Słowo wstępne Foreword by the Rector

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowo wstępne Foreword by the Rector"

Transkrypt

1

2

3 Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku będziemy świętować jubileusz 50-lecia uczelni przekształconej w 1974 roku z powołanej w 1965 roku Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Świętokrzyską. Jednakże jej korzenie są jeszcze mocniejsze, gdyż sięgają tradycji pierwszej wyższej szkoły technicznej na ziemiach polskich, Szkoły Akademiczno-Górniczej zorganizowanej w roku 1816 przez Stanisława Staszica. Co wymowne, szkoła była zlokalizowana w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Pozwolę sobie odwołać się także do tradycji wytwórczych, technologicznych regionu świętokrzyskiego związanych z jego potencjałem gospodarczym na przestrzeni dziejów, od Krzemionek Opatowskich, Dymarek Świętokrzyskich, poprzez Staropolski Okręg Przemysłowy i Centralny Okręg Przemysłowy (COP). Współcześnie, to miejsce intensywnego rozwoju przemysłu metalowego, maszynowego, budowlanego, a także turystyki nowej i znaczącej gałęzi gospodarki. Z pewnością ten ostatni okres rozwoju regionu stał się podstawą utworzenia i rozwoju uczelni technicznej, Politechniki Świętokrzyskiej. Warto zauważyć tożsamość regionalną Uczelni, która nawet w nazwie kojarzy się z niepodważalnym fundamentem polskości we wszystkich okresach burzliwych dziejów naszej Ojczyzny. W okresie ponad czterdziestodziewięcioletniej działalności Politechnika Świętokrzyska, jako jedyna uczelnia techniczna w regionie, wykształciła wysoko kwalifikowane kadry inżynierskie, nie tylko dla potrzeb gospodarki regionalnej. Wielu znakomitych absolwentów uczelni zostało właścicielami czy specjalistami licznych, znanych w kraju i za granicą, firm produkcyjnych oraz The present authorities of the Kielce University of Technology, serving their second consecutive term of office ( ), are proud to be representatives of a university with such a long history. Founded in 1965 as the Kielce-Radom Evening School of Engineering and transformed in 1974 into the present Kielce University of Technology, it will be celebrating its 50-th anniversary in The University considers itself a descendant of the School for Academic and Mining Education, the first-ever Polish technical university, established by Stanisław Staszic in 1816, and the reason for that is the location of the School in Kielce, in the former Cracow Bishops Palace. The Kielce University of Technology is the only technologyoriented higher education institution in the Świętokrzyski Region, which itself has long traditions of mining and manufacturing. The region is famous for its Neolithic flintstone mines at Krzemionki Opatowskie and ancient iron smelting furnaces bloomeries reconstructed during an annual event called Dymarki Świętokrzyskie. For centuries, the area was an industrial hub, known today as the Old Polish Industrial Zone. In the 1930s, it was part of the Central Industrial Zone, contributing to the development of the country s heavy industry. These days, the region is associated mainly with the metalworking, machine and construction industries, and recently also with tourism, which is becoming an important economic sector. In the turbulent history of Poland, the Świętokrzyski Region has also been actively engaged in all patriotic movements aimed at maintaining the Polish identity and integrity. The Kielce University of Technology was established forty nine years ago, and over the time it has had a considerable contribution to the technical education in the region. It is proud to 3

4 usługowych. Niewątpliwie osiągnęli oni sukces, który jest także sukcesem naszej uczelni. Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia są coroczne wysokie notowania Politechniki Świętokrzyskiej w rankingach między innymi miesięcznika Perspektywy oraz dziennika Rzeczpospolita. Wysoka pozycja Politechniki Świętokrzyskiej wynika także z różnorodności obszarów kształcenia studentów, obejmujących 17 kierunków, spośród których cztery mają strategiczne znaczenie w uczelniach technicznych, tj.: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, ekonomia oraz elektronika i telekomunikacja. Równolegle z kształceniem studentów są prowadzone intensywne badania naukowe oparte na współpracy z gospodarką narodową. Rozwija się także kadra naukowa, co potwierdzają uzyskane uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach. Ponadto uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w trzech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo oraz elektrotechnika, które umożliwiają prowadzenie studiów doktoranckich będących podstawą rozwoju młodej kadry naukowej. Uzyskane w 2008 roku szóste uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka oraz uzyskane w 2011 roku siódme uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji są podstawą utrzymania statusu i nazwy politechnika. W przyszłości możliwe będzie przekształcenie uczelni w uniwersytet techniczny, czego potwierdzeniem jest uzyskane w 2010 roku przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika. Politechnika Świętokrzyska ma także ugruntowaną pozycję międzynarodową, wynikającą z aktywnej współpracy z zagranicznymi uczelniami, głównie w Europie, opartej na długoletnich umowach o wspólnych badaniach i pomocy w działaniach dydaktycznych, a także dotyczących wymiany studentów i pracowników nauki. Szczególną rolę w tym obszarze odgrywają międzynarodowe programy umożliwiające dofinansowanie stypendiów dla studentów (LLP-ERASMUS, ERASMUS+) oraz wymianę studentów, doktorantów have educated many highly-qualified engineering professionals working locally or nationally to support Poland s economic development. Many of the alumni are successful businessmen or top specialists in large national and international companies from the industrial or service sectors, and their success is the success of the University. The Kielce University of Technology has a reputation for providing high-quality education, as confirmed by the yearly rankings conducted, for instance, by Perspektywy Monthly and the Rzeczpospolita Daily. This good reputation is also a result of the diversity of programmes offered. The University provides degree programmes at the undergraduate and postgraduate levels in 17 fields of study, four of which, i.e. architecture and urban design, automation and robotics, economics, and electronics and telecommunications, are strategically important to the university as an institution offering technology-oriented education. The Kielce University of Technology is also actively engaged in research activities based on close collaboration with economic partners. The teaching and research staff have opportunities to develop, as confirmed by the fact that the University has the power to award the degree of doctor of science and technology in seven disciplines. It has also the right to confer the degree of habilitated doctor of science and technology in three disciplines: mechanical engineering, civil engineering and electrical engineering, and as a result, provide respective doctoral programmes, with this enabling the development of young research staff. The right to award the degree of doctor of science and technology in the sixth discipline, i.e. automation and robotics, granted to the University in 2008, and the extension of the power to the seventh discipline, i.e. production engineering, in 2011, allow the University to maintain the status of and the right to use the name politechnika. Now that the Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science was granted in 2010 the right to award the degree of habilitated doctor of science and technology in the discipline of electrical engineering, there is a chance that in the future, the Kielce University of Technology will become uniwersytet techniczny. The Kielce University of Technology has gained a high international reputation through active collaboration with 4

5 i pracowników nauki, a także realizację wspólnych projektów badawczych (CEEPUS) i projektów naukowo-badawczych (FITNET, ILTOF). Ważnym elementem rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej jest działalność inwestycyjna, oparta na środkach pozyskiwanych z funduszy europejskich. Pozwoliły one zmodernizować istniejącą zabudowę uczelni, umożliwiły budowę nowych obiektów dydaktycznych i badawczych, a także unowocześnić na najwyższym poziomie zaplecza badawcze w laboratoriach. Dzięki tym inwestycjom możliwy jest dalszy rozwój działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie dostarczy Państwu użytecznych informacji dotyczących wydziałów uczelni, a w szczególności utworzonego w 2012 roku Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki wydzielonego z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, który zmienił nazwę na Wydział Budownictwa i Architektury oraz pozostałych Wydziałów: Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego, a także Centrum Laserowych Technologii Metali wspólnej placówki naukowej powstałej na podstawie umowy między Polską Akademią Nauk a Politechniką Świętokrzyską. Publikacja ta ma na celu przede wszystkim rozszerzenie i zwiększenie jeszcze bardziej dynamiki współpracy oraz przybliżenie możliwości kształcenia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na kierunkach, których absolwenci są oczekiwani przez pracodawców w kraju i za granicą. Kielce, wrzesień 2014 academic partners mainly from Europe. The collaboration is based on long-term agreements concerning research, education and exchange of students and teaching and research staff. The international programmes contributing to this collaboration include LLP-ERASMUS and ERASMUS+, both supporting student exchange, CEEPUS, which focuses on the exchange of students (doctoral students included) and academic staff and joint research projects, and, finally, FITNET and ILTOF, established to support research cooperation. The investments, co-funded by the European Union, in the modernization and development of the Kielce University of Technology campus as well as the purchase of state-of-the-art equipment for its research facilities have enhanced prospects of the University as an educational and research institution. I hope that this publication will be a good source of information about all the University faculties, i.e. the Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science, the Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering, the Faculty of Management and Computer Modelling, the Faculty of Environmental, Geomatic and Energy Engineering, established in 2012 by separation from the Faculty of Civil and Environmental Engineering, with the latter changing its name into the Faculty of Civil Engineering and Architecture, as well as the Laser Processing Research Centre, founded through an agreement between the Polish Academy of Sciences and the Kielce University of Technology as a jointly run research institution. The aim of the publication is also to encourage more dynamic collaboration with national and international partners and highlight the attractive portfolio of academic programmes that lead to good employment opportunities at home and abroad. Kielce, September 2014 Rektor Politechniki Świętokrzyskiej Rector of the Kielce University of Technology Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. Prof. Stanisław Adamczak 5

6 Sztandar Uczelni University s flag Godło Uczelni zatwierdzone uchwałą Senatu Nr 100/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. University emblem established by resolution No. 100/14 of the University Senate dated 29 January 2014 r. 6

7 Władze Uczelni University Authorities Uczelnią kieruje rektor jako jednoosobowy organ władzy wykonawczej, będący jednocześnie przełożonym wszystkich pracowników i studentów. Rektorowi pomagają w sprawowaniu władzy prorektorzy: ds. Rozwoju Kadry i Badań Naukowych, ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem, ds. Ogólnych, ds. Studenckich i Dydaktyki oraz kanclerz. Odpowiednikami rektora i prorektorów na wydziałach są dziekan i prodziekani. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów wydziału. Organami kolegialnymi są Senat w odniesieniu do Uczelni oraz Rada Wydziału w stosunku do Wydziału. W skład Senatu wchodzą: rektor jako przewodniczący, prorektorzy, dziekani oraz wybierani przedstawiciele poszczególnych grup społeczności uczelnianej. Członkami Rady Wydziału są: dziekan jako przewodniczący, prodziekani, zatrudnieni na wydziale profesorowie i doktorzy habilitowani oraz wybrani przedstawiciele pozostałych grup społeczności wydziałowej. Organy kolegialne sprawują władzę przez podejmowanie uchwał w węzłowych sprawach dotyczących uczelni i wydziału oraz przez działalność tematycznych komisji i zespołów wyłanianych ze swoich składów. The Kielce University of Technology is headed by the Rector, who is a single-person executive body, superior to all the staff and students. The Rector is assisted by the Vice-Rector for Staff Development and Research, the Vice-Rector for Innovative Economy and Cooperation with Industry, the Vice-Rector for General Affairs, the Vice Rector for Education and Students, and the Chancellor. By analogy, each faculty is headed by the dean, who is in charge of all the staff and students within the faculty. The dean is supported in this role by vice-deans. The governing councils at the university- and faculty-levels are the Senate and the Faculty Boards, respectively. The Senate comprises the Rector, acting as the chairperson, the Vice- Rectors, the Deans, and elected representatives of the University community. Each Faculty Board consists of the Dean, acting as the chairperson, the Vice-Deans, the staff members holding the academic title of professor and the degree of habilitated doctor, and elected representatives of the Faculty community. The governing councils control and direct the affairs of the University or Faculty by passing appropriate resolutions on issues of the utmost importance or by dealing with these issues thematically in dedicated committees and groups. Sala posiedzeń Senatu Senate Meeting Room 7

8 Rektor prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. Rector Prof. Stanisław Adamczak Insygnia władzy rektorskiej: pierścień i berło Insignia of the Rector s power: the ring and the sceptre 8

9 Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. inż. Zdzisława Owsiak, prof. PŚk Vice-Rector for Education and Students Prof. Zdzisława Owsiak Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Badań Naukowych dr hab. inż. Czesław Kundera, prof. PŚk Vice-Rector for Staff Development and Research Prof. Czesław Kundera Prorektor ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem prof. dr hab. Krzysztof Grysa Vice-Rector for Innovative Economy and Cooperation with Industry Prof. Krzysztof Grysa Prorektor ds. Ogólnych prof. Bogdan Antoszewski Vice-Rector for General Affairs Prof. Bogdan Antoszewski Kanclerz dr inż. Andrzej Sęk Chancellor Dr Andrzej Sęk 9

10 Konwent Politechniki Świętokrzyskiej Kielce University of Technology Convention Konwent Politechniki Świętokrzyskiej jest ciałem opiniodawczo-doradczym Senatu i Rektora w sprawach dotyczących: ogólnych kierunków działania Uczelni, uruchamiania nowych kierunków kształcenia i specjalności, działalności badawczej, promocji Politechniki Świętokrzyskiej i jej absolwentów, relacji Politechniki Świętokrzyskiej z administracją, gospodarką i kulturą regionu. Konwent może wypowiadać się także w innych sprawach uznanych za istotne dla Uczelni lub regionu. Kadencja Konwentu trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 stycznia w pierwszym roku kadencji władz Uczelni. Przewodniczącym Konwentu jest Rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Członkowie Konwentu wybierają spośród siebie dwóch zastępców przewodniczącego. The Kielce University of Technology Convention acts as a consultative and advisory body to the University Senate and Rector with regard to the following issues: the University s strategy and policy, new programmes of study, including specialisms, research activities, promotion of the University and its graduates, cooperation with institutions and organizations representing regional administration, economy and culture. The Kielce University of Technology Convention may also advise on other issues vital to the University or the region. The Convention members serve four-year terms of office, each commencing on 1 January in the first year of a new term of the University authorities. The Convention is chaired by the University s Rector. Two Deputy Chairmen are elected from among the Convention members. Budynki dydaktyczne, gmach Rektoratu i Biblioteki Głównej Core of the University Campus 10

11 Skład Konwentu Stanisław Adamczak Rektor Przewodniczący Konwentu Alicja Bojarowicz Przewodnicząca Rady Izby Architektów Leszek Ciesek Prezes Effector S.A. Wiesław Dzierżak Przedsiębiorca Jan Gierada Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Edmund Kaczmarek Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego Artur Kłoczko Przewodniczący Rady Nadzorczej Rovese S.A. Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce Andrzej Mochoń Prezes Targi Kielce sp. z o.o. Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty Andrzej Neimitz Dyrektor Fundacji im. S. Staszica Beata Oczkowicz Wiceminister Obrony Narodowej Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski Krzysztof Słoń Senator RP Stanisław Szczepaniak Prezes Zarządu Inwex sp. z o.o. Mirosław Szczukiewicz Prezes FART S.A. Witold Zaraska Członek Business Centre Club Ryszard Zbróg Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Convention Members Stanisław Adamczak Rector, Chairman of the Convention Alicja Bojarowicz Chairwoman of the Executive Board of the Chamber of Architects Leszek Ciesek Chairman of Effector, S.A. Wiesław Dzierżak Entrepreneur Jan Gierada Director of the Świętokrzyski Province Hospital Stanisław Góźdź Director of the Świętokrzyski Cancer Centre Adam Jarubas Marshal of the Świętokrzyski Province Edmund Kaczmarek Chairman of the Convention of the Świętokrzyski Province County Heads Artur Kłoczko Chairman of the Board of Directors of Rovese S.A. Wojciech Lubawski Mayor of Kielce Andrzej Mochoń Chairperson of Targi Kielce (Kielce Trade Fairs) Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Province Chief Education Officer Andrzej Neimitz Head of the Staszic Foundation Beata Oczkowicz Deputy Minister of Defence Bożena Pałka-Koruba Governor of the Świętokrzyski Province Krzysztof Słoń Senator of the Republic of Poland Stanisław Szczepaniak Chairman of the Board of Directors of Inwex sp. z o.o. Mirosław Szczukiewicz Chairman of FART S.A. Witold Zaraska member of the Business Centre Club Ryszard Zbróg Chairman of the Old Polish Chamber of Industry and Commerce 11

12 Święty Krzyż katolickie korzenie Gór Świętokrzyskich symbol nazwy Politechniki Świętokrzyskiej Święty Krzyż, the sanctuary with a relic of the Holy Cross, from which the University Politechnika Świętokrzyska takes its name 12

13 Misja Politechniki Świętokrzyskiej Mission Statement of the Kielce University of Technology Politechnika Świętokrzyska jest spadkobierczynią i kontynuatorką uniwersalnych wartości akademickich. Swe tradycje wywodzi z doświadczeń szkolnictwa wyższego na Kielecczyźnie, a w tym Szkoły Akademiczno-Górniczej (założonej przez St. Staszica, pierwszej uczelni technicznej na ziemiach polskich), Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich oraz Kielecko- Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Jako wspólnota akademicka kontynuujemy i rozwijamy tradycyjne wartości, tj.: poszanowanie i poszukiwanie prawdy, wolność wyrażania myśli, wolność badań naukowych i nauczania, zasady etyczne, patriotyzm i humanizm z jednoczesnym uwzględnieniem dziedzictwa kultury. Mając na uwadze uniwersalne wartości ogólnoludzkie, obywatelskie i akademickie podejmujemy działania w celu kształtowania umysłów, postaw i charakterów młodzieży, przekazując jej swoją wiedzę, umiejętności oraz wzorce postępowania. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest jednym z najważniejszych celów naszej działalności, który uzyskiwany jest poprzez stały rozwój i doskonalenie kadry, jedność kształcenia i badań naukowych, współpracę z innymi ośrodkami naukowymi oraz jednostkami gospodarczymi. Politechnika Świętokrzyska, powołana w roku 1974 na bazie tradycyjnych kierunków inżynierskich, widzi swój rozwój jako uczelnia typu uniwersyteckiego podejmująca także działania spoza dziedziny nauk technicznych. Działalność edukacyjna ukierunkowana jest na odpowiedzialny i twórczy udział w procesie tworzenia nowoczesnego społeczeństwa w Polsce oraz kształcenia twórczej kadry naukowo-technicznej zgodnie z wymaganiami postępu cywilizacyjnego. Badania naukowe, których cechą jest integracja nauk podstawowych i stosowanych, stanowią niezbędny element The Kielce University of Technology is a descendant and follower of the universal academic values. It continues the traditions of higher education in the Kielce Region set by the School for Academic and Mining Education, the first Polish technical higher education institution founded by Stanisław Staszic, the Underground University of Western Territories, and the Kielce-Radom Evening School of Engineering. As an academic community, we continue and enhance the promotion of traditional values, such as the respect to and search for the truth, the freedom to express ideas, the freedom of research and teaching, ethical principles, patriotism, humanism, as well as the preservation of the cultural heritage. Conscious of the universal human, civic and academic values, we are making efforts to shape minds, attitudes and characters of the youth by passing on to them our knowledge, skills and patterns of behaviour. One of our primary goals is to ensure high quality of education, which is achieved through the staff development and advancement, the unity of teaching and research, and the collaboration with academic and business partners. Established in 1974 as a provider of traditional engineering programmes, the Kielce University of Technology hopes to become a university involved in both technical and non-technical educational and research activities. The educational issues focus on the responsible and creative participation in the formation of modern society in Poland and on the effective training of students to become creative engineers and researchers, in line with the requirements for the progress of civilization. The research activities, whose main aim is to integrate the fundamental and applied sciences, are vital to the educational process. Their objective is also to contribute to human 13

14 kształcenia i mają na celu tworzenie podstaw rozwoju cywilizacyjnego oraz rozwój kadry naukowej. Prowadzone są one we współpracy z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, a ich ważną rolą jest tworzenie i stymulowanie rozwoju gospodarczego. Biorąc pod uwagę działalność edukacyjną, badawczą i gospodarczą, jednym z najważniejszych elementów misji jest szeroko rozumiana służba publiczna jako regionalnego centrum edukacji, badań i rozwoju technicznego. Prowadzimy działania silnie wspierające środowiska gospodarcze i techniczne, wspomagając i stymulując rozwój techniczny, technologiczny, innowacje, transfer technologii oraz doskonalenie kadr. Przy rozwiązywaniu regionalnych problemów prowadzimy partnerską współpracę z innymi uczelniami Kielc i regionu świętokrzyskiego. Wspólnie tworzymy ważny ośrodek edukacji i nauki, i będziemy aktywnie uczestniczyć w kreowaniu kieleckiego ośrodka akademickiego jako znaczącego dla obecnych i przyszłych pokoleń młodzieży. W sferze edukacji będziemy kontynuować i rozwijać współpracę ze szkolnictwem średnim dbając wspólnie o rozwój regionu świętokrzyskiego. Politechnika Świętokrzyska jest wspólnotą nauczycieli, studentów i pozostałych pracowników Uczelni. Poczucie wspólnoty pozwala na kreowanie nadrzędnych zasad i celów przy poszanowaniu indywidualnych przekonań, praw i aspiracji wszystkich jej członków. Szczególną rolę w naszej wspólnocie odgrywają studenci, których rozwój osobowy nam powierzono. Warunki rozwoju tego środowiska, w tym zapewnienie samorządności jego działania, są przedmiotem naszej szczególnej troski. Realizując misję, przy pełnym udziale całej społeczności akademickiej, współpracujemy z władzami wojewódzkimi, zarówno państwowymi, jak i samorządowymi, władzami miasta oraz organizacjami społecznymi. Składamy hołd i podziękowanie naszym poprzednikom i przyjaciołom, których determinacji i wysiłkom zawdzięczamy powstanie i rozwój Politechniki Świętokrzyskiej. SENAT POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ development in general and the development of academic staff in particular. Research projects are conducted in collaboration with national and international partners and their important role is to support and stimulate economic development. One of the critical elements of our mission, which takes into consideration educational, research and economic aspects, is to provide public service as a regional centre of education, research and technological advancement. We foster the economic and technological environments by supporting and stimulating technological development, innovation, technology transfer and staff development. Well-established partnerships with other higher education institutions from Kielce and the Świętokrzyski Region help solve regional problems. Together, we have created an important educational and research centre and will be actively engaged in the establishment of the Kielce-based academic hub, significant to the present and future young generations. In the area of education, we will continue and enhance collaboration with secondary schools in order to jointly contribute to the development of the Świętokrzyski Region. The Kielce University of Technology is a community of teachers, students and other staff, and as such we are engaged to create superior principles and goals while respecting the beliefs, rights and aspirations of its individual members. Students are an important group of the community so they have our support particularly in the areas of personal development and self-governance. Fulfilling our mission, with active involvement of all members of the academic community, we work closely with the provincial and municipal governments, including centrallyappointed and locally elected representatives, and nongovernmental organizations. We wish to pay tribute and express our gratitude to all the predecessors and supporters whose determination and efforts have contributed to the establishment and development of the Kielce University of Technology. SENATE OF THE KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 14

15 Dokument przedstawiający Misję Politechniki Świętokrzyskiej Mission Statement of the Kielce University of Technology 15

16 Pałac Biskupów Krakowskich siedziba pierwszej polskiej uczelni technicznej Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach założonej przez Stanisława Staszica, działającej w latach widok od frontu Cracow Bishops Palace, once housing the School for Academic and Mining Education, the first-ever Polish technical university ( ), founded by Stanisław Staszic front view 16

17 Historia Dzień dzisiejszy Przyszłość Uczelni The Past, Present and Future of the University Historia Historia myśli uniwersyteckiej na Kielecczyźnie sięga czasów odrodzenia; w roku 1602 z inicjatywy zboru Braci Polskich w Rakowie powstała Akademia Rakowska, która dzięki wysokiemu poziomowi nauczania zyskała sławę w całej Europie. Bracia, na ogół bardzo dobrze wykształceni na uniwersytetach zachodnioeuropejskich, byli świetnie zorientowani w środowisku naukowym i zapraszali do współpracy najlepszych nauczycieli akademickich. Niestety w wyniku działań kontrreformacji na ziemiach Polski Sejm Rzeczypospolitej w 1638 roku rozwiązał Akademię Rakowską. Kolejne stulecia obfitowały w burzliwe wydarzenia polityczne i wojenne, które negatywnie wpłynęły na działalność oświatową na ziemi kieleckiej. Przełomem był rok 1816, kiedy dzięki staraniom wybitnego reformatora Stanisława Staszica utworzono w Kielcach Szkołę Akademiczno-Górniczą, mającą być odpowiedzią na potrzeby rozwijającego się przemysłu górniczo-hutniczego. Była to pierwsza wyższa uczelnia techniczna na terenie Polski, w której absolwenci zdobywali zawód inżyniera w dziedzinach hutnictwa, odlewnictwa, mechaniki. Do czasu likwidacji placówki w 1826 roku szkołę ukończyło 40 osób. Po zamknięciu Szkoły Akademiczno-Górniczej społeczeństwo kieleckie, zwłaszcza po odzyskaniu niepodległości, zabiegało o utworzenie wyższej uczelni w Kielcach. Starania te niestety przerwała wojna i okupacja hitlerowska. W roku 1943 z inicjatywy kieleckich nauczycieli szkół średnich nawiązano kontakty ze sferami uniwersyteckimi w Warszawie i zorganizowany został pierwszy rok studiów Wydziału Humanistycznego, tzw. Uniwersytet Ziem Zachodnich. Tajne Kursy Uniwersyteckie były prowadzone do końca czerwca 1945 roku. The Past The concept of higher education has a long history in the Kielce Region. It goes back to the Renaissance, when, in 1602, the Polish Brethren congregation of Raków established the Rakovian Academy. It was an institution with high academic standards, well-known across Europe. Many of the brethren were alumni of western European universities, acquainted with the international academic community. They made sure instruction was provided by outstanding scholars. Unfortunately, because of the counterreformation, the Racovian Academy was closed down in 1638 by the Polish Parliament (the Seym). The next centuries were turbulent times with political conflicts and wars, not favourable to the development of higher education in the Kielce Region. The turning point was the year 1816, when the School for Academic and Mining Education was founded in Kielce to facilitate the development of the mining and metallurgical industries. Initiated by Stanisław Staszic, an outstanding reformer, the school was the first technology-oriented higher education institution in Poland to train professional engineers in metallurgy, casting and other mechanical engineering areas. The School operated until 1826 and had 40 graduates. In the decades that followed, especially after Poland regained independence, the local community strived to found a new higher education institution in Kielce. Their efforts were disrupted by the war and the German occupation. In 1943, teachers of the secondary schools in Kielce established contacts with the university circles in Warsaw to start underground degree courses. They set up the Faculty of Humanities, also known as the University of Western Territories, which operated in secrecy until late June

18 Lata powojenne zrodziły konieczność odbudowy zniszczonej polskiej gospodarki. Niezbędne stało się tym samym wykształcenie odpowiednio przygotowanych w tym kierunku kadr. W Kielcach z inicjatywy Rady Administracyjno- Gospodarczej zorganizowano Wyższe Kursy Techniczne. W 1951 roku swoją filię w Kielcach Wydział Mechaniczny otworzyła, działająca od 1950 roku, Wieczorowa Szkoła Inżynierska w Radomiu. W 1957 roku wydział ten został zlikwidowany. Przedstawiciele przemysłu świętokrzyskiego dążyli do uzyskania możliwości kształcenia kadry technicznej w stolicy regionu. W 1960 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Szkół Wyższych, z inicjatywy którego w 1962 roku powołano Studium Stacjonarno-Zaoczne krakowskiej Akademii Górniczo- Hutniczej, a następnie Ośrodek Studiów Wieczorowych i Zaocznych AGH i Politechniki Krakowskiej. Dnia 3 czerwca 1965 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów powołano Kielecko-Radomską Wieczorową Szkołę Inżynierską w Kielcach, utworzoną na bazie Ośrodka Studiów dla Pracujących w Kielcach i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Uczelnia posiadała cztery wydziały: Ogólnotechniczny, Mechaniczny i Elektryczny w Kielcach, Garbarstwa w Radomiu. After WW2, the primary goal was to rebuild the national economy. It was crucial to provide relevant education and training to specialist personnel. On the initiative of the Administration and Economy Council, Kielce launched Higher Technical Courses. Then in 1951, the Radom Evening School of Engineering opened its offcampus centre in Kielce. It was the Faculty of Mechanical Engineering operating until Members of the regional industrial community strived for access to technical higher education in the region s capital. In 1960, the Society of Friends of Higher Education Schools was established in Kielce. It initiated the setting up, in 1962, of the Kielce Full- and Part-Time Study Centre affiliated with the Cracow University of Technology. Later, the Society coordinated the foundation of the Evening and Weekend Study Centre, a subsidiary of both the AGH Academy of Mining and Metallurgy and the Cracow University of Technology. The Kielce-Radom Evening School of Engineering was established in Kielce by merging the Kielce-based Centre of Higher Education for Working Adults with the Radom Evening School of Engineering, by regulation of the Council of Ministers dated 3 June At the time, the School consisted of four faculties: the Faculties of General Engineering, Siedziba Uczelni Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej przy ul. Kościuszki, w latach Headquarters of the Kielce-Radom Evening School of Engineering in Kościuszki Street ( ) Siedziba Uczelni Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej przy ul. Szymanowskiego 5, w latach Headquarters of the Kielce-Radom Evening School of Engineering at 5 Szymanowskiego Street ( ) 18

19 Ponadto w Skarżysku-Kamiennej i Radomiu funkcjonowały oddziały Wydziałów Ogólnotechnicznego i Mechanicznego. Rozwój uczelni zaowocował przekształceniem jej w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 roku uprawnioną do prowadzenia studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. Uczelnia kształciła wtedy studentów na wydziałach: Elektrycznym i Budownictwa Lądowego w Kielcach, Mechanicznym w Skarżysku-Kamiennej, Ogólnotechnicznym, Technologii Obuwia i Garbarstwa, a od roku 1969 Ekonomicznym i Transportu w Radomiu. Rozwój badań naukowych, zwłaszcza na Wydziale Mechanicznym, spowodował przyznanie decyzją Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 sierpnia 1972 roku prawa do nadawania przez ten wydział stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Badania naukowe własne, rozszerzenie kontaktów międzyuczelnianych, współpraca z przemysłem stały się podstawą do nadania uczelni praw akademickich. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 września 1974 roku uczelnia została przekształcona w Politechnikę Świętokrzyską. Jednocześnie przeprowadzono częściową reorganizację uczelni, tworząc w ośrodku kieleckim trzy instytuty na Wydziale Mechanicznym, a także pełniące funkcje wydziałów Instytut Elektrotechniki i Instytut Budownictwa Lądowego oraz międzywydziałowy Instytut Nauk Społecznych. W roku akademickim 1975/1976 wprowadzono nową strukturę organizacyjną Politechniki Świętokrzyskiej. W Kielcach funkcjonowały instytuty: Eksploatacji Maszyn, Mechaniki Stosowanej, Pojazdów i Maszyn Roboczych oraz Techniki Wytwarzania tworzące razem Wydział Mechaniczny, Instytut Elektrotechniki i Instytut Budownictwa Lądowego (oba na prawach wydziału), natomiast w Radomiu instytuty: Ekonomiki i Organizacji Transportu, Tworzyw Sztucznych i Skóry oraz Podstaw Budowy Maszyn wszystkie na prawach wydziału. Ponadto na uczelni działały w obu ośrodkach jednostki międzywydziałowe: Instytut Nauk Społecznych, Ośrodek Electrical Engineering and Mechanical Engineering in Kielce and the Faculty of Tanning in Radom. Moreover, the Faculties of General Engineering and Mechanical Engineering had their branches in Skarżysko Kamienna and Radom. The Kielce-Radom Evening School of Engineering was transformed into the Kielce-Radom Higher School of Engineering by regulation of the Council of Ministers of 5 May The School offered full-time and part-time, i.e. evening and weekend, programmes. The institution comprised the Kielce-based Faculties of Electrical Engineering and Civil Engineering, the Skarżysko-based Faculty of Mechanical Engineering, and the Radom-based Faculties of General Engineering and Shoemaking and Tanning, and then the Faculties of Transport and Economics (opened in 1969). It was for the research achievements, especially those of the Faculty of Mechanical Engineering, that the School was granted, by decision of the Minister of Science, Higher Education and Technology dated 30 August 1972, the right to award the degree of doctor of science and technology in the discipline of mechanical enginering. The School was upgraded to university status for its contribution to research and intensive cooperation with academic and industrial partners. It was transformed into the Kielce University of Technology by resolution of the Council of Ministers dated 19 September The changes involved restructuring. The Kielce campus of the University comprised three institutes within the Faculty of Mechanical Engineering, the Institute of Electrical Engineering and the Institute of Civil Engineering (both with rights similar to those of a faculty), and finally the Institute of Social Sciences. In the academic year 1975/1976, the Kielce University of Technology was reorganized. The Kielce campus consisted of the Institutes of Mechanical Engineering, Applied Mechanics, Motor Vehicles and Heavy Duty Equipment, and Manufacturing Processes, all forming the Faculty of Mechanical Engineering, and then the Institutes of Electrical Engineering and Civil Engineering (both with rights similar to those of a faculty). The Radom campus comprised the Institutes of Transport Economics 19

20 Informatyki, Biblioteka Główna, Studium Wojskowe, Studium Wychowania Fizycznego, Studium Języków Obcych. Rok 1978 przyniósł bardzo istotną zmianę kieleckoradomskiej uczelni. Z Politechniki Świętokrzyskiej wydzielono Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu. W październiku 1978 roku w Politechnice Świętokrzyskiej powołano, obok Wydziału Mechanicznego, Wydział Budownictwa Lądowego oraz Wydział Elektrotechniki i Automatyki. W kieleckiej uczelni studiowała nie tylko młodzież polska. Wzrost liczby studentów pochodzących spoza granic naszego kraju spowodował powstanie w 1985 roku Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. W tym samym roku miało miejsce podpisanie umowy z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN o zlokalizowaniu filii IPPT PAN w Politechnice Świętokrzyskiej. Zawarcie takiej umowy umożliwiło korzystanie pracownikom i studentom uczelni z nowoczesnych laboratoriów wyposażonych przez IPPT PAN. Na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 1989 roku Wydział Budownictwa Lądowego and Policy, Plastics and Leather, and Machine Design (all with rights similar to those of a faculty). The interfaculty units were the Institute of Social Sciences, the IT Centre, the Main Library, the Military Programmes for Students Centre, the Physical Education Centre and the Foreign Languages Centre. The year 1978 brought an important change in the university structure. The Higher School of Engineering was founded in Radom as an offshoot of the Kielce University of Technology. In October 1978, the Kielce University of Technology was organized into three faculties: the Faculty of Mechanical Engineering, the Faculty of Electrical Engineering and Automatic Control, and the newly established Faculty of Civil Engineering. The University provided education also to international students. As their number increased, the Polish Language Centre for International Students was set up in In the same year, an agreement was signed with the Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences to establish its branch at the Kielce University of Technology. It was agreed that the university staff and students had access to the modern laboratory equipment purchased by the Institute. Budynki dydaktyczne uczelni Core of the University Campus 20

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Redakcja naukowa Zbigniew Kruszewski TOM 1 Warszawa 2013 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo