Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology"

Transkrypt

1 Politechnika Świętokrzyska Kielce University of Technology

2

3

4 Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 jest rokiem jubileuszowym 3 czerwca 2015 roku świętujemy jubileusz 50-lecia uczelni przekształconej w 1974 roku z powołanej w 1965 roku Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Świętokrzyską. Jednakże jej korzenie są jeszcze mocniejsze, gdyż sięgają tradycji pierwszej wyższej szkoły technicznej na ziemiach polskich, Szkoły Akademiczno- Górniczej zorganizowanej w roku 1816 przez Stanisława Staszica. Co wymowne, szkoła była zlokalizowana w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Pozwolę sobie odwołać się także do tradycji wytwórczych, technologicznych regionu świętokrzyskiego związanych z jego potencjałem gospodarczym na przestrzeni dziejów, od Krzemionek Opatowskich, Dymarek Świętokrzyskich, poprzez Staropolski Okręg Przemysłowy i Centralny Okręg Przemysłowy (COP). Współcześnie, to miejsce intensywnego rozwoju przemysłu metalowego, maszynowego, budowlanego, a także turystyki nowej i znaczącej gałęzi gospodarki. Z pewnością ten ostatni okres rozwoju regionu stał się podstawą utworzenia i rozwoju uczelni technicznej, Politechniki Świętokrzyskiej. Warto zauważyć tożsamość regionalną Uczelni, która nawet w nazwie kojarzy się z niepodważalnym fundamentem polskości we wszystkich okresach burzliwych dziejów naszej Ojczyzny. W okresie pięćdziesięcioletniej działalności Politechnika Świętokrzyska, jako jedyna uczelnia techniczna w regionie, wykształciła ponad 40 tysięcy wysoko kwalifikowanych absolwentów, głównie inżynierów, nie tylko dla potrzeb gospodarki regionalnej. Wielu znakomitych absolwentów naszej uczelni zostało właścicielami czy specjalistami licznych, znanych w kraju i za granicą, firm produkcyjnych oraz usługowych. W zdecydowanej większości osiągnęli sukces, który jest także dużym osiągnięciem naszej uczelni, a posiadany przez nich dyplom jest dla macierzystej uczelni najlepszym wizerunkiem. This year, on 3 June 2015, the University is celebrating its 50-th anniversary. The present authorities of the Kielce University of Technology, serving their second consecutive term of office ( ), are proud to be representatives of a university with such a long history. Founded in 1965 as the Kielce-Radom Evening School of Engineering and transformed in 1974 into the present Kielce University of Technology, the institution considers itself a descendant of the School for Academic and Mining Education, the first-ever Polish technical university, established by Stanisław Staszic in The reason for that is the location of the School in Kielce, in the former Cracow Bishops Palace. The Kielce University of Technology is the only technology-oriented higher education institution in the Świętokrzyski Region, which itself has long traditions of mining and manufacturing. The region is famous for its Neolithic flintstone mines at Krzemionki Opatowskie and ancient iron smelting furnaces bloomeries reconstructed during an annual event called Dymarki Świętokrzyskie. For centuries, the area was an industrial hub, known today as the Old Polish Industrial Zone. In the 1930s, it was part of the Central Industrial Zone, contributing to the development of the country s heavy industry. These days, the region is associated mainly with the metalworking, machine and construction industries, and recently also with tourism, which is becoming an important economic sector. In the turbulent history of Poland, the Świętokrzyski Region has also been actively engaged in all patriotic movements aimed at maintaining the Polish identity and integrity. The Kielce University of Technology was established fifty years ago, and over the time it has had a considerable contribution to the technical education in the region. It is proud to have educated more than 40,000 highlyqualified professionals, particularly in the engineering sectors, working locally or nationally to support Poland s economic development. Many of the alumni 3

5 Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia są coroczne wysokie notowania Politechniki Świętokrzyskiej w rankingach między innymi miesięcznika Perspektywy oraz dziennika Rzeczpospolita. Wysoka pozycja Politechniki Świętokrzyskiej wynika także z różnorodności obszarów kształcenia studentów, obejmujących 19 kierunków, spośród których cztery mają strategiczne znaczenie w uczelniach technicznych, tj.: architektura, automatyka i robotyka, ekonomia oraz informatyka. Równolegle z kształceniem studentów są prowadzone intensywne badania naukowe oparte na współpracy z gospodarką narodową. Rozwija się także kadra naukowa, co potwierdzają uzyskane uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach. Ponadto uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w trzech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo oraz elektrotechnika, które umożliwiają prowadzenie studiów doktoranckich będących podstawą rozwoju młodej kadry naukowej. Uzyskane w 2008 roku szóste uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka oraz uzyskane w 2011 roku siódme uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji są podstawą utrzymania statusu i nazwy politechnika. W przyszłości możliwe będzie uzyskanie statusu uniwersytetu technicznego, czego potwierdzeniem jest otrzymane przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w 2010 roku uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika. Dotychczas nabyte uprawnienia do nadawania stopni naukowych pozwoliły uczelni wypromować 279 doktorów nauk technicznych, 18 doktorów habilitowanych nauk technicznych oraz wnioskować o nadanie tytułu profesora 17 samodzielnym pracownikom nauki, którzy otrzymali ten tytuł z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Politechnika Świętokrzyska ma ugruntowaną pozycję międzynarodową, wynikającą z aktywnej współpracy z zagranicznymi uczelniami, głównie w Europie, opartej na długoletnich umowach o wspólnych badaniach i pomocy w działaniach dydaktycznych, a także dotyczących wymiany studentów i pracowników nauki. Szczególną rolę w tym obszarze odgrywają międzynarodowe programy umożliwiające dofinansowanie stypendiów dla studentów (LLP-ERASMUS, ERASMUS+) oraz wymianę studentów, doktorantów i pracowników nauki, a także are successful businessmen or top specialists in large national and international companies from the industrial or service sectors, and their success is the success of the University. This shows that a qualification awarded by the Kielce University of Technology may be a gateway to many interesting professional careers. The Kielce University of Technology has a reputation for providing high-quality education, as confirmed by the yearly rankings conducted, for instance, by Perspektywy Monthly and the Rzeczpospolita Daily. This good reputation is also a result of the diversity of programmes offered. The University provides degree programmes at the undergraduate and postgraduate levels in 19 fields of study, four of which, i.e. architecture, automation and robotics, economics, and computer science are strategically important to the university as an institution offering technology-oriented education. The Kielce University of Technology is also actively engaged in research activities based on close collaboration with economic partners. The teaching and research staff have opportunities to develop, as confirmed by the fact that the University has the power to award the degree of doctor of science and technology in seven disciplines. It has also the right to confer the degree of habilitated doctor of science and technology in three disciplines: mechanical engineering, civil engineering and electrical engineering, and as a result, provide respective doctoral programmes, with this enabling the development of young academic staff. The right to award the degree of doctor of science and technology in the sixth discipline, i.e. automation and robotics, granted to the University in 2008, and the extension of the power to the seventh discipline, i.e. production engineering, in 2011, allow the University to maintain the status of and the right to use the name politechnika. Now that the Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science was granted in 2010 the right to award the degree of habilitated doctor of science and technology in the discipline of electrical engineering, there is a chance that in the future, the Kielce University of Technology will become uniwersytet techniczny. Since its foundation, the University has conferred 279 degrees of doctor of science and technology and 18 degrees of habilitated doctor of science and technology. It has also successfully applied for the award of title of professor of science and technology to be granted by the President of the Republic of Poland to 17 senior academic staff. The Kielce University of Technology has gained a high international reputation through active collaboration with academic partners mainly from Europe. The collaboration 4

6 realizację wspólnych projektów badawczych (CEEPUS) i projektów naukowo-badawczych (FITNET, ILTOF). Ważnym elementem rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej jest działalność inwestycyjna, oparta na środkach pozyskiwanych z funduszy europejskich. Pozwoliły one zmodernizować istniejącą zabudowę uczelni, umożliwiły budowę nowych obiektów dydaktycznych i badawczych, a także unowocześnić na najwyższym poziomie zaplecza badawcze w laboratoriach. Dzięki tym inwestycjom możliwy jest dalszy rozwój działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie dostarczy Państwu użytecznych informacji dotyczących wydziałów uczelni, a w szczególności utworzonego w 2012 roku Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki wydzielonego z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, który zmienił nazwę na Wydział Budownictwa i Architektury oraz pozostałych Wydziałów: Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego, a także Centrum Laserowych Technologii Metali wspólnej placówki naukowej powstałej na podstawie umowy między Polską Akademią Nauk a Politechniką Świętokrzyską. Publikacja przedstawia w sposób skrótowy osiągnięcia Politechniki Świętokrzyskiej w okresie pięćdziesięciu lat istnienia. Mam nadzieję, że informacje zawarte w jubileuszowym wydaniu pozwolą na rozszerzenie i zwiększenie już istniejącej współpracy nauki z partnerami samorządowymi, gospodarczymi, instytucjami państwowymi, uczelniami krajowymi i zagranicznymi, placówkami oświatowymi, a przede wszystkim szkołami ponadgimnazjalnymi, z których rekrutują się nasi przyszli studenci. Kielce, czerwiec 2015 is based on long-term agreements concerning research, education, and exchange of students, teachers and research staff. The international programmes contributing to this collaboration include LLP-ERASMUS and ERASMUS+, both supporting student exchange, CEEPUS, which focuses on the exchange of students (doctoral students included) and academic staff and joint research projects, and, finally, FITNET and ILTOF, established to support research cooperation. The investments, co-funded by the European Union, in the modernization and development of the Kielce University of Technology campus as well as the purchase of state-of-the-art equipment for its research facilities have enhanced prospects of the University as an educational and research institution. Hopefully, this publication will be a good source of information about all the University faculties, i.e. the Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science, the Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering, the Faculty of Management and Computer Modelling, the Faculty of Environmental, Geomatic and Energy Engineering, established in 2012 by separation from the Faculty of Civil and Environmental Engineering, with the latter changing its name into the Faculty of Civil Engineering and Architecture, as well as the Laser Processing Research Centre, founded through an agreement between the Polish Academy of Sciences and the Kielce University of Technology as a jointly run research institution. This book overviews the achievements of the Kielce University of Technology since its establishment. I hope that the University s 50th anniversary will encourage more dynamic collaboration with partners representing government, business, research and education at local, national and international levels. Of particular importance is the cooperation with upper-secondary schools to attract prospective students into the University s academic programmes. Kielce, Juny 2015 Rektor Politechniki Świętokrzyskiej Rector of the Kielce University of Technology Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. Prof. Stanisław Adamczak 5

7 Sztandar Uczelni University s flag Godło Uczelni zatwierdzone uchwałą Senatu Nr 100/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. University emblem established by resolution No. 100/14 of the University Senate dated 29 January 2014 r. 6

8 Władze Uczelni University Authorities Uczelnią kieruje rektor jako jednoosobowy organ władzy wykonawczej, będący jednocześnie przełożonym wszystkich pracowników i studentów. Rektorowi pomagają w sprawowaniu władzy prorektorzy: ds. Rozwoju Kadry i Badań Naukowych, ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem, ds. Ogólnych, ds. Studenckich i Dydaktyki oraz kanclerz. Odpowiednikami rektora i prorektorów na wydziałach są dziekan i prodziekani. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów wydziału. Organami kolegialnymi są Senat w odniesieniu do Uczelni oraz Rada Wydziału w stosunku do Wydziału. W skład Senatu wchodzą: rektor jako przewodniczący, prorektorzy, dziekani oraz wybierani przedstawiciele poszczególnych grup społeczności uczelnianej. Członkami Rady Wydziału są: dziekan jako przewodniczący, prodziekani, zatrudnieni na wydziale profesorowie i doktorzy habilitowani oraz wybrani przedstawiciele pozostałych grup społeczności wydziałowej. Organy kolegialne sprawują władzę przez podejmowanie uchwał w węzłowych sprawach dotyczących uczelni i wydziału oraz przez działalność tematycznych komisji i zespołów wyłanianych ze swoich składów. The Kielce University of Technology is headed by the Rector, who is a single-person executive body, superior to all the staff and students. The Rector is assisted by the Vice-Rector for Staff Development and Research, the Vice-Rector for Innovative Economy and Cooperation with Industry, the Vice-Rector for General Affairs, the Vice Rector for Education and Students, and the Chancellor. By analogy, each faculty is headed by a dean, who is in charge of all the staff and students within the faculty. The dean is supported in this role by vice-deans. The governing councils at the university- and faculty-levels are the Senate and the Faculty Boards, respectively. The Senate comprises the Rector, acting as the chairperson, the Vice-Rectors, the Deans, and elected representatives of the University community. Each Faculty Board consists of the Dean, acting as the chairperson, the Vice-Deans, the staff members holding the academic title of professor and the degree of habilitated doctor, and elected representatives of the Faculty community. The governing councils control and direct the affairs of the University or Faculty by passing appropriate resolutions on issues of the utmost importance or by dealing with these issues thematically in dedicated committees and groups. Sala posiedzeń Senatu Senate Meeting Room 7

9 SENAT: Rektor i Prorektorzy prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. rektor dr hab. inż. Zdzisława Owsiak, prof. PŚk prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr hab. inż. Czesław Kundera, prof. PŚk prorektor ds. rozwoju kadry i badań naukowych prof. dr hab. Krzysztof Grysa prorektor ds. innowacyjnej gospodarki i współpracy z przemysłem prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski prorektor ds. ogólnych Dziekani dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk dziekan Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk dziekan Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych Wydział Budownictwa i Architektury dr hab. inż. Zbigniew Rusin, prof. PŚk prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk, prof. PŚk dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. PŚk dr hab. inż. Józef Kuśmierz, prof. PŚk dr hab. inż. Marian Marciniak, prof. PŚk Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, prof. PŚk dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski, prof. PŚk Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn dr hab. inż. Edward Miko, prof. PŚk prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz SENATE Rectors and Vice-Rectors Prof. Stanisław Adamczak Rector Prof. Zdzisława Owsiak Vice-Rector for Education and Students Prof. Czesław Kundera Vice-Rector for Staff Development and Research Prof. Krzysztof Grysa Vice-Rector for Innovative Economy and Cooperation with Industry Prof. Bogdan Antoszewski Vice-Rector for General Affairs Deans Prof. Artur Bartosik Dean of the Faculty of Management and Computer Modelling Prof. Lidia Dąbek Dean of the Faculty of Environmental, Geomatic and Energy Engineering Prof. Marek Iwański Dean of the Faculty of Civil Engineering and Architecture Prof. Zbigniew Koruba Dean of the Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering Prof. Antoni Różowicz Dean of the Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science Representatives of the professorial staff (full professors and habilitated doctors) Faculty of Civil Engineering and Architecture Prof. Zbigniew Rusin Prof. Wiesław Trąmpczyński Prof. Jerzy Wawrzeńczyk Prof. Grzegorz Świt Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science Prof. Jerzy Augustyn Prof. Andrzej Kapłon Prof. Józef Kuśmierz Prof. Marian Marciniak Faculty of Environmental, Geomatic and Energy Engineering Prof. Tomasz Kozłowski Prof. Jerzy Zbigniew Piotrowski Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering Prof. Edward Miko Prof. Andrzej Neimitz 8

10 dr hab. inż. Leszek Płonecki, prof. PŚk dr hab. inż. Leszek Radziszewski, prof. PŚk Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk prof. dr hab. Arkadiusz Płoski Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich dr inż. Jarosław Gawdzik Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki dr inż. Mariusz Ginter Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki dr inż. Dariusz Gontarski Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn dr Małgorzata Sokała Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego dr inż. Dorota Wiraszka Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Jednostki ogólnouczelniane dr Stanisław Hojda Przedstawiciele niebędący nauczycielami akademickimi mgr Rafał Matys mgr Alicja Stankowska Przedstawiciele studentów Damian Bąbel Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Edyta Janczewska Wydział Budownictwa i Architektury Katarzyna Kowalska Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Dawid Ladyca Wydział Budownictwa i Architektury Anna Lasek Wydział Budownictwa i Architektury Małgorzata Okła Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Beata Rosińska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Marek Sęk Wydział Elektrotechniki Automatyki, i Informatyki Dominika Soboń Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Prof. Leszek Płonecki Prof. Leszek Radziszewski Faculty of Management and Computer Modelling Prof. Dariusz Bojczuk Prof. Wacław Gierulski Prof. Marianna Kotowska-Jelonek Prof. Arkadiusz Płoski Representatives of the non-professorial teaching staff Dr Jarosław Gawdzik Faculty of Environmental, Geomatic and Energy Engineering Dr Mariusz Ginter Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science Dr Dariusz Gontarski Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering Dr Małgorzata Sokała Faculty of Management and Computer Modelling Dr Dorota Wiraszka Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science Representatives of the central University services Dr Stanisław Hojda Representatives of the non-teaching staff Rafał Matys Alicja Stankowska Student representatives Damian Bąbel Faculty of Management and Computer Modelling Edyta Janczewska Faculty of Civil Engineering and Architecture Katarzyna Kowalska Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering Dawid Ladyca Faculty of Civil Engineering and Architecture Anna Lasek Faculty of Civil Engineering and Architecture Małgorzata Okła Faculty of Environmental, Geomatic and Energy Engineering Beata Rosińska Faculty of Management and Computer Modelling Marek Sęk Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science Dominika Soboń Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering 9

11 Rektor prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. Rector Prof. Stanisław Adamczak Insygnia władzy rektorskiej: pierścień i berło Insignia of the Rector s power: the ring and the sceptre 10

12 Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. inż. Zdzisława Owsiak, prof. PŚk Vice-Rector for Education and Students Prof. Zdzisława Owsiak Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Badań Naukowych dr hab. inż. Czesław Kundera, prof. PŚk Vice-Rector for Staff Development and Research Prof. Czesław Kundera Prorektor ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem prof. dr hab. Krzysztof Grysa Vice-Rector for Innovative Economy and Cooperation with Industry Prof. Krzysztof Grysa Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski Vice-Rector for General Affairs Prof. Bogdan Antoszewski Kanclerz dr inż. Andrzej Sęk Chancellor Dr Andrzej Sęk 11

13 Konwent Politechniki Świętokrzyskiej Kielce University of Technology Convention Konwent Politechniki Świętokrzyskiej jest ciałem opiniodawczo-doradczym Senatu i Rektora w sprawach dotyczących: ogólnych kierunków działania Uczelni, uruchamiania nowych kierunków kształcenia i specjalności, działalności badawczej, promocji Politechniki Świętokrzyskiej i jej absolwentów, relacji Politechniki Świętokrzyskiej z administracją, gospodarką i kulturą regionu. Konwent może wypowiadać się także w innych sprawach uznanych za istotne dla Uczelni lub regionu. Kadencja Konwentu trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 stycznia w pierwszym roku kadencji władz Uczelni. Przewodniczącym Konwentu jest Rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Członkowie Konwentu wybierają spośród siebie dwóch zastępców przewodniczącego. The Kielce University of Technology Convention acts as a consultative and advisory body to the University Senate and Rector with regard to the following issues: the University s strategy and policy, new programmes of study, including specialisms, research activities, promotion of the University and its graduates, cooperation with institutions and organizations representing regional administration, economy and culture. The Kielce University of Technology Convention may also advise on other issues vital to the University or the region. The Convention members serve four-year terms of office, each commencing on 1 January in the first year of a new term of the University authorities. The Convention is chaired by the University s Rector. Two Deputy Chairmen are elected from among the Convention members. Budynki dydaktyczne, gmach Rektoratu i Biblioteki Głównej Core of the University Campus 12

14 Skład Konwentu Stanisław Adamczak Rektor Przewodniczący Konwentu Łukasz Bilski Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. Alicja Bojarowicz Przewodnicząca Rady Izby Architektów Leszek Ciesek Prezes Effector S.A. Wiesław Dzierżak Przedsiębiorca Jan Gierada Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Edmund Kaczmarek Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego Artur Kłoczko Przewodniczący Rady Nadzorczej Rovese S.A. Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce Andrzej Mochoń Prezes Targi Kielce sp. z o.o. Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty Andrzej Neimitz Dyrektor Fundacji im. S. Staszica Beata Oczkowicz Wiceminister Obrony Narodowej Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski Krzysztof Słoń Senator RP Stanisław Szczepaniak Prezes Zarządu Inwex sp. z o.o. Mirosław Szczukiewicz Prezes FART S.A. Witold Zaraska Członek Business Centre Club Convention Members Stanisław Adamczak Rector, Chairman of the Convention Łukasz Bilski Chairman of the Executive Board of the Regional Centre for Innovation and Technology Transfer (ŚCITT sp. z o.o.) Alicja Bojarowicz Chairwoman of the Council of the Chamber of Architects Leszek Ciesek Chairman of Effector, S.A. Wiesław Dzierżak Entrepreneur Jan Gierada Director of the Świętokrzyskie Province Hospital Stanisław Góźdź Director of the Świętokrzyski Cancer Centre Adam Jarubas Marshal of the Świętokrzyskie Province Edmund Kaczmarek Chairman of the Convention of the Świętokrzyskie Province County Heads Artur Kłoczko Chairman of the Supervisory Board of Rovese S.A. Wojciech Lubawski Mayor of Kielce Andrzej Mochoń Chairman of Kielce Trade Fairs (Targi Kielce sp. z o.o.) Małgorzata Muzoł Świętokrzyskie Province Chief Education Officer Andrzej Neimitz Head of the Staszic Foundation Beata Oczkowicz Deputy Minister of National Defence Bożena Pałka-Koruba Governor of the Świętokrzyskie Province Krzysztof Słoń Senator of the Republic of Poland Stanisław Szczepaniak Chairman of the Executive Board of Inwex sp. z o.o. Mirosław Szczukiewicz Chairman of FART S.A. Witold Zaraska member of the Business Centre Club 13

15 Święty Krzyż katolickie korzenie Gór Świętokrzyskich symbol nazwy Politechniki Świętokrzyskiej Święty Krzyż, the sanctuary with a relic of the Holy Cross, from which the University Politechnika Świętokrzyska takes its name 14

16 Strategia Rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej na lata The Development Strategy of the Kielce University of Technology for the years Strategia Rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej wskazuje kierunki rozwoju Uczelni na lata w najważniejszych obszarach jej działalności. Zostały one wyznaczone w aspekcie wyzwań otoczenia zewnętrznego, z jakimi powinna zmierzyć się Uczelnia oraz w aspekcie możliwości i uwarunkowań wewnętrznych. Podstawą formułowania Strategii były akty prawne, wyznaczające ramy funkcjonowania uczelni wyższej oraz zgromadzone dokumenty, materiały zewnętrzne i wewnętrzne, dotyczące uwarunkowań i kierunków rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej. Zmieniająca się rzeczywistość funkcjonowania uczelni wyższych, uwarunkowania rynkowe, społeczne oraz prawne, skłoniły Władze Politechniki Świętokrzyskiej do doskonalenia systemu zarządzania, przyjęcia strategii umożliwiającej realizację podstawowych celów rozwojowych oraz skutecznego dostosowywania się do zmian w otoczeniu. Diagnoza stanu Politechniki Świętokrzyskiej i jej otoczenia, wieloletnie doświadczenia akademickie oraz dbałość o przestrzeganie nadrzędnych wartości nasuwają kilka wiodących kierunków myślenia strategicznego o przyszłości Uczelni. Najważniejsze założenia Strategii Rozwoju Uczelni na lata dotyczą: utrzymania liczby studentów na poziomie odpowiadającym potencjałowi dydaktycznemu Politechniki Świętokrzyskiej i potrzebom rynku pracy, intensyfikacji działań rozwojowych w obszarze nauki i badań, wynikających z realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, wzmacniania pozycji konkurencyjnej w europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego w obszarach: kształcenia, nauki, badań, The Development Strategy of the Kielce University of Technology defines the directions for the development of the University in the key areas of activity during the years These have been determined in the context of challenges to face, posed by the external environment, and in the context of the University s potential and internal conditions. The Strategy was developed on the basis of legal acts providing the framework for the functioning of a higher education institution and other relevant documents, including in-house and external data sources, pertaining to the conditions and directions for the development of the Kielce University of Technology. The evolving reality of the functioning of the higher education sector together with the market, social and legal conditions has led the authorities of the Kielce University of Technology to improve its management system, adopt a strategy that helps achieve the development goals and effectively adapt to changes in the environment. The analysis of the condition of the Kielce University of Technology and its environment, long experience in the higher education sector and the emphasis on observing the overarching values have helped determine the main directions for strategic thinking about the University s future. The major goals of the University s Development Strategy for the years include: maintaining the number of students at a level corresponding to the teaching potential of the Kielce University of Technology and the needs of the labour market, enhancing the development activities in the area of science and research resulting from the implementation of the projects co-financed by the European Union, increasing the competitiveness of the University in the European higher education space in the areas of education, science and research, 15

17 podjęcia zadań zmierzających do intensyfikacji współpracy Politechniki Świętokrzyskiej z uczelniami i jednostkami naukowymi o podobnym profilu działalności, mających na celu współdziałanie zgodnie z interesami Politechniki Świętokrzyskiej. Realizacja powyższych założeń została ujęta w najważniejszych zapisach ukierunkowujących rozwój Uczelni. Misją Politechniki Świętokrzyskiej jest: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i rozwoju studentów zgodnie z oczekiwaniami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy europejskiej przestrzeni gospodarczej, prowadzenie badań naukowych, których cechą jest integracja nauk podstawowych i stosowanych, stanowiących niezbędny element kształcenia oraz mających na celu rozwój kadry naukowej i tworzenie podstaw rozwoju cywilizacyjnego, współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, środowiskiem gospodarczym i samorządowym w celu rozwiązywania współczesnych wyzwań i problemów oraz stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego. Kierując się zasadami wolności kształcenia, wolności badań naukowych oraz zasadą poszanowania praw własności intelektualnej Politechnika Świętokrzyska we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego kształci studentów na wysokim europejskim poziomie, wyposażając ich w wiedzę, umiejętności i kompetencje odpowiadające potrzebom współczesnej gospodarki oraz umożliwiające absolwentom aktywność i karierę zawodową. Realizując ofertę dydaktyczną, która nie tylko odpowiada na potrzeby współczesnej gospodarki i rynku pracy, ale umożliwia również pracownikom, doktorantom i studentom twórczy, wszechstronny, harmonijny rozwój i edukację, Uczelnia wykorzystuje najlepsze wzorce, nowoczesną aparaturę, narzędzia i metody. Prowadzi działania silnie wspierające środowisko gospodarcze i techniczne, wspomagające i stymulujące rozwój techniki, innowacji, transfer technologii oraz doskonalenie kadr. Będąc ważnym ośrodkiem edukacji i nauki Politechnika Świętokrzyska aktywnie uczestniczy w kreowaniu europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego oraz w kreowaniu kieleckiego ośrodka akademickiego, undertaking measures to enhance collaboration with academic and research institutions that have similar objectives, while acting consistently with the interests of the Kielce University of Technology. The implementation of these goals is addressed in the most important provisions directing the University s development. The mission of the Kielce University of Technology is: to ensure high quality student education and development in accordance with the expectations of the evolving labour market of the European economic space, to conduct basic and applied research, as it is vital to the educational process, and contributes to the development of academic staff and human development in general, to cooperate with research, business and government partners at the local, national and international levels in order to handle the challenges and problems of today and stimulate economic development. By acting in accordance with the principles of the freedom of education and the freedom of research, and respecting the intellectual property rights, the Kielce University of Technology, in cooperation with organizations from the social and economic environment, offers Europeanstandard higher education programmes that provide students with knowledge, skills and competences meeting the needs of a modern economy and offering opportunities for future employment and career development. The University employs the best models and the latest equipment, tools and methods to provide programmes that not only meet the needs of a modern economy and the labour market but also facilitate education as well as creative, comprehensive and harmonious development of the staff and the students at all levels of qualification. The University is committed to supporting the economic and technological environment, which enhances and stimulates the development of technology, innovativeness, technology transfer and staff qualifications. As an important educational and research institution, the Kielce University of Technology is actively engaged in the creation of the European higher education area and the creation of the Kielce-based academic hub, significant to 16

18 jako znaczącego dla obecnych i przyszłych pokoleń młodzieży, mającego duże znaczenie dla rozwoju regionu świętokrzyskiego. Realizując Misję Politechniki Świętokrzyskiej, składamy podziękowanie naszym poprzednikom i przyjaciołom, których determinacji i wysiłkom zawdzięczamy powstanie i rozwój Uczelni. Wizja Politechnika Świętokrzyska nowoczesną Uczelnią skutecznie wpisującą się w Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Politechnika Świętokrzyska postrzegana jako Uczelnia: techniczna, kształcąca kadry wysoko oceniane przez pracodawców, oferująca nowoczesną edukację, łącząca innowacyjne sposoby przekazywania wiedzy, aktualne treści programowe, tradycje akademickie oraz oczekiwania społeczności studenckiej w odniesieniu do wszystkich form kształcenia, otwarta na współpracę krajową i międzynarodową oraz wyzwania stawiane przez zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą, posiadająca infrastrukturę dostosowaną do potrzeb badawczych i dydaktycznych, pozwalającą na zachowanie silnej pozycji konkurencyjnej, sprawna w procesie dostosowywania się do otoczenia, posiadająca proefektywnościową kulturę organizacyjną, tworząca wspólnotę nauczycieli akademickich, studentów i pozostałych pracowników, prowadząca politykę finansową opartą na kryteriach proefektywnościowych, zapewniającą bezpieczeństwo finansowe oraz możliwości długoterminowego rozwoju jej zasobów materialnych i niematerialnych. Celem nadrzędnym jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Politechniki Świętokrzyskiej w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Analiza sytuacji Uczelni oraz zdefiniowane założenia Strategii, wizja i misja Politechniki Świętokrzyskiej umożliwiały wyznaczenie obszarów strategicznych, będących odzwierciedleniem działalności Uczelni. W ramach tych obszarów realizowane są następujące cele strategiczne: the present and future young generations and contributing to the development of the Świętokrzyski Region. Fulfilling the Mission of the Kielce University of Technology, we wish to express our gratitude to all the predecessors and supporters whose determination and efforts have contributed to the establishment and development of the University. Vision The vision of the Kielce University of Technology is to be a modern university in line with the European Higher Education Area. The Kielce University of Technology is perceived as an institution: with a technically-oriented curriculum producing graduates highly valued by future employers, providing modern education by combining innovative methods of knowledge transfer with current curriculum contents, academic traditions and expectations of the student community with respect to all forms of education, open to national and international cooperation as well as challenges posed by the evolving social and economic realities, with an infrastructure that addresses the research and teaching needs and allows it to maintain strong competitiveness, with an ability to efficiently adapt to the environment, with an efficiency-oriented organizational culture constituting a community of academic teachers, students and other staff, with a financial policy based on efficiency-oriented criteria ensuring financial safety and a potential for the long-term development of its tangible and intangible resources. The primary goal is to enhance the competitiveness of the Kielce University of Technology in the European Higher Education Area. The analysis of the University s condition, the defined goals of the Strategy, and the vision and mission of the Kielce University of Technology have contributed to the determination of the strategic areas reflecting the University s activities. The strategic aims achieved within the strategic areas are: 17

19 OBSZARY STRATEGICZNE STRATEGIC AREAS KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ STUDENTÓW STUDENT EDUCATION AND DEVELOPMENT BADANIA NAUKOWE I WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ RESEARCH AND COOPERATION WITH INDUSTRY KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA RESEARCH AND TEACHING STAFF FINANSE FINANCE INFRASTRUKTURA INFRASTRUCTURE ZARZĄDZANIE MANAGEMENT CELE STRATEGICZNE STRATEGIC AIMS Doskonalenie oferty i jakości kształcenia oraz możliwości rozwoju studentów w kontekście potrzeb rynku pracy Enhancement of programmes, quality of education and student development opportunities in the context of labour market needs Rozwój badań naukowych zgodnie z potrzebami praktyki gospodarczej oraz stworzenie systemu komercjalizacji ich wyników Enhancement of research in compliance with the needs of the economic practice and the creation of a system for research result commercialization Doskonalenie struktury zatrudnienia i tworzenie warunków dla rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej Enhancement of the employment structure and the creation of conditions for the development of research and teaching staff Zarządzanie finansami Uczelni zgodnie z systemem finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, zapewniające długoterminową efektywność i płynność finansową Management of the University s finances to ensure long-term effectiveness and accounting liquidity, in accordance with the system for financing science and higher education in Poland Utrzymanie, modernizacja i rozbudowa infrastruktury sprzyjającej wzrostowi jakości badań naukowych, realizacji działalności dydaktycznej i wzrostowi poziomu warunków kulturalnych, sportowych, socjalnych środowiska akademickiego Maintenance, modernization and expansion of the infrastructure contributing to the enhancement of the quality of research and teaching and an improvement in the cultural, sports and social conditions of the academic community Doskonalenie systemu zarządzania strategicznego i operacyjnego, zapewniającego skuteczną i sprawną działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz ogólnorozwojową Uczelni Improvement in the strategic and operational management system ensuring effective and efficient teaching, research, and general development of the University 18 Tak sformułowanym celom strategicznym zostały przypisane cele szczegółowe, a w ich ramach działania umożliwiające realizację założonego rozwoju Uczelni w okresie objętym Strategię Rozwoju. Sformułowana Strategia Rozwoju jest podstawą do tworzenia wielu rozwiązań systemowych warunkujących realizację przyjętych: misji i wizji, celów strategicznych, celów szczegółowych i działań, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów, gwarantujących oczekiwany rozwój. Jest wykorzystana do opracowania strategii poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni. Na każdym etapie realizacji Strategii istnieje możliwość modyfikowania jej zapisów, wymuszona zmianą wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań. Ciągła aktualizacja danych pozwoli na bieżąco dokonywać analizy sytuacji Uczelni i stanowić będzie podstawowy warunek skutecznego zarządzania ryzykiem w Politechnice. Strategia Rozwoju zatwierdzona Uchwałą 162/2015 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej w dniu 28 stycznia 2015 roku The strategic aims subdivided into objectives, and further into measures, help the University to implement the Development Strategy within the specified timeframe. The Development Strategy is the basis for creating system solutions conditioning the implementation of the University s mission, vision, strategic aims, strategic objectives and strategic measures by using the existing resources to achieve the expected development results. The Strategy is employed to develop the strategies of all the University s organizational units The Strategy provisions can be modified at any stage in response to changes in the internal or external conditions. Constant updating of data is required to analyze the University s performance and ensure effective risk management at the University. The Development Strategy approved by resolution 162/2015 of the Kielce University of Technology Senate dated 28 January 2015

20 Politechnika Świętokrzyska z lotu ptaka Aerial view of the Kielce University of Technology 19

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH KIELCE 2013 ABOUT US Słowo o nas Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Choir of the University of Agriculture in Krakow... 133

Table of Contents. Choir of the University of Agriculture in Krakow... 133 spis treści Historia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie... 8 Rektorzy WSR, AR i UR w Krakowie... 12 Doktorzy honoris causa WSR, AR i UR w Krakowie... 14 Profesorowie AR i UR w Krakowie doktorzy honoris

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie

Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie MSAP AE Kim jesteśmy / Cele i wartości Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie jest Kim jesteśmy 4 Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (MSAP AE)

Bardziej szczegółowo