Raport półroczny IIF S.A. za okres

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014"

Transkrypt

1 Raport półroczny IIF S.A. za okres Kraków,

2 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia do dnia r Skład Rady Nadzorczej Skład Zarządu Informacja o działalności Spółki w I półroczu Wybrane dane finansowe IIF S.A Sprawozdanie finansowe za okres od dnia do dnia Bilans Rachunek Zysków i Strat Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych

3 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym. Zarząd IIF S.A. oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki i jej wynik finansowy oraz że półroczne sprawozdanie z działalności spółki zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji. 3

4 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia do dnia r. 2.1 Skład Rady Nadzorczej Obecnie w skład Rady Nadzorczej IIF S.A. wchodzą następujące osoby: Anna Styczeń - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Jan Styczeń - Członek Rady Nadzorczej Bartłomiej Stoiński - Członek Rady Nadzorczej 2.2 Skład Zarządu W skład Zarządu IIF S.A. wchodzą następujące osoby: Rafał Styczeń - Prezes Zarządu 2.3 Informacja o działalności Spółki w I półroczu 2014 Dnia 29 stycznia 2014r. miał miejsce wykup obligacji serii B wyemitowanych przez IIF S.A. Równolegle trwał proces rejestracji obligacji na okaziciela serii C, w wyniku którego na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 558/2014 z dnia 9 maja 2014 wprowadzono do alternatywnego systemu obrotu obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej zł każda. Pierwsze notowanie obligacji serii C oznaczonych przez Krajowy Depozyt Wartościowy S.A. kodem PLIIF odbyło się w dniu 26 maja W pierwszym półroczu 2014r. Spółka aktywnie pracowała nad rozwojem spółek portfelowych. Rafał Styczeń Prezes Zarządu IIF SA, bezpośrednio poprzez członkostwo w zarządach Wind Mobile SA oraz Software Mind SA, zaangażował się w budowę grupy kapitałowej z silną pozycją produktową w trzech najbardziej atrakcyjnych segmentach rynku z punktu widzenia potrzeb młodych konsumentów mobilna rozrywka, interaktywne finanse i wypoczynek wykorzystujący technologie multimedialne. 4

5 Realizacją nowej strategii rozwoju było przejęcie Software Mind SA przez Wind Mobile SA w kwietniu Przejęcie zrealizowano m.in. poprzez konwersję akcji Software Mind S.A. posiadanych przez IIF Ventures BV (spółka zależna IIF SA) na akcje nowej emisji Wind Mobile S.A. w liczbie sztuk. 26 czerwca 2014 IIF Ventures BV podpisała przedwstępną umowę zobowiązującą do sprzedaży sztuk akcji Wind Mobile SA powstałych w wyniku tej konwersji na rzecz Thornhaugh Trading Limited z siedzibą w Nikozji. Cena wyznaczona została na poziomie nominalnym, tj zł za cały pakiet akcji, a dyskonto udzielone kupującemu w relacji do wartości rynkowej stanowi wynagrodzenie success fee za pełne zrealizowanie celu akwizycji, tj. przejęcie 100% Software Mind SA przez Wind Mobile SA. W rezultacie akwizycji powstała grupa kapitałowa o potencjale sprzedażowym w roku bieżącym 61,2 mln zł i rentowności na poziomie zysku netto 8,9 mln zł (Raport bieżący Wind Mobile EBI nr 23/2014). W roku 2013 Wind Mobile SA zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 14,5 mln zł oraz zysk netto na poziomie 3,9 mln zł. IIF SA wraz z podmiotami powiązanymi posiada w Wind Mobile SA 50,03% udziału w głosach WZA. Druga z kluczowych spółek portfelowych Funduszu meble.pl SA osiągnęła w roku 2013 przychody na poziomie 25,2 mln zł, co oznacza dynamikę 20% w stosunku do roku poprzedniego, oraz EBITDA na poziomie 1,2 mln zł, co oznacza dynamikę na poziomie 90%. Spółka intensywnie rozwija kanał produkcji i internetowej sprzedaży mebli kastomizowanych. W roku 2014 meble.pl SA prognozują sprzedaż na poziomie 33 mln zł i rentowność EBITDA 2 mln zł. IIF Ventures BV posiada 30% w meble.pl SA. W pierwszym półroczu 2014 roku zanotowano zysk na poziomie ,17 zł netto wobec straty ,44 zł netto w pierwszym półroczu 2013 roku. Kapitał własny firmy na dzień wyniósł ,80 zł i wzrósł w stosunku do kwoty ,41 zł z analogicznego okresu w 2013r. Suma bilansowa Spółki na koniec pierwszego półrocza 2014 wyniosła ,22 zł w porównaniu z ,16 zł z dnia r. Zdarzenia po dacie bilansu Według wiedzy Zarządu IIF S.A. nie zaszły żadne zdarzenia gospodarcze po dacie półrocznego bilansu, mające znaczący wpływ na aktywa i pasywa bilansu Spółki. 5

6 Nie wystąpiły również żadne istotne zakłócenia w pracy Zarządu Spółki, które mogłyby wpłynąć na wiarygodność i rzetelność udostępnianych informacji i ich udokumentowanie. Spółka przestrzegała wszystkich warunków umów, które w przypadku odstąpienia od nich - mogłyby w sposób istotny wpłynąć na sprawozdanie finansowe. Spółka ma bezsporne tytuły prawne do wszystkich aktywów, nie nastąpiły żadne zastawy lub obciążenia majątku Spółki poza ujawnionymi w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. W drugim półroczu 2014 Zarząd będzie się skupiał na budowaniu wartości dotychczasowych projektów inwestycyjnych oraz monitorowaniu rynku w celu pozyskiwania atrakcyjnych nowych projektów, komplementarnych do obecnych spółek portfelowych Funduszu. Jako główne czynniki ryzyka mogące mieć negatywny wpływ na działalność Spółki Zarząd postrzega niepewną sytuację na rynkach kapitałowych. 6

7 2.4 Wybrane dane finansowe IIF S.A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) na działalności operacyjnej PLN EUR PLN EUR , , , , , , , ,57 Zysk (strata) brutto , , , ,15 Zysk (strata) netto , , , ,53 Aktywa razem , , , ,35 Aktywa trwałe , , , ,50 Aktywa obrotowe , , , ,85 Kapitały własne , , , Kapitał podstawowy , , , ,15 Zobowiązania razem , , , ,71 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,04 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych , , , , , , , , , , , , , , , ,03 *PLN na EUR przeliczono wg średniego kursu NBP wynoszącego: 4,3292 na dzień 28 czerwca 2013 roku 4,1609 na dzień 30 czerwca 2014 roku 7

8 3. Sprawozdanie finansowe za okres od dnia do dnia Bilans AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,86 I.Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne I prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II.Rzeczowy majątek trwały , ,06 1. Środki trwałe , ,06 Grunty własne , ,60 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,02 Urządzenia techniczne I maszyny Środki transportu , ,44 Inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III.Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe , ,10 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,10 a) w jednostkach powiązanych , ,10 - udziały lub akcje , ,04 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki , ,06 - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach ,72 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki ,72 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,70 1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego , ,70 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , ,36 I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 8

9 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II.Należności krótkoterminowe , ,46 1. Należności od jednostek powiązanych 246,00 0,00 a) z tyt. Dostaw i usług o okresie spłaty: 246,00 0,00 - Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych do 12 m- cy 246,00 0,00 - Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych powyżej 12 m-cy b) inne 2. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek , ,46 a) z tyt. Dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 116, ,85 - do 12 miesięcy 3 116, ,85 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń ,26 28,00 c) inne , ,61 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,20 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,20 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach , ,00 - udziały lub akcje , ,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,20 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,20 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,70 SUMA AKTYWA , ,22 9

10 PASYWA A.Kapitał (fundusz własny) , ,80 I. Kapitał fundusz podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV.Kapitał (fundusz) zapasowy , ,63 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk/strata z lat ubiegłych VIII. Zysk/Strata netto , ,17 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. Zobowiązania i rezerwy , ,42 I. Rezerwy na zobowiązania , ,01 1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego , ,01 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe II.Zobowiązania długoterminowe , ,82 1. Wobec jednostek powiązanych , ,77 2. Wobec pozostałych jednostek , ,05 a) kredyty i pożyczki , ,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , ,05 c) inne zobowiązania finansowe ,50 0,00 d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,59 1. Wobec jednostek powiązanych: a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności - w okresie do 12 miesięcy - w okresie powyżej 12 miesięcy b ) Inne 2. Wobec pozostałych jednostek , ,06 a) Kredyty i pożyczki b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) Inne zobowiązania finansowe d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności ,97 184,50 - w okresie do 12 miesięcy ,97 184,50 - w okresie powyżej 12 miesięcy 10

11 e) Zaliczki otrzymane na poczet dostaw f) Zobowiązania wekslowe g) Zobowiązania z tyt. podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych , ,32 h) Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 697,24 0,00 i) Inne , ,24 3. Fundusze specjalne 3 655, ,53 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe SUMA PASYWA , ,22 11

12 3.2 Rachunek Zysków i Strat A. Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym : , ,69 - od jednostek powiązanych , ,35 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,69 II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie(+),zmniejszenie(-)) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej , ,03 I. Amortyzacja , ,62 II. Zużycie materiałów i energii , ,89 III. Usługi obce , ,66 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,26 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,08 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 289, ,12 VII Pozostałe koszty rodzajowe , ,40 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk/Strata ze sprzedaży ( A - B ) , ,34 D. Pozostałe przychody operacyjne 0, ,25 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0, ,00 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 0,63 2,25 E. Pozostałe koszty operacyjne 749, ,82 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 749, ,82 F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej ( C+D-E ) , ,91 G. Przychody finansowe , ,52 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: , ,24 - od jednostek powiązanych , ,82 III. Zysk ze zbycia inwestycji ,17 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0, ,96 V. Inne , ,32 H. Koszty finansowe , ,44 I. Odsetki, w tym: , ,19 - dla jednostek powiązanych , ,93 II. Strata ze zbycia inwestycji 0, ,42 III. Aktualizacja wartości inwestycji , ,83 IV. Inne I. Zyski/Strata z działalności gospodarczej (F+ G- H) , ,17 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 12

13 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk/Strata brutto ( I + J ) , ,17 L. Podatek dochodowy , ,00 M. a) bieżący b) odroczony , ,00 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk/Strata netto ( K - L -M ) , ,17 13

14 3.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,63 korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,63 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenia udziałów (akcji) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , ,98 a) zwiększenie (z tytułu) , ,98 akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) przeniesienia zysku na kapitał zapasowy , ,98 - wpłat na kapitał (nie zarejestrowanych) b) zmniejszenie (z tytułu) - umorzenie akcji - pokrycia straty 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,63 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie z tytułu:objęcie akcji, które nie zostały zarejestrowane w KRS b) zmniejszenie z tytułu: rejestracja podwyższenia kapitału 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , ,98 korekty błędów podstawowych 14

15 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,98 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie z tytułu:podział zysku , , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto , ,17 a) zysk netto 0, ,17 b) strata netto ,44 0,00 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,80 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15

16 3.4 Rachunek przepływów pieniężnych A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,17 II. Korekty o pozycje: , ,53 1. Amortyzacja , ,62 2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych , ,25 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,99 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,25 5. Zmiana stanu rezerw , ,00 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności , ,90 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,03 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , ,64 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , ,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych 0, ,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: , ,00 a) w jednostkach powiązanych 0, ,00 b) w pozostałych jednostkach , ,00 - zbycie aktywów finansowych , ,00 - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , ,30 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: , ,30 a) w jednostkach powiązanych , ,30 b) w pozostałych jednostkach ,12 0,00 - nabycie aktywów finansowych ,12 0,00 16

17 - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,30 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0, ,08 1.Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływu finansowe 0, ,08 II. Wydatki , ,24 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0, ,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , ,59 8. Odsetki , ,65 9. Inne wydatki finansowe 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem(a.iii+/-b.iii+/-c.iii) , , , ,82 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,82 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , ,02 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) , ,20 - o ograniczonej możliwości dysponowania 17

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Fax: +48 71 79 82 690 PGS Software S.A. ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław Polska NIP: 897-17- 19-181 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny InBook S.A. za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU

Raport kwartalny InBook S.A. za okres od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU RAPORT KWARTANY INBOOK S.A. ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU od dnia 01.10.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Raport kwartalny zawiera: 1. Podstawowe informacje o emitencie informacje ogólne, struktura akcjonariatu,

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r. 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, W imieniu Zarządu ArtP Capital S.A. przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2013-03-29 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans...11 III. Rachunek zysków i strat...14 IV. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis Treści 1. Pismo Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Roczne sprawozdanie finansowe... 5 3.1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport za I kwartał 2012 IDH S.A.

Raport za I kwartał 2012 IDH S.A. Raport za I kwartał 2012 IDH S.A. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane dane finansowe wraz z komentarzem...

Bardziej szczegółowo

BLACK POINT S.A. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

BLACK POINT S.A. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 BLACK POINT S.A. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Spis treści WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 BILANS - A K T Y W A... 5 BILANS - P A S Y W A... 7 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres 01.10.2014 r. - 31.12.2014 r. Data raportu: 13 luty 2015 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo