Praktyczny kurs Visual Basic.NET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyczny kurs Visual Basic.NET"

Transkrypt

1 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE Praktyczny kurs Visual Basic.NET Autor: Bogdan Czogalik ISBN: Format: B5, stron: 408 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWO CIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA FRAGMENTY KSI EK ONLINE Visual Basic.NET jeden z najbardziej uniwersalnych i popularnych jêzyków programowania s³u y do tworzenia wszelkiego rodzaju programów: edytorów tekstu i grafiki, aplikacji internetowych dzia³aj¹cych w przegl¹darkach, baz danych, gier i wielu innych. Utworzone w jêzyku Visual Basic.NET programy mo na uruchamiaæ nie tylko w tradycyjnych komputerach stacjonarnych i przeno nych, ale tak e w palmtopach. Wielk¹ zalet¹ jêzyka Visual Basic.NET jest to, e jest sk³adnikiem pakietu programistycznego Visual Studio.NET, dziêki któremu programista ma do dyspozycji bogaty zestaw narzêdzi u³atwiaj¹cych tworzenie programów. Niniejsza ksi¹ ka przeznaczona zarówno dla pocz¹tkuj¹cych, jak i do wiadczonych programistów wyja nia krok po kroku, jak tworzyæ programy przy u yciu narzêdzi jêzyka Visual Basic.NET. Ksi¹ ka omawia m.in.: Oko³o 30 formantów, czyli komponentów, z których tworzy siê programy Klasy, struktury oraz interfejsy Sk³adowe klas i struktur: pola (zmienne i sta³e), tablice, metody i w³a ciwo ci Standardowe elementy okien programów, takie jak menu i paski narzêdzi Standard graficzny GDI+ Dostêp do folderów i plików Do³¹czony CD-ROM zawiera kod ród³owy gry planszowej Irys oraz kilkunastu innych programów omówionych w ksi¹ ce. Tworzenie programów nigdy nie by³o ³atwiejsze. Wydawnictwo Helion ul. Chopina Gliwice tel. (32) Ksi¹ ka dla pocz¹tkuj¹cych i do wiadczonych programistów Opisuje jeden z najpopularniejszych jêzyków programowania atwe tworzenie programów z komponentów Wiele przyk³adów i wskazówek

2 Spis treści Wprowadzenie...n...n 9 Rozdział 1. Kalendarz Twój pierwszy program Tworzenie pakietu...p...p Tworzenie projektu...p...p...16 Formularze...p...p Dodanie formularza do projektu...p...17 Zmiana właściwości formularza...p...18 Formanty...p...p Dodanie formantu do formularza...p...21 Zmiana właściwości formantu...p...22 Kod programu Kalendarz...p...24 Program Kalendarz w działaniu...p...26 Rozdział 2. Visual Basic.NET od podszewki...n Metody...p...p Tworzenie metody, która nie zwraca wartości i nie ma zestawu parametrów...35 Tworzenie metody, która nie zwraca wartości i ma zestaw parametrów...35 Tworzenie metody, która zwraca wartość i nie ma zestawu parametrów...36 Tworzenie metody, która zwraca wartość i ma zestaw parametrów...37 Tworzenie metody, która ma więcej niż jedną wersję...37 Zmienne...p...p Dostęp do składowych klas...p...43 Składowa instancyjna...p...43 Składowa współdzielona...p...45 Właściwości...p...p Tworzenie właściwości do zapisu i do odczytu...p...48 Tworzenie właściwości tylko do zapisu...p...49 Tworzenie właściwości tylko do odczytu...p...50 Kontrola przepływu programu...p...51 Instrukcja For Next...p...51 Instrukcja Do Loop...p...53 Instrukcja While End While...p...56 Instrukcja If Then Else...p...57 Instrukcja Select Case...p...58 Instrukcja Try...Catch...Finally...p...60 Instrukcja Exit...p...p...61 Instrukcja Return...p...p...65 Stałe...p...p Enumeracje...p...p

3 4 Praktyczny kurs Visual Basic.NET Tablice...p...p Tablica jednowymiarowa...p...70 Metody i właściwości klasy Array...p...75 Metoda Clear...p...p...76 Metoda Copy...p...p...77 Metoda IndexOf...p...p...81 Metoda LastIndexOf...p...82 Metoda Reverse...p...p...84 Metoda Sort...p...p...87 Metoda GetLowerBound oraz metoda GetUpperBound...90 Metoda GetLength...p...p91 Właściwość Length...p...92 Właściwość Rank...p...p..93 Tablice a metody...p...p Tworzenie metody, która zwraca tablicę wartości i nie ma zestawu parametrów...95 Tworzenie metody, która zwraca tablicę wartości i ma zestaw parametrów...96 Tworzenie metody z parametrem, do którego można przekapzać dowolną liczbę wartości...p...98 Tablica wielowymiarowa...p...99 Tablica tablic...p...p Metoda rekurencyjna...p...p.109 Metoda służąca do tworzenia komunikatów...p Metoda Main...p...p Tworzenie metody Main...p Program z metodą Main w działaniu...p Dwa sposoby przekazywania wartości do parametrów...p120 Klasy...p...p Klasa bazowa a klasa potomna...p Klasa finalna...p...p Konstruktor klasy...p...p138 Formularz i formant jako instancje klasy...p Interfejsy...p...p Struktury...p...p Zbiory komponentów...p...p155 Przegląd operatorów...p...p..157 Zestaw operatorów do wykonywania działań arytmetycznych Zestaw operatorów do przypisywania wartości do zmiennej lub właściwości Zestaw operatorów do porównywania wyrażeń...p Zestaw operatorów do łączenia łańcuchów znaków Zestaw operatorów do wykonywania operacji logicznych Zestaw dodatkowych operatorów...p Regiony w plikach z kodem źródłowym...p Rozdział 3. Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami Tworzenie programu Zdarzenia...p Formularz programu Zdarzenia...p Kod potrzebny do uruchomienia programu Zdarzenia Formant A...p...p Formant B...p...p Formant C...p...p Kod potrzebny do uruchomienia metod UtwórzFormantB oraz UtwórzFormantC tworzących formanty...p Program Zdarzenia w działaniu...p Sygnatury metod dołączanych do zdarzeń formularzy i formantów...171

4 Spis treści 5 Rozdział 4. Matematyka...n Metoda Abs...p...p Metoda Sign...p...p Metoda Floor...p...p Metoda Ceiling...p...p Metoda Min...p...p Metoda Max...p...p Metoda Pow...p...p Metoda Sqrt...p...p Metoda Round...p...p...18 Metoda Log10...p...p Metoda Log...p...p Metoda Sin...p...p Metoda Cos...p...p Metoda Tan...p...p Metoda Sinh...p...p Metoda Cosh...p...p Metoda Tanh...p...p Stała PI...p...p Stała E...p...p Rozdział 5. Tekst...n Metoda Compare...p...p Metoda Equals...p...p Metoda Concat...p...p Metoda Format...p...p Metoda Join...p...p Pole Empty...p...p Metoda Split...p...p Metoda ToLower...p...p Metoda ToUpper...p...p Właściwość Length...p...p Właściwość Chars...p...p Metoda Substring...p...p Metoda Insert...p...p Metoda Replace...p...p Metoda Remove...p...p Lokalizacja programów...p Formularz programu Plus...p Formanty programu Plus...p Pliki z materiałami pomocniczymi programu Plus...p211 Kod programu Plus...p Program Plus w działaniu...p Identyfikatory języków...p Nazwy plików RESX...p Rozdział 6. Daty i godziny...n Właściwość Now...p...p Właściwość UtcNow...p...p.221 Właściwość Today...p...p Metoda Parse...p...p Metoda DaysInMonth...p Metoda IsLeapYear...p...p Właściwość DayOfWeek...p...225

5 6 Praktyczny kurs Visual Basic.NET Właściwość DayOfYear...p Metoda New (konstruktor klasy Date)...p Konwersja dat i godzin na łańcuchy znaków...p Metoda ToLongDateString...p Metoda ToShortDateString...p Metoda ToLongTimeString...p Metoda ToShortTimeString...p Właściwość Day...p...p Właściwość Month...p...p Właściwość Year...p...p Właściwość Hour...p...p Właściwość Minute...p...p Właściwość Second...p...p Metoda AddDays...p...p Metoda AddMonths...p...p Metoda AddYears...p...p Metoda AddHours...p...p Metoda AddMinutes...p...p..240 Metoda AddSeconds...p...p.241 Rozdział 7. Dostęp do folderów i plików...n Klasa Directory...p...p Metoda GetLogicalDrives...p Metoda GetDirectories...p Metoda GetFiles...p...p..247 Metoda CreateDirectory...p Metoda Exists...p...p Metoda Delete...p...p Metoda Move...p...p Metoda GetCreationTime...p Metoda GetLastAccessTime...p Metoda GetLastWriteTime...p Metoda SetCreationTime...p Metoda SetLastAccessTime...p Metoda SetLastWriteTime...p Klasa File...p...p Metoda Exists...p...p Metoda Delete...p...p Metoda Move...p...p Metoda Copy...p...p Metoda GetCreationTime...p Metoda GetLastAccessTime...p Metoda GetLastWriteTime...p Metoda SetCreationTime...p Metoda SetLastAccessTime...p Metoda SetLastWriteTime...p Zapisywanie danych do plików i odczytywanie danych z plików Klasa FileStream...p...p.270 Klasa StreamWriter...p Klasa StreamReader...p Klasa BinaryWriter...p Klasa BinaryReader...p...276

6 Spis treści 7 Rozdział 8. Kolory i grafika...n Kolory...p...p Struktura Color...p...p Tworzenie programu Kolory...p Program Kolory w działaniu...p Grafika...p...p Struktura Point...p...p Struktura Rectangle...p Klasa Pens...p...p Klasa Brushes...p...p Klasa Font...p...p Klasa Icon...p...p Metoda DrawRectangle...p Metoda FillRectangle...p Metoda DrawEllipse...p Metoda FillEllipse...p Metoda DrawPie...p...p.295 Metoda FillPie...p...p Metoda DrawArc...p...p297 Metoda DrawLine...p Metoda DrawCurve...p Metoda DrawClosedCurve...p Metoda FillClosedCurve...p Metoda DrawPolygon...p Metoda FillPolygon...p Klasa SolidBrush...p...p306 Klasa HatchBrush...p Klasa TextureBrush...p Klasa LinearGradientBrush...p Klasa PathGradientBrush...p Klasa Pen...p...p Metoda DrawString...p Metoda DrawImage...p Metoda DrawIcon...p Rozdział 9. Standardowe elementy okien programów Formularz A i jego formanty...p Formant TextBox...p...p324 Formant ListBox...p...p.324 Formant ComboBox...p Formant DomainUpDown...p Formant NumericUpDown...p Formant DateTimePicker...p Formant GroupBox...p Formant RadioButton...p Formant CheckBox...p Formant Label...p...p Formant Button...p...p Kolejność klawisza Tab...p Kod formularza A...p...p Formularz B i jego formanty...p Formant ToolTip...p...p.334 Formant MainMenu...p Formant ContextMenu...p...337

7 8 Praktyczny kurs Visual Basic.NET Formant ImageList...p Formant ToolBar...p...p.339 Formant StatusBar...p Formant ProgressBar...p Formant Button...p...p Kod formularza B...p...p Formularz C i jego formanty...p Formant TreeView...p Formant ListView...p Formant Splitter...p...p..349 Formant ImageList...p Kod formularza C...p...p Formanty do tworzenia standardowych elementów okien programów w działaniu Rozdział 10. Tworzenie programów z formantów Tworzenie programu Zegar...p Formularz programu Zegar...p Formanty programu Zegar...p Kod programu Zegar...p Program Zegar w działaniu...p Tworzenie programu Czas...p Formularz programu Czas...p Formanty programu Czas...p Kod programu Czas...p Program Czas w działaniu...p Tworzenie programu Alarm...p Formularz programu Alarm...p Formanty programu Alarm...p Kod programu Alarm...p Program Alarm w działaniu...p Tworzenie programu Irys...p Formularz programu Irys...p Formanty programu Irys...p Kod programu Irys...p Program Irys w działaniu...p Skorowidz...n...n

8 Rozdział 3. Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami Visual Basic.NET służy do tworzenia programów sterowanych zdarzeniami, czyli takich, które wykonują zadania w odpowiedzi na zdarzenia wywoływane przez użytkownika, system operacyjny lub inny program. Zdarzenia odgrywają kluczową rolę w programowaniu. Ilekroć użytkownik przesuwa mysz, naciska klawisz lub naciska przycisk myszy, zachodzi zdarzenie rejestrowane przez system operacyjny i aktywny program. Formularz i większość formantów udostępnia zestaw zdarzeń. Tworząc program, programista dołącza metody do wybranych zdarzeń. Jeżeli na przykład programista dołączył metodę do zdarzenia formantu, metoda jest wykonywana ilekroć zachodzi zdarzenie formantu, czyli ilekroć użytkownik klika formant. Metoda, która ma zostać dołączona do zdarzenia, nie może zwracać wartości i musi posiadać sygnaturę odpowiednią dla tego zdarzenia. Jest kilka sposobów dołączania metody do zdarzenia. To, w jaki sposób dołączamy metodę do zdarzenia, zależy od tego, w jaki sposób tworzymy obiekt, który udostępnia to zdarz.enie. Tworzenie programu Zdarzenia Uruchom Visual Studio.NET, utwórz pakiet i zapisz go pod nazwą Zdarzenia, a następnie dodaj do niego projekt języka Visual Basic i zapisz go pod nazwą Zdarzenia. Formularz programu Zdarzenia Program Zdarzenia będzie składał się z jednego formularza..

9 164 Praktyczny kurs Visual Basic.NET 1. Do projektu Zdarzenia dodaj formularz i zapisz go pod nazwą Zdarzenia.vb. 2. Aby otworzyć arkusz właściwości, z menu View wybierz pozycję Properties Window. Upewnij się, że formularz Zdarzenia jest otwarty w oknie projektowym i kliknij jego pasek tytułu, aby go wybrać. 3. W arkuszu właściwości właściwość formularza ustaw na wartość, właściwość na wartość, właściwość na wartość, właściwość na wartość, właściwość na wartość, a właściwość na wartość. 4. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Kod potrzebny do uruchomienia programu Zdarzenia Aby można było uruchomić program Zdarzenia, musi on po.siadać metodę. 1. Wyświetl okno Solution Explorer (w tym celu z menu View wybierz pozycję Solution Explorer). 2. Aby otworzyć edytor kodu formularza Zdarzenia, zaznacz jego nazwę w oknie Solution Explorer i z menu View wybierz pozycję Code. Edytor kodu zawiera kod wygenerowany przez Visual Ba.sic.NET potrzebny do utworzenia formularza Zdarzenia. Większość tego kodu jest ukryta wewnątrz regionu. 3. Powyżej wiersza kodu wpisz kod przedstawiony na wydruku 3.1. Wydruk 3.1. Kod umieszczony przed definicją klasy Zdarzenia 4. Wewnątrz klasy poniżej wiersza kodu dodaj kod metody przedstawiony na wydruku 3.2. Wydruk 3.2. Kod metody Main programu Zdarzenia Metoda, punkt startowy programu Zdarzania, wyświetla formul.arz Zdarzenia. 5. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All.

10 Rozdział 3. Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami 165 Formant A Teraz do formularza Zdarzenia dodamy formant, posługując się wskaźnikiem myszy, a następnie do jego zdarzenia dołączymy metodę, korzystając z instrukcji. Dodanie formantu 1. Wyświetl formularz Zdarzenia w oknie projektowym w tym celu w oknie Solution Explorer zaznacz nazwę formularza Zdarzenia i z menu View wybierz pozycję Designer. 2. Do formularza Zdarzenia dodaj formant w tym celu kliknij ikonę reprezentującą formant w oknie Toolbox, umieść wskaźnik myszy nad formularzem, naciśnij lewy przycisk myszy, a następnie. narysuj prostokąt w formularzu. Formant służy do uruchamiania akcji lub zbioru akcji. 3. Aby otworzyć arkusz właściwości, z menu View wybierz pozycję Properties Window. 4. Wybierz (kliknij) dodany do formularza Zdarzenia formant i w arkuszu właściwości ustaw jego właściwość na wartość, właściwość na wartość, właściwość na wartość, właściwość na wartość, a właściwość na wartość. 5. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Metoda dołączona do zdarzenia 1. Wyświetl edytor kodu formularza Zdarzenia w tym celu w oknie Solution Explorer zaznacz nazwę formularza Zdarzenia i z menu View wybierz pozycję Code. 2. Wewnątrz klasy poniżej innych metod dodaj kod metody przedstawiony na wydruku 3.3. Wydruk 3.3. Kod metody A dołączonej do zdarzenia Click formantzu btna

11 166 Praktyczny kurs Visual Basic.NET Formant B Metoda jest dołączona do zdarzenia formantu, o czym świadczy instrukcja kończąca nagłówek tej metody. Instrukcja pozwala dołączyć metodę do wybranego zdarzenia formul.arza lub formantu. Składnia instrukcji : Kod umieszczony wewnątrz metody korzysta z metody klasy do wyświetlenia okna komunikatu z tekstem, tytułem, pr.zyciskiem oraz ikoną. 3. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Teraz do formularza Zdarzenia dodamy drugi formant, pisząc kod wewnątrz klasy, a następnie do jego zdarzenia dołączymy metodę, korzystając z instrukcji. Dodanie formantu 1. Wyświetl edytor kodu formularza Zdarzenia w tym celu w oknie Solution Explorer zaznacz nazwę formularza Zdarzenia i z menu View wybierz pozycję Code. 2. Wewnątrz klasy poniżej innych metod dodaj kod przedstawiony na wydruku 3.4. Wydruk 3.4. Kod tworzący formant btnb Jeżeli za pomocą kodu chcesz utworzyć formant, by potem do jego zdarzenia dołączyć metodę korzystając z instrukcji, najpierw musisz zadeklarować zmienną (typ danych ) korzystając ze słowa kluczowego (formant zostaje utworzony dopiero wewnątrz metody ):

12 Rozdział 3. Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami 167 Metoda zawiera: wiersz kodu, który tworzy instancję klasy, czyli formant : siedem wierszy kodu ustawiających właściwości formantu. (w przypadku dodawania formantu do formularza za pomocą wskaźnika my.szy właściwości te ustawia się w arkuszu właściwości): oraz wiersz kodu dodający formant do zbioru formantów formularza: 3. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Metoda dołączona do zdarzenia 1. Wyświetl edytor kodu formularza Zdarzenia w tym celu w oknie Solution Explorer zaznacz nazwę formularza Zdarzenia i z menu View wybierz pozycję Code. 2. Wewnątrz klasy poniżej innych metod dodaj kod metody przedstawiony na wydruku 3.5. Wydruk 3.5. Kod metody B dołączonej do zdarzenia Click formantzu btnb Metoda jest dołączona do zdarzenia formantu, o czym świadczy instrukcja kończąca nagłówek tej metody. Kod umieszczony wewnątrz metody korzysta z metody klasy do wyświetlenia okna komunikatu z tekstem, tytułem, pr.zyciskiem oraz ikoną. 3. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All.

13 168 Praktyczny kurs Visual Basic.NET Formant C Teraz do formularza Zdarzenia dodamy trzeci formant, pisząc kod wewnątrz klasy, a następnie do jego zdarzenia dołączymy metodę, korzystając z instrukcji. Dodanie formantu 1. Wyświetl edytor kodu formularza Zdarzenia w tym celu w oknie Solution Explorer zaznacz nazwę formularza Zdarzenia i z menu View wybierz pozycję Code. 2. Wewnątrz klasy poniżej innych metod dodaj kod przedstawiony na wydruku 3.6. Wydruk 3.6. Kod tworzący formant btnc Jeżeli za pomocą kodu chcesz utworzyć formant, by potem do jego zdarzenia dołączyć metodę korzystając z instrukcji, najpierw musisz zadeklarować zmienną (typ danych ) bez słowa kluczowego (formant zostaje utworzony dopiero wewnątrz metody ): Metoda zawiera: wiersz kodu, który tworzy instancję klasy, czyli formant : siedem wierszy kodu ustawiających właściwości formantu. :

14 Rozdział 3. Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami 169 wiersz kodu dodający formant do zbioru formantów formularza: oraz wiersz kodu, który za pomocą instrukcji dołącza metodę do zdarzenia formantu : Instrukcja pozwala dołączyć metodę do zdarzenia formularza lub formantu. Składnia instrukcji : Instrukcja pozwala odłączyć metodę od zdarzenia formularza lub formantu. Składnia instrukcji : 3. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Metoda dołączona do zdarzenia 1. Wyświetl edytor kodu formularza Zdarzenia w tym celu w oknie Solution Explorer zaznacz nazwę formularza Zdarzenia i z menu View wybierz pozycję Code. 2. Wewnątrz klasy poniżej innych metod dodaj kod metody przedstawiony na wydruku 3.7. Wydruk 3.7. Kod metody C dołączonej do zdarzenia Click formantzu btnc Kod umieszczony wewnątrz metody korzysta z metody klasy do wyświetlenia okna komunikatu z tekstem, tytułem, pr.zyciskiem oraz ikoną. 3. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All.

15 170 Praktyczny kurs Visual Basic.NET Kod potrzebny do uruchomienia metod UtwórzFormantB oraz UtwórzFormantC tworzących formanty Zdarzenie formularza zachodzi, kiedy formularz jest wczytywany do pamięci operacyjnej. Do tego zdarzenia można dołączyć metodę, która ma zostać uruchomiona zanim użytkownik zobaczy formularz. 1. Wewnątrz klasy poniżej innych metod dodaj kod metody przedstawiony na wydruku 3.8. Wydruk 3.8. Kod metody UtwórzFormanty Metoda jest dołączona do zdarzenia formularza, o czym świadczy instrukcja kończąca nagłówek tej metody. Kod umieszczony wewnątrz metody uruchamia metodę oraz metodę. 2. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Program Zdarzenia w działaniu Aby skompilować i uruchomić program Zdarzenia, z menu Debug wybierz pozycję Start. Okno programu Zdarzenia (formularz Zdarzenia) z trzema formantami pojawi się na środku ekranu (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Program Zdarzenia w działaniu Jeżeli klikniesz formant, zostanie wygenerowane jego zdarzenie, w efekcie zostanie wykonana metoda dołączona do tego zdarzenia i pojawi się okno komunikatu (rysunek 3.2).

16 Rozdział 3. Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami 171 Rysunek 3.2. Efekt działania metody A Rysunek 3.3. Efekt działania metody B Jeżeli klikniesz formant, zostanie wygenerowane jego zdarzenie, w efekcie zostanie wykonana metoda dołączona do tego zdarzenia i pojawi się okno komunikatu (rysunek 3.3). Rysunek 3.4. Efekt działania metody C Jeżeli klikniesz formant, zostanie wygenerowane jego zdarzenie, w efekcie zostanie wykonana metoda dołączona do tego zdarzenia i pojawi się okno komunikatu (rysunek 3.4). Jeżeli umieścisz wskaźnik myszy nad formantem, wskaźnik przyjmie postać standardową. Jeżeli umieścisz wskaźnik myszy nad formantem, wskaźnik przyjmie postać dłoni. Jeżeli umieścisz wskaźnik myszy nad formantem, wskaźnik przyjmie postać krzyżyka (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Wygląd wskaźnika myszy nad formantem zależy od ustawienia właściwości Cursor tego formantu Sygnatury metod dołączanych do zdarzeń formularzy i formantów Edytor kodu pomaga utworzyć szablon metody z odpowiednią sygnaturą dla danego zdarzenia.

17 172 Praktyczny kurs Visual Basic.NET Aby na przykład utworzyć szablon metody, którą można dołączyć do zdarzenia formantu, z listy rozwijanej (lewy górny róg edytora kodu) wybierz element, a z listy rozwijanej (prawy górny róg edytora kodu) wybierz element. Aby natomiast utworzyć szablon metody, którą można dołączyć do zdarzenia formularza, z listy rozwijanej wybierz element (w przypadku wersji 2002 pakietu Visual Basic.NET) lub element (w przypadku nowszych wersji), a z listy rozwijanej wybierz element.

Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta

Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

100 sposobów na Visual Studio

100 sposobów na Visual Studio PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wstêp do programowania w jêzyku C++

Wstêp do programowania w jêzyku C++ IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Java. Potrzaski IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

Java. Potrzaski IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA. Excel jeszcze bogatszy, porêczniejszy i dostosowany do Twoich potrzeb

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA. Excel jeszcze bogatszy, porêczniejszy i dostosowany do Twoich potrzeb IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne

IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne IDE (ang. Integrated Development Environment) czyli zintegrowane środowisko programistyczne Strona startowa Elementy strony startowej Panel Recent Project -zawiera listę projektów, nad którymi programista

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA. SPIS TREœCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA. SPIS TREœCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Kurs

Windows Vista PL. Kurs IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Windows XP Home Edition. Nieoficjalny podrêcznik

Windows XP Home Edition. Nieoficjalny podrêcznik IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w Windows

Wprowadzenie do programowania w Windows Wprowadzenie do programowania w Windows Sławomir Samolej Rzeszów, 1999 1. Wstęp Od kilku lat dominującym systemem operacyjnym na rynku komputerów osobistych jest Microsoft Windows. Wersje systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe

Delphi. Techniki bazodanowe i internetowe IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Borland C++Builder 5. Ćwiczenia praktyczne. Andrzej Daniluk

Borland C++Builder 5. Ćwiczenia praktyczne. Andrzej Daniluk Borland C++Builder 5. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Daniluk 1 Spis treści Rozdział 1. Pierwsze spotkanie ze środowiskiem Borland C++Builder 5... 5 C++ Builder Enterprise... 5 C++ Builder Profesional...

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MS Project 2000. Æwiczenia praktyczne

MS Project 2000. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG MS Project 2000. Æwiczenia praktyczne Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 83-7197-975-4 Format: B5, stron: 114

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Relacyjne bazy danych Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Cechy dobrego interfejsu użytkownika 1. Przyjazny i funkcjonalny dla użytkownika pomaga użytkownikowi w realizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Win32ASM. Asembler w Windows

Win32ASM. Asembler w Windows IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Ajax. Zaawansowane programowanie

Ajax. Zaawansowane programowanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Jak napisaś edytor tekstowy w Delphi (wersja Delphi 2009)

Jak napisaś edytor tekstowy w Delphi (wersja Delphi 2009) I. Start nowej aplikacji Jak napisaś edytor tekstowy w Delphi (wersja Delphi 2009) Przed stworzeniem nowej aplikacji, stwórzmy katalog w którym będziemy przechowywać pliki źródłowe Projektu: 1. Tworzymy

Bardziej szczegółowo