Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku"

Transkrypt

1 Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku Warszawa, 1 października 2014 roku

2 Firma Spółki: Astro Spółka Akcyjna Siedziba, adres: Warszawa, ul. Chmielna 28b, Warszawa Nr telefonu, faksu: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data rejestracji w KRS: 20 października 2009 roku Nr KRS: Nr REGON: NIP: Astro S.A. została utworzona na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Emitent, jako Spółka publiczna działa ponadto w oparciu o regulacje dotyczące funkcjonowania rynku kapitałowego. W dniu 20 października 2009 roku Astro S.A. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Astro S.A. powstała z przekształcenia ASTRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która była wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. 2

3 Raport zawiera: Raport okresowy za II kwartał 2014 roku 1. Słowo wstępne Zarządu Astro S.A. 2. Wybrane dane finansowe: Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale własnym, Rachunek przepływów pieniężnych. 3. Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego. 4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. 5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy. 6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał takie informacje. 7. Informacje Zarządu Astro S.A. na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 8. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej. 9. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta. 10. Informacja na temat oddziałów jednostki. 11. Informacja na temat zatrudnienia. 12. Oświadczenie Zarządu Emitenta. 3

4 Warszawa, dnia 1 października 2014 roku Szanowni Państwo, w imieniu spółki Astro S.A. pragnę zaprosić do zapoznania się z raportem za II kwartał 2014 roku. Dokonano w nim przedstawienia najistotniejszych działań Spółki podejmowanych we wskazanym okresie. Zaprezentowane dane finansowe obejmują głównie okres II kwartału 2014 roku, ale dodatkowo opisują równiez sytuację Spółki w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku. Jednocześnie Zarząd wskazał pokrótce kierunki, w których planuje rozwijać działalność Emitenta w nadchodzących kwartałach. Niezmiennie podstawową wizją Astro S.A. pozostaje zwiększanie udziału w polskim rynku medialnym. Jednak jak wynika z planów na najbliższą przyszłość, Spółka zamierza skupić się na produkcji nowych programów telewizyjnych, gdyż jak pokazuje utrzymujący się od wielu lat sukces teleturnieju Familiada, to włanie w tym obszarze Emitent posiada największe doświadczenie. Dodatkowo Zarząd planuje kontynuację działań zmierzających do rozwoju projektu "Opracowanie i wdrożenie wielofunkcyjnej innowacyjnej usługi na platformie IPTV OOGNET". W ocenie Spółki zwiększenie obecności poszczególnych elementów składowych projektu OOGNET na rynku medialnym powinno przyczynić się do zwiększenia przychodów z tego tytułu. Portal OOGNET stanowiący element projektu "Opracowanie i wdrożenie wielofunkcyjnej innowacyjnej usługi na platformie IPTV OOGNET" w ramach prowadzonej aktywności współpracuje już obecnie m.in. z TVP S.A., TVN24 i portalem ONET. Obrazy z kamer umieszczonych na portalu są wykorzystywane w usłudze TV.Play.pl, ALLPlayer.TV i NEXT Plus. Kluczowym elementem uzyskiwanej poprawy wyników jest w ocenie Zarządu rosnąca liczba odwiedzin oraz wzrastająca aktywność użytkowników. Spółka prowadzi również prace przy niewielkich realizacjach trójwymiarowych a także utrzymuje poziom wpływów z wynajmu sprzętu i studiów TV. Zarząd Astro S.A. utrzymuje swoje stanowisko dotyczące korzystnych perspektyw rozwoju prowadzonej działalności biznesowej. Ważnym czynnikiem zwiększającym wiarygodność Spółki jest poziom pozostającej do rozliczenia dotacji z otrzymanego dofinansowania UE, w ramach PO IG Kwota ta wyniesie zgodnie z aktualnym statusem projektu ponad 2,43 mln zł. Ryszard Krajewski Prezes Zarządu Astro S.A. 4

5 Wybrane dane finansowe Raport okresowy za II kwartał 2014 roku Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30 czerwca 2014 roku (koniec II kwartału 2014 r.) oraz z rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi. Poniżej prezentujemy także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych obejmujące dane z okresu objętego niniejszym raportem. W analogicznym okresie 2013 roku spółka Astro S.A. nie sporządzała zestawienia zmian w kapitale własnym, ani rachunku przepływów pieniężnych. W związku z powyższym w raporcie, w odniesieniu do tych elementów sprawozdawczości, ograniczono się do przedstawienia danych za następujące okresy: II kwartał 2014 roku, pierwsze półrocze 2014 roku oraz za 2013 rok. Systematycznie, w kolejnych okresach sprawozdawczych, odpowiednie kwartalne okresy porównawcze będą wprowadzane w odniesieniu do tych składników sprawozdań. Wybrane pozycje bilansu AKTYWA Aktywa trwałe , ,36 Rzeczowe aktywa trwałe , ,65 Wartości niematerialne , ,77 Wartość firmy jednostek podporządkowanych - - Inwestycje w jednostkach podporządkowanych - - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - Należności długoterminowe - - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - Nieruchomości inwestycyjne - - Inne inwestycje długoterminowe ,00 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,94 Aktywa obrotowe , ,58 Zapasy - - Należności z tytułu dostaw i usług , ,99 Należności z tytułu podatku dochodowego - - Należności krótkoterminowe inne , ,39 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 Inwestycje krótkoterminowe 3 406,80 - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 99,84 851,20 Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - AKTYWA RAZEM , ,94 5

6 PASYWA Kapitał własny , ,64 Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego , ,64 Kapitał zakładowy , ,00 Kapitał zapasowy , ,73 Kapitał z aktualizacji wyceny , ,97 Kapitały rezerwowe , ,34 Pozostałe kapitały - - Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,88 Zysk (strata) netto / Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego , ,80 Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych - - Zobowiązania długoterminowe ,11 - Kredyty i pożyczki - - Zobowiązania handlowe - - Zobowiązania długoterminowe inne ,11 - Rezerwy długoterminowe , ,81 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,81 Rezerwa na świadczenia pracownicze - - Rezerwy na zobowiązania - - Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe - - Zobowiązania krótkoterminowe , ,18 Kredyty i pożyczki , ,60 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,74 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - - Zobowiązania krótkoterminowe inne , ,84 Rezerwy krótkoterminowe , ,59 Rezerwa na świadczenia pracownicze - - Rezerwy na zobowiązania , ,59 Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe - - Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży - - PASYWA RAZEM , ,94 Wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat II kwartał II kwartał Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i , , , ,19 materiałów Przychody ze sprzedaży produktów i usług , , , ,19 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży , , , ,60 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży , , , ,59 Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu , , , ,66 Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,07 6

7 Pozostałe przychody operacyjne , ,29 - Pozostałe koszty operacyjne , , , ,59 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,66 Przychody finansowe - 0,04-0,59 Koszty finansowe , , , ,73 Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych Udziały w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Zysk (strata) przed opodatkowaniem , , , ,80 Podatek dochodowy 4 654, ,90 - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej , , , ,80 Zestawienie zmian w kapitale własnym II kwartał l. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , ,84 korekty błędów podstawowych l.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , , ,84 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , ,00 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , , ,00 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , ,73 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , , ,73 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu , , ,97 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu , , ,97 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek , , ,34 okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , , ,34 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , , ,69 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , ,69 Strata z lat ubiegłych na początek okresu , , ,57 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , , ,57 7

8 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , ,57 Wynik netto strata netto , , ,80 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , ,64 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu , , ,64 proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Rachunek przepływów pieniężnych II kwartał A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej l. Zysk (strata) netto , , ,80 II. Korekty razem , , ,73 Amortyzacja , , ,45 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych , Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2,00-0,00 Zmiana stanu rezerw , Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności , , ,03 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem , , ,12 pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , ,37 Inne korekty , III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) , , ,93 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej l. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 1, i prawne Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne , , II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

9 Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne , , III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) , C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej l. Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki , , ,00 Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe , , ,00 II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek , , ,00 Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , Odsetki , , ,73 Inne wydatki finansowe , , ,73 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l ll) , , ,73 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) , , ,80 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , , ,80 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 6 023, , ,00 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2 630,00 851,20 851,20 o ograniczonej możliwości dysponowania Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych 1. Dane finansowe sporządzone zostały w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. 9

10 2. Dane finansowe przedstawione we wcześniejszej części raportu obejmują okres od do i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu, że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. 3. Dane finansowe obejmują wyniki jednostkowe Spółki Astro S.A. 4. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności. 5. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 6. Koszty sprzedanych usług są to koszty usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. Spółka pragnie przede wszystkim wskazać, że w raportowanym okresie nie wystąpiły żadne nietypowe wydarzenia, które miały by wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta. Astro S.A. zajmowała się prowadzeniem swojej podstawowej działalności, a także dalszym rozwojem platformy IPTV OOGNET. Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na ostateczne wyniki było zwiększenie w II kwartale 2014 roku przychodów uzyskanych przez Spółkę. W porównaniu do pierwszego kwartału bieżącego roku Emitent zanotował wzrost przychodów o ponad 74%. Jednocześnie w podobnym tempie wzrosły koszty ogólnego zarządu, w związku z czym wynik finansowy netto uległ poprawie jedynie o około 10%. Większość pozostałych pozycji rachunku zysków i strat nie odbiegała znacząco od wyników za pierwszy kwartał 2014 roku, co potwierdza brak zdarzeń o charakterze nietypowym. W przypadku aktywów Spółki niezmiennie najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wartość aktywów trwałych jest amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto, w porównaniu z pierwszym kwartałem wzrosła wartość należności krótkoterminowych do kwoty ,20 złotych, przy jednoczesnym utrzymaniu zobowiązań krótkoterminowych na poziomie zbliżonym do tego z pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku. Kapitał własny Emitenta pozostaje ujemny, jednak Zarząd pragnie podkreślić, że Spółka w dalszym ciągu nie otrzymała należnej jej wypłaty środków z dotacji z Unii Europejskiej, co ma negatywny 10

11 wpływ na sytuację finansową Spółki. W momencie uzyskania wspomnianych środków sytuacja Astro S.A. powinna ulec zdecydowanej poprawie. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy. Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2014 rok. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał takie informacje. Nie dotyczy Emitenta. Informacje Zarządu Astro S.A. na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Okres drugiego kwartału 2014 roku charakteryzował się przede wszystkim kontynuacją podstawowej działalności Spółki, czyli produkcją programów telewizyjnych. Głównym produktem niezmiennie pozostaje teleturniej Familiada, która wciąż cieszy się bardzo dużą popularnością wśród widzów. We wskazanym okresie zostały nakręcone kolejne odcinki zgodnie z umową podpisaną jeszcze pod koniec zeszłego roku. Ponadto w miesiącach kwiecień-czerwiec Spółka przygotowywała się do rozpoczęcia prac nad dwoma nowymi programami telewizyjnymi. Zakres podjętych działań obejmował w raportowanym okresie przede wszystkim przeprowadzenie castingów celem wyłonienia przyszłych uczestników. Nakręcony został także pierwszy odcinek pilotażowy jednego z planowanych programów. Prowadzone były również liczne rozmowy z podmiotami, które miałyby zostać potencjalnymi sponsorami przygotowywanych produkcji. Poza przedstawionymi powyżej wydarzeniami, Emitent rozpoczął wstępne prace związane z zamierzonym wyremontowaniem drugiego studia filmowego. Po ukończeniu zaplanowanych robót Spółka zaoferuje studio do wynajmu podmiotom zewnętrznym, jak również sama będzie je wykorzystywała na potrzeby realizacji nowych produkcji telewizyjnych. 11

12 Jednocześnie w okresie drugiego kwartału Astro S.A. przeprowadziła prace konserwacyjne w serwerowni, które pozwoliły na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wszelkiego typu awarii. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem spółka Astro S.A. była właścicielem 99% udziałów w spółce Next Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o których nabyciu poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 6 września 2013 roku. Łączna wartość nominalna udziałów wynosiła złotych. Wraz ze spółką Next Plus Sp. z o.o. Emitent nawiązał współpracę z właścicielem marki Play, w ramach której aplikacja medialna Next Plus została udostępniona abonentom wskazanej sieci komórkowej. Za pośrednictwem aplikacji możliwe jest odbieranie sygnału telewizji mobilnej na urządzeniach multimedialnych. Jednak ze względu na niewielką istotność wyników finansowych generowanych dotychczas przez działalność prowadzoną przez Next Plus Sp. z o.o., Emitent nie dokonuje ich konsolidacji z wynikami Astro S.A. w oparciu o art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariat Emitenta przedstawiał się następująco: Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Emitenta Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Ryszard Krajewski A ,87 % ,87 % K&R Enterprises A ,49 % ,49 % Sp. z o.o.* Pozostali A ,64 % ,64 % akcjonariusze Suma % % *Większościowym udziałowcem w spółce K&R Enterprises Sp. z o.o. jest Pan Ryszard Krajewski, który pełni również rolę Prezesa Spółki Informacja na temat oddziałów jednostki. Siedziba firmy mieści się w Warszawie (00-020) przy ulicy Chmielnej 28B. Działalność operacyjna prowadzona jest w biurze w Warszawie (03-422) przy ulicy Inżynierskiej 4. 12

13 Informacja na temat zatrudnienia. Raport okresowy za II kwartał 2014 roku W okresie drugiego kwartału 2014 roku w Spółce zatrudniano przeciętnie 6 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Oświadczenie Zarządu Emitenta. Zarząd Spółki Astro S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone kwartalne sprawozdanie finansowe spółki Astro S.A. za II kwartał 2014 r. sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect. Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Powyższe sprawozdanie Zarządu zawiera przejrzysty obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki Astro S.A. Prezes Zarządu Astro S.A. Ryszard Krajewski 13

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r. 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, W imieniu Zarządu ArtP Capital S.A. przedstawiam

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres I kwartału 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.07.2013r do 30.09.2013r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3. KWARTALNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. II KWARTAŁ Wrocław, dn. 14 sierpnia 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3.

Bardziej szczegółowo

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.10.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 14 LUTEGO 2015 r.

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.10.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 14 LUTEGO 2015 r. Turystyka przyszłości. Raport Kwartalny IV kwartał 2014 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.10.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 14 LUTEGO 2015 r. Spis treści List Prezesa Zarządu...3

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R. Wrocław, 6 sierpnia 2015 r. DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2015 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2015 R. Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. II KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 12.08. 2014 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Warszawa, 14.08.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. III KWARTAŁ ROKU 2014. Bielsko-Biała, 13.11.2014 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. III KWARTAŁ ROKU 2014. Bielsko-Biała, 13.11.2014 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. III KWARTAŁ ROKU 2014 Bielsko-Biała, 13.11.2014 r. Raport EXAMOBILE S.A. za III kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za III kwartał 2014 (od 01.07.2014r. do 30.09.2014r.)

Raport okresowy. BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za III kwartał 2014 (od 01.07.2014r. do 30.09.2014r.) Raport okresowy BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. za III kwartał 2014 (od 01.07.2014r. do 30.09.2014r.) Raport zawiera: 1. Informacje ogólne 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, dnia 14 Maja 2015 r.

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, dnia 14 Maja 2015 r. Turystyka przyszłości. Raport Kwartalny I kwartał 2015 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, dnia 14 Maja 2015 r. Spis treści List Prezesa Zarządu...3

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem

Bardziej szczegółowo

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY

STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY STAR FITNESS S.A. RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis Treści 1. Pismo Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Roczne sprawozdanie finansowe... 5 3.1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ROPCZYCE, 8 maja

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny Futuris S.A. za II kwartał 2015 roku. Warszawa, 14 sierpnia 2015 roku

Jednostkowy raport kwartalny Futuris S.A. za II kwartał 2015 roku. Warszawa, 14 sierpnia 2015 roku Jednostkowy raport kwartalny Futuris S.A. za II kwartał 2015 roku Warszawa, 14 sierpnia 2015 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa Futuris Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa PCH VENTURE Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Katowice, 31 sierpień 2015 r.

Katowice, 31 sierpień 2015 r. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. oraz jednostkowy raport półroczny BUMECH S.A. obejmujący okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 sporządzony według Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Fax: +48 71 79 82 690 PGS Software S.A. ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław Polska NIP: 897-17- 19-181 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo