DOSTAWA KASET i ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOSTAWA KASET i ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, kod: , ul. Jaczewskiego 8, tel , , fax strona internetowa: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA KASET i ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI: badanie badanie cząstkowe liczba badań sprawdzanie grupy biorcy próba zgodności sprawdzanie grupy dawcy screening PTA biorcy próba zgodności grupa krwi grupa noworodka antygeny ABO D przeciwciała grupowe screening PTA antygeny ABO D BTA kontrola i akcesoria* surowica i krew kontrolna, *) końcówki do pipet, płytki itp. * akcesoria i odczynniki kontrolne w takich ilościach jakich wymaga system oraz przepisy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii - dla potrzeb wykonania wskazanych ilości badań wraz z DZIERŻAWĄ DWÓCH AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW do wykonywania w/w badań serologicznych oraz OPROGRAMOWANIEM DOTYCZĄCYM BADAŃ SEROLOGICZNYCH I SZPITALNEGO BANKU KRWI i SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM do wykorzystywania przy pracy w/w analizatorów UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani równoważnych. Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej ani dynamicznego systemów zakupów i zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie wyższych niż 20% zamówienia podstawowego - o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych w odniesieniu do dostaw dodatkowych kaset i odczynników stanowiących przedmiot postępowania których zabraknie do bieżącej pracy w podstawowym okresie dzierżawy analizatorów, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Strona 1 z 28

2 II. Termin realizacji umowy Dostawy sukcesywne kaset i odczynników w ciągu 36 miesięcy od dnia uruchomienia dzierżawionego zestawu. Wstawienie i uruchomienie urządzenia nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania umowy - okres dzierżawy przez 36 miesięcy od daty uruchomienia. Termin wdrożenia oprogramowania na dostarczonym sprzęcie komputerowym w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia urządzenia. III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: A) O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 pzp oraz spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w prowadzonym postępowaniu nie zachodzi taka okoliczność; b) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była dostawa asortymentu stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej przez co rozumie się, iż posiadają środki finansowe w banku lub kasie oszczędnościowo kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, lub zdolność kredytową na łączną kwotę - co najmniej ,00 zł, W przypadku składania ofert wspólnych - każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania a warunki określone w ppkt A) lit. b) i d) mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie składających ofertę lub tylko przez jednego z Wykonawców. B. Wykaz oświadczeń, dokumentów/wykazów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 2. wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentu/dokumentów potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie. 3. informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której wykonawca ma prowadzony rachunek bankowy, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Podmioty występujące wspólnie składają łącznie oświadczenie określone w pkt B. 1. Jeżeli informacja banku będzie potwierdzała, że środki finansowe lub zdolność kredytowa Wykonawcy są kwotą:... (ilość) cyfrową, to Zamawiający uzna, że jest to kwota najmniejsza z danego przedziału cyfrowego. Strona 2 z 28

3 Jeżeli kwoty w dokumentach będą w innej walucie niż PLN Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu walut NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu i/lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (a w przypadku oddania do dyspozycji wiedzy i doświadczenia Wykonawca określi w jakim zakresie te inne podmioty uczestniczą w realizacji zamówienia) odpowiednio: 1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. C SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty, 2) Jeżeli wykonawca wskazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (pkt. A.d SIWZ), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt.b.3. niniejszej SIWZ dotyczącej tych podmiotów poprzez dołączenie ich do oferty, 3) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. C. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, a jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Strona 3 z 28

4 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie określonym art.24 ust. 1 pkt. 4-8 Prawa zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 9 Prawa zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert UWAGA: Dot. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226, poz.1817) z dnia 31 grudnia 2009r. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2), 3), 4) i 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w uwadze zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dot. 2 pkt.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226, poz.1817) z dnia 31 grudnia 2009r. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty określone w pkt. C ppkt 1)-6) na każdy z podmiotów z osobna. D. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Strona 4 z 28

5 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w części C. pkt Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonego oświadczenia, wymaganego w pkt. B.1 SIWZ oraz innych dokumentów wymienionych w pkt. B. Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak dokumentów, brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego z warunków udziału w postępowaniu będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp. Złożenie dokumentów określonych w pkt. C. ppkt. 1) 6) SIWZ jest obligatoryjne z zastrzeżeniem pkt. 6, który dotyczy tylko podmiotów zbiorowych. Brak dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp. Dokumenty, co do których oferent zastrzega ich poufność i które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania należy zgrupować i oddzielić je od pozostałej części oferty, w sposób uniemożliwiający wgląd do nich przez przedstawicieli pozostałych oferentów. Brak dokumentów lub złożenie dokumentów zawierających błędy skutkuje wykluczeniem oferenta na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp. E. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno: - jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, - wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, - każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika - Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika - Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). 2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące współpracę tych wykonawców zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia: - sposób ich współdziałania, - zakres realizacji zamówienia powierzony do wykonania każdemu z nich, - numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji Umowy o zamówienie, - solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, - umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego. Strona 5 z 28

6 V. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów: 1) cena łączna wartość oferty 100 % VI. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Każdy z Wykonawców przedłoży oferty wg załączonego wzoru. Oferty z rozwiązaniami alternatywnymi w zakresie asortymentu określonego w pkt. I ppkt. 2 i Załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ będą podlegały odrzuceniu. Każdy z oferentów przedłoży pełną ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia co do zakresu, parametrów oraz konfiguracji. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem OFERTY WYKONAWCY, stanowiącym integralną część specyfikacji - Załącznik nr 3 w następującym układzie: - nazwa, siedziba Wykonawcy - cena oferty brutto suma kosztorysu A i C - termin płatności nie krótszy niż 45 dni - termin realizacji umowy (zgodnie z punktem II) oraz termin dostaw sukcesywnych - oświadczenia oferenta - data sporządzenia oferty - wykaz dołączonych dokumentów 2. Do formularza Oferty należy dołączyć dokumenty wymagane od oferentów stosownie do pkt. III niniejszej specyfikacji a także: 1) kosztorys ofertowy A) kosztorys wg kosztów dostawy kaset i odczynników wskazujący co najmniej na: a) trzyletnią ilość oznaczeń w odniesieniu do poszczególnych parametrów (wskazaną w SIWZ) b) nazwę odczynnika (asortymentu) do wykonania oznaczenia c) ilość oznaczeń z jednego opakowania d) ilość pełnych opakowań jednostkowych do wykonania trzyletniej ilości oznaczeń, z uwzględnieniem trwałości odczynnika (asortymentu) po otwarciu butelki oraz zakładanej częstotliwości wykonywania oznaczeń; jeżeli wielkość opakowania jednostkowego (butelki/kasety) nie odpowiada w pełni zapotrzebowaniu Zamawiającego na ilość oznaczeń Oferent dokona zaokrąglenia ilości niezbędnych butelek (opakowań) w górę, do pełnej pojemności handlowej e) cena jednostkowa brutto opakowania (najmniejszej dostępnej jednostki) f) wartość brutto poszczególnych odczynników na okres 3 lat g) wartości brutto wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do wykonania zapotrzebowanej 3-letniej ilości oznaczeń (wg kosztorysu B) h) wartość brutto odczynników niezbędnych do uruchomienia analizatora i) łączna wartość netto i brutto na okres 3 lat B) kosztorys wg cech odczynnika i materiałów eksploatacyjnych: o trwałość odczynnika po otwarciu butelki o wielkość (objętość) opakowania jednostkowego o wielkość oferowanego opakowania handlowego (ilość buteleczek, jednostek) odczynnika o ceny jednostkowe brutto opakowań handlowych o ilości (przewidywane zużycie do wykonania zapotrzebowanej 3-letniej ilości oznaczeń), ceny jednostkowe oraz wartości wszystkich materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowej pracy analizatorów na okres 3 Strona 6 z 28

7 lat (końcówki, płytki do rozcieńczeń, odważki itp.) wynikające z rodzaju i systemu pracy analizatora dla wykonania zapotrzebowanej liczby oznaczeń C) kosztorys wg kosztów dzierżawy i eksploatacji analizatorów i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania: a) wartość czynszu dzierżawnego brutto (odrębnie za cały okres dzierżawy oraz odnoszący się do zaproponowanych pojedynczych płatności np. za okres miesiąca), czynsz dzierżawny musi uwzględniać również koszt napraw i serwisu a także wszystkich innych usług związanych z dzierżawą aparatów np. koszt przeglądów serwisowych (przeprowadzanych nie rzadziej niż wg harmonogramu wynikającego np. z karty gwarancyjnej), wartość kosztów robocizny i dojazdów pracowników serwisu. b) koszt użytkowania systemu informatycznego i użytkowania sprzętu komputerowego przez okres 36 miesięcy od daty uruchomienia systemu (odrębnie za cały okres dzierżawy oraz odnoszący się do zaproponowanych pojedynczych płatności np. za okres miesiąca), jego modyfikacji, archiwizacji i przekazania bazy danych po zakończeniu okresu realizacji umowy w formacie wskazanym przez Zamawiającego (na nie później niż 30 dni przed wymaganym przekazaniem) oraz przekazania serwera na własność Zamawiającego po zakończeniu realizacji umowy bez dodatkowych opłat 2) świadectwo dopuszczenia wyrobów medycznych do obrotu: a) Dla produktów kwalifikowanych jako wyrób medyczny - dokument potwierdzający oznaczenie wyrobu znakiem CE (stosownie do kwalifikacji wyrobu do odpowiedniej klasy: deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE i deklaracja zgodności wystawiona przy udziale jednostki notyfikowanej) b) Dla produktów nie kwalifikowanych jako wyrób medyczny do oferty należy załączyć stosowne oświadczenie, wskazujące konkretnie na te pozycje 3) Oświadczenie, iż wykonawca samodzielnie wykona zamówienie lub wskazujące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - z zastrzeżeniem, iż brak oświadczenia w tym zakresie będzie równoznaczne z samodzielnym wykonaniem zamówienia przez Wykonawcę 4) broszury reklamowe lub foldery proponowanych analizatorów nie zawierające informacji technicznych sprzecznych niż podane przez Wykonawcę przy wypełnianiu tabeli parametrów odcinających wskazanych w Zał. Nr 1 do SIWZ 5) wypełnione tabele parametrów odcinających wymienionych w Zał. nr 1 (parametry analizatorów i zasad pracy) oraz w Zał. nr 2 (wymagania funkcjonalne systemu informatycznego i sprzętu komputerowego) do SIWZ Nie złożenie dokumentów / druków określonych w pkt. 2-5 spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku braku dokumentów wskazanych w pkt.2 i/lub 4 Zamawiający uprzednio zastosuje dyspozycję wskazaną w art. 26 ust. 3 ustawy pzp Oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone. 3. Cena oferty Cena oferty powinna być wyrażona w PLN. Cena oferty musi uwzględniać podatek VAT, cło, koszt dostawy, ubezpieczenia towaru podczas transportu, wszystkie koszty realizacji zamówienia o wskazanych parametrach granicznych oraz: koszt dostawy aparatury loco Pracownia Serologii SPSK 4 oraz jego uruchomienia koszt instalacji i użytkowania systemu informatycznego i sprzętu komputerowego koszt dzierżawy urządzenia i systemu informatycznego na okres 36 miesięcy od daty uruchomienia Strona 7 z 28

8 koszt serwera, który po okresie dzierżawy stanie się własnością Zamawiającego koszt świadczenia usług serwisowych związanych z bieżącą konserwacją zestawów i systemu informatycznego oraz sprzętu komputerowego (w odstępach czasu wskazanych w karcie gwarancyjnej) oraz z tytułu awarii koszt modyfikacji i aktualizacji oprogramowania Ceny jednostkowe brutto pozostają stałe przez cały okres realizacji umowy. Nie dopuszcza się rabatów materiałowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty w walucie obcej. Oferta i późniejsze rozliczenia następują w PLN. UWAGA: w przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w formularzu Oferty Wykonawcy i odczytaną podczas publicznego otwarcia ofert, a ceną wynikającą z kosztorysu ofertowego, za cenę oferty przyjmuje się cenę wynikającą z kosztorysu ofertowego (tj. w konkretnej tabeli przyporządkowanej danej pozycji asortymentowej). Nieuwzględnienie wszystkich pozycji asortymentowych ujętych w ramach zadania nie stanowi oczywistej omyłki i nie podlega korekcie, ale skutkuje odrzuceniem oferty. W kosztorysie dla każdej pozycji zamówienia należy określić najpierw cenę jednostkową a następnie wartość pozycji (jako iloczyn wielkości zamówienia w jednostkach podanych w SIWZ lub pełnych opakowaniach - oraz ceny jednostkowej netto elementów). Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz kalkulacyjny Excel nie są traktowane za błąd w obliczeniu ceny. Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). Sumę wartości brutto poszczególnych pozycji asortymentowych i części zamówienia w pakiecie stanowiącą cenę oferty należy wpisać w formularzu Oferty Wykonawcy, nie rozbijając jej na poszczególne pozycje kosztorysowe, z zastrzeżeniem, iż przy kalkulacji ceny uwzględniono wszystkie czynniki cenotwórcze. 4. Postać oferty Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, z zastrzeżeniem dla języka ulotek informacyjnych, folderów i katalogów, które dopuszcza się w języku angielskim lub niemieckim. Wszystkie dokumenty w języku obcym stanowiące ofertę i jej załączniki (z ewentualnym wyłączeniem ulotek) muszą być dołączane wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. Ofertę należy składać w formie pisemnej w podanym terminie. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Ofertę należy złożyć w oryginale. Wszystkie strony oryginału formularza Oferty Wykonawcy Zał. nr 3 do SIWZ powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta. Ponadto podpisać należy kosztorysy ofertowe oraz wszelkie oświadczenia dołączane do formularza Oferty. W sytuacji, gdy z dokumentacji dotyczącej Wykonawcy nie wynika upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i potwierdzającą dokumenty za zgodność z oryginałem, należy dołączyć stosowne upoważnienie/pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli Wykonawca nie złoży pełnomocnictwa lub złoży wadliwe Zamawiający wezwie zgodnie z art.26 ust.3 do jego złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz podpisane przez osobę uprawnioną. Dokumenty składane w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez złożenie podpisu przez osobę uprawnioną. Strona 8 z 28

9 W przypadku dołączenia kserokopii upoważnienia lub pełnomocnictwa, Zamawiający wymaga, aby dokument został potwierdzony za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (zgodnie z dołączonymi dokumentami, z których wynika zasada reprezentacji). Oznacza to, iż niedopuszczalne jest dokonywanie potwierdzeń za zgodność z oryginałem przez osobę, na którą zostało wystawione pełnomocnictwo. 5. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem (do Zamawiającego na nr ). Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji Zamawiający porozumiewa się drogą elektroniczną z Wykonawcami w każdym przypadku, w którym ustawa obliguje go do udostępniania informacji na własnej stronie internetowej: Korespondencja (pocztowa i faksy) przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj VII. Składanie ofert. 1. Opakowanie i oznakowanie ofert. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie. Kopertę z ofertą należy zaadresować do Zamawiającego na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 ul. Jaczewskiego 8, kod Lublin oraz powinna być oznakowana następująco: "Oferta w przetargu na badania z zakresu serologii grup krwi. 2. Termin i forma składania ofert. Ofertę należy składać osobiście, na adres podany w ogłoszeniu o przetargu, w Kancelarii Ogólnej SPSK-4 na I piętrze (pok. 106) lub drogą pocztową/kurierską (na własne ryzyko), nie później niż do 10 maja 2012 roku do godz Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane. VIII. Okres ważności ofert Oferent pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 60 dni od daty składania ofert IX. Wadium przetargowe Oferent ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości: ,00 zł Oferent ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe najpóźniej do dnia 10 maja 2012 roku BANK Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Lublinie nr Oferty bez dowodu wniesienia wadium nie będą rozpatrywane. UWAGA: w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć w/w dokumenty w oryginale. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a ustawy pzp. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Strona 9 z 28

10 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.4a Pzp). X. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: W sprawach formalno-prawnych: mgr Agata Ośka St. Specjalista d/s Zamówień Publicznych - tel. 81/ W sprawach przedmiotu zamówienia: mgr Anna Dudzik -z-ca Kierownik a ds.pracowni Serologii - tel.81/ dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz -Kierownik Działu Krwiolecznictwa - tel. 81/ mgr Jerzy Wiśniewski - Kierownik Działu Informatyki - tel. 81/ Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego pod podanymi numerami w dni robocze, w godzinach oraz listownego na adres Zamawiającego. XI. Wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego Każdy z oferentów może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień. Pismo z zapytaniem należy kierować na adres Zamawiającego z zaznaczeniem na kopercie/piśmie: "Przetarg na badania z zakresu serologii grup krwi. Zapytanie." Wyjaśnienia będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływ połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez podania źródła zapytania) Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieści na własnej stronie internetowej. Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na Specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią Specyfikacji oraz zostanie doręczona do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na własnej stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu udzielenia XII. Otwarcie, ocena ofert i wybór oferty. Strona 10 z 28

11 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 maja 2012 roku o godz w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej Działu Zamówień Publicznych pok Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele oferentów. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z kopert zostanie podana do wiadomości zebranych: - nazwa oferenta - siedziba oferenta - łączna cena oferty brutto - termin płatności - termin realizacji umowy i dostaw cząstkowych Oferty (z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania) udostępniane będą w Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 001. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, a złożone oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania. 1. Na posiedzeniu niejawnym oferty będą podlegały badaniu pod względem formalnym. Zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzi chociaż jedna przesłanka wymieniona w art. 24 ust. 1 pkt. 1 9 lub ust. 2 pkt. 1 4 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający odrzuci oferty jeżeli zachodzi chociaż jedna przesłanka wskazana w art. 89 ust. 1 pkt. 1 8 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego z wykonawców w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień treści złożonej oferty. Niedopuszczalne są negocjacje między zamawiającym a wykonawcą dotyczące złożonej oferty Poprawianie omyłek w ofercie. Zamawiający ma prawo dokonać korekty poniższych omyłek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.: a) oczywiste omyłki pisarskie b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe, o których mowa ppkt. b w następujący sposób: - jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się,że prawidłowo podano ceny za części zamówienia uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek Omyłki rachunkowe, których nie można poprawić wg w/w metod oraz błędy w obliczeniu ceny skutkują odrzuceniem oferty wg art. 89 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych. Jeżeli Wykonawca poda nieprawidłową ilość sztuk/opakowań - niezgodnych z zapotrzebowaniem (i opisaną metodą obliczenia pełnych opakowań) Zamawiający dokona stosownej korekty - przyjmując, że prawidłowo podano wielkość opakowania oraz jego cenę Strona 11 z 28

12 jednostkową i uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek o ile nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty. 2. Ocena ofert Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych. Każda z ofert oceniana będzie przez członków Komisji przetargowej w postępowaniu w systemie punktowym. Punkty za cenę danej oferty przyznawane będą proporcjonalnie, przy założeniu, że oferta o najniższej cenie uzyska 10 pkt. Punkty za cenę zostaną wyliczone zgodnie z następującymi zasadami: C n /C d x 10 = C gdzie C n - cena brutto najniższa C d - cena brutto danej oferty C - punkty przyznane za cenę Łączna ilość punktów dla danej części składowej oceny oferty będzie pomnożona przez wagę kryterium 100 % Jeżeli zostaną złożone oferty, o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia we wskazanym terminie ofert dodatkowych (które nie mogą być wyższe niż zaoferowane w ofercie). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 91 ust. 3 a ustawy. W takiej sytuacji w formularzu Oferty Wykonawcy należy wpisać wartość netto, a w kosztorysie ofertowym pominąć informacje dotyczące stawki VAT i wartość brutto. 5. Ogłoszenie wyników przetargu Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę)albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. c) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie również na stronie internetowej Zamawiającego tj. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: - ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, - złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. Strona 12 z 28

13 XIII. Istotne postanowienia, które będą stanowiły integralną część umowy. dotyczy dostawy kaset i odczynników 1. Dostawca zagwarantuje realizację przedmiotu zamówienia w terminie 36 miesięcy od uruchomienia analizatorów. 2.W przypadku powstania opóźnienia w zapłacie należności Dostawca ma prawo do naliczania odsetek w wysokości określonej przepisami prawa, ale zobowiązuje się do nie zbywania długu (należności głównej i odsetek) bez zgody Odbiorcy. 3.Niedotrzymanie terminów dostawy skutkować może: 1) odstąpieniem od zamówienia i zakupem danej partii towaru u innego dostawcy ze skutkiem zmniejszenia ilości i wartości kontraktu oraz obciążeniem Dostawcy różnicą kosztów takiego zakupu interwencyjnego 2) nałożeniem na Dostawcę kar umownych w wysokości 0,1 % wartości opóźnionego zamówienia za każdy dzień zwłoki 3) odstąpieniem od umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od kontraktu za 14-dniowym pisemnym uprzedzeniem w okolicznościach wskazanych w art. 145 Prawa zamówień publicznych. 5. Każda ze stron niniejszej umowy ma prawo wypowiedzenia jej z 14-dniowym wypowiedzeniem w przypadku niedotrzymania przez drugą stronę warunków umowy. W szczególności przyczynami wypowiedzenia mogą być: 1) niedotrzymanie obowiązku utrzymania stałości cen brutto w okresie realizacji kontraktu 2) zmiana asortymentu dostaw w stosunku do oferowanych w ofercie bez zgody Odbiorcy. 3) co najmniej trzykrotne nie wywiązanie się przez Dostawcę z obowiązku terminowych dostaw lub odmowy dostawy partii towaru objętej zamówieniem 4) co najmniej trzykrotne zakwestionowanie przez Odbiorcę jakości dostarczonych produktów 6. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umową w wysokości 5% wartości umowy w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, jak i Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umową w wysokości 5% wartości umowy w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy. 7. Dostawca związany jest ceną brutto przedłożonej oferty przez cały okres realizacji umowy. 8. Podane w załącznikach ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Dostawcy nie będą przysługiwały roszczenia o realizację ilości większych niż 80% ilości zapotrzebowanych, jeżeli potrzeby Szpitala w tym zakresie będą mniejsze. 9. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków. a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); b) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Odbiorcy ani sporządzenia Aneksu do umowy; c) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny netto; d) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta przy niezmienionym produkcie; e) w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania) nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu. f) nastąpił brak produktów na rynku przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu równoważnego, ale przy cenie nie wyższej niż w umowie Strona 13 z 28

14 g) w przypadku zaistnienia incydentu medycznego możliwość wprowadzenia produktu równoważnego, o tych samych parametrach i zastosowaniu 10. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione, a w miarę możliwości również udokumentowane przez Dostawcę. Zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen brutto przedmiotu umowy. 11. Dostawca niezwłocznie powiadomi Odbiorcę o podstawie oraz okolicznościach braku poszczególnych pozycji asortymentu oraz braku możliwości dostarczenia w/w z przyczyn formalnych, wraz ze wskazaniem tych przyczyn. Informacja taka zostanie przekazana do Sekcji Zakupów w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem). 12. W przypadku braku możliwości realizacji bieżących dostaw z powodu wycofania z obrotu produktu na podstawie decyzji Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych Odbiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w zakresie tego asortymentu z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Dostawca dostarczy Odbiorcy odpowiednik (produkt równoważny) za cenę nie wyższą niż cena wskazana w umowie. Odbiorca oświadcza, iż zakres zamówienia w okresie wypowiedzenia nie będzie przekraczał 1/36 ilości wskazanej w umowie dla tej pozycji. dotyczy dzierżawy urządzeń 1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem sprzętu medycznego typu..., rok wytworzenia... produkcji...,, a także sprzętu komputerowego zwanymi dalej Aparaturą 2. Przedmiotem umowy jest przekazanie przez Wydzierżawiającego dla Dzierżawcy, prawa do używania przez Dzierżawcę Aparatury w zamian za umówione opłaty dzierżawne. 3. Wraz z Aparaturą Wydzierżawiający przekaże również n/w wyposażenie: a)... szt Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy instrukcję obsługi urządzenia, całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia oraz zapewnia bezpłatny montaż urządzenia i przeszkolenie w zakresie jego obsługi. 5. Urządzenie wraz ze stosownymi instrukcjami zostanie przekazane Dzierżawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie... od dnia podpisania przez Strony niniejszej umowy. 6. Dzierżawca będzie używać otrzymane urządzenie w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji. 7. Dzierżawca przyjmuje urządzenie w stanie zdatnym do użytku i zobowiązuje się do utrzymywania go w tym stanie przez czas trwania umowy. 8, Dzierżawca zobowiązuje się zwrócić urządzenie Wydzierżawiającenu z chwilą rozwiązania umowy, w stanie nie pogorszonym poza stopień zużycia wynikający z zasad prawidłowej eksploatacji. 9. Czynsz dzierżawny wynosi % VAT (słownie : % VAT) płatny w systemie... na podstawie wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury w terminie... dni od daty wystawienia. 10, Dzierżawca a związany jest przez cały czas trwania umowy wysokością czynszu dzierżawnego oraz usług serwisowych wskazaną w przedłożonej oferty w PLN 11, W przypadku powstania opóźnienia w zapłacie należności Dzierżawca ma prawo do naliczania odsetek w wysokości określonej odrębnymi przepisami, ale zobowiązuje się do nie zbywania długu bez zgody Wydzierżawiającego. 12, Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia uruchomienia aparatów.. Strona 14 z 28

15 13, Wydzieżający może rozwiązać umowę w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia używania przez Dzierżawcę urządzenia niezgodnie z warunkami umowy lub warunkami technicznej eksploatacji urządzenia, 14, Dzierżawca nie może oddać urządzenia do bezpłatnego używania lub w poddzierżawę osobie trzeciej bez uzyskania pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 15. Rozwiązanie umowy dostaw kaset stanowi jednocześnie rozwiązanie umowy o dzierżawy aparatury. dotyczy dzierżawy systemu informatycznego 1. Termin realizacji umowy: a) dostarczenie serwerów, instalacja oprogramowania, konfiguracja systemu i szkolenie pracowników w ciągu 14 dni od podpisania umowy b) Zakończenie wdrożenia systemu do 14 dni od podpisania umowy. 2. Przekazanie poszczególnych modułów do eksploatacji nastąpi po ich skonfigurowaniu i zakończeniu szkolenia użytkowników (potwierdzonego testem) oraz administratorów systemu. Odbiór nastąpi w obecności osób upoważnionych przez Usługodawcę i Usługobiorcę. Ze strony Usługobiorcy osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu zamówienia są: Sławomir Snopek oraz Anna Dudzik Ze strony Usługodawcy osobami upoważnionymi do przekazania przedmiotu zamówienia są: 3. Dokumentacja powykonawcza zawiera: a) Dla administratora systemu dokładny opis funkcjonalny wdrożonych modułów; opis użytkowania bazy danych oraz diagram przepływu danych i komunikacji pomiędzy modułami (data & process flow) b) Dla użytkownika na każdej stacji roboczej dostępna jest dokumentacja w wersji elektronicznej w języku polskim. 4. Usługodawca udziela Usługobiorcy gwarancji na sprzęt komputerowy i oprogramowanie aplikacyjne przez cały okres dzierżawy. 5. Usługodawca gwarantuje Usługobiorcy : Bezpłatny, pełny zakres obsługi serwisowej w okresie trwania gwarancji Dostępność zgłoszeń reklamacji i napraw 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia Ciągłą pracę systemu (dopuszcza się planowe przerwy w pracy systemu jedynie za zgodą obu stron) Czas reakcji na usterki uniemożliwiające pracę systemu do 3 godz. Czas usunięcia w/w usterki - maksimum 5 godz. Czas reakcji na usterki nie wpływające na pracę całego systemu - maksimum 24 godz. Czas usunięcia w/w usterki - do 5 dni roboczych. 6. Jeżeli naprawa serwera w okresie gwarancyjnym będzie wymagała przewiezienia go do serwisu a okres naprawy trwać będzie powyżej 48 godzin, Usługodawca zobowiązuje się i gwarantuje Usługobiorcy dostarczenie i zainstalowanie serwera zapasowego na czas trwania naprawy. 7. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjny oraz konserwacja sprzętu komputerowego wykonywana będzie przez autoryzowany serwis Usługodawcy: tj.. 8. Usługodawca zobowiązuje się i gwarantuje Usługobiorcy, że wszelkie dodatkowe koszty (takie jak dojazdy, diety, noclegi oraz wszelkie czynności serwisu ) związane z serwisowaniem, usuwaniem usterek i naprawy sprzętu komputerowego i oprogramowania aplikacyjnego w okresie trwania gwarancji są wliczone w cenę oferty. Strona 15 z 28

16 9. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Usługodawca zapłaci Usługobiorcy kary umowne w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku jej rozwiązania z przyczyn, które leżą po stronie Usługodawcy. 10 Usługodawca zapłaci Usługobiorcy karę w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy za każdorazowe nie dotrzymanie przez Usługodawcę zobowiązań określonych w zawartej umowie i w ofercie Usługodawcy z dnia. a) za niedotrzymanie gwarantowanego czasu dostępności zgłoszeń b) za niedotrzymanie gwarantowanego czasu reakcji na zgłoszenie reklamacyjne c) za niewykonanie obsługi i napraw w gwarantowanych terminach 11.Po zakończeniu umowy serwer kasetowy o konfiguracji opisanej w ofercie stanie się własnością Zamawiającego bez żadnych dodatkowych opłat. XIV. Pouczenie o środkach odwoławczych. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawowych zasad udzielania zamówień przysługują środki odwoławcze przewidziane w Prawie zamówień publicznych. Dział VI XV. Podpisanie umowy 1.Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą faxową lub 15 dni od dnia nadania przesyłki drogą pocztową. 2.Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ppkt.1) jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. Zamawiający powiadomi Wykonawców o terminie, po którego upływie umowa może być zawarta Strony ustalą telefonicznie termin podpisania umowy. Wykaz załączników do specyfikacji: 1) specyfikacja przedmiotowa analizatory i system - Zał. Nr 1 2) specyfikacja przedmiotowa system informatyczny - Zał. Nr 2 3) formularz wzoru Oferty Wykonawcy - Zał. Nr 3 4)Wzór umowy przetwarzania danych osobowych -Zał. Nr 4 Strona 16 z 28

17 Wymagania obligatoryjne dotyczące systemu i dzierżawionych analizatorów Załącznik nr 1 Lp Parametr/warunek 1) Oferowany system musi być w pełni zautomatyzowany, czyli wykonywać samodzielnie całą procedurę badania od pobrania próbki badanej do przesłania wyniku do komputera. 2) System automatyczny musi pracować w oparciu o technikę mikrotestów kolumnowych i wykonywać wszystkie podane w SIWZ badania z krwi pełnej pobranej na EDTA lub surowicy i zawiesiny krwinek czerwonych wykonanej poza pokładem analizatora. 3) Analizatory automatyczne muszą pracować w trybie wolnego dostępu ( w każdym momencie możliwość doładowania kart / kaset i odczynników ).Analizatory wyposażone w modem serwisowy zapewniający zdalną diagnostykę systemu. 4) W analizatorach automatycznych musi być dostępna funkcja wykonywania badań pilnych ( próbka na cito ). 5) Magazyn na odczynniki ( karty / kasety ) na pokładzie automatycznego analizatora musi mieścić minimum 200 kart /kaset. 6) Pojemność rotora automatycznego analizatora na próbki: możliwość jednoczesnego załadowania minimum 40 próbek badanych 7) Analizatory automatyczne muszą podawać w czasie realnym aktualny stan odczynników, oraz zgłaszać stan alarmowy jeśli ilość odczynników lub kaset nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. Objętość martwa w pipetorze nie przekraczająca 80 mikrolitrów dla krwinek wzorcowych. 8) Wydajność automatycznego analizatora musi wynosić minimum 30 próbek na godzinę w zakresie wykonania: oznaczenia antygenów układu AB0, izoaglutynin, oznaczenia antygenu D układu Rh i badania przeglądowego na obecność nieregularnych przeciwciał na 3 krwinkach w teście PTA 9) Wymagany jest wbudowany system kontroli jakości QC dla poszczególnych modułów automatycznego aparatu: - wirówki: kontrola prędkości wirowania - inkubatora: kontrola temperatury inkubacji - głowicy pipetującej: kontrola objętości pipetowania oraz odczynników 10) Automatyczny, dwustronny odczyt karty / kasety przez czytnik / kamerę automatycznego analizatora oraz archiwizacja obrazu. 11) Wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym system usuwania zużytych kart / kaset przez automatyczny analizator ( automatyczne przenoszenie kart / kaset do pojemnika na odpady bez udziału operatora ). 12) Analizatory automatyczne muszą dwustronnie komunikować się z siecią laboratoryjną włączenia do sieci LIS zapewnia Wykonawca 13) Analizatory automatyczne muszą być zaopatrzone w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS 14) Zapewnienie interfejsu w języku polskim wraz ze sprzętem komputerowym do analizatorów, umożliwiającego transmisje danych z analizatora i wydruk oraz dokumentację ksiąg i wyników zgodnie z wymogami przepisów ustanowionych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii. 15) Możliwość archiwizacji danych na płytach CD bezpośrednio z automatu TAK / NIE*) OPIS Strona 17 z 28

18 16) Zabezpieczenie automatycznych analizatorów w 2 zestawy do manualnego wykonywania badań serologicznych w oparciu o technikę mikrokolumnową ( wirówki, inkubatory, statywy, pipety multidozujące ), kompatybilne do używanych odczynników i kart / kaset. Dopuszcza się przekazanie do dzierżawy sprzętu eksploatowanego. 17) Serwis gwarancyjny analizatorów automatycznych, oraz systemu do metody manualnej z uwzględnieniem wirówek, pipet, inkubatorów, czytników.( wykonywanie walidacji w/w sprzętu zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa.). Przeglądy serwisowe w/w urządzeń obejmujące czyszczenie analizatorów oraz ich walidację zakończone wystawieniem dokumentu potwierdzającego sprawność analizatorów i systemu do metody manualnej. Możliwość telefonicznego zgłaszania awarii na bezplatną linię serwisową reakcja serwisu w ciągu 24 godz. od chwili zgłoszenia usterki- koszty tej funkcji uwzględnione w cenie oferty 18) Analizatory automatyczne fabrycznie nowe 19) termin ważności od daty dostawy: - kart/kaset min 5 miesięcy - krwinek umożliwiający wykonanie badań w okresie 1 miesiąca Do każdej dostawy odczynników i kaset musi być instrukcja użycia w języku polskim. 20) Systematyczne dostawy odczynników i kaset zgodnie z zamówieniami ( w ciągu 1 tygodnia od chwili otrzymania zamówienia). W przypadku dostarczenia różnych serii tego samego produktu, koszt walidacji dodatkowych serii pokrywa wykonawca. 21) Analizatory automatyczne muszą mieścić się na ruchomych stołach laboratoryjnych o odpowiednim udźwigu o wymiarach ok. 70 cm na ok. 150 cm. Wyposażenie w stoły zapewnia wykonawca. 22) Dokładne opracowane zalecenia producenta oraz instrukcja obsługi dostarczonego sprzętu muszą być przedstawione w formie jednego dokumentu w języku polskim 23) Analizatory automatyczne umożliwiające częściowe otwieranie kaset/kart. W przypadku, kiedy mikrokolumny otwierane są bez możliwości wyboru ilości otwieranych mikrokolumn przez użytkownika, wówczas koszt niewykorzystanych i otwartych mikrokolumn pokrywa wykonawca. 24) Straty odczynników (krwinek i kaset) powstałe w wyniku awarii analizatora pokrywa wykonawca.. 25) W ramach dzierżawy dostawca zapewni 2 klimatyzatory; o mocy chłodniczej 3,5 kw, inwertor, głośność jednostki wewnętrznej decybeli (jeśli analizatory wymagają określonej temperatury do funkcjonowania) i lodówkę na odczynniki o wys. ok.160 cm 26) Wymagane odczynniki i kasety w ilościach wyliczonych w stosunku do ilości wykonywanych badań: -grupy krwi (układ ABO i Rh, przeciwciała odpornościowe w teście PTA) badań na 3 lata. -grupy krwi noworodków(układ ABO i Rh 2serie, BTA badań na 3 lata -grupy krwi biorców krwi(układ ABO i Rh, przeciwciała odpornościowe w teście PTA badań na 3 lata -grupy krwi dawców i próby zgodności (sprawdzenie grupy ABO i Rh dawcy, właściwa próba zgodności) badań na 3 lata *) należy wpisać właściwe słowo TAK lub NIE w zależności od tego czy oferowany produkt /usługa spełnia wymogi Zamawiającego Oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone Załącznik nr 2 Strona 18 z 28

19 Wymagania obligatoryjne dotyczące oprogramowania i wdrożenia Laboratoryjnego Systemu Informatycznego do obsługi Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi wraz z dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego. Lp Parametr/warunek 1 oprogramowanie 100% w języku polskim, graficzny interfejs użytkownika 2 jednokrotna rejestracja raz zapisane dane nie wymagają powtórnego wpisywania 3 prowadzenie kartoteki pacjentów i ich rejestracja, identyfikacja pacjenta na podstawie różnych danych: demograficznych, nr księgi głównej, identyfikatora zewnętrznego 4 rejestracja zleceń od zleceniodawców szpitalnych, jak i zewnętrznych, w tym: - rejestracja godzin: pobrania, dostarczenia materiału i rejestracji zlecenia, - dokumentacja materiału, możliwość szczegółowego opisania w zleceniu 5 rejestracja dokumentów Szpitalnego Banku Krwi (dostawa, zamówienie, wydanie, zwrot, zniszczenie) z automatycznym generowaniem odpowiednich protokołów i zleceń na badania serologiczne 6 automatyczna identyfikacja materiału biorców i materiału dawców zgodna z oryginalnymi oznaczeniami materiału pobranego z Banku Krwi (kody kreskowe) 7 automatyczny wydruk nalepek z kodem kreskowym, zgodnie z systemem znakowania 8 automatyczna współpraca z analizatorem (programowanie, wysyłanie zleceń, odbiór wyników) 9 możliwość zlecenia różnych profili badań 10 manualna rejestracja wyników 11 obsługa zleceń pilnych 12 rejestracja błędów wykonania 13 autoryzacja wyników, w tym walidacja wyniku, widok zwalidowanych poprzednich wyników pacjentów, funkcje delta check 14 drukowanie wyników dla pacjentów, w tym: - możliwość definiowania własnych formularzy - możliwość definiowania dowolnego wzoru formularza wyniku (np. zgodnego z istniejącym dotąd drukiem) - możliwość rezerwacji lub blokady użycia wybranych formularzy dla wskazanych zleceniodawców 15 tworzenie i wydruk Księgi Badań Grup Krwi (dane pacjenta, wynik badania, wyniki szczegółowe dla układu AB0, Rh i przeciwciał) 16 tworzenie i wydruk Księgi Badań Prób Zgodności (dane biorcy, grupa krwi biorcy ze skierowania, wyniki kontrolnych badań grup krwi, szczegółowe wyniki badań antygenów u dawców, wyniki badań przeglądowych przeciwciał) 17 automatyczne generowanie dokumentów wydania 18 archiwizacja pełnych wyników diagnostycznych wraz z opisami i uwagami 19 automatyczne (w tle) naliczanie kosztów, z uwzględnieniem metod powtórzeń 20 rejestrowane, generowane i drukowane księgi, protokoły i dokumenty muszą mieć zawartość i postać zgodne z wymaganiami jednostki nadzorującej 21 system uprawnień przyznawanych użytkownikom, umożliwiający ochronę danych konfiguracyjnych, osobowych, medycznych i finansowych 22 automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w danych, w tym wpisów i poprawek dotyczących danych pacjentów, zleceń, wyników, finansów i parametrów konfiguracyjnych, zawierające co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonał zmiany bądź wpisu. 23 rejestracja, śledzenie i odtwarzanie czynności ważnych dla procesu analitycznego (godzina pobrania, rejestracji zlecenia, przyjęcia materiału, wykonania, zatwierdzenia, wydruku/wydania), z podaniem kto i kiedy wykonał, z TAK / NIE*) OPIS Strona 19 z 28

20 uwidocznieniem tej informacji na wydruku wyniku. 24 statystyka i zestawienia w podziale na co najmniej płatników, zleceniodawców, punkty pobrań, oddziały, lekarzy analizatory, w podziałach i układach wymaganych przez te podmioty 25 możliwość manualnej korekty skutków działania procedur automatycznych z sygnalizacją wystąpienia takiej sytuacji 26 Automatyczna współpraca i integracja z Zintegrowanym System Szpitalnym wg standardu HL7. Minimalne wymogi współpracy to przyjmowania zleceń i zwrotne wysyłanie wyników badań.. W przypadku zmiany systemu HIS przez Zamawiającego w trakcie dzierżawy Dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnej integracji z nowym systemem szpitalnym w wymaganym zakresie w terminie nie dłuższym niż 60 dni od czasu powiadomienia o zmianie systemu HIS.. 27 licencja na nieograniczoną liczbę użytkowników 28 Integracja z centralnym systemem backupu posiadanym przez Zamawiającego (IBM Tivoli Storage Manager) nie jest wymagana dostawa licencji na system backupu. Częstotliwość wykonywania przechowywania kopii musi być zgodna z aktualną Polityką Bezpieczeństwa obowiązującą w SPSK 4 lub wymogami Działu Informatyki. 29 możliwość prowadzenia zdalnego serwisu poprzez łącze internetowe. Kanał dostępu jak również metoda i zabezpieczenia komunikacji powinny być ustalone z Działem Informatyki SPSK Serwer kasetowy IBM HS22 (1szt.) o konfiguracji: 2 procesory (procesor zgodny z architekturą x86, o wydajności ocenianej na co najmniej 37,5 w teście SPECInt2006 lub 40,5 w teście SPECfp2006), Pamięć 64 GB RAM PC , 2 porty 10 Gigabit Ethernet, 2 porty Fiber Channel 8 Gb, Oprogramowanie wirtualizacyjne Vmware vsphere Dostarczany serwer musi być w pełni zgodny ze środowiskiem blade posiadanym przez Zamawiającego. Po zakończeniu umowy serwer stanie się własnością Zamawiającego bez żadnych dodatkowych opłat. Dostarczany system zostanie posadowiony jako maszyna wirtualna pracująca na powyższym sprzęcie. 31 komputery na stacje robocze wraz z monitorami, klawiaturą i czytnikiem kodów kreskowych w liczbie i o parametrach zapewniających prawidłowe korzystanie z systemu, nie mniej niż 4 szt.; co najmniej jedna ze stacji wyposażona w nagrywarkę DVD-RW, wymagany system operacyjny stacji roboczej Windows w wersji profesjonalnej. 32 Pięć drukarek laserowych monochromatyczne, druki na papierze A4/A5, o wydajności minimum 20 str./min., obciążenie normatywne min str./m-c, sieciowe 33 minimum 4 ręczne skanery kodów kreskowych ze statywem, współpracujące z oferowanym systemem LSI, 34 drukarka kodów kreskowych 3 szt., technologia termo transferowa, współpracująca z oferowanym systemem LSI 35 komplet materiałów wystarczających do wydruku etykiet samoprzylepnych z kodami kreskowymi do znakowania materiału, zgodnych z wymaganiami systemu znakowania używanemu w krwiolecznictwie 36 wdrożenie oprogramowania zostanie przeprowadzone po uruchomieniu analizatorów 37 wdrożenie: instalacje, konfiguracje, szkolenia użytkowników i administratorów systemu zakończone w terminie maksimum 30 dni od daty podpisania umowy. Po zakończeniu szkolenia administratorów Zamawiający otrzyma komplet haseł umożliwiający pełną administrację dostarczanym systemem. 38 serwis i nadzór autorski przez cały czas trwania umowy dzierżawy 39 Wymaga się, aby w systemie dokumentacji była możliwość zapisu wyniku bardzo rzadko występujących grup krwi (np. A m, A x ) 40 Do systemu LSI musi być w 100% zmigrowana obecna baza danych, jak również Strona 20 z 28

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sck.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sck.lublin.pl 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sck.lublin.pl Lublin: DOSTAWA MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH Numer ogłoszenia: 121215-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH PRZEKAZYWANYCH

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 tel. +48 85 655 28 25 email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl Siemiatycze dnia 01.06.2017r Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Komory hiperbaryczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Komory hiperbaryczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184302-2012:text:pl:html PL-Lublin: Komory hiperbaryczne 2012/S 111-184302 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: dostawa profesjonalnych środków i materiałów czystościowych do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych dla Centralnej Sterylizacji

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamość: Dostawa odczynników do wykonania 30 000 oznaczeń gazometrii i elektrolitów wraz z dzierżawą 6 analizatorów i odczynników do analizatora AVL 995-S. Numer ogłoszenia: 70760-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 5 Łódź: Dostawa implantów stomatologicznych Numer ogłoszenia: 136964-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego do zarządzania zbiorami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczeń katecholamin i metabolitów

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319514-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 2010/S 209-319514 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-01-14 14:29 Wolsztyn: sukcesywna 24 miesięczna dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Wolsztynie, PN/1/2015 Numer ogłoszenia: 9468-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 17/2016

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 17/2016 Strona internetowa Elbląg, 2016-04-06 Znak sprawy 17/2016 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Zabrze: Echokardiografy 2010/S 183-279522 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usdlublin.pl Lublin: Dostawy odczynników, materiałów i sprzętu do badań cytogenetycznych (znak

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej euro

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej euro Kraków, 16.04.2009 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-57/2009 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 206.000 euro Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L.

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Odczynniki laboratoryjne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Lublin: Odczynniki laboratoryjne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146903-2016:text:pl:html Polska-Lublin: Odczynniki laboratoryjne 2016/S 083-146903 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136389-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 2010/S 91-136389 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014 Strona internetowa Elbląg, 2014-09-04 Znak sprawy 47/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: Dostawa taśm

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U tel. (16) 678 32 59 wew. 44,45,46,47 fax. wew. 45,46 działając na podstawie: Regulaminu Udzielania Zamówień przez PWIK Sp. z o. o. w Przemyślu z dnia 17.05.2013 r. z póź.zm.(ruz) zamieszczonego na stronie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcm.prudnik.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcm.prudnik.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego. Prudnik: Dostawa błon rentgenowskich ogólnodiagnostycznych, mammograficznych, stomatologicznych oraz odczynników dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku Numer ogłoszenia: 334374-2011; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa pomp insulinowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa pomp insulinowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl Lublin: Dostawa pomp insulinowych Numer ogłoszenia: 76434-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Strona 1 z 7 Chorzów: Zakup i dostawa obuwia ochronnego dla pracowników medycznych SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Numer ogłoszenia: 264352-2010; data zamieszczenia: 25.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bieg2012.pl/ Gdańsk: Dostawa i montaż systemu kontroli biletów na Stadionie Energa Gdańsk Numer

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wroclaw.pl Wrocław: PN 56/12 na dostawę materiałów szewnych. Numer ogłoszenia: 286978-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa leków do apteki szpitalnej Numer ogłoszenia: 288624-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.lukow.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.spzoz.lukow.pl/aktualnosci/kanal-274/zamowienia-publiczne.html Łuków: Dostawa sprzętu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Lublin: Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby WPR SP ZOZ w Lublinie Numer ogłoszenia: 486034-2013; data zamieszczenia: 27.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128556-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.czest.pl Częstochowa: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: Dostawa uzupełniająca NICI CHIRURGICZNYCH i SPECJALISTYCZNYCH MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska-bip.ohp.pl, www.kujawsko-pomorska.ohp.pl Toruń: Sukcesywna dostawa artykułów

Bardziej szczegółowo

PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85259-2013:text:pl:html PL-Myślenice: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2013/S 052-085259 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-04/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa leków, materiałów biokompatybilnych, akcesoriów do ręcznego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 9 2015-09-09 14:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa Odczynników do badań hematologicznych

Bardziej szczegółowo

08/10/2013 S195 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. Polska-Katowice: Materiały medyczne

08/10/2013 S195 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. Polska-Katowice: Materiały medyczne 08/10/2013 S195 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Katowice: Materiały medyczne 2013/S 195-335892 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa sprzętu laboratoryjnego - III Numer ogłoszenia: 275718-2014;

Bardziej szczegółowo

Świdnik: Dostawa kaniul do żył obwodowych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Świdnik: Dostawa kaniul do żył obwodowych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozswidnik.pl Świdnik: Dostawa kaniul do żył obwodowych Numer ogłoszenia: 29557-2016; data

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa sprzętu laboratoryjnego - III Numer ogłoszenia: 77368-2016;

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Elbląg: Dostawa odzieży i obuwia roboczego w 5 pakietach. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Elbląg: Dostawa odzieży i obuwia roboczego w 5 pakietach. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg, 16.09.2013 r. Oznaczenie sprawy 56/2013 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-02-01 10:36 Olsztyn: Implanty neurochirurgiczne wraz z instrumentarium do implantacji Numer ogłoszenia: 44218-2013; data zamieszczenia: 01.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo