Słowo wstępne Foreword by the Rector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowo wstępne Foreword by the Rector"

Transkrypt

1

2

3 Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku będziemy świętować jubileusz 50-lecia uczelni przekształconej w 1974 roku z powołanej w 1965 roku Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Świętokrzyską. Jednakże jej korzenie są jeszcze mocniejsze, gdyż sięgają tradycji pierwszej wyższej szkoły technicznej na ziemiach polskich, Szkoły Akademiczno-Górniczej zorganizowanej w roku 1816 przez Stanisława Staszica. Co wymowne, szkoła była zlokalizowana w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Pozwolę sobie odwołać się także do tradycji wytwórczych, technologicznych regionu świętokrzyskiego związanych z jego potencjałem gospodarczym na przestrzeni dziejów, od Krzemionek Opatowskich, Dymarek Świętokrzyskich, poprzez Staropolski Okręg Przemysłowy i Centralny Okręg Przemysłowy (COP). Współcześnie, to miejsce intensywnego rozwoju przemysłu metalowego, maszynowego, budowlanego, a także turystyki nowej i znaczącej gałęzi gospodarki. Z pewnością ten ostatni okres rozwoju regionu stał się podstawą utworzenia i rozwoju uczelni technicznej, Politechniki Świętokrzyskiej. Warto zauważyć tożsamość regionalną Uczelni, która nawet w nazwie kojarzy się z niepodważalnym fundamentem polskości we wszystkich okresach burzliwych dziejów naszej Ojczyzny. W okresie ponad czterdziestodziewięcioletniej działalności Politechnika Świętokrzyska, jako jedyna uczelnia techniczna w regionie, wykształciła wysoko kwalifikowane kadry inżynierskie, nie tylko dla potrzeb gospodarki regionalnej. Wielu znakomitych absolwentów uczelni zostało właścicielami czy specjalistami licznych, znanych w kraju i za granicą, firm produkcyjnych oraz The present authorities of the Kielce University of Technology, serving their second consecutive term of office ( ), are proud to be representatives of a university with such a long history. Founded in 1965 as the Kielce-Radom Evening School of Engineering and transformed in 1974 into the present Kielce University of Technology, it will be celebrating its 50-th anniversary in The University considers itself a descendant of the School for Academic and Mining Education, the first-ever Polish technical university, established by Stanisław Staszic in 1816, and the reason for that is the location of the School in Kielce, in the former Cracow Bishops Palace. The Kielce University of Technology is the only technologyoriented higher education institution in the Świętokrzyski Region, which itself has long traditions of mining and manufacturing. The region is famous for its Neolithic flintstone mines at Krzemionki Opatowskie and ancient iron smelting furnaces bloomeries reconstructed during an annual event called Dymarki Świętokrzyskie. For centuries, the area was an industrial hub, known today as the Old Polish Industrial Zone. In the 1930s, it was part of the Central Industrial Zone, contributing to the development of the country s heavy industry. These days, the region is associated mainly with the metalworking, machine and construction industries, and recently also with tourism, which is becoming an important economic sector. In the turbulent history of Poland, the Świętokrzyski Region has also been actively engaged in all patriotic movements aimed at maintaining the Polish identity and integrity. The Kielce University of Technology was established forty nine years ago, and over the time it has had a considerable contribution to the technical education in the region. It is proud to 3

4 usługowych. Niewątpliwie osiągnęli oni sukces, który jest także sukcesem naszej uczelni. Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia są coroczne wysokie notowania Politechniki Świętokrzyskiej w rankingach między innymi miesięcznika Perspektywy oraz dziennika Rzeczpospolita. Wysoka pozycja Politechniki Świętokrzyskiej wynika także z różnorodności obszarów kształcenia studentów, obejmujących 17 kierunków, spośród których cztery mają strategiczne znaczenie w uczelniach technicznych, tj.: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, ekonomia oraz elektronika i telekomunikacja. Równolegle z kształceniem studentów są prowadzone intensywne badania naukowe oparte na współpracy z gospodarką narodową. Rozwija się także kadra naukowa, co potwierdzają uzyskane uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach. Ponadto uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w trzech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo oraz elektrotechnika, które umożliwiają prowadzenie studiów doktoranckich będących podstawą rozwoju młodej kadry naukowej. Uzyskane w 2008 roku szóste uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka oraz uzyskane w 2011 roku siódme uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji są podstawą utrzymania statusu i nazwy politechnika. W przyszłości możliwe będzie przekształcenie uczelni w uniwersytet techniczny, czego potwierdzeniem jest uzyskane w 2010 roku przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika. Politechnika Świętokrzyska ma także ugruntowaną pozycję międzynarodową, wynikającą z aktywnej współpracy z zagranicznymi uczelniami, głównie w Europie, opartej na długoletnich umowach o wspólnych badaniach i pomocy w działaniach dydaktycznych, a także dotyczących wymiany studentów i pracowników nauki. Szczególną rolę w tym obszarze odgrywają międzynarodowe programy umożliwiające dofinansowanie stypendiów dla studentów (LLP-ERASMUS, ERASMUS+) oraz wymianę studentów, doktorantów have educated many highly-qualified engineering professionals working locally or nationally to support Poland s economic development. Many of the alumni are successful businessmen or top specialists in large national and international companies from the industrial or service sectors, and their success is the success of the University. The Kielce University of Technology has a reputation for providing high-quality education, as confirmed by the yearly rankings conducted, for instance, by Perspektywy Monthly and the Rzeczpospolita Daily. This good reputation is also a result of the diversity of programmes offered. The University provides degree programmes at the undergraduate and postgraduate levels in 17 fields of study, four of which, i.e. architecture and urban design, automation and robotics, economics, and electronics and telecommunications, are strategically important to the university as an institution offering technology-oriented education. The Kielce University of Technology is also actively engaged in research activities based on close collaboration with economic partners. The teaching and research staff have opportunities to develop, as confirmed by the fact that the University has the power to award the degree of doctor of science and technology in seven disciplines. It has also the right to confer the degree of habilitated doctor of science and technology in three disciplines: mechanical engineering, civil engineering and electrical engineering, and as a result, provide respective doctoral programmes, with this enabling the development of young research staff. The right to award the degree of doctor of science and technology in the sixth discipline, i.e. automation and robotics, granted to the University in 2008, and the extension of the power to the seventh discipline, i.e. production engineering, in 2011, allow the University to maintain the status of and the right to use the name politechnika. Now that the Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science was granted in 2010 the right to award the degree of habilitated doctor of science and technology in the discipline of electrical engineering, there is a chance that in the future, the Kielce University of Technology will become uniwersytet techniczny. The Kielce University of Technology has gained a high international reputation through active collaboration with 4

5 i pracowników nauki, a także realizację wspólnych projektów badawczych (CEEPUS) i projektów naukowo-badawczych (FITNET, ILTOF). Ważnym elementem rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej jest działalność inwestycyjna, oparta na środkach pozyskiwanych z funduszy europejskich. Pozwoliły one zmodernizować istniejącą zabudowę uczelni, umożliwiły budowę nowych obiektów dydaktycznych i badawczych, a także unowocześnić na najwyższym poziomie zaplecza badawcze w laboratoriach. Dzięki tym inwestycjom możliwy jest dalszy rozwój działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie dostarczy Państwu użytecznych informacji dotyczących wydziałów uczelni, a w szczególności utworzonego w 2012 roku Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki wydzielonego z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, który zmienił nazwę na Wydział Budownictwa i Architektury oraz pozostałych Wydziałów: Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego, a także Centrum Laserowych Technologii Metali wspólnej placówki naukowej powstałej na podstawie umowy między Polską Akademią Nauk a Politechniką Świętokrzyską. Publikacja ta ma na celu przede wszystkim rozszerzenie i zwiększenie jeszcze bardziej dynamiki współpracy oraz przybliżenie możliwości kształcenia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na kierunkach, których absolwenci są oczekiwani przez pracodawców w kraju i za granicą. Kielce, wrzesień 2014 academic partners mainly from Europe. The collaboration is based on long-term agreements concerning research, education and exchange of students and teaching and research staff. The international programmes contributing to this collaboration include LLP-ERASMUS and ERASMUS+, both supporting student exchange, CEEPUS, which focuses on the exchange of students (doctoral students included) and academic staff and joint research projects, and, finally, FITNET and ILTOF, established to support research cooperation. The investments, co-funded by the European Union, in the modernization and development of the Kielce University of Technology campus as well as the purchase of state-of-the-art equipment for its research facilities have enhanced prospects of the University as an educational and research institution. I hope that this publication will be a good source of information about all the University faculties, i.e. the Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science, the Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering, the Faculty of Management and Computer Modelling, the Faculty of Environmental, Geomatic and Energy Engineering, established in 2012 by separation from the Faculty of Civil and Environmental Engineering, with the latter changing its name into the Faculty of Civil Engineering and Architecture, as well as the Laser Processing Research Centre, founded through an agreement between the Polish Academy of Sciences and the Kielce University of Technology as a jointly run research institution. The aim of the publication is also to encourage more dynamic collaboration with national and international partners and highlight the attractive portfolio of academic programmes that lead to good employment opportunities at home and abroad. Kielce, September 2014 Rektor Politechniki Świętokrzyskiej Rector of the Kielce University of Technology Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. Prof. Stanisław Adamczak 5

6 Sztandar Uczelni University s flag Godło Uczelni zatwierdzone uchwałą Senatu Nr 100/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. University emblem established by resolution No. 100/14 of the University Senate dated 29 January 2014 r. 6

7 Władze Uczelni University Authorities Uczelnią kieruje rektor jako jednoosobowy organ władzy wykonawczej, będący jednocześnie przełożonym wszystkich pracowników i studentów. Rektorowi pomagają w sprawowaniu władzy prorektorzy: ds. Rozwoju Kadry i Badań Naukowych, ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem, ds. Ogólnych, ds. Studenckich i Dydaktyki oraz kanclerz. Odpowiednikami rektora i prorektorów na wydziałach są dziekan i prodziekani. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów wydziału. Organami kolegialnymi są Senat w odniesieniu do Uczelni oraz Rada Wydziału w stosunku do Wydziału. W skład Senatu wchodzą: rektor jako przewodniczący, prorektorzy, dziekani oraz wybierani przedstawiciele poszczególnych grup społeczności uczelnianej. Członkami Rady Wydziału są: dziekan jako przewodniczący, prodziekani, zatrudnieni na wydziale profesorowie i doktorzy habilitowani oraz wybrani przedstawiciele pozostałych grup społeczności wydziałowej. Organy kolegialne sprawują władzę przez podejmowanie uchwał w węzłowych sprawach dotyczących uczelni i wydziału oraz przez działalność tematycznych komisji i zespołów wyłanianych ze swoich składów. The Kielce University of Technology is headed by the Rector, who is a single-person executive body, superior to all the staff and students. The Rector is assisted by the Vice-Rector for Staff Development and Research, the Vice-Rector for Innovative Economy and Cooperation with Industry, the Vice-Rector for General Affairs, the Vice Rector for Education and Students, and the Chancellor. By analogy, each faculty is headed by the dean, who is in charge of all the staff and students within the faculty. The dean is supported in this role by vice-deans. The governing councils at the university- and faculty-levels are the Senate and the Faculty Boards, respectively. The Senate comprises the Rector, acting as the chairperson, the Vice- Rectors, the Deans, and elected representatives of the University community. Each Faculty Board consists of the Dean, acting as the chairperson, the Vice-Deans, the staff members holding the academic title of professor and the degree of habilitated doctor, and elected representatives of the Faculty community. The governing councils control and direct the affairs of the University or Faculty by passing appropriate resolutions on issues of the utmost importance or by dealing with these issues thematically in dedicated committees and groups. Sala posiedzeń Senatu Senate Meeting Room 7

8 Rektor prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. Rector Prof. Stanisław Adamczak Insygnia władzy rektorskiej: pierścień i berło Insignia of the Rector s power: the ring and the sceptre 8

9 Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. inż. Zdzisława Owsiak, prof. PŚk Vice-Rector for Education and Students Prof. Zdzisława Owsiak Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Badań Naukowych dr hab. inż. Czesław Kundera, prof. PŚk Vice-Rector for Staff Development and Research Prof. Czesław Kundera Prorektor ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem prof. dr hab. Krzysztof Grysa Vice-Rector for Innovative Economy and Cooperation with Industry Prof. Krzysztof Grysa Prorektor ds. Ogólnych prof. Bogdan Antoszewski Vice-Rector for General Affairs Prof. Bogdan Antoszewski Kanclerz dr inż. Andrzej Sęk Chancellor Dr Andrzej Sęk 9

10 Konwent Politechniki Świętokrzyskiej Kielce University of Technology Convention Konwent Politechniki Świętokrzyskiej jest ciałem opiniodawczo-doradczym Senatu i Rektora w sprawach dotyczących: ogólnych kierunków działania Uczelni, uruchamiania nowych kierunków kształcenia i specjalności, działalności badawczej, promocji Politechniki Świętokrzyskiej i jej absolwentów, relacji Politechniki Świętokrzyskiej z administracją, gospodarką i kulturą regionu. Konwent może wypowiadać się także w innych sprawach uznanych za istotne dla Uczelni lub regionu. Kadencja Konwentu trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 stycznia w pierwszym roku kadencji władz Uczelni. Przewodniczącym Konwentu jest Rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Członkowie Konwentu wybierają spośród siebie dwóch zastępców przewodniczącego. The Kielce University of Technology Convention acts as a consultative and advisory body to the University Senate and Rector with regard to the following issues: the University s strategy and policy, new programmes of study, including specialisms, research activities, promotion of the University and its graduates, cooperation with institutions and organizations representing regional administration, economy and culture. The Kielce University of Technology Convention may also advise on other issues vital to the University or the region. The Convention members serve four-year terms of office, each commencing on 1 January in the first year of a new term of the University authorities. The Convention is chaired by the University s Rector. Two Deputy Chairmen are elected from among the Convention members. Budynki dydaktyczne, gmach Rektoratu i Biblioteki Głównej Core of the University Campus 10

11 Skład Konwentu Stanisław Adamczak Rektor Przewodniczący Konwentu Alicja Bojarowicz Przewodnicząca Rady Izby Architektów Leszek Ciesek Prezes Effector S.A. Wiesław Dzierżak Przedsiębiorca Jan Gierada Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Edmund Kaczmarek Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego Artur Kłoczko Przewodniczący Rady Nadzorczej Rovese S.A. Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce Andrzej Mochoń Prezes Targi Kielce sp. z o.o. Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty Andrzej Neimitz Dyrektor Fundacji im. S. Staszica Beata Oczkowicz Wiceminister Obrony Narodowej Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski Krzysztof Słoń Senator RP Stanisław Szczepaniak Prezes Zarządu Inwex sp. z o.o. Mirosław Szczukiewicz Prezes FART S.A. Witold Zaraska Członek Business Centre Club Ryszard Zbróg Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Convention Members Stanisław Adamczak Rector, Chairman of the Convention Alicja Bojarowicz Chairwoman of the Executive Board of the Chamber of Architects Leszek Ciesek Chairman of Effector, S.A. Wiesław Dzierżak Entrepreneur Jan Gierada Director of the Świętokrzyski Province Hospital Stanisław Góźdź Director of the Świętokrzyski Cancer Centre Adam Jarubas Marshal of the Świętokrzyski Province Edmund Kaczmarek Chairman of the Convention of the Świętokrzyski Province County Heads Artur Kłoczko Chairman of the Board of Directors of Rovese S.A. Wojciech Lubawski Mayor of Kielce Andrzej Mochoń Chairperson of Targi Kielce (Kielce Trade Fairs) Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Province Chief Education Officer Andrzej Neimitz Head of the Staszic Foundation Beata Oczkowicz Deputy Minister of Defence Bożena Pałka-Koruba Governor of the Świętokrzyski Province Krzysztof Słoń Senator of the Republic of Poland Stanisław Szczepaniak Chairman of the Board of Directors of Inwex sp. z o.o. Mirosław Szczukiewicz Chairman of FART S.A. Witold Zaraska member of the Business Centre Club Ryszard Zbróg Chairman of the Old Polish Chamber of Industry and Commerce 11

12 Święty Krzyż katolickie korzenie Gór Świętokrzyskich symbol nazwy Politechniki Świętokrzyskiej Święty Krzyż, the sanctuary with a relic of the Holy Cross, from which the University Politechnika Świętokrzyska takes its name 12

13 Misja Politechniki Świętokrzyskiej Mission Statement of the Kielce University of Technology Politechnika Świętokrzyska jest spadkobierczynią i kontynuatorką uniwersalnych wartości akademickich. Swe tradycje wywodzi z doświadczeń szkolnictwa wyższego na Kielecczyźnie, a w tym Szkoły Akademiczno-Górniczej (założonej przez St. Staszica, pierwszej uczelni technicznej na ziemiach polskich), Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich oraz Kielecko- Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Jako wspólnota akademicka kontynuujemy i rozwijamy tradycyjne wartości, tj.: poszanowanie i poszukiwanie prawdy, wolność wyrażania myśli, wolność badań naukowych i nauczania, zasady etyczne, patriotyzm i humanizm z jednoczesnym uwzględnieniem dziedzictwa kultury. Mając na uwadze uniwersalne wartości ogólnoludzkie, obywatelskie i akademickie podejmujemy działania w celu kształtowania umysłów, postaw i charakterów młodzieży, przekazując jej swoją wiedzę, umiejętności oraz wzorce postępowania. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest jednym z najważniejszych celów naszej działalności, który uzyskiwany jest poprzez stały rozwój i doskonalenie kadry, jedność kształcenia i badań naukowych, współpracę z innymi ośrodkami naukowymi oraz jednostkami gospodarczymi. Politechnika Świętokrzyska, powołana w roku 1974 na bazie tradycyjnych kierunków inżynierskich, widzi swój rozwój jako uczelnia typu uniwersyteckiego podejmująca także działania spoza dziedziny nauk technicznych. Działalność edukacyjna ukierunkowana jest na odpowiedzialny i twórczy udział w procesie tworzenia nowoczesnego społeczeństwa w Polsce oraz kształcenia twórczej kadry naukowo-technicznej zgodnie z wymaganiami postępu cywilizacyjnego. Badania naukowe, których cechą jest integracja nauk podstawowych i stosowanych, stanowią niezbędny element The Kielce University of Technology is a descendant and follower of the universal academic values. It continues the traditions of higher education in the Kielce Region set by the School for Academic and Mining Education, the first Polish technical higher education institution founded by Stanisław Staszic, the Underground University of Western Territories, and the Kielce-Radom Evening School of Engineering. As an academic community, we continue and enhance the promotion of traditional values, such as the respect to and search for the truth, the freedom to express ideas, the freedom of research and teaching, ethical principles, patriotism, humanism, as well as the preservation of the cultural heritage. Conscious of the universal human, civic and academic values, we are making efforts to shape minds, attitudes and characters of the youth by passing on to them our knowledge, skills and patterns of behaviour. One of our primary goals is to ensure high quality of education, which is achieved through the staff development and advancement, the unity of teaching and research, and the collaboration with academic and business partners. Established in 1974 as a provider of traditional engineering programmes, the Kielce University of Technology hopes to become a university involved in both technical and non-technical educational and research activities. The educational issues focus on the responsible and creative participation in the formation of modern society in Poland and on the effective training of students to become creative engineers and researchers, in line with the requirements for the progress of civilization. The research activities, whose main aim is to integrate the fundamental and applied sciences, are vital to the educational process. Their objective is also to contribute to human 13

14 kształcenia i mają na celu tworzenie podstaw rozwoju cywilizacyjnego oraz rozwój kadry naukowej. Prowadzone są one we współpracy z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, a ich ważną rolą jest tworzenie i stymulowanie rozwoju gospodarczego. Biorąc pod uwagę działalność edukacyjną, badawczą i gospodarczą, jednym z najważniejszych elementów misji jest szeroko rozumiana służba publiczna jako regionalnego centrum edukacji, badań i rozwoju technicznego. Prowadzimy działania silnie wspierające środowiska gospodarcze i techniczne, wspomagając i stymulując rozwój techniczny, technologiczny, innowacje, transfer technologii oraz doskonalenie kadr. Przy rozwiązywaniu regionalnych problemów prowadzimy partnerską współpracę z innymi uczelniami Kielc i regionu świętokrzyskiego. Wspólnie tworzymy ważny ośrodek edukacji i nauki, i będziemy aktywnie uczestniczyć w kreowaniu kieleckiego ośrodka akademickiego jako znaczącego dla obecnych i przyszłych pokoleń młodzieży. W sferze edukacji będziemy kontynuować i rozwijać współpracę ze szkolnictwem średnim dbając wspólnie o rozwój regionu świętokrzyskiego. Politechnika Świętokrzyska jest wspólnotą nauczycieli, studentów i pozostałych pracowników Uczelni. Poczucie wspólnoty pozwala na kreowanie nadrzędnych zasad i celów przy poszanowaniu indywidualnych przekonań, praw i aspiracji wszystkich jej członków. Szczególną rolę w naszej wspólnocie odgrywają studenci, których rozwój osobowy nam powierzono. Warunki rozwoju tego środowiska, w tym zapewnienie samorządności jego działania, są przedmiotem naszej szczególnej troski. Realizując misję, przy pełnym udziale całej społeczności akademickiej, współpracujemy z władzami wojewódzkimi, zarówno państwowymi, jak i samorządowymi, władzami miasta oraz organizacjami społecznymi. Składamy hołd i podziękowanie naszym poprzednikom i przyjaciołom, których determinacji i wysiłkom zawdzięczamy powstanie i rozwój Politechniki Świętokrzyskiej. SENAT POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ development in general and the development of academic staff in particular. Research projects are conducted in collaboration with national and international partners and their important role is to support and stimulate economic development. One of the critical elements of our mission, which takes into consideration educational, research and economic aspects, is to provide public service as a regional centre of education, research and technological advancement. We foster the economic and technological environments by supporting and stimulating technological development, innovation, technology transfer and staff development. Well-established partnerships with other higher education institutions from Kielce and the Świętokrzyski Region help solve regional problems. Together, we have created an important educational and research centre and will be actively engaged in the establishment of the Kielce-based academic hub, significant to the present and future young generations. In the area of education, we will continue and enhance collaboration with secondary schools in order to jointly contribute to the development of the Świętokrzyski Region. The Kielce University of Technology is a community of teachers, students and other staff, and as such we are engaged to create superior principles and goals while respecting the beliefs, rights and aspirations of its individual members. Students are an important group of the community so they have our support particularly in the areas of personal development and self-governance. Fulfilling our mission, with active involvement of all members of the academic community, we work closely with the provincial and municipal governments, including centrallyappointed and locally elected representatives, and nongovernmental organizations. We wish to pay tribute and express our gratitude to all the predecessors and supporters whose determination and efforts have contributed to the establishment and development of the Kielce University of Technology. SENATE OF THE KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 14

15 Dokument przedstawiający Misję Politechniki Świętokrzyskiej Mission Statement of the Kielce University of Technology 15

16 Pałac Biskupów Krakowskich siedziba pierwszej polskiej uczelni technicznej Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach założonej przez Stanisława Staszica, działającej w latach widok od frontu Cracow Bishops Palace, once housing the School for Academic and Mining Education, the first-ever Polish technical university ( ), founded by Stanisław Staszic front view 16

17 Historia Dzień dzisiejszy Przyszłość Uczelni The Past, Present and Future of the University Historia Historia myśli uniwersyteckiej na Kielecczyźnie sięga czasów odrodzenia; w roku 1602 z inicjatywy zboru Braci Polskich w Rakowie powstała Akademia Rakowska, która dzięki wysokiemu poziomowi nauczania zyskała sławę w całej Europie. Bracia, na ogół bardzo dobrze wykształceni na uniwersytetach zachodnioeuropejskich, byli świetnie zorientowani w środowisku naukowym i zapraszali do współpracy najlepszych nauczycieli akademickich. Niestety w wyniku działań kontrreformacji na ziemiach Polski Sejm Rzeczypospolitej w 1638 roku rozwiązał Akademię Rakowską. Kolejne stulecia obfitowały w burzliwe wydarzenia polityczne i wojenne, które negatywnie wpłynęły na działalność oświatową na ziemi kieleckiej. Przełomem był rok 1816, kiedy dzięki staraniom wybitnego reformatora Stanisława Staszica utworzono w Kielcach Szkołę Akademiczno-Górniczą, mającą być odpowiedzią na potrzeby rozwijającego się przemysłu górniczo-hutniczego. Była to pierwsza wyższa uczelnia techniczna na terenie Polski, w której absolwenci zdobywali zawód inżyniera w dziedzinach hutnictwa, odlewnictwa, mechaniki. Do czasu likwidacji placówki w 1826 roku szkołę ukończyło 40 osób. Po zamknięciu Szkoły Akademiczno-Górniczej społeczeństwo kieleckie, zwłaszcza po odzyskaniu niepodległości, zabiegało o utworzenie wyższej uczelni w Kielcach. Starania te niestety przerwała wojna i okupacja hitlerowska. W roku 1943 z inicjatywy kieleckich nauczycieli szkół średnich nawiązano kontakty ze sferami uniwersyteckimi w Warszawie i zorganizowany został pierwszy rok studiów Wydziału Humanistycznego, tzw. Uniwersytet Ziem Zachodnich. Tajne Kursy Uniwersyteckie były prowadzone do końca czerwca 1945 roku. The Past The concept of higher education has a long history in the Kielce Region. It goes back to the Renaissance, when, in 1602, the Polish Brethren congregation of Raków established the Rakovian Academy. It was an institution with high academic standards, well-known across Europe. Many of the brethren were alumni of western European universities, acquainted with the international academic community. They made sure instruction was provided by outstanding scholars. Unfortunately, because of the counterreformation, the Racovian Academy was closed down in 1638 by the Polish Parliament (the Seym). The next centuries were turbulent times with political conflicts and wars, not favourable to the development of higher education in the Kielce Region. The turning point was the year 1816, when the School for Academic and Mining Education was founded in Kielce to facilitate the development of the mining and metallurgical industries. Initiated by Stanisław Staszic, an outstanding reformer, the school was the first technology-oriented higher education institution in Poland to train professional engineers in metallurgy, casting and other mechanical engineering areas. The School operated until 1826 and had 40 graduates. In the decades that followed, especially after Poland regained independence, the local community strived to found a new higher education institution in Kielce. Their efforts were disrupted by the war and the German occupation. In 1943, teachers of the secondary schools in Kielce established contacts with the university circles in Warsaw to start underground degree courses. They set up the Faculty of Humanities, also known as the University of Western Territories, which operated in secrecy until late June

18 Lata powojenne zrodziły konieczność odbudowy zniszczonej polskiej gospodarki. Niezbędne stało się tym samym wykształcenie odpowiednio przygotowanych w tym kierunku kadr. W Kielcach z inicjatywy Rady Administracyjno- Gospodarczej zorganizowano Wyższe Kursy Techniczne. W 1951 roku swoją filię w Kielcach Wydział Mechaniczny otworzyła, działająca od 1950 roku, Wieczorowa Szkoła Inżynierska w Radomiu. W 1957 roku wydział ten został zlikwidowany. Przedstawiciele przemysłu świętokrzyskiego dążyli do uzyskania możliwości kształcenia kadry technicznej w stolicy regionu. W 1960 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Szkół Wyższych, z inicjatywy którego w 1962 roku powołano Studium Stacjonarno-Zaoczne krakowskiej Akademii Górniczo- Hutniczej, a następnie Ośrodek Studiów Wieczorowych i Zaocznych AGH i Politechniki Krakowskiej. Dnia 3 czerwca 1965 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów powołano Kielecko-Radomską Wieczorową Szkołę Inżynierską w Kielcach, utworzoną na bazie Ośrodka Studiów dla Pracujących w Kielcach i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Uczelnia posiadała cztery wydziały: Ogólnotechniczny, Mechaniczny i Elektryczny w Kielcach, Garbarstwa w Radomiu. After WW2, the primary goal was to rebuild the national economy. It was crucial to provide relevant education and training to specialist personnel. On the initiative of the Administration and Economy Council, Kielce launched Higher Technical Courses. Then in 1951, the Radom Evening School of Engineering opened its offcampus centre in Kielce. It was the Faculty of Mechanical Engineering operating until Members of the regional industrial community strived for access to technical higher education in the region s capital. In 1960, the Society of Friends of Higher Education Schools was established in Kielce. It initiated the setting up, in 1962, of the Kielce Full- and Part-Time Study Centre affiliated with the Cracow University of Technology. Later, the Society coordinated the foundation of the Evening and Weekend Study Centre, a subsidiary of both the AGH Academy of Mining and Metallurgy and the Cracow University of Technology. The Kielce-Radom Evening School of Engineering was established in Kielce by merging the Kielce-based Centre of Higher Education for Working Adults with the Radom Evening School of Engineering, by regulation of the Council of Ministers dated 3 June At the time, the School consisted of four faculties: the Faculties of General Engineering, Siedziba Uczelni Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej przy ul. Kościuszki, w latach Headquarters of the Kielce-Radom Evening School of Engineering in Kościuszki Street ( ) Siedziba Uczelni Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej przy ul. Szymanowskiego 5, w latach Headquarters of the Kielce-Radom Evening School of Engineering at 5 Szymanowskiego Street ( ) 18

19 Ponadto w Skarżysku-Kamiennej i Radomiu funkcjonowały oddziały Wydziałów Ogólnotechnicznego i Mechanicznego. Rozwój uczelni zaowocował przekształceniem jej w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 roku uprawnioną do prowadzenia studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. Uczelnia kształciła wtedy studentów na wydziałach: Elektrycznym i Budownictwa Lądowego w Kielcach, Mechanicznym w Skarżysku-Kamiennej, Ogólnotechnicznym, Technologii Obuwia i Garbarstwa, a od roku 1969 Ekonomicznym i Transportu w Radomiu. Rozwój badań naukowych, zwłaszcza na Wydziale Mechanicznym, spowodował przyznanie decyzją Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 sierpnia 1972 roku prawa do nadawania przez ten wydział stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Badania naukowe własne, rozszerzenie kontaktów międzyuczelnianych, współpraca z przemysłem stały się podstawą do nadania uczelni praw akademickich. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 września 1974 roku uczelnia została przekształcona w Politechnikę Świętokrzyską. Jednocześnie przeprowadzono częściową reorganizację uczelni, tworząc w ośrodku kieleckim trzy instytuty na Wydziale Mechanicznym, a także pełniące funkcje wydziałów Instytut Elektrotechniki i Instytut Budownictwa Lądowego oraz międzywydziałowy Instytut Nauk Społecznych. W roku akademickim 1975/1976 wprowadzono nową strukturę organizacyjną Politechniki Świętokrzyskiej. W Kielcach funkcjonowały instytuty: Eksploatacji Maszyn, Mechaniki Stosowanej, Pojazdów i Maszyn Roboczych oraz Techniki Wytwarzania tworzące razem Wydział Mechaniczny, Instytut Elektrotechniki i Instytut Budownictwa Lądowego (oba na prawach wydziału), natomiast w Radomiu instytuty: Ekonomiki i Organizacji Transportu, Tworzyw Sztucznych i Skóry oraz Podstaw Budowy Maszyn wszystkie na prawach wydziału. Ponadto na uczelni działały w obu ośrodkach jednostki międzywydziałowe: Instytut Nauk Społecznych, Ośrodek Electrical Engineering and Mechanical Engineering in Kielce and the Faculty of Tanning in Radom. Moreover, the Faculties of General Engineering and Mechanical Engineering had their branches in Skarżysko Kamienna and Radom. The Kielce-Radom Evening School of Engineering was transformed into the Kielce-Radom Higher School of Engineering by regulation of the Council of Ministers of 5 May The School offered full-time and part-time, i.e. evening and weekend, programmes. The institution comprised the Kielce-based Faculties of Electrical Engineering and Civil Engineering, the Skarżysko-based Faculty of Mechanical Engineering, and the Radom-based Faculties of General Engineering and Shoemaking and Tanning, and then the Faculties of Transport and Economics (opened in 1969). It was for the research achievements, especially those of the Faculty of Mechanical Engineering, that the School was granted, by decision of the Minister of Science, Higher Education and Technology dated 30 August 1972, the right to award the degree of doctor of science and technology in the discipline of mechanical enginering. The School was upgraded to university status for its contribution to research and intensive cooperation with academic and industrial partners. It was transformed into the Kielce University of Technology by resolution of the Council of Ministers dated 19 September The changes involved restructuring. The Kielce campus of the University comprised three institutes within the Faculty of Mechanical Engineering, the Institute of Electrical Engineering and the Institute of Civil Engineering (both with rights similar to those of a faculty), and finally the Institute of Social Sciences. In the academic year 1975/1976, the Kielce University of Technology was reorganized. The Kielce campus consisted of the Institutes of Mechanical Engineering, Applied Mechanics, Motor Vehicles and Heavy Duty Equipment, and Manufacturing Processes, all forming the Faculty of Mechanical Engineering, and then the Institutes of Electrical Engineering and Civil Engineering (both with rights similar to those of a faculty). The Radom campus comprised the Institutes of Transport Economics 19

20 Informatyki, Biblioteka Główna, Studium Wojskowe, Studium Wychowania Fizycznego, Studium Języków Obcych. Rok 1978 przyniósł bardzo istotną zmianę kieleckoradomskiej uczelni. Z Politechniki Świętokrzyskiej wydzielono Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu. W październiku 1978 roku w Politechnice Świętokrzyskiej powołano, obok Wydziału Mechanicznego, Wydział Budownictwa Lądowego oraz Wydział Elektrotechniki i Automatyki. W kieleckiej uczelni studiowała nie tylko młodzież polska. Wzrost liczby studentów pochodzących spoza granic naszego kraju spowodował powstanie w 1985 roku Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. W tym samym roku miało miejsce podpisanie umowy z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN o zlokalizowaniu filii IPPT PAN w Politechnice Świętokrzyskiej. Zawarcie takiej umowy umożliwiło korzystanie pracownikom i studentom uczelni z nowoczesnych laboratoriów wyposażonych przez IPPT PAN. Na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 1989 roku Wydział Budownictwa Lądowego and Policy, Plastics and Leather, and Machine Design (all with rights similar to those of a faculty). The interfaculty units were the Institute of Social Sciences, the IT Centre, the Main Library, the Military Programmes for Students Centre, the Physical Education Centre and the Foreign Languages Centre. The year 1978 brought an important change in the university structure. The Higher School of Engineering was founded in Radom as an offshoot of the Kielce University of Technology. In October 1978, the Kielce University of Technology was organized into three faculties: the Faculty of Mechanical Engineering, the Faculty of Electrical Engineering and Automatic Control, and the newly established Faculty of Civil Engineering. The University provided education also to international students. As their number increased, the Polish Language Centre for International Students was set up in In the same year, an agreement was signed with the Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences to establish its branch at the Kielce University of Technology. It was agreed that the university staff and students had access to the modern laboratory equipment purchased by the Institute. Budynki dydaktyczne uczelni Core of the University Campus 20

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology KIELCE 2014

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology KIELCE 2014 Politechnika Świętokrzyska Kielce University of Technology KIELCE 2014 Spis treści Table of Contents Słowo wstępne Władze Uczelni Konwent Politechniki Świętokrzyskiej Misja Politechniki Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology Politechnika Świętokrzyska Kielce University of Technology Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology KIELCE 2013

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology KIELCE 2013 Politechnika Świętokrzyska Kielce University of Technology KIELCE 2013 Słowo wstępne Foreword Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej uczelni o liczącej się już

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wydział Coachingu kierunek studiów: coaching Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wybierz zawód przyszłości lub zdobądź nowe kompetencje Rynek pracy Coaching to wymagający profesjonalnych kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Czestochowa University of Technology Faculty of Management

Czestochowa University of Technology Faculty of Management Czestochowa University of Technology Faculty of Management Al. Armii Krajowej 19, paw. B 42-200 Częstochowa Poland www.zim.pcz.pl 1 Faculty of Management is a part of Czestochowa University of Technology.

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L TABL 109 STUDIÓW O G Ó E M T O T A L on the first 2000/01 81565 45100 24189 11888 8032 2004/05 103637 58698 27031 19654 12951 105015 60194 26636 R A Z E M 2000/01 Administracja Administration Archeologia

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-9/2/2012 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Uwagi do tablic. Notes to the tables

Uwagi do tablic. Notes to the tables Uwagi do tablic 1. Uczniów i absolwentów w szko³ach ponadpodstawowych dla m³odzie y podaje siê od roku szkolnego 2002/03 ³¹cznie z uczniami i absolwentami oddzia³ów tych szkó³ bêd¹cych w strukturze szkó³

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 -

Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 - Politechnika Śląska KOLEGIUM PROREKTORÓW DS. NAUKI I ROZWOJU PUBLICZNYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ TECHNICZNYCH - GLIWICE 2012 - Prezentacja: Dr inż.arch. Krzysztof Kafka Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ W poniższej tabeli podano parametry do opisu zasad przyjęć, dla wszystkich wydziałów, kierunków i form studiów PW: 1. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym których

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009)

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) W-01 Wydział Mechaniczny I-07 Instytut Inżynierii Materiałowej I-08 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Internacjonalizacja w szkołach wyŝszych w Polsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Internacjonalizacja w szkołach wyŝszych w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Internacjonalizacja w szkołach wyŝszych w Polsce z obserwacji i przemyśleń oraz w oparciu o literaturę

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Uniwersytet Rzeszowski, 18-19.01.2010 Proces Boloński (1999) Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

Kielce, Sandomierz, 26 października 2016 r. Sz. P. Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/ Warszawa

Kielce, Sandomierz, 26 października 2016 r. Sz. P. Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/ Warszawa Kielce, Sandomierz, 26 października 2016 r. Sz. P. Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa Wniosek rektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof.

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r.

Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-12 Druk nr 495 Warszawa, 13 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język obcy oraz suplementu

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females TABL. 20/105/. STUDENCI WEDŁUG SZKÓŁ I GRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a studia O G Ó Ł E M... 2000/01 b 119361 66140 57304 62057 18535 T O T A L 2006/07 141554 77449

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu University of Management and Administration in Zamość Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego

Bardziej szczegółowo