Let s Visit Ireland. Teacher s Companion. Roman Ociepa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Let s Visit Ireland. Teacher s Companion. Roman Ociepa"

Transkrypt

1 Let s Visit Ireland Teacher s Companion Roman Ociepa with Michał Kolasa Mateusz Kołodziejczyk Mikołaj Kudela Marcin Kurek Dawid Mąka Przemysław Wykusz RSOURC BOOK FOR TACHRS

2 Polonsky Iwona Polońska-Ociepa al. Armii Krajowej 141 m. 2A Bielsko-Biała Poland tel. (+48) Copyright 2014 by Polonsky ISBN First published 2014 Layout designed by Agata Korzeńska / ID.PL Typeset in ITC Officina Sans by Marcin Siwiec / mbooks. marcin siwiec Proofreading Martyna Stuglik Vocabulary lists, vocabulary quizzes and extra activities compiled by: Michał Kolasa (Units 12 & 13), Mateusz Kołodziejczyk (Units 14 & 15), Mikołaj Kudela (Units 1, 2 & 3), Marcin Kurek (Units 4, 5 & 6), Dawid Mąka (Units 7, 8 & 9), Przemysław Wykusz (Units 10 & 11) Copyright All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior written permission of the Publisher. Photocopying The publisher grants permission for photocopying of those pages marked photocopiable according to the following conditions. Individual purchasers may make copies for their own use or for use by classes they teach. School purchasers may make copies for use by their staff and students, but this permission does not extend to additional school or branches. Under no cirumstances may any part of this book be photocopied for resale.

3 Contents 1 The Geography of Ireland 4 The Giant s Causeway 2 Animals and Plants 7 The Burren 3 The Republic of Ireland 10 The Irish Government 4 Northern Ireland 13 The Titanic 5 People of Ireland 16 The Travellers of Ireland 6 The Symbols of Ireland 19 Saint Patrick 7 Dublin 22 Trinity College 8 History of Ireland 25 Carrickfergus Castle 9 Writers and Poets 28 Bram Stoker 10 Irish Games 31 Greyhound Racing 11 Irish Food and Drink 34 Guinness 12 Irish Legends and Heroes 37 Mythical Creatures 13 Irish Music and Dance 40 U2 14 Irish Holidays and Celebrations 43 The Irish Pub 15 Languages in Ireland 46 Seanchaithe Key 49 Teachers Notes 51 Phonetic symbols 51

4 Let s Visit Ireland. Teacher s Companion UNIT 1 The Geography of Ireland UNIT 1 The Geography of Ireland VOCABULARY LIST annual /ˈænjuəl/ roczny archipelago /ˌɑːkɪˈpeləɡəʊ/ archipelag artificial /ˌɑːtɪˈfɪʃəl/ sztuczny average /ˈævərɪdʒ/ średni bay /beɪ/ zatoka bog /bɒɡ/ torfowisko wysokie (tj. powstałe w bezodpływowych zagłębieniach terenu), mszar, rojst changeable /ˈtʃeɪndʒəbl / zmienny coast /kəʊst/ wybrzeże coastal /ˈkəʊstəl/ przybrzeżny coastline /ˈkəʊstlaɪn/ linia brzegowa (to) consist (of) /kənˈsɪst/ składać się (z czegoś) cultivation /ˌkʌltɪˈveɪʃən/ uprawa (np. roślin) (to) decay /dɪˈkeɪ/ gnić, rozkładać się dome /dəʊm/ kopuła domestic /dəˈmestɪk/ domowy (to) exceed /ɪkˈsiːd/ przekraczać (to) extend /ɪkˈstend/ rozciągać się fertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ nawóz fuel /ˈfjuːəl/ paliwo gravel /ˈɡrævəl/ żwir headland /ˈhedlənd/ przylądek hemisphere /ˈhemɪsfɪə/ półkula influence /ˈɪnfluəns/ wpływ inland /ˈɪnlənd/ śródlądowy interior /ɪnˈtɪəriə/ wnętrze island /ˈaɪlənd/ wyspa landscape /ˈlændskeɪp/ krajobraz large /lɑːdʒ/ duży lead /led/ ołów limestone /ˈlaɪmstəʊn/ wapień lowland /ˈləʊlənd/ nizina marine /məˈriːn/ morski mild /maɪld/ łagodny moist /mɔɪst/ wilgotny North Atlantic Drift /nɔːθ ətˈlæntɪk drɪft/ Prąd Północnoatlantycki (to) occupy /ˈɒkjʊpaɪ/ zajmować (to) occur /əˈkɜː/ występować (gdzieś) partially /ˈpɑːʃəli/ częściowo peat /piːt/ torf peatland / piːtlænd/ torfowisko peninsula /pəˈnɪnsjələ/ półwysep plain /pleɪn/ równina population /ˌpɒpjəˈleɪʃən/ populacja rainfall /ˈreɪnfɔːl/ poziom opadów remaining /rɪˈmeɪnɪŋ/ pozostały rugged /ˈrʌɡɪd/ surowy, skalisty source /sɔːs/ źródło (np. rzeki) (to) surround /səˈraʊnd/ otaczać temperate /ˈtempərət/ umiarkowany vegetation /ˌvedʒɪˈteɪʃən/ roślinność waterway /ˈwɔːtəweɪ/ szlak wodny within /wɪˈðɪn/ wewnątrz yearly /jɪəli/ roczny zinc /zɪŋk/ cynk average /ˈævərɪdʒ/ średnia basalt /ˈbæsɒlt/ bazalt causeway /ˈkɔːzweɪ/ droga na grobli coast /kəʊst/ wybrzeże county /ˈkaʊnti/ hrabstwo hexagonal /hekˈsæɡənəl/ sześciokątny (to) measure /ˈmeʒə/ mierzyć overseas /ˌəʊvəˈsiːz/ zagraniczny (to) own /əʊn/ posiadać (to) stick (out of) /stɪk/ wystawać (z czegoś) striking /ˈstraɪkɪŋ/ uderzający, rzucający się w oczy volcanic activity /vɒlˈkænɪk ækˈtɪvəti/ aktywność wulkaniczna World Heritage Site /wɜːld ˈherɪtɪdʒ saɪt/ obiekt umieszczony na Liście Światowego Dziedzictwa UNSCO Page 4

5 TASK 1.11 Match the words with their definitions. 1. artificial a) attractive in an unusual way 2. fertilizer b) changing frequently 3. bog c) less cold than expected, not harsh 4. peninsula d) a shape with six sides of equal length 5. plain e) a group of islands 6. archipelago f) a large area of flat land 7. column g) a substance that is burned to produce power 8. hexagonal h) a piece of land surrounded on three sides by water 9. striking i) made by man to look like something real or natural 10. mild j) soft, wet, muddy ground 11. changeable k) a substance that allows plants to grow faster and better 12. fuel l) a tall, solid stone post used to support a roof UNIT 1 The Geography of Ireland Page 5 TASK 1.11 Match the words with their definitions. 1. artificial a) attractive in an unusual way 2. fertilizer b) changing frequently 3. bog c) less cold than expected, not harsh 4. peninsula d) a shape with six sides of equal length 5. plain e) a group of islands 6. archipelago f) a large area of flat land 7. column g) a substance that is burned to produce power 8. hexagonal h) a piece of land surrounded on three sides by water 9. striking i) made by man to look like something real or natural 10. mild j) soft, wet, muddy ground 11. changeable k) a substance that allows plants to grow faster and better 12. fuel l) a tall, solid stone post used to support a roof UNIT 1 The Geography of Ireland Page 5

6 TASK 1.12 Word Search Find 20 words from the texts hidden in the word box below. A C Y A R T I F I C I A L C V B M A R I N G R P Q P B O G P L X C N T M P R A T H R Q A H A J B Q N U P H J A M O I S T A V S F I V L M I R L P O Y B Y O G W B X P I N X P N I N S U L A J A F S F U L O C T P R F T P G L P A G R A V L K C H A O N H L S B G P B O F R H N V L H P O P A T D U W N A P R M C W H Y X D B P Z A Z L L I N L A N D Y C X I Y I V A P D K F O V R S A S R I B Z F L X Q A L I M S T O N UNIT 1 The Geography of Ireland Page 6 TASK 1.12 Word Search Find 20 words from the texts hidden in the word box below. A C Y A R T I F I C I A L C V B M A R I N G R P Q P B O G P L X C N T M P R A T H R Q A H A J B Q N U P H J A M O I S T A V S F I V L M I R L P O Y B Y O G W B X P I N X P N I N S U L A J A F S F U L O C T P R F T P G L P A G R A V L K C H A O N H L S B G P B O F R H N V L H P O P A T D U W N A P R M C W H Y X D B P Z A Z L L I N L A N D Y C X I Y I V A P D K F O V R S A S R I B Z F L X Q A L I M S T O N UNIT 1 The Geography of Ireland Page 6

7 Let s Visit Ireland. Teacher s Companion UNIT 2 Animals and Plants UNIT 2 Animals and Plants VOCABULARY LIST amphibian /æmˈfɪbiən/ płaz approximately /əˈprɒksɪmətli/ około auk /ɔːk/ alk (ptak) badger /ˈbædʒə/ borsuk bracken /ˈbrækən/ orlica pospolita (roślina) breed /briːd/ rasa cod /kɒd/ dorsz common lizard /ˈkɒmən ˈlɪzəd/ jaszczurka żyworodna coniferous /kəˈnɪfərəs/ iglasty fern /fɜːn/ paproć glacier /ˈɡlæsiə/ lodowiec (to) graze /ɡreɪz/ paść się (to) haul /hɔːl/ ciągnąć heather /ˈheðə/ wrzos hedgehog /ˈhedʒhɒɡ/ jeż heron /ˈherən/ czapla herring /ˈherɪŋ/ śledź (to) inhabit /ɪnˈhæbɪt/ zamieszkiwać lichen /ˈlaɪkən/ albo /ˈlɪtʃən/ porost livestock /ˈlaɪvstɒk/ inwentarz żywy lobster /ˈlɒbstə/ homar mackerel /ˈmækrəl/ makrela mammal /ˈmæməl/ ssak mare /meə/ klacz marten /ˈmɑːtɪn/ kuna (zwierzę) migratory /ˈmaɪɡreɪtəri/ wędrowny mole /məʊl/ kret moorland /ˈmɔːlənd/ wrzosowisko moss /mɒs/ mech natterjack toad /ˈnætədʒæk təʊd/ ropucha paskówka numerous /ˈnjuːmərəs/ liczny oak /əʊk/ dąb otter /ˈɒtə/ wydra overland /ˈəʊvəlænd/ lądowy pastureland /ˈpɑːstʃəland/ pastwisko pine /paɪn/ sosna (to) plough /plaʊ/ orać pollock (fish) /ˈpɒlək/ rdzawiec (ryba z rodziny dorszowatych) puffin /ˈpʌfɪn/ maskonur red deer jeleń szlachetny reptile /ˈreptaɪl/ gad (to) retain /rɪˈteɪn/ zachować salmon /ˈsæmən/ łosoś seal /siːl/ foka seaweed /ˈsiːwiːd/ wodorosty shrew /ʃruː/ zwierzę z rodziny ryjówkowatych species /ˈspiːʃiːz/ gatunek spruce /spruːs/ świerk stopover /ˈstɒpˌəʊvə/ przerwa w podróży, szczególnie lotniczej (to) tame /teɪm/ oswajać unique feature /juːˈniːk ˈfiːtʃə/ niepowtarzalna cecha versatile /ˈvɜːsətaɪl/ wszechstronny wader (bird) /ˈweɪdə/ siewkowiec (ptak) warble (bird) /ˈwɔːbl / pokrzewka (ptak) waterfowl /ˈwɔːtəfaʊl/ ptaki żyjące blisko zbiorników wodnych weasel /ˈwiːzəl/ łasica wooded /ˈwʊdɪd/ zalesiony woodland /ˈwʊdlənd/ obszar leśny calcareous /kælˈkeərɪəs/ wapienny crevice /ˈkrevɪs/ szczelina deciduous /dɪˈsɪdjuəs/ (o drzewach) zrzucający liście fissure /ˈfɪʃə/ szczelina hare /heə/ zając hazel scrub /ˈheɪzəl skrʌb/ leszczynowe zarośla karst /kɑːst/ krasowy pavement /ˈpeɪvmənt/ chodnik pygmy shrew /ˈpɪɡmi ʃruː/ ryjówka malutka scree /skriː/ zsypisko silvery /ˈsɪlvəri/ srebrzysty slab /slæb/ płytka stoat /stəʊt/ gronostaj total area powierzchnia całkowita Page 7

8 TASK 2.11 ach sentence contains an inappropriate word or phrase. Underline it, and then replace it with one of the following words. 1. During the Ice Age, Ireland was covered with large blocks of ice called ice cubes. 2. The animals that are the property of a farmer are called herd. 3. Females of reptiles feed their young with milk. 4. A salmon is a type of an amphibian. It lives in the water and on land. 5. Just like crabs deer live in the sea. They have a hard shell, two large claws and eight legs. 6. Weasels are green and can grow on stones and trees. 7. Birds are cold-blooded and usually lay eggs to have babies. 8. Cormorants and auks are calcareous it means that they live near water. 9. The natterjack toad is an example of an insect. It can live on land and in water. 10. There are dozens of families of the horse in the world. 11. Trees such as oaks are migratory. They shed their leaves when cold days come. 12. A stallion is a male horse. A pony is a female horse. amphibian deciduous lichens mare reptiles livestock toad breeds lobsters glaciers mammals waterfowl UNIT 2 Animals and Plants Page 8 TASK 2.11 ach sentence contains an inappropriate word or phrase. Underline it, and then replace it with one of the following words. 1. During the Ice Age, Ireland was covered with large blocks of ice called ice cubes. 2. The animals that are the property of a farmer are called herd. 3. Females of reptiles feed their young with milk. 4. A salmon is a type of an amphibian. It lives in the water and on land. 5. Just like crabs deer live in the sea. They have a hard shell, two large claws and eight legs. 6. Weasels are green and can grow on stones and trees. 7. Birds are cold-blooded and usually lay eggs to have babies. 8. Cormorants and auks are calcareous it means that they live near water. 9. The natterjack toad is an example of an insect. It can live on land and in water. 10. There are dozens of families of the horse in the world. 11. Trees such as oaks are migratory. They shed their leaves when cold days come. 12. A stallion is a male horse. A pony is a female horse. amphibian deciduous lichens mare reptiles livestock toad breeds lobsters glaciers mammals waterfowl UNIT 2 Animals and Plants Page 8

9 TASK 2.12 (This is an extension activity for Task 2.9.) ANIMALS AND PLANTS Match the names of animals and plants to their descriptions. 1. A small, wild animal with a pointed face and ears, a thick tail and red or brown fur 2. A large, deciduous tree with lobed leaves that bears acorns 3. A coniferous that has a conical shape and short leaves shaped like needles, often used for Christmas trees 4. A mammal with smooth, brown, dense fur and webbed paws that swims in rivers and eats fish 5. A small horse (with a thick mane and tail, as well as shorter legs and thicker neck than a horse) 6. A seabird that lives in the North Atlantic region, with a large head and a large brightly coloured beak 7. A large, black sea bird with a long neck that lives on the coast and eats fish 8. A low, purple-flowered bush that grows wild on moorland and hills 9. A reptile with a long body and tail, four legs, movable eyelids, and a rough skin 10. A type of green plant with long stems, leaves shaped like feathers, and no flowers 11. A tall, evergreen, coniferous tree with clusters of long, hard, sharp leaves 12. A fish-eating mammal with long body and flippers that lives partly in the sea and partly on land or ice UNIT 2 Animals and Plants cormorant fern heather pony seal oak puffin fox lizard spruce pine otter Page 9 TASK 2.12 (This is an extension activity for Task 2.9.) ANIMALS AND PLANTS Match the names of animals and plants to their descriptions. 1. A small, wild animal with a pointed face and ears, a thick tail and red or brown fur 2. A large, deciduous tree with lobed leaves that bears acorns 3. A coniferous that has a conical shape and short leaves shaped like needles, often used for Christmas trees 4. A mammal with smooth, brown, dense fur and webbed paws that swims in rivers and eats fish 5. A small horse (with a thick mane and tail, as well as shorter legs and thicker neck than a horse) 6. A seabird that lives in the North Atlantic region, with a large head and a large brightly coloured beak 7. A large, black sea bird with a long neck that lives on the coast and eats fish 8. A low, purple-flowered bush that grows wild on moorland and hills 9. A reptile with a long body and tail, four legs, movable eyelids, and a rough skin 10. A type of green plant with long stems, leaves shaped like feathers, and no flowers 11. A tall, evergreen, coniferous tree with clusters of long, hard, sharp leaves 12. A fish-eating mammal with long body and flippers that lives partly in the sea and partly on land or ice UNIT 2 Animals and Plants cormorant fern heather pony seal oak puffin fox lizard spruce pine otter Page 9

10 Let s Visit Ireland. Teacher s Companion UNIT 3 The Republic of Ireland UNIT 3 The Republic of Ireland VOCABULARY LIST administrative division /ədˈmɪnɪstrətɪv dɪˈvɪʒən/ podział administracyjny border /ˈbɔːdə/ granica capital /ˈkæpɪtəl/ stolica (to) characterise /ˈkærəktəraɪz/ charakteryzować circulation /ˌsɜːkjəˈleɪʃən/ obieg coast /kəʊst/ wybrzeże coin /kɔɪn/ moneta country /ˈkʌntri/ kraj county /ˈkaʊnti/ hrabstwo currency /ˈkʌrənsi/ waluta dominant /ˈdɒmɪnənt/ dominujący ethnic group /ˈeθnɪk ɡruːp/ grupa etniczna (to) exceed /ɪkˈsiːd/ rozciągać się extension /ɪkˈstenʃən/ przedłużenie (to) gain independence /ɡeɪn ˌɪndɪˈpendəns/ uzyskać niepodległość influence /ˈɪnfluəns/ wpływ (to) introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/ wprowadzać (to) lie /laɪ/ leżeć (to) locate /ləʊˈkeɪt/ ulokować, umiejscowić, usytuować major /ˈmeɪdʒə/ główny marine /məˈriːn/ morski metropolian area /ˌmetrəˈpɒlɪtən ˈeəriə/ obszar metropolitalny mild /maɪld/ łagodny national holiday /ˈnæʃənəl ˈhɒlɪdeɪ/ święto narodowe, święto państwowe neighbouring /ˈneɪbərɪŋ/ sąsiedni, sąsiadujący northern /ˈnɔːðən/ północny note /nəʊt/ banknot (to) observe /əbˈzɜːv/ obserwować official language /əˈfɪʃəl ˈlæŋɡwɪdʒ/ oficjalny język particularly /pəˈtɪkjʊləli/ szczególnie peak /piːk/ szczyt population /ˌpɒpjəˈleɪʃən/ populacja rainfall /ˈreɪnfɔːl/ poziom opadów range (of mountains) /reɪndʒ/ łańcuch (gór) sea level /siː ˈlevəl/ poziom morza seldom /ˈseldəm/ rzadko so-called /ˌsəʊˈkɔːld/ tak zwany temperate /ˈtempərət/ umiarkowany temperature range /ˈtemprətʃə reɪndʒ/ zakres temperatury total area /ˈtəʊtəl ˈeəriə/ powierzchnia całkowita towards /təˈwɔːdz/ w kierunku warm /wɔːm/ ciepły (to) appoint /əˈpɔɪnt/ mianować bicameral /ˌbaɪˈkæmərəl/ dwuizbowy, dwu częściowy cabinet /ˈkæbɪnət/ gabinet ministrów (to) call (an election) /kɔːl/ ogłaszać (wybory) chief of state /tʃiːf əv steɪt/ głowa państwa (to) command /kəˈmɑːnd/ dowodzić (to) consist (of) /kənˈsɪst/ składać się (z czegoś) constitutional /ˌkɒnstɪˈtjuːʃənəl/ konstytucjonalny (to) coordinate /kəʊˈɔːdɪneɪt/ koordynować court /kɔːt/ sąd defensive force /dɪˈfensɪv fɔːs/ siły obronne department /dɪˈpɑːtmənt/ ministerstwo (to) dissolve /dɪˈzɒlv/ rozwiązywać duty /ˈdjuːti/ obowiązek (to) elect /ɪˈlekt/ wybrać (to) include /ɪnˈkluːd/ obejmować judge /dʒʌdʒ/ sędzia legislative branch /ˈledʒɪslətɪv brɑːnʃ/ władza ustawodawcza lower house /ˈləʊə ˈhaʊs/ niższa izba popular vote /ˈpɒpjʊlə vəʊt/ głosowanie powszechne (to) re-elect /ˌriːɪˈlekt/ wybrać ponownie residence /ˈrezɪdəns/ rezydencja (to) sign a bill /saɪn ə bɪl/ podpisać ustawę term /tɜːm/ kadencja Page 10

11 TASK 3.11 Replace the words in italics in each sentence with one of the following. Change the form of the word if necessary. 1. The conflict began when enemy troops crossed the coast. 2. The state is the main type of administrative division in Ireland. 3. The tip of the mountain is covered with snow. 4. The euro is the official coin in Ireland. 5. The Taoiseach can command the lower house of Parliament. 6. Thanks to the Gulf Stream, Ireland has metropolitan marine climate. 7. When a country is neighbouring it means that it is not under rule of any other country. 8. Bills are appointed by the president to work in the Supreme court. 9. The president of Ireland has a seven-year duty. When it is over, new elections must be held. 10. The president was chosen for a second term which means that he was called. 11. The judicial branch is responsible for making decisions about functioning of country. 12. A group of mountains lying in a line is called a chain. UNIT 3 The Republic of Ireland border county currency dissolve independent judge legislative peak range re-elected temperate term Page 11 TASK 3.11 Replace the words in italics in each sentence with one of the following. Change the form of the word if necessary. 1. The conflict began when enemy troops crossed the coast. 2. The state is the main type of administrative division in Ireland. 3. The tip of the mountain is covered with snow. 4. The euro is the official coin in Ireland. 5. The Taoiseach can command the lower house of Parliament. 6. Thanks to the Gulf Stream, Ireland has metropolitan marine climate. 7. When a country is neighbouring it means that it is not under rule of any other country. 8. Bills are appointed by the president to work in the Supreme court. 9. The president of Ireland has a seven-year duty. When it is over, new elections must be held. 10. The president was chosen for a second term which means that he was called. 11. The judicial branch is responsible for making decisions about functioning of country. 12. A group of mountains lying in a line is called a chain. UNIT 3 The Republic of Ireland border county currency dissolve independent judge legislative peak range re-elected temperate term Page 11

12 TASK 3.12 Crossword Puzzle Solve the crossword puzzle. What is the answer to the question? 1. a top of a mountain 2. the main city of country where the government and many institutions are located 3. a place where territories of two countries meet 4. the amount of people living in a city or country 5. winter that is not too cold 6. main, most common, or major 7. to give orders to somebody 8. the kind of money that is used in a particular country 9. a group of ministers which advise and help their leader administrative parts of Ireland UNIT 3 The Republic of Ireland 7. What word is hidden in the crossword puzzle? Page 12 TASK 3.12 Crossword Puzzle Solve the crossword puzzle. What is the answer to the question? 1. a top of a mountain 2. the main city of country where the government and many institutions are located 3. a place where territories of two countries meet 4. the amount of people living in a city or country 5. winter that is not too cold 6. main, most common, or major 7. to give orders to somebody 8. the kind of money that is used in a particular country 9. a group of ministers which advise and help their leader administrative parts of Ireland UNIT 3 The Republic of Ireland 7. What word is hidden in the crossword puzzle? Page 12

13 Let s Visit Ireland. Teacher s Companion UNIT 4 Northern Ireland UNIT 4 Northern Ireland VOCABULARY LIST accustomed /əˈkʌstəmd/ przyzwyczajony act /ækt/ ustawa, akt (prawny) administrative district /ədˈmɪnɪstrətɪv ˈdɪstrɪkt/ okręg administracyjny area /ˈeəriə/ obszar banner /ˈbænə/ sztandar border /ˈbɔːdə/ granica capital /ˈkæpɪtəl/ stolica Catholic /ˈkæθəlɪk/ katolik, katoliczka causeway /ˈkɔːzweɪ/ droga na grobli coast /kəʊst/ wybrzeże constituent part /kənˈstɪtjuənt pɑːt/ część składowa cool /kuːl/ chłodny county /ˈkaʊnti/ hrabstwo currency /ˈkʌrənsi/ waluta descendant /dɪˈsendənt/ potomek emblem /ˈembləm/ symbol, godło (to) establish /ɪˈstæblɪʃ/ stworzyć, ustanowić flax /flæks/ len (the) former /ˈfɔːmə/ pierwszy z wymienionych freshwater /ˈfreʃˌwɔːtə/ słodkowodny (to) go into effect /ɡəʊ ˈɪntə ɪˈfekt/ wejść w życie, zacząć obowiązywać government /ˈɡʌvənmənt/ rząd head of state /hed əv steɪt/ głowa państwa historic /hɪˈstɒrɪk/ historyczny inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/ mieszkaniec interlocking (basalt columns) /ˌɪntəˈlɒkɪŋ/ połączone ze sobą (bazaltowe kolumny) island /ˈaɪlənd/ wyspa lake /leɪk/ jezioro lakeland /leɪklænd/ pojezierze landmark /ˈlændmɑːk/ charakterystyczny obiekt (the) latter /ðə ˈlætə/ późniejszy w kolejności majority /məˈdʒɒrəti/ większość mild /maɪld/ łagodny minority /maɪˈnɒrəti/ mniejszość neighbouring /ˈneɪbərɪŋ/ sąsiedni, sąsiadujący (to) occupy /ˈɒkjəpaɪ/ zajmować (np. obszar) peak /piːk/ szczyt population /ˌpɒpjəˈleɪʃən/ populacja pound sterling /paʊnd ˈstɜːlɪŋ/ funt szterling Protestant /ˈprɒtɪstənt/ protestant, protestantka rainfall /ˈreɪnfɔːl/ poziom opadów saltire /ˈsæltaɪə/ krzyż ukośny, krzyż świętego Andrzeja (w kształcie litery X) self-governing /ˌselfˈɡʌvənɪŋ/ autonomiczny separated (from) /ˈsepəreɪtɪd/ oddzielony (od czegoś) settler /ˈsetlə/ osadnik sq km (square kilometre) /skweə ˈkɪləˌmiːtə/ kilometr kwadratowy temperate marine climate /ˈtempərət məˈriːn ˈklaɪmət/ klimat umiarkowany morski vast /vɑːst/ ogromny whereas /weəˈræz/ podczas gdy (to) accommodate /əˈkɒmədeɪt/ pomieścić advanced /ədˈvɑːnst/ - zaawansowany compartment /kəmˈpɑːtmənt/ przedział, komora disaster /dɪˈzɑːstə/ katastrofa (to) exceed /ɪkˈsiːd/ przekroczyć gymnasium /dʒɪmˈneɪziəm/ sala gimnastyczna iceberg /ˈaɪsbɜːɡ/ góra lodowa industry /ˈɪndəstri/ przemysł lifeboat /ˈlaɪfbəʊt/ szalupa ratunkowa maiden voyage /ˈmeɪdən ˈvɔɪɪdʒ/ dziewiczy rejs plenty (of) /ˈplenti əv/ mnóstwo (czegoś) posh /pɒʃ/ elegancki, szykowny remotely activated /rɪˈməʊtli ˈæktɪveɪtɪd/ uruchamiany zdalnie safety features /ˈseɪfti ˈfiːtʃəz/ środki bezpieczeństwa shipbuilding /ˈʃɪpˌbɪldɪŋ/ budownictwo okrętowe shipyard /ˈʃɪpjɑːd/ stocznia (to) sink /sɪŋk/ zatonąć (to) stand (for) /stænd/ oznaczać (coś), znaczyć (coś) (to) strike /straɪk/ uderzyć unsinkable /ənˈsɪnkəbəl/ niezatapialny watertight /ˈwɔːtətaɪt/ wodoszczelny Page 13

14 TASK 4.11 Supply the missing word. The number of dashes is equal to the number of letters. 1. It is a a_ in the Mourne Mountains and it is 852 m high. 2. m _ e marine climate is characterised by mild winters and cool summers with plenty of rainfall. 3. Protestants are mainly s n s of Scottish and nglish settlers. 4. Can we get there along the shore from the c s? 5. The _ u r _ of New Zealand still carries pictures of the Queen. 6. Northern Ireland has only one n _ h _ r _ country, the Republic of Ireland. 7. The RMS Titanic was built in the _ p s of Belfast. 8. Nowadays, modern passenger ships are usually very l _ r. 9. The total _ o _ a of the country is around 1.8 mln. 10. Flax is the e m of Northern Ireland. 11. _ r _ t fish differ from salt water fish in several aspects. 12. The RMS Titanic could c m _ 2,453 passengers. UNIT 4 Northern Ireland Page 14 TASK 4.11 Supply the missing word. The number of dashes is equal to the number of letters. 1. It is a a_ in the Mourne Mountains and it is 852 m high. 2. m _ e marine climate is characterised by mild winters and cool summers with plenty of rainfall. 3. Protestants are mainly s n s of Scottish and nglish settlers. 4. Can we get there along the shore from the c s? 5. The _ u r _ of New Zealand still carries pictures of the Queen. 6. Northern Ireland has only one n _ h _ r _ country, the Republic of Ireland. 7. The RMS Titanic was built in the _ p s of Belfast. 8. Nowadays, modern passenger ships are usually very l _ r. 9. The total _ o _ a of the country is around 1.8 mln. 10. Flax is the e m of Northern Ireland. 11. _ r _ t fish differ from salt water fish in several aspects. 12. The RMS Titanic could c m _ 2,453 passengers. UNIT 4 Northern Ireland Page 14

15 Page 15 Page 15 UNIT 4 Northern Ireland UNIT 4 Northern Ireland C L I M A T M P R A T A R A C C U S T O M D S C N D A N T S T T L R O Y A L O N S T A B L I S H I P O S H R L O C K TASK 4.12 Word Snake Find as many words as you can in the word snake. C L I M A T M P R A T A R A C C U S T O M D S C N D A N T S T T L R O Y A L O N S T A B L I S H I P O S H R L O C K TASK 4.12 Word Snake Find as many words as you can in the word snake.

16 Let s Visit Ireland. Teacher s Companion UNIT 5 People of Ireland UNIT 5 People of Ireland VOCABULARY LIST according to /əˈkɔːdɪŋˌtuː/ według ancestry /ˈænsestri/ pochodzenie (to) appear /əˈpɪə/ występować (to) bring /brɪŋ/ sprowadzać, przynosić capital /ˈkæpɪtəl/ stolica Catholic /ˈkæθəlɪk/ katolik, katolicki census /ˈsensəs/ spis ludności Christianity /ˌkrɪstiˈænəti/ chrześcijaństwo (to) claim /kleɪm/ twierdzić, uważać commonly /ˈkɒmənli/ zwykle, powszechnie (to) consider sb/sth (to be) sth /kənˈsɪdər/ uważać kogoś/coś za coś currently /ˈkʌrəntli/ obecnie descendant /dɪˈsendənt/ potomek diaspora /daɪˈæspərə/ diaspora (narodowa i/lub religijna mniejszość żyjąca pośród innowierczej większości) (to) divide /dɪˈvaɪd/ dzielić (się) dominant /ˈdɒmɪnənt/ dominujący, przeważający economic boom /ˌiːkəˈnɒmɪk buːm/ ożywienie gospodarcze ire /ˈeːrɪə/ Irlandia, Republika Irlandii (to) emigrate /ˈemɪɡreɪt/ emigrować equally /ˈiːkwəli/ równo (to) estimate /ˈestɪmət/ oceniać, szacować (to) exceed /ɪkˈsiːd/ przekraczać famine /ˈfæmɪn/ głód (to) force /fɔːs/ zmusić Gaelic /ˈɡeɪlɪk/ gaelicki grandson /ˈɡrændsʌn/ wnuk in search of /ɪn sɜːtʃ əv/ w poszukiwaniu (czegoś) inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/ mieszkaniec (to) invade /ɪnˈveɪd/ najeżdżać, dokonać inwazji Irish /ˈaɪərɪʃ/ irlandzki living conditions /ˈlɪvɪŋ /kənˈdɪʃənz/ warunki życia minority /maɪˈnɒrəti/ mniejszość missionary /ˈmɪʃənəri/ misjonarz national /ˈnæʃənəl/ obywatel phenomenon /fɪˈnɒmɪnən/ zjawisko Pole /pəʊl/ Polak, Polka Polish /ˈpəʊlɪʃ/ polski Pope /pəʊp/ papież population /ˌpɒpjəˈleɪʃən/ populacja present /ˈprezənt/ obecny Protestant /ˈprɒtɪstənt/ protestant/ka reason /ˈriːzən/ powód, przyczyna (to) recognise /ˈrekəɡnaɪz/ uznawać religion /rɪˈlɪdʒən/ religia (to) remain /rɪˈmeɪn/ pozostać resident /ˈrezɪdənt/ mieszkaniec Roman Catholic /ˈrəʊmən ˈkæθəlɪk/ rzymskokatolicki (to) split /splɪt/ dzielić (się) (to) stand for /stænd fə/ znaczyć coś state /steɪt/ państwo surname /ˈsɜːneɪm/ nazwisko town /taʊn/ miasto version /ˈvɜːʃən/ wersja village /ˈvɪlɪdʒ/ wieś, wioska area /ˈeəriə/ obszar, teren (to) camp /kæmp/ obozować caravan /ˈkærəvæn/ przyczepa kempingowa common /ˈkɒmən/ częsty, powszechny community /kəˈmjuːnəti/ społeczność (to) confuse (sb/sth with sb/sth) /kənˈfjuːz/ mylić (coś/kogoś z czymś/kimś) ethnic group /ˈeθnɪk ɡruːp/ grupa etniczna for short /fər ʃɔːt/ w skrócie Gypsy /ˈdʒɪpsi/ Cygan image /ˈɪmɪdʒ/ wizerunek, obraz Irish Traveller /ˈaɪərɪʃˈtrævələ/ podróżnik irlandzki (członek koczowniczej grupy etnicznej pochodzenia irlandzkiego, posiadającej odrębny język oraz kulturę) itinerant /aɪˈtɪnərənt / wędrowny (to) lead a nomadic life /liːd ə ˈnəʊmædɪk laɪf/ wieść koczownicze życie (to) make a living /meɪk ə ˈlɪvɪŋ/ zarabiać na życie (to) mend /mend/ naprawiać mobile home /ˈməʊbaɪl həʊm/ dom przenośny, dom na kółkach pan /pæn/ patelnia, rondel Pavee /ˈpæviː/ podróżnik irlandzki (zob. Irish Traveller) (to) live in permanent housing posiadać stały adres zamieszkania pot /pɒt/ garnek Romani people /ˈrəʊməni ˈpiːpl/ Romowie rural /ˈrʊərəl/ wiejski separate /ˈsepərət/ odrębny tinker /ˈtɪŋkə/ kotlarz tradition /trəˈdɪʃən/ tradycja utensil /juːˈtensəl/ przybory Page 16

17 TASK 5.11 Choose the most suitable word or phrase to complete each sentence. 1. It is that the global Irish diaspora is around 80 mln strong. a) divided b) estimated c) forced d) remained 2. is a situation when people do not have enough food to survive. a) Fame b) Force c) Famine d) Ancestry 3. The dominant in Ireland is Christianity. a) reason b) phenomenon c) religion d) population 4. Her grandfather is of Irish. a) village b) diaspora c) town d) ancestry 5. The Celts started Ireland as early as 600 BC. a) invading b) bringing c) forming d) travelling 6. A person who lives in a particular place is called a(n). a) dominant b) inhabitant c) itinerant d) aunt 7. There are two officially minority languages in Northern Ireland: Irish and Ulster Scots. a) discovered b) recognised c) known d) presented 8. Irish used to lead a nomadic life. a) countries b) areas c) travellers d) names 9. The is a person that mends metal utensils. a) caravan b) census c) pavee d) tinker 10. The nglish language is commonly in Ireland. a) talked b) said c) told d) spoken 11. Many people have emigrated to Ireland work and better living conditions. a) according to b) in search of c) regardless of d) in case of 12. The war forced many people to the country. a) exceed b) appear c) lead d) leave UNIT 5 People of Ireland Page 17 TASK 5.11 Choose the most suitable word or phrase to complete each sentence. 1. It is that the global Irish diaspora is around 80 mln strong. a) divided b) estimated c) forced d) remained 2. is a situation when people do not have enough food to survive. a) Fame b) Force c) Famine d) Ancestry 3. The dominant in Ireland is Christianity. a) reason b) phenomenon c) religion d) population 4. Her grandfather is of Irish. a) village b) diaspora c) town d) ancestry 5. The Celts started Ireland as early as 600 BC. a) invading b) bringing c) forming d) travelling 6. A person who lives in a particular place is called a(n). a) dominant b) inhabitant c) itinerant d) aunt 7. There are two officially minority languages in Northern Ireland: Irish and Ulster Scots. a) discovered b) recognised c) known d) presented 8. Irish used to lead a nomadic life. a) countries b) areas c) travellers d) names 9. The is a person that mends metal utensils. a) caravan b) census c) pavee d) tinker 10. The nglish language is commonly in Ireland. a) talked b) said c) told d) spoken 11. Many people have emigrated to Ireland work and better living conditions. a) according to b) in search of c) regardless of d) in case of 12. The war forced many people to the country. a) exceed b) appear c) lead d) leave UNIT 5 People of Ireland Page 17

18 TASK 5.12 Odd-man out Circle the word that is different from the others in each set. xplain why it is different. 1. resident dominant inhabitant citizen 2. vase pot pan oven 3. community inhabitant population family 4. Pavee Gypsy Pope Christianity 5. northern southern lantern western 6. island lake see ocean 7. town village ancestry city 8. divided split separated united 9. conquer invade defend assault 10. niece son grandson father 11. house caravan flat apartment 12. tinker capital boom famine UNIT 5 People of Ireland Page 18 TASK 5.12 Odd-man out Circle the word that is different from the others in each set. xplain why it is different. 1. resident dominant inhabitant citizen 2. vase pot pan oven 3. community inhabitant population family 4. Pavee Gypsy Pope Christianity 5. northern southern lantern western 6. island lake see ocean 7. town village ancestry city 8. divided split separated united 9. conquer invade defend assault 10. niece son grandson father 11. house caravan flat apartment 12. tinker capital boom famine UNIT 5 People of Ireland Page 18

19 Let s Visit Ireland. Teacher s Companion UNIT 6 The Symbols of Ireland UNIT 6 The Symbols of Ireland VOCABULARY LIST ancient /ˈeɪnʃənt/ starożytny anthem /ˈænθəm/ hymn (to) appear /əˈpɪə/ pojawiać się background /ˈbækɡraʊnd/ tło bad luck /bæd lʌk/ pech banshee /ˈbænʃiː/ banshee (w mitologii irlandzkiej zjawa zwiastująca śmierć) bard /bɑːd/ bard (celtycki poeta i pieśniarz) (to) celebrate /ˈseləbreɪt/ obchodzić (np. święto) Celt /selt/ Celt Christian teaching /ˈkrɪstʃən ˈtiːtʃɪŋ/ nauczanie chrześcijańskie (to) clasp /klɑːsp/ ściskać clover /ˈkləʊvə/ koniczyna coat of arms /kəʊt əv ɑːmz/ herb colonist /ˈkɒlənɪst/ kolonista, osiedleniec (the) Commonwealth Games /ˈkɒmənwelθ ɡeɪmz/ Igrzyska Wspólnoty Narodów concept /ˈkɒnsept/ pojęcie, koncepcja (to) consist of /kənˈsɪstəv/ składać się z creature /ˈkriːtʃə/ stworzenie crock /krɒk/ garniec cross /krɒs/ krzyż crown /kraʊn/ korona (to) deceive /dɪˈsiːv/ oszukać descendant /dɪˈsendənt/ potomek (to) disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ zniknąć eventually /ɪˈventʃuəli/ w końcu, ostatecznie fairy /ˈfeəri/ wróżka (to) form /fɔːm/ formować, tworzyć government /ˈɡʌvənmənt/ rząd harp /hɑːp/ harfa (the) Holy Spirit /ˈhəʊli ˈspɪrɪt/ Duch Święty (the) Holy Trinity /ˈhəʊli ˈtrɪnəti/ Trójca Święta jewellery /ˈdʒuːəlri/ biżuteria leaf /liːf/ liść leprechaun /ˈleprɪkɔːn/ skrzat, gnom mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/ figlarny mound /maʊnd/ kopiec national holiday /ˈnæʃənəl ˈhɒlədeɪ/ święto narodowe, święto państwowe origin /ˈɒrɪdʒɪn/ pochodzenie pagan sun worship /ˈpeɪɡən sʌn wɜːʃɪp/ pogański kult słońca patron saint /ˈpeɪtrən seɪnt/ patron (to) personify /pəˈsɒnɪfaɪ/ uosabiać plant /plɑːnt/ roślina popular /ˈpɒpjələ/ popularny (to) register /ˈredʒɪstə/ zarejestrować ring /rɪŋ/ pierścień separate /ˈsepərət/ oddzielony shamrock /ˈʃæmrɒk/ koniczyna biała shape /ʃeɪp/ kształt shoemaker /ˈʃuːmeɪkə/ szewc (to) signify /ˈsɪɡnɪfaɪ/ oznaczać soldier /ˈsəʊldʒə/ żołnierz state /steɪt/ państwo string /strɪŋ/ struna stripe /straɪp/ pasek (to) surround /səˈraʊnd/ otaczać (to) touch /tʌtʃ/ dotykać trademark /ˈtreɪdmɑːk/ znak towarowy treasure /ˈtreʒə/ skarb tricolour /ˈtrɪkələ/ flaga trójkolorowa truce /truːs/ rozejm (to) wear /weə/ nosić (to) worship /ˈwɜːʃɪp/ czcić apostle /əˈpɒsl/ apostoł (to) banish /ˈbænɪʃ/ wypędzić, wygnać (to) become /bɪˈkʌm/ stać się birth /bɜːθ/ narodziny bishop /ˈbɪʃəp/ biskup (to) be born /bɔːn/ urodzić się (to) chase /tʃeɪs/ gonić cleric /ˈklerɪk/ duchowny conversion /kənˈvɜːʒən/ nawrócenie (na chrześcijaństwo) (to) escape /ɪˈskeɪp/ uciec exact /ɪɡˈzækt/ dokładny (to) kidnap /ˈkɪdnæp/ porwać pirate /ˈpaɪrət/ pirat (to) play a vital part /pleɪ ə ˈvaɪtəl pɑːt/ odegrać ważną rolę (to) return /rɪˈtɜːn/ wracać Page 19

20 TASK 6.11 Supply the missing word. The number of dashes corresponds to the number of letters. 1. The Commonwealth m are an international amateur sports competition which involves athletes from the Commonwealth of Nations. 2. The ring in the Celtic cross is the symbol of old pagan sun r i _. 3. Peter claims that he had heard a b s _ crying before his grandmother passed away. 4. The green colour in the flag of the Republic of Ireland represents people of native Irish _ r _ n. 5. The leprechaun is claimed to be the most famous e u in the Irish folklore. 6. After a long-lasting battle, both sides of the conflict finally called a t. 7. Saint Patrick played a crucial part in the _ o _ r of northern and western Ireland. 8. Saint Patrick s Day is l t on March According to tradition, if you manage to find a four-leaf _ l e _, it brings you good luck. 10. The song Amhrán na bhfiann is the national _ n e _ of the Republic of Ireland. 11. Modern harps used by professional musicians have 46 or even 47 _ i s. 12. The harp and shamrock are registered by the Irish state as _ r _ m. UNIT 6 The Symbols of Ireland Page 20 TASK 6.11 Supply the missing word. The number of dashes corresponds to the number of letters. 1. The Commonwealth m are an international amateur sports competition which involves athletes from the Commonwealth of Nations. 2. The ring in the Celtic cross is the symbol of old pagan sun r i _. 3. Peter claims that he had heard a b s _ crying before his grandmother passed away. 4. The green colour in the flag of the Republic of Ireland represents people of native Irish _ r _ n. 5. The leprechaun is claimed to be the most famous e u in the Irish folklore. 6. After a long-lasting battle, both sides of the conflict finally called a t. 7. Saint Patrick played a crucial part in the _ o _ r of northern and western Ireland. 8. Saint Patrick s Day is l t on March According to tradition, if you manage to find a four-leaf _ l e _, it brings you good luck. 10. The song Amhrán na bhfiann is the national _ n e _ of the Republic of Ireland. 11. Modern harps used by professional musicians have 46 or even 47 _ i s. 12. The harp and shamrock are registered by the Irish state as _ r _ m. UNIT 6 The Symbols of Ireland Page 20

21 TASK 6.12 (This is an extension activity for Task 6.9.) The symbols of Ireland The words in italics are in the wrong sentences. Find the correct sentence for each one. Remove and add articles if necessary. 1. The Celtic cross resembles a little old man who likes getting into mischief. 2. The leprechaun is a pretty, young woman who personifies Ireland. 3. The banshee is a traditional Irish personal ornament worn as a symbol of love, friendship and faithfulness. 4. Hibernia is a wooden instrument used by old Irish bards. 5. The shamrock is a female spirit whose crying signals that a member of family is going to die. 6. The Claddagh ring is a creature living under mounds of earth and brings bad luck if touched. 7. The fairy is a three-leaved plant, one of the symbols of Ireland. 8. The harp consists of a cross surrounded by a ring. UNIT 6 The Symbols of Ireland Page 21 TASK 6.12 (This is an extension activity for Task 6.9.) The symbols of Ireland The words in italics are in the wrong sentences. Find the correct sentence for each one. Remove and add articles if necessary. 1. The Celtic cross resembles a little old man who likes getting into mischief. 2. The leprechaun is a pretty, young woman who personifies Ireland. 3. The banshee is a traditional Irish personal ornament worn as a symbol of love, friendship and faithfulness. 4. Hibernia is a wooden instrument used by old Irish bards. 5. The shamrock is a female spirit whose crying signals that a member of family is going to die. 6. The Claddagh ring is a creature living under mounds of earth and brings bad luck if touched. 7. The fairy is a three-leaved plant, one of the symbols of Ireland. 8. The harp consists of a cross surrounded by a ring. UNIT 6 The Symbols of Ireland Page 21

22 Let s Visit Ireland. Teacher s Companion UNIT 7 Dublin UNIT 7 Dublin VOCABULARY LIST archaeology /ˌɑːkiˈɒlədʒi/ archeologia artifact /ˈɑːtɪfækt/ wytwór ludzkiej działalności, dzieło rąk ludzkich attorney general /əˈtɜːni ˈdʒenərəl/ prokurator generalny average /ˈævərɪdʒ/ przeciętny, średni capital /ˈkæpɪtəl/ stolica cart /kɑːt/ wózek castle /ˈkɑːsl/ zamek cathedral /kəˈθiːdrəl/ katedra central /ˈsentrəl/ główny, centralny, środkowy century /ˈsentʃəri/ wiek, stulecie circular /ˈsɜːkjələ/ okrągły coast /kəʊst/ wybrzeże college /ˈkɒlɪdʒ/ uczelnia wyższa construction /kənˈstrʌkʃən/ budowa cool /kuːl/ chłodny corner /ˈkɔːnə/ róg (to) date (from) /deɪt/ pochodzić (z) defensive /dɪˈfensɪv/ obronny design /dɪˈzaɪn/ wzór, model (to) develop /dɪˈveləp/ rozwijać się dome /dəʊm/ kopuła eastern /ˈiːstən/ wschodni dwardian /edˈwɔːdiən/ edwardiański (z czasów panowania dwarda VII, ) (to) enclose /ɪnˈkləʊz/ otaczać, ogradzać (to) establish /ɪˈstæblɪʃ/ zakładać fermentation plant /ˌfɜːmenˈteɪʃən plɑːnt/ fermentownia former /ˈfɔːmə/ były, dawny (to) found /faʊnd/ zakładać (to) house /haʊs/ mieścić, gromadzić impressive /ɪmˈpresɪv/ imponujący (to) include /ɪnˈkluːd/ obejmować, zawierać inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/ mieszkaniec (to) integrate (with) /ˈɪntɪɡreɪt/ połączyć się (z) invasion /ɪnˈveɪʒən/ inwazja, najazd island /ˈaɪlənd/ wyspa (to) join /dʒɔɪn/ łączyć się z landmark /ˈlændmɑːk/ charakterystyczny obiekt local /ˈləʊkəl/ miejscowy (to) locate /ləʊˈkeɪt/ mieścić się gdzieś maritime /ˈmærɪtaɪm/ morski (to) meet /miːt/ spotykać się, zbierać się mild /maɪld/ łagodny, delikatny millennium /mɪˈleniəm/ tysiąclecie mouth (of a river) /maʊθ/ ujście (rzeki) Norman /ˈnɔːmən/ normański office /ˈɒfɪs/ biuro (to) order /ˈɔːdə/ rozkazać, polecić, kazać parliament /ˈpɑːləmənt/ parlament period /ˈpɪəriəd/ okres czasu population /ˌpɒpjəˈleɪʃən/ liczba mieszkańców, populacja quadrangle /ˈkwɒdˌræŋgəl/ czworokątny dziedziniec rapid /ˈræpɪd/ gwałtowny, błyskawiczny rebel /ˈrebəl/ rebeliant, buntownik residence /ˈrezɪdəns/ siedziba seat /siːt/ miejsce, rezydencja (to) settle /ˈsetl/ osiedlić się, zamieszkać source /sɔːs/ źródło square /skweə/ plac stagnation /stæɡˈneɪʃən/ zastój, stagnacja statue /ˈstætʃuː/ posąg (to) suppress /səˈpres/ poskramiać, wycofywać tower /taʊə/ wieża (to) trade /treɪd/ handlować (to) use synonymously /juːz sɪˈnɒnɪməsli/ używać wymiennie whole /həʊl/ cały, w całości (to) admit /ədˈmɪt/ przyjmować (to) allow /əˈlaʊ/ pozwalać, zezwalać na approximately /əˈprɒksɪmətli/ w przybliżeniu, około (to) arrange /əˈreɪndʒ/ układać (to) attend (a college) /əˈtend/ uczęszczać, chodzić (na uczelnię wyższą) award /əˈwɔːd/ nagroda bell tower /bel taʊə/ dzwonnica (to) contain /kənˈteɪn/ zawierać entrance /ˈentrəns/ wejście famous /ˈfeɪməs/ słynny Gospel /ˈɡɒspəl/ wangelia for ages przez wieki, stulecia graduate /ˈɡrædʒuət/ absolwent iconic /aɪˈkɒnɪk/ sławny, popularny (to) illuminate /ɪˈluːmɪneɪt/ wyjaśniać, rzucać światło na (to) illustrate /ˈɪləstreɪt/ pokazywać, ilustrować mainly /ˈmeɪnli/ głównie manuscript /ˈmænjəskrɪpt/ rękopis medieval /ˌmediˈiːvəl/ średniowieczny (the) Nobel Prize /ˌnəʊbelˈpraɪz/ Nagroda Nobla noted /ˈnəʊtɪd/ znany (to) occupy /ˈɒkjəpaɪ/ zajmować (to) rank /ræŋk/ zajmować pozycję, być sklasyfikowanym na (to) remain /rɪˈmeɪn/ przetrwać, zachować się, pozostawać Page 22

23 TASK 7.11 Supply the missing word. The number of dashes corresponds to the number of letters. The first letter is already given. 1. I am driving a Ford GT40, which was produced in It is probably the most i _ car in history. 2. The library is p _ which means that everyone can go there and borrow a book. 3. Three students were a at the end of the year for having the best grades in the class. 4. The church has a huge b _ which used to ring out twice a day in the past. 5. The school has a 500 students and 30 staff members. 6. He is the only one in his family to g _ from college. 7. His team was r _ number one during the season. 8. The family is considered to be the most basic social i. 9. The library holds a number of old and important i manuscripts. 10. Children under 8 years will be a _ without additional charge. 11. The m of the River Liffey is located on the eastern coast of the island. 12. Dublin Castle is one of the oldest l in the city. UNIT 7 Dublin Page 23 TASK 7.11 Supply the missing word. The number of dashes corresponds to the number of letters. The first letter is already given. 1. I am driving a Ford GT40, which was produced in It is probably the most i _ car in history. 2. The library is p _ which means that everyone can go there and borrow a book. 3. Three students were a at the end of the year for having the best grades in the class. 4. The church has a huge b _ which used to ring out twice a day in the past. 5. The school has a 500 students and 30 staff members. 6. He is the only one in his family to g _ from college. 7. His team was r _ number one during the season. 8. The family is considered to be the most basic social i. 9. The library holds a number of old and important i manuscripts. 10. Children under 8 years will be a _ without additional charge. 11. The m of the River Liffey is located on the eastern coast of the island. 12. Dublin Castle is one of the oldest l in the city. UNIT 7 Dublin Page 23

24 TASK 7.12 Odd-man out Circle the word that is different from the others in each set. xplain why it is different. 1. cathedral castle church pool 2. king rebel dome inhabitant 3. parliament school college university 4. millennium year century quadrangle 5. maritime former mild cool 6. gallery museum capital castle 7. painting manuscript book dictionary 8. famous iconic impressive rapid 9. seat coast residence office 10. modern old archaic medieval 11. landmark circular artifact statue 12. tower island square quadrangle UNIT 7 Dublin Page 24 TASK 7.12 Odd-man out Circle the word that is different from the others in each set. xplain why it is different. 1. cathedral castle church pool 2. king rebel dome inhabitant 3. parliament school college university 4. millennium year century quadrangle 5. maritime former mild cool 6. gallery museum capital castle 7. painting manuscript book dictionary 8. famous iconic impressive rapid 9. seat coast residence office 10. modern old archaic medieval 11. landmark circular artifact statue 12. tower island square quadrangle UNIT 7 Dublin Page 24

25 Let s Visit Ireland. Teacher s Companion UNIT 8 History of Ireland UNIT 8 History of Ireland VOCABULARY LIST (to) appear /əˈpɪə/ pojawiać się, ukazywać się (to) arrive /əˈraɪv/ przybywać ascendancy /əˈsendənsi/ dominacja (to) break out /breɪk aʊt/ wybuchnąć ceasefire /ˈsiːsfaɪə/ zawieszenie broni century /ˈsentʃəri/ wiek, stulecie coastal /ˈkəʊstəl/ nadmorski, przybrzeżny (to) colonise /ˈkɒlənaɪz/ kolonizować confiscation /ˌkɒnfɪˈskeɪʃən/ konfiskata crop /krɒp/ zbiór, plon crown /kraʊn/ korona (to) declare /dɪˈkleə/ ogłaszać (to) decrease /dɪˈkriːs/ zmniejszać się, spadać (to) demand /dɪˈmɑːnd/ żądać (to) diminish /dɪˈmɪnɪʃ/ zmniejszać (to) divide /dɪˈvaɪd/ dzielić, przedzielać (to) establish /ɪˈstæblɪʃ/ zakładać event /ɪˈvent/ wydarzenie (to) fail /feɪl/ ponieść porażkę failure /ˈfeɪljə/ niepowodzenie (to) forbid /fəˈbɪd/ zabraniać, zakazywać (to) found /faʊnd/ zakładać framework /ˈfreɪmwɜːk/ szkielet, struktura gradually /ˈɡrædʒuəli/ stopniowo (to) grant /ɡrɑːnt/ przyznawać, udzielać herdsman /ˈhɜːdzmən/ pasterz, pastuch hunter-gatherer /ˌhʌntəˈɡæðərə/ zbieracz-łowca independence /ˌɪndɪˈpendəns/ niepodległość (to) inhabit /ɪnˈhæbɪt/ zamieszkiwać invader /ɪnˈveɪdə/ najeźdźca (to) invite /ɪnˈvaɪt/ zapraszać land bridge /lænd brɪdʒ/ droga lądowa, pomost lądowy landed gentry /lændɪd ˈdʒentri/ szlachta ziemiańska (to) manage /ˈmænɪdʒ/ radzić sobie (to) mar /mɑː/ zepsuć, popsuć metalworking /ˈmetəlwɜːkɪŋ/ metaloplastyka missionary /ˈmɪʃənəri/ misjonarz monastery /ˈmɒnəstəri/ klasztor neutrality /njuːˈtræləti/ neutralność, bezstronność noble /ˈnəʊbl/ arystokrata oppression /əˈpreʃən/ ucisk (to) order /ˈɔːdə/ rozkazać overlord /ˈəʊvəlɔːd/ suweren, władca (to) own /əʊn/ posiadać period /ˈpɪəriəd/ okres czasu plantation /plænˈteɪʃən/ plantacja pope /pəʊp/ papież prosperity /prɒsˈperəti/ dobrobyt (to) reach /riːtʃ/ docierać do (to) rule /ruːl/ rządzić scholarship /ˈskɒləʃɪp/ nauka self-government /ˌselfˈɡʌvənmənt/ autonomia, samorządność settler /ˈsetlə/ osadnik (to) struggle /ˈstrʌɡl/ starać się, zmagać się tragedy /ˈtrædʒədi/ tragedia, nieszczęście unrest /ʌnˈrest/ niepokój, zamieszki until /ənˈtɪl/ aż do (to) add /æd/ dodawać bailey /ˈbeɪlɪ/ zewnętrzny mur obronny zamku basalt /ˈbæsɒlt/ bazalt basic /ˈbeɪsɪk/ podstawowy best-preserved /best prɪˈzɜːvd/ najlepiej zachowany, w najlepszym stanie castle /ˈkɑːsl/ zamek (to) choose /tʃuːz/ wybierać civilian control /sɪˈvɪliən kənˈtrəʊl/ kontrola cywilna construction /kənˈstrʌkʃən/ budowa, konstrukcja curtain (wall) /ˈkɜːtən/ mur obronny, kurtyna (to) enclose /ɪnˈkləʊz/ otaczać, ogradzać entrance /ˈentrəns/ wejście (to) expand /ɪkˈspænd/ rozwijać się, powiększać się gradually /ˈɡrædʒuəli/ stopniowo (to) guard /ɡɑːd/ strzec (to) hand (sb/sth) over /hænd ˈəʊvə/ przekazywać (kogoś/coś) keep /kiːp/ (główna) wieża (wewnątrz murów średniowiecznego zamku) knight /naɪt/ rycerz limestone /ˈlaɪmstəʊn/ wapień monument /ˈmɒnjəmənt/ zabytek Norman /ˈnɔːmən/ normański order /ˈɔːdə/ polecenie principal /ˈprɪnsəpəl/ główny probably /ˈprɒbəbli/ prawdopodobnie residence /ˈrezɪdəns/ rezydencja, siedziba sandstone /ˈsændstəʊn/ piaskowiec stronghold /ˈstrɒŋhəʊld/ twierdza, bastion Page 25

26 TASK 8.11 Choose the most suitable word in the sentences. 1. By 1990 the population of Ireland decreased/increased from 8 million to 4 million. 2. In 1921 the Anglo-Irish Treaty granted neutrality/independence to the Irish Free State. 3. The act of leaving one s country or area to go live in another is called immigration/emigration. 4. The college is divided/settled into several different areas of study. 5. In 430 AD, the first Christian missionary/knight was sent to Ireland. 6. The bailey is a defensive wall surrounding a church/castle. 7. The years after the war were a period of prosperity/unrest in Northern Ireland, mainly because of the terrorist attacks. 8. Carrickfergus Castle was declared a historic monument/residence in King Henry II of ngland declared himself gentry/overlord of Ireland. 10. The introduction of metalworking/framework around 2000 BC was one of the most important events in prehistoric times. 11. Monasteries became centres of oppression/scholarship as Ireland became Christian. 12. The Great Famine of 1845 was the time of the largest prosperity/tragedy in the history of Ireland. UNIT 8 History of Ireland Page 26 TASK 8.11 Choose the most suitable word in the sentences. 1. By 1990 the population of Ireland decreased/increased from 8 million to 4 million. 2. In 1921 the Anglo-Irish Treaty granted neutrality/independence to the Irish Free State. 3. The act of leaving one s country or area to go live in another is called immigration/emigration. 4. The college is divided/settled into several different areas of study. 5. In 430 AD, the first Christian missionary/knight was sent to Ireland. 6. The bailey is a defensive wall surrounding a church/castle. 7. The years after the war were a period of prosperity/unrest in Northern Ireland, mainly because of the terrorist attacks. 8. Carrickfergus Castle was declared a historic monument/residence in King Henry II of ngland declared himself gentry/overlord of Ireland. 10. The introduction of metalworking/framework around 2000 BC was one of the most important events in prehistoric times. 11. Monasteries became centres of oppression/scholarship as Ireland became Christian. 12. The Great Famine of 1845 was the time of the largest prosperity/tragedy in the history of Ireland. UNIT 8 History of Ireland Page 26

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

Culture and civilisations

Culture and civilisations MODULE 4 Culture and civilisations 4 A Vocabulary: festivals and celebrations 1 Match the words with their definitions candle costume gift greetings card lantern Listening: three reports about festivals

Bardziej szczegółowo

12-13 Język specjalistyczny: Pojęcie prawa administracyjnego. Umiejętności językowe: Zadawanie pytań w czasie Present Simple.

12-13 Język specjalistyczny: Pojęcie prawa administracyjnego. Umiejętności językowe: Zadawanie pytań w czasie Present Simple. STRONY 1-6. 7-9. 10-11. SPIS TREŚCI Spis treści Język specjalistyczny: Administracja - definicja pojęcia. Umiejętności językowe: Zastosowanie czasu Present Simple do opisu powtarzalnych czynności. Język

Bardziej szczegółowo

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu:

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: Rozdział II Czytanie 1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: A/ Barbican studio to let in EC1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents nr 1 (4) 2006 r. Spis treści Contents Jakub Pająk, Jan Golonka & Michał Krobicki Attractions of unanimated nature of the northern Vietnam as a basis for tourist development... 5 Atrakcje przyrody nieożywionej

Bardziej szczegółowo

Naprawdę warto tu być

Naprawdę warto tu być Gmina Kosakowo 1 Dawniej i dziś - Then and now Commune Kosakowo is located in the northeastern part of the Pomeranian (pomorskie) province. Its north border with the commune of Puck runs along the Łyski

Bardziej szczegółowo

powtarzalnych czynności i zjawisk. tymczasowych- porównanie czasów teraźniejszych.

powtarzalnych czynności i zjawisk. tymczasowych- porównanie czasów teraźniejszych. STRONY 1-7 7-10. SPIS TREŚCI Spis treści Język specjalistyczny: Administracja - definicja pojęcia.. Umiejętności językowe: Zastosowanie czasu Present Simple do opisu powtarzalnych czynności i zjawisk.

Bardziej szczegółowo

SpiS treści. Wstęp Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego Strategie egzaminacyjne

SpiS treści. Wstęp Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego Strategie egzaminacyjne 978052127999_strategie.qxp:REPETYTORIUM 11-05-10 11:21 Page 2 SpiS treści Wstęp Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego Strategie egzaminacyjne Rozdział 1 Człowiek Życie rodzinne i towarzyskie Słownictwo

Bardziej szczegółowo

Film Production Guide. Poland 2009

Film Production Guide. Poland 2009 Film Production Guide Poland 2009 Jakkolwiek dołożono wszelkiej staranności, by wszystkie informacje zawarte w tej publikacji były dokładne i aktualne, może się zdarzyć, iż w wyjątkowych przypadkach, w

Bardziej szczegółowo

No4. The West Pomeranian Educational Bimonthly. July/August. URBAN ecology ISSN 1425-5383. Publication co-financed by

No4. The West Pomeranian Educational Bimonthly. July/August. URBAN ecology ISSN 1425-5383. Publication co-financed by ISSN 1425-5383 2013 July/August No4 The West Pomeranian Educational Bimonthly has been issued since 1991 a free magazine URBAN ecology Publication co-financed by Refleksje The West Pomeranian Educational

Bardziej szczegółowo

Geoturystyka 1 (2006) 5-25

Geoturystyka 1 (2006) 5-25 Geoturystyka 1 (2006) 5-25 Attractions of unanimated nature of the northern Vietnam as a basis for tourist development Atrakcje przyrody nieożywionej północnego Wietnamu jako podstawa dla rozwoju turystyki

Bardziej szczegółowo

Życie w UK. Life in the United Kingdom

Życie w UK. Life in the United Kingdom Życie w UK Life in the United Kingdom Polsko-angielski przewodnik dla przyszłych obywateli The Polish-English Guide for British Citizenship Applicants Wszystko co trzeba wiedzieć, żeby zdać testy na brytyjskie

Bardziej szczegółowo

TEST 1 MATURA. Practice Tests

TEST 1 MATURA. Practice Tests TEST 1 MATURA Practice Tests 1 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU CD3 1 CD3 2 ZADANIE 1. (5 punktów) Zapoznaj się z poniższymi tematami. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób dotyczące relacji międzyludzkich.

Bardziej szczegółowo

LOCATION GUIDE POLAND

LOCATION GUIDE POLAND LOCATION GUIDE POLAND LoCATION GUIDE POLAND Please note photos for the publication have been compressed due to the file size. Pictures in better quality available upon request. Film Commission Poland Krakowskie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

6 Alicante źródło światła Alicante a light-source. 12 Edynburg miasto wygasłych wulkanów Edinburgh city of extinct volcanoes

6 Alicante źródło światła Alicante a light-source. 12 Edynburg miasto wygasłych wulkanów Edinburgh city of extinct volcanoes KATOWICE AIRPORT MAGAZINE STYCZEŃ marzec JANUARY march 1 (44) 2013 6 Alicante źródło światła Alicante a light-source 12 Edynburg miasto wygasłych wulkanów Edinburgh city of extinct volcanoes 32 Fast Track

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron

Bardziej szczegółowo

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001 MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Poziom 2 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy Łódź 2011 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 2 wg STANAG 6001 Specyfikacje i egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

6 (54) / 2014 Katowice Airport Magazine. egzemplarz bezpłatny Free copy. Sztokholm w 48 godzin Stockholm in 48 hours

6 (54) / 2014 Katowice Airport Magazine. egzemplarz bezpłatny Free copy. Sztokholm w 48 godzin Stockholm in 48 hours 6 (54) / 2014 Katowice Airport Magazine egzemplarz bezpłatny Free copy 12 Alpy i Pireneje w zasięgu ręki The Alps and the Pyrenees within reach 16 Sztokholm w 48 godzin Stockholm in 48 hours 44 Zabłyśnij

Bardziej szczegółowo

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju?

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? 1 Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kra ju?

Bardziej szczegółowo

Where are we now? Raporty i analizy

Where are we now? Raporty i analizy Where are we now? Raporty i analizy Reports and Analyses 6 /2014 www.csm.org.pl Reports and Analyses Niniejszy raport powstał w ramach projektu Where are we now, współfinansowanego ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

SZLAKAMI LASOWIAKÓW Trodding the Lasowiacy Trails PRZEWODNIK GUIDEBOOK

SZLAKAMI LASOWIAKÓW Trodding the Lasowiacy Trails PRZEWODNIK GUIDEBOOK SZLAKAMI LASOWIAKÓW Trodding the Lasowiacy Trails PRZEWODNIK GUIDEBOOK Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Suwałki wczoraj i dziś

Suwałki wczoraj i dziś Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation of a City Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation

Bardziej szczegółowo

Kielce. Innsbruck. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Szlak MuzeÓw / The trail of Museums. Białe szaleństwo / Snow frenzy

Kielce. Innsbruck. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Szlak MuzeÓw / The trail of Museums. Białe szaleństwo / Snow frenzy ISSN 1644-4183 STYCZEŃ / LUTY January / february (35) 2014 Kielce Szlak MuzeÓw / The trail of Museums Innsbruck Białe szaleństwo / Snow frenzy Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl wyspa z wielką historią

Bardziej szczegółowo

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND 8 th Plenary Meeting of PROS On October 21 st, the PROS gathered at the second semi-annual plenary meeting in 2010 with the following

Bardziej szczegółowo

KOLORYT ZIEMI SUWALSKIEJ

KOLORYT ZIEMI SUWALSKIEJ KOLORYT ZIEMI SUWALSKIEJ THE COLOURS OF SUWAŁKI REGION POWIAT SUWALSKI Autor tekstów / Author of the text: Hubert Stojanowski Autorzy fotografii / Authors of the photographs: Jarosław Borejszo, Waldemar

Bardziej szczegółowo

42 Silesian Greenpower Silesian Greenpower. 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands

42 Silesian Greenpower Silesian Greenpower. 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands KATOWICE AIRPORT MAGAZINE lipiec sierpień july august 4 (41) 2012 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands 32 Odlotowy mebel Odlotowa Galeria Odlotowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo