WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 24 listopada 2008 r. Nr 290 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2901 Nr XXI/240/08 z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ 2902 Nr XXVI/131/08 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem POROZUMIENIA: 2903 zawarte pomiędzy Gminą Białystok a Gminą Korycin z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Korycin zawarte pomiędzy Gminą Białystok a Gminą Łapy z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Łapy zawarte pomiędzy Gminą Białystok a Gminą Krypno z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Krypno UCHWAŁA NR XXI/240/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych Na podstawie art. 18 pkt 19a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590; Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004, Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2006, Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; Dz. U. 2007, Nr 173, poz. 1218) i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r., Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Postanawia się ustalić zasady udzielania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Województwie Podlaskim. 2. Stypendia, o których mowa w ust. 1 finansowane są w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 13,5 % z budżetu państwa i w 1,5 % z budżetu Województwa Podlaskiego. 2. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego wdług zasad określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Sejmiku Mieczysław Bagiński Załącznik do uchwały Nr XXI/240/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 listopada 2008 r. REGULAMIN UDZIELANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 1. Ilekroć w regulaminie udzielania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest mowa o: 1) szkołach objętych projektem, oznacza to wszystkie szkoły gimnazjalne oraz ponadgimanzjalne publiczne oraz niepubliczne w województwie podlaskim; 2) Instytucji Pośredniczącej (IP), oznacza to Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego; 3) POKL, oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 4) Regulaminie, oznacza to niniejszy regulamin. 2. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowane są przez Zarząd Wpjewództwa Podlaskiego w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2008 w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kryteria obowiązkowe ubiegania się o stypendium Do ubiegania się o stypendium uprawnieni sa uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych w województwie podlaskim spełniający kryteria obowiązkowe.

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uczeń spełnia kryterium obowiązkowe, jeżeli łącznie spełnia kryterium dochodowe oraz kryterium szczególnego uzdolnienia. 3. Uczeń spełnia kryterium dochodowe jeżeli dochód na osobe w rodzinie nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniajacej do otrzymania świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. 4. Uczeń gimnazjum spełnia kryterium szczególnego uzdolnienia, jeżeli jest laurealtem lub finalistą co najmniej 2 konkursów przedmiotowych albo innych konkursów na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. 5. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej spełnia kryterium szczególnego uzdolnienia, jeżeli jest laureatem lub finalistą co najmniej 2 olimpiad albo innych konkursów lub turniejów na szczeblu centralnym lub wyższym. Kryteria dodatkowe ubiegania się o stypendium Uczeń spełnia kryterium dodatkowe, jeżeli: a) osiągnięcia edukacyjne określone w ramach kryterium szczególnego uzdolnienia dotyczą nauk preferowanych, tj. matematyczncyh, przyrodniczych albo technicznych, b) mieszka na obszarze wiejskim (miejsce stałego zameldowania), c) uzyskał wysoką średnią ocen z przedmiotu albo grupy przedmiotów należących do nauk preferowanych. 2. Za spełnienie każdego z kryteriów dodatkowych uczeń otrzymuje dodatkowe punkty. Podstawa przyznawania stypendium Podstawą przyznawania stypendiów w roku kalendarzowym 2008 są osiągnięcia edukacyjne ucznia w roku szkolnym 2006/2007 albo 2007/ Osiągnięcia edukacyjne uczniów z roku szkolnego 2006/2007 i 2007/2008 nie podlegają łączeniu. 3. O wyborze roku szkolnego jako podstawy zgłoszenia decyduje dyertkor szkoły. Tryb przyznawania stypendium Kandydatów na stypendystów zgłaszają dyrektorzy szkół objetych niniejszym projektem, składając do siedziby Instytucji Pośredniczącej wniosek stypendialny. 2. Wniosek stypendialny składa się z: formularza zgłoszeniowego i załąćznika oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu na osobe w rodzinie kandydata. 3. Wzory formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 4. Wniosek stypendialny należy złożyć w siedzbie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku: Białystok, ul. Gen.Kleeberga 20; osobiście lub przesłać pocztą.

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Ocena wniosku stypendialnego jest oceną punktową na podstawie karty oceny, której wzróz stanowi załacznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 6. W oparciu o łączną liczbę punktów z oceny kandydata sprządzana jest lista rankingowa stypednystów, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby punktów. 7. Listę rankingową stypedystów sporządza Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w IP. 8. Lista rankingowa stanowi podstawę do zawarcia ze stypendystami umowy stypendialnej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 9. Lista rankingowa stypedystów podawana jest do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej Wysokość stypendium Stypendia przyznawane są na okres 12 miesięcy w wysokośći miesięcznej 350 zł. 2. Termin i sposób wypłaty stypendium określa umowa stypendialna. 8. W zakresie nieregulownym niniejszymregulaminem zastosowanie mają zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wywtyczne Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki/Ministra Rozwoju Regionalnego.

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA DO WSPARCIA STYPENDIALNEGO W RAMACH DZIAŁANIA POMOC STYPENDIALNA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH Projekt Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2008 Nazwa szkoły: I Dane szkoły zgłaszającej ucznia: Adres szkoły: Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Imię i Nazwisko: II Dane ucznia: Adres zamieszkania: Wiek ucznia i klasa gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej:

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Sytuacja materialna ucznia: III Spełnianie przez ucznia kryteriów A. Czy uczeń spełnia kryteria podstawowe Wynikający z załącznika (Oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu na osobę w rodzinie) udokumentowany dochód na osobę w rodzinie wynosi 1 :.. 2. Osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2006/2007 albo 2007/2008 2A. Gimnazjum: Czy uczeń w roku szkolnym 2006/2007 albo 2007/2008 był laureatem lub finalistą co najmniej 2 konkursów przedmiotowych albo innych konkursów na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Tak Nie Jeżeli Tak - Krótka informacja nt. konkursów przedmiotowych, których uczeń był laureatem: B. Szkoła ponadgimnazjalna Czy uczeń w roku szkolnym 2006/2007 albo 2007/2008 był laureatem lub finalistą co najmniej 2 olimpiad albo innych konkursów lub turniejów na szczeblu centralnym lub wyższym? Tak Nie 1 Należy wpisać kwotę z punktu III.2 załącznika. Dochód uprawniający do otrzymania stypendium nie może przekroczyć 1008 zł netto na osobę w rodzinie. Za podstawę przyjmuje się dochód za IV kwartał 2007 roku.

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz Jeżeli Tak - Krótka informacja nt. olimpiad, których uczeń był laureatem: B. Czy uczeń spełnia kryteria preferowane (dające premię punktową) 1. Czy osiągnięcia ucznia określone w części I formularza zgłoszeniowego dotyczą dziedzin preferowanych tj. nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych 2? Tak Nie 2. Średnia ocen ucznia z przedmiotu lub grupy przedmiotów preferowanych wynosi (należy wypełnić dowolnie punkt A albo B, przy czym w przypadku wypełnienia punktu B należy wymienić wszystkie przedmioty należące do grupy): A. przedmiot: ocena na koniec roku 2006/2007 albo 2007/2008. B. grupa przedmiotów 3 : średnia ocen wynikająca z poniższego wynosi: Przedmiot ocena na koniec 2006/2007 albo 2007/ Do nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych należą: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, geografia 3 Do grupy przedmiotów należą: patrz przypis 2

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uczeń posiada stałe zameldowanie na obszarze wiejskim 4 Tak Nie IV Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia Krótki opis zawierający: profil ucznia, jego dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne, cele do osiągnięcia w przypadku otrzymania stypendium oraz planowane w jego ramach wydatki. 4 Za obszar wiejski uznaje się gminy wiejskie, miejsko wiejskie oraz miasta do 25tys. mieszkańców

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz V Informacja o innych pobieranych stypendiach Czy w roku 2008 uczeń pobiera inne stypendium 5 Tak Nie Jeśli Tak krótka informacja jakie stypendium/stypendia pobiera uczeń Miejscowość, data. podpis i pieczęć dyrektora szkoły 5 Stypendia przyznawane na podstawie przepisów o systemie oświaty, stypendia zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wszystkie inne stypendia np. Marszałka Województwa Podlaskiego.

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik do Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych Załącznik do Formularza zgłoszeniowego OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE Dotyczy średniomiesięcznego dochodu 1 za IV kwartał 2007 roku. I. Liczba osób w rodzinie 2 :... II. Dochody członków rodziny. Dane podaje się oddzielnie dla każdej z osób wchodzących w skład rodziny wg następującego schematu: Członek rodziny 1 Imię i nazwisko: Adres i miejsce stałego zameldowania:.... Średniomiesięczny dochód za miesiące październik-grudzień 2007 wynosi: 1. Ze stosunku pracy Z umów cywilnoprawnych Z działalności gospodarczej Z gospodarstwa rolnego Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w szczególności wszystkie obowiązkowe należności publiczno-prawne oraz składki na ubezpieczenia społeczne. 2 Rodzina w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. W skład rodziny na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2006r. Nr 139, poz. 992) wchodzą: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny dziecka; pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia; dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Do członków rodziny nie zalicza się natomiast: dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małzeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 3 Za podstawę obliczenia przyjmuje się roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego ostatnio ogłoszony przez GUS, tj. obowiązujący w okresie, którego dotyczy oświadczenie o dochodach. Począwszy od IV kwartału.

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz Z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych, rent socjalnych Z innych źródeł 4 (określić jakie) Razem:... Członek rodziny 2 Imię i nazwisko: Adres i miejsce stałego zameldowania:.... Średniomiesięczny dochód za miesiące październik-grudzień 2007 wynosi: 7. Ze stosunku pracy Z umów cywilnoprawnych Z działalności gospodarczej Z gospodarstwa rolnego Z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych, rent socjalnych Z innych źródeł (określić jakie) Razem:... Członek rodziny 3 Imię i nazwisko: Adres i miejsce stałego zameldowania: roku ostatnim ogłoszonym przez GUS dochodem z gospodarstwa rolnego jest roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2006 roku wynoszący 1898 zł. 4 Źródła przychodów w rozumieniu Ustawy z dnia 26 lipca 2001 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami). Wśród innych źródeł należy ująć np. stypendia przyznawane na podstawie przepisów o systemie oświaty, stypendia zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, inne stypendia np. Marszałka Województwa Podlaskiego.

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Średniomiesięczny dochód za miesiące październik-grudzień 2007 wynosi: 13. Ze stosunku pracy Z umów cywilnoprawnych Z działalności gospodarczej Z gospodarstwa rolnego Z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych, rent socjalnych Z innych źródeł (określić jakie) Razem:... Członek rodziny 4 Imię i nazwisko: Adres i miejsce stałego zameldowania:.... Średniomiesięczny dochód za miesiące październik-grudzień 2007 wynosi: 19. Ze stosunku pracy Z umów cywilnoprawnych Z działalności gospodarczej Z gospodarstwa rolnego Z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych, rent socjalnych Z innych źródeł (określić jakie) Razem:...

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Członek rodziny 5 Imię i nazwisko: Adres i miejsce stałego zameldowania:.... Średniomiesięczny dochód za miesiące październik-grudzień 2007 wynosi: 25. Ze stosunku pracy Z umów cywilnoprawnych Z działalności gospodarczej Z gospodarstwa rolnego Z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych, rent socjalnych Z innych źródeł (określić jakie)... Razem:... Członek rodziny 6 Imię i nazwisko: Adres i miejsce stałego zameldowania:.... Średniomiesięczny dochód za miesiące październik-grudzień 2007 wynosi: 31. Ze stosunku pracy Z umów cywilnoprawnych Z działalności gospodarczej Z gospodarstwa rolnego Z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych, rent socjalnych Z innych źródeł (określić jakie) Razem:...

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz III. Razem dochód rodziny III.1 Razem dochód rodziny (suma dochodów wszystkich osób z części II) wynosi... III.2 Dochód na osobę w rodzinie w okresie...roku wynosi (sumę określoną w punkcie III.1 należy podzielić przez liczbę osób określoną w części I)... IV. Oświadczenie IV.I. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Oświadczeniu są zgodne z prawdą i jestem świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. za poświadczanie nieprawdziwych danych. IV.II Jednocześnie znane jest mi że: Instytucja Pośrednicząca/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zastrzega sobie prawo kontroli prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu. W tym celu zobowiązuję się przechowywać i udostępnić na potrzeby kontroli dokumenty poświadczające wszystkie dane zawarte w niniejszym oświadczeniu przez okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy stypendialnej. Data, czytelny podpis 5 5 Oświadczenie podpisuje: uczeń, jeśli jest pełnoletni albo rodzic/opiekun prawny gdy uczeń nie jest pełnoletni

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych Projekt: Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2008 w ramach Poddziałania Pomoc stypendialna dla osób szczególnie uzdolnionych KARTA OCENY I KRYTERIA OBOWIĄZKOWE uprawniające do ubiegania się o stypendium UCZEŃ GIMNAZJUM UCZEŃ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 1. Czy jest laureatem lub finalistą co najmniej dwóch konkursów przedmiotowych albo innych konkursów na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. 2. Czy jest laureatem lub finalistą co najmniej dwóch olimpiad albo innych konkursów lub turniejów na szczeblu centralnym lub wyższym. TAK NIE TAK NIE Konkurs przedmioto wy Konkurs przedmioto wy Inny konkurs Inny konkurs Razem liczba punktów laureat finalista Liczba punktów olimpiada olimpiada Inny konkurs lub turniej Inny konkurs lub turniej Razem liczba punktów laureat finalista Liczba punktów laureat-10pkt; finalista-5pkt laureat 5-10pkt; finalista 0-5pkt 2. Czy spełnia kryterium dochodowe (wynoszące 1008 zł netto na os. w rodzinie)? laureat-10pkt; finalista-5pkt laureat 5-10pkt; finalista 0-5pkt 2. Czy spełnia kryterium dochodowe (wynoszące 1008 zł netto na os. w rodzinie)? TAK NIE 20 pkt. 0 pkt. TAK NIE 20 pkt. 0 pkt Razem za część I : Razem za część I :

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Pozytywny wynik oceny w części I Karty oceny pozwala na przejście do punktu II Karty oceny II KRYTERIA DODATKOWE dające premię punktową 1. Czy co najmniej jeden konkurs dotyczy przedmiotu należącego do nauk preferowanych tj. matematycznych, przyrodniczych oraz technicznych? 1. Czy co najmniej jedna olimpiada dotyczy przedmiotu należącego do nauk preferowanych tj. matematycznych, przyrodniczych oraz technicznych? TAK NIE 15 pkt. 0 pkt 2. Średnia z przedmiotu / grupy przedmiotów: TAK NIE 15 pkt. 0 pkt 2. Średnia z przedmiotu / grupy przedmiotów: Przedmiot Grupa przedmiotów Przedmiot Grupa przedmiotów < pkt. 0 pkt pkt. 4 pkt. > pkt. 10 pkt. 3. Czy uczeń posiada stałe zameldowanie na obszarze wiejskim? < pkt. 0 pkt pkt. 4 pkt. > pkt. 10 pkt 3. Czy uczeń posiada stałe zameldowanie na obszarze wiejskim? TAK NIE 5 pkt. 0 pkt TAK NIE 5 pkt. 0 pkt Razem za część II.. Razem za część II. Łączna liczba punktów (z części I oraz części II):... data oceny... Czytelny podpis osoby dokonującej oceny

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych UMOWA w sprawie przyznania stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2008 w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki NR UMOWY: ZAWARTA W...W DNIU ROKU POMIĘDZY: SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Nazwa i adres instytucji: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1; Białystok; zwana dalej Instytucją Pośredniczącą, reprezentowaną przez: a STYPENDYSTĄ/OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ STYPENDYSTĘ 1 Imię i nazwisko, adres zameldowania, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość 1 Stroną umowy jest stypendysta jeśli jest pełnoletni albo jego rodzic/opiekun prawny jeśli nie jest pełnoletni; niewłaściwe należy skreślić

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Ilekroć w umowie jest mowa o: 1 1. Programie oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL); 2. Regulaminie oznacza to Regulamin przyznawania stypendiów w ramach Poddziałania POKL w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2008 ; 3. Projekcie oznacza to projekt pt. Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2008; 4. Instytucji Pośredniczącej (IP) oznacza to Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Instytucja Pośrednicząca przyznaje (imię i nazwisko stypendysty). w roku 2008 w ramach Projektu stypendium na 12 miesięcy w wysokości miesięcznej 350 zł. 3 Podstawą przyznania stypendium są osiągnięcia edukacyjne ucznia w roku szkolnym (rok szkolny 2006/2007 albo 2007/2008) Środki w ramach przyznanego stypendium będą przekazywane na rachunek bankowy: Numer rachunku:.. Właściciel rachunku: Nazwa banku:.. 2. Instytucja Pośrednicząca przekaże środki w ramach stypendium w (nazwa miesiąca) roku Instytucja Pośrednicząca przekaże środki w ramach stypendium jednorazowo przelewem w wysokości.zł Celem przyznanego stypendium jest pomoc stypendyście w rozwoju edukacyjnym. 2. Stypendysta zobowiązuje się przeznaczyć środki w ramach przyznanego stypendium na realizację celów edukacyjnych w szczególności określonych w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia, zawartym w dokumentach zgłoszeniowych złożonych do Instytucji Pośredniczącej i będących podstawą przyznania stypendium Z wykorzystania stypendium oraz realizacji celów edukacyjnych określonych w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia należy sporządzić sprawozdanie. Częścią sprawozdania jest ogólne zestawienie wydatków poniesionych/planowanych do poniesienia w związku z otrzymanym stypendium.

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Sprawozdanie może sporządzić stypendysta, jego rodzic/opiekun prawny albo nauczyciel opiekun ucznia, wyznaczony przez dyrektora szkoły, zgodnie z załączonym do umowy Regulaminem. 5. Sprawozdanie należy złożyć do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 2008 roku Instytucja Pośrednicząca może wypowiedzieć przedmiotową umowę w przypadku wystąpienia przyczyn powodujących obowiązek zwrotu stypendium albo wstrzymania wypłaty, a w szczególności: a) stwierdzenia, iż dane zawarte w dokumentach zgłoszeniowych stanowiących podstawę przyznania stypendium są niezgodne z prawdą, b) naruszenia przez stypendystę obowiązków wynikających z 6 i 7 umowy. 1. Stypendysta oświadcza, że godzi się na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z monitorowaniem rezultatów projektu Załącznikiem do umowy jest Regulamin przyznawania stypendiów w ramach Poddziałania POKL w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów. 2. Stypendysta/osoba reprezentująca stypendystę oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonym do umowy Regulaminem. 11 W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego; ustawy o finansach publicznych Zmiany danych zawartych w umowie wymagają formy aneksu Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Instytucji Pośredniczącej. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 14 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA STYPENDYSTA/OSOBA REPREZENTUJĄCA STYPENDYSTĘ 2 2 Niepotrzebne skreślić

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR XXVI/131/08 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) uchwala się, co następuje: 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/120/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem (Dz. Urz.Woj. Podl. Nr 90, poz z późn. zmianami) wprowadza się następującą zmianę: 4 pkt 15 otrzymuje brzmienie: prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1października 2008 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Załuska POROZUMIENIE z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Korycin zawarte pomiędzy Gminą Białystok z siedzibą; Białystok, ul. Słonimska 1, NIP: reprezentowaną przez: Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku, przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej Skarbnika Miasta a Gminą Korycin z siedzibą; Korycin ul. Knyszyńska 2a, NIP reprezentowaną przez: Mirosława Lecha Wójta Gminy Korycin, przy kontasygnacie Andrzeja Waszczeniuka Skarbnika Gminy.

21 Województwa Podlaskiego Nr Poz Strony stwierdzają, że zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) Gmina Korycin zobowiązana jest do dokonywania comiesięcznej refundacji dotacji udzielonej przez Gminę Białystok na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, których rodzice lub opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Korycin. 2. Refundacja dotacji dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych mających siedzibę na terenie Miasta Białegostoku, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, wg wyboru rodziców. 3. Refundacji udzielonej przez Gminę Białystok dotacji, Gmina Korycin zobowiązuje się dokonać do 20 dnia każdego miesiąca na konto Urządu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Kredyt Bank S.A. II/O Białystok w wysokości kwoty stanowiącej równowartość 75 % ustalonych w budżecie Miasta Białegostoku wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. 4. Gmina Białystok zobowiązuje się informować w okresach miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca Gminę Korycin o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej kwoty. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 września 2008 r. 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 8. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzch, z których dwa otrzymuje Gmina Białystok, a jedno Gmina Korycin. Prezydent Miasta Tadeusz Truskolaski Skarbnik Miasta Stanisława Kozłowska Wójt Mirosław Lech Skarbnik Gminy Andrzej Waszczeniuk

22 Województwa Podlaskiego Nr Poz POROZUMIENIE z dnia 10 października 2008 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Łapy zawarte pomiędzy: Gminą Białystok z siedzibą; Białystok, ul. Słonimska 1, NIP: reprezentowaną przez: Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej Skarbnika Miasta a Gminą Łapy z siedzibą; Łapy, ul. Gen. Sikorskiego 24, NIP: reprezentowaną przez: Romana Czepe - Burmistrza Łap przy kontasygnacie Anny Marty Sokół Skarbnika Gminy. 1. Strony stwierdzają, że zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) Gmina Łapy zobowiązana jest do dokonywania comiesięcznej refundacji dotacji udzielonej przez Gminę Białystok na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, których rodzice lub opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Łapy. 2. Refundacja dotacji dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych mających siedzibę na terenie Miasta Białegostoku, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, wg wyboru rodziców. 3. Refundacji udzielonej przez Gminę Białystok dotacji, Gmina Łapy zobowiązuje się dokonać do 20 dnia każdego miesiąca na konto Urządu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Kredyt Bank S.A. II/O Białystok w wysokości kwoty stanowiącej równowartość 75% ustalonych w budżecie Miasta Białegostoku wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. 4. Gmina Białystok zobowiązuje się informować w okresach miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca Gminę Łapy o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej kwoty. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 września 2008 r. 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

23 Województwa Podlaskiego Nr Poz i Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzch, z których dwa otrzymuje Gmina Białystok, a jedno Gmina Łapy. Prezydent Miasta Tadeusz Truskolaski Skarbnik Miasta Stanisława Kozłowska Burmistrz Roman Czepe Skarbnik Gminy Wiesława Roszkowska POROZUMIENIE z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Krypno zawarte pomiędzy: Gminą Białystok z siedzibą; Białystok, ul. Słonimska 1, NIP: reprezentowaną przez: Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku, przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej Skarbnika Miasta a Gminą Krypno z siedzibą; Krypno Kościelne 23, NIP reprezentowaną przez: Marka Stankiewicza - Wójta Gminy Krypno, przy kontrasygnacie Ewy Kupiec Skarbnika Gminy 1. Strony stwierdzają, że zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) Gmina Krypno zobowiązana jest do dokonywania comiesięcznej refundacji dotacji udzielonej przez Gminę Białystok na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, których rodzice lub opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Krypno. 2. Refundacja dotacji dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych mających siedzibę na terenie Miasta Białegostoku, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, wg wyboru rodziców. 3. Refundacji udzielonej przez Gminę Białystok dotacji, Gmina Krypno zobowiązuje się dokonać do 20 dnia każdego miesiąca na konto Urządu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Kredyt Bank S.A. II/O Białystok w wysokości kwoty stanowiącej równowartość 75% ustalonych w budżecie Miasta Białegostoku wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

24 Województwa Podlaskiego Nr Poz Gmina Białystok zobowiązuje się informować w okresach miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca Gminę Krypno o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej kwoty. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 września 2008 r. 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 8. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzch, z których dwa otrzymuje Gmina Białystok, a jedno Gmina Krypno. Prezydent Miasta Tadeusz Truskolaski Skarbnik Miasta Stanisława Kozłowska Wójt Marek Stankiewicz Skarbnik Gminy Ewa Kupiec Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można zamówić i nabyć: 1) w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku p. 39, tel. (085) ; 2) prenumerata na podstawie nadesłanego zamówienia (płatne z góry): kwartalna 790,09 zł (w tym 7 % VAT), półroczna 1.580,18 zł (w tym 7 % VAT). Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto KB S.A. II Oddział Białystok Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są do wglądu w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, ul. A. Mickiewicza 3, Białystok, p. 231, tel. (085) Wydawca: Wojewoda Podlaski Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel./fax: (085) , Skład, druk: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Zakład Obsługi PUW w Białymstoku, Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. (085) , Rozpowszechnianie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel , Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie pod adresem nakład 50 egz. Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego w Zakładzie Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3 ISSN Cena 3,34 zł (w tym 7% VAT)

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 1430 UCHWAŁA NR XVIII/188/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr.. Rady Miasta Nowy Targ z dnia..maja 2015r. Regulamin programu osłonowego Pierwszy dzwonek 1 1. Niniejszy regulamin określa

Załącznik do Uchwały nr.. Rady Miasta Nowy Targ z dnia..maja 2015r. Regulamin programu osłonowego Pierwszy dzwonek 1 1. Niniejszy regulamin określa Załącznik do Uchwały nr.. Rady Miasta Nowy Targ z dnia..maja 2015r. Regulamin programu osłonowego Pierwszy dzwonek 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji projektu Pierwszy dzwonek, w tym warunki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/726 /2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2006 roku

Uchwała Nr XLIX/726 /2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2006 roku Uchwała Nr XLIX/726 /2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2006 roku w sprawie realizacji projektu pod nazwą Pomoc stypendialna dla studentów z miasta Kalisza i ustalenia zasad udzielania stypendiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Projekt z dnia 6 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6a, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2051 Nr XVI/101/04 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 1653 w Jarosławiu Nr 128/XIV/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/173/05 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 24 maja 2005 r

Uchwała Nr XXVI/173/05 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 24 maja 2005 r Uchwała Nr XXVI/173/05 z dnia 24 maja 2005 r w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów z terenu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2004/2005 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci na obszarze Gminy Liszki.

REGULAMIN. rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci na obszarze Gminy Liszki. REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą Cyfrowy Horyzont, czyli spotk@jmy się w Sieci na obszarze Gminy Liszki. Nr Umowy o dofinansowanie: Nr POIG.08.03.00-12-294/13-00 zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Ilekroć w Regulaminie przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1)

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1) DO WÓJTA GMINY SZYPLISZKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym / zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/ 2014 I. WNIOSKODAWCA Wniosek może złożyć : rodzic

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 września 2008 r. Nr 222 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2258 Nr XV/121/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie Regulamin pomocy materialnej, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie: a) Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym /

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym / Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Szczecin Adres: pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin WOś-6 WYDZIAŁ OŚWIATY URZĄD MIASTA SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym /

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym / Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Szczecin WOś-6 Adres: pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Pieczęć szkoły i data wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym / 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLV/1208/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLV/1208/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA Nr XLV/1208/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu Zdolni na start II edycja dla szczególnie uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

4'bo I c2oll't- Uchwala Nr f IV Zarządu Powiatu Nowotlworskiego z dnia.~.~.. rq..~9j?ltff(aa.~..~3((,

4'bo I c2oll't- Uchwala Nr f IV Zarządu Powiatu Nowotlworskiego z dnia.~.~.. rq..~9j?ltff(aa.~..~3((, NARODOWA STRATEGIASPÓINO~CI.wA,~,!\-.~.,.~...,~ '$" "T.,..' /:"T'f D~ }''''{;rr... V~.,!:t;..;l. r, ''rl':'i 1... W NOWY~l Dwors«lVJ..a2~,wiook.iał vi, Ignsceg.o P 'Ił (""6-"I(lG r-:c"",,'/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia 64/2014/2015 Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wydany na podstawie art. 186

Bardziej szczegółowo

1. Nazwisko i imię PESEL. Imię ojca imię matki. Cześć A. Dane wnioskodawcy.

1. Nazwisko i imię PESEL. Imię ojca imię matki. Cześć A. Dane wnioskodawcy. Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009 1 Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN

ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 63/R/11 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I Formy pomocy materialnej 1 Student Uniwersytetu Gdańskiego może ubiegać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo