Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology KIELCE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology KIELCE 2013"

Transkrypt

1 Politechnika Świętokrzyska Kielce University of Technology KIELCE 2013

2

3

4 Słowo wstępne Foreword Na lata przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej uczelni o liczącej się już tradycji, która za dwa lata osiągnie pół wieku. W poprzedniej kadencji obchodziliśmy jubileusz 45-lecia uczelni, która w 1974 roku przekształciła się z powołanej w 1965 roku Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Świętokrzyską. Jednakże jej korzenie są jeszcze mocniejsze, gdyż sięgają tradycji pierwszej wyższej szkoły technicznej na ziemiach polskich, Szkoły Akademiczno-Górniczej zorganizowanej w roku 1816 przez Stanisława Staszica. Co wymowne, szkoła zlokalizowana była w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Pozwolę sobie odwołać się także do tradycji wytwórczych, technologicznych regionu świętokrzyskiego związanych z jego potencjałem gospodarczym na przestrzeni dziejów, od Krzemionek Opatowskich, Dymarek Świętokrzyskich, poprzez Staropolski Okręg Przemysłowy i Centralny Okręg Przemysłowy (COP). Współcześnie, to miejsce intensywnego rozwoju przemysłu metalowego, maszynowego, budowlanego, a także turystyki traktowanej jako nowa i znacząca gałąź gospodarki. Z pewnością ten ostatni okres rozwoju regionu stał się podstawą utworzenia i rozwoju uczelni technicznej, Politechniki Świętokrzyskiej. Warto zauważyć tę tożsamość regionalną, która nawet w nazwie kojarzy się z niepodważalnym fundamentem polskości we wszystkich okresach burzliwych dziejów naszej ojczyzny. W okresie ponad czterdziestoośmioletniej działalności Politechnika Świętokrzyska, jako jedyna uczelnia techniczna w regionie, wykształciła wysoko kwalifikowane kadry inżynierskie, nie tylko dla potrzeb gospodarki regionalnej. Wielu znakomitych The successive term of office of the Kielce University of Technology governing bodies will last from 2012 to The University, which in two years will celebrate its 50th anniversary, is an academic institution with established tradition. During the previous term of office, the 45th anniversary of the founding of the University was celebrated. It was established in 1965 as Kielce-Radom Evening Higher Engineering School and transformed into the Kielce University of Technology in The University sees itself as the bearer of the traditions passed down by the first technical higher school in Poland, namely the Mining Academy founded by Stanisław Staszic in 1816 and seated in the Cracow Bishops Palace in Kielce. In a broader context, the University is an heir to the Świętokrzyski Region traditions, an area of a high economic potential. The milestones of the Region s development include a prehistoric mine of striped flintstone in Krzemionki Opatowskie, ancient smelting furnaces called Dymarki, Old Polish Industrial Zone and Central Industrial Region. In recent years, metal, machine and construction industries have robustly developed in the Region. Tourism, a relatively new branch of industry in the area, has also played an important role in the Region s economy. The last period of economic growth has undoubtedly contributed to the development of a technical school of higher education. The Polish name of the University (Politechnika Świętokrzyska) forms associations with the Region which has remained a bastion of Polish culture and traditions throughout the country s tumultuous history. For over forty eight years of its operation, the University being the only institution of technical higher education in the Region, 3

5 absolwentów uczelni zostało właścicielami, czy specjalistami licznych znanych w kraju i za granicą firm produkcyjnych oraz usługowych. Niewątpliwie osiągnęli oni sukces, który jest także sukcesem naszej uczelni. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia są coroczne wysokie notowania Politechniki Świętokrzyskiej w rankingu między innymi miesięcznika Perspektywy oraz dziennika Rzeczpospolita. Ta wysoka pozycja wynika także z różnorodności obszarów kształcenia studentów, obejmujących 16 kierunków, spośród których cztery mają strategiczne znaczenie w uczelniach technicznych, tj.: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, ekonomia oraz elektronika i telekomunikacja. Równolegle z kształceniem studentów są prowadzone intensywne badania naukowe oparte na współpracy z gospodarką narodową. Rozwija się także kadra naukowa, co potwierdzają uzyskane uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach. Ponadto uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w trzech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo oraz elektrotechnika, które umożliwiają prowadzenie studiów doktoranckich będących podstawą rozwoju młodej kadry naukowej. Uzyskane w 2008 roku szóste uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka oraz uzyskane w 2011 roku siódme uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji jest podstawą utrzymania statusu i nazwy politechnika. W przyszłości możliwe jest przekształcenie uczelni w uniwersytet techniczny, czego potwierdzeniem jest uzyskane w 2010 roku przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki uprawnienie do nadawania tytułu naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika. Politechnika Świętokrzyska ma także ugruntowaną pozycję międzynarodową, wynikającą z aktywnej współpracy z zagranicznymi uczelniami, głównie w Europie, opartej na długoletnich umowach o wspólnych badaniach i pomocy has provided instruction to students making them highly qualified engineering staff employed mainly by local enterprises. Many of the University accomplished alumni founded or were employed by a lot of production and services companies recognisable in the country and abroad. The University graduates have undoubtedly been successful, which is also regarded as a success of our institution. The quality of the academic instruction students receive is also confirmed by high place the University holds in the rankings of Perspektywy monthly and Rzeczpospolita daily, among others. The high ranking of the University results from diversified areas of instruction offered to students. Those comprise sixteen fields of study, including four new ones which are of key importance to institutions of technical higher learning, namely architecture and town planning, automation and robotics, economics, electronics and telecommunications. In addition to teaching, the University conducts research geared towards collaboration with various sectors of the national economy, and also facilitates the development of the research staff. The University s successful policy is confirmed by the fact that it is authorised to confer a Doctor s degree of technical sciences in seven disciplines and a degree of Doctor habilitated in three disciplines, i.e. machine building and operation, civil engineering and electrical engineering. That makes it possible for the University to conduct doctoral studies providing basis for the development of young research personnel. Obtained in 2008, the sixth authorisation to confer a Doctor s degree of technical sciences in the discipline of automation and robotics, and seventh authorisation to confer a Doctor s degree of technical sciences in the discipline of production engineering (2011) are, in compliance with the Polish legal regulations, necessary to retain the Polish name and status of Politechnika. In the future it will be possible to convert our institution into a technical university. A step leading to such a conversion is the authorisation obtained in 2010 by the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science to confer a degree of Doctor habilitated in the discipline of electrical engineering. The Kielce University of Technology has secured a position in the international university community owing to collaboration with 4

6 w działaniach dydaktycznych, a także dotyczących wymiany studentów i pracowników nauki. Szczególną rolę w tym obszarze odgrywają międzynarodowe programy umożliwiające dofinansowanie stypendiów dla studentów (SOCRATES/ ERASMUS obecnie LLP-ERASMUS) oraz wymianę studentów, doktorantów i pracowników nauki, a także realizację wspólnych projektów badawczych (CEEPUS) i projektów naukowobadawczych (FITNET, ILTOF). Znaczącym elementem dla rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej jest działalność inwestycyjna, oparta obecnie na środkach z funduszy europejskich. Pozwoliły one zmodernizować istniejącą zabudowę uczelni, umożliwiły budowę nowych obiektów dydaktycznych i badawczych, a także unowocześnienie na najwyższym poziomie zaplecza badawczego w laboratoriach. Dzięki tym inwestycjom możliwy jest dalszy rozwój działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie dostarczy Państwu użytecznych informacji dotyczących wszystkich wydziałów uczelni, a w szczególności utworzonego w roku ubiegłym Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki wydzielonego z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, który zmienił nazwę na Wydział Budownictwa i Architektury oraz pozostałych Wydziałów: Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego, a także Centrum Laserowych Technologii Metali, jako wspólnej placówki naukowej powstałej na podstawie umowy pomiędzy Polską Akademią Nauk a Politechniką Świętokrzyską. Publikacja ta będzie pomocna także dla rozszerzenia i jeszcze większej dynamiki współpracy oraz przybliży obraz interesujących możliwości kształcenia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na kierunkach, których absolwenci są oczekiwani przez pracodawców w kraju i za granicą. Kielce, wrzesień 2013 foreign, mainly European, academic institutions, with which longterm agreements on joint research, improvements in teaching, staff and students exchange have been concluded. International programmes, which make it possible to partly finance student grants (SOCRATES/ERASMUS presently LLP/ERASMUS), to exchange students, doctoral students and research personnel and to conduct joint research projects (CEEPUS) as well as scienceresearch projects (FITNET, ILTOF), have greatly contributed to the University collaboration with other academic institutions. Investment projects, mainly based on financial means obtained through EU funding, constitute another major factor contributing to the University development. Investments have made it possible to modernise the existing buildings and construct new teaching and research units. The laboratories backup facilities have been upgraded to ensure the highest standards. Due to investments new developments in research and teaching are anticipated. I hope the University Prospectus will provide a full profile of the Faculties, especially the new Faculty of Environmental Engineering, Geomatics and Power Engineering, created last year from the Civil and Environmental Engineering, which has now been renamed to Civil Engineering and Architecture, and other Faculties: the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science, the Faculty of Mechatronics and Machine Design, and the Faculty of Management and Computer Modelling, and also the Centre for Laser Technologies of Metals run jointly with the Polish Academy of Sciences on the basis of agreement between the two institutions. The publication can be useful to facilitate scientific and business cooperation. It will also provide a guide for secondary school leavers who seek learning opportunities in the fields of study, graduates in which are able to pursue careers in demand in the national and international labour market. Kielce, September 2013 Rektor Politechniki Świętokrzyskiej Rector of the Kielce University of Technology Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. Prof. Stanisław Adamczak, Dr. habil., Eng., Dr. h.c. 5

7 Sztandar Uczelni The University flag 6

8 Władze Uczelni The University Authorities Uczelnią kieruje rektor jako jednoosobowy organ władzy wykonawczej, będący jednocześnie przełożonym wszystkich pracowników i studentów. Rektorowi pomagają w sprawowaniu władzy prorektorzy: ds. Rozwoju Kadry i Badań Naukowych, ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem, ds. Ogólnych, ds. Studenckich i Dydaktyki oraz kanclerz. Odpowiednikami rektora i prorektorów na wydziałach są dziekan i prodziekani. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów wydziału. Organami kolegialnymi są Senat w odniesieniu do Uczelni oraz Rada Wydziału w stosunku do Wydziału. W skład Senatu wchodzą: rektor jako przewodniczący, prorektorzy, dziekani oraz wybierani przedstawiciele poszczególnych grup społeczności uczelnianej. Członkami Rady Wydziału są: dziekan jako przewodniczący, prodziekani, zatrudnieni na wydziale profesorowie i doktorzy habilitowani oraz wybrani przedstawiciele pozostałych grup społeczności wydziałowej. Organy kolegialne sprawują władzę przez podejmowanie uchwał w węzłowych sprawach dotyczących uczelni i wydziału oraz przez działalność tematycznych komisji i zespołów wyłanianych ze swoich składów. Being its principal one-person executive body and a superior of all the staff and students, the Rector heads the University. The Rector is assisted by Vice-Rectors for Personnel Development and Research, Innovative Economy and Cooperation with the Industry, for General Affairs, Student Affairs and Teaching, and by the Chancellor. At the faculty level, the positions of the Rector and Vice- Rectors correspond to those of the Dean and Vice-Deans. The Dean is a superior of all the employees and students at the faculty. Collective bodies are the Senate for the University, and the Faculty Board for the faculty. The Rector, acting as the chairman, Vice-Rectors, Deans, Vice-Deans and elected representatives of the University individual communities compose the Senate. The Faculty Board is made up of the Dean (the chairman), Vice-Deans, professors and doctors habilitated employed at the faculty, as well as elected representatives of the faculty remaining communities. The University collective bodies execute their legislative powers passing resolutions on issues of key importance for the University and faculties, and also establishing particular committees and teams recruited from respective body members. Sala posiedzeń Senatu The Senate meeting hall 7

9 Rektor prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. the Rector Prof. Stanisław Adamczak, Dr. habil., Eng., Dr. h.c. Insygnia władzy rektorskiej: pierścień i berło The University Rector s insignia: the ring and the sceptre 8

10 Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. inż. Zdzisława Owsiak, prof. PŚk Vice-Rector for Student Affairs and Teaching Dr. habil. Zdzisława Owsiak, the University Prof. Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Badań Naukowych dr hab. inż. Czesław Kundera, prof. PŚk Vice-Rector for Personnel Development and Research Dr. habil. Czesław Kundera, Eng., the University Prof. Prorektor ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem prof. dr hab. Krzysztof Grysa Vice-Rector for Innovative Economy and Cooperation with the Industry Prof. Krzysztof Grysa, Dr. habil. Prorektor ds. Ogólnych prof. Bogdan Antoszewski Vice-Rector for General Affairs Prof. Bogdan Antoszewski, Dr. Habil. Eng. Kanclerz dr inż. Andrzej Sęk the Chancellor Dr. Andrzej Sęk, Eng. 9

11 Konwent Politechniki Świętokrzyskiej Council of the Kielce University of Technology Konwent Politechniki Świętokrzyskiej jest ciałem opiniodawczo-doradczym Senatu i Rektora w sprawach dotyczących: ogólnych kierunków działania Uczelni uruchamiania nowych kierunków kształcenia i specjalności działalności badawczej promocji Politechniki Świętokrzyskiej i jej absolwentów relacji Politechniki Świętokrzyskiej z administracją, gospodarką i kulturą regionu. Konwent może wypowiadać się także w innych sprawach uznanych za istotne dla Uczelni lub regionu. Kadencja Konwentu trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 stycznia w pierwszym roku kadencji władz Uczelni. Przewodniczącym Konwentu jest Rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Członkowie Konwentu wybierają spośród siebie dwóch zastępców przewodniczącego. The Council of the Kielce University of Technology is a consultative and advisory body of the Senate and the Rector on the issues that concern: providing strategic directions for the University launching new fields of study and specialisation areas conducting research promoting the University and its graduates maintaining the University relations with the region s administrative authorities, economic entities and cultural institutions. The Council can also express its opinions on matters that are regarded to be of vital importance for the University or the region. The term of office of the Council lasts four years and starts on the 1 st of January of the first year of the work of the University newly elected authorities. The Council is headed by the Rector of the University. The Council members elect, from among themselves, the two vice-chairpersons. Budynki dydaktyczne, gmach Rektoratu i Biblioteki Głównej The teaching halls, the Rector s Office and the Main Library 10

12 Skład Konwentu Stanisław Adamczak Rektor Przewodniczący Konwentu Alicja Bojarowicz Przewodnicząca Rady Izby Architektów Leszek Ciesek prezes Effector S.A. Wiesław Dzierżak przedsiębiorca Jan Gierada Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Edmund Kaczmarek Przewodniczący Konwentu Starostów Artur Kłoczko Przewodniczący Rady Nadzorczej Rovese S.A. Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce Andrzej Mochoń Prezes Targi Kielce sp. z o.o. Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty Andrzej Neimitz Dyrektor Fundacji im. S. Staszica Beata Oczkowicz Wiceminister Obrony Narodowej Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski Krzysztof Słoń Senator RP Stanisław Szczepaniak Prezes Zarządu Inwex sp. z o.o. Mirosław Szczukiewicz Prezes FART S.A. Witold Zaraska członek Business Centre Club Ryszard Zbróg Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Composition of the Council Stanisław Adamczak Rector Chairman of the Council Alicja Bojarowicz Chairperson of the Council of the Architects Chamber Leszek Ciesek President of Effector S.A. Wiesław Dzierżak Enterpreneur Jan Gierada Director of the Province Hospital Stanisław Góźdź Director of the Świętokrzyskie Oncology Centre Adam Jarubas Marshal of the Świętokrzyskie Province Edmund Kaczmarek Head of the Council of Starosts Artur Kłoczko Chairman of the Board of Directors of Rovese S.A. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce Andrzej Mochoń President of Kielce Trade Fairs Małgorzata Muzoł the Province s School Superintendent Andrzej Neimitz Director of the Staszic Foundation Beata Oczkowicz Under-Secretary of State in the Ministry of National Defence Bożentyna Pałka-Koruba Voivode of the Świętokrzyskie Province Krzysztof Słoń Senator of the Republic of Poland Stanisław Szczepaniak President of the INWEX Company Board Mirosław Szczukiewicz President of the FART S.A. Witold Zaraska Member of Business Centre Club Ryszard Zbróg Presidentt of the Old-Polish Chamber of Industry and Commerce 11

13 Święty Krzyż katolickie korzenie Gór Świętokrzyskich symbol nazwy Politechniki Świętokrzyskiej Holy Cross Mountain with a monastery catholic heart of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, echoed in the Polish name of the University 12

14 Misja Politechniki Świętokrzyskiej Mission Statement of the Kielce University of Technology Politechnika Świętokrzyska jest spadkobierczynią i kontynuatorką uniwersalnych wartości akademickich. Swe tradycje wywodzi z doświadczeń szkolnictwa wyższego na Kielecczyźnie, a w tym Szkoły Akademiczno-Górniczej (założonej przez St. Staszica, pierwszej uczelni technicznej na ziemiach polskich), Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich oraz Kielecko- Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Jako wspólnota akademicka kontynuujemy i rozwijamy tradycyjne wartości, tj.: poszanowanie i poszukiwanie prawdy, wolność wyrażania myśli, wolność badań naukowych i nauczania, zasady etyczne, patriotyzm i humanizm z jednoczesnym uwzględnieniem dziedzictwa kultury. Mając na uwadze uniwersalne wartości ogólnoludzkie, obywatelskie i akademickie podejmujemy działania w celu kształtowania umysłów, postaw i charakterów młodzieży, przekazując jej swoją wiedzę, umiejętności oraz wzorce postępowania. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest jednym z najważniejszych celów naszej działalności, który uzyskiwany jest poprzez stały rozwój i doskonalenie kadry, jedność kształcenia i badań naukowych, współpracę z innymi ośrodkami naukowymi oraz jednostkami gospodarczymi. Politechnika Świętokrzyska, powołana w roku 1974 na bazie tradycyjnych kierunków inżynierskich, widzi swój rozwój jako uczelnia typu uniwersyteckiego podejmująca także działania spoza dziedziny nauk technicznych. Działalność edukacyjna ukierunkowana jest na odpowiedzialny i twórczy udział w procesie tworzenia nowoczesnego społeczeństwa w Polsce oraz kształcenia twórczej kadry naukowo-technicznej zgodnie z wymaganiami postępu cywilizacyjnego. Badania naukowe, których cechą jest integracja nauk podstawowych i stosowanych, stanowią niezbędny element The Kielce University of Technology considers itself an heir and continuator of universal academic values. The traditions of the University draw on higher education institutions in the Kielce region, including the Mining Academy which was the first technical higher school in Poland founded by S. Staszic, the Clandestine University of Western Territories and Kielce- Radom Evening Higher Engineering School. As an academic community we have fostered and cherished traditional values such as search for truth and holding it in esteem, freedom of ideas, freedom of research and teaching, moral standards, patriotism, humanism and the respect for the national heritage. Guided by universal human, civic and academic principles, we work towards developing minds and characters of young people. We intend to share our knowledge, skills and the code of conduct. The major goal of the University is to pursue education, learning, and research at the highest levels of excellence. It is achieved by constant professional development of the staff, close inter-relationship between teaching and research, cooperation with other research centres and partnership with business. Opened in 1974 and based on traditional engineering fields of study, the University intends to develop as a higher technical school open to tasks extending beyond classical technical sciences. Through dissemination and application of knowledge, the University makes a significant and creative contribution to the formation of the modern society and encourages the career development of the academic staff. Research, integrating fundamental and applied sciences, constitutes an essential part of the University work. It affects, to 13

15 kształcenia i mają na celu tworzenie podstaw rozwoju cywilizacyjnego oraz rozwój kadry naukowej. Prowadzone są one we współpracy z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, a ich ważną rolą jest tworzenie i stymulowanie rozwoju gospodarczego. Biorąc pod uwagę działalność edukacyjną, badawczą i gospodarczą, jednym z najważniejszych elementów misji jest szeroko rozumiana służba publiczna jako regionalnego centrum edukacji, badań i rozwoju technicznego. Prowadzimy działania silnie wspierające środowiska gospodarcze i techniczne, wspomagając i stymulując rozwój techniczny, technologiczny, innowacje, transfer technologii oraz doskonalenie kadr. Przy rozwiązywaniu regionalnych problemów prowadzimy partnerską współpracę z innymi uczelniami Kielc i regionu świętokrzyskiego. Wspólnie tworzymy ważny ośrodek edukacji i nauki, i będziemy aktywnie uczestniczyć w kreowaniu kieleckiego ośrodka akademickiego jako znaczącego dla obecnych i przyszłych pokoleń młodzieży. W sferze edukacji będziemy kontynuować i rozwijać współpracę ze szkolnictwem średnim dbając wspólnie o rozwój regionu świętokrzyskiego. Politechnika Świętokrzyska jest wspólnotą nauczycieli, studentów i pozostałych pracowników Uczelni. Poczucie wspólnoty pozwala na kreowanie nadrzędnych zasad i celów przy poszanowaniu indywidualnych przekonań, praw i aspiracji wszystkich jej członków. Szczególną rolę w naszej wspólnocie odgrywają studenci, których rozwój osobowy nam powierzono. Warunki rozwoju tego środowiska, w tym zapewnienie samorządności jego działania, są przedmiotem naszej szczególnej troski. Realizując misję, przy pełnym udziale całej społeczności akademickiej, współpracujemy z władzami wojewódzkimi, zarówno państwowymi, jak i samorządowymi, władzami miasta oraz organizacjami społecznymi. Składamy hołd i podziękowanie naszym poprzednikom i przyjaciołom, których determinacji i wysiłkom zawdzięczamy powstanie i rozwój Politechniki Świętokrzyskiej. SENAT POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ a considerable extent, the standards of teaching and conduces towards technological progress. Moreover, it provides a stimulus for the academic staff development. Investigations, conducted in cooperation with other scientific centres in Poland and abroad, have an important role in economic growth, giving impetus to technological advancements. The work towards the region s development, considered one of the major tasks the University feels obliged to perform, shows our commitment to public service ethos. As a centre of instruction, original inquiry and creative expression and knowledgebased resources, the University addresses the needs of the local community. We are strongly engaged in promoting economic and technical development through research, technology transfer and technological innovations. Working on the issues important to the local community, we enter into cooperation with other institutions of higher education in Kielce and the Świętokrzyski region. We intend to work jointly with a view to making the city an academic centre for future generations. Furthermore, we are interested in maintaining and deepening contact with secondary schools of the region. The Kielce University of Technology works as a community of academic teachers, students, office and technical staff. The feeling of community belonging facilitates building core values and principles. We are, however, also committed to respect interests, views, rights and choices of particular individuals. Those are the students who have a very special place in the University community. The mission imposes special responsibilities on us as regards the integral human development of those members of our community. The University promotes self-governance of its students. Fulfilling the mission with the active participation of the whole academic community, we collaborate with the authorities of the central and local government, the city and social organisations. We express our gratitude and pay respect to all our predecessors and friends, whose determined efforts led to the University foundation and development. THE UNIVERSITY SENATE 14

16 Dokument przedstawiający Misję Politechniki Świętokrzyskiej The document of the Mission statement of the Kielce University of Technology 15

17 Pałac Biskupów Krakowskich siedziba pierwszej polskiej uczelni technicznej Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach działającej w latach widok od frontu The Cracow Bishops Palace a seat of the first Polish technical higher school called Mining Academy (operated ) a front view 16

18 Historia Dzień dzisiejszy Uczelni Przyszłość History The Present Day The Future Historia Uniwersyteckie tradycje Kielecczyzny sięgają czasów odrodzenia w latach istniała w Rakowie głośna w ówczesnej Europie Akademia Rakowska, a z regionu świętokrzyskiego wywodzili się profesorowie Akademii Krakowskiej: Stanisław ze Skalbmierza, Maciej z Miechowa i Jakub z Iłży. 4 czerwca 1816 roku staraniem Stanisława Staszica, wybitnego męża stanu i ekonomisty, wielkiego erudyty, pisarza i reformatora, ukazał się reskrypt Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o utworzeniu Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach na potrzeby rozwijającego się w Staropolskim Zagłębiu przemysłu górniczo-hutniczego. Szkoła działała od grudnia 1816 do grudnia 1826 roku. Burzliwe wydarzenia związane z powstaniami narodowymi oraz z pierwszą i drugą wojną światową nie stwarzały warunków sprzyjających staraniom o otwarcie wyższej uczelni. W roku 1943, w okresie okupacji hitlerowskiej, z inicjatywy kieleckich nauczycieli szkół średnich nawiązane zostały kontakty ze sferami uniwersyteckimi w Warszawie i zorganizowany został pierwszy rok studiów Wydziału Humanistycznego, tzw. Uniwersytet Ziem Zachodnich. Tajne Kursy Uniwersyteckie były prowadzone do końca czerwca 1945 roku. Lokalne środowisko nie ustawało w staraniach o stworzenie odpowiednich warunków do dalszego kształcenia zdolnej młodzieży regionu świętokrzyskiego. Szczególnie, że już w okresie międzywojennym istniało w Kielcach kilka szkół średnich, wśród nich mające krajową renomę Liceum im. J. Śniadeckiego, którego absolwentami byli między innymi History University traditions in the Kielce Region go back to the Renaissance period. In the years , Raków was a seat of the Arian Academy, famous in Europe in those days. Professors of the Cracow Academy: Stanisław from Skalbmierz, Maciej from Miechów and Jakub from Iłża came from the Świętokrzyski Region. On 4 th June 1816, on the initiative of Stanisław Staszic, a great statesman and economist, a distin-guished erudite man, writer and reformer, the Government Commission for Religious Creeds and Public Enlightenment issued a directive on establishing the Mining Academy in Kielce. It was meant to meet the de-mands from mining and metallurgical industries which had developed in the Old-Polish Basin. The school opened in December 1816 and continued operating until December During the tumultuous years of national uprisings and both World Wars no favourable conditions existed to work towards opening a higher school. In 1943, during the Nazi occupation of Poland, on the initiative of Kielce secondary school teachers, contacts were established with Warsaw university circles. As a result, the first year of a university course at the Faculty of Humanities was organised. The University of Western Territories, as it was called, ran clandestine courses until the end of June The local community continued seeking to provide the talented youth of the Region with higher education opportunities. Expectations were set high as already in the interwar period the city used to have a number of secondary schools, including renowned J. Śniadecki Grammar School. Among the graduates were distinguished professors of the 17

19 znani profesorowie Politechniki Warszawskiej: Jerzy Bukowski, Wacław Żenczykowski i Jerzy Barzykowski. Likwidacja w 1957 roku zamiejscowego Wydziału Mechanicznego w Kielcach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (przekształconej w styczniu 1951 roku ze Szkoły Inżynierskiej NOT), a jednocześnie rozwijający się lokalny przemysł z rosnącym zapotrzebowaniem na kadrę inżynierską, a także konieczność dojeżdżania do innych ośrodków akademickich młodzieży podnoszącej swoje kwalifikacje, doprowadziły do powstania 5 października 1960 roku Towarzystwa Przyjaciół Wyższych Szkół Zawodowych w Kielcach. W wyniku jego starań, w roku akademickim 1962/63, utworzono w Kielcach Studium Stacjonarno-Zaoczne AGH i Politechniki Krakowskiej, a następnie Ośrodek Studiów Wieczorowych i Zaocznych AGH i Politechniki Krakowskiej. Na jego bazie utworzono, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1965 roku, włączając Wieczorową Szkołę w Radomiu, wspólną uczelnię Kielecko-Radomską Wieczorową Szkołę Inżynierską. Uczelnia kształciła na wydziałach: Mechanicznym w Kielcach z oddziałem w Radomiu, Elektrycznym w Kielcach, Ogólnotechnicznym w Kielcach Warsaw University of Technology, Jerzy Bukowski, Wacław Żenczykowski and Jerzy Barzykowski. A number of reasons contributed to establishing a higher education institution. In 1957, the Mechanical Faculty in Kielce, an off-campus unit of the Radom Evening Engineering School (the latter was opened in 1951 and based on the Chief Technical Organisation Engineering School) was dissolved. Developing local industries created a growing demand for engineering staff while people who wished to improve their qualifications had a relatively long commute to academic centres. On 5 th October 1960, the Society of Friends of Higher Vocational Schools in Kielce was set up. The efforts of that institution produced a successful outcome. In the academic year 1962/63, the Centre for Day and Evening Courses of the Cracow Academy of Mining and Metallurgy and also the Cracow Technical University was opened in Kielce. It was later transformed into the Evening and Extramural Course Centre of those two Cracow universities. The Centre, together with Radom Evening Course School, provided the basis for Kielce-Radom Evening Engineering School established on the strength of the Council of Ministers Order of the 3 th June The School ran courses at the following faculties: Siedziba Uczelni Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej przy ul. Kościuszki w latach A seat of the Kielce-Radom Higher Engineering School in Kościuszki Street ( ) Siedziba Uczelni Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej przy ul. Szymanowskiego 5 w latach A seat of the Kielce-Radom Higher Engineering School in Szymanowskiego Street 5 ( ) 18

20 z oddziałem ogólnotechnicznym w Radomiu oraz Garbarstwa z siedzibą w Radomiu. Dwa lata później, również na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 roku uczelnię przekształcono w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską, uprawnioną do prowadzenia studiów dziennych dla młodzieży niepracującej oraz studiów wieczorowych i zaocznych dla pracujących. Uczelnia kształciła wtedy studentów na wydziałach: Elektrycznym i Budownictwa Lądowego w Kielcach, Mechanicznym w Skarżysku, Ogólnotechnicznym, Technologii Obuwia i Garbarstwa, Ekonomicznym (od 1969 r.) oraz Transportu (od 1969 r.) w Radomiu. Decyzją Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 sierpnia 1972 roku. Wydziałowi Mechanicznemu, jako pierwszemu w historii ziemi kieleckiej, przyznane zostały uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych. Fakt ten pozwolił na przekształcenie 19 września 1974 roku Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Świętokrzyską. W roku akademickim 1975/76 wprowadzono nową strukturę organizacyjną w Kielcach funkcjonowały Instytuty: Eksploatacji Maszyn, Mechaniki Stosowanej, Pojazdów i Maszyn Roboczych oraz Techniki Wytwarzania, tworzące razem Wydział Mechaniczny, Instytut Elektrotechniki i Instytut Budownictwa Lądowego (obydwa na prawach wydziału), natomiast w Radomiu Instytuty: Ekonomiki i Organizacji Transportu, Tworzyw Sztucznych i Skóry oraz Podstaw Budowy Maszyn wszystkie na prawach wydziału. Ponadto w uczelni działały w obu ośrodkach jednostki międzywydziałowe: Instytut Nauk Społecznych, Ośrodek Informatyki, Biblioteka Główna, Studium Wojskowe, Studium Wychowania Fizycznego oraz Studium Języków Obcych. Rok 1978 przyniósł bardzo istotną zmianę w życiu kieleckoradomskiej uczelni z Politechniki Świętokrzyskiej wydzielono Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu. W październiku 1978 roku w Politechnice Świętokrzyskiej powołano, obok Wydziału Mechanicznego, Wydział Mechanical, located in Kielce with a branch in Radom, Electrical, located in Kielce, General Engineering, located in Kielce with a branch in Radom, and Tanning Industry, located in Radom. Two years later, the Council of Ministers order of the 5 th May 1967 transformed the institution into the Kielce-Radom Higher Engineering School, which was authorised to run day courses for young people not active professionally, as well as evening and extramural courses for those in employment. The University had the following faculties: Civil Engineering and Electrical, both located in Kielce, Mechanical, which operated in Skarżysko. In Radom, General Engineering, Footwear and Tanning Technology, Economic (since 1969) and Transport (since 1969) faculties were located. On the basis of the decision of the Minister of Science, Higher Education and Technology of the 30 th August 1972, the Mechanical Faculty became the first in the region s history to be authorised to award a degree of doctor of technical sciences. Owing to that, on 19 th September 1974 it became possible to transform the school into the Kielce University of Technology. In the academic year 1975/76, a new structure of the University was introduced. In Kielce, the following unites operated: the Institute of Machine Operation, Applied Mechanics, Vehicles and Working Machines and the Institute of Manufacturing Technology, together those formed the Mechanical Faculty, also the Institute of Electrical Engineering and the Institute of Civil Engineering, which both held a faculty status. In Radom all the institutes, namely the Institute of Transport Economics and Organisation, the Institute of Plastics and Leather, and the Institute of Machine Building Fundamentals had a faculty status. Additionally, both Kielce and Radom branches had their inter-faculty units: Institute of Social, Sciences IT Centre, the Main Library, the Military Training Centre, the Physical Education Centre and the Foreign Language Centre. A major change altered the University in 1978 when the Radom Higher Engineering School became separated from the University. 19

21 Budownictwa Lądowego oraz Wydział Elektrotechniki i Automatyki. W tym okresie został zaprojektowany i wybudowany nowoczesny kampus uczelni obejmujący cztery budynki dydaktyczne wraz z halami laboratoryjnymi, sześć domów studenckich i stołówkę. Dzień dzisiejszy Uczelni Dzisiaj Politechnika jest uczelnią składającą się z pięciu wydziałów: Wydziału Budownictwa i Architektury; Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki; Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki; Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Kształci około studentów w ramach 16 kierunków i w zakresie ponad 50 specjalności. Uczelnia posiada prawa do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach: automatyka i robotyka, budownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika, inżynieria In October 1978, the Faculty of Civil Engineering and the Faculty of Electrical Engineering and Automatics were launched in addition to already operating Mechanical Faculty. Modern campus of the University was designed and constructed at that time. It comprised four teaching halls, laboratory facilities, six students houses and a canteen. The Present Day of the University At present, the University has five faculties: the Faculty of Civil Engineering and Architecture, the Faculty of Environmental Engineering, Geomatics and Power Engineering, the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science, the Faculty of Mechatronics and Machine Design, and the Faculty of Management and Computer Modelling. The student population of over 11,000 people take courses to obtain qualifications in sixteen fields of study and over fifty specialization areas. The University is authorised to confer a doctor s degree in seven disciplines, namely Automation and Robotics, Civil Budynki dydaktyczne uczelni Teaching halls of the University 20

22 produkcji, mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn, a także prawa do habilitowania w trzech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo oraz elektrotechnika. Politechnika jest uczelnią w pełni akademicką oferującą studia I, II i III stopnia. Aktualnie zatrudnia 452 nauczycieli akademickich. Bazę lokalową uczelni stanowią, usytuowane na terenie 22-hektarowego kampusu w centrum miasta, pięć budynków dydaktycznych z halami laboratoryjnymi, unikalne w skali kraju Centrum Laserowych Technologii Metali, nowoczesny gmach Rektoratu i Biblioteki Głównej, hala dydaktycznosportowa, nowoczesne audytorium na 600 miejsc, sześć domów akademickich, dwa budynki z lokalami mieszkalnymi, obszerny budynek z siedzibą między innymi klubu Pod Krechą oraz hale laboratoryjne i budynki biurowo-dydaktyczne Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn w Dąbrowie k. Kielc tworząc tzw. mały kampus o powierzchni 2,75 hektara. Przyszłość Znaczącym elementem dla rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej jest działalność inwestycyjna, oparta obecnie na środkach z funduszy europejskich. Pozwoliły one zmodernizować istniejącą zabudowę uczelni, umożliwiły także budowę nowych obiektów dydaktycznych i badawczych oraz unowocześnienie na najwyższym poziomie zaplecza badawczego w laboratoriach. Dzięki tym inwestycjom możliwy jest dalszy rozwój działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Uczelni. Politechnika Świętokrzyska to uczelnia w pełni akademicka, o uznanym autorytecie w kraju i za granicą. Prawie wszyscy jej absolwenci znajdują zatrudnienie. Dalszy rozwój Politechniki Świętokrzyskiej jako uczelni technicznej typu uniwersyteckiego, oferującej szeroki wachlarz możliwości kształcenia, uwzględnia kierunki rozwoju regionu oraz zapotrzebowanie na kadrę w regionie. Engineering, Environmental Engineering, Electrical Engineering, Production Engineering, Mechanics, Machine Design and Operation. Moreover, it has a right to award a degree of doctor habilitated in three disciplines, i.e. Machine Design and Operation, Civil Engineering and Electrical Engineering. The Kielce University of Technology is a fully academic institution, which offers first, second and third cycle courses. Presently, the University employs 452 academic teachers. Located on a 22-hectare campus in the city centre, the University s facilities comprise five teaching and laboratory halls, the country-unique Centre for Laser Technologies of Metals, a modern building that houses the Rector s Office and the Main Library, a teaching and sports hall, a modern lecture hall that seats up to 600 people, six students houses, two apartment buildings and a large building, housing among others, the Pod Krechą Club. The off-campus unit of the University, located in Dąbrowa near Kielce, comprises laboratories, office and teaching buildings of the Faculty of Mechatronics and Machine Design. The 2.75 hectare unit is often called the small campus. The Future Investment activities, presently financed from the EU funds, provide a stimulus for further development of the University. The existing buildings of the University were modernised owing to the EU funds. Those also made it possible to construct new research and teaching facilities and equip laboratories with excellent quality tools. The investments contribute to upgrading research activities and improving teaching services of the University. The University is a fully academic institution, which enjoys recognition both domestically and internationally. Almost all of its graduates find employment. The Kielce University of Technology will continue to develop in the years ahead, offering a wide spectrum of study options which take into account the region s needs and demand for qualified personnel. 21

23 Medal Politechniki Świętokrzyskiej wg projektu Tadeusza Ubermana, pracownika Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej Medal of the Kielce University of Technology designed by Tadeusz Uberman, a designer at the Kielce University of Technology Publishing House 22

24 Poczet Rektorów Gallery of Portraits of the Rectors of the University Prof. Bronisław Ślusarczyk Prof. Henryk Frąckiewicz , Prof. Michał Hebda Prof. Krzysztof Piwowarski Prof. Ryszard Sobociński Prof. Zbigniew Kowal Prof. Andrzej Neimitz Prof. Wiesław Trąmpczyński

25 Kalendarium wydarzeń Key Events in the University History 1965 Utworzenie Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach na bazie Ośrodka Studiów dla Pracujących w Kielcach i włączenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1965 r. Uczelnia kształciła na wydziałach: Mechanicznym w Kielcach z oddziałem w Radomiu, Elektrycznym w Kielcach Ogólnotechnicznym w Kielcach z oddziałem ogólnotechnicznym w Radomiu Garbarstwa z siedzibą w Radomiu Przekazanie na potrzeby uczelni nowo wybudowanego budynku szkoły podstawowej przy ul. Szymanowskiego oraz ukończenie budowy pierwszego Domu Studenta Laura, do którego przeniesiono administrację uczelni, urządzono sale wykładowe, laboratoria i pracownie 1967 Przekształcenie Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. Uczelnia kształciła na 7 wydziałach: Budownictwa Lądowego w Kielcach Elektrycznym w Kielcach Mechanicznym w Skarżysku-Kamiennej Ogólnotechnicznym w Radomiu Technologii Obuwia i Garbarstwa w Radomiu Ekonomicznym od 1969 r. w Radomiu Transportu od 1969 r. w Radomiu 1970 Oddanie nowo wybudowanego budynku na potrzeby Wydziału Mechanicznego (budynek C) 1965 Kielce-Radom Evening Engineering School established in Kielce, based on the Kielce Study Centre for Employees and the Radom Evening Engineering School regulation of the Council of Ministers of 3 rd June 1965 The University ran courses at the following faculties: Mechanical, located in Kielce with a branch in Radom, Electrical, located in Kielce General Engineering, located in Kielce with a branch in Radom Tanning Industry, located in Radom A newly constructed building of the primary school in Szymanowskiego Street handed over to the University. The construction of Laura, the first Students House, completed. Administrative staff rooms, teaching halls and laboratories transferred or set up there 1967 Kielce-Radom Evening Engineering School transformed into Kielce-Radom Higher Engineering School - regulation of the Council of Ministers of 5 th May 1967 The University ran courses at seven faculties: Civil Engineering, located in Kielce Electrical, located in Kielce Mechanical, located in Skarżysko-Kamienna General Engineering, located in Radom Footwear and Tanning Technology, located in Radom Economic since 1969, located in Radom Transport since 1969, located in Radom 1970 A newly constructed building for the Mechanical Faculty put into operation (building C) 24

26 1972 Oddanie nowo wybudowanego budynku na potrzeby Wydziału Elektrycznego (budynek D) Utworzenie ośrodka naukowo-badawczego we współpracy z Kombinatem Przemysłowo-Łożyskowym (włączone Zakłady ISKRA) 5 stycznia 1972 r. Uzyskanie przez Wydział Mechaniczny uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn 30 sierpnia 1972 r Nadanie przez Radę Wydziału Mechanicznego pierwszego stopnia naukowego doktora nauk technicznych; doktorant mgr inż. Paweł Lubecki 28 czerwca 1974 r. Przekształcenie Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Świętokrzyską 19 września 1974 r Oddanie nowo wybudowanego budynku na potrzeby Wydziału Budownictwa Lądowego (budynek A) 1975/76 Wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej Politechniki: w Kielcach funkcjonowały Instytuty: Eksploatacji Maszyn, Mechaniki Stosowanej, Pojazdów i Maszyn Roboczych oraz Techniki Wytwarzania, tworzące razem Wydział Mechaniczny, Instytut Elektrotechniki (na prawach wydziału), Instytut Budownictwa Lądowego (na prawach wydziału), w Radomiu Instytuty: Ekonomiki i Organizacji Transportu, Tworzyw Sztucznych i Skóry oraz Podstaw Budowy Maszyn wszystkie na prawach wydziału 1978 Utworzenie w Radomiu na bazie zasobów i kadry wydziałów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Wyższej Szkoły Inżynierskiej i powołanie w Politechnice Świętokrzyskiej trzech wydziałów: 1972 A newly constructed building for the Electrical Faculty put into operation (building D) A research and development centre established in cooperation with Bearings Industrial Works (ISKRA Works included) 5 th January 1972 The Mechanical Faculty authorised to confer a degree of Doctor of technical sciences in the discipline of Machine Design and Operation 30 th August The Board of the Mechanical Faculty confers the first degree of Doctor of technical sciences on Paweł Lubecki, MEng., a doctoral candidate 28 th June 1974 Kielce-Radom Higher Engineering transformed into the Kielce University of Technology 19 th September A newly constructed building for the Civil Engineering Faculty put into operation (building A) 1975/76 New structure of the University introduced. The following units operated: in Kielce: Institute of Machine Operation, Applied Mechanics, Vehicles and Working Machines and Institute of Manufacturing Technology; together those formed the Mechanical Faculty, Institute of Electrical Engineering (holding a faculty status), Institute of Civil Engineering (holding a faculty status), in Radom: Institute of Transport Economics and Organisation, Institute of Plastics and Leather, and Institute of Machine Building Fundamentals (all holding a faculty status) 1978 Higher Engineering School established in Radom on the basis of material and staff resources of the Kielce University of Technology, three faculties designated at the Kielce University of Technology: 25

27 Wydział Budownictwa Lądowego kierunek budownictwo Wydział Elektrotechniki i Automatyki kierunek elektrotechnika Wydział Mechaniczny kierunek mechanika przekształcony później w mechanikę i budowę maszyn 1985 Oddanie drugiego nowo wybudowanego budynku na potrzeby Wydziału Mechanicznego i jednostek międzywydziałowych (budynek B); ukończenie budowy kampusu Uczelni Podpisanie umowy z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN o zlokalizowaniu filii IPPT PAN w Politechnice Świętokrzyskiej Powołanie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Rozpoczęcie budowy siedziby Spółdzielni Żaczek z przeznaczeniem na Uczelniany Ośrodek Zdrowia Zbudowanie systemu boisk sportowych na wolnym powietrzu 1988 Uruchomienie na Wydziale Budownictwa Lądowego kierunku inżynieria środowiska zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 1988 r Uzyskanie przez Wydział Budownictwa Lądowego uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 1989 r Zbudowanie sieci komputerowej zapewniającej wszystkim jednostkom organizacyjnym Uczelni dostęp do Internetu 1993 Uruchomienie przez Wydział Mechaniczny kierunku zarządzanie i marketing zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 1993 r. Faculty of Civil Engineering field of study: Civil Engineering Faculty of Electrical Engineering and Automatics field of study: Electrical Engineering Mechanical Faculty field of study: Mechanics later transformed into Mechanics and Machine Design 1985 A second building to house the Mechanical Faculty and inter-faculty units constructed and put into operation (building B); the construction of the University campus completed An agreement signed with the Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences on establishing a branch of the Institute at the University Polish Language Centre for Foreigners set up The construction of the seat of Żaczek Cooperative starts, it is intended to house the University Health Centre A complex of open-air sports grounds constructed 1988 A new field of study launched at the Faculty of Civil Engineering field of study: Environmental Engineering order of the Minister of National Education of 28 th July The Faculty of Civil Engineering authorised to confer a degree of doctor of technical sciences in the discipline of Civil Engineering order of the Minister of National Education of 5 th April Computer network built to provide all the University units with the Internet access 1993 A new field of study launched at the Mechanical Faculty field of study: Management and Marketing order of the Minister of National Education of 4 th March

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology KIELCE 2014

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology KIELCE 2014 Politechnika Świętokrzyska Kielce University of Technology KIELCE 2014 Spis treści Table of Contents Słowo wstępne Władze Uczelni Konwent Politechniki Świętokrzyskiej Misja Politechniki Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR / PROSPECTUS

INFORMATOR / PROSPECTUS INFORMATOR / PROSPECTUS 2016 Godło Uczelni / University emblem Słowo od Rektora Foreword by the Rector Przekazany Państwu Informator to kompendium wiedzy o Politechnice Świętokrzyskiej, uznanej w Polsce

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

The historical influences Poland-Turkey

The historical influences Poland-Turkey The historical influences Poland-Turkey XIX-XX century W czasie zaborów Turcja często postrzegana była jako kraj sprzyjający sprawie polskiej i potencjalny sojusznik. Turcja nigdy nie uznała rozbiorów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology Politechnika Świętokrzyska Kielce University of Technology Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology Politechnika Świętokrzyska Kielce University of Technology Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Wzór dyplomu doktorskiego nauk z promotorem Wzór odpisu dyplomu w języku polskim Wzór odpisu dyplomu w języku angielskim

Wzór dyplomu doktorskiego nauk z promotorem Wzór odpisu dyplomu w języku polskim Wzór odpisu dyplomu w języku angielskim Załącznik nr 1 do uchwały Nr 000-5/7/2017 Senatu UTH Radom z dnia 27 czerwca 2017 r. Wzór dyplomu doktorskiego nauk z promotorem Wzór odpisu dyplomu w języku polskim Wzór odpisu dyplomu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

PhD Programme in Sociology

PhD Programme in Sociology PhD Programme in Sociology The entity responsible for the studies: Faculty of Social Sciences, University of Wroclaw Name of the programme: PhD Programme in Sociology Duration of studies: 4 Years The form

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L TABL 109 STUDIÓW O G Ó E M T O T A L on the first 2000/01 81565 45100 24189 11888 8032 2004/05 103637 58698 27031 19654 12951 105015 60194 26636 R A Z E M 2000/01 Administracja Administration Archeologia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Area: km 2 Population: Currency: Złoty (PLN)

POLSKA. Area: km 2 Population: Currency: Złoty (PLN) POLSKA Area: 312 679 km 2 Population: 38 483 957 Currency: Złoty (PLN) www.polska.pl Województwo Kujawsko Pomorskie Area: 17 971 km 2 Population: 2 098 370 www.kujawsko-pomorskie.pl BYDGOSZCZ Area: 174,57

Bardziej szczegółowo

Suplement do dyplomu

Suplement do dyplomu Suplement do dyplomu Doświadczenia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Renata Figlewicz Centrum Badań i Rozwoju Kształcenia Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w liczbach 2 wydziały 10

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Infrastruktura w H2020 UMK Toruń, 18 marca 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 Agnieszka Sitarz Dział Księgowości Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 2009 Dział Administracji 431 Agnieszka Sitarz DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Dział księgowości Muzeum Narodowego w Kielcach czuwa

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-9/2/2012 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER

EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER EMPLOYERS ORGANIZATION OF POLISH COPPER Support and advocacy for Industry Beata Staszków President of the Board & CEO About us The Employers Organization of Polish Copper (Związek Pracodawców Polska Miedź)

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:...

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:... 1 PROGRAM ATLANTIS UMOWA WYJAZD STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM... Umowa zawarta pomiędzy: Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009)

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) W-01 Wydział Mechaniczny I-07 Instytut Inżynierii Materiałowej I-08 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ W poniższej tabeli podano parametry do opisu zasad przyjęć, dla wszystkich wydziałów, kierunków i form studiów PW: 1. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym których

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Czestochowa University of Technology Faculty of Management

Czestochowa University of Technology Faculty of Management Czestochowa University of Technology Faculty of Management Al. Armii Krajowej 19, paw. B 42-200 Częstochowa Poland www.zim.pcz.pl 1 Faculty of Management is a part of Czestochowa University of Technology.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17

PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17 Poniższa tabela przedstawia szczegóły procedur kwalifikacyjnych kandydatów dla poszczególnych programów. Kolumny tej tabeli oznaczone

Bardziej szczegółowo

Uwagi do tablic. Notes to the tables

Uwagi do tablic. Notes to the tables Uwagi do tablic 1. Uczniów i absolwentów w szko³ach ponadpodstawowych dla m³odzie y podaje siê od roku szkolnego 2002/03 ³¹cznie z uczniami i absolwentami oddzia³ów tych szkó³ bêd¹cych w strukturze szkó³

Bardziej szczegółowo

KEY ACTION 1 MOBILITY OF INDIVIDUALS HIGHER EDUCATION STUDENTS ERASMUS +

KEY ACTION 1 MOBILITY OF INDIVIDUALS HIGHER EDUCATION STUDENTS ERASMUS + KEY ACTION 1 MOBILITY OF INDIVIDUALS HIGHER EDUCATION STUDENTS ERASMUS + STUDENT APPLICATION FORM Poniższy wzór zawiera wypełnione 3 Application forms dla studenta, który wybrał trzy uczelnie partnerskie.

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo