Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr pakietu Rodzaj zadań Obwód ochronny Oddział Wydz. Ilość j.m. 1 Wykonanie bariery wysokiej Brzegi Górne 14 a 205 m 24 f 6 m 25 a 65 m 25 c 14 m 66 k 52 m 83 a 100 m 70 k 40 m 12 f 24 m Łącznie 506 m 2 3 Wykonanie schodków drewniano-kamiennych Wykonanie dylowanek Wykonanie schodków drewniano-kamiennych Wykonanie drewnianych wodospustów Wykoszenie kęp borowiny i wysokich traw na odcinku 517 m o szerokości 0,5 m Brzegi Górne 24 f 55 szt Tarnawa Górny San Tarnawa i Górny San Łącznie 55 szt 264 b 115 m 281 a 50 m 61 a 20 m 61 d 6 m 75 c 16 m Łącznie 207 m Tarnawa 263 a 20 szt Łącznie 20 szt Górny San Tarnica 61 b 1 szt 74 c 3 szt 83 a 2 szt Łącznie 6 szt 9 b 258 m 2 Łącznie 258 m 2 1. Wykonanie i montaż w terenie bariery wysokiej a. Lokalizacja: Obwód ochronny Brzegi Górne Odział: 14a, 24f, 25a, 25c, 66k, 83a, 130a b. Opis ogólny Zadanie polega na wykonaniu bariery o wysokości 1,10 m od poziomu gruntu. Do wykonania bariery należy użyć drewno iglaste, którego okres przesychania od momentu ścięcia wynosił min. 28 dni. Bariera składa się z następujących elementów: poręczy, słupków i zastrzałów. c. Opis wykonania poręczy Poręcze należy wykonać z okorowanych na gładko żerdzi o średnicy od 7 do 10 cm. Poręcze należy wesprzeć na słupkach oddalonych od siebie maksymalnie o 3,00 m. Poręcze należy mocować do słupka za pomocą co najmniej 2 szt gwoździ o wymiarach cm dopasowanych do grubości żerdzi tak, by zapobiec jej pęknięciu. Połączenie poręczy należy

2 wykonać poprzez ich naprzemienne ukośne cięcie i nałożenie na siebie (tzw. połączenie na styk). Dopuszcza się zastosowanie innych rodzajów połączeń w postaci połączenia na nakładkę ściętą lub połączenie klinowe. Miejsce połączenia żerdzi należy umiejscowić wyłącznie nad słupkiem. By zapobiec ślizganiu się żerdzi po powierzchni słupka należy wykonać w nim wgłębienie na kształt rynienki, na którą nakłada się żerdzie przed przybiciem do słupka. Górna krawędź poręczy winna znajdować się na wysokości 1,10 m nad powierzchnią gruntu. Dopuszczalna różnica w wysokości wynosi 5 cm. Bariera w lokalizacji 70k - 40m ma dodatkowo posiadać środkową poprzeczkę na wysokości około 60 cm nad powierzchnią gruntu. d. Opis wykonania słupków i zastrzałów Słupek ma cechować się następującymi parametrami: grubość od 10 do 15 cm, wysokość słupka 140 cm. Słupek należy wbić w ziemię na taką głębokość by uzyskać pożądaną wysokość nałożonej na nim bariery. Część słupka przeznaczoną do wbicia w ziemię wraz z 15 cm nadmiarem należy zabezpieczyć przed gniciem przez smołowanie lub opalanie. Każdy słupek ma posiadać stabilizujący go zastrzał. Dopuszczalna średnica zastrzału wynosi 7 10 cm. Zastrzał należy wbić w ziemię na głębokość min. 30 cm w odległości min. 60 cm od podstawy słupka. Koniec zastrzału przylegający do słupka ma być ścięty pod kątem, tak by jak największą powierzchnia przylegał do słupka. Wskazane jest lekkie nacięcie słupka do głębokości 1,0 cm by móc ustabilizować zastrzał na jego boku. Mocowanie zastrzału do słupka należy wykonać po przeciwnej stronie niż szlak turystyczny wzdłuż którego jest poprowadzona, za pomocą co najmniej 1 szt gwoździa o długości cm. e. Informacja dotycząca impregnacji elementów drewnianych: Do impregnacji całej powierzchni drewna użytego do budowy barier należy użyć środka Icopal Gontox W6 z 5% dodatkiem środka barwiącego Siplast Primer Szybki Grunt SBS. Zabezpieczenie elementów drewnianych należy dokonać przed montażem. Za niedopuszczalne uważa się zabezpieczanie w terenie bez użycia mat absorpcyjnych. f. Pozostałe informacje: I. Drewno na bariery ma być pozyskane min. na 4 tygodnie przed jego montażem w terenie. Wykonawca ma obowiązek okazać dokument potwierdzający zakup drewna z legalnego źródła oraz potwierdzający odpowiednio wczesny termin jego pozyskania/zakupu. II. Przy montażu bariery w lokalizacji 70k 40m, należy uwzględnić ubite, kamieniste podłoże. Bariera ta jest zlokalizowana na parkingu przy przełęczy Wyżniańskiej. III. Możliwość uzyskania informacji na temat możliwości transportu materiałów w pobliże miejsca montażu. Informacji udzielają właściwi terytorialne pracownicy terenowi BdPN: Obwód ochronny Brzegi Górne Wojciech Krawczyk

3 2. Zabezpieczenie pokrywy roślinnej przed rozdeptywaniem poprzez wykonanie drewnianej nawierzchni (dylowanek) a. Lokalizacja: Obwód ochronny Górny San, Oddział: 61a, 61d, 75c Obwód ochronny Tarnawa, Oddział: 264b, 281a b. Opis ogólny Przedmiotem zamówienia są prace polegające na zabezpieczeniu pokrywy roślinnej przed rozdeptywaniem poprzez wykonanie drewnianych nawierzchni (dylowanek) na szlakach turystycznych i ścieżkach przyrodniczych Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wykonanie zabezpieczeń umożliwi ograniczenie wydeptywania roślinności, w tym również gatunków rzadkich i zagrożonych oraz ograniczenie nadmiernej erozji gleb (szczególnie w miejscach podmokłych). Dylowanki o nawierzchni wykonanej z tarcicy o grubości 50 mm deski dwustronnie

4 obrzynane (bez oflisów) o długości 1 metra (szerokość dylowanki) i szerokości cm, zakonserwowane dwustronnie przy czym spodnie i boczne strony desek olejem skalnym a z strona wierzchnia bezbarwnym preparatem Drewnochron impregnat extra (należy użyć barwy impregnatu zbliżonej do barwy drewna po jego zabezpieczeniu olejem skalnym; sugerowana barwa to orzech ciemny lub dąb). Nawierzchnia dylowanki układana ma być na 2 równoległych legarach wykonanych opcjonalnie: z krawędziaków lub żerdzi iglastych okorowanych o dł. min. 2 m i boku 10 x 10 cm/ - minimalnej średnicy w cieńszym końcu 10 cm, zakonserwowanych olejem skalnym. Legary należy ułożyć symetrycznie względem podłużnej osi dylowanki w odległości cm od krawędzi nawierzchni dylowanki. Legary położone są na podkładach z krawędziaków lub żerdzi, bądź na płaskich kamieniach. Podkłady/kamienie mają za zadanie zapobiegać kontaktowi legarów z podłożem. Podkłady należy wykonać w tych samych materiałów co legary zachowując ich grubość/średnicę. Podkłady służą również wypoziomowaniu nawierzchni dylowanki. Nawierzchnia z tarcicy powinna być przybita do legarów gwoździami 125 mm. Każdy pojedynczy element wierzchni dylowanki musi być przybity do legarów za pomocą min 4 szt gwoździ. Gwoździe należy umiejscowić po przekątnych deski, jednak nie bliżej niż 3 cm od krawędzi deski. Wielkość szczelin pomiędzy elementami nawierzchni powinna być wszędzie jednakowa i wynosić 40 mm. Schemat konstrukcji dylowanki w załączeniu (zał. nr 1). Łączna długość dylowanek wynosi 207 mb, szerokość 1 mb. c. Informacja dotycząca różnic w technice wykonaniu dylowanki w zależności od lokalizacji: 1. Dylowanka o długości 115 m w Obwodzie ochronnym Tarnawa odz. 264 b Praca obejmuje rozbiórkę istniejącej dylowanki i złożenie materiału w wyznaczonym miejscu. Podczas rozbiórki należy wykonać demontaż antypoślizgowych siatek ocynkowanych i zachować je do ponownego użycia. Siatkę należy przymocować taką samą techniką w miejscach wskazanych przez pracowników terenowych Parku. Możliwość transportu kołowego. 2. Dylowanka o długości 50 m w Obwodzie ochronnym Tarnawa oddziale 281 a wykonanie standardowe bez żadnych zmian w stosunku do głównego opisu. Rozbiórka starej dylowanki i złożenie w wyznaczonym miejscu. Możliwość transportu kołowego. 3. Dylowanka o łącznej długości 42 m w Obwodzie ochronnym Górny San. Lokalizacja: oddz. 61a 20 m, 61d 6 m, 75c 16 m. Wykonanie standardowe oraz dodatkowo montaż siatki ocynkowanej o szerokości 1 m i długości 12 m (w kilku odcinkach). Siatkę należy przymocować do dylowanki w sposób zapewniający jest stabilne przywarcie do podłoża za pomocą ocynkowanych listew mocujących przykręconych do drewna za pomocą wkrętów. Miejsca montażu siatki wskazane będą przez pracowników terenowych Parku. Zadanie obejmuje rozbiórkę starej dylowanki i składowanie jej w wyznaczonym miejscu. Możliwość transportu kołowego. d. Materiały I. Drewno: (zabezpieczone olejem skalnym i preparatem Drewnochron impregnat extra). Do konstrukcji drewnianych stosuje się: tarcicę liściastą osikową lub olchową o wymiarach 100 x x 5 cm (nawierzchnia dylowanki), min. 2,00 m długości krawędziaki 10x10 cm lub okorowane żerdzie iglaste o min. średnicy 10 cm (legary i podkłady), II. III. Niedopuszczalne wady drewna: zgnilizna, chodniki owadzie. Dopuszczalne wady tarcicy: Krzywizna podłużna płaszczyzn 30 mm dla grubości do 38 mm 10 mm dla grubości do 75 mm

5 IV. boków 10 mm dla szerokości do 75 mm 5 mm dla szerokości > 250 mm Wichrowatość 6% szerokości Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. Tolerancje wymiarowe tarcicy: odchyłki wymiarowe legarów powinny być nie większe: w długości: do + 50 mm lub do 20 mm dla 20% ilości w szerokości: do +3 mm lub do 1mm w grubości: do +1 mm lub do 1 mm e. Łączniki Gwoździe - Należy stosować: gwoździe okrągłe o długości 125 mm wg BN70/ f. Informacje pozostałe I. W zakres prac wchodzi również demontaż zniszczonej i zużytej dylowanki jaka występuje w podanych lokalizacjach. Uzyskane odpady należy składować w miejscu wskazanym przez leśniczego. II. Zamawiający umożliwia Wykonawcom wizję terenową w miejscach planowanego rozmieszczenia dylowanek wraz z określeniem fragmentów zużytej dylowanki przeznaczonej do demontażu. III. Zabezpieczenie elementów drewnianych należy dokonać przed montażem. Po montażu dopuszczalna jest impregnacja wyłącznie wierzchniej strony desek. Za niedopuszczalne uważa się zabezpieczanie w terenie bez użycia mat absorpcyjnych. IV. Drewno na dylowanki ma być pozyskane min. na 4 tygodnie przed jego montażem w terenie. Wykonawca ma obowiązek okazać dokument potwierdzający zakup drewna z legalnego źródła oraz potwierdzający odpowiednio wczesny termin jego pozyskania/zakupu. V. Istnieje możliwość uzyskania informacji na temat możliwości transportu materiałów w pobliże miejsca montażu. Informacji udzielają właściwi terytorialne pracownicy terenowi BdPN: Obwód ochronny Tarnawa Hubert Pochyła Obwód ochronny Górny San Wojomir Wojciechowski VI. Przy stosowaniu pilarek spalinowych podczas wykonywania zamówienia wymagane jest posianie prze min. 1 osobę uprawnień pilarza, potwierdzonych oświadczeniem Wykonawcy. Wymagane jest spełnianie przez Wykonawcę wymogów dotyczących ochrony środowiska przed skażeniem środowiska naturalnego na skutek rozlania olejów, paliwa czy produktów ropopochodnych, w tym między innymi dotyczących stosowania do pilarek spalinowych olejów biodegradowalnych oraz posiadanie i używanie kanistrów z bezpiecznymi końcówkami oraz mat absorbujących. VII. Wykonawca udzieli rocznej gwarancji na wykonane przez siebie dylowanki. Wszelkie usterki i naprawy będą wykonane w terminie dni od ich zgłoszenia wykonawcy.

6 3. Wykonanie w terenie schodków drewnianych - kamiennych a) Lokalizacja: Obwód ochronny Brzegi Górne oddz. 24f 55 szt na długości ok. 28 m

7 Obwód ochronny Tarnawa oddz. 263a 20 szt ścieżka spacerowa Tarnawa Niżna Dźwiniacz Górny Zadanie dotyczy wykonania schodów drewniano-kamiennych o następujących parametrach i w opisany niżej sposób: a) Wymiary stopnia: - głębokość stopnia: nie mniejsza niż 30 cm - wysokość stopnia: nie większa niż 20 cm - szerokość stopnia: 120 cm - stabilizator stopnia: długość około 50 cm (= wysokość stopnia + 30 cm wbite w ziemię) - powierzchnia deptania stopnia wyłożona kamieniami płaskimi b) Opis wykonania stopnia: Czoło stopnia należy wykonać z półpalisady (przetartego okorowanego okrąglaka z drewna iglastego) o średnicy cm i długości 120 cm, wzmocnionej z obu stron stopnia stabilizatorem krawędziakiem dębowym o wymiarach 5 cm x 5 cm i długości około 50 cm (z czego 30 cm ma być wbite w ziemię). Stabilizatory należy przybić do czoła stopnia w odległości około 20 cm od jego brzegów za pomocą minimum 2 gwoździ o długości 10 cm każdy. Płaska powierzchnia półpalisady ma stanowić zewnętrzne czoło schodka. Nadziemna część stabilizatora nie może wystawać ponad czoło stopnia, a część stabilizatora wbita w ziemię powinna być u końca zaostrzona. Powierzchnię deptania schodów należy wyłożyć płaskimi kamieniami. c) Informacja dotycząca impregnacji elementów drewnianych Zabezpieczenie elementów drewnianych należy dokonać przed montażem za pomocą oleju skalnego. Za niedopuszczalne uważa się zabezpieczanie olejem skalnym w terenie bez użycia mat absorpcyjnych. d) Informacja dotycząca różnic w technice wykonaniu schodków w zależności od lokalizacji: Schodki na ścieżce Tarnawa Niżna Dźwiniacz Górny: na wąskich odcinkach ścieżki dopuszcza się zmniejszenie szerokości poszczególnych stopni do 80 cm e) Pozostałe informacje Drewno iglaste na półpalisady ma być pozyskane min. na 4 tygodnie przed jego montażem w terenie. Wykonawca ma obowiązek okazać dokument potwierdzający zakup drewna z legalnego źródła oraz potwierdzający odpowiednio wczesny termin jego pozyskania/zakupu. W zakres prac wchodzi również demontaż starych stopni. Uzyskane odpady należy składować w miejscu wskazanym przez leśniczego

8 4. Wykonanie drewnianych wodospustów a) Lokalizacja: Obwód ochronny Górny San Oddział: 61b, 74c, 83a b) Opis wykonania Wodospusty mają za zadanie ograniczenie powierzchniowej erozji wodnej w obrębie szlaku turystycznego. Tworzą je wydrążone w podłożu rowki umocnione drewnianymi okładzinami. Okładziny należy wykonać z materiału iglastego, obrzynanego, bez oflisów. Spodnią stronę tworzy deska o grubości 32mm i szerokości 320 mm. Boki okładziny tworzą kantówki 50x50mm i 70x70mm. Kantówki należy przymocować w odległości 40 mm od brzegów deski. Mocowanie należy wykonać za pomocą gwoździ 125 mm. Wystającą po przybiciu część gwoździa należy zagiąć. Wystające krawędzie deski przy montażu w terenie należy przysypać ziemią. Kantówkę o większym boku należy mocować od strony dolnej stoku. Długość wodospustów należy dopasować do lokalnych warunków na szlaku i waha się od 2 do 3m. Okładziny należy tak umiejscowić w podłożu by ich krawędź od góry stoku była lekko zagłębiona i umożliwiała zbieranie spływającej wody i odprowadzenie jej poza szlak. Wodospustów nie wolno montować prostopadle do szlaku, zalecane położenie względem osi szlaku wynosi pomiędzy 30 a 40 0 (należy je ustalić z właściwym terytorialnie pracownikiem terenowym BdPN). 5. Wykoszenie kęp borowiny i wysokich traw na odcinku 517 m o szerokości 0,5 m a) Lokalizacja : Obwód ochronny Tarnica, Oddz. : 9b b) Opis wykonania zadania Zadanie polega na wykoszeniu piłą mechaniczną odcinka o długości 517 m na szerokości 0,5 m. Koszenie obejmuje ścięcie kęp traw jak i borowiny. Maksymalna wysokość koszenia to 10

9 cm. Celem zabiegu jest uwidocznienie przebiegu szlaku turystycznego w terenie i zapobieganie rozdeptywaniu jego otoczenia w celu szukania dogodnego przejścia. c) Pozostałe informacje Wymagane jest spełnianie przez Wykonawców wymogów dotyczących ochrony środowiska przed skażeniem środowiska naturalnego na skutek rozlania olejów, paliwa czy produktów ropopochodnych, w tym między innymi dotyczących stosowania do pilarek spalinowych olejów biodegradowalnych oraz posiadanie i używanie kanistrów z bezpiecznymi końcówkami oraz mat absorbujących. Pozostałe informacje: 1. Po zakończeniu na danej powierzchni Wykonawca uprzątnie ją z wszelkiego typu odpadów/śmieci, wywożąc je na gminne wysypisko śmieci na własny koszt, Zamawiający nie odbierze prac na powierzchni z której odpadów nie uprzątnięto. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania prac Wykonawca kupuje i dostarcza we własnym zakresie. 2. Do smarowania urządzeń tnących Wykonawca zobowiązany jest stosować oleje biodegradowalne. Zamawiający wymaga, aby stosowane przez Wykonawcę oleje ulegały biodegradacji co najmniej w 85% zgodnie z metodyką normy CEC-L33-A-94 opracowanej przez Europejski Komitet Koordynacyjny do Spraw Badań Smarów i Paliw Silnikowych (CEC-L). Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania próbek oleju wykorzystywanego przez Wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca nieodpłatnie udostępni próbki oleju do przeprowadzenia badań w laboratorium diagnostycznym. Pobrania próbek od Wykonawcy dokona komisja. Wykonawca nie będzie powiadamiany wcześniej o pobieraniu próbek. Koszty badania próbek zapłaci Zamawiający jeżeli próbki wykażą biodegradowalność wyższą lub równą od 85%. W przypadku gdy analiza próbek wykaże stosowanie przez Wykonawcę oleju o biodegradowalności niższej niż wymagana koszty badań obciążają Wykonawcę i zgodnie z umową zostaną one potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy wraz z karą umowną. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania odpowiednich mat absorbujących rozlane paliwo/olej podczas uzupełniania ich stanu w pilarkach. Zaleca się posiadanie i używanie przez pilarzy kanistrów bezpiecznymi końcówkami, uniemożliwiającymi rozlanie oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki.

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Deskowanie stropowe Dokadek 30

Deskowanie stropowe Dokadek 30 999803316-03/2015 pl Specjaliści Techniki Deskowań. Deskowanie stropowe Dokadek 30 Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 98033-285-01 Wstęp Informacja dla użytkownika Deskowanie stropowe

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Praca na dachach. Health and Safety Executive

Praca na dachach. Health and Safety Executive Health and Safety Executive Praca na dachu może być niebezpieczna. Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną zgonów i poważnych obrażeń w budownictwie, a dekarze stanowią największą, bo 24-procentową,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

Dachówka NIBRA - H 14

Dachówka NIBRA - H 14 Dachówka NIBRA - H 14 Dachówka NIBRA - H 14. Holenderki spoglądają na długą tradyjcę przy charakterystycznym i tradycjonalnym kształtowaniu dachów. Za pomocą wersji H 14 ta forma dachówki przeżywa renensans

Bardziej szczegółowo

Dachówka F 12 Ü - południe

Dachówka F 12 Ü - południe Dachówka F 12 Ü - południe Dachówka F 12 Ü - południe. Nowy element zakładki szczytowej i bocznej w cegłach do dachu płaskiego F 12 Ü - południe umożliwia zmienne przekrycie dachowe o wielkości 4 cm. Poprzez

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Dachówka NIBRA - F 10 Ü

Dachówka NIBRA - F 10 Ü Dachówka NIBRA - F 10 Ü Dachówka NIBRA - F 10 Ü. Literka Ü jest symbolem dla nakładki i zmiennej długości krycia 41,3 cm ± 12 mm. Dzięki temu dachówka F 10 Ü jest idealną dachówką dla dachów łatwych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR K 13 014 04 02

PROJEKT NR K 13 014 04 02 PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO 40-053 KATOWICE, ul. Ś w. Barbar y 2 1a * Tel/fax: 32-257-08-66(-67) Poczta: inkom@inkom.katowice.pl * Strona: www.inkom.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Dachówka D 13. Dachówka D 13 w szczegółach:

Dachówka D 13. Dachówka D 13 w szczegółach: Dachówka D 13 Dachówka D 13. Dachówka D 13 nadaje charakterystyce tej klasycznej formy dachówki nowego formatu. Łatwa i ekonomiczna w układaniu dachówka D13 okazuje swój profil w budynkach nowych oraz

Bardziej szczegółowo

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych Rozdział 1. Kilka słów o powstaniu SMA 16 JENA i jej zaletach Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych 1 JEDNOWARSTWOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 28.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75)

Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75) Załącznik do zarządzenia Nr 26/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2005 r. Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75) Tekst ujednolicony uwzględniający:

Bardziej szczegółowo