio CD lub p yty zawieraj cej tylko jeden typ plików, odtwarzanie rozpocznie si automatycznie. W przeciwnym wypadku nale y nacisn przycisk [B (play)]. Niektóre p yty mog wy wietli tytu lub menu p yty. W takim przypadku nale y odnie si do sekcji U ycie menu tytu ów / p yty / podr cznego na str Nale y wybra typ plików, które maj by odtwarzane, a nast pnie nacisn przycisk [OK]. Muzyka Muzyka 3 a Dla opcji Muzyka lub Wideo wy wietlona zostanie lista cie ek / plików. Nale y wybra grup (folder) lub cie k / plik, który ma zosta odtworzony, a nast pnie nacisn przycisk [B (play)] lub [OK], aby rozpocz odtwarzanie. Nale y odnie si do sekcji Lista plików wideo / muzycznych na str. 22 i sekcji Sposób poruszania si po li cie cie ek / plików na str. 22. b Dla opcji Zdj cie wy wietlony zostanie ekran miniatur. Nale y odnie si do sekcji Lista plików zdj ciowych na str. 22 i sekcji Sposób poruszania si po li cie cie ek / plików na str. 22. c Dla opcji AVCHD odtwarzanie rozpocznie si automatycznie. Aby przej do nast pnej cie ki / pliku: Nale y nacisn [G (przejd )]. Aby przej do poprzedniej cie ki / pliku: Nale y nacisn [H (przejd )]. Aby wstrzyma odtwarzanie: Nale y nacisn [F (pauza)]. Aby wróci do normalnego odtwarzania: Nale y nacisn [B (play)]. Aby zatrzyma odtwarzanie: Nale y nacisn [C (stop)]. Odtwarzanie b dzie odbywa si w trybie wznawiania po zatrzymaniu. Tryb wznawiania po zatrzymaniu Blu-ray Disc / DVD / AVCHD: Przy ponownym naci ni ciu przycisku [B (play)] odtwarzanie rozpocznie si od punktu, w którym zosta o zatrzymane. Audio CD / DivX : Przy ponownym naci ni ciu przycisku [B (play)] odtwarzanie rozpocznie si od punktu, w którym zosta o zatrzymane. Je li naci ni ty zostanie przycisk [OK] zamiast przycisku [B (play)], odtwarzanie rozpocznie si od pocz tku cie ki / pliku zamiast od punktu, w którym zosta o zatrzymane. MP3 / WMA / JPEG / KODAK Picture CD: Przy ponownym naci ni ciu przycisku [B (play)] lub [OK] odtwarzanie rozpocznie si od pocz tku aktualnego pliku. Po naci ni ciu przycisku [HOME] odtwarzanie zostanie zatrzymane i wy wietli si menu g ówne. Dla aplikacji BD-Java tryb wznawiania po zatrzymaniu mo e nie by dost pny. Je li naci ni ty zostanie przycisk [OK] zamiast przycisku [B (play)], odtwarzanie mo e zosta rozpocz te od pocz tku p yty, nawet je li w czony jest tryb wznawiania po zatrzymaniu. Tryb wznawiania po zatrzymaniu pozostaje aktywny nawet po wy czeniu zasilania, ale zostanie anulowany w przypadku wyj cia p yty. 24 PL

25 W przypadku p yt BD-RE/-R z wieloma granicami nie jest mo liwe rozpoznanie dodatkowo nagranych sekcji. W przypadku p yt DVD-RW/-R z wieloma granicami dodatkowo nagrane sekcje mog nie zosta rozpoznane. dotycz ca odtwarzania formatu JPEG / KODAK Picture CD Ka de naci ni cie przycisku [s / B] powoduje rotacj wy wietlonego obrazu o 90 stopni. Podczas odtwarzania nale y nacisn przycisk [TOP MENU], aby wy wietli ekran miniatur. Niniejsze urz dzenie spe nia wymogi wer. 7.0 formatu KODAK Picture CD. Szczegó owe informacje na temat KODAK Picture CD mo na uzyska w punktach wywo ywania filmów Kodak Inc. Ze wzgl du na status nagrywania na li cie mog si pojawi pewne foldery lub pliki, które nie nadaj si do odtwarzania. Wy wietlanie plików JPEG o wysokiej rozdzielczo ci trwa d u ej. Progresywnych plików JPEG (zapisanych w formacie progresywnym) nie mo na odtwarza na tym urz dzeniu. 6.2 Odtwarzanie p yty Blu-ray 3D Niniejsze urz dzenie mo e odtwarza p yty Bluray 3D zawieraj ce stereoskopowe wideo w formacie 3D. Aby ogl danie nagra Blu-ray 3D by o mo liwe, potrzebne s nast puj ce elementy: - Telewizor z mo liwo ci odtwarzania obrazów w formacie 3D - Kabel HDMI kompatybilny z formatem 3D - Okulary 3D - P yta Blu-ray 3D lub tylko p yta Bluray 3D 1 Nale y pod czy telewizor z mo liwo ci odtwarzania obrazów w formacie 3D za pomoc kabla HDMI kompatybilnego z formatem 3D. Nale y odnie si do sekcji Po czenie audio-wideo HDMI na str. 12. PL 2 Nale y w o y p yt Blu-ray 3D lub tylko p yt Blu-ray 3D. Nale y odnie si do sekcji Sposób wk adania p yty na str Odtwarzanie mo e rozpocz si automatycznie. W przeciwnym wypadku nale y nacisn przycisk [B (play)]. Niektóre p yty mog wy wietli tytu lub menu p yty. W takim przypadku nale y odnie si do sekcji U ycie menu tytu ów / p yty / podr cznego na str. 29. Aby wstrzyma odtwarzanie: Nale y nacisn [F (pauza)]. Aby wróci do normalnego odtwarzania: Nale y nacisn [B (play)]. Aby zatrzyma odtwarzanie: Nale y nacisn [C (stop)]. Odtwarzanie rozpocznie si w trybie wznawiania po zatrzymaniu i pojawi si menu g ówne. Tryb wznawiania po zatrzymaniu Przy ponownym naci ni ciu przycisku [B (play)] odtwarzanie rozpocznie si od punktu, w którym zosta o zatrzymane. C Uwaga Ogl danie nagra w formacie 3D mo e powodowa bóle g owy, zawroty g owy lub zm czenie. Aby unikn tych objawów, nale y unika d ugiego ogl danie nagra w formacie 3D. Ogl danie nagra w formacie 3D nie jest zalecane dla: - osób podatnych na chorob lokomocyjn, - dzieci poni ej siódmego roku ycia, - kobiet w ci y. Wi cej informacji na ten temat znajduje si w sekcji WA NE INFORMACJE DOTYCZ CE ZDROWIA I BEZPIECZE STWA W ODNIESIENIU DO TELEWIZORÓW 3D na str

26 Wi cej informacji na ten temat znajduje si w instrukcji obs ugi telewizora 3D. Gdy opcja Wyj cie 3D jest ustawiona na Auto (XX), a telewizor nie ma mo liwo ci odtwarzania obrazów w formacie 3D, odtwarzanie p yt Blu-ray 3D zostanie zmienione na format 2D, w zale no ci od p yty. Wysy anie formatu 3D mo na wy czy ustawiaj c opcj Wyj cie 3D na 2D. (Nale y odnie si do str. 36.) W przypadku niektórych p yt wy cznie Bluray 3D odtwarzanie w trybie 2D nie jest mo liwe. Je li prawid owe odtwarzanie formatu wideo 3D nie jest mo liwe, nale y ustawi opcj Typ 3D na takie samo ustawienie jak w telewizorze. (Nale y odnie si do str. 36.) Podczas odtwarzania mo na sprawdzi aktualny format odtwarzania (2D lub 3D) naciskaj c przycisk [DISPLAY]. Je li ustawienie Wyj cie 3D zostanie zmienione na 2D gdy urz dzenie pracuje w trybie wznawiania po zatrzymaniu podczas odtwarzania p yty Blu-ray 3D, informacje dotycz ce wznawiania zostan skasowane. 6.3 Odtwarzanie z przeno nej pami ci USB Z przeno nej pami ci USB mo liwe jest odtwarzanie plików w formacie AVCHD / DivX / MP3 / WMA / JPEG. Przeno na pami USB pozwala równie korzysta z nast puj cych funkcji. - Specjalne materia y dodatkowe dla p yty BD- ROM Profile 1 wer.1.1. (Wi cej informacji na temat specjalnych materia ów dodatkowych mo na znale w instrukcji do czonej do p yty.) - Funkcja BD-Live (BD-ROM wer. 2 Profile 2.0). (Wi cej informacji na temat BD-Live znajduje si na str. 32.) 1 Przeno n pami USB nale y pod czy do gniazda USB. 2 Nale y nacisn [HOME]. 3 U y przycisku [K / L / s / B], aby wybra opcj USB, a nast pnie nacisn przycisk [OK]. 4 Wykona kroki 2 i 3 w sekcji Odtwarzanie p yty na str. 24. Od czenie przeno nej pami ci USB W trybie zatrzymania nale y powoli wysun pami USB. C Uwaga W trakcie odtwarzania zawarto ci przeno nej pami ci USB nie wolno wyci ga pami ci ani prze cza urz dzenia w tryb oczekiwania. Grozi to usterk lub utrat danych z pami ci. Firma FUNAI nie ponosi odpowiedzialno ci je li przeno na pami USB nie jest obs ugiwana ani nie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenie lub utrat danych zapisanych na przeno nej pami ci USB. Je li karty SD s pod czane przez czytnik kart USB, dane BD-ROM zostan zapisane na pierwszej pod czonej karcie lub urz dzeniu. Informacje o wznawianiu zostan wykasowany, kiedy; - przycisk [C (stop)] zostanie naci ni ty przy w czonym trybie wznawiania po zatrzymaniu. - przeno na pami USB zostanie od czona. - urz dzenie zostanie prze czone w tryb oczekiwania. Nie wolno usuwa folderów ani plików na przeno nej pami ci USB z poziomu komputera. Niniejsze urz dzenie mo e nie czyta przeno nych pami ci USB sformatowanych na komputerze. Je li nazwa folderu lub pliku zawiera jeden z nast puj cych znaków nierozpoznawalnych, nazwa folderu lub pliku mo e nie by wy wietlona prawid owo. - Nierozpoznawalne znaki:., = + [ ] ; / \ : Niniejsze urz dzenie mo e odtwarza pliki w formacie AVCHD / DivX / MP3 / WMA / JPEG zapisane na karcie SD poprzez czytnik kart USB (nie ma w zestawie). 26 PL

27 6.4 Odtwarzanie nagra / muzyki / zdj z domowych serwerów multimedialnych z certyfikatem DLNA Niniejsze urz dzenie mo e odtwarza pliki wideo, muzyczne i zdj cia przechowywane na domowych serwerach multimedialnych z certyfikatem DLNA, które s pod czone do sieci domowej. Aby mo liwe by o korzystanie z tej funkcji, nale y pod czy urz dzenie do Internetu. Szczegó owe informacje znajduj si w instrukcji obs ugi urz dzenia z certyfikatem DLNA. 1 Pod czy niniejsze urz dzenie do Internetu. Nale y odnie si do sekcji Pod czanie do sieci na str Wprowadzi wymagane ustawienia po cze sieciowych. Nale y odnie si do sekcji Po czenie sieciowe na str Uruchomi domowy serwer multimedialny DLNA w sieci. 4 Nale y nacisn [HOME]. 5 U y przycisku [K / L / s / B], aby wybra opcj Sie domowa, a nast pnie nacisn przycisk [OK]. Niniejsze urz dzenie rozpocznie adowanie listy domowych serwerów. Aby anulowa adowanie listy, nale y nacisn przycisk [C (stop)]. Aby ponownie za adowa list domowych serwerów, nale y nacisn przycisk [Niebieski]. Aby powróci do katalogu g ównego, nale y nacisn przycisk [TOP MENU]. 6 Po za adowaniu lista domowych serwerów zostanie wy wietlona. Nale y wybra domowy serwer, do którego chcemy uzyska dost p, a nast pnie nacisn przycisk [OK]. 7 Pojawi si lista plików wybranego domowego serwera. Nale y wybra plik, który ma zosta odtworzony, a nast pnie nacisn przycisk [B (play)] lub [OK], aby rozpocz odtwarzanie. PL Je li wybrany zostanie folder, nale y wybra plik w danym folderze, a nast pnie nacisn przycisk [B (play)] lub [OK], aby rozpocz odtwarzanie. Sieć domowa Strona w górę Strona w dół Lista serwerów Nale y odnie si do sekcji Obja nienia dotycz ce listy plików na str. 22. Do sterowania odtwarzaniem nale y u y poni szych przycisków. Przycisk Funkcja Dla plików wideo nast pi [G (przejd )] odtwarzanie krokowe w trybie pauzy. [D (w przód)] Szybkie przegl danie do przodu/ / [E (w ty )] do ty u podczas odtwarzania. [F (pauza)] Wstrzymanie odtwarzania. [B (play)] Powrót do normalnego odtwarzania. Zatrzymanie odtwarzania. (Dla plików wideo nast pi odtwarzanie w trybie wznawiania po zatrzymaniu.) Tryb wznawiania po zatrzymaniu dla plików wideo Przy ponownym naci ni ciu przycisku [B (play)] [C (stop)] odtwarzanie rozpocznie si od punktu, w którym zosta o zatrzymane. Je li naci ni ty zostanie przycisk [OK] zamiast przycisku [B (play)], odtwarzanie rozpocznie si od pocz tku pliku zamiast od punktu, w którym zosta o zatrzymane. Powrót do katalogu g ównego [TOP MENU] listy plików. Na li cie domowych serwerów mo e zosta wy wietlone maks. 10 serwerów. System mo e rozpozna do plików (wraz z folderami). Nie b d wy wietlane poziomy 10. i g bsze. Niniejsze urz dzenie obs uguje nast puj ce formaty. (Formaty inne ni przedstawione poni ej nie s rozpoznawane.) - Wideo: MPEG 1, MPEG 2 PS, MPEG 2 TS / TTS - Muzyka: LPCM, MP3, WMA - Zdj cia: JPEG 27

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Portable Media Center. Wygodne spędzanie czasu przy filmach, muzyce i zdjęciach zapisanych na wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE OMÓWIENIE Urządzenie Hercules DJControlWave to dwudeckowy kontroler DJ wyposażony w technologię bezprzewodową Bluetooth. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K Nr produktu 109986 Strona 1 z 5 Termometr Bagnetowy 1. Przeznaczenie Termometr ten nadaje się do pomiarów temperatury

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C Informacje o produkcie F D E L K J A B C PL G H I A: Obiektyw lornetki (stały, 8-krotny zoom) B: Obiektyw aparatu cyfrowego (stały, 8-krotny zoom) C: Pokrętło ostrości aparatu cyfrowego D: Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Trust UPS series. User s manual PW-4000T. Version 1.0. esky. Dansk. Deutsch. English. Español. Français. Italiano. Magyar. Nederlands. Norsk.

Trust UPS series. User s manual PW-4000T. Version 1.0. esky. Dansk. Deutsch. English. Español. Français. Italiano. Magyar. Nederlands. Norsk. User s manual Version 1.0 esky Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Português Român Trust UPS series PW-4000T Sloven ina Suomi Svenska Türkçe INSTRUKCJA OBS UGI Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 3300/3400/3500/3700

Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB www.sony-europe.com 1 Funkcje Łatwy w obsłudze, pasujący do telewizora BRAVIA zestaw kina domowego DVD

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.CMRI-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu SPIS TREŚCI Charakterystyka... 3 Zawartość zestawu... 3 Budowa i opis... 4 Montaż baterii... 5 Praca... 5 Wyposażenie dodatkowe Detektor RC 9... 5 Dane techniczne... 6 Ważne informacje... 7 Uwagi i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

SCI6. Polski...Strona WB-01

SCI6. Polski...Strona WB-01 SCI6 Polski...Strona 63 0099001290WB-01 POLSKI Model: SCI6 Prostownik akumulatorowy / urz dzenie podtrzymuj ce stan akumulatorów PODR CZNIK U YTOWNIKA Ryzyko wydzielania gazów wybuchowych. elektrycznym.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR Wersja 1.0 Wstęp Zasilacz RPT-3120TR jest urządzeniem typu line-interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia wyjściowego. Napięcie

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5 2.2. Dane techniczne...5

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Blue Bay MP3-player. Dzięki kompaktowemu odtwarzaczowi MP3 można słuchać ulubionej muzyki w formatach MP3 i WMA w każdy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Funkcja : stacja bazowa obsługująca z aktualnym oprogramowaniem firmware Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

HPDSD SŁUCHAWKI Z ODTWARZACZEM MP3 I RADIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI

HPDSD SŁUCHAWKI Z ODTWARZACZEM MP3 I RADIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI SŁUCHAWKI Z ODTWARZACZEM MP3 I RADIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI J. POLSKI 1 Wł./wył. zasilania (ON/OFF) 2 Wskaźnik ładowania 3 Port USB 4 Przycisk trybu FM/CARD 5 Wskaźnik zasilania 6 Przycisk PRE 7 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik CHEVROLET MYLINK Krótki przewodnik Chevrolet MyLink to system informacyjno-multimedialny, który poprawia komfort jazdy dzięki prostym złączom, możliwości zintegrowania smartfona oraz 7-calowemu ekranowi

Bardziej szczegółowo