Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna Płock

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl"

Transkrypt

1 Płock, dnia r. SZP (64/ZP/12)- 12( 1) Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP (64/ZP/12)-12 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę aparatu i zakup odczynników do badań immunohistochemicznych dla Zakładu Patomorfologii Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U Nr 113, poz.759 z dn r z późn. zm./ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, a dotyczącymi ww. postępowania udzielamy następującego wyjaśnienia i dokonujemy następujących zmian SIWZ: Pytanie nr 1: Dotyczy Załącznik nr 1, część 2: Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników do ww aparatu: 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie następujących klonów przeciwciał: Synaptofizyna MRQ-40 Chromogranina A LK2H10 S- poliklonalne Aktyna mięśni gładkich 1A4 (SMA) CD45 (LCA) RP2/18 CD3 2GV6 CD20 L26 HER2 4B5 Receptor estrogenowy SP1 Receptor progesteronowy 1E2 Ki Cytokeratyna PAN AE1/AE3 & PCK26 CK7 SP52 CK20 SP

2 CKHMW p63 TTF-1 Vimentyna CD34 Melanoma (HMB45) 34βE12 4A4 SP141 V9 QBEnd/10 HMB45 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. klonów przeciwciał w związku z powyższym dokonuje się zmiany części 2 w załączniku nr 1 do SIWZ na następującą: 2. Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników do ww. aparatu Lp. Nazwa odczynnika ilość testów /rok przeciwciało I. przeciwko lub klon przeciwciała: 1. Synaptofizyna lub MRQ Chromogranina A lub LK2H10 3. S- lub poliklonalne 4. Aktyna mięśni gładkich (SMA) lub 1A4 5. CD45 (LCA) lub RP2/18 6. CD3 lub 2GV6 7. CD20 lub L26 8. HER2 szkiełka kontrolne HER2 lub 4B Receptor estrogenowy lub 150 SP1 11. Receptor progesteronowy 150 lub 1E2 12. Ki-67 lub Cytokeratyna PAN lub AE1/AE3 & PCK26 Nazwa oferowanego odczynnika ilość opakowań konieczna do wykonania badań cena jednostkowa opakowania netto wartość netto VAT % wartość brutto zł 2 2

3 14. CK7 lub SP CK20 lub SP CKHMW lub 34βE p63 lub 4A4 18. TTF-1 lub SP Vimentyna lub V9 20. CD34 lub QBEnd/ Melanoma (HMB45) lub HMB45 II. Kompletny multimerowy system detekcyjny ze wszystkimi niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi 0 SUMA: Pytania dotyczące wzoru umowy: Pytanie nr 2: Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu 14 dni od podpisania umowy do 21 dni od podpisanie umowy? Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę załącznika nr 5 do SIWZ i dokonuje zmiany 3 ust. 2 na następujący: Dostawa i pełna instalacja aparatu do barwień wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz przeszkolenie personelu Zakładu Patomorfologii z obsługi, a także dostawa pierwszej partii odczynników (w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem złożonym pisemnie lub wysłanym w formie faksu przez Zamawiającego) nastąpi w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. Za dzień zakończenia instalacji oraz szkolenia uznaje się dzień podpisania protokołu będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. Następne dostawy odczynników odbywać się będą sukcesywnie, na każdorazowe wezwanie pisemne lub wysłane w formie faksu przez Zamawiającego, w terminie do 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Pytanie nr 3: Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia ubezpieczenia na ubezpieczenia na czas transportu? Pytanie nr 4: Par. 4 ust.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy

4 Pytanie nr 5: Par. 4 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu poprzez dodanie z zastrzeżeniem par. 14 ust. 2 pkt (zmiana stawki VAT)? Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę załącznika nr 5 do SIWZ i dokonuje zmiany zapisów w 4 ust. 7 na zapis : Wykonawca gwarantuje stałość ceny na czas całkowitej realizacji umowy z zastrzeżeniem zapisów 14 ust. 2 pkt niniejszej umowy. Pytanie nr 6: Par. 5 ust.4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w 5 ust.4 wzoru umowy wyrażenia od dnia wpływu na od daty wystawienia. Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności. Pytanie nr 7: Par. 5 ust. 6 Prosimy o zmianę zapisu na Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania środków na rachunku Wykonawcy Pytanie nr 8: Par. 8 ust Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w par. 8 ust. 19? Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii. Pytanie nr 9: Par. 10 ust.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin odpowiedzi na pytania wynosił 2 godziny z zastrzeżeniem, że dotyczy to dni roboczych, w godzinach 8-16? Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje zmiany 10 ust 4 na następujący zapis: Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do udzielania Zamawiającemu konsultacji związanych z obsługą i diagnostyką przy użyciu dostarczonych urządzeń oraz w zakresie użytkowania i podstawowej konserwacji w przypadku, gdy w toku pracy z dostarczonymi urządzeniami pojawią się problemy związane z ich obsługą. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 godziny (w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00), a w przypadku konieczności obecności przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od chwili pisemnego zgłoszenia problemu przez Zamawiającego

5 Pytanie nr 10: Par. 11 ust.1 pkt Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin przystąpienia do naprawy wynosił 48 godzin z zastrzeżeniem, że dotyczy to dni roboczych, w godzinach 8-16? Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje zmiany 11 ust 1 pkt 1.3 na następujący zapis: Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń o awarii dzierżawionych urządzeń we wszystkie dni robocze i przystąpienie do naprawy w ciągu 48 godz. (w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00) od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ósmym dniu od zgłoszenia awarii zastępczy aparat lub inny aparat sprawny tego samego typu i pokryć wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego związane z wykonaniem badań w innym laboratorium wskazanym przez Zamawiającego począwszy od daty zgłoszenia awarii. Pytanie nr 11: Par. 11 ust. 2 pkt 2.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia niezwłocznie sformułowaniem w ciągu 3 dni. Zmiana zapisu będzie sprzyjała jasnemu ukształtowaniu obowiązków stron. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje zmiany 11 ust 2 pkt 2.3 na następujący zapis: W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zawiadomi o powyższym Wykonawcę w ciągu 3 dni. Pytanie nr 12: Par. 11 ust. 2.5 Prosimy o dodanie zapisu skorzystanie z zakupu interwencyjnego wyklucza zastosowanie par.12 ust. 1 pkt b) Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje zmiany 11 ust 2 pkt 2.5 na następujący zapis: W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy odczynników objętych umową lub dostawa nie nastąpi w terminie określonym w 3 ust. 2 umowy, albo rozpatrzenie reklamacji Zamawiającego nastąpi w terminie dłuższym niż określony w pkt. 2.4, Zamawiający ma prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy (zakup interwencyjny). W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wartość tego zakupu. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną, za jaką towar zostałby dostarczony przez Wykonawcę tytułem odszkodowania. Koszty poniesione przez Zamawiającego w ramach zakupu interwencyjnego muszą być udokumentowane. Skorzystanie z zakupu interwencyjnego wyklucza zastosowanie 12 ust. 1 pkt b niniejszej umowy. Pytanie nr 13: Par. 11 ust. 2.5 Prosimy o dodanie zapisu koszty poniesione przez Zamawiającego w ramach zakupu interwencyjnego musza być udokumentowane. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje zmiany 11 ust 2 pkt 2.5 zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12. Pytanie nr 14: 5 5

6 Par. 12 ust. 1pkt a) Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast zwłoka zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi. Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia opóźnienie na zwłoka? Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje zmiany 12 ust 1 lit. a na następujący: za niedotrzymanie terminu dostawy w dzierżawę urządzeń, ich montażu oraz szkolenia z ich obsługi (określonego w 3 ust. 2 umowy) w wysokości 0,2 % łącznej wartości umowy brutto określonej w 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, Pytanie nr 15: Par. 12 ust.2 Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Proponujemy usunięcie tego zapisu. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Takie automatyczne i jednostkowe potrącanie może prowadzić do licznych błędów. Zamawiający zmienia zapis w 12 ust 2 na następujący: Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych określonych w ust.1 druga ze Stron zobowiązuje się do zapłaty naliczonych kar. Zamawiający może potrącić przysługujące mu kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Pytanie nr 16: Par. 12 ust.1 pkt c i d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej, aby wynosiła 4,95% niezrealizowanej części dostawy? Pytanie nr 17: Par. 12 ust. 4 Prosimy o zmianę zapisu na: Suma kar umownych z każdego tytułu nie może przekraczać 4,95% całkowitej wartości umowy. Pytanie nr 18: Par. 13 ust. 1 tiret 2. Prosimy o doprecyzowanie poprzez dodanie po słowach powtarzających się wyrażenia minimum 3-krotnie Zamawiający zmienia zapis w 13 ust. 1 tiret 2 na następujący: 6 6

7 w przypadku powtarzającego się minimum 3-krotnie dostarczenia przez Wykonawcę odczynników złej jakości, ze zwłoką lub niezgodnych z umową;. Pytanie nr 19: Par. 13 ust. 1 tiret 6. Prosimy o zmianę wyrażenia powtarzających się opóźnień, na powtarzającej się zwłoki. Zamawiający zmienia zapis w 13 ust. 1 tiret 6 na następujący: w przypadku powtarzającej się minimum 3-krotnie zwłoki w przystąpieniu przez Wykonawcę do napraw wymienionych w 11. Pytanie nr 20: Par. 13 ust. 1 tiret 6. Prosimy o doprecyzowanie poprzez dodanie po słowach powtarzających się wyrażenia minimum 3-krotnie Zamawiający dokonał zmiany zapisu w 13 ust. 1 tiret 6 w odpowiedzi na pytanie nr 19. Pytanie nr 21: Par. 14 ust. 1 Prosimy o dodanie zapisu W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiającego o okres przekraczający 60 dni od daty wymagalności Wykonawca uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności. Pytanie nr 22: Par. 14 ust. 2 Prosimy o wykreślenie tego zapisu. Informujemy, że w związku z odpowiedziami na zadane pytania i modyfikacją SIWZ przesuwamy termin składania i otwarcia ofert na dzień r - godziny pozostają bez zmian. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ pkt XVIII na następujący: XVIII. Składanie i tryb otwarcia ofert. 1. Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych : 7 7

8 Oferta ostateczna - przetarg na dzierżawę aparatu do barwień immunohistochemicznych i zakup odczynników do badań immunohistochemicznych dla Zakładu Patomorfologii. Nie otwierać przed dniem r godz. 12:30 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Płocku przy ul. Medycznej 19 do godz. 12:00 w dniu r. w pokoju nr 32 (Sekcja Zamówień Publicznych) 2. Oferty złożone u Zamawiającego po upływie ww. terminu zostaną odesłane bez rozpatrywania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r w siedzibie Zamawiającego w Płocku przy ulicy Medycznej 19 o godzinie 13:00 - w Sali Narad. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp oraz zapisami SIWZ pkt XVII ppkt 2 Zamawiający wymaga od Wykonawców, którzy otrzymali niniejsze pismo w formie faksu, do potwierdzenia jego otrzymania. Podpisał: Dyrektor WSZ w Płocku mgr Stanisław Kwiatkowski 8 8

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -...

UMOWA PROJEKT. a... z siedzibą w... reprezentowanym przez :... -... -... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA PROJEKT zawarta w dniu... 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi z siedzibą w Nowym Tomyślu przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Poniatowa, 07.08.2015 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne poniżej 125.000,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ L.dz.D/1376/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ Sprawa nr 3/2015/ZP (zamówienie publiczne o wartości poniżej 207.000 EURO) Zatwierdzam: Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Dyrektora znak sprawy: ZP/220/35/12 Szczecin 10-08-2012 r. w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: 1. odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Projekt umowy

Część II SIWZ Projekt umowy Część II SIWZ Projekt umowy UMOWA DOSTAWY WIELOKROTNEJ Nr: zawarta w Bogdance w dniu: Zamawiający: Lubelski Węgiel BOGDANKA S. A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów, nr KRS 0000004549, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.).

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.). SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, 80 104 Gdańsk Tel.:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA-projekt Nr ZP 1/2015

UMOWA-projekt Nr ZP 1/2015 UMOWA-projekt Nr ZP 1/2015 z dnia 2015 r. zawarta zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy ZP - 1/2015 na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo