TEKST JEDNOLITY REGULAMINU SKLEPU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEKST JEDNOLITY REGULAMINU SKLEPU WWW.WHIPPY.PL"

Transkrypt

1 TEKST JEDNOLITY REGULAMINU SKLEPU SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE. INFORMACJE O FIRMIE ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA CENY I FORMY PŁATNOŚCI DOSTAWA PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO. GWARANCJA i RĘKOJMIA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI - COOKIES INFORMACJE O ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH ZE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin sklepu Strona 1 z 16

2 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy działający pod adresem internetowym którego właścicielem jest Sprzedawca, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć umowę sprzedaży KLIENT, KUPUJĄCY - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego KODEKS CYWILNY Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami) KONSUMENT - osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży, nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o danych i zamówieniach Klienta w sklepie internetowym PRODUKT - rzecz ruchoma, dostępna w sklepie internetowym, będąca przedmiotem umowy sprzedaży, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą REGULAMIN - niniejszy Regulamin sklepu internetowego REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego, udostępnionego przez sprzedawcę na stronie Sklepu HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielne przez Klienta, podczas procesu Rejestracji SPRZEDAWCA Karol Cerek, prowadzący działalność pod nazwą WHIPPY Karol Cerek (nazwa skrócona WHIPPY). Szczegółowe dane działalności znajdują się w punkcie 2. Regulaminu STRONA - Sprzedawca lub Klient UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego USŁUGODAWCA Karol Cerek, prowadzący działalność pod nazwą WHIPPY Karol Cerek (nazwa skrócona WHIPPY). Szczegółowe dane działalności znajdują się w punkcie 2. Regulaminu ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki WADA zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna WADA FIZYCZNA niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym; e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji Regulamin sklepu Strona 2 z 16

3 otrzymanej od Sprzedającego; f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy WADA PRAWNA sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE. INFORMACJE O FIRMIE. 2.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do modyfikacji zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 2.2 Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu. 2.3 Informacje na temat towarów sklepu zamieszczone są na stronie internetowej Informacje te są jasne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd, wyrażone w języku polskim i wystarczają do prawidłowego i pełnego korzystania z towarów. 2.4 Do każdego sprzedanego towaru Sklep dołącza informację m. in. o: rodzaj towaru, określenie jego producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, inne dane wskazane w odrębnych przepisach o ile są wymagane. 2.5 Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość. 2.6 Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę: Nazwa: WHIPPY Karol Cerek (nazwa skrócona WHIPPY) Adres prowadzenia działalności: ul. Wąwozowa 6/185, Warszawa, Polska NIP: NIP EU (VAT UE): PL REGON: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej m. st. Warszawy: 6 sierpnia 2009r., pod numerem Numer zgłoszenia baz danych w GIODO: R001227/15; R001230/15 Sprzedawca jest podatnikiem VAT oraz VAT UE. Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej Sklepu: 2.7 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, wskazanym w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz z późniejszymi zmianami). 2.8 Korzystanie ze sklepu oznacza obowiązek Klienta do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści. 2.9 Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Regulamin sklepu Strona 3 z 16

4 2.11 Sprzedawca / Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne: Konto Klienta w Sklepie internetowym; Formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym Newsletter (biuletyn) Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep internetowy : Komputer (lub inne urządzenie końcowe) z dostępem do Internetu; Dostęp do poczty elektronicznej; Zalecana rozdzielczość monitora : 1024 x 768 pikseli; Zalecana przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Google Chrome w wersji 8 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookie (ciasteczka), które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta. Szczegóły wykorzystania plików cookie opisane są w punkcie POLITYKA PRYWATNOŚCI - COOKIES. 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH. 3.1 W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 3.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne. 3.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych: Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta (wymagane dane w przypadku Konsumenta i Przedsiębiorcy są różne): imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), Nick, adres , numer telefonu kontaktowego, data urodzenia, hasło, nazwa firmy, NIP. Inne dane: numer lokalu i faks mogą być podane opcjonalnie Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka). 3.4 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony. 3.5 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta. 3.6 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych: Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem czternastodniowego terminu wypowiedzenia Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie wiadomości do Usługodawcy, używając adresu podanego przy Regulamin sklepu Strona 4 z 16

5 rejestracji, z dyspozycją usunięcia konta wraz ze wszystkimi przypisanymi do niego danymi (np. adres Klienta czy historia zamówień) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron. W przypadku problemów z rejestracją w sklepie internetowym prosimy o kontakt z obsługą sklepu pod adresem 4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 4.1 Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego akceptacja. 4.2 Sposób składania zamówień: Klient może złożyć zamówienie wybierając jeden z poniższych sposobów : Poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres 4.3 Klient dokonujący zakupów w Sklepie internetowym poprzez formularz zamówienia może dokonać rejestracji i założyć konto lub dokonać zakupów bez rejestracji konta. Rejestracja konta pozwala m.in. na dokonywanie zakupów w sklepie internetowym bez konieczności wprowadzania danych adresowych przy każdym zamówieniu, a także pozwala na śledzenie historii zamówień w ramach konta Rejestracji dokonuje się poprzez kliknięcie w pole Rejestracja konta i wypełnienie formularza oraz potwierdzenie tego formularza poprzez kliknięcie w pole Kontynuuj. W formularzu rejestracji konta Klient zobowiązany jest podać niezbędne dane do złożenia Zamówienia (wymagane dane w przypadku Konsumenta i Przedsiębiorcy są różne): imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), Nick, adres , numer telefonu kontaktowego, data urodzenia, hasło, nazwa firmy, NIP. Inne dane: numer lokalu i faks mogą być podane opcjonalnie. 4.5 Po zatwierdzeniu formularza nastąpi utworzenie konta i automatyczne zalogowanie do niego. Klient otrzyma na podany w formularzu adres internetowy potwierdzenie rejestracji, które będzie zawierało: login i hasło, a także krótką informację o głównych funkcjach dostępnych w ramach konta. 4.6 W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu należy po wejściu na stronę Sklepu internetowego, zalogować się poprzez podanie loginu (jest nim adres e- mail lub nick) oraz Hasła, które Klient wybrał dokonując rejestracji. 4.7 Następnie należy dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą formularza zamówienia (wybierając również formę płatności i dostawy). 4.8 W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji konta Klienta, po dokonaniu wyboru produktu, należy kliknąć w pole Do kasy, a następnie wypełnić formularz danych adresowych i dalej formularz zamówienia (wybierając również formę płatności i dostawy). Regulamin sklepu Strona 5 z 16

6 4.9 Złożenie Zamówienia za pomocą formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu w pole Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie oferty zakupu w rozumieniu Kodeksu cywilnego Każde prawidłowo złożone Zamówienie przesłane do Sklepu internetowego jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości a na adres podany w formularzu przez Klienta W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować świadczenia z powodu niedostępności Produktu w magazynie, z przyczyn od niego niezależnych, powiadomi o tym Klienta w ciągu 48 godzin od złożenia przez niego Zamówienia poprzez wiadomość lub telefonicznie oraz w przypadku rezygnacji Klienta z Zamówienia zwróci mu niezwłocznie otrzymane pieniądze Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem, w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, a Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia W trakcie składania Zamówienia przez wypełnienie formularza do momentu złożenia Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres Klient otrzyma drogą elektroniczną (wiadomość ) potwierdzenie złożenia Zamówienia W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować świadczenia z powodu niedostępności Produktu w magazynie z przyczyn od niego niezależnych, powiadomi o tym Klienta w ciągu 48 godzin od złożenia przez niego Zamówienia poprzez wiadomość lub telefonicznie oraz w przypadku rezygnacji Klienta z Zamówienia zwróci mu niezwłocznie otrzymane pieniądze Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem, w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, a Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia Klient, który wybrał przy składaniu Zamówienia opcję odbioru osobistego Produktu z jednoczesną opcją płatności gotówkowej, zobowiązany jest odebrać Produkt w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku nieodebrania Produktu w tym terminie Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy. Klient otrzyma wiadomość zawierającą oświadczenie Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować świadczenia z powodu niedostępności Produktu w magazynie, z przyczyn od niego niezależnych, powiadomi o tym Klienta w ciągu 48 godzin od złożenia przez niego Zamówienia drogą elektroniczną przez wiadomość lub telefonicznie oraz w przypadku rezygnacji Klienta z Zamówienia, nastąpi odstąpienie od umowy obu stron Przez moment zawarcia Umowy kupna-sprzedaży w Zamówieniach dokonanych drogą elektroniczną (formularz zgłoszeniowy/wiadomość , potwierdzenie drogą elektroniczną), rozumieć należy czas udzielenia przez obsługę Sklepu informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji Wygląd produktów przedstawionych na zdjęciach w sklepie, ze względów technicznych (np. indywidualne ustawienia wyświetlania kolorów urządzenia końcowego Klienta), może nieznacznie różnić się od wyglądu produktów w rzeczywistości. Regulamin sklepu Strona 6 z 16

7 5. CENY I FORMY PŁATNOŚCI. 5.1 Produkty, które prezentujemy na stronie Sklepu internetowego, a także ogłoszenia, reklamy i cenniki, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 5.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, zgodnie obowiązującymi w dacie sprzedaży przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U poz. 247 z późniejszymi zmianami). Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są generowane dynamicznie na podstawie ilości produktów wybranych w trakcie składania Zamówienia. Formy i koszty dostawy są aktualizowane po każdorazowym dodaniu wybranych produktów do Koszyka w trakcie składania Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy znajdują się na stronie sklepu w zakładce (dziale) Dostawa i płatność 5.3 Całościowa cena zamówienia, obejmująca wybrane produkty wraz z kosztami dostawy, wskazana jest na formularzu zamówienia w polu Razem wartość zamówienia brutto 5.4 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależenie od zmiany cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 5.5 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w informacji handlowej, wprowadzania oraz wycofywania informacji handlowej, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych. 5.6 W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. 5.7 Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 5.8 Bezpłatne dodatki reklamowe (nie podlegające opłatom) nie podlegają wymianie ani reklamacjom. 5.9 Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności: Gotówka płatność gotówką przy odbiorze osobistym, Za pobraniem płatność gotówką kurierowi/listonoszowi dostarczającemu Produkt, Przelewem bankowym płatność, przed dostarczeniem produktu, na nr konta: mbank S.A , Punktami płatność przy użyciu zgromadzonych punktów, zgodnie z zasadami SYSTEMU PUNKTÓW, Kuponem Rabatowym płatność przy użyciu przyznanego Kuponu rabatowego w formie rabatu procentowego lub konkretnej kwoty wyrażonej w złotych polskich. Rabat procentowy naliczany jest automatycznie i może być naliczany tylko od niektórych (wybranych) produktów Płatność Punktami oraz Kuponem rabatowym następuje w momencie złożenia zamówienia przez Klienta W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem lub gotówka (przy odbiorze osobistym), Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty z tytułu umowy sprzedaży w terminie 5 dni roboczych - od dnia jej zawarcia Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do transakcji wyłącznie płatnej gotówką lub przelewem bankowym w przypadku, gdy zakupiony Produkt więcej niż pięciokrotnie został nieodebrany W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części Sklep internetowy wystawia faktury VAT. Regulamin sklepu Strona 7 z 16

8 6. DOSTAWA. 6.1 W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży, dostawa Produktów zostanie zrealizowana w czasie określonym dla wybranej formy dostawy, a Sprzedawca zobowiązuje się wysłać towar w ciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia Zamówienia (jest to czas wysyłki). W przypadku wyboru formy płatności przelewem bankowym, dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 2 dni roboczych od wpłynięcia na konto Sprzedawcy całościowej kwoty podanej w polu Razem wartość zamówienia brutto. 6.2 Koszty dostawy określone w zamówieniu ponosi Kupujący. Wyjątek stanowi Dostawa na koszt sprzedającego. 6.3 Dostawa produktu jest realizowana na terenie całej Polski za pośrednictwem i zgodnie z warunkami świadczenia usługi firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej, a w Warszawie, w siedzibie firmy, możliwy jest Odbiór osobisty. 6.4 Dostawa na koszt sprzedającego forma dostawy przy zamówieniu produktów na minimalną łączną kwotę brutto podaną na stronie listy dodanych do zamówienia produktów (w Koszyku) i wadze przesyłki nieprzekraczającej 30 kg. Koszty jej dostawy pokrywa Sprzedawca. 6.5 Dostępne są następujące formy dostawy i możliwe formy płatności za ich realizację: Poczta Polska - przesyłka polecona ekonomiczna listowa lub paczka płatność przelewem bankowym, czas dostawy do 7 dni roboczych, koszt patrz pkt Poczta Polska - przesyłka ekonomiczna pobraniowa płatność za pobraniem, czas dostawy do 3 dni roboczych, koszt patrz pkt Poczta Polska - przesyłka polecona priorytetowa listowa lub paczka płatność przelewem bankowym, czas dostawy do 3 dni roboczych, koszt patrz pkt Poczta Polska - przesyłka priorytetowa pobraniowa płatność za pobraniem, czas dostawy do 2 dni roboczych, koszt patrz pkt Kurier DPD - przesyłka kurierska standardowa płatność przelewem bankowym, czas dostawy do 1 dnia roboczego, koszt patrz pkt Dostawa na koszt sprzedającego przesyłka realizowana jest za pośrednictwem Kuriera DPD lub Poczty Polskiej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyboru konkretnej formy dostawy, która uzależniona jest od wagi przesyłki. Czas dostawy maksymalnie do 7 dni roboczych. 6.6 W przypadku wybrania przez Klienta, w formularzu zamówienia, formy dostawy Kurierem DPD, Pocztą Polską lub Dostawa na koszt sprzedającego, zamówione produkty dostarczane są na wskazany przez Klienta adres do wysyłki. 6.7 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych form dostawy dla wybranych produktów. 6.8 Na całkowity czas realizacji i dostawy zamówienia składa się czas wysyłki i czas dostawy. 6.9 Formy i koszty dostawy są generowane dynamicznie, aktualizowane i podawane Klientowi po każdorazowym dodaniu wybranych produktów do Koszyka w trakcie składania Zamówienia. Koszty i formy dostawy uzależnione są od wagi całego zamówienia Zaleca się, aby przed odebraniem przesyłki Klient sprawdził, czy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, należy sporządzić protokół szkody. Po stwierdzeniu uszkodzeń przesyłki Klient ma obowiązek niezwłoczne poinformować Sprzedawcę drogą mailowa o uszkodzeniach. 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. 7.1 Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. 7.2 Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem listem poleconym na adres Sprzedawcy, tj. WHIPPY, ul. Wąwozowa 6/185 lub wiadomością na adres: Regulamin sklepu Strona 8 z 16

9 7.3 Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 7.4 Na stronie Sklepu, w dziale Zwroty i reklamacje dostępny jest do pobrania wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który Klient może wypełnić i przesłać. 7.5 Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. 7.6 W razie odstąpienia Konsumenta od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Sprzedawcy. 7.7 Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko. 7.8 Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego. 7.9 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. Regulamin sklepu Strona 9 z 16

10 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO. GWARANCJA i RĘKOJMIA Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 8.2 Sprzedawca nie udziela Klientowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie. Do produktów posiadających gwarancję udzieloną przez osobę trzecią dla produktów znajdujących się w Sklepie Sprzedawca wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji. 8.3 Jeśli produkt posiada gwarancję, informacja o jej istnieniu i czasie jej trwania jest widoczna w opisie, na stronie produktu w Sklepie internetowym. 8.4 Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są rękojmią na zasadach określonych w art. 556 kodeksu cywilnego i następnych. 8.5 W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. 8.6 Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 8.7 Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 8.9 Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również: a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; b) żądać usunięcia wady Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcy, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Regulamin sklepu Strona 10 z 16

11 8.13 Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na jego adres: WHIPPY, ul. Wąwozowa 6/185, Warszawa, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i ryzyko Sprzedawcy Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca, za wyjątkiem sytuacji, w której doszło do zmniejszenia wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy Sprzedawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do: a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy; c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; d) żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi W przypadku, kiedy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Regulamin sklepu Strona 11 z 16

12 8.24 Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na Adres Sklepu internetowego lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 miesięcy licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób. 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 9.1 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie dokonywania zamówienia w Sklepie Internetowym lub drogą mailową oraz/lub procesie wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera (biuletynu) Wprowadzanie danych osobowych, jak również późniejsza ich edycja, odbywa się przy użyciu połączenia szyfrowanego SSL, zapewniającego szyfrowanie danych przesyłanych między przeglądarką Klienta a serwerami, na których funkcjonuje Sklep internetowy Dane osobowe przechowywane są na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo i spełniających wymogi GIODO. 9.2 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych może uniemożliwiać składanie przez Klienta zamówień. 9.3 Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, tj. WHIPPY Karol Cerek, ul. Wąwozowa 6/185, Warszawa Dane osobowe są przetwarzane w celu składania zamówień przez Klienta, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, dokonywania reklamacji i zwrotów, w celach technicznych, związanych z administracją serwera strony internetowej Sklepu, w celu dostarczenia (wysyłki) zamówionych produktów, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter / biuletyn). 9.5 Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. 9.6 Sklep internetowy przetwarza następujące dane osobowe Kupującego: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), Nick, adres , numer telefonu kontaktowego, data urodzenia, nazwa firmy, NIP, numer lokalu i faks 9.7 Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 9.8 Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. 9.9 Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych bez zgody Klienta. Regulamin sklepu Strona 12 z 16

13 9.10 W celu realizacji dostawy zamówionych produktów, niezbędne jest przekazanie następujących danych firmie dostarczającej przesyłkę (która opisana jest w dziale Dostawa pkt. 6.3): imię, nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), a w przypadku niektórych opcji dostawy także adres i numer telefonu kontaktowego Firma dostarczająca przesyłkę, przetwarza dane tylko i wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji umowy dostawy zgodnie z ustawą opisaną w punkcie 9.7 niniejszego regulaminu. 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI - COOKIES W celu ułatwienia i zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze sklepu, jego mechanizm wykorzystuje technologię znaną ciasteczkami (ang. cookies) są to małe pliki zapisywane przez mechanizm sklepu w urządzeniu końcowym Klienta (np. w komputerze) Używane pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych dot. osób odwiedzających sklep. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję akceptacji cookies, ale może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu. Informacje dot. sposobu wyłączenia cookies i ich usunięcia w przeglądarce znajdziesz w pomocy przeglądarki Akceptacja i użycie plików cookies jest niezbędne do pełnego i prawidłowego korzystania ze sklepu Sklep wykorzystuje następujące rodzaje cookies: Sesyjne - są to pliki zamieszczane oraz odczytywane przez sklep i przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Użycie ich nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Trwałe - są to pliki zamieszczane oraz odczytywane przez sklep i przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta, chyba, że konfiguracja przeglądarki wymusza automatyczne usunięcie cookies przy zamykaniu sesji. Użycie ich nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Zewnętrzne - to pliki zamieszczane oraz odczytywane przez systemy Serwisów zewnętrznych i przechowywane na urządzeniu Klienta. za bezpieczeństwo cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności Sklep wykorzystuje cookies w następujących celach: Konfiguracji i analizy wydajności aby dowiedzieć się jak dobrze działa nasza witryna i co należy poprawić, aby działała płynnie Logowania i uwierzytelniania aby zapewnić wyświetlanie informacji spersonalizowanych dla danego Klienta; utrzymania sesji po zalogowaniu, aby nie było konieczne logowanie na każdej stronie sklepu; utrzymania informacji o wyświetlanych produktach i dodawanych do koszyka Bezpieczeństwa aby zapewnić wsparcie i włączanie funkcji bezpieczeństwa w naszym sklepie (np. przy logowaniu), a w szczególności połączeń szyfrowanych SSL Konfiguracji ustawień funkcjonowania strony sklepu aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie strony sklepu w przeglądarce, a także umożliwienie prawidłowego korzystania ze strony, np. działania formularzy Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc. z siedzibą w USA). Do tego celu wykorzystywane są cookies zewnętrzne Popularyzacji sklepu przy użyciu mediów społecznościowych Facebook.com (administratorem cookies jest : Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy w logach serwera zapytania http kierowane do naszego serwera, na którym funkcjonuje sklep. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL Informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące: publiczny adres IP urządzenia z którego nadeszło zapytanie (np. komputer Klienta), nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa, nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod Regulamin sklepu Strona 13 z 16

14 odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link, w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło przez odnośnik), informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony sklepu Dane zapisane w logach analizujemy dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu i określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do zarządzania sklepem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza Usługodawcą. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk logów nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis Usługodawca wprowadzi zmiany do powyższego zapisu regulaminu, jeśli nastąpią zmiany w Polityce prywatności sklepu. 11. INFORMACJE O ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH ZE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci internet należy zaliczyć: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz spam Oprogramowanie szpiegujące jest to oprogramowanie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na komputerze Klienta. Oprogramowanie to przechwytuje informacje o komputerze oraz Kliencie, jak również inne informacje służące do przejęcia usług w sieci internet (loginy, hasła itp) Wirus komputerowy to oprogramowanie, które przenosi się poprzez pliki, co wymaga obecności systemu plików lub przez bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych, np. dysku twardego, pendrive'a. Jednym z najczęstszych przypadków zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła internetu. Wirus może doprowadzić np. do uszkodzenia danych zapisanych w urządzeniu Klienta, uszkodzenia podzespołów urządzenia Klienta, przejęcia kontroli nad urządzeniem Klienta SPAM to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane zazwyczaj jednocześnie do wielu osób. 12. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Każdy Klient korzystający z sieci internet powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Zaleca się aby komputer posiadał program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączony firewall. Klient powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny posiada zainstalowane najnowsze aktualizacje Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Zastosowanie filtrów antyphishingowych w znaczący sposób zmniejsza ryzyko kradzieży danych Ważne jest korzystanie z programów antywirusowych zabezpieczających komputery przed szkodliwym oprogramowaniem oraz z zapory internetowej (tzw. firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z internetu, zapobiegając tym samym przekazywaniu poufnych danych Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców. Regulamin sklepu Strona 14 z 16

15 12.6 Używając domowej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi np. WPA, WPA POSTANOWIENIA KOŃCOWE Umowy zawierane przez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U nr 133 poz. 883) i innych obowiązujących aktów prawnych. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy Sprzedawca powiadomi Klienta o każdej planowanej zmianie w Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej czternastu dni przed wejściem tych zmian w życie. O wszelkich zmianach Klient poinformowany zostanie em, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi w formularzu Zamówienia Klient, który nie akceptuje planowanych zmian Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczeniu usług elektronicznych (dział 3. niniejszego Regulaminu) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny: Dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia Zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym Wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet Siły wyższej Zmian organizacyjnych Sprzedawcy związanych ze zmianą jego danych Zmiany podmiotu świadczącego inną usługę Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Poprzednia wersja Regulaminu jest dostępna również w wersji PDF pod ww Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt oraz przesłanie Klientowi wiadomości , a w przypadku Umowy sprzedaży także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu. Regulamin sklepu Strona 15 z 16

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.axxe.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Artur Filipiak, prowadzący działalność

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.axxe.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Artur Filipiak, prowadzący działalność REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.axxe.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Artur Filipiak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Armar Artur Filipiak, Ul. Nehringa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.roooolki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: PRO-FIT s.c, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO-FIT s.c. z siedzibą w Legnicy, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.freshandgreen.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Ewa Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Profit Ewa Mazur z siedzibą w Łomiankach

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Definicje. 1. Adres firmy prowadzącej sklep internetowy sklep.arka-meble.pl: ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp j.

Regulamin zakupów. 1. Definicje. 1. Adres firmy prowadzącej sklep internetowy sklep.arka-meble.pl: ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp j. Regulamin zakupów Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep.arka-meble.pl należący do firmy ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą przy ul. Nowohuckiej 69A, 30-728

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.mandallin.pl/ prowadzony jest przez firmę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.mandallin.pl/ prowadzony jest przez firmę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: firma MANDALLIN Nahajowscy Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu, pod adresem: ul. M. Skłodowskiej- Curie 73, 87-100

Bardziej szczegółowo

o adresie korespondencyjnym: Chartowo 27 lok. U8, 61-245 Poznań.

o adresie korespondencyjnym: Chartowo 27 lok. U8, 61-245 Poznań. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://shop.chaos-fashion.com/ Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: CHAOS SPÓŁKA Z O.O. SP.K., ul. Biegańskiego 44 A, 60-682 Poznań, NIP 9721241796,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego wersja 12.5 Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.

Regulamin sklepu internetowego wersja 12.5 Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Regulamin sklepu internetowego wersja 12.5 Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.adrenalinasklep.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Piotr Podczaski prowadzący działalność gospodarczą o numerze NIP 1230793140 oraz REGON 017161649,

Bardziej szczegółowo

Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.

Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.styroplast.pl/sklep

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.styroplast.pl/sklep REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.styroplast.pl/sklep prowadzący działalnośćgospodarcząpod nazwą: STYROPLAST S.C. A.T. Bednarscy ul. Domaszowska 169a 25 420 Kielce NIP: 657 29 09 051 REGON: 260657968

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN http://www.thebestdeals.pl/

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN http://www.thebestdeals.pl/ ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN http://www.thebestdeals.pl/ Sklep dostępny pod adresem http://www.thebestdeals.pl/ by klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia Wstępne Regulaminu

I Postanowienia Wstępne Regulaminu fininiejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepwyspaskarbow.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepwyspaskarbow.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepwyspaskarbow.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Agnieszka Wójcik, prowadząca działalnośd gospodarczą pod nazwą: Agnieszka Wójcik Sklep

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o Sklepie internetowym 2. Słowniczek 3. OfertaSklepu

1. Informacje o Sklepie internetowym 2. Słowniczek 3. OfertaSklepu Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDABEJBI.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDABEJBI.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDABEJBI.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXALIS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXALIS.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.oxalis.pl/texts,text,7 http://oxalis.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXALIS.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLIWINSKITENIS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLIWINSKITENIS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLIWINSKITENIS.PL 1 Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOWMIX.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOWMIX.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOWMIX.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego north.pl

Regulamin sklepu internetowego north.pl Regulamin sklepu internetowego north.pl Spis treści: Postanowienia ogólne Usługi elektroniczne w sklepie internetowym Warunki zawierania umowy sprzedaży Sposoby i terminy płatności za produkt Koszt, sposoby

Bardziej szczegółowo