WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 24 listopada 2008 r. Nr 290 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2901 Nr XXI/240/08 z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ 2902 Nr XXVI/131/08 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem POROZUMIENIA: 2903 zawarte pomiędzy Gminą Białystok a Gminą Korycin z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Korycin zawarte pomiędzy Gminą Białystok a Gminą Łapy z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Łapy zawarte pomiędzy Gminą Białystok a Gminą Krypno z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Krypno UCHWAŁA NR XXI/240/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych Na podstawie art. 18 pkt 19a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590; Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004, Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2006, Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; Dz. U. 2007, Nr 173, poz. 1218) i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r., Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Postanawia się ustalić zasady udzielania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Województwie Podlaskim. 2. Stypendia, o których mowa w ust. 1 finansowane są w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 13,5 % z budżetu państwa i w 1,5 % z budżetu Województwa Podlaskiego. 2. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego wdług zasad określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Sejmiku Mieczysław Bagiński Załącznik do uchwały Nr XXI/240/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 listopada 2008 r. REGULAMIN UDZIELANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 1. Ilekroć w regulaminie udzielania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest mowa o: 1) szkołach objętych projektem, oznacza to wszystkie szkoły gimnazjalne oraz ponadgimanzjalne publiczne oraz niepubliczne w województwie podlaskim; 2) Instytucji Pośredniczącej (IP), oznacza to Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego; 3) POKL, oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 4) Regulaminie, oznacza to niniejszy regulamin. 2. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowane są przez Zarząd Wpjewództwa Podlaskiego w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2008 w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kryteria obowiązkowe ubiegania się o stypendium Do ubiegania się o stypendium uprawnieni sa uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych w województwie podlaskim spełniający kryteria obowiązkowe.

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uczeń spełnia kryterium obowiązkowe, jeżeli łącznie spełnia kryterium dochodowe oraz kryterium szczególnego uzdolnienia. 3. Uczeń spełnia kryterium dochodowe jeżeli dochód na osobe w rodzinie nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniajacej do otrzymania świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. 4. Uczeń gimnazjum spełnia kryterium szczególnego uzdolnienia, jeżeli jest laurealtem lub finalistą co najmniej 2 konkursów przedmiotowych albo innych konkursów na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. 5. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej spełnia kryterium szczególnego uzdolnienia, jeżeli jest laureatem lub finalistą co najmniej 2 olimpiad albo innych konkursów lub turniejów na szczeblu centralnym lub wyższym. Kryteria dodatkowe ubiegania się o stypendium Uczeń spełnia kryterium dodatkowe, jeżeli: a) osiągnięcia edukacyjne określone w ramach kryterium szczególnego uzdolnienia dotyczą nauk preferowanych, tj. matematyczncyh, przyrodniczych albo technicznych, b) mieszka na obszarze wiejskim (miejsce stałego zameldowania), c) uzyskał wysoką średnią ocen z przedmiotu albo grupy przedmiotów należących do nauk preferowanych. 2. Za spełnienie każdego z kryteriów dodatkowych uczeń otrzymuje dodatkowe punkty. Podstawa przyznawania stypendium Podstawą przyznawania stypendiów w roku kalendarzowym 2008 są osiągnięcia edukacyjne ucznia w roku szkolnym 2006/2007 albo 2007/ Osiągnięcia edukacyjne uczniów z roku szkolnego 2006/2007 i 2007/2008 nie podlegają łączeniu. 3. O wyborze roku szkolnego jako podstawy zgłoszenia decyduje dyertkor szkoły. Tryb przyznawania stypendium Kandydatów na stypendystów zgłaszają dyrektorzy szkół objetych niniejszym projektem, składając do siedziby Instytucji Pośredniczącej wniosek stypendialny. 2. Wniosek stypendialny składa się z: formularza zgłoszeniowego i załąćznika oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu na osobe w rodzinie kandydata. 3. Wzory formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 4. Wniosek stypendialny należy złożyć w siedzbie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku: Białystok, ul. Gen.Kleeberga 20; osobiście lub przesłać pocztą.

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Ocena wniosku stypendialnego jest oceną punktową na podstawie karty oceny, której wzróz stanowi załacznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 6. W oparciu o łączną liczbę punktów z oceny kandydata sprządzana jest lista rankingowa stypednystów, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby punktów. 7. Listę rankingową stypedystów sporządza Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w IP. 8. Lista rankingowa stanowi podstawę do zawarcia ze stypendystami umowy stypendialnej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 9. Lista rankingowa stypedystów podawana jest do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej Wysokość stypendium Stypendia przyznawane są na okres 12 miesięcy w wysokośći miesięcznej 350 zł. 2. Termin i sposób wypłaty stypendium określa umowa stypendialna. 8. W zakresie nieregulownym niniejszymregulaminem zastosowanie mają zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wywtyczne Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki/Ministra Rozwoju Regionalnego.

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA DO WSPARCIA STYPENDIALNEGO W RAMACH DZIAŁANIA POMOC STYPENDIALNA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH Projekt Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2008 Nazwa szkoły: I Dane szkoły zgłaszającej ucznia: Adres szkoły: Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Imię i Nazwisko: II Dane ucznia: Adres zamieszkania: Wiek ucznia i klasa gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej:

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Sytuacja materialna ucznia: III Spełnianie przez ucznia kryteriów A. Czy uczeń spełnia kryteria podstawowe Wynikający z załącznika (Oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu na osobę w rodzinie) udokumentowany dochód na osobę w rodzinie wynosi 1 :.. 2. Osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2006/2007 albo 2007/2008 2A. Gimnazjum: Czy uczeń w roku szkolnym 2006/2007 albo 2007/2008 był laureatem lub finalistą co najmniej 2 konkursów przedmiotowych albo innych konkursów na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Tak Nie Jeżeli Tak - Krótka informacja nt. konkursów przedmiotowych, których uczeń był laureatem: B. Szkoła ponadgimnazjalna Czy uczeń w roku szkolnym 2006/2007 albo 2007/2008 był laureatem lub finalistą co najmniej 2 olimpiad albo innych konkursów lub turniejów na szczeblu centralnym lub wyższym? Tak Nie 1 Należy wpisać kwotę z punktu III.2 załącznika. Dochód uprawniający do otrzymania stypendium nie może przekroczyć 1008 zł netto na osobę w rodzinie. Za podstawę przyjmuje się dochód za IV kwartał 2007 roku.

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz Jeżeli Tak - Krótka informacja nt. olimpiad, których uczeń był laureatem: B. Czy uczeń spełnia kryteria preferowane (dające premię punktową) 1. Czy osiągnięcia ucznia określone w części I formularza zgłoszeniowego dotyczą dziedzin preferowanych tj. nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych 2? Tak Nie 2. Średnia ocen ucznia z przedmiotu lub grupy przedmiotów preferowanych wynosi (należy wypełnić dowolnie punkt A albo B, przy czym w przypadku wypełnienia punktu B należy wymienić wszystkie przedmioty należące do grupy): A. przedmiot: ocena na koniec roku 2006/2007 albo 2007/2008. B. grupa przedmiotów 3 : średnia ocen wynikająca z poniższego wynosi: Przedmiot ocena na koniec 2006/2007 albo 2007/ Do nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych należą: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, geografia 3 Do grupy przedmiotów należą: patrz przypis 2

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uczeń posiada stałe zameldowanie na obszarze wiejskim 4 Tak Nie IV Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia Krótki opis zawierający: profil ucznia, jego dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne, cele do osiągnięcia w przypadku otrzymania stypendium oraz planowane w jego ramach wydatki. 4 Za obszar wiejski uznaje się gminy wiejskie, miejsko wiejskie oraz miasta do 25tys. mieszkańców

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz V Informacja o innych pobieranych stypendiach Czy w roku 2008 uczeń pobiera inne stypendium 5 Tak Nie Jeśli Tak krótka informacja jakie stypendium/stypendia pobiera uczeń Miejscowość, data. podpis i pieczęć dyrektora szkoły 5 Stypendia przyznawane na podstawie przepisów o systemie oświaty, stypendia zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wszystkie inne stypendia np. Marszałka Województwa Podlaskiego.

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik do Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych Załącznik do Formularza zgłoszeniowego OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE Dotyczy średniomiesięcznego dochodu 1 za IV kwartał 2007 roku. I. Liczba osób w rodzinie 2 :... II. Dochody członków rodziny. Dane podaje się oddzielnie dla każdej z osób wchodzących w skład rodziny wg następującego schematu: Członek rodziny 1 Imię i nazwisko: Adres i miejsce stałego zameldowania:.... Średniomiesięczny dochód za miesiące październik-grudzień 2007 wynosi: 1. Ze stosunku pracy Z umów cywilnoprawnych Z działalności gospodarczej Z gospodarstwa rolnego Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w szczególności wszystkie obowiązkowe należności publiczno-prawne oraz składki na ubezpieczenia społeczne. 2 Rodzina w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. W skład rodziny na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2006r. Nr 139, poz. 992) wchodzą: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny dziecka; pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia; dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Do członków rodziny nie zalicza się natomiast: dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małzeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 3 Za podstawę obliczenia przyjmuje się roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego ostatnio ogłoszony przez GUS, tj. obowiązujący w okresie, którego dotyczy oświadczenie o dochodach. Począwszy od IV kwartału.

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz Z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych, rent socjalnych Z innych źródeł 4 (określić jakie) Razem:... Członek rodziny 2 Imię i nazwisko: Adres i miejsce stałego zameldowania:.... Średniomiesięczny dochód za miesiące październik-grudzień 2007 wynosi: 7. Ze stosunku pracy Z umów cywilnoprawnych Z działalności gospodarczej Z gospodarstwa rolnego Z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych, rent socjalnych Z innych źródeł (określić jakie) Razem:... Członek rodziny 3 Imię i nazwisko: Adres i miejsce stałego zameldowania: roku ostatnim ogłoszonym przez GUS dochodem z gospodarstwa rolnego jest roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2006 roku wynoszący 1898 zł. 4 Źródła przychodów w rozumieniu Ustawy z dnia 26 lipca 2001 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami). Wśród innych źródeł należy ująć np. stypendia przyznawane na podstawie przepisów o systemie oświaty, stypendia zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, inne stypendia np. Marszałka Województwa Podlaskiego.

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Średniomiesięczny dochód za miesiące październik-grudzień 2007 wynosi: 13. Ze stosunku pracy Z umów cywilnoprawnych Z działalności gospodarczej Z gospodarstwa rolnego Z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych, rent socjalnych Z innych źródeł (określić jakie) Razem:... Członek rodziny 4 Imię i nazwisko: Adres i miejsce stałego zameldowania:.... Średniomiesięczny dochód za miesiące październik-grudzień 2007 wynosi: 19. Ze stosunku pracy Z umów cywilnoprawnych Z działalności gospodarczej Z gospodarstwa rolnego Z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych, rent socjalnych Z innych źródeł (określić jakie) Razem:...

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Członek rodziny 5 Imię i nazwisko: Adres i miejsce stałego zameldowania:.... Średniomiesięczny dochód za miesiące październik-grudzień 2007 wynosi: 25. Ze stosunku pracy Z umów cywilnoprawnych Z działalności gospodarczej Z gospodarstwa rolnego Z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych, rent socjalnych Z innych źródeł (określić jakie)... Razem:... Członek rodziny 6 Imię i nazwisko: Adres i miejsce stałego zameldowania:.... Średniomiesięczny dochód za miesiące październik-grudzień 2007 wynosi: 31. Ze stosunku pracy Z umów cywilnoprawnych Z działalności gospodarczej Z gospodarstwa rolnego Z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych, rent socjalnych Z innych źródeł (określić jakie) Razem:...

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz III. Razem dochód rodziny III.1 Razem dochód rodziny (suma dochodów wszystkich osób z części II) wynosi... III.2 Dochód na osobę w rodzinie w okresie...roku wynosi (sumę określoną w punkcie III.1 należy podzielić przez liczbę osób określoną w części I)... IV. Oświadczenie IV.I. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Oświadczeniu są zgodne z prawdą i jestem świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. za poświadczanie nieprawdziwych danych. IV.II Jednocześnie znane jest mi że: Instytucja Pośrednicząca/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zastrzega sobie prawo kontroli prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu. W tym celu zobowiązuję się przechowywać i udostępnić na potrzeby kontroli dokumenty poświadczające wszystkie dane zawarte w niniejszym oświadczeniu przez okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy stypendialnej. Data, czytelny podpis 5 5 Oświadczenie podpisuje: uczeń, jeśli jest pełnoletni albo rodzic/opiekun prawny gdy uczeń nie jest pełnoletni

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych Projekt: Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2008 w ramach Poddziałania Pomoc stypendialna dla osób szczególnie uzdolnionych KARTA OCENY I KRYTERIA OBOWIĄZKOWE uprawniające do ubiegania się o stypendium UCZEŃ GIMNAZJUM UCZEŃ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 1. Czy jest laureatem lub finalistą co najmniej dwóch konkursów przedmiotowych albo innych konkursów na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. 2. Czy jest laureatem lub finalistą co najmniej dwóch olimpiad albo innych konkursów lub turniejów na szczeblu centralnym lub wyższym. TAK NIE TAK NIE Konkurs przedmioto wy Konkurs przedmioto wy Inny konkurs Inny konkurs Razem liczba punktów laureat finalista Liczba punktów olimpiada olimpiada Inny konkurs lub turniej Inny konkurs lub turniej Razem liczba punktów laureat finalista Liczba punktów laureat-10pkt; finalista-5pkt laureat 5-10pkt; finalista 0-5pkt 2. Czy spełnia kryterium dochodowe (wynoszące 1008 zł netto na os. w rodzinie)? laureat-10pkt; finalista-5pkt laureat 5-10pkt; finalista 0-5pkt 2. Czy spełnia kryterium dochodowe (wynoszące 1008 zł netto na os. w rodzinie)? TAK NIE 20 pkt. 0 pkt. TAK NIE 20 pkt. 0 pkt Razem za część I : Razem za część I :

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Pozytywny wynik oceny w części I Karty oceny pozwala na przejście do punktu II Karty oceny II KRYTERIA DODATKOWE dające premię punktową 1. Czy co najmniej jeden konkurs dotyczy przedmiotu należącego do nauk preferowanych tj. matematycznych, przyrodniczych oraz technicznych? 1. Czy co najmniej jedna olimpiada dotyczy przedmiotu należącego do nauk preferowanych tj. matematycznych, przyrodniczych oraz technicznych? TAK NIE 15 pkt. 0 pkt 2. Średnia z przedmiotu / grupy przedmiotów: TAK NIE 15 pkt. 0 pkt 2. Średnia z przedmiotu / grupy przedmiotów: Przedmiot Grupa przedmiotów Przedmiot Grupa przedmiotów < pkt. 0 pkt pkt. 4 pkt. > pkt. 10 pkt. 3. Czy uczeń posiada stałe zameldowanie na obszarze wiejskim? < pkt. 0 pkt pkt. 4 pkt. > pkt. 10 pkt 3. Czy uczeń posiada stałe zameldowanie na obszarze wiejskim? TAK NIE 5 pkt. 0 pkt TAK NIE 5 pkt. 0 pkt Razem za część II.. Razem za część II. Łączna liczba punktów (z części I oraz części II):... data oceny... Czytelny podpis osoby dokonującej oceny

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych UMOWA w sprawie przyznania stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2008 w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki NR UMOWY: ZAWARTA W...W DNIU ROKU POMIĘDZY: SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Nazwa i adres instytucji: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1; Białystok; zwana dalej Instytucją Pośredniczącą, reprezentowaną przez: a STYPENDYSTĄ/OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ STYPENDYSTĘ 1 Imię i nazwisko, adres zameldowania, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość 1 Stroną umowy jest stypendysta jeśli jest pełnoletni albo jego rodzic/opiekun prawny jeśli nie jest pełnoletni; niewłaściwe należy skreślić

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Ilekroć w umowie jest mowa o: 1 1. Programie oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL); 2. Regulaminie oznacza to Regulamin przyznawania stypendiów w ramach Poddziałania POKL w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2008 ; 3. Projekcie oznacza to projekt pt. Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2008; 4. Instytucji Pośredniczącej (IP) oznacza to Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Instytucja Pośrednicząca przyznaje (imię i nazwisko stypendysty). w roku 2008 w ramach Projektu stypendium na 12 miesięcy w wysokości miesięcznej 350 zł. 3 Podstawą przyznania stypendium są osiągnięcia edukacyjne ucznia w roku szkolnym (rok szkolny 2006/2007 albo 2007/2008) Środki w ramach przyznanego stypendium będą przekazywane na rachunek bankowy: Numer rachunku:.. Właściciel rachunku: Nazwa banku:.. 2. Instytucja Pośrednicząca przekaże środki w ramach stypendium w (nazwa miesiąca) roku Instytucja Pośrednicząca przekaże środki w ramach stypendium jednorazowo przelewem w wysokości.zł Celem przyznanego stypendium jest pomoc stypendyście w rozwoju edukacyjnym. 2. Stypendysta zobowiązuje się przeznaczyć środki w ramach przyznanego stypendium na realizację celów edukacyjnych w szczególności określonych w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia, zawartym w dokumentach zgłoszeniowych złożonych do Instytucji Pośredniczącej i będących podstawą przyznania stypendium Z wykorzystania stypendium oraz realizacji celów edukacyjnych określonych w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia należy sporządzić sprawozdanie. Częścią sprawozdania jest ogólne zestawienie wydatków poniesionych/planowanych do poniesienia w związku z otrzymanym stypendium.

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Sprawozdanie może sporządzić stypendysta, jego rodzic/opiekun prawny albo nauczyciel opiekun ucznia, wyznaczony przez dyrektora szkoły, zgodnie z załączonym do umowy Regulaminem. 5. Sprawozdanie należy złożyć do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 2008 roku Instytucja Pośrednicząca może wypowiedzieć przedmiotową umowę w przypadku wystąpienia przyczyn powodujących obowiązek zwrotu stypendium albo wstrzymania wypłaty, a w szczególności: a) stwierdzenia, iż dane zawarte w dokumentach zgłoszeniowych stanowiących podstawę przyznania stypendium są niezgodne z prawdą, b) naruszenia przez stypendystę obowiązków wynikających z 6 i 7 umowy. 1. Stypendysta oświadcza, że godzi się na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z monitorowaniem rezultatów projektu Załącznikiem do umowy jest Regulamin przyznawania stypendiów w ramach Poddziałania POKL w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów. 2. Stypendysta/osoba reprezentująca stypendystę oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonym do umowy Regulaminem. 11 W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego; ustawy o finansach publicznych Zmiany danych zawartych w umowie wymagają formy aneksu Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Instytucji Pośredniczącej. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 14 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA STYPENDYSTA/OSOBA REPREZENTUJĄCA STYPENDYSTĘ 2 2 Niepotrzebne skreślić

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XXVI/131/08 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) uchwala się, co następuje: 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/120/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem (Dz. Urz.Woj. Podl. Nr 90, poz z późn. zmianami) wprowadza się następującą zmianę: 4 pkt 15 otrzymuje brzmienie: prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1października 2008 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Załuska POROZUMIENIE z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Korycin zawarte pomiędzy Gminą Białystok z siedzibą; Białystok, ul. Słonimska 1, NIP: reprezentowaną przez: Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku, przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej Skarbnika Miasta a Gminą Korycin z siedzibą; Korycin ul. Knyszyńska 2a, NIP reprezentowaną przez: Mirosława Lecha Wójta Gminy Korycin, przy kontasygnacie Andrzeja Waszczeniuka Skarbnika Gminy.

21 Województwa Podlaskiego Nr Poz Strony stwierdzają, że zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) Gmina Korycin zobowiązana jest do dokonywania comiesięcznej refundacji dotacji udzielonej przez Gminę Białystok na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, których rodzice lub opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Korycin. 2. Refundacja dotacji dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych mających siedzibę na terenie Miasta Białegostoku, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, wg wyboru rodziców. 3. Refundacji udzielonej przez Gminę Białystok dotacji, Gmina Korycin zobowiązuje się dokonać do 20 dnia każdego miesiąca na konto Urządu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Kredyt Bank S.A. II/O Białystok w wysokości kwoty stanowiącej równowartość 75 % ustalonych w budżecie Miasta Białegostoku wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. 4. Gmina Białystok zobowiązuje się informować w okresach miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca Gminę Korycin o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej kwoty. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 września 2008 r. 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 8. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzch, z których dwa otrzymuje Gmina Białystok, a jedno Gmina Korycin. Prezydent Miasta Tadeusz Truskolaski Skarbnik Miasta Stanisława Kozłowska Wójt Mirosław Lech Skarbnik Gminy Andrzej Waszczeniuk

22 Województwa Podlaskiego Nr Poz POROZUMIENIE z dnia 10 października 2008 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Łapy zawarte pomiędzy: Gminą Białystok z siedzibą; Białystok, ul. Słonimska 1, NIP: reprezentowaną przez: Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej Skarbnika Miasta a Gminą Łapy z siedzibą; Łapy, ul. Gen. Sikorskiego 24, NIP: reprezentowaną przez: Romana Czepe - Burmistrza Łap przy kontasygnacie Anny Marty Sokół Skarbnika Gminy. 1. Strony stwierdzają, że zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) Gmina Łapy zobowiązana jest do dokonywania comiesięcznej refundacji dotacji udzielonej przez Gminę Białystok na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, których rodzice lub opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Łapy. 2. Refundacja dotacji dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych mających siedzibę na terenie Miasta Białegostoku, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, wg wyboru rodziców. 3. Refundacji udzielonej przez Gminę Białystok dotacji, Gmina Łapy zobowiązuje się dokonać do 20 dnia każdego miesiąca na konto Urządu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Kredyt Bank S.A. II/O Białystok w wysokości kwoty stanowiącej równowartość 75% ustalonych w budżecie Miasta Białegostoku wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. 4. Gmina Białystok zobowiązuje się informować w okresach miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca Gminę Łapy o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej kwoty. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 września 2008 r. 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

23 Województwa Podlaskiego Nr Poz i Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzch, z których dwa otrzymuje Gmina Białystok, a jedno Gmina Łapy. Prezydent Miasta Tadeusz Truskolaski Skarbnik Miasta Stanisława Kozłowska Burmistrz Roman Czepe Skarbnik Gminy Wiesława Roszkowska POROZUMIENIE z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Krypno zawarte pomiędzy: Gminą Białystok z siedzibą; Białystok, ul. Słonimska 1, NIP: reprezentowaną przez: Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku, przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej Skarbnika Miasta a Gminą Krypno z siedzibą; Krypno Kościelne 23, NIP reprezentowaną przez: Marka Stankiewicza - Wójta Gminy Krypno, przy kontrasygnacie Ewy Kupiec Skarbnika Gminy 1. Strony stwierdzają, że zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) Gmina Krypno zobowiązana jest do dokonywania comiesięcznej refundacji dotacji udzielonej przez Gminę Białystok na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, których rodzice lub opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Krypno. 2. Refundacja dotacji dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych mających siedzibę na terenie Miasta Białegostoku, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, wg wyboru rodziców. 3. Refundacji udzielonej przez Gminę Białystok dotacji, Gmina Krypno zobowiązuje się dokonać do 20 dnia każdego miesiąca na konto Urządu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Kredyt Bank S.A. II/O Białystok w wysokości kwoty stanowiącej równowartość 75% ustalonych w budżecie Miasta Białegostoku wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

24 Województwa Podlaskiego Nr Poz Gmina Białystok zobowiązuje się informować w okresach miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca Gminę Krypno o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej kwoty. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 września 2008 r. 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 8. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzch, z których dwa otrzymuje Gmina Białystok, a jedno Gmina Krypno. Prezydent Miasta Tadeusz Truskolaski Skarbnik Miasta Stanisława Kozłowska Wójt Marek Stankiewicz Skarbnik Gminy Ewa Kupiec Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można zamówić i nabyć: 1) w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku p. 39, tel. (085) ; 2) prenumerata na podstawie nadesłanego zamówienia (płatne z góry): kwartalna 790,09 zł (w tym 7 % VAT), półroczna 1.580,18 zł (w tym 7 % VAT). Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto KB S.A. II Oddział Białystok Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są do wglądu w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, ul. A. Mickiewicza 3, Białystok, p. 231, tel. (085) Wydawca: Wojewoda Podlaski Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel./fax: (085) , Skład, druk: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Zakład Obsługi PUW w Białymstoku, Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. (085) , Rozpowszechnianie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel , Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie pod adresem nakład 50 egz. Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego w Zakładzie Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3 ISSN Cena 3,34 zł (w tym 7% VAT)

UCHWAŁA NR XXXI/362/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 31 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXI/362/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 31 sierpnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXI/362/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Załącznik WOJEWÓDZTWO PODLASKIE do Uchwały Nr VII/53/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2011 roku REGULAMIN przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/190/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała Nr XV/190/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012r. Ujednolicony tekst Uchwały Nr XV/190/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach Programu pomocy stypendialnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 1372 UCHWAŁA NR IV.14.2017 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie stypendium w ramach projektu. Nauka droga do sukcesu na Śląsku

WNIOSEK. o przyznanie stypendium w ramach projektu. Nauka droga do sukcesu na Śląsku Pieczęć wpływu Załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów w ramach II i kolejnych edycji projektu systemowego Nauka drogą do sukcesu na Śląsku w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL Pomoc stypendialna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/258/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2015 r. gimnazjów

UCHWAŁA NR XII/258/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2015 r. gimnazjów UCHWAŁA NR XII/258/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów elbląskich gimnazjów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/217/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów

UCHWAŁA NR XXX/217/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów UCHWAŁA NR XXX/217/14 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY LIPNO. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów

UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY LIPNO. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY LIPNO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/31/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013 roku

Uchwała nr XXV/31/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013 roku Uchwała nr XXV/31/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2013 roku w sprawie: regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r. - PROJEKT - UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI Projekt z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/110/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015r.

Uchwała Nr X/110/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015r. Uchwała Nr X/110/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 992 UCHWAŁA NR XIII/293/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 18 lutego 2016 r.

Olsztyn, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 992 UCHWAŁA NR XIII/293/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 18 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 992 UCHWAŁA NR XIII/293/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 20 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 20 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Burmistrza Miasta Jawora dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Jawor uczęszczających do

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 3 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/258/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 września 2016 r.

Białystok, dnia 3 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/258/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 października 2016 r. Poz. 3718 UCHWAŁA NR XXVIII/258/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/157/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/157/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR IX/157/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów elbląskich gimnazjów Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/222/2016 RADY GMINY KOLBUDY. z dnia 27 września 2016 r.

Gdańsk, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/222/2016 RADY GMINY KOLBUDY. z dnia 27 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 października 2016 r. Poz. 3411 UCHWAŁA NR XXII/222/2016 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 2755 UCHWAŁA NR XXX/871/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 2755 UCHWAŁA NR XXX/871/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 2755 UCHWAŁA NR XXX/871/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/177/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 07 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/177/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 07 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/177/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 07 maja 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wypełnić Indywidualny Plan Rozwoju -Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2008/2009

Jak poprawnie wypełnić Indywidualny Plan Rozwoju -Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2008/2009 Jak poprawnie wypełnić Indywidualny Plan Rozwoju Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2008/2009 Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest, w terminie każdorazowo określonym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/410/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/410/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XX/410/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjów z Gminy Miasta Elbląg Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 12 września 2013 r. Poz. 3385 UCHWAŁA NR 249/XXVIII/13 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Białystok, dnia 12 września 2013 r. Poz. 3385 UCHWAŁA NR 249/XXVIII/13 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 29 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 12 września 2013 r. Poz. 3385 UCHWAŁA NR 249/XXVIII/13 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/355/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX/355/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XX/355/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/170/2016 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW. z dnia 14 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/170/2016 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW. z dnia 14 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 3715 UCHWAŁA NR XX/170/2016 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/224/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXVI/224/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 r. Uchwała Nr XXVI/224/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: stypendiów i nagród Burmistrza Stęszewa Na podstawie art. 18 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 6 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/381/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 października 2017 r.

Białystok, dnia 6 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/381/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 listopada 2017 r. Poz. 4079 UCHWAŁA NR XLII/381/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3501 UCHWAŁA NR 60/X/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 28 maja 2015 roku

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3501 UCHWAŁA NR 60/X/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 28 maja 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3501 UCHWAŁA NR 60/X/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 28 maja 2015 roku W sprawie przyjęcia programu osłonowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 2 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/372/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 25 września 2017 r.

Białystok, dnia 2 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/372/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 25 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 2 października 2017 r. Poz. 3597 UCHWAŁA NR XL/372/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/419/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r.

Uchwała Nr XXXII/419/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. Uchwała Nr XXXII/419/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielenia stypendiów w ramach projektu: Stypendia dla najzdolniejszych dla uczniów uczęszczających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu

Bardziej szczegółowo

NIE UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY GMINY KOŚCIELISKO. z dnia 28 maja 2015 roku

NIE UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY GMINY KOŚCIELISKO. z dnia 28 maja 2015 roku Uchwała nr VII/52/15 w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia warunków i trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 października 2014 r. Poz. 5001 UCHWAŁA NR 309/XL/2014 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/163/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 5 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/163/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 5 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXV/163/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/726/2013 RADY GMINY CHEŁMIEC. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/726/2013 RADY GMINY CHEŁMIEC. z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/726/2013 RADY GMINY CHEŁMIEC z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku III edycja

WNIOSEK o przyznanie stypendium w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku III edycja wypełnia Beneficjent Systemowy Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2452/78/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15.09.2011 Nr wniosku Data wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie stypendium w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1461 UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1461 UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1461 UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 2250 UCHWAŁA NR XXIV/207/12 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 15 października 2012 r.

Rzeszów, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 2250 UCHWAŁA NR XXIV/207/12 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 15 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 2250 UCHWAŁA NR XXIV/207/12 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 15 października 2012 r. w sprawie Programu wspierania edukacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36.VIII.2015 RADY GMINY KŁOMNICE. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 36.VIII.2015 RADY GMINY KŁOMNICE. z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 36.VIII.2015 RADY GMINY KŁOMNICE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Kłomnice dla uczniów w uznaniu osiągnięć w dziedzinie oświaty,kultury

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 16 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 24 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 16 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 5300 UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1966 UCHWAŁA NR LI/453/14 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 września 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE NR XXIV/8/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 września 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE NR XXIV/8/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 września 2016 r. Poz. 1744 OBWIESZCZENIE NR XXIV/8/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 7 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/272/2017 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU. z dnia 31 maja 2017 r.

Kielce, dnia 7 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/272/2017 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU. z dnia 31 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 7 czerwca 2017 r. Poz. 1941 UCHWAŁA NR XLII/272/2017 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 127 UCHWAŁA NR 157/XV/2012 RADY GMINY MYKANÓW w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!!! STYPENDIA NAUKOWE Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - Projekty systemowe / Poddziałanie 9.1.3 / V edycja

UWAGA!!!!! STYPENDIA NAUKOWE Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - Projekty systemowe / Poddziałanie 9.1.3 / V edycja UWAGA!!!!! STYPENDIA NAUKOWE Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - Projekty systemowe / Poddziałanie 9.1.3 / V edycja od 16 września 2013 r. do 18 października 2013 r. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/296/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/296/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 30 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/296/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 4283 UCHWAŁA NR XLVI/523/14 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 30 października 2014 r.

Lublin, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 4283 UCHWAŁA NR XLVI/523/14 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 4283 UCHWAŁA NR XLVI/523/14 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2016r.

Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2016r. Uchwała Nr XVIII/125/2016 w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Pasym w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia...

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia... - PROJEKT UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia... w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Nie zagubić talentu Na podstawie art. 18 pkt 19a

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/96/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/96/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 1169 UCHWAŁA NR X/96/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2012 r. Poz. 2878 UCHWAŁA NR XVI/224/2012 RADY POWIATU W OLSZTYNIE. z dnia 28 września 2012 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2012 r. Poz. 2878 UCHWAŁA NR XVI/224/2012 RADY POWIATU W OLSZTYNIE. z dnia 28 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2012 r. Poz. 2878 UCHWAŁA NR XVI/224/2012 RADY POWIATU W OLSZTYNIE z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE Projekt z dnia 16 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Krotoszyna za wyniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej Projekt z dnia 8 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/115/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/115/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/115/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX / 219 / 2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 roku

Uchwała Nr XXXIX / 219 / 2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 roku Uchwała Nr XXXIX / 219 / 2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów absolwentom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów w ramach II edycji projektu systemowego Nauka drogą do sukcesu na Śląsku w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 15 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/258/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 1 lutego 2017 r.

Olsztyn, dnia 15 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/258/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 1 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 1204 UCHWAŁA NR XXXIII/258/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/504/14 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad udzielenia "Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa"

UCHWAŁA NR LX/504/14 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad udzielenia Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa UCHWAŁA NR LX/504/14 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad udzielenia "Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa" Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/159/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/159/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH. z dnia 26 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/159/2013 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art 90t ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/79/2011 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 7 września 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/79/2011 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 7 września 2011 r. UCHWAŁA NR IX/79/2011 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 7 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY LIPNO. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów

UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY LIPNO. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY LIPNO z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łużna Nr XLIV/307/14 z dnia 27 stycznia 2014 r w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/389/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/389/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/389/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKUBIAŁEJ z dnia 27 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie miasta BielskaBiałej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/137/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/137/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/137/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów motywacyjno-socjalnych uczniom i studentom na stałe zameldowanym i zamieszkałym na terenie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 2512 UCHWAŁA NR XXXVII/395/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 28 maja 2013 r.

Białystok, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 2512 UCHWAŁA NR XXXVII/395/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 2512 UCHWAŁA NR XXXVII/395/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie realizacji Programu wspierania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 116 UCHWAŁA NR XLIII/298/13 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 116 UCHWAŁA NR XLIII/298/13 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 116 UCHWAŁA NR XLIII/298/13 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/563/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 7 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/563/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 7 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3669 UCHWAŁA NR XXVIII/563/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/218/2012 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/218/2012 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 26 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/218/2012 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/144/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/144/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/144/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Nie zagubić talentu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/147/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/147/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/147/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/413/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. Tyskie Orły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 maja 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 maja 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 23 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 23 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zasad oraz trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 1979 UCHWAŁA NR XXXVI/240/2014 RADY GMINY TCZEW. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 1979 UCHWAŁA NR XXXVI/240/2014 RADY GMINY TCZEW. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 1979 UCHWAŁA NR XXXVI/240/2014 RADY GMINY TCZEW z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR XLVII/269/14 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR XLVII/269/14 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR XLVII/269/14 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/107/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 22 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/107/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 3044 UCHWAŁA NR XIX/107/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 16 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 16 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/150/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI RADY GMINY RYBNO. z dnia 13 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI RADY GMINY RYBNO. z dnia 13 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1697 UCHWAŁA NR XXXI.132.2017 RADY GMINY RYBNO z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/207/09 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH. z dnia 30 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/207/09 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH. z dnia 30 września 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 213 22009 Poz. 3680 3680 UCHWAŁA Nr XXXII/207/09 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH z dnia 30 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 22 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 22 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin za wysokie wyniki w nauce,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015 Rady Gminy U r z ę d ó w z dnia 2015 r.

Uchwała Nr /2015 Rady Gminy U r z ę d ó w z dnia 2015 r. Projekt Uchwała Nr /2015 Rady Gminy U r z ę d ó w z dnia 2015 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stypendium Wójta Gminy Urzędów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/413/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. Tyskie Orły dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 1665 UCHWAŁA NR VII/144/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 1665 UCHWAŁA NR VII/144/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 1665 UCHWAŁA NR VII/144/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie Programu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr L/500/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. wraz z wprowadzonymi zmianami w Uchwale Nr VIII/78/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 218/XXIII/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN. z dnia 12 grudnia 2016 r.

Poznań, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 218/XXIII/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN. z dnia 12 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 8030 UCHWAŁA NR 218/XXIII/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 1688 UCHWAŁA NR XLII/382/2014 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 17 marca 2014 r.

Szczecin, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 1688 UCHWAŁA NR XLII/382/2014 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 17 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 18 kwietnia 2014 r. Poz. 1688 UCHWAŁA NR XLII/382/2014 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/33/03 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 31 stycznia 2003r. (tekst jednolity)

Uchwała Nr VI/33/03 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 31 stycznia 2003r. (tekst jednolity) Uchwała Nr VI/33/03 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 31 stycznia 2003r. (tekst jednolity) w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kleszczów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 1 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 1 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: Programu stypendialnego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/96/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/96/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/96/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Miasta Grybow dotyczącego zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.61.2015 RADY GMINY JELENIEWO. z dnia 4 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.61.2015 RADY GMINY JELENIEWO. z dnia 4 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.61.2015 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/246/12 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Dzieci i Młodzieży

UCHWAŁA NR XXV/246/12 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Dzieci i Młodzieży UCHWAŁA NR XXV/246/12 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Dzieci i Młodzieży Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 19 lutego 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2013 r. w sprawie ustanowienia Programu Stypendialnego Gminy Mszczonów dla uczniów szczególnie

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU DEP.II Nazwisko 7. Telefon komórkowy ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego

NUMER WNIOSKU DEP.II Nazwisko 7. Telefon komórkowy ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM na rok szkolny 2016/2017 w ramach programu stypendialnego Wspieramy najlepszych na rok szkolny 2016/2017 (WYPEŁNIA URZĄD MARSZALKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO!) NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/384/2010 Rady Gminy Świlcza. z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Uchwała Nr XLII/384/2010 Rady Gminy Świlcza. z dnia 29 kwietnia 2010 r. Uchwała Nr XLII/384/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Świlcza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 czerwca 2017r.

Uchwała Nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 czerwca 2017r. Uchwała Nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji

Bardziej szczegółowo