MODRENIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W HALI 3A PROJEKT WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODRENIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W HALI 3A PROJEKT WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 Um. nr 110/FAI/JD/2013 dok. nr Inwestor: Obiekt: Adres: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, Warszawa HALA NR 3A ul. Poligonowa 30, Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb Temat: MODRENIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W HALI 3A Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Projektant: mgr inż. Tomasz Weremczuk, upr. Wa296/01 Warszawa, październik 2013 ul. Bokserska 62C, Warszawa Regon: tel.(+48 22) , fax KRS: kom. (+48) PKO BP SA NIP:

2 Zawartość projektu wykonawczego: OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zasilanie 3. Instalacja oświetlenia 4. Instalacja uziemień połączeń wyrównawczych 5. Instalacja ochrony od porażeń 6. Wytyczne do wykonania instalacji odgromowej 7. Warunki ochrony p.poż. 8. Obliczenia 9. Zestawienie podstawowych materiałów RYSUNKI Rys 1. Rzut instalacji oświetlenia skala1:200 Rys 2. Rzut instalacji siły skala1:200 Rys 3/1do Rys 3/12 Schemat rozdzielnicy RN-O Rys 4/1do Rys 4/4 Schemat rozdzielnic RNN-1 DO RNN-10 Rys 5/1 Schemat rozdzielnic RN-1 Rys 5/2 Schemat rozdzielnic RN-2 2

3 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla modernizacji hali 3A Bumar Elektronika Warszawa ul. Poligonowa ZASILANIE Zasilanie pracuje w układzie TN-S. Projektowane instalacje w budynku 3A zasilone zostaną dwoma wewnętrznymi liniami zasilającymi wyprowadzonymi z rozdzielnicy nn istniejącej w budynku 3 stacji transformatorowej PT3. Wewnętrzne linie zasilające wykonać przewodami 4xYKXS 185 +LgYdżo150. Kable prowadzić od rozdzielnicy nn stacji transformatorowej w istniejących korytach kablowych, a w hali 3A w projektowych korytach i drabinkach kablowych. Przejścia kabli przez oddzielenia pożarowe uszczelnić masą o wytrzymałości ogniowej równej wytrzymałości przebijanej przegrody. Kable wprowadzić do rozdzielnicy RN-1. Z rozdzielnicy RN-1 zasilić projektowane szynoprzewody. Zasilnie szynoprzewodów wykonać kablem 4xYKXS 185 +LgYdżo150. Szynoprzewody zasilić po przez głowice przyłączeniowe. W projekcie zastosowano szynoprzewody z szynami aluminiowymi produkcji ZUCHINI typ MR 400 A lub równorzędne. Szynoprzewody mocować do drabinki kablowej samonośnej typ DSTH100 szerokość 300 mm długość 6 m grubość blach 3 mm. Z szynoprzewodów poprzez kasety z zabezpieczeniami zasilone zostaną rozdzielnice od RNN-1 do RNN-10 oraz pozostałe odbiory. K1- kaseta odpływowa z rozłącznikiem NH2 i bezpiecznikami 250A K2- kaseta odpływowa z rozłącznikiem NH00 i bezpiecznikiem 160A K3-kaseta odpływowa z zabezpieczeniami wyłącznik instalacyjny trójfazowy 25A charakterystyka C szt.1 wyłącznik instalacyjny trójfazowy 16A charakterystyka C szt.1 wyłącznik instalacyjny jednofazowy 25A charakterystyka C szt.1 wyłącznik instalacyjny jednofazowy 16A charakterystyka C szt.1 Przed zakupem szynoprzewodów konieczne jest dokładny obmiar i ustalenia z producentem szynoprzewodów Przy wejściach do hali zainstalowano przeciwpożarowe wyłączniki prądu Wykonanie rozdzielnic Rozdzielnice RN-1 wykonać jako wolnostojącą, obudowa stalowa malowana proszkowo IP 55 typ XL3 800 o wymiarach 700x x x1950 plus cokół produkcji LEGRAND lub równorzędne Rozdzielnice RN-2 wykonać jako wolnostojącą obudowa stalowa malowana proszkowo IP 55 typ XL3 800 o wymiarach 700x x1950 plus cokół Osprzęt i obudowy produkcji LEGRAND lub równorzędne. Rozdzielnice od RNN-1 do RNN-2 wykonać jaka modułowe IP54 minimum IK 08 produkcji BALS Rozdzielnice od RNN-10 do RNN-2 wykonać jaka modułowe IP65 minimum IK 08 produkcji BALS Osprzęt i obudowy produkcji LEGRAND lub równorzędne 3

4 3. INSTALACJA OŚWIETLENIA Rozdzielnicę RN-0 O zasilić z szynoprzewodu po przez kasetę odpływową K2, Od kasety do rozdzielnicy ułożyć przewód YKXSżo5X25. Rozdzielnicę RN-O wykonać jako wolnostojącą o wymiarach typ XL x1950 plus cokół produkcji LEGRAND lub równorzędne Zainstalowane oświetlenie zasilić z rozdzielnicy RN-O W pomieszczeniach przyjęto następujące średnie natężenie oświetlenia: pomieszczenia produkcji hala 500lx Rozmieszczenie opraw oświetleniowych pokazano na rysunku Instalacje oświetlenia wyknoć przewodem YDYżo3x2.5 Do oświetlenia pomieszczenia hali zastosowano oprawy: Oświetlenie główne L3-LED o mocy 180W L4-LED o mocy 120W optyka wąsko strumieniowa Oświetlenie boczne i komunikacji: Oprawy LED projektor asymetryczny 18X1W LED obudowa aluminiowa Orawa 1x58W IP 65 klosz poliwęglanowy rozsył asymetryczny Korytka prowadzić nad zawiesiami opraw Oświetlenie ewakuacyjne Hala będzie wyposażona w oświetlenie ewakuacyjne, załączane automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego (nie później niż 2sek. z podtrzymaniem 1 godzinnym, natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niż 1 lx przy powierzchni podłogi w osi drogi ewakuacyjnej. Przy urządzeniach przeciwpożarowych tj. hydrantach i gaśnicach natężenie oświetlenia ewakuacyjnego wynosi minimum 5 lx. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego będą zamontowane również przy wyjściach ewakuacyjnych z budynku od strony zewnętrznej. W projekcie przyjęto 1lx natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych. Dla oświetlenia ewakuacyjnego przyjęto opraw z 1x58W klosz poliwęglanowy, oprawy z piktogramem typ LED - 1W zasilane z baterii centralnej typ SZC2/6/230CDC-1h o mocy 2,5kW z sześcioma obwodami produkcji HYBRYD lub równorzędne. Zasilnie opraw wykonać przewodami o wytrzymałości ogniowej E90 typ NKGsżo3x6 dla przewodów magistralnych, NKGsżo3x2,5 i NKGsżo3x1,5 do podłączeń opraw oświetleniowych. Przewody układać w pionie na drabince kablowej, w poziomie na korytach o szerokości 100mm i 50mm o wytrzymałości ogniowej E90 lub uchwytach. Do rozgałęzień obwodów stosować puszki rozgałęźne typ FK 7105 z ceramicznym i zaciskami produkcji HENSEL. Korytka prowadzić nad korytkiem zasilnia podstawowego na oddzielnych wspornikach. Do wprowadzenia przewodów z centralnej baterii zastosować drabinkę kablową o wytrzymałości ogniowej E90. Uwaga Dostawa opraw Candelux p. Jarosław Remiszewski tel Ostateczny typ opraw wg uzgodnień z inwestorem i inspektorem nadzoru. Zmiana typów wymaga wykonania nowych obliczeń fotometrycznych oraz projektu. 4

5 4. INSTALACJA UZIEMIEŃ POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH W modernizowanych pomieszczeniu hali 3A zostanie wykonana instalacja połączeń wyrównawczych. Połączeniami objąć kanały wentylacyjne, rury stalowe metalowe obudowy urządzeń technologicznych. Instalację wykonać przewodem LgYżo16 i podłączyć do szyn uziemień wyrównawczych. Obok rozdzielnic zainstalować szyny uziemień wyrównawczych. Bednarkę FeZn40x5 prowadzić po obwodzie hali na izolatorach i podłączyć do szyny uziemień wyrównawczych przewodem LgYżo INSTALACJA OCHRONY OD PORAŻEŃ Instalację ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC oraz PN-IEC Instalację przewodów wyrównawczych należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim spełniona jest przez obudowy aparatów i urządzeń oraz izolację przewodów. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia realizowana jest poprzez: urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi i bezpieczniki z wkładkami topikowymi), urządzenia ochronne różnicowoprądowe sieć połączeń wyrównawczych. 6. WYTYCZNE DO WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ Zwody na dach wykonać drutem ocynkowanym o średnicy 8 mm jako niski. Przewód po dachu prowadzić na uchwytach klejonych do dachu. Przewody odprowadzające wykonać drutem o średnicy 8 mm i prowadzić po trasach istniejących i w rurach grubościennych 25mm pod ociepleniem elewacji. Złącza pomiarowe wykonać w puszkach w ziemi. Od złącza pomiarowego przewód odprowadzający chronić w rurze grubościennej. Przy urządzeniach zainstalowanych na dachu ustawić maszty odgromowe o wysokości 2 m, odległość od urządzenia 0,5m. Siatka zwodów na dachu 18mx21m. Instalacje odgromowe wykonać przed wykonaniem ocieplenia 7. WARUNKI OCHRONY P.POŻ. Istniejąca hala produkcyjno montażowa nr 3A z przyległym pasażem zaplecza usługowo socjalnego i łącznikami komunikacyjnymi (do budynku nr 3) tworzy jedną strefę pożarową o łącznej powierzchni użytkowej m 2. Kwalifikacja pożarowa hala 3A produkcyjna, jednokondygnacyjna, łącznie z przyległym zapleczem usługowo socjalnym i łącznikami przyjęto jako PM o pomieszczeniach nie zagrożonych wybuchem, o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m 2. Zespół budynków hali 3A - produkcyjne PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m 2 jednokondygnacyjne powinien spełniać wymagania co najmniej klasy E odporności ogniowej. Zastosowane materiały spełniają te wymagania. 5

6 Strefa pożarowa dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynków jw. wynosi do m 2. Łączna wydzielona strefa pożarowa hali 3A, przybudówki i łączników wynosi m 2, co nie przekracza wymaganej wielkości strefy. Oddzielenia pożarowe aktualnie wydzielona strefa pożarowa obiektu 3A obejmująca halę 3A, budynek usługowy oraz łączniki z budynkami 22 i 23 jest oddzielona od osobnej strefy pożarowej obejmującej budynek nr 3 drzwiami p.poż. kl. EI 60 zamykającymi łączniki w licu ściany zewnętrznej budynku nr 3 (ściana REI 120). Warunki ewakuacji aktualnie hala 3A posiada 3 wyjścia ewakuacyjne do korytarzy komunikacyjnych w łącznikach oraz przez projektowane bramy z furtkami ewakuacyjnymi (2 szt. w ścianach szczytowych) bezpośrednio na zewnątrz budynku. Dojazd pożarowy dla budynku nr 3A jest zapewniony dogodny dojazd dla straży pożarnej wzdłuż dłuższego boku hali istniejącą drogą zakładową, jak również wzdłuż ścian szczytowych od strony północnej i południowej Instalacja przeciwpożarowa Instalacja przeciwpożarowa wodna hala wyposażona jest aktualnie w 3 czynne hydranty wewnętrzne 52 z możliwością przedłużenia zasięgu węży do 40 m spełni całkowite pokrycie powierzchni hali Zabezpieczenie w wodę na cele p.poż. z hydrantów zewnętrznych pozostaje bez zmian Instalacja sygnalizacji pożaru nie wymagana Instalacja odgromowa Budynek aktualnie wyposażony jest w instalację odgromową na dachu. Po wykonaniu termoizolacji dachu należy instalację odgromową odtworzyć. Wyłącznik p.poż. prądu zaprojektowano przy wejściach do hali przeciwpożarowe wyłączniki prądu Wyposażenie wydziału w podręczny sprzęt pożarowy wg obowiązujących przepisów Aktualnie projektowana modernizacja instalacji elektrycznych nie zmieni dotychczasowych wymogów ochrony przeciwpożarowej. 8. OBLICZENIA Oświetlenie Pi=36kW Po=28,8kW Moc obliczeniowa przyjęta dla szynoprzewodów nr 1 Po=188kW Moc obliczeniowa przyjęta dla szynoprzewodów nr 1 Po=188kW 9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW Rozdzielnice Rozdzielnica RN-1 wyposażenie według schematu i opisu Rozdzielnica RN-2 wyposażenie według schematu i opisu Rozdzielnica RN-O wyposażenie według schematu i opisu Rozdzielnica RNN-1, RNN-2, RNN-7, RNN-8 wyposażenie według schematu i opisu produkcji BALS wraz ze stelażem mocującym do ściany Rozdzielnica RNN-3, RNN-4, RNN-5, RNN-6, RNN-9 kpl.1 kpl.1 kpl.1 kpl.4 kpl.5 6

7 wyposażenie według schematu i opisu produkcji BALS wraz ze stelażem mocującym do podłogi Rozdzielnica RNN-10 z daszkiem prefabrykowanym kpl.1 wyposażenie według schematu i opisu produkcji BALS wraz ze stelażem mocującym do ściany Kable i przewody YKXS 185 mb 1350 LgYdżo150 mb 360 YKXSżo 5x70 mb 60 YKXSżo 5x25 mb 20 YDYżo 5x2,5 mb 150 YDYżo 3x2,5 mb 4700 YDY 2x2,5 mb 470 YKSYżo 14x1 mb 850 NKGsżo3x6 E90 mb 350 NKGsżo3x2,5 E90 mb 520 NKGsżo3x1,3 E90 mb 380 Oprawy oświetleniowe Oprawy oświetleniowe produkcji Candelux Warszawa ul. Borsucza 30 L3 LED o mocy 180W kompletna za zasilaczem szt.80 L4 LED o mocy 120W optyka wąsko strumieniowa szt.54 kompletna za zasilaczem Projektor asymetryczny 18X1W LED obudowa aluminiowa szt.58 Orawa 1x58W IP 65 klosz poliwęglanowy rozsył asymetryczny szt.32 Orawa 1x58W IP 65 klosz poliwęglanowy do pracy szt.43 z centralną baterią Oprawa ewakuacyjna z piktogramem LED 1W do pracy szt.16 z centralną baterią Bateria centralna typ SZC2/6/230CDC-1h o mocy 2,5kW kpl1 z sześcioma obwodami produkcji HYBRYD lub równorzędne. Czujka ruchu 360 stopni produkcji LEGRAND Osprzęt elektryczny Kaseta sterująca z sześcioma przyciskami trzy czerwone trzy kpl 9 zielone plus dławica kablowa IP54 produkcji EATON, LEGRAND lub równorzędny Przycisk podświetlany natynkowy IP55 PLEXO LEGRAND szt.12 lub równorzędny Wyłącznik jednobiegunowy szczelny IP55 PLEXO LEGRAND szt.56 lub równorzędny 7

8 Korytka drabinki uchwyty puszki rozgałęźne korytko kablowe 400mm wraz z konstrukcjami wsporczymi typ mb 50 KZC400H100/3 wraz z elementarni konstrukcyjnymi wspornikami korytko kablowe 200mm wraz z konstrukcjami wsporczymi typ mb 355 KZC200H100/3 wraz z elementarni konstrukcyjnymi wspornikami korytko siatkowe 50 mm wraz z konstrukcjami wsporczymi typ mb 660 KPR 50H50/3 wraz z elementarni konstrukcyjnymi wspornikami drabinka kablowa 400mm typ DM 400H55/3 mb 30 drabinka kablowa samonośna typ DSTH100 szerokość mb mm długość 6m grubość blach 3mm puszki rozgałęźne natynkowe 70x70 IP55 z zaciskami do 4mm 2 szt. 90 konstrukcje wsporcze do zawieszenia lamp waga do 20kg szt. 220 System koryt korytek siatkowych E90 korytko siatkowe 100 mm typ KDS/KDSO100H60/3 wraz mb 165 z elementarni konstrukcyjnymi wspornikami korytko siatkowe 60 mm typ KDS/KDSO60H60/3 mb 340 wraz z elementarni konstrukcyjnymi kołkami wspornikami drabinka kablowa 20mm typ DGOP200H60/3N mb 30 wraz z elementarni konstrukcyjnymi kołkami wspornikami uchwyty do przewodów UDF12 wraz z kołkami szt. 600 uchwyty do przewodów UDF14 wraz z kołkami szt. 300 puszki rozgałęźne typ FK 7105 z ceramicznym zaciskami do 6mm 2 szt. 30 produkcji HENSEL Instalacja połączeń wyrównawczych bednarka FeZn25x4 malowana na żółtozielono mb 900 izolatory wraz z kołkami mocującymi szt 1200 szyny połączeń wyrównawczych o długości1m Cu50x5mm szt.12 na izolatorach przewód LgYdżo16 mb 100 przewód LgYdżo 6 mb 200 8

9 Instalacja odgromowa drut 8mm stalowy ocynkowany mb 1100 elementy konstrukcyjne do naciągu mocowane do ściany szt. 22 murowanej wsporniki o wysokości klejone do dachu do prowadzenia szt. 200 zwodów poziomych Puszki do montażu złącz pomiarowo kontrolnych w ziemi szt. 22 wraz ze złączami Rura grubościenna dn=25mm mb 350 Szynoprzewody Lp. Symbol linii Opis linii Ilość linii 1 Linia 1 (oś A) Szynoprzewód Zucchini MR 400A Al IP55 [3L+N]+PE dł=157m 1 2 K1_linia 1 Kaseta odpływowa MR In=250A, z rozłącznikiem i podst. bezp. 5 NH2 3 Linia 2 (oś B) Szynoprzewód Zucchini MR 400A Al IP55 [3L+N]+PE dł=162m 1 4 K1_linia 2 Kaseta odpływowa MR In=250A, z rozłącznikiem i podst. bezp. 4 NH2 5 K2_linia 2 Kaseta odpływowa MR In=160A, z rozłącznikiem i podst. bezp. 1 NH00 6 K3 Kaseta odpływowa wg opisu 4 9

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny PM Group Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska 125 54-424 Wrocław T: +48 71 3548900 F: +48 71 3548901 E: info@pmg.pl W: www.pmg.ie Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3

SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 I. OPIS TECHNICZNY A. CZĘŚĆ OPISOWA 11. 11.1 INSTALACJE ZASILAJĄCE 11.1.1 Zasilanie obiektu. Zasilanie obiektu będzie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33 NAZWA INWESTYCJI: PARK ASTRONOMICZNY MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTYCJI: FROMBORK, RONIN 25 NUMERY DZIAŁEK 151, 153/5 INWESTOR: MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 5. Opis techniczny instalacje elektryczne 6. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8.

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15 Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice. 44-100 Gliwice, ul.

Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice. 44-100 Gliwice, ul. TEMAT: Projekt modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwicach. ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice INWESTOR: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 17 OBIEKT: Miejska

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BYDOWLANY. Toaleta publiczna INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BYDOWLANY. Toaleta publiczna INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE gr inż. Abroziewicz Janusz 8-00 Busko-Zdrój, ul Kwiatowa 5, tel. (0-4) 378-35-8 NIP 655-03-3- REGON 90675405 Sybol projektu: LL/0/0 Sybol opracowania: Faza opracowania:

Bardziej szczegółowo

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Części dokumentacji Niniejsza dokumentacja dotyczy: 2Tomu L.p. CZĘŚCI DOKUMENTACJI: 1 Część 2.1. - Architektura 2 Część 2.2.

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie

PROJEKT BUDOWLANY. Remont instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie Adres do korespondencji: KAMEL Usługi Elektroinstalacyjne inż. Kamil Pieper 84-200 Wejherowo, ul. Nowa 4 tel. kom. 662 027 157 e-mail: biuro.kamel@o2.pl ODBIORY I PROJEKTY BUDOWLANE PROJEKT BUDOWLANY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA ul. Koniczynowa 19, 91-356 Łódź tel. 503-091-137 fax. (42) 658-57-13 dktprojekt@gmail.com WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy z termomodernizacją Międzyzakładowego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH. Adam Hara ul.chodkiewicza 7 37-450 STALOWA WOLA NIP 865-117-81-63 tel.(0-15) 842-57-65 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH. Adam Hara ul.chodkiewicza 7 37-450 STALOWA WOLA NIP 865-117-81-63 tel.(0-15) 842-57-65 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH ЄLFORTIS. Adam Hara ul.chodkiewicza 7 37-450 STALOWA WOLA NIP 865-117-81-63 tel.(0-15) 842-57-65 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAPLECZE I ŁĄCZNIK POMIĘDZY SALĄ GIMNASTYCZNĄ A BUDYNKIEM

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo