Uwagi do projektu Programu Strategicznego Marketing Terytorialny zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Podmiot zgłaszający uwagę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi do projektu Programu Strategicznego Marketing Terytorialny zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Podmiot zgłaszający uwagę"

Transkrypt

1 Uwagi do projektu Programu Strategicznego Marketing Terytorialny zgłoszone podczas konsultacji społecznych Lp Treść uwagi zgłoszonej podczas konsultacji założeń PS (3 lipca - 21 września 2012 r). 1 Program promocji turystycznej Małopolski, przygotowanie spójnej strategii dalszej promocji regionu i turystyki biznesowej, w tym religijnej i innych segmentów. (dot.: Wprowadzenie str. 6 Przypis Podpunkt dziewiąty Obecny zapis: Program promocji turystycznej Małopolski) Fakt opracowania w przyszłości spójnej strategii wynika z realizowanego obecnie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego projektu pt. Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych współfinansowanego przez UE w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata : Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej, którego celem jest wykreowanie wizerunku Małopolski jako rozpoznawalnej destynacji na międzynarodowym rynku przemysłu spotkań. 2 Proponujemy powołać się na obecnie funkcjonujące dokumenty planistyczne Miasta Krakowa np. Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata oraz Plan działań w zakresie marketingu turystyki biznesowej na lata Zarządzenie nr 1272/2011Prezydenta Miasta Krakowa z dnia i nr 712/2012 z dnia i na rzecz rozwoju w Krakowie turystyki religijnej do roku 2014 nr 2211/2011 z dnia (dot.: Wstępna diagnoza kluczowych uwarunkowań dla kreacji marki Małopolski, str. 9) Błędnie przytoczony dokument Strategia Promocji Krakowa, który nie istnieje. 3 Proponujemy krótką charakterystykę w zakresie turystyki biznesowej, jak również turystyki religijnej np. w zakresie turystyki biznesowej: Małopolska, w tym Kraków mają bardzo duży potencjał, aby stać się cenioną destynacją turystyki biznesowej. Małopolska jest regionem o największych zasobach Podmiot zgłaszający uwagę Stanowisko ZWM Postulat zawiera się w zapisach Programu Strategicznego Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego w działaniu Promocja markowych produktów turystycznych Małopolski na rynkach krajowych i zagranicznych. Dodatkowo, turystyce biznesowej i religijnej dedykowane są oddzielne przedsięwzięcia w Programie Strategicznym Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego tj. przedsięwzięcie Małopolska i Kraków Europejskie Centrum Turystyki Religijnej oraz Małopolska konferencje i kongresy. Rozwój oferty turystyki biznesowej. W diagnozie sytuacji marketingu terytorialnego Małopolski uwzględniono postulowane w treści uwagi dokumenty. Uwaga uwzględniona

2 bazy noclegowej w Polsce. Na terenie województwa znajdują się atrakcyjne miejsca, w których można organizować imprezy motywacyjne, i wydarzenia specjalne, adresowane do uczestników spotkań biznesowych. Dzięki stałemu poszerzaniu bazy obiektów konferencyjnych i hotelowych, a także lepszemu wykorzystaniu infrastruktury kulturalnej i sportowej, zwiększa się potencjał regionu w zakresie możliwości organizacji spotkań biznesowych. (dot.: Wstępna diagnoza kluczowych uwarunkowań dla kreacji marki Małopolski, str. 9) Fakt podkreślenia potencjału Małopolski dla turystyki biznesowej ma istotne znaczenie w kwestii kreowania założeń do programu strategicznego marki regionu. 4 Proponujemy wspomnieć o działaniach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakresie promocji przemysłu spotkań i turystyki religijnej. (dot.: Analiza działań promocyjnych samorządu Województwa Małopolskiego, str. 29) Działania w tym zakresie mają bardzo duży wpływ na kreowanie marki Małopolska. W bilansie strategicznym uwzględniony jest całokształt działań dot. promocji regionu w aspekcie gospodarczym, w tym w zakresie promocji przemysłu spotkań; natomiast turystyka religijna została uwzględniona w analizie wizerunku regionu. 5 Propozycja: Obecny wizerunek Małopolski z perspektywy organizatorów turystyki, w tym turystyki biznesowej. Zaznaczenie: X w kolumnie Słabe. (dot.: Analiza działań promocyjnych samorządu Województwa Małopolskiego Składowe potencjału, str. 30) Znaczna dominacja marki Krakowa w wizerunku Małopolski. Kierunek działań: opracować strategię i uporządkować organizacyjnie i strukturalnie działania w zakresie marketingu przemysłu spotkań i innych segmentów turystyki. 6 Propozycja: Coraz bardziej rozpoznawalna marka Krakowa w zakresie przemysłu spotkań. uwagi 5-9: Nie kwestionuje się obecnej pozycji Małopolski w przemyśle spotkań i potencjału regionu w rozwoju tej dziedziny, jak również jego znaczenia dla marki Małopolska. Jednak nadmierne akcentowanie tego sektora turystyki zaburzy proporcje różnych obszarów analizy potencjału marketingowego Małopolski. Więcej uwagi i propozycji poświęca się turystyce biznesowej w programie dedykowanym turystyce tj w PS "Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego".

3 (dot.: Analiza działań promocyjnych samorządu Województwa Małopolskiego Najważniejsze silne strony, str. 36) Fakt rozpoznawalności marki Krakowa w tym zakresie z pewnością może być silną stroną w obszarze marketingu regionu Propozycja: Niedostateczne wykorzystanie wizerunku Małopolski w zakresie promocji turystyki biznesowej w regionie. (dot.: Analiza działań promocyjnych samorządu Województwa Małopolskiego Najważniejsze słabe strony, str. 36) Oferta Małopolski jak destynacji dla przemysłu spotkań nie jest wystarczająco rozpoznawalna na arenie międzynarodowej. Prowadzone dotychczas kampanie promocyjne skupiają się przede wszystkim na walorach kulturowych i przyrodniczych, które choć mogą decydować o uatrakcyjnieniu oferty dla turystyki biznesowej nie są czynnikami decydującymi o organizacji spotkania na terenie Małopolski. Propozycja: Rozwijająca się infrastruktura kongresowo-konferencyjna w Krakowie. (dot.: Analiza działań promocyjnych samorządu Województwa Małopolskiego. Szanse, str. 39) Nowe Centrum Kongresowe oraz Hala Widowiskowo-Sportowa w sposób znaczący uatrakcyjniają ofertę regionu jako ważnego punktu na mapie europejskiego przemysłu spotkań. Propozycja: Brak rozpoznawalności marki Małopolska na rynku przemysłu spotkań wobec rosnącej konkurencji innych regionów. (dot.: Analiza działań promocyjnych samorządu Województwa Małopolskiego. Zagrożenia, str. 39) Marka Małopolski na arenie międzynarodowego przemysłu spotkań nie jest rozpoznawalna. Dalszy brak rozpoznawalności marki wobec konkurencji ze

4 strony innych regionów może stanowić zagrożenie w obszarze marketingu regionu. 10 Proponowany zapis (nowy tekst podkreślono): Na etapie opracowania niniejszego programu strategicznego Marketing terytorialny oznacza to konieczność inwentaryzacji produktu terytorialnego (w dziedzinach turystyki, w tym turystyki biznesowej jak również innych ważnych dziedzinach turystyki, przemysłów czasu wolnego, gospodarki) pod kątem ich potencjału marketingowego w zakresie ustanowienia filarów marki Małopolska, co będzie tworzywem dla dalszych prac analitycznych i projektowych w zakresie definiowania tożsamości marki województwa małopolskiego. Uwaga nieuwzględniona. Zapis mówiący o "dziedzinach turystyki" dotyczy wszystkich istotnych dla Małopolski sektorów turystyki, w tym także turystyki biznesowej (nie ma potrzeby szczególnego wyodrębniania akurat tego obszaru). (dot.: Analiza działań promocyjnych samorządu Województwa Małopolskiego. Akapit 4, str. 41) Produkt regionalny np. w zakresie turystyki biznesowej nie jest obecnie wystarczająco zinwentaryzowany. To samo dotyczy innych ważnych dziedzin turystyki. 11 Propozycja: Uporządkowania wymagają działania w zakresie marketingu terytorialnego dotyczącego turystyki biznesowej Strona 42 (dot. Analiza działań promocyjnych samorządu Województwa Małopolskiego, str. 42) Dotychczasowy brak realizacji kompleksowych działań promocyjnych w skali międzynarodowej sprawia, że nie wypracowano dotąd modelu współpracy, który łączyłby wysiłki partnerów publicznych z działalnością przedsiębiorców (planistów spotkań i firm obsługujących spotkania). Relacje te są kluczowe dla skutecznego modyfikowania i odpracowywania nowych produktów w zakresie przemysłu spotkań w przyszłości. Brak zatem wypracowanego schematu postępowania, który uwzględniałby wszystkie podmioty działające na rzecz wzrostu ilości spotkań biznesowych organizowanych na terenie Uwaga nieuwzględniona. PS MT proponuje cykl przedsięwzięć dokonujących daleko idącego merytorycznego i organizacyjnego uporządkowania działań marketingowych regionu, w tym dynamizacji mechanizmów partnerskiego tworzenia marki. Uwypuklanie wyłącznie turystyki biznesowej w tym kontekście nie jest zasadne.

5 Małopolski. 12 Uwzględnienie roli Lokalnych Grup Działania jako partnera (koordynatora) wdrażania przedsięwzięć (dot. Działania: 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 2.1.1, 2.2.1) LGD posiadają doświadczenie w zakresie budowania partnerstw lokalnych (NGO+JST+ przedsiębiorcy) a także dysponują szeroką siecią kontaktów wśród społeczności lokalnej (także wśród organizacji i instytucji). Ponadto LGD dysponują szczegółową wiedzą w zakresie problemów i możliwości rozwoju obszaru na którym funkcjonują. Mając na uwadze powyższe włączenie LGD w system wdrażania przedsięwzięć może przyczynić się do znacznego zwiększenia skuteczności interwencji w ramach wymienionych obszarów. 13 Propozycja nowego hasła: Małopolska. Cała Polska. lub Małopolska Cała Polska lub Cała Polska w jednym miejscu. Małopolska. (dot. Analiza działań promocyjnych samorządu Województwa Małopolskiego) Małopolska jest praktycznie przekrojem całej Polski. Są góry i akweny wodne, są lasy a nawet pustynia. Kopalnie, wielki przemysł. To tu turyści z całej Polski najchętniej przybywają. To tu Ślązak, Kaszub może spotkać swojego sąsiada. LGD Paweł Kram Uwaga zasadna. Autorzy programu rozważą rolę LGD jako "partnerów uczestniczących" w odpowiednich przedsięwzięciach. Uwaga nieuwzględniona. Propozycja hasła i idei przewodniej wynikają z przeświadczenia, że istotną wartością Małopolski jest obecne w tym regionie bogactwo różnorodności. Można mieć uzasadnione wątpliwości co do tego, czy wartość ta jest adekwatna, aby uczynić z niej ideę przewodnią marki Małopolska. Pozycjonowanie marki wymaga tego, aby cecha pozycjonująca była między innymi wyróżniająca i unikalna. Samo bogactwo różnorodności zdaje się być wartością generyczną, którą można przypisać większości województwom Polski. Istotniejsze, z marketingowego punktu widzenia, byłoby zatem wskazanie pewnych unikalnych cech regionu, tego, co jest wyróżniające w tym bogactwie różnorodności. Hasła i inne taktyczne i operacyjne narzędzia marketingowe będą pochodną tego opracowania strategicznego. 14 W odniesieniu do identyfikacji marki Małopolska należałoby zastanowić się nad możliwością utworzenia czegoś na wzór podmarki np. małopolskascience, małopolska-kultura, małopolska-turystyka - tak żeby występowało u odbiorców bliższe skojarzenie z tymi poszczególnymi obszarami, które zachęciłyby tym samym odbiorcę do odwiedzenia naszego regionu. Jednocześnie trzeba zadbać o to, aby w umyśle odbiorcy zbudować jeden spójny obraz małopolski, na który będzie składać się kilka zasadniczych Członek Zarządu J. Krupa Pogodzenie silnego, spójnego, atrakcyjnego i wyróżnialnego wizerunku regionu z promocją różnych obszarów funkcjonalnych marki (jej subproduktów: naukowego, kulturowego i in.) jest zawsze trudnym i długotrwałym procesem. Jednym z prawdopodobnych modeli tożsamości marki, który mógłby być z sukcesem zastosowany do projekcji i wdrażania marki Małopolska, jest model marki parasolowej, tj. opartej na wspólnym rdzeniu wartości i osobowości marki dedykowanej do wszystkich grup

6 filarów, haseł (maksymalnie trzech). 15 Definiując markę Małopolska, należy zadbać o to, aby kojarzyła się ona również z: innowacją, edukacją, rodziną i tradycją. 16 Należałoby zastanowić się nad właściwym hasłem dla Małopolski (np. na wzór województwa śląskiego: Śląsk pozytywna energia ) propozycje to np. Małopolska serce narodu, Małopolska skarbiec kultury itp. Radny F. Bachleda- Księdzularz Radny F. Bachleda- Księdzularz docelowych. Ten parasol (wspólna identyfikacja wizualna i werbalna dla różnych przedsięwzięć certyfikowanych marką Małopolska) będzie oparty na ściśle wyselekcjonowanych filarach marki, stanowiących najbardziej wyróżniające przewagi konkurencyjne, posiadające duży potencjał komunikowania wizerunku regionu. Te filary są natomiast powiązane z submarkami, czyli przedsięwzięciami, miejscami i osobami i in. bezpośrednio powiązanymi z obszarami przewag konkurencyjnych Małopolski. Jedną z takich submarek może być np. EUREKA Małopolskie Centrum Nauki, Eksperymentów i Zabawy, zasilające pozytywny wizerunek nie tylko filaru marki dotyczącego kapitału intelektualnego województwa, ale i samej marki Małopolska. Zgodnie z opracowaniem potencjalnych filarów marki Małopolska, opartych na analizie obecnych przewag konkurencyjnych regionu (w odniesieniu do wyników prac diagnostyczno-analitycznych przeprowadzonych na potrzeby poszczególnych programów strategicznych) oraz na analizie przedsięwzięć flagowych rekomendowanych do realizacji w ramach programów strategicznych, można wnioskować, iż wiodącą rolę w budowaniu wyróżników (tym samym filarów) marki powinny mieć atuty związane z: a) dziedzictwem i przemysłami czasu wolnego, b) kapitałem intelektualnym. Szczególnie ważne dla wzmocnienia marki Małopolska będą przedsięwzięcia flagowe programów: a) Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego b) Regionalna Strategia Innowacji Wynika z tego, że innowacje, kapitał ludzki, dziedzictwo kulturowe regionu (w tym tradycje regionalne) będą bardzo ważnymi obszarami aktywności marki, która z kolei będzie czerpać z submarek dotyczących kapitału intelektualnego, dziedzictwa i przemysłów czasu wolnego. Małopolska jest na takim etapie zaawansowania w procesie budowy marki regionu, iż w najbliższym czasie najpilniejszym zadaniem powinno być doprecyzowanie, dookreślenie tożsamości marki (jej wartości, osobowości, ze wskazaniem na grupy docelowe). Hasła i inne taktyczne i operacyjne narzędzia marketingowe będą pochodną tego opracowania strategicznego.

7 17 W części diagnostycznej brak ujęcia międzynarodowego. Nie określono pozycji konkurencyjnej Małopolski wśród zagranicznych regionów (twz. najbliższej konkurencji) na arenie międzynarodowej. Analiza ta ogranicza się do otoczenia konkurencyjnego w Polsce województw aktywnych w obszarze turystyki. Brak ujęcia międzynarodowego widoczny jest również w analizowanych narzędziach. Ocenie poddano kampanie bilbordowe w większości prowadzone w Polsce. Nie uwzględniono innych narzędzi promocji zagranicznej jak choćby wizyty studyjne dla dziennikarzy, udział w zagranicznych targach turystycznych. Sugerowana strategia wyróżnienia Małopolski bez analizy otoczenia najbliższej konkurencji za granicą (jakie regiony z nami konkurują, na jakich obszarach i segmentach, jak się plasuje Małopolska na tle najbliższej konkurencji, co może stanowić jej PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ nad nimi, itp.) jest niekompletna. Brakuje punktu wyjścia w formie dogłębnej diagnozy pozycji Małopolski na tle konkurencji. Owszem, w dokumencie podkreśla się wielokrotnie konieczność promocji na rynkach zagranicznych ale bez dogłębnej analizy otoczenia międzynarodowego konkluzje mogą być mylne. W takiej sytuacji trudniej jest odpowiadać na pytanie jak mamy współzawodniczyć z konkurencją na rynkach zagranicznych bowiem nie wiemy nawet kto nią jest. Ujęcie pozycji Małopolski na tle międzynarodowym jest o tyle konieczne, iż sami autorzy zauważają, że co 3-ci turysta zagraniczny przebywający w Polsce odwiedza właśnie Małopolske, (str. 27). Być może brak ujęcia międzynarodowego w analizie otoczenia konkurencyjnego Małopolski wynika z błędnego założenia, że automatycznie silna pozycja w kraju, przełoży się na pozycję (Małopolski) za granicą, (str. 44). Założenie to podważa celowość dotychczasowych działań regionu oraz POT na arenie międzynarodowej. Ponadto autorzy odwołują się do badań firmy PricewaterhouseCoopers (PwC) z 2001, kiedy to dopiero nowopowstałe Województwo Małopolskie rozpoczynało działania promocyjne. Radny L. Zegzda Analiza działań marketingowych konkurentów (z uwagi na charakter i zakres prac nad założeniami do programu została zrealizowana w ograniczonym, celowo dobranym zakresie. Dotyczyła ona kampanii promocyjnych Małopolski oraz wszystkich pozostałych województw Polski, które miały zasięg co najmniej krajowy i zostały zrealizowane w okresie , z użyciem różnorodnych środków przekazu (nie tylko outdoor, ale także TV, radio, Internet, prasa). Były to kampanie o silnym wymiarze wizerunkowym, a zatem w większości o kontekście turystycznym (odwołujące się do produktów turystycznych lub budujące wizerunek w oparciu o symbolikę związaną z walorami naturalnymi i kulturowymi). Jednak turystyczny wymiar kampanii promocyjnych nie był kluczem doboru analizowanych przedsięwzięć promocyjnych, co widać na przykładzie kampanii np. lubelskiego i opolskiego (których motywy są pozaturystyczne). Marketing terytorialny definiuje klarowną ścieżkę dalszego postępowania dla budowy silnej pozycji marki Małopolska (obejmującą szereg badań i analiz oraz projektów kreatywnych), służącą dojściu do syntezy tożsamości marki Małopolska elementem tego procesu będzie wyznaczenie grup docelowych oraz rozbudowana analiza konkurencyjna Małopolski. W treści programu nie ma sformułowania mówiącego o automatyzmie w przekładaniu się silnej pozycji marki w kraju na jej silną pozycję za granicą. Takie stwierdzenie byłoby nieprawdziwe. Budowanie marki powinno następować od regionu (działania do wewnątrz), przez Polskę, aż po rynki zagraniczne. Im szerszy zakres oddziaływania marki, w tym większym stopniu trzeba kreatywnie korzystać z silnego i pozytywnego wizerunku Krakowa, obudowując go atrakcyjnymi skojarzeniami z województwem jako takim (bo w Polsce płd. Małopolska jest dobrze znana, ale już w Europie zach. bardziej znany jest sam Kraków). Punktem wyjścia ma być silna pozycja regionu w kraju (pod kątem jak jest to wskazane świadomości i popularności turystycznej). Badanie firmy PwC jest aktualne i zawiera aktualne wnioski, powstało w 2011, a nie w 2001 roku. W tekście pojawił się błąd pisarski w dacie, został już poprawiony.

8 18 Przy wdrażaniu działań budowania marki Małopolski sugerowane jest wyłonienie partnerów / wykonawców w drodze zamówień publicznych. Istnieje ryzyko, że ten sposób selekcji wykonawcy sprawi, iż cały szereg spójnych działań będzie wykonywane ad-hoc, przez różnych wykonawców, kosztem jakości, spójności i stabilności działań oraz jak to w praktyce często bywa po najniższej cenie. Sugeruje się wyłonienie partnera i nawiązanie TRWAŁEJ FORMY WSPÓŁPRACY z instytucją lub organizacją pozarządową mającą doświadczenie w tym obszarze. Pozwoli to zachować spójność, stabilność i właściwe ukierunkowanie przy zachowaniu oczekiwanego poziomu jakości. Radny L. Zegzda Poszczególne przedsięwzięcia i działania zaproponowane w programie rozłożone są na kilka lat, ponadto mają one zróżnicowany charakter, wymagający różnych kompetencji. W praktyce trudno jest sobie wyobrazić, aby tak z merytorycznego, jak i z prawnego punktu widzenia (m.in. prawo zamówień publicznych) możliwe było powierzenie wszystkich prac jednemu wykonawcy. Natomiast trwała forma współpracy z wiarygodnym i doświadczonym partnerem przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć i zadań jest rozwiązaniem zalecanym konsultacje, doradztwo i ekspertyzy takiej organizacji mogłoby być pomocne we właściwym realizowaniu tych przedsięwzięć, także co do odpowiednich trybów zamówień publicznych, konstrukcji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nadzoru nad realizacją zamówień i in. Taki dwustronny nadzór merytoryczny (ze strony urzędu oraz partnerskiej instytucji zewnętrznej) byłby rękojmią wysokiej jakości pracy, stabilności i koordynacji poszczególnych prac nawet jeżeli realizowanych przez różnych partnerów zewnętrznych. Z myślą o takim rozwiązaniu w budżecie wielu proponowanych przedsięwzięć wskazano środki na opiekę ekspercką nad ich realizacją (doradztwo, analizy i in.). 19 W dokumencie autor zauważa, że symbolem wizualnym Małopolski są, obok logo Województwa, korale. Konieczne jest uporządkowanie funkcjonowania tych symboli w promocji turystycznej koral powinien uzyskać oficjalny status regionalnego symbolu. Radny L. Zegzda Uporządkowanie relacji między elementami graficznymi obecnie kojarzonymi z Małopolską: logo, symbol korali wykorzystywany w kampaniach promocyjnych ( ) wchodzi w zakres przedsięwzięcia Identyfikacja marki Małopolska. Kompletny i spójny, szeroko zakrojony, a także konsekwentnie wdrażany system identyfikacji wizualnej i werbalnej ma być jednym z podstawowych narzędzi koordynacji marketingu regionalnego prowadzonego przez Samorząd Województwa. Rekomendacje co do uczynienia z korala oficjalnego regionalnego symbolu na użytek promocji turystycznej powinny zapaść dopiero po analizie zgodności postrzegania różnych symboli Małopolski z aspiracyjną tożsamością marki Małopolska (określonej wskutek realizacji przedsięwzięcia Małopolska mocną marką regionalną ). Badania przeprowadzone jako element przedsięwzięcia dadzą odpowiedź na pytania o skojarzenia z różnymi symbolami Małopolski oraz ich potencjał do promowania marki regionu.

9 20 Działanie w ramach marketingu terytorialnego jest potraktowane zbyt szeroko. Sformułowania są bardzo ogólne. Lp Treść uwagi zgłoszonej podczas konsultacji projektu PS (4 kwietnia 10 maja 2013 r.) Radny L. Zegzda Podmiot zgłaszający uwagę Z powyższej uwagi nie wynika, jaki powinien być optymalny zakres programu Marketing terytorialny (jego szerokość i stopień ogólności). Zakres programu został dobrze dostosowany do jego charakteru, jako programu w ramach obszaru zarządzanie rozwojem województwa. Program ten ma z uwagi na swoje umiejscowienia w ramach zadania zarządzania rozwojem regionu bardzo specyficzną rolę, istotnie różną od tej, jaką mają inne programy. Obrazowo można tą rolę nazwać horyzontalną, gdyż program jest w pewnym sensie łącznikiem innych programów, umożliwiającym wzrost skuteczności i efektywności marketingu terytorialnego Małopolski. Jak napisano w założeniach do programu: Kluczowym założeniem programu jest, aby zbudowana na jednolitej marce promocja województwa na arenie krajowej i międzynarodowej integrowała i nadawała wspólne ramy dla promocji prowadzonej w ramach poszczególnych regionalnych polityk sektorowych. ( ) Potraktowanie marketingu terytorialnego jako programu nie tylko merytorycznych działań budujących markę Małopolska, ale także programu służącemu wzrostowi kompetencji partnerskiego zarządzania tą marką, stwarza szanse na uzyskanie wieloźródłowego finansowania zaplanowanych działań. Stanowisko ZWM 1 Kontynuacja i rozwój dotychczasowych przedsięwzięć, istotnych dla kreacji marki Małopolska z punktu widzenia generowanych mechanizmów partnerskich i promocyjnych: - Małopolska. I wszystko gra - Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa - Małopolski Smak - Udział Małopolski w Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju - Święto Kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej - Święto Kwitnącej Jabłoni w Łącku (Rozdział V/ strona 81) Tradycje sadownicze w regionie sądeckim (w szczególności w gminach Łososina Dolna i Łącko ) powiązane z corocznymi obchodami święta sadowników na stałe wpisały się w kalendarze imprez promujących nie tylko Gmina Łososina Dolna Bardzo cenne jest, iż przedstawiciele gmin i powiatów małopolskich dostrzegają na swoich terenach szereg wydarzeń i produktów regionalnych, które mają już swoją markę i z których Małopolska może być znana. Powstającą (a przewidziana do wdrożenia w ramach PS MT) tożsamość marki Małopolska pozwoli zidentyfikować te wydarzenia, miejsca, produkty i in. atrakcje o wymiarze promocyjnym, które nie tylko doskonale promują obszary lokalne, ale są też "nośnikami małopolskości" i jako takie mają potencjał budowania marki Małopolska (z korzyścią dla całej Małopolski - w tym utrwalania jej pozytywnego wizerunku - jak i poszczególnych obszarów lokalnych). Po doprecyzowaniu tożsamości marki będzie można określić program promocji regionu, a także ukierunkować odpowiednio takie programy promocyjne jak "Małopolska - Nasz Region, Nasza Szansa" i "Małopolski Smak", aby w jak największym stopniu umożliwiały one

10 sadownictwo w regionie ale i całą Małopolskę, co powoduje, iż te imprezy także powinny uzyskać wsparcie w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. 2 Kontynuacja i rozwój dotychczasowych przedsięwzięć, istotnych dla kreacji marki Małopolska z punktu widzenia generowanych mechanizmów partnerskich i promocyjnych: - Małopolska. I wszystko gra - Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa - Małopolski Smak - Udział Małopolski w Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju - Święto Kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej - Święto Kwitnącej Jabłoni w Łącku - Święto owocobrania w Łącku (Rozdział V/ strona 81) Na kreowanie marki Małopolska z pewnością duży wpływ ma znany w całym kraju produkt lokalny jakim jest Łącka Śliwowica czy Jabłko Łąckie. Ponadto tradycje sadownicze w subregionie sądeckim (w szczególności w gminach Łącko i Łososina Dolna) powiązane z corocznymi obchodami święta sadowników na stałe wpisały się w kalendarze imprez promujących nie tylko sadownictwo w regionie ale i całą Małopolskę, co powoduje, iż te imprezy także powinny uzyskać wsparcie w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. 3 Rozważyć uwzględnienie zagrożeń związanych z niekorzystnym prawem (Tabela Analiza SWOT, Zagrożenia s. 36) W zagrożeniach nie ujęto tych, które mogą wynikać z uwarunkowań prawnych np. : deregulacja zawodów (np.: przewodnicy), nieprecyzyjne prawo co do produktów lokalnych, zwłaszcza trunków (wina, miody, nalewki; lokalni wytwórcy albo działają w szarej strefie albo rezygnują; nie dba się o Powiat Nowosądecki Gmina Miasta Tarnowa wspieranie inicjatyw promocyjnych o strategicznym znaczeniu dla Małopolski. Są one bowiem traktowane jako nie tylko przedsięwzięcia promocyjne, ale również mechanizmy partnerskie i promocyjne. Oczekiwana będzie zatem aktywność JST w zakresie zgłaszania propozycji działań do realizacji w ramach tych mechanizmów, które będą miały zarówno znaczenie promocyjne dla obszarów lokalnych, jak i dla marki Małopolska. jw. Uwaga nieuwzględniona. Przytoczone zagrożenia związane z niekorzystnym prawem nie dotyczą bezpośrednio kwestii związanych z budową marki. Wymienione zagrożenia prawne jedynie pośrednio wpływają na markę Małopolska, a ponadto nie są one specyficzne dla sytuacji regionu małopolskiego (w równym stopniu dotykają inne regiony budujące swoje marki). Przez to ich znaczenie dla oceny szans i zagrożeń realizacji strategii marki jest niewielkie.

11 producenta tak jak we Francji, Włoszech). Rozszerzyć listę SYMBOLE, IKONY, AMBASADORZY o Muzeum Diecezjalne w Tarnowie oraz Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, (Subobszar Dziedzictwo kulturowe zabytki i muzea, dziedzictwo kulinarne, kolumna SYMBOLE, IKONY, AMBASADORZY s. 47) Obydwa wymienione tarnowskie muzea są perełkami na skalę światową Postulaty dotyczące uszczegółowienia i rozwinięcia proponowane w części SYMBOLE, IKONY, AMBASADORZY zostały uwzględnione. Lista określona w rozdziale Projekcje dotyczące potencjalnych filarów marki Małopolska nie jest zamknięta i są to ikoniczne przykłady, o bardzo dużej sile oddziaływania symbolicznego, a nie lista wszystkich atrakcji, czy atutów (nie wyklucza też innych atrakcji z możliwości promocji). Rozszerzyć listę SYMBOLE, IKONY, AMBASADORZY o Tarnów - Perła renesansu (Subobszar Architektura, estetyzacja przestrzeni, dizajn, kolumna SYMBOLE, IKONY, AMBASADORZY s. 48) Tarnowska starówka jest jednym z najpiękniejszych przykładów renesansowego układu architektonicznego polskich miast. Rozszerzyć listę SYMBOLE, IKONY, AMBASADORZY o postać ks. prof. Michała Hellera oraz wybitnych reprezentantów innych dziedzin nauki (Subobszar Potencjał naukowy - badawczy, infrastrukturalny i kadrowy, kolumna SYMBOLE, IKONY, AMBASADORZY s. 49) Ks. prof. Michał Heller to wybitny kosmolog, filozof i teolog. W 2008 r. jako pierwszy Polak został laureatem Nagrody Templetona, przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią. Honorowy obywatel miasta Tarnowa, a także uhonorowany tytułem Małopolanina Roku W Przedsięwzięciu Kongres Marki Małopolska na stronie 71 w konkursie na najlepsze działania promocyjne małopolskich JST sugerowalibyśmy aby w konkursie mogły brać udział organizacje pozarządowe, które promują konkretne JST i zgłaszającymi mogły być NGO a nie tylko jednostki samorządu terytorialnego. (Przedsięwzięcie Kongres Marki Małopolska na stronie 71) Gorczańska Organizacja Turystyczna Celem konkursu będzie identyfikacja i nagradzanie najlepszych wzorców w zakresie marketingu terytorialnego. Na etapie projektowania założeń konkursu zostanie doprecyzowany zakres podmiotów uprawnionych do zgłaszania się do konkursu. Zapis o JST dotyczył tego, że do konkursu będzie można zgłaszać projekty promocyjne realizowane w gminach, choć niekoniecznie przez urzędy gmin. Rozważa się możliwość dopuszczenia innych podmiotów, takich jak NGOs, czy izby gospodarcze (samorząd gospodarczy). Istotny będzie natomiast zasięg tych wydarzeń i ich realne oddziaływanie na markę całego regionu.

12 Warto wpisać utworzenie Forum Małopolskich Lokalnych Organizacji Turystycznych dedykowanego gremium poświęconego marketingowi terytorialnemu na poziomie lokalnym, forum pełniłoby również funkcje edukacyjne z zakresu marketingu terytorialnego dla branży LOT, platformę wymiany doświadczeń, koordynatorem Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego lub Małopolska Organizacja Turystyczna. (Przedsięwzięcie Kongres Marki Małopolska na stronie 71) Uwzględnienie roli Lokalnych Organizacji Turystycznych jako partnera (koordynatora) wdrażania przedsięwzięć, ponieważ LOTy posiadają doświadczenie w zakresie budowania partnerstw lokalnych, a także dysponują szeroką siecią kontaktów wśród społeczności lokalnej (także wśród organizacji i instytucji). Ponadto LOTy dysponują wiedzą w zakresie problemów i możliwości rozwoju obszaru na którym funkcjonują. Wykorzystanie Lokalnych Organizacji Turystycznych do zastosowania regrantingu, czyli zbliżonej formy funkcjonowania do LGD. LOT staje się operatorem części środków przekazywanych przez Urząd Marszałkowski i organizuje dedykowane dla branży turystycznej konkursy z naborami na projekty, warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia przy planowaniu takiej formuły z projektu Działaj Lokalnie organizowanego przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności więcej o formule Rozwiązanie to ma kilka pozytywnych aspektów, po pierwsze wzmacnia się instytucjonalnie LOTy działające w Małopolsce, po drugie dociera się na poziomie lokalnym precyzyjnie do branży turystycznej i sektora NGO, realnie wpływa się na branże turystyczną Małopolski. Opcją dla regrantingu, nad którą warto się zastanowić to stworzenie dedykowanego programu dla Lokalnych Organizacji Turystycznych, na podobnych zasadach jak w otwartym konkursie ofert Małopolska Gościnna, natomiast ten projekt byłby dedykowany wyłącznie LOTom. Warto też zastanowić się nad wprowadzeniem systemu premiowego za aktywność Lokalnych Organizacji Turystycznych przy planowanych działaniach (ilość realizowanych projektów, liczba pozyskanych środków, liczba konkursów w których biorą udział, otrzymanych nagród) i ich premiowanie. Ze 125 zarejestrowanych w 2011 r. LOTów w Polsce aktywnie działa zaledwie połowa, a wiele z nich nie ma dokumentów programowych. Zaledwie 48% organizacji współpracuje z Polską Organizacja Turystyczną i 42% z innymi LOTami. To bardzo mało. Warto wzorem LGD wprowadzić system tworzenia dokumentów strategicznych / programowych. Wszystkie LGD posiadają Lokalne Strategie Uwaga nieuwzględniona. Z uwagi na specyfikę działalności LOT-ów (organizacje mające na celu rozwój i promocję oferty turystycznej) są one naturalnym partnerem do wdrażania przedsięwzięć PS Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego co zostało potwierdzone w zapisach tego dokumentu w punktach dotyczących partnerstwa. Zasady partycypacji we wdrażaniu marki Małopolska określać będzie system zarządzania marką. Doświadczenia LOTów i LGD są w tym zakresie cenne i będą wykorzystywane w procesie zarządzania marką Małopolska. Działania urzędu marszałkowskiego, a także działania Klubu Marki Małopolska nie będą szły w poprzek wypracowanych mechanizmów współpracy i finansowania projektów promocyjnych. Nie mają one także na celu zastępowania dobrze działających układów i sieci partnerskich w turystyce, która z resztą będzie mogła korzystać ze wsparcia w ramach PS Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego. Program Strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego przewiduje realizację przedsięwzięcia Promocja markowych produktów turystycznych Małopolski na rynkach krajowym i zagranicznych (3.3.2.) w ramach którego wspierana będzie integracja środowisk turystycznych; stworzenie forum środowisk turystycznych oraz promocja dobrych praktyk w turystyce.

13 Rozwoju. Dlaczego nie pomóc Lokalnym Organizacjom Turystycznym w opracowaniu dokumentów o charakterze lokalnym a zgodnym z dokumentami programowymi Województwa Małopolskiego. Takie dokumenty (Lokalne Strategie Rozwoju Turystyki, Kreowania Produktów Turystycznych, Strategie Lokalnej Komunikacji Marketingowej wszystko do ustalenia) powinien mieć każdy LOT. Rola Urzędu Marszałkowskiego sprowadzałaby się do pomocy w formie zabezpieczenia środków na opracowanie takich strategii oraz pomocy merytorycznej forma współpracy do ustalenia. (Działania: 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 2.1.1, 2.2.1) 5 Doprecyzowanie zakresu rzeczowego umożliwiające realizację działań koncepcyjnych, polegających na opracowaniu dokumentu pt. Strategia rozwoju usług lotniczych w Kraków Airport. (Rozdział V Priorytety, działania i przedsięwzięcia / str. 78 / Przedsięwzięcie Kampania promocyjna wizerunkowa zagraniczna / Część projektowa / Zakres rzeczowy) Rozwój siatki połączeń Kraków Airport to zwiększenie dostępności regionu dla odwiedzających z zagranicy, a co za tym idzie rozwój sektora turystycznego w Małopolsce oraz promocja marki Małopolska na większej ilości rynków zagranicznych. Uwzględnienie szacunkowej kwoty niezbędnej na realizację ww. opracowania: zł (Rozdział V Priorytety, działania i przedsięwzięcia / str. 79 / Przedsięwzięcie Kampania promocyjna wizerunkowa zagraniczna / Część finansowa / Opis sposobu szacowania wartości całkowitej) j.w. 6 W subobszarze Dziedzictwo kulturowe nie uwzględniono królewskiego miasta Biecz, Bobowej jako ważnego ośrodka chasydyzmu, cmentarzy wojennych z I wojny światowej związanych z Bitwą Gorlicką, zabrakło też postaci Ignacego Łukasiewicza, Wacława Potockiego, Marcina Kromera, Aleksandra hr. Skrzyńskiego, Władysława Długosza. W tej samej tabelce, w sugerowanym subobszarze, Krajobraz i natura nie ujęto Beskidu Niskiego. W sugerowanym subobszarze Turystyka i baza nie ujęto Wysowej Zdroju i Wapiennego oraz jedynego na terenie Małopolski, liczącego 80 km szlaku Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. Powiat Gorlicki Uwaga nieuwzględniona. Z punktu widzenia budowy marki Małopolska finansowanie przez województwo działań koncepcyjnych, polegających na opracowaniu dokumentu pt. Strategia rozwoju usług lotniczych w Kraków Airport nie znajduje uzasadnienia. PS MT nie jest mechanizmem finansowania działań rozwojowych związanych z lepszym funkcjonowaniem infrastruktury regionalnej, choć docenia się wagę tej infrastruktury dla dostępności komunikacyjnej regionu. jw. Postulaty dotyczące uszczegółowienia i rozwinięcia proponowane w części SYMBOLE, IKONY, AMBASADORZY zostały uwzględnione. Lista określona w rozdziale Projekcje dotyczące potencjalnych filarów marki Małopolska nie jest zamknięta i są to ikoniczne przykłady, o bardzo dużej sile oddziaływania symbolicznego, a nie lista wszystkich atrakcji, czy atutów (nie wyklucza też innych atrakcji z możliwości promocji).

14 narciarstwa biegowego, Śnieżne trasy przez lasy w Krzywej. ( Analiza strategiczna, podrozdział: Projekcje dotyczące potencjalnych filarów marki Małopolska, Tablea 3.5.) Istnieje pewna sprzeczność pomiędzy, wynikającą z analizy SWOT, koniecznością ograniczenia dominacji Krakowa w wizerunki Małopolski, a upośledzeniem roli regionów /w tym przypadku powiatu gorlickiego/, widocznym w świetle zawartości rozdziału Analiza strategiczna. Tym bardziej, że wśród najważniejszych silnych stron analizy SWOT autorzy strategii umieścili zapis - Różnorodna oferta turystyczna, w tym zarówno o potencjale krajowym, jak i międzynarodowym (turystyka aktywna na terenach wiejskich, pielgrzymkowa, uzdrowiskowa). W tej sytuacji trudno będzie, w stopniu zadowalającym, zrealizować Priorytet 2 - Silna marka rozpoznawalna na rynkach krajowym i zagranicznym programu strategicznego, ponieważ wyeliminowanie wielu elementów wiążących się z regionami z subobszaru Dziedzictwo kulturowe ograniczy znacznie dotarcie do pożądanych grup docelowych. 7 Tabela. Transport i komunikacja dodanie zapisów: Budowa S-7 Lubień Rabka Budowa DK 47 Rdzawka Nowy Targ (Rozdział III Analiza strategiczna, 3.2. Analiza potencjalnych filarów marki Małopolska. Tabela 3.4. Potencjalne filary marki Małopolska w kontekście przedsięwzięć flagowych programów strategicznych str ). Założeniem programu jest budowa marki Małopolska w oparciu o przeprowadzoną analizę przewag konkurencyjnych. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych dróg w Małopolsce jest popularna Zakopianka. Utrudnienia w ruchu podczas sezonu letniego i zimowego, a także wypoczynku weekendowego bardzo negatywnie wpływają na wizerunek Małopolski. Inwestycje w infrastrukturę drogową na terenach, które są najbardziej znane w województwie ze swych atrakcji turystycznych powinno zostać uznane za jeden z głównych filarów marki Małopolska. Starostwo Powiatowe Nowy Targ Dla kwestii związanych z infrastrukturą drogową dedykowany jest odrębny program strategiczny Transport i Komunikacja. (Rozdział 5. Priorytety, działania, przedsięwzięcia Priorytet 1 Rozwój marki Małopolska, Działanie 1.1 Budowa tożsamości marki Małopolska zgodnie ze wskazanymi kierunkami i metodami jej promocji, Postulat zawiera się w zapisach przedsięwzięcia w którym wskazano opracowanie architektury marki z uwzględnieniem zależności z markami

15 Przedsięwzięcie Małopolska mocna marką regionalną str. 60) Założeniem programu jest budowa marki Małopolska w oparciu o przeprowadzoną analizę przewag konkurencyjnych. Pragniemy zauważyć, iż zróżnicowanie województwa oraz jego bardzo różnorodna kultura nie pozwala na jednoznaczną unifikację marki. Powinna być ona budowana w oparciu o filary już istniejące skumulowane i w miarę zunifikowane na poziomach subregionalnych. W przypadku, gdy w promowaniu województwa z uwagi na jego rozległy obszar, budowa marki będzie opierała się na tzw. silnych punktach marketingowych (Kraków, Zakopane, Wieliczka) doprowadzi to do zaburzenia zrównoważonego rozwoju turystyki w województwie. Ww. miejscowości posiadają już bardzo ugruntowaną pozycję marketingową, więc aby skutecznie wzmocnić ich przewagi konkurencyjne wymagana jest dywersyfikacja działań marketingowych tak aby wzmocnić regiony o bardzo dużym potencjale turystycznym które nie są do tej pory odpowiednio wypromowane. Pozwoli to z punktu widzenia turysty dostrzec większą różnorodność i bogactwo województwa oraz na zrównoważone kierowanie popytem na atrakcje turystyczne. Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż w ramach Programu Strategicznego Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego w Działaniu 1.4 wprost odniesiono się do wykreowania markowego produktu turystycznego Brama Beskidu Sądeckiego. Ponadto w projektach potencjalnie planowanych do realizacji w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju Subregionu Tarnowskiego zaplanowano realizację zadania pn. Klaster wodny marka turystyczna subregionu tarnowskiego, program rozwoju rekreacji wodnej obejmujący 31 akwenów na terenie Subregionu Tarnowskiego. Pozwala to zatem jednoznacznie stwierdzić, iż w zaproponowanych działaniach dotyczących budowy marki Małopolska została zapomniana marka szeroko rozumianego Podhala Subregionu Podhalańskiego. Wnioskujemy o skorygowanie tego braku w odniesieniu do celów Programu Operacyjnego Marketing Terytorialny jak również celów innych programów strategicznych. Dziedzictwo kulturowe i tradycja Podhala stanowią jeden z głównych filarów, na którym można budować markę Małopolski. współpracującymi z marką Małopolska (gminy, miasta, powiaty ). 8 Prosimy o uwzględnienie w nim rolę Lokalnych Grup Działania jako partnera (koordynatora) wdrażania przedsięwzięć. Podczas konsultacji LGD zgłosiły uwagę, aby Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Białą Przemszą Zgodnie z Systemem Zarządzania Marką zakłada się udział, w roli partnera m.in. LGD we wdrażaniu niektórych przedsięwzięć. Województwo Małopolskie zakłada utworzenie szerokich mechanizmów konsultacyjnych i wykorzystania potencjałów m.in. LGD, LOT, generalnie - NGOs.

16 uwzględnić rolę Lokalnych Grup Działania jako partnera (koordynatora) wdrażania przedsięwzięć, ponieważ LGD posiadają doświadczenie w zakresie budowania partnerstw lokalnych (NGO+JST+ przedsiębiorcy), a także dysponują szeroką siecią kontaktów wśród społeczności lokalnej (także wśród organizacji i instytucji). Ponadto LGD dysponują szczegółową wiedzą w zakresie problemów i możliwości rozwoju obszaru na którym funkcjonują. W obecnie konsultowanej wersji dokumentu brak jest uzupełnionej informacji nie tylko na temat roli LGD, ale w ogóle roli małopolskich NGO w kreowaniu marki Małopolska (informacja o NGO pojawia się w jednym miejscu, w kolejnym już tylko jako organizacje (ale nie wiadomo jakie). Jako kluczowy wniosek w dokumencie wymieniane jest, że Dla zbudowania regionalnej marki Małopolska konieczne jest tworzenie bardziej zróżnicowanych terytorialnie skojarzeń z regionem, a to będzie możliwe wskutek zdefiniowania spójnej tożsamości i pozycjonowania marki, a następnie odpowiedniej jej komunikacji oraz uruchomienia mechanizmów partnerskiego prowadzenia działań wokół marki Małopolska. W dokumencie brak jednak jakichkolwiek odniesień do partnerstwa, ponieważ w proponowanych działaniach jedynymi partnerami województwa, jacy są wymieniani pojawia się tylko JST oraz partnerzy wyłonieni do realizacji zadań (dotychczasowa praktyka pokazuje, że wiele działań prowadzonych przez podmioty, którym zlecono usługi, opiera się na informacjach ze źródeł i baz danych nieaktualnych, stąd często wiele braków i nieścisłości w przekazywanych informacjach). Brak jest też informacji uwzględniającej rolę LGD w obszarze produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych. W dokumencie czytamy: Województwo małopolskie posiada duży potencjał gospodarczy, który dość aktywnie jest komunikowany, choć obecnie pozostaje on niejako w cieniu wizerunku turystycznego. By zmniejszyć owe dysproporcje, w szczególności w grupie docelowej inwestorów i przedsiębiorców, rekomenduje się położenie większego nacisku na aspekty gospodarcze przy budowaniu marki regionalnej (powinny stać się one elementem tożsamości marki Małopolska). Dotychczasowe sukcesy w tej dziedzinie (jak np. miejsce w rankingach) powinny być silniej kapitalizowane by zbudować wizerunek regionu atrakcyjnego gospodarczo. Warto także prowadzić działania mające na celu popularyzację i wzrost popytu na produkty regionalne, jednocząc rozproszone możliwości lokalnych wytwórców. Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw to obecnie trend, za którym podąża wiele województw w kraju (np. lubelskie) i regionów w Europie (np. Tyrol), u podstaw którego leżą też oczekiwania rodzimych producentów w stosunku do władz. Może stanowić to zatem dodatkowy element integrujący i zwiększający poziom tożsamości regionalnej. Zarówno Część analityczno-diagnostyczna PS MT nie służyła jednak ocenie roli poszczególnych instytucji (w tym LGD) w promocji regionu, lecz ocenie całkowitych efektów tej promocji i obecnej pozycji marki Małopolska. Natomiast w części projektowej (plan priorytetów, celów, działań, przedsięwzięć) bardzo dużą wagę przywiązano do tego, aby w ramach PS MT powstały efektywne mechanizmy współpracy różnych podmiotów zaangażowanych w tworzenie marki. Doprecyzowanie informacji na temat żywności wysokiej jakości znajduje się na str. 108 PS MT. Ponadto, ta część dokumentu nie ma jeszcze charakteru wdrożeniowego, natomiast pokazuje, że żywność wysokiej jakości może być potencjalnym obszarem budowania przewag konkurencyjnych regionów i zasilenia jego pozytywnego wizerunku. Lista określona w rozdziale Projekcje dotyczące potencjalnych filarów marki Małopolska nie jest zamknięta i są to ikoniczne przykłady, o bardzo dużej sile oddziaływania symbolicznego, a nie lista wszystkich atrakcji, czy atutów (nie wyklucza też innych atrakcji z możliwości promocji). NGO i LGD odegrają istotną rolę w procesie budowania marki Małopolska, a użyte w PS MT określenie Organizacje obejmuje również NGO i LGD. Pod użytą w programie nazwa submarka turystyczna, gospodarcza, naukowa, kulturalna kryją się poszczególne: produkt turystyczny, gospodarczy, naukowy, kulturalny.

17 w analizie SWOT, jak i Analizie otoczenia Marki Małopolska brak jest informacji o potencjale, jakim jest obszar produktu regionalnego, nie mówiąc już o produktach tradycyjnych czy lokalnych (to rozróżnienie jest kluczowe dla funkcjonowania tego obszaru). Brak również odniesienia do roli, jaką NGO (a wśród nich LGD) mogłyby odegrać w kreowaniu marki Małopolska. W analizie SWOT hasło produktów regionalnych pojawia się tylko w słabych stronach ( Niewykorzystanie potencjału nowoczesnego systemu identyfikacji wizualnej opartego na etnostylu, w kontekście użycia go do stworzenia architektury marki w relacjach region-miasta, produktów regionalnych i instytucji samorządowych ), natomiast szanse mówią już tylko o Modzie na slow w różnych dziedzinach życia (szansa dla regionów o dużym ładunku tradycji), bez sprecyzowania, jakie dziedziny mogą być w tym kontekście wykorzystane. Cały dokument Rozdział Potencjalne filary marki Małopolska w kontekście aktualnych atutów regionu - Prosimy o doprecyzowanie zapisów. Potencjalne filary marki Małopolska w kontekście aktualnych atutów regionu. Jako jeden z filarów wymieniane są Obszary wiejskie (Żywność wysokiej jakości) jako mocna strona. Brak jednak precyzyjnych informacji, o jaką żywność wysokiej jakości chodzi: czy o produkty regionalne, czy ekologiczne, czy tradycyjne, czy masowe (komercyjne)? Może warto w tym miejscu ten temat rozwinąć (podobnie w odniesieniu do przedsięwzięć flagowych mowa jest tylko o Kształtowaniu rynku produktów wysokiej jakości uczestniczących w systemach jakości.) Rozdział PROJEKCJE DOTYCZĄCE POTENCJALNYCH FILARÓW MARKI MAŁOPOLSKA - Prosimy uwzględnić obszary wiejskie jako jeden z filarów Marki Małopolski W rozdziale PROJEKCJE DOTYCZĄCE POTENCJALNYCH FILARÓW MARKI MAŁOPOLSKA w ogóle znika temat obszarów wiejskich, a w końcowym wyjaśnieniu (str. 50) czytamy: W powyższym zestawieniu nie został uwzględniony obszar Transport i komunikacja, gdyż jak wspomniano wyżej, ma on tylko rolę uzupełniającą, sam nie jest źródłem wyróżników konkurencyjnych tworzących rdzeń marki (szczególnie w warstwie emocjonalnej). Natomiast obszary Kapitał intelektualny i Rynek pracy oraz Regionalna strategia innowacji zostały połączone w jeden kluczowy obszar:

18 Kapitał intelektualny i strategie innowacji. W obszarze Dziedzictwo kulturowe zabytki i muzea, dziedzictwo kulinarne czytamy, że w Małopolsce znajduje się największy w Polsce zasób zabytków i zespołów obiektów zabytkowych (w tym światowej skali), a także muzeów, pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby produktów regionalnych zarejestrowanych w Unii Europejskiej, ale wymienione są tylko oscypek, obwarzanek i bryndza. Na dzień dzisiejszy jest ich 11, może warto więc wymienić wszystkie i wspomnieć o wciąż powiększającej się liście produktów tradycyjnych, które to w sposób szczególny wpływają na kreowanie marki Małopolska w oparciu o produkty. W obszarze Kapitał intelektualny i strategie innowacji pojawia się jako sugerowany subobszar Kapitał społeczny, ekonomia społeczna, ale w rozwinięciu brak jest LGD, które to w sposób znaczący przyczyniają się do budowania kapitału społecznego. Przedsięwzięcia 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1.1, W przedsięwzięciach Programu strategicznego MT brak jest odniesień do NGO, w tym LGD jako naturalnych partnerów w budowaniu marki Małopolska. Prosimy o dodanie LGD w tym zakresie. - Przedsięwzięcie w zakresie rzeczowym w zapisie Opracowanie architektury marki z uwzględnieniem zależności z markami współpracującymi z marką Małopolska (gminy, miasta, powiaty, produkty lokalne, organizacje i instytucje, wydarzenia, projekty, itp.). nie wymieniono lokalnych grupach działania, które w sposób szczególny tworzą własne marki właśnie w oparciu o markę Małopolska. - Przedsięwzięcie w zakresie rzeczowym mowa o Stworzeniu procedur komunikacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za tworzenie marki Małopolska, w tym między jednostkami samorządu terytorialnego z regionu brak jest natomiast odniesienia do NGO lub LGD, a przez to zachowania komplementarności w budowaniu marki Małopolska. Skoro mowa o Stworzeniu systemu szkoleń podmiotów regionalnych (w tym samorządowych) z zakresu tożsamości i wdrażania marki Małopolska. To należy dodać obok samorządowych również i społecznych (a więc NGO) i sektor gospodarczy. Marka Małopolska to nie tylko sektor samorządowy (w szczególności jeżeli chodzi o wdrażanie). Podobnie jako partnerzy uczestniczący powinna być mowa również o pozostałych dwóch sektorach (społecznym i gospodarczym). - Przedsięwzięcie w zakresie rzeczowym obok submarki turystycznej,

19 gospodarczej, naukowej, kulturalnej może warto wymienić i produktową (turystyka kulinarna związana również z produktami lokalnymi, tradycyjnymi czy regionalnymi należy przecież do najprężniej rozwijających się, szczególnie w Małopolsce). Zapis dotyczący partnerów uczestniczących pokrywa się z przedsięwzięciem wcześniejszym, a chyba w tym chodzi o coś trochę innego. - Przedsięwzięcie skoro partnerem uczestniczącym jest JST, to naturalnym wydaje się w tym zakresie również sektor pozarządowy - Przedsięwzięcie dodanie submarki produktowej (bardziej niż jakości życia, w partnerach uczestniczących dodanie lokalnych grup działania większość zakresu rzeczowego tego Przedsięwzięcia opiera się na współpracy z NGO, w tym z LGD. 9 Uwagi jw. Małopolska Sieć LGD jw. 10 Uwagi jw. Zielony Pierścień Tarnowa jw. Lp Treść uwag Radnych WM zgłoszonych do projektu PS podczas Komisji Sejmiku WM w kwietniu 2013 r. Podmiot zgłaszający uwagę Stanowisko ZWM 11 Mocniej zaakcentować zimową olimpiadę 2022 Uwaga uwzględniona poprzez dodatnie zapisów w rozdziale II Diagnoza, część dotycząca Analizy otoczenia marki Małopolska oraz rozszerzenie zapisów zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia Kampania promocyjna wizerunkowa krajowa określone w rozdziale V Priorytety, działania i przedsięwzięcia. 12 Wspólnie promować Małopolskę i Śląsk (zgodnie z podpisaną umową) Uwaga uwzględniona poprzez dodanie zapisu o wykorzystaniu wspólnego potencjału regionów Małopolski i Śląska jako jeden z trendów w marketingu terytorialnym, które powinny mieć zastosowanie przy budowaniu marki - rozdział II Diagnoza, część dotycząca Analizy otoczenia marki Małopolska. 13 Dostosować nazwę projektowanego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii zgodnie z intencją wyrażoną w Rezolucji Nr 22/12 SWM z dnia 17 grudnia 2012r. Uwaga uwzględniona

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r.

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Turystyka wiejska i jej przyszłość Turystyka wiejska powinna

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Ważną dziedziną turystyki kulturowej jest turystyka kulinarna. Wykorzystanie polskiej regionalnej kuchni w turystyce i stworzenie z niej atrakcji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SAMORZĄDOWY STREFA CENTRUM. Powiat Łobeski Powiat Świdwiński Powiat Drawski

KONTRAKT SAMORZĄDOWY STREFA CENTRUM. Powiat Łobeski Powiat Świdwiński Powiat Drawski KONTRAKT SAMORZĄDOWY STREFA CENTRUM Powiat Łobeski Powiat Świdwiński Powiat Drawski Istota Kontraktu Samorządowego Założeniem Kontraktu Samorządowego (KS) jest urzeczywistnienie idei planowania i realizowania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

Subregionalny Program Rozwoju do roku Joanna Urbanowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

Subregionalny Program Rozwoju do roku Joanna Urbanowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 Joanna Urbanowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r.

Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Malnia 17 styczeń 2017 r. Spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi Malnia 17 styczeń 2017 r. Konsorcja pozwalają na zbudowanie marki Głównym narzędziem w zakresie rozwoju produktów turystyki wypoczynkowej

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 1. Czy wizytówki mogą być źródłem danych dla wskaźnika Liczba kontaktów biznesowych? Wizytówki nie są adekwatnym dokumentem potwierdzającym realizację wskaźnika.

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe promocja turystyczna obszaru Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Gminy Krynicy-Zdroju w projekcie Karpacki Uniwersytet Partycypacji. Bachledówka-Czerwienne, r.

Uczestnictwo Gminy Krynicy-Zdroju w projekcie Karpacki Uniwersytet Partycypacji. Bachledówka-Czerwienne, r. Uczestnictwo Gminy Krynicy-Zdroju w projekcie Karpacki Uniwersytet Partycypacji Bachledówka-Czerwienne, 15.10.2015 r. CEL uczestnictwa w projekcie ZAANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW GMINY w wypracowanie koncepcji

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Opracowanie dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym i operacyjnym oraz dokumentów wdrożeniowych dla podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa - w ramach projektu Razem Blisko

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

BAROMETR MARKI MIEJSCA

BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA PUNKT WYJŚCIA Moment przełomowy Kończy się czas dokumentów strategicznych i entuzjastycznych pierwszych działań Zaczyna się czas organicznej pracy Z mniejszymi

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji

Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji 2014-2020 perspektywa finansowania UE dla przedsiębiorczości i innowacji szansa na rozwój i moŝliwości finansowania Gdańsk, 27 marzec

Bardziej szczegółowo

dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG

dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG ZAŁOŻENIA I WYMOGI OPRACOWANIA STRATEGII DLA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU LIPNOWSKIEGO LIPNO, 30.03.2015 r. POZIOMY REALIZACJI POLITYKI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Programowanie w układach makroregionalnych Polska Zachodnia [strategia przyjęta przez rząd 30.04.14]? Polska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce 1 UMIEJSCOWIENIE WIELOLETNIEGO PLANU W KONTEKŚCIE DOKUMENTÓW WYŻSZEGO RZĘDU Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt Standardy współpracy

Projekt Standardy współpracy Projekt Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim realizowany jest od 1 listopada 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE SK.523.3.2015 Miłki, dnia 05 lutego 2015 r. Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE Zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD

Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD Marek Migdal Forum Turystyki Regionów Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna POT ROT LOT - system organizacyjny wspierania turystyki tak być

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Elżbieta Kantor Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 1 Działania

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011 Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie 2020 Piekary Śląskie, listopad 2011 Struktura zaktualizowanej strategii Założenia do aktualizacji. Diagnoza strategiczna miasta pozytywne wyróżniki miasta, procesy

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

2007 r. - inicjatywa zawiązania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec;

2007 r. - inicjatywa zawiązania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec; Dobre praktyki 2007 r. - inicjatywa zawiązania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec; luty 2008 r. - zarejestrowanie Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym; 2009 r. - złożenie

Bardziej szczegółowo

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Tak Nie Trudno powiedzieć

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Tak Nie Trudno powiedzieć ANKIETA - KONSULTACJE SPOŁECZNE PRZYGOTOWANIA BIALSKOPODLASKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DO OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2014-2020 W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Wydanie III, poprawione i rozszerzone

Wydanie III, poprawione i rozszerzone Wydanie III, poprawione i rozszerzone Armin Mikos von Rohrscheidt TURYSTYKA KULTUROWA Fenomen, potencjał, perspektywy. Recenzent Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, UAM Poznań Całość ani żadna część niniejszej

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR 1 Cele realizacji ZIT w Polsce Wynikają z projektu UP oraz Zasad realizacji ZIT w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE 2 Spis treści 1. Wstęp do Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025...3 2. Metodyka prac...5 3. Uwagi końcowe...6 3 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Warszawa, 8.09.2016 r. 1. Sformułowanie uwag konsultacyjnych dotyczących konkretnej strategii

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR Dane Członka Rady Programowej: Pieczęć LGD Nr karty:.. Imię Nazwisko:. Podpis Sekretarza Posiedzenia: Sektor: Gmina:..... Karta oceny zgodności operacji z LSR Wniosek nr:. złożony przez:..... Nazwa operacji:.

Bardziej szczegółowo

Program działania SBP na lata (projekt)

Program działania SBP na lata (projekt) Program działania SBP na lata 2013-2017 (projekt) 1. Wprowadzenie Program działania SBP na lata 2013-2017 jest drugim etapem wdrażania długofalowej, zaplanowanej na trzy kadencje, Strategii Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uwaga nr 1. Uwaga nr 2

Uwaga nr 1. Uwaga nr 2 Uwaga nr 1 Dodanie osi priorytetowej 12: Kultura i sektory kreatywne. Cel ogólny osi priorytetowej: Podniesienie jakości oferty kulturalnej i produktów kultury wytworzonych przez przemysły kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Metodologia opracowania strategii rozwoju i programu rozwoju PDOW w ramach projektu pn. Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia

Metodologia opracowania strategii rozwoju i programu rozwoju PDOW w ramach projektu pn. Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia Metodologia opracowania strategii rozwoju i programu rozwoju PDOW w ramach projektu pn. Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia Przeworsk 23.05.2014 dr Adam Tittinger Etapy opracowania

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE STRATEGII NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU W ZAKRESIE ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

KONSULTACJE STRATEGII NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU W ZAKRESIE ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi KONSULTACJE STRATEGII NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU W ZAKRESIE ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo