PROTOKÓŁ NR 45/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 26 sierpnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 45/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 26 sierpnia 2014 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 45/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 26 sierpnia 2014 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2. Porządek posiedzenia: a) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. b) Przyjęcie porządku obrad. c) Miejsce i rola bibliotek szkolnych w świetle aktualnych zadań realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. d) Zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu. e) Sprawy organizacyjne, wolne głosy i wnioski. f) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 3. Zamknięcie posiedzenia. Ad. 2 a. Przewodniczący Komisji Eryk Muszer otworzył 45 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji. Powitał oraz przybyłych członków Komisji oraz zaproszonych gości: pana Piotra Wypiór z Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, panią Joannę Wróbel z I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie, panią Ilonę Karwot z Zespołu Szkól Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, panią Jolantę Prejs z II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie, panią Ewę Bukowską z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, pana Stanisława Piechulę radnego Powiatu Mikołowskiego oraz państwa Joannę i Leonarda Kupny.. W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji oznajmił, iż na posiedzeniu obecnych jest 6 radnych, w związku, z czym obrady są prawomocne. b. Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia. W związku z brakiem uwag do porządku poprosił o głosowanie w sprawie jego przyjęcia. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosami za. c. Przewodniczący Komisji poinformował. że dzisiejsze posiedzenie Komisji poświęcone jest miejscu i roli bibliotek szkolnych w świetle aktualnych zadań realizowanych przez 1

2 szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. W związku z tym poprosił bibliotekarzy z poszczególnych szkół o przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy szkolnych bibliotek. Pani Joanna Wróbel bibliotekarz z I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie, poinformowała, że obecna praca bibliotekarza to w 1/3 to tradycyjna praca polegająca na udostępnianiu zbiorów książkowych i czasopism oraz poszerzanie i aktualizowanie zbiorów o nowe pozycje. Z kolei 2/3 to nowa oferta oparta o nowe technologie m.in. biblioteki cyfrowe, cyfrowe bazy danych, uczenie uczniów korzystania z baz elektronicznych. Biblioteka oferuje uczniom bogaty księgozbiór nauk humanistycznych, obszerny zbiór regionaliów, albumy, słowniki, płyty CD, wydawnictwa informacyjne, w tym informatory maturalne i informatory niektórych uczelni, audiobooki, 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i drukarki, rozmieszczone między regałami tworzą spokojną przestrzeń do pracy własnej, bibliotekarze udzielają także fachowego wsparcia w zakresie tworzenia maturalnych bibliografii tematycznych oraz indywidualnych zapytań uczniów. W bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które udostępniania 12 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, uczniowie mają możliwość drukowania, skanowania i kserowania materiałów edukacyjnych i korzystania z sieci bezprzewodowej. Biblioteka prowadzi także działalność kulturalną, organizuje konkursy i wycieczki do innych bibliotek, organizuje spotkania autorskie i spotkania Koła Miłośników Biblioteki, zapewnia oprawę artystyczną imprez szkolnych. Pani Jolanta Prejs bibliotekarz z II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie poinformowała, że biblioteka szkolna jest nie tylko miejscem wypożyczania książek, ale także miejscem spotkań z ludźmi kultury. Biblioteka jest miejscem wielu spotkań, organizowane są wystawy, prowadzona jest strona internetowa biblioteki. Biblioteka współpracuje ze Zespołem Szkół Specjalnych organizowane są wspólne akcje m.in. Cała Polska czyta dzieciom, przedstawienia teatralne połączone ze zwiedzaniem szkoły dla uczniów tej szkoły, ale też mikołowskich przedszkolaków. Organizowane są konkursy nie tylko czytelnicze, ale np. fotograficzne czy literackie m.in. Walentynki literackie. Organizowane są spotkania z ludźmi kultury m.in. z Adamem Sikorą znanym operatorem, Sebastianem Riedlem z zespołu CREE czy z muzykiem Rahimem. W bibliotece również funkcjonuje centrum multimedialne. Jeśli chodzi o zakup książek to środki na ten cel pochodzą z rady rodziców i od sponsorów, obecnie dzięki wsparciu sponsorów wprowadzają program wspierający kompleksową obsługę biblioteki szkolnej MOL. 2

3 Pan Piotr Wypiór bibliotekarz z Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie poinformował, że biblioteka szkolna składa się z dwóch pomieszczeń znajdujących się na parterze szkoły tj. czytelni stanowiącej Szkolne Centrum Multimedialne z siedmioma stanowiskami komputerowymi podłączonymi do Internetu, księgozbiorem podręcznym, tradycyjnym katalogiem (alfabetycznym i rzeczowym) oraz wypożyczalni. Z uwagi na techniczny profil nauczania biblioteka oferuje duży zbiór literatury fachowej, popularno naukowej i technicznej. Bibliotekarze opracowują i aktualizują dostępną bazę książek, prowadzą także lekcje uczące nowych uczniów jak korzystać z biblioteki. Pomagaj uczniom w doborze literatury fachowej, uczą jak stworzyć bibliografie do prac, organizują wycieczki do Biblioteki Śląskiej czy Uniwersyteckiej w Katowicach. Prowadzone jest także kółko fotograficzne i kółko kronikarskie. Uczniowie chodzący na kółko fotograficzne biorą udział w konkursach na szczeblu powiatowym czy wojewódzkim oraz organizują wystawy fotograficzne, zapewniają także obsługę szkolnych imprez oraz prowadzą internetową kronikę szkoły. Biblioteka wypożycza także audiobooki oraz filmowe adaptacje lektur szkolnych. Pani Ewa Bukowska bibliotekarz z zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach poinformowała, że prowadzona przez nią biblioteka oferuje uczniom zbiór ok książek. Biblioteka oprócz czytelni i wypożyczalni posiada także pracownię multimedialna, która dysponuje 8 komputerami. Z uwagi na ograniczone środki finansowe kupowane są głównie książki dla nauczycieli. Poinformowała, że jako bibliotekarz często ma zastępstwo za chorych nauczycieli. Nadzoruje także wolontariat, propaguje wśród uczniów akcje krwiodawstwa, organizuje spotkania psychoedukacyjne oraz współpracuje z nauczycielami. Propaguje wśród uczniów zdrowy styl życia, zachęca do działania, podejmowania wyzwań, rozwijania zainteresowań, działalności społecznej oraz na rzecz wolontariatu. Pani Ilona Karwot bibliotekarz z Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych poinformowała, że szkolna biblioteka organizuje i bierze udział w różnych akcjach społecznych m.in. w akcji Cala Polska czyta dzieciom, gdzie uczniowie zapraszani są do łaziskich przedszkoli i czytają przedszkolakom bajki, współpracują także ze Świetlicą Terapeutyczną. Ponadto organizują Dni Kultury Regionalnej, konkursy na stworzenie najciekawszej strony multimedialnej. Dodała, że łączy etat polonisty i bibliotekarza. W bibliotece znajduje się oprócz tradycyjnej wypożyczalni centrum 3

4 multimedialne z 9 stanowiskami komputerowymi, działa też wypożyczalnia filmów i audioboków Radna Jadwiga Pasierbek zwróciła uwagę, że tak naprawdę mało, kto wie jak wiele roli spełnia w obecnej szkole bibliotekarz, który pełni funkcję nie tylko bibliotekarza, ale także animatora kultury, propagatora wielu akcji i niestety często także, mimo, iż nie ma takiego obowiązku, musi zastępować chorego nauczyciela. Następnie zapytała, w jaki sposób wykorzystywane są audiobooki. Pan Piotr Wypiór wyjaśnił, że audiobooki są nową formą czytelnictwa, zastępują także książki, gdy wersja papierowa jest niedostępna. Poza tym młodzież coraz częściej woli słuchać niż czytać. Radny Wojciech Spałek zapytał o wielkość posiadanych księgozbiorów i liczbę etatów w poszczególnych bibliotekach. Pani Joanna Wróbel poinformowała, że księgozbiór I Liceum Ogólnokształcącego liczy ok książek, ale wymaga aktualizacji. W bibliotece są zatrudnieni 2 bibliotekarze na 1,5 etatu. Pan Piotr Wypiór poinformował, że księgozbiór z Zespole Szkół Technicznych liczy egzemplarzy, a w bibliotece pracują 2 osoby na pełnych etatach. Pani Jolanta Prejs poinformowała, że księgozbiór II Liceum Ogólnokształcącego liczy egzemplarzy, ale wynika to z faktu, iż II LO funkcjonuje o wiele krócej niż I LO czy ZST.. W bibliotece zatrudniony jest 1 bibliotekarz. Pani Ilona Karwot poinformowała, że księgozbiór Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych dysponuje egzemplarzami i zatrudniony jest 1 bibliotekarz. Pani Ewa Bukowska poinformowała, że Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach dysponuje księgozbiorem ok książek, przy czym posiadają duży zbiór pozycji dot. rolnictwa stąd z biblioteki korzystają także okoliczni mieszkańcy. Przewodniczący komisji podziękował zaproszonym gościom za przybycie na posiedzenie Komisji i przybliżenie pracy bibliotekarza. Następnie życzył wiele sukcesów w dalszej pracy zawodowej. d. Przewodniczący Komisji przeszedł do kolejnego omówienia projektów uchwały do zaopiniowania na najbliższe posiedzenie Rady Powiatu stwierdził, iż wśród projektów uchwał na najbliższą sesję Rady nie ma projektów, które merytorycznie opiniuje Komisja Oświaty. 4

5 e. Przewodniczący Komisji przeszedł do punktu Wolne głosy i wnioski. Poinformował, że za pośrednictwem Przewodniczącego Rady do Komisji Oświaty wpłynęło pismo państwa Joanny i Leonarda Kupny, w którym informują o złożeniu na ręce Starosty skargi na Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Mikołowie. Skarżący wnioskują w nim o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez Komisję Oświaty. Następnie odczytał pismo, które stanowi załącznik do protokołu. Poprosił o przybliżenie członkom Komisji powodów złożenia skargi. Pan Leonard Kupny poinformował, że pracownicy Poradni psychologiczno Pedagogicznej wydali krzywdząca opinię dla jego córki w zakresie dysleksji rozwojowej. Wyjaśnił, iż córka została skierowana w 2013 r. do Poradni przez szkołę, której jest uczennica w celu diagnozy pod kątem dysleksji rozwojowej. Po przeprowadzeniu badania została wydana opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb świadcząca o ryzyku dysleksji. Dzięki tej opinii córka od połowy klasy drugiej do końca klasy trzeciej miała dodatkowe zajęcia korekcyjno kompensacyjne w szkole. Dzięki tym zajęciom córka poczyniła ogromne postępy w nauczaniu wczesnoszkolnym. W związku z tym, iż po ukończeniu klasy trzeciej opinia Poradni traci ważność ponownie zwrócili się do Poradni o uzyskanie opinii o dysleksji rozwojowej córki, bo dzięki temu będzie mogła dalszym ciągu korzystać z zajęć kompensacyjno korekcyjnych. Kolejne badania zostało przeprowadzone w maju br., po badaniu pani psycholog ustnie stwierdziła, iż córka otrzyma opinie o dysleksji rozwojowej, ale pod warunkiem jeszcze jednego zbadania dziecka. Jednak w miesiącu czerwcu pani psycholog telefonicznie poinformowała, że córka nie musi przystępować do badania, bo nie zostanie wydana opinia stwierdzającą dysleksję rozwojową, a jedynie dostosowanie wymagań edukacyjnych, co nie przekłada się jednak na przyznanie przez szkołę dodatkowych zajęć dla córki. Niestety nie otrzymał pisemnego uzasadnienia takiej właśnie opinii. Podkreślił, że jako rodzice nie zgadzają się z opinią wydana przez Poradnię. Po dyskusji z panią psycholog zażądał dokumentów z badań córki, po burzliwej dyskusji, mógł przejrzeć dokumentacje, przy czym większość dokumentów była pisana ołówkiem, co jest niedopuszczalne przy sporządzaniu takiej dokumentacji. W związku z tym, iż Poradnia nie zmieniła swojej opinii, we własnym zakresie skontaktowali się ze specjalistą w zakresie dysleksji panią profesor Martą Bogdanowicz, która skierowała ich do specjalisty w tym zakresie w Krakowie. Tam po przeprowadzeniu badań córka uzyskała opinię o stwierdzonej dysleksji rozwojowej i konieczności dodatkowych zajęć kompensacyjno korekcyjnych. Stwierdził, że pracownicy Poradni potraktowali ich w sposób niedopuszczalny, dokumenty prowadzone są w sposób nieprawidłowy, a pracownicy lekceważą rodziców dzieci badanych w Poradni. W związku z 5

6 tym wnioskuje do Komisji była zajęła się tą sprawą, bo być może rodziców potraktowanych w ten sposób jest więcej jak i źle zdiagnozowanych dzieci, które tym samym mają trudniej w szkole. Radna Janina Szołtysek nieetatowy członek Zarządu poinformowała, że sprawa skargi państwa Kupny była omawiana na posiedzeniu Zarządu. Zgodnie z opinią radcy prawnego Starosta nie może podważyć opinii niezależnej placówki, jaką jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mikołowie. W tej sytuacji obowiązuje tryb odwoławczy do jednostki nadzorującej, czyli kuratorium oświaty, stąd to tam skarżący powinni odwołać się od wydanej opinii. Radny Lucjan Smolorz zapytał czy poradnia wydała opinię, o która wnioskowali skarżący. Pani Joanna Kupny poinformowała, że Poradnia wydała opinię, jednak nie stwierdzającą dysleksję rozwojową u dziecka, o co wnioskowała szkoła i rodzice, ale stwierdzającą, iż dziecko ma niedosłuch centralny. Niestety taka opinia uniemożliwia dziecku korzystanie z dodatkowych zajęć. Przewodniczący komisji zapytał o oczekiwania wobec Komisji. Pani Joanna Kupny stwierdziła, iż oczekują by pracownicy Poradni wydawaniem opinii nie krzywdzili dzieci, a rodziców traktowali z szacunkiem. Radna Jadwiga Pasierbek zwróciła uwagę, że jest to pierwsza i jedyna taka skarga na Poradnię. Poza tym Komisja nie jest właściwym organem do zajmowania stanowiska w sprawie tej skargi. Jeśli chodzi o wydaną przez poradnię opinię, to zdarza się, iż dwie instytucje wydają zupełnie odmienne opinie na ten sam temat, nie tylko dotyczy to Poradni Psychologicznych, ale także opinii prawnych. Radny Lucjan Smolorz zwrócił uwagę by mieć obraz całości tej sprawy Komisja powinna także wysłuchać drugiej strony. Poza tym na tysiące wydawanych przez Poradnie opinii nie dotarły do tej pory żadne skargi. Przewodniczący Komisji zapytał czy skarżący podtrzymują swój wniosek dotyczący zorganizowania spotkania na posiedzeniu Komisji skarżących i pracowników Poradni celem przedstawienia swojego stanowiska i uzyskania wyjaśnień od pracowników Poradni. Pan Leonard Kupny poinformował, że podtrzymuje swój wniosek by pracownicy Poradni ustosunkowali się do wystawionej przez Poradnię opinii dla ich córki jednocześnie zadeklarował chęć udziału w tym posiedzeniu. W związku z powyższym komisja przyjęła następujący wniosek: Komisja wnioskuje do Starosty o zaproszenie na kolejne posiedzenie Komisji tj. 23 września 2014 r. Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Dyrektora Poradni 6

7 Pedagogiczno Psychologicznej celem ustosunkowania się do skargi państwa Kupny rodziców podopiecznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Mikołowie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 glosami za. f. Przewodniczący Komisji przystąpił do kolejnego punktu obrad, jakim było przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. W związku z brakiem uwag do protokołu Przewodniczący Komisji poprosił o jego przegłosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 6 osób protokół został przyjęty jednogłośnie. Ad.3 Przewodniczący Komisji podziękował uczestniczącym w spotkaniu członkom Komisji oraz zaproszonym gościom, po czym zamknął 45 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji IV kadencji Rady Powiatu Mikołowskiego. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Aleksandra Stolarz Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Promocji Eryk Muszer 7

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.2.2012.KJ Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 20.02.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII LO im Jana Zamoyskiego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 XVIII Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Statut. Liceum Ogólnokształcącego. im. Piotra Skargi w Pułtusku

Statut. Liceum Ogólnokształcącego. im. Piotra Skargi w Pułtusku Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi 06-100 Pułtusk, ul. Piotra Skargi 2 tel. (0-23) 692-01-71; fax. (0-23) 692-54-34; e-mail: lops1@poczta.onet.pl LO/PS/011/1/2012 Statut Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 27/2008. z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 14 l i s t o p a d a 2008 r o k u

P R O T O K Ó Ł Nr 27/2008. z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 14 l i s t o p a d a 2008 r o k u P R O T O K Ó Ł Nr 27/2008 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 14 l i s t o p a d a 2008 r o k u W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli

STATUT. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli STATUT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli Statut został opracowany na podstawie: - Art. 60 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie Śrem Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu Statut Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu uchwalony przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 23 października 2013 roku 1 Spis treści Rozdział I... 4 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 5c

Bardziej szczegółowo

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Tekst ujednolicony: Zarządzenie Dyrektora szkoły z dnia 29.08.2014 roku (zgodnie z 49 statutu szkoły) Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 maja 2015r.

PROTOKÓŁ nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 maja 2015r. PROTOKÓŁ nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 maja 2015r. Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1 Statut Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Spis treści I. Ogólne informacje o szkole... 2 II. Cele i zadania szkoły... 3 III. Organy szkoły... 8 IV. Organizacja szkoły...

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Ad. 1. Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 12:00 w budynku

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU Obowiązujące akty prawne na podstawie których statut został opracowany:

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. Wizytówka biblioteki

I. Wizytówka biblioteki I. Wizytówka biblioteki Gmina Staszów - miejsko-wiejska, położona w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, zamieszkała przez ponad 26 tys. mieszkańców. Biblioteka Publiczna Miasta działa

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ MĘSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE

STATUT PRYWATNEJ MĘSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE STATUT PRYWATNEJ MĘSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W WARSZAWIE Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U 2004r. Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ 30/2013 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo