Prezes ORL Mieczys³aw Szatanek: O ile nie zmieni siê sytuacja, rekomendujemy przepisywanie od 1 lipca br. leków ze 100-proc. [str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezes ORL Mieczys³aw Szatanek: O ile nie zmieni siê sytuacja, rekomendujemy przepisywanie od 1 lipca br. leków ze 100-proc. [str."

Transkrypt

1 ISSN egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2012 nr 6 7 Prezes ORL Mieczys³aw Szatanek: O ile nie zmieni siê sytuacja, rekomendujemy przepisywanie od 1 lipca br. leków ze 100-proc. odp³atnoœci¹ [str. 1] Maciej Piróg: Brak jest koordynacji [str. 4] Lekarze kontra urzêdnicy, niuanse praktyki lekarskiej [str. 3, 6] Warszawa Wola 20 lat [str. 32] Antoni Ostaszewski lekarz, o³nierz, spo³ecznik [str. 51]

2

3 Fot. R. Klimkowska Rzeczywistoœæ i bajki adnych dobrych wieœci. Z Ministerstwa Zdrowia, jak do tej pory, wieje ch³odem i obojêtnoœci¹. Nie widaæ chêci wspó³pracy z izb¹ lekarsk¹. Zamiast skupiæ siê na standardach i wytycznych leczenia opracowanych przez towarzystwa naukowe, ministerstwo nie chce siê wycofaæ z refundacji wed³ug wskazañ rejestrowych. W dalszym ci¹gu, mimo odwo³ania Jacka Paszkiewicza, brak w³aœciwie wspó³pracy z NFZ. W proponowanych umowach mamy na razie kodeks karny za najdrobniejsze pomy³ki. To upór wbrew prawu, bo Sejm dokona³ zmian w ustawie, choæ NFZ dzia³a jakby jeszcze siê o nich nie dowiedzia³. Dalej brnie w patologiczne dzia- ³ania, maj¹ce na celu tylko oszczêdnoœci i kontrole. Jeœli dyrektorzy placówek leczniczych i lekarze prywatnie praktykuj¹cy podpisz¹ te chore umowy, to nikt ju nie bêdzie w stanie im pomóc w obronie przed szalonymi grzywnami za wyimaginowane przewinienia, np. za brzydki charakter pisma. Ja tej umowy nie podpiszê i apelujê do wszystkich o to samo. Zagl¹dajcie na stronê internetow¹ izby lekarskiej po aktualne informacje. Zapad³ wprawdzie korzystny wyrok s¹du powszechnego, oddalaj¹cy niezasadn¹ i wygórowan¹ karê zastosowan¹ przez NFZ wobec lekarza, ale na pewno podjêto w NFZ prace, by karanie udoskonaliæ. Bo po co udoskonalaæ co innego, jeœli wszystko jest jak w bajce, tyle e koszmarnej. Czekamy na nowego prezesa NFZ! Czêsto spotykam siê i rozmawiam ze starszymi lekarzami. Dla nich nadesz³y wyj¹tkowo ciê kie czasy. Nie chcê u ywaæ s³ów emeryt czy rencista, bêdê pisa³ senior, bo to s³owo brzmi znacznie dostojniej i lepiej pasuje do takich wartoœci jak dojrza³oœæ, doœwiadczenie i yciowa m¹droœæ. Wielu seniorów zachowuje aktywnoœæ zawodow¹, co wynika nie tylko z zami³owania do sztuki medycznej i zapotrzebowania na ich wiedzê, ale równie z ich trudnej sytuacji materialnej, o czym mówi¹ niechêtnie (szczególnie ci samotni i najbiedniejsi). W celu wsparcia naszych seniorów wykorzystujemy fundusz ROZTERKI PREZESA samopomocy, ale stworzyliœmy te Fundacjê Pro Seniore, której zadaniem jest zbieranie œrodków finansowych. Niestety wielkie starania owocuj¹ mizernym skutkiem. Na udzia³ w balach charytatywnych trudno namówiæ kole anki i kolegów. Aukcje przeprowadzane podczas tych imprez przynosz¹ skromne dochody, poni ej oczekiwañ. Darowizny w postaci 1 proc. podatku, mimo ci¹g³ych apeli w Pulsie i na stronie internetowej, przekazuj¹ nieliczni lekarze. Dlaczego stajemy siê tak nieczuli? Co nami kieruje, e cz³owiek oddala siê od drugiego cz³owieka? A przecie ka dy z nas powinien byæ wra liwy, reagowaæ na troski, bol¹czki, k³opoty nie tylko chorego, ale równie starszej kole anki czy kolegi, od których uczyliœmy siê zawodu, których powinniœmy szanowaæ i otaczaæ opiek¹. Szukam rozwi¹zañ, bo jestem wdziêczny ka demu, kto nauczy³ mnie czegoœ w zawodzie i yciu. Wspólnie z prezesem Fundacji Pro Seniore Andrzejem Surowieckim dzia³amy, aby ka dy lekarz móg³ do³o yæ w³asn¹ cegie³kê pomocy, wchodz¹c bez ponoszenia kosztów na okreœlon¹ stronê informacyjno-naukow¹ w Internecie. Wiêcej napiszê o tym bli ej fina³u tej akcji. Gor¹co zachêcam te do korzystania z programu e-learningowego prowadzonego przez izbê, który umo liwia gromadzenie punktów edukacyjnych. Przypominam, e program ten, o wartoœci 3,5 mln z³, realizowany jest ze œrodków unijnych i jeœli nie spe³nimy za³o onych kryteriów, bêdziemy musieli œrodki te zwróciæ, a to by³oby bardzo niekorzystne. Niebawem koñczymy kolejny okres rozliczenia punktów edukacyjnych, wiêc czas ju o tym pomyœleæ. Poniewa zbli a siê okres wakacyjnych urlopów, yczê wszystkim udanego wypoczynku i szczêœliwego czasu w gronie rodzinnym lub przyjació³. yczê oderwania siê choæ na chwilê od ob³êdu koszmarnej rzeczywistoœci i nabrania si³ na dalsze zmaganie siê z problemami stwarzanymi przez nieomyln¹ w³adzê. Ü Warszawa, 14 czerwca 2012 r. Mieczys³aw Szatanek APEL Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 15 czerwca 2012 r. Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie, bior¹c pod uwagê zalecenia Naczelnej Rady Lekarskiej, Konwentu Prezesów Okrêgowych Rad Lekarskich oraz organizacji lekarskich zrzeszonych w Porozumieniu Organizacji Lekarskich, jeœli sytuacja w zakresie wystawiania recept nie zmieni siê, rekomenduje wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom, bez wzglêdu na rodzaj zatrudnienia i miejsca wykonywania zawodu, wystawianie od 1 lipca 2012 r. recept na 100 proc. Jednoczeœnie Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie wyra a uznanie wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom, którzy nie podpisali aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o wystawianie recept. patrz: nr 6 7 ( ) czerwiec lipiec

4 NA MARGINESIE Nowy prezes i co dalej? Nr 6 7 ( ) czerwiec lipiec 2012 Na ok³adce: Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie (fot. E. Gwiazdowicz-W³odarczyk) Rysunek autorstwa Krzysztofa Rosieckiego W numerze m.in.: rozterki prezesa 1 trzy pytania do... 4 Prawne niuanse praktyki lekarskiej... 6 Czy podpisaæ umowê o recepty? 8 Przekszta³caæ czy nie Narada reumatologów 12 u nas w samorz¹dzie 16 dokumenty OZL i ORL 18 Otwarcie ŒCS w Kajetanach 24 etyka 26 Szukaj¹c dobrych rozwi¹zañ 28 Biegli s¹dowi z medycyny 31 nasze lecznictwo 32 Komunikat maz. wojewódzkiego inspektora sanitarnego 35 polemiki Kiedy nie umar³ jeszcze cz³owiek? 36 Karta Specjalisty Medycznego 38 walka z gruÿlic¹ 41 Dom Lekarza Seniora 42 walka z rakiem 44 Dentopolis z Mazowsza 48 sylwetki 51 Trudna droga do innowacyjnoœci 54 Barometr dla kardiologii 55 muzy i my 56, 63 Order dla prof. J. Jurkiewicza 59 wspomnienia 60 nowe przepisy prawne 61 felietony: w Gwiazdowicz-W³odarczyk 2 w Karczewski 13 w Balicki 14 w Walewski 14 w Jankowska 46 w Borowicz 55 w SMS z Krakowa 58 w Müldner-Nieckowski 58 Wpo³owie czerwca br. minister Ar³ukowicz wyst¹pi³ do konsultantów krajowych o przekazanie wyników kontroli przeprowadzanych przez nich w przedmiocie dostêpnoœci œwiadczeñ zdrowotnych. Termin przekazania informacji by³ typowy dwa dni. Zastanawiaj¹ce jest, dlaczego minister nie zwróci³ siê w tej sprawie do NFZ, który prowadzi tak¹ ocenê i zamieszcza j¹ nawet na stronach internetowych swoich oddzia³ów. Wiêkszoœæ konsultantów krajowych i wojewódzkich podkreœla, e od wielu lat obowi¹zuj¹cy system kontraktowania przez NFZ œwiadczeñ powoduje ograniczenia dostêpnoœci œwiadczeñ i nie zachêca do podnoszenia ich jakoœci. O tych problemach dyskutowano m.in. w czasie posiedzenia Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia w maju br. Wiadomoœci¹ najwa niejsz¹ jednak dla œrodowiska lekarskiego w ostatnich tygodniach by³ wniosek ministra zdrowia Bartosza Ar³ukowicza o odwo³anie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza. Przedstawiciele œrodowiska lekarskiego od dawna d¹ yli do jego odwo³ania bezskutecznie. Teraz przez kilka dni wszyscy w napiêciu oczekiwali, czy premier Donald Tusk przyjmie ten wniosek. Arogancja prezesa NFZ i bezwzglêdnoœæ w traktowaniu œwiadczeniodawców, a zw³aszcza postawa w trakcie negocjacji dotycz¹cych karania lekarzy za b³êdy w wystawianiu recept na leki refundowane by³y powszechnie znane. Omal nie doprowadzi³y do przerwania prowadzonych wtedy negocjacji. Jest oczywiste, e odwo³anie teraz Paszkiewicza nie ma nic wspólnego z wielokrotnymi wyst¹pieniami organizacji lekarskich i nielekarskich. Co siê sta³o, e dopiero teraz minister zdrowia, po ponad 6 miesi¹cach sprawowania funkcji, uzna³ e nie chce pracowaæ z Jackiem Paszkiewiczem? Kto bêdzie nowym prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i czy jego rola bêdzie ulegaæ marginalizacji w zwi¹zku ze zniesieniem monopolu NFZ, co zapowiada³ Bartosz Ar³ukowicz w czasie styczniowego Krajowego Zjazdu Lekarzy. Do tej pory to prezes NFZ de facto kreowa³ politykê zdrowotn¹ pañstwa, a nie, jak mówi Konstytucja RP, minister zdrowia. Dlaczego p.o. prezes NFZ Zbigniew Teter w porozumieniu z ministrem Ar³ukowiczem nie zmieni³, w trybie pilnym, niekorzystnych dla lekarzy zapisów w nowych umowach o wypisywanie recept oto jest pytanie. Mo e to gra na czas? Bez zmiany prawa i zwiêkszenia nak³adów wymiana prezesa NFZ niewiele da, bo od samego mieszania herbata nie staje siê s³odsza. Ü Ewa Gwiazdowicz-W³odarczyk WYDAWCA MIESIÊCZNIKA PULS : Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie REDAKCJA: Warszawa, ul. Kozia 3/5, lok. 31, faks , REDAKTOR NACZELNA: Ewa Gwiazdowicz-W³odarczyk, tel , SEKRETARZ REDAKCJI: Krystyna Bie añska, tel , KOLEGIUM REDAKCYJNE: Stanis³aw Ancyparowicz, W³odzimierz Cerañski, Janusz Garlicki, Wies³aw Jêdrzejczak, Tadeusz Kalbarczyk, Jerzy Kruszewski, Wojciech Maria Kuœ, Ryszard Majkowski, Stanis³aw Niemczyk, Gra yna Pacocha, Wojciech Rowiñski, Danuta Samolczyk-Wanyura, Mieczys³aw Szatanek, Tadeusz To³³oczko, Maria Wierzbicka, Andrzej W³odarczyk KOMENTATORZY: Marek Balicki, Janina Jankowska, Pawe³ Walewski PUBLICYŒCI: Ewa Dobrowolska, Ma³gorzata Kukowska- -Skarbek WSPÓ PRACUJ : Jerzy Borowicz, Beata Kozyra- ukasiak, Anna Mazurkiewicz, Piotr Müldner-Nieckowski, Krzysztof Sankiewicz, Ewa Waluœ, Justyna Wojteczek, Tadeusz M. Zielonka SEKRETARIAT REDAKCJI: Iwona Stawicka, tel ZG OSZENIA ZMIAN ADRESÓW: tel , REKLAMA I MARKETING: Renata Klimkowska, tel./faks , tel , OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artmedia Partners, tel KOREKTA: Lidia Sadowska-Szlaga DRUK: Elanders Polska Sp. z o.o., P³oñsk, ul. Mazowiecka 2, tel , Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji artyku³ów i listów, dokonywania skrótów oraz zmian tytu³ów. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 2 nr 6 7 ( ) czerwiec lipiec 2012

5 AKTUALNOŒCI Lekarze kontra urzêdnicy pi³ka w grze W meczu lekarze kontra Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia dotychczasowy wynik to 1:2. Wprawdzie uda³o siê usun¹æ bezsensowne zapisy o karach dla lekarzy z ustawy refundacyjnej, ale powróci³y w zarz¹dzeniu prezesa NFZ. Nie uda³o siê te œrodowisku lekarskiemu przekonaæ decydentów do zmiany ustawy refundacyjnej w zakresie przepisów dotycz¹cych (co do zasady) refundacji leków na podstawie charakterystyki produktu leczniczego. Okaza³o siê, e zwyciêstwo, polegaj¹ce na szybkiej nowelizacji ustawy refundacyjnej w kwestii kar, by³o chwilowe. Decyzja, e w trójk¹cie: lekarze, MZ i NFZ, wypracowany zostanie wspólny wzór umowy o wystawianie recept refundowanych by³a mydleniem oczu. Tê potyczkê minister zdrowia Bartosz Ar³ukowicz rozegra³ zgrabnie. Kiedy Jacek Paszkiewicz wys³a³ list do premiera o fiasku porozumienia, minister taktycznie nabra³ wody w usta. Kiedy otrzyma³ zarz¹dzenie, w którym skopiowane zosta³y usuniête z ustawy paragrafy o karach dla lekarzy, zg³osi³ po cichu pewne zastrze enia. By³ za, a nawet przeciw. Czy móg³ wiêcej? Oczywiœcie. Lekarze na ogó³ nie zdaj¹ sobie sprawy z tego, e art. 106 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych nakazuje ministrowi zdrowia stwierdzenie niewa noœci uchwa³y lub decyzji, w ca³oœci lub w czêœci, w przypadku gdy: 1) narusza ona prawo lub 2) prowadzi do niew³aœciwego zabezpieczenia œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Bartosz Ar³ukowicz nie stwierdzi³ niewa noœci choæby fragmentu spornego zarz¹dzenia, mimo e zarówno wiele opinii prawnych, jak i kszta³tuj¹ca siê linia orzecznictwa s¹dowego wskazuj¹ na sprzecznoœæ nak³adanych przez NFZ kar z kodeksem cywilnym. Bartosz Ar³ukowicz wyre yserowa³ tê potyczkê. Jego kolejnym ruchem by³ wniosek o odwo³anie Paszkiewicza. Ucieszyli siê niemal wszyscy. Problem w tym, e ywotne dla œrodowiska lekarskiego sprawy nadal pozostaj¹ nieza³atwione (przynajmniej do chwili druku tego numeru Pulsu ). Zagraniu z wnioskiem o odwo³anie Paszkiewicza towarzyszy³ szereg medialnych wyst¹pieñ i drobnych zagrywek dla podreperowania nadszarpniêtego wizerunku u kolegów lekarzy. Na przyk³ad doœæ nieoczekiwane by³o dla Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie spotkanie z wiceminister zdrowia Agnieszk¹ Pachciarz. Oczywiœcie nie by³o niezaplanowane; sedno le y w tym, e bardzo rzadko wysoki rang¹ urzêdnik Ministerstwa Zdrowia (o funduszu lepiej tu nawet nie wspominaæ) odpowiada na zaproszenie ze strony ORL. Efekt? Jest szansa na wznowienie rozmów dotycz¹cych wzoru umowy o wystawianie recept na leki refundowane powiedzia³a wiceminister podczas posiedzenia 25 maja, zaznaczaj¹c, e nie mo e sk³adaæ deklaracji, z uwagi na tocz¹c¹ siê procedurê odwo³awcz¹ prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza. Cz³onkowie ORL us³yszeli, e prezes funduszu ma prawo wydaæ zarz¹dzenie dotycz¹ce wzoru umowy oraz e zapisy o karach umownych s¹ standardowo treœci¹ tego typu umów. Agnieszka Pachciarz (choæ z wykszta³cenia jest prawniczk¹) nie z³o y³a jednak adnych deklaracji po wys³uchaniu argumentów cz³onków rady i radców prawnych izby, e zapisy we wzorze umowy naruszaj¹ kodeks cywilny. Odpowiedzia³a jedynie rozwa aniami natury ogólnej o zasadach miareczkowania kar i listy przewinieñ, za jakie mo na karaæ. Na pytanie, jak nale y rozumieæ udokumentowane wzglêdy medyczne, odpowiada³ dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Artur Fa³ek (z wykszta³cenia lekarz). Wed³ug przedstawiciela ministerstwa pojêcie to oznacza rozpoznanie, do którego czasami wystarczy wywiad lekarski, a czasem konieczne s¹ badania diagnostyczne. Tej definicji nie znajdziemy w tzw. s³owniczku do ustawy, a tego domagaj¹ siê lekarze. Kolejne dni przynios³y rewelacje, które czêœæ mediów zaczê- ³a nazywaæ nowym otwarciem. Bartosz Ar³ukowicz zapowiedzia³ m.in., e chce, by fundusz p³aci³ za osi¹gniêty efekt leczenia, a nie tylko za realizacjê procedur, by zacieœniæ wspó³pracê miêdzy lekarzem rodzinnym, specjalist¹ i szpitalem, a tak e podnieœæ jakoœæ leczenia. Nowy prezes ma wspó³uczestniczyæ w tym dziele. Ale nadal nie ma projektu ustawy o jakoœci w ochronie zdrowia (a zapowiadano, e bêdzie gotowy wczesn¹ wiosn¹). Lektura ustawy o œwiadczeniach nie pozostawia zaœ w¹tpliwoœci, e w naszym systemie prezes NFZ to stra nik pieniêdzy i dyscypliny bud etowej. Odpowiada nie tyle za jakoœæ leczenia, ile za gospodarowanie œrodkami finansowymi. Bartosz Ar³ukowicz nie mówi³, jak zamierza doprowadziæ do p³acenia za osi¹gniêty efekt leczenia. Na marginesie mo na tu tylko dodaæ, e jedno z najpowa niejszych czasopism medycznych opublikowa³o ostatnio dane o kilkuletnim pilota u takiego systemu w Medicaid i Medicare. W uproszczeniu mo na powiedzieæ, e rezultat by³ taki, e wzros³y koszty, a wskaÿniki zdrowotne pozosta³y takie same... NFZ og³osi³, e lekarze w znakomitej wiêkszoœci podpisali umowy kwestionowane przez samorz¹d lekarski, OZZL, Porozumienie Zielonogórskie i inne œrodowiska medyczne. Jak teraz tê abê zjeœæ? Niewykluczone, e fundusz szerzy propagandê sukcesu. Jeœli jednak rzeczywiœcie wiêkszoœæ lekarzy podpisa³a feralne umowy, tym samym wytr¹ci³a broñ walcz¹cym o zmianê umów. W kontekœcie kar nak³adanych przez NFZ trzeba pamiêtaæ, e zmniejszaj¹ siê wp³ywy ze sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne. Wynika to z ogólnej sytuacji finansowej obywateli. Fundusz bêdzie walczy³ o ka d¹ z³otówkê, mimo e suma kar na³o onych na lekarzy wci¹ nie jest imponuj¹ca, jeœli siê j¹ porówna z rocznymi przychodami NFZ. Samorz¹d nadal mo e walczyæ zarówno o zmianê praktyki karania lekarzy przez fundusz, jak i o zmianê nieszczêsnych zapisów wi¹ ¹cych refundacjê z Charakterystyk¹ Produktu Leczniczego. W tym drugim wypadku mo e liczyæ na ca³kowit¹ przychylnoœæ mediów, zw³aszcza w sytuacji, gdy wyt³umaczy im, e jest to dzia³anie na rzecz chorych. Lekarze mog¹ te przybli- aæ ten problem swoim pacjentom. Pi³ka w grze. Ü Justyna Wojteczek nr 6 7 ( ) czerwiec lipiec

6 TRZY PYTANIA DO... MACIEJ PIRÓG DORADCA PREZYDENTA RP, BY Y DYREKTOR INSTYTUTU POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA, OBECNIE DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO WUM W BUDOWIE Brak jest koordynacji Dlaczego postanowi³ pan, po dziesiêciu latach kierowania Centrum Zdrowia Dziecka, nie ubiegaæ siê ponownie o stanowisko szefa instytutu? Zmêczenie materia³u? Od niedawna jest pan dyrektorem powstaj¹cego Szpitala Pediatrycznego WUM Fot. arch. IPCZD Pó³ roku przed up³ywem mojej drugiej kadencji na stanowisku dyrektora Centrum Zdrowia Dziecka zacz¹³em dochodziæ do wniosku, e po dziesiêciu latach nale y coœ zmieniæ. Pozostawanie w jednym miejscu pracy ma wartoœæ dla profesjonalisty medycznego, dla lekarza, lecz niekoniecznie dla zarz¹dzaj¹cych. Myœlê, e jest moment, w którym dyrektor powinien, nawet wtedy, kiedy wszystko idzie dobrze, zastanowiæ siê, czy nie odejœæ, bo to umowne zmêczenie materia³u, o którym pani redaktor mówi, dzia³a w dwie strony. Trzeba pamiêtaæ, e nie tylko osoba zarz¹dzaj¹ca mo e mieæ doœæ, ale tak e wspó³pracownicy, nawet je eli nie jest to przez nich artyku³owane. Zmiana dyrektora nie jest czymœ oczekiwanym, to wypalenie siê czynników motywuj¹cych do dzia³ania. Nasila siê zw³aszcza kiedy osoba zarz¹dzaj¹ca ma œwiadomoœæ, e nic nie mo e zrobiæ w sytuacji, jaka istnieje mniej wiêcej od czterech lat. Wtedy, gdy system z góry skazuje j¹ na pora kê. Pierwszym powodem podjêcia decyzji o odejœciu by³a wiêc potrzeba zmiany. Drugim to, e moje czteroletnie starania, i coraz g³oœniejsze upominanie siê i mówienie, dlaczego jest tak Ÿle w pediatrii i w konsekwencji Ÿle w finansach instytutu, pozostawa³y g³osem wo³aj¹cego na puszczy. Doprecyzowuj¹c, myœlê o patologicznej wycenie œwiadczeñ pediatrycznych przy wprowadzaniu Jednorodnych Grup Pacjentów, co doprowadzi³o wszystkie, nawet te najlepiej zarz¹dzane, placówki pediatryczne do narastaj¹cego zad³u ania siê. S¹dzê, e niezg³oszenie siê adnego kandydata do pierwszej tury konkursu na stanowisko dyrektora CZD œwiadczy o powadze sytuacji. By³em tym faktem zbudowany. Mówiê tak, choæ wiem, e mo e to dziwnie brzmieæ. Ale uwa am, e brak chêtnych dowodzi, i ludzie, którzy chc¹ zarz¹dzaæ i zarz¹dzaj¹ innymi szpitalami, maj¹ œwiadomoœæ jak powa nych obowi¹zków siê podejmuj¹. Proszê zauwa yæ, e na odbywaj¹cy siê w tej chwili konkurs na dyrektora Okulistycznego Szpitala Klinicznego w Warszawie w pierwszej turze zg³osi³o siê 12 kandydatów. Odpowiadaj¹c na ostatni¹ czêœæ pytania pani redaktor potwierdzam, e przyj¹³em propozycjê rektora prof. Marka Krawczyka, który zaproponowa³ mi kierowanie budow¹ Klinicznego Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który powstaje przy ul. Banacha. To dla mnie kolejne nowe wyzwanie. 4 nr 6 7 ( ) czerwiec lipiec 2012

7 Czy, jako wieloletni dyrektor instytutu badawczo- -naukowego, nie uwa a pan, e powinna powstaæ odrêbna ustawa o szpitalach klinicznych? Ustawa o szpitalach klinicznych by³aby pewnym sposobem na rozwi¹zanie istniej¹cych problemów, chocia mo e to trochê ju anachroniczne spojrzenie. Mówiliœmy o niej w latach 90. XX w. (!), wiêc dosyæ dawno. W tej chwili, kiedy mamy ju szpitale prywatne i niepubliczne, spó³ki prawa handlowego oraz publiczne zak³ady opieki zdrowotnej, a tak e szpitale akademickie i instytuty badawcze, potrzebne jest unormowanie prawne, które pozwoli³oby im rzeczywiœcie sprawnie funkcjonowaæ. Szpitale trzeciego poziomu referencyjnego ulegaj¹ degradacji i trzeba je ratowaæ. Niestety na drodze stoj¹ m.in. zarz¹dzenia prezesa NFZ. Minister jest w³aœciwie ubezw³asnowolniony... Organem za³o ycielskim dla szpitali klinicznych i instytutów s¹ uczelnie medyczne i Minister Zdrowia, czyli dwa organy, które albo nie maj¹ pieniêdzy, albo nie mog¹ ich daæ, bo prawo na to nie pozwala. W trochê lepszej sytuacji s¹ kliniki na bazie obcej, czyli w szpitalach, dla których organem za³o ycielskim jest samorz¹d czêsto dofinansowuj¹cy swoje placówki. Mo na siê zastanawiaæ, czy to dobrze, e jest a tyle organów. Je eli mówimy o szpitalach klinicznych, to ka dy ma coœ innego na myœli. Co innego myœli p³atnik, co innego mówi MZ, co innego uczelnia, czy dyrektor szpitala klinicznego. To jest powód gorszej sytuacji politycznej szpitali klinicznych. Pacjent, który wybiera ten szpital, trafia do niego, bo musi. Nie mo e byæ odes³any gdzieœ dalej, bo przecie szpital kliniczny jest ostatnim ogniwem w systemie leczenia. To w tych placówkach si³¹ rzeczy leczy siê najdro ej, bo do nich trafiaj¹ chorzy z powik³aniami i najtrudniejsze przypadki. Dodatkowe koszty rodzi szkolenie przed- i podyplomowe. Do decydentów nie dociera jednak fakt, e wymienione okolicznoœci powinny powodowaæ znacznie wy sze finansowanie tych szpitali. Samorz¹d lekarski uwa a, e system ochrony zdrowia w Polsce, mimo wielu prób poprawy jego stanu, jest niewydolny. Je eli podziela pan ten pogl¹d co sprawia, e szpitale nie mog¹ sprawnie funkcjonowaæ. Co trzeba zrobiæ, eby to siê uda³o? Ekonomiœci uwa aj¹, e w Polsce nie mamy prawdziwego systemu ubezpieczeniowego. Istnieje dysproporcja miêdzy kwotami na ochronê zdrowia w dyspozycji NFZ 65 mld z³, i w bud ecie centralnym 5 mld, nie mówi¹c ju o pieni¹dzach bezpoœrednio wydawanych na leczenie przez pacjentów. Taki system nie wystêpuje w Europie. Zdecydowanie powinniœmy czêœæ pieniêdzy odzyskaæ ze sk³adki, dlatego e wed³ug mnie na kupowanie œwiadczeñ zdrowotnych pieniêdzy nie brakuje. Brakuje polityki zdrowotnej, bo w Polsce odpowiedzialny za ni¹ powinien byæ minister zdrowia, a w rzeczywistoœci kieruje ni¹ prezes NFZ. To, co dzia³o siê pod koniec mojej pracy jako dyrektora CZD we wspó³pracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, by³o chore. Uwa am, e system kas chorych by³ znacznie lepszym systemem ni obecny. Mo e zatem rozwi¹zaniem jest decentralizacja, ale z central¹ w Ministerstwie Zdrowia, które odpowiada³oby rzeczywiœcie za politykê zdrowotn¹, oraz dodatkowo finansowanie bud etowe dla wysokiej specjalistyki, czyli trzeciego poziomu referencyjnego. P³atnik kupowa³by œwiadczenia. Produkcja œwiadczeñ, czyli poda, zale a³aby od ich wyceny. Niepotrzebnie zajmujemy siê te tak mocno form¹ prawno-organizacyjn¹ szpitali, np. kwesti¹ czy to bêd¹ spó³ki, czy placówki prywatne. Szpitale powinny mieæ cel i zadania, o czym zreszt¹ mówi³a minister Kopacz, przedstawiaj¹c pakiet ustaw zdrowotnych. Teraz brak jest przede wszystkim koordynacji. Ü pyta³a Ewa Gwiazdowicz-W³odarczyk REKLAMA nr 6 7 ( ) czerwiec lipiec

8 PRAWO I MY Prawne niuanse pr czyli o czym ka dy doktor wiedzieæ powinien Coraz czêœciej pacjenci wytaczaj¹ lekarzom procesy i coraz wy sze kwoty odszkodowañ i zadoœæuczynieñ orzekaj¹ w takich sprawach s¹dy. Maj¹c to na uwadze, warto o kilku rzeczach w codziennej praktyce pamiêtaæ. Po pierwsze: dokumentacja Roœnie grono lekarzy, którzy na wstêpie mieli gorsz¹ pozycjê w procesie, ze wzglêdu na Ÿle prowadzon¹ dokumentacjê medyczn¹. Trzeba j¹ prowadziæ starannie, czytelnie i na bie ¹co. Nale y pracowicie umieszczaæ opis wywiadu (zawieraj¹cego tak e informacje o œrodowisku pacjenta i jego trybie ycia), badania przedmiotowego, stwierdzonych objawów, wyników badañ, rozpoznania, wybranej metody leczenia, wymieniaæ wypisane leki i podawaæ ich dawkowanie, zalecenia odnoœnie do diety itp. Trzeba te odnotowaæ fakt, e pacjent zosta³ poinformowany o maj¹cym nast¹piæ procesie leczenia i wyrazi³ na nie zgodê. Ka de skreœlenie czy dopisek musi byæ opisany, poœwiadczony podpisem, dat¹ i piecz¹tk¹. Niestaranna, wybrakowana dokumentacja medyczna w s¹dzie zawsze œwiadczy na niekorzyœæ lekarza. Po drugie: œwiadoma zgoda pacjenta Niedawno do izby przyjêæ jednego z mazowieckich szpitali zosta³a przez mê a przywieziona pacjentka, która go³ymi palcami stopy podczas biegu uderzy³a o próg. W wyniku tego urazu paluch znajdowa³ siê pod k¹tem ostrym w stosunku do reszty palców. Lekarz w izbie przyjêæ, po wys³uchaniu historii tego zdarzenia i obejrzeniu palucha (tylko tego palucha), bez wyjaœnienia i bez ostrze enia chwyci³ go i szarpn¹³, próbuj¹c nastawiæ (prawdopodobnie, bo celu swojego dzia³ania nie wyjaœni³). Pacjentka z powodu bólu wyrwa³a stopê. Lekarz zapyta³, czy chce, by jej pomóg³. Pacjentka oczywiœcie wyrazi³a zgodê, ale zastrzeg³a, e nie chce, by j¹ to tak bola³o. Kolejna próba nastawienia palucha zakoñczy³a siê podobnie, z tym e dosz³o do awantury z przygl¹daj¹cym siê temu mê em pacjentki. W koñcu zaj¹³ siê ni¹ inny lekarz, który po oglêdzinach stopy zleci³ przeœwietlenie rtg. Wykaza³o ono z³amanie koœci palucha z przesuniêciem. Nastawienie tym razem odby³o siê po zaaplikowaniu znieczulenia. Co mo e groziæ pierwszemu lekarzowi? Co najmniej powództwo cywilne za podjêcie interwencji lekarskiej bez wyra onej przez pacjentkê œwiadomej zgody na czynnoœci medyczne. Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o stanie swojego zdrowia oraz planowanej terapii, z uwzglêdnieniem jej ryzyka i ryzyka zaniechania takiej terapii, rokowania oraz alternatywnych metod leczenia. To prawo pacjenta, lekarz zaœ ma obowi¹zek takiej informacji udzieliæ w formie zrozumia³ej dla pacjenta. Zwolniony jest z tego obowi¹zku w sy- tuacji, gdy zw³oka potrzebna na uzyskanie zgody skutkowa³aby nieodwracalnym pogorszeniem siê stanu zdrowia lub zgonem pacjenta, gdy chory nie jest w stanie jej wyraziæ (bo np. jest nieprzytomny) lub gdy sobie takiej informacji nie yczy. Œwiadoma zgoda oznacza, e pacjent zosta³ poinformowany o wszystkich wymienionych aspektach sytuacji. Zgoda, która nie jest»objaœniona«, jest wadliwa, wskutek czego lekarz dzia³a bez zgody i nara a siê na odpowiedzialnoœæ cywiln¹, nawet gdy postêpuje zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej czytamy w ksi¹ ce prof. Miros³awa Nesterowicza Prawo medyczne. Profesor przytacza orzeczenie S¹du Najwy szego w sprawie, w której pacjent dochodzi³ odszkodowania za powik³ania powsta³e wskutek operacji tarczycy. Powik³ania by³y przejœciowe i ust¹pi³y, niemniej jednak lekarz sprawê przegra³, poniewa s¹d ustali³, e pacjent nie zosta³ poinformowany o mo liwoœciach i skutkach leczenia zachowawczego oraz celowoœci i wynikach zabiegu operacyjnego. Ograniczenie siê lekarza do uzyskania zgody formalnej (braku sprzeciwu) jest niewystarczaj¹ce i stanowi brak zgody pacjenta, co czyni zabieg nieusprawiedliwionym i uzasadnia odpowiedzialnoœæ za rozstrój zdrowia powoda podkreœla prof. Nesterowicz. Zaznacza przy tym, e lekarz nie ma obowi¹zku przekazywania wszelkich informacji, ma poinformowaæ pacjenta o skutkach typowych, z którymi w danym wypadku nale y siê liczyæ. Miros³aw Nestorowicz uwa a, e zgoda pacjenta na dokonanie zabiegu lekarskiego czy wdro enia terapii ma takie znaczenie, e oprócz nadania cechy prawnoœci interwencji lekarza powoduje, i pacjent akceptuje ryzyko zabiegu i przejmuje je na siebie. Profesor zastrzega jednak, e akceptacja ryzyka koñczy siê, gdy w postêpowaniu lekarza mo na dopatrzyæ siê winy, gdy chory nie obejmuje zgod¹ szkody wynik³ej z niedbalstwa czy innego zawinionego dzia³ania lekarza. W takiej sytuacji lekarza chroni jego polisa ubezpieczenia OC. O ile œwiadomie j¹ zawar³. Po trzecie: ubezpieczenie obowi¹zkowe W ci¹gu ostatniego roku w istotny sposób zmieni³y siê przepisy w tym zakresie. Stanowi o tym art. 25 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz postanowienia rozporz¹dzenia ministra finansów z 22 grudnia 2011 r., wydanego na podstawie tego artyku³u. Rozporz¹dzenie okreœla szczegó³owy zakres obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej podmiotu wykonuj¹cego dzia³alnoœæ lecznicz¹ za szkody bêd¹ce nastêpstwem udzielania œwiadczeñ zdrowotnych albo niezgodnego z prawem udzielania œwiadczeñ zdrowotnych. W paragrafie 2 tego rozporz¹dzenia czytamy, e ubezpieczeniem OC objêta jest odpowiedzialnoœæ cywilna podmiotu wykonuj¹cego dzia³alnoœæ Rys. K. Rosiecki 6 nr 6 7 ( ) czerwiec lipiec 2012

9 aktyki lekarskiej, lecznicz¹ na terytorium RP za szkody ( ) wyrz¹dzone dzia³aniem lub zaniechaniem ubezpieczonego. Zatem ubezpieczenie to dotyczy lekarzy prowadz¹cych praktyki lekarskie zarejestrowane w rejestrze Okrêgowej Rady Lekarskiej mówi koordynatorka zespo³u radców prawnych w OIL w Warszawie mecenas El bieta Barcikowska-Szyd³o. Jeœli doktor Kowalski wykonywa³ swój zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej i jako doktor Kowalski mia³ wykupion¹ polisê OC, pod rz¹dami nowych przepisów nie korzysta ju z tej ochrony. Musi zarejestrowaæ praktykê lekarsk¹ wy³¹cznie w przedsiêbiorstwie podmiotu leczniczego i tê praktykê ubezpieczyæ wyjaœnia mecenas Barcikowska-Szyd³o. W rejestrze ORL trzeba wykazaæ wszystkie szpitale i przychodnie, z którymi zawar³o siê kontrakt. W przeciwnym razie grozi brak ochrony ze strony ubezpieczyciela. Za lekarzy, którzy wykonuj¹ zawód na podstawie umowy o pracê, zawsze odpowiada pracodawca. W razie szkody pacjenta obowi¹zek wyp³aty odszkodowania i zadoœæuczynienia spada na szpital lub przychodniê, w której zatrudniony jest lekarz. Pracodawca lekarza, który przyczyni³ siê do powstania szkody, mo e jednak wyst¹piæ do niego z roszczeniem regresowym. Na podstawie kodeksu pracy górn¹ jego granic¹ s¹ trzymiesiêczne pobory lekarza. Jeœli jednak lekarz przyczyni³ siê do powstania szkody z winy umyœlnej, odpowiada do pe³nej wysokoœci szkody. Lekarze wykonuj¹cy zawód w ramach praktyk lekarskich na podstawie umowy cywilnoprawnej za powsta³e szkody odpowiadaj¹ solidarnie ze szpitalem (art. 441 par. 1 kodeksu cywilnego). Nic nie da wy³¹czenie w takiej umowie odpowiedzialnoœci solidarnej. O tym, e bêdzie to w³aœnie solidarna odpowiedzialnoœæ, mowa jest w art. 27, ust. 7 ustawy o dzia³alnoœci leczniczej, która ma rangê wy sz¹ od umowy twierdzi mecenas Barcikowska-Szyd³o. Co oznacza odpowiedzialnoœæ solidarna? Bynajmniej nie jest to odpowiedzialnoœæ pó³ na pó³. Oznacza, e pacjent mo e ¹daæ ca³oœci lub czêœci œwiadczenia od szpitala i lekarza ³¹cznie albo od ka dego z osobna, a wyp³ata odszkodowania przez jednego ze zobowi¹zanych zwalnia drugiego. Po czwarte: ubezpieczenie dobrowolne W wielu sytuacjach warto ubezpieczyæ siê tak e dobrowolnie. Mecenas Barcikowska-Szyd³o zwraca te uwagê, by lekarze, którzy na zaproszenie kolegów z innego szpitala udzielaj¹ tam konsultacji lub wykonuj¹ inne œwiadczenia medyczne (bezp³atnie, na umowê-zlecenie itp.), ubezpieczyli tego typu dzia³alnoœæ. Na terenie innego szpitala nie dzia³a ochrona ubezpieczeniowa pracodawcy czy te praktyki wy³¹cznie w przedsiêbiorstwie podmiotu leczniczego innego ni wymienione w rejestrze Okrêgowej Rady Lekarskiej. Po pi¹te: polisê kupowaæ z pe³nym zrozumieniem, a potem schowaæ j¹ w sejfie Nie ma rady, ogólne warunki umowy ubezpieczeniowej, wy³¹czenia z ochrony i wszelkie informacje w umowie trzeba nie tylko przeczytaæ, ale i wyci¹gn¹æ z nich wnioski. Mecenas Barcikowska-Szyd³o podkreœla, e do ubezpieczenia trzeba zg³osiæ ka de ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoœci¹, jak¹ siê wykonuje. Prawdopodobnie nie uczyni³ tego dermatolog, którego pozwa³a pacjentka, zarzucaj¹c mu poparzenie laserem. Nie obj¹³ ochron¹ ubezpieczeniow¹ zabiegów wykonywanych za pomoc¹ tego rodzaju aparatury, a jedynie swoj¹ dzia³alnoœæ medyczn¹ jako ogólne us³ugi dermatologiczne. Bardzo czêsto polisy nie obejmuj¹ œwiadczeñ wykonywanych za pomoc¹ ró nego rodzaju aparatury. Przed zawarciem umowy trzeba na to zwróciæ uwagê. Pamiêtajmy, e inaczej wygl¹da ubezpieczenie lekarza internisty, a inaczej zabiegowca mówi pani mecenas. Po zakupie polisy umowê zawarcia ubezpieczenia oraz informacjê o warunkach ogólnych nale y schowaæ w dobrym miejscu i przechowywaæ przez okres dziesiêciu lat. Przedawnienie roszczeñ, w zale noœci od ich charakteru, nastêpuje po up³ywie od trzech do dziesiêciu lat, licz¹c od daty ujawnienia szkody. Ü Justyna Wojteczek Dziêkujê za konsultacjê artyku³u mecenas El biecie Barcikowskiej-Szyd³o. Uwaga! Niniejszy materia³ zawiera jedynie informacje natury ogólnej, niewyczerpuj¹ce omawianych zagadnieñ. Przedstawionych informacji nie nale y zatem traktowaæ jako porad konsultingowych, prawnych czy te porad lub us³ug innego rodzaju. Nie nale y tak e wy³¹cznie na podstawie otrzymanych informacji podejmowaæ jakichkolwiek decyzji, które mog¹ dotyczyæ czytelnika lub jego dzia³alnoœci. Przed podjêciem jakichkolwiek decyzji lub dzia³añ dotycz¹cych kwestii finansowych czy biznesowych nale y skonsultowaæ siê z wykwalifikowanym profesjonalnym doradc¹ prawnym, aby indywidualnie omówiæ swoj¹ sprawê. nr 6 7 ( ) czerwiec lipiec

10 WYNAGRODZENIA Czy podpisaæ umowê o recepty? Maciej Jêdrzejowski przewodnicz¹cy Zespo³u ds. Wynagrodzeñ ORL w Warszawie, cz³onek ORL w Warszawie r. strac¹ wa noœæ dotychczasowe umowy upowa niaj¹ce lekarzy praktykuj¹cych prywatnie do wystawiania recept refundowanych. Przepisywanie po tym terminie leków ze zni k¹ wymaga zawarcia nowych. Przedstawione przez NFZ propozycje umów s¹ bardzo niekorzystne dla naszego œrodowiska. Wygaœniêcie dotychczasowych umów o wystawianie recept refundowanych zwi¹zane jest z wejœciem w ycie art. 63 pkt 13 ustawy refundacyjnej. Uchyla on bowiem przepisy bêd¹ce podstaw¹ dotychczasowych umów. Nowe musz¹ byæ zawarte na podstawie art. 48 ustawy refundacyjnej. Wystawianie recept refundowanych po r. bez podpisania nowej umowy, nawet z wykorzystaniem dotychczasowych druków recept, bêdzie bezprawne i mo e skutkowaæ odpowiedzialnoœci¹ cywiln¹ oraz karnymi zarzutami wy³udzenia œrodków publicznych lub dzia³ania na szkodê NFZ. Co zawieraj¹ nowe umowy r. na stronie internetowej NFZ ukaza³o siê zarz¹dzenie prezesa funduszu wprowadzaj¹ce nowy wzór umowy upowa niaj¹cej do wystawiania recept na leki refundowane ze œrodków publicznych (http://www.nfz.gov.pl/ new/?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4904). Niestety umowa ta, mimo kilkumiesiêcznych negocjacji miêdzy NFZ a NRL, jest dla naszego œrodowiska bardzo niekorzystna. Przede wszystkim zawiera dok³adnie te same przepisy dotycz¹ce mo liwoœci obci¹ enia lekarza kosztami nienale nej refundacji leku, które usuniêto z ustawy refundacyjnej po akcji piecz¹tkowej w styczniu 2012 r. Lekarz zobowi¹zany bêdzie do zwrotu koszów refundacji leków w przypadku: 1. wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi wzglêdami medycznymi, 2. wypisania recepty niezgodnie z uprawnieniami œwiadczeniobiorcy, 3. wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach dotycz¹cych wykazów leków refundowanych. W umowie NFZ zastrzega sobie równie prawo do nak³adania na lekarzy dodatkowych kar umownych, w wysokoœci 300 z³ za ka d¹ nieprawid³owoœæ stwierdzon¹ w okresie objêtym kontrol¹. Kary te maj¹ dotyczyæ m.in. wystawienia recepty w miejscu niewskazanym w umowie, nieprowadzenia lub prowadzenia dokumentacji niezgodnie z przepisami, braku danych odnoœnie do wystawionej recepty w dokumentacji medycznej, udostêpniania recept innym osobom, ponownego wystawienia recepty z danym numerem, braku albo b³êdnych danych pacjenta, niezachowania nale ytej starannoœci w przechowywaniu recept, wystawienia recepty na rzecz osoby nieubezpieczonej. Wed³ug projektu kary umowne za poszczególne rodzaje nieprawid³owoœci sumuj¹ siê. W przypadku kilkakrotnego stwierdzenia danej nieprawid³owoœci kary ulegaj¹ zwiêkszeniu do 300 proc. Maksymalna wysokoœæ kar umownych w okresie kontroli mo e siêgn¹æ z³ (oprócz zwrotu nienale nej refundacji). W praktyce najbardziej dotkliwym zapisem umów jest mo - liwoœæ ich wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niezastosowania siê lekarza do zaleceñ pokontrolnych (czytaj: niezap³acenia na³o onych kar), co mo e dramatycznie utrudniæ funkcjonowanie w sektorze prywatnych us³ug medycznych. W medialnych wypowiedziach prezes NFZ uzasadnia drakoñski charakter umów dba³oœci¹ o œrodki publiczne pozostaj¹ce w dyspozycji NFZ i chêci¹ zwalczania kryminalnych dzia³añ lekarzy wy³udzaj¹cych fikcyjne refundacje leków. Prezes Paszkiewicz wydaje siê zapominaæ, e to nie lekarze otrzymuj¹ dop³aty do leków, lecz pacjenci, i e zarówno odszkodowania, jak i kary umowne powinny byæ powi¹zane z wyst¹pieniem szkody (jak¹ szkodê ponosi NFZ, jeœli lekarz pope³ni b³¹d w adresie pacjenta?). Do tropienia i zwalczania dzia³añ kryminalnych powo³ane s¹ w pañstwie okreœlone s³u by. Stanowisko samorz¹du lekarskiego r. Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie przyjê³a stanowisko, w którym zaleca zawodowo czynnym lekarzom niezawieranie nowych umów o wystawianie recept refundowanych. Stanowisko to jest aktualne i obowi¹zuj¹ce. Podobne stanowiska przyjête zosta³y przez NRL r., Krajowy Zjazd Lekarzy r. oraz przez zdecydowan¹ wiêkszoœæ organizacji reprezentuj¹cych nasze œrodowisko. Teraz albo nigdy Istotne jest, aby bojkot niekorzystnych dla nas umów o wystawianie recept refundowanych mia³ charakter solidarny i powszechny. Je eli nie zrobimy tego wspólnie teraz, to nie zrobimy tego ju nigdy i przez nastêpne lata bêdziemy tylko narzekaæ i martwiæ siê gro ¹cymi nam sankcjami. Podobna sytuacja mia³a miejsce w przypadku zwolnieñ ZUS ZLA. Powszechne wyst¹pienie lekarzy do ZUS o nadanie uprawnieñ sprawi³o, e staliœmy siê de facto niep³atnymi orzecznikami i nie jesteœmy w stanie tej sytuacji ju zmieniæ. Powszechny bojkot niekorzystnych umów o wystawianie recept refundowanych wi¹ e siê z kilkoma potencjalnymi zagro eniami. Po pierwsze bez podpisania umowy nie bêdzie mo liwe wystawianie recept refundowanych dla siebie i rodziny. Tê niedogodnoœæ musimy traktowaæ jako niezbêd- 8 nr 6 7 ( ) czerwiec lipiec 2012

11 n¹ inwestycjê w nasze bezpieczeñstwo. Po drugie istnieje realna groÿba wywierania nacisku na lekarzy w kwestii zawarcia umów przez du e przychodnie dzia³aj¹ce w sektorze prywatnej s³u by zdrowia. Samorz¹d lekarski podejmie w najbli szym czasie dzia³ania mog¹ce zagwarantowaæ w tym zakresie neutralnoœæ pracodawców. REKLAMA Czy mo liwa jest akcja piecz¹tkowa 2.0? Wielu lekarzy zastanawia siê, czy nie by³oby warto wróciæ do stawiania na receptach piecz¹tek Refundacja leków do decyzji NFZ. Takie zalecenie zawiera te uchwa³a Krajowego Zjazdu Lekarzy z r. Trzeba mieæ œwiadomoœæ, e akcja ta mia³aby obecnie inny wymiar ni w styczniu 2012 r. W wydanym r. rozporz¹dzeniu w sprawie recept minister zdrowia starannie zabezpieczy³ siê przed akcj¹ piecz¹tkow¹ przez: 1. wprowadzenie obowi¹zku realizacji recept zawieraj¹cych adnotacje niestanowi¹ce reklam, 2. zobowi¹zanie aptekarzy do dokonywania okreœlonych poprawek na recepcie oraz 3. wprowadzenie zasady realizacji recepty z najwy sz¹ lub jedyn¹ odp³atnoœci¹ wynikaj¹c¹ z wykazu leków refundowanych w przypadku niewpisania przez lekarza poziomu odp³atnoœci. Stawianie piecz¹tki Refundacja leków do decyzji NFZ mia³oby wiêc g³ównie charakter wizerunkowy. Dla w³asnego bezpieczeñstwa lekarze nieposiadaj¹cy uprawnieñ do wystawiania recept refundowanych po r. powinni u ywaæ zwyk³ych druków recept, niezawieraj¹cych kodów paskowych (takich recept NFZ nie ma prawa kontrolowaæ). Zamieszczenie adnotacji Refundacja leków do decyzji NFZ bêdzie wskazaniem miejsca, gdzie pacjent powinien kierowaæ swoje roszczenia. Ü Test refundacyjny Od po³owy maja NFZ rozpocz¹³ rozsy³anie do lekarzy nowych umów upowa niaj¹cych do wystawiania recept refundowanych. Ich treœæ jest du o mniej korzystna ni umów dotychczasowych, bo oprócz obci¹ enia lekarza kosztami nienale nej refundacji leków umowy przewiduj¹ nak³adanie kar w wysokoœci 300 z³ za ka d¹ nieprawid³owoœæ stwierdzon¹ w okresie kontroli. W przypadku drobnej pomy³ki formalnej (np. b³êdu w adresie pacjenta) przy wystawianiu recepty na lek z refundacj¹ rzêdu 1 z³ (np. Euthyrox N tabl.) kara umowna siêgnie proc., co stanowi wartoœæ niespotykan¹ w polskim systemie prawnym. O stopniu skomplikowania zasad wystawiania recept refundowanych mo na siê przekonaæ, rozwi¹zuj¹c zamieszczony na stronie internetowej naszej izby test dotycz¹cy refundacji zestaw pytañ zwi¹zany z najczêœciej zg³aszanymi przez lekarzy w¹tpliwoœciami (http://www.oil.org.pl/res/img/img/oil/oil68/aktual/a2012/test_refundacyjny.pdf). Test opracowany zosta³ na podstawie 22 aktów prawnych reguluj¹cych kwestiê wystawiania recept. Odpowiedzi z podstaw¹ prawn¹ podano na koñcu testu. Ü mj nr 6 7 ( ) czerwiec lipiec

12 WOKÓ REFORMY Przekszta³caæ czy nie, oto Lekarze z mazowieckich szpitali wojewódzkich s¹ zaniepokojeni r. bêdzie decyduj¹cy dla placówek, w których pracuj¹. Powodem ustawa o dzia³alnoœci leczniczej, która w przypadku zad³u enia szpitala praktycznie nie pozostawia jego organowi za³o ycielskiemu innego wyjœcia jak przekszta³cenie placówki w spó³kê. Organ za³o ycielski mo e te pokryæ ujemny wynik szpitala, ale na to potrzebne s¹ pieni¹dze. W2013 r. Samorz¹d Województwa Mazowieckiego dokona zatwierdzenia sprawozdania finansowego prowadzonych przez siebie placówek za 2012 r. Dopiero wtedy bêdzie wiadomo, co dalej. Rzeczniczka Urzêdu Marsza³kowskiego w Warszawie Milena Milewska zapewnia, e na razie samorz¹d województwa nie podj¹³ uchwa³ dotycz¹cych przekszta³cenia nadzorowanych samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy o dzia³alnoœci leczniczej. Obecnie prowadzone s¹ analizy w zakresie celowoœci i zasadnoœci dokonania przekszta³ceñ w szpitalach, które odnotowuj¹ ujemne wyniki finansowe napisa³a w odpowiedzi na pytania przes³ane przez redakcjê Pulsu. Ma³o prawdopodobne, e szpitale nie zanotuj¹ straty na koniec bie ¹cego roku. ¹czny wynik finansowy netto 25 samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej podleg³ych marsza³kowi województwa na koniec 2011 to ponad 136 mln z³ na minusie przy ponad 1,3 mld z³ przychodów z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci. Najpowa niejsze koszty tej dzia³alnoœci to wynagrodzenia w 25 placówkach wynosz¹ one prawie 670 mln z³. Zobowi¹zania wymagalne siêgaj¹ niemal 127 mln z³. Szanse na dodatni wynik finansowy na koniec bie ¹cego roku s¹ ma³e, przede wszystkim ze wzglêdu na relatywnie niskie finansowanie œwiadczeñ z Narodowego Funduszu Zdrowia. W poprzednich latach pewne straty mo na by³o nadrobiæ pod koniec roku, poniewa Mazowiecki Fundusz w zasadzie p³aci³ za nadwykonania. By³y to jednak lata, kiedy poziom wp³ywu sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne wykazywa³ tendencjê wzrostow¹. W bie ¹cym roku po I kwartale widaæ, e tendencja jest raczej spadkowa, natomiast zad³u enie szpitali roœnie. Program oszczêdzanie Nic dziwnego, e szpitale szukaj¹ oszczêdnoœci. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu przekaza³a ostatnio tamtejszym zwi¹zkom zawodowym pismo, z którego wynika, e planuje siê zwolnienie 50 osób, w tym 20 lekarzy. Ponadto przewidywane s¹ zmiany umów dla lekarzy. Dyrekcja chce, by pracowali w systemie zmianowym lub równowa nym mówi Julian Wróbel, szef dzia³aj¹cego w tym szpitalu Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy. Nie ma w¹tpliwoœci, e takie warunki oznaczaj¹ obni enie poborów lekarzy z jednej strony, a ciêcia koszów dzia³alnoœci szpitala z drugiej. Dyrektorka szpitala Luiza Staszewska nie ukrywa³a swoich w¹tpliwoœci co do mo liwoœci zbilansowania siê finansów na koniec roku. Nasza placówka ma zobowi¹zania, wiêc szanse na dobry wynik s¹ niewielkie. Ze wzglêdu na to, e stawki za poszczególne œwiadczenia zdrowotne, które wyznacza NFZ, w wielu przypadkach od trzech lat stoj¹ w miejscu, sytuacja finansowa szpitala siê nie poprawi. Dlatego myœlê, e organ za³o ycielski bêdzie musia³ wybraæ miêdzy przekszta³ceniem placówki w spó³kê a przejêciem jego d³ugu mówi³a. Tak e w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie poszukuje siê wyjœcia z pêtli zad³u enia. Dyrekcja w ostatnim czasie próbowa³a wymówiæ lekarzom warunki porozumienia p³acowego, jakie zosta³o zawarte po strajku. Jednoczeœnie w kwietniu rozstrzygniêty zosta³ przetarg na kredyt o wartoœci 10 mln z³, konieczny na pokrycie bie ¹cych zobowi¹zañ. Spotkanie w sprawie nowych umów maja 2012 r. w siedzibie OIL w Warszawie odby³o siê spotkanie informacyjne z przedstawicielami 16dyrekcji szpitali i prywatnych placówek medycznych dotycz¹ce planowanej przez œrodowisko lekarskie rezygnacji z podpisywania nowych umów o wystawianie recept refundowanych. Na spotkaniu wyjaœniono genezê problemu, przedstawiono aktualny stan prawny i stanowisko samorz¹du lekarskiego, który rekomenduje niezawieranie umów. Przedstawiciele szpitali przekazali wiadomoœci o nap³ywaj¹cych ze strony NFZ odmowach zmiany warunków umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych, a konkretnie wykreœlenia zapisów o karach nak³adanych na lekarzy. Przedstawiciel grupy LuxMed poinformowa³ o neutralnym stanowisku dyrekcji wobec lekarzy planuj¹cych niezawieranie umów upowa niaj¹cych do wystawiania recept refundowanych. Ü kb Wyjaœnienie MZ Wzwi¹zku z publikacj¹ na ³amach kwietniowego numeru Miesiêcznika Okrêgowej Izby Lekarskiej Puls wypowiedzi prof. Boles³awa Samoliñskiego (cyt.: Niestety, w pierwszych miesi¹cach po zakoñczeniu prezydencji nie widaæ sk³onnoœci resortu zdrowia do kontynuacji tej polityki, a kierownictwo Departamentu Wspó³pracy Miêdzynarodowej uwa a wrêcz, e 31 grudnia 2011 r. zamkn¹³ pewn¹ historiê i teraz nale y wróciæ do rzeczywistoœci sprzed prezydencji.) Ministerstwo Zdrowia wyjaœnia: MZ kontynuuje dzia³ania zmierzaj¹ce do realizacji za³o eñ polityki prozdrowotnej, wypracowanej podczas przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. Wyra onej w wywiadzie przez prof. Boles³awa Samoliñskiego niczym nieuzasadnionej sugestii, jakoby kierownictwo Departamentu Wspó³pracy Miêdzynarodowej MZ nie dostrzega³o potrzeby kontynuacji prac i osi¹gniêæ 10 nr 6 7 ( ) czerwiec lipiec 2012

13 jest pytanie REKLAMA Samorz¹d analizuje W³adze samorz¹dowe wol¹ jednak nie mówiæ o planach dotycz¹cych przekszta³cania podleg³ych placówek. Byæ mo e wynika to z faktu, e decyzje takie spotykaj¹ siê ze zdecydowanym sprzeciwem zwi¹zków zawodowych. Przekszta³cenie szpitala w Siedlcach zakoñczy³o siê sporem s¹dowym; ostatecznie 13 marca 2012 r. Naczelny S¹d Administracyjny uchyli³ wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach i oddali³ skargê organizacji zwi¹zkowych na uchwa³ê likwidacyjn¹. Teoretycznie zatem droga do przekszta³ceñ jest otwarta, ale tak naprawdê nie zawsze komercjalizacja przynosi same po ytki. Rzeczniczka Milena Milewska woli nie oceniaæ dotychczasowych dokonañ urzêdu na tym polu. Proces przekszta³ceñ piêciu SPZOZ- -ów podleg³ych marsza³kowi rozpocz¹³ siê w 2009 r., a zakoñczy³ dwa lata póÿniej, kiedy utworzone spó³ki przejê³y dzia³alnoœæ medyczn¹ po likwidowanych zak³adach. W zwi¹zku z tym za wczeœnie na ca³oœciow¹ ocenê efektów i skutków dokonanych zmian t³umaczy, zastrzegaj¹c urzêdowo, e wstêpnie jednak mo na zaobserwowaæ tendencje pozytywne. Ma œwiadczyæ o tym poprawa efektywnoœci ekonomicznej, wyra ona m.in. dodatnimi wynikami finansowymi Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o., Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie i Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie. Trzeba jednak pamiêtaæ, e w przypadku wymienionych przekszta³conych lecznic samorz¹d wojewódzki wzi¹³ na siebie zad³u enie, spó³ki startowa³y zatem z dobrej pozycji bez d³ugu. Ustawa o dzia³alnoœci leczniczej, na mocy której mog¹ nastêpowaæ ewentualne kolejne przekszta³cenia, dopuszcza, by spó³ka rozpoczyna- ³a dzia³alnoœæ z czêœci¹ d³ugu pozosta³ego po SPZOZ. W takiej sytuacji, przy niskich przychodach z NFZ, doœæ szybko mo e dojœæ do naroœniêcia d³ugu. Po przekroczeniu okreœlonej granicy zad³u- enia zarz¹d szpitala-spó³ki bêdzie musia³ og³osiæ bankructwo. Ü Justyna Wojteczek polskiej prezydencji, przecz¹ fakty. Podczas posiedzenia Grupy Roboczej ds. Zdrowia Publicznego (6 marca br. w Brukseli) dyrektor Departamentu Wspó³pracy Miêdzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia, jako przedstawiciel Polski, wniós³ o uwzglêdnienie w programie Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego na lata wsparcia dla budowy sieci referencyjnych nie tylko dla chorób rzadkich, jak proponowa³a Komisja Europejska, lecz równie dla innych priorytetowych chorób, a tak e wsparcia dla objêcia programami screeningowymi ró nych wiekowo grup populacji. Postulaty te stanowi¹ bezpoœredni¹ kontynuacjê dzia³añ podejmowanych podczas polskiej prezydencji i s¹ widocznym przejawem d¹ enia do realizacji jej priorytetów w zakresie zdrowia publicznego. Agnieszka Go³¹bek, rzecznik prasowy ministra zdrowia nr 6 7 ( ) czerwiec lipiec

14 REUMATOLOGIA Narada reumatologów Ma³gorzata Skarbek W maju br. odby³a siê 31. konferencja ordynatorów oddzia³ów i klinik reumatologicznych z ca³ego kraju, w której wziêli udzia³ naukowcy zajmuj¹cy siê problemami reumatologii. Naradê otworzyli Aleksander Sopliñski, wiceminister zdrowia, oraz dr n. med. Andrzej W³odarczyk, dyrektor Instytutu Reumatologii w Warszawie, a prowadzi³ prof. dr n. med. Witold T³ustochowicz, krajowy konsultant w dziedzinie reumatologii. Spotkanie by³o poœwiêcone problemom zwi¹zanym z uporz¹dkowaniem lecznictwa reumatologicznego w Polsce. Podstaw¹ do dyskusji podczas konferencji sta³o siê przygotowanie i opublikowanie ( Reumatologia nr 2/2012) nowych zaleceñ diagnostyczno-terapeutycznych w najczêstszych chorobach reumatycznych. Nowe zalecenia, przygotowane przez zespó³ pod kierownictwem prof. prof. Witolda T³ustochowicza, Piotra G³uszki i Anny Filipowicz-Sosnowskiej, zosta³y oparte na ostatnich rekomendacjach Amerykañskiego Kolegium Reumatologicznego (ACR) oraz Europejskiej Ligi do Walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR). Prof. Anna Filipowicz-Sosnowska, kieruj¹ca Zespo³em Koordynuj¹cym ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, przedstawi³a niektóre problemy zwi¹zane z tym rodzajem leczenia. Od 1 lipca br., o ile nie zostan¹ przygotowane nowe akty prawne, programy lekowe w terapii chorób reumatycznych zastêpuj¹ programy terapeutyczne w leczeniu: reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (MIZS), ciê kiej postaci zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa (ZZSK) oraz ³uszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym ( ZS). W leczeniu ostatniej z wymienionych chorób program wszed³ w ycie 1 stycznia br. We wszystkich programach przyjêto kryteria miêdzynarodowe, ale z pewnymi modyfikacjami. W ostatnim okresie leki biologiczne stosowano u 3041 pacjentów z RZS, 656 z MISZ, 1192 z ZZSK oraz 274 z ZS ³¹cznie u 5163 osób. W USA lekami biologicznym leczonych jest ok. 40 proc. chorych na RZS, w Europie Zachodniej od 17 do 32 proc., w zale noœci od zamo noœci kraju, u nas ok. 2 proc., co plasuje nas na miejscu drugim od koñca w UE. Ale liczba chorych poddawanych tej terapii systematycznie roœnie w 2007 r. by³o ich tylko 1151, a wiêc prawie piêciokrotnie mniej ni obecnie. Analiza efektów leczenia wykazuje, e rejestrujemy ma³¹ w porównaniu z wynikami badañ klinicznych jego skutecznoœæ. Specjaliœci dopatruj¹ siê przyczyn tego zjawiska m.in. w niestosowaniu siê do rekomendacji EULAR (Warto dodaæ, e w USA a 50 proc. pacjentów z RZS jest leczonych niezgodnie z rekomendacjami.) Prof. W. T³ustochowicz omówi³ problemy zwi¹zane z terapi¹ metodami tradycyjnymi. Ustawa o refundacji leków, wprowadzona pod koniec ub.r., zmniejszy³a liczbê wskazañ do stosowania niektórych specyfików, m.in. metotreksatu. W wyniku protestów œrodowiska reumatologów na znowelizowan¹ Fot. archiwum IR w maju br. listê powróci³y leki, które znajdowa³y siê na niej przed reform¹. Lekarze upominaj¹ siê o kolejne rozszerzenie wskazañ, np. dopisanie stosowania u dzieci w chorobach autoimmunologicznych. A tak e o zmiany w programach terapeutycznych lekami biologicznymi w RZS i MIZS. Stosowanie i skutecznoœæ metotreksatu od dawna wywo³uje dyskusjê. Wœród reumatologów s¹ jego zwolennicy, twierdz¹cy, e jest lekiem najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym, ale tak e przeciwnicy, wskazuj¹cy na jego skutki uboczne oraz fakt, e nie powstrzymuje niszczenia stawów. Podczas spotkania omawiano równie zagadnienia zwi¹zane z badaniami klinicznymi oraz efekty przyjêcia ustawy o dzia³alnoœci leczniczej. W Polsce prowadzi siê najwiêcej badañ fazy trzeciej, a ich liczba wzrasta. Badania leków maj¹cych zastosowanie w chorobach reumatologicznych stanowi¹, obok prac nad lekami onkologicznymi, neurologicznymi i kardiologicznymi, najwiêksz¹ grupê wszystkich badañ rejestrowanych w kraju. S¹ czêœci¹ badañ miêdzynarodowych, a w Polsce prowadzi siê je w wielu oœrodkach, z du ¹ grup¹ uczestników. W ci¹gu ostatnich trzech lat a 80 proc. badanych produktów z grupy reumatologicznych przeznaczonych by³o do leczenia RZS. Krajowy konsultant w dziedzinie reumatologii prof. Witold T³ustochowicz W dyskusji nad tym zagadnieniem pojawi³y siê g³osy, e rozszerzenie badañ spowodowane jest tylko zaostrzeniem kryteriów ich prowadzenia w innych krajach. A ponadto mamy, w porównaniu z pozosta³ymi krajami Unii, niski poziom finansowania badañ. Drugi temat konferencji wywo³a³ szerok¹ dyskusjê. Przekszta³cenia zak³adów opieki zdrowotnej w spó³ki kapita³owe zdaniem dyskutantów jedynie przesuwaj¹ odpowiedzialnoœæ za te placówki z w³adz pañstwowych na w³adze samorz¹dowe. Ale spó³ki tak e wpadaj¹ w k³opoty finansowe, co mo e doprowadziæ do za³amania opieki medycznej. Ü 12 nr 6 7 ( ) czerwiec lipiec 2012

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SGZOZ/.. /2013 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych

UMOWA Nr SGZOZ/.. /2013 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych Załącznik nr 2 do SWKO Wzór umowy UMOWA Nr SGZOZ/.. /2013 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych zawarta w dniu... pomiędzy : Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹ Rejent * rok 12 * nr 11(139) listopad 2002 r. Edward Janeczko Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska 1. W zakresie prawa ochrony œrodowiska obowi¹zuj¹ dwa podstawowe akty normatywne w postaci

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawa 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Misiąg KBF-4101-08-01/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/191

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. Przedmiot odpowiedzi: Podstawy prawne: Sopot, dnia 08.04.2014 roku. sygn.: 000042

OPINIA PRAWNA. Przedmiot odpowiedzi: Podstawy prawne: Sopot, dnia 08.04.2014 roku. sygn.: 000042 Sopot, dnia 08.04.2014 roku sygn.: 000042 OPINIA PRAWNA skierowane przez Zleceniodawcę Pana Piotra Watołę Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Region małopolski w dniu 07.04.2014r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mf.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mf.gov.pl Warszawa: Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej na 2016 rok Numer

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Do Wykonawców Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny KNO-4101-02-04/2010 P/10/071 Warszawa, dnia 18 luty 2011 r. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o finansowanie kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

źródło: SMG/KRC dla Money.pl

źródło: SMG/KRC dla Money.pl Polacy chcą płacić za lepsze leczenie Autor:Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, czerwiec 2008 60 proc. Polaków woli dodatkowo płacić za usługi medyczne niż oddawać większą część pensji na NFZ - wynika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik do Uchwały WZC nr 6/2015 z dn. 10.06.2015 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Polska-Łańcut: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 246-433931. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Łańcut: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 246-433931. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433931-2014:text:pl:html Polska-Łańcut: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 246-433931 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa zlecenie Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa zlecenie Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo