DOSTAWA KASET i ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOSTAWA KASET i ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, kod: , ul. Jaczewskiego 8, tel , , fax strona internetowa: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA KASET i ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI: badanie badanie cząstkowe liczba badań sprawdzanie grupy biorcy próba zgodności sprawdzanie grupy dawcy screening PTA biorcy próba zgodności grupa krwi grupa noworodka antygeny ABO D przeciwciała grupowe screening PTA antygeny ABO D BTA kontrola i akcesoria* surowica i krew kontrolna, *) końcówki do pipet, płytki itp. * akcesoria i odczynniki kontrolne w takich ilościach jakich wymaga system oraz przepisy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii - dla potrzeb wykonania wskazanych ilości badań wraz z DZIERŻAWĄ DWÓCH AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW do wykonywania w/w badań serologicznych oraz OPROGRAMOWANIEM DOTYCZĄCYM BADAŃ SEROLOGICZNYCH I SZPITALNEGO BANKU KRWI i SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM do wykorzystywania przy pracy w/w analizatorów UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani równoważnych. Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej ani dynamicznego systemów zakupów i zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie wyższych niż 20% zamówienia podstawowego - o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych w odniesieniu do dostaw dodatkowych kaset i odczynników stanowiących przedmiot postępowania których zabraknie do bieżącej pracy w podstawowym okresie dzierżawy analizatorów, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Strona 1 z 28

2 II. Termin realizacji umowy Dostawy sukcesywne kaset i odczynników w ciągu 36 miesięcy od dnia uruchomienia dzierżawionego zestawu. Wstawienie i uruchomienie urządzenia nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania umowy - okres dzierżawy przez 36 miesięcy od daty uruchomienia. Termin wdrożenia oprogramowania na dostarczonym sprzęcie komputerowym w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia urządzenia. III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: A) O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 pzp oraz spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w prowadzonym postępowaniu nie zachodzi taka okoliczność; b) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa asortymentu stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej przez co rozumie się, iż posiadają środki finansowe w banku lub kasie oszczędnościowo kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, lub zdolność kredytową na łączną kwotę - co najmniej ,00 zł, W przypadku składania ofert wspólnych - każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania a warunki określone w ppkt A) lit. b) i d) mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie składających ofertę lub tylko przez jednego z Wykonawców. B. Wykaz oświadczeń, dokumentów/wykazów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 2. wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentu/dokumentów potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie. 3. informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której wykonawca ma prowadzony rachunek bankowy, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Podmioty występujące wspólnie składają łącznie oświadczenie określone w pkt B. 1. Jeżeli informacja banku będzie potwierdzała, że środki finansowe lub zdolność kredytowa Wykonawcy są kwotą:... (ilość) cyfrową, to Zamawiający uzna, że jest to kwota najmniejsza z danego przedziału cyfrowego. Strona 2 z 28

3 Jeżeli kwoty w dokumentach będą w innej walucie niż PLN Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu walut NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu i/lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (a w przypadku oddania do dyspozycji wiedzy i doświadczenia Wykonawca określi w jakim zakresie te inne podmioty uczestniczą w realizacji zamówienia) odpowiednio: 1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. C SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty, 2) Jeżeli wykonawca wskazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (pkt. A.d SIWZ), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt.b.3. niniejszej SIWZ dotyczącej tych podmiotów poprzez dołączenie ich do oferty, 3) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. C. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, a jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Strona 3 z 28

4 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie określonym art.24 ust. 1 pkt. 4-8 Prawa zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 9 Prawa zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert UWAGA: Dot. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226, poz.1817) z dnia 31 grudnia 2009r. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2), 3), 4) i 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w uwadze zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dot. 2 pkt.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226, poz.1817) z dnia 31 grudnia 2009r. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty określone w pkt. C ppkt 1)-6) na każdy z podmiotów z osobna. D. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Strona 4 z 28

5 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w części C. pkt Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonego oświadczenia, wymaganego w pkt. B.1 SIWZ oraz innych dokumentów wymienionych w pkt. B. Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów, brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp. Złożenie dokumentów określonych w pkt. C. ppkt. 1) 6) SIWZ jest obligatoryjne z zastrzeżeniem pkt. 6, który dotyczy tylko podmiotów zbiorowych. Brak dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp. Dokumenty, co do których oferent zastrzega ich poufność i które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania należy zgrupować i oddzielić je od pozostałej części oferty, w sposób uniemożliwiający wgląd do nich przez przedstawicieli pozostałych oferentów. Brak dokumentów lub złożenie dokumentów zawierających błędy skutkuje wykluczeniem oferenta na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp. E. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno: - jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, - wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, - każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika - Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika - Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). 2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące współpracę tych wykonawców zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia: - sposób ich współdziałania, - zakres realizacji zamówienia powierzony do wykonania każdemu z nich, - numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji Umowy o zamówienie, - solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, - umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego. Strona 5 z 28

6 V. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów: 1) cena łączna wartość oferty 100 % VI. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Każdy z Wykonawców przedłoży oferty wg załączonego wzoru. Oferty z rozwiązaniami alternatywnymi w zakresie asortymentu określonego w pkt. I ppkt. 2 i Załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ będą podlegały odrzuceniu. Każdy z oferentów przedłoży pełną ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia co do zakresu, parametrów oraz konfiguracji. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem OFERTY WYKONAWCY, stanowiącym integralną część specyfikacji - Załącznik nr 3 w następującym układzie: - nazwa, siedziba Wykonawcy - cena oferty brutto suma kosztorysu A i C - termin płatności nie krótszy niż 45 dni - termin realizacji umowy (zgodnie z punktem II) oraz termin dostaw sukcesywnych - oświadczenia oferenta - data sporządzenia oferty - wykaz dołączonych dokumentów 2. Do formularza Oferty należy dołączyć dokumenty wymagane od oferentów stosownie do pkt. III niniejszej specyfikacji a także: 1) kosztorys ofertowy A) kosztorys wg kosztów dostawy kaset i odczynników wskazujący co najmniej na: a) trzyletnią ilość oznaczeń w odniesieniu do poszczególnych parametrów (wskazaną w SIWZ) b) nazwę odczynnika (asortymentu) do wykonania oznaczenia c) ilość oznaczeń z jednego opakowania d) ilość pełnych opakowań jednostkowych do wykonania trzyletniej ilości oznaczeń, z uwzględnieniem trwałości odczynnika (asortymentu) po otwarciu butelki oraz zakładanej częstotliwości wykonywania oznaczeń; jeżeli wielkość opakowania jednostkowego (butelki/kasety) nie odpowiada w pełni zapotrzebowaniu Zamawiającego na ilość oznaczeń Oferent dokona zaokrąglenia ilości niezbędnych butelek (opakowań) w górę, do pełnej pojemności handlowej e) cena jednostkowa brutto opakowania (najmniejszej dostępnej jednostki) f) wartość brutto poszczególnych odczynników na okres 3 lat g) wartości brutto wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do wykonania zapotrzebowanej 3-letniej ilości oznaczeń (wg kosztorysu B) h) wartość brutto odczynników niezbędnych do uruchomienia analizatora i) łączna wartość netto i brutto na okres 3 lat B) kosztorys wg cech odczynnika i materiałów eksploatacyjnych: o trwałość odczynnika po otwarciu butelki o wielkość (objętość) opakowania jednostkowego o wielkość oferowanego opakowania handlowego (ilość buteleczek, jednostek) odczynnika o ceny jednostkowe brutto opakowań handlowych o ilości (przewidywane zużycie do wykonania zapotrzebowanej 3-letniej ilości oznaczeń), ceny jednostkowe oraz wartości wszystkich materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowej pracy analizatorów na okres 3 Strona 6 z 28

7 lat (końcówki, płytki do rozcieńczeń, odważki itp.) wynikające z rodzaju i systemu pracy analizatora dla wykonania zapotrzebowanej liczby oznaczeń C) kosztorys wg kosztów dzierżawy i eksploatacji analizatorów i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania: a) wartość czynszu dzierżawnego brutto (odrębnie za cały okres dzierżawy oraz odnoszący się do zaproponowanych pojedynczych płatności np. za okres miesiąca), czynsz dzierżawny musi uwzględniać również koszt napraw i serwisu a także wszystkich innych usług związanych z dzierżawą aparatów np. koszt przeglądów serwisowych (przeprowadzanych nie rzadziej niż wg harmonogramu wynikającego np. z karty gwarancyjnej), wartość kosztów robocizny i dojazdów pracowników serwisu. b) koszt użytkowania systemu informatycznego i użytkowania sprzętu komputerowego przez okres 36 miesięcy od daty uruchomienia systemu (odrębnie za cały okres dzierżawy oraz odnoszący się do zaproponowanych pojedynczych płatności np. za okres miesiąca), jego modyfikacji, archiwizacji i przekazania bazy danych po zakończeniu okresu realizacji umowy w formacie wskazanym przez Zamawiającego (na nie później niż 30 dni przed wymaganym przekazaniem) oraz przekazania serwera na własność Zamawiającego po zakończeniu realizacji umowy bez dodatkowych opłat 2) świadectwo dopuszczenia wyrobów medycznych do obrotu: a) Dla produktów kwalifikowanych jako wyrób medyczny - dokument potwierdzający oznaczenie wyrobu znakiem CE (stosownie do kwalifikacji wyrobu do odpowiedniej klasy: deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE i deklaracja zgodności wystawiona przy udziale jednostki notyfikowanej) b) Dla produktów nie kwalifikowanych jako wyrób medyczny do oferty należy załączyć stosowne oświadczenie, wskazujące konkretnie na te pozycje 3) Oświadczenie, iż wykonawca samodzielnie wykona zamówienie lub wskazujące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - z zastrzeżeniem, iż brak oświadczenia w tym zakresie będzie równoznaczne z samodzielnym wykonaniem zamówienia przez Wykonawcę 4) broszury reklamowe lub foldery proponowanych analizatorów nie zawierające informacji technicznych sprzecznych niż podane przez Wykonawcę przy wypełnianiu tabeli parametrów odcinających wskazanych w Zał. Nr 1 do SIWZ 5) wypełnione tabele parametrów odcinających wymienionych w Zał. nr 1 (parametry analizatorów i zasad pracy) oraz w Zał. nr 2 (wymagania funkcjonalne systemu informatycznego i sprzętu komputerowego) do SIWZ Nie złożenie dokumentów / druków określonych w pkt. 2-5 spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku braku dokumentów wskazanych w pkt.2 i/lub 4 Zamawiający uprzednio zastosuje dyspozycję wskazaną w art. 26 ust. 3 ustawy pzp Oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone. 3. Cena oferty Cena oferty powinna być wyrażona w PLN. Cena oferty musi uwzględniać podatek VAT, cło, koszt dostawy, ubezpieczenia towaru podczas transportu, wszystkie koszty realizacji zamówienia o wskazanych parametrach granicznych oraz: koszt dostawy aparatury loco Pracownia Serologii SPSK 4 oraz jego uruchomienia koszt instalacji i użytkowania systemu informatycznego i sprzętu komputerowego koszt dzierżawy urządzenia i systemu informatycznego na okres 36 miesięcy od daty uruchomienia Strona 7 z 28

8 koszt serwera, który po okresie dzierżawy stanie się własnością Zamawiającego koszt świadczenia usług serwisowych związanych z bieżącą konserwacją zestawów i systemu informatycznego oraz sprzętu komputerowego (w odstępach czasu wskazanych w karcie gwarancyjnej) oraz z tytułu awarii koszt modyfikacji i aktualizacji oprogramowania Ceny jednostkowe brutto pozostają stałe przez cały okres realizacji umowy. Nie dopuszcza się rabatów materiałowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty w walucie obcej. Oferta i późniejsze rozliczenia następują w PLN. UWAGA: w przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w formularzu Oferty Wykonawcy i odczytaną podczas publicznego otwarcia ofert, a ceną wynikającą z kosztorysu ofertowego, za cenę oferty przyjmuje się cenę wynikającą z kosztorysu ofertowego (tj. w konkretnej tabeli przyporządkowanej danej pozycji asortymentowej). Nieuwzględnienie wszystkich pozycji asortymentowych ujętych w ramach zadania nie stanowi oczywistej omyłki i nie podlega korekcie, ale skutkuje odrzuceniem oferty. W kosztorysie dla każdej pozycji zamówienia należy określić najpierw cenę jednostkową a następnie wartość pozycji (jako iloczyn wielkości zamówienia w jednostkach podanych w SIWZ lub pełnych opakowaniach - oraz ceny jednostkowej netto elementów). Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz kalkulacyjny Excel nie są traktowane za błąd w obliczeniu ceny. Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). Sumę wartości brutto poszczególnych pozycji asortymentowych i części zamówienia w pakiecie stanowiącą cenę oferty należy wpisać w formularzu Oferty Wykonawcy, nie rozbijając jej na poszczególne pozycje kosztorysowe, z zastrzeżeniem, iż przy kalkulacji ceny uwzględniono wszystkie czynniki cenotwórcze. 4. Postać oferty Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, z zastrzeżeniem dla języka ulotek informacyjnych, folderów i katalogów, które dopuszcza się w języku angielskim lub niemieckim. Wszystkie dokumenty w języku obcym stanowiące ofertę i jej załączniki (z ewentualnym wyłączeniem ulotek) muszą być dołączane wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. Ofertę należy składać w formie pisemnej w podanym terminie. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Ofertę należy złożyć w oryginale. Wszystkie strony oryginału formularza Oferty Wykonawcy Zał. nr 3 do SIWZ powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta. Ponadto podpisać należy kosztorysy ofertowe oraz wszelkie oświadczenia dołączane do formularza Oferty. W sytuacji, gdy z dokumentacji dotyczącej Wykonawcy nie wynika upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i potwierdzającą dokumenty za zgodność z oryginałem, należy dołączyć stosowne upoważnienie/pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli Wykonawca nie złoży pełnomocnictwa lub złoży wadliwe Zamawiający wezwie zgodnie z art.26 ust.3 do jego złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz podpisane przez osobę uprawnioną. Dokumenty składane w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez złożenie podpisu przez osobę uprawnioną. Strona 8 z 28

9 W przypadku dołączenia kserokopii upoważnienia lub pełnomocnictwa, Zamawiający wymaga, aby dokument został potwierdzony za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (zgodnie z dołączonymi dokumentami, z których wynika zasada reprezentacji). Oznacza to, iż niedopuszczalne jest dokonywanie potwierdzeń za zgodność z oryginałem przez osobę, na którą zostało wystawione pełnomocnictwo. 5. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem (do Zamawiającego na nr ). Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji Zamawiający porozumiewa się drogą elektroniczną z Wykonawcami w każdym przypadku, w którym ustawa obliguje go do udostępniania informacji na własnej stronie internetowej: Korespondencja (pocztowa i faksy) przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj VII. Składanie ofert. 1. Opakowanie i oznakowanie ofert. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie. Kopertę z ofertą należy zaadresować do Zamawiającego na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 ul. Jaczewskiego 8, kod Lublin oraz powinna być oznakowana następująco: "Oferta w przetargu na badania z zakresu serologii grup krwi. 2. Termin i forma składania ofert. Ofertę należy składać osobiście, na adres podany w ogłoszeniu o przetargu, w Kancelarii Ogólnej SPSK-4 na I piętrze (pok. 106) lub drogą pocztową/kurierską (na własne ryzyko), nie później niż do 10 maja 2012 roku do godz Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane. VIII. Okres ważności ofert Oferent pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 60 dni od daty składania ofert IX. Wadium przetargowe Oferent ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości: ,00 zł Oferent ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe najpóźniej do dnia 10 maja 2012 roku BANK Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Lublinie nr Oferty bez dowodu wniesienia wadium nie będą rozpatrywane. UWAGA: w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć w/w dokumenty w oryginale. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a ustawy pzp. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Strona 9 z 28

10 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.4a Pzp). X. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: W sprawach formalno-prawnych: mgr Agata Ośka St. Specjalista d/s Zamówień Publicznych - tel. 81/ W sprawach przedmiotu zamówienia: mgr Anna Dudzik -z-ca Kierownik a ds.pracowni Serologii - tel.81/ dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz -Kierownik Działu Krwiolecznictwa - tel. 81/ mgr Jerzy Wiśniewski - Kierownik Działu Informatyki - tel. 81/ Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego pod podanymi numerami w dni robocze, w godzinach oraz listownego na adres Zamawiającego. XI. Wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego Każdy z oferentów może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień. Pismo z zapytaniem należy kierować na adres Zamawiającego z zaznaczeniem na kopercie/piśmie: "Przetarg na badania z zakresu serologii grup krwi. Zapytanie." Wyjaśnienia będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływ połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez podania źródła zapytania) Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieści na własnej stronie internetowej. Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na Specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią Specyfikacji oraz zostanie doręczona do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na własnej stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu udzielenia XII. Otwarcie, ocena ofert i wybór oferty. Strona 10 z 28

11 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 maja 2012 roku o godz w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej Działu Zamówień Publicznych pok Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele oferentów. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z kopert zostanie podana do wiadomości zebranych: - nazwa oferenta - siedziba oferenta - łączna cena oferty brutto - termin płatności - termin realizacji umowy i dostaw cząstkowych Oferty (z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania) udostępniane będą w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 001. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, a złożone oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania. 1. Na posiedzeniu niejawnym oferty będą podlegały badaniu pod względem formalnym. Zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzi chociaż jedna przesłanka wymieniona w art. 24 ust. 1 pkt. 1 9 lub ust. 2 pkt. 1 4 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający odrzuci oferty jeżeli zachodzi chociaż jedna przesłanka wskazana w art. 89 ust. 1 pkt. 1 8 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego z wykonawców w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień treści złożonej oferty. Niedopuszczalne są negocjacje między zamawiającym a wykonawcą dotyczące złożonej oferty Poprawianie omyłek w ofercie. Zamawiający ma prawo dokonać korekty poniższych omyłek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.: a) oczywiste omyłki pisarskie b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe, o których mowa ppkt. b w następujący sposób: - jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się,że prawidłowo podano ceny za części zamówienia uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek Omyłki rachunkowe, których nie można poprawić wg w/w metod oraz błędy w obliczeniu ceny skutkują odrzuceniem oferty wg art. 89 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych. Jeżeli Wykonawca poda nieprawidłową ilość sztuk/opakowań - niezgodnych z zapotrzebowaniem (i opisaną metodą obliczenia pełnych opakowań) Zamawiający dokona stosownej korekty - przyjmując, że prawidłowo podano wielkość opakowania oraz jego cenę Strona 11 z 28

12 jednostkową i uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek o ile nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty. 2. Ocena ofert Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych. Każda z ofert oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej w postępowaniu w systemie punktowym. Punkty za cenę danej oferty przyznawane będą proporcjonalnie, przy założeniu, że oferta o najniższej cenie uzyska 10 pkt. Punkty za cenę zostaną wyliczone zgodnie z następującymi zasadami: C n /C d x 10 = C gdzie C n - cena brutto najniższa C d - cena brutto danej oferty C - punkty przyznane za cenę Łączna ilość punktów dla danej części składowej oceny oferty będzie pomnożona przez wagę kryterium 100 % Jeżeli zostaną złożone oferty, o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia we wskazanym terminie ofert dodatkowych (które nie mogą być wyższe niż zaoferowane w ofercie). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 91 ust. 3 a ustawy. W takiej sytuacji w formularzu Oferty Wykonawcy należy wpisać wartość netto, a w kosztorysie ofertowym pominąć informacje dotyczące stawki VAT i wartość brutto. 5. Ogłoszenie wyników przetargu Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę)albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. c) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie również na stronie internetowej Zamawiającego tj. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: - ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, - złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. Strona 12 z 28

13 XIII. Istotne postanowienia, które będą stanowiły integralną część umowy. dotyczy dostawy kaset i odczynników 1. Dostawca zagwarantuje realizację przedmiotu zamówienia w terminie 36 miesięcy od uruchomienia analizatorów. 2.W przypadku powstania opóźnienia w zapłacie należności Dostawca ma prawo do naliczania odsetek w wysokości określonej przepisami prawa, ale zobowiązuje się do nie zbywania długu (należności głównej i odsetek) bez zgody Odbiorcy. 3.Niedotrzymanie terminów dostawy skutkować może: 1) odstąpieniem od zamówienia i zakupem danej partii towaru u innego dostawcy ze skutkiem zmniejszenia ilości i wartości kontraktu oraz obciążeniem Dostawcy różnicą kosztów takiego zakupu interwencyjnego 2) nałożeniem na Dostawcę kar umownych w wysokości 0,1 % wartości opóźnionego zamówienia za każdy dzień zwłoki 3) odstąpieniem od umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od kontraktu za 14-dniowym pisemnym uprzedzeniem w okolicznościach wskazanych w art. 145 Prawa zamówień publicznych. 5. Każda ze stron niniejszej umowy ma prawo wypowiedzenia jej z 14-dniowym wypowiedzeniem w przypadku niedotrzymania przez drugą stronę warunków umowy. W szczególności przyczynami wypowiedzenia mogą być: 1) niedotrzymanie obowiązku utrzymania stałości cen brutto w okresie realizacji kontraktu 2) zmiana asortymentu dostaw w stosunku do oferowanych w ofercie bez zgody Odbiorcy. 3) co najmniej trzykrotne nie wywiązanie się przez Dostawcę z obowiązku terminowych dostaw lub odmowy dostawy partii towaru objętej zamówieniem 4) co najmniej trzykrotne zakwestionowanie przez Odbiorcę jakości dostarczonych produktów 6. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umową w wysokości 5% wartości umowy w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, jak i Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umową w wysokości 5% wartości umowy w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy. 7. Dostawca związany jest ceną brutto przedłożonej oferty przez cały okres realizacji umowy. 8. Podane w załącznikach ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Dostawcy nie będą przysługiwały roszczenia o realizację ilości większych niż 80% ilości zapotrzebowanych, jeżeli potrzeby Szpitala w tym zakresie będą mniejsze. 9. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków. a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); b) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Odbiorcy ani sporządzenia Aneksu do umowy; c) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny netto; d) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta przy niezmienionym produkcie; e) w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania) nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu. f) nastąpił brak produktów na rynku przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu równoważnego, ale przy cenie nie wyższej niż w umowie Strona 13 z 28

14 g) w przypadku zaistnienia incydentu medycznego możliwość wprowadzenia produktu równoważnego, o tych samych parametrach i zastosowaniu 10. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione, a w miarę możliwości również udokumentowane przez Dostawcę. Zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen brutto przedmiotu umowy. 11. Dostawca niezwłocznie powiadomi Odbiorcę o podstawie oraz okolicznościach braku poszczególnych pozycji asortymentu oraz braku możliwości dostarczenia w/w z przyczyn formalnych, wraz ze wskazaniem tych przyczyn. Informacja taka zostanie przekazana do Sekcji Zakupów w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem). 12. W przypadku braku możliwości realizacji bieżących dostaw z powodu wycofania z obrotu produktu na podstawie decyzji Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych Odbiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w zakresie tego asortymentu z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Dostawca dostarczy Odbiorcy odpowiednik (produkt równoważny) za cenę nie wyższą niż cena wskazana w umowie. Odbiorca oświadcza, iż zakres zamówienia w okresie wypowiedzenia nie będzie przekraczał 1/36 ilości wskazanej w umowie dla tej pozycji. dotyczy dzierżawy urządzeń 1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem sprzętu medycznego typu..., rok wytworzenia... produkcji...,, a także sprzętu komputerowego zwanymi dalej Aparaturą 2. Przedmiotem umowy jest przekazanie przez Wydzierżawiającego dla Dzierżawcy, prawa do używania przez Dzierżawcę Aparatury w zamian za umówione opłaty dzierżawne. 3. Wraz z Aparaturą Wydzierżawiający przekaże również n/w wyposażenie: a)... szt Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy instrukcję obsługi urządzenia, całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia oraz zapewnia bezpłatny montaż urządzenia i przeszkolenie w zakresie jego obsługi. 5. Urządzenie wraz ze stosownymi instrukcjami zostanie przekazane Dzierżawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie... od dnia podpisania przez Strony niniejszej umowy. 6. Dzierżawca będzie używać otrzymane urządzenie w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji. 7. Dzierżawca przyjmuje urządzenie w stanie zdatnym do użytku i zobowiązuje się do utrzymywania go w tym stanie przez czas trwania umowy. 8, Dzierżawca zobowiązuje się zwrócić urządzenie Wydzierżawiającenu z chwilą rozwiązania umowy, w stanie nie pogorszonym poza stopień zużycia wynikający z zasad prawidłowej eksploatacji. 9. Czynsz dzierżawny wynosi % VAT (słownie : % VAT) płatny w systemie... na podstawie wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury w terminie... dni od daty wystawienia. 10, Dzierżawca a związany jest przez cały czas trwania umowy wysokością czynszu dzierżawnego oraz usług serwisowych wskazaną w przedłożonej oferty w PLN 11, W przypadku powstania opóźnienia w zapłacie należności Dzierżawca ma prawo do naliczania odsetek w wysokości określonej odrębnymi przepisami, ale zobowiązuje się do nie zbywania długu bez zgody Wydzierżawiającego. 12, Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia uruchomienia aparatów.. Strona 14 z 28

15 13, Wydzieżający może rozwiązać umowę w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia używania przez Dzierżawcę urządzenia niezgodnie z warunkami umowy lub warunkami technicznej eksploatacji urządzenia, 14, Dzierżawca nie może oddać urządzenia do bezpłatnego używania lub w poddzierżawę osobie trzeciej bez uzyskania pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 15. Rozwiązanie umowy dostaw kaset stanowi jednocześnie rozwiązanie umowy o dzierżawy aparatury. dotyczy dzierżawy systemu informatycznego 1. Termin realizacji umowy: a) dostarczenie serwerów, instalacja oprogramowania, konfiguracja systemu i szkolenie pracowników w ciągu 14 dni od podpisania umowy b) Zakończenie wdrożenia systemu do 14 dni od podpisania umowy. 2. Przekazanie poszczególnych modułów do eksploatacji nastąpi po ich skonfigurowaniu i zakończeniu szkolenia użytkowników (potwierdzonego testem) oraz administratorów systemu. Odbiór nastąpi w obecności osób upoważnionych przez Usługodawcę i Usługobiorcę. Ze strony Usługobiorcy osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu zamówienia są: Sławomir Snopek oraz Anna Dudzik Ze strony Usługodawcy osobami upoważnionymi do przekazania przedmiotu zamówienia są: 3. Dokumentacja powykonawcza zawiera: a) Dla administratora systemu dokładny opis funkcjonalny wdrożonych modułów; opis użytkowania bazy danych oraz diagram przepływu danych i komunikacji pomiędzy modułami (data & process flow) b) Dla użytkownika na każdej stacji roboczej dostępna jest dokumentacja w wersji elektronicznej w języku polskim. 4. Usługodawca udziela Usługobiorcy gwarancji na sprzęt komputerowy i oprogramowanie aplikacyjne przez cały okres dzierżawy. 5. Usługodawca gwarantuje Usługobiorcy : Bezpłatny, pełny zakres obsługi serwisowej w okresie trwania gwarancji Dostępność zgłoszeń reklamacji i napraw 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia Ciągłą pracę systemu (dopuszcza się planowe przerwy w pracy systemu jedynie za zgodą obu stron) Czas reakcji na usterki uniemożliwiające pracę systemu do 3 godz. Czas usunięcia w/w usterki - maksimum 5 godz. Czas reakcji na usterki nie wpływające na pracę całego systemu - maksimum 24 godz. Czas usunięcia w/w usterki - do 5 dni roboczych. 6. Jeżeli naprawa serwera w okresie gwarancyjnym będzie wymagała przewiezienia go do serwisu a okres naprawy trwać będzie powyżej 48 godzin, Usługodawca zobowiązuje się i gwarantuje Usługobiorcy dostarczenie i zainstalowanie serwera zapasowego na czas trwania naprawy. 7. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjny oraz konserwacja sprzętu komputerowego wykonywana będzie przez autoryzowany serwis Usługodawcy: tj.. 8. Usługodawca zobowiązuje się i gwarantuje Usługobiorcy, że wszelkie dodatkowe koszty (takie jak dojazdy, diety, noclegi oraz wszelkie czynności serwisu ) związane z serwisowaniem, usuwaniem usterek i naprawy sprzętu komputerowego i oprogramowania aplikacyjnego w okresie trwania gwarancji są wliczone w cenę oferty. Strona 15 z 28

16 9. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Usługodawca zapłaci Usługobiorcy kary umowne w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku jej rozwiązania z przyczyn, które leżą po stronie Usługodawcy. 10 Usługodawca zapłaci Usługobiorcy karę w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy za każdorazowe nie dotrzymanie przez Usługodawcę zobowiązań określonych w zawartej umowie i w ofercie Usługodawcy z dnia. a) za niedotrzymanie gwarantowanego czasu dostępności zgłoszeń b) za niedotrzymanie gwarantowanego czasu reakcji na zgłoszenie reklamacyjne c) za niewykonanie obsługi i napraw w gwarantowanych terminach 11.Po zakończeniu umowy serwer kasetowy o konfiguracji opisanej w ofercie stanie się własnością Zamawiającego bez żadnych dodatkowych opłat. XIV. Pouczenie o środkach odwoławczych. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawowych zasad udzielania zamówień przysługują środki odwoławcze przewidziane w Prawie zamówień publicznych. Dział VI XV. Podpisanie umowy 1.Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą faxową lub 15 dni od dnia nadania przesyłki drogą pocztową. 2.Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ppkt.1) jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. Zamawiający powiadomi Wykonawców o terminie, po którego upływie umowa może być zawarta Strony ustalą telefonicznie termin podpisania umowy. Wykaz załączników do specyfikacji: 1) specyfikacja przedmiotowa analizatory i system - Zał. Nr 1 2) specyfikacja przedmiotowa system informatyczny - Zał. Nr 2 3) formularz wzoru Oferty Wykonawcy - Zał. Nr 3 4)Wzór umowy przetwarzania danych osobowych -Zał. Nr 4 Strona 16 z 28

17 Wymagania obligatoryjne dotyczące systemu i dzierżawionych analizatorów Załącznik nr 1 Lp Parametr/warunek 1) Oferowany system musi być w pełni zautomatyzowany, czyli wykonywać samodzielnie całą procedurę badania od pobrania próbki badanej do przesłania wyniku do komputera. 2) System automatyczny musi pracować w oparciu o technikę mikrotestów kolumnowych i wykonywać wszystkie podane w SIWZ badania z krwi pełnej pobranej na EDTA lub surowicy i zawiesiny krwinek czerwonych wykonanej poza pokładem analizatora. 3) Analizatory automatyczne muszą pracować w trybie wolnego dostępu ( w każdym momencie możliwość doładowania kart / kaset i odczynników ).Analizatory wyposażone w modem serwisowy zapewniający zdalną diagnostykę systemu. 4) W analizatorach automatycznych musi być dostępna funkcja wykonywania badań pilnych ( próbka na cito ). 5) Magazyn na odczynniki ( karty / kasety ) na pokładzie automatycznego analizatora musi mieścić minimum 200 kart /kaset. 6) Pojemność rotora automatycznego analizatora na próbki: możliwość jednoczesnego załadowania minimum 40 próbek badanych 7) Analizatory automatyczne muszą podawać w czasie realnym aktualny stan odczynników, oraz zgłaszać stan alarmowy jeśli ilość odczynników lub kaset nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. Objętość martwa w pipetorze nie przekraczająca 80 mikrolitrów dla krwinek wzorcowych. 8) Wydajność automatycznego analizatora musi wynosić minimum 30 próbek na godzinę w zakresie wykonania: oznaczenia antygenów układu AB0, izoaglutynin, oznaczenia antygenu D układu Rh i badania przeglądowego na obecność nieregularnych przeciwciał na 3 krwinkach w teście PTA 9) Wymagany jest wbudowany system kontroli jakości QC dla poszczególnych modułów automatycznego aparatu: - wirówki: kontrola prędkości wirowania - inkubatora: kontrola temperatury inkubacji - głowicy pipetującej: kontrola objętości pipetowania oraz odczynników 10) Automatyczny, dwustronny odczyt karty / kasety przez czytnik / kamerę automatycznego analizatora oraz archiwizacja obrazu. 11) Wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym system usuwania zużytych kart / kaset przez automatyczny analizator ( automatyczne przenoszenie kart / kaset do pojemnika na odpady bez udziału operatora ). 12) Analizatory automatyczne muszą dwustronnie komunikować się z siecią laboratoryjną włączenia do sieci LIS zapewnia Wykonawca 13) Analizatory automatyczne muszą być zaopatrzone w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS 14) Zapewnienie interfejsu w języku polskim wraz ze sprzętem komputerowym do analizatorów, umożliwiającego transmisje danych z analizatora i wydruk oraz dokumentację ksiąg i wyników zgodnie z wymogami przepisów ustanowionych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii. 15) Możliwość archiwizacji danych na płytach CD bezpośrednio z automatu TAK / NIE*) OPIS Strona 17 z 28

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 134 000 EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014 Przedmiot zamówienia: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE, PRZY UL. SPORTOWEJ 8 I UL. SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) procedura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro DZP -271-288/ZP//2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ L.dz.D/1376/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ Sprawa nr 3/2015/ZP (zamówienie publiczne o wartości poniżej 207.000 EURO) Zatwierdzam: Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS.

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS. Znak sprawy: TZ/370/21/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę drukowania i dostawy ulotki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo