SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Powiat Radziejowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa edukacyjna skierowana do uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne w gimnazjach i szkołach ponadgimnazialnych na terenie Powiatu Radziejowskiego Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Radziejów, sierpień 2014 r

2 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 1. Zamawiający: Powiat Radziejowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Adres: ul. Kościuszki 17, Radziejów tel: +48 (054) NIP REGON Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Ustawą. 3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę lub na adres poczty elektronicznej zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kościuszki Radziejów Tel , Fax: Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Edyta Kozłowska Ewa Brzezińska zamówienia 4.1. em zamówienia jest usługa edukacyjna skierowana do uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Radziejowskiego. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie, Zespole Szkół RCKU w Przemystce, Gimnazjum Dobre, Gimnazjum Osięciny, Gimnazjum Piotrków Kujawski, Gimnazjum Radziejów, Gimnazjum Topólka, Gimnazjum Witowo, Realizacja w terminie od podpisania umowy do 30 czerwca 2015 roku w godzinach od 8 00 do od poniedziałku do piątku i w soboty od 8 00 do Zajęcia pozalekcyjne będą odbywać się w godzinach dostosowanych do planu lekcji uczniów biorących udział w projekcie, dla uczniów wyłonionych przez Wykonawcę. Zajęcia będą prowadzone w obiektach szkolnych ( wkład własny w projekcie ) Zajęcia pozalekcyjne będą realizowane wg. harmonogramu dostosowanego do planu zajęć szkolnych uczniów liczących minimum 5 do 15 osób oraz indywidualnie zgodnie z pkt 4 SIWZ zamówienia. Zajęcia będą prowadzone zgodnie ze szczegółowym harmonogramem comiesięcznie ustalonym z koordynatorem projektu i dyrektorem szkoły.

3 Część nr 1 - Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie ul. Szkolna Radziejów ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/POZASZKOLNE Z ZAKRESU NAUK MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH, JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ ICT Zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym: ę godzin Matematyka Fizyka Geografia Matematyka Biologia Chemia Historia Analiza i interpretacja tekstów literackich Język angielski Zajęcia dla uczniów uzdolnionych Zajęcia dla uczniów uzdolnionych Zajęcia dla uczniów uzdolnionych Zajęcia dla uczniów uzdolnionych Zajęcia dla uczniów uzdolnionych Zajęcia dla uczniów uzdolnionych ICT Zajęcia w Gimnazjum Powiatowym: ę godzin Matematyka Zajęcia dla uczniów uzdolnionych

4 ICT REALIZACJA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH W ramach warsztatów ekologicznych poruszane będą m. in. tematy obejmujące recykling, segregację śmieci, alternatywne źródła energii. Tworzenie publikacji o Powiecie Radziejowskim treść i zdjęcia obejmujące zagadnienia: - najcenniejsze zabytki; - najciekawsze miejsce turystyczne; - lokalny tradycyjny przepis kulinarny; - zwyczaje i obrzędy świąteczne; - ciekawostki. Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek opracowują materiały dotyczące Gminy Radziejów w terminie do 30 kwietnia 2015 r. Zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym: ę godzin Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej Żywe lekcje przedsiębiorczości: Szkolna Internetowa Gra Giełdowa Żywe lekcje przedsiębiorczości: Współczesne możliwości oszczędzania i lokowania kapitału finansowego (współpraca z bankami) Żywe lekcje przedsiębiorczości: Tworzenie planu biznesowego Świadomość i ekspresja kulturalna zajęcia muzyczne Zajęcia w Gimnazjum Powiatowym: ę godzin Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej Świadomość i ekspresja kulturalna zajęcia muzyczne

5 Zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum Powiatowym: ę godzin Tworzenie publikacji o Powiecie Radziejowskim Zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym: ę godzin Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej Żywe lekcje przedsiębiorczości Tworzenie publikacji o Powiecie Radziejowskim DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWE Celem doradztwa będzie przełamywanie segregacji na rynku pracy, w tym promowanie udziału dziewcząt w zajęciach uznawanych za typowo męskie np. informatyka, nauki ścisłe; wybór dalszych kierunków kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych i technicznych, uwzględniające potrzeby rynku pracy, ukierunkowujące uczniów na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych w życiu codziennym i zawodowym. Zajęcia dla uczniów Gimnazjum będą obejmowały: pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych, pomoc w świadomym planowaniu własnej kariery zawodowej. Zajęcia aktywizujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. Zajęcia dla Liceum ogólnokształcącego będą obejmowały: Zajęcia diagnostyczno warsztatowe dotyczące predyspozycji i zainteresowań zawodowych, "przeszukiwaniem świata zawodów"; analiza rynku pracy i zawodów deficytowych (kontakt z PUP). Zajęcia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego (SOSW) doradztwo dla osób niepełnosprawnych. ę godzin Doradztwo Liceum - indywidualny scenariusz edukacyjno zawodowy

6 Gimnazjum - indywidualny scenariusz edukacyjno zawodowy SOSW - indywidualny scenariusz edukacyjno zawodowy ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE Zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym: ę godzin Matematyka Fizyka Biologia Chemia Historia i wiedza o społeczeństwie Geografia Biologia Język angielski ICT Zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce Zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce Zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce Zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce Zajęcia w Gimnazjum Powiatowym: ę godzin Matematyka Zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce

7 Matematyka Zajęcia geograficzno biologiczne Język angielski ICT Zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym: ę godzin Matematyka Język angielski ICT WSPARCIE DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym: Język polski Język angielski Zajęcia sportowe piłka ręczna Zajęcia sportowe piłka siatkowa Zajęcia sportowe piłka siatkowa Zajęcia dla uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Zajęcia dla uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Zajęcia dla uczniów uzdolnionych Zajęcia dla uczniów uzdolnionych (dziewczęta) Zajęcia dla uczniów uzdolnionych (chłopcy) ę godzin Sportowo rekreacyjne: strzelectwo

8 Sportowo rekreacyjne: aerobik Sportowo rekreacyjne: taniec Sportowo rekreacyjne: piłka koszykowa Zajęcia w Gimnazjum Powiatowym: ę godzin Język polski Zajęcia dla uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Zajęcia sportowe piłka ręczna Zajęcia dla uczniów uzdolnionych Zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum Powiatowym: Nauka pływania (Liceum i Gimnazjum) Projekt zabezpiecza bilety wstępu uczniów na basen, z wyłączeniem osoby prowadzącej zajęcia Zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym: ę godzin ę godzin Motoryka Socjoterapia Doradztwo pedagogiczno psychologiczne

9 Część nr 2 - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce: Przemyska Radziejów ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/POZASZKOLNE Z ZAKRESU NAUK MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH, JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ ICT ę godzin Koło matematyczne Język angielski Język rosyjski Koło informatyczne REALIZACJA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH W ramach warsztatów ekologicznych poruszane będą m. in. tematy obejmujące recykling, segregację śmieci, alternatywne źródła energii. Tworzenie publikacji o Powiecie Radziejowskim treść i zdjęcia obejmujące zagadnienia: - eventy, imprezy cykliczne; - ważne, znane, zasłużone osoby pochodzące z obszaru gminy, bohaterowie; - gmina w poezji; - gmina przyszłości; - ciekawostki. Uczniowie ZS RCKU opracowują materiały dotyczące Gminy Radziejów w terminie do 30 kwietnia 2015 r. ę godzin Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej Warsztaty z zakresu tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego Historia i wiedza o społeczeństwie

10 Tworzenie publikacji o Powiecie Radziejowskim ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE ę godzin Język polski WSPARCIE DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zajęcia korekcyjno rehabilitacyjne Nauka pływania Projekt zabezpiecza bilety wstępu uczniów na basen, z wyłączeniem osoby prowadzącej zajęcia ę godzin Część nr 3 - Gimnazjum Dobre ul. Szkolna Dobre ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/POZASZKOLNE Z ZAKRESU NAUK MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH, JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ ICT ę godzin Zajęcia z mikroskopowania Zajęcia laboratoryjne z chemii Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne Koło matematyczne Koło geograficzne Zajęcia dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno przyrodniczych Zajęcia dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno przyrodniczych

11 Koło astronomiczno fizyczne Zajęcia dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno przyrodniczych Język angielski ICT REALIZACJA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH W ramach warsztatów ekologicznych poruszane będą m. in. tematy obejmujące recykling, segregację śmieci, alternatywne źródła energii. Tworzenie publikacji o Powiecie Radziejowskim treść i zdjęcia obejmujące zagadnienia: - najcenniejsze zabytki; - najciekawsze miejsce turystyczne; - lokalny tradycyjny przepis kulinarny; - zwyczaje i obrzędy świąteczne; - eventy, imprezy cykliczne; - ważne, znane, zasłużone osoby pochodzące z obszaru gminy, bohaterowie; - gmina w poezji; - gmina przyszłości; - ciekawostki. Uczniowie Gimnazjum opracowują materiały dotyczące Gminy Dobre w terminie do 30 kwietnia 2015 r. ę godzin Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej Warsztaty z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej kółko teatralne Tworzenie publikacji o Powiecie Radziejowskim ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE ę godzin Historia

12 Język polski WSPARCIE DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ę godzin Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami dyslektycznymi Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami logopedycznymi Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami logopedycznymi zajęcia indywidualne dla 5 osób zajęcia indywidualne połączone z diagnozą logopedyczną dla 140 uczniów Część nr 4 - Gimnazjum Osięciny ul. Traugutta Osięciny ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/POZASZKOLNE Z ZAKRESU NAUK MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH, JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ ICT ę godzin Matematyka Geografia Chemia Biologia Język angielski Język niemiecki ICT

13 REALIZACJA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH W ramach warsztatów ekologicznych poruszane będą m. in. tematy obejmujące recykling, segregację śmieci, alternatywne źródła energii. Tworzenie publikacji o Powiecie Radziejowskim treść i zdjęcia obejmujące zagadnienia: - najcenniejsze zabytki; - najciekawsze miejsce turystyczne; - lokalny tradycyjny przepis kulinarny; - zwyczaje i obrzędy świąteczne; - eventy, imprezy cykliczne; - ważne, znane, zasłużone osoby pochodzące z obszaru gminy, bohaterowie; - gmina w poezji; - gmina przyszłości; - ciekawostki. Uczniowie Gimnazjum opracowują materiały dotyczące Gminy Osięciny w terminie do 30 kwietnia 2015 r. ę godzin Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej Tworzenie publikacji o Powiecie Radziejowskim ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE ę godzin Język polski Język angielski Matematyka ICT Matematyka

14 Fizyka Geografia Język angielski Język niemiecki Część nr 5 - Gimnazjum Piotrków Kujawski ul. Włocławska Piotrków Kujawski ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/POZASZKOLNE Z ZAKRESU NAUK MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH, JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ ICT ę godzin Chemia Matematyka Fizyka Koło matematyczne Koło języka polskiego Zajęcia dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych Zajęcia dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych Język angielski Koło języka angielskiego Zajęcia dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych ICT REALIZACJA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH Tworzenie publikacji o Powiecie Radziejowskim treść i zdjęcia obejmujące zagadnienia: - najcenniejsze zabytki;

15 - najciekawsze miejsce turystyczne; - lokalny tradycyjny przepis kulinarny; - zwyczaje i obrzędy świąteczne; - eventy, imprezy cykliczne; - ważne, znane, zasłużone osoby pochodzące z obszaru gminy, bohaterowie; - gmina w poezji; - gmina przyszłości; - ciekawostki. Uczniowie Gimnazjum opracowują materiały dotyczące Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w terminie do 30 kwietnia 2015 r. ę godzin Tworzenie publikacji o Powiecie Radziejowskim ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE ę godzin Matematyka Język angielski Część nr 6 - Gimnazjum Radziejów ul. Szkolna Radziejów ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/POZASZKOLNE Z ZAKRESU NAUK MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH, JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ ICT ę godzin Koło matematyczne Koło geograficzne Koło matematyczne Zajęcia dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych

16 Koło fizyczno chemiczne Zajęcia dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych Koło języka angielskiego Koło języka niemieckiego Koło języka angielskiego Zajęcia dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych Koło informatyczne Koło informatyczno dziennikarskie REALIZACJA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH W ramach warsztatów ekologicznych poruszane będą m. in. tematy obejmujące recykling, segregację śmieci, alternatywne źródła energii. Tworzenie publikacji o Powiecie Radziejowskim treść i zdjęcia obejmujące zagadnienia: - najcenniejsze zabytki; - najciekawsze miejsce turystyczne; - lokalny tradycyjny przepis kulinarny; - zwyczaje i obrzędy świąteczne; - eventy, imprezy cykliczne; - ważne, znane, zasłużone osoby pochodzące z obszaru gminy, bohaterowie; - gmina w poezji; - gmina przyszłości; - ciekawostki. Uczniowie Gimnazjum opracowują materiały dotyczące Miasta Radziejów w terminie do 30 kwietnia 2015 r. ę godzin Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej Żywe lekcje przedsiębiorczości Tworzenie publikacji o Powiecie Radziejowskim

17 DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWE Zajęcia dla uczniów gimnazjum będą obejmowały: wybór dalszych kierunków kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych i technicznych, uwzględniające potrzeby rynku pracy, ukierunkowujące uczniów na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych w życiu codziennym i zawodowym. Celem doradztwa będzie przełamywanie segregacji na rynku pracy, w tym promowanie udziału dziewcząt w zajęciach uznawanych za męskie np. informatyka, nauki ścisłe, pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych, pomoc w świadomym planowaniu własnej kariery zawodowej. Zajęcia aktywizujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. Doradztwo - indywidualny scenariusz edukacyjno zawodowy - projekcja filmów o tematyce edukacyjno zawodowej (1,5 godz./ę) ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE ę godzin 2 21,5 43 ę godzin Matematyka Chemia Biologia Fizyka Język polski Historia Geografia Matematyka

18 Chemia Fizyka Język angielski ICT WSPARCIE DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ę godzin Edukacja prozdrowotna Nauka pływania Projekt zabezpiecza bilety wstępu uczniów na basen, z wyłączeniem osoby prowadzącej zajęcia Wzmocnienie motywacji do nauki Część nr 7 - Gimnazjum Topólka Topólka Topólka ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/POZASZKOLNE Z ZAKRESU NAUK MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH, JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ ICT ę godzin Matematyka Fizyka Chemia Biologia

19 Geografia Język polski Matematyka Chemia Geografia Biologia Zajęcia dla uczniów uzdolnionych Zajęcia dla uczniów uzdolnionych Zajęcia dla uczniów uzdolnionych Zajęcia dla uczniów uzdolnionych Zajęcia dla uczniów uzdolnionych Język angielski Język niemiecki Język angielski Język niemiecki Zajęcia dla uczniów uzdolnionych Zajęcia dla uczniów uzdolnionych ICT REALIZACJA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH W ramach warsztatów ekologicznych poruszane będą m. in. tematy obejmujące recykling, segregację śmieci, alternatywne źródła energii. Tworzenie publikacji o Powiecie Radziejowskim treść i zdjęcia obejmujące zagadnienia: - najcenniejsze zabytki; - najciekawsze miejsce turystyczne; - lokalny tradycyjny przepis kulinarny; - zwyczaje i obrzędy świąteczne; - eventy, imprezy cykliczne; - ważne, znane, zasłużone osoby pochodzące z obszaru gminy, bohaterowie; - gmina w poezji; - gmina przyszłości; - ciekawostki. Uczniowie Gimnazjum opracowują materiały dotyczące Gminy Topólka w terminie do 30 kwietnia 2015 r.

20 ę godzin Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej Warsztaty z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej Świadomość i ekspresja kulturalna koło taneczne Świadomość i ekspresja kulturalna koło muzyczne Świadomość i ekspresja kulturalna koło wokalne Chór oraz soliści Tworzenie publikacji o Powiecie Radziejowskim DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWE Zajęcia dla uczniów gimnazjum będą obejmowały: wybór dalszych kierunków kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych i technicznych, uwzględniające potrzeby rynku pracy, ukierunkowujące uczniów na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych w życiu codziennym i zawodowym. Celem doradztwa będzie przełamywanie segregacji na rynku pracy, w tym promowanie udziału dziewcząt w zajęciach uznawanych za męskie np. informatyka, nauki ścisłe, pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych, pomoc w świadomym planowaniu własnej kariery zawodowej. Zajęcia aktywizujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. ę godzin Doradztwo Zajęcia owe Zajęcia indywidualne dla 10 uczniów po 3 godziny, zakończone indywidualnym scenariuszem edukacyjno-zawodowym ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE

21 ę godzin Matematyka Biologia Chemia Fizyka Geografia Język polski Historia Wiedza o społeczeństwie Język angielski Język niemiecki Część nr 8 - Gimnazjum Witowo Witowo Bytoń ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/POZASZKOLNE Z ZAKRESU NAUK MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH, JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ ICT ę godzin Klub Młodego Odkrywcy obserwacje i eksperymenty przyrodnicze Z techniką na TY

22 Język rosyjski ICT REALIZACJA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH Tworzenie publikacji o Powiecie Radziejowskim treść i zdjęcia obejmujące zagadnienia: - najcenniejsze zabytki; - najciekawsze miejsce turystyczne; - lokalny tradycyjny przepis kulinarny; - zwyczaje i obrzędy świąteczne; - eventy, imprezy cykliczne; - ważne, znane, zasłużone osoby pochodzące z obszaru gminy, bohaterowie; - gmina w poezji; - gmina przyszłości; - ciekawostki. Uczniowie Gimnazjum opracowują materiały dotyczące Gminy Bytoń w terminie do 30 kwietnia 2015 r. Warsztaty z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej Dyskusyjny klub filmowy Tworzenie publikacji o Powiecie Radziejowskim ę godzin WSPARCIE DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH ę godzin Muzykoterapia Techniki szybkiego uczenia się Kółko kulinarne

23 Prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał/a za ich przygotowanie, realizację i dokumentację oraz rekrutację uczestników projektu. Szczegółowe obowiązki prowadzących zajęcia pozalekcyjne ( nauczyciela ): - rekrutacja uczestników projektu min. 5 osób dla każdej y - opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych, który musi uwzględniać indywidualne możliwości uczniów biorących udział w projekcie i przedstawienie go do akceptacji koordynatorowi projektu. - program zajęć będzie realizowany w oparciu o wywiady przeprowadzone przy pomocy nauczyciela w postaci testów diagnozujących wiadomości i umiejętności uczniów na początku realizacji poszczególnych zajęć. - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze szczegółowym harmonogramem co miesięcznie ustalony w porozumieniu z koordynatorem projektu i dyrektorem danej szkoły. Harmonogram zajęć pozalekcyjnych nie może kolidować z planem zajęć poszczególnych i może być modyfikowany w uzasadnionych przypadkach - dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych poprzez wpisy w dzienniku zajęć i prowadzenie list obecności. - prowadzenie miesięcznej karty czasu pracy, która po zakończeniu każdego miesiąca należy dostarczyć do Biura Projektu ( Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu w Radziejowie, ul. Kościuszki 58 ). Dotyczy osób fizycznych. - w przypadku udziału w innych projektach nauczyciel zobowiązany jest dostarczyć do Biura Projektu miesięczną ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach tych projektów. Dotyczy osób fizycznych. - wspomaganie promocji i ewaluacji, w tym w szczególności obowiązek prawidłowego oznakowania pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia pozalekcyjne, - odpowiedzialność materialna prowadzącego zajęcia ( nauczyciela ) za mienie znajdujące się w Sali dydaktycznej, w której prowadzone są zajęcia, - bieżące informowanie o frekwencji na prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych, - obowiązek osiągnięcia przyjętych w ramach projektu wskaźników produktu, tj. liczby uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach danej y oraz realizacji założonych celów poszczególnych zajęć w projekcie Kody przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) ; , 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

24 Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy ( punkt SIWZ ) wg reguły: spełnia / nie spełnia Posiadania wiedzy i doświadczenia: - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy ( punkt SIWZ ) wg reguły: spełnia / nie spełnia Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenia: - kwalifikacje do nauczania w danej szkole zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( t.j. Dz. U poz ) Sytuacji ekonomicznej i finansowej; - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy ( punkt SIWZ ) wg reguły: spełnia / nie spełnia W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentów określonych w punktach SIWZ oraz oświadczenia Wykonawcy ( punkt SIWZ ) UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z t ych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt powinien spełniać każdy z tych Wykonawców samodzielnie Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: 1 dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w punktach SIWZ z uwzględnieniem pkt jeśli dotyczy. 6. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

25 6.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ ( oryginał ) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, wg wzoru na zał. Nr 3 do SIWZ ( oryginał ) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych : 1) w pkt , 6.2.3, i składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dla dokumentów określonych w punkcie ppkt. 1) lit.a i c i pkt 2) oraz nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dla dokumentu określonego w punkcie ppkt 1) lit. b. 7. Grupy kapitałowe Wykonawca, wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: a) listę podmiotów należących do tej samej y kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U.Nr 50, poz. 331 ze zm. ) według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ albo b) informacje o tym, ze nie należy do y kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm. ) 8. Oferty wspólne 8.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ( np. wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja ) wymagane jest załączenie do oferty pisemnego umocowania ( pełnomocnictwa) stwierdzającego ustanowienie Pełnomocnika ( lidera) do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli powyższe uprawnienie wynika z umowy regulującej współpracę tych Wykonawców ( np. umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum ), do oferty w miejsce pełnomocnictwa można załączyć ten dokument Składane dokumenty ( wspólne ) powinny być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez Pełnomocnika ( lidera) Wszelka korespondencja prowadzona będzie między zamawiającym a pełnomocnikiem ( liderem )

26 8.4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych. 9. Oferty częściowe i wariantowe 9.1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych: 9.2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 10. Składniki oferty Dokumenty i oświadczenia: OFERTA zawierająca wymagane oświadczenia, dane i informacje zgodnie ze wzorem załącznik nr Wymienione powyżej w punktach 6 i Inne wskazane w treści SIWZ ( np. upoważnienia, oświadczenia innych podmiotów ) Załączniki: Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust.1 ustawy załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 załącznik nr Wykaz osób załącznik nr Lista podmiotów należących do tej samej y kapitałowej albo informacja Wykonawcy, że nie należy do y kapitałowej załącznik nr 5, Oświadczenie o posiadaniu uprawnień załącznik nr Opis przygotowania oferty: 11.1 Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr Wszelkie dokumenty( np. potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu ) stanowiące załączniki do oferty, sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja w języku polskim jest wiążącą Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę ( osoby, jeżeli do reprezentowani Wykonawcy upoważnione są dwie osoby lub więcej osób ) upełnomocnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania umowy. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone od oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zaleca się, żeby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem ect., powinno być parafowane i datowane przez Wykonawcę Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą : Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r Nr 153, poz ze zm. ) i dołączone do oferty. Zaleca się, aby te dokumenty były trwale połączone i oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do, których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

27 11.12 Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiajmy otrzyma pisemny powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem: zmiana / wycofanie Zaleca się, aby oferta była złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu i oznaczona nazwą ( firmą ) i adresem Wykonawcy W przypadku gdy Wykonawca potwierdza spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia polegając na zasobach podmiotu trzeciego, do pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego oddania Wykonawcy swoich zasobów na okres realizacji zamówienia, muszą zostać dołączone stosowne, niezbędne dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących zobowiązanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. 12. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. 15. Miejsce oraz termin składania ofert Oferty muszą być złożone / przesłane do dnia 1 września 2014 r. do godz na adres: Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kościuszki Radziejów oznaczone Świadczenie usług edukacyjnych Część nr szkoła... Nie otwierać przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert 1 września 2014 r godz Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesieniu odwołania Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem doręczenia ich do Starostwa Powiatowego w Radziejowie do biura sekretariatu ( nr 12 ). 16. Miejsce, termin oraz tryb otwarcia ofert Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1 września 2014 roku o godz na sali konferencyjnej ( nr 16 ) Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy ( firmy ) adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, informację z sesji otwarcia Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania każdego Wykonawcy w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty w zakresie unormowanym art. 87 Ustawy. 17. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności: Wymagany termin realizacji zamówienia dla : wszystkich części do 30 czerwca Zamawiający dokona płatności przelewem w terminie do 30 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur. ( zgodnie z warunkami umownymi ). 18. Informacje dotyczące ceny oferty Zaoferowana cena nie podlega zmianom przez okres obowiązywania umowy z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT Cena musi być wyrażona w złotych polskich ( PLN ) również wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

28 18.3. Cena wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną liczbowo i wyrażoną słownie, Zamawiający przyjmie cenę wyrażoną słownie W złożonej ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać właściwą stawkę podatku od towarów i usług ( VAT ) zgodną z obowiązującymi Wykonawcę przepisami Jeżeli wybór oferty Wykonawcy prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Zamawiający w celu porównania ofert doliczy do podanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Cena musi uwzględniać wymagania SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w z kosztami dostawy, ubezpieczenia, cła i opłat celnych ( jeśli występują) Cenę oferty należy przedstawić z dokładnością do groszy ( dwóch miejsc po przecinku ) z zachowaniem zasady zaokrąglania. 19. Kryterium oceny ofert Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i wagą: Cena ofertowa brutto - waga 100 % Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ. 20. Udzielenie zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który oferuje najniższą cenę a jego oferta nie podlega odrzuceni O odrzuconych ofertach, wykluczonych Wykonawcach oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni jeżeli zawiadomienie to przesłane zostanie w inny sposób np. za pośrednictwem poczty Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów wskazanych w punkcie 20.4, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum ( tzn. Wykonawcy określonemu w rat. 23 ust. 1 ustawy ) Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 21. Warunki umowy Wzór umowy zawiera załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy niezakwestionowany przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert zostaje przyjęty bez zastrzeżeń O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony faksem, droga elektroniczną lub pisemnie np. za pośrednictwem poczty Nie jest dopuszczalna zmiana po stronie Wykonawcy z wyjątkiem: sukcesji generalnej, przekształcenia, sukcesji z mocy prawa Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 22. zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 23. Modyfikacje, tryb udzielenia wyjaśnień warunków zamówienia W sprawach dotyczących wyjaśnień treści SIWZ zastosowanie mają dyspozycje wyrażone w art. 38 ustawy Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie połowy terminu wyznaczonego na składanie ofert lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której SIWZ jest udostępniona.

29 23.5. Wszelkie oświadczenia, informacje wnioski, zapytania i zawiadomienia zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać drogą pisemną, faksem lub droga elektroniczną. Jeżeli oświadczenia, informacje, wnioski, zapytania lub zawiadomienia Zamawiający lub Wykonawcy przekażą faksem lub droga elektroniczną fakt ich otrzymania każda ze stron na żądanie drugiej winna niezwłocznie potwierdzić. 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wy od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji Istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt i SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Odwołanie wnosi się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Odwołanie zawiera: a) imię i nazwisko lub nazwę ( firmę ) miejsce zamieszkania lub siedzibę, numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela ( przedstawicieli ); b) imię i nazwisko lub nazwę ( firmę ) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę zamawiającego, oraz numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego; c) określenie przedmiotu zamówienia; d) wskazanie numeru ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w przypadku ich zamieszczenia w dzienniku Unii Europejskiej e) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność przepisami ustawy; f) przedstawienie zarzutów; g) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; h) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; i) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela ( przedstawicieli ) j) wykaz załączników Do odwołania dołącza się: a) dowód uiszczania wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; b) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu; c) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego, Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: a) nie zawiera braków formalnych; b) uiszczono wpis Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Załączniki do SIWZ : 1. Formularz Ofertowy - załącznik nr 1 2. Oświadczenie Wykonawcy a art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 2 3. Oświadczenie Wykonawcy a art. 24 ust. 1 ustawy - załącznik nr 3 4. Wykaz osób - załącznik nr 4 5. Oświadczenia o przynależności do tej samej y kapitałowej - załącznik nr 6 6. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - załącznik nr 7 7. Wzór umowy - załącznik nr 8 Radziejów, dnia 22 sierpnia 2014 roku ZATWIERDZAM: STAROSTA Henryk Gapiński

30 Powiat Radziejowski Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:..... Adres 1 : Forma prawna Wykonawcy: TEL REGON 1 : NIP 1 : Adres zamieszkania i PESEL właściciela firmy (tylko w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Adres poczty elektronicznej oraz numer faksu na który Zamawiający będzie kierować korespondencję 1 :. Imię i nazwisko oraz nr telefonu pracownika Wykonawcy lub innej osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy:.. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania zamówienia publicznego pn. Usługa edukacyjna skierowana do uczniów prowadzących kształcenie ogólne w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Radziejowskiego : 1. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę: a) część nr 1 Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie - za cenę ryczałtową brutto -... zł słownie -...zł b) część nr 2 Zespół Szkół RCKU w Przemystce - za cenę ryczałtową brutto -... zł słownie -...zł c) część nr 3 Gimnazjum Dobre - za cenę ryczałtową brutto -... zł słownie -...zł d) część nr 4 Gimnazjum Osięciny - za cenę ryczałtową brutto -... zł słownie -...zł e) część nr 5 Piotrków Kujawski - za cenę ryczałtową brutto -... zł słownie -...zł f) część nr 6 Gimnazjum Radziejów - za cenę ryczałtową brutto -... zł słownie -...zł

31 g) część nr 7 Gimnazjum Topólka - za cenę ryczałtową brutto -... zł słownie -...zł h) część nr 8 Gimnazjum Witowo - za cenę ryczałtową brutto -... zł słownie -...zł Należy wypełnić tylko podpunkt / podpunkty dotyczące części zamówienia na którą / które składane jest oferta. 2. Oświadczam/oświadczamy, że: a) cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności podatek VAT, podatek dochodowy, składki ZUS jeżeli dotyczą; b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni; c) zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty; d) do dokumentacji przetargowej nie wnosimy żadnych zastrzeżeń; e) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i w sposób zgodny z warunkami określonymi w SIWZ i niniejszym formularzu ofertowym; f) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 3. Część/części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom ( jeśli dotyczy ) 4. Ofertę niniejszą składamy na.. kolejno ponumerowanych stronach. 5. Załącznikami do niniejszej oferty są: a). b).. c).. d).. e).. f).. g).. h).. ( wpisać nazwy odpowiednich załączników jeśli Wykonawca takowe załącza) dnia, podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela 1 w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Myszków: USŁUGI EDUKACYJNE - PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Badanie podsumowujące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu - Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska. Numer ogłoszenia: 328148-2013; data zamieszczenia: 14.08.2013 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawa 1668 sztuk publikacji - Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie.pl/trzydnik/ Trzydnik Duży: Usługi edukacyjne w ramach projektu Razem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opatowiec.pl. Znak.271.8.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opatowiec.pl. Znak.271.8. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opatowiec.pl Znak.271.8.2013 Opatowiec: Kompleksowa usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-11-18 08:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-07-22 16:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78. Druk plakatu wraz z opracowaniem graficznym, przygotowaniem do druku i dostawą Numer ogłoszenia: 229750-2015; data zamieszczenia: 04.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Wołomin: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 8 2015-08-20 12:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa artykułów gospodarstwa domowego oraz akumulatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-wola.waw.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-wola.waw.pl Warszawa: Realizacja programu pn. pn. PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz Systemu Wydruku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Opracowanie graficzne okładki, skład, łamanie, druk i dostawa 1000 sztuk publikacji - Materiały konferencyjne na Konferencję informacyjno-promocyjną podsumowującą realizację projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2013-03-05 14:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres Zamawiającego Polskie LNG S.A., ul. Fińska 7, 72-602 Świnoujście Biuro w Warszawie ul. Mszczonowska 4 bud. C 02-337 Warszawa www.polskielng.pl 2. Określenie trybu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój: Zakup wraz z dostawą środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o Numer ogłoszenia: 59872-2015; data zamieszczenia: 18.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-wola.waw.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-wola.waw.pl Warszawa: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Dostawa i montaż rękawów do wyciągu spalin do Centrum Kształceni... 1 Gdańsk: Dostawa i montaż rękawów do wyciągu spalin do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1w Gdańsku, ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa pulsoksymetru, elektrokardiografu i zestawu do 24 godzinnego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia : 246352-2013 ; data zamieszczenia: 26.06.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Numer ogłoszenia : 246352-2013 ; data zamieszczenia: 26.06.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 65-392 Zielona Góra ul. Botaniczna 66 Zielona Góra, 26 czerwca 2013r Sprawa ZSiPKZ.D.271.13.2013.DJ Zielona Góra: dostawa żywności do Zespołu Szkół i Placówek

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU POWIATU RADZIEJOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU POWIATU RADZIEJOWSKIEGO znak sprawy: ZP.272.1.2015 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo