II KONGRES MiFID II & MiFIR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II KONGRES MiFID II & MiFIR"

Transkrypt

1 II KONGRES MiFID II & MiFIR BLISKO, CORAZ BLIŻEJ GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY Hotel Marriott, Aleje Jerozolimskie 65/79 Warszawa PARTNERZY MERYTORYCZNI PARTNER ORGANIZACYJNY PATRONAT MEDIALNY Norbert Jeziolowicz Mariusz Więckowski Jan Mazur Wolfgang Schlaffer Anna Biała Jarosław Ziębiec Andrzej Gałkowski Maciej Kurzajewski Piotr Koziński Panel dyskusyjny: Maciej Meder Jacek Obłękowski Mirosław Skiba Marek Rybiec Krzysztof Prasał PRELEGENCI: Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, Związek Banków Polskich Partner Zarządzający, ARETO Główny Specjalista w Dziale Strategii I Analiz, GPW S.A. Partner, zeb Adwokat, Clifford Chance Dyrektor Rynku Regulowanego, Towarowa Giełda Energii S.A. Partner, KPMG w Polsce Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych I Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów Dyrektor Zarządzający, zeb w Polsce Wiceprezes Zarządu, PKO BP S.A. Członek Zarządu, BZ WBK S.A. Prezes Zarządu, Skarbiec TFI S.A. Prezes Zarządu, Dom Inwestycyjny Xelion

2 II KONGRES MiFID II & MiFIR BLISKO, CORAZ BLIŻEJ Związek Banków Polskich ( ZBP ) ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II KONGRESIE MiFID II & MiFIR BLISKO, CORAZ BLIŻEJ Wprowadzona w 2007 roku Dyrektywa MiFID w sposób istotny wpłynęła na organizację rynków instrumentów finansowych oraz zasady funkcjonowania banków i firm inwestycyjnych. Dynamiczne zmiany na tych rynkach (np. rozwój tzw. dark pools), utrzymujące się nieprawidłowości w zakresie ochrony klientów, nowe technologie (np. algorithmic trading i high-frequency trading), konieczność zapewnienia przejrzystości obrotu instrumentami finansowymi oraz nowe regulacje (np. EMIR) wymusiły konieczność korekty funkcjonujących wymogów. Prowadzone obecnie w ramach organów unijnych prace zmierzają do istotnej modyfikacji zasad MiFID, co w znaczący sposób wpłynie również na funkcjonowanie polskiego systemu finansowego. Zmianie ulegnie również tryb wdrażania wymogów: istotna część przepisów będzie wprowadzana nie dyrektywą (MiFID II), ale rozporządzeniem unijnym (MiFIR), co oznacza, że wymogi te będą obowiązywały bezpośrednio, bez konieczności zmian w odpowiednich polskich aktach prawnych w tym kontekście kluczowy jest tryb wdrażania wymogów nowej Dyrektywy do przepisów prawa polskiego. Kongres odbywa się na etapie końcowych prac organów unijnych nad treścią aktów wykonawczych do Dyrektywy MiFID II oraz nowego Rozporządzenia MiFIR, zawierających szczegółowe wymogi w tym zakresie. Celem Kongresu jest przedstawienie najważniejszych zmian w Dyrektywie MiFID oraz wpływu tych zmian na polski rynek finansowy. Znajomość tych modyfikacji jest tym bardziej istotna, że obecnie w instytucjach finansowych prowadzone są intensywne prace nad wdrożeniem innych wymogów unijnych odnoszących się do instrumentów pochodnych (np. EMIR), zaś zasady MiFID II i MiFIR będą z nimi w sposób ścisły powiązane. Bardzo istotną kwestią poruszoną w trakcie Kongresu będzie przedstawienie perspektywy nowych regulacji z punktu widzenia organu nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego oraz regulatora - Ministerstwa Finansów. Ważnym elementem Kongresu będzie debata, w trakcie której zaproszeni eksperci ocenią wyzwania jakie niosą nowe regulacje oraz przedstawią ich konsekwencje dla instytucji, które reprezentują.

3 PROGRAM Godz REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Godz I. Wprowadzenie ( Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, ZBP ) Godz II. Dyrektywa MiFID II i Rozporządzenie MiFIR przewidywalny harmonogram wdrożenia w UE ( Mariusz Więckowski, Partner Zarządzający, ARETO ) Godz III. GPW - Wpływ MiFID II i MiFIR na rynki regulowane Wymogi organizacyjne dla GPW oraz firm inwestycyjnych Transparentność usługi w zakresie udostępniania informacji Raportowanie transakcji do Regulatora rynku Obowiązek handlu na platformie obrotu Handel algorytmiczny oraz HFT wymagania i obowiązki dla GPW i uczestników rynku ( Jan Mazur, Główny Specjalista w Dziale Strategii i Analiz, GPW S.A. ) Godz PRZERWA KAWOWA Godz IV. Główne wyzwania związane z wdrożeniem MiFID II praktyczne doświadczenia z projektów dla banków europejskich ( Wolfgang Schlaffer, Partner, zeb ) Godz V. Zmiany w zasadach ochrony inwestorów i wymogach organizacyjnych Odpowiedniość ( Appropriateness / Suitability ) Inducements Doradztwo inwestycyjne Informacja dla klientów ( Anna Biała, Adwokat, Clifford Chance ) Godz VI. TGE na rynku finansowym wpływ regulacji oraz możliwości uczestnictwa instytucji finansowych Rynek towarowy i finansowy na TGE a MiFID II / MiFIR podstawowe różnice i podobieństwa Wpływ regulacji na oba rynki Konsekwencje dla uczestników obrotu oraz Giełdy Możliwość uczestnictwa w rynku towarowo-finansowym dla instytucji finansowych ( Jarosław Ziębiec, Dyrektor Rynku Regulowanego, Towarowa Giełda Energii S.A. )

4 PROGRAM Godz LUNCH Godz VII. Wyzwania wdrożeniowe w zakresie MIFID II/MIFIR na podstawie dotychczasowych doświadczeń projektowych ( Andrzej Gałkowski, Partner, KPMG w Polsce ) Godz VIII. MiFID a MiFID I / MiFID II lokalna perspektywa ( Maciej Kurzajewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych I Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego ) Godz PRZERWA KAWOWA Godz IX. Tryb i harmonogram wdrażania MiFID II / MiFIR ( Piotr Koziński, Zastępca Dyrektora Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów ) Godz X. PANEL DYSKUSYJNY - Przewodniczący Maciej Meder, Dyrektor Zarządzający, zeb w Polsce Co oznacza MiFID II dla sprzedaży produktów inwestycyjnych? Czy MiFID II ograniczy ofertę produktów inwestycyjnych w świetle MiFID II? Uczestnicy panelu dyskusyjnego: Jacek Obłękowski, Wiceprezes, PKO BP S.A. Mirosław Skiba, Członek Zarządu, BZ WBK S.A. Marek Rybiec, Prezes Zarządu, Skarbiec TFI S.A. Krzysztof Prasał, Prezes Zarządu, Dom Inwestycyjny XELION Godz KONIEC KONGRESU Organizator zastrzega, że Prelegenci bądź program konferencji mogą ulec zmianie

5 ORGANIZATOR Związek Banków Polskich to największa samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce i jedna z najprężniej działających organizacji samorządu bankowego w krajach Unii Europejskiej. ZBP został powołany do życia w styczniu 1991 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Naszą misją jest działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie polskiego prawa. Do Związku Banków Polskich należy łącznie 107 banków komercyjnych, instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych, których aktywa obejmują ponad 95% sektora bankowego w Polsce. Zadania realizowane przez Związek Banków Polskich to przede wszystkim: reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków ZBP w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego w Polsce i za granicą; wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczoopiniodawczych dotyczących działania banków; uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu, Senatu; współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami, w zakresie funkcjonowania przepisów prawa odnoszących się do polskiego systemu bankowego; organizowanie wymiany informacji pomiędzy bankami; promocja sektora bankowego i jego usług; budowa infrastruktury międzybankowej; wspieranie standaryzacji produktów i usług bankowych oraz wdrażanie w polskim systemie bankowym rozwiązań i samoregulacji wynikających z przynależności do struktur Unii Europejskiej i Europejskiej Federacji Bankowej; popularyzacja wiedzy na temat bankowości i podnoszenie poziomu świadomości ekonomicznej społeczeństwa; prowadzenie postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego dla banków; współtworzenie i promowanie zasad dobrej praktyki bankowej oraz etyki zawodowej; wspieranie udziału sektora bankowego w procesie absorpcji środków Unii Europejskiej; upowszechnianie kształcenia zawodowego i koordynacja programów szkoleniowych dla kadry bankowej w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. ZBP reprezentuje polski sektor bankowy poza granicami kraju, uczestnicząc w pracach Federacji Bankowej Unii Europejskiej, Międzynarodowej Izby Handlowej, Europejskiego Komitetu Standardów Bankowych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Banków oraz Europejskiej Rady ds. Płatności, z ramienia której jest koordynatorem prac nad uruchomieniem Jednolitego Obszaru Płatności w EURO (SEPA) w Polsce. Pracami Związku kieruje wybierany przez Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję Zarząd, który reprezentuje go na zewnątrz. W jego skład wchodzą: prezes i dwóch wiceprezesów. ZBP jest fundatorem prestiżowej nagrody dziennikarskiej im. Mariana Krzaka przeznaczonej dla dziennikarzy i publicystów zajmujących się tematyką bankową. Związek doceniany jest za całokształt swych działań, a w szczególności za powołanie instytucji Arbitra Bankowego. Został również uhonorowany Nagrodą Europejska Perła za instytucjonalny wkład w promocję idei europejskiej w Polsce oraz za stworzenie polskiej infrastruktury bankowej w oparciu o europejskie wzory. Z inicjatywy i przy współudziale Związku powstały takie instytucje infrastruktury bankowej jak: Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej, Centrum Prawa Bankowego i Informacji (m.in. wydawca miesięcznika BANK), Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Warszawski Instytut Bankowości. Przy Związku Banków Polskich działa Klub Bankowca.

6 GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY zeb jest wiodącą firmą konsultingową specjalizującą się w kompleksowych usługach doradczych dla instytucji finansowych. zeb działa poprzez sieć siedemnastu biur zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Austrii, Danii, we Włoszech, Luksemburgu, Norwegii, Rosji, Szwecji, Szwajcarii i Ukrainie. Zatrudniamy ponad dziewięciuset konsultantów, którzy posiadają ugruntowanie doświadczenie w projektach zrealizowanych dla banków, firm inwestycyjnych, ubezpieczycieli oraz innych podmiotów świadczących usługi finansowe, zarówno międzynarodowych, jak również działających na rynkach lokalnych. W Polsce zeb działa od 2000 r. i doradzał wiodącym instytucjom finansowym w obszarze strategii, zarządzania finansowego, lokalnych i europejskich regulacji, operacji oraz IT. zeb posiada dedykowany tematowi MiFID II zespół konsultantów, który przeprowadził liczne warsztaty, szkolenia oraz analizy wpływu regulacji MiFID II / MiFIR na instytucje działające w Polsce i Europie. PARTNERZY MERYTORYCZNI PARTNER ORGANIZACYJNY PATRONAT MEDIALNY

7 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY II KONGRES MiFID II & MiFIR 15 PAŹDZIERNIKA 2015 r., Hotel Marriott w Warszawie Tel: + 48 (22) Fax: + 48 (22) PLN + VAT / uczestnik Dane uczestnika (1) Dane uczestnika (2) Dane uczestnika (3) Dane uczestnika (4) Dane do faktury: Firma (podmiot zgłaszający): Adres: Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej, NIP: Adres do korespondencji: Firma(podmiot zgłaszający): Osoba do kontaktu: Adres: Tel./ PROCEDURA POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI Podmiot zgłaszający wyraża zgodę na następującą procedurę potwierdzenia uczestnictwa w w/w Kongresie i płatności związanych z tym.uczestnictwem. Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia, KAGAN & PARTNERS prześle fakturę proforma osobie do kontaktu wskazanej przez podmiot zgłaszający. Warunkiem uczestnictwa w seminarium osób wskazanych przez podmiot zgłaszający jest pełne opłacenie faktury proforma w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania. Zapłata faktury proforma musi nastąpić przed rozpoczęciem.ii.kongresu. Po uznaniu przez KAGAN & PARTNERS wpływu środków pieniężnych z tytułu płatności faktury proforma na wskazany numer rachunku bankowego. KAGAN & PARTNERS prześle osobie do kontaktu wskazanej przez podmiot zgłaszający potwierdzenie uczestnictwa w Kongresie osób wskazanych przez ten podmiot wraz z właściwą fakturą VAT na adres podany w niniejszym zgłoszeniu. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE VAT* Oświadczam, że podmiot zgłaszający jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: oraz, że podmiot zgłaszający upoważnia KAGAN & PARTNERS do wystawienia mu faktury VAT bez jego podpisu. Oświadczam, że podmiot zgłaszający nie jest płatnikiem podatku VAT. ODWOŁANIE ZGŁOSZENIA I ZMIANY DOTYCZĄCE II KONGRESU MiFID II & MiFIR Podmiot zgłaszający oświadcza, że przyjął do wiadomości fakt iż odwołanie niniejszego zgłoszenia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, a także że zapłacony koszt uczestnictwa w Kongresie nie podlega zwrotowi jeśli odwołanie zgłoszenia nastąpi w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia konferencji, jak również że organizator zastrzegł sobie prawo do zmiany prelegentów oraz miejsca i daty konferencji w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od niego. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I NAZWY PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. nr 144 z 2002., poz.1204) prowadząc niniejszą korespondencję wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kagan & Partners w celach handlowych oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Kagan & Partners ul. Krótka Raszyn. Informuje się o dobrowolności podania danych i przysługujących prawach, w szczególności o prawie wglądu do danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych i ich usunięcia z bazy. data i pieczęć firmowa podmiotu zgłaszającego podpis osoby upoważnionej * w przypadku złożenia oświadczenia należy postawić znak X w odpowiednim kwadracie

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń?

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń? Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 czerwca 2014 roku w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie, odbędzie się Konferencja dotycząca przyszłości dystrybucji produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów

TAJEMNICA BANKOWA i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający Strona Tytułowa Główne zagadnienia yrozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osób fizycznych ytajemnica bankowa w outsourcingu

Bardziej szczegółowo

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3 Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r. STATUT ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH I. Postanowienia ogólne Artykuł 1 1. Związek Banków Polskich, zwany dalej Związkiem",

Bardziej szczegółowo

CENY TRANSFEROWE 2016 w świetle nowych regulacji prawnych

CENY TRANSFEROWE 2016 w świetle nowych regulacji prawnych WARSZTATY CENY TRANSFEROWE 2016 w świetle nowych regulacji prawnych 15 października 2015 r., Siedziba Deloitte ul. Jana Pawła II 19 Warszawa Partner merytoryczny Przygotuj swoją firmę i grupę na zmiany!

Bardziej szczegółowo

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA organizator 22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA Spotkanie Liderów Prof. MAREK BELKA Prezes, Narodowy Banku Polski WYBRANI PRELEGENCI Spotkanie Liderów ANDRZEJ JAKUBIAK

Bardziej szczegółowo

Termin: 2 październik 2014 Miejsce: Centrum Konferencyjne ul. Ogrodowa 58, Warszawa. Wystąpienia: Szanowni Państwo,

Termin: 2 październik 2014 Miejsce: Centrum Konferencyjne ul. Ogrodowa 58, Warszawa. Wystąpienia: Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Wiemy wszyscy, że systemy IT są niezbędne do prowadzenia biznesu ubezpieczeniowego, a cyfryzacja ubezpieczeń i ciągłe dbanie o bezpieczeństwo danych pozostanie z nami na stałe. Wydatki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI. dr Jan Byrski, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI. dr Jan Byrski, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Umowa outsourcingowa Ochrona danych osobowych w kontekście danych objętych tajemnicą bankową Outsourcing IT i cloud computing w bankowości Podoutsourcing realizowanie

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY Szanowni Państwo Mam przyjemność zaprosić Państwa na Sympozjum podsumowujące najnowsze zmiany prawne i regulacyjne w obrębie kredytów konsumenckich i hipotecznych. Spotkanie ma na celu zweryfikowanie wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie

Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie Warsztaty Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie Aktualne możliwości i planowane zmiany w handlu 23 września 2015, Warszawa W programie m.in.: Jak raportować dane transakcyjne zgodnie z najnowszymi

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

CRD DYREKTYWA. 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń. www.mmcpolska.pl WARSZTATY

CRD DYREKTYWA. 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń. www.mmcpolska.pl WARSZTATY WARSZTATY 3-4 marca 2010r., Radisson Blu, ul. Grzybowska 24, Warszawa Prelegenci Ministerstwo Finansów Zadaj swoje pytanie ekspertom! Każdy uczestnik ma możliwość uzyskania szczegółowej odpowiedzi w trakcie

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projektowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych Limity powodujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji Najczęstsze aktualne problemy i wątpliwości przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK Strona Tytułowa 23-24 kwiecień 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa Jaką odpowiedzialność prawną, cywilną i karną ponoszą członkowie zarządu? GŁÓWNE ZAGADNIENIA Aktualny stan prawny jak poradzić sobie z brakiem

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE

MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, marzec 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. PODSTAWY PRAWNE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE...

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Kredyt konsumencki i hipoteczny

Kredyt konsumencki i hipoteczny 29-30 listopada 2011r. Warszawa Kredyt konsumencki i hipoteczny Ostatnie spojrzenie na implementację najnowszych regulacji W programie Sympozjum: Prelegenci Sympozjum: Dr Tadeusz Białek, Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2006 rok Warszawa, kwiecień 2007 r. Opracowanie: Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze działania Rady w 2008r.

Najistotniejsze działania Rady w 2008r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2008r., wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku w 2008r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo