Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology KIELCE 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology KIELCE 2013"

Transkrypt

1 Politechnika Świętokrzyska Kielce University of Technology KIELCE 2013

2

3

4 Słowo wstępne Foreword Na lata przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej uczelni o liczącej się już tradycji, która za dwa lata osiągnie pół wieku. W poprzedniej kadencji obchodziliśmy jubileusz 45-lecia uczelni, która w 1974 roku przekształciła się z powołanej w 1965 roku Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Świętokrzyską. Jednakże jej korzenie są jeszcze mocniejsze, gdyż sięgają tradycji pierwszej wyższej szkoły technicznej na ziemiach polskich, Szkoły Akademiczno-Górniczej zorganizowanej w roku 1816 przez Stanisława Staszica. Co wymowne, szkoła zlokalizowana była w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Pozwolę sobie odwołać się także do tradycji wytwórczych, technologicznych regionu świętokrzyskiego związanych z jego potencjałem gospodarczym na przestrzeni dziejów, od Krzemionek Opatowskich, Dymarek Świętokrzyskich, poprzez Staropolski Okręg Przemysłowy i Centralny Okręg Przemysłowy (COP). Współcześnie, to miejsce intensywnego rozwoju przemysłu metalowego, maszynowego, budowlanego, a także turystyki traktowanej jako nowa i znacząca gałąź gospodarki. Z pewnością ten ostatni okres rozwoju regionu stał się podstawą utworzenia i rozwoju uczelni technicznej, Politechniki Świętokrzyskiej. Warto zauważyć tę tożsamość regionalną, która nawet w nazwie kojarzy się z niepodważalnym fundamentem polskości we wszystkich okresach burzliwych dziejów naszej ojczyzny. W okresie ponad czterdziestoośmioletniej działalności Politechnika Świętokrzyska, jako jedyna uczelnia techniczna w regionie, wykształciła wysoko kwalifikowane kadry inżynierskie, nie tylko dla potrzeb gospodarki regionalnej. Wielu znakomitych The successive term of office of the Kielce University of Technology governing bodies will last from 2012 to The University, which in two years will celebrate its 50th anniversary, is an academic institution with established tradition. During the previous term of office, the 45th anniversary of the founding of the University was celebrated. It was established in 1965 as Kielce-Radom Evening Higher Engineering School and transformed into the Kielce University of Technology in The University sees itself as the bearer of the traditions passed down by the first technical higher school in Poland, namely the Mining Academy founded by Stanisław Staszic in 1816 and seated in the Cracow Bishops Palace in Kielce. In a broader context, the University is an heir to the Świętokrzyski Region traditions, an area of a high economic potential. The milestones of the Region s development include a prehistoric mine of striped flintstone in Krzemionki Opatowskie, ancient smelting furnaces called Dymarki, Old Polish Industrial Zone and Central Industrial Region. In recent years, metal, machine and construction industries have robustly developed in the Region. Tourism, a relatively new branch of industry in the area, has also played an important role in the Region s economy. The last period of economic growth has undoubtedly contributed to the development of a technical school of higher education. The Polish name of the University (Politechnika Świętokrzyska) forms associations with the Region which has remained a bastion of Polish culture and traditions throughout the country s tumultuous history. For over forty eight years of its operation, the University being the only institution of technical higher education in the Region, 3

5 absolwentów uczelni zostało właścicielami, czy specjalistami licznych znanych w kraju i za granicą firm produkcyjnych oraz usługowych. Niewątpliwie osiągnęli oni sukces, który jest także sukcesem naszej uczelni. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia są coroczne wysokie notowania Politechniki Świętokrzyskiej w rankingu między innymi miesięcznika Perspektywy oraz dziennika Rzeczpospolita. Ta wysoka pozycja wynika także z różnorodności obszarów kształcenia studentów, obejmujących 16 kierunków, spośród których cztery mają strategiczne znaczenie w uczelniach technicznych, tj.: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, ekonomia oraz elektronika i telekomunikacja. Równolegle z kształceniem studentów są prowadzone intensywne badania naukowe oparte na współpracy z gospodarką narodową. Rozwija się także kadra naukowa, co potwierdzają uzyskane uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach. Ponadto uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w trzech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo oraz elektrotechnika, które umożliwiają prowadzenie studiów doktoranckich będących podstawą rozwoju młodej kadry naukowej. Uzyskane w 2008 roku szóste uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka oraz uzyskane w 2011 roku siódme uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji jest podstawą utrzymania statusu i nazwy politechnika. W przyszłości możliwe jest przekształcenie uczelni w uniwersytet techniczny, czego potwierdzeniem jest uzyskane w 2010 roku przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki uprawnienie do nadawania tytułu naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika. Politechnika Świętokrzyska ma także ugruntowaną pozycję międzynarodową, wynikającą z aktywnej współpracy z zagranicznymi uczelniami, głównie w Europie, opartej na długoletnich umowach o wspólnych badaniach i pomocy has provided instruction to students making them highly qualified engineering staff employed mainly by local enterprises. Many of the University accomplished alumni founded or were employed by a lot of production and services companies recognisable in the country and abroad. The University graduates have undoubtedly been successful, which is also regarded as a success of our institution. The quality of the academic instruction students receive is also confirmed by high place the University holds in the rankings of Perspektywy monthly and Rzeczpospolita daily, among others. The high ranking of the University results from diversified areas of instruction offered to students. Those comprise sixteen fields of study, including four new ones which are of key importance to institutions of technical higher learning, namely architecture and town planning, automation and robotics, economics, electronics and telecommunications. In addition to teaching, the University conducts research geared towards collaboration with various sectors of the national economy, and also facilitates the development of the research staff. The University s successful policy is confirmed by the fact that it is authorised to confer a Doctor s degree of technical sciences in seven disciplines and a degree of Doctor habilitated in three disciplines, i.e. machine building and operation, civil engineering and electrical engineering. That makes it possible for the University to conduct doctoral studies providing basis for the development of young research personnel. Obtained in 2008, the sixth authorisation to confer a Doctor s degree of technical sciences in the discipline of automation and robotics, and seventh authorisation to confer a Doctor s degree of technical sciences in the discipline of production engineering (2011) are, in compliance with the Polish legal regulations, necessary to retain the Polish name and status of Politechnika. In the future it will be possible to convert our institution into a technical university. A step leading to such a conversion is the authorisation obtained in 2010 by the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science to confer a degree of Doctor habilitated in the discipline of electrical engineering. The Kielce University of Technology has secured a position in the international university community owing to collaboration with 4

6 w działaniach dydaktycznych, a także dotyczących wymiany studentów i pracowników nauki. Szczególną rolę w tym obszarze odgrywają międzynarodowe programy umożliwiające dofinansowanie stypendiów dla studentów (SOCRATES/ ERASMUS obecnie LLP-ERASMUS) oraz wymianę studentów, doktorantów i pracowników nauki, a także realizację wspólnych projektów badawczych (CEEPUS) i projektów naukowobadawczych (FITNET, ILTOF). Znaczącym elementem dla rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej jest działalność inwestycyjna, oparta obecnie na środkach z funduszy europejskich. Pozwoliły one zmodernizować istniejącą zabudowę uczelni, umożliwiły budowę nowych obiektów dydaktycznych i badawczych, a także unowocześnienie na najwyższym poziomie zaplecza badawczego w laboratoriach. Dzięki tym inwestycjom możliwy jest dalszy rozwój działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie dostarczy Państwu użytecznych informacji dotyczących wszystkich wydziałów uczelni, a w szczególności utworzonego w roku ubiegłym Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki wydzielonego z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, który zmienił nazwę na Wydział Budownictwa i Architektury oraz pozostałych Wydziałów: Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego, a także Centrum Laserowych Technologii Metali, jako wspólnej placówki naukowej powstałej na podstawie umowy pomiędzy Polską Akademią Nauk a Politechniką Świętokrzyską. Publikacja ta będzie pomocna także dla rozszerzenia i jeszcze większej dynamiki współpracy oraz przybliży obraz interesujących możliwości kształcenia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na kierunkach, których absolwenci są oczekiwani przez pracodawców w kraju i za granicą. Kielce, wrzesień 2013 foreign, mainly European, academic institutions, with which longterm agreements on joint research, improvements in teaching, staff and students exchange have been concluded. International programmes, which make it possible to partly finance student grants (SOCRATES/ERASMUS presently LLP/ERASMUS), to exchange students, doctoral students and research personnel and to conduct joint research projects (CEEPUS) as well as scienceresearch projects (FITNET, ILTOF), have greatly contributed to the University collaboration with other academic institutions. Investment projects, mainly based on financial means obtained through EU funding, constitute another major factor contributing to the University development. Investments have made it possible to modernise the existing buildings and construct new teaching and research units. The laboratories backup facilities have been upgraded to ensure the highest standards. Due to investments new developments in research and teaching are anticipated. I hope the University Prospectus will provide a full profile of the Faculties, especially the new Faculty of Environmental Engineering, Geomatics and Power Engineering, created last year from the Civil and Environmental Engineering, which has now been renamed to Civil Engineering and Architecture, and other Faculties: the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science, the Faculty of Mechatronics and Machine Design, and the Faculty of Management and Computer Modelling, and also the Centre for Laser Technologies of Metals run jointly with the Polish Academy of Sciences on the basis of agreement between the two institutions. The publication can be useful to facilitate scientific and business cooperation. It will also provide a guide for secondary school leavers who seek learning opportunities in the fields of study, graduates in which are able to pursue careers in demand in the national and international labour market. Kielce, September 2013 Rektor Politechniki Świętokrzyskiej Rector of the Kielce University of Technology Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. Prof. Stanisław Adamczak, Dr. habil., Eng., Dr. h.c. 5

7 Sztandar Uczelni The University flag 6

8 Władze Uczelni The University Authorities Uczelnią kieruje rektor jako jednoosobowy organ władzy wykonawczej, będący jednocześnie przełożonym wszystkich pracowników i studentów. Rektorowi pomagają w sprawowaniu władzy prorektorzy: ds. Rozwoju Kadry i Badań Naukowych, ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem, ds. Ogólnych, ds. Studenckich i Dydaktyki oraz kanclerz. Odpowiednikami rektora i prorektorów na wydziałach są dziekan i prodziekani. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów wydziału. Organami kolegialnymi są Senat w odniesieniu do Uczelni oraz Rada Wydziału w stosunku do Wydziału. W skład Senatu wchodzą: rektor jako przewodniczący, prorektorzy, dziekani oraz wybierani przedstawiciele poszczególnych grup społeczności uczelnianej. Członkami Rady Wydziału są: dziekan jako przewodniczący, prodziekani, zatrudnieni na wydziale profesorowie i doktorzy habilitowani oraz wybrani przedstawiciele pozostałych grup społeczności wydziałowej. Organy kolegialne sprawują władzę przez podejmowanie uchwał w węzłowych sprawach dotyczących uczelni i wydziału oraz przez działalność tematycznych komisji i zespołów wyłanianych ze swoich składów. Being its principal one-person executive body and a superior of all the staff and students, the Rector heads the University. The Rector is assisted by Vice-Rectors for Personnel Development and Research, Innovative Economy and Cooperation with the Industry, for General Affairs, Student Affairs and Teaching, and by the Chancellor. At the faculty level, the positions of the Rector and Vice- Rectors correspond to those of the Dean and Vice-Deans. The Dean is a superior of all the employees and students at the faculty. Collective bodies are the Senate for the University, and the Faculty Board for the faculty. The Rector, acting as the chairman, Vice-Rectors, Deans, Vice-Deans and elected representatives of the University individual communities compose the Senate. The Faculty Board is made up of the Dean (the chairman), Vice-Deans, professors and doctors habilitated employed at the faculty, as well as elected representatives of the faculty remaining communities. The University collective bodies execute their legislative powers passing resolutions on issues of key importance for the University and faculties, and also establishing particular committees and teams recruited from respective body members. Sala posiedzeń Senatu The Senate meeting hall 7

9 Rektor prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. the Rector Prof. Stanisław Adamczak, Dr. habil., Eng., Dr. h.c. Insygnia władzy rektorskiej: pierścień i berło The University Rector s insignia: the ring and the sceptre 8

10 Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. inż. Zdzisława Owsiak, prof. PŚk Vice-Rector for Student Affairs and Teaching Dr. habil. Zdzisława Owsiak, the University Prof. Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Badań Naukowych dr hab. inż. Czesław Kundera, prof. PŚk Vice-Rector for Personnel Development and Research Dr. habil. Czesław Kundera, Eng., the University Prof. Prorektor ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem prof. dr hab. Krzysztof Grysa Vice-Rector for Innovative Economy and Cooperation with the Industry Prof. Krzysztof Grysa, Dr. habil. Prorektor ds. Ogólnych prof. Bogdan Antoszewski Vice-Rector for General Affairs Prof. Bogdan Antoszewski, Dr. Habil. Eng. Kanclerz dr inż. Andrzej Sęk the Chancellor Dr. Andrzej Sęk, Eng. 9

11 Konwent Politechniki Świętokrzyskiej Council of the Kielce University of Technology Konwent Politechniki Świętokrzyskiej jest ciałem opiniodawczo-doradczym Senatu i Rektora w sprawach dotyczących: ogólnych kierunków działania Uczelni uruchamiania nowych kierunków kształcenia i specjalności działalności badawczej promocji Politechniki Świętokrzyskiej i jej absolwentów relacji Politechniki Świętokrzyskiej z administracją, gospodarką i kulturą regionu. Konwent może wypowiadać się także w innych sprawach uznanych za istotne dla Uczelni lub regionu. Kadencja Konwentu trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 stycznia w pierwszym roku kadencji władz Uczelni. Przewodniczącym Konwentu jest Rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Członkowie Konwentu wybierają spośród siebie dwóch zastępców przewodniczącego. The Council of the Kielce University of Technology is a consultative and advisory body of the Senate and the Rector on the issues that concern: providing strategic directions for the University launching new fields of study and specialisation areas conducting research promoting the University and its graduates maintaining the University relations with the region s administrative authorities, economic entities and cultural institutions. The Council can also express its opinions on matters that are regarded to be of vital importance for the University or the region. The term of office of the Council lasts four years and starts on the 1 st of January of the first year of the work of the University newly elected authorities. The Council is headed by the Rector of the University. The Council members elect, from among themselves, the two vice-chairpersons. Budynki dydaktyczne, gmach Rektoratu i Biblioteki Głównej The teaching halls, the Rector s Office and the Main Library 10

12 Skład Konwentu Stanisław Adamczak Rektor Przewodniczący Konwentu Alicja Bojarowicz Przewodnicząca Rady Izby Architektów Leszek Ciesek prezes Effector S.A. Wiesław Dzierżak przedsiębiorca Jan Gierada Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Edmund Kaczmarek Przewodniczący Konwentu Starostów Artur Kłoczko Przewodniczący Rady Nadzorczej Rovese S.A. Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce Andrzej Mochoń Prezes Targi Kielce sp. z o.o. Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty Andrzej Neimitz Dyrektor Fundacji im. S. Staszica Beata Oczkowicz Wiceminister Obrony Narodowej Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski Krzysztof Słoń Senator RP Stanisław Szczepaniak Prezes Zarządu Inwex sp. z o.o. Mirosław Szczukiewicz Prezes FART S.A. Witold Zaraska członek Business Centre Club Ryszard Zbróg Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Composition of the Council Stanisław Adamczak Rector Chairman of the Council Alicja Bojarowicz Chairperson of the Council of the Architects Chamber Leszek Ciesek President of Effector S.A. Wiesław Dzierżak Enterpreneur Jan Gierada Director of the Province Hospital Stanisław Góźdź Director of the Świętokrzyskie Oncology Centre Adam Jarubas Marshal of the Świętokrzyskie Province Edmund Kaczmarek Head of the Council of Starosts Artur Kłoczko Chairman of the Board of Directors of Rovese S.A. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce Andrzej Mochoń President of Kielce Trade Fairs Małgorzata Muzoł the Province s School Superintendent Andrzej Neimitz Director of the Staszic Foundation Beata Oczkowicz Under-Secretary of State in the Ministry of National Defence Bożentyna Pałka-Koruba Voivode of the Świętokrzyskie Province Krzysztof Słoń Senator of the Republic of Poland Stanisław Szczepaniak President of the INWEX Company Board Mirosław Szczukiewicz President of the FART S.A. Witold Zaraska Member of Business Centre Club Ryszard Zbróg Presidentt of the Old-Polish Chamber of Industry and Commerce 11

13 Święty Krzyż katolickie korzenie Gór Świętokrzyskich symbol nazwy Politechniki Świętokrzyskiej Holy Cross Mountain with a monastery catholic heart of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, echoed in the Polish name of the University 12

14 Misja Politechniki Świętokrzyskiej Mission Statement of the Kielce University of Technology Politechnika Świętokrzyska jest spadkobierczynią i kontynuatorką uniwersalnych wartości akademickich. Swe tradycje wywodzi z doświadczeń szkolnictwa wyższego na Kielecczyźnie, a w tym Szkoły Akademiczno-Górniczej (założonej przez St. Staszica, pierwszej uczelni technicznej na ziemiach polskich), Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich oraz Kielecko- Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Jako wspólnota akademicka kontynuujemy i rozwijamy tradycyjne wartości, tj.: poszanowanie i poszukiwanie prawdy, wolność wyrażania myśli, wolność badań naukowych i nauczania, zasady etyczne, patriotyzm i humanizm z jednoczesnym uwzględnieniem dziedzictwa kultury. Mając na uwadze uniwersalne wartości ogólnoludzkie, obywatelskie i akademickie podejmujemy działania w celu kształtowania umysłów, postaw i charakterów młodzieży, przekazując jej swoją wiedzę, umiejętności oraz wzorce postępowania. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest jednym z najważniejszych celów naszej działalności, który uzyskiwany jest poprzez stały rozwój i doskonalenie kadry, jedność kształcenia i badań naukowych, współpracę z innymi ośrodkami naukowymi oraz jednostkami gospodarczymi. Politechnika Świętokrzyska, powołana w roku 1974 na bazie tradycyjnych kierunków inżynierskich, widzi swój rozwój jako uczelnia typu uniwersyteckiego podejmująca także działania spoza dziedziny nauk technicznych. Działalność edukacyjna ukierunkowana jest na odpowiedzialny i twórczy udział w procesie tworzenia nowoczesnego społeczeństwa w Polsce oraz kształcenia twórczej kadry naukowo-technicznej zgodnie z wymaganiami postępu cywilizacyjnego. Badania naukowe, których cechą jest integracja nauk podstawowych i stosowanych, stanowią niezbędny element The Kielce University of Technology considers itself an heir and continuator of universal academic values. The traditions of the University draw on higher education institutions in the Kielce region, including the Mining Academy which was the first technical higher school in Poland founded by S. Staszic, the Clandestine University of Western Territories and Kielce- Radom Evening Higher Engineering School. As an academic community we have fostered and cherished traditional values such as search for truth and holding it in esteem, freedom of ideas, freedom of research and teaching, moral standards, patriotism, humanism and the respect for the national heritage. Guided by universal human, civic and academic principles, we work towards developing minds and characters of young people. We intend to share our knowledge, skills and the code of conduct. The major goal of the University is to pursue education, learning, and research at the highest levels of excellence. It is achieved by constant professional development of the staff, close inter-relationship between teaching and research, cooperation with other research centres and partnership with business. Opened in 1974 and based on traditional engineering fields of study, the University intends to develop as a higher technical school open to tasks extending beyond classical technical sciences. Through dissemination and application of knowledge, the University makes a significant and creative contribution to the formation of the modern society and encourages the career development of the academic staff. Research, integrating fundamental and applied sciences, constitutes an essential part of the University work. It affects, to 13

15 kształcenia i mają na celu tworzenie podstaw rozwoju cywilizacyjnego oraz rozwój kadry naukowej. Prowadzone są one we współpracy z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, a ich ważną rolą jest tworzenie i stymulowanie rozwoju gospodarczego. Biorąc pod uwagę działalność edukacyjną, badawczą i gospodarczą, jednym z najważniejszych elementów misji jest szeroko rozumiana służba publiczna jako regionalnego centrum edukacji, badań i rozwoju technicznego. Prowadzimy działania silnie wspierające środowiska gospodarcze i techniczne, wspomagając i stymulując rozwój techniczny, technologiczny, innowacje, transfer technologii oraz doskonalenie kadr. Przy rozwiązywaniu regionalnych problemów prowadzimy partnerską współpracę z innymi uczelniami Kielc i regionu świętokrzyskiego. Wspólnie tworzymy ważny ośrodek edukacji i nauki, i będziemy aktywnie uczestniczyć w kreowaniu kieleckiego ośrodka akademickiego jako znaczącego dla obecnych i przyszłych pokoleń młodzieży. W sferze edukacji będziemy kontynuować i rozwijać współpracę ze szkolnictwem średnim dbając wspólnie o rozwój regionu świętokrzyskiego. Politechnika Świętokrzyska jest wspólnotą nauczycieli, studentów i pozostałych pracowników Uczelni. Poczucie wspólnoty pozwala na kreowanie nadrzędnych zasad i celów przy poszanowaniu indywidualnych przekonań, praw i aspiracji wszystkich jej członków. Szczególną rolę w naszej wspólnocie odgrywają studenci, których rozwój osobowy nam powierzono. Warunki rozwoju tego środowiska, w tym zapewnienie samorządności jego działania, są przedmiotem naszej szczególnej troski. Realizując misję, przy pełnym udziale całej społeczności akademickiej, współpracujemy z władzami wojewódzkimi, zarówno państwowymi, jak i samorządowymi, władzami miasta oraz organizacjami społecznymi. Składamy hołd i podziękowanie naszym poprzednikom i przyjaciołom, których determinacji i wysiłkom zawdzięczamy powstanie i rozwój Politechniki Świętokrzyskiej. SENAT POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ a considerable extent, the standards of teaching and conduces towards technological progress. Moreover, it provides a stimulus for the academic staff development. Investigations, conducted in cooperation with other scientific centres in Poland and abroad, have an important role in economic growth, giving impetus to technological advancements. The work towards the region s development, considered one of the major tasks the University feels obliged to perform, shows our commitment to public service ethos. As a centre of instruction, original inquiry and creative expression and knowledgebased resources, the University addresses the needs of the local community. We are strongly engaged in promoting economic and technical development through research, technology transfer and technological innovations. Working on the issues important to the local community, we enter into cooperation with other institutions of higher education in Kielce and the Świętokrzyski region. We intend to work jointly with a view to making the city an academic centre for future generations. Furthermore, we are interested in maintaining and deepening contact with secondary schools of the region. The Kielce University of Technology works as a community of academic teachers, students, office and technical staff. The feeling of community belonging facilitates building core values and principles. We are, however, also committed to respect interests, views, rights and choices of particular individuals. Those are the students who have a very special place in the University community. The mission imposes special responsibilities on us as regards the integral human development of those members of our community. The University promotes self-governance of its students. Fulfilling the mission with the active participation of the whole academic community, we collaborate with the authorities of the central and local government, the city and social organisations. We express our gratitude and pay respect to all our predecessors and friends, whose determined efforts led to the University foundation and development. THE UNIVERSITY SENATE 14

16 Dokument przedstawiający Misję Politechniki Świętokrzyskiej The document of the Mission statement of the Kielce University of Technology 15

17 Pałac Biskupów Krakowskich siedziba pierwszej polskiej uczelni technicznej Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach działającej w latach widok od frontu The Cracow Bishops Palace a seat of the first Polish technical higher school called Mining Academy (operated ) a front view 16

18 Historia Dzień dzisiejszy Uczelni Przyszłość History The Present Day The Future Historia Uniwersyteckie tradycje Kielecczyzny sięgają czasów odrodzenia w latach istniała w Rakowie głośna w ówczesnej Europie Akademia Rakowska, a z regionu świętokrzyskiego wywodzili się profesorowie Akademii Krakowskiej: Stanisław ze Skalbmierza, Maciej z Miechowa i Jakub z Iłży. 4 czerwca 1816 roku staraniem Stanisława Staszica, wybitnego męża stanu i ekonomisty, wielkiego erudyty, pisarza i reformatora, ukazał się reskrypt Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o utworzeniu Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach na potrzeby rozwijającego się w Staropolskim Zagłębiu przemysłu górniczo-hutniczego. Szkoła działała od grudnia 1816 do grudnia 1826 roku. Burzliwe wydarzenia związane z powstaniami narodowymi oraz z pierwszą i drugą wojną światową nie stwarzały warunków sprzyjających staraniom o otwarcie wyższej uczelni. W roku 1943, w okresie okupacji hitlerowskiej, z inicjatywy kieleckich nauczycieli szkół średnich nawiązane zostały kontakty ze sferami uniwersyteckimi w Warszawie i zorganizowany został pierwszy rok studiów Wydziału Humanistycznego, tzw. Uniwersytet Ziem Zachodnich. Tajne Kursy Uniwersyteckie były prowadzone do końca czerwca 1945 roku. Lokalne środowisko nie ustawało w staraniach o stworzenie odpowiednich warunków do dalszego kształcenia zdolnej młodzieży regionu świętokrzyskiego. Szczególnie, że już w okresie międzywojennym istniało w Kielcach kilka szkół średnich, wśród nich mające krajową renomę Liceum im. J. Śniadeckiego, którego absolwentami byli między innymi History University traditions in the Kielce Region go back to the Renaissance period. In the years , Raków was a seat of the Arian Academy, famous in Europe in those days. Professors of the Cracow Academy: Stanisław from Skalbmierz, Maciej from Miechów and Jakub from Iłża came from the Świętokrzyski Region. On 4 th June 1816, on the initiative of Stanisław Staszic, a great statesman and economist, a distin-guished erudite man, writer and reformer, the Government Commission for Religious Creeds and Public Enlightenment issued a directive on establishing the Mining Academy in Kielce. It was meant to meet the de-mands from mining and metallurgical industries which had developed in the Old-Polish Basin. The school opened in December 1816 and continued operating until December During the tumultuous years of national uprisings and both World Wars no favourable conditions existed to work towards opening a higher school. In 1943, during the Nazi occupation of Poland, on the initiative of Kielce secondary school teachers, contacts were established with Warsaw university circles. As a result, the first year of a university course at the Faculty of Humanities was organised. The University of Western Territories, as it was called, ran clandestine courses until the end of June The local community continued seeking to provide the talented youth of the Region with higher education opportunities. Expectations were set high as already in the interwar period the city used to have a number of secondary schools, including renowned J. Śniadecki Grammar School. Among the graduates were distinguished professors of the 17

19 znani profesorowie Politechniki Warszawskiej: Jerzy Bukowski, Wacław Żenczykowski i Jerzy Barzykowski. Likwidacja w 1957 roku zamiejscowego Wydziału Mechanicznego w Kielcach Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (przekształconej w styczniu 1951 roku ze Szkoły Inżynierskiej NOT), a jednocześnie rozwijający się lokalny przemysł z rosnącym zapotrzebowaniem na kadrę inżynierską, a także konieczność dojeżdżania do innych ośrodków akademickich młodzieży podnoszącej swoje kwalifikacje, doprowadziły do powstania 5 października 1960 roku Towarzystwa Przyjaciół Wyższych Szkół Zawodowych w Kielcach. W wyniku jego starań, w roku akademickim 1962/63, utworzono w Kielcach Studium Stacjonarno-Zaoczne AGH i Politechniki Krakowskiej, a następnie Ośrodek Studiów Wieczorowych i Zaocznych AGH i Politechniki Krakowskiej. Na jego bazie utworzono, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1965 roku, włączając Wieczorową Szkołę w Radomiu, wspólną uczelnię Kielecko-Radomską Wieczorową Szkołę Inżynierską. Uczelnia kształciła na wydziałach: Mechanicznym w Kielcach z oddziałem w Radomiu, Elektrycznym w Kielcach, Ogólnotechnicznym w Kielcach Warsaw University of Technology, Jerzy Bukowski, Wacław Żenczykowski and Jerzy Barzykowski. A number of reasons contributed to establishing a higher education institution. In 1957, the Mechanical Faculty in Kielce, an off-campus unit of the Radom Evening Engineering School (the latter was opened in 1951 and based on the Chief Technical Organisation Engineering School) was dissolved. Developing local industries created a growing demand for engineering staff while people who wished to improve their qualifications had a relatively long commute to academic centres. On 5 th October 1960, the Society of Friends of Higher Vocational Schools in Kielce was set up. The efforts of that institution produced a successful outcome. In the academic year 1962/63, the Centre for Day and Evening Courses of the Cracow Academy of Mining and Metallurgy and also the Cracow Technical University was opened in Kielce. It was later transformed into the Evening and Extramural Course Centre of those two Cracow universities. The Centre, together with Radom Evening Course School, provided the basis for Kielce-Radom Evening Engineering School established on the strength of the Council of Ministers Order of the 3 th June The School ran courses at the following faculties: Siedziba Uczelni Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej przy ul. Kościuszki w latach A seat of the Kielce-Radom Higher Engineering School in Kościuszki Street ( ) Siedziba Uczelni Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej przy ul. Szymanowskiego 5 w latach A seat of the Kielce-Radom Higher Engineering School in Szymanowskiego Street 5 ( ) 18

20 z oddziałem ogólnotechnicznym w Radomiu oraz Garbarstwa z siedzibą w Radomiu. Dwa lata później, również na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 roku uczelnię przekształcono w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską, uprawnioną do prowadzenia studiów dziennych dla młodzieży niepracującej oraz studiów wieczorowych i zaocznych dla pracujących. Uczelnia kształciła wtedy studentów na wydziałach: Elektrycznym i Budownictwa Lądowego w Kielcach, Mechanicznym w Skarżysku, Ogólnotechnicznym, Technologii Obuwia i Garbarstwa, Ekonomicznym (od 1969 r.) oraz Transportu (od 1969 r.) w Radomiu. Decyzją Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 sierpnia 1972 roku. Wydziałowi Mechanicznemu, jako pierwszemu w historii ziemi kieleckiej, przyznane zostały uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych. Fakt ten pozwolił na przekształcenie 19 września 1974 roku Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Świętokrzyską. W roku akademickim 1975/76 wprowadzono nową strukturę organizacyjną w Kielcach funkcjonowały Instytuty: Eksploatacji Maszyn, Mechaniki Stosowanej, Pojazdów i Maszyn Roboczych oraz Techniki Wytwarzania, tworzące razem Wydział Mechaniczny, Instytut Elektrotechniki i Instytut Budownictwa Lądowego (obydwa na prawach wydziału), natomiast w Radomiu Instytuty: Ekonomiki i Organizacji Transportu, Tworzyw Sztucznych i Skóry oraz Podstaw Budowy Maszyn wszystkie na prawach wydziału. Ponadto w uczelni działały w obu ośrodkach jednostki międzywydziałowe: Instytut Nauk Społecznych, Ośrodek Informatyki, Biblioteka Główna, Studium Wojskowe, Studium Wychowania Fizycznego oraz Studium Języków Obcych. Rok 1978 przyniósł bardzo istotną zmianę w życiu kieleckoradomskiej uczelni z Politechniki Świętokrzyskiej wydzielono Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu. W październiku 1978 roku w Politechnice Świętokrzyskiej powołano, obok Wydziału Mechanicznego, Wydział Mechanical, located in Kielce with a branch in Radom, Electrical, located in Kielce, General Engineering, located in Kielce with a branch in Radom, and Tanning Industry, located in Radom. Two years later, the Council of Ministers order of the 5 th May 1967 transformed the institution into the Kielce-Radom Higher Engineering School, which was authorised to run day courses for young people not active professionally, as well as evening and extramural courses for those in employment. The University had the following faculties: Civil Engineering and Electrical, both located in Kielce, Mechanical, which operated in Skarżysko. In Radom, General Engineering, Footwear and Tanning Technology, Economic (since 1969) and Transport (since 1969) faculties were located. On the basis of the decision of the Minister of Science, Higher Education and Technology of the 30 th August 1972, the Mechanical Faculty became the first in the region s history to be authorised to award a degree of doctor of technical sciences. Owing to that, on 19 th September 1974 it became possible to transform the school into the Kielce University of Technology. In the academic year 1975/76, a new structure of the University was introduced. In Kielce, the following unites operated: the Institute of Machine Operation, Applied Mechanics, Vehicles and Working Machines and the Institute of Manufacturing Technology, together those formed the Mechanical Faculty, also the Institute of Electrical Engineering and the Institute of Civil Engineering, which both held a faculty status. In Radom all the institutes, namely the Institute of Transport Economics and Organisation, the Institute of Plastics and Leather, and the Institute of Machine Building Fundamentals had a faculty status. Additionally, both Kielce and Radom branches had their inter-faculty units: Institute of Social, Sciences IT Centre, the Main Library, the Military Training Centre, the Physical Education Centre and the Foreign Language Centre. A major change altered the University in 1978 when the Radom Higher Engineering School became separated from the University. 19

21 Budownictwa Lądowego oraz Wydział Elektrotechniki i Automatyki. W tym okresie został zaprojektowany i wybudowany nowoczesny kampus uczelni obejmujący cztery budynki dydaktyczne wraz z halami laboratoryjnymi, sześć domów studenckich i stołówkę. Dzień dzisiejszy Uczelni Dzisiaj Politechnika jest uczelnią składającą się z pięciu wydziałów: Wydziału Budownictwa i Architektury; Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki; Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki; Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Kształci około studentów w ramach 16 kierunków i w zakresie ponad 50 specjalności. Uczelnia posiada prawa do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach: automatyka i robotyka, budownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika, inżynieria In October 1978, the Faculty of Civil Engineering and the Faculty of Electrical Engineering and Automatics were launched in addition to already operating Mechanical Faculty. Modern campus of the University was designed and constructed at that time. It comprised four teaching halls, laboratory facilities, six students houses and a canteen. The Present Day of the University At present, the University has five faculties: the Faculty of Civil Engineering and Architecture, the Faculty of Environmental Engineering, Geomatics and Power Engineering, the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science, the Faculty of Mechatronics and Machine Design, and the Faculty of Management and Computer Modelling. The student population of over 11,000 people take courses to obtain qualifications in sixteen fields of study and over fifty specialization areas. The University is authorised to confer a doctor s degree in seven disciplines, namely Automation and Robotics, Civil Budynki dydaktyczne uczelni Teaching halls of the University 20

22 produkcji, mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn, a także prawa do habilitowania w trzech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo oraz elektrotechnika. Politechnika jest uczelnią w pełni akademicką oferującą studia I, II i III stopnia. Aktualnie zatrudnia 452 nauczycieli akademickich. Bazę lokalową uczelni stanowią, usytuowane na terenie 22-hektarowego kampusu w centrum miasta, pięć budynków dydaktycznych z halami laboratoryjnymi, unikalne w skali kraju Centrum Laserowych Technologii Metali, nowoczesny gmach Rektoratu i Biblioteki Głównej, hala dydaktycznosportowa, nowoczesne audytorium na 600 miejsc, sześć domów akademickich, dwa budynki z lokalami mieszkalnymi, obszerny budynek z siedzibą między innymi klubu Pod Krechą oraz hale laboratoryjne i budynki biurowo-dydaktyczne Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn w Dąbrowie k. Kielc tworząc tzw. mały kampus o powierzchni 2,75 hektara. Przyszłość Znaczącym elementem dla rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej jest działalność inwestycyjna, oparta obecnie na środkach z funduszy europejskich. Pozwoliły one zmodernizować istniejącą zabudowę uczelni, umożliwiły także budowę nowych obiektów dydaktycznych i badawczych oraz unowocześnienie na najwyższym poziomie zaplecza badawczego w laboratoriach. Dzięki tym inwestycjom możliwy jest dalszy rozwój działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Uczelni. Politechnika Świętokrzyska to uczelnia w pełni akademicka, o uznanym autorytecie w kraju i za granicą. Prawie wszyscy jej absolwenci znajdują zatrudnienie. Dalszy rozwój Politechniki Świętokrzyskiej jako uczelni technicznej typu uniwersyteckiego, oferującej szeroki wachlarz możliwości kształcenia, uwzględnia kierunki rozwoju regionu oraz zapotrzebowanie na kadrę w regionie. Engineering, Environmental Engineering, Electrical Engineering, Production Engineering, Mechanics, Machine Design and Operation. Moreover, it has a right to award a degree of doctor habilitated in three disciplines, i.e. Machine Design and Operation, Civil Engineering and Electrical Engineering. The Kielce University of Technology is a fully academic institution, which offers first, second and third cycle courses. Presently, the University employs 452 academic teachers. Located on a 22-hectare campus in the city centre, the University s facilities comprise five teaching and laboratory halls, the country-unique Centre for Laser Technologies of Metals, a modern building that houses the Rector s Office and the Main Library, a teaching and sports hall, a modern lecture hall that seats up to 600 people, six students houses, two apartment buildings and a large building, housing among others, the Pod Krechą Club. The off-campus unit of the University, located in Dąbrowa near Kielce, comprises laboratories, office and teaching buildings of the Faculty of Mechatronics and Machine Design. The 2.75 hectare unit is often called the small campus. The Future Investment activities, presently financed from the EU funds, provide a stimulus for further development of the University. The existing buildings of the University were modernised owing to the EU funds. Those also made it possible to construct new research and teaching facilities and equip laboratories with excellent quality tools. The investments contribute to upgrading research activities and improving teaching services of the University. The University is a fully academic institution, which enjoys recognition both domestically and internationally. Almost all of its graduates find employment. The Kielce University of Technology will continue to develop in the years ahead, offering a wide spectrum of study options which take into account the region s needs and demand for qualified personnel. 21

23 Medal Politechniki Świętokrzyskiej wg projektu Tadeusza Ubermana, pracownika Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej Medal of the Kielce University of Technology designed by Tadeusz Uberman, a designer at the Kielce University of Technology Publishing House 22

24 Poczet Rektorów Gallery of Portraits of the Rectors of the University Prof. Bronisław Ślusarczyk Prof. Henryk Frąckiewicz , Prof. Michał Hebda Prof. Krzysztof Piwowarski Prof. Ryszard Sobociński Prof. Zbigniew Kowal Prof. Andrzej Neimitz Prof. Wiesław Trąmpczyński

25 Kalendarium wydarzeń Key Events in the University History 1965 Utworzenie Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach na bazie Ośrodka Studiów dla Pracujących w Kielcach i włączenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1965 r. Uczelnia kształciła na wydziałach: Mechanicznym w Kielcach z oddziałem w Radomiu, Elektrycznym w Kielcach Ogólnotechnicznym w Kielcach z oddziałem ogólnotechnicznym w Radomiu Garbarstwa z siedzibą w Radomiu Przekazanie na potrzeby uczelni nowo wybudowanego budynku szkoły podstawowej przy ul. Szymanowskiego oraz ukończenie budowy pierwszego Domu Studenta Laura, do którego przeniesiono administrację uczelni, urządzono sale wykładowe, laboratoria i pracownie 1967 Przekształcenie Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. Uczelnia kształciła na 7 wydziałach: Budownictwa Lądowego w Kielcach Elektrycznym w Kielcach Mechanicznym w Skarżysku-Kamiennej Ogólnotechnicznym w Radomiu Technologii Obuwia i Garbarstwa w Radomiu Ekonomicznym od 1969 r. w Radomiu Transportu od 1969 r. w Radomiu 1970 Oddanie nowo wybudowanego budynku na potrzeby Wydziału Mechanicznego (budynek C) 1965 Kielce-Radom Evening Engineering School established in Kielce, based on the Kielce Study Centre for Employees and the Radom Evening Engineering School regulation of the Council of Ministers of 3 rd June 1965 The University ran courses at the following faculties: Mechanical, located in Kielce with a branch in Radom, Electrical, located in Kielce General Engineering, located in Kielce with a branch in Radom Tanning Industry, located in Radom A newly constructed building of the primary school in Szymanowskiego Street handed over to the University. The construction of Laura, the first Students House, completed. Administrative staff rooms, teaching halls and laboratories transferred or set up there 1967 Kielce-Radom Evening Engineering School transformed into Kielce-Radom Higher Engineering School - regulation of the Council of Ministers of 5 th May 1967 The University ran courses at seven faculties: Civil Engineering, located in Kielce Electrical, located in Kielce Mechanical, located in Skarżysko-Kamienna General Engineering, located in Radom Footwear and Tanning Technology, located in Radom Economic since 1969, located in Radom Transport since 1969, located in Radom 1970 A newly constructed building for the Mechanical Faculty put into operation (building C) 24

26 1972 Oddanie nowo wybudowanego budynku na potrzeby Wydziału Elektrycznego (budynek D) Utworzenie ośrodka naukowo-badawczego we współpracy z Kombinatem Przemysłowo-Łożyskowym (włączone Zakłady ISKRA) 5 stycznia 1972 r. Uzyskanie przez Wydział Mechaniczny uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn 30 sierpnia 1972 r Nadanie przez Radę Wydziału Mechanicznego pierwszego stopnia naukowego doktora nauk technicznych; doktorant mgr inż. Paweł Lubecki 28 czerwca 1974 r. Przekształcenie Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Świętokrzyską 19 września 1974 r Oddanie nowo wybudowanego budynku na potrzeby Wydziału Budownictwa Lądowego (budynek A) 1975/76 Wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej Politechniki: w Kielcach funkcjonowały Instytuty: Eksploatacji Maszyn, Mechaniki Stosowanej, Pojazdów i Maszyn Roboczych oraz Techniki Wytwarzania, tworzące razem Wydział Mechaniczny, Instytut Elektrotechniki (na prawach wydziału), Instytut Budownictwa Lądowego (na prawach wydziału), w Radomiu Instytuty: Ekonomiki i Organizacji Transportu, Tworzyw Sztucznych i Skóry oraz Podstaw Budowy Maszyn wszystkie na prawach wydziału 1978 Utworzenie w Radomiu na bazie zasobów i kadry wydziałów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Wyższej Szkoły Inżynierskiej i powołanie w Politechnice Świętokrzyskiej trzech wydziałów: 1972 A newly constructed building for the Electrical Faculty put into operation (building D) A research and development centre established in cooperation with Bearings Industrial Works (ISKRA Works included) 5 th January 1972 The Mechanical Faculty authorised to confer a degree of Doctor of technical sciences in the discipline of Machine Design and Operation 30 th August The Board of the Mechanical Faculty confers the first degree of Doctor of technical sciences on Paweł Lubecki, MEng., a doctoral candidate 28 th June 1974 Kielce-Radom Higher Engineering transformed into the Kielce University of Technology 19 th September A newly constructed building for the Civil Engineering Faculty put into operation (building A) 1975/76 New structure of the University introduced. The following units operated: in Kielce: Institute of Machine Operation, Applied Mechanics, Vehicles and Working Machines and Institute of Manufacturing Technology; together those formed the Mechanical Faculty, Institute of Electrical Engineering (holding a faculty status), Institute of Civil Engineering (holding a faculty status), in Radom: Institute of Transport Economics and Organisation, Institute of Plastics and Leather, and Institute of Machine Building Fundamentals (all holding a faculty status) 1978 Higher Engineering School established in Radom on the basis of material and staff resources of the Kielce University of Technology, three faculties designated at the Kielce University of Technology: 25

27 Wydział Budownictwa Lądowego kierunek budownictwo Wydział Elektrotechniki i Automatyki kierunek elektrotechnika Wydział Mechaniczny kierunek mechanika przekształcony później w mechanikę i budowę maszyn 1985 Oddanie drugiego nowo wybudowanego budynku na potrzeby Wydziału Mechanicznego i jednostek międzywydziałowych (budynek B); ukończenie budowy kampusu Uczelni Podpisanie umowy z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN o zlokalizowaniu filii IPPT PAN w Politechnice Świętokrzyskiej Powołanie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Rozpoczęcie budowy siedziby Spółdzielni Żaczek z przeznaczeniem na Uczelniany Ośrodek Zdrowia Zbudowanie systemu boisk sportowych na wolnym powietrzu 1988 Uruchomienie na Wydziale Budownictwa Lądowego kierunku inżynieria środowiska zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 1988 r Uzyskanie przez Wydział Budownictwa Lądowego uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 1989 r Zbudowanie sieci komputerowej zapewniającej wszystkim jednostkom organizacyjnym Uczelni dostęp do Internetu 1993 Uruchomienie przez Wydział Mechaniczny kierunku zarządzanie i marketing zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 1993 r. Faculty of Civil Engineering field of study: Civil Engineering Faculty of Electrical Engineering and Automatics field of study: Electrical Engineering Mechanical Faculty field of study: Mechanics later transformed into Mechanics and Machine Design 1985 A second building to house the Mechanical Faculty and inter-faculty units constructed and put into operation (building B); the construction of the University campus completed An agreement signed with the Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences on establishing a branch of the Institute at the University Polish Language Centre for Foreigners set up The construction of the seat of Żaczek Cooperative starts, it is intended to house the University Health Centre A complex of open-air sports grounds constructed 1988 A new field of study launched at the Faculty of Civil Engineering field of study: Environmental Engineering order of the Minister of National Education of 28 th July The Faculty of Civil Engineering authorised to confer a degree of doctor of technical sciences in the discipline of Civil Engineering order of the Minister of National Education of 5 th April Computer network built to provide all the University units with the Internet access 1993 A new field of study launched at the Mechanical Faculty field of study: Management and Marketing order of the Minister of National Education of 4 th March

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology Politechnika Świętokrzyska Kielce University of Technology Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Choir of the University of Agriculture in Krakow... 133

Table of Contents. Choir of the University of Agriculture in Krakow... 133 spis treści Historia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie... 8 Rektorzy WSR, AR i UR w Krakowie... 12 Doktorzy honoris causa WSR, AR i UR w Krakowie... 14 Profesorowie AR i UR w Krakowie doktorzy honoris

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH KIELCE 2013 ABOUT US Słowo o nas Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office Of The Republic Of Poland. Raport roczny Annual report

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office Of The Republic Of Poland. Raport roczny Annual report Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office Of The Republic Of Poland 2009 Raport roczny Annual report Raport roczny 2009 Spis treści Contents Słowo wstępne Foreword 5 Podstawy prawne działania

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Agh University of Science and Technology

Agh University of Science and Technology Agh University of Science and Technology 3 Dear Readers, The handbook you are reading has been designed to provide information about the AGH University of Science and Technology in Krakow. I hope that

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND 2011 ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REP0R RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY 2011

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ŚLĄSKA THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLITECHNIKA ŚLĄSKA THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNIKA ŚLĄSKA jest jedną z najfekszych w kraju nowoczesną wyższą uczelią techniczną, z sześćdziesięcioletnią już ycją w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Redakcja naukowa Zbigniew Kruszewski TOM 1 Warszawa 2013 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map spring. 1/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE. zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator.

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE. zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator.pl PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE environment Forma to Wynik zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR Kreatywny Tallinn w kierunku zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND RAPORT ROCZNY 2008 ANNUAL REPORT URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND RAPORT ROCZNY 2008 ANNUAL REPORT URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR inno temat / inno subject W numerze Od redakcji...2 INNO TEMAT Rola parków naukowych i technologicznych inicjowanych przez sektor nauki................... 3 Gdy nauka i biznes wychodzą sobie naprzeciw...

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY JSC

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY JSC 2012 RAPORT ROCZNY AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ANNUAL REPORT OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY JSC MISJA Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wzmacnianie zdolności polskich przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA STUDENTÓW OBCOKRAJOWCÓW HANDBOOK FOR INRETNATIONAL STUDENTS

INFORMATOR DLA STUDENTÓW OBCOKRAJOWCÓW HANDBOOK FOR INRETNATIONAL STUDENTS INFORMATOR DLA STUDENTÓW OBCOKRAJOWCÓW HANDBOOK FOR INRETNATIONAL STUDENTS Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Higher Vocational State School in Włocławek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we

Bardziej szczegółowo