OŚWIADCZENIE CZY ZAŚWIADCZENIE?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚWIADCZENIE CZY ZAŚWIADCZENIE?"

Transkrypt

1 Oświadczenie czy zaświadczenie? sposób zgłoszenia zawodnika do biegów ulicznych OŚWIADCZENIE CZY ZAŚWIADCZENIE? Kontakt z Szefem contentu internetowego PrawoSportowe.pl Maciej Żyłka tel

2 Oświadczenie czy zaświadczenie? sposób zgłoszenia zawodnika do biegów ulicznych 6 października 2013 r. BIEGNIJ WARSZAWO SUKCES 12 tys. uczestników TRAGEDIA Śmierć Biegacza Ogólnokrajowa dyskusja, także w mediach: Badania lekarskie jako warunek dopuszczenia uczestnika do biegu (ten pogląd prezentował m.in. Wybitny olimpijczyk, medalista igrzysk Robert Korzeniowski). Wystarczy oświadczenie (większość ekspertów, w tym lekarze, którzy podkreślają, że zaświadczenie nie ograniczy ryzyka do zera, a drogą ku zmniejszeniu liczby wypadków, w tym zgonów na trasie jest kształtowanie świadomości uczestników. Badania lekarskie, monitorowanie organizmu, wyrabianie świadomości, że bieg to duży wysiłek dla organizmu).

3 Ustawa z dn. 25 czerwca 2010 r o sporcie Rozdział 7 Bezpieczeństwo w sporcie Art Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie. Art Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie. Ustawa nie reguluje zatem wprost współzawodnictwa na biegach masowych. Wobec braku takiej regulacji można wnioskować z powyższych przepisów, że nie dotyczą one organizatorów biegów masowych.

4 Ustawa z dn. 25 czerwca 2010 r o sporcie Komentarz: Łukasza Klimczyka z Kancelarii Dauerman: W świetle przepisu art. 37 ust. 1 Ustawy o Sporcie stosowne zaświadczenia wymagane są jedynie we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy. A więc zawodnik, który uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającego bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie. Celem powyższej regulacji, który przyświecał ustawodawcy, było zapewnienie bezpiecznych warunków uprawniania przez zawodnika danego sportu, poprzez określenie pewnych minimalnych standardów, jakim musi odpowiadać stan zdrowia zawodnika. Ważne jest zapewnienie przez organizatora zabezpieczenia medycznego, ale to akurat regulują odrębne przepisy i nie. Warto także zastrzec w Regulaminie biegu i oświadczeniu kwestie ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością a także uczestnictwem w biegu. Warto po prostu zalecić uczestnikom wykupienie takiego ubezpieczenia. W Regulaminie BIEGNIJ WARSZAWO jest również mowa o zastrzeżeniu dla organizatora prawa do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez organizatora lub w imię organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonani innych zabiegów medycznych, a także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Zatem uczestnik zgodnie z Regulaminem wyraża zgodę i w razie wystąpienia konieczności udzielenia mu pomocy jest odpowiedzialny za wszystkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez organizatora. Organizator zawodów poprzez otrzymany od uczestnika wypełniony formularz rejestracyjny może założyć, że dany uczestnik przyjmuje wszystkie zagrożenia i w sposób słuszny ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu. Jak więc można zauważyć organizator nie wymaga od uczestników przedstawienia zaświadczeń (orzeczeń) lekarskich, bo w rzeczywistości nie jest do tego zobowiązany i nie musiał tego wymagać.

5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Art W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności: 1) wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie, 2) wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 3) wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony, 23) wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

6 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Spotkali się Państwo na pewno z pytaniami czy te przepisy można stosować wobec organizatora biegu i tym samym czy tego typu postanowienia jak ograniczenie odpowiedzialności organizatora, start na własne ryzyko uczestnika czy wskazujące na możliwość wystąpienia wypadku są dozwolone? Nawiązując do art K.C. praktyka, orzecznictwo i doktryna mówią, że ograniczenia dotyczą jedynie obrotu konsumenckiego i nie mają do Państwa zastosowania. Teoretycznie można byłoby wykazać, że uczestnik jest konsumentem, a pobrana opłata startowa jest zapłatą za usługę czy produkt. Precedensu nie było, a postanowienia dotyczą stosunków przedsiębiorca konsument czyli deweloperów, operatorów telekomunikacyjnych, sektora ubezpieczeniowego i bankowego. W umowach kredytowych też mogą znajdować się takie zapisy.

7 Organizacja biegu, a kwestia ochrony danych osobowych uczestników Jeśli chcieliby Państwo dostosować swój regulamin do wymogów, o których była mowa podczas wykładu, prosimy o kontakt mailowy: lub Specjaliści z Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Dauermana, ul. Grota Roweckiego 47, Wrocław Przygotują dla Państwa specjalną ofertę i stworzą Państwu odpowiedni Regulamin Biegu

8 Organizacja biegu, a kwestia ochrony danych osobowych uczestników Ochrona danych osobowych uczestników biegów masowych

9 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami)

10 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. 2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą.

11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Art W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

12 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Rozdział 2 Organ ochrony danych osobowych Art Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej Generalnym Inspektorem. 2. Generalnego Inspektora powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu.

13 Organizacja biegu, a kwestia ochrony danych osobowych uczestników Fragment Regulaminu BIEGNIJ WARSZAWO VI. Polityka prywatności 1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. 2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane: w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu, w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych na przekazywanie Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz z późn. zm.)....

14 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Art Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: 1) 6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

15 Organizacja biegu, a kwestia ochrony danych osobowych uczestników Postulat konieczny: Baza uczestników musi być zarejestrowana w zasobach Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dla celów marketingowych: Warto umieścić w regulaminie biegu klauzulę o wyrażenie zgody na przekazanie danych podmiotom powiązanym z biegiem (np. sponsorom). Uczestnik upoważniłby organizatora do przetwarzania danych osobowych i przekazywania mu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres i/lub nr telefonu, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz z późn. zm.).

16 Przykład na podstawie Regulaminu Biegnij Warszawo Regulamin Biegnij Warszawo VI. Polityka prywatności 2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane: w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu, w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych na przekazywanie Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz z późn. zm.)....

17 Organizacja biegu, a kwestia ochrony danych osobowych uczestników Propozycja publikacji danych po sprzeciwach uczestników

18 Na kolejnych slajdach znajdą Państwo krótką prezentację portalu PrawoSportowe.pl oraz informacje o portalu i Kancelarii Dauerman, której specjaliści przygotowują analizy i opinie prawne dla portalu.

19 PrawoSportowe.pl Pierwszy taki portal w Polsce. Stworzony dla: Sportowców (profesjonalistów i amatorów), Trenerów, Agentów zawodniczek i zawodników; Menedżerów Sportu, Klubów Sportowych (począwszy od TKKF-ów, LZS-ów i stowarzyszeń, po kluby zawodowe, działające w formie spółek prawa handlowego) Polskich Związków Sportowych, Organizatorów imprez sportowych, Innych podmiotów, dla których sport jest elementem działalności. Motto: Dla każdego coś miłego

20 PrawoSportowe.pl Treści na portalu: Dostępne dla wszystkich (bezpłatnie) Premium (dla zalogowanych użytkowników płatne) Grupy treści: Akty prawne (od powszechnie obowiązującego prawa, przez przepisy polskich związków sportowych, po przepisy międzynarodowych federacji sportowych po przepisy MKOl). Artykuły (BLOG, w którym komentujemy aktualne wydarzenia sportowe, kulisy funkcjonowania sportu, zmiany w regulaminach rozgrywek oraz PUBLIKACJE, czyli archiwalne artykuły dotyczącego Prawa Sportowego).

21 PrawoSportowe.pl Dokumenty (PŁATNE) wzory umów, przykładowe opinie prawne. Zlecenia on-line (Indywidualna wycena) porady prawne bez wychodzenia z domu, świadczone przez prawników z Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Dauermana, specjalizującej się w prawie sportowym.

22 ZAPAMIĘTAJ TEN ADRES!

23 Przykładowy zrzut ekranowy portalu PrawoSportowe.pl

24 PrawoSportowe.pl Przykładowy zrzut ekranowy portalu PrawoSportowe.pl DZIAŁ WSZYSTKO O PRAWIE SPORTOWYM

25 Przykładowy zrzut ekranowy portalu PrawoSportowe.pl DZIAŁ Polskie związki sportowe

26 Przykładowy zrzut ekranowy portalu PrawoSportowe.pl DZIAŁ PUBLIKACJE

27 Przykładowy zrzut ekranowy portalu PrawoSportowe.pl DZIAŁ BLOG

28 Przykładowy zrzut ekranowy portalu PrawoSportowe.pl DZIAŁ FORUM

29 Gotowe opinie prawne i wzory umów do pobrania

30 Zlecenia on-line

31 PrawoSportowe.pl na Facebooku!

32 PrawoSportowe.pl na Twitterze

33 QR Code PrawoSportowe.pl

34 PrawoSportowe.pl w sklepie Google Play. APLIKACJA DO POBRANIA BEZPŁATNIE

35 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na: W razie pytań Tel

POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO KODEKS DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW

POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO KODEKS DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO KODEKS DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE... 3 2. ZASADY OGÓLNE... 5 3. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca. 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. I. Informacje ogólne

Polityka Prywatności. I. Informacje ogólne Polityka Prywatności I. Informacje ogólne 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.saturn.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO HURTOWNIA AGA

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO HURTOWNIA AGA REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO HURTOWNIA AGA Spis treści: Dział I: Dział II: Dział III: Dział IV: Dział V: Dział VI: Dział VII: Dział VIII: Dział IX: Dział X: Definicje Postanowienia ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych Przewodnik dla przedsiębiorców HUNGARIAN PARLAMENTARY COMMISSIONER FOR DATA PROTECTION AND FREEDOM OF INFORMATION Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

1 M. Jackowski: OCHRONA DANYCH MEDYCZNYCH, Dom Wydawniczy ABC, 2002, s. 27. 2 J. Barta, R. Markiewicz: Ochrona danych.s.424.

1 M. Jackowski: OCHRONA DANYCH MEDYCZNYCH, Dom Wydawniczy ABC, 2002, s. 27. 2 J. Barta, R. Markiewicz: Ochrona danych.s.424. UWARUNKOWANIA PRAWNE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM WRAŻLIWYCH DANYCH MEDYCZNYCH W TYM DANYCH ELEKTRONICZNYCH. Zakres i znaczenie informacji zawartych w danych medycznych sprawia, że wymagają one szczególnej

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl. REGULAMIN SERWISU 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach pod Poznaniem pod adresem www.przedszkolerazdwatrzy.pl Policealnej Szkoły Kosmetycznej Akademia Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Regulamin bezpieczeństwa danych

Regulamin bezpieczeństwa danych Regulamin bezpieczeństwa danych Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego dla firm GROHE SMART (dalej: Program ), w szczególności

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Definicje II Rejestracja

Regulamin I Definicje II Rejestracja Regulamin I Definicje 1. Serwis serwis randkowy DuzaRandka, dostępny pod adresem strony internetowej http://www.duzarandka.pl oraz za pośrednictwem innych stron internetowych, w tym stron (podstron) partnerów,

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca od dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo