ROLA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INTERNETOWYCH W KREOWANIU DZIAŁALNO CI BIZNESOWEJ ZBIGNIEW BUCHALSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROLA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INTERNETOWYCH W KREOWANIU DZIAŁALNO CI BIZNESOWEJ ZBIGNIEW BUCHALSKI"

Transkrypt

1 ROLA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INTERNETOWYCH W KREOWANIU DZIAŁALNO CI BIZNESOWEJ ZBIGNIEW BUCHALSKI Streszczenie W pracy przedstawiono pewn koncepcj sklepu internetowego o nazwie IN- TERTECH, który wykorzystywany jest do prezentacji i sprzeda y produktów firmy handlowej. Zało eniem budowy tego sklepu internetowego było to, e ma by on przejrzysty, czytelny a zarazem ma spełnia nowoczesne standardy prezentacji informacji. Podano struktur tego sklepu, narz dzia informatyczne wykorzystane do jego realizacji oraz kolejne etapy budowy sklepu INTERTECH. Słowa kluczowe: nowoczesne technologie internetowe, systemy e-biznesu, sklepy internetowe 1. Wprowadzenie We współczesnym wiecie sukcesy odnosz firmy, które bardzo szybko reaguj na zmieniaj ce si potrzeby swoich klientów i sytuacj na rynku. Informacja, sposób jej pozyskiwania, u ywania, przechowywania i przesyłania odgrywa wa n rol w prowadzeniu ka dej działalno ci biznesowej. Internet sie która daje nam nieograniczone mo liwo ci, pozwala na bezgraniczne porozumiewanie si, przesyłanie informacji w postaci danych, d wi ków, animacji i grafiki z ka dego miejsca na kuli ziemskiej, daj c nam poczucie nieograniczonej swobody. Popularyzacja sieci Internet oraz zwi zany z ni spadek kosztów dost pu do tego medium wraz z coraz wi kszym obszarem terytorialnym pokrytym przez t sie ukazuje Internet jako idealny kanał dystrybucji towarów przez firmy handlowe. Internet stanowi najlepszy sposób dotarcia z ukierunkowan ofert firmy do klientów, a klienci poszukuj cy okre lonego typu produktu szybko i efektywnie otrzymuj interesuj c ich ofert, a to wszystko bez potrzeby opuszczania miejsca zamieszkania. Firma handlowa opiera swe funkcjonowanie o obrót dobrami materialnymi, lub te intelektualnymi. Celem realizacji tego zadania konieczne jest posiadanie odpowiednich kanałów dystrybucji, zwłaszcza takich, które odpowiadaj aktualnym mo liwo ci oferowanym przez dost pne technologie, jak i mod, oraz trafnie docieraj do zainteresowanych grup docelowych klientów. Idealnym zatem rozwi zaniem jest taki kanał dystrybucji, który trafia z przekazem dokładnie do po danej grupy klientów, a przy tym, przy minimalnych nakładach finansowych generuje wysokie zyski. Tak wi c nie ulega w tpliwo ci, i Internet jest idealnym kanałem dystrybucji dla firm handlowych. Nie dziwi zatem, e coraz wi cej z nich decyduje si na zaistnienie w Internecie ze swoj ofert. Bez w tpienia mo na stwierdzi, e ka da chc ca si liczy na rynku firma powinna mie witryn internetow, zwłaszcza tak, która umo liwia zawieranie transakcji handlowych. Witryna internetowa przy bardzo niskich nakładach finansowych umo liwia firmie handlowej generowanie wysokich zysków. Mo liwe to jest dzi ki faktowi, i posiadaj c witryn internetow

2 16 Rola nowoczesnych technologii internetowych w kreowaniu działalno ci biznesowej umo liwiaj c zawieranie transakcji handlowych nie jest konieczne utrzymywanie wielu placówek czy oddziałów firmy [1, 2, 3]. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie witryny internetowej, pełni cej funkcj sklepu internetowego o nazwie INTERTECH, za pomoc której b dzie prowadzona działalno biznesowa. Sklep INTERTECH powstał w oparciu o takie narz dzia informatyczne, jak system zarz dzania zawarto ci, moduł transakcyjny koszyka czy Forum pełni ce funkcj help-deska. Oparto si przy tym o darmowe równie do zastosowa komercyjnych rozwi zana takie, jak serwer Apache, j zyk skryptowy PHP oraz system bazodanowy MySQL [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Celem budowy witryny sklepu INTERTECH było to, e ma by ona przejrzysta, czytelna a zarazem ma spełnia nowoczesne standardy prezentacji informacji. Zadaniem sklepu INTER- TECH jest prezentacja oferty handlowej oraz mo liwo zawierania przez klientów transakcji kupna oferowanych produktów firmy handlowej poprzez Internet. Przedstawiono elementy budowy tego sklepu oraz podano narz dzia informatyczne wykorzystane przy implementacji komputerowej sklepu INTERTECH. 2. Podstawowe zało enia budowy sklepu INTERTECH Podstawowym zało eniem budowy sklepu internetowego o nazwie INTERTECH prezentuj cej produkty oferowane przez firm handlow jest to, aby działalno handlowa prowadzona za po rednictwem tego sklepu była prosta w obsłudze zarówno dla u ytkownika, jak i administratora tego sklepu. Prostot obsługi sklepu INTERTECH zapewnia zastosowanie przejrzystego i łatwego w obsłudze panelu administruj cego. Algorytmy działania tego panelu zostały tak zaprojektowane, aby był bardzo szybki w przypadku korzystania z niego licznej grupy u ytkowników. Sklep internetowy jest systemem CMS (Content Management System), czyli systemem zarz dzania tre ci. Jest to aplikacja internetowa pozwalaj ca na łatw aktualizacj i rozbudow serwisu WWW. Głównym zadaniem platform CMS jest oddzielenie zawarto ci informacyjnej witryny od jej wygl du. Wprowadzane informacje przez administratora sklepu s automatycznie przenoszone do bazy danych, gdzie s przechowywane i wypełniane s nimi odpowiednie miejsca witryny sklepu internetowego. Wykorzystanie szablonów stron powoduje, e w przypadku ewentualnej zmiany koncepcji graficznej witryny, adne informacje ani funkcjonalno strony nie zostaj naruszone. Ka da strona WWW generowana jest dynamicznie w oparciu o szablony i zawarto baz danych dynamika oznacza wi c w tym przypadku zawsze aktualne informacje w serwisie. Dlatego wi c przeznaczeniem sklepu internetowego jest sprzeda produktów przez Internet w bardzo prosty sposób. Funkcjonowanie sklepu internetowego INTERTECH obejmuje cały proces dokonania zakupu a do momentu, w którym wła ciciel sklepu b d jego pracownik powiadamia hurtowni o dokonanym zakupie, po czym hurtownia zajmuje si wysyłk produktu do klienta. Szata graficzna witryny sklepu INTERTECH jest przyjazna dla oka. Sklep internetowy podzielony został na działy i kategorie, dzi ki czemu w prosty sposób mo na znale interesuj cy nas produkt. Został on wyposa ony w sprawny mechanizm wyszukiwania. Dane klientów s przesyłane przy pomocy poł cze SSL, dzi ki czemu ograniczona została do minimum mo liwo ich przechwycenia b d uwidocznienia. Podstawowe oczekiwania zarówno u ytkowników, jak i administratora zaproponowanego sklepu internetowego INTERTECH s nast puj ce:

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, oczekiwania u ytkowników: ładna, przejrzysta i nie m cz ca wzroku szata graficzna witryny, mechanizmy zarz dzaj ce witryn powinny zapewni proste w obsłudze poruszanie si po całym sklepie internetowym, szybkie wczytywanie poszczególnych elementów strony przy du ej liczbie u ytkowników, sprawny mechanizm wyszukiwania produktów. oczekiwania administratora: mo liwo prowadzenia sklepu internetowego z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej, rozbudowany panel administracyjny umo liwiaj cy sprawne zarz dzanie, mo liwo instalacji systemu sklepu internetowego na ró nych serwerach bazodanowych. Sklep internetowy INTERTECH obejmuje cały proces biznesowy a do momentu zawarcia przez kupuj cego umowy kupna. Na proces ten składaj si nast puj ce elementy: wła ciwa prezentacja produktu, mo liwo podania informacji o ka dym produkcie dost pnym w sklepie INTERTECH, sporz dzenie umowy kupna-sprzeda y w trakcie dokonania transakcji kupna przez klienta, gromadzenie w bazie danych informacji o wszystkich klientach, którzy dokonali transakcji kupna. Praca wła ciciela systemu e-biznesu ogranicza si do sporz dzenia listy klientów, którzy dokonali zakupów w danym dniu, a nast pnie przekazania tej listy do hurtowni zajmuj cej si wysyłk towarów. Całe j dro systemu sklepu internetowego wraz z baz danych zainstalowane jest na jednym serwerze. 3. Budowa sklepu INTERTECH Witryna internetowa pełni ca funkcj sklepu wykorzystuje technologi dynamicznych stron internetowych poł czon z internetow baz danych. Tak wi c skorzystano z architektury trójwarstwowej realizowanej za pomoc : cz ci bazodanowej (serwer MySQL w wersji ), cz ci aplikacyjnej (serwer stron internetowych wraz z interpretatorem j zyka skryptowego PHP) oraz cz ci klienckiej (przegl darka internetowa). Aby sklep internetowyprezentował si w sposób atrakcyjny powinien nie tylko umo liwia zakup produktów, ale równie informowa o nowo ciach, promocjach, jak i innych istotnych z punktu widzenia marketingu wydarzeniach. Konieczne było zatem stworzenie oprócz modułu koszyka modułu systemu zarz dzania zawarto ci, czyli systemu Content Management System zwanego dalej CMS. Oprócz tego istnieje odr bny kanał kontaktu klientów z obsług sklepu inny ni telefoniczny, czy mailowy. Dobrze słu y temu Forum pełni c tym samym funkcj tzw. helpdeska. Powstały trzy bazy danych: dla sklepu, CMS-a i Forum. Pozwala to na zwi kszenie niezawodno ci oraz poziomu odporno ci na działania internetowych wandali. Uszkodzenie jednej bazy danych np. Forum nie spowoduje unieruchomienia całej witryny internetowej. Okre lmy na wst pie wygl d architektury bazy danych dla sklepu w rozumieniu koszyka na zakupy. Architektur t stanowi sze nast puj cych tabel: Klienci, Zamówienia, Produkty, Kate-

4 18 Rola nowoczesnych technologii internetowych w kreowaniu działalno ci biznesowej gorie, Produkty_Zamówienia, oraz tabela Admin. Tabela Admin zawiera nazw u ytkowników uprawnionych do zarz dzania sklepem oraz hasła dost pu. Schemat architektury bazy danych dla sklepu przedstawiono na rys. 1. ródło: Opracowanie własne. Rysunek 1. Schemat architektury bazy danych dla sklepu (koszyka) Wygl d architektury bazy danych dla systemu CMS przedstawiony został na poni szym schemacie: ródło: Opracowanie własne. Rysunek 2. Schemat architektury bazy danych dla systemu CMS W przypadku Forum w bazie danych umieszczone s tylko dwie tabele: Nagłówek i Tekst. Pierwsza zawiera tytuł posta zamieszczanego na Forum, a tabela Tekst zawiera informacje posta. Schemat architektury bazy danych dla Forum obrazuje poni szy rysunek: ródło: Opracowanie własne. Rysunek 3. Schemat architektury bazy danych dla Forum Po fazie testowej te trzy bazy danych zostały skonsolidowane w jedn baz danych posiadaj c pełn funkcjonalno dotychczasowych trzech baz. Architektura sklepu internetowego INTERTECH przedstawiona została na poni szym rysunku:

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, ródło: Opracowanie własne. Rysunek 4. Schemat architektury sklepu INTERTECH Witryna sklepu internetowego INTERTECH generuje si w sposób dynamiczny i jej poszczególne moduły mog zmienia swój wygl d oraz funkcjonalno. Rama zło ona jest z siedmiu modułów, z których u ywanych jest pi. Nagłówek strony składa si z dwóch modułów: modułu (1) wy wietlaj cego logo sklepu oraz (2), w którym znajduje si menu nawigacyjne. Stopka (4) zawiera informacje pobierane dynamicznie o numerze spod którego wykonywane jest poł czenie ze stron sklepu oraz typie i wersji przegl darki internetowej klienta oraz systemu operacyjnego. Moduł o numerze (3) zmienia si dynamicznie i umo liwia przeszukiwanie systemu CMS w odnajdowaniu odpowiednich informacji o produktach, promocjach czy informacjach z działalno ci sklepu. Wy wietla on zawarto koszyka w przypadku dokonywania zakupów. rodkowa, (5) cz witryny sklepu INTERTECH jest odpowiedzialna za wy wietlanie zawarto ci poszczególnych modułów sklepu. W przypadku wy wietlania zawarto ci CMS podaje ona naj wie sze informacje w ka dej z kategorii oraz wy wietla poszczególne kategorie. W przypadku cz ci handlowej sklepu wy wietla menu pomocnicze z kategoriami produktów, produkty danej kategorii, opisy szczegółowe produktów, a tak e formularze umo liwiaj ce dokonanie zakupu. Po zalogowaniu si do cz ci administracyjnej wy wietlane s panele umo liwiaj ce zarz dzaniu sklepem i modułem CMS. Tutaj równie wy wietlane s dodatkowe przyciski funkcyjne słu ce administratorom. Wy wietlane s panele Forum umo liwiaj ce przegl danie i zamieszczanie postów. Te panele s aktywnie wykorzystywane, natomiast panele (6) i (7) pozostan puste do ewentualnego pó niejszego zagospodarowania, np. jako powierzchnia reklamowa. Sklep INTERTECH został podzielony na dwie cz ci funkcjonalne, które przyporz dkowane s do odpowiadaj cych im u ytkowników. Cz ci te to: cz publiczna i cz administracyjna. Schemat funkcjonalny sklepu INTERTECH podano na rys. 5.

6 20 Rola nowoczesnych technologii internetowych w kreowaniu działalno ci biznesowej ródło: Opracowanie własne. Rysunek 5. Schemat funkcjonalny sklepu INTERTECH Cz publiczna przeznaczona jest dla u ytkowników takich, jak go (czyli u ytkownik niezarejestrowany, który jeszcze nie zło ył zamówienia) czy klient (czyli u ytkownik zarejestrowany w bazie danych, który zło ył ju jakie zamówienie i chce np. zło y nast pne zamówienie). Umo liwia ona niezale nie od statusu przegl danie produktów. U ytkownicy zalogowani b d mogli dodatkowo dodawa lub usuwa produkty z koszyka i zarówno składa zamówienia jak i je anulowa. Cz administracyjna przeznaczona jest dla sprzedawcy i administratora. Mog oni wpływa na tre ci wy wietlane w cz ci publicznej. Mog tworzy i zarz dza kategoriami produktów jak i ich cenami i opisami, a tak e tworzy i modyfikowa promocje. Oczywi cie realizuj oni zamówienia klientów. Mog równie dodawa, usuwa lub modyfikowa kategorie zawarto ci w systemie CMS, jak i pojedyncze newsy oraz udziela si na Forum a tak e nim zarz dza. Administrator dodatkowo zarz dza stanem oprogramowania i zabezpiecze sklepu, a tak e ma mo liwo modyfikowania jego struktury wedle potrzeb. Do ka dej cz ci konieczne jest oddzielne logowanie. Z punktu widzenia bezpiecze stwa jest to po dane rozwi zanie, poniewa przej cie hasła którego z upowa nionych u ytkowników przez niepo danego u ytkownika pozwoli mu tylko spenetrowa jeden moduł a nie wszystkie. Tak wi c, je li kto nieupowa niony zdob dzie hasło do cz ci administracyjnej systemu CMS, pozwoli mu to tylko na zalogowanie si do tego modułu, a moduł sklepu z danymi klientów pozostanie bezpieczny.

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Implementacja komputerowa sklepu INTERTECH Do implementacji komputerowej sklepu INTERTECH u yte zostały nast puj ce narz dzia informatyczne: Apache, PHP oraz MySQL [13, 14]. Wszystkie te trzy narz dzia s w pełni darmowymi rozwi zaniami i działaj praktycznie na wszystkich platformach. Korzystano równie z nast puj cych narz dzi informatycznych: edytora kodu Notepad++ słu cego do tworzenia kodu PHP oraz edycji kodu bazy SOL; phpmyadmin słu cego do tworzenia i zarz dzania baz danych oraz serwera Xampp integruj cego Apache, PHP oraz MySQL-a. U yty został równie sterownik ODBC Connector w wersji 5.1, słu cy do poł czenia z baz danych. Grafiki zostały utworzone z podstawowych kształtów oferowanych przez program Microsoft PowerPoint Wykorzystano równie program IrfanView słu cy do zarz dzania i podstawowej korekcji grafik. Do realizacji sklepu u yto pliki Cookies, które umieszczane s przez serwer na komputerze u ytkownika (przesyłane s przez przegl dark standardowo przez http). Stanowi one rozwini cie mechanizmu tzw. sesji, który umo liwia ledzenie poczyna u ytkownika na serwerze. W czasie poł czenia jest tworzony identyfikator sesji. Cookies umo liwiaj identyfikacj wielu sesji wykonywanych w ró nym czasie, a wi c dobrze uzupełniaj mechanizm sesji. Zaimplementowano sklep internetowy zło ony z trzech modułów: systemu zarz dzania zawarto ci Content Management System czyli CMS, modułu koszyka oraz Forum. Poł czone s one ze sob w jedn spójn struktur. Za prawidłowe funkcjonowanie systemu CMS odpowiedzialne s nast puj ce tabele: autorzy, news, strony, uprawnienia_autora, słowa_kluczowe. Pierwsza z nich zawiera pola okre laj ce nazw u ytkownika, czyli np. imi, nazwisko oraz hasło dost pu. Słu y ona do identyfikacji u ytkowników upowa nionych do dost pu do cz ci administracyjnej systemu. Tabela news zawiera naj wie sze wiadomo ci. Zawiera ona numer identyfikacyjny wiadomo ci, jej autora, kategori do której nale y wiadomo, nagłówek oraz tekst tej wiadomo ci. Oprócz tego znajduj si tutaj równie pozycje okre laj ce czas utworzenia, zmodyfikowania i publikacji wiadomo ci. Tabela strony zawiera zdefiniowane kategorie oraz ich numery identyfikacyjne. Tabela uprawnienia_autora zawiera informacje o u ytkowniku z prawami administracyjnymi i zakresie tych praw. Tabela słowa_kluczowe słu y wyszukiwaniu informacji w newsach. Obsług modułu koszyka sklepu zajmuj si nast puj ce tabele: klienci, zamówienia, produkty, kategorie, produkty_zamówione oraz admin. Ostatnia tabela zawiera informacje o u ytkownikach dopuszczonych do przywilejów administracyjnych w module koszyka sklepu, nazw u ytkownika oraz hasło dost pu. Tabela klienci przechowuje dane o klientach sklepu, a wi c osobach które cho raz zło yły jakie zamówienie. Oprócz ewidencyjnego numeru id, znajduj si w niej informacje o imieniu, nazwisku, nazwie firmy, numerze NIP, numerze REGON i adresie zamieszkania klienta. Tabela zamówienia zawiera równie informacje o kliencie takie, jak w tabeli klienci, jednak s to dane słu ce dor czeniu przesyłki. Oprócz tych danych znajduj si dodatkowo informacje o warto ci i stanie zamówienia a tak e dacie jego zło enia. Oczywi cie jest równie pole na numer identyfikacyjny zamówienia. Tabelka produkty zawiera informacje o produktach, takie jak numer ewidencyjny, nazw produktu, nazw producenta produktu, numer kategorii do której przynale y produkt, jego cen oraz opis. Tabela kategorie zawiera nazwy i numery identyfikacyjne kategorii produktów. Tabela produkty_zamówienia zawiera oprócz numeru zamówienia, jego cen i ilo zamówionych sztuk produktów.

8 22 Rola nowoczesnych technologii internetowych w kreowaniu działalno ci biznesowej Dwie tabele odpowiedzialne za obsług Forum to nagłówek i tekst. Pierwsza z nich zawiera numer identyfikacyjny posta zamieszczanego na Forum oraz informacje o czasie jego umieszczenia, tytule oraz autorze jak i o tym, czy jest to nowy w tek, czy stanowi przynale no do jakiego istniej cego. Zawarta jest równie informacja o tym, czy jest to nowa wiadomo, czy odpowied na istniej cy post, a je li tak to na który. Powi zana z ni relacj tabela tekst zawiera zawarto posta. Zaprezentowane teraz zostan skrypty PHP obsługuj ce baz danych. Zacznijmy od budowy plikowej. Na serwerze w katalogu baz danych znajduje si katalog sklep, w którym umieszczone s wszystkie potrzebne skrypty oraz inne pomocnicze pliki, np. grafiki czy zdj cia. Mamy tutaj pi folderów, oraz plik start.php. Ten ostatni stanowi stron wprowadzaj c do sklepu. Zawiera jedynie informacj o konieczno ci uaktywnienia w przegl darce internetowej obsługi Cookiem. W przeciwnym wypadku nie b dzie mo na dokonywa zakupów w sklepie. Plik start.php zawiera odno nik do strony /cms/start.php, b d cej wła ciw stron główn sklepu. Plik ten podpi ty jest pod grafik znajduj c si w katalogu obrazki. Katalog ten stanowi miejsce składowania grafik dla elementów uniwersalnych w obr bie sklepu, takich jak menu nawigacyjne. W katalogu cms znajduj si pliki odpowiedzialne za system CMS sklepu. Z kolei katalog sklep/sklep/ zawiera skrypty tworz ce system koszyka umo liwiaj cy dokonywanie zakupów i płatno ci za nie. W katalogu forum znajduj si skrypty tworz ce forum sklepu. Katalog dodatki zawiera takie elementy, jak: stopka strony, nagłówek strony czy plik wy wietlaj cy komunikat o niepowodzeniu logowania dodatki/fake.php oraz plik tworz cy menu administracyjne pozwalaj ce przej do wła ciwej cz ci administracyjnej, takiej jak cz administracyjna CMS lub koszyka sklepu dodatki/manage.php. Katalog cms oprócz wła ciwej strony domowej sklepu zawiera plik kontakt.php wy wietlaj cy informacje o mo liwo ciach kontaktu ze sklepem. Pliki funkcje_bazy.php oraz funkcje_select.php tworz poł czenie z baz danych sklepu i umo liwiaj wykonywanie operacji na niej. Plik szukaj jest odpowiedzialny za operacj wyszukiwania słów kluczowych w zamieszczanych w systemie CMS wiadomo ciach. Plik strona.php wy wietla wiadomo ci poszczególnych kategorii sklepu. W katalogu cms znajduje si równie podkatalog admin ( /sklep/cms/admin/ ), w którym znajduj si pliki odpowiedzialne za wykonywanie czynno ci w strefie administracyjnej systemu CMS. Pliki indeks.php, logowanie.php, funkcje_uwierz.php, autorzy oraz wyloguj.php zawieraj skrypty, które odpowiadaj za odpowiednie rozpoznanie u ytkowników upowa nionych do wej cia do strefy administracyjnej oraz umo liwienie im zalogowania si i wylogowania si. Plik funkcje_doł cz.php zawiera skrypty zajmuj ce si doł czeniem nagłówka, menu i stopki oraz innych wymaganych elementów do stron. Skrypty umo liwiaj ce doł czanie do wiadomo ci słów kluczowych oraz ich usuwanie znajduj si w plikach: dodaj_klucz.php oraz usun_klucz.php. Opcje dodawanie wiadomo ci w systemie CMS, jej edycji, usuwania, publikacji oraz zdejmowania wykonuj skrypty zawarte w nast puj cych plikach: news.php, news_wyslij.php, niepublikuj_news.php, publikuj.php, publikuj_news.php i usun_news.php. W katalogu forum oprócz katalogu obrazki, w którym znajduj si grafiki przycisków funkcyjnych działaj cych w obr bie forum, znajduj si pliki odpowiedzialne za jego funkcjonowanie. Pliki funkcje_bazy.php oraz funkcje_doł cz.php działaj analogicznie jak ich odpowiedniki z modułu CMS. Plik funkcje_wyswietl.php odpowiada za wy wietlanie strony głównej forum

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, jak jest indeks.php. Za działanie forum i publikacj postów odpowiadaj skrypty z nast puj cych plików: funcje_dyskusja.php, nowy_post.php, funkcje_prawid_dane.php, wezel_drzewa_kla-sa.php, zachowaj_nowy_post.php oraz zobacz_post.php. Katalog sklep ( /sklep/sklep/ ) zawiera w sobie podkatalog obrazki ( /sklep/sklep/obrazki/ ), w którym znajduj si zdj cia produktów. Za cz administracyjn odpowiada admin.php. Pliki z wyrazem form w nazwie tworz interfejsy, które z kolei obsługiwane s przez wła ciwe im skrypty. I tak np. skrypty z pliku dodaj_kat.php obsługuj interfejs z pliku dodaj_kat_form.php. Analogicznie w przypadku pozostałych. Za dodawanie, edycj i usuwanie kategorii produktów odpowiadaj skrypty: pokaz_kat.php, dodaj_kat.php, edytuj_kat.php oraz usun_kat.php. W przypadku produktów operacje te wykonuj nast puj ce skrypty: pokaz_produkt, dodaj_produkt.php, edytuj_produkt.php, usun_produkt.php. Za wy wietlanie, wygl d i działanie tabel odpowiadaj skrypty: funkcje_wyswietl.php, funkcje_admin.php. Za obsług koszyka zamówie odpowiadaj nast puj ce skrypty: pokaz_kosz.php, przetworz.php, funkcje_produkt_c.php, kasa.php, zakup.php, funkcje_prawid_dane.php, funkcje_zamowien.php. Zmiana hasła administratora mo liwa jest dzi ki skryptom zmiana_hasla.php i zmiana_hasla_form.php. Zgodnie z zało eniami zrealizowano sklep internetowy wykorzystuj cy jedynie j zyk PHP pozbawiony dodatków typu Java czy Flash. Ma to swoje praktyczne uzasadnienie. Po pierwsze u ytkownik nie jest zmuszony do instalowania adnych dodatków, co mo e go zniech ci do zapoznania si ze stron WWW, a po drugie dzi ki temu ogranicza si konieczny transfer danych z witryny do komputera klienta. Strona WWW jest generowana dynamicznie i składa si z nagłówka, menu nawigacyjnego, pola wyszukiwania lub koszyka je li wykonujemy zakupy, stopki i cz ci wła ciwej wy wietlaj cej zawarto strony. Na stronie głównej wy wietlane s najnowsze wiadomo ci z ka dej z kategorii, a s trzy typy tych kategorii: produkty, promocje oraz wiadomo ci o sklepie. Oczywi cie mo na dodawa lub usuwa kolejne kategorie. Przej cie do kategorii i wy wietlenie wszystkich wiadomo ci znajduj cych si w niej mo liwe jest poprzez klikni cie strzałki przy artykule danej kategorii lub poprzez klikni cie na jej nazw w menu nawigacyjnym. Powrót do strony głównej jest mo liwy poprzez klikni cie na przycisk Strona Główna lub na logo INTERTECH. Oczywi cie mo liwe jest poszukiwanie interesuj cych informacji za pomoc modułu Szukaj. Przeszukuje on słowa kluczowe nadane przez autora wiadomo ci i porównuje z wprowadzonym słowem w polu edycyjnym wyszukiwania. Tak wi c wpisuj c słowo w pole wyszukiwania i klikaj c na przycisk Znajd mo na dotrze szybko do interesuj cych informacji. Po klikni ciu na przycisk Sklep przechodzimy do cz ci handlowej sklepu umo liwiaj cej zawieranie transakcji kupna produktów. Na wy wietlonej stronie znajduj si kategorie produktów. Po wybraniu którejkolwiek z nich wy wietlona zostaje lista dost pnych w niej produktów razem z ich zdj ciami. Po wybraniu produktu poprzez klikni cie na jego nazw przechodzi si do strony prezentuj cej jego pełny opis wraz ze zdj ciem. Powy ej opisu produktu znajduje si panel wy wietlaj cy zawarto koszyka zakupów. Je li chcemy kontynuowa zakupy klikamy przycisk Kupuj Dalej. Je eli jednak chcemy doda produkt do koszyka wybieramy przycisk Do Koszyka. Produkt zostanie wówczas dodany do koszyka i w zale no ci od potrzeb mo emy przej do kasy klikaj c przycisk Do Kasy lub kontynuowa zakupy.

10 24 Rola nowoczesnych technologii internetowych w kreowaniu działalno ci biznesowej Nale y poda informacje konieczne do zrealizowania zamówienia. Trzeba wypełni wymagane pola formularza, takie jak: nazwisko, NIP, ulica, miasto, województwo, kod pocztowy oraz kraj. Poniewa sklep ma umo liwia dokonywanie zakupów zarówno osobom fizycznym jak i firmom pola takie, jak: imi, nazwa firmy czy REGON s polami niewymagalnymi. Po wypełnieniu pól wymagalnych przechodzimy klikaj c przycisk Kupuj do zaimplantowanego cz - ciowo modułu płatniczego. W stworzonej wersji obejmuje on jedynie płatno kart kredytow. Nale y wypełni w formularzu wymagane pola takie jak: typ karty, jej numer oraz data wa no ci, jak i potwierdzi podane wcze niej nazwisko. Je eli wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie zamówienie zostanie przyj te. Je li które z pól nie zostało wypełnione pojawi si informuj cy o tym komunikat. Faktura za dokonane zamówienie zostanie przesłana razem z zamówieniem poprzez kuriera. Po przyj ciu zamówienia koszyk jest oczyszczany i mo na zło y nowe zamówienie b d przej do innego modułu sklepu. Oczywi cie zaimplementowana została równie cz administracyjna, do której mo na przej klikaj c na przycisk Zarz dzaj znajduj cy si na stronie głównej sklepu i stronie modułu koszyka. Przechodzi si tym samym do strony wej ciowej do panelu administracyjnego. Nale y wybra do której cz ci systemu administracyjnego chcemy si zalogowa (CMS czy sklep), po czym przechodzimy do odpowiedniego panelu logowania, w którym musimy poda nazw u ytkownika i hasło celem autoryzacji dost pu. 5. Badania testuj ce sklep INTERTECH Celem sprawdzenia poprawno ci implementacji oraz eliminacji ewentualnych nieprawidłowo- ci przeprowadzono testy sklepu INTERTECH. Sprawdzono zarówno poszczególne moduły, jak i ich integralno tworz c sklep jako cało. Testom poddana została zarówno baza danych, jak i skrypty j obsługuj ce oraz ich współdziałanie w typowych dla sklepu internetowego przypadkach u ycia. Przetestowany został moduł CMS poprzez sprawdzenie poprawno ci wy wietlania kategorii wiadomo ci oraz wy wietlania tre ci wiadomo ci. Testom poddany został równie mechanizm logowania do cz ci administracyjnej a tak e sesji. Sprawdzianowi poddany został równie mechanizm dodawania do artykułów słów kluczowych oraz dodawania, jak i usuwania kategorii wiadomo ci. Testom sprawdzaj cym poddano nast pnie moduł koszyka sklepu. Celem przeprowadzenia testów kontrolnych było sprawdzenie poprawno ci wy wietlania kategorii produktów, produktów w danej kategorii, opisów pojedynczych produktów, działania mechanizmu sesji i koszyka, jego działania polegaj cego na dodawaniu, przechowywaniu w nim produktów i usuwaniu ich z niego. Sprawdzony został mechanizm dokonywania zakupów oparty o formularze, a tak e cz ciowo zaimplementowany moduł obsługi płatno ci. Sprawdzono tak e poprawno działania mechanizmu logowania do cz ci administracyjnej, jak i dodawania, edycji i usuwania kategorii produktów, produktów, promocji oraz zamówie i klientów. Sprawdzeniu podlegał równie moduł Forum, gdzie sprawdzono wy wietlanie, dodawanie i odpowiadanie na zamieszczone posty oraz mechanizm głównego menu nawigacyjnego. Nie stwierdzono adnych problemów z nawigacj czy przechodzeniem pomi dzy poszczególnymi modułami sklepu. Sklep INTERTECH został poddany testom praktycznym celem sprawdzenia poprawno ci implementacji. Zapełniono sklep danymi testowymi oraz przeprowadzono czynno ci symuluj ce

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, działania, którym sklep byłby poddawany w rzeczywistym u ytkowaniu. Testy przebiegły pomy lnie a wi c nale y oceni pozytywnie proces implementacji sklepu INTERTECH. 6. Podsumowanie Przedstawiony w niniejszej pracy sklep internetowy INTERTECH dzi ki bazowaniu na medium o globalnym zasi gu jakim jest Internet, umo liwiaj cym dost p do wielu konsumentów z ukierunkowan ofert, stanowi idealne rozwi zanie dla firm handlowych, gdy z powodzeniem wspomaga działalno biznesow tych firm. W pracy nakre lone zostały istotne zagadnienia z punktu widzenia sklepu internetowego o charakterze komercyjnym a korzystanie z ró nych opcji oferowanych przez aplikacj internetow nie przysparza adnych kłopotów nawet najmniej zaawansowanym u ytkownikom Internetu. Identyfikacja u ytkowników, a co za tym idzie równie mechanizm koszyka zamówie bazuje na mechani mie sesji i plikach Cookies. Zgodnie z zało eniami sklep INTERTECH wykorzystuje jedynie podstawowe narz dzia informatyczne, czyli HTML i PHP. Brak w implementacji sklepu dodatkowych standardów typu Java czy Flash. Istnieje jednak mo liwo rozbudowy sklepu równie o te standardy. Celem podniesienia atrakcyjno ci wizualnej, jak i rozszerzenia mo liwo ci praktycznych sklepu INTERTECH mo na zastanowi si nad wykorzystaniem technologii firmy Adobe takich, jak popularny Flash, czy Shockwave. Mo na równie rozwa y u ycie technologii Java firmy Sun. Now technologi, promowan do intensywnie przez firm Microsoft jest Silverlight, b d cy odpowiedzi na technologie firmy Adobe. Bibliografia [1] Kyciak W., Przeliorz K., Jak zało y skuteczny i dochodowy sklep internetowy, Wydawnic-two Helion, Gliwice [2] Sokół R., Tworzenie stron WWW. Kurs, Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice [3] Ullman L., PHP5. Zaawansowane tworzenie stron WWW. Szybki start, Wydawnictwo Helion, Gliwice [4] Barnett C. R., Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW, Wydawnictwo Helion, Gliwice [5] Davis M, Philips J., PHP i MySQL. Wprowadzenie, Wydawnictwo Helion, Gliwice [6] Eisenhamer D.J., White E., PHP5 w praktyce, Wydawnictwo Helion, Gliwice [7] Gerner J. i in., Linux, Apache, MySQL i PHP. Zaawansowane programowanie, Wydawnictwo Helion, Gliwice [8] Lerdorf R., Tatroe K., MacIntyre P., PHP5. Programowanie, Wydawnictwo Helion, Gliwice [9] Meloni C. J., PHP, MySQL i Apache dla ka dego, Wydanie III, Wydawnictwo Helion, Gliwice [10] Sklar D., PHP5. Wprowadzenie, Wydawnictwo Helion, Gliwice [11] Thomson L., Welling L., PHP I MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty, Wydanie III, Wydawnictwo Helion, Gliwice [12] Ullman L., PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start, Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

12 26 Rola nowoczesnych technologii internetowych w kreowaniu działalno ci biznesowej [13] Pfaffenberger B. i in., HTML, XHTML i CSS. Biblia, Wydawnictwo Helion, Gliwice [14] Sawyer D, M., CSS. Nieoficjalny podr cznik, Wydawnictwo Helion, Gliwice. MODERN INTERNET TECHNOLOGIES ROLE IN A BUSINESS ACTIVITY CREATION Summary In paper selected conception of INTERTECH web shop is presented. It's purpose is to present and sell products of commercial firm. The construct foundation of that web shop was that it has to be explicit and clarify as well as to fulfill all modern standards of information presentation. The structure of this web shop, software tools used during it creation and successive phases of INTERTECH web shop construction are described. Keywords: modern Internet technologies, e-business systems, web shops Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska ul. Janiszewskigo 11/17, Wrocław

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W PROCESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W PROCESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W PROCESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Zbigniew BUCHALSKI Streszczenie: W artykule przedstawiono pewną koncepcję witryny internetowej o nazwie BIZWEB, która

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL LAMP jest to po prostu serwer stron www, pracujący na Linux-ie z zainstalowanym apache, językiem php oraz bazą danych MySQL. System ten stosuje ogromna większość hostingów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu 2. Program USOS 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 z pó niejszymi zmianami okre la, e za dane osobowe uwa a si wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Foldery z dokumentami 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Foldery z dokumentami 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Foldery z dokumentami 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL.

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL. Autor: Larry Ullman Poznaj zasady wirtualnego handlu i zarabiaj prawdziwe pieniądze Jak stworzyć doskonałą witrynę sklepu internetowego? Jak

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Znak sprawy: OR.042.14.2013 Nawojowa, 06.12.2013 r. Z A P Y T A N I E na realizację zadania pn. O F E R T O W E Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Zapytanie w ramach

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Szablon importu z Subiekt 1.0 dodatek do Symfonia Ma a Ksi gowo dla 1 firmy

Szablon importu z Subiekt 1.0 dodatek do Symfonia Ma a Ksi gowo dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Szablon importu z Subiekt 1.0 dodatek do Symfonia Ma a Ksi gowo dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Sklep Internetowy (HTML/xHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL)

Sklep Internetowy (HTML/xHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL) Zaawansowany projekt programowania obiektowego Sklep Internetowy (HTML/xHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL) Szkoły BTE opracował: mgr inż. Radosław Wylon PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Projekt sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5 SYSTEM INFORMATYCZNY LASÓW PAŃSTWOWYCH Centralizacji Systemu Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN etap C13 pkt 5 Dokumentacja użytkownika Pro-Holding Sp. z o.o., Kraków,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU. Wersja podstawowa:

OPIS SYSTEMU. Wersja podstawowa: OPIS SYSTEMU (PRZYKŁADOWA APLIKACJA) Oprogramowanie napisane jest w języku java, toteż współpracuje z dowolnym systemem operacyjnym (polecam XP, Vista, Linux). Rejestracja danych oraz ich archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

E-commerce dofollow list

E-commerce dofollow list E-commerce dofollow list Lista zawiera 5 adresów stron, które można wykorzystać do promocji sklepów internetowych. Została ona udostępniona użytkownikom serwisu http://www.seostation.pl/ Sugerujemy wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

WITRYNA INTERNETOWA JAKO NARZĘDZIE PREZENTACJI I DOSKONALENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ HANDLOWYCH. Zbigniew Buchalski

WITRYNA INTERNETOWA JAKO NARZĘDZIE PREZENTACJI I DOSKONALENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ HANDLOWYCH. Zbigniew Buchalski WITRYNA INTERNETOWA JAKO NARZĘDZIE PREZENTACJI I DOSKONALENIA PRZEDSIĘWZIĘĆ HANDLOWYCH Zbigniew Buchalski Wprowadzenie W dzisiejszych czasach w świecie biznesu panuje globalna konkurencja. Sukcesy odnoszą

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. REJESTRACJA 2.1 Dostęp do strony...2-1 2.2 Pierwsza wizyta...2-2 3. W ZASIĘGU RĘKI 3.1 Strona główna...3-1 3.1.1 Pasek narzędzi... 3-3 3.1.2 Informacja uŝytkownika...3-3 3.1.3 Zwiastuny

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Internetowej Obsługi Klienta (ebok). Rejestrując się, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

Usuni cie has a admina 2013 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy

Usuni cie has a admina 2013 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Usuni cie has a admina 2013 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office.

Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiany w wersji 1.18 programu VinCent Office. Zmiana w sposobie wykonania aktualizacji programu. Od wersji 1.18 przy instalowaniu kolejnej wersji programu konieczne jest uzyskanie klucza aktywacyjnego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA UśYTKOWNIKÓW STREFY KLIENTA NA PORTALU INTERNETOWYM WWW.EMYTO.SK

INSTRUKCJE DLA UśYTKOWNIKÓW STREFY KLIENTA NA PORTALU INTERNETOWYM WWW.EMYTO.SK INSTRUKCJE DLA UśYTKOWNIKÓW STREFY KLIENTA NA PORTALU INTERNETOWYM WWW.EMYTO.SK 1 Wstęp Strefa klienta to część portalu internetowego www.emyto.sk (dalej zwanego portal internetowy ), do której uŝytkownik

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania treścią

Systemy zarządzania treścią Gorgol Michał, Zawiślak Bartłomiej, Pańczyk Beata Systemy zarządzania treścią 1. Wstęp Systemy zarządzania treścią (ang. Content Management System CMS), są to systemy dzięki którym stworzenie strony czy

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja aplikacji internetowej do wyszukiwania promocji Autor: Sylwester Wiśniewski Promotor: dr Jadwiga Bakonyi Kategorie: aplikacja webowa Słowa

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Import dokumentów z Fama 1.0 dodatek do Symfonia Finanse i Ksi gowo dla 1 firmy

Import dokumentów z Fama 1.0 dodatek do Symfonia Finanse i Ksi gowo dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Import dokumentów z Fama 1.0 dodatek do Symfonia Finanse i Ksi gowo dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo