AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA"

Transkrypt

1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Event Visualizator podręcznik programisty wersja 1.3 z dnia Kierunek, rok studiów: Informatyka, II rok Studia niestacjonarne SUM Przedmiot: Inżynieria oprogramowania Prowadzący zajęcia: mgr. Witold Rakoczy Autorzy: Michał Różycki telefon Rafał Sadłowski Sebastian Falkus Jakub Wasiluk Rok akademicki: 2010/2011 Semestr: letni Kraków,

2 Niniejsze opracowanie powstało w trakcie i jako rezultat zajęć dydaktycznych z przedmiotu wymienionego na stronie tytułowej, prowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH) przez osobę (osoby) wymienioną (wymienione) po słowach "Prowadzący zajęcia" i nie może być wykorzystywane w jakikolwiek sposób i do jakichkolwiek celów, w całości lub części, w szczególności publikowane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody tej osoby (tych osób) lub odpowiednich władz AGH. Copyright 2011 Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie Spis treści 1. Wstęp Komponenty systemowe Instalacja bazy danych Konfiguracja komponentów Web service Map Adapter API Website Eksplantacja systemu Najczęstrze błędy Zakończenie Bibliografia Plik: Event Visualizator - koncepcja v.1.3 Wersja 1.3 z dnia

3 1. Wstęp Dokument ten zawiera szczegółowy opis instalacji, konfiguracji oraz eksplantacji systemu rozproszonego jakim jest Event Visualizator. Poszczególne rozdziały prezentują kroki jak przy pomocy bazowych komponentów zaimplementować własne rozwiązanie do wizualizacji zdarzeń, istotna jest kolejność poszczególnych kroków. Rozdział drugi opisuje podstawowe komponenty systemowe tzn. ich funkcję, w jaki sposób komunikują się między sobą, z jakich interfejsów korzystają. W rozdziale trzecim zaprezentowane są wymagania stawianie bazie danych oraz proces instalacji/konfiguracji bazy. Konfiguracja komponentów systemu przedstawiona jest w rozdziale czwartym, w jakim stopniu/zakresie należy konfigurować komponenty. Jak skorzystać z interfejsów komponentów, jak można owe komponenty rozszerzać dodając niestandardowe funkcjonalności. Rozdział piąty dotyczy eksplantacji systemu, jak i w jaki sposób przeprowadzać rutynowe kontrole działania stabilności systemu, pomiary wydajności systemu, naprawa błędów czy jak radzić sobie z nietypowymi problemami. Wszystkie kroki zawarte w dokumencie zostały zaprezentowane na bazie zaimplementowanego systemu EPharmacy, postępując zgodnie z przedstawionymi przykładami można w prosty sposób zbudować własne rozwiązanie do wizualizacji zdarzeń. Większość komponentów wymaga jedynie niewielkich zmian konfiguracyjnych do standardowego działania. Historia zmian Opis Wersja Opis Autor Szablon dokumentu, ogólny opis JW elementów składowych Dodanie rozdziału trzeci i piątego JW., RS Rozdział pierwszy, drugi MR Końcowe poprawki RS, SF Plik: Event Visualizator - koncepcja v.1.3 Wersja 1.3 z dnia

4 2. Komponenty systemowe Na system rozproszony jakim jest Event Visualizator składa się zestaw komponentów bazowych odpowiedzialnych za podstawowe funkcjonalności. Komponentami systemu są: - baza danych (zawiera informacje o zdarzeniach użytkownikach, kategoriach itd.) - web serwis części serwerowej (komponent odpowiedzialny za logikę wyszukiwania, jak również stanowi nakładkę na bazę danych) - strona internetowa (cześć odpowiedzialna jest na wizualizacje formularzy, stanowi bezpośrednią część interakcji z użytkownikiem) - adapter mapy (służy do wizualizacji zdarzeń na mapie, prezentowania danych) Kanałami komunikacji pomiędzy komponentami są dwa interfejsy: - IMapAdapter (komunikacja pomiędzy Javascript na stornie z osadzonym adapterem mapy) - ServerInterface (komunikacja odbywa się poprzez protokół SOAP pomiędzy częścią kliencką a serwerową) Szczegółowy opis budowy oraz diagram komponentów przedstawiony został w dokumencie koncepcji systemu. 3. Instalacja bazy danych Struktura bazy danych, opis/przeznaczenie poszczególnych tabel zaprezentowany został w koncepcji systemu rozdział 4.1. System korzysta domyślnie z relacyjnej bazy danych MySql wersji 5.1, jednak nic nie stoi na przeszkodzie by wykorzystać inną relacyjną bazę danych np. Oracle, MSSQL, procedura jak tego dokonać znajduje się w końcowej części rozdziału. Rozdział ten opisuje proces instalacji, konfiguracji bazy danych do prawidłowego działania. By przeprowadzić proces instalacji bazy danych należy wykonać kolejno niżej przedstawione kroki: - skorzystać z pliku build.sql dołączonego do płyty oraz uruchomić skrypt na własnej bazie danych, skrypt ten zawiera podstawowe polecenia SQL które umożliwią stworzenie tabel czy relacji pomiędzy tabelami. Utworzona struktura będzie miała charakter na tyle ogólny by można ją było wykorzystywać w różnych rodzajach docelowej aplikacji. Opis tabel oraz schemat bazy danych znajduje się w dokumencie koncepcji systemu rozdział 4.1. W ramach przykładu do zaimportowania poleceń SQL posłużyłem się webowym klientem phpmyadmin rysunek 3.1. Plik: Event Visualizator - koncepcja v.1.3 Wersja 1.3 z dnia

5 Rysunek 3.1 Import struktury tabel dla nowej bazy danych, widok phpmyadmin - kolejnym istotnym krokiem jest zdefiniowanie wartości dla tabel category oraz tag, o ile informacje o kategoriach czy słowach kluczowych są wykorzystywane w implementowanym systemie. Definicje te można również stworzyć z poziomu panelu administracyjnego użytkownika. W ramach przykładu EPharmacy dodane zostały wartości dla tabeli category oraz tag rysunek 3.2. Istotne jest to ze wraz z nową kategorią należy podać jej poziom level oraz kategorie rodzica, w ten sposób można budować wielopoziomowe listy kategorii rysunek 3.2 (po lewej stronie widzimy budowę kategorii od strony bazy danych, natomiast po prawej wygenerowaną strukturę na stronie internetowej). Tabele te są opcjonalne w przypadku braku definicji tabel system nie będzie korzystał z ich funkcjonalności. Rysunek 3.2 Definicja tabeli kategoria oraz odpowiadający jej struktura na stronie internetowej Są to podstawowe kroki przy instalacji bazy danych. Należy pamiętać iż w zależności od obciążenia systemu należy monitorować bazę danych. Dla najczęściej wyszukiwanych informacji w bazie zostały założone indeksy by szybciej zwracać wyniki, więcej na temat eksplantacji bazy znajduje się w rozdziale 5. Plik: Event Visualizator - koncepcja v.1.3 Wersja 1.3 z dnia

6 4. Konfiguracja komponentów Sprawne działanie systemu wymaga poprawnej instalacji oraz konfiguracji komponentów, o ile instalacja bazy danych została objaśniona w poprzednim rozdziale w tym rozdziale zostanie opisane najbardziej specyficzna część aplikacji. Rozdział ten opisuje instalacje, konfiguracje komponentów takich jak web serwis, mapadapter (są one na ogólnym poziomie abstrakcji) oraz website (stanowi definicje najbardziej specyficznych wymagań systemu) Web service Cześć serwerowa jest odpowiedzialna za podstawową logikę wyszukiwania czy połączenia z bazą danych. Jest ona zaimplementowana obiektowo w języku PHP, dlatego tez do instalacji koniecznie jest posiadanie serwera Apache oraz interpretera PHP w wersji co najmniej 5.x. Komponent ten do działania wymaga biblioteki NuSoap dołączonej na płycie instalacyjnej. Biblioteka NuSoap posiada zestaw klas dzięki którym możliwe było wykorzystanie technologii web serwisowej. Opis działania komponentu oraz niezbędnych do zrozumienia schematów UML znajduje się w dokumencie koncepcji systemu. Instalacja Instalacja części serowej polega na przekopiowaniu plików na miejsce docelowe na serwerze przy pomocy protokołu np. FTP. Pliki części serwerowej znajdują się w katalogu server dołączonego na płycie instalacyjnej. Po pomyślimy przekopiowaniu plików kolejnym korkiem jest konfiguracja systemu która odbywa się w poszczególnych niżej przedstawionych krokach. Konfiguracja bazy danych Plikiem dzięki którym możliwe jest skonfigurowanie połączenia z bazą danych jest DataBaseController.php znajdujący się z katalogu server/base. W pliku tym należy zdefiniować connectionstring zawierający nazwa bazy, adres, użytkownika oraz hasło. Definicja znajduje się w funkcji statycznej DataBaseController::connect. Kolejnym niezbędnym krokiem konfiguracji bazy jest definicja tabel z jakich korzystamy w systemie dzięki temu na jednej bazie możemy uruchomić wiele instancji systemu. Konfiguracja znajduje się w pliku Constans.php w katalogu server/include, dla poszczególnych tabel widzianych jako pola statyczne z punktu widzenia systemu mapujemy je na nazwy w bazie danych Listing 4.1. Jest to konfiguracja opcjonalna, system domyślcie korzysta z nazw tabel zdefiniowanych w pliku instalacyjnym build.sql. Plik: Event Visualizator - koncepcja v.1.3 Wersja 1.3 z dnia

7 public static $EVENTLOCATION = "eventlocation"; Listing 4.1 Mapowanie nazwy tabeli Konfiguracja logiki wyszukiwania Logika wyszukiwania komponentu znajduje się w pliku SearchController.php w katalogu server/include, jego konfiguracja polega na zdefiniowaniu warunków do wyszukiwania, domyślnie zdefiniowanych jest klika warunków wyszukiwania takich jak: słowa kluczowe, kategorie, nazwa zdarzenia, nazwa lokalizacji zdarzenia, wyszukiwanie po przedziale cenowym itd. Przykład wyszukiwania po nazwie zdarzenia zawiera kod przedstawiony w Listingu 4.2, na jego podstawie możliwe jest budowanie różnych kategorii wyszukiwania. //CONDICTION EVENT NAME $result = DataBaseController::execute("SELECT * FROM ".Constans::$EVENT." WHERE name LIKE '%$text%'"); while($data=mysql_fetch_assoc($result)){ $eventid = $data['event_id']; if(!searchcontroller::cheackarray($resultevent, $eventid)){ $resultevent[$resultcount] = $eventid; $resultcount++; } } Listing 4.2 Kod odpowiedzialny za wyszukiwanie po nazwie zdarzenia Zmienna $text zawiera szukany tekst wpisany do pola wyszukiwania. Następnie wynik zwrócony przez bazę danych zapisywany jest w zmiennej $eventid oraz dodawany do tablicy wynikowej. W ten sposób możliwe jest elastycznie dodawanie nowych warunków wyszukiwania w zależności od potrzeb docelowej aplikacji. Definicja nowej metody web serwisu W sytuacji gdy chcielibyśmy rozszerzyć cześć serwerową o nową funkcjonalność którą wykorzystujemy po stronie klienckiej, należy zdefiniować nową metodę web serwisu zwracającą interesujące nas dane. Definicja przykładowej metody znajduje się na listingu 4.3. $server->register(// register our WebMethod 'getcategory', // method name array(), // parameter list array('return'=>'xsd:string'), // return value $namespace, // namespace false, // soapaction: (use default) 'rpc', // style: rpc or document 'encoded', // use: encoded or literal 'getcategory.'); // description: documentation for the method Listing 4.3 Definicja nowej metody web serwisu NuSoap W ten sposób można zaimplementować nową funkcjonalność części serwerowej, metoda ta będzie widoczna globalnie oraz będzie można ją wywoływać z poziomu klienta aplikacji. Definicja metod znajduje się w pliku ServerInterface.php katalogu server. Plik: Event Visualizator - koncepcja v.1.3 Wersja 1.3 z dnia

8 Struktura aplikacji części serwerowej napisana jest w na tyle elastyczny sposób by późniejsza rozbudowa tej części nie stanowiła większych problemów. Poszczególne elementy komponentu wydzielone zostały w osobne klasy realizujące swoją dziedzinę problemu Map Adapter API Komponent adaptera mapy jest odpowiedzialny za wizualizacje mapy, jeśli nie ma bezpośrednich przesłanek by rozszerzać jego API nie wymaga konfiguracji, a jedynie prostej instalacji. Instalacja Instalacja sprowadza się do skopiowania pliku MapAdapter.swf do katalogu mapadapter strony internetowej. Dokładny opis budowy oraz schematy UML komponentu znajdują się w dokumencie konspektu rozdział 5.1. Rysunek 4.1 Komponent mapadapter zaimplementowany w technologii Flex Konfiguracja, rozszerzanie API W przypadku gdy istnieje potrzeba skorzystania z mapadapter API, lub jest konieczność rozbudowy komponentu należy zaimportować kody źródłowe znajdujące się w katalogu mapadapter do dowolnego edytora Flash/Flex np. FlashDevelop. Adapter mapy korzysta z Google Maps API biblioteka map_1_20.swc katalogu mapadapter/library, oraz Flex SDK w wersji co najmniej 3.x. By rozszerzyć/zmienić funkcjonalność komponentu należy wy edytować klasę MapAdapter.as paczki agh.io.api oraz klasę JsController.as służącą do Plik: Event Visualizator - koncepcja v.1.3 Wersja 1.3 z dnia

9 komunikacji z JavaScript osadzonym na stronie. By dodać nową metodę należy posłużyć definicją: var searchfunction : Function = search; ExternalInterface.addCallback("search", searchfunction); public function search(text:string, valuemin:string, valuemax:string):void { communicator.search(text, valuemin, valuemax); } Listing 4.4 Definicja nowej metody interfejsu IMapAdapter Aby odwołać się bezpośrednio do instancji mapy Google Maps należy korzystać z klasy MapContainer w celu dodania nowych funkcjonalności Website Najbardziej specyficzną częścią systemu jest komponent strony internetowej. Domyślnie zaimplementowany został w języku PHP wersji obiektowej 5.x, szczegółowy opis działania oraz budowy opisany jest w dokumencie koncepcji systemu rozdział 5.2. Wśród wykorzystanych biblioteka jest biblioteka jquery służąca do prasowania odpowiedzi XML. Instalacja Instalacja komponentu polega na skopiowaniu plików źródłowych na serwer Apache z obsługą języka PHP w wersje co najmniej 5.x (np. za pomocą klienta FTP), wszystkie pliki źródłowe znajduje się w katalogu clientservice. Podstawowa konfiguracja klienta Aby poprawnie skonfigurować stronę należy podać adres do web serwisu rozdział 4.1 oraz dla interfejsu IMapAdapter, konfiguracja ta znajduje się w pliku MapAdapter.php katalogu view listing 4.5. src="mapadapter/mapadapter.swf?wsurl=http://testphp.endq.eu/io/server/serveri nterface.php?wsdl" Listing 4.5 Deklaracja adresu web serwisu dla adaptera mapy Dzięki wyżej przedstawionej konfiguracji adapter mapy ma możliwość komunikowania się z częścią serwerową. W podobny sposób należy wprowadzić wygenerowanych klucz dostępu dla Google Maps API gdzie zamiast wsurl znajduje się wartość key a po znaku równości wartością owego klucza. Plik: Event Visualizator - koncepcja v.1.3 Wersja 1.3 z dnia

10 Kolejnym elementem konfiguracji jest deklaracja dostępu web serwisu dla strony internetowej (listing 4.6), klasa Communicator.php lokalizacja katalogów model. protected static $url = "http://testphp.endq.eu/io/server/serverinterface.php?wsdl"; Listing 4.6 Deklaracja adresu web serwisu dla strony internetowej Rozszerzanie o nowe podstrony Strona zaimplementowana jest w oparciu o wzorzec MVC dlatego tez w prosty sposób można zdefiniować nowe widoki, czy kontrolery. Deklaracja nowych podstron systemu sprowadza się do wykonania kodu przedstawionego w listingu 4.7. if($page == "register"){ $title = "Rejestracja"; $onloadmethod = ""; $includemenu = "Menu"; $includeleftcolumn = "Register"; $includerightcolumn = ""; } Listing 4.7 Deklaracja adresu web serwisu dla strony internetowej Zamienna $title określa tytuł podstrony, zmienna $onloadmethod określa metodę JavaScript jaka ma zostać wywołana po załadowaniu postronny, zmienna $includemenu definiuje pole wyboru podstrony, dwie ostatnie zmiennie określają pliki (zlokalizowane w katalogu view) zawartości lewego oraz prawej części strony, pliki te określają formularze przedstawione poniżej. Rozszerzanie o nowe widoki Po zdefiniowaniu nowych podstron należy również zdefiniować ich zawartości np. wyświetlanego tekstu, formularzy itd. Budowanie nowych zawartości podstron odbywa się poprzez definicje elementów samego kodu HTML oraz odpowiadających im zdarzeniom JavaScript. By zdefiniować nowe widoki należy dane pliki zawartości zapisać w katalogu view w ten sposób główny kontroler strony może pobrać zawartość widoku rysunek 4.2. Plik: Event Visualizator - koncepcja v.1.3 Wersja 1.3 z dnia

11 Rysunek 4.2 Formularz widoku strony, dla przykładu implementacji EPharmacy Dzięki takiemu podejściu można w elastyczny sposób tworzyć nowe podstrony, zawartości podstrony oraz definiować zachowanie widoków poprzez wywołania funkcji JavaScript. Komunikacja z adapterem mapy By wywoływać metody bezpośrednio na adapterze mapy należy posłużyć się językiem JavaScript, rozszerzyć plik js/interfacescript.js listing 4.8. getmoviename("mapadapter").search(); function getmoviename(moviename) { if (navigator.appname.indexof("microsoft")!= -1) { return window[moviename] } else { return document[moviename] } } Listing 4.8 Wywoływanie metod na adapterze mapy poprzez JavaScript Opis wszystkich metod interfejsu IMapAdapter wraz z niezbędnymi parametrami znajduje się w pliku mapadapter\map\src\agh\io\api\imapadapter.as. Układ, cześć wizualna Bazowy układ strony zdefiniowany został w pliku szablonu view.body.php, by dostosować układ strony, widoki, elementy wizualne należy edytować pliki szablonów (katalog view) oraz kaskadowe arkusze stylów css/styles.css. Plik: Event Visualizator - koncepcja v.1.3 Wersja 1.3 z dnia

12 5. Eksplantacja systemu Po poprawnej instalacji, konfiguracji komponentów systemu oraz jego uruchomianiem kolejnym etapem cyklu życia aplikacji jest eksplantacja. Rozdział ten opisuje rutynowe okresowe procedury postępowania w procesie eksplantacji systemu, jak radzić sobie z standardowymi/niestandardowymi błędami. Do poprawnego działania systemu wymagane jest połączenie Internetem oraz przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript, Css oraz zainstalowany plugin Adabe Flash Player w wersji co najmniej 10.x. Po instalacji systemu domyślnie powinny wyświetlić się okna systemu przedstawione w dokumencie koncepcji rysunek 6.2. W trakcie działania systemu należy okresowo monitorować obciążenie bazy danych, w przypadku gdy obciążenie jest zbyt duże wykonywać procesy optymalizacyjne na bazie danych np. nadawać indeksy na najczęściej wyszukiwanych danych Najczęstsze błędy Poniżej zostały przedstawione najczęstsze błędy systemu oraz sposoby ich rozwiązywania. Informacja o błędzie Na mapie pojawiają się markery w punkcie 0.0, informacje o opisie są puste Mapa się nie wyświetla Żadne wyniki wyszukiwania nie są wyświetlane Rozwiązanie Być może w bazie danych znajdują się niepoprawne wartości tabeli zdarzeń, należy sprawdzić czy walidacja formularzy do wprowadzania danych jest poprawna. Sprawdź czy przy konfiguracja mapy zawiera wsurl oraz key, jeśli nie należy wykonać procedurę opisaną w podrozdziale 4.3. Sprawdź czy zainstalowany jest odtwarzacz Flash Player. Być może baza danych nie zawiera żadnych zdarzeń, jeśli tak nie jest należy sprawdzić czy wysyłany jest prawidłowy XML do klienta strony. Więcej w rozdziale 4.2 dokumentu koncepcja. W przypadku błędów nie występujących w tabeli (niestandardowych) dobrym pomysłem jest analiza komunikacji tzn. czy poprawne dane XML są przekazywane do poszczególnych komponentów systemu np. przy pomocy debugera JavaScript, Inaczej mówiąc należy sprawdzić czy interfejsy komponentów IMapAdapter, ServerInterface pobierają/zwracają poprawne dane. Plik: Event Visualizator - koncepcja v.1.3 Wersja 1.3 z dnia

13 6. Zakończenie Dokument ten zawiera przodownik jak za pomocą bazowych komponentów systemu Event Visualizator budować własne rozwiązania. Instalacja i konfiguracja została uproszczona została do minimum dla domyślnej instalacji, dodatkowo zostały opisane przykłady jak można rozbudować system niestandardowe funkcjonalności, jak korzystać z API systemu. Wszystkie kody źródłowe znajdują się w załączonej płycie instalacyjnej w tym również przykład implementacji systemu do wyszukiwania leków EPharmacy. Plik: Event Visualizator - koncepcja v.1.3 Wersja 1.3 z dnia

14 7. Bibliografia [1] Rakoczy W., Żabińska M.: Redagowanie dokumentacji projektowej, opracowanie wewnętrzne Katedry Informatyki AGH, wersja 0.1-1, Kraków, 2000, (http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~rakoczy/redagowaniedokproj.zip) [2] Google Map API for Flash (http://code.google.com/intl/pl/apis/maps/documentation/flash) Plik: Event Visualizator - koncepcja v.1.3 Wersja 1.3 z dnia

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Event Visualizator sprawozdanie z przebiegu projektu wersja 1.1 z dnia 15.06.2011 Kierunek,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Event Visualizator - koncepcja systemu wersja 1.4 z dnia 10.06.2011 Kierunek, rok studiów:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI. SyncFile

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI. SyncFile AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Document wizyjny dla projektu Wersja 0.1-5 z dnia 2006-11-14 Kierunek, rok studiów: Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Internet. Celem zajęć laboratoryjnych jest stopniowe tworzenie aplikacji webowej opartej o technologię ASP.NET MVC.

Internet. Celem zajęć laboratoryjnych jest stopniowe tworzenie aplikacji webowej opartej o technologię ASP.NET MVC. 1. Wprowadzenie Aplikacje webowe są aplikacjami typu klient-serwer, czyli w uproszczeniu w odległym miejscu ustawiony został serwer podłączony do sieci internet. Serwer ten ma nadany unikatowy adres sieciowy,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Ćwiczenie 14 Temat: Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Cel ćwiczenia: W trakcie ćwiczenia student zapozna się z procedurą tworzenia usługi sieciowej w technologii ASP.NET oraz nauczy się tworzyć

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Referat Pracy Dyplomowej

Referat Pracy Dyplomowej Referat Pracy Dyplomowej Team Pracy: Projekt i realizacja gry w technologii HTML5 z wykorzystaniem interfejsu programistycznego aplikacji Facebook Autor: Adam Bartkowiak Promotor: dr inż. Roman Simiński

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Dokumentacja techniczna Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Spis Treści 1. Widok ogólny architektury MPP... 3 2. Warstwy systemu... 5 3. Struktura systemu/komponentów... 7 3.1 Aplikacje... 7 3.2 Biblioteki...

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny AiRIII gr. 2TI sekcja 1 Autorzy: Tomasz Bizon Józef Wawrzyczek 2 1. Wstęp Celem projektu było stworzenie sklepu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja implementacyjna aplikacji serwerowej

Specyfikacja implementacyjna aplikacji serwerowej Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 1 / 7 Opracowali: Zatwierdzili: Spis treści Damian Głuchowski Krzysztof Krajewski Krzysztof Krajewski dr inż. Sławomir Skoneczny Spis treści... 1 1.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

app/ - folder zawiera pliki konfiguracyjne dla całej aplikacji Można wybrać sposób zapisu konfiguracji: YML, XML, PHP

app/ - folder zawiera pliki konfiguracyjne dla całej aplikacji Można wybrać sposób zapisu konfiguracji: YML, XML, PHP Baza danych i ORM Struktura Bundle app/ - folder zawiera pliki konfiguracyjne dla całej aplikacji Można wybrać sposób zapisu konfiguracji: YML, XML, PHP src/ - folder zawiera cały kod PHP aplikacji vendor/

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektu QualitySpy

Wprowadzenie do projektu QualitySpy Wprowadzenie do projektu QualitySpy Na podstawie instrukcji implementacji prostej funkcjonalności. 1. Wstęp Celem tego poradnika jest wprowadzić programistę do projektu QualitySpy. Będziemy implementować

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Ćwiczenie to będzie poświęcone zaprojektowaniu formularza pozwalającego na rejestrację dostaw produktów dla naszej hurtowni. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Katedra Informatyki

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Katedra Informatyki Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Informatyki Pastebin w wersji zorientowanej na środowisko mobilne z klientem pozwalającym na oba kierunki przeklejania. Dokumentacja deweloperska

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja aplikacji internetowej do wyszukiwania promocji Autor: Sylwester Wiśniewski Promotor: dr Jadwiga Bakonyi Kategorie: aplikacja webowa Słowa

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Modele danych walidacja widoki zorientowane na model

Modele danych walidacja widoki zorientowane na model Modele danych walidacja widoki zorientowane na model 1. Wprowadzenie Modele danych Modele danych w ASP.NET MVC to klasy znajdujące się w katalogu Models. Ich zadaniem jest mapowanie danych przesyłanych

Bardziej szczegółowo

app/ - folder zawiera pliki konfiguracyjne dla całej aplikacji src/ - folder zawiera cały kod PHP aplikacji

app/ - folder zawiera pliki konfiguracyjne dla całej aplikacji src/ - folder zawiera cały kod PHP aplikacji Baza danych i ORM Projekt zestaw usług dostępnych pod daną domeną. Aplikacja niezależnie działające programy/serwisy (w obrębie pojektu). Zwyczajowo projekt posiada dwie aplikacje: Frontend Backend Moduł

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Doctrine ORM

Wprowadzenie do Doctrine ORM Wprowadzenie do Doctrine ORM Przygotowanie środowiska Do wykonania ćwiczenia konieczne będzie zainstalowanie narzędzia Composer i odpowiednie skonfigurowanie Netbeans (Tools->Options->Framework & Tools->Composer,

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką Autor: Paweł Konieczny Promotor: dr Jadwigi Bakonyi Kategorie: aplikacja www Słowa kluczowe: Serwis

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania Licencjacka Pracownia Oprogramowania Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Jakub Kowalski, Andrzej Pilarczyk, Marek Kembrowski, Bartłomiej Gałkowski Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura

Bardziej szczegółowo

Baza danych i ORM mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011

Baza danych i ORM mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Baza danych i ORM mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Projekt zestaw usług dostępnych pod daną domeną. Aplikacja niezależnie działające programy/serwisy (w obrębie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla systemu WordPress

Pomoc dla systemu WordPress Pomoc dla systemu WordPress Ten plik pomocy przeznaczony jest dla pluginu stat24 w wersji 0.2. W tym pluginie porzucono wsparcie dla starszych wersji WordPress (niższych niż 1.5) oraz zrezygnowano z opcji

Bardziej szczegółowo

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji

OMNITRACKER Wersja testowa. Szybki przewodnik instalacji OMNITRACKER Wersja testowa Szybki przewodnik instalacji 1 Krok 1:Rejestracja pobrania (jeżeli nie wykonana dotychczas) Proszę dokonać rejestracji na stronieomninet (www.omnitracker.com) pod Contact. Po

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Komponent Formularz. Rys. 1. Strona programu Joomla - http://joomla.pl. Rys. 2. Instalacja komponentu

Komponent Formularz. Rys. 1. Strona programu Joomla - http://joomla.pl. Rys. 2. Instalacja komponentu Komponent Formularz Instalacja Aby wykorzystać gotowy komponent do tworzenia formularzy w systemie CMS (Joomla), naleŝy uprzednio zaimplementować go, postępując według poniŝszego schematu: 1. Wejść na

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Kreator raportów Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi narzędzia API

Instrukcja obsługi narzędzia API Instrukcja obsługi narzędzia API 2012 1. Podstawowe informacje Aby umożliwić maksymalną integrację systemów i stron partnerów z naszym systemem, stworzyliśmy specjalne API, które umożliwia generowanie

Bardziej szczegółowo

Forum Client - Spring in Swing

Forum Client - Spring in Swing Forum Client - Spring in Swing Paweł Charkowski. 0. Cel projektu Celem projektu jest próba integracji Spring Framework z różnymi technologiami realizacji interfejsu użytkownika, oraz jej ocena. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex. Tomasz Turowski Esri Polska

Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex. Tomasz Turowski Esri Polska Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex Tomasz Turowski Esri Polska Rodzina produktów bazujących na Fleksie ArcGIS API for Flex zbiór klas wprowadzających funkcjonalności mapowe do środowiska Flex.

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe Architektury Usług Internetowych Laboratorium 2. Usługi sieciowe Wstęp Celem laboratorium jest zapoznanie się z modelem usług sieciowych na przykładzie prostego serwera Apache Axis2. Apache Axis2 Apache

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Lp. 1 2 4 5 Temat Zasady dotyczące zarządzania projektem podczas prac związanych z tworzeniem bazy oraz cykl życiowy bazy Modele tworzenia

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

OpenLaszlo. OpenLaszlo

OpenLaszlo. OpenLaszlo OpenLaszlo Spis Treści 1 OpenLaszlo Co to jest? Historia Idea Architektura Jako Flash lub DHTML Jako servlet lub SOLO Jak to działa? Język LZX Struktura programu Skrypty Obiekty i klasy Atrybuty i metody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska "System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu" AUTOR PROMOTOR

Praca Magisterska System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu AUTOR PROMOTOR System Oferta Praca Magisterska Niniejszy system powstał w ramach pracy magisterskiej "System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu". Politechnika Poznańska Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Przygotowanie bazy danych 1. Wykonaj skrypt blog.sql, który założy w bazie danych dwie tabele oraz wpisze do nich przykładowe dane. Tabela blog_uzytkownicy

Bardziej szczegółowo

Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i

Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i Program szkolenia: Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Produktywne tworzenie aplikacji webowych z

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Ćwiczenie to będzie poświęcone zaprojektowaniu formularza pozwalającego na rejestrację dostaw produktów dla naszej hurtowni. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fillup - MS SQL

Dokumentacja fillup - MS SQL Dokumentacja fillup - MS SQL e-file.pl 28 lipca 2017 Spis treści Wstęp 2 Wymagania sprzętowe 2 Windows Server 2012.......................... 2 Windows 10............................... 3 MS SQL Server.............................

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze 1 PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Bloki kodu Blok if-else Switch Pętle Funkcje Blok if-else 3 W PHP blok if i blok if-else wyglądają tak samo i funkcjonują

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

Ten krótki poradnik pomoże Ci zainstalować nasz katalog no-name na swojej stronie internetowej.

Ten krótki poradnik pomoże Ci zainstalować nasz katalog no-name na swojej stronie internetowej. Ten krótki poradnik pomoże Ci zainstalować nasz katalog no-name na swojej stronie internetowej. Krok 1 - rejestracja Wejdź na stronę http://www.adpen.pl/katalog/rejestracja.php i uzupełnij widoczny formularz

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia, realizacja skojarzeń dostawców i produktów

Projekt Hurtownia, realizacja skojarzeń dostawców i produktów niżej. Projekt Hurtownia, realizacja skojarzeń dostawców i produktów W bazie danych HurtowniaSP istnieją tabele Dostawcy oraz Produkty, ich definicje przypomniane są W bazie zdefiniowano także tabelę DostawcyProdukty,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

5. Mechanizm szablonów.

5. Mechanizm szablonów. 5. Mechanizm szablonów. Moduł szablonów daje możliwość definicji dowolnej ilości szablonów strony publicznej serwisu. W połączeniu z modułami Marketing MIX oraz Wzorców Elementów został opracowany tak

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych na przykładzie CodeIgniter Framework

Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych na przykładzie CodeIgniter Framework Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych na przykładzie CodeIgniter Framework mgr inż. Łukasz Stefanowicz dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Release Notes Process Data Flow ("PDF" )

Release Notes Process Data Flow (PDF ) Release Notes Process Data Flow ("PDF" ) Zespół Joint Process Experts Group w składzie: Zuzanna Polberg Joanna Zych Paweł Maćkowski Mikołaj Moszczyński 19 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1

Bardziej szczegółowo

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych:

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł mysqli ma dwa interfejsy: proceduralny i obiektowy) PostgreSQL Oracle MS

Bardziej szczegółowo

XML-owe bazy danych ćwiczenia 1

XML-owe bazy danych ćwiczenia 1 XML-owe bazy danych ćwiczenia 1 Pierwsza część ćwiczeń będzie zapoznaniem się z przykładową bazą danych dokumentów XML dbxml oraz bazą danych obiektowo-relacyjną Oracle, która pozwala na przechowywanie

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 W KAMELEON.SQL 7.5.60 została dodana funkcjonalność klasy B2B (na tą funkcjonalność wymagana jest dodatkowa licencja, którą można wykupić w naszej firmie)

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. Ćwiczenia

Języki programowania wysokiego poziomu. Ćwiczenia Języki programowania wysokiego poziomu Ćwiczenia Języki programowania Ćwiczenia Strukturalny HTML Arkusze CSS Formularze HTML i PHP Baza danych MySQL Forum internetowe Strukturalny HTML Zadania Dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

SSI Katalog. Program do katalogowania zawartości dysków. Dariusz Kalinowski

SSI Katalog. Program do katalogowania zawartości dysków. Dariusz Kalinowski 1.) Wymagania sprzętowe: SSI Katalog Program do katalogowania zawartości dysków Dariusz Kalinowski - System operacyjny: Windows 2000 lub Windows xp - Procesor minimum Pentium 1Ghz - Pamięć RAM minimum

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo