Pamiêci Jana Paw³a II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pamiêci Jana Paw³a II"

Transkrypt

1 BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 14 kwietnia 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 15 (646) ISSN INDEKS Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA (7 dni w tygodniu, w niedzielê i œwiêta) ul. Warszawska 30 w Kêpnie tel. (62) , *Powy szy tekst nie jest reklam¹ w rozumieniu PF, stanowi jedynie informacjê o pracy apteki ca³odobowej w celu zapewnienia opieki farmaceutycznej. KÊPNO Pamiêci Jana Paw³a II SZKLARKA MIELÊCKA Fot. KOK Kêpno str. 9 - To by³a chwila, moment - wspomina Marian Wojtasik ze Szklarki Mielêckiej. W Wielki Pi¹tek ogieñ strawi³ poddasze jego domu. Alicja Wêgorzewska i Bogdan Kierejsza gwiazdami koncertu w koœciele œw. Marcina OSTRZESZÓW Tablety zamiast tornistrów str. 4 Gimnazjum Nr 2 realizuje projekt etornister str. 10 MIKSTAT PARZYNÓW Fot. OSP Kobyla Góra str. 3 str. 2 Ryk silników, zapach palonej gumy, kilkadziesi¹t motocykli, quady, a nawet rowery Tak w minion¹ niedzielê wygl¹da³o oficjalne otwarcie sezonu motocyklowego w Mikstacie. Mi³oœnicy jednoœladów ju trzeci rok z rzêdu wspólnie modlili siê o bezpieczeñstwo na drogach. PARTNER MEDIALNY

2 2 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW RYK SILNIKÓW I POWIEW WOLNOŒCI MIKST MIKSTAT Ryk silników, zapach palonej gumy, kilkadziesi¹t motocykli, quady, a nawet rowery Tak w minion¹ niedzielê wygl¹da³o oficjalne otwarcie sezonu motocyklowego w Mikstacie. Mi³oœnicy jednoœladów ju trzeci rok z rzêdu wspólnie modlili siê o bezpieczeñstwo na drogach. W niedzielne popo³udnie do Mikstatu zjechali siê nie tylko motocykliœci z powiatu ostrzeszowskiego, ale i powiatów oœciennych. To rekordowy pocz¹tek sezonu. Jak podkreœla³ proboszcz ks. Krzysztof Ordziniak, tylu motocykli na Sezon motocyklowy oficjalnie rozpoczêty parkingu przed Sanktuarium œw. Rocha jeszcze nie widzia³. - Takiej frekwencji nie spodziewaliœmy siê - mówi³ duszpasterz. - W ubieg³ym roku zajmowaliœcie po³owê parkingu, dzisiaj ju ca³y. Bardzo siê z tego cieszê. ( ) Modlimy siê dla was o bezpieczeñstwo, to musi byæ bezpieczeñstwo z wol¹ Bo ¹. Nie mo emy myœleæ: poœwiêci³em sobie dzisiaj motor i mogê sobie jeÿdziæ tak jak mi siê podoba. Musimy pamiêtaæ, e s¹ te inni u ytkownicy drogi. Po uroczystej mszy œw. i œwiêceniu maszyn, motocykliœci w kawalkadzie przejechali na mikstacki stadion, gdzie odby³ siê m.in. pokaz akrobacji motocyklowej i próby sprawnoœciowe dla uczestników. Na wszystkich czeka³ równie wspólny posi³ek. - To dla mnie motocyklisty bardzo wa ne, e ktoœ o nas pomyœla³ i zorganizowa³ takie spotkanie - mówi Piotr Czarnecki z Ostrzeszowa. - Ludzie myœl¹ o nas jako o,,dawcach. Wiadomo, s¹ tacy motocykliœci, którzy wsiadaj¹c na motor wy³¹czaj¹ myœlenie. Przez takie osoby powsta³ w³aœnie stereotyp motocyklisty- dawcy. S¹ jednak tacy jak ja czy moi koledzy, dla których motocykle to pasja. Nas takie spotkania ciesz¹. Mo emy nie tylko pomodliæ siê o bezpieczeñstwo na drogach dla nas samych i innych, ale równie spotkaæ siê i porozmawiaæ, wymieniæ swoimi doœwiadczeniami czy miejscami, w które siê udajemy. Mam nadziejê, e w przysz³ym roku do Mikstatu przyjedzie jeszcze wiêcej osób. - Co takiego fascynuj¹cego jest w jeÿdzie na motocyklu? - zastanawia siê Krzysztof BrzeŸniak z Ostrzeszowa. - Nawet w najlepszym sportowym samochodzie cz³owiek nie czuje takiej wolnoœci, jak na motocyklu. Je d ê ju od 10 lat zwiedzaj¹c najpiêkniejsze miejsca w naszym kraju, dziêki temu pozna³em wielu wspania³ych ludzi, którzy podobnie jak ja ceni¹ sobie swobodê i wolnoœæ. MON Tomczyk w miejsce Mazurkiewicza Znamy oficjalne wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Ostrzeszowie. Krzysztofa Mazurkiewicza (SLD), który zrzek³ siê swojego mandatu zast¹pi Zbigniew Tomczyk (Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Tomczyka). W minion¹ niedzielê do urn poszli mieszkañcy okrêgu wyborczego nr 3 (Osiedle Zamkowe od nr 1 do 18). Frekwencja by³a bardzo niska. Na 757 osób uprawnionych swój g³os odda³o zaledwie 139 osób (18,37%), OSTRZESZÓW w tym oddano jeden g³os niewa ny. Tomczyk uzyska³ poparcie 66 osób (47% g³osuj¹cych). Na drugim miejscu uplasowa³ siê Grzegorz Machaj (Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gmin i Powiatu), na którego g³os odda³o 45 wyborców (32,4%), a na trzecim Grzegorz Wiêcek (Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Wiêcka) 27 wyborców (19,4%). Nowy radny z³o y œlubowanie podczas najbli szej sesji Rady Gminy. Przypomnijmy, oficjalnym powodem rezygnacji Mazurkiewicza by³y powody zdrowotne. Nieoficjalnie w kuluarach mówi³o siê, e by³y radny mia³ otrzymywaæ listy z pogró kami. MON Choroby tarczycy, osteoporoza, endokrynologia ogólna i ginekologiczna, niep³odnoœæ, menopauza, andropauza, zaburzenia potencji, nadmierne ow³osienie, oty³oœæ, badania hormonalne. Badania USG-tarczycy, jamy brzusznej, ginekologiczne ci¹ y, piersi, j¹der, prostaty. Biopsje - (punkcje)piersi i tarczycy pod kontrol¹ USG z dokumentacj¹ zdjêciow¹. Ostrzeszów, ul. W³. Gomu³ki 44, rej , 1 i 3-sobota miesi¹ca Kêpno, Szpital 2-sobota miesi¹ca

3 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW 3 KRONIKA POLICYJNA ZATRZYMANI Z NARKOTYKAMI KOBYLA GÓRA Ostrzeszowscy policjanci zatrzymali do dyspozycji Prokuratora Rejonowego dwóch 23-latków, którzy wbrew Ustawie o przeciwdzia³aniu narkomanii posiadali œrodki odurzaj¹ce. Sprawcy us³yszeli ju zarzuty, za to przestêpstwo grozi im kara do trzech lat wiêzienia. W miniony pi¹tek po godz. 16 w Kobylej Górze funkcjonariusz Rewiru Dzielnicowych podj¹³ czynnoœci s³u bowe wobec dwóch 23-letnich mê czyzn (mieszkañcy Ostrzeszowa). W trakcie czynnoœci policjant u jednego z nich ujawni³ woreczek z porcj¹ narkotyku. Kolejne czynnoœci wykonywali ju ostrzeszowscy kryminalni, którzy w pomieszczeniach mieszkalnych u drugiego 23-latka ujawnili z kolei dwa woreczki z takim samym narkotykiem. NIEOSTRO NY KIEROWCA KUŸNICA GRAB.6 bm. oko³o godz. 3 w nocy w KuŸnicy Grabowskiej kieruj¹cy fordem mondeo podczas manewru parkowania nie zachowa³ nale ytych œrodków ostro noœci i uderzy³ w opla zafirê. Sprawca by³ trzeÿwy, za naruszenie przepisów o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym policjanci ukarali go mandatem. URWA LUSTERKO OSTRZESZÓW W miniony wtorek oko³o godz. 15 ostrzeszowscy kryminalni zatrzymali 28-letniego sprawcê uszkodzenia zaparkowanej przy ul. Zamkowej w Ostrzeszowie hondy. Mê czyzna mia³ podjeœæ do pojazdu, a nastêpnie umyœlnie uszkodziæ lusterko, po czym oddali³ siê z miejsca zdarzenia. Zosta³ zatrzymany do dyspozycji Prokurata Rejonowego i osadzony w policyjnym areszcie. Podejrzany w chwili zatrzymania by³ nietrzeÿwy badanie wykaza³o blisko dwa promile. W³aœciciel pojazdu oszacowa³ straty na 500 z³. Podejrzany ju w œrodê us³ysza³ zarzut umyœlnego uszkodzenia mienia. Za to przestêpstwo grozi kara do 5 lat wiêzienia. UDERZY A W MOTOROWERZYSTKÊ DORUCHÓW 7 bm. oko³o godz. 19 w Doruchowie kieruj¹ca mazd¹ 19-letnia mieszkanka gminy, podczas manewru skrêtu w prawo nie zachowa³a nale ytych œrodków ostro noœci i uderzy³a w jad¹c¹ w tym samym kierunku motorowerzystkê (mieszkanka gm. Doruchów). Pokrzywdzon¹ za³oga Pogotowia Ratunkowego przewioz³a do Szpitala w Ostrzeszowie. NIE ZABEZPIECZY AUTA OSTRZESZÓW Kieruj¹cy audi A4 wychodz¹c z auta Ÿle je zabezpieczy³, samochód siê stoczy³ i uderzy³ w zaparkowanego opla corsê. Do zdarzenia dosz³o w minion¹ sobotê tu przed godz. 9 na ul. Kwiatowej w Ostrzeszowie. Sprawca przyj¹³ mandat karny. 6 OSÓB RANNYCH PARZYNÓW W M¹koszycach kieruj¹cy skod¹ fabi¹ potr¹ci³ prawid³owo id¹c¹ lew¹ stron¹ 16-latkê. Sprawca oddali³ siê z miejsca zdarzenia. Policjanci ustalili, e pojazdem kierowa³ 57- letni mê czyzna. W chwili wykonywania czynnoœci stró e prawa wyczuli od sprawcy wyraÿn¹ woñ alkoholu - pobrano od niego krew do badania. Do zdarzenia dosz³o 9 bm. po godzinie Skierowani do M¹koszyc policjanci ustalili, e Szeœæ osób trafi³o do szpitala po tym, jak w Parzynowie zderzy³y siê czo³owo dwa samochody osobowe. Do zdarzenia dosz³o na wzniesieniu, w miejscu gdzie widocznoœæ jest ograniczona. Do wypadku dosz³o w miniony czwartek po godz W zdarzeniu bra³y udzia³ NietrzeŸwy potr¹ci³ piesz¹ M KOSZYCE kieruj¹cy skod¹ 57-letni mieszkaniec gm. Kobyla Góra potr¹ci³ id¹c¹ lew¹ strona drogi dziewczynê. - W chwili wykonywania czynnoœci s³u bowych z 57-latkiem, policjanci wyczuli od niego wyraÿn¹ woñ alkoholu - mówi asp. Ewa Jakubowska, rzecznik KPP w Ostrzeszowie. - Okaza³o siê, e by³ nietrzeÿwy. Pokrzywdzona sama zg³osi³a siê do szpitala, jeszcze w tym samym dniu zosta³a zwolniona do domu. Pijany i bez uprawnieñ OSTRZESZÓW W minion¹ sobotê ok. godz. 2 na ul. Piastowskiej w Ostrzeszowie policjanci zatrzymali kieruj¹cego fordem mondeo 27-letniego mieszkañca gminy. By³ pijany, w wydychanym powietrzu mia³ ponad 2 promile alkoholu. Ponadto sprawca kierowa³ nie posiadaj¹c do tego w ogóle uprawnieñ. dwa pojazdy osobowe - mówi asp. Ewa Jakubowska, rzecznik KPP w Ostrzeszowie. - Samochodem marki lancia kierowa³ 55-letni mieszkaniec gm. Kobyla Góra, z kolei alf¹ romeo - w której przebywa³o jeszcze czworo pasa erów w wieku lat - jecha³ 18-letni mieszkaniec gm. Grabów. Ze wstêpnych ustaleñ policji wynika, e dosz³o do czo³owego zderzenia pojazdów. Szeœæ osób dozna³o obra eñ cia³a i zosta³o przewiezionych do szpitali w Kêpnie oraz w Ostrowie Wlkp. - Zdarzenie zosta³o zakwalifikowane jako wypadek drogowy, co oznacza, e uczestnicz¹ce w nim osoby dozna³y obra eñ wymagaj¹cych leczenia powy ej siedmiu dni - dodaje Jakubowska. - Auta zderzy³y siê na wzniesieniu w miejscu, gdzie widocznoœæ jest ograniczona.

4 4 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW OSTRZESZÓW Ciê kie, wype³nione wieloma ksi¹ kami tornistry przesta³y byæ problemem obecnych pierwszoklasistów z Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie. Dziêki projektowi etornister korzystaj¹ oni z nowoczesnych tabletów zawieraj¹cych m.in. podrêczniki, æwiczenia i lektury. W œrodê w auli Gimnazjum nr 2 zorganizowana zosta³a konferencja prasowa prezentuj¹ca za³o enia towarzysz¹ce wdra aniu programu. - Program etornister jest dla nas rzecz¹ naprawdê bardzo cenn¹- przyzna³a dyrektor szko- ³y Maria Kapelañczyk. - W zwi¹zku z tym, e yjemy w dobie tak wielkiego rozwoju technologii, nie da siê poprzestaæ na podrêcznikach papierowych i zeszytach. Program etornister daje nam du e szanse uczenia w szkole przy l ejszych tornistrach i przy wykorzystaniu innych Ÿróde³ nauczania jako narzêdzi. etornister to inicjatywa sieci Plus, któr¹ na konferencji reprezentowa³ Jêdrzej Chmielewski. Jak podkreœli³, Ostrzeszów to pierwsze wielkopolskie miasto, gdzie program jest wdra any. - Widzimy ju w Ostrzeszowie pierwsze, bardzo pozytywne efekty - przekonywa³. - Bardzo pozytywne oceny zg³osili nauczyciele i dyrekcja Gimnazjum. Na tej podstawie w³adze miasta chc¹ rozwijaæ ten projekt dla innych szkó³ i dla innych poziomów nauczania. Rozwa amy wspólnie wprowadzenie go w szko³ach Gimnazjum Nr 2 realizuje projekt etornister TABLETY ZAMIAST TORNISTRÓW podstawowych i innych gimnazjach, w zale noœci od mo liwoœci finansowych oczywiœcie. Projekt w ca³oœci finansowany jest ze œrodków w³asnych gminy. Realizacja w oparciu o niego pe³nego trzyletniego cyklu edukacyjnego to koszt rzêdu 30 tysiêcy euro. - Tak siê sk³ada, e samorz¹d w Ostrzeszowie, tak mi siê przynajmniej wydaje, zawsze by³ innowacyjny - stwierdzi³ burmistrz Mariusz Witek. - W mieœcie i w okolicy jest bardzo du- o innych rzeczy, które s¹ albo pierwsze w Wielkopolsce, albo jedne z niewielu w Polsce. One w jakiœ sposób rozs³awiaj¹ samorz¹d. Podejmowanie decyzji w samorz¹dzie oczywiœcie musi byæ skalkulowane i wywa one. Tak by³o te w tym przypadku. Uczestnicy œrodowego spotkania mogli siê przekonaæ, e tablety sprawdzaj¹ siê nie tylko na lekcjach matematyki czy biologii, ale tak e na zajêciach sportowych. Przy ich u yciu mo na rejestrowaæ wykonywane przez uczniów æwiczenia, a nastêpnie je odtwarzaæ i omawiaæ. Wed³ug zapowiedzi, od wrzeœnia tego roku projektem objête zostan¹ kolejne klasy pierwsze Gimnazjum nr 2. REK POLICJANT, KTÓRY MI POMÓG Od 2008 roku Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP uczestniczy w organizacji konkursu pn. "Policjant, który mi pomóg³", którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia "Niebieska Linia". Celem przedsiêwziêcia jest wyró - nienie funkcjonariuszy, którzy w ocenie spo³ecznej charakteryzuj¹ siê wyj¹tkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemoc¹ w rodzinie oraz niezaanga owaniem w budowie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze. Konkurs pn.,,policjant, który mi pomóg³..objêty jest od pierwszej edycji honorowym patronatem Komendanta G³ównego Policji. Procedura zg³aszania policjantów do konkursu "Policjant, który mi pomóg³", odbywa siê przez ca³y rok z wykorzystaniem formularzy zg³oszeniowych, które KAMPANIA EDUKACYJNA NBP bezpoœrednio wp³ywaj¹ do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,,Niebieska Linia" (ul. Korotyñskiego 13 w Warszawie). Kandydatów do VIII edycji zgodnie z regulaminem konkursu zg³aszaæ mog¹ osoby indywidualnie, organizacje i instytucje (z wyj¹tkiem Policji) do 31 maja 2015 roku. KPP

5 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW 5 Jesieni¹ rozpocznie siê modernizacja zapory czo³owej zbiornika REMONT ZA 1,3 MILIONA KOBYLA GÓRA O du ych i doœæ pilnych potrzebach remontowych zbiornika móg³ w miniony wtorek osobiœcie przekonaæ siê wicemarsza³ek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który do Kobylej Góry przyjecha³ razem z radnym sejmiku Miko³ajem Grzybem. Samorz¹dowcy najpierw spotkali siê z miejscowymi radnymi, którzy mówili m.in. o koniecznej wymianie wzd³u tamy p³yt betonowych na kostkê brukow¹ czy budowie nowych œcie ek pieszo-rowerowych. Potrzeb jest jednak znacznie wiêcej, wszystko jednak rozbija siê o finanse, których ci¹gle brakuje. W tym roku - jak zapewnia³ Grabowski - za kwotê 1 mln 350 tys. wyremontowana zostanie zapora czo³owa zbiornika. - Zapora jest w z³ym stanie technicznym - nie ukrywa³ marsza³ek. - G³ównie chodzi o naprawê uszkodzonych nawierzchni umocnieñ zapory i zabezpieczenie pod³o a gruntowego przed dalsz¹ degradacj¹ wynikaj¹c¹ z mo liwoœci wnikania wody pod p³ytê przez nieszczelne dylatacje. Prace rozpoczn¹ siê dopiero jesieni¹, po zakoñczeniu sezonu letniego. Termin ten wyznaczono nie bez powodu, okazuje siê bowiem, e niezbêdne bêdzie obni enie zwierciad³a wody. - W trakcie prac zbadany zostanie tak e stan zamulenia dna zbiornika - dodaje Grabowski. Jeœli odmulenie oka e siê potrzebne, zgodnie z zapewnieniami, zostanie ono przeprowadzone w przysz³ym roku. - Myœlê, e to spotkanie jest takim pierwszym sygna³em, e te zmiany na lepsze wokó³ zalewu zajd¹ - mówi wójt Wies³aw Berski kwietnia jest takie spotkanie w województwie w sprawie funduszy unijnych, tam bêdziemy równie chcieli siê spotkaæ z panem marsza³kiem 1 mln 350 tys. Dok³adnie tyle kosztowaæ bêdzie remont zapory czo³owej zbiornika Blew¹zka w Kobylej Górze. Wielkopolski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych otrzyma³ na to zadanie dofinansowanie z Urzêdu Marsza³kowskiego. Modernizacja rozpocznie siê najprawdopodobniej jesieni¹ i potrwa kilka tygodni. i z nim porozmawiaæ. Wtedy bêdziemy pewnie wiedzieli, czy oprócz tego planowanego remontu mo emy liczyæ jeszcze na inne inwestycje, czy mo e jednak w przysz³ym roku. Jesteœmy panu marsza³kowi wdziêczni, e zechcia³ do Kobylej Góry przyjechaæ i zobaczyæ jak ten nasz zalew wygl¹da. Wiemy, e je- eli chcemy coœ zrobiæ z zalewem, którego nie jesteœmy w³aœcicielem, to musimy zabiegaæ nie w Zarz¹dzie Melioracji, a Urzêdzie Marsza³kowskim. Mo na powiedzieæ, e wszystko w rêkach marsza³ka Grabowskiego. MON KRONIKA POLICYJNA UDERZY POLICJANTA OSTRZESZÓW Policjanci z Zespo³u Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali w areszcie do dyspozycji Prokuratora Rejonowego w Ostrzeszowie mê czyznê, który naruszy³ nietykalnoœæ cielesn¹ oraz zniewa y³ s³owami powszechnie uznanymi jako obel ywe policjanta, który podejmowa³ wobec niego interwencjê. W niedzielne przedpo³udnie (12 kwietnia) patrol policji zosta³ wezwany do jednego z mieszkañ w zwi¹zku z agresywnym zachowaniem siê 26-letniego mê czyzny (mieszkaniec Ostrzeszowa). - Na miejscu mundurowi podjêli czynnoœci s³u bowe wobec 26-latka, podczas których mê czyzna naruszy³ nietykalnoœæ cielesn¹ interweniuj¹cego wobec niego policjanta oraz zniewa y³ go s³owami powszechnie uznawanymi za obel ywe - mówi asp. Ewa Jakubowska, rzecznik ostrzeszowskiej policji. Agresywny sprawca zosta³ zatrzymany w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora. Z ODZIEJ ZATRZYMANY Ostrzeszowscy policjanci ustalili sprawcê kradzie y konsoli gier wraz z grami. Podejrzany skradziony sprzêt zostawi³ w jednym z lombardów. Do kradzie y dosz³o w po³owie marca z otwartego pomieszczenia piwnicy. Z³odziejem okaza³ siê 45-letni mieszkaniec Ostrzeszowa, który towar ten chcia³ sprzedaæ w jednym z ostrzeszowskich lombardów. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci. DACHOWANIE W PRZYTOCZNICY Konkurs,,Bezpiecznie od Startu Ju po raz trzeci dru yna Zespo³u Szkó³ nr 1 w Ostrzeszowie okaza³a siê najlepsza w etapie rejonowym konkursu,,bezpiecznie od Startu. Regionalny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy pod has³em: Bezpiecznie od Startu rozegrano 9 kwietnia. Konkurs zorganizowano po raz piêtnasty dla uczniów zasadniczych szkó³ zawodowych, którzy ucz¹ siê zawodu w zak³adach rzemieœlniczych. Konkurs przygotowa³a Izba Rzemieœlnicza w Kaliszu i Pañstwowa Inspekcja Pracy w Ostrowie Wielkopolskim - wyjaœnia opiekun i instruktor dru- yny Dariusz Grzesik nauczyciel BHP i kierownik praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkó³ nr 1. Uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 1 w Ostrzeszowie wziêli udzia³ w konkursie ju po raz trzeci i podobnie jak w latach poprzednich dru ynowo zajêli pierwsze miejsce w regionie. Indywidualnie El bieta Pietralczyk zajê³a I miejsce, Marlena Przyby³ II, a Roksana Miko³aczyk miejsce IV. El bieta i Marlena bêd¹ reprezentowa³y Zespó³ Szkó³ nr 1, Cech Rzemios³ Ro nych w Ostrzeszowie i Izbê Rzemieœlnicz¹ w Kaliszu w ogólnopolskim finale konkursu, który odbêdzie siê 19 maja w Warszawie. ZARZ D POWIATU W OSTRZESZOWIE zaprasza do sk³adania zg³oszeñ kandydatów na stanowisko przysz³ego prezesa Zarz¹du oraz przysz³ych cz³onków Rady Nadzorczej nowo tworzonej spó³ki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Spó³ka z o.o. powsta³ej z przekszta³cenia SP ZZOZ w Ostrzeszowie. SZCZEGÓ Y: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Ostrzeszowskiego dzia³ Nabory: W Przytocznicy (gm. Doruchów) kieruj¹cy renault clio nagle straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ z drogi i wpad³ do przydro nego rowu. Do zdarzenia dosz³o 11 kwietnia oko³o godziny Ze wstêpnych ustaleñ policjantów wynika, e kieruj¹cy renault 22-letni mieszkaniec gm. Doruchów bêd¹c na ³uku drogi, chc¹c unikn¹æ zderzenia z nadje d aj¹cym z przeciwka samochodem nagle zjecha³ na pobocze i wpad³ do rowu. Samochód dachowa³. Sprawca kolizji odjecha³ z miejsca zdarzenia. Do szpitala przewieziono kieruj¹cego, pasa erkê i 7-miesiêczne dziecko. Na szczêœcie nikomu nic powa nego siê nie sta³o. Poszkodowani po badaniach zostali zwolnieni do domu. UKRAD 1000 Z OSTRZESZÓW W minion¹ niedzielê mieszkanka gminy Ostrzeszowa zg³osi³a fakt kradzie y pieniêdzy w kwocie 1000 z³. Kryminalni sprawcê zatrzymali. Do kradzie dosz³o w jednym z ostrzeszowskich mieszkañ. Sprawc¹ okaza³ siê 49-letni mieszkaniec gminy, który przebywaj¹c w mieszkaniu pokrzywdzonej wykorzysta³ nieuwagê kobiety i wyci¹gn¹³ z jej torebki pieni¹dze. Sprawca us³ysza³ ju zarzut kradzie y cudzego mienia, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci.

6 6 GRABÓW CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW Radni i mieszkañcy skar ¹ siê na nadgorliwoœæ policjantów POLICJA POLUJE NA PIESZYCH? Czy w Grabowie trwa nagonka na pieszych, którzy nie przechodz¹ przez jezdniê w miejscach do tego wyznaczonych? - zastanawiali siê podczas ostatniej sesji grabowscy radni. Zdaniem wielu z nich, w ostatnim czasie funkcjonariusze nie szczêdz¹ na to mandatów. - Faktycznie patrole s¹ nadgorliwe je eli chodzi o pieszych, ale nie zwracaj¹ uwagi, jak siê parkuje w Grabowie - stwierdzi³ radny Kazimierz KaŸmierczak. Sprawê policyjnych ³apanek jako pierwszy poruszy³ radny Ryszard Biel. - Wracaj¹c z Kalisza zosta- ³em przez parê osób z Grabowa zaatakowany, zaczepiony o to, e w Grabowie dzieje siê taka dziwna rzecz - powstaje jakby taka ³apanka na pieszych - mówi³ radny. - Kieruje to do policji, nie z³oœliwie, tylko obieca³em tym ludziom, e poruszê ten temat, wiêc poruszam. Zdaniem Biela policjanci obrali sobie za cel przechodniów. - Mamy nawyki, jakie mamy, ludzie starsi maj¹ jeszcze starsze nawyki i trudno im siê pogodziæ, e oni tam 5 metrów przeszli Ÿle i akurat jeszcze Program nauki p³ywania Od 1 lutego do 15 czerwca br. na terenie powiatu realizowany jest I etap projektu pn.,,umiem P³ywaæ finansowany ze œrodków Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, którego operatorem wojewódzkim jest Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe w Poznaniu. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe w Ostrzeszowie koordynuje projekt dla 90 uczniów ze szkó³ podstawowych w Siedlikowie, Olszynie, Mikstacie, Biskupicach Zabarycznych, Kaliszkowicach O³obockich i Kaliszkowicach Kaliskich., - Rada Powiatowa LZS dziêkuje burmistrzom Mikstatu Henrykowi Zieliñskiemu oraz Ostrzeszowa Mariuszowi Witkowi za wsparcie finansowe z przeznaczeniem na dowóz dzieci na p³ywalniê oraz dyrekcji i nauczycielom sprawuj¹cym opiekê w trakcie realizacji projektu w formie wolontariatu - mówi Edmund Tetlak, przewodnicz¹cy PZ LZS w Ostrzeszowie. w tym okresie przedœwi¹tecznym ten policjant wygarnie im z portfela 50 czy 100 z³. Wystarczy³oby takie skromne pouczenie - sugerowa³ radny. O niewystarczaj¹cej iloœci przejœæ dla pieszych mówi³ z kolei Kazimierz KaŸmierczak. - eby przejœæ z ul. Kaliskiej z lewej strony na praw¹ musimy przejœæ faktycznie ko³o apteki albo ko³o rynku, bo id¹c praw¹ stron¹ te pope³niamy wykroczenie, poniewa na ul. Mickiewicza i Godlewskiego nie ma przejœcia dla pieszych - zauwa y³ radny. - ( ) Faktycznie patrole s¹ nadgorliwe je eli chodzi o pieszych, ale nie zwracaj¹ uwagi jak siê parkuje w Grabowie. Potrafi patrol objechaæ ul. Kalisk¹, Klasztorn¹ i Rynek kilka razy i nie zwróci uwagi, jak s¹ 20 marca uczniowie klas czwartych Technikum Ekonomicznego z Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. Powstañców Wielkopolskich w Ostrzeszowie wziêli udzia³ w Dniach Otwartych dwóch wroc³awskich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wy szej Szko³y Bankowej. Najpierw udaliœmy siê do siedziby Wy szej Szko³y Bankowej. Studenci tej uczelni zapoznali nas z ofert¹ edukacyjn¹ uczelni, udzielili nam informacji na temat form rekrutacji oraz systemu stypendialnego. Ciekawostk¹ jest fakt, i absolwenci technikum ekonomicznego, którzy uzyskali wynik egzaminu zawodowego powy ej 95% mog¹ otrzy- zaparkowane samochody. A z³e parkowanie to jest te wykroczenie drogowe. Na to nie zwracaj¹ uwagi, tylko ustawi¹ siê za kioskiem i pyk pieszego, 50 z³ ju nie ma. Burmistrz Zenon Ceg³a stan¹³ w obronie grabowskich funkcjonariuszy. - To nie nasi policjanci do tego siê przyczyniaj¹, tylko z komendy powiatowej ruch drogowy - wyjaœnia³ burmistrz, który jednoczeœnie doda³, e funkcjonariusze maj¹ takie a nie inne obowi¹zki i nie mog¹ ci¹gle przymykaæ oczu na przewinienia mieszkañców. MANDAT DLA W ADZY Swoje trzy grosze wtr¹ci³ równie so³tys Grabowa Pustkowie, zdaniem którego policjanci powinni karaæ mandatami równie grabowskich urzêdników, którzy wychodz¹c z Urzêdu do remizy stra ackiej, gdzie odbywaj¹ siê sesjê skracaj¹ sobie drogê i nie przechodz¹ przez jezdniê po pasach. - Przy nastêpnej sesji, bo przecie s¹ zawiadamiani, w którym dniu, o której godzinie, niech stan¹ (chodzi o policjantów - przyp. red.) tutaj przy stra y, bo te siê tutaj nieprzepisowo przechodzi przez jezdniê, prawda? Bo trzeba by³oby iœæ do klasztoru, przejœæ po pasach i przyjœæ znowu do remizy. A wiemy, kto przechodzi nieprzepisowo - artowa³ so³tys. Iwañski mia³ równie proœbê do burmistrza, aby w na ul. Kaliskiej powsta³o dodatkowe przejœcie dla pieszych. Ostrzeszowscy Ekonomiœci wybieraj¹ uczelnie we Wroc³awiu maæ ca³kowite zwolnienie z op³at za pierwszy rok studiów. Wielu absolwentów poprzednich lat z ZS Nr 1 w Ostrzeszowie skorzysta³o z tej formy promocji. Po specjalnie przygotowanej dla nas czêœci oficjalnej dru yna WSB oprowadzi³a nas po swojej uczelni. Kolejnym celem naszej eskapady by³o uczestniczenie w presti owym wydarzeniu- Dniu Otwartym Uniwersytetu Ekonomicznego. Przedstawiciele tej uczelni zadbali o to, by nasi uczniowie spêdzili mi³o czas. Ka dy z uczestników tego wydarzenia mia³ okazjê zasi¹œæ za kierownic¹ symulatora samochodu rajdowego lub zrobiæ sobie, niczym celebryta, pami¹tkowe zdjêcie na œciance. Najwiêksz¹ jednak atrakcj¹ by³ udzia³ w wyk³adzie wyg³oszonym w jêzyku angielskim przez prezesa fundacji Pennsylvania Partenships Abroad - Billem Minskerem. Ponadto Biuro Karier wszystkim zainteresowanym maturzystom umo liwi³o skorzystanie z pomocy doradców kariery przy planowaniu swojej œcie ki zawodowej. Wszyscy uczestnicy mieli doskona³¹ okazjê porozmawiaæ ze studentami zrzeszonymi w wielu studenckich organizacjach, zadaæ im nurtuj¹ce nas pytania. Ca³oœæ zakoñczona zosta³a wycieczk¹ po kampusie, konkursem z cennymi nagrodami oraz grillem. Uczennice ZAMKN Æ RUCH NA KALISKIEJ - Myœlê, e bardzo m¹drym rozwi¹zaniem by³oby na ul. Kaliskiej zamkn¹æ ruch i zrobiæ deptak - wyszed³ z doœæ odwa nym wnioskiem radny Biel. - Tak jak w takich szanuj¹cych siê miastach. Jest obejœcie drogowe, jest ulica Klasztorna, jest ul. Wodna, mo na objechaæ do rynku z drugiej strony. Wydajê mi siê, e by³oby to jedno z m¹drzejszych rozwi¹zañ. PROBLEMEM NORKI Jak bumerang wraca problem lokalizacji fermy norek w Chlewie. Okazuje siê, e w³aœciciel tamtejszych ferm zamierza powiêkszyæ swoj¹ hodowlê, co bardzo niepokoi mieszkañców wsi. - Bêd¹c przedstawicielem mieszkañców s¹siaduj¹cych z ferm¹ norek w Chlewie, pragnê dowiedzieæ siê, jakie jest stanowisko pana burmistrza w sprawie powiêkszenia obszaru fermy norek z jednej z 42 jednostek przeliczeniowych do 114,7, a drugiej z 60 do 140,7 jednostek przeliczeniowych, czyli dwa razy wiêcej odoru, much i gryzoni - mówi³a radna Krystyna Trzeciak. - Okolicznym mieszkañcom znane s¹ od lat zapachy czy nawet smrody z obór i chlewni, mieszkaj¹ bowiem na wsi. Jednak nikt z nas nie chce mieszkaæ na œmietniku, gdy jak mówi Wikipedia (internetowa encyklopedia wiedzy - przyp. red) fermy hodowli norek nale ¹ do grupy instalacji, których zapachowa uci¹ liwoœæ dla mieszkañców i otoczenia jest najwiêksza. Poza fermami w tej grupie znajduj¹ siê sk³adowiska odpadów komunalnych i oczyszczalnie œcieków. Radna mia³a nadziejê, e decyzja burmistrza w sprawie powiêkszenia obszaru fermy norek bêdzie oczywiœcie negatywna. - S¹dzê, e decyzja dla nas w sprawie rozbudowy ferm bêdzie jednak negatywna i poci¹gnie za sob¹ konsekwencje wobec w³aœciciela, który nie przestrzega w³aœciwego zabezpieczenia odchodów, umo liwiaj¹c rozwój paso- ytów, które s¹ roznosicielami wielu chorób - podkreœla³a radna. Burmistrz Zenon Ceg³a zapewnia³ radn¹, e adna wi¹ ¹ca decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapad³a. - Odpowiednie s³u by musz¹ siê do tego ustosunkowaæ i dopiero póÿniej mo - na mówiæ o jakiejkolwiek z mojej strony decyzji - odpowiedzia³ dyplomatycznie burmistrz. MON WYŒNIONY JAN PAWE II PERZYNÓW Dziesiêæ lat temu, 2 kwietnia 2005 roku o godzinie po egnaliœmy œwiêtego Jana Paw³a II. W tym samym czasie Grzegorz Jerzyk z Parzynowa w gminie Kobyla Góra koñczy³ rzeÿbê Papie a Polaka. Jej tworzeniu towarzyszy niezwyk³a historia, któr¹ warto dziœ przypomnieæ. Wszystko zaczê³o siê 5 stycznia 2005, kiedy pan Grzegorz mia³ niepokoj¹cy sen, który w szczegó³ach pamiêta po dziœ dzieñ. - Jeden ywy ogieñ, jakby zag³ada - wspomina. - Nie by³o widaæ dymu tylko sam ogieñ, który siê przesuwa³ i niszczy³ po drodze wszystko, zostawa³ tylko popió³. Przede mn¹ ten ogieñ zgas³ i ukaza³ siê Papie, bia³y jak œnieg. On mnie uratowa³, bo gdyby ten ogieñ szed³ dalej to te mnie by spali³. Wtedy siê obudzi³em i od razu postanowi³em, e bêdê rzeÿbi³ Papie a. By³a zima i sypa³ œnieg, ale nie wytrzyma³em. Postawi³em ci¹gnikiem z turem du y kloc drewna i zacz¹³em rzeÿbiæ. Trwa³o to od stycznia do kwietnia. Przed œmierci¹ Papie a wykona- ³em ostatnie rysy. Odt¹d, po³o ona w pobli- u najwy szego wzniesienia Wielkopolski z Krzy em Millenijnym, posesja Grzegorza Jerzyka sta³a siê celem prawdziwych pielgrzymek. Wszyscy chcieli zobaczyæ dzie³o, które powsta³o w tak wa nym dla ka dego Polaka momencie. Jak podkreœla autor, jest to najwa niejsza z rzeÿb, jakie stworzy³ i ukazuje Jana Paw³a II takim, jakim zobaczy³ go we œnie. REK

7 CZAJKÓW DORUCHÓW GRABÓW KOBYLA GÓRA KRASZEWICE MIKSTAT OSTRZESZÓW 7 Czy informatyczna rewolucja dotrze równie do powiatu ostrzeszowskiego? RADNI Z TABLETAMI Tablety dla radnych zamiast stosu drukowanych papierów, czemu nie. Czy rewolucja informatyczna, która ow³adnê³a ju wiele samorz¹dów w ca³ej Polsce, czeka równie radnych powiatu ostrzeszowskiego? Zwolenników takiego pomys³u jest wielu, s¹ jednak i przeciwnicy. Najwiêkszym problemem bêdzie prawdopodobnie opór przyzwyczajonych do papierowych dokumentów radnych. Czytanie dokumentów na ekranie nie ka demu mo e przecie odpowiadaæ. Dodatkowo na cyfrowej kopii dokumentów nie mo na ³atwo sobie czegoœ zaznaczyæ, ani te zrobiæ notatek. Oszczêdnoœci pieniêdzy nie da siê jednak kwestionowaæ. Jako pierwszy w powiecie - z propozycj¹ dostarczania materia³ów na posiedzenia zarz¹du, komisje i sesje drog¹ elektroniczn¹ - wyszed³ radny miasta i gminy Ostrzeszów Patryk Jêdrowiak. - Oszczêdnoœci powinniœmy zacz¹æ od spe³nienia mojego postulatu przesy³ania projektów uchwa³ i innych dokumentów w formie elektronicznej, a nie papierowej - przekonuje radny. - Przygl¹dajmy siê, jak dzia³a system tabletów w s¹siednich miejscowoœciach i czy faktycznie przynosi to oszczêdnoœci? Je eli dokumenty przesy³ane bêd¹ drog¹ elektroniczn¹, a na sali obrad zapewni siê dostêp do pr¹du dla laptopów, to zakup tabletów jest zbêdny. Ka dy radny bêdzie wtedy w stanie przynieœæ swój laptop lub tablet, albo te na w³asny koszt wydrukowaæ kluczowe materia³y. TABLET NIE DLA KA DEGO Kiedy w Ostrzeszowie, oczywiœcie z przyczyn oszczêdnoœciowych, myœli siê o przesy³aniu radnym wszystkich dokumentów drog¹ elektroniczn¹, w Mikstacie zapada decyzja o drukowaniu np. sprawozdañ z dzia³alnoœci burmistrza w okresie miêdzysesyjnym wszystkim obecnym na sesji goœciom. Przeciwniczk¹ takiego marnotrawienia pieniêdzy jest radna Barbara Tomala, która opowiada siê za wprowadzeniem noœników elektronicznych. - Nie wiem tylko, co z dwoma radnymi, panem Czesiem Bia³ym i panem Walczakiem, bo jeden ma ju przesz³o 70 lat, a drugi blisko 70. Czy oni sobie poradz¹? - zastanawia siê radna. - Reszta myœlê, e tak. Ja zawsze za tym by³am, dlatego wnioski sk³adam bez przerwy, eby np. protoko³y z zebrañ na by³y przesy³ane. Jestem za elektronik¹ i myœlê, e to rozwi¹zanie by³oby dobre. Ja mogê siê uczyæ. Teraz s¹ telefony komórkowe, wiêc bez problemu mo na sobie poradziæ. Jeœli ktoœ ma ju ten telefon i sobie radzi, to przecie na tablecie jest to samo. Radny Czes³aw Bia³y nie ma w¹tpliwoœci: nowinki techniczne nie s¹ dla niego. - Ja ju jestem w starszym wieku, prawie 70 lat, wiêc to nie dla mnie - mówi otwarcie radny. - Dla mnie lepsza wersja papierowa, na internecie to siê mój wnuk zna, ale nie ja. SZKOLENIE JU JEST Nieco sceptycznie do pomys³u informatyzacji gminy Doruchów podchodzi radny Jan Jaœkiewicz. - To gmina by musia³a te laptopy czy tablety kupiæ, bo ja sam nie mam - mówi ju na wstêpie radny. - Ja myœlê, e to chyba pomys³ dobry, bo jak siê idzie na sesjê czy komisjê, to dostaje siê du o tych papierów. Czy poradzi³by pan sobie z obs³ug¹ tabletu? - dopytujemy. - A kiedyœ tam, ileœ lat temu kurs komputerowy robi³em - przyznaje radny. - Papier mam, ale jak siê tak nie praktykuje to ju gorzej jest. Myœlê, e po takim ma³ym przeszkoleniu bym sobie poradzi³. Synowa ma w domu komputer, to myœlê, e by mi pomog³a. O oszczêdnoœci i ekologii mówi z kolei grabowska radna Gra yna Jaszczyk. - Ja pamiêtam, e ju w poprzedniej kadencji pojawi³o siê takie pytanie i by³am za tym, aby wprowadziæ tak¹ pocztê elektroniczn¹ - wspomina radna. - Raz, e mo na du o wiêcej informacji przekazaæ, dwa, e wszystko dochodzi na bie ¹co, niezale nie od poczty czy kurierów, którzy musz¹ to donieœæ. Oczywiœcie bêd¹ to równie oszczêdnoœci. Ja jestem, nie chorobliw¹ oczywiœcie, ale ekolo k¹ i uwa am, e nale y chroniæ lasy. Nied³ugo obudzimy siê i nie bêdziemy mieli czym oddychaæ, bo nie bêdzie drzew. Musimy myœleæ nie tylko o sobie, ale o swoich nastêpcach. Myœlê, e radni sobie poradz¹. A jeœli nie bêd¹ potrafili, to przynajmniej bêd¹ mieli motywacjê, eby siê nauczyæ. MON Sukces ucznia Zespo³u Szkó³ nr 1 Rados³aw Sonar - uczeñ ZS nr 1 w Ostrzeszowie zaj¹³ I miejsce w etapie okrêgowym XXVIII Olimpiady Wiedzy I Umiejêtnoœci Budowlanych. W konkursie, który rozegrano w marcu w Wieluniu, udzia³ wziê³o 44 uczniów 14 szkó³ z województw: wielkopolskiego, ³ódzkiego i œwiêtokrzyskiego. Zespó³ Szkó³ nr 1 im. Powstañców Wielkopolskich w Ostrzeszowie reprezentowali: Dorota P³óciennik, Rados³aw Sonar, Dawid Szmitke, B³a ej Stempin i Szymon Tyc. Rados³aw Sonar, uczeñ IV klasy Technikum Budowlanego, wywalczy³ w konkursie I miejsce i zakwalifikowa³ siê do etapu centralnego. Tematyka zadañ obejmowa³a treœci realizowane w ramach przedmiotów zawodowych, lecz znacznie wybiega³a poza podstawê programow¹. Zadania dotyczy³y ró - norodnej tematyki, m.in. stylów w architekturze, w³aœciwoœci zapraw murarskich, uk³adu cegie³ w naro niku muru. Wymaga³y umiejêtnoœci sporz¹dzania rysunków, czy te wykonania schematów obliczeniowych opowiada Bo ena Mierniczak, nauczyciel zawodów budowlanych w ZS nr 1. Fina³ centralny olimpiady odbêdzie siê w Warszawie w dniach kwietnia. TO JEST MIEJSCE NA TWOJ REKLAMÊ Zadzwoñ: tel

8 8 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA KRONIKA POLICYJNA PIJANY SPOWODOWA KOLIZJÊ OLSZOWA W minion¹ sobotê rano patrol policji zatrzyma³ kieruj¹cego volkswagenem 26-letniego mieszkañca gm. Kêpno, który doprowadzi³ do kolizji z kierowanym przez mieszkañca Kêpna mercedesem. Jak siê okaza³o, kierowca volkswagena by³ pijany, w wydychanym powietrzu mia³ 2 promile alkoholu. PIJANY ROWERZYSTA MECHNICE W minion¹ œrodê w Mechnicach patrol policji zatrzyma³ kieruj¹cego motorowerem 62-latka, który w wydychanym powietrzu mia³ 0,9 promila alkoholu. UKRAD ROWER KÊPNO 9 bm. w godzinach popo³udniowych oficer dy- urny KPP w Kêpnie zosta³ powiadomiony, i na terenie parkingu niestrze onego w Kêpnie nieznany sprawca ukrad³ rower. Poszkodowanym jest mieszkaniec gm. Baranów. NIETRZEŸWI NA DROGACH RYCHTAL W miniony pi¹tek w Rychtalu patrol policji zatrzyma³ kieruj¹cego volkswagenem 32-letniego mieszkañca gm. Rychtal. Mê czyzna w wydychanym powietrzu mia³ 1,5 promila alkoholu. OPATÓW 6 kwietnia w Opatowie patrol ruchu drogowego zatrzyma³ kieruj¹cego peugeotem 54-letniego mieszkañca êki Opatowskiej, który wsiad³ za kierownicê maj¹c w wydychanym powietrzu 1,5 promila alkoholu. DOMANIN W minion¹ sobotê w Domaninie policja zatrzyma³a kieruj¹cego volkswagenem 29-letniego mieszkañca Kêpna. By³ pijany, w wydychanym powietrzu mia³ 1,3 promila alkoholu. BRALIN W niedzielê 12 kwietnia w Bralinie policjanci zatrzymali 56-letniego mieszkañca gminy, który kierowa³ volkswagenem maj¹c 2,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. WIELKI BUCZEK W minion¹ niedzielê w godzinach popo³udniowych w Wielkim Buczku policja zatrzyma³a 55- letniego mieszkañca gm. Rychtal, który jecha³ rowerem bêd¹c pod wp³ywem alkoholu. W wydychanym powietrzu mia³ 1,5 promila alkoholu. UKRAD Z MASZYN ROLNICZYCH 100 LITRÓW OLEJU PERZÓW W miniony wtorek (7 kwietnia) oficer dy urny otrzyma³ zg³oszenie, e nieznany sprawca z terenu nieogrodzonej posesji w Perzowie ukrad³ z maszyn rolniczych 100 litrów oleju napêdowego oraz z niezamkniêtego gara u elektronarzêdzia. UDERZY W P OT LISINY W minion¹ niedzielê w Lisinach patrol policji zatrzyma³ 28-letniego mieszkañca Baranowa, który kierowa³ oplem maj¹c w wydychanym powietrzu ponad 2,6 promila alkoholu. Mê czyzna straci³ panowanie nad samochodem i uderzy³ w op³otowanie posesji. Zatrzymany zosta³ osadzony w policyjnym areszcie, po czym us³ysza³ zarzut spowodowania kolizji w ruchu drogowym. 58-letni pracodawca stanie przed s¹dem Chcia³ ukryæ fakt wypadku przy pracy Prokuratura Rejonowa w Kêpnie zakoñczy³a œledztwo w sprawie niezawiadomienia,,w³aœciwego organu o ciê kim wypadku przy pracy oraz podrobienia zwi¹zanych z powy szym dokumentów. 58-letniemu w³aœcicielowi firmy grozi do 5 lat wiêzienia. W akcie oskar enia, jaki trafi³ ju do S¹du Rejonowego w Kêpnie, zarzucono 58-letniemu mê czyÿnie, e jako w³aœciciel firmy budowlanej, wiedz¹c o ciê - kim wypadku przy pracy na budowie prowadzonej przez jego firmê, nie zawiadomi³ o nim niezw³ocznie, do czego by³ zobowi¹zany przepisami kodeksu pracy, inspekcji pracy oraz pro- Budowa nowego przedszkola, gruntowny remont oœrodka zdrowia, termomodernizacja obiektów szkolnych czy skanalizowanie gminy. Samorz¹dy powiatu kêpiñskiego przygotowuj¹ siê ju do nowego rozdania œrodków unijnych. 119 mld euro, w³aœnie tyle przyzna³a Polsce na lata Unia Europejska. To najwiêksze w historii naszego kraju fundusze na rozwój. Œrodki zosta³y podzielone pomiêdzy piêæ krajowych programów operacyjnych: Infrastruktura i Œrodowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna i jeden program ponadregionalny: Polska Wschodnia, oraz 16 regionalnych programów operacyjnych, na które przeznaczonych zosta³o oko³o 40 proc. funduszy polityki spójnoœci. Wci¹ jednak nie wiadomo, kiedy i o œrodki na jakie inwestycje bêd¹ mog³y zabiegaæ samorz¹dy. Wójt gminy êka Opatowska Adam Kopis przypuszcza, e wszystko oka e siê najprawdopodobniej dopiero w drugiej po³owie roku. - Czekamy z niecierpliwoœci¹ na precyzyjne informacje, wtedy bêdziemy wiedzieli, jakie inwestycje z pomoc¹ tych œrodków zrealizujemy - mówi Kopis. - Nam marzy siê dalsza czêœæ kanalizacji gminy êka Opatowska. To znacz¹ca inwestycja, która na pewno nie obêdzie siê bez pomocy finansowej z zewn¹trz. Chcia³bym równie znaleÿæ Ÿród³o dofinansowania do kapitalnego remontu budynku, który ma byæ oœrodkiem zdrowia dla po³owy mieszkañców gminy êka Opatowska. Inwestujemy w to w³asne œrodki, ale by³oby wspaniale gdybyœmy mogli znaleÿæ chocia by w jakiejœ czêœci dofinansowanie. Kolejna kwestia, to drogi. Potrzebne jest równie oœwietlenie, doprowadzenie lamp tam, gdzie ich rzeczywiœcie nie ma, a s¹ potrzebne. Tych rzeczy jest mnóstwo. kuratury, przez co uniemo liwi³ zabezpieczenie terenu wypadku i wykonanie niezbêdnych czynnoœci procesowych. - Dodatkowo zarzucono oskar onemu, e namówi³ onê pracownika, który uleg³ powy szemu wypadkowi przy pracy do sfa³szowania jego podpisu, co doprowadzi³o do podrobienia, w celu u ycia za autentyczne, dokumentów w postaci umowy o dzie³o, szkolenia stanowiskowego oraz zaœwiadczenia o ukoñczeniu przez niego szkolenia w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy - mówi Janusz Walczak, zastêpca prokuratora okrêgowego w Ostrowie Wlkp. - W kolejnym zarzucie opisano póÿniejsze u ycie przez oskar onego powy - szych podrobionych dokumentów w ramach kontroli prowadzonej przez okrêgowego inspektora pracy. Z dokonanych ustaleñ wynika, e o wypadku przy pracy, któremu pokrzywdzony uleg³ 8 grudnia 2014 r. policja zosta³a zawiadomiona dopiero 15 grudnia przez onê pokrzywdzonego, kiedy to dosz³o do jego zgonu. Znajdowa³ siê on wówczas w szpitalu w Kaliszu, gdzie zosta³ przewieziony z uwagi na charakter doznanych przez niego uszkodzeñ cia³a. Pocz¹tkowo znajdowa³ siê on w szpitalu w Kêpnie. Do wypadku dosz³o na budowie prowadzonej przez OGRANICZONE MO LIWOŒCI - Przedszkole, hala sportowa w Bralinie i kanalizacja w Mnichowicach i ewentualnie w Chojêcinie, to takie trzy priorytety - mówi wójt Bralina Roman Wojtysiak. - W tym nowym rozdaniu maj¹ siê znaleÿæ œrodki na przedszkola, jest te mo liwoœæ dofinansowania hal sportowych, wiêc zamierzamy z tego skorzystaæ. Wójt nie ukrywa, e gmina przygotowuje siê ju do nowego rozdania. - Tak¹ zasad¹ jest, e trzeba dysponowaæ konkretn¹ dokumentacj¹ - wyjaœnia Wojtysiak. - Taka dokumentacja ju powstaje, jeœli chodzi o kanalizacjê, a w sprawie przedszkola jesteœmy w³aœciwie na etapie jej zlecania. Lokalizacje budowy nowej placówki mamy dwie: albo przy ul. Wiosennej, albo na terenie obecnego przedszkola, tam jest doœæ du y plac. Czy jest szansa, e gmina zdobêdzie œrodki na realizacjê za³o onych inwestycji? - My jako ma³a gmina wiejska mamy ograniczone mo - liwoœci pozyskiwania œrodków zewnêtrznych - mówi otwarcie Wojtysiak. - One s¹ zapisane dla nas tak naprawdê w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Bêdziemy równie próbowali aplikowaæ do WRPO, ale to ju jest jakby mniej pewne. MAJ SIÊ CZYM POCHWALIÆ W Trzcinicy, podobnie jak w Bralinie i êce Opatowskiej, stawia siê na budowê kanalizacji. - Przygotowujemy siê równie do tzw. gospodarki niskoemisyjnej, a wiêc zwi¹zanej z odnawialnymi Ÿród³ami energii np. panele s³oneczne - mówi wójt Grzegorz Hadzik. -W dalszym ci¹gu bêdziemy modernizowaæ nasz¹ bazê oœwiatow¹. Mamy ju jedno przedszkole oddane do u ytku tu w Trzcinicy, a mamy gotow¹ dokumentacjê na budowê przed- firmê nale ¹c¹ do oskar onego, na terenie gminy Bralin. Pokrzywdzony spad³ z rusztowania z wysokoœci 5 metrów. Znajdowa³ siê on wówczas w stanie nietrzeÿwoœci. O wypadku w³aœciciel zak³adu nie zawiadomi³ inspekcji pracy, ani te innego w³aœciwego organu. Czyny zarzucane oskar- onemu zakwalifikowano m.in. jako przestêpstwo z art. 221 kodeksu karnego (niedope³nienie obowi¹zków zwi¹zanych z wypadkiem przy pracy) zagro one grzywn¹ lub kar¹ ograniczenia wolnoœci oraz art kodeksu karnego (u ycie sfa³szowanego dokumentu) zagro one kar¹ od 3 miesiêcy do 5 lat pozbawienia wolnoœci. Na przedszkole, kanalizacjê i drogi. BÊD WALCZYÆ O ŒRODKI UNIJNE szkola w Laskach i tu w³aœnie bêdziemy starali siê o pozyskanie œrodków zewnêtrznych. Myœlimy równie o termomodernizacji szko³y w Laskach. Gmina Trzcinica w poprzednich latach pozyska- ³a doœæ znaczn¹ sumê pieniêdzy zewnêtrznych. W rankingach samorz¹dów, którym uda³o siê pozyskaæ najwiêcej œrodków unijnych w Wielkopolsce, Trzcinica zajmuje wysokie 29 miejsce. Wed³ug danych przedstawionych przez Rzeczpospolit¹ gminie uda³o siê pozyskaæ w przeliczeniu na jednego mieszkañca 337 z³. W rankingu tym, na 44 miejscu znalaz³a siê jeszcze gmina êka Opatowska, gdzie pozyskano 87 z³ na osobê. Innych gmin powiatu kêpiñskiego nie odnotowano. - Pozyskiwaliœmy œrodki zewnêtrzne praktycznie na ka d¹ dziedzinê, od oœwiaty poprzez kulturê, a skoñczywszy na drogach - wylicza wójt. - Myœlê, e uda nam siê tych pieniêdzy sporo œci¹gn¹æ dla mieszkañców, bo to dla nich dzia³amy. MON

9 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA 9 KÊPNO Alicja Wêgorzewska i Bogdan Kierejsza gwiazdami koncertu w koœciele œw. Marcina PAMIÊCI JANA PAW A II W minion¹ niedzielê koœciele pw. œw. Marcina w Kêpnie odby³ siê koncert pn. Œwiêty Jan Pawe³ II. Jego gwiazdami byli znana polska mezzosopranistka Alicja Wêgorzewska oraz kompozytor i skrzypek Bogdan Kierejsza. Artyœci zaprezentowali ³¹cznie 18 utworów o tematyce zarówno religijnej, jak i rozrywkowej. Alicja Wêgorzewska chwyci³a za serce wykonuj¹c Ave Maria, Carmen oraz Pieœñ dla Jana Paw³a II, do której muzykê napisa³ w³aœnie Bogdan Kierejsza. Artyœci w³¹czyli do wykonania tej pieœni publicznoœæ, oddaj¹c tym samym ho³d Janowi Paw³owi II. Bogdan Kierejsza ponadto zaprezentowa³ fantastyczn¹ technikê gry na skrzypcach podczas m.in. utworu Czardasz, który porwa³ publicznoœæ zgromadzon¹ w koœciele. Na koniec artyœci wspólnie z uczestnikami koncertu wykonali Barkê ku czci Jana Paw³a II, wype³niaj¹c koœció³ piêknymi dÿwiêkami. Koncert odby³ siê w dziesi¹t¹ rocznicê œmierci naszego papie a rodaka - œw. Jana Paw³a II. Jego organizatorem byli Kêpiñski Oœrodek Kultury, Miasto i Gmina Kêpno oraz proboszcz Parafii pw. œw. Marcina Jerzy Palpuchowski. Fot. KOK Kêpno Z Powiatu do Urzêdu Marsza³kowskiego By³y starosta dyrektorem departamentu W³odzimierz Mazurkieicz, by³y starosta poiatu kêpiñskiego zosta³ yrektorem Departamenu Administracyjnego rzêdu Marsza³kowskieo Województwa Wielkoolskiego w Poznaniu. Mazurkiewicz wzi¹³ udzia³ postêpowaniu konkursoym, do którego zg³osi³o siê lisko 40 kandydatów. Zdaniem komisji konkursowej W³odzimierz Mazurkiewicz jest najlepszym kandydatem na proponowan¹ funkcjê, spe³nia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbêdn¹ wiedzê i doœwiadczenie zawodowe w wymaganym zakresie - czytamy na stronie BIP-u Urzêdu Marsza³kowskiego. Do zadañ dyrektora Departamentu Administracji nale- eæ bêdzie sprawna obs³uga Urzêdu Marsza³kowskiego w obszarach: administracyjnym, finansowo - ksiêgowym, zaopatrzenia, teleinformatycznym oraz inwestycyjnym. Swoj¹ funkcjê Mazurkiewicz obejmie od 20 kwietnia. Podlegaæ mu bêdzie oko³o 80 pracowników. POLICJANCI Z SENIORAMI KÊPNO 8 kwietnia policjanci Komendy Powiatowej Policji spotkali siê z kêpiñskimi seniorami. Spotkanie odby³o siê w Kêpiñskim Oœrodku Kultury. Brali w nim udzia³ równie przedstawiciele kêpiñskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Policjanci - oficer prasowy sier. Anna Lubojañska, kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP asp. sztab. Dariusz Sodomski oraz dzielnicowa sier. Kinga Zakrêta przedstawili zebranym seniorom metody dzia³ania sprawców oszustw,,na wnuczka,,,na inkasenta",,,na domokr¹ cê" oraz innych. Zapoznano zgromadzonych z technikami dzia³ania sprawców w œwiecie rzeczywistym, jak i w cyberprzestrzeni (oszustwa w internecie, oszustwa dokonywane na kontach bankowych itd.). W ramach podjêtej z seniorami dyskusji wyjaœniono, jak broniæ siê przed oszustami i na jakie zagro enia zwracaæ szczególn¹ uwagê. Podczas spotkania przedstawiciele SANEPID omówili zagro enia zwi¹zane z chorobami cywilizacyjnymi, stosowaniem u ywek oraz niedba³oœci¹ o w³aœciwe przechowywanie i przetwarzanie produktów ywieniowych.

10 10 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA 11 Mog³o byæ gorzej Œwi¹teczny weekend policjanci zaliczaj¹ do tych spokojnych W nieszczêœciu trzeba liczyæ na pomoc innych SZKLARKA MIELÊCKA SZALA CZERWONY KUR WÓJT ŒLUBOWA A Dwóch nietrzeÿwych kierowców, dwóch mê czyzn poszukiwanych do odbycia kary w zak³adach karnych i oko³o 30 interwencji policyjnych, g³ównie dotycz¹cych osób nietrzeÿwych. Minione œwiêta kêpiñscy policjanci zaliczyæ mog¹ do spokojnych. Œwi¹teczny okres by³ spokojny. Na drogach powiatu kêpiñskiego dosz³o do 7 kolizji drogowych, w tym czêœæ przypadków dotyczy³a najechania na zwierzynê leœn¹. Ponadto policjanci zatrzymali dwóch nietrzeÿwych kierowców. Pierwszy z nich zosta³ zatrzymany 3 kwietnia w Rychtalu. Kieruj¹cy volkswagenem 32-letni mieszkaniec gminy mia³ w wydychanym powietrzu 2,8 promila alkoholu. Ponadto kierowa³ on pojazdem mechanicznym wbrew aktualnie obowi¹zuj¹cemu zakazowi s¹dowemu. Natomiast 6 kwietnia w godzinach popo³udniowych w Opatowie w rêce policji wpad³ kieruj¹cy peugeotem 54-letni mieszkaniec gm. êka Opatowska. By³ pijany, w wydychanym powietrzu mia³ niemal 1,4 promila alkoholu. W œwi¹teczny weekend policjanci skierowani zostali do kilkudziesiêciu interwencji - tak domowych, jak i odbywaj¹cych siê w miejscu publicznym. - G³ównie dotyczy- ³y one zdarzeñ z osobami nietrzeÿwymi - mówi sier. Anna Lubojañska, rzecznik prasowy kêpiñskiej policji. - W dwóch przypadkach sprawczyniami dzia³aj¹cymi pod wp³ywem alkoholu okaza³y siê byæ kobiety. Czêœæ interwencji, szczególnie tych maj¹cych miejsce w nocy z 5 na 6 kwietnia br. zwi¹zana by³a natomiast z bójkami pomiêdzy m³odymi osobami, czêsto równie bêd¹cymi pod wp³ywem alkoholu. Warto wspomnieæ natomiast o interwencji, która mia³a miejsce w jednej z miejscowoœci gminy Kêpno. Biegaj¹ca o poranku osoba zadzwoni³a z informacj¹, e z jednej z posesji przez otwarta bramê wybieg³ na ulicê du- y pies, który stanowi³ zagro- enie. Policjanci, którzy przybyli na miejsce interwencji ukarali w³aœciciela psa mandatem karnym za niew³aœciwe sprawowanie nad nim nadzoru. W dwóch przypadkach mandatami ukarano ponadto m³ode osoby, które wszczê³y alarm, korzystaj¹c z numeru alarmowego, bez wyraÿnej przyczyny i powodu. W obu przypadkach sprawców ukarano mandatem karnym za ³amanie przepisów art. 66 Kodeksu wykroczeñ. W œwi¹tecznym okresie policjanci zatrzymali ponadto dwóch mê czyzn, którzy byli poszukiwani do odbycia kary w zak³adzie karnym. Odnotowano ponadto kilka ró nego rodzaju przestêpstw i wykroczeñ. Te pierwsze dotyczy³y nie tylko jazdy w stanie nietrzeÿwoœci, ale równie oszustw internetowych. Wykroczenia zwi¹zane by³y natomiast z kradzie ami oraz uszkodzeniami mienia. - Niespodzianka taka siê zrobi³a i koniec - mówi Marian Wojtasik ze Szklarki Mielêckiej. W Wielki Pi¹tek jego dom stan¹³ w ogniu. - Z podwórza ognia nic nie by³o widaæ, tylko kierowca jecha³ samochodem i zauwa y³, e siê pali. Po ar wybuch³ w pi¹tek 3 kwietnia oko³o godz. 19. Nikt nie wie, dlaczego. Spali³o siê poddasze budynku, na szczêœcie ogieñ nie zd¹- y³ rozprzestrzeniæ siê na pozosta³¹ czêœæ domu. - To by³a chwila, moment - wspomina pan Marian. - To by³o od Boga, dziêki, e nie by³o tego wiatru, jak to te huragany by³y, bo by nic nie zosta³o, a jeszcze s¹siedzi poszliby z dymem. Dobrze, e stra acy w porê zd¹ yli ugasiæ, e nie zaj¹³ siê œrodek. Zbigniew Domal, rzecznik PSP w Kêpnie przyznaje, e po ar poddasza to uci¹ liwa rzecz, bo ogieñ skrywa siê pod drewnianymi elementami i ciê ko go ugasiæ. - Staraliœmy siê laæ jak najmniej wody, eby straty by³y jak najmniejsze - wyznaje. - Poza gaszeniem ognia, dzia³ania polega³y te na tym, eby ci, którzy i tak ponieœli ju straty zwi¹zane z samym po arem, nie musieli ponosiæ adnych dodatkowych strat. W akcji bra³o udzia³ 10 wozów stra ackich. - Stra- acy szybko siê uwinêli i trzeba ich pochwaliæ, bo akcja nie skoñczy³a siê tylko na gaszeniu - chwali ratowników mieszkaj¹ca obok Œwi¹tkowa. - PóŸniej jeszcze do pierwszej w nocy, czy nawet drugiej, bo moi ch³opacy te tam pomagali, to sprz¹tali górê ca³¹, bo wiadomo, stary budynek, jak siê podnios³o belki czy cokolwiek, to ar by³ wszêdzie. W Wielk¹ Sobotê te dzia³ali stra acy i ludzie z s¹siedztwa pomagali. Straty nie s¹ jeszcze znane, wynosz¹ jednak co najmniej 50 tys. z³. - W œrodku niby du o siê nie spali³o, ale wszystko zalane - mówi ze ³zami w oczach w³aœciciel domu. - Z dwóch pokojów wszystko do wyrzucenia. Na górze córka mia³a pokój, to nie uratowa³o siê nic. Telewizor, video, meble Wszystko. ( ) Cz³owiek nawet nie przypuszcza, e tak szybko mo e ogieñ iœæ. To by³o 10 minut i koniec ona szykowa³a do œwi¹t, wszystko elegancko i tu nagle Nigdy nie wiadomo, na kogo to trafi Wojtasikowie nadal mieszkaj¹ w uratowanym od po- ogi domu. - No musimy gdzieœ mieszkaæ - mówi pan Marian. Liczy jednak na pomoc. - Pr¹du nie ma, a wszystko tak idzie, e eby cokolwiek za³atwiæ, to tak idzie tempo, ka dy jak¹œ ³askê robi mówi roz alony. Na szczêœcie z pomoc¹ pospieszyli mieszkañcy, stra- acy. - Burmistrz by³, pani senator, wszystko ³adnie powiedzieli, ale jak siê posz³o to Byliœmy w,,opiece, bo burmistrz mówi³, eby zaraz we wtorek jechaæ. Ale pani, wiêcej tych papierów, ni pieniêdzy z tej opieki Tysi¹c z³otych przyznali. Teraz nie wiadomo, ile z ubezpieczalni dostaniemy, bo by³ tu pan wczoraj to okreœli³ na 80% strat. No ale co, budynek stary, nisko ubezpieczony, groszowe sprawy, cudów nie daj¹ z tej ubezpieczalni. I cz³owiek jest w kropce. Tymczasem remont domu bêdzie kosztowa³, i to nie ma³o. Choæby sama odbudowa dachu. - Na razie eœmy t¹ foli¹ poprzykrywali - mówi pan Marian. ( ) Dobrze, e mo emy liczyæ na pomoc s¹siadów i w ogóle wszystkich, wioska siê tak stara, eby jakoœ to ogarn¹æ razem. Z tego co wiem, to wieœ pieni¹dze zbiera... Jakoœ trzeba sobie radziæ. Cz³owiek nie wie, gdzie tu siê og³osiæ, eby pomogli Nigdy nas nic takiego nie spotka³o. Nigdy eœmy o adn¹ pomoc nie musieli prosiæ, zawsze sobie cz³owiek jakoœ poradzi³. A teraz to - zamyœla siê pan Marian. - Ale nikomu tego nie yczê Mam nadziejê, e jakoœ sobie poradzimy. Marian Wojtasik PERZÓW W poniedzia³ek 7 kwietnia w trakcie V sesji Rady Gminy Perzów nowo wybrana wójt Danuta Froñ z³o y³a œlubowanie. Sesja rozpoczê³a siê od uroczystego odebrania przez Danutê Froñ z r¹k przewodnicz¹cej Gminnej Komisji Wyborczej Krystyny Zapolnej aktu wyboru na wójta gminy. Wójt œlubowa³a, e dochowa wiernoœci prawu, a powierzony jej urz¹d bêdzie sprawowaæ tylko dla dobra publicznego i pomyœlnoœci mieszkañców gminy. Po s³owach przysiêgi nowa wójt podziêkowa³a za poparcie, jakiego udzielili jej mieszkañcy, zapowiedzia³a wytê on¹ pracê na rzecz gminy i obieca³a, e zrobi wszystko, by gmina nadal rozwija³a siê pomyœlnie. ZATRZYMANI Z NARKOTYKAMI Policjanci zatrzymali dwóch m³odych mê - czyzn, mieszkañców powiatu kêpiñskiego, którzy posiadali przy sobie ³¹cznie 15 gramów narkotyków. Mê czyÿni zostali osadzeni w policyjnym areszcie. 8 kwietnia w godzinach popo³udniowych funkcjonariusze policji, którzy pe³nili s³u bê na terenie Bralina, zauwa yli, e w pobliskim lesie parkuje auto na obcych numerach rejestracyjnych. Wewn¹trz znajdowa³o siê dwóch m³odych mê czyzn - 23-latek z gminy Bralin i 28-letni mieszkaniec gm. Baranów. - Policjanci podczas rozmowy z mê czyznami, zauwa yli, e ci nie zachowuj¹ siê naturalnie - mówi sier. Anna Lubojañska, rzecznik KPP w Kêpnie. - Okaza³o siê, e posiadali przy sobie kilka woreczków strunowych z amfetamin¹, ukrytych w ró nych pude³kach i opakowaniach. ¹cznie mê czyÿni posiadali przy sobie 15 gramów narkotyku. Dodatkowo okaza³o siê, e kieruj¹cy pojazdem 28-letni mê czyzna jest w stanie po u yciu alkoholu. Badanie alkotestem wykaza³o 0,21 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

11 12 PROMOCJA Kranówka wypowiedzia³a wojnê butelkom NOWE PODEJŒCIE Mo na zauwa yæ, e coraz wiêcej spó³ek wodoci¹gowych propaguje picie wody bezpoœrednio z kranu. W³¹czaj¹ siê do tego powoli tak e ich w³aœciciele, czyli jednostki samorz¹dowe. W promocjê zdrowej wody w postaci nieprzetworzonej, niefiltrowanej za pomoc¹ drogich filtrów domowych (przed stosowaniem których, ze wzglêdu na zagro enie bakteriologiczne ostrzegaj¹ stacje sanitarno- -epidemiologiczne) mocno anga uj¹ siê ódÿ, Kraków, Gdañsk, Bydgoszcz i wiele innych miast. Jednak œwiadomoœæ wysokiej jakoœci wody dostarczanej przez wodoci¹gi jest wci¹ zbyt ma³a wœród naszych odbiorców. Trzeba jednak pamiêtaæ, e mamy (wodoci¹gi) przeciwko sobie mocnych przeciwników. Przez wiele poprzednich lat ze wzglêdu na kiepsk¹ jakoœæ wody (przy równie kiepskiej cenie niepokrywaj¹cej kosztów) skutecznie urabiana by³a opinia, e woda z kranu to byle co czyli pejoratywnie kranówka jako synonim bylejakoœci. Tak powsta³ grunt do rozwoju przemys³u wody butelkowanej. Reklamy wmawiaj¹ nam, e woda butelkowana jest zdrowsza od tej p³yn¹cej z kranu. Tymczasem okazuje siê, e znaczna czêœæ butelkowanej wody na œwiecie to zwyk³a kranówka, za któr¹ producenci ka ¹ sobie s³ono p³aciæ. Rynek wód mineralnych na œwiecie to prawdziwa y³a z³ota, wyceniana przez Bank Œwiatowy na 800 mld dolarów rocznie. Tymczasem wiêkszoœæ wód sprzedawanych jako mineralne pochodzi z kranu i jest oczyszczana metod¹ odwróconej osmozy. Picie wody w butelce sta³o siê cool i trendy. Jej konsumpcja w ostatnich 25 latach wzros³a a tysi¹ckrotnie i wci¹ pnie siê w górê. Nie jest to zas³uga pogarszaj¹cej siê jakoœci wody pochodz¹cej z wodoci¹gów miejskich, lecz starannie przemyœlanych kampanii marketingowych. Popularnoœæ wody butelkowanej sprawia, e na œwiecie znanych jest ju ponad 700 marek. Niestety, ogromna czêœæ z nich to erowanie na naiwnoœci konsumentów. Jak wskazuje Œwiatowy Fundusz Przyrody, w wielu krajach woda butelkowana nie jest ani bezpieczniejsza, ani zdrowsza od wody z kranu. Œrednio jednak 1 litr wody z kranu jest ponad razy tañszy ni 1 litr wody w butelce. Nikt nie podkreœla, e ta reklamowana woda umieszczona jest w butelkach, czyli: tworzywie sztucznym, zamkniêtych nakrêtkami z innego rodzaju tworzywa, materia³em wyj¹tkowo wrednym z punktu widzenia ochrony œrodowiska. Trzeba dodaæ, e na transport wody butelkowej zu ywane s¹ dodatkowe hektolitry paliw p³ynnych. Transport ze Ÿród³a wody do firmy, z firmy do sklepu, ze sklepu do domu itd. SPORY NA S ÓWKA, CZYLI CO Z T TWARDOŒCI Trzeba siê spieraæ i t³umaczyæ naszym odbiorcom, ale i dziennikarzom. Jak ju nie ma argumentów, bo smak dobry, nie ma nadmiaru elaza, manganu, to za twarda: wczoraj pi³am herbatê, na szklance pozosta³ ciemny osad. A mo e nale y kupiæ lepsz¹ herbatê, bo osobiœcie pij¹c herbatê na tej samej wodzie nie zauwa y³em takiego osadu, ale co tam, winny musi siê znaleÿæ, a wodoci¹gi to dobry ch³opiec do bicia. Cytat z Gazety Wyborczej 4 luty Czysta woda z kranu : Innym czêstym problemem to nadmierna twardoœæ [wody] (chocia mo e siê ona mieœciæ w granicach normy). Co tu mamy oczywist¹ sprzecznoœæ: czy mo e coœ byæ nadmierne, a jednoczeœnie mieœciæ siê w granicach normy? Zaznaczyæ nale y, e nie ma badañ medycznych dowodz¹cych szkodliwoœci twardej wody spo ywanej przez ludzi, natomiast s¹ badania o z³ym wp³ywie na uk³ad kr¹ enie wody zbyt miêkkiej, któr¹ tak czêsto podziwiamy bêd¹c w górach. WODA MINERALNA JAKIE S KRYTERIA? Historia wód mineralnych w Polsce siêga 200 lat. A do 1992 r. mieliœmy zarejestrowanych w kraju jedynie 28 Ÿróde³ wód mineralnych, których jakoœæ okreœlona by³a wysokimi wymogami sanitarnymi. Za wodê mineraln¹ uznawano bowiem wodê g³êbinow¹, zawieraj¹c¹ minimum 1000 mg pierwiastków ycia w 1 litrze wody, a zawarte w niej pierwiastki tworz¹ ze sob¹ odpowiednie stosunki iloœciowe. Po zmianach w latach 1992 i 1997 obni ono próg iloœciowy, kategoryzuj¹c trzy rodzaje wód: nisko mineralizowane (do 500 mg), œrednio mineralizowane ( mg) i wysoko mineralizowane (powy ej 1500 mg). CI G DALSZY na str. 13 Zmodernizowana ze œrodków Funduszu Spójnoœæi SUW Grêbanin Stacja pomp II st. ul. S³oneczna po modernizacji ze œrodków FS r.

12 PROMOCJA 13 Problem polega na tym, e obecnie na polskim rynku dzia³a blisko 200 marek wody butelkowanej, z czego nieca³e 30 spe³nia wymogi prawdziwej wody mineralnej. Brak minimalnego progu dla wód nisko mineralizowanych (do 500mg) sprawia, e niemal ka da woda w kranach, studniach czy rozlewiskach mo e za tak¹ uchodziæ. Wystarczy wykazaæ, e nie zawiera ona adnych szkodliwych pierwiastków i zarejestrowaæ j¹ w Pañstwowym Zak³adzie Higieny w Poznaniu. Przy wyborze wody mineralnej powinniœmy zwróciæ uwagê na tê czêœæ etykiety, na której s¹, a przynajmniej powinny byæ umieszczone informacje dotycz¹ce zawartych w wodzie minera³ów oraz ich iloœci. Jeœli na etykiecie brak takich danych, a w zamian producent serwuje napis typu:,,najlepsza woda mineralna,,,z czystego, górskiego Ÿród³a,,,u³atwia trawienie i pobudza apetyt,,,naturalna, zharmonizowana, lepiej poszukaæ innego produktu. Z KRANU CZY Z BUTELKI? Z sonda y wynika, e wiêkszoœæ Polaków uwa a, i woda z kranu nie nadaje siê do picia. Tymczasem wiele wód butelkowanych zawiera mniej sk³adników mineralnych ni woda, któr¹ dostarczaj¹ do odbiorców wodoci¹gi. Prawda jest taka, e woda p³yn¹ca w kranach to woda o gwarantowanych w³aœciwoœciach sanitarnych. Niekiedy przepisy dotycz¹ce wody z kranu s¹ bardziej rygorystyczne ni wody butelkowanej. Ponadto woda w sieci publicznej jest poddawana kontrolom jakoœci, o których ka dy odbiorca ma prawo otrzymaæ informacjê, zarówno o jakoœci wody, jak i parametrach ustalonych przez obowi¹zuj¹ce przepisy prawne. Takich informacji konsument ju nie musi otrzymaæ od producenta wody w butelce. Tu dowiemy siê tylko tyle, ile umieszczono na etykiecie. CO NA TO ŒWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA (WHO)? W dokumencie pod tytu³em: Zalecenia dotycz¹ce jakoœci wody na stronie 291: dostarczanie wody pitnej, która jest nie tylko bezpieczna, ale równie ma akceptowalny wygl¹d, smak i zapach, jest zadaniem o wysokim priorytecie. Wygl¹d, smak i zapach wody pitnej powinny byæ akceptowalne dla konsumentów. Woda, która jest estetycznie nie do przyjêcia, mo e prowadziæ do spo ycia wody w postaci, która jest ze wzglêdu na estetykê bardziej akceptowalna, ale potencjalnie mniej bezpieczna. W oczywisty sposób jest to nawi¹za nie do reklamowanej wody w butelkach. ŒRODKI UNIJNE W 2009 roku Spó³ka Wodoci¹gi Kêpiñskie z³o y³a wniosek o œrodki Unijne. Projekt zrealizowany w gminach Kêpno i Baranów obejmowa³ wyposa enie aglomeracji do koñca 2015 r. w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie œcieków. Dla potrzeb wyposa enia w zbiorcz¹ sieæ kanalizacyjn¹ aglomeracji Kêpno, w ramach projektu przewidziana by³o wybudowanie ³¹cznie 37,66 km sieci grawitacyjnej, 19,94 km ruroci¹gów t³ocznych, 7,27 km przy³¹czy i 34 szt. przepompowni oraz przebudowanie 0,7 km istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, co pozwoli³o na przy³¹czenie 4052 nowych osób. W ramach projektu zaplanowano wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach Mianowice, Olszowa, Œwiba, Baranów, Jankowy, Donaborów, S³upia p/kêpnem. Istotnym elementem zadania by³a modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody w Kêpnie oraz Grêbaninie (wczeœniej zmodernizowano stacjê w Myjomicach z pomoc¹ œrodków Funduszu Ochrony Œrodowiska w Poznaniu) oraz wymiana 3,5 km sieci wodoci¹gowej z rur azbesto-cementowych i kilkaset przy³¹czy wodoci¹gowych. Wymiana sieci wynika³a ze z³ego stanu technicznego rur, natomiast nie ma badañ stwierdzaj¹cych ich z³y wp³yw na stan zdrowia. Ca³kowity planowany koszt projektu wynosi³ netto ,35 PLN. Dotacja projektu z Funduszu Spójnoœci to ,00 PLN. W ramach aneksu do wniosku unijnego zrealizowano prace zwi¹zane z budow¹ kolektora sanitarnego w miejscowoœci êka Mroczeñska, powsta³o tam oko³o 3,57 km sieci kanalizacyjnej, co da³o mo liwoœæ korzystania z systemu dla ponad 100 posesji. Koszt zadania to ,65 PLN netto. 5 grudnia 2014 roku zakoñczono prace kontraktowe w gminie Kêpno, mieszkañcy Ostrówca, Myjomic i Kierzna otrzymaj¹ mo liwoœæ korzystania z systemu kanalizacji zbiorczej, powsta³o ³¹cznie ponad 16 km sieci kanalizacji z mo liwoœci¹ pod³¹czenie oko³o 260 gospodarstw. Koszt zadania ,00 PLN netto. Dodatkowo, w ramach realizowanego przez Spó³kê projektu zakupiony zosta³ specjalistyczny samochód do czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Wartoœæ pojazdu ,00 PLN netto. Tak e - promujmy nasz¹, dobr¹ bezpieczn¹, przyjazn¹ œrodowisku i tani¹ wodê z kranu, któr¹ w ca³ej Unii Europejskiej (wymogi unijne co do jej jakoœci to zapewniaj¹) mo na piæ z kranu bez przegotowania. uraw przy stacji pomp ul. S³oneczna Informacja na temat jakoœci wody (podstawowe parametry) ze stacji uzdatniania Wodoci¹gów Kêpiñskich na dzieñ 08 kwiecieñ 2015r. Norma dopuszczalna (Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakoœci wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi Dz.U ):

13 14 BARANÓW BRALIN KÊPNO ÊKA OPATOWSKA PERZÓW RYCHTAL TRZCINICA KÊPNO Podpisano umowy z organizacjami pozarz¹dowymi NA WSPARCIE ZADAÑ PUBLICZNYCH Sobota na sportowo w Trzcinicy 8 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kêpnie podpisano umowy z organizacjami pozarz¹dowymi dzia³aj¹cymi na terenie powiatu kêpiñskiego, które otrzyma³y dofinansowanie w ramach og³oszonego przez Zarz¹d Powiatu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadañ publicznych w 2015 roku. Celem konkursu ofert by- ³o wy³onienie i dofinansowanie projektów okreœlonych w Programie wspó³pracy Powiatu Kêpiñskiego z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po- ytku publicznego i o wolontariacie na rok Wsparcia udzielono dziewiêciu podmiotom na ³¹czn¹ kwotê z³ Organizacje te mog³y sk³adaæ oferty na realizacjê zadañ w zakresie: nauki, szkolnictwa wy szego, edukacji, oœwiaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, pomocy spo³ecznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego. Najwiêcej, bo 8 tys. z³ otrzyma³ Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Ostrzeszowskiego. Dofinansowanie otrzyma³y te : Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Kêpiñskiej (4.800 z³), Kêpiñski Klub Amazonki (2.000 z³), Stowarzyszenie APERTUS (1.500 z³), Stowarzyszenie,,Nasz Bezpieczny Powiat Kêpiñski (2.000 z³), Stowarzyszenie,,Jesteœmy dla Ciebie (500 z³), Kêpiñski Klub KYOKU- SHIN (1.000 z³) i Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Braliñskiej (1.000 z³). W imieniu Zarz¹du dokumenty podpisywali: starosta Witold Jankowski oraz wicestarosta Gra yna Jany przy kontrasygnacie skarbnika Marcina Trojaka. Warto podkreœliæ, e zorganizowane przez starostê spotkanie mia³o tak- e na celu wymianê doœwiadczeñ pomiêdzy przyby³ymi przedstawicielami stowarzyszeñ oraz wywo³anie dyskusji na temat bie- ¹cej pracy poszczególnych organizacji. 4 kwietnia na Orliku w Trzcinicy odby³ siê konkurs rzutów karnych przygotowany i przeprowadzony przez Animatorów sportu. W rozgrywkach udzia³ wziê³o 14 uczestników, którzy zostali podzieleni na dwie 7-osobowe grupy. O przydziale do danej grupy decydowa³o losowanie. Przyjêty system rozgrywek polega³ na wy³onieniu z ka dej grupy 3 najlepszych uczestników. Konkurs polega³ natomiast na strzelaniu jak równie bronieniu strza- ³ów z rzutu karnego. Po rozegraniu fazy grupowej najskuteczniejszymi zawodnikami okazali siê: Przemys³aw Piasecki, Jakub Kupczak, Jakub Oszenda, Maks Koziñski, Dominik Kalis i Aleksander Nasiadek, którzy awansowali do fazy fina³owej. W tej czêœci rozgrywek równie strzelano i broniono rzuty karne wykonywane przez pozosta³ych uczestników. Ostatecznie po 2 seriach dogrywki w turnieju zwyciê y³ Jakub Kupczak, drugie miejsce zaj¹³ Aleksander Nasiadek, natomiast trzecie Dominik Kalis. Konkurs rzutów karnych PERZÓW 22 marca na perzowskim Orliku odby³o siê sportowe powitanie wiosny, które w Perzowie tradycyjnie ma formê konkursu rzutów karnych. W zmaganiach uczestniczyli zawodnicy z Trêbaczowa, Miechowa, Zbyczyny, Bralina, Goli, Perzowa, Domas³owa oraz Kozy Wielkiej. Turniej cieszy³ siê, jak co roku, sporym zainteresowaniem. Wszyscy uczestnicy podjêli sprawdzian z³o ony z 13 rzutów karnych, które odbywa³y siê w trzech kategoriach wiekowych: najm³odsza - kl I-III, m³odsza - kl IV-VI, starsza - gimnazjum. W kategorii starszej pierwsze miejsce zaj¹³ Szymon Ponitka (8) + 2 w dogrywce, drugie Artur Brz¹ka³a (8) + 1 w dogrywce, trzecie - Rados³aw Jañski - (7). Na uwagê zas³uguje osoba bramkarza. Arkadiusz Paw- ³owicz tego dnia uwija³ w bramce, ale jak widaæ kilku najlepszych znalaz³o na niego odpowiedni sposób. Organizatorzy przyznali mu medal oraz tytu³ najlepszego bramkarza. Po zakoñczeniu turnieju, zdobywcy miejsc I, II, III otrzymali medale i dyplomy, zaœ wszyscy uczestnicy s³odki upominek, które wrêczali pe³ni¹ca funkcjê wójta Danuta Froñ oraz animatorzy sportu: Przemek Tomaœ i Grzegorz Kapica.

14 OG OSZENIA DROBNE 15 US UGI pawanie stali czarnej nierdzewnej luminium np: alufelgi, ch³odnice, zêœci maszyn, rury, konstrukcje. Tel Cyklinowanie, solidnie +schody. Tel Po yczki Ananas od 300 do 1500 zadzwoñ. Tel NIERUCHOMOŒCI przedam 3-pokojowe mieszkanie 63 2, Ludwiczyn, gm. Perzów. Tel przedam mieszkanie bezczynszowe WIELKIM BUCZKU, 65 m 2, 3-pokoje, uchnia, ³azienka, budynek gospodarzy. Tel o wynajêcia, 2 pokoje w Kêpnie, 72 m 2, p³aty i czynsz wyliczone w cenê wynaêcia 700 z³, pr¹d wiadomo wspólnie. el upiê budynek gospodarczy lub stodoê do przechowalni w Kêpnie lub okoliach. Proszê o kontakt (60) upiê grunt rolny do 1 ha w gm. Kraszeice/Czajków. Tel przedam budynek w stanie surowym w entrum Ostrzeszowa. Tel przedam mieszkanie bez czynszowe ub na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ul. Sieniewicza w Ostrzeszowie II piêtro, 3 pooje, kuchnia, ³azienka i WC, 102 m 2 po 800 z³/m 2, piwnica, komórka w podwózu, 2 balkony, pokój na poddaszu Tel , przedam ziemiê o pow. 3 ha pod dziaalnoœæ produkcyjn¹, handlow¹ i budowictwo wielorodzinne, ul. Leœna w Ostrzezowie. Tel , przedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 60 rów w Parzynowie. Tel przedam dzia³kê rolno budowlan¹ o pow. ha w Parzynowie. Tel u a dzia³ka rolno-budowlana 89 ar. uÿnica Myœlniewska. 7 z³/m2. Tel om do zamieszkania od zaraz 220 m 2, erzów, z³. Tel zia³ka budowlana w Nowej Wsi Ksi¹ êej 900 m 2, 25 tys. z³. Tel owy, rezydencjonalny dom w Ostrzeszoie. Dzia³ka 16 ar. Cena z³. Tel om + zabudowania gospodarcze + ad + ³¹ka. Cena 139 tys. Gola. Tel przedam 1 ha lasu przy wiosce Dêbicze gm. Grabów, woda sieciowa, pr¹d w tym wydzielona dzia³ka pod budowê 30 m od drogi asfaltowej 8 z³ m 2. Tel Obiekt u ytkowy w Kêpnie w pow. 600 m 2, dzia³ka 24 ar. Cena z³. Tel Dzia³ka budowlana po 19,37 z³/m 2! Okazja, gmina Rychtal. Tel Dom o pow. 70 m 2 Laski (Borek), dzia³ka 32 ar, z³. Tel Sprzedam dzia³kê w miejscowoœci Myje - 46 ar, media w drodze. 20 z³/m 2. Tel Dzia³kê budowlana w miejscowoœci Czarnylas gm. Przygodzice. 72 ar, 14 z³/m 2. Tel Sprzedam 20 arów zabudowane 2 budynkami, Trêbaczów. 105 tys. Polecam. Tel Sprzedam dom w Bralinie przy ulicy Leœnej. Kontakt OSTATNIA DZIA KA. Pod Ostrzeszowem z widokiem na Ba³czyne. 30 z³/m 2. Tel Domek letniskowy Dêbicze, gm. Grabów. Dzia³ka 8 ar z³. Tel Luksusowy dom 280 m 2 z przepiêknym ogrodem w centrum Kêpna, cena z³/m 2. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane od 920 m 2, Zosin. Tel Okazja! Pilnie sprzedam 1 ha gruntu pod zabudowê, Zosin. Tel Dzia³ki inwestycyjne KuŸnica Skakawska o pow. 77 ar (7.683 m 2 ) z³. Tel Rezydencjonalny dom w Kêpnie na 21 ar dzia³ce. Cena z³. Tel Sprzedam kamienicê w Kêpnie, cena 400 tys. z³. Tel ¹ka o pow. 22 ar w miejscowoœci Osiny, przy drodze S8. Tel Dzia³ka budowlana na osiedlu w centrum Doruchowa, pow. 18 ar, cena 27 z³/m 2. Tel Dzia³ka budowlana przy g³ównej drodze, Zaj¹czki, 10 ar z³. Tel Dzia³ka budowlana 1,10 ha, 600 m od DK11, 20 z³/m 2. Tel Dzia³ka budowlana, 88 ar, 500 m od DK11, 17 z³/m 2. Tel Grunt z wydan¹ decyzj¹ o warunkach zabudowy, 61 ar, z³. Tel Dzia³ka budowlana pod Ostrzeszowem, przy drodze powiatowej, 50 ar, z³. Tel Mieszkanie w Kêpnie, 3 pokoje, I piêtro, z³. Tel Dom ca³oroczny, pow. 118 m 2, dzia³ka 12 ar. Przedborów z³. Tel Sprzedam mieszkanie na parterze bloku, Rogaszyce. Pow. 66 m 2. Cena z³. Tel Sprzedam do w Sycowie, ul. Prusa. Do wykoñczenia z³. Tel Sprzedam dom jednorodzinny (ok. 110 m 2 ) z zabudowaniami gospodarczymi na dzia³ce 0,5 ha w KuŸnicy Grab. Du e podwórze - mo liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Tel , Dom do wykoñczenia na osiedlu w Ostrzeszowie, z³. Tel Sprzedam gospodarstwo rolne 9 ha, dom piêtrowy 250 m 2, zabudowania gospodarcze. Tel Sprzedam dzia³kê 15 arów w Ostrzeszowie w pobli u ul. Jaworowej. Tel Sprzedam dzia³ki z warunkami zabudowy, obok lasu, wyjazd na drogê asfaltowa, wszystkie media, Marsza³ki. Tel Sprzedam mieszkanie w Laskach o pow. 51 m 2. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, uzbrojon¹, Ostrzeszów Pustkowie. Tel Sprzedam dom z zabudowaniami gospodarczymi i gruntem o pow. 3,60 ha. Tel Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 75 m 2, Doruchów. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 15 arów w Weronikopolu. Tel Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 28 m 2, zadbane, czêœciowo umeblowane, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przedpokój, blok ocieplony na mniejsze do 20 m 2 lub sprzedam. Tel Sprzedam dzia³kê w Rojowie o pow. 13 arów z warunkami zabudowy i mediami, cena 60 z³/m 2. Tel Sprzedam dom drewniany, budynek gospodarczy, gara, dzia³ka 6 arów, ogrodzona przy drodze, gm. Czajków. Tel Sprzedam du y dom z budynkami gospodarczymi na dzia³ce 0,5 ha, ogrodzony plac utwardzony kostk¹ brukow¹. Tel , Sprzedam dzia³ki budowlane w Ostrzeszowie, 15 arów ko³o ulicy S¹siedzkiej. Tel Dom w Ostrzeszowie z du ¹ dzia³k¹, mo liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Tel Sprzedam dom 1-rodzinny w Ostrzeszowie o pow. 163 m 2 po kapitalnym remoncie na dzia³ce 560 m 2, wszystkie media+gara i wiata. W rozliczeniu mo e byæ mieszkanie do 50 m 2. Tel Sprzedam dom w zabudowie bliÿniaczej w Myjomicach o pow. ca³kowitej 145 m 2 na dzia³ce o pow. 800 m 2 do zamieszkania od zaraz. Tel Sprzedam mieszkanie 60 m 2 w Kêpnie na Os. Kopa. Tel Dzia³ka zabudowana przy lesie, 17 arów, Salomony. Tel Sprzedam las 80-letni, 1,2 ha. Sprzedam dêby. Tel Sprzedam lub wynajmê halê produkcyjn¹ magazynow¹ Ostrówiec od zaraz, du a powierzchnia parkingowa i stacja benzynowa. Tel Sprzedam gara przy ul. Kwiatowej w Ostrzeszowie. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 800 m 2, Kêpno os. Przemys³awa. Tel Sprzedam mieszkanie o pow. 51 m 2, 2 pokoje, umeblowane z gara em przy ul. Grunwaldzkiej w Ostrzeszowie (nowy blok), cena z³ z mo liwoœci¹ roz- ³o enia na raty. Tel Sprzedam lub wynajmê halê magazynowo-produkcyjn¹ o pow. 150 m 2 wraz z placem o pow m 2, ogrodzony pe³ny monitoring. Tel Sprzedam dom w zabudowie szeregowej z dzia³k¹. Ostrzeszów. Tel Tanio sprzedam nowy dom do wykoñczenia o pow. 200 m 2 oraz gospodarczy o pow. 90 m 2 w Skarydzewie gm. Doruchów, ca³oœæ 16 arów. Tel Sprzedam dom z gara em na dzia³ce 2500 m 2 po remoncie 85 tys. euro, powiat kêpiñski. Tel Sprzedam dzia³ki budowlane od 8 do 16 arów w Bralinie, bardzo ³adna lokalizacja, wszystkie media. Tel Sprzedam dom 110 m 2 + ma³y dom 50 m 2 na dzia³ce o pow. 798 m 2 w Ostrzeszowie, mo liwoœæ pozostawienia w rozliczeniu mieszkania w blokach do 48 m 2 do 1 piêtra w Ostrzeszowie na Os. Zamkowym. Tel , Sprzedam mieszkanie w bloku I piêtro, po remoncie 37 m 2, Os. Zamkowe w Ostrzeszowie. Tel Tanio sprzedam kawalerkê w Hanulinie. Tel Sprzedam 2 dzia³ki budowlane w urawiñcu przy drodze asfaltowej, woda, pr¹d, media, cena do negocjacji. Tel Dom, S³upia pod Kêpnem, 140 m 2 na 23ar dzia³ce. Cena z³. Tel Domek ca³oroczny 30 metrów od jeziora. Atrakcyjna cena. Tel Dom do zamieszkania z du ym ogrodem w Trêbaczowie. Nowa cena Tel Mieszkanie przy Rynku w Kêpnie + miejsce na dzia³alnoœæ, z³. Tel Dom po remoncie, okolice Kêpna, 140 m 2, z³. Tel Nowy dom, Os. Pod Lasem, 3 min do Kêpna, z³. Tel Dzia³ka rolno-bud. w KuŸnicy Myœlniewskiej, 2,06 ha. Cena: z³. Tel Gustowny dom na ulicy Willowej w Wieruszowie, 240 m 2. Tel Dom w cenie dzia³ki z³! Idealny punkt na dzia³alnoœæ, Gola. Tel Dzia³ka leœno-budowlana w Bierzowie. 1,44 ha. Tel

15 16 OG OSZENIA DROBNE Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska w Kobylej Górze, Plac Wiosny Ludów 18, Kobyla Góra WYDZIER AWI ca³oœæ lub czêœæ Pawilonu Handlowego typu Anatol dealn¹ na ma³¹ gastronomiê przy ulicy Sikorskiego 2 w Kobylej Górze TEL lub Wielofunkcyjny obiekt w KuŸnicy Grabowskiej, 460 m 2. Cena z³. Tel Dowolny wybór powierzchni dzia³ek budowlanych. M¹koszyce. Tel Mo liwoœæ wyboru powierzchni dzia³ek w Olszynie. Tel Jutrków, dzia³ka budowlana z³, 16 ar. Tel: Dzia³ka budowlana 800 m 2. Jutrków, z³. Tel Dzia³ki budowlane. Trzcinica, ul. Zielona z³. Tel Du y grunt budowlany 1,03 ha! Pod inwestycje. 33 z³/m 2. Myjomice. Tel Nowoczesny dom w Ostrzeszowie, 5 min do centrum. Tel Na sprzeda parter budynku mieszkalnego przy DK11 w Ostrzeszowie. Tel Dom 350 m 2 w Perzowie, z³. Tel Dom + zabudowania gosp. + maszyny rolnicze + grunt 22 ha. Tel Budynek wielorodzinny w Kêpnie na Kamsiadce. Tel Nowoczesny dom do wykoñczenia. Gi- yce, gm. Grabów. Tel Gospodarstwo rolne, dom z gruntem 5,8 ha. Cena: z³. Tel Grunty rolne 5,65 ha - Skrzynki gm. Grabów n/prosn¹. Tel Dom z zabudowaniami. Skrzynki gm. Grabów. Cena: z³. Tel Domek letniskowy na du ej dzia³ce w Mirkowie, z³. Tel Dzia³ka budowlana, ogrodzona m 2. Kobyla Góra, z³. Tel Dom 80 m 2 + poddasze, dzia³ka 17 ar. Opatów z³. Tel Dom w S³upi pod Bralinem, dzia³ka 14 ar, z³. Tel Sprzedam lub wydzier awiê kawalerkê w Ostrzeszowie 25 m 2, IV piêtro, Os. Zamkowe, cena z³. Tel , wieczorem Sprzedam mieszkanie bez czynszowe lub na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ul. Sienkiewicza w Ostrzeszowie, 2 piêtro, 102 m 2, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka i WC, piwnica, 2 balkony, pokój na poddaszu 15 m 2. Tel Sprzedam atrakcyjne dzia³ki w Myjomicach. Tel lub Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe 73 m 2, Mikstat os. Bielany. Tel lub Sprzedam dom 1-rodzinny w Kraszewicach, ul. Kwiatowa 75, ca³kowicie po remoncie, nowy dach, okna i CO, budynki gospodarcze, gara, piwnica, ca³y teren ogrodzony, dzia³ka 12 arów, lub zamieniê na mieszkanie w Ostrzeszowie, na os. Zamkowym, mo liwoœæ roz³o enia p³atnoœci na raty. Tel Sprzedam dom jednopoziomowy, wolnostoj¹cy na dzia³ce 10 arów z gara em w ogrodzie do zagospodarowania poddasze bez skosów 60 m 2, pow. domu 110 m 2, taras 40 m 2. Olszyna. Tel Sprzedam 1,10 ³¹ki w jednym kawa³ku w okolicach Dêbicza, cena Tel WYNAJMÊ Wynajmê lokal handlowo-us³ugowy przy Rynku w Grabowie. Tel Do wynajêcia salon fryzjerski w Grabowie. Tel Pawilon handlowo-us³ugowy 30 m 2 Ostrzeszów-Borek, wynajmê lub sprzedam, dobra lokalizacja. Tel Oddam w dzier awê halê o pow m 2 pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i magazynow¹. Tel , Wynajmê lokal z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Ostrzeszowie, 24 m 2 parter (nowy lokal) przy ul. Daszyñskiego. Tel Wynajmê ca³y dom, minimum 3 pokoje, z umeblowana kuchni¹ oraz podwórzem. Mile widziany gara lub pomieszczenie gospodarcze. Ostrzeszów lub bliskie okolice. Tel Do wynajêcia mieszkanie, 2 pokojowe, 50 m 2, I piêtro w Kêpnie. Tel Do wynajêcia mieszkanie 25 m 2 w Ostrzeszowie. Tel Wynajmê 2 lokale po 25 m 2 w szczycie dworca PKS w Kêpnie, ³¹czone w œrodku drzwiami i oknem podawczym, pojedynczo lub ca³oœæ, cena przystêpna. Tel Wynajmê w Ostrzeszowie mieszkanie stanowi¹ce po³owê domu jednorodzinnego, parter, pokój 16 m 2, 13 m 2, salon 40 m 2, ³azienka z prysznicem, kuchnia, umeblowane i wyposa one, dostêp do gara u. Tel Wynajmê lokal na gabinet lub biuro Ostrzeszów, ul. Piekary, 40 m 2, ogrzewanie gazowe, oddzielne liczniki od zaraz. Tel Wynajmê 3 pokoje w Mikstacie, czêœciowo urz¹dzone w bloku. Tel , Pomieszczenie I piêtro wiejskiego domu handlowego w Kraszewicach, o pow. 200 m 2. Tel Gara w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej obok Stalchemu. Tel Wynajmê lokal o pow. 50 m 2 przystosowany do prowadzenia us³ug fryzjerskich lub na inn¹ dzia³alnoœæ w Laskach. Tel Lokal przy Rynku w Kêpnie z³ netto/m-c. Tel Lokal us³ugowo-biurowy na parterze kamienicy z zapleczem, centrum Ostrzeszowa, ul. Targowa 4 (Stawek), mo liwoœæ wejœcia w spó³kê. Tel , lub Lokal o pow. 60 m 2 w Kêpnie, 100 m od Rynku, z³. Tel Nowy obiekt wielofunkcyjny przy g³ównej drodze, Siekierzyn m z³/m-c. Tel Wynajmê lokal dla kosmetyczki. Tel Wynajmê lokal na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ o pow. 25 m 2 w centrum Ostrzeszowa. Tel Udostêpniê miejsce na reklamê w centrum Ostrzeszowa. Tel Do wynajêcia lokal (np. na biuro) na przeciwko szpitala w Kêpnie. Tel Wynajmê lokal w Ostrzeszowie plac Borek 11, naro nikowy, mo liwoœæ otwarcia dzia³alnoœci typu gastronomia, gabinet kosmetyczny lub inne. Tel Wydzier awiê pomieszczenia o pow. 200 m 2 w Parzynowie. Tel Do wynajêcia lokale us³ugowo handlowe, magazynowe, biura w budynku by³ej TPSAw Ostrzeszowie, budynek odnowiony, ocieplony, monitorowany, parking, ul. Daszyñskiego 17, od 11 do 200 m 2. Tel Do wynajêcia (osobom prywatnym lub z przeznaczeniem na biura lub dzia³alnoœæ) komfortowe mieszkanie ok. 100 m 2 z wyposa eniem, ogród, gara, piwnica w domu 1-rodzinnym w Ostrzeszowie. Tel Wynajmê pow. pod biura i powierzchniê handlowe. Tel Wydzier awiê halê produkcyjn¹ w Ostrzeszowie, o pow. 200 m 2, pomieszczenie socjalne, telefon, internet. Tel Wynajmê pomieszczenie na przeciwko PKS w Ostrzeszowie, 2 pokoje, bez ³azienki, II piêtro, o pow. 50 m 2 na cele biurowe gabinet, CO, woda. Tel Wynajmê lokal 70 m 2 na sklep, kwiaciarnie lub inna dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w centrum Bralina. Dobry dojazd. Tel , Wynajmê dom dwukondygnacyjny, podpiwniczony w Grabowie, blisko centrum, 60 m 2 powierzchni mieszkalnej, 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, ocieplony po remoncie, umeblowany. Tel Oddam w najem lokal u ytkowy w centrum Ostrzeszowa 80 m 2. Tel Wynajmê pokój 22 m 2 w Ostrzeszowie, umeblowany z dostêpem do kuchni i ³azienki. Tel Wynajmê mieszkania 4 pokoje (120 m 2 ), 3 pokoje (90 m 2 ), 2 pokoje (65 m 2 ), wolne od zaraz, Kêpno. Tel Wynajmê mieszkanie 3 pokoje + kuchnia, umeblowane, osobne wejœcie, liczniki, ogrzewanie gazowe, Ostrzeszów. Tel Wynajmê pokój 25 m 2 w m. Skarydzew. Tel Do wynajêcia lokal w centrum Kêpna, ul. Sienkiewicza przy rynku, 30 m 2 z mo - liwoœci¹ powiêkszenia. Tel Do wynajêcia pomieszczenia biurowe 38 m 2, 20 m 2, 12 m 2, 15 m 2, ul. Koœcielna 3, Kêpno. Tel Do wynajêcia 2 pokojowe mieszkanie 53 m 2 na 2 piêtrze w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 28, komfortowe z w³asnym ogrzewaniem gazowym. Tel Wydzier awiê lokal, 20 m 2, ul. Kaliska, Grabów. Tel Wynajmê mieszkanie, 44 m 2, nowe budownictwo, Poznañ-Suchy Las, ul. Poziomkowa. Tel Do wynajêcia przy drodze krajowej 11, 6 km od Ostrzeszowa w stronê Kêpna dzia³ka 1,6 ha. Tel Wynajmê lokal handlowo-us³ugowy o pow. 37 m 2 w Grabowie, ul. Rynek W³. Jagie³³y 6/6 parking lub plac targowy gratis. Tel Wynajmê domek (2 pokoje + kuchnia), m. Zalesie obok Doruchowa. Tel Wynajmê lub sprzedam przyczepê gastronomiczn¹ z wyposa eniem. Tel Wynajmê mieszkanie 2-pokojowe w Poznaniu, okolice Ronda Œródka, o pow. 50 m 2 po remoncie, wolne od zaraz. Tel Do wynajêcia plac parking 1000 m przy drodze krajowej Kêpno-Wieruszów pow. 150 m 2. Tel lub Mieszkanie dla Pani z dzieæmi albo Pani samotnej jako wzajemna pomoc w utrzymaniu mieszkania i opiekê. Tel Do wynajêcia kwatery dla firm. Tel Wynajmê plac manewrowy, hala 500 m 2 i pomieszczenie biurowe 100 m 2 w centrum miasta, atrakcyjna cena. Tel Wydzier awiê ogrzewan¹ halê 300 m 2 + wiata 1500 m 2 + plac sk³adowy 1000 m 2 Hanulin. Tel Wynajmê piêtrowy dom w Jutrkowie. Tel Wydzier awiê dom w centrum Kêpna o powierzchni 87 m 2, CO, woda. Dzwoniæ od godz. 17. Tel Tanie mieszkanie wynajmê, mi³a spokojna okolica Hanulina, kawalerka od zaraz. Tel Wynajmê lokal ok. 100 m 2 z parkingiem, okolice Kêpna. Tel Wynajmê mieszkanie w centrum Poznania ul. D¹browskiego blisko przystanku i uczelni, pow. 75 m 2, I piêtro, 2 ³azienki oddzielne, 2 du e pokoje z du ymi korytarzami, umeblowane. Tel Do wynajêcia lokal handlowy o powierzchni 170 m 2 w centrum Ostrzeszowa. Tel Dom 1 rodzinny w Kraszewicach, ul. Kwiatowa 75, umeblowany, po kapitalnym remoncie, mo liwoœæ kupna (raty). Tel PRACA Przyjmê pracownika do pracy przy produkcji palet. Tel Poszukujê osoby do opieki osoby starszej z mo liwoœci¹ zamieszkania w ramach opieki wszelkie op³aty za wynajem za darmo. Tel Zatrudniê pracownika do produkcji palet. Tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E w transporcie miêdzynarodowym z doœwiadczeniem, praca 4/1. Tel Zatrudniê kierowców kat. C+E w transporcie miêdzynarodowym i krajowym. Tel Zatrudniê mechanika samochodowego, okolice Grabowa. Tel Praca dla monterów rusztowañ w Niemczech od zaraz. Mile widziany jêzyk niemiecki. Tel , Kobieta 40 lat, posprz¹ta profesjonalnie mieszkania, biura, sklepy, mycie okien, sprz¹tania przed œwi¹teczne, solidnie. Tel Zatrudniê do pracy od zaraz pracownika fizycznego przy zak³adaniu ogrodów, atrakcyjne warunki zatrudnienia. Tel Oferujê wspó³pracê w biznesie. Do dyspozycji lokal w centrum Ostrzeszowa. Mam wieloletnie doœwiadczenie. Moja idea nie wymaga wk³adu finansowego. Tel Studentka terapii zajêciowej poszukuje pracy w swoim zawodzie na ternie Ostrzeszowa. Do zainteresowanych przyjdê do ich domu, najchêtniej po po- ³udniu lub w soboty. Tel Zatrudniê montarzystów stolarki aluminiowej. Tel Zatrudniê sprzedawcê do sklepu spo- ywczego na terenie Grabowa. Tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E z doœwiadczeniem w transporcie miêdzynarodowym. Wyjazdy 1-tygodniowe. G³uszyna k/kraszewic, tel Zatrudniê przedstawiciela handlowego z doœwiadczeniem w bran y spo ywczej. Tel od Kobieta szuka pracy jako pomoc kuchenna lub sprz¹tanie domu jednorodzinnego na ternie Ostrzeszowa. Tel Dam pracê w dobrze prosperuj¹cym niemieckim gospodarstwie. Tel , Zak³ad Us³ug Technicznych ''KUBOŒ'' ZATRUDNI operatora równiarki/koparki, kierowcê KAT. C+E TEL Zatrudniê kierowcê kat. C+E z doœwiadczeniem na HDS. Tel Zatrudniê operatora maszyny leœnej. Tel Poprowadzê KPIR ma³ej firmy kadry, p³ace, rozliczenia ZUS, p³atnik, US. Tel Kobieta poszukuje pracy jako kierowca autobusu lub busa, doœwiadczenie. Tel Mam doœwiadczenie w opiece nad Praca dla Opiekunki osoby starszej w Niemczech/ w Anglii. Szybkie wyjazdy, wysokie zarobki. Tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E na ch³odniê w transporcie miêdzynarodowym, g³. Szwecja, Norwegia, G³uszyna, tel FIRMA ARES W KR KOWACH ZATRUDNI KOBIETY I MÊ CZYZN DO PRACY W STOLARNI TEL , starszymi i niepe³nosprawnymi osobami. Zaopiekujê siê w soboty i w niedziele. Tel Poszukujê pracy jako kierowca kat. B, C. Tel Podejmê siê sprz¹tania biur, domów, mieszkañ (mycie okien, itp.) na terenie Kêpna. Tel Kierowca w transporcie miêdzynarodowym szuka pracy, kat. C+E, wa ne œwiadectwo i badania techniczne. Tel Zatrudnimy kierowcê kat. C+E z doœwiadczeniem w transporcie miêdzynarodowym, G³uszyna ko³o Kraszewic. Tel Przyjmê zlecenie na szycie i wyp. wk³adów do poduszek. Tel MOTORYZACYJNE Sprzedam Fiat Seicento 1999 r., pierwszy w³aœciciel, przeb. 115 tys. km w bdb stanie, cena do uzgodnienia. Tel lub Kupiê POLONEZA w bardzo dobrym stanie, tylko od pierwszego w³aœciciela. Tel Sprzedam motocykl I 56, 1961 r., 350 cm, sprawny technicznie, komplet dokumentów do zarejestrowania. Cena 4700 z³. Tel Sprzedam WSK M06 B3, 125 cm., 1975 r. Po naprawie g³ównej silnika, sprawny, zarejestrowany, wa ny przegl¹d i OC. Cena 2800 z³. Tel Sprzedam Opel Astra II, 2001 r., srebrny metalik, 5-drzwi, przeb , sprowadzony z Belgi, op³acony, cena 7200 z³. Tel Sprzedam Audi A4 B6, 2002 r., 2,5 TDI, bordowy, 4/5 drzwi, pe³na el., automat, radio. Tel Sprzedam VW Golf 98 r., 1,4 16 V, niebieski, 5 drzwi, II w³aœciciel, przebieg 200 tys., c.z., cena Tel Sprzedam felgi stalowe z oponami 16'' do Toyoty Avensis (letnie bie nik 4 mm, rozmiar 205/55, cena 600 z³). Tel Sprzedam Opel Astra 2000 r., V, kombi, benzyna, przebieg 235 tys. km., meksykañska czerwieñ, bogata wersja na 100-lecie Opla, cena Tel Sprzedam Opel Corsa 99 r., 1.0, 3 drzwi, bia³a, przebieg 160 tys. km., stan bdb. Tel Sprzedam czêœci do Syreny. Tel Kupiê motocykl SHL Gazela oraz skuter ''OSA'' i czêœci. Tel Sprzedam Hyundai Sonata 2000 r., 2.0 m3, benzyna, sedan, przebieg km., srebrny met., skóra, bez wypadku, pe³ne wyposa enie, po wymianie rozrz¹du, cena Tel Sprzedam komplet kó³ do opla 184/14, letnie alumfelgi, stan dobry. Tel Sprzedam Opel Agila 2009 r., 1,2 benzyna, srebrny met., automat, klima, radio CD, el. Szyby, lusterka, 2 kluczyki, c. z., gara owany, przegl¹d do marca 2016 r., cena Tel Sprzedam opony letnie 4 szt. 185/65/R15, cena 40 z³. Tel Sprzedam VW Golf 98 r., 1,4 16 V, niebieski, 5 drzwi, c. z., cena 7300 z³. Tel Sprzedam VW Polo 1,2, 2005 r., 5 drzwi, szary lub zamieniê na ma³y samochód z napêdem 4x4, cena Tel Sprzedam opony letnie 14''. Tel Sprzedam Mercedes 1,6 elegance, cena Tel Sprzedam skuter Suzuki Katana, cena Tel

16 OG OSZENIA DROBNE 17 lusterka, podgrzewane fotele, wsp., radio, œwiat³a przeciwmg³owe, hak, cena Tel Fabryka Mebli Unimebel ZATRUDNI: - szwaczki - stolarzy - pracowników do monta u stela y meblowych - pracowników do pakowania mebli Zainteresowane osoby prosimy o wys³anie CV na adres: Sprzedam do Golfa III przedni zderzak czarny metalik i b³êkitny met., lampy przednie zwyk³e z halogenami, atrapkê. Tel Sprzedam Forda Galaxy 96 r., ciemna zieleñ, automat, benzyna + gaz, hak, szyberdach w ca³oœci lub na czêœci. Tel Sprzedam 2 czujniki wentyle do kó³ samochodowych Peugeot 407. Tel Sprzedam nowe tuleje do Jelcza. Tel Sprzedam Toyota Avensis 2004 r, grafit met., 2.0 D4D, 8xp.p., el. szyby i lusterka, klimatronic, relingi, wsp.,c. z. + pilot, ABS, ESP, ASR, tempomat, stan bdb., cena z³. Tel Sprzedam ko³a 12,5x18. Tel Firma WIŒNIEWSKI Œwiba 43 ZATRUDNI TAPICERÓW I KRAWCOWE Tel Firma STOLARZ-LEMPERT zatrudni elektrotechnika-automatyka z doœwiadczeniem. Kontakt pod numerem telefonu lub osobiœcie w siedzibie firmy: Marianka Mroczeñska 3. Sprzedam VW Touareg 2014 r., STDI, przeb , czarny metalik, pneumatyczne zawieszenie, pe³na elektryka, alufelgi, 2 komplety opon, cena z³. Tel Sprzedam Ford Galaxy 1.9 TDI, srebrny metalik, przeb , zarejestrowany, 7osobowy, klima, stan b.dobry, cena z³. Tel Kupiê ka de auto stan obojêtny. Tel Sprzedam gara blaszany 3x6 m 1000 z³. Tel Sprzedam du o czêœci do samochodu ciê arowego Jelcz. Tel Sprzedam Mercedesa Vito 2.2 TDI, 2003 r., klimatyzacja, ABS, ASR, WE- BASTO, 7 miejsc, srebrny metalik, cena z³. Tel Sprzedam felgi stalowe z oponami 16, bie nik 5 mm do Toyoty Avensis, cena 600 z³. Tel Sprzedam Mercedes A kl., 2001 r. 1,8, klimatyzacja, pe³na elektryka, zarejestrowany, cena 6500 z³. Tel Czêœci do aut. Tel Sprzedam opony zimowe 205/60/R16, 4 sztuki z felgami. Tel Sprzedam Mercedes A klasa 2000 r. 1.9, 5-drzwiowy, czerwona per³a, pe³ne wyposa enie, skóra w jasnym kolorze, hak, zarejestrowany stan bardzo dobry. Tel Sprzedam motor Dniepr w dobrym stanie. Tel Czêœci u ywane do aut zachodnich, blacharskie i mechaniczne, opony, felgi stalowe. Tel Sprzedam Fiat CC 96 r., 700, gaz, srebrny met., cena 1550 z³. Tel Sprzedam Mercedes E klasa, 2000 r., 2,2 TDI, czarny, pe³ne wyp., cena z³ z mo liwoœci¹ zamiany na tañszy. Tel Sprzedam rozrusznik, pompê paliwa oraz kompletne sprzêg³o do Fiata CC 700. Tel Sprzedam Forda Fiestê 97 r., po kapitalnym remoncie zawieszenia, cena 2800 z³. Tel Kupiê b³otnik lewy i prawy do VW Vento oraz atrapê + zamek firmowy najlepiej bordowy. Tel Sprzedam Komar 68 r., sztywny, Romet Komar III, 80 r., Romet Kadet 73 r. Tel Sprzedam ko³a 1200x18 od stara 266 Tel Sprzedam alufelgi, czarne, wym. 225/40/R18. Tel Sprzedam Renault Megane Scenic 99 r., 154 tys. km., cena Tel , Sprzedam Opel Kadett 95 r., stan dobry, przebieg 120 tys. km. Tel Sprzedam Citroen C3, 2010 r., benzyna 1,4, pe³ne wyposa enie, srebrny, dach panorama, przyg. do rej., cena z³. Tel , Sprzedam Peugeota 406 kombi 2003 r., przeb km., 1997 cm3, diesel, 110 KM, skrzynia manualna, drzwi 4/5, przegl¹d i ubezpieczenie do 09/2015, sprowadzony, zarej. w Polsce, cena Tel SPRZEDA ó eczko drewniane+materac w super stanie, nie uszkodzone, nie odrapane jak nowe 200 z³. Tel Sprzedam noside³ko MAXI-COSI w dobrym stanie kolor granatowy 50 z³. Tel Telefon Samsung Galaxy S II. Sprawny, polskie menu, w komplecie ³adowarka, opakowanie, dokumentacja oraz etui i dodatkowa bateria. Cena 430 z³. Tel Du ¹ iloœæ odzie y u ywanej z likwidacji sklepu w niskiej cenie. Tel Wyposa enie sklepu odzie owego, orurowanie, stojaki, wieszaki, manekiny, lada. Tel Króliki. Tel Tanio windê, uraw obrotowy. Tel Tunel grzewczy z pakowark¹ do owijania w foliê termokurczliw¹, automat i pó³automat. Tel , Rury stalowe o œr. zew. 60 mm. Tel Segment olcha ró owy, szafa 2 drzwiowa sosna, szafa 3 drzwiowa d¹b. Tel Lodówkê z zamra alnikiem 180 cm, stan bdb, cena 300 z³. Tel Kosiarkê spalinow¹, szer. 52 cm., stan bdb. Tel Meble, komody, naro nik kuchenny, drewno buk, sto³y pokojowe. Tel Pszczo³y na ramce wielkopolskiej i warszawskiej, zwyk³ej. Tel Drukarkê HP, cena 50 z³. Tel Tokarkê do metalu. Tel Frezarkê do metalu. Tel po Bramê szer. 2,40, wys. 2,10, cena 300 z³. Tel szafki kuchenne oraz 2 fotele œrednie na dzia³kê. Tel Szafê do przedpokoju w ca³oœci na rzeczy i buty, jasny br¹z o wym. 200/103, g³. 38 cm w bdb. stanie cena 400 z³. Tel Komodê w bdb. stanie jasny br¹z o wym. 110/40 g³., cena 380 z³. Tel Pompê hydroforow¹ do wody po regeneracji. Tel Lodówkê Privileg w dobrym stanie 100% sprawna, osobny zamra alnik, wys. 140 cm., cena 250 z³. Tel Materac przeciwodle ynowy, pneumatyczny ma³o u ywany. Tel lub Biurko kolor sosna, cena 100 z³. Tel , Rakiety tenisowe Wilson Heat, Yonex. Tel , Fotel biurowy, czarny 80 z³. Tel Telewizor 16'', cena 50 z³. Tel , Narty Car lik, d³. 184 cm., cena 200 z³. Tel , Sprzedam opony letnie 185/60/R14. Tel Sprzedam Renault Megane II 2004 r., cena 6500 z³. Tel Sprzedam Mercedes A klasa 140, 99 r., srebrny, 1,4, cena 6200 z³ do uzgodnienia. Tel Sprzedam VW Golf V, 2005 r., 1,9 TDI, czarny met., 3 drzwi, sprowadzony, cena Tel Sprzedam Motocykl Cho per, czarny met., 97 r., cena 2200 z³. Tel Sprzedam przedni zderzak z belk¹ alu do Audi A4, srebrny, nie uszkodzony model z roku Tel Sprzedam VW Passat kombi, granat, 1,6, 98 r., ABS, p.p., c.z., el. szyby, el.

17 18 OG OSZENIA DROBNE Wa³ek do krajzegi. Tel Bryczkê 2-osiow¹ na resorach do remontu, cena 500 z³. Tel Tarcice dêbow¹. Tel Telewizor u ywany Bush LCD 19'' wraz z wbudowanym DVD. Tel Telewizor Samsung 52'' z ca³ym okablowaniem +wieszak na œcianê. Tel Go³êbie, ró ne kolory Kingi, Krymi. Tel Telefon nowy dla starszej osoby. Tel Wannê plastykow¹ 150/70, cena 160 z³. Tel P³ytê indukcyjn¹, gaz, na szkle pod zabudowê 220 z³. Tel Meble lata 50-te, 2 witryny. Tel Kompletn¹ sypialniê, orzech, mebloœciankê 4,5 d³., wys. 2,10, orzech jasny. Tel Tarcicê dêbow¹ 1200 z³/m3, deska d¹b. Tel Stó³ rozk³adany na 12 osób. Tel Zamra arkê Zanussi 140 l., pó³ roczna na gwarancji. Tel Mebloœciankê swarzêdzk¹ (tanio), stan idealny. Tel Drewno kominkowe, suche. Tel Komunijne spodnie i kamizelkê dla ch³opca, rozm. 158, cena 50 z³. Tel Wózek Bebetto Vulkano, 3 w jednym, stan bdb., ró owo-szary, mata edukacyjna British Star, ró owa z wisz¹cymi zabawkami i modem muzycznym. Tel Tanio sprzedam telefon OMNIA 2000, 7 calowy, ekran dotykowy, 2 karty, pude³ko, akcesoria. Tel Fotelik samochodowy 50 z³ krzes³o do karmienia dziecka 50 z³. Tel Wózek wid³owy BUGAR po remoncie i wózek wid³owy RAK po remoncie. Tel Drewno opa³owe i na ko³ki wyr¹b w³asny. Tel Now¹ wannê akrylow¹ 160x70cm. Tel Drewno kominkowe d¹b, buk, olcha, brzoza, 180 z³ za m3. Tel Aparat fotograficzny lustrzanka Sony Alpha 500 w bdb stanie z dodatkowym wyposa eniem. Tel Meble do sypialni. 3 szafy na garderobê, ³ó ko z materacem, toaletka w dobrym stanie Tel ROLNICZE Sprzedam zbo e: mieszane yto, pszen- yto i owies. 7 ton. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam prasê roluj¹c¹ Gallignani na pasy owijanie siatk¹ lub podwójny sznurek, stan b.dobry, cena tys. z³. Tel Sprzedam ³adowacz do za³adunku bali, zaczepiany na tyl ci¹gnika ka dego typu, wysokoœc podnoszenia 4 metry, udÿwig 500 kg. Tel Sprzedam 2 ha ziemi ornej, bardzo dobrej lokalizacji, ziemia jest w jednym kawa³ku, klasa III i IV. Tel Sprzedam Kurki i kogutki w Utracie k. Bralina. Tel Sprzedam Bizon Super, 1988 r., stan bardzo dobry, przygotowany do niw. Cena z³. Tel Sprzedam siano, Boles³awiec. Tel Sprzedam ziemniaki Vineta jadalne, luz 20 gr/kg i paszowe za 10 gr/kg. Tel Sprzedam p³ug 3 skibowy jak nowy wraz z kolczatk¹. Tel Sprzedam ziemniaki wineta, œwie a odmiana. Tel Sprzedam samce Olbrzyma belgijskiego 7 i 4 miesiêczne. tel Sprzedam siano w cenie s³omy. Tel wieczorem Sprzedam 2 tony pszen yta, cena do uzgodnienia. Tel po Sprzedam kukurydze such¹. Tel Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy, stan bdb. Tel Sprzedam siewnik Poznaniak, rotacyjn¹, ³adowacz TUR do C330, waga do ywca tonowa, talerzówka 16 talerzy do C360, C 330. Tel Sprzedam 2 przekaÿniki do rozrzutnika, frezowe, polskie. Tel Kupiê mijkê do zbo a. Tel Sprzedam pszen yto ok. 4-6 ton. Tel Sprzedam ja³ówki i krowy wysokomleczne na i po wycieleniu. Tel , Sprzedam 30 ton owsa S³awko po pierwszym siewie. Tel , Sprzedam zbiornik na mleko 1200 l z odzyskiem wody i myjni¹. Tel Sprzedam krowê, cielnoœæ 5 maj, cena 2000 z³. Tel Sprzedam ci¹gnik 7245, zarej., op³acony, nowe opony, cena Tel KW. Podajnik kube³kowy wys. 10 m (pasowy). mijka pozioma z wylotami na silosy 5,5 m, œrutownik ''Skiold''. Tel Sprzedam prasê Feraboli 120, 2010 r. Tel Sprzedam jêczmieñ, pszenicê, pszen- yto, owies i mieszankê, mo liwa dostawa. Tel Sprzedam yto, pszen yto, owies. Tel Sprzedam p³ugi 4 skibowe prod. niemieckiej, wycinarkê do kiszonki pi³ow¹. Tel Sprzedam siano pierwszy i drugi pokos, bezdeszczowe w balach osiatkowane, Czajków. Tel Sprzedam orkan do zielonek. Tel Sprzedam p³ug 2 lub 3 skibowy, s³omê i siano w kostkach ze stodo³y. Tel Sprzedam sortownik bêbnowy do ziemniaków. Tel Sprzedam owies oko³o 6 ton, cena do uzgodnienia. Tel Kupiê prosiêta i siewnik Poznaniak. Tel Kupiê ka d¹ iloœæ kukurydzy suchej, cena 700 z³/tona, odbiór w³asnym transportem. Tel Sprzedam Ursus 914 z przednim napêdem Turem 3-sekcyjnym i krokodylem, zarej., op³acony, nowe opony, uszkodzone wspomaganie, cena 9500 z³. Tel Kupiê maszyny do Ursusa C-360. Tel Sprzedam sadzarkê i kultywator. Tel Wyprzeda czêœci do ci¹gników rosyjskich, ³o ysk i uszczelniaczy. Tel Sprzedam tuczniki ywione ekologicznie, cena 5 z³/kg. Tel Sprzedam ci¹gnik Ursus C-360, 87 r. Tel Sprzedam dmuchawy do zbo a. Tel Sprzedam s³omê w balach 300 z³/tona. Tel Sprzedam siewnik zbo owy Rabewerk szer. 4m, komputer, docisk radlic, pneumatyczny, cena 5200 z³. Tel Sprzedam bronê polow¹, 2 rzêdowa Lenken, szer. 2,40, cena 1200 z³. Tel Sprzedam maszt widlaka do ci¹gnika, uniwersalny, cena 1600 z³. Tel Sprzedam kukurydze such¹. Tel Sprzedam cielaki byczki oraz ja³oszki z dowozem. Tel Sprzedam agregat uprawowo-siewny ''Duble Rekord'', bierny szer. 3 m z hydropakiem, siewnik ''Steksztet'' szer. 3 m, cena 2700 z³. Tel Sprzedam nagrzewnicê na olej opa³owy 30 i 50 KW. Sadzarka 4-rzêdowa ''Cramer'', brona no owa szer. 2,80 m. Tel Sprzedam ucinarkê toporow¹ z mo liwoœci¹ przerobienia do piêtrowania bali kiszonek, wys. podnoszenia 2 m. Tel Sprzedam przyczepê rolnicz¹ KRONE, wys. 1,40 m + plandeka, wywrot 3-stronny. Silos 20 t aluminiowy ze mijk¹. Tel Sprzedam ko³a , 8 otworów. Tel Sprzedam owies, œwie a odmiana Arden. Tel Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna w dobrym stanie, gara owany. Tel Kupiê ja³ówki hodowlane i u ytkowe, cielnoœæ 6-7 miesiêcy. Tel , Kupiê ci¹gniki rolnicze, przyczepy, rozrzutniki oraz wszelkie maszyny rolnicze oraz byd³o do dalszego chowu. Tel Kupiê maszyny rolnicze, silniki elektryczne, spawarki oraz wyposa enie warsztatu œlusarskiego. Tel Kupiê byd³o rzeÿne. Tel Kupiê si³owniki wywrotu do przyczep rolniczych i samochodów ciê arowych. Tel Kupiê mijkê do zbo a. Tel NAUKA Korepetycje z j. angielskiego dla dzieci i doros³ych, przygotowanie do matury lub egzaminu gimnazjalnego. Tel Pomogê w nauce matematyki na poziomie szko³y podstawowej i gimnazjum. Na terenie Ostrzeszowa i okolic mo liwoœæ dojazdu. Tel Nauka gry na pianinie oraz lekcje œpiewu i emisji g³osu. Tel Korepetycje, t³umaczenia j. angielski, hiszpañski, korespondencja. Tel Korepetycje z j. angielskiego od szko³y podstawowej do matury oraz osoby doros³e. Tel Korepetycje z j. niemieckiego. Tel Korepetycje z j. angielskiego i matematyki na poziomie szko³y podstawowej i gimnazjum. Tel Korepetycje z j. niemieckiego na terenie gm. Kraszewice. Tel Pedagog, terapeuta poprowadzi terapiê pedagogiczn¹ z dzieæmi i m³odzie ¹ oraz udzieli poradnictwa wychowawczego. Tel Podejmê siê przepisywania tekstów w jêzyku polskim. Zarówno z rêkopisu jak i ze s³uchu. Tel Korepetycje matematyka, szko³a podstawowa i gimnazjum. Tel po Korepetycje, nauka j. angielskiego (Kêpno). Tel Udzielam korepetycji z j. angielskiego od szko³y podstawowej do matury, Ostrzeszów. Tel Udzielam korepetycji kl. 1-3 (Ostrzeszów). Tel Korepetycje z matematyki, mo liwy dojazd do ucznia na terenie Kêpna. Tel Udzielam lekcji gry na instrumentach klawiszowych: pianino, organy oraz lekcji œpiewu i emisji g³osu. Tel Korepetycje z matematyki, równie doje d am do uczniów na wsi. Tel Korepetycje z j. polskiego, pomoc w redagowaniu prac maturalnych. Tel Udzielê pomocy w pisaniu prac licencjackich i magisterskich. Tel Studentka pedagogiki pomo e w nauce uczniom klas I-VI (okolice Kraszewic i Czajkowa). Tel Korepetycje z j. rosyjskiego na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz w zakresie biznesu. Tel Korepetycje z j. angielskiego na ternie powiatu ostrzeszowskiego, mo liwoœæ dojazdu. Tel Profesjonalne korepetycje z j. niemieckiego 30 z³/60 min, drobne t³umaczenia, korespondencja z dojazdami. Tel Korepetycje z j. niemieckiego z dojazdem na terenie Ostrzeszowa i Kobylej Góry. Tel Doœwiadczony nauczyciel przygotuje do matury z j. angielskiego, wszystkie poziomy. Tel KUPNO Kolekcjoner kupi obiegowe monety srebrne z PRL-U oraz polskie przedwojenne. Tel Monety polskie i zagraniczne, obiegowe, okolicznoœciowe i kolekcjonerskie w ka - dym stanie, tak e PRL. Tel x6 Drewno tartaczne topola, mo liwoœæ wycinki. Tel Odwa niki br¹zowe oraz porcelanowe od 1 g. do 1 kg., monety z PRL-U oraz przedwojenne. Tel Spawarkê wirow¹, mo e byæ uszkodzona. Tel MATRYMONIALNE Bez na³ogów z mieszkaniem konsultant kosmetyczny uczynny, pozna pani¹ niepal¹c¹ w wieku Pragnie za³o yæ szczêœliwy zwi¹zek ma³ eñski-mi³oœæ. Kontakt: Mê czyzna pozna pani¹ do lat 50 lubi¹c¹ wieœ. Tel Mam 46 lat lubiê podró e, zwierzêta. Chêtnie poznam pana do 55 lat. Tel Kawaler 35 lat bez na³ogów uczciwy, domator, pozna Pani¹ w wieku lat, która pragnie sta³ego zwi¹zku. Tel ODDAM P³yty wiórowe zu yte. Tel W dobrym stanie drewniane okna po rozbiórce. Bralin. Tel Gruz. Kaliszkowice. Tel Meble kuchenne, 4 fotele, ³awê i telewizor. Tel , du e psy roczny i 2-letni. Tel Psa, bia³y Terier, dla rodziny bez dzieci. Tel W dobre rêce ma³e szczeniaki po suczce labradorce. Tel Wózek 2w1 g³êboki z spacerówk¹ kolor zielony. Tel Sprzedam rozsiewacz nawozu Rauch 600 l. Tel Sprzedam krowê zacielon¹. Tel Rozdrabniarkê elektryczn¹ do ga³êzi. Tel P³ug 4 skibowy, obrotowy, zachodni. Tel Sprzedam 2 klacze roczne, Kare z odmianami. Tel Drewno kominkowe. Tel Ladê ch³odnicz¹ JUKA 150/110, giête szyby, stan b. dobry. Tel U ywane ubranka na dziewczynkê cm, cena od 1 z³ do 5 z³ za sztukê. Tel Korê z ziemi¹ pod iglaki. Tel Drewno opa³owe, d¹b, buk, sosna, sezonowane 120 z³/m3. Kêpno, tel Tanio drewno odpadowe sosnowe, mo liwoœæ dowozu. Tel Rower niemiecki Ikarus, nieu ywany, stan idealny, cena 2000 z³, aluminiowy. Tel Sprzedam siewnik zbo owym z agregatem biernym 3 m, zachodni. Tel Sprzedam owies i pszen yto na paszê. Tel Sprzedam dwurzêdówkê do ziemniaków i dwuko³ówkê, przyczepê. Tel Sprzedam rozrzutnik Forschmit, T-088, rozrzutnik tandem. Tel Sprzedam prasê zwijaj¹c¹ Sipma, bale 120x120. Tel Pompê do wody WP80-BASS, sprawkê transformatorow¹ praz przystawkê do ci¹gnika C-360. Tel Sprzedam piec do suszarni zbo owej 60 Sprzedam Wat ³¹kowy i siano w kostkach. Tel Kupiê prosiêta oraz rozrzutnik tandem 6 ton. Tel Sprzedam p³ug 4 skibowy Grudzi¹dz, sieczkarniê Akpil 98 polska cena 1300 z³.. Tel Sprzedam Ursus C-360, 81 r., 4 opony nowe, akumulatory, ³adowacz Tur T 261 po wymianie pompy i rozdzielacza (wzmocnione), cena z³. Tel Sprzedam ci¹gnik Zetor 10145, stan idealny. Tel Sprzedam ci¹gnik Bia³oruœ 77 r., bez kabiny, akumulatora i œwiate³, mo liwoœæ rejestracji. Tel

18 ROZMAITOŒCI 19 IV LIGA KKS Kalisz - Gostyñ 5:0 Racot - Pêpowo 1:2 S³upca - Ostrzeszów 0:3 Wolsztyn - Mroczeñ 0:0 Go³uchów - Ko³o 1:0 Œlesin - Koœcian 2:1 KoŸmin Wlkp. - Leszno 3:2 Kobylin - Konin 0:0 1.LKS Œlesin :20 2.KKS 1925 Kalisz :20 3.D¹broczanka Pêpowo :17 4.Polonia 1912 Leszno :21 5.Obra 1912 Koœcian :21 6.Victoria Ostrzeszów :35 7.KS Górnik Konin :27 8.SKP S³upca :26 9.Olimpia Ko³o :35 10.PKS Racot :33 11.Piast Kobylin :33 12.Bia³y Orze³ KoŸmin W :49 13.Grom Wolsztyn :44 14.LKS Go³uchów :36 15.Orze³ Mroczeñ :51 16.Kania Gostyñ :41 OKRÊGÓWKA Opatówek - Dobrzyca 0:0 Kobyla Góra - KoŸminek 2:1 Kalisz - Odolanów 1:0 Janków Przyg. - Skarszew 1:4 Kêpno - Trêbaczów 3:0 Nowe Skalm. - Czarnylas 4:0 Pleszew - Krotoszyn 2:1 Gorzyce Wielkie - Czekanów 2:1 1.Polonia Kêpno :15 2.Pogoñ Nowe Skalm :18 3.Zefka Kobyla Góra :23 4.Stal Pleszew :22 5.Pogoñ Trêbaczów :31 6.Astra Krotoszyn :29 7.Gorzyczanka Gorzyce W :34 8.KS Opatówek :30 9.Odolanovia Odolanów :33 10.LKS Czarnylas :41 11.KS Victoria Skarszew :41 12.Czarni Dobrzyca :40 13.Barycz Janków Przyg :50 14.Prosna Kalisz :38 15.GOS Zieloni KoŸminek :58 16.Piast Czekanów :37 A KLASA Mikorzyn - Rychtal-Skor. 5:3 Trzcinica - Doruchów 1:2 Olszowa - Czajków 5:1 Grabów - Jankowy 1:0 S³upia - Laski 1:0 Ostrów Wlkp. - êka Opat. 2:3 Bralin - Rogaszyce 4:2 1.Stra ak S³upia :24 2.LZS Trzcinica :28 3.LKS Jankowy :25 4.Pelikan Grabów :25 5.LZS Olszowa :32 6.LZS Doruchów :36 7.Sokó³ Bralin :37 8.Victoria Laski :30 9.Zawisza êka Opat :35 10.LZS Mikorzyn :51 11.LZS Czajków :46 12.KS Rogaszyce :38 13.GKS Rychtal-Skor :48 14.Zêbców Ostrów W :62 B KLASA GRUPA III Wtórek - Droszew 5:2 Wierzbno - Wysocko Wielkie 2:1 Mikstat - KuŸnica Grab. 2:1 Chynowa - Godziesze 4:2 1.Czarni Wierzbno :16 2.Masovia Kraszewice :19 3.LZS Chynowa :18 4.LZS Godziesze :23 5.Soko³y Droszew :25 6.Lilia Mikstat :30 7.Orze³ Wysocko Wielkie :23 8.LZS KuŸnica Grab :36 9.Tarchalanka Tarcha³y W :31 10.LKS Wtórek :49 GRUPA IV Rojów - Kierzno 2:4 Grêbanin - Opatów 4:1 Kr¹ kowy - Siedlików 1:6 Hanulin - Ostrówiec 6:2 1.KS Hanulin :16 2.Wielkopolanin Siem :15 3.GKS Grêbanin :15 4.P³omieñ Opatów :12 5.LZS Siedlików :27 6.Ajax Rojów :36 7.Zryw Kierzno :24 8.LZS Ostrówiec :22 9.KP Kr¹ kowy :53 SPLENDORY DLA PLASTYKÓW Hanna Stanis³awska Szeœæ podopiecznych pracowni plastycznej Ostrzeszowskiego Centrum Kultury znalaz³o siê w gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu,,Skrzydlaty Œwiat, zorganizowanego przez Wawerskie Centrum Kultury w Warszawie. Najwiêkszy sukces odnios³a Hanna Stanis³awska, która zwyciê y³a w kategorii wiekowej lat. W tej samej kategorii, drugie miejsce zajê³a Anna Chudziñska. Druga, ale w kategorii 7-9 lat, by³a Ma³gorzata Pilarczyk. Wyró - nienie przyznano natomiast Milenie Widerskiej. I wreszcie kategoria lat. W tym przypadku, na trzecim miejscu znalaz³a siê Wiktoria Antonie- Milena Widerska Ma³gorzata Pilarczyk wicz, a wyró nienie uzyska³a Klaudia Niemiec. Zgodnie z has³em przewodnim konkursu, prace ukazuj¹ ró ne gatunki ptaków i lataj¹cych ssaków w ich naturalnym œrodowisku. REK Anna Chudziñska Wiktoria Antoniewicz Klaudia Niemiec KOMITET ORGANIZACYJNY OBCHODÓW 75. ROCZNICY ZBRODNI KATYÑSKIEJ W OSTRZESZOWIE Zaprasza mieszkañców Ziemi Ostrzeszowskiej na uroczystoœæ upamiêtniaj¹c¹ dwie wielkie tragedie narodowe: Zbrodniê Katyñsk¹ i Katastrofê Smoleñsk¹. Uroczystoœæ odbêdzie siê na Rynku w Ostrzeszowie w dniu 15 kwietnia 2015 roku PROGRAM UROCZYSTOŒCI godz Msza œw. w intencji ofiar Zbrodni Katyñskiej i Katastrofy Smoleñskiej, apel pamiêci, salwa honorowa, z³o enie kwiatów pod Obeliskiem Golgoty Wschodu W uroczystoœci wezm¹ udzia³: Kompania honorowa 16. jarociñskiego batalionu remontu lotnisk Orkiestra Reprezentacyjna Si³ L¹dowych z Wroc³awia Udzia³ w uroczystoœciach pozwoli oddaæ czeœæ tym, którzy zdradzeni i zamordowani oddali ycie za woln¹ Polskê oraz tym, którzy w drodze na uroczystoœci upamiêtniaj¹ce 70. rocznicê sowieckiej zbrodni ludobójstwa zginêli w katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem. Dajmy œwiadectwo pamiêci ofiarom tych tragicznych wydarzeñ. Organizatorzy KINA OSTRZESZÓW - PIAST 3D,,KOPCIUSZEK 14 kwietnia godz.15:30 15 kwietnia godz.17:00 16 kwietnia godz.15:30 W Kopciuszku poznajemy losy m³odej Elli, córki kupca, który po œmierci jej matki ponownie siê eni. Chc¹c wesprzeæ kochaj¹cego ojca, dziewczyna z radoœci¹ przyjmuje pod dach rodzinnego domu macochê i jej córki: Anastazjê i Gryzeldê. Jednak kiedy ojciec niespodziewanie umiera, Ella jest zdana na ³askê i nie³askê zazdrosnej i bezwzglêdnej nowej rodziny. Ostatecznie zostaje zdegradowana do roli s³u ¹cej, wiecznie umorusanej i pogardliwie zwanej Kopciuszkiem...,,SZYBCY I WŒCIEKLI 7 14 kwietnia godz. 17:30 i 20:00 15 kwietnia godz. 19:15 16 kwietnia godz. 17:30 i 20:00 Za ka dym razem twórcy filmu staraj¹ siê przebiæ efekty poprzedniej czêœci, tak bêdzie i tym razem zw³aszcza e motywem przewodnim filmu bêdzie zemsta. Tyle e ta nie bêdzie s³odka, a wyrafinowana, brutalna i skuteczna Ian Shaw planuje pomœciæ œmieræ brata Owena.,,ZE WSZYSTKICH SI 17 kwietnia godz.17:30 18 kwietnia godz.17:00 19 kwietnia godz.17:00 21 kwietnia godz.17:30 22 kwietnia godz.17:30 23 kwietnia godz.17:30 Julien, jak ka dy nastolatek, marzy o przygodach i mocnych wra eniach, które dla osoby niepe³nosprawnej s¹ trudne do realizacji. By osi¹gn¹æ swój cel, osiemnastolatek namawia swego ojca do wspólnego startu w triatlonie IRONMAN w Nicei. Jedna z najtrudniejszych konkurencji sportowych na nowo zbli a rodzinê rozpadaj¹c¹ siê pod ciê arem kalectwa syna. Wspierani przez najbli - szych oraz grono przyjació³ ojciec i syn podejmuj¹ niewiarygodnie trudne wyzwanie - tygodnik lokalny AKCJE: Ostrzeszów, ul. Piekary 6, tel , Kêpno, ul. Koœcielna 3, tel Redaktor naczelny: Jerzy Biñczak (tel ) Redaguje zespó³: Konrad Niemiec, Joanna Woliñska, Joanna Lewek, Adam Flak, Monika Szymoniak Druk: Agora SA oddzia³ w Pile, ul. Krzywa 35 Wydawca: JUR-PRESS - Jerzy Biñczak, Ostrzeszów, ul. Piekary 6 Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania. Cena gazety na ok³adce (w tym 8% VAT)

19 20 ROZMAITOŒCI BARAN 21.III - 20.IV Przybêdzie ci energii i entuzjazmu. Zyskasz wiêcej pewnoœci siebie i bêdziesz odwa niej postêpowa³. Masz teraz zapewne g³owê pe³n¹ planów, zechcesz coœ zmieniaæ, naprawiaæ. Ale rysuje siê przed tob¹ jeden bardzo wa ny cel i w³aœnie on powinien byæ na twoim celowniku. Pamiêtaj, eby nie rozmieniaæ siê na drobne, bo siê narobisz, a efekty bêd¹ nik³e. BYK 21.IV - 20.V atwe zwyciêstwa nie bêd¹ ci smakowaæ. Jeœli jesteœ niezadowolony ze swego zwi¹zku, to znaczy, e najwy szy czas na zmiany. Wszystko wskazuje na to, e ju d³ugo ze sob¹ nie wytrzymacie, chyba, e chcecie siê jeszcze tak dalej boksowaæ. Za to fortuna bêdzie dla ciebie ³askawa. Twoje akcje wzrosn¹, i to w wielu dziedzinach. BLIŸNIÊTA 21.V - 20.VI Bêdziesz mia³ teraz du o si³y i energiê do wprowadzania zmian w ycie. Co sobie pomyœlisz czy zamarzysz, to wkrótce osi¹gniesz. Masz wielk¹ szansê, by sercowe sprawy ukszta³towaæ na swoj¹ miarê. W sta³ych zwi¹zkach zacieœni¹ siê wiêzy i bêdzie zmys³owo. A jeœli jesteœ singlem, to w twoim otoczeniu zajd¹ zmiany, które bêd¹ sprzyja³y uczuciom. RAK 21.VI - 21.VII Na fali optymizmu mo esz siê teraz ³atwo zakochaæ. Na dodatek wybierzesz sobie do tego kogoœ, z kim mo esz prze ywaæ wielk¹ przygodê przez ca³e ycie. To czas prezentów i podarunków. Byæ mo e i ty coœ piêknego dostaniesz, lecz pomyœl przede wszystkim o tym, co ty mo esz komuœ bliskiemu sprezentowaæ. LEW 21.VII - 20.VIII Problemy, które mia³eœ ostatnio, ju wkrótce siê skoñcz¹. Odetchniesz i z³apiesz wiatr w agle. Nie bêdziesz ju musia³ dmuchaæ na zimne. Mo esz wreszcie wyluzowaæ i zostawiæ sprawy zawodowe i domowe swojemu biegowi. Zrezygnuj z nadmiernych ambicji, bo mog¹ ciê wpêdziæ w k³opoty. Na szczególne sukcesy mog¹ liczyæ osoby, które robi¹ coœ dobrego... WASZE BOBASY Maja, córka Joanny i Zbigniewa Sowiñskich z Bledzianowa, ur r. o godz , waga 2800 g., d³. 53 cm. Adam, syn Karoliny Pluteckiej i Mariusza Gandeckiego z Ostrzeszowa, ur r. o godz , waga 3130 g., d³. 53 cm. PANNA 21.VIII - 20.IX Mniej myœl o pieni¹dzach, a pozwól sobie na wiêcej romantyzmu. Nie stracisz na tym, wrêcz zyskasz. Przynajmniej podziw ze strony wa nej dla ciebie osoby. Zrezygnuj z wygórowanych wymagañ finansowych ze strony swojego partnera lub partnerki, bo uzna, e jesteœ wyrachowana. I zacznie rozgl¹daæ siê za kimœ innym. Spotkasz kogoœ, kto jest g³odny romansów. WAGA 21.IX - 20.X Najbli sze dni przynios¹ bardzo dobre okazje w interesach, na uczelni lub w szkole. Problemy bêd¹ siê same rozwi¹zywaæ. Jeœli prowadzisz biznes, to dzia³aj raczej ostro nie. Warto skorzystaæ z pomocy profesjonalnych doradców. Lepiej podtrzymywaæ znajomoœæ z kimœ, kogo niedawno pozna³eœ i masz wra enie, e jest tob¹ zainteresowany. Dominika, córka Katarzyny Nowak i Roberta Domañskiego z Olszyny, ur r. o godz , waga 2980 g., d³. 53 cm. SKORPION 21.X - 21.XI Mo esz teraz liczyæ na swoj¹ drug¹ po³owê. Jeœli bêdzie ci smutno, to ciê rozweseli, a jeœli spotkaj¹ ciê jakieœ trudnoœci, to ciê z nich wyci¹gnie. Widaæ, e nadajecie na tych samych falach i jesteœcie dla siebie niczym przystañ, do której przybija siê na odpoczynek. Pomo e ci nabraæ dystansu do niektórych spraw, ale tak e wyci¹gnie ciê w miejsce pe³ne wra eñ. STRZELEC 22.XI - 21.XII Zaczniesz dzia³aæ na wyczucie, ale sukces masz murowany w wielu dziedzinach. W pracy poczujesz jak rosn¹ ci skrzyd³a, bêdziesz chwalony i podziwiany. Odczujesz ulgê finansow¹ i bêdziesz sobie móg³ pozwoliæ na wiêksze wydatki, a mo e nawet zaci¹gniesz kredyt i zechcesz zainwestowaæ. Nie martw siê pora kami, bo bêd¹ krótkotrwa³e i wkrótce siê odkujesz. KOZIORO EC 22.XII - 20.I Jeœli weÿmiesz za du o spraw na g³owê, to mo esz siê lekko pogubiæ. Lepiej ustal priorytety i trzymaj siê tego, co jest dla ciebie wa ne. Planety zadbaj¹ o sprawy sercowe. Jeœli czujesz siê osamotniony lub rozczarowany, to wkrótce znajdziesz pocieszenie w czyichœ czu³ych ramionach. Zdarzy siê wam wyj¹tkowa bliskoœæ a nawet coœ, co jest zupe³nie wyj¹tkowe. WODNIK 21.I - 18.II Jeœli nadejd¹ jakieœ zmiany, to mog¹ byæ wyj¹tkowo mi³e. Szykuje siê niespodziewana randka, dostaniesz dowody sympatii od kogoœ, kogo i ty darzysz uczuciem albo przyjd¹ obiecuj¹ce propozycje. Poradzisz sobie z kimœ, kto do tej pory sprawia³ ci k³opoty, psu³ ci nerwy i wywo³ywa³ awantury. Pamiêtaj, e bez pokonywania przeszkód nie ma rozwoju. RYBY 19.II - 20.III Poznasz kogoœ, kto ciê zafascynuje. Uwa aj jednak, bo twoja wyobraÿnia mo e ci zafa³szowaæ rzeczywisty obraz. Lepiej siê zastanów i powa nie rozwa, ile w tym uczuciu jest twoich wizji, wyobra eñ i yczeñ, a ile cz³owieka z krwi i koœci. W pracy bêdziesz taki sprytny, e kogoœ wywiedziesz w pole. Ktoœ jednak bêdzie ci dzia³a³ na nerwy i wci¹ krytykowa³. Nie daj siê sprowokowaæ, zignoruj te bezsensowne zaczepki.

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r. ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA NR... świetlicy wiejskiej w..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA NR... świetlicy wiejskiej w.. UMOWA UDOSTĘPNIENIA NR... świetlicy wiejskiej w.. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.99.2015 Burmistrza Skwierzyny z dnia 9 lipca 2015 r.. Wzór A w przypadku pobrania kaucji Zawarta w dniu... w... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KARAWANINGOWA JASNA GÓRA 12-13.04.2014

II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KARAWANINGOWA JASNA GÓRA 12-13.04.2014 II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KARAWANINGOWA JASNA GÓRA 12-13.04.2014 Część A dla załogi Program spotkania: SOBOTA 10.00-13.30 zlot załóg na parkingu przy Jasnej Górze sektory D,E,F 14.00 Msza św. i powitanie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 1) Rekrutacja na rok

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Nowa Ja, zwany dalej Programem, jest Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241- 26-51

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7 /15. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. z dnia 29 grudnia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7 /15. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. z dnia 29 grudnia 2015 r. O-R.0012.13.2015.MS Godzina rozpoczęcia 11.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol PROTOKÓŁ NR 7 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 grudnia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach I. Zasady ogólne 1. Instrukcja niniejsza, zwana dalej Instrukcją, określa szczegółowe zasady i tryb postępowania z dokumentacją w Wielkopolskim Związku

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 4980

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 4980 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 4980 UCHWAŁA Nr 267/XXIX/13 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zał. 1 do Regulaminu Świetlicy PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej: 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia

Bardziej szczegółowo