Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieci bezprzewodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.41.2013. Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieci bezprzewodowej"

Transkrypt

1 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieci bezprzewodowej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ EURO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Warszawa, dnia. października 2013 roku ZATWIERDZAM

2 Nr referencyjny: COI-ZZAK Spis treści: CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Nazwa i adres Zamawiającego Oznaczenie Wykonawcy Tryb udzielania zamówienia Przedmiot zamówienia oraz zamówienia częściowe Zamówienia uzupełniające Informacja o ofercie wariantowej Aukcja elektroniczna Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wymagania dotyczące wadium Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.... Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego Opis sposobu przygotowania oferty Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ Zebranie Wykonawców Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Zmiany lub wycofanie złożonej oferty Tryb otwarcia ofert Zwrot oferty złożonej po terminie Termin związania ofertą Opis sposobu obliczenia ceny Kryteria oceny ofert Sposób oceny ofert Wykluczenie Wykonawcy Odrzucenie oferty Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania Środki ochrony prawnej Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Podwykonawstwo Wykaz załączników do SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

3 Nr referencyjny: COI-ZZAK CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Centralny Ośrodek Informatyki ul. Suwak Warszawa 2. Oznaczenie Wykonawcy. 2.1 Na potrzeby niniejszego postępowania za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 2.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Ilekroć w SIWZ znajdują się zapisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się je odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się wspólników spółki cywilnej Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Upoważnienie do złożenia oferty przez wspólnika(ów) spółki cywilnej może wynikać również z załączonego do oferty oryginału umowy spółki lub kopii umowy spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie albo przez wszystkich wspólników upoważnionych do reprezentowania spółki. 3. Tryb udzielania zamówienia. Przetarg nieograniczony Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zwanej w dalszej części SIWZ ustawą. 4. Przedmiot zamówienia oraz zamówienia częściowe 4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie infrastruktury sieci bezprzewodowej. Szczegółowe zasady realizacji niniejszego zamówienia określone zostały w cz. II oraz cz. III SIWZ. 4.2 CPV: : Sieci : Sieć radiowa : Urządzenia sieciowe : Instlowanie infrastruktury okablowania 3

4 Nr referencyjny: COI-ZZAK Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Informacja o ofercie wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 8. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 9.1 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy: posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie posiadać wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie niniejszego zamówienia, tj.: w celu potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał/uje główne dostawy, w tym co najmniej 2 dostawy wraz z wdrożeniem infrastruktury sieci bezprzewodowej o wartości co najmniej ,00 zł brutto każda dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: Wykonawca winien potwierdzić swoją kondycję finansową, gwarantującą realizację zamówienia, poprzez wykazanie się posiadaniem środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie co najmniej ,00 zł. 9.2 W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w pkt , ich potencjał oceniany będzie łącznie. 9.3 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. 9.4 Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w niżej wskazanym zakresie: w celu oceny spełniania warunku opisanego w pkt SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: wykaz wykonanych/wykonywanych głównych dostaw z uwzględnieniem dostaw określonych w pkt SIWZ w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 4

5 Nr referencyjny: COI-ZZAK zostały wykonane sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Główne dostawy należy rozumieć jako: dostawy infarastruktury sieci bezprzewodowej wraz z jej wdrożeniem, w tym dostawy określone w pkt SIWZ dowody, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym: a) poświadczenie wydane przez odbiorcę dostaw wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt SIWZ, w przypadku dostaw, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal wykonywane poświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt lit. a) SIWZ W przypadku, gdy podmiotem na rzecz, którego zostały wykonane usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt SIWZ był Zamawiający, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt SIWZ W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody o których mowa w pkt i SIWZ będą budziły wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca, który będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów w sposób określony w art. 26 ust 2b ustawy, w celu oceny czy stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów przedkłada Zamawiającemu dokumenty dotyczące: a) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; b) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; gdy powyższe nie wynika ze zobowiązania przedstawionego przez Wykonawcę zgodnie z pkt W celu oceny spełniania warunku opisanego w pkt SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie co najmniej ,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5

6 Nr referencyjny: COI-ZZAK W przypadku przedłożenia dokumentu o wartości wyrażonej w walucie innej niż złote polskie Zamawiający dokona stosownego przeliczenia wartości stosując średni kurs danej waluty w Narodowym Banku Polskim na dzień opublikowania ogłoszenia. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia Narodowy Bank Polski nie ogłosi kursu średniego, Zamawiający dokona przeliczenia stosując średni kurs z najbliższego dnia następującego po dniu publikacji, w którym średni kurs został ogłoszony W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w pkt SIWZ, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, dotyczącej tych podmiotów W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na podstawie art. 44 ustawy, oprócz wymienionych dokumentów, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ; w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Wykonawca składa aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy PZP Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej sporządzony na podstawie Załącznika nr 5 do SIWZ; w przypadku wspólnego ubiegania się o 6

7 Nr referencyjny: COI-ZZAK udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone ww. dokumenty dla każdego z nich oddzielnie Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w do SIWZ. 9.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 9.6 Dokumenty, o których mowa w pkt lit. a SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt lit. b SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9.7 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 9.6 SIWZ stosuje się odpowiednio. 9.8 W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom SIWZ Wykonawca dołączy do oferty szczegółową specyfikację oferowanych urządzeń zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty. 10. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy SIWZ dokonywane będą w złotych polskich. 13. Opis sposobu przygotowania oferty Wymagania podstawowe Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest 7

8 Nr referencyjny: COI-ZZAK łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SIWZ formie Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Forma oferty Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii z zastrzeżeniem punktów i SIWZ. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 8

9 Nr referencyjny: COI-ZZAK W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu Zawartość oferty: wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; wypełniony załącznik nr 1 do formularza oferty obejmujący szczegółową specyfikację oferowanych urządzeń; załącznik nr 2 do SIWZ obejmujący oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 ustawy; załącznik nr 3 do SIWZ obejmujący oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy; załącznik nr 4 do SIWZ obejmujący wykaz dostaw; załącznik nr 5 do SIWZ obejmujący listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie opisanej w pkt SIWZ - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w formie opisanej w pkt SIWZ; pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 SIWZ; 13.4 Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby stron wchodzących w skład oferty. 14. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 14.1 Wyjaśnianie treści SIWZ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym, upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej Zmiany w treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej 9

10 Nr referencyjny: COI-ZZAK Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 15. Zebranie Wykonawców Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści na stronie internetowej Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ, oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści na stronie internetowej 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa (kancelaria) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia r. do godz. 10: Zaleca się złożenie oferty w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco: Centralny Ośrodek Informatyki Oferta w postępowaniu nr ref: COI-ZZAK na Dostawę i wdrożenie infrastruktury sieci bezprzewodowej Nie otwierać przed dniem r. godz. 11: Na kopercie(paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, złożenie oferty w innym niż określonym w pkt 16.1 miejscu, złożenie oferty nie opisanej w sposób określony w pkt 16.2 uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania którego dotyczy Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa sala konferencyjna. w dniu r. o godz. 11: Zmiany lub wycofanie złożonej oferty Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę) każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w 10

11 Nr referencyjny: COI-ZZAK miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 18. Tryb otwarcia ofert 18.1 W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty Oferty będą otwierane w kolejności wpływu W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3-4 ustawy. 19. Zwrot oferty złożonej po terminie. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie. 20. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 21. Opis sposobu obliczenia ceny Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w części III SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego) Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). 22. Kryteria oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: Cena - 100% 22.3 Oferty będą oceniane według powyższych kryteriów w skali od 0 do 100 pkt Zasady oceny kryterium "Cena" (C) W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: Pi (C) = C(min) /C(i) x

12 Nr referencyjny: COI-ZZAK gdzie: Pi (C) = liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena" (C) C min = najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert Ci = cena oferty badanej 100 = oznacza wagę Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 100 pkt Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty, które otrzymają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 23. Sposób oceny ofert Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji W przypadku omyłek w obliczeniu ceny Zamawiający za podstawę poprawy przyjmie liczbę jednostek miary i wskazaną przez Wykonawcę cenę jednostkową. 24. Wykluczenie Wykonawcy Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 25. Odrzucenie oferty Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy. 26. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 26.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie i SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 12

13 Nr referencyjny: COI-ZZAK Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w pkt , również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie w Warszawie przy ul. Suwak 3, Warszawa Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wyłoniana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy Dokumenty, jakie musi dostarczyć Wykonawca Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: Pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie do podpisania umowy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. 27. Środki ochrony prawnej 27.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art Ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy Skarga do sądu - przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy. 28. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pani Joanna Olędzka - specjalista ds. zamówień publicznych tel.:

14 Nr referencyjny: COI-ZZAK W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej ogólnie korespondencją ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na nr referencyjny postępowania COI - ZZAK : pisemnie na adres: Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa [kancelaria], drogą elektroniczną na adres: UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader faksem na nr Podwykonawstwo. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego ma nastąpić w Formularzu Oferty. 30. Wykaz załączników do SIWZ Załącznikami do SIWZ są następujące wzory: l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 4 Załącznik nr 4 Wzór wykazu dostaw 5 Załącznik nr 5 Wzór listy podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 13 SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. Podpisy: Sporządził: Przewodniczący Komisji: Radca Prawny..... ZATWIERDZAM 14

15 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: : Sieci : Sieć radiowa : Urządzenia sieciowe : Instlowanie infrastruktury okablowania Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie infrastruktury sieci bezprzewodowej w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z poniższym zestawieniem: Lp. Nazwa urządzenia Ilość 1. Kontroler sieci bezprzewodowej 2 szt. 2. Punkt dostępowy sieci WLAN 20 szt. 3. Przełącznik LAN Gigabit Ethernet 2 szt. I Specyfikacja techniczna urządzeń 1. Kontroler sieci bezprzewodowej 2 szt. Urządzenie umożliwiające centralną kontrolę punktów dostępu bezprzewodowego powinno spełniać następujące wymagania: 1. Centralne zarządzanie nie mniej niż 25 punktami dostępowymi z możliwością rozbudowy do 500 punktów dostępowych. Rozbudowa nie może wymagać zakupu dodatkowego kontrolera, musi być realizowana wyłącznie poprzez zakup nowej licencji. 2. Automatyczne wykrywanie punktów dostępowych. 3. Obsługa nie mniej niż 50 SSID na 1 punkcie dostępowym i 1024 SSID na jednym kontrolerze. 4. Centralne zarządzanie aktualizacją oprogramowania punktów dostępowych. 5. Zarządzanie poprzez WebUI (dostępne przez https). 6. Kontrola dostępu użytkowników do zasobów sieci, definiowanie list kontroli dostępu w warstwie 2 ISO OSI (MAC adres) oraz w warstwie 3 (adresy IP). 7. Kontrola dostępu musi bazować na rolach użytkowników. 8. Możliwość izolacji klientów. 9. Centralne zarządzanie wykorzystywanymi kanałami radiowymi oraz mocą sygnału poszczególnych punktów dostępowych. 10. Możliwość dobierania optymalnych kanałów transmisyjnych za pomocą mechanizmów statystycznych bez konieczności przerywania transmisji danych. 11. Centralne zarządzanie siecią mesh stworzoną z punktów dostępowych w celu zwiększenia zasięgu pracy systemu. Utworzenie sieci mesh nie może wymagać od administratora jej ręcznej konfiguracji, sieć mesh musi posiadać funkcję automatycznej identyfikacji najszybszej ścieżki identyfikacji które punkty podłączone są do sieci poprzez kabel Ethernet i na tej podstawie wyboru tras. 12. Automatyczne równoważenie obciążenia pomiędzy wieloma punktami dostępowymi. 13. Równoważenie obciążenia pomiędzy częstotliwością 2,4GHz a 5GHz (zachęcanie klientów do łączenia się na częstotliwości 5GHz w celu wykorzystania większej liczby kanałów dostępnych w tym paśmie, tzw. band steering). 15

16 14. Optymalizacja wydajności sieci przy podłączonych klientach WLAN obsługujących różną przepustowość (sterowanie czasem dostępu do access pointa w celu unikania spowalniania wszystkich klientów przez najwolniejsze jednostki, tzw. airtime fairness). 15. Praca w trybie distributed forwarding, czyli w trybie gdzie ścieżka danych nie wymaga przechodzenia przez kontroler (bez konieczności tunelowania ruchu z punktu dostępowego do kontrolera, a jednocześnie z zachowaniem wszystkich funkcjonalności systemu zarządzanego kontrolerem). 16. Możliwość tunelowania ruchu z punktów dostępowych do kontrolera. 17. Wbudowany interfejs WWW dla uwierzytelniania użytkowników sieci bezprzewodowej (w oparciu o wewnętrzną bazę kont lub zewnętrzny serwer uwierzytelniania, tzw. captive portal). 18. Wbudowany captive portal dla gości z systemem generowania tymczasowych haseł dostępowych (specjalna rola administratora gości). 19. Wbudowany serwer DHCP. 20. Wbudowana aplikacja do monitorowania jakości transmisji pomiędzy klientem WLAN a kontrolerem. Testowanie odbywa się poprzez pobranie agenta na stację klienta (obsługa co najmniej systemów operacyjnych Windows oraz MAC OSX) a następnie wysyłanie pakietów UDP. Analiza powinna obejmować co najmniej osiągalną przez klienta przepustowość oraz ilość utraconych pakietów. Monitoring nie może wymagać zakupu dodatkowych licencji do kontrolera. 21. Lokalna baza klientów sieci WLAN, obsługująca nie mniej niż użytkowników. 22. Możliwość integracji z Active Directory, LDAP oraz Radius. 23. Dynamiczne przypisanie VLAN klientom na podstawie uwierzytelniania w serwerze AAA. 24. Dedykowany interfejs do generowana tymczasowych kont dla gości. 25. Dynamiczne generowanie unikalnych Pre-shared keys, co eliminuje konieczność definiowania ręcznie kluczy na poszczególnych stacjach roboczych użytkowników WLAN. 26. Wsparcie dla systemów lokalizacji Aeroscout. 27. Uwierzytelnienie klientów usług typu hot spot poprzez współpracę z zewnętrznym serwerem WWW zawierającym strony logowania (captive portal) działające w standardzie WISPr. Możliwość współpracy z systemami obsługi hotspotów. 28. Wbudowana wizualizacja topologii systemu wraz z określaniem lokalizacji klientów. 29. System ochrony (WIDS) sieci WLAN: a. wykrywanie obcych punktów dostępowych oraz graficzne przedstawienie ich lokalizacji na mapie, b. ochrona przed atakami DoS, c. ochrona przed próbami nieautoryzowanego dostępu przez zgadywanie haseł (password guessing), d. limitowanie pasma (rate limiting), e. system ochrony WIDS nie może wymagać zakupu dodatkowych licencji do kontrolera. 30. W przypadku rozbudowy systemu o większą ilość kontrolerów musi istnieć możliwość centralnego zarządzania całym systemem poprzez dedykowaną aplikację. 31. Możliwość wdrożenia w trybie redundancji 1+1 z synchronizacją stanu (urządzenia pracujące w klastrze posiadają te same informacje o konfiguracji, połączeniu klientów, kluczach) 16

17 32. Nie mniej niż 2 porty Gigabit Ethernet 33. Obsługa co najmniej następujących protokołów/standardów: a. WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, i b x c q d e, Voip Tunneling, software queues ( nie mniej niż 4 kolejki per użytkownik) e. SNMP v2/v3 f. IPv4 i IPv6 g. Możliwość rozbudowy o standard u i HotSpot Charakterystyka kontrolera: a. Zasilanie V AC b. Temperatura pracy co najmniej w zasięgu: 0 40 stopni C, wilgotność powietrza 15-95% 2. Punkt dostępowy sieci WLAN 20 sztuk. Urządzenie powinno spełniać następujące wymagania: 1. Dwa tryby pracy: standalone (zarządzanie punktem odbywa się poprzez interfejs przeglądarki internetowej, telnet i SSH) oraz zarządzania przez kontroler opisany w punkcie poprzednim. 2. Praca w paśmie 2,4 GHz i 5.x GHz. 3. Obsługa standardów a/b/g/n. 4. Praca w trybie MIMO 2x2:2. 5. Automatyczna ochrona przed interferencjami sygnału. 6. Anteny wbudowane i zintegrowane z punktem dostępowym. 7. System antenowy musi się składać z nie mniej niż 14 elementów o różnej polaryzacji. 8. Każdy element systemu antenowego musi być niezależnie sterowany przez element programowo-sprzętowy punktu dostępowego, w celu uzyskania optymalnego pokrycia sygnałem radiowym w sumie nie mniej niż 300 kombinacji aktywnego ustawienia systemu antenowego. 9. System musi zapewniać dostęp sygnału radiowego wokół punktu dostępowego, bez martwych pól. 10. System musi zapewniać maksymalne wzmocnienie 4dBi i filtrowanie interferencji na poziomie 10dB. Powinien oprócz tego dawać możliwość zastosowania rozszerzenia n Transmission-based Beamforming dającego dodatkowe wzmocnienie sygnału co najmniej 3dBi. 11. Minimalna czułość -101dBm. 12. Obsługa 802.3af PoE. 13. Obsługa Multicast IP video streaming. 14. Nie mniej niż 27 jawnych BSSID na jednym radiu (nie mniej niż 54 na urządzeniu) z własną polityką dostępu i regułami QoS. 15. Nie mniej niż 4 kolejki QoS per stacja kliencka i wsparcie standardu e. 16. Obsługa nie mniej niż 500 stacji, nie mniej niż 30 klientów głosowych jednocześnie. 17. Obsługiwane protokoły/standardy zabezpieczeń: a. WEP/WPAPSK/ b. WPA-TKIP/WPA2-AES/802.11i 17

18 18. Kanały pracy: a. IEEE n: GHz i GHz b. IEEE a: GHz c. IEEE b: GHz 19. Obsługiwana szybkość transmisji: a n: 6.5Mbps 130Mbps (20MHz) b n: 6.5Mbps 300Mbps (40MHz) c a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps d b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps e g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 20. Charakterystyka fizyczna punktów dostępowych: a. zasilanie poprzez PoE lub zasilacz 12V DC, pobór mocy <10W, b. 2 porty RJ-45, auto MDX, jeden z możliwością zasilania PoE, auto-sensing 10/100/1000 Mbps, pozostałe auto-sensing 10/100 Mbps, c. masa urządzenia nie większa niż 350g, d. praca w temperaturze 0-50 C, wilgotność do 95% (bez kondensacji), e. możliwość montażu bez dodatkowych akcesoriów na ścianie i pod sufitem podwieszanym (na teownikach), f. otwór blokady przeciwkradzieżowej typu Kensington. 21. Optymalizacja pracy systemu poprzez funkcje: a. dynamicznego generowania kluczy Pre-Shared keys, b. band steering oraz airtime fairness 22. Zgodność ze standardem VLAN 802.1q. 23. Urządzenia homologowane wg normy IEC/EN Przełącznik LAN Gigabit Ethernet 2 szt. 1. Architektura: a. urządzenie, przystosowane do montażu w stelażu 19 cali, o wysokości maksymalnie 2U, b. głębokość urządzenia maksymalnie 47cm, c. minimum 24 fizycznych portów 10/100/1000 (RJ-45), d. minimum 2 fizyczne porty 1/10Gbps SFP/SFP+, e. porty fizyczne 10/100/1000 (RJ-45) nie mogą być współdzielone z portami 1/10Gbps SFP/SFP+, f. przełącznik musi posiadać dedykowany port konsoli (RS-232) oraz dedykowany port typu out-of-band management (Ethernet RJ-45), g. urządzenie musi mieć możliwość sprzętowego przełączania pakietów w warstwie L3 z minimalną przepustowością przełączania pakietów 65.5 Mpps, h. całkowita wydajność przełączania to min. 128 Gbps, i. możliwość budowania stosu z innymi przełącznikami tego samego typu minimum 8 przełączników w jednym stosie, j. możliwość dołączania oraz uśnięcia przełącznika ze stosu bez przerwy w jego działaniu, k. minimalna przepływność stosu to 20Gbps, 18

19 l. urządzenie musi posiadać redundancję zasilania 1+1, m. urządzenie musi wspierać sprzętowo standard Media Access Control Security (MACsec) na portach uplink, n. na wszystkich portach RJ-45 10/100/1000Mbps muszą być wspierane standardy PoE- Cisco-pre-standard (15W na port), PoE IEEE 801.af (15W na port) i PoE+ IEEE 801.at (30W na port), o. minimalny budżet PoE musi wynosić 370 W dla wszystkich portów, p. Wymagana jest możliwość zwiększenia PoE o kolejne 370W poprzez dodanie drugiego, dodatkowego zasilacza, q. Wymagane minimum 256MB pamięci RAM, r. Wymagane dwa obrazy oprogramowania (podstawowy i zapasowy) na pamięci Flash. 2. Funkcjonalność warstwy II ISO/OSI: a. urządzenie musi obsługiwać min adresów MAC oraz min sieci VLAN, b. urządzenie musi umożliwiać agregację łączy, minimum 8 portów w grupie, c. urządzenie musi obsługiwać minimum 8 sprzętowych kolejek na port, d. urządzenie musi obsługiwać funkcję MAC Learning and Aging, e. urządzanie musi wspierać wielokrotne połączenia w oparciu o standard IEEE 802.3ad, 802.1AX (LACP), f. urządzenie musi zapewnić funkcję VLAN 802.1Q, g. urządzenie musi zapewnić funkcję Private VLANs, h. wsparcie dla RSTP 802.1D, MSTP 802.1s oraz Per-VLAN Spanning Tree PVST/PVST+, i. wsparcie dla minimum 250 instancji RSTP 802.1D/PVST/PVST,+ j. urządzenie musi obsługiwać STP PortFast and PortFast BPDU Guard oraz STP Root Guard, k. obsługa L2 Access Control Lists, l. obsługa Pause Frames 802.3x, m. wsparcie dla pakietów tzw. Jumbo frames o wielkości minimum 9198 bajtów, n. możliwość ograniczenia ruchu typu multicast, broadcast, unknown-unicast na każdym porcie fizycznym urządzenia, o. wsparcie dla protokołu LLDP/LLDP-MED, p. wsparcie dla protokołu CDP wyświetlanie sąsiadujących urządzeń wysyłających pakiety CDP (Cisco Discovery Protocol), q. wsparcie dla technologii Q-in-Q (VLAN Stacking), r. wsparcie dla protokołu UDLD, s. wsparcie dla technologii TDR (diagnostyka okablowania par) oraz Auto MDI/MDI-X dla portów RJ-45 10/100/1000Mbps. 3. Funkcjonalność warstwy III ISO/OSI: a. statyczny routing IPv4 oraz IPv6, b. obsługa funkcji DHCP-Client w celu adresacji interfejsu do zarządzania, c. obsługa funkcji serwera DHCP, d. sprzętowa obsługa do 8000 wpisów routingu (FIB), e. możliwość routingu na interfejsach wirtualnych (SVI) przypisanych do danego VLAN, f. wsparcie dla ECMP na równoległych ścieżkach routingu, 19

20 g. wsparcie dla protokołu typu HSRP lub VRRP-E, h. wsparcie dla protokołów dynamicznego routingu RIP v2, OSPFv2 - wsparcie dla OSPF area wszystkich typów Backbone/Standard/Stub/NSSA. Jeśli protokoły dynamicznego routingu wymagają dodatkowych licencji nie jest wymagane ich dostarczenie na tym etapie zamówienia. i. L3 ACL IPv4, j. obsługa Address Resolution Protocol (ARP) RFC Obsługa mechanizmów Multicast: a. obsługa IGMP snooping v1/v2/v3 5. Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa: a. obsługa RADIUS i TACACS+, b. obsługa SSHv2, c. zabezpieczenie filtrujące pakiety BPDU na wybranych portach fizycznych, d. wsparcie dla mechanizmów DHCP Snooping and Dynamic ARP Inspection. 6. Mechanizmy QoS: a. obsługa 8 kolejek QoS na jeden port fizycznym, b. obsługa Class of Service (CoS) 802.1p, c. obsługa konfiguracji QoS per-port, d. obsługi klasyfikacji QoS bazująca na ACL, e. zarządzanie jakością ruchu QoS w oparciu o algorytmy Strict Priority (SP) oraz WRR lub SRR. 7. Warunki środowiskowe dla urządzenia: a. praca w zakresie temperatur od 0 C - 40 C, b. Spoczynek i przechowywanie: -25 C - 70 C, c. urządzenie może pracować przy wilgotności z zakresu: 10% - 85%. 8. Zarządzanie: a. obsługa MIB II RFC 1213 MIB, b. obsługa SNMP1/SNMP2/SNMP3, c. uwierzytelnianie administratora poprzez TACACS+/Radius, d. obsługa Secure Shell (SSHv2), e. obsługa Telnet, f. obsługa protokołu sflow lub NetFlow z wykorzystaniem dodatkowych modułów, g. obsługa NTP, h. obsługa ACL dla interfejsu zarządzającego, i. możliwość zapisu konfiguracji urządzenia na zdalny serwer TFTP wysyłając odpowiednie pakiety protokołu SNMP i Read-Write SNMP Community. II. Pozostałe warunki realizacji zamówienia 1. Projekt instalacji infrastruktury sieci bezprzewodowej 1) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje projekt instalacji infrastruktury sieci bezprzewodowej. 20

21 2) Zaprojektowanie okablowania pod punkty sieci bezprzewodowej musi zostać wykonane w kategorii 6, jako rozbudowa obecnego okablowania firmy R&M, które posiada Zamawiający. 3) Dokumentacja projektowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, techniczne, konstrukcyjne i materiałowe. 4) Projekt zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 5) W ciągu 2 dni roboczych od momentu przekazania Zamawiającemu pierwszej wersji projektu Zamawiający zgłosi Wykonawcy swoje uwagi. W ciągu kolejnych 2 dni roboczych Wykonawca wprowadzi odpowiednie zmiany do dokumentów i uzgodni z Zamawiającym jego ostateczną wersję. 6) Pierwsze wersje dokumentów należy dostarczyć na adres Zamawiającego w formacie PDF lub DOC (DOCX). 7) Ostateczne wersje dokumentów Wykonawca dostarczy na adres Zamawiającego w formie wydrukowanej oraz multimedialnej w postaci zapisu na płycie CD-ROM (lub innym równoważnym nośniku) zawierającego dokumenty w formacie PDF lub DOC (DOCX). 2. Dostawa urządzeń 1) Zamówione urządzenia zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu instalacji infrastruktury sieci bezprzewodowej. 2) Wykonawca wraz z urządzeniami powinien dostarczyć wszystkie komponenty, akcesoria (kable, złącza) i licencje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci bezprzewodowej. 3) Wszystkie elementy, urządzenia, materiały dostarczone przez wykonawcę muszą spełniać następujące wymagania: być ze sobą kompatybilne w zakresie zapewniającym osiągnięcie wymaganej funkcjonalności, posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające, że spełniają ogólnie obowiązujące przepisy i normy (aktualny certyfikat producenta sprzętu oraz certyfikacja w zakresie proponowanej technologii), pochodzić z autoryzowanej przez producenta Urządzeń sieci sprzedaży oficjalnego kanału dystrybucyjnego dedykowanego na rynek UE, podlegać pełnej obsłudze gwarancyjnej producenta lub innego podmiotu świadczącego autoryzowany serwis gwarancyjny, muszą być nowe/nieużywane, w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta, wyprodukowane nie dawniej niż 6 miesięcy przed dostawą, spełniać wymagania i posiadać parametry takie jak opisane w szczegółowej specyfikacji urządzeń. 3. Wdrożenie 1) Wdrożenie zaprojektowanej infrastruktury sieci bezprzewodowej zostanie przeprowadzone w terminie do 5 dni roboczych od daty dostawy urządzeń zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem instalacji infrastruktury sieci. 21

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.10.2013 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.12.2013 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.35.2013 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa dwóch kompletów rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu centralnego wydruku oraz dostawa biurowych urządzeń drukujących

Rozbudowa systemu centralnego wydruku oraz dostawa biurowych urządzeń drukujących Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Rozbudowa systemu centralnego wydruku oraz dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu ITIL, Agile i Scrum, w podziale na trzy części

Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu ITIL, Agile i Scrum, w podziale na trzy części Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu ITIL, Agile i Scrum, w podziale na trzy części SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe w obszarze narzędzi programistycznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe w obszarze narzędzi programistycznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe w obszarze narzędzi programistycznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.19.2015

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.19.2015 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.19.2015 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt 28 SIWZ Usługa asysty i wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.53.2014 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.17.2014 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie kompleksowych usług z zakresu

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.37.2014

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.37.2014 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.37.2014 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.10.2015

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.10.2015 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.10.2015 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt 28 SIWZ Dostawa, montaż i uruchomienie elementów

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.29.2015 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Organizacja dwudniowej konferencji Państwo

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zakup koncentratora SSL VPN do pracy w klastrze wraz z licencjami (250 szt.), wsparciem technicznym oraz usługą konfiguracji

Zakup koncentratora SSL VPN do pracy w klastrze wraz z licencjami (250 szt.), wsparciem technicznym oraz usługą konfiguracji Postępowanie nr: BZP.2420.21.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Zakup koncentratora SSL VPN do pracy w klastrze wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław dnia 11.07.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław dnia 11.07.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław dnia 11.07.2014r. Z A T W I E R D Z A M : Na oryginale podpisał z up. Ministra Finansów wz. Dyrektora Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: ę ó ó í ó Í ółí ś ó ł ó Ś í ę ó ó ó ż ą Í Í ę Ą Śĺ ĺ ś ľ É Í ĺ ł łĺ Á ś Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo