Let s Visit Ireland. Teacher s Companion. Roman Ociepa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Let s Visit Ireland. Teacher s Companion. Roman Ociepa"

Transkrypt

1 Let s Visit Ireland Teacher s Companion Roman Ociepa with Michał Kolasa Mateusz Kołodziejczyk Mikołaj Kudela Marcin Kurek Dawid Mąka Przemysław Wykusz RSOURC BOOK FOR TACHRS

2 Polonsky Iwona Polońska-Ociepa al. Armii Krajowej 141 m. 2A Bielsko-Biała Poland tel. (+48) Copyright 2014 by Polonsky ISBN First published 2014 Layout designed by Agata Korzeńska / ID.PL Typeset in ITC Officina Sans by Marcin Siwiec / mbooks. marcin siwiec Proofreading Martyna Stuglik Vocabulary lists, vocabulary quizzes and extra activities compiled by: Michał Kolasa (Units 12 & 13), Mateusz Kołodziejczyk (Units 14 & 15), Mikołaj Kudela (Units 1, 2 & 3), Marcin Kurek (Units 4, 5 & 6), Dawid Mąka (Units 7, 8 & 9), Przemysław Wykusz (Units 10 & 11) Copyright All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior written permission of the Publisher. Photocopying The publisher grants permission for photocopying of those pages marked photocopiable according to the following conditions. Individual purchasers may make copies for their own use or for use by classes they teach. School purchasers may make copies for use by their staff and students, but this permission does not extend to additional school or branches. Under no cirumstances may any part of this book be photocopied for resale.

3 Contents 1 The Geography of Ireland 4 The Giant s Causeway 2 Animals and Plants 7 The Burren 3 The Republic of Ireland 10 The Irish Government 4 Northern Ireland 13 The Titanic 5 People of Ireland 16 The Travellers of Ireland 6 The Symbols of Ireland 19 Saint Patrick 7 Dublin 22 Trinity College 8 History of Ireland 25 Carrickfergus Castle 9 Writers and Poets 28 Bram Stoker 10 Irish Games 31 Greyhound Racing 11 Irish Food and Drink 34 Guinness 12 Irish Legends and Heroes 37 Mythical Creatures 13 Irish Music and Dance 40 U2 14 Irish Holidays and Celebrations 43 The Irish Pub 15 Languages in Ireland 46 Seanchaithe Key 49 Teachers Notes 51 Phonetic symbols 51

4 Let s Visit Ireland. Teacher s Companion UNIT 1 The Geography of Ireland UNIT 1 The Geography of Ireland VOCABULARY LIST annual /ˈænjuəl/ roczny archipelago /ˌɑːkɪˈpeləɡəʊ/ archipelag artificial /ˌɑːtɪˈfɪʃəl/ sztuczny average /ˈævərɪdʒ/ średni bay /beɪ/ zatoka bog /bɒɡ/ torfowisko wysokie (tj. powstałe w bezodpływowych zagłębieniach terenu), mszar, rojst changeable /ˈtʃeɪndʒəbl / zmienny coast /kəʊst/ wybrzeże coastal /ˈkəʊstəl/ przybrzeżny coastline /ˈkəʊstlaɪn/ linia brzegowa (to) consist (of) /kənˈsɪst/ składać się (z czegoś) cultivation /ˌkʌltɪˈveɪʃən/ uprawa (np. roślin) (to) decay /dɪˈkeɪ/ gnić, rozkładać się dome /dəʊm/ kopuła domestic /dəˈmestɪk/ domowy (to) exceed /ɪkˈsiːd/ przekraczać (to) extend /ɪkˈstend/ rozciągać się fertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ nawóz fuel /ˈfjuːəl/ paliwo gravel /ˈɡrævəl/ żwir headland /ˈhedlənd/ przylądek hemisphere /ˈhemɪsfɪə/ półkula influence /ˈɪnfluəns/ wpływ inland /ˈɪnlənd/ śródlądowy interior /ɪnˈtɪəriə/ wnętrze island /ˈaɪlənd/ wyspa landscape /ˈlændskeɪp/ krajobraz large /lɑːdʒ/ duży lead /led/ ołów limestone /ˈlaɪmstəʊn/ wapień lowland /ˈləʊlənd/ nizina marine /məˈriːn/ morski mild /maɪld/ łagodny moist /mɔɪst/ wilgotny North Atlantic Drift /nɔːθ ətˈlæntɪk drɪft/ Prąd Północnoatlantycki (to) occupy /ˈɒkjʊpaɪ/ zajmować (to) occur /əˈkɜː/ występować (gdzieś) partially /ˈpɑːʃəli/ częściowo peat /piːt/ torf peatland / piːtlænd/ torfowisko peninsula /pəˈnɪnsjələ/ półwysep plain /pleɪn/ równina population /ˌpɒpjəˈleɪʃən/ populacja rainfall /ˈreɪnfɔːl/ poziom opadów remaining /rɪˈmeɪnɪŋ/ pozostały rugged /ˈrʌɡɪd/ surowy, skalisty source /sɔːs/ źródło (np. rzeki) (to) surround /səˈraʊnd/ otaczać temperate /ˈtempərət/ umiarkowany vegetation /ˌvedʒɪˈteɪʃən/ roślinność waterway /ˈwɔːtəweɪ/ szlak wodny within /wɪˈðɪn/ wewnątrz yearly /jɪəli/ roczny zinc /zɪŋk/ cynk average /ˈævərɪdʒ/ średnia basalt /ˈbæsɒlt/ bazalt causeway /ˈkɔːzweɪ/ droga na grobli coast /kəʊst/ wybrzeże county /ˈkaʊnti/ hrabstwo hexagonal /hekˈsæɡənəl/ sześciokątny (to) measure /ˈmeʒə/ mierzyć overseas /ˌəʊvəˈsiːz/ zagraniczny (to) own /əʊn/ posiadać (to) stick (out of) /stɪk/ wystawać (z czegoś) striking /ˈstraɪkɪŋ/ uderzający, rzucający się w oczy volcanic activity /vɒlˈkænɪk ækˈtɪvəti/ aktywność wulkaniczna World Heritage Site /wɜːld ˈherɪtɪdʒ saɪt/ obiekt umieszczony na Liście Światowego Dziedzictwa UNSCO Page 4

5 TASK 1.11 Match the words with their definitions. 1. artificial a) attractive in an unusual way 2. fertilizer b) changing frequently 3. bog c) less cold than expected, not harsh 4. peninsula d) a shape with six sides of equal length 5. plain e) a group of islands 6. archipelago f) a large area of flat land 7. column g) a substance that is burned to produce power 8. hexagonal h) a piece of land surrounded on three sides by water 9. striking i) made by man to look like something real or natural 10. mild j) soft, wet, muddy ground 11. changeable k) a substance that allows plants to grow faster and better 12. fuel l) a tall, solid stone post used to support a roof UNIT 1 The Geography of Ireland Page 5 TASK 1.11 Match the words with their definitions. 1. artificial a) attractive in an unusual way 2. fertilizer b) changing frequently 3. bog c) less cold than expected, not harsh 4. peninsula d) a shape with six sides of equal length 5. plain e) a group of islands 6. archipelago f) a large area of flat land 7. column g) a substance that is burned to produce power 8. hexagonal h) a piece of land surrounded on three sides by water 9. striking i) made by man to look like something real or natural 10. mild j) soft, wet, muddy ground 11. changeable k) a substance that allows plants to grow faster and better 12. fuel l) a tall, solid stone post used to support a roof UNIT 1 The Geography of Ireland Page 5

6 TASK 1.12 Word Search Find 20 words from the texts hidden in the word box below. A C Y A R T I F I C I A L C V B M A R I N G R P Q P B O G P L X C N T M P R A T H R Q A H A J B Q N U P H J A M O I S T A V S F I V L M I R L P O Y B Y O G W B X P I N X P N I N S U L A J A F S F U L O C T P R F T P G L P A G R A V L K C H A O N H L S B G P B O F R H N V L H P O P A T D U W N A P R M C W H Y X D B P Z A Z L L I N L A N D Y C X I Y I V A P D K F O V R S A S R I B Z F L X Q A L I M S T O N UNIT 1 The Geography of Ireland Page 6 TASK 1.12 Word Search Find 20 words from the texts hidden in the word box below. A C Y A R T I F I C I A L C V B M A R I N G R P Q P B O G P L X C N T M P R A T H R Q A H A J B Q N U P H J A M O I S T A V S F I V L M I R L P O Y B Y O G W B X P I N X P N I N S U L A J A F S F U L O C T P R F T P G L P A G R A V L K C H A O N H L S B G P B O F R H N V L H P O P A T D U W N A P R M C W H Y X D B P Z A Z L L I N L A N D Y C X I Y I V A P D K F O V R S A S R I B Z F L X Q A L I M S T O N UNIT 1 The Geography of Ireland Page 6

7 Let s Visit Ireland. Teacher s Companion UNIT 2 Animals and Plants UNIT 2 Animals and Plants VOCABULARY LIST amphibian /æmˈfɪbiən/ płaz approximately /əˈprɒksɪmətli/ około auk /ɔːk/ alk (ptak) badger /ˈbædʒə/ borsuk bracken /ˈbrækən/ orlica pospolita (roślina) breed /briːd/ rasa cod /kɒd/ dorsz common lizard /ˈkɒmən ˈlɪzəd/ jaszczurka żyworodna coniferous /kəˈnɪfərəs/ iglasty fern /fɜːn/ paproć glacier /ˈɡlæsiə/ lodowiec (to) graze /ɡreɪz/ paść się (to) haul /hɔːl/ ciągnąć heather /ˈheðə/ wrzos hedgehog /ˈhedʒhɒɡ/ jeż heron /ˈherən/ czapla herring /ˈherɪŋ/ śledź (to) inhabit /ɪnˈhæbɪt/ zamieszkiwać lichen /ˈlaɪkən/ albo /ˈlɪtʃən/ porost livestock /ˈlaɪvstɒk/ inwentarz żywy lobster /ˈlɒbstə/ homar mackerel /ˈmækrəl/ makrela mammal /ˈmæməl/ ssak mare /meə/ klacz marten /ˈmɑːtɪn/ kuna (zwierzę) migratory /ˈmaɪɡreɪtəri/ wędrowny mole /məʊl/ kret moorland /ˈmɔːlənd/ wrzosowisko moss /mɒs/ mech natterjack toad /ˈnætədʒæk təʊd/ ropucha paskówka numerous /ˈnjuːmərəs/ liczny oak /əʊk/ dąb otter /ˈɒtə/ wydra overland /ˈəʊvəlænd/ lądowy pastureland /ˈpɑːstʃəland/ pastwisko pine /paɪn/ sosna (to) plough /plaʊ/ orać pollock (fish) /ˈpɒlək/ rdzawiec (ryba z rodziny dorszowatych) puffin /ˈpʌfɪn/ maskonur red deer jeleń szlachetny reptile /ˈreptaɪl/ gad (to) retain /rɪˈteɪn/ zachować salmon /ˈsæmən/ łosoś seal /siːl/ foka seaweed /ˈsiːwiːd/ wodorosty shrew /ʃruː/ zwierzę z rodziny ryjówkowatych species /ˈspiːʃiːz/ gatunek spruce /spruːs/ świerk stopover /ˈstɒpˌəʊvə/ przerwa w podróży, szczególnie lotniczej (to) tame /teɪm/ oswajać unique feature /juːˈniːk ˈfiːtʃə/ niepowtarzalna cecha versatile /ˈvɜːsətaɪl/ wszechstronny wader (bird) /ˈweɪdə/ siewkowiec (ptak) warble (bird) /ˈwɔːbl / pokrzewka (ptak) waterfowl /ˈwɔːtəfaʊl/ ptaki żyjące blisko zbiorników wodnych weasel /ˈwiːzəl/ łasica wooded /ˈwʊdɪd/ zalesiony woodland /ˈwʊdlənd/ obszar leśny calcareous /kælˈkeərɪəs/ wapienny crevice /ˈkrevɪs/ szczelina deciduous /dɪˈsɪdjuəs/ (o drzewach) zrzucający liście fissure /ˈfɪʃə/ szczelina hare /heə/ zając hazel scrub /ˈheɪzəl skrʌb/ leszczynowe zarośla karst /kɑːst/ krasowy pavement /ˈpeɪvmənt/ chodnik pygmy shrew /ˈpɪɡmi ʃruː/ ryjówka malutka scree /skriː/ zsypisko silvery /ˈsɪlvəri/ srebrzysty slab /slæb/ płytka stoat /stəʊt/ gronostaj total area powierzchnia całkowita Page 7

8 TASK 2.11 ach sentence contains an inappropriate word or phrase. Underline it, and then replace it with one of the following words. 1. During the Ice Age, Ireland was covered with large blocks of ice called ice cubes. 2. The animals that are the property of a farmer are called herd. 3. Females of reptiles feed their young with milk. 4. A salmon is a type of an amphibian. It lives in the water and on land. 5. Just like crabs deer live in the sea. They have a hard shell, two large claws and eight legs. 6. Weasels are green and can grow on stones and trees. 7. Birds are cold-blooded and usually lay eggs to have babies. 8. Cormorants and auks are calcareous it means that they live near water. 9. The natterjack toad is an example of an insect. It can live on land and in water. 10. There are dozens of families of the horse in the world. 11. Trees such as oaks are migratory. They shed their leaves when cold days come. 12. A stallion is a male horse. A pony is a female horse. amphibian deciduous lichens mare reptiles livestock toad breeds lobsters glaciers mammals waterfowl UNIT 2 Animals and Plants Page 8 TASK 2.11 ach sentence contains an inappropriate word or phrase. Underline it, and then replace it with one of the following words. 1. During the Ice Age, Ireland was covered with large blocks of ice called ice cubes. 2. The animals that are the property of a farmer are called herd. 3. Females of reptiles feed their young with milk. 4. A salmon is a type of an amphibian. It lives in the water and on land. 5. Just like crabs deer live in the sea. They have a hard shell, two large claws and eight legs. 6. Weasels are green and can grow on stones and trees. 7. Birds are cold-blooded and usually lay eggs to have babies. 8. Cormorants and auks are calcareous it means that they live near water. 9. The natterjack toad is an example of an insect. It can live on land and in water. 10. There are dozens of families of the horse in the world. 11. Trees such as oaks are migratory. They shed their leaves when cold days come. 12. A stallion is a male horse. A pony is a female horse. amphibian deciduous lichens mare reptiles livestock toad breeds lobsters glaciers mammals waterfowl UNIT 2 Animals and Plants Page 8

9 TASK 2.12 (This is an extension activity for Task 2.9.) ANIMALS AND PLANTS Match the names of animals and plants to their descriptions. 1. A small, wild animal with a pointed face and ears, a thick tail and red or brown fur 2. A large, deciduous tree with lobed leaves that bears acorns 3. A coniferous that has a conical shape and short leaves shaped like needles, often used for Christmas trees 4. A mammal with smooth, brown, dense fur and webbed paws that swims in rivers and eats fish 5. A small horse (with a thick mane and tail, as well as shorter legs and thicker neck than a horse) 6. A seabird that lives in the North Atlantic region, with a large head and a large brightly coloured beak 7. A large, black sea bird with a long neck that lives on the coast and eats fish 8. A low, purple-flowered bush that grows wild on moorland and hills 9. A reptile with a long body and tail, four legs, movable eyelids, and a rough skin 10. A type of green plant with long stems, leaves shaped like feathers, and no flowers 11. A tall, evergreen, coniferous tree with clusters of long, hard, sharp leaves 12. A fish-eating mammal with long body and flippers that lives partly in the sea and partly on land or ice UNIT 2 Animals and Plants cormorant fern heather pony seal oak puffin fox lizard spruce pine otter Page 9 TASK 2.12 (This is an extension activity for Task 2.9.) ANIMALS AND PLANTS Match the names of animals and plants to their descriptions. 1. A small, wild animal with a pointed face and ears, a thick tail and red or brown fur 2. A large, deciduous tree with lobed leaves that bears acorns 3. A coniferous that has a conical shape and short leaves shaped like needles, often used for Christmas trees 4. A mammal with smooth, brown, dense fur and webbed paws that swims in rivers and eats fish 5. A small horse (with a thick mane and tail, as well as shorter legs and thicker neck than a horse) 6. A seabird that lives in the North Atlantic region, with a large head and a large brightly coloured beak 7. A large, black sea bird with a long neck that lives on the coast and eats fish 8. A low, purple-flowered bush that grows wild on moorland and hills 9. A reptile with a long body and tail, four legs, movable eyelids, and a rough skin 10. A type of green plant with long stems, leaves shaped like feathers, and no flowers 11. A tall, evergreen, coniferous tree with clusters of long, hard, sharp leaves 12. A fish-eating mammal with long body and flippers that lives partly in the sea and partly on land or ice UNIT 2 Animals and Plants cormorant fern heather pony seal oak puffin fox lizard spruce pine otter Page 9

10 Let s Visit Ireland. Teacher s Companion UNIT 3 The Republic of Ireland UNIT 3 The Republic of Ireland VOCABULARY LIST administrative division /ədˈmɪnɪstrətɪv dɪˈvɪʒən/ podział administracyjny border /ˈbɔːdə/ granica capital /ˈkæpɪtəl/ stolica (to) characterise /ˈkærəktəraɪz/ charakteryzować circulation /ˌsɜːkjəˈleɪʃən/ obieg coast /kəʊst/ wybrzeże coin /kɔɪn/ moneta country /ˈkʌntri/ kraj county /ˈkaʊnti/ hrabstwo currency /ˈkʌrənsi/ waluta dominant /ˈdɒmɪnənt/ dominujący ethnic group /ˈeθnɪk ɡruːp/ grupa etniczna (to) exceed /ɪkˈsiːd/ rozciągać się extension /ɪkˈstenʃən/ przedłużenie (to) gain independence /ɡeɪn ˌɪndɪˈpendəns/ uzyskać niepodległość influence /ˈɪnfluəns/ wpływ (to) introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/ wprowadzać (to) lie /laɪ/ leżeć (to) locate /ləʊˈkeɪt/ ulokować, umiejscowić, usytuować major /ˈmeɪdʒə/ główny marine /məˈriːn/ morski metropolian area /ˌmetrəˈpɒlɪtən ˈeəriə/ obszar metropolitalny mild /maɪld/ łagodny national holiday /ˈnæʃənəl ˈhɒlɪdeɪ/ święto narodowe, święto państwowe neighbouring /ˈneɪbərɪŋ/ sąsiedni, sąsiadujący northern /ˈnɔːðən/ północny note /nəʊt/ banknot (to) observe /əbˈzɜːv/ obserwować official language /əˈfɪʃəl ˈlæŋɡwɪdʒ/ oficjalny język particularly /pəˈtɪkjʊləli/ szczególnie peak /piːk/ szczyt population /ˌpɒpjəˈleɪʃən/ populacja rainfall /ˈreɪnfɔːl/ poziom opadów range (of mountains) /reɪndʒ/ łańcuch (gór) sea level /siː ˈlevəl/ poziom morza seldom /ˈseldəm/ rzadko so-called /ˌsəʊˈkɔːld/ tak zwany temperate /ˈtempərət/ umiarkowany temperature range /ˈtemprətʃə reɪndʒ/ zakres temperatury total area /ˈtəʊtəl ˈeəriə/ powierzchnia całkowita towards /təˈwɔːdz/ w kierunku warm /wɔːm/ ciepły (to) appoint /əˈpɔɪnt/ mianować bicameral /ˌbaɪˈkæmərəl/ dwuizbowy, dwu częściowy cabinet /ˈkæbɪnət/ gabinet ministrów (to) call (an election) /kɔːl/ ogłaszać (wybory) chief of state /tʃiːf əv steɪt/ głowa państwa (to) command /kəˈmɑːnd/ dowodzić (to) consist (of) /kənˈsɪst/ składać się (z czegoś) constitutional /ˌkɒnstɪˈtjuːʃənəl/ konstytucjonalny (to) coordinate /kəʊˈɔːdɪneɪt/ koordynować court /kɔːt/ sąd defensive force /dɪˈfensɪv fɔːs/ siły obronne department /dɪˈpɑːtmənt/ ministerstwo (to) dissolve /dɪˈzɒlv/ rozwiązywać duty /ˈdjuːti/ obowiązek (to) elect /ɪˈlekt/ wybrać (to) include /ɪnˈkluːd/ obejmować judge /dʒʌdʒ/ sędzia legislative branch /ˈledʒɪslətɪv brɑːnʃ/ władza ustawodawcza lower house /ˈləʊə ˈhaʊs/ niższa izba popular vote /ˈpɒpjʊlə vəʊt/ głosowanie powszechne (to) re-elect /ˌriːɪˈlekt/ wybrać ponownie residence /ˈrezɪdəns/ rezydencja (to) sign a bill /saɪn ə bɪl/ podpisać ustawę term /tɜːm/ kadencja Page 10

11 TASK 3.11 Replace the words in italics in each sentence with one of the following. Change the form of the word if necessary. 1. The conflict began when enemy troops crossed the coast. 2. The state is the main type of administrative division in Ireland. 3. The tip of the mountain is covered with snow. 4. The euro is the official coin in Ireland. 5. The Taoiseach can command the lower house of Parliament. 6. Thanks to the Gulf Stream, Ireland has metropolitan marine climate. 7. When a country is neighbouring it means that it is not under rule of any other country. 8. Bills are appointed by the president to work in the Supreme court. 9. The president of Ireland has a seven-year duty. When it is over, new elections must be held. 10. The president was chosen for a second term which means that he was called. 11. The judicial branch is responsible for making decisions about functioning of country. 12. A group of mountains lying in a line is called a chain. UNIT 3 The Republic of Ireland border county currency dissolve independent judge legislative peak range re-elected temperate term Page 11 TASK 3.11 Replace the words in italics in each sentence with one of the following. Change the form of the word if necessary. 1. The conflict began when enemy troops crossed the coast. 2. The state is the main type of administrative division in Ireland. 3. The tip of the mountain is covered with snow. 4. The euro is the official coin in Ireland. 5. The Taoiseach can command the lower house of Parliament. 6. Thanks to the Gulf Stream, Ireland has metropolitan marine climate. 7. When a country is neighbouring it means that it is not under rule of any other country. 8. Bills are appointed by the president to work in the Supreme court. 9. The president of Ireland has a seven-year duty. When it is over, new elections must be held. 10. The president was chosen for a second term which means that he was called. 11. The judicial branch is responsible for making decisions about functioning of country. 12. A group of mountains lying in a line is called a chain. UNIT 3 The Republic of Ireland border county currency dissolve independent judge legislative peak range re-elected temperate term Page 11

12 TASK 3.12 Crossword Puzzle Solve the crossword puzzle. What is the answer to the question? 1. a top of a mountain 2. the main city of country where the government and many institutions are located 3. a place where territories of two countries meet 4. the amount of people living in a city or country 5. winter that is not too cold 6. main, most common, or major 7. to give orders to somebody 8. the kind of money that is used in a particular country 9. a group of ministers which advise and help their leader administrative parts of Ireland UNIT 3 The Republic of Ireland 7. What word is hidden in the crossword puzzle? Page 12 TASK 3.12 Crossword Puzzle Solve the crossword puzzle. What is the answer to the question? 1. a top of a mountain 2. the main city of country where the government and many institutions are located 3. a place where territories of two countries meet 4. the amount of people living in a city or country 5. winter that is not too cold 6. main, most common, or major 7. to give orders to somebody 8. the kind of money that is used in a particular country 9. a group of ministers which advise and help their leader administrative parts of Ireland UNIT 3 The Republic of Ireland 7. What word is hidden in the crossword puzzle? Page 12

13 Let s Visit Ireland. Teacher s Companion UNIT 4 Northern Ireland UNIT 4 Northern Ireland VOCABULARY LIST accustomed /əˈkʌstəmd/ przyzwyczajony act /ækt/ ustawa, akt (prawny) administrative district /ədˈmɪnɪstrətɪv ˈdɪstrɪkt/ okręg administracyjny area /ˈeəriə/ obszar banner /ˈbænə/ sztandar border /ˈbɔːdə/ granica capital /ˈkæpɪtəl/ stolica Catholic /ˈkæθəlɪk/ katolik, katoliczka causeway /ˈkɔːzweɪ/ droga na grobli coast /kəʊst/ wybrzeże constituent part /kənˈstɪtjuənt pɑːt/ część składowa cool /kuːl/ chłodny county /ˈkaʊnti/ hrabstwo currency /ˈkʌrənsi/ waluta descendant /dɪˈsendənt/ potomek emblem /ˈembləm/ symbol, godło (to) establish /ɪˈstæblɪʃ/ stworzyć, ustanowić flax /flæks/ len (the) former /ˈfɔːmə/ pierwszy z wymienionych freshwater /ˈfreʃˌwɔːtə/ słodkowodny (to) go into effect /ɡəʊ ˈɪntə ɪˈfekt/ wejść w życie, zacząć obowiązywać government /ˈɡʌvənmənt/ rząd head of state /hed əv steɪt/ głowa państwa historic /hɪˈstɒrɪk/ historyczny inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/ mieszkaniec interlocking (basalt columns) /ˌɪntəˈlɒkɪŋ/ połączone ze sobą (bazaltowe kolumny) island /ˈaɪlənd/ wyspa lake /leɪk/ jezioro lakeland /leɪklænd/ pojezierze landmark /ˈlændmɑːk/ charakterystyczny obiekt (the) latter /ðə ˈlætə/ późniejszy w kolejności majority /məˈdʒɒrəti/ większość mild /maɪld/ łagodny minority /maɪˈnɒrəti/ mniejszość neighbouring /ˈneɪbərɪŋ/ sąsiedni, sąsiadujący (to) occupy /ˈɒkjəpaɪ/ zajmować (np. obszar) peak /piːk/ szczyt population /ˌpɒpjəˈleɪʃən/ populacja pound sterling /paʊnd ˈstɜːlɪŋ/ funt szterling Protestant /ˈprɒtɪstənt/ protestant, protestantka rainfall /ˈreɪnfɔːl/ poziom opadów saltire /ˈsæltaɪə/ krzyż ukośny, krzyż świętego Andrzeja (w kształcie litery X) self-governing /ˌselfˈɡʌvənɪŋ/ autonomiczny separated (from) /ˈsepəreɪtɪd/ oddzielony (od czegoś) settler /ˈsetlə/ osadnik sq km (square kilometre) /skweə ˈkɪləˌmiːtə/ kilometr kwadratowy temperate marine climate /ˈtempərət məˈriːn ˈklaɪmət/ klimat umiarkowany morski vast /vɑːst/ ogromny whereas /weəˈræz/ podczas gdy (to) accommodate /əˈkɒmədeɪt/ pomieścić advanced /ədˈvɑːnst/ - zaawansowany compartment /kəmˈpɑːtmənt/ przedział, komora disaster /dɪˈzɑːstə/ katastrofa (to) exceed /ɪkˈsiːd/ przekroczyć gymnasium /dʒɪmˈneɪziəm/ sala gimnastyczna iceberg /ˈaɪsbɜːɡ/ góra lodowa industry /ˈɪndəstri/ przemysł lifeboat /ˈlaɪfbəʊt/ szalupa ratunkowa maiden voyage /ˈmeɪdən ˈvɔɪɪdʒ/ dziewiczy rejs plenty (of) /ˈplenti əv/ mnóstwo (czegoś) posh /pɒʃ/ elegancki, szykowny remotely activated /rɪˈməʊtli ˈæktɪveɪtɪd/ uruchamiany zdalnie safety features /ˈseɪfti ˈfiːtʃəz/ środki bezpieczeństwa shipbuilding /ˈʃɪpˌbɪldɪŋ/ budownictwo okrętowe shipyard /ˈʃɪpjɑːd/ stocznia (to) sink /sɪŋk/ zatonąć (to) stand (for) /stænd/ oznaczać (coś), znaczyć (coś) (to) strike /straɪk/ uderzyć unsinkable /ənˈsɪnkəbəl/ niezatapialny watertight /ˈwɔːtətaɪt/ wodoszczelny Page 13

14 TASK 4.11 Supply the missing word. The number of dashes is equal to the number of letters. 1. It is a a_ in the Mourne Mountains and it is 852 m high. 2. m _ e marine climate is characterised by mild winters and cool summers with plenty of rainfall. 3. Protestants are mainly s n s of Scottish and nglish settlers. 4. Can we get there along the shore from the c s? 5. The _ u r _ of New Zealand still carries pictures of the Queen. 6. Northern Ireland has only one n _ h _ r _ country, the Republic of Ireland. 7. The RMS Titanic was built in the _ p s of Belfast. 8. Nowadays, modern passenger ships are usually very l _ r. 9. The total _ o _ a of the country is around 1.8 mln. 10. Flax is the e m of Northern Ireland. 11. _ r _ t fish differ from salt water fish in several aspects. 12. The RMS Titanic could c m _ 2,453 passengers. UNIT 4 Northern Ireland Page 14 TASK 4.11 Supply the missing word. The number of dashes is equal to the number of letters. 1. It is a a_ in the Mourne Mountains and it is 852 m high. 2. m _ e marine climate is characterised by mild winters and cool summers with plenty of rainfall. 3. Protestants are mainly s n s of Scottish and nglish settlers. 4. Can we get there along the shore from the c s? 5. The _ u r _ of New Zealand still carries pictures of the Queen. 6. Northern Ireland has only one n _ h _ r _ country, the Republic of Ireland. 7. The RMS Titanic was built in the _ p s of Belfast. 8. Nowadays, modern passenger ships are usually very l _ r. 9. The total _ o _ a of the country is around 1.8 mln. 10. Flax is the e m of Northern Ireland. 11. _ r _ t fish differ from salt water fish in several aspects. 12. The RMS Titanic could c m _ 2,453 passengers. UNIT 4 Northern Ireland Page 14

15 Page 15 Page 15 UNIT 4 Northern Ireland UNIT 4 Northern Ireland C L I M A T M P R A T A R A C C U S T O M D S C N D A N T S T T L R O Y A L O N S T A B L I S H I P O S H R L O C K TASK 4.12 Word Snake Find as many words as you can in the word snake. C L I M A T M P R A T A R A C C U S T O M D S C N D A N T S T T L R O Y A L O N S T A B L I S H I P O S H R L O C K TASK 4.12 Word Snake Find as many words as you can in the word snake.

16 Let s Visit Ireland. Teacher s Companion UNIT 5 People of Ireland UNIT 5 People of Ireland VOCABULARY LIST according to /əˈkɔːdɪŋˌtuː/ według ancestry /ˈænsestri/ pochodzenie (to) appear /əˈpɪə/ występować (to) bring /brɪŋ/ sprowadzać, przynosić capital /ˈkæpɪtəl/ stolica Catholic /ˈkæθəlɪk/ katolik, katolicki census /ˈsensəs/ spis ludności Christianity /ˌkrɪstiˈænəti/ chrześcijaństwo (to) claim /kleɪm/ twierdzić, uważać commonly /ˈkɒmənli/ zwykle, powszechnie (to) consider sb/sth (to be) sth /kənˈsɪdər/ uważać kogoś/coś za coś currently /ˈkʌrəntli/ obecnie descendant /dɪˈsendənt/ potomek diaspora /daɪˈæspərə/ diaspora (narodowa i/lub religijna mniejszość żyjąca pośród innowierczej większości) (to) divide /dɪˈvaɪd/ dzielić (się) dominant /ˈdɒmɪnənt/ dominujący, przeważający economic boom /ˌiːkəˈnɒmɪk buːm/ ożywienie gospodarcze ire /ˈeːrɪə/ Irlandia, Republika Irlandii (to) emigrate /ˈemɪɡreɪt/ emigrować equally /ˈiːkwəli/ równo (to) estimate /ˈestɪmət/ oceniać, szacować (to) exceed /ɪkˈsiːd/ przekraczać famine /ˈfæmɪn/ głód (to) force /fɔːs/ zmusić Gaelic /ˈɡeɪlɪk/ gaelicki grandson /ˈɡrændsʌn/ wnuk in search of /ɪn sɜːtʃ əv/ w poszukiwaniu (czegoś) inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/ mieszkaniec (to) invade /ɪnˈveɪd/ najeżdżać, dokonać inwazji Irish /ˈaɪərɪʃ/ irlandzki living conditions /ˈlɪvɪŋ /kənˈdɪʃənz/ warunki życia minority /maɪˈnɒrəti/ mniejszość missionary /ˈmɪʃənəri/ misjonarz national /ˈnæʃənəl/ obywatel phenomenon /fɪˈnɒmɪnən/ zjawisko Pole /pəʊl/ Polak, Polka Polish /ˈpəʊlɪʃ/ polski Pope /pəʊp/ papież population /ˌpɒpjəˈleɪʃən/ populacja present /ˈprezənt/ obecny Protestant /ˈprɒtɪstənt/ protestant/ka reason /ˈriːzən/ powód, przyczyna (to) recognise /ˈrekəɡnaɪz/ uznawać religion /rɪˈlɪdʒən/ religia (to) remain /rɪˈmeɪn/ pozostać resident /ˈrezɪdənt/ mieszkaniec Roman Catholic /ˈrəʊmən ˈkæθəlɪk/ rzymskokatolicki (to) split /splɪt/ dzielić (się) (to) stand for /stænd fə/ znaczyć coś state /steɪt/ państwo surname /ˈsɜːneɪm/ nazwisko town /taʊn/ miasto version /ˈvɜːʃən/ wersja village /ˈvɪlɪdʒ/ wieś, wioska area /ˈeəriə/ obszar, teren (to) camp /kæmp/ obozować caravan /ˈkærəvæn/ przyczepa kempingowa common /ˈkɒmən/ częsty, powszechny community /kəˈmjuːnəti/ społeczność (to) confuse (sb/sth with sb/sth) /kənˈfjuːz/ mylić (coś/kogoś z czymś/kimś) ethnic group /ˈeθnɪk ɡruːp/ grupa etniczna for short /fər ʃɔːt/ w skrócie Gypsy /ˈdʒɪpsi/ Cygan image /ˈɪmɪdʒ/ wizerunek, obraz Irish Traveller /ˈaɪərɪʃˈtrævələ/ podróżnik irlandzki (członek koczowniczej grupy etnicznej pochodzenia irlandzkiego, posiadającej odrębny język oraz kulturę) itinerant /aɪˈtɪnərənt / wędrowny (to) lead a nomadic life /liːd ə ˈnəʊmædɪk laɪf/ wieść koczownicze życie (to) make a living /meɪk ə ˈlɪvɪŋ/ zarabiać na życie (to) mend /mend/ naprawiać mobile home /ˈməʊbaɪl həʊm/ dom przenośny, dom na kółkach pan /pæn/ patelnia, rondel Pavee /ˈpæviː/ podróżnik irlandzki (zob. Irish Traveller) (to) live in permanent housing posiadać stały adres zamieszkania pot /pɒt/ garnek Romani people /ˈrəʊməni ˈpiːpl/ Romowie rural /ˈrʊərəl/ wiejski separate /ˈsepərət/ odrębny tinker /ˈtɪŋkə/ kotlarz tradition /trəˈdɪʃən/ tradycja utensil /juːˈtensəl/ przybory Page 16

17 TASK 5.11 Choose the most suitable word or phrase to complete each sentence. 1. It is that the global Irish diaspora is around 80 mln strong. a) divided b) estimated c) forced d) remained 2. is a situation when people do not have enough food to survive. a) Fame b) Force c) Famine d) Ancestry 3. The dominant in Ireland is Christianity. a) reason b) phenomenon c) religion d) population 4. Her grandfather is of Irish. a) village b) diaspora c) town d) ancestry 5. The Celts started Ireland as early as 600 BC. a) invading b) bringing c) forming d) travelling 6. A person who lives in a particular place is called a(n). a) dominant b) inhabitant c) itinerant d) aunt 7. There are two officially minority languages in Northern Ireland: Irish and Ulster Scots. a) discovered b) recognised c) known d) presented 8. Irish used to lead a nomadic life. a) countries b) areas c) travellers d) names 9. The is a person that mends metal utensils. a) caravan b) census c) pavee d) tinker 10. The nglish language is commonly in Ireland. a) talked b) said c) told d) spoken 11. Many people have emigrated to Ireland work and better living conditions. a) according to b) in search of c) regardless of d) in case of 12. The war forced many people to the country. a) exceed b) appear c) lead d) leave UNIT 5 People of Ireland Page 17 TASK 5.11 Choose the most suitable word or phrase to complete each sentence. 1. It is that the global Irish diaspora is around 80 mln strong. a) divided b) estimated c) forced d) remained 2. is a situation when people do not have enough food to survive. a) Fame b) Force c) Famine d) Ancestry 3. The dominant in Ireland is Christianity. a) reason b) phenomenon c) religion d) population 4. Her grandfather is of Irish. a) village b) diaspora c) town d) ancestry 5. The Celts started Ireland as early as 600 BC. a) invading b) bringing c) forming d) travelling 6. A person who lives in a particular place is called a(n). a) dominant b) inhabitant c) itinerant d) aunt 7. There are two officially minority languages in Northern Ireland: Irish and Ulster Scots. a) discovered b) recognised c) known d) presented 8. Irish used to lead a nomadic life. a) countries b) areas c) travellers d) names 9. The is a person that mends metal utensils. a) caravan b) census c) pavee d) tinker 10. The nglish language is commonly in Ireland. a) talked b) said c) told d) spoken 11. Many people have emigrated to Ireland work and better living conditions. a) according to b) in search of c) regardless of d) in case of 12. The war forced many people to the country. a) exceed b) appear c) lead d) leave UNIT 5 People of Ireland Page 17

18 TASK 5.12 Odd-man out Circle the word that is different from the others in each set. xplain why it is different. 1. resident dominant inhabitant citizen 2. vase pot pan oven 3. community inhabitant population family 4. Pavee Gypsy Pope Christianity 5. northern southern lantern western 6. island lake see ocean 7. town village ancestry city 8. divided split separated united 9. conquer invade defend assault 10. niece son grandson father 11. house caravan flat apartment 12. tinker capital boom famine UNIT 5 People of Ireland Page 18 TASK 5.12 Odd-man out Circle the word that is different from the others in each set. xplain why it is different. 1. resident dominant inhabitant citizen 2. vase pot pan oven 3. community inhabitant population family 4. Pavee Gypsy Pope Christianity 5. northern southern lantern western 6. island lake see ocean 7. town village ancestry city 8. divided split separated united 9. conquer invade defend assault 10. niece son grandson father 11. house caravan flat apartment 12. tinker capital boom famine UNIT 5 People of Ireland Page 18

19 Let s Visit Ireland. Teacher s Companion UNIT 6 The Symbols of Ireland UNIT 6 The Symbols of Ireland VOCABULARY LIST ancient /ˈeɪnʃənt/ starożytny anthem /ˈænθəm/ hymn (to) appear /əˈpɪə/ pojawiać się background /ˈbækɡraʊnd/ tło bad luck /bæd lʌk/ pech banshee /ˈbænʃiː/ banshee (w mitologii irlandzkiej zjawa zwiastująca śmierć) bard /bɑːd/ bard (celtycki poeta i pieśniarz) (to) celebrate /ˈseləbreɪt/ obchodzić (np. święto) Celt /selt/ Celt Christian teaching /ˈkrɪstʃən ˈtiːtʃɪŋ/ nauczanie chrześcijańskie (to) clasp /klɑːsp/ ściskać clover /ˈkləʊvə/ koniczyna coat of arms /kəʊt əv ɑːmz/ herb colonist /ˈkɒlənɪst/ kolonista, osiedleniec (the) Commonwealth Games /ˈkɒmənwelθ ɡeɪmz/ Igrzyska Wspólnoty Narodów concept /ˈkɒnsept/ pojęcie, koncepcja (to) consist of /kənˈsɪstəv/ składać się z creature /ˈkriːtʃə/ stworzenie crock /krɒk/ garniec cross /krɒs/ krzyż crown /kraʊn/ korona (to) deceive /dɪˈsiːv/ oszukać descendant /dɪˈsendənt/ potomek (to) disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ zniknąć eventually /ɪˈventʃuəli/ w końcu, ostatecznie fairy /ˈfeəri/ wróżka (to) form /fɔːm/ formować, tworzyć government /ˈɡʌvənmənt/ rząd harp /hɑːp/ harfa (the) Holy Spirit /ˈhəʊli ˈspɪrɪt/ Duch Święty (the) Holy Trinity /ˈhəʊli ˈtrɪnəti/ Trójca Święta jewellery /ˈdʒuːəlri/ biżuteria leaf /liːf/ liść leprechaun /ˈleprɪkɔːn/ skrzat, gnom mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/ figlarny mound /maʊnd/ kopiec national holiday /ˈnæʃənəl ˈhɒlədeɪ/ święto narodowe, święto państwowe origin /ˈɒrɪdʒɪn/ pochodzenie pagan sun worship /ˈpeɪɡən sʌn wɜːʃɪp/ pogański kult słońca patron saint /ˈpeɪtrən seɪnt/ patron (to) personify /pəˈsɒnɪfaɪ/ uosabiać plant /plɑːnt/ roślina popular /ˈpɒpjələ/ popularny (to) register /ˈredʒɪstə/ zarejestrować ring /rɪŋ/ pierścień separate /ˈsepərət/ oddzielony shamrock /ˈʃæmrɒk/ koniczyna biała shape /ʃeɪp/ kształt shoemaker /ˈʃuːmeɪkə/ szewc (to) signify /ˈsɪɡnɪfaɪ/ oznaczać soldier /ˈsəʊldʒə/ żołnierz state /steɪt/ państwo string /strɪŋ/ struna stripe /straɪp/ pasek (to) surround /səˈraʊnd/ otaczać (to) touch /tʌtʃ/ dotykać trademark /ˈtreɪdmɑːk/ znak towarowy treasure /ˈtreʒə/ skarb tricolour /ˈtrɪkələ/ flaga trójkolorowa truce /truːs/ rozejm (to) wear /weə/ nosić (to) worship /ˈwɜːʃɪp/ czcić apostle /əˈpɒsl/ apostoł (to) banish /ˈbænɪʃ/ wypędzić, wygnać (to) become /bɪˈkʌm/ stać się birth /bɜːθ/ narodziny bishop /ˈbɪʃəp/ biskup (to) be born /bɔːn/ urodzić się (to) chase /tʃeɪs/ gonić cleric /ˈklerɪk/ duchowny conversion /kənˈvɜːʒən/ nawrócenie (na chrześcijaństwo) (to) escape /ɪˈskeɪp/ uciec exact /ɪɡˈzækt/ dokładny (to) kidnap /ˈkɪdnæp/ porwać pirate /ˈpaɪrət/ pirat (to) play a vital part /pleɪ ə ˈvaɪtəl pɑːt/ odegrać ważną rolę (to) return /rɪˈtɜːn/ wracać Page 19

20 TASK 6.11 Supply the missing word. The number of dashes corresponds to the number of letters. 1. The Commonwealth m are an international amateur sports competition which involves athletes from the Commonwealth of Nations. 2. The ring in the Celtic cross is the symbol of old pagan sun r i _. 3. Peter claims that he had heard a b s _ crying before his grandmother passed away. 4. The green colour in the flag of the Republic of Ireland represents people of native Irish _ r _ n. 5. The leprechaun is claimed to be the most famous e u in the Irish folklore. 6. After a long-lasting battle, both sides of the conflict finally called a t. 7. Saint Patrick played a crucial part in the _ o _ r of northern and western Ireland. 8. Saint Patrick s Day is l t on March According to tradition, if you manage to find a four-leaf _ l e _, it brings you good luck. 10. The song Amhrán na bhfiann is the national _ n e _ of the Republic of Ireland. 11. Modern harps used by professional musicians have 46 or even 47 _ i s. 12. The harp and shamrock are registered by the Irish state as _ r _ m. UNIT 6 The Symbols of Ireland Page 20 TASK 6.11 Supply the missing word. The number of dashes corresponds to the number of letters. 1. The Commonwealth m are an international amateur sports competition which involves athletes from the Commonwealth of Nations. 2. The ring in the Celtic cross is the symbol of old pagan sun r i _. 3. Peter claims that he had heard a b s _ crying before his grandmother passed away. 4. The green colour in the flag of the Republic of Ireland represents people of native Irish _ r _ n. 5. The leprechaun is claimed to be the most famous e u in the Irish folklore. 6. After a long-lasting battle, both sides of the conflict finally called a t. 7. Saint Patrick played a crucial part in the _ o _ r of northern and western Ireland. 8. Saint Patrick s Day is l t on March According to tradition, if you manage to find a four-leaf _ l e _, it brings you good luck. 10. The song Amhrán na bhfiann is the national _ n e _ of the Republic of Ireland. 11. Modern harps used by professional musicians have 46 or even 47 _ i s. 12. The harp and shamrock are registered by the Irish state as _ r _ m. UNIT 6 The Symbols of Ireland Page 20

21 TASK 6.12 (This is an extension activity for Task 6.9.) The symbols of Ireland The words in italics are in the wrong sentences. Find the correct sentence for each one. Remove and add articles if necessary. 1. The Celtic cross resembles a little old man who likes getting into mischief. 2. The leprechaun is a pretty, young woman who personifies Ireland. 3. The banshee is a traditional Irish personal ornament worn as a symbol of love, friendship and faithfulness. 4. Hibernia is a wooden instrument used by old Irish bards. 5. The shamrock is a female spirit whose crying signals that a member of family is going to die. 6. The Claddagh ring is a creature living under mounds of earth and brings bad luck if touched. 7. The fairy is a three-leaved plant, one of the symbols of Ireland. 8. The harp consists of a cross surrounded by a ring. UNIT 6 The Symbols of Ireland Page 21 TASK 6.12 (This is an extension activity for Task 6.9.) The symbols of Ireland The words in italics are in the wrong sentences. Find the correct sentence for each one. Remove and add articles if necessary. 1. The Celtic cross resembles a little old man who likes getting into mischief. 2. The leprechaun is a pretty, young woman who personifies Ireland. 3. The banshee is a traditional Irish personal ornament worn as a symbol of love, friendship and faithfulness. 4. Hibernia is a wooden instrument used by old Irish bards. 5. The shamrock is a female spirit whose crying signals that a member of family is going to die. 6. The Claddagh ring is a creature living under mounds of earth and brings bad luck if touched. 7. The fairy is a three-leaved plant, one of the symbols of Ireland. 8. The harp consists of a cross surrounded by a ring. UNIT 6 The Symbols of Ireland Page 21

22 Let s Visit Ireland. Teacher s Companion UNIT 7 Dublin UNIT 7 Dublin VOCABULARY LIST archaeology /ˌɑːkiˈɒlədʒi/ archeologia artifact /ˈɑːtɪfækt/ wytwór ludzkiej działalności, dzieło rąk ludzkich attorney general /əˈtɜːni ˈdʒenərəl/ prokurator generalny average /ˈævərɪdʒ/ przeciętny, średni capital /ˈkæpɪtəl/ stolica cart /kɑːt/ wózek castle /ˈkɑːsl/ zamek cathedral /kəˈθiːdrəl/ katedra central /ˈsentrəl/ główny, centralny, środkowy century /ˈsentʃəri/ wiek, stulecie circular /ˈsɜːkjələ/ okrągły coast /kəʊst/ wybrzeże college /ˈkɒlɪdʒ/ uczelnia wyższa construction /kənˈstrʌkʃən/ budowa cool /kuːl/ chłodny corner /ˈkɔːnə/ róg (to) date (from) /deɪt/ pochodzić (z) defensive /dɪˈfensɪv/ obronny design /dɪˈzaɪn/ wzór, model (to) develop /dɪˈveləp/ rozwijać się dome /dəʊm/ kopuła eastern /ˈiːstən/ wschodni dwardian /edˈwɔːdiən/ edwardiański (z czasów panowania dwarda VII, ) (to) enclose /ɪnˈkləʊz/ otaczać, ogradzać (to) establish /ɪˈstæblɪʃ/ zakładać fermentation plant /ˌfɜːmenˈteɪʃən plɑːnt/ fermentownia former /ˈfɔːmə/ były, dawny (to) found /faʊnd/ zakładać (to) house /haʊs/ mieścić, gromadzić impressive /ɪmˈpresɪv/ imponujący (to) include /ɪnˈkluːd/ obejmować, zawierać inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/ mieszkaniec (to) integrate (with) /ˈɪntɪɡreɪt/ połączyć się (z) invasion /ɪnˈveɪʒən/ inwazja, najazd island /ˈaɪlənd/ wyspa (to) join /dʒɔɪn/ łączyć się z landmark /ˈlændmɑːk/ charakterystyczny obiekt local /ˈləʊkəl/ miejscowy (to) locate /ləʊˈkeɪt/ mieścić się gdzieś maritime /ˈmærɪtaɪm/ morski (to) meet /miːt/ spotykać się, zbierać się mild /maɪld/ łagodny, delikatny millennium /mɪˈleniəm/ tysiąclecie mouth (of a river) /maʊθ/ ujście (rzeki) Norman /ˈnɔːmən/ normański office /ˈɒfɪs/ biuro (to) order /ˈɔːdə/ rozkazać, polecić, kazać parliament /ˈpɑːləmənt/ parlament period /ˈpɪəriəd/ okres czasu population /ˌpɒpjəˈleɪʃən/ liczba mieszkańców, populacja quadrangle /ˈkwɒdˌræŋgəl/ czworokątny dziedziniec rapid /ˈræpɪd/ gwałtowny, błyskawiczny rebel /ˈrebəl/ rebeliant, buntownik residence /ˈrezɪdəns/ siedziba seat /siːt/ miejsce, rezydencja (to) settle /ˈsetl/ osiedlić się, zamieszkać source /sɔːs/ źródło square /skweə/ plac stagnation /stæɡˈneɪʃən/ zastój, stagnacja statue /ˈstætʃuː/ posąg (to) suppress /səˈpres/ poskramiać, wycofywać tower /taʊə/ wieża (to) trade /treɪd/ handlować (to) use synonymously /juːz sɪˈnɒnɪməsli/ używać wymiennie whole /həʊl/ cały, w całości (to) admit /ədˈmɪt/ przyjmować (to) allow /əˈlaʊ/ pozwalać, zezwalać na approximately /əˈprɒksɪmətli/ w przybliżeniu, około (to) arrange /əˈreɪndʒ/ układać (to) attend (a college) /əˈtend/ uczęszczać, chodzić (na uczelnię wyższą) award /əˈwɔːd/ nagroda bell tower /bel taʊə/ dzwonnica (to) contain /kənˈteɪn/ zawierać entrance /ˈentrəns/ wejście famous /ˈfeɪməs/ słynny Gospel /ˈɡɒspəl/ wangelia for ages przez wieki, stulecia graduate /ˈɡrædʒuət/ absolwent iconic /aɪˈkɒnɪk/ sławny, popularny (to) illuminate /ɪˈluːmɪneɪt/ wyjaśniać, rzucać światło na (to) illustrate /ˈɪləstreɪt/ pokazywać, ilustrować mainly /ˈmeɪnli/ głównie manuscript /ˈmænjəskrɪpt/ rękopis medieval /ˌmediˈiːvəl/ średniowieczny (the) Nobel Prize /ˌnəʊbelˈpraɪz/ Nagroda Nobla noted /ˈnəʊtɪd/ znany (to) occupy /ˈɒkjəpaɪ/ zajmować (to) rank /ræŋk/ zajmować pozycję, być sklasyfikowanym na (to) remain /rɪˈmeɪn/ przetrwać, zachować się, pozostawać Page 22

23 TASK 7.11 Supply the missing word. The number of dashes corresponds to the number of letters. The first letter is already given. 1. I am driving a Ford GT40, which was produced in It is probably the most i _ car in history. 2. The library is p _ which means that everyone can go there and borrow a book. 3. Three students were a at the end of the year for having the best grades in the class. 4. The church has a huge b _ which used to ring out twice a day in the past. 5. The school has a 500 students and 30 staff members. 6. He is the only one in his family to g _ from college. 7. His team was r _ number one during the season. 8. The family is considered to be the most basic social i. 9. The library holds a number of old and important i manuscripts. 10. Children under 8 years will be a _ without additional charge. 11. The m of the River Liffey is located on the eastern coast of the island. 12. Dublin Castle is one of the oldest l in the city. UNIT 7 Dublin Page 23 TASK 7.11 Supply the missing word. The number of dashes corresponds to the number of letters. The first letter is already given. 1. I am driving a Ford GT40, which was produced in It is probably the most i _ car in history. 2. The library is p _ which means that everyone can go there and borrow a book. 3. Three students were a at the end of the year for having the best grades in the class. 4. The church has a huge b _ which used to ring out twice a day in the past. 5. The school has a 500 students and 30 staff members. 6. He is the only one in his family to g _ from college. 7. His team was r _ number one during the season. 8. The family is considered to be the most basic social i. 9. The library holds a number of old and important i manuscripts. 10. Children under 8 years will be a _ without additional charge. 11. The m of the River Liffey is located on the eastern coast of the island. 12. Dublin Castle is one of the oldest l in the city. UNIT 7 Dublin Page 23

24 TASK 7.12 Odd-man out Circle the word that is different from the others in each set. xplain why it is different. 1. cathedral castle church pool 2. king rebel dome inhabitant 3. parliament school college university 4. millennium year century quadrangle 5. maritime former mild cool 6. gallery museum capital castle 7. painting manuscript book dictionary 8. famous iconic impressive rapid 9. seat coast residence office 10. modern old archaic medieval 11. landmark circular artifact statue 12. tower island square quadrangle UNIT 7 Dublin Page 24 TASK 7.12 Odd-man out Circle the word that is different from the others in each set. xplain why it is different. 1. cathedral castle church pool 2. king rebel dome inhabitant 3. parliament school college university 4. millennium year century quadrangle 5. maritime former mild cool 6. gallery museum capital castle 7. painting manuscript book dictionary 8. famous iconic impressive rapid 9. seat coast residence office 10. modern old archaic medieval 11. landmark circular artifact statue 12. tower island square quadrangle UNIT 7 Dublin Page 24

25 Let s Visit Ireland. Teacher s Companion UNIT 8 History of Ireland UNIT 8 History of Ireland VOCABULARY LIST (to) appear /əˈpɪə/ pojawiać się, ukazywać się (to) arrive /əˈraɪv/ przybywać ascendancy /əˈsendənsi/ dominacja (to) break out /breɪk aʊt/ wybuchnąć ceasefire /ˈsiːsfaɪə/ zawieszenie broni century /ˈsentʃəri/ wiek, stulecie coastal /ˈkəʊstəl/ nadmorski, przybrzeżny (to) colonise /ˈkɒlənaɪz/ kolonizować confiscation /ˌkɒnfɪˈskeɪʃən/ konfiskata crop /krɒp/ zbiór, plon crown /kraʊn/ korona (to) declare /dɪˈkleə/ ogłaszać (to) decrease /dɪˈkriːs/ zmniejszać się, spadać (to) demand /dɪˈmɑːnd/ żądać (to) diminish /dɪˈmɪnɪʃ/ zmniejszać (to) divide /dɪˈvaɪd/ dzielić, przedzielać (to) establish /ɪˈstæblɪʃ/ zakładać event /ɪˈvent/ wydarzenie (to) fail /feɪl/ ponieść porażkę failure /ˈfeɪljə/ niepowodzenie (to) forbid /fəˈbɪd/ zabraniać, zakazywać (to) found /faʊnd/ zakładać framework /ˈfreɪmwɜːk/ szkielet, struktura gradually /ˈɡrædʒuəli/ stopniowo (to) grant /ɡrɑːnt/ przyznawać, udzielać herdsman /ˈhɜːdzmən/ pasterz, pastuch hunter-gatherer /ˌhʌntəˈɡæðərə/ zbieracz-łowca independence /ˌɪndɪˈpendəns/ niepodległość (to) inhabit /ɪnˈhæbɪt/ zamieszkiwać invader /ɪnˈveɪdə/ najeźdźca (to) invite /ɪnˈvaɪt/ zapraszać land bridge /lænd brɪdʒ/ droga lądowa, pomost lądowy landed gentry /lændɪd ˈdʒentri/ szlachta ziemiańska (to) manage /ˈmænɪdʒ/ radzić sobie (to) mar /mɑː/ zepsuć, popsuć metalworking /ˈmetəlwɜːkɪŋ/ metaloplastyka missionary /ˈmɪʃənəri/ misjonarz monastery /ˈmɒnəstəri/ klasztor neutrality /njuːˈtræləti/ neutralność, bezstronność noble /ˈnəʊbl/ arystokrata oppression /əˈpreʃən/ ucisk (to) order /ˈɔːdə/ rozkazać overlord /ˈəʊvəlɔːd/ suweren, władca (to) own /əʊn/ posiadać period /ˈpɪəriəd/ okres czasu plantation /plænˈteɪʃən/ plantacja pope /pəʊp/ papież prosperity /prɒsˈperəti/ dobrobyt (to) reach /riːtʃ/ docierać do (to) rule /ruːl/ rządzić scholarship /ˈskɒləʃɪp/ nauka self-government /ˌselfˈɡʌvənmənt/ autonomia, samorządność settler /ˈsetlə/ osadnik (to) struggle /ˈstrʌɡl/ starać się, zmagać się tragedy /ˈtrædʒədi/ tragedia, nieszczęście unrest /ʌnˈrest/ niepokój, zamieszki until /ənˈtɪl/ aż do (to) add /æd/ dodawać bailey /ˈbeɪlɪ/ zewnętrzny mur obronny zamku basalt /ˈbæsɒlt/ bazalt basic /ˈbeɪsɪk/ podstawowy best-preserved /best prɪˈzɜːvd/ najlepiej zachowany, w najlepszym stanie castle /ˈkɑːsl/ zamek (to) choose /tʃuːz/ wybierać civilian control /sɪˈvɪliən kənˈtrəʊl/ kontrola cywilna construction /kənˈstrʌkʃən/ budowa, konstrukcja curtain (wall) /ˈkɜːtən/ mur obronny, kurtyna (to) enclose /ɪnˈkləʊz/ otaczać, ogradzać entrance /ˈentrəns/ wejście (to) expand /ɪkˈspænd/ rozwijać się, powiększać się gradually /ˈɡrædʒuəli/ stopniowo (to) guard /ɡɑːd/ strzec (to) hand (sb/sth) over /hænd ˈəʊvə/ przekazywać (kogoś/coś) keep /kiːp/ (główna) wieża (wewnątrz murów średniowiecznego zamku) knight /naɪt/ rycerz limestone /ˈlaɪmstəʊn/ wapień monument /ˈmɒnjəmənt/ zabytek Norman /ˈnɔːmən/ normański order /ˈɔːdə/ polecenie principal /ˈprɪnsəpəl/ główny probably /ˈprɒbəbli/ prawdopodobnie residence /ˈrezɪdəns/ rezydencja, siedziba sandstone /ˈsændstəʊn/ piaskowiec stronghold /ˈstrɒŋhəʊld/ twierdza, bastion Page 25

26 TASK 8.11 Choose the most suitable word in the sentences. 1. By 1990 the population of Ireland decreased/increased from 8 million to 4 million. 2. In 1921 the Anglo-Irish Treaty granted neutrality/independence to the Irish Free State. 3. The act of leaving one s country or area to go live in another is called immigration/emigration. 4. The college is divided/settled into several different areas of study. 5. In 430 AD, the first Christian missionary/knight was sent to Ireland. 6. The bailey is a defensive wall surrounding a church/castle. 7. The years after the war were a period of prosperity/unrest in Northern Ireland, mainly because of the terrorist attacks. 8. Carrickfergus Castle was declared a historic monument/residence in King Henry II of ngland declared himself gentry/overlord of Ireland. 10. The introduction of metalworking/framework around 2000 BC was one of the most important events in prehistoric times. 11. Monasteries became centres of oppression/scholarship as Ireland became Christian. 12. The Great Famine of 1845 was the time of the largest prosperity/tragedy in the history of Ireland. UNIT 8 History of Ireland Page 26 TASK 8.11 Choose the most suitable word in the sentences. 1. By 1990 the population of Ireland decreased/increased from 8 million to 4 million. 2. In 1921 the Anglo-Irish Treaty granted neutrality/independence to the Irish Free State. 3. The act of leaving one s country or area to go live in another is called immigration/emigration. 4. The college is divided/settled into several different areas of study. 5. In 430 AD, the first Christian missionary/knight was sent to Ireland. 6. The bailey is a defensive wall surrounding a church/castle. 7. The years after the war were a period of prosperity/unrest in Northern Ireland, mainly because of the terrorist attacks. 8. Carrickfergus Castle was declared a historic monument/residence in King Henry II of ngland declared himself gentry/overlord of Ireland. 10. The introduction of metalworking/framework around 2000 BC was one of the most important events in prehistoric times. 11. Monasteries became centres of oppression/scholarship as Ireland became Christian. 12. The Great Famine of 1845 was the time of the largest prosperity/tragedy in the history of Ireland. UNIT 8 History of Ireland Page 26

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Viv Lambert. Photocopy Masters. Strona Hello!: Reinforcement 2 Extension 3. 1 Unit 1: Reinforcement 4 Extension 5

Viv Lambert. Photocopy Masters. Strona Hello!: Reinforcement 2 Extension 3. 1 Unit 1: Reinforcement 4 Extension 5 Viv Lambert Super Photocopy Masters 1 Spis treści Strona Hello!: Reinforcement 2 Extension 3 1 Unit 1: Reinforcement 4 Extension 5 2 Unit 2: Reinforcement 6 Extension 7 3 Unit 3: Reinforcement 8 Extension

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2011 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2011 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2011 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition)

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) FotKart s.c Click here if your download doesn"t start automatically Leba, Rowy,

Bardziej szczegółowo

PLSH2 (JUN12PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours

PLSH2 (JUN12PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 2 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Level Examination

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

PSB dla masazystow. Praca Zbiorowa. Click here if your download doesn"t start automatically

PSB dla masazystow. Praca Zbiorowa. Click here if your download doesnt start automatically PSB dla masazystow Praca Zbiorowa Click here if your download doesn"t start automatically PSB dla masazystow Praca Zbiorowa PSB dla masazystow Praca Zbiorowa Podrecznik wydany w formie kieszonkowego przewodnika,

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF 144 Nowoczesny system mebli młodzieżowych jest nie tylko funkcjonalny, ale także dzięki wzornictwu niezwykły. Sprawdza się nawet w najmniejszych pomieszczeniach. Poszczególne bryły mebli mają kształty

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Temat: Halloween- doskonalenie umiejętności słuchania i czytania. Data: 30.10.2009 Czas :45 minut Prowadzący: Inga Dąbrowska Klasa:IV technikum hotelarskiego ( 4 godziny

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie Język angielski Gry i zabawy Podróże dalekie i bliskie Tytuł oryginału: 365 gier i zabaw dla całej rodziny. Język angielski Autorzy oryginału: Natalia Kertyczak, Ewa Mikołajska, Radosław Mikołajski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZADAŃ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MINI OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS 3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN ROK SZKOLNY 2015/2016

ZESTAW ZADAŃ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MINI OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS 3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESTAW ZADAŃ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MINI OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS 3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN ROK SZKOLNY 2015/2016 IMIĘ ETAP SZKOLNY NAZWISKO SZKOŁA PODSTAWOWA NR Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS POLISH BREAKTHROUGH LSPPOLB/0Y06

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS POLISH BREAKTHROUGH LSPPOLB/0Y06 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS POLISH BEAKTHOUGH LSPPOLB/0Y06 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Polish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja A0 1. Complete the sentences about the family tree. (Uzupełnij zdania na podstawie drzewa genealogicznego) John = Jessica Mike = Sue Paul Helen = Jack Tom David Angie Sam Tina Example: Helen is Jack s

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press )

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press ) TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.). 1984. Student writers at work. New York: St. Martin Press ) [dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź = 10 p.] 1. H rozwiązanie podane

Bardziej szczegółowo

Getting to know Scotland better

Getting to know Scotland better Getting to know Scotland better Have you ever wanted to visit Scotland? Do you know anything about this country? This is an evergreen land, covered with hills, lochs and valleys. It s in the north of the

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

sharpener Vocabulary consolidation EXTRA SUPPORT 1 Czy pamiętasz nazwy przyborów szkolnych? Wykonaj zadania a c.

sharpener Vocabulary consolidation EXTRA SUPPORT 1 Czy pamiętasz nazwy przyborów szkolnych? Wykonaj zadania a c. Vocabulary consolidation 1 Czy pamiętasz nazwy przyborów szkolnych? Wykonaj zadania a c. a) Połącz kreskami fragmenty wyrazów, aby powstały nazwy przyborów. Uwaga! Niektóre nazwy składają się z dwóch wyrazów.

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

Smash Mouth - I'm a Believer

Smash Mouth - I'm a Believer I m a Believer to piosenka dobrze wszystkim znana z filmu Shrek. Wersja którą znamy, pochodzi z 2001 roku i została nagrana przez zespół Smash Mouth, ale pierwotnie została nagrana przez amerykański zespół

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

31 maj 2016r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Idiomy i przysłowia angielskie

31 maj 2016r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Idiomy i przysłowia angielskie 31 maj 2016r. NEWS FROM IH KATOWICE In this Newsletter: English Vocabulary box: Idiomy i przysłowia angielskie Co się wydarzyło? Egzaminy semestralne Ankiety online Co mamy w planach? Parents Day Koniec

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK

INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK KrzyŜówka została tworzona w programie MsOffice. Polecam równieŝ program OpenOffice. W całym dokumencie obowiązuje standard: krzyŝówka wraz z pytaniami powinna (musi!!) mieścić

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 1. Kim są? Hello, my name is Constanze and I'm 18 years old. I'm from Magdeburg, which is located in the middle of Germany. As I grew up in a family full of musicians,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo