Praktyczny kurs Visual Basic.NET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyczny kurs Visual Basic.NET"

Transkrypt

1 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE Praktyczny kurs Visual Basic.NET Autor: Bogdan Czogalik ISBN: Format: B5, stron: 408 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWO CIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA FRAGMENTY KSI EK ONLINE Visual Basic.NET jeden z najbardziej uniwersalnych i popularnych jêzyków programowania s³u y do tworzenia wszelkiego rodzaju programów: edytorów tekstu i grafiki, aplikacji internetowych dzia³aj¹cych w przegl¹darkach, baz danych, gier i wielu innych. Utworzone w jêzyku Visual Basic.NET programy mo na uruchamiaæ nie tylko w tradycyjnych komputerach stacjonarnych i przeno nych, ale tak e w palmtopach. Wielk¹ zalet¹ jêzyka Visual Basic.NET jest to, e jest sk³adnikiem pakietu programistycznego Visual Studio.NET, dziêki któremu programista ma do dyspozycji bogaty zestaw narzêdzi u³atwiaj¹cych tworzenie programów. Niniejsza ksi¹ ka przeznaczona zarówno dla pocz¹tkuj¹cych, jak i do wiadczonych programistów wyja nia krok po kroku, jak tworzyæ programy przy u yciu narzêdzi jêzyka Visual Basic.NET. Ksi¹ ka omawia m.in.: Oko³o 30 formantów, czyli komponentów, z których tworzy siê programy Klasy, struktury oraz interfejsy Sk³adowe klas i struktur: pola (zmienne i sta³e), tablice, metody i w³a ciwo ci Standardowe elementy okien programów, takie jak menu i paski narzêdzi Standard graficzny GDI+ Dostêp do folderów i plików Do³¹czony CD-ROM zawiera kod ród³owy gry planszowej Irys oraz kilkunastu innych programów omówionych w ksi¹ ce. Tworzenie programów nigdy nie by³o ³atwiejsze. Wydawnictwo Helion ul. Chopina Gliwice tel. (32) Ksi¹ ka dla pocz¹tkuj¹cych i do wiadczonych programistów Opisuje jeden z najpopularniejszych jêzyków programowania atwe tworzenie programów z komponentów Wiele przyk³adów i wskazówek

2 Spis treści Wprowadzenie...n...n 9 Rozdział 1. Kalendarz Twój pierwszy program Tworzenie pakietu...p...p Tworzenie projektu...p...p...16 Formularze...p...p Dodanie formularza do projektu...p...17 Zmiana właściwości formularza...p...18 Formanty...p...p Dodanie formantu do formularza...p...21 Zmiana właściwości formantu...p...22 Kod programu Kalendarz...p...24 Program Kalendarz w działaniu...p...26 Rozdział 2. Visual Basic.NET od podszewki...n Metody...p...p Tworzenie metody, która nie zwraca wartości i nie ma zestawu parametrów...35 Tworzenie metody, która nie zwraca wartości i ma zestaw parametrów...35 Tworzenie metody, która zwraca wartość i nie ma zestawu parametrów...36 Tworzenie metody, która zwraca wartość i ma zestaw parametrów...37 Tworzenie metody, która ma więcej niż jedną wersję...37 Zmienne...p...p Dostęp do składowych klas...p...43 Składowa instancyjna...p...43 Składowa współdzielona...p...45 Właściwości...p...p Tworzenie właściwości do zapisu i do odczytu...p...48 Tworzenie właściwości tylko do zapisu...p...49 Tworzenie właściwości tylko do odczytu...p...50 Kontrola przepływu programu...p...51 Instrukcja For Next...p...51 Instrukcja Do Loop...p...53 Instrukcja While End While...p...56 Instrukcja If Then Else...p...57 Instrukcja Select Case...p...58 Instrukcja Try...Catch...Finally...p...60 Instrukcja Exit...p...p...61 Instrukcja Return...p...p...65 Stałe...p...p Enumeracje...p...p

3 4 Praktyczny kurs Visual Basic.NET Tablice...p...p Tablica jednowymiarowa...p...70 Metody i właściwości klasy Array...p...75 Metoda Clear...p...p...76 Metoda Copy...p...p...77 Metoda IndexOf...p...p...81 Metoda LastIndexOf...p...82 Metoda Reverse...p...p...84 Metoda Sort...p...p...87 Metoda GetLowerBound oraz metoda GetUpperBound...90 Metoda GetLength...p...p91 Właściwość Length...p...92 Właściwość Rank...p...p..93 Tablice a metody...p...p Tworzenie metody, która zwraca tablicę wartości i nie ma zestawu parametrów...95 Tworzenie metody, która zwraca tablicę wartości i ma zestaw parametrów...96 Tworzenie metody z parametrem, do którego można przekapzać dowolną liczbę wartości...p...98 Tablica wielowymiarowa...p...99 Tablica tablic...p...p Metoda rekurencyjna...p...p.109 Metoda służąca do tworzenia komunikatów...p Metoda Main...p...p Tworzenie metody Main...p Program z metodą Main w działaniu...p Dwa sposoby przekazywania wartości do parametrów...p120 Klasy...p...p Klasa bazowa a klasa potomna...p Klasa finalna...p...p Konstruktor klasy...p...p138 Formularz i formant jako instancje klasy...p Interfejsy...p...p Struktury...p...p Zbiory komponentów...p...p155 Przegląd operatorów...p...p..157 Zestaw operatorów do wykonywania działań arytmetycznych Zestaw operatorów do przypisywania wartości do zmiennej lub właściwości Zestaw operatorów do porównywania wyrażeń...p Zestaw operatorów do łączenia łańcuchów znaków Zestaw operatorów do wykonywania operacji logicznych Zestaw dodatkowych operatorów...p Regiony w plikach z kodem źródłowym...p Rozdział 3. Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami Tworzenie programu Zdarzenia...p Formularz programu Zdarzenia...p Kod potrzebny do uruchomienia programu Zdarzenia Formant A...p...p Formant B...p...p Formant C...p...p Kod potrzebny do uruchomienia metod UtwórzFormantB oraz UtwórzFormantC tworzących formanty...p Program Zdarzenia w działaniu...p Sygnatury metod dołączanych do zdarzeń formularzy i formantów...171

4 Spis treści 5 Rozdział 4. Matematyka...n Metoda Abs...p...p Metoda Sign...p...p Metoda Floor...p...p Metoda Ceiling...p...p Metoda Min...p...p Metoda Max...p...p Metoda Pow...p...p Metoda Sqrt...p...p Metoda Round...p...p...18 Metoda Log10...p...p Metoda Log...p...p Metoda Sin...p...p Metoda Cos...p...p Metoda Tan...p...p Metoda Sinh...p...p Metoda Cosh...p...p Metoda Tanh...p...p Stała PI...p...p Stała E...p...p Rozdział 5. Tekst...n Metoda Compare...p...p Metoda Equals...p...p Metoda Concat...p...p Metoda Format...p...p Metoda Join...p...p Pole Empty...p...p Metoda Split...p...p Metoda ToLower...p...p Metoda ToUpper...p...p Właściwość Length...p...p Właściwość Chars...p...p Metoda Substring...p...p Metoda Insert...p...p Metoda Replace...p...p Metoda Remove...p...p Lokalizacja programów...p Formularz programu Plus...p Formanty programu Plus...p Pliki z materiałami pomocniczymi programu Plus...p211 Kod programu Plus...p Program Plus w działaniu...p Identyfikatory języków...p Nazwy plików RESX...p Rozdział 6. Daty i godziny...n Właściwość Now...p...p Właściwość UtcNow...p...p.221 Właściwość Today...p...p Metoda Parse...p...p Metoda DaysInMonth...p Metoda IsLeapYear...p...p Właściwość DayOfWeek...p...225

5 6 Praktyczny kurs Visual Basic.NET Właściwość DayOfYear...p Metoda New (konstruktor klasy Date)...p Konwersja dat i godzin na łańcuchy znaków...p Metoda ToLongDateString...p Metoda ToShortDateString...p Metoda ToLongTimeString...p Metoda ToShortTimeString...p Właściwość Day...p...p Właściwość Month...p...p Właściwość Year...p...p Właściwość Hour...p...p Właściwość Minute...p...p Właściwość Second...p...p Metoda AddDays...p...p Metoda AddMonths...p...p Metoda AddYears...p...p Metoda AddHours...p...p Metoda AddMinutes...p...p..240 Metoda AddSeconds...p...p.241 Rozdział 7. Dostęp do folderów i plików...n Klasa Directory...p...p Metoda GetLogicalDrives...p Metoda GetDirectories...p Metoda GetFiles...p...p..247 Metoda CreateDirectory...p Metoda Exists...p...p Metoda Delete...p...p Metoda Move...p...p Metoda GetCreationTime...p Metoda GetLastAccessTime...p Metoda GetLastWriteTime...p Metoda SetCreationTime...p Metoda SetLastAccessTime...p Metoda SetLastWriteTime...p Klasa File...p...p Metoda Exists...p...p Metoda Delete...p...p Metoda Move...p...p Metoda Copy...p...p Metoda GetCreationTime...p Metoda GetLastAccessTime...p Metoda GetLastWriteTime...p Metoda SetCreationTime...p Metoda SetLastAccessTime...p Metoda SetLastWriteTime...p Zapisywanie danych do plików i odczytywanie danych z plików Klasa FileStream...p...p.270 Klasa StreamWriter...p Klasa StreamReader...p Klasa BinaryWriter...p Klasa BinaryReader...p...276

6 Spis treści 7 Rozdział 8. Kolory i grafika...n Kolory...p...p Struktura Color...p...p Tworzenie programu Kolory...p Program Kolory w działaniu...p Grafika...p...p Struktura Point...p...p Struktura Rectangle...p Klasa Pens...p...p Klasa Brushes...p...p Klasa Font...p...p Klasa Icon...p...p Metoda DrawRectangle...p Metoda FillRectangle...p Metoda DrawEllipse...p Metoda FillEllipse...p Metoda DrawPie...p...p.295 Metoda FillPie...p...p Metoda DrawArc...p...p297 Metoda DrawLine...p Metoda DrawCurve...p Metoda DrawClosedCurve...p Metoda FillClosedCurve...p Metoda DrawPolygon...p Metoda FillPolygon...p Klasa SolidBrush...p...p306 Klasa HatchBrush...p Klasa TextureBrush...p Klasa LinearGradientBrush...p Klasa PathGradientBrush...p Klasa Pen...p...p Metoda DrawString...p Metoda DrawImage...p Metoda DrawIcon...p Rozdział 9. Standardowe elementy okien programów Formularz A i jego formanty...p Formant TextBox...p...p324 Formant ListBox...p...p.324 Formant ComboBox...p Formant DomainUpDown...p Formant NumericUpDown...p Formant DateTimePicker...p Formant GroupBox...p Formant RadioButton...p Formant CheckBox...p Formant Label...p...p Formant Button...p...p Kolejność klawisza Tab...p Kod formularza A...p...p Formularz B i jego formanty...p Formant ToolTip...p...p.334 Formant MainMenu...p Formant ContextMenu...p...337

7 8 Praktyczny kurs Visual Basic.NET Formant ImageList...p Formant ToolBar...p...p.339 Formant StatusBar...p Formant ProgressBar...p Formant Button...p...p Kod formularza B...p...p Formularz C i jego formanty...p Formant TreeView...p Formant ListView...p Formant Splitter...p...p..349 Formant ImageList...p Kod formularza C...p...p Formanty do tworzenia standardowych elementów okien programów w działaniu Rozdział 10. Tworzenie programów z formantów Tworzenie programu Zegar...p Formularz programu Zegar...p Formanty programu Zegar...p Kod programu Zegar...p Program Zegar w działaniu...p Tworzenie programu Czas...p Formularz programu Czas...p Formanty programu Czas...p Kod programu Czas...p Program Czas w działaniu...p Tworzenie programu Alarm...p Formularz programu Alarm...p Formanty programu Alarm...p Kod programu Alarm...p Program Alarm w działaniu...p Tworzenie programu Irys...p Formularz programu Irys...p Formanty programu Irys...p Kod programu Irys...p Program Irys w działaniu...p Skorowidz...n...n

8 Rozdział 3. Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami Visual Basic.NET służy do tworzenia programów sterowanych zdarzeniami, czyli takich, które wykonują zadania w odpowiedzi na zdarzenia wywoływane przez użytkownika, system operacyjny lub inny program. Zdarzenia odgrywają kluczową rolę w programowaniu. Ilekroć użytkownik przesuwa mysz, naciska klawisz lub naciska przycisk myszy, zachodzi zdarzenie rejestrowane przez system operacyjny i aktywny program. Formularz i większość formantów udostępnia zestaw zdarzeń. Tworząc program, programista dołącza metody do wybranych zdarzeń. Jeżeli na przykład programista dołączył metodę do zdarzenia formantu, metoda jest wykonywana ilekroć zachodzi zdarzenie formantu, czyli ilekroć użytkownik klika formant. Metoda, która ma zostać dołączona do zdarzenia, nie może zwracać wartości i musi posiadać sygnaturę odpowiednią dla tego zdarzenia. Jest kilka sposobów dołączania metody do zdarzenia. To, w jaki sposób dołączamy metodę do zdarzenia, zależy od tego, w jaki sposób tworzymy obiekt, który udostępnia to zdarz.enie. Tworzenie programu Zdarzenia Uruchom Visual Studio.NET, utwórz pakiet i zapisz go pod nazwą Zdarzenia, a następnie dodaj do niego projekt języka Visual Basic i zapisz go pod nazwą Zdarzenia. Formularz programu Zdarzenia Program Zdarzenia będzie składał się z jednego formularza..

9 164 Praktyczny kurs Visual Basic.NET 1. Do projektu Zdarzenia dodaj formularz i zapisz go pod nazwą Zdarzenia.vb. 2. Aby otworzyć arkusz właściwości, z menu View wybierz pozycję Properties Window. Upewnij się, że formularz Zdarzenia jest otwarty w oknie projektowym i kliknij jego pasek tytułu, aby go wybrać. 3. W arkuszu właściwości właściwość formularza ustaw na wartość, właściwość na wartość, właściwość na wartość, właściwość na wartość, właściwość na wartość, a właściwość na wartość. 4. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Kod potrzebny do uruchomienia programu Zdarzenia Aby można było uruchomić program Zdarzenia, musi on po.siadać metodę. 1. Wyświetl okno Solution Explorer (w tym celu z menu View wybierz pozycję Solution Explorer). 2. Aby otworzyć edytor kodu formularza Zdarzenia, zaznacz jego nazwę w oknie Solution Explorer i z menu View wybierz pozycję Code. Edytor kodu zawiera kod wygenerowany przez Visual Ba.sic.NET potrzebny do utworzenia formularza Zdarzenia. Większość tego kodu jest ukryta wewnątrz regionu. 3. Powyżej wiersza kodu wpisz kod przedstawiony na wydruku 3.1. Wydruk 3.1. Kod umieszczony przed definicją klasy Zdarzenia 4. Wewnątrz klasy poniżej wiersza kodu dodaj kod metody przedstawiony na wydruku 3.2. Wydruk 3.2. Kod metody Main programu Zdarzenia Metoda, punkt startowy programu Zdarzania, wyświetla formul.arz Zdarzenia. 5. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All.

10 Rozdział 3. Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami 165 Formant A Teraz do formularza Zdarzenia dodamy formant, posługując się wskaźnikiem myszy, a następnie do jego zdarzenia dołączymy metodę, korzystając z instrukcji. Dodanie formantu 1. Wyświetl formularz Zdarzenia w oknie projektowym w tym celu w oknie Solution Explorer zaznacz nazwę formularza Zdarzenia i z menu View wybierz pozycję Designer. 2. Do formularza Zdarzenia dodaj formant w tym celu kliknij ikonę reprezentującą formant w oknie Toolbox, umieść wskaźnik myszy nad formularzem, naciśnij lewy przycisk myszy, a następnie. narysuj prostokąt w formularzu. Formant służy do uruchamiania akcji lub zbioru akcji. 3. Aby otworzyć arkusz właściwości, z menu View wybierz pozycję Properties Window. 4. Wybierz (kliknij) dodany do formularza Zdarzenia formant i w arkuszu właściwości ustaw jego właściwość na wartość, właściwość na wartość, właściwość na wartość, właściwość na wartość, a właściwość na wartość. 5. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Metoda dołączona do zdarzenia 1. Wyświetl edytor kodu formularza Zdarzenia w tym celu w oknie Solution Explorer zaznacz nazwę formularza Zdarzenia i z menu View wybierz pozycję Code. 2. Wewnątrz klasy poniżej innych metod dodaj kod metody przedstawiony na wydruku 3.3. Wydruk 3.3. Kod metody A dołączonej do zdarzenia Click formantzu btna

11 166 Praktyczny kurs Visual Basic.NET Formant B Metoda jest dołączona do zdarzenia formantu, o czym świadczy instrukcja kończąca nagłówek tej metody. Instrukcja pozwala dołączyć metodę do wybranego zdarzenia formul.arza lub formantu. Składnia instrukcji : Kod umieszczony wewnątrz metody korzysta z metody klasy do wyświetlenia okna komunikatu z tekstem, tytułem, pr.zyciskiem oraz ikoną. 3. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Teraz do formularza Zdarzenia dodamy drugi formant, pisząc kod wewnątrz klasy, a następnie do jego zdarzenia dołączymy metodę, korzystając z instrukcji. Dodanie formantu 1. Wyświetl edytor kodu formularza Zdarzenia w tym celu w oknie Solution Explorer zaznacz nazwę formularza Zdarzenia i z menu View wybierz pozycję Code. 2. Wewnątrz klasy poniżej innych metod dodaj kod przedstawiony na wydruku 3.4. Wydruk 3.4. Kod tworzący formant btnb Jeżeli za pomocą kodu chcesz utworzyć formant, by potem do jego zdarzenia dołączyć metodę korzystając z instrukcji, najpierw musisz zadeklarować zmienną (typ danych ) korzystając ze słowa kluczowego (formant zostaje utworzony dopiero wewnątrz metody ):

12 Rozdział 3. Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami 167 Metoda zawiera: wiersz kodu, który tworzy instancję klasy, czyli formant : siedem wierszy kodu ustawiających właściwości formantu. (w przypadku dodawania formantu do formularza za pomocą wskaźnika my.szy właściwości te ustawia się w arkuszu właściwości): oraz wiersz kodu dodający formant do zbioru formantów formularza: 3. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Metoda dołączona do zdarzenia 1. Wyświetl edytor kodu formularza Zdarzenia w tym celu w oknie Solution Explorer zaznacz nazwę formularza Zdarzenia i z menu View wybierz pozycję Code. 2. Wewnątrz klasy poniżej innych metod dodaj kod metody przedstawiony na wydruku 3.5. Wydruk 3.5. Kod metody B dołączonej do zdarzenia Click formantzu btnb Metoda jest dołączona do zdarzenia formantu, o czym świadczy instrukcja kończąca nagłówek tej metody. Kod umieszczony wewnątrz metody korzysta z metody klasy do wyświetlenia okna komunikatu z tekstem, tytułem, pr.zyciskiem oraz ikoną. 3. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All.

13 168 Praktyczny kurs Visual Basic.NET Formant C Teraz do formularza Zdarzenia dodamy trzeci formant, pisząc kod wewnątrz klasy, a następnie do jego zdarzenia dołączymy metodę, korzystając z instrukcji. Dodanie formantu 1. Wyświetl edytor kodu formularza Zdarzenia w tym celu w oknie Solution Explorer zaznacz nazwę formularza Zdarzenia i z menu View wybierz pozycję Code. 2. Wewnątrz klasy poniżej innych metod dodaj kod przedstawiony na wydruku 3.6. Wydruk 3.6. Kod tworzący formant btnc Jeżeli za pomocą kodu chcesz utworzyć formant, by potem do jego zdarzenia dołączyć metodę korzystając z instrukcji, najpierw musisz zadeklarować zmienną (typ danych ) bez słowa kluczowego (formant zostaje utworzony dopiero wewnątrz metody ): Metoda zawiera: wiersz kodu, który tworzy instancję klasy, czyli formant : siedem wierszy kodu ustawiających właściwości formantu. :

14 Rozdział 3. Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami 169 wiersz kodu dodający formant do zbioru formantów formularza: oraz wiersz kodu, który za pomocą instrukcji dołącza metodę do zdarzenia formantu : Instrukcja pozwala dołączyć metodę do zdarzenia formularza lub formantu. Składnia instrukcji : Instrukcja pozwala odłączyć metodę od zdarzenia formularza lub formantu. Składnia instrukcji : 3. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Metoda dołączona do zdarzenia 1. Wyświetl edytor kodu formularza Zdarzenia w tym celu w oknie Solution Explorer zaznacz nazwę formularza Zdarzenia i z menu View wybierz pozycję Code. 2. Wewnątrz klasy poniżej innych metod dodaj kod metody przedstawiony na wydruku 3.7. Wydruk 3.7. Kod metody C dołączonej do zdarzenia Click formantzu btnc Kod umieszczony wewnątrz metody korzysta z metody klasy do wyświetlenia okna komunikatu z tekstem, tytułem, pr.zyciskiem oraz ikoną. 3. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All.

15 170 Praktyczny kurs Visual Basic.NET Kod potrzebny do uruchomienia metod UtwórzFormantB oraz UtwórzFormantC tworzących formanty Zdarzenie formularza zachodzi, kiedy formularz jest wczytywany do pamięci operacyjnej. Do tego zdarzenia można dołączyć metodę, która ma zostać uruchomiona zanim użytkownik zobaczy formularz. 1. Wewnątrz klasy poniżej innych metod dodaj kod metody przedstawiony na wydruku 3.8. Wydruk 3.8. Kod metody UtwórzFormanty Metoda jest dołączona do zdarzenia formularza, o czym świadczy instrukcja kończąca nagłówek tej metody. Kod umieszczony wewnątrz metody uruchamia metodę oraz metodę. 2. Aby zapisać zmiany, z menu File wybierz pozycję Save All. Program Zdarzenia w działaniu Aby skompilować i uruchomić program Zdarzenia, z menu Debug wybierz pozycję Start. Okno programu Zdarzenia (formularz Zdarzenia) z trzema formantami pojawi się na środku ekranu (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Program Zdarzenia w działaniu Jeżeli klikniesz formant, zostanie wygenerowane jego zdarzenie, w efekcie zostanie wykonana metoda dołączona do tego zdarzenia i pojawi się okno komunikatu (rysunek 3.2).

16 Rozdział 3. Tworzenie programów sterowanych zdarzeniami 171 Rysunek 3.2. Efekt działania metody A Rysunek 3.3. Efekt działania metody B Jeżeli klikniesz formant, zostanie wygenerowane jego zdarzenie, w efekcie zostanie wykonana metoda dołączona do tego zdarzenia i pojawi się okno komunikatu (rysunek 3.3). Rysunek 3.4. Efekt działania metody C Jeżeli klikniesz formant, zostanie wygenerowane jego zdarzenie, w efekcie zostanie wykonana metoda dołączona do tego zdarzenia i pojawi się okno komunikatu (rysunek 3.4). Jeżeli umieścisz wskaźnik myszy nad formantem, wskaźnik przyjmie postać standardową. Jeżeli umieścisz wskaźnik myszy nad formantem, wskaźnik przyjmie postać dłoni. Jeżeli umieścisz wskaźnik myszy nad formantem, wskaźnik przyjmie postać krzyżyka (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Wygląd wskaźnika myszy nad formantem zależy od ustawienia właściwości Cursor tego formantu Sygnatury metod dołączanych do zdarzeń formularzy i formantów Edytor kodu pomaga utworzyć szablon metody z odpowiednią sygnaturą dla danego zdarzenia.

17 172 Praktyczny kurs Visual Basic.NET Aby na przykład utworzyć szablon metody, którą można dołączyć do zdarzenia formantu, z listy rozwijanej (lewy górny róg edytora kodu) wybierz element, a z listy rozwijanej (prawy górny róg edytora kodu) wybierz element. Aby natomiast utworzyć szablon metody, którą można dołączyć do zdarzenia formularza, z listy rozwijanej wybierz element (w przypadku wersji 2002 pakietu Visual Basic.NET) lub element (w przypadku nowszych wersji), a z listy rozwijanej wybierz element.

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Praca z projektemi w MS VB.NET Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Praca z projektami w MS VB.NET. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: podać definicje podstawowych pojęć związanych

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2005. Pierwsze kroki

AutoCAD 2005. Pierwsze kroki IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG AutoCAD 2005. Pierwsze kroki Autor: Andrzej Pikoñ ISBN: 83-7361-581-4 Format: B5, stron: 216 TWÓJ KOSZYK CENNIK

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Informatyka I : Tworzenie projektu

Informatyka I : Tworzenie projektu Tworzenie nowego projektu w programie Microsoft Visual Studio 2013 Instrukcja opisuje w jaki sposób stworzyć projekt wykorzystujący bibliotekę winbgi2 w programie Microsoft Visual Studio 2013. 1. Otwórz

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Podstawy programowania Ćwiczenie Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia algorytm, opis języka programowania praca ze środowiskiem, formularz, obiekty

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

Matematyka z komputerem dla gimnazjum

Matematyka z komputerem dla gimnazjum IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWO CIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-246-0676-9 Format: B6, stron: 112 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Windows XP PL. Kurs. Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-7361-311-0 Format: B5, stron: 352 Zawiera CD-ROM

Windows XP PL. Kurs. Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-7361-311-0 Format: B5, stron: 352 Zawiera CD-ROM IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE Windows XP PL. Kurs Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-7361-311-0 Format: B5, stron: 352 Zawiera CD-ROM ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications

Aplikacje w środowisku VBA. Visual Basic for Aplications Aplikacje w środowisku VBA Visual Basic for Aplications Podstawowe informacje o VBA Visual Basic for Aplications, w skrócie VBA, to język programowania rozwijany przez Microsoft, którego zastosowanie pozwala

Bardziej szczegółowo

W kolejnym odcinku zajmiemy się umieszczaniem w naszym projekcie zestawu ikon służących szybkiemu korzystaniu z opcji programu.

W kolejnym odcinku zajmiemy się umieszczaniem w naszym projekcie zestawu ikon służących szybkiemu korzystaniu z opcji programu. W kolejnym odcinku zajmiemy się umieszczaniem w naszym projekcie zestawu ikon służących szybkiemu korzystaniu z opcji programu. Reprezentantami ikon są małe obrazki przedstawiające najczęściej daną czynność

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne

OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-246-0508-8 Format: A5, stron: 220 TWÓJ

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2007. Pierwsze kroki

AutoCAD 2007. Pierwsze kroki IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

MS Project 2000. Æwiczenia praktyczne

MS Project 2000. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG MS Project 2000. Æwiczenia praktyczne Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 83-7197-975-4 Format: B5, stron: 114

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe

Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe mgr inż. Kajetan Kurus 4 marca 2014 1 Podstawy teoretyczne 1. Programowanie proceduralne (powtórzenie z poprzedniego semestru) (a) Czym się charakteryzuje?

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2007 PL. Pierwsze kroki

AutoCAD 2007 PL. Pierwsze kroki IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

P³atnik. Przewodnik IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE

P³atnik. Przewodnik IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE P³atnik. Przewodnik Autor: Adam Józefiok ISBN: 83-246-0404-9 Format: A5, stron: 288 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej. Czêœæ II

Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej. Czêœæ II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej. Czêœæ II Autorzy: Danuta Kia³ka, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 1.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 1. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 1. Treść zajęć: Zapoznanie z podstawowymi funkcjami programu Enterprise Architect (tworzenie nowego projektu, korzystanie z podstawowych narzędzi programu itp.). Enterprise

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH MAKRA I PRZYCISKI. Microsoft Access. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza

BAZY DANYCH MAKRA I PRZYCISKI. Microsoft Access. Adrian Horzyk. Akademia Górniczo-Hutnicza BAZY DANYCH Microsoft Access MAKRA I PRZYCISKI Adrian Horzyk Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PRZEKROJOWY.

Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PRZEKROJOWY. Program szkolenia VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) W EXCELU PRZEKROJOWY SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: chcą podnieść swoje umiejętności pracy w języku VBA do poziomu średniozaawansowanego, nigdy wcześniej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie własnej procedury... 3 Instrukcja msgbox wyświetlanie informacji w oknie... 6 Sposoby uruchamiania makra... 8

Przygotowanie własnej procedury... 3 Instrukcja msgbox wyświetlanie informacji w oknie... 6 Sposoby uruchamiania makra... 8 Przygotowanie własnej procedury... 3 Instrukcja msgbox wyświetlanie informacji w oknie... 6 Sposoby uruchamiania makra... 8 Podstawy programowania makr w Excelu 1 Aby rozpocząć pracę z makrami, należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Dokument może być dowolnie rozpowszechniany w niezmiennej formie. Nie możesz pobierać opłat

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

C++. Æwiczenia zaawansowane

C++. Æwiczenia zaawansowane IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRECI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG C++. Æwiczenia zaawansowane Autor: Andrzej Stasiewicz ISBN: 83-7361-766-3 Format: B5, stron: 120 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego?

Płace VULCAN. Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego? Płace VULCAN Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego? W aplikacji Płace VULCAN można tworzyć wydruki seryjne w oparciu o wbudowane szablony. Dla wydruków tych użytkownik

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Główne elementy zestawu komputerowego

Główne elementy zestawu komputerowego Główne elementy zestawu komputerowego Monitor umożliwia oglądanie efektów pracy w programach komputerowych Mysz komputerowa umożliwia wykonywanie różnych operacji w programach komputerowych Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Microsoft Publisher 2007 PL. Æwiczenia praktyczne

Microsoft Publisher 2007 PL. Æwiczenia praktyczne Microsoft Publisher 2007 PL. Æwiczenia praktyczne Autor: Roland Zimek ISBN: 83-246-1783-3 Format: A5, stron: 144 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREœCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Działki Przygotowanie organizacyjne

Działki Przygotowanie organizacyjne Celem poniższego ćwiczenia jest nauczenie rozwiązywania zadań maturalnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Jako przykład wykorzystano zadanie maturalne o działkach z matury w 2015 roku. Działki

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia PODSTAWY VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) I FORMULARZE.

Program szkolenia PODSTAWY VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) I FORMULARZE. Program szkolenia PODSTAWY VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS) I FORMULARZE SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają program Microsoft Excel na poziomie średniozaawansowanym, chcą poznać ogólne zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Robert Barański, AGH, KMIW MathScript and Formula Nodes v1.0

Robert Barański, AGH, KMIW MathScript and Formula Nodes v1.0 MathScript i Formula Nodes (MathScript and Formula Nodes) Formula Node w oprogramowaniu LabVIEW jest wygodnym, tekstowym węzłem, który można użyć do wykonywania skomplikowanych operacji matematycznych

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektu QualitySpy

Wprowadzenie do projektu QualitySpy Wprowadzenie do projektu QualitySpy Na podstawie instrukcji implementacji prostej funkcjonalności. 1. Wstęp Celem tego poradnika jest wprowadzić programistę do projektu QualitySpy. Będziemy implementować

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych

Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Laboratorium OiOSE. Programowanie w środowisku MS Visual C++ 1 Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Organizacja i Oprogramowanie Systemów Elektronicznych Michał Kowalewski

Bardziej szczegółowo

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej.

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej. Formularze VBA Przykład1 INTERAKTYWNY FORMULARZ Program tworzący interaktywny formularz. Objaśnienie: w dowolnym momencie można wprowadzić wartość w polu tekstowym ID, Excel VBA wczytuje odpowiedni rekord.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE

Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE Krok 1. Zainstaluj aplikację VHOPE Przed rozpoczęciem korzystania z materiałów prezentacyjnych znajdujących się na tym dysku USB należy zainstalować na komputerze

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do biblioteki klas C++

Wprowadzenie do biblioteki klas C++ Instrukcja laboratoryjna nr 7 Programowanie w języku C 2 (C++ poziom zaawansowany) Wprowadzenie do biblioteki klas C++ WxWidgets mgr inż. Lasota Maciej dr inż. Kaczmarek Tomasz dr inż. Wilk-Jakubowski

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Baltie 3 Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Czytanie klawisza lub przycisku myszy Czytaj klawisz lub przycisk myszy - czekaj na naciśnięcie Polecenie

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo