pakiet nr 1 Załącznik nr 1.1 Kosztorys prac z : Ochrona Lasu na rok : 2012 Obwód Ochronny: ŚnieŜka USŁUGI : USŁUGI :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pakiet nr 1 Załącznik nr 1.1 Kosztorys prac z : Ochrona Lasu na rok : 2012 Obwód Ochronny: ŚnieŜka USŁUGI : USŁUGI :"

Transkrypt

1 pakiet nr 1 Załącznik nr 1.1 Kosztorys prac z : Ochrona Lasu na rok : 2012 Obwód Ochronny: ŚnieŜka BieŜąca konserwacja grodzeń rbg 300,00 300,00 xxx xxx 8% xxx Konserwacja lub przeniesienie grodzeń indywidualnych szt 400,00 500,00 xxx xxx 8% xxx R - m poz.1-2 xxx xxx 800,00 3. Drewno do bieŝących napraw m3 5,00 5,00 xxx xxx 23% xxx 4. Drewno do gr. Indywidalnych m3 8,00 8,00 xxx xxx 23% xxx R - m poz. 3-4 m3 13,00 13,00 5. Pielegnacja upraw ha 6,65 438,9 xxx xxx 8% xxx R - m poz. 5 ha 6,65 438,9 6. Inne prace z hodowli lasu rbg 100, xxx xxx 8% xxx R - m poz. 6 rbg 100, Transport mechaniczny mtg 15,00 15 xxx xxx 23% xxx R - m poz. 7 mtg 15,00 15 Razem Hodowla lasu

2 pakiet nr 2 załacznik nr 1.2 Kosztorys prac z : Ochrona Lasu na rok : 2012 Obwód Ochronny: ŚnieŜka 1. BieŜąca konserwacja grodzeń rbg 300,00 300,00 xxx xxx 8% xxx Konserwacja lub przeniesienie grodzeń indywidualnych szt 400,00 500,00 xxx xxx 8% xxx Inne prace z ochrony lasu rbg 100,00 100,00 xxx xxx 8% xxx R -m poz. 1-3 rbg xxx 900,00 4. Transport mechaniczny. mtg 20,00 20,00 xxx xxx 23% xxx R - m poz. 4 mtg 20,00 20,00 5. Drewno do napraw bieŝących m3 5,00 5,00 xxx xxx 23% xxx 6. Drewno do gr. Indywidalnych m3 8,00 8,00 xxx xxx 23% xxx R - m poz. 5-6 m3 13,00 13,00 7. Pielegnacja upraw ha 6,44 425,04 xxx xxx 8% xxx R-m poz. 7 ha 6,44 425,04

3 pakiet nr 3 Załącznik nr 1.3 Kosztorys prac z : Ochrona Lasu na rok : 2012 Obwód Ochronny: Przełęcz 1. BieŜąca konserwacja grodzeń rbg 800,00 800,00 xxx xxx 8% xxx 2. Konserwacja lub przeniesienie grodzeń indywidualnych szt 400,00 500,00 xxx xxx 8% xxx 3. Inne prace z ochrony lasu rbg 100,00 100,00 xxx xxx 8% xxx R-m poz. 1-3 xxx xxx 1400,00 4. Transport mechaniczny. mtg 5,00 5,00 xxx xxx 23% xxx R-m poz. 4 mtg 5,00 5, Drewno do bieŝacych napraw m3 16,00 16,00 xxx xxx 23% xxx Drewno do grodzeń indywidualnych m3 16,00 16,00 xxx xxx 23% xxx R-m poz. 5-6 m3 32,00 32,00 7. Pielegnacja upraw ha 2,68 176,88 xxx xxx 8% xxx 8. Inne prace z hodowli lasu rbg 100, xxx xxx 8% xxx R-m poz. 7-8 rbg xxx 276,88 9. Transport mechaniczny. mtg 15,00 15 xxx xxx 23% xxx R - m poz. 9 mtg 15,00 15 Razem Hodowla lasu

4 pakiet nr 4 załącznik nr 1.4 Kosztorys prac z : Ochrona Lasu na rok : 2012 Obwód Ochronny: Szrenica 1 BieŜąca konserwacja grodzeń rbg 200,00 200,00 xxx xxx 8% xxx 2 Konserwacja lub przeniesienie grodzeń indywidualnych szt 800, ,00 xxx xxx 8% xxx 3 Inne prace z ochrony lasu rbg 100,00 100,00 xxx xxx 8% xxx R - m poz. 1-3 rbg xxx 1300,00 4 Transport mechaniczny. mtg 5,00 5,00 23% R - m poz. 4 mtg 5,00 5,00 5 Drewno do bieŝacych napraw m3 3,00 3,00 xxx xxx 23% xxx 6 Drewno do gr. Indywidualnych m3 32,00 32,00 xxx xxx 23% xxx R -m poz. 5-6 m3 35,00 35,00 7 Pielegnacja upraw ha 1,60 105,6 xxx xxx 8% xxx R - m poz. 7 ha 1,60 105,6 8 Inne prace z hodowli lasu rbg 50,00 50 xxx xxx 8% xxx R - m poz. 8 rbg 50, Transport mechaniczny. mtg 20,00 20 xxx xxx 23% xxx R - m poz. 9 mtg 20,00 20 Razem Hodowla lasu

5 Załącznik nr 2 Opis prac Przez określenie,,konserwator Obwodu Ochronnego rozumiane jest: słuŝba parku, słuŝba obwodu ochronnego, leśniczy, podleśniczy, pracownik działu ochrony przyrody stosowane zamiennie. Przed rozpoczęciem wykonywania zadań w terenie słuŝba Obwodu Ochronnego dokona szkolenia stanowiskowego, w którym ujęte będą szczegółowe zasady wykonywania poszczególnych czynności składających się na wykonywane zadanie. Dział: ZAGOSPODAROWANIE LASU Ochrona lasu 1. Konserwacja lub przestawianie grodzeń indywidualnych. Szczegółowy zakres poszczególnych czynności według wskazań Konserwatora Obwodu Ochronnego Termin realizacji: w ciągu całego roku (w zaleŝności od potrzeb) - przygotowanie 3 szt. słupków o długości 1,8 m i przekroju min. 5 x 5cm dla kaŝdej grodzonej sztuki, - zdemontowanie siatki z miejsca wskazanego przez Konserwatora Obwodu Ochronnego - transport słupków i siatki do miejsca nowego grodzenia, - wbicie słupków (stabilne) i zamocowanie siatki do kaŝdego słupka (drutem) - wycięcie nalotów lub/i podrostów wokół zabezpieczanej sadzonki według wskazań Konserwatora Materiały do mocowania siatki (drut) - zdemontowanie siatki z miejsca wskazanego przez Konserwatora Obwodu Ochronnego - transport słupków i siatki do miejsca nowego grodzenia, - wbicie słupków i zamocowanie siatki (skoblami, drutem) Norma 1,25 rbg/szt. Słupki do grodzenia indywidualnego wykonywane są z materiału wykonawcy, przy załoŝeniu normy zuŝycia 0,04m3 drewna /szt. grodzenia indywidualnego, rozliczane wg stawki ofertowej i faktycznego zuŝycia drewna. 2. BieŜąca konserwacja istniejących grodzeń Termin realizacji : w ciągu całego roku (w zaleŝności od potrzeb) Praca rozliczana wg. faktycznie poświęconego czasu na jej realizację. W ramach tego zadania naleŝy: - w miejscach, gdzie nastąpiło przerwanie siatki naleŝy ją złączyć drutem, - słupki, które zostały przewrócone naleŝy ponownie wkopać i umocować na nich siatkę, - usunięte słupki przymocować skoblami do dołu siatki, - w miejscach, gdzie przerwanie siatki nastąpiło z powodu leŝącego wywrotu, bądź złomu naleŝy przyczynę usunąć, a siatkę złączyć drutem, - w miejscach, gdzie nastąpiło podniesienie siatki np.: przez grzybiarzy, bądź turystów naleŝy siatkę wyprostować i zabezpieczyć ją Ŝerdzią dolną - siatkę mocno porozrywaną naleŝy wymienić na nową, - słupki uszkodzone naleŝy wymienić na nowe, średnie wymiary słupków dł. 2,8 m, o średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niŝ 12 cm, w górnej części słupek ukośnie zacięty - naprawić bramy i przełazy, - przygotowanie i przybicie okorowanej Ŝerdzi dolnej i górnej, dopuszczalne jest przybicie Ŝerdzi skośnej zamiast górnej według wskazówek Konserwatora Obwodu Ochronnego, - Ŝerdź dolna o wymiarach minimum 10 cm na 6 cm; Ŝerdź górna/skośna o wymiarach minimum 6 cm na 4 cm - przybicie min. 3 skoblami siatki do Ŝerdzi górnej (w uzasadnionych przypadkach wg wskazań Konserwatora Obwodu Ochronnego moŝliwe jest przybicie górnej Ŝerdzi ponad siatką) - w uzasadnionych przypadkach moŝliwe jest na wniosek Konserwatora Obwodu Ochronnego wykonanie podparcia słupków poprzez wbicie okorowanego słupka o długości min. 1,6 m i przybicie do niego uszkodzonego starego słupka. - przewiezienie materiałów do naprawy ogrodzeń z miejsca wskazanego przez Konserwatora Obwodu Ochronnego np.: siatka, itp. - uporządkowanie terenu po wykonaniu prac, transport pozostałych materiałów do miejsca wskazanego przez Konserwatora Obwodu Ochronnego, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić czy na danej powierzchni nie znajduje się zwierzyna dzika, w razie stwierdzenia jej na powierzchni zobowiązany jest do uczestniczenia w jej wyganianiu. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia: tj. robociznę, wartość zuŝytych materiałów (np.: gwoździ, skobli, drutu, drewno), koszty transportu mechanicznego drewna i siatki z miejsc składowania do powierzchni objętej realizacją zadania. 1

6 Grodzenie wykonywane jest z drewna wykonawcy. Do wyliczenia mas w kosztorysach oparto się o normę zuŝycia drewna 0,0367m3/mb grodzenia. Odbiór grodzenia według faktycznie zuŝytego drewna na powierzchni (po dokonaniu pomiarów przez Konserwatora Obwodu Ochronnego). Do wyŝej wymienionych zadań zostanie zakupiona siatka AS 200/25/15 Medium. Zamawiający powierzy Wykonawcy siatkę dokumentem Protokołem Przekazania Etapu Prac, z którego zuŝycia Oferent będzie musiał się rozliczyć w dokumencie Protokół Odbioru Prac. 3. Inne prace z zakresu ochrony lasu - w ramach tej kategorii prac ujęte są prace zlecone przez Konserwatora Obwodu Ochronnego rozliczane wg ilości godzin faktycznie przepracowanych. 4. Transport mechaniczny przewoŝenie materiałów ściśle według wskazówek Konserwatora Obwodu Ochronnego Hodowla lasu 1. Pielęgnacja upraw w normie 66 rbg/1ha sadzonek ujęte są następujące czynności: - odszukanie sadzonek na wskazanej powierzchni, - wycięcie konkurujących traw, krzewów, nalotu, podrostu itd. wokół sadzonki w promieniu min. 40cm, w przypadkach gdy roślinność obok rosnąca przesłania sadzonkę naleŝy sadzonkę odsłonić na wysokość równą wysokości tej roślinności. 2. Inne prace z zakresu hodowli lasu w ramach tej kategorii prac ujęte są prace zlecone przez Konserwatora Obwodu Ochronnego rozliczane wg ilości godzin faktycznie przepracowanych. 3. Transport mechaniczny przewoŝenie materiałów ściśle według wskazówek Konserwatora Obwodu Ochronnego 2

pakiet nr 1 załacznik nr 1.1 Kosztorys prac z : Ochrona Lasu na rok : 2012 Obwód Ochronny: ŚnieŜka USŁUGI :

pakiet nr 1 załacznik nr 1.1 Kosztorys prac z : Ochrona Lasu na rok : 2012 Obwód Ochronny: ŚnieŜka USŁUGI : pakiet nr 1 załacznik nr 1.1 Kosztorys prac z : Ochrona Lasu na rok : 2012 Obwód Ochronny: ŚnieŜka Lp Zadanie Jedn. Zakres USŁUGI : Stawka Koszt Koszt Pracochł. VAT godzin. netto brutto (rbg,mtg) (zł)

Bardziej szczegółowo

ju infrastruktury i Środowiska

ju infrastruktury i Środowiska ju infrastruktury i Środowiska Załącznik nr 1.2 1. 2. 3. 4. kosztorys prac z : Ochrona lasu USŁUGI : Przełęcz Kompleksowa konserwacja grodzeń mb 1 080 831,6 xxx 8% xxx R-m poz. 1 mb 1 080 831,6 DemontaŜ

Bardziej szczegółowo

Dział: ZAGOSPODAROWANIE LASU Ochrona lasu. 1. Ochrona drzewostanów przed kambiofagami

Dział: ZAGOSPODAROWANIE LASU Ochrona lasu. 1. Ochrona drzewostanów przed kambiofagami Załącznik nr 2 siwz Przez określenie,,służba Parku rozumiane jest: konserwator, służba obwodu ochronnego, pracownik działu ochrony przyrody stosowane zamiennie. Przed rozpoczęciem wykonywania zadań w terenie

Bardziej szczegółowo

Zabiegi ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej. Opisy poszczególnych czynności w ramach wykonywanych zabiegów ochronnych.

Zabiegi ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej. Opisy poszczególnych czynności w ramach wykonywanych zabiegów ochronnych. Załącznik nr 2 do siwz Zabiegi ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej. Opisy poszczególnych czynności w ramach wykonywanych zabiegów ochronnych. Przez określenie,,służba Parku rozumiane jest: konserwator,

Bardziej szczegółowo

I. Finansowanie zadań gospodarki leśnej, planowana wartość ,71 zł.

I. Finansowanie zadań gospodarki leśnej, planowana wartość ,71 zł. Karkonoski Park Narodowy informuje, że w roku 2016 uzyskał dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki leśnej i badań naukowych ze środków Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych administrującej wydzieloną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Zn. Spr. ZP 370-2/2008 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA dotycząca zadania: grodzenie upraw leśnych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego zawiera : 1/ specyfikację istotnych warunków zamówienia, 2/formularz

Bardziej szczegółowo

Opis prac z zakresu zagospodarowania turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym:

Opis prac z zakresu zagospodarowania turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym: Załącznik nr 2 do SIWZ Opis prac z zakresu zagospodarowania turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym: I. PRACE ROZLICZANE RYCZAŁTOWO 1. BIEśĄCE (STAŁE) UTRZYMANIE CZYSTOŚCI SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Procedura odbioru prac z zakresu usług leśnych. Dział I HODOWLA LASU

Procedura odbioru prac z zakresu usług leśnych. Dział I HODOWLA LASU Załącznik nr 12 do SIWZ Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Barlinek w 2016 r. Procedura odbioru prac z zakresu usług leśnych Dział I HODOWLA LASU I.1. Melioracje agrotechniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Budowa zagrody dla dzików o długości ok. 1400m w OHZ Drawno Adres: Obręb leśny Drawno, oddziały 160, 161 Leśnictwo Borowiec Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE mgr inŝ. Ewa Burnos Świebodzin ul.świerczewskiego 41 PROJEKT BUDOWLANY. obiekt : ogrodzenia z siatki na słupkach drewnianych

USŁUGI PROJEKTOWE mgr inŝ. Ewa Burnos Świebodzin ul.świerczewskiego 41 PROJEKT BUDOWLANY. obiekt : ogrodzenia z siatki na słupkach drewnianych USŁUGI PROJEKTOWE mgr inŝ. Ewa Burnos 66-200 Świebodzin ul.świerczewskiego 41 PROJEKT BUDOWLANY wykonania ogrodzeń zagród zewnętrznych dla zwierząt na działkach nr 132/1, 555 i 553 w obrębie Zagórze gm.lubrza

Bardziej szczegółowo

Dział I HODOWLA LASU

Dział I HODOWLA LASU Załącznik nr 12 do SIWZ Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Trzebież w 2016. r.ii przetarg Procedura odbioru prac z zakresu usług leśnych Dział I HODOWLA LASU I.1. Melioracje

Bardziej szczegółowo

LIKWIDACJA 2 SZT. ZBIORNIKÓW PPOŻ. O POJEMNOŚCI 50 m 3 NA TERENIE SE 400/110 kv CZARNA

LIKWIDACJA 2 SZT. ZBIORNIKÓW PPOŻ. O POJEMNOŚCI 50 m 3 NA TERENIE SE 400/110 kv CZARNA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LIKWIDACJA 2 SZT. ZBIORNIKÓW PPOŻ. O POJEMNOŚCI 50 m 3 NA TERENIE SE 400/110 kv CZARNA 1 1. Zakres prac 2. Termin realizacji prac 3. Cena ofertowa 4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY (Po wypełnieniu staje się załącznikiem do Formularza Ofertowego i do Umowy)

FORMULARZ CENOWY (Po wypełnieniu staje się załącznikiem do Formularza Ofertowego i do Umowy) Lp. FORMULARZ CENOWY (Po wypełnieniu staje się załącznikiem do Formularza Ofertowego i do Umowy) Przedmiot zamówienia Ilość Cena jednostkowa brutto Załącznik Łącznie cena brutto (kol. 3 * kol. 4) 1 2 3

Bardziej szczegółowo

gmina miasto Grudziądz z/s Urzędu Miejskiego ul. Ratuszowa 1, Grudziądz ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

gmina miasto Grudziądz z/s Urzędu Miejskiego ul. Ratuszowa 1, Grudziądz ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: GK.271.3.2012 Zamawiający: gmina miasto Grudziądz z/s Urzędu Miejskiego ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Załącznik nr 1 Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia

Bardziej szczegółowo

Montaż poprzeczek (slon)

Montaż poprzeczek (slon) Ogólne Wszystkie słupki montowane są w rozstawach 167cm lub 200cm Słupki narożne mają nawiercone otwory 90 lub 135, w zależności od rodzaju narożnika Słupki bramowe posiadają 5 otworów w kierunku ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 21 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.00.00. Roboty przygotowawcze SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 22 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.00.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

ZADANIE: Hodowla szkółkarska drzew i krzewów. zakres Norma

ZADANIE: Hodowla szkółkarska drzew i krzewów. zakres Norma kosztorys ofertowy Karkonoski Bank Genów ROK 2012 ZADANIE: Hodowla szkółkarska drzew i krzewów Hodowla szkółkarska sadzonek drzew i krzewów załącznik nr 1 Lp Nazwa zadania Jednostka miary zakres Norma

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Dotyczy realizacji zadania pn: Zagospodarowanie terenu działki do użytkowania na terenie ZUO w Katowicach

Zapytanie Ofertowe Dotyczy realizacji zadania pn: Zagospodarowanie terenu działki do użytkowania na terenie ZUO w Katowicach Katowice, 29.07.2016 r. Zapytanie Ofertowe Dotyczy realizacji zadania pn: Zagospodarowanie terenu działki do użytkowania na terenie ZUO w Katowicach 1. Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach zaprasza do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY Nazwa zamówienia Wycinka i przesadzenia drzew i krzewów w ramach projektu Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń.

Przedmiar. WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń. Przedmiar WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń. Data: 2014-02-24 Budowa:WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE Kody CPV:45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY : BAZA REKREACYJNO - BIWAKOWA ADRES, DZIALKA NR 19/1,19/2,19/3, 3043/7,49/5,49/2, 52/4 GMINAPASL^K

PROJEKT WYKONAWCZY : BAZA REKREACYJNO - BIWAKOWA ADRES, DZIALKA NR 19/1,19/2,19/3, 3043/7,49/5,49/2, 52/4 GMINAPASL^K BIURO IN WESTYCYJNE PROJEKTOWANIE I NADZORY inz. Wincenty Kulbacki 82-300 Elblqg ul. Jana III Sobieskiego 25 tet. 055-235 71 78; tel. kom. 0501 64 73 73 PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : BAZA REKREACYJNO - BIWAKOWA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

URZĄD MIEJSKI W KONINIE. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271-4/2011 Konin, dnia 03.03.2011 roku Wyjaśnienie Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

REMONT OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY ULICY KARPACKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

REMONT OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY ULICY KARPACKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ P.U.H.B. ROSTAR inż. Roman Stysło 43-382 Bielsko-Biała ul. Skarżyńskiego nr.8 tel / fax : 0 33 818 06 43 e-mail : rostar@bielsko.home.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONT OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY

Bardziej szczegółowo

U m o w a 1. mgr inż. Józefa Bogacza - Dyrektora LZD 2. mgr Józefa Bębenka - Głównego Księgowego LZD

U m o w a 1. mgr inż. Józefa Bogacza - Dyrektora LZD 2. mgr Józefa Bębenka - Głównego Księgowego LZD U m o w a zawarta w dniu... w Krynicy - Zdroju pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Leśnym Zakładem Doświadczalnym Krynica, ul. Ludowa 10, 33-380 Krynica - Zdrój reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Lubniewice w roku 2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYBRANYCH PRAC Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ

Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Lubniewice w roku 2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYBRANYCH PRAC Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYBRANYCH PRAC Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ I. Wykonanie grodzeń upraw leśnych 1) Ogrodzenia należy wykonać według poniższych wskazówek, z wykorzystaniem materiałów

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA Załącznik nr 3 ELEMENTY PLANU ZALESIENIA 1. uprawy leśnej, stanowiąca podstawę do obliczenia wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej, ustalona zgodnie z poniższymi tabelami:

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIA WYKONAWCY z art. 22 PZP......... (Nazwa i adres wykonawcy)..., dnia... Nazwa Wykonawcy:............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZOZ/22-ZO/07

Zapytanie ofertowe ZOZ/22-ZO/07 Strzelce Opolskie, 28 grudnia 2007 wg rozdzielnika Dotyczy: usługa wykonania testów specjalistycznych i podstawowych aparatury RTG oraz konserwacji wywoływarek. Zapytanie ofertowe ZOZ/22-ZO/07 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

b) Wykarczowanie pni pozostałych po wycince drzew (włącznie z korzeniami); Więźba sadzenia Ilość sztuk Liściaste 1,6 m x 1,6 m 600

b) Wykarczowanie pni pozostałych po wycince drzew (włącznie z korzeniami); Więźba sadzenia Ilość sztuk Liściaste 1,6 m x 1,6 m 600 Załącznik nr 1 do siwz ZP 10/2014/CZP Opis przediotu zaówienia Kody CPV: 77211400-6; 77211500-7; 77211600-8 Przediote zaówienia jest: a) Wycinka 289 drzew rosnących na działkach o nuerach 1867/161, 1867/185,

Bardziej szczegółowo

1. Roboty przygotowawcze i ziemne

1. Roboty przygotowawcze i ziemne 3. Chodnik 1. Roboty przygotowawcze i ziemne 1 Obsługa geodezyjna: wytyczenie trasy chodnika, dodatkowe po, inwentaryzacja powykonawcza: 3255,50m 2 Mechaniczne karczowanie krzaków - gęste powyŝej 60% powierzchni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zadanie nr 1: KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH W CIĄGU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC Zadanie nr 2: KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW

Bardziej szczegółowo

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: F O R M U L A R Z O F E R T Y gmina - miasto Grudziądz z/s Urzędu Miejskiego ul. Ratuszowa 1 86-300 Grudziądz Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Wykonywanie planowych zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zamawiający: Miasto Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Przegląd roczny okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych

Bardziej szczegółowo

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Zmienia się zapisy przekazanej dokumentacji na następujące: STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać bieŝący, faktyczny zakres wykonywanych

Bardziej szczegółowo

I

I Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania

Bardziej szczegółowo

W dniu 21 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Drawieńskim Parkiem Narodowym.

W dniu 21 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Drawieńskim Parkiem Narodowym. W dniu 21 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Drawieńskim Parkiem Narodowym. Umowa na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania we wrześniu 2016 roku

Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania we wrześniu 2016 roku PLANOWANE ZADANIA DO REALIZACJI W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PRAC W OBWODACH OCHRONNYCH WPN WRZESIEŃ 2016 ROK Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego jest zobowiązany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSERWACJA URZĄDZEŃ WODNYCH BIERNEJ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ (międzywale rzeczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSERWACJA URZĄDZEŃ WODNYCH BIERNEJ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ (międzywale rzeczne) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSERWACJA URZĄDZEŃ WODNYCH BIERNEJ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ (międzywale rzeczne) Legnica, maj 2011 r. 1 1. Wstęp Szczegółowa specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni.

Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni. UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI I LASÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE KROTOSZYNA W 009 R. Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni. 1. Zbieranie papierów i nieczystości rob/godz. 500. Opróżnianie koszy wraz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY

KOSZTORYS OFERTOWY REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Adres

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/88 PN/ 2013 Olsztyn, 17 grudnia 2013 r.

DZPZ/333/88 PN/ 2013 Olsztyn, 17 grudnia 2013 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Gmina Warnice Warnice, Warnice 66 KOSZTORYS OFERTOWY

Gmina Warnice Warnice, Warnice 66 KOSZTORYS OFERTOWY Gmina Warnice 74-0 Warnice, Warnice 66 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Przylep - remont chodnika i ogrodzenia ADRES INWESTYCJI : Stary

Bardziej szczegółowo

DOBRA KULTURA ROLNA PRZY ZACHOWANIU WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

DOBRA KULTURA ROLNA PRZY ZACHOWANIU WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ZALESIENIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIś ROLNE 2008 Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 sierpnia do 30 września będą przyjmować wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Zamawiający: Adres: Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. ul. Wrzosowa 4A-8A-12A w Jastrzębiu-Zdroju. Nazwa zamówienia: wykonanie zagospodarowanie na terenie Gminy przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Załącznik nr 7. Wzór umowy

Umowa nr. Załącznik nr 7. Wzór umowy Wzór umowy Załącznik nr 7 Umowa nr zawarta w dniu... 2016 roku w Jeleniej Górze pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: dr. inż.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Budowa ulic: Górnej i Klonowej w Grabówce 31 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG Budowa ulic: Górnej i Klonowej w Grabówce gm. Supraśl

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY REMONT PARKINGÓW

UTRZYMANIE OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY REMONT PARKINGÓW zn. spr. DOP.262.13.2017 Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska tel./fax: 13 461 0610, 13 461 0650 www.bdpn.pl email:dyrekcja@bdpn.pl SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA postępowania zgodnie z Zarządzeniem nr 60

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.opole.rdos.gov.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.opole.rdos.gov.pl/ Opole: Wykonaniu zabiegów ochronnych w dwóch rezerwatach przyrody województwa

Bardziej szczegółowo

I. Podział zamówienia na części wraz z zestawieniem lokalizacji. Pakiet 1. Pakiet 2. ilość obiektów. obwód ochronny. rodzaj lokalizacja dojazd.

I. Podział zamówienia na części wraz z zestawieniem lokalizacji. Pakiet 1. Pakiet 2. ilość obiektów. obwód ochronny. rodzaj lokalizacja dojazd. I. Podział zamówienia na części wraz z zestawieniem lokalizacji Pakiet 1 obwód ochronny odz. wydz ilość obiektów Caryńskie 70 m 2 ławostół przełęcz Wyzniańska wyjście na szlak turystyczny na Małą Rawkę

Bardziej szczegółowo

DO SKŁADANIA OFERT na Ogrodzenie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Płoskinia

DO SKŁADANIA OFERT na Ogrodzenie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Płoskinia Z A P R O S Z E N I E DO SKŁADANIA OFERT na Ogrodzenie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Płoskinia Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy rozbiórce i ustawieniu ogrodzenia w związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ... FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ... FORMULARZ OFERTY /nazwa i adres Wykonawcy/ Załącznik nr 5 do SIWZ.... /miejscowość i data/ FORMULARZ OFERTY Do Zamawiającego Nadleśnictwo Żednia Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienie publicznego pn: Budowa nowych

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA Załącznik nr 3 ELEMENTY PLANU ZALESIENIA A. Zalecenia planu zalesienia 1. Dane dotyczące położenia gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz faktycznego sposobu

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zewnętrznych w postaci nawierzchni utwardzonych

Bardziej szczegółowo

D /1 ZABEZPIECZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA OKRES WYKONYWANIA ROBÓT ORAZ PRZED PODWYśSZENIEM POZIOMU GRUNTU

D /1 ZABEZPIECZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA OKRES WYKONYWANIA ROBÓT ORAZ PRZED PODWYśSZENIEM POZIOMU GRUNTU D.09.01.01/1 ZABEZPIECZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA OKRES WYKONYWANIA ROBÓT ORAZ PRZED PODWYśSZENIEM POZIOMU GRUNTU 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ WIATY i BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM ZLOKALIZOWANYM W śabnicy dz. nr 19/2 i 20/2. 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA malowanie wnętrz wraz z konserwacją malarstwa (freski) Kościoła Św. Jakuba, zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Łagiewniki Maj 2008 r. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych

Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych Nr postępowania: DZP.272-26/14 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Zagospodarowanie terenu - CYPEL HELSKI "Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej siedlisk

Bardziej szczegółowo

Leśnicy. Służba Leśna, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych

Leśnicy. Służba Leśna, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych 1 z 6 2014-02-16 08:54 Leśnicy Służba Leśna, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych dystynkcje Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim P 8 K 54 Wersja III KARTA STANOWISKOWA w sprawie: UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 1. Od czego mam zacząć? naleŝy w Biurze Obsługi Interesanta

Bardziej szczegółowo

Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.271.6131.15.2016.02 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 19 września 2016r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ogrodzenia placu szkolnego

Kosztorys ofertowy. Remont ogrodzenia placu szkolnego Kosztorys ofertowy Remont ogrodzenia placu szkolnego Data: 2010-10-15 Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu - obiekty rekreacyjno-sportowe Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu ul. Orzeszkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zagospodarowanie terenu przy budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Remont ogrodzenia. ZAMAWIAJĄCY: Kujawsko-Pomorski

Bardziej szczegółowo

UZ 441-12/2012 Załącznik nr.2 do specyfikacji istotnych warunków zmówienia na wykonanie robót i urządzeń PSI w ŚPN cz.ii. Załącznik nr 1 do oferty

UZ 441-12/2012 Załącznik nr.2 do specyfikacji istotnych warunków zmówienia na wykonanie robót i urządzeń PSI w ŚPN cz.ii. Załącznik nr 1 do oferty UZ 441-12/2012 Załącznik nr.2 do specyfikacji istotnych warunków zmówienia na wykonanie robót i urządzeń PSI w ŚPN cz.ii. Załącznik nr 1 do oferty KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE ROBÓT I URZĄDZEŃ PARKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Budowa ogrodzenia STACJI UZDATNIANIA WODY w Radzyminie

Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Budowa ogrodzenia STACJI UZDATNIANIA WODY w Radzyminie Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa ogrodzenia STACJI UZDATNIANIA WODY w Radzyminie SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D Budowa ulic: Ogrodowej, Anny Jabłonowskiej, Jabłoniowej, Sadowej,

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D Budowa ulic: Ogrodowej, Anny Jabłonowskiej, Jabłoniowej, Sadowej, 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 26 1. WSTĘP 27 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Lp zadanie zakres Krotność Ilość Jednostka Cena jednostkowa netto (zł) 1 1. koszenie trawników 2 64000 1 m 2 Utrzymanie terenów zieleni

Bardziej szczegółowo

Umowa nr GMiI /2009

Umowa nr GMiI /2009 Część IV Wzór umowy Umowa nr GMiI. 342-.../2009 W dniu... 2009 r. w Podkowie Leśnej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna z siedzibą Urzędu w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowa 39/41, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH W CIĄGU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH W CIĄGU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC Zał. nr 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH W CIĄGU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC D - 09.01.03 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.02.01a

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.02.01a 27 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.01a OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA UTYLIZACJA AZBESTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA UTYLIZACJA AZBESTU SPECYFIKACJA TECHNICZNA UTYLIZACJA AZBESTU WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU OGRODZEŃ ROYAL FENCING TYP PROSTY, TRAPEZOWY, PERGOLOWY ORAZ BALUSTRADOWY

INSTRUKCJA MONTAśU OGRODZEŃ ROYAL FENCING TYP PROSTY, TRAPEZOWY, PERGOLOWY ORAZ BALUSTRADOWY INSTRUKCJA MONTAśU OGRODZEŃ ROYAL FENCING TYP PROSTY, TRAPEZOWY, PERGOLOWY ORAZ BALUSTRADOWY Rys.1 W skład zestawu narzędzi wchodzą: - szpadel, - piłka ręczna ( brzeszczot ), - wkrętarka, - wkrętak, -

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Część 1: Ogrodzenie: 1. Łączna długość ogrodzenia: 4 250 m, dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości 2. Co najmniej 759 szt. słupków wykonanych z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY mgr inŝ. ElŜbieta Obrocka

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY mgr inŝ. ElŜbieta Obrocka USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY mgr inŝ. ElŜbieta Obrocka 33-100 TARNÓW, ul. DO PROCHOWNI 2/69 tel. (14) 624 18 64 kom. 606 641 673 NIP 873-118-77-21 Temat: Rewitalizacja Centrum Kulturalno Rekreacyjnego w

Bardziej szczegółowo

Ogólne roboty związane z budową instalacji wentylacji

Ogólne roboty związane z budową instalacji wentylacji SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45331000-6 Ogólne roboty związane z budową instalacji wentylacji Wentylacja mechaniczna i klimatyzacyjna budynku zabytkowego

Bardziej szczegółowo

D USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

D USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW D 01.00 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 1. WSTĘP... 23 1.1. PRZEDMIOT ST.... 23 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.... 23 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 23 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.... 23 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-09.01.01. WYCINKA I NASADZENIE DRZEW Wycinka drzew / Nasadzenia 1.Wstęp. 1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do przetargu nieograniczonego na: REMONT CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA WR 25-014M SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 58 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia 10 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE OGRODZENIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE OGRODZENIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-05 OGRODZENIE 90 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości Górki, ul. Kwiatowa Grupa Robót wg CPV 453 i 454 Kategoria 454- Roboty budowlane Opracował: Zatwierdził: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa placu zabaw dla dzieci

Kosztorys ofertowy. Budowa placu zabaw dla dzieci Kosztorys ofertowy Budowa placu zabaw dla dzieci Data: 2014-10-02 Budowa: Budowa placu zabaw dla dzieci i innych elementów małej architektury - roboty budowlane - montaż urządzeń zabawowych i bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW Jelenia Góra 2006 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

Status prawny bobra europejskiego i wilka

Status prawny bobra europejskiego i wilka Status prawny bobra europejskiego i wilka Bóbr europejski podlega częściowej ochronie gatunkowej; Wilk podlega ścisłej ochronie gatunkowej; zgodnie z zał. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys KOSZTORYS ZEROWY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP LICHWIN

Kosztorys KOSZTORYS ZEROWY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP LICHWIN Kosztorys KOSZTORYS ZEROWY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE Data: 2014-07-09 Budowa: Lokalizacja: dz. nr 581/1 obr. Lichwin 0004 Obiekt: CPV 45.11.12.13-4- roboty w zakresie oczyszczania terenu. CPV

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 1. Nazwa zamówienia: Malowanie pomieszczeń Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA p.n.

PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA p.n. VIA ROMANA drogi projektowanie, nadzory ROMAN KONIECZNY NIP 886-111-21-82 REGON 020194454 Tel/faks 074 84 52 707 kom. 0 604 506 995 e-mail: via.romana@wp.pl 58-312 STARE BOGACZOWICE UL. GŁÓWNA 153 F PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

Pielęgnowanie lasu aspekty przyrodnicze i gospodarcze

Pielęgnowanie lasu aspekty przyrodnicze i gospodarcze Zimowa Szkoła Leśna IBL 18-20.03.2014 Pielęgnowanie lasu aspekty przyrodnicze i gospodarcze Tadeusz Andrzejczyk SGGW Plan referatu CEL I ZAKRES PIELĘGNOWANIA LASU WARUNKI RACJONALNEJ PIELĘGNACJI DRZEWOSTANÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Roboty budowlane polegające na przestawieniu odcinka ogrodzenia o długości 365,02 m z siatki na słupkach żelbetowych na ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej na słupkach stalowych,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Numer ogłoszenia: 57036-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 56882-2015 data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie PRZEDMIAR 34928310-4 Ogrodzenia ochronne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : Ogrodzenia upraw leśnych teren Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo