B4-M500 B4-M501 B4-M502

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B4-M500 B4-M501 B4-M502"

Transkrypt

1 Stylowy odtwarzacz Blu-ray Disc B4-M500 B4-M501 B4-M502 Instrukcja obs ugi Do u ytku klienta: Nale y dok adnie odczyta numer modelu i numer seryjny, które znajduj si z ty u urz dzenia, a nast pnie wpisa informacje poni ej. Zachowa te informacje do wykorzystania w przysz o ci. Numer modelu Numer seryjny

2 1. WST P 1.1 Przepisy bezpiecze stwa OSTRZE ENIE: ABY OGRANICZY RYZYKO PO ARU LUB PORA ENIA ELEKTRYCZNEGO, URZ DZENIE NALE Y CHRONI PRZED DESZCZEM LUB WILGOCI. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN UWAGA: ABY OGRANICZY RYZYKO PORA ENIA PR DEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO ZDEJMOWA OBUDOWY (LUB TYLNEJ CIANKI) URZ DZENIA. WEWN TRZ OBUDOWY NIE MA CZ CI, KTÓRE MOG BY WYMIENIANE PRZEZ U YTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY ZLECA WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU. Z ty u lub na spodzie obudowy znajduj si dane znamionowe i wa na uwaga. Zasady bezpiecze stwa zwi zane z laserem Niniejsze urz dzenie zosta o sklasyfikowane jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1. W opisywanym urz dzeniu znajduje si laser. Ze wzgl du na ryzyko uszkodzenia wzroku, tylko wykwalifikowany personel serwisu mo e zdejmowa pokryw lub przeprowadza napraw urz dzenia. UWAGA: U YWANIE INNYCH ELEMENTÓW STERUJ CYCH I REGULACYJNYCH LUB WYKONYWANIE INNYCH PROCEDUR NI TUTAJ PODANE GROZI NIEBEZPIECZNYM NAPROMIENIOWANIEM. UWAGA: PO OTWARCIU EMITUJE PROMIENIE LASERA KLASY 2. NIE PATRZE NA WI ZK. MIEJSCE: WEWN TRZ, W POBLI U MECHANIZMU POKRYWY. Zasilanie Zasilanie jest w czone, gdy zasilacz AC urz dzenia zostanie pod czony do gniazdka V~, Hz. Aby w czy urz dzenie nale y nacisn [Q (wy./w.)]. OSTRZE ENIE: WEWN TRZ ZNAJDUJ SI PODZESPO Y POD NAPI CIEM. NIE ODKR CA ADNYCH RUB. Uwaga 1 Nie otwiera obudowy. Wewn trz urz dzenia nie ma cz ci nadaj cych si do naprawy przez u ytkownika. Wszelkie naprawy zleca wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Symbol b yskawicy wewn trz trójk ta równobocznego ma ostrzega u ytkownika przed wyst puj cym na nieizolowanych elementach wewn trz obudowy urz dzenia niebezpiecznym napi ciem, które mo e stwarza niebezpiecze stwo pora enia elektrycznego. Symbol wykrzyknika wewn trz trójk ta równobocznego ma informowa u ytkownika o istnieniu wa nych instrukcji obs ugi i konserwacji (serwisowych) w dokumentacji do czonej do urz dzenia. Symbol CLASS II (podwójna izolacja) 2 W obudowie, po bokach i u do u, znajduj si szczeliny i otwory wentylacyjne. W celu zapewnienia niezawodnego dzia ania urz dzenia i ze wzgl du na jego ochron przed przegrzaniem, otwory te nie mog by przes oni te ani zakryte. Nie ustawia w miejscach zamkni tych, na przyk ad w regale na ksi ki, je eli nie mo na zapewni odpowiedniej wentylacji. 3 Urz dzenie ustawi w odpowiedniej odleg o ci od grzejników i innych róde ciep a. 4 Unika eksploatacji urz dzenia w pobli u silnych pól magnetycznych. 5 Przez otwory w obudowie nie wolno wsuwa do wn trza urz dzenia adnych przedmiotów. Mog one bowiem dotyka cz ci pod napi ciem lub spowodowa zwarcie, gro c po arem albo pora eniem pr dem elektrycznym. 6 Aby unikn ryzyka po aru lub pora enia pr dem, nale y chroni urz dzenie przed dost pem wody. Nie wolno na nim stawia przedmiotów wype nionych cieczami, np. wazonów. 7 Nie stawia urz dzenia pionowo. Z urz dzenia mo na korzysta tylko wówczas, gdy znajduje si w pozycji poziomej (le y na p asko). 8 Produkt znajduje si w trybie gotowo ci po wy czeniu i gdy pozostaje pod czony do zasilania. Aby ca kowicie wy czy produkt, nale y od czy zasilacz AC od gniazdka zasilania. 9 Nie umieszcza na urz dzeniu przedmiotów z materia ów palnych ( wiec itp.). 10 Przed przeniesieniem urz dzenia nale y wyj z niego wszelkie no niki i od czy zasilacz AC od gniazdka zasilania. 11 W razie wyst pienia problemów oraz na czas, gdy urz dzenie nie b dzie u ywane, od czy wtyczk przewodu zasilaj cego. 12 Wtyczka przewodu zasilaj cego powinna by atwo dost pna. 13 Aby zapewni prawid owe i bezpieczne przeprowadzenie instalacji i pod czenie urz dzenia w systemach multimedialnych, nale y przeczyta obie instrukcje obs ugi. 14 Wokó urz dzenia zachowa odst p 20 cm od otworów wentylacyjnych. 2 PL

3 INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU Materia y, z których wykonane jest opakowanie produktu, nadaj si do ponownego przetworzenia i mog zosta ponownie wykorzystane. Wszystkich materia ów nale y pozbywa si zgodnie z miejscowymi przepisami dotycz cymi przetwarzania odpadów. Opisywany produkt wykonany jest z materia ów, które mo na podda recyklingowi i ponownie wykorzysta, je eli demonta przeprowadzi wyspecjalizowana firma. Poni sze informacje dotycz tylko krajów cz onkowskich UE: Obecno symbolu wskazuje, e dany produkt nie mo e by traktowany jako odpad komunalny. Zapewniaj c w a ciw utylizacj tego produktu, pomo esz zapobiec potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mog yby zosta wywo ane niew a ciw utylizacj niniejszego produktu. Aby zdoby wi cej szczegó owych informacji na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj si z lokalnym urz dem miejskim, s u bami zajmuj cymi si odpadami komunalnymi lub sklepem, gdzie zakupi e dany produkt. Poni sze informacje obowi zuj tylko w krajach cz onkowskich UE: Utylizacja baterii i/lub akumulatorów Przekre lony symbol pojemnika na mieci oznacza, e baterii i/lub akumulatorów nie wolno wyrzuca do pojemników razem z odpadami komunalnymi. Je li bateria lub akumulator zawiera wi ksz ilo o owiu (Pb), rt ci (Hg) i/lub kadmu (Cd) ni okre lono to w Dyrektywie dotycz cej baterii (2006/66/EC), poni ej przekre lonego symbolu pojemnika na mieci pojawi si chemiczny symbol o owiu (Pb), rt ci (Hg) i/lub kadmu (Cd). Anga uj c si w oddzieln zbiórk baterii, pomo esz zapewni w a ciw utylizacj produktów i baterii i w ten sposób pomo esz zapobiec potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Aby zdoby wi cej szczegó owych informacji na temat dost pnych w twoim kraju programów dot. zbiórki i recyklingu, skontaktuj si z lokalnym urz dem miejskim lub sklepem, gdzie zakupiono dany produkt. Ochrona rodowiska!!! Zu ytych baterii nie nale y wyrzuca do kosza. Mo na je odda w punkcie odbioru zu ytych baterii lub specjalnych odpadów. Szczegó owe informacje mo na uzyska w miejscowej radzie. PL Pb, Hg, Cd Nie k a urz dzenia na meblach, które dziecko lub osoba doros a mo e atwo przewróci, opieraj c si o nie, ci gn za nie, staj c b d wspinaj c si na nie. Upadaj ce urz dzenie mo e spowodowa powa ne obra enia, a nawet mier. UWAGA: Grozi wybuchem w przypadku nieprawid owej wymiany baterii. Baterie wymienia wy cznie na tego samego typu lub odpowiedniki. OSTRZE ENIE: Baterii (pakietu baterii lub zainstalowanych) nie wolno nara a na dzia anie nadmiernie wysokich temperatur, tzn. na dzia anie s o ca, ognia ani tym podobnych. Miejsce instalacji Aby zapewni bezpiecze stwo i optymaln wydajno tego urz dzenia: Zainstalowa urz dzenie w poziomej i stabilnej pozycji. Umie ci urz dzenie z dala od sprz tu elektronicznego, takiego jak wzmacniacz, telewizor itp., aby zapobiec wypaczaniu, uszkodzeniu, po aru lub usterce. Nie umieszcza adnych przedmiotów bezpo rednio na urz dzeniu. Os oni urz dzenie przed bezpo rednim wiat em s onecznym i trzyma z dala od róde wysokiej temperatury. Unika wilgotnych lub zakurzonych miejsc. Unika miejsc z niewystarczaj c wentylacj w celu odpowiedniego rozpraszania ciep a. Nie blokowa otworów wentylacyjnych z boków urz dzenia. Unika miejsc nara onych na silne wibracje lub dzia anie silnych pól magnetycznych. Unikanie zagro e zwi zanych z pora eniem pr dem i po arem Zasilacza AC nie wolno obs ugiwa wilgotnymi r kami. Nie wolno ci gn za zasilacz, aby od czy go od gniazdka. Nale y trzyma za wtyczk. Je li woda zostanie przypadkowo rozlana na urz dzenie, nale y natychmiast od czy zasilacz AC od gniazdka i dostarczy urz dzenie do autoryzowanego serwisu w celu wykonania naprawy. Ostrze enie o kondensacji wilgoci Po przeniesieniu urz dzenia z zimnego do ciep ego miejsca, po ogrzaniu zimnego pomieszczenia lub w warunkach wysokiej wilgotno ci wewn trz urz dzenia mo e doj do kondensacji wilgoci. Opisywane urz dzenie mo na w czy dopiero po up ywie co najmniej 2 godzin, aby zapewni wyschni cie wn trza urz dzenia. Informacje o prawach autorskich Nieautoryzowane kopiowanie, transmitowanie, publiczne odtwarzanie i wypo yczanie p yt jest zabronione. W opisywanym urz dzeniu zastosowano technologi ochrony kopiowania, która chroniona jest patentami ameryka skimi i innymi prawami w asno ci intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabrania si stosowania in ynierii wstecznej lub dezasemblacji. 3

4 Uwaga dotycz cych wyj cia skanowania progresywnego U ytkownicy powinni zwróci uwag, e nie wszystkie telewizory o wysokiej rozdzielczo ci s zgodne z tym produktem i mog powodowa wy wietlanie artefaktów na obrazie. W przypadku problemów z obrazem podczas korzystania z wyj cia skanowania progresywnego 480 lub 576 zaleca si prze czenie po czenia na wyj cie o standardowej rozdzielczo ci. W przypadku pyta dotycz cych zgodno ci telewizora z tym produktem o rozdzielczo ci 480p lub 576p nale y skontaktowa si z naszym centrum obs ugi klientów. 1.2 Konserwacja Czyszczenie urz dzenia Do czyszczenia obudowy u ywa mi kkiej szmatki lekko zwil onej roztworem agodnego detergentu. Nie stosowa roztworów zawieraj cych alkohol, spirytus, amoniak lub rodki cierne. Czyszczenie p yt Zabrudzon p yt mo na oczy ci ciereczk czyszcz c. Przecieraj c p yt nale y wykonywa ruchy od rodka w kierunku na zewn trz. Nie wolno wyciera ruchem kolistym. Nie u ywa rozpuszczalników, np.: benzyny, rozcie czalnika lub dost pnych w handlu rodków czyszcz cych, detergentów, ciernych rodków czyszcz cych, ani antystatycznych rodków w aerozolu do p yt analogowych. Zasady obchodzenia si z p ytami P yty nale y trzyma w taki sposób, aby nie pozostawia na nich odcisków palców i aby na ich powierzchniach nie zbiera si kurz. Nieu ywane p yty nale y przechowywa w opakowaniu ochronnym. Naprawa Je eli urz dzenie przestanie dzia a, nie wolno samodzielnie podejmowa prób rozwi zania tego problemu. Wewn trz obudowy nie ma cz ci, które mog by wymieniane przez u ytkownika. Nale y wy czy urz dzenie, od czy zasilacz AC i skontaktowa si ze sprzedawc lub autoryzowanym serwisem. Czyszczenie soczewki Je li urz dzenie nie dzia a prawid owo, pomimo e zapoznano si z cz ci WYKRYWANIE I ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW oraz odpowiednimi cz ciami Instrukcji obs ugi. Nale y skontaktowa si ze sprzedawc lub autoryzowanym punktem serwisowym, aby wykona sprawdzenie i czyszczenie lasera. Sprawdzanie sygna u podczerwonego Je li pilot nie dzia a poprawnie, mo na u y aparatu cyfrowego (w cznie z telefonem komórkowym z wbudowanym aparatem) w celu sprawdzenia, czy pilot wysy a sygna podczerwony. Za pomoc cyfrowego aparatu fotograficznego (w cznie z aparatami wbudowanymi w telefony komórkowe): Skierowa cyfrowy aparat fotograficzny na pilota. Nacisn dowolny przycisk na pilocie i spojrze na wy wietlacz aparatu cyfrowego. Je li wiat o podczerwone jest widoczne na aparacie, pilot dzia a. 1.3 Do czone akcesoria Pilot z dwoma bateriami R03 Zasilacz sieciowy (BP18-120) Kabel AV Instrukcja obs ugi Skrócona instrukcja obs ugi Karta gwarancyjna C Uwaga Nie wolno stosowa zasilaczy innych ni zasilacz dostarczony do tego urz dzenia. Nie wolno stosowa dostarczonego zasilacza z adnymi innymi urz dzeniami. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody lub obra enia cia a spowodowane nieprawid owym wykorzystaniem zasilacza opisanym powy ej. 4 PL

5 1.4 Informacje dotycz ce znaków towarowych Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnego D s znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories. Windows Media i logo Windows s znakami towarowymi lub zastrze onymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wyprodukowano na licencji w oparciu o zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych patenty o numerach: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 oraz inne wydane patenty lub zg oszenia patentowe w USA i na wiecie. DTS-HD, symbol, & DTS-HD i symbol s wspólnie zastrze onymi znakami towarowymi, a DTS- HD Master Audio Essential jest znakiem towarowym DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. DTS, Inc. Wszystkie prawa zastrze one. Java oraz wszystkie znaki handlowe i loga oparte na znaku Java s znakami towarowymi lub zastrze onymi znakami towarowymi Oracle oraz/lub podmiotów stowarzyszonych. HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrze one znaki towarowe HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych innych krajach. Kodak i KODAK Picture CD Compatible s znakami towarowymi firmy Kodak u ytymi w ramach licencji. AVCHD oraz logo AVCHD to znaki towarowe Panasonic Corporation oraz Sony Corporation. x.v.colour oraz logo x.v.colour to znaki towarowe Sony Corporation. DLNA, logo DLNA oraz DLNA CERTIFIED s znakami towarowymi, znakami us ugowymi lub znakami certyfikacji Digital Living Network Alliance. DivX, DivX Certified oraz ich loga s znakami handlowymi Rovi Corporation lub podmiotów stowarzyszonych wykorzystywanymi na licencji. PL 5

6 Blu-ray Disc, Blu-ray oraz logo Blu-ray Disc to znaki towarowe Blu-ray Disc Association. Blu-ray 3D oraz logo Blu-ray 3D to znaki towarowe Blu-ray Disc Association. to znak handlowy DVD Format/Logo Licensing Corporation. BD-Live oraz logo BD-Live to znaki towarowe Blu-ray Disc Association. BONUSVIEW oraz logo BONUSVIEW to znaki towarowe Blu-ray Disc Association. 1.5 Symbole u ywane w instrukcji obs ugi W celu okre lenia, którego typu no nika dotyczy dana funkcja, umie cili my nast puj ce symbole na pocz tku opisu ka dej operacji. Symbol Opis Opis dotyczy p yt Wideo BD Opis dotyczy p yt Wideo DVD Opis dotyczy p yt audio CD / DTS-CD Opis dotyczy p yt DVD-RW/-R i przeno nych pami ci USB zawieraj cych pliki AVCHD Opis dotyczy p yt BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R i przeno nych pami ci USB zawieraj cych pliki DivX Opis dotyczy p yt BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R i przeno nych pami ci USB zawieraj cych pliki MP3 Opis dotyczy p yt BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R i przeno nych pami ci USB zawieraj cych pliki Windows Media Audio Opis dotyczy p yt BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R i przeno nych pami ci USB zawieraj cych pliki JPEG Opis dotyczy plików wideo na domowym serwerze DLNA Opis dotyczy plików muzycznych na domowym serwerze DLNA Opis dotyczy plików zdj ciowych na domowym serwerze DLNA 6 PL

7 SPIS TRE CI 1. WST P Przepisy bezpiecze stwa Konserwacja Do czone akcesoria Informacje dotycz ce znaków towarowych Symbole u ywane w instrukcji obs ugi OPIS FUNKCJONOWANIA Panel przedni Panel boczny Panel tylny Pilot zdalnego sterowania Obja nienia dotycz ce menu ekranowych GNIAZDA Po czenie audio-wideo HDMI Po czenie standardowe wideo + standardowe audio Pod czanie do zestawu audio Pod czanie do sieci Pod czenie zasilacza AC PRZED ROZPOCZ CIEM Znajdowanie kana u ogl dania / ród a na telewizorze Ustawienia pocz tkowe Informacje na temat odtwarzania Informacje na temat odtwarzania Obja nienia dotycz ce listy plików Sposób wk adania p yty ODTWARZANIE PODSTAWOWE Odtwarzanie p yty Odtwarzanie p yty Blu-ray 3D Odtwarzanie z przeno nej pami ci USB Odtwarzanie nagra / muzyki / zdj z domowych serwerów multimedialnych z certyfikatem DLNA O formacie DivX i us udze DivX VOD Odtwarzanie formatu DivX z zewn trznymi napisami DivX U ycie menu tytu ów / p yty / podr cznego ODTWARZANIE SPECJALNE Szybkie przegl danie w przód / w ty Odtwarzanie w zwolnionym tempie Odtwarzanie krokowe Odtwarzanie wielokrotne Pokaz slajdów PL 7.6 Ustawienie PiP (BONUSVIEW ) Korzystanie z p yt BD-Live z u yciem Internetu Wyszukiwanie tytu u / rozdzia u Wyszukiwanie cie ki Wyszukiwanie czasu Prze czanie napisów Prze czanie cie ki d wi kowej Prze czanie uj kamery Redukcja zak óce Wirtualny d wi k przestrzenny LISTA USTAWIE KONFIGURACJA Po czenie sieciowe fun-link (HDMI CEC) HDMI Rozdzielczo ci wideo Rodzice Aktualizacja oprogramowania Inicj WYKRYWANIE I ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW LISTA KODÓW J ZYKÓW DANE TECHNICZNE WY CZENIE ODPOWIEDZIALNO CI Z TYTU U US UG SIECIOWYCH WA NE INFORMACJE DOTYCZ CE ZDROWIA I BEZPIECZE STWA W ODNIESIENIU DO TELEWIZORÓW 3D LICENCJA...Koniec Podr cznika 7

8 2. OPIS FUNKCJONOWANIA 2.1 Panel przedni C Uwaga Do gniazda USB nie wolno pod cza urz dze innych ni przeno na pami USB lub czytnik kart USB. (np. komputera, zewn trznego dysku twardego, odtwarzacza MP3, aparatu cyfrowego, klawiatury, myszki itp.) Urz dzenie zostanie uruchomione automatycznie podczas wk adania p yty do szczeliny. 2.3 Panel tylny Opisywane urz dzenie mo na równie w czy za pomoc tych przycisków. 1 Okienko czujnika na podczerwie 2 Kontrolka LED 3 Przycisk Q (wy./w.) 4 Przycisk B (play) 5 Przycisk C (stop) 6 Przycisk A (wysuni cie) Urz dzenie zostanie przestawione w tryb oczekiwania po 25 minutach bezczynno ci. 2.2 Panel boczny Szczelina wk adania p yty 2 Gniazdo USB Gniazdo HDMI OUT 2 Gniazdo LAN 3 Gniazdo AV OUT 4 Gniazdo OPTICAL 5 Gniazdo DC IN 12V (Zasilacz nale y najpierw pod czy do gniazda DC IN, a nast pnie do gniazdka zasilania.) C Uwaga Nie dotyka wewn trznych styków gniazd na panelu tylnym. Wy adowanie elektrostatyczne mo e doprowadzi do trwa ego uszkodzenia urz dzenia. Opisywane urz dzenie nie posiada modulatora RF. Przeno n pami USB nale y pod cza bezpo rednio do gniazda USB. Nie nale y stosowa przed u acza USB. 8 PL

9 2.4 Pilot zdalnego sterowania 23 Przycisk EJECT A Wk adanie baterii do pilota Opisywane urz dzenie mo na równie w czy za pomoc tych przycisków. 1 Przycisk STANDBY/ON Q 2 Przyciski Czerwony / Zielony / ó ty / Niebieski 3 Przycisk HOME 4 Przycisk TOP MENU 5 Przyciski K / L / s / B 6 Przycisk MODE 7 Przycisk E (w ty ) 8 Przycisk B (play) 9 Przycisk H (przejd ) 10 Przycisk C (stop) 11 Przyciski numeryczne 12 Przycisk DISPLAY 13 Przycisk AUDIO 14 Przycisk SUBTITLE 15 Przycisk REPEAT 16 Przycisk CLEAR 17 Przycisk F (pauza) 18 Przycisk G (przejd ) 19 Przycisk D (w przód) 20 Przycisk RETURN 21 Przycisk OK 22 Przycisk POP MENU/MENU PL Umie ci 2 baterie R03 (1,5 V) zgodnie z oznaczeniami biegunów we wn ce na baterie pilota. C Uwaga Nieprawid owa eksploatacja baterii grozi ich rozerwaniem i wyciekiem elektrolitu. Nale y przestrzega nast puj cych zasad: Nie miesza baterii alkalicznych, standardowych (w glowo-cynkowych) i akumulatorów (Ni-Cad, Ni-MH itp.) Nie u ywa nowych baterii razem ze starymi. Nie u ywa razem ró nych rodzajów baterii. Mimo e mog wygl da podobnie, ró ne baterie mog mie ró ne napi cia. Upewni si, czy oznaczenia + i - na ko cach baterii s zgodne z oznaczeniami we wn ce na baterie. Je eli pilot nie b dzie u ywany przez miesi c lub d u ej, baterie nale y wyj. Baterie utylizowa zgodnie z przepisami rz dowymi lub ogólnymi zasadami ochrony rodowiska, które obowi zuj w danym kraju lub na danym obszarze. Baterii nie wolno adowa, zwiera, podgrzewa, wrzuca do ognia lub demontowa. 9

10 Korzystanie z pilota Wskazówki dotycz ce u ycia pilota: Upewni si, czy mi dzy pilotem zdalnego sterowania a okienkiem czujnika na podczerwie nie znajduj si jakie przeszkody. Pilot mo e dzia a zawodnie, je eli na okienko czujnika na podczerwie w urz dzeniu pada silne wiat o s oneczne lub fluorescencyjne. Piloty zdalnego sterowania ró nych urz dze mog si wzajemnie zak óca. Unika korzystania z pilota przeznaczonego do obs ugi innego urz dzenia w s siedztwie opisywanego urz dzenia. Wymieni baterie w przypadku stwierdzenia ograniczenia zasi gu dzia ania pilota. Maksymalne odleg o ci od urz dzenia s nast puj ce. W linii prostopad ej: ok. 7 m Po obu stronach wzgl dem linii rodkowej: ok. 5 m w zakresie k ta do 30 Powy ej: ok. 5 m w zakresie k ta do 30 Poni ej: ok. 5 m w zakresie k ta do Obja nienia dotycz ce menu ekranowych Menu g ówne Po w czeniu urz dzenia menu g ówne zostanie wy wietlone automatycznie. W przeciwnym razie nale y nacisn przycisk [HOME]. Dysk Dysk : Rozpocz cie odtwarzania w o onej p yty, wy wietlenie listy cie ek / plików lub menu filtra multimediów USB : Wy wietlenie listy cie ek / plików na pod czonej przeno nej pami ci USB lub menu filtra multimediów Sie domowa : Uzyskanie dost pu do domowego serwera sieciowego (DLNA) Ustawienia : Uzyskanie dost pu do menu konfiguracji PL

11 Menu konfiguracji Wyjście video Wyjście Audio Sieć HDMI Odtwarzanie Inne Obraz TV Tryb Progresywny Tryb Nieruchomy 16:9 Szeroki Auto Auto 1 Kategoria 2 Menu / opcje Wy wietlenie opcji dla pod wietlonej pozycji po lewej stronie (je li s dost pne). Menu odtwarzania Podczas odtwarzania nale y nacisn przycisk [MODE], aby wy wietli menu odtwarzania. np. Blu-ray Disc Wyszukaj Audio Menu Napisów Powtórz Redukcja Hałasu Virtual Surround PL 11

12 3. GNIAZDA 3.1 Po czenie audio-wideo HDMI (Obs uga rozdzielczo ci do 1080i 1, 1080p 2, 1080p/24 3.) Telewizor Kabel HDMI(nie ma w zestawie) HDMI IN Pod czenie analogowego audio nie jest wymagane i: Wysy anie sygna u wideo o cz stotliwo ci 25/30 kl./s p: Wysy anie sygna u wideo o cz stotliwo ci 50/60 kl./s p/24: Wysy anie sygna u wideo o cz stotliwo ci 24 kl./s. Nie nale y nachyla z cza podczas pod czania go do gniazda HDMI. Nale y upewni si, e z cze i gniazdo pasuj do siebie kszta tem. Gdy niniejsze urz dzenie zostanie pod czone do urz dzenia niekompatybilnego z HDCP obraz b dzie wy wietlany nieprawid owo. Nale y u y kabla HDMI z logo HDMI (certyfikowany kabel HDMI) dla tego po czenia. Aby zapewni lepsz zgodno, wskazane jest u ywanie szybkiego kabla HDMI (okre lanego równie mianem kabla HDMI kategorii 2). Aby cieszy si nagraniami w formacie Blu-ray 3D, niniejsze urz dzenie nale y pod czy do telewizora z funkcj odtwarzania w formacie 3D za pomoc kabla 3D zgodnego z HDMI. 3.2 Po czenie standardowe wideo + standardowe audio (Obs uga rozdzielczo ci tylko 480i/576i) Telewizor VIDEO IN L Kabel AV (w zestawie) AUDIO IN R Pod czy opisywane urz dzenie bezpo rednio do telewizora. Je eli kable audio-wideo s pod czone do magnetowidu, obraz mo e by zniekszta cony ze wzgl du na dzia anie systemu ochrony praw autorskich. 12 PL

13 3.3 Pod czanie do zestawu audio W przypadku zmiany konfiguracji po cze wszystkie urz dzenia powinny by wy czone. Podczas pod czania urz dze zewn trznych nale y odnie si do ich instrukcji obs ugi w celu uzyskania dodatkowej pomocy. Cyfrowe po czenie audio Odbiornik / wzmacniacz AV z optycznym gniazdem wej ciowym cyfrowego d wi ku DIGITAL AUDIO INPUT OPTICAL Cyfrowy kabel optyczny audio (nie ma w zestawie) Po czenie audio HDMI Odbiornik / wzmacniacz AV z gniazdem wej ciowym HDMI HDMI IN Kabel HDMI (nie ma w zestawie) PL 13

14 Wysy anie sygna u audio z gniazda cyfrowego (OPTICAL) No nik Wideo BD Wideo DVD Ustawienie Wyj cie Bitstream LPCM cyfrowe Ustawienie Tryb Audio BD Wyj cie Audio HD Wyj cie Audio Mix Wyj cie Audio HD Wyj cie Audio Mix ród o audio Mo liwo przekazywania okre lonego formatu audio jest zale na od zgodno ci pod czonego urz dzenia. Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2-kana owy LPCM DownMix 2- DownMix 2- Dolby Digital Dolby Digital kana owy kana owy Plus LPCM 1 LPCM 2 DownMix 2- DownMix 2- Dolby TrueHD Dolby Digital kana owy kana owy LPCM 3 LPCM 4 DTS DTS DownMix 2-kana owy LPCM DTS-HD DTS kana owy kana owy DownMix 2- DownMix 2- LPCM 1 LPCM 5 LPCM DownMix 2-kana owy LPCM DownMix 2-kana owy LPCM Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2-kana owy LPCM DTS DTS DownMix 2-kana owy LPCM LPCM 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM DTS-CD DTS DTS DownMix 2-kana owy LPCM AVCHD Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2-kana owy LPCM LPCM DownMix 2-kana owy LPCM DownMix 2-kana owy LPCM Audio CD LPCM 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM DivX Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2-kana owy PCM LPCM 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM MP3 MP3 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM Windows Media Audio WMA 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM Dolby Digital Dolby Digital DownMix 2-kana owy LPCM Wideo DLNA MP2 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM LPCM DownMix 2-kana owy LPCM DownMix 2-kana owy LPCM Muzyka DLNA MP3 / WMA / LPCM 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM 1 Ca kowicie dekodowany. 2 Dekodowany jest tylko niezale ny podstrumie. 3 Dekodowany jest strumie Dolby TrueHD. 4 Dekodowany jest tylko podstrumie Dolby Digital. 5 Dekodowany jest tylko g ówny podstrumie. Podczas odtwarzania nagrania Wideo BD zawieraj cego jedynie g ówny strumie audio, sygna audio b dzie taki sam, jak w przypadku Wyj cie Audio HD, nawet je li opcja Tryb Audio BD jest ustawiona na Wyj cie Audio Mix. Je li pod czone urz dzenie nie jest kompatybilne z formatem AAC, sygna audio b dzie nadawany jako LPCM w zale no ci od parametrów pod czonego urz dzenia. 14 PL

15 Wysy anie sygna u audio z gniazda HDMI OUT No nik Wideo BD Wideo DVD Ustawienie Wyj cie cyfrowe Ustawienie Tryb Audio BD ród o audio Wyj cie Audio HD Bitstream Wyj cie Audio Mix Wyj cie Audio HD LPCM Wyj cie Audio Mix Wy cz one Niezale nie Mo liwo przekazywania okre lonego formatu audio jest zale na od zgodno ci pod czonego urz dzenia. Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM wyciszenie Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Plus Plus Multi LPCM 1 Multi LPCM 2 wyciszenie Dolby TrueHD Dolby TrueHD Dolby Digital Multi LPCM 3 Multi LPCM 4 wyciszenie DTS DTS Multi LPCM wyciszenie DTS-HD DTS-HD DTS Multi LPCM 1 Multi LPCM 5 wyciszenie LPCM Multi LPCM Multi LPCM wyciszenie Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM wyciszenie DTS DTS Multi LPCM wyciszenie LPCM 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM wyciszenie DTS-CD DTS DTS Multi LPCM wyciszenie AVCHD Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM wyciszenie LPCM Multi LPCM Multi LPCM wyciszenie Audio CD LPCM 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM wyciszenie DivX Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM wyciszenie LPCM 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM wyciszenie MP3 MP3 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM wyciszenie Windows Media Audio WMA 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM wyciszenie Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM wyciszenie Wideo DLNA MP2 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM wyciszenie LPCM Multi LPCM Multi LPCM wyciszenie Muzyka DLNA MP3 / WMA / LPCM 2-kana owy LPCM 2-kana owy LPCM wyciszenie 1 Ca kowicie dekodowany. 2 Dekodowany jest tylko niezale ny podstrumie. 3 Dekodowany jest strumie Dolby TrueHD. 4 Dekodowany jest tylko podstrumie Dolby Digital. 5 Dekodowany jest tylko g ówny podstrumie. Je eli pod czone urz dzenie nie jest zgodne z HDMI BITSTREAM, d wi k b dzie wyprowadzany w postaci sygna u multi LPCM lub sygna u LPCM zredukowanego do 2 kana ów w zale no ci od parametrów pod czonego urz dzenia, nawet je li zostanie wybrana opcja Bitstream w ustawieniu Wyj cie audio. Je li pod czone urz dzenie nie jest kompatybilne z formatem AAC, sygna audio b dzie nadawany jako LPCM w zale no ci od parametrów pod czonego urz dzenia. Podczas odtwarzania nagrania Wideo BD zawieraj cego jedynie g ówny strumie audio, sygna audio b dzie taki sam, jak w przypadku Wyj cie Audio HD, nawet je li opcja Tryb Audio BD jest ustawiona na Wyj cie Audio Mix. PL 15

16 3.4 Pod czanie do sieci Pod czaj c niniejsze urz dzenie do Internetu mo na aktualizowa oprogramowanie, odtwarza zawarto zapisan na domowych serwerach multimedialnych DLNA lub uzyska dost p do us ugi BD-Live. Wi cej informacji na temat aktualizacji oprogramowania znajduje si w sekcji Aktualizacja oprogramowania na str. 44. Wi cej informacji na temat formatu DLNA znajduje si w sekcji Odtwarzanie nagra / muzyki / zdj z domowych serwerów multimedialnych z certyfikatem DLNA na str. 27. Wi cej informacji na temat formatu BD-Live znajduje si w sekcji Korzystanie z p yt BD- Live z u yciem Internetu na str. 32. Sprz t sieciowy (modem itp.) Router szerokopasmowy lub koncentrator LAN WAN LAN Kabel LAN (nie ma w zestawie) Internet Kabel LAN (nie ma w zestawie) C Uwaga Aby zapobiec uszkodzeniu urz dzenia, do gniazda sieci LAN nie pod cza adnych innych kabli oprócz kabla sieci LAN. Nie pod cza komputera bezpo rednio do gniazda sieci LAN tego urz dzenia. Po pod czeniu skonfigurowa odpowiednie ustawienia sieciowe. (Wi cej informacji na temat ustawie sieciowych znajduje si w sekcji Po czenie sieciowe na str. 39.) Je li modem nie ma funkcji routera, pod czy router. Je li modem ma funkcje routera, ale nie ma wolnego gniazda, u y koncentratora. Jako routera szerokopasmowego u y routera z obs ug standardu ETHERNET 10BASE-T / 100BASE-TX. Zakupi ekranowane kable sieci LAN w lokalnym sklepie i u y ich podczas pod czania do urz dze sieciowych. 16 PL

17 3.5 Pod czenie zasilacza AC Po wykonaniu wszystkich wymaganych pod cze, nale y pod czy zasilacz AC do gniazda DC IN 12V. Nast pnie nale y pod czy zasilacz AC do gniazdka zasilania. Gniazdo cienne Zasilacz sieciowy (w zestawie) PL 17

18 4. PRZED ROZPOCZ CIEM 4.1 Znajdowanie kana u ogl dania / ród a na telewizorze Po dokonaniu wszystkich po cze nale y znale odpowiedni kana ogl dania ( ród o wej cia zewn trznego) na telewizorze. 1 Po wykonaniu wszystkich wymaganych po cze nale y nacisn przycisk [STANDBY/ON Q], aby w czy urz dzenie. 2 W czy telewizor. 3 Nacisn przycisk na pilocie telewizora, który umo liwia dost p do kana u wej cia zewn trznego. Mo e by on oznaczony SOURCE, AV, AUX lub SELECT (nale y odnie si do instrukcji obs ugi telewizora). Jest to prawid owy kana ogl dania ( ród o wej cia zewn trznego). Je li telewizor jest pod czony za pomoc kabla HDMI pojawienie si obrazu pocz tkowego mo e wymaga pewnego czasu. Po chwili od uruchomienia urz dzenia, na ekranie pojawi si ekran powitalny przy pierwszym uruchomieniu urz dzenia. 4.2 Ustawienia pocz tkowe Aby wprowadzi ustawienia pocz tkowe, nale y post powa zgodnie z poni sz procedur. 1 Gdy wy wietlony jest ekran powitalny u y przycisku [K / L], aby wybra opcj Next, a nast pnie nacisn przycisk [OK]. 2 Pojawi si ekran wyboru j zyka. U y przycisku [K / L / s / B], aby wybra j zyk, a nast pnie nacisn przycisk [OK]. Language Please select your language for on-screen display. Български Italiano Čeština Polski Nederlands Romana English Русский Français Slovenčina Deutsch Español Magyar 3 Pojawi si ekran Quick Start Mode (Tryb szybkiego uruchamiania). U y przycisku [K / L], aby wybra odpowiedni tryb, a nast pnie nacisn przycisk [OK]. 4 Pojawi si ekran Automatycznie wyszukuj najnowsze oprogramowanie. U y przycisku[k / L], aby wybra odpowiedni tryb, a nast pnie nacisn przycisk [OK]. 5 Pojawi si ekran ustawie sieciowych U y przycisku [K / L], aby wybra odpowiedni tryb, a nast pnie nacisn przycisk [OK]. Je li wybrana zostanie opcja Auto nale y odnie si do sekcji Auto na str. 39 w celu uzyskania dalszych informacji. Je li wybrana zostanie opcja R czne nale y odnie si do sekcji R cznie na str. 39 w celu uzyskania dalszych informacji. 18 PL

19 5. Informacje na temat odtwarzania 5.1 Informacje na temat odtwarzania P yty i pliki, które mo na odtwarza P yty, które mo na odtwarza Blu-ray Disc Wideo BD P yta Blu-ray 3D P yta wy cznie Blu-ray 3D BD-RE (wer. 2.1) (Nagrana w formacie BDMV) BD-R (wer. 1.1 / 1.2 / 1.3) (Nagrana w formacie BDMV) (P yty bez zamkni tej sesji nagrywania nie mog zosta odtworzone.) Wideo DVD DVD-RW (tylko p yty wideo z zamkni t sesj nagrywania) DVD-R (tylko p yty wideo z zamkni t sesj nagrywania) CD-DA (audio CD) CD-RW CD-R KODAK Picture CD DTS-CD Ze wzgl du na sta y rozwój formatu Blu-ray Disc pod k tem standardowej autoryzacji ustawie producent nie gwarantuje mo liwo ci odtwarzania przysz ych rozszerze formatu Blu-ray Disc przez niniejszy produkt. Nie mo na zagwarantowa mo liwo ci odtwarzania p yt 8 cm. Pliki, które mo na No niki odtwarza DVD-RW/-R AVCHD Przeno na pami USB Urz dzenia, które mo na pod cza Przeno na pami USB Pliki / dane, które mo na odtwarza AVCHD, DivX,MP3, WMA, JPEG, komentarze obraz w obrazie, napisy lub inne dodatki dla p yt BD-ROM wer. 2 (Profile 2.0 / Profile 1.1) O FORMACIE WIDEO DIVX: DivX to format wideo cyfrowego tworzony przez DivX, LLC, firm -córk Rovi Corporation. Niniejsze urz dzenie jest oficjalnym urz dzeniem DivX Certified odtwarzaj cym pliki w formacie DivX. Na stronie internetowej divx.com znajduje si wi cej informacji oraz narz dzia do konwersji plików na nagrania w formacie DivX. INFORMACJE NA TEMAT US UG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Niniejsze urz dzenie DivX Certified musi zosta zarejestrowane, aby mo liwe by o odtwarzanie zakupionych filmów DivX z us ugi Video-on-Demand (VOD). Aby uzyska kod rejestracyjny, nale y znale sekcj DivX VOD w menu konfiguracji urz dzenia. Wi cej informacji na temat jak zako czy rejestracj znajduje si na stronie vod.divx.com. Opisywane urz dzenie nie odtwarza p yt zawieraj cych pliki DivX z funkcj odtwarzania DivX GMC (Global Motion Compensation), która jest uzupe niaj c funkcj standardu DivX. DivX MP3 Windows Media Audio JPEG BD-RE/-R DVD-RW/-R CD-RW/-R Przeno na pami USB AVCHD (Advanced Video Coding High Definition) to format nagrywania i odtwarzania wideo w wysokiej rozdzielczo ci. PL 19

20 Zalecana specyfikacja AVCHD Niniejsze urz dzenie nie mo e odtwarza samodzielnych plików AVCHD (.m2ts,.mts lub.m2t) zapisanych na p ycie DVD lub skopiowanych na przeno n pami USB. P yta DVD lub przeno na pami USB zawieraj ca pliki AVCHD musi zawiera prawid ow struktur plików i folderów, spe niaj c wymogi specyfikacji formatu AVCHD. Nale y u y urz dzenia / oprogramowania zgodnego z AVCHD, aby wypali lub skopiowa pliki AVCHD na p yt DVD lub przeno n pami USB. (Wi cej informacji znajduje si w instrukcji obs ugi danego urz dzenia / oprogramowania.) DivX Dzia aj cy kodek plików :DivX 3.x, DivX 4.x, AVI DivX 5.x, DivX 6.x Maksymalny rozmiar : x przy 60 kl./s obrazu wideo Cz stotliwo :16kHz 48kHz próbkowania d wi ku Rodzaj sygna u audio : MPEG1 Audio Layer 3 (MP3), MPEG1 Audio Layer 2, Dolby Digital MP3 / WMA Cz stotliwo próbkowania Sta a przep ywno JPEG Rozdzielczo Górna warto graniczna Dolna warto graniczna Maksymalny rozmiar obrazu : 32kHz, 44,1kHz lub 48 khz : 112 kbps 320 kbps (MP3), 48 kbps 192 kbps (WMA) : x punktów (podpróbkowanie wynosi 4:4:4) x punktów (podpróbkowanie wynosi do 4:2:2) : 32 x 32 punkty :12MB Ograniczenia ilo ci folderów / plików Blu-ray Disc, DVD i przeno na pami USB 999 folderów (grup) i plików. CD 255 folderów (grup) i 999 cie ek / plików. Uwaga / Uwaga dotycz ca przeno nej pami ci USB C Uwaga Firma FUNAI nie ponosi odpowiedzialno ci je li urz dzenie nie obs uguje przeno nej pami ci USB ani nie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenie lub utrat danych zapisanych na przeno nej pami ci USB. Nie wolno podejmowa prób otwierania lub przerabiania przeno nej pami ci USB. Nie dotyka powierzchni styków palcami lub metalowymi przedmiotami. Niniejsze urz dzenie obs uguje przeno ne pami ci USB z systemem plików FAT16 / FAT32. Niniejsze urz dzenie nie obs uguje systemu plików NTFS. Niniejsze urz dzenie mo e nie czyta przeno nych pami ci USB sformatowanych na komputerze. W takim wypadku nale y ponownie sformatowa przeno n pami USB w niniejszym urz dzeniu i spróbowa ponownie. Nieu ywane przeno ne pami ci USB nale y przechowywa w przeznaczonych do tego celu etui. Niektóre przeno ne pami ci USB mog nie wspó pracowa z niniejszym urz dzeniem. Niniejsze urz dzenie mo e odczytywa karty SD za pomoc czytnika kart USB (nie ma w zestawie). - Czytane karty : Karta pami ci SD (8 MB 2 GB) Karta minisd (16MB 2GB) Karta microsd (256 MB 2 GB) Karta pami ci SDHC (4 GB 32 GB) Karta minisdhc (4 GB 8 GB) Karta microsdhc (4 GB 16 GB) - Czytane pliki : AVCHD / DivX / MP3 / WMA / JPEG Pod czona karta lub urz dzenie mo e nie zosta rozpoznane w zale no ci od typu czytnika kart USB. 20 PL

21 P yty i pliki nienadaj ce si do odtwarzania Opisywane urz dzenie nie b dzie odtwarza o nast puj cych p yt. CD-ROM CD-I (interaktywna p yta kompaktowa) DVD-RAM VSD (pojedyncza p yta wideo) DVD-Audio Video CD HD DVD SVCD Karta pami ci SDXC Karta pami ci microsdxc P yta z niezamkni t sesj nagrywania BD-RE (wer. 1.0) BD-RE (wer. 2.1) (nagrana w formacie BDAV) BD-R (wer. 1.1 / 1.2 / 1.3) (nagrana w formacie BDAV) P yta Blu-ray Disc zawieraj ca pliki AVCHD P yta hybrydowa Blu-ray Disc / DVD (odtwarzana wy cznie jako Wideo BD) P yta DVD-RW / -R nagrana w niezgodnym formacie nagrywania Super Audio CD B dzie s yszalny tylko d wi k w warstwie CD. D wi ku nagranego w warstwie o du ej g sto ci na p ycie Super Audio CD nie b dzie s ycha. Nie mo na zagwarantowa mo liwo ci odtwarzania p yt podwójnych. Niniejsze urz dzenie nie odtwarza z p yt materia ów chronionych przez Windows Media Digital Rights Management (DRM). Kody regionalne Niniejsze urz dzenie zosta o Wideo BD zaprojektowane do odtwarzania p yt Wideo BD z regionu oznaczonego B oraz p yt Wideo DVD z regionu oznaczonego 2 i ALL. Nie Wideo DVD mo na odtwarza p yt Wideo BD lub Wideo DVD z oznakowaniem 2 dla innych regionów. Nale y poszuka tych symboli na p ycie Wideo BD lub Wideo DVD. Je eli na p ycie Wideo BD lub Wideo DVD nie wida podanych symboli regionów, nie b dzie mo na odtwarza tej p yty w niniejszym urz dzeniu. Litera lub numer wewn trz kuli ziemskiej odpowiada regionowi wiata. P yta Wideo BD lub Wideo DVD z oznakowaniem dla okre lonego regionu mo e by odtwarzana tylko w urz dzeniu z tym samym kodem regionalnym. Wskazówki dotycz ce odtwarzania p yt Zawarto p yty jest zazwyczaj podzielona na sekcje lub foldery (grupy tytu ów / plików), zgodnie z poni sz ilustracj. Wideo BD, Wideo DVD, AVCHD tytu 1 tytu 2 rozdzia 1rozdzia 2rozdzia 1rozdzia 2rozdzia 3 Audio CD cie ka 1 cie ka 2 cie ka 3 cie ka 4 cie ka 5 DivX, MP3, Windows Media Audio, JPEG folder (grupa) 1 folder (grupa) 2 plik 1 plik 2 plik 3 plik 4 plik 5 PL 21

22 Opis ikon [ ] : ikona grupy (folderu) [ ] : ikona pliku wideo [ ] : ikona pliku muzycznego [ ] : ikona pliku filmowego [ Photo ] : ikona pliku zdj ciowego S owo foldery odnosi si do grup plików. S owo cie ki odnosi si do zawarto ci nagranej na p ycie audio. S owo pliki odnosi si do zawarto ci nagranej na p ycie w formacie AVCHD, DivX, MP3, WMA, JPEG (wraz z formatem KODAK Picture CD). Znaki nierozpoznane b d zast powane. 5.2 Obja nienia dotycz ce listy plików Lista plików wideo / muzycznych np. Tryb MP3 Lista Plików Strona w górę Strona w dół Lista plików zdj ciowych Zakładka Strona w górę Strona w dół 1 Numer bie cego pliku / czna liczba plików 2 Stan odtwarzania 3 Typ multimediów 4 Lista grupy (folderu) / pliku (miniatury) Sposób poruszania si po li cie cie ek / plików U y przycisku [K / L], aby przesuwa pod wietlenie w gór i w dó listy. Aby uzyska dost p do plików w grupie (folderu), nale y wybra grup (folder), a nast pnie nacisn przycisk [OK]. Nacisn przycisk [s] lub [RETURN], aby powróci do poprzedniej hierarchii. Nacisn przycisk [Czerwony] lub [Zielony], aby zmieni stron listy. Nacisn przycisk [Niebieski], aby powróci do ekranu trybu multimediów. Nacisn przycisk [HOME], aby wyj. 1 Czas odtwarzania bie cej cie ki 2 Stan odtwarzania 3 Typ multimediów 4 Lista grupy (folderu) / pliku 5 Nazwa p yty / przeno nej pami ci USB 6 Numer bie cej cie ki (pliku) / czna liczba cie ek (plików) 22 PL

23 5.3 Sposób wk adania p yty 1 P yt nale y wk ada etykiet skierowan w przód. Podczas wk adania p yty urz dzenie uruchomi si automatycznie. Za adowanie p yty mo e zaj chwil. 2 Aby wyj p yt, nale y nacisn przycisk [EJECT A]. C Uwaga Do szczeliny na p yt nie wolno wk ada monet ani innych przedmiotów. Je li p yta zostanie w o ona gdy urz dzenie pracuje w innym trybie (np. odtwarzanie z przeno nej pami ci USB), urz dzenie nie rozpocznie automatycznego adowania p yty. W takim przypadku nale y wybra opcj Dysk w menu g ównym, aby rozpocz adowanie p yty. Je li p yta nie mo e zosta wyj ta, nale y wykona jedn z poni szych procedur. - Nacisn i przytrzyma przycisk [EJECT A] przez co najmniej 5 sekund. - Nale y od czy od gniazdka, a nast pnie ponownie pod czy zasilacz AC, a nast pnie nacisn [EJECT A]. PL 23

24 6. ODTWARZANIE PODSTAWOWE 6.1 Odtwarzanie p yty 1 W o y p yt (odnie si do sekcji Sposób wk adania p yty na str. 23). W przypadku p yty Blu-ray Disc / DVD / audio CD lub p yty zawieraj cej tylko jeden typ plików, odtwarzanie rozpocznie si automatycznie. W przeciwnym wypadku nale y nacisn przycisk [B (play)]. Niektóre p yty mog wy wietli tytu lub menu p yty. W takim przypadku nale y odnie si do sekcji U ycie menu tytu ów / p yty / podr cznego na str Nale y wybra typ plików, które maj by odtwarzane, a nast pnie nacisn przycisk [OK]. Muzyka Muzyka 3 a Dla opcji Muzyka lub Wideo wy wietlona zostanie lista cie ek / plików. Nale y wybra grup (folder) lub cie k / plik, który ma zosta odtworzony, a nast pnie nacisn przycisk [B (play)] lub [OK], aby rozpocz odtwarzanie. Nale y odnie si do sekcji Lista plików wideo / muzycznych na str. 22 i sekcji Sposób poruszania si po li cie cie ek / plików na str. 22. b Dla opcji Zdj cie wy wietlony zostanie ekran miniatur. Nale y odnie si do sekcji Lista plików zdj ciowych na str. 22 i sekcji Sposób poruszania si po li cie cie ek / plików na str. 22. c Dla opcji AVCHD odtwarzanie rozpocznie si automatycznie. Aby przej do nast pnej cie ki / pliku: Nale y nacisn [G (przejd )]. Aby przej do poprzedniej cie ki / pliku: Nale y nacisn [H (przejd )]. Aby wstrzyma odtwarzanie: Nale y nacisn [F (pauza)]. Aby wróci do normalnego odtwarzania: Nale y nacisn [B (play)]. Aby zatrzyma odtwarzanie: Nale y nacisn [C (stop)]. Odtwarzanie b dzie odbywa si w trybie wznawiania po zatrzymaniu. Tryb wznawiania po zatrzymaniu Blu-ray Disc / DVD / AVCHD: Przy ponownym naci ni ciu przycisku [B (play)] odtwarzanie rozpocznie si od punktu, w którym zosta o zatrzymane. Audio CD / DivX : Przy ponownym naci ni ciu przycisku [B (play)] odtwarzanie rozpocznie si od punktu, w którym zosta o zatrzymane. Je li naci ni ty zostanie przycisk [OK] zamiast przycisku [B (play)], odtwarzanie rozpocznie si od pocz tku cie ki / pliku zamiast od punktu, w którym zosta o zatrzymane. MP3 / WMA / JPEG / KODAK Picture CD: Przy ponownym naci ni ciu przycisku [B (play)] lub [OK] odtwarzanie rozpocznie si od pocz tku aktualnego pliku. Po naci ni ciu przycisku [HOME] odtwarzanie zostanie zatrzymane i wy wietli si menu g ówne. Dla aplikacji BD-Java tryb wznawiania po zatrzymaniu mo e nie by dost pny. Je li naci ni ty zostanie przycisk [OK] zamiast przycisku [B (play)], odtwarzanie mo e zosta rozpocz te od pocz tku p yty, nawet je li w czony jest tryb wznawiania po zatrzymaniu. Tryb wznawiania po zatrzymaniu pozostaje aktywny nawet po wy czeniu zasilania, ale zostanie anulowany w przypadku wyj cia p yty. 24 PL

25 W przypadku p yt BD-RE/-R z wieloma granicami nie jest mo liwe rozpoznanie dodatkowo nagranych sekcji. W przypadku p yt DVD-RW/-R z wieloma granicami dodatkowo nagrane sekcje mog nie zosta rozpoznane. dotycz ca odtwarzania formatu JPEG / KODAK Picture CD Ka de naci ni cie przycisku [s / B] powoduje rotacj wy wietlonego obrazu o 90 stopni. Podczas odtwarzania nale y nacisn przycisk [TOP MENU], aby wy wietli ekran miniatur. Niniejsze urz dzenie spe nia wymogi wer. 7.0 formatu KODAK Picture CD. Szczegó owe informacje na temat KODAK Picture CD mo na uzyska w punktach wywo ywania filmów Kodak Inc. Ze wzgl du na status nagrywania na li cie mog si pojawi pewne foldery lub pliki, które nie nadaj si do odtwarzania. Wy wietlanie plików JPEG o wysokiej rozdzielczo ci trwa d u ej. Progresywnych plików JPEG (zapisanych w formacie progresywnym) nie mo na odtwarza na tym urz dzeniu. 6.2 Odtwarzanie p yty Blu-ray 3D Niniejsze urz dzenie mo e odtwarza p yty Bluray 3D zawieraj ce stereoskopowe wideo w formacie 3D. Aby ogl danie nagra Blu-ray 3D by o mo liwe, potrzebne s nast puj ce elementy: - Telewizor z mo liwo ci odtwarzania obrazów w formacie 3D - Kabel HDMI kompatybilny z formatem 3D - Okulary 3D - P yta Blu-ray 3D lub tylko p yta Bluray 3D 1 Nale y pod czy telewizor z mo liwo ci odtwarzania obrazów w formacie 3D za pomoc kabla HDMI kompatybilnego z formatem 3D. Nale y odnie si do sekcji Po czenie audio-wideo HDMI na str. 12. PL 2 Nale y w o y p yt Blu-ray 3D lub tylko p yt Blu-ray 3D. Nale y odnie si do sekcji Sposób wk adania p yty na str Odtwarzanie mo e rozpocz si automatycznie. W przeciwnym wypadku nale y nacisn przycisk [B (play)]. Niektóre p yty mog wy wietli tytu lub menu p yty. W takim przypadku nale y odnie si do sekcji U ycie menu tytu ów / p yty / podr cznego na str. 29. Aby wstrzyma odtwarzanie: Nale y nacisn [F (pauza)]. Aby wróci do normalnego odtwarzania: Nale y nacisn [B (play)]. Aby zatrzyma odtwarzanie: Nale y nacisn [C (stop)]. Odtwarzanie rozpocznie si w trybie wznawiania po zatrzymaniu i pojawi si menu g ówne. Tryb wznawiania po zatrzymaniu Przy ponownym naci ni ciu przycisku [B (play)] odtwarzanie rozpocznie si od punktu, w którym zosta o zatrzymane. C Uwaga Ogl danie nagra w formacie 3D mo e powodowa bóle g owy, zawroty g owy lub zm czenie. Aby unikn tych objawów, nale y unika d ugiego ogl danie nagra w formacie 3D. Ogl danie nagra w formacie 3D nie jest zalecane dla: - osób podatnych na chorob lokomocyjn, - dzieci poni ej siódmego roku ycia, - kobiet w ci y. Wi cej informacji na ten temat znajduje si w sekcji WA NE INFORMACJE DOTYCZ CE ZDROWIA I BEZPIECZE STWA W ODNIESIENIU DO TELEWIZORÓW 3D na str

26 Wi cej informacji na ten temat znajduje si w instrukcji obs ugi telewizora 3D. Gdy opcja Wyj cie 3D jest ustawiona na Auto (XX), a telewizor nie ma mo liwo ci odtwarzania obrazów w formacie 3D, odtwarzanie p yt Blu-ray 3D zostanie zmienione na format 2D, w zale no ci od p yty. Wysy anie formatu 3D mo na wy czy ustawiaj c opcj Wyj cie 3D na 2D. (Nale y odnie si do str. 36.) W przypadku niektórych p yt wy cznie Bluray 3D odtwarzanie w trybie 2D nie jest mo liwe. Je li prawid owe odtwarzanie formatu wideo 3D nie jest mo liwe, nale y ustawi opcj Typ 3D na takie samo ustawienie jak w telewizorze. (Nale y odnie si do str. 36.) Podczas odtwarzania mo na sprawdzi aktualny format odtwarzania (2D lub 3D) naciskaj c przycisk [DISPLAY]. Je li ustawienie Wyj cie 3D zostanie zmienione na 2D gdy urz dzenie pracuje w trybie wznawiania po zatrzymaniu podczas odtwarzania p yty Blu-ray 3D, informacje dotycz ce wznawiania zostan skasowane. 6.3 Odtwarzanie z przeno nej pami ci USB Z przeno nej pami ci USB mo liwe jest odtwarzanie plików w formacie AVCHD / DivX / MP3 / WMA / JPEG. Przeno na pami USB pozwala równie korzysta z nast puj cych funkcji. - Specjalne materia y dodatkowe dla p yty BD- ROM Profile 1 wer.1.1. (Wi cej informacji na temat specjalnych materia ów dodatkowych mo na znale w instrukcji do czonej do p yty.) - Funkcja BD-Live (BD-ROM wer. 2 Profile 2.0). (Wi cej informacji na temat BD-Live znajduje si na str. 32.) 1 Przeno n pami USB nale y pod czy do gniazda USB. 2 Nale y nacisn [HOME]. 3 U y przycisku [K / L / s / B], aby wybra opcj USB, a nast pnie nacisn przycisk [OK]. 4 Wykona kroki 2 i 3 w sekcji Odtwarzanie p yty na str. 24. Od czenie przeno nej pami ci USB W trybie zatrzymania nale y powoli wysun pami USB. C Uwaga W trakcie odtwarzania zawarto ci przeno nej pami ci USB nie wolno wyci ga pami ci ani prze cza urz dzenia w tryb oczekiwania. Grozi to usterk lub utrat danych z pami ci. Firma FUNAI nie ponosi odpowiedzialno ci je li przeno na pami USB nie jest obs ugiwana ani nie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenie lub utrat danych zapisanych na przeno nej pami ci USB. Je li karty SD s pod czane przez czytnik kart USB, dane BD-ROM zostan zapisane na pierwszej pod czonej karcie lub urz dzeniu. Informacje o wznawianiu zostan wykasowany, kiedy; - przycisk [C (stop)] zostanie naci ni ty przy w czonym trybie wznawiania po zatrzymaniu. - przeno na pami USB zostanie od czona. - urz dzenie zostanie prze czone w tryb oczekiwania. Nie wolno usuwa folderów ani plików na przeno nej pami ci USB z poziomu komputera. Niniejsze urz dzenie mo e nie czyta przeno nych pami ci USB sformatowanych na komputerze. Je li nazwa folderu lub pliku zawiera jeden z nast puj cych znaków nierozpoznawalnych, nazwa folderu lub pliku mo e nie by wy wietlona prawid owo. - Nierozpoznawalne znaki:., = + [ ] ; / \ : Niniejsze urz dzenie mo e odtwarza pliki w formacie AVCHD / DivX / MP3 / WMA / JPEG zapisane na karcie SD poprzez czytnik kart USB (nie ma w zestawie). 26 PL

27 6.4 Odtwarzanie nagra / muzyki / zdj z domowych serwerów multimedialnych z certyfikatem DLNA Niniejsze urz dzenie mo e odtwarza pliki wideo, muzyczne i zdj cia przechowywane na domowych serwerach multimedialnych z certyfikatem DLNA, które s pod czone do sieci domowej. Aby mo liwe by o korzystanie z tej funkcji, nale y pod czy urz dzenie do Internetu. Szczegó owe informacje znajduj si w instrukcji obs ugi urz dzenia z certyfikatem DLNA. 1 Pod czy niniejsze urz dzenie do Internetu. Nale y odnie si do sekcji Pod czanie do sieci na str Wprowadzi wymagane ustawienia po cze sieciowych. Nale y odnie si do sekcji Po czenie sieciowe na str Uruchomi domowy serwer multimedialny DLNA w sieci. 4 Nale y nacisn [HOME]. 5 U y przycisku [K / L / s / B], aby wybra opcj Sie domowa, a nast pnie nacisn przycisk [OK]. Niniejsze urz dzenie rozpocznie adowanie listy domowych serwerów. Aby anulowa adowanie listy, nale y nacisn przycisk [C (stop)]. Aby ponownie za adowa list domowych serwerów, nale y nacisn przycisk [Niebieski]. Aby powróci do katalogu g ównego, nale y nacisn przycisk [TOP MENU]. 6 Po za adowaniu lista domowych serwerów zostanie wy wietlona. Nale y wybra domowy serwer, do którego chcemy uzyska dost p, a nast pnie nacisn przycisk [OK]. 7 Pojawi si lista plików wybranego domowego serwera. Nale y wybra plik, który ma zosta odtworzony, a nast pnie nacisn przycisk [B (play)] lub [OK], aby rozpocz odtwarzanie. PL Je li wybrany zostanie folder, nale y wybra plik w danym folderze, a nast pnie nacisn przycisk [B (play)] lub [OK], aby rozpocz odtwarzanie. Sieć domowa Strona w górę Strona w dół Lista serwerów Nale y odnie si do sekcji Obja nienia dotycz ce listy plików na str. 22. Do sterowania odtwarzaniem nale y u y poni szych przycisków. Przycisk Funkcja Dla plików wideo nast pi [G (przejd )] odtwarzanie krokowe w trybie pauzy. [D (w przód)] Szybkie przegl danie do przodu/ / [E (w ty )] do ty u podczas odtwarzania. [F (pauza)] Wstrzymanie odtwarzania. [B (play)] Powrót do normalnego odtwarzania. Zatrzymanie odtwarzania. (Dla plików wideo nast pi odtwarzanie w trybie wznawiania po zatrzymaniu.) Tryb wznawiania po zatrzymaniu dla plików wideo Przy ponownym naci ni ciu przycisku [B (play)] [C (stop)] odtwarzanie rozpocznie si od punktu, w którym zosta o zatrzymane. Je li naci ni ty zostanie przycisk [OK] zamiast przycisku [B (play)], odtwarzanie rozpocznie si od pocz tku pliku zamiast od punktu, w którym zosta o zatrzymane. Powrót do katalogu g ównego [TOP MENU] listy plików. Na li cie domowych serwerów mo e zosta wy wietlone maks. 10 serwerów. System mo e rozpozna do plików (wraz z folderami). Nie b d wy wietlane poziomy 10. i g bsze. Niniejsze urz dzenie obs uguje nast puj ce formaty. (Formaty inne ni przedstawione poni ej nie s rozpoznawane.) - Wideo: MPEG 1, MPEG 2 PS, MPEG 2 TS / TTS - Muzyka: LPCM, MP3, WMA - Zdj cia: JPEG 27

NAGRYWARKA DVD / MAGNETOWID

NAGRYWARKA DVD / MAGNETOWID NAGRYWARKA DVD / MAGNETOWID WD6D-M101 INSTRUKCJA OBS UGI PAL SECAM Dla u ytkowników: Sprawd uwa nie numer modelu i numer seryjny znajduj cy si zty u urz dzenia i wprowad te informacje poni ej. Zachowaj

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Przegl d 1. Bezpiecze stwo u ycia 2. Warunki aplikacji HMI 3. Monta i pod czanie 4

SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Przegl d 1. Bezpiecze stwo u ycia 2. Warunki aplikacji HMI 3. Monta i pod czanie 4 Wst p Przegl d 1 SIMATIC HMI Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Instrukcja u ytkowa Bezpiecze stwo u ycia 2 Warunki aplikacji HMI 3 Monta i pod czanie 4 Ekran operatora 5 Konfiguracja systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. Podstawowy przewodnik str. 2. Spis tre ci str. 20. Autoryzowani sprzedawcy

INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY INSTRUKCJA. Podstawowy przewodnik str. 2. Spis tre ci str. 20. Autoryzowani sprzedawcy CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY http://www.olympus.com/ Biura: Dostawy towarów: Listy: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Niemcy Tel.: +49 40-23 77 3-0 / Faks: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Bardziej szczegółowo

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI PRZECZYTA INSTRUKCJ

SPIS TRE CI PRZECZYTA INSTRUKCJ SPIS TRE CI A. Ostrze enia dotycz ce bezpiecze stwa... 4 B. Informacje o wyrobie... 7 C. Instrukcje u ytkowania... 8 D. Konserwacja i obsługa... 15 DANE URZ DZENIA Tutaj nale y zapisa numer modelu i numer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga.

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga. MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR Instalacja i obs uga Model 1000 1PT Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz WIADCZENIE GWARANCYJNE Producent gwarantuje

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

MES-211 IMPORTER: DSV ; 8; 81-350 GD

MES-211 IMPORTER: DSV ; 8; 81-350 GD MES-211 IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 GDYNIA WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE Przed uruchomieniem lub ustawianiem tego produktu Proszê przeczytaæ ten podrêcznik u ytkownika

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo