SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRAKTYCZNEGO WDRAŻANIA DYREKTYW OBEJMUJĄCE LATA CZĘŚĆ I ZAGADNIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRAKTYCZNEGO WDRAŻANIA DYREKTYW OBEJMUJĄCE LATA CZĘŚĆ I ZAGADNIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRAKTYCZNEGO WDRAŻANIA DYREKTYW OBEJMUJĄCE LATA CZĘŚĆ I ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Wprowadzenie Dane i informacje ogólne 1.1 Tabela danych Siła robocza ogółem Osoby zatrudnione Liczba pracodawców 1-9 pracowników pracowników pracowników 250 pracowników Osoby samozatrudnione ogółem Liczba wypadków przy pracy powodujących nieobecność przekraczającą 3 dni robocze O M K O M K O O M K Częstość występowania wypadków (liczba wypadków powodujących nieobecność przekraczającą 3 dni robocze na pracowników) Częstość występowania wypadków wśród pracowników w starszym wieku (w wieku co najmniej 55 lat) Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy M K O M K O Częstość występowania śmiertelnych wypadków przy pracy (liczba śmiertelnych wypadków na pracowników) Liczba chorób zawodowych M K O Częstość występowania chorób zawodowych na pracowników Całkowita liczba inspektorów pracy

2 Liczba pracowników na inspektora pracy Liczba inspekcji na pracowników Całkowita liczba naruszeń O = ogółem M = mężczyźni K = kobiety 1.2 Opis istotnych zmian w ramach prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w danym państwie członkowskim w okresie sprawozdawczym Opis ustaleń dotyczących konsultacji i zaangażowania partnerów społecznych w przygotowywanie przedmiotowego sprawozdania Opis konkretnych środków zastosowanych w celu wdrożenia dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (odpowiednie egzekwowanie prawa, podnoszenie świadomości, kampanie, wytyczne itd.) w okresie sprawozdawczym. 2.1 Ocena zagrożeń w miejscu pracy i określenie odpowiednich środków zapobiegawczych i ochronnych Ogólne zasady zapobiegania ryzyku. 2.3 Zaangażowanie służb wykonujących czynności z zakresu zapobiegania, w rozumieniu art. 7 dyrektywy 89/391/EWG, w środki służące zapobieganiu ryzyku. 2.4 Nauczanie i szkolenie pracowników oraz udzielanie im informacji. 2.5 Zaangażowanie pracowników i ich przedstawicieli (np. konsultacja, uczestnictwo). 2.6 Kontrola warunków zdrowotnych. 2.7 Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni podjęli jakiekolwiek szczególne środki w celu wspierania MSP we wdrażaniu dyrektyw? Należy

3 2.8 Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektyw? Ocena doświadczeń związanych z praktycznym stosowaniem podstawowych zasad wspomnianych w pkt Należy podać przykłady i wskaźniki pokazujące, w jakim stopniu dyrektywy są skuteczne lub nieskuteczne w osiąganiu swoich celów. 3.2 Jakie trudności praktyczne występują w zapewnieniu skutecznego osiągania celów przez dyrektywy? Należy podać przykłady. 3.3 Jaki jest łączny i interaktywny wpływ dyrektyw (synergia, pokrywanie się, sprzeczności, luki)? 3.4 Streszczenie i ewentualne sugestie dotyczące zmian w dyrektywach lub innych środków, które należy zastosować na poziomie UE. 4. Jakie są opinie partnerów społecznych na temat treści przedmiotowego sprawozdania?

4 CZĘŚĆ II DYREKTYWY SZCZEGÓŁOWE Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U.L 183 z s. 1) (1) W jaki sposób dostosowuje się praktyczne wdrażanie dyrektywy, aby uwzględnić zmiany charakteru środowiska pracy, np. pracę w domu, pracowników mobilnych, pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy obejmującą zatrudnienie w wielu miejscach w niepełnym wymiarze czasu pracy, większą liczbę kobiet, migrantów i podwykonawstwo? (2) Czy w świetle doświadczeń praktycznych zakres dyrektywy ramowej jest nadal odpowiedni, np. brak zastosowania do niektórych grup? (3) W jakim zakresie w praktycznym wdrażaniu dyrektywy wykorzystuje się możliwości dostosowania jej do wielkości przedsiębiorstwa i charakteru działalności? (4) W jaki sposób w praktycznym wdrażaniu dyrektywy uwzględnia się potrzebę współpracy między pracodawcami, którzy współdzielą miejsce pracy? (5) Czy w ramach praktycznego wdrażania dyrektywy nastąpiły istotne zmiany w pracy służb wykonujących czynności z zakresu ochrony i zapobiegania? (6) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione w dyrektywie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy je opisać i podać powody, (7) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek konkretne środki mające na celu wspieranie MŚP we wdrażaniu dyrektywy? Należy (8) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

5 Dyrektywa Rady 89/654/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U.L 393 z , s. 1) (1) Czy w świetle doświadczenia praktycznego definicja miejsca pracy przewidziana w art. 2 jest nadal odpowiednia? (2) Czy w świetle doświadczenia praktycznego istnieją określone przepisy dyrektywy, które powinny mieć zastosowanie lub nie powinny mieć zastosowania do pewnych miejsc pracy? (3) Czy w świetle doświadczenia praktycznego dane szczegółowe znajdujące się w załączniku 1 i 2 są nadal odpowiednie w odniesieniu do miejsc pracy? (4) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione w dyrektywie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy je opisać i podać powody, (5) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek konkretne środki mające na celu wspieranie MŚP we wdrażaniu dyrektywy? Należy opisać dane środki? (6) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) ujednolicenie dyrektywy 89/655/EWG zmienionej dyrektywami 95/63/WE i 2001/45/WE (Dz.U.L 260 z , s. 5) (1) W jaki sposób państwa członkowskie wdrażają w praktyce wymóg określony w art. 4 zgodnie z którym pracodawcy mają sprawdzać zgodność zarówno starego, jak i nowego sprzętu roboczego? W jaki sposób jest to egzekwowane? (2) W jaki sposób państwa członkowskie faktycznie wdrożyły w prawie krajowym/praktyce krajowej wymóg kontroli sprzętu roboczego i właściwości do przeprowadzania danych kontroli zgodnie z art. 5? Czy te wymogi spowodowały jakiekolwiek problemy praktyczne? (3) W jaki sposób państwa członkowskie stosują koncepcję szczególnego ryzyka? W jaki sposób państwa członkowskie wdrożyły w praktyce art. 6 i czy był on przez nie kiedykolwiek egzekwowany? (4) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione w dyrektywie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy je opisać i podać powody, dla których zastosowano wspomniane dodatkowe środki? (5) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek konkretne środki mające na celu wspieranie MŚP we wdrażaniu dyrektywy? Należy (6) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

7 Dyrektywa Rady 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronnego (trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U.L 393 z , s. 18) (1) Jakie są doświadczenia praktyczne w zakresie zapewniania używania środków ochrony indywidualnej jedynie w sytuacjach, gdy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą technicznych środków ochrony zbiorowej? (2) Jakie są doświadczenia praktyczne w zakresie zapewniania konsultacji z pracownikami przed podjęciem decyzji o użyciu środków ochrony indywidualnej, informowania ich o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich będzie używanie środków ochrony indywidualnej oraz szkolenia ich w dziedzinie używania danych środków? (3) W jaki sposób państwa członkowskie wdrażają w praktyce spoczywające na pracodawcach zgodnie z art. 4 obowiązek sprawdzania środków ochrony indywidualnej posiadających oznakowanie CE? W jaki sposób jest to wykonywane? (4) W jaki sposób państwa członkowskie zapewniają w praktyce zgodność z wymogiem określonym w art. 4 ust. 2 w odniesieniu do pracowników, którzy muszą korzystać z więcej niż jednego zastawu środków ochrony indywidualnej? (5) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione w dyrektywie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy je opisać i podać powody, dla których zastosowano wymienione dodatkowe środki. (6) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek konkretne środki mające na celu wspieranie MŚP we wdrażaniu dyrektywy? Należy (7) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

8 Dyrektywa Rady 90/269/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożeń, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U.L 159 z , s. 9) (1) Jakie są doświadczenia praktyczne w zakresie zapewniania stosowania przez pracodawcę odpowiednich środków, zwłaszcza wyposażenia technicznego, aby uniknąć konieczności ręcznego przemieszczania ciężarów przez pracowników? (2) Jakie są doświadczenia praktyczne w zakresie zapewniania zorganizowania przez pracodawcę stanowisk pracy w taki sp[osób, aby zapewnić przemieszczenia ciężarów w sposób tak bezpieczny i zdrowy, jak to możliwe, jeżeli nie można tego uniknąć, i przeprowadzania konsultacji z pracownikami przed realizacją ręcznego przemieszczania? (3) Jakie są doświadczenia praktyczne w zakresie zapewniania właściwego przeszkolenia i poinformowania pracowników na temat prawidłowego sposobu obchodzenia się z ciężarem oraz na temat zagrożeń, na jakie mogą oni być narażeni? (4) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione w dyrektywie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy je opisać i podać powody, (5) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek konkretne środki mające na celu wspieranie MŚP we wdrażaniu dyrektywy? Należy (6) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

9 Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U.L 156 z s. 14) (1) Czy dyrektywa wymaga dostosowania w celu uwzględnienia rozwoju technologicznego? Należy opisać potrzebne zmiany. (2) Czy wyłączenia przewidziane w art. 1 ust. 3 dyrektywy są nadal odpowiednie? (3) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione (4) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek (5) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

10 Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG)(wersja ujednolicona) ujednolicenie dyrektywy 90/394/EWG (Dz.U.L 158 z , s ) (1) Czy MŚP nie mają trudności ze zrozumieniem powiązań w obrębie ram prawnych UE dotyczących czynników rakotwórczych lub mutagenów, np. REACH (Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów: rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów Dz.U.L396 z , s.1), GHS (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Dz.U.L353 z , s.1) i dyrektyw w sprawie środków chemicznych, przy wdrażaniu ich na poziomie krajowym? (2) Jakie są doświadczenia praktyczne w zakresie zastępowania czynników rakotwórczych i mutagenów mniej niebezpiecznymi materiałami w miejscu pracy? (3) Jaką część odnotowywanych obecnie zgonów z powodu nowotworów w skali roku można przypisać narażeniu zawodowemu na działanie czynników rakotwórczych i jakiej liczbie zgonów w skali roku odpowiada ta część? (4) Jaką część zdarzeń w skali roku (nowo występujące przypadku co roku) można przypisać zawodowemu narażeniu na działanie czynników rakotwórczych i ilu przypadkom w skali roku odpowiada ta część? (5) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione w dyrektywie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy je opisać i podać powody, (6) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek konkretne środki mające na celu wspieranie MŚP we wdrażaniu dyrektywy? Należy (7) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

11 Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) ujednolicenie dyrektywy 90/679/EWG (Dz.U.L 262 z , s. 21) (1) Czy w świetle doświadczenia praktycznego, wiedzy, zmian technologicznych, społecznych i kulturowych przepisy dyrektywy są nadal odpowiednie? (2) Czy potrzebne jest dostosowanie dyrektywy w celu uwzględnienia struktury wypadków lub złego stanu zdrowia? Należy opisać potrzebne zmiany. (3) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione (4) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek (5) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

12 Dyrektywa Rady 91/383/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. uzupełniająca środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy (Dz.U.L 206 z , s.19-21) (1) Czy Państwo członkowskie stosowało przepisy art. 5 ust. 1 dyrektywy, aby zabronić wykorzystania pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy, do niektórych prac, które stanowiły szczególne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i zdrowia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy przedstawić listę przedmiotowych rodzajów prac. (2) Jakie środki praktyczne stosuje się, aby pracownikom pozostającym w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy, wykorzystywanym do pracy wymagającej specjalnego nadzoru medycznego, zapewnić wspomniany nadzór w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy? Czy dany nadzór jest przedłużany poza czas trwania stosunku pracy (zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy)? Jakie środki praktyczne stosuje się w celu zapewnienia pracownikom tymczasowym i pracownikom zatrudnionym na czas określony informacji i szkoleń dotyczących niebezpieczeństw, na jakie mogą być narażeni w pracy zgodnie ze szczegółowymi wymogami dyrektywy, zanim rozpoczną oni jakiekolwiek działania? (3) Jakie inne działania podejmuje inspekcja pracy w odniesieniu do pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy? (4) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione (5) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek (6) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

13 Dyrektywa Rady 92/29/EWG z dnia 31 marca 1992 r. dotyczące minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach (Dz. U.L 113 z , s. 19) W/wym. Dyrektywa nie ma zastosowania w Komendzie Miejskiej/Powiatowej Policji w.. z uwagi na charakter działalności jednostki. Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG (Dz.U.L 245 z , s. 6) W/wym. Dyrektywa nie ma zastosowania w Komendzie Miejskiej/Powiatowej Policji w. z uwagi na charakter działalności jednostki.

14 Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG (Dz.U.L 245 z , s. 23) (1) Czy zakres dyrektywy jest nadal odpowiedni? (2) Czy występują problemy praktyczne dotyczące związku między znakami określonymi w dyrektywie i znakami określonymi w innych instrumentach międzynarodowych? (3) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione (4) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek (5) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

15 Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG (Dz.U.L 348 z , s. 1) (1) Czy w świetle doświadczeń praktycznych, wiedzy, zmian technologicznych, społecznych i kulturowych przepisy dyrektywy są nadal odpowiednie? (2) Czy od czasu przedstawienia poprzedniego sprawozdania opublikowano jakiekolwiek nowe wytyczne lub materiały informacyjne bądź przeprowadzono kampanie? (3) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione (4) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek (5) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

16 Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG (Dz.U.L 348 z , s. 1) (1) Czy w świetle doświadczeń praktycznych, wiedzy, zmian technologicznych, społecznych i kulturowych przepisy dyrektywy są nadal odpowiednie? (2) Czy od czasu przedstawienia poprzedniego sprawozdania opublikowano jakiekolwiek nowe wytyczne lub materiały informacyjne bądź przeprowadzono kampanie? (3) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione (4) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek (5) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

17 Dyrektywa Rady 92/91/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. dotycząca minimalnych wymagań mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (jedenasta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG (Dz.U.L 348 z , s. 9) W/wym. Dyrektywa nie ma zastosowania w Komendzie Miejskiej/Powiatowej Policji w. z uwagi na charakter działalności jednostki. Dyrektywa Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG (Dz.U.L 404 z , s. 10) W/wym. Dyrektywa nie ma zastosowania w Komendzie Miejskiej/Powiatowej Policji w. z uwagi na charakter działalności jednostki. Dyrektywa Rady 93/103/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy na statkach rybackich (trzynasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG (Dz.U.L 307 z , s. 1) W/wym. Dyrektywa nie ma zastosowania w Komendzie Miejskiej/Powiatowej Policji w. z uwagi na charakter działalności jednostki.

18 Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz.U.L 216 z , s ) (1) Czy w świetle doświadczeń praktycznych, wiedzy, zmian technologicznych, społecznych i kulturowych przepisy dyrektywy są nadal odpowiednie? (2) Czy od czasu przedstawienia poprzedniego sprawozdania opublikowano jakiekolwiek nowe wytyczne lub materiały informacyjne bądź przeprowadzono kampanie? (3) Zgodnie z art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 5, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 3, art. 10 ust. 4 i art. 13 państwa członkowskie mogą pod pewnymi warunkami zatwierdzić odstępstwa. Czy zezwolono na wspomniane odstępstwa? W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy określić, ile było takich przypadków. Jakie były przyczyny danych odstępstw? (4) Jaka jest częstotliwość występowania wypadków śmiertelnych wśród osób młodych na pracowników w każdym roku okresu sprawozdawczego? Jaka jest wśród osób młodych częstość występowania wypadków powodujących nieobecność przekraczającą trzy dni robocze na pracowników w każdym roku okresu sprawozdawczego? (5) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione (6) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek (7) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

19 Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 07 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG (Dz.U.L 131 z , s. 11) (1) Czy pracodawcy, w szczególności MŚP, nie maja trudności ze zrozumieniem, co należy zrobić w celu przestrzegania ram prawnych UE dotyczących czynników chemicznych, np. REACH, GHS i dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów? (2) Jakich trudności praktycznych doświadczyły państwa członkowskie przy wdrażaniu wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego? (3) Jakie są doświadczenia praktyczne w zakresie zastępowania niebezpiecznych czynników chemicznych w miejscu pracy środkami mniej niebezpiecznymi? (4) Czy w świetle doświadczeń praktycznych dyrektywa odnosi się odpowiednio do zagrożeń związanych z nanomateriałami? (5) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione (6) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek (7) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

20 Dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (piętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG (Dz.U.L 23 z , s. 57) (1) Jakie są doświadczenia praktyczne w zakresie zarządzania powiązaniami miedzy przedmiotową dyrektywą i dyrektywą 94/9/WE (Dz.U.L100 z , s. 1-29) (2) Jakie są doświadczenia praktyczne w zakresie zmniejszania obciążeń administracyjnych spoczywających na pracodawcach poprzez wykorzystanie przepisów art. 8 dotyczących połączenia dokumentu dotyczącego ochrony przeciwwybuchowej z innymi dokumentami? (3) Jakie są doświadczenia państwa członkowskiego w odniesieniu do niewiążących wskazówek właściwego postępowania, o którym mowa w art. 11? Przede wszystkim czy wskazówki są dla użytkowników wystarczająco jasne? (4) W jakim stopniu pracodawcom w państwie członkowskim dostarczono istotne informacje zgodnie z art. 12? (5) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione (6) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek (7) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

21 Dyrektywa 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG (Dz.U.L 177 z , s. 13) (1) Jakie doświadczenia miało państwo członkowskie w związku ze stosowaniem prawa krajowego transponującego dyrektywę, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach? (2) Zgodnie z art. 10 państwa członkowskie mogą w określonych okolicznościach zezwolić na odstępstwa od przestrzegania dopuszczalnych wartości narażenia na wibracje przekazywane na całe ciało. Czy zezwolono na wspomniane odstępstwa? W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy określić, ile było takich przypadków. Jakie były przyczyny danych odstępstw? (3) Jakie są doświadczenia praktyczne państwa członkowskiego, jeżeli chodzi o wdrażanie wymogu kontroli warunków zdrowotnych określonego w dyrektywie? (4) Należy opisać doświadczenia państw członkowskich w zakresie praktycznego wdrażania przepisów art. 5 ust. 3, który stanowi, że stopień narażenia pracowników nie może przekraczać dopuszczalnej wartości narażenia. Jakie informacje posiada państwo członkowskie na temat wszelkich sektorów i rodzajów pracy, w przypadku których prawdopodobne jest przekroczenie dopuszczalnych wartości narażenia? (5) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione (6) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek (7) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

22 Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem) (siedemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG (Dz.U.L 42 z , s. 38) (1) W jakim zakresie państwo członkowskie wykorzystuje przepisy art. 3 ust. 3, aby stosować poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy w miejsce poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy? (2) Jakie są doświadczenia praktyczne jeżeli chodzi o dopilnowanie, aby przy ocenie ryzyka pracodawca zwracał szczególną uwagę na: - poziom, rodzaj i czas ekspozycji, włącznie z ekspozycją na hałas impulsowy? - wszelkie skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników należących do grup ryzyka o szczególnej wrażliwości (np. osoby młode, pracownice w ciąży)? - wszelkie skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikające z interakcji pomiędzy hałasem i ototoksycznymi substancjami związanymi z wykonywaną pracą oraz pomiędzy hałasem i wibracjami? (3) Zgodnie z art. 11 państwa członkowskie mogą w określonych okolicznościach zezwolić na odstępstwa od korzystania ze środków ochrony indywidualnej i zgodności z wartościami dopuszczalnymi. Czy zezwolono na wspomniane odstępstwa? W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy określić, ile było takich przypadków. Jakie były przyczyny danych odstępstw? (4) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione (5) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek (6) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

23 Dyrektywa 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG (Dz.U.L 184 z , s. 1) (1) Jakie są doświadczenia państwa członkowskiego w zakresie praktycznego wdrażania przedmiotowej dyrektywy? (2) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione (3) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek (4) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

24 Dyrektywa 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG (Dz.U.L 114 z , s. 38) (1) Jakie są doświadczenia praktyczne, jeżeli chodzi o wdrażanie przepisów art. 4 dotyczących określenia narażenia i oceny ryzyka? (2) W szczególności, jakie są doświadczenia praktyczne w odniesieniu do pomiarów lub obliczenia poziomu narażenia wyłącznie w przypadkach, w których jest to konieczne? (3) Należy opisać doświadczenia państwa członkowskiego w zakresie praktycznego wdrażania przepisów art. 5 ust. 4, który stanowi, że narażenie pracowników nie może przekraczać wartości dopuszczalnej. Czy państwo członkowskie posiada jakiekolwiek informacje na temat sektorów i rodzajów pracy, w przypadku których prawdopodobne jest przekroczenie dopuszczalnych wartości narażenia? (4) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione (5) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek (6) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

25 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz.U.L 330 z , s. 28) (ujednolicenie dyrektywy 83/477/EWG zmienionej dyrektywami 91/382/EWG i 2003/18/WE) (1) Należy przedstawić informacje na temat praktycznych wskazówek dotyczących określenia narażenia sporadycznego i o niskiej intensywności, wymaganych w art. 3 ust. 4. (2) Należy przedstawić informacje dotyczące podjętych działań praktycznych i wniosków wyciągniętych w odniesieniu do przepisów art. 15, który stanowi, że przed pracami rozbiórkowymi lub usuwaniem azbestu przedsiębiorstwa musza przedstawić dowody na posiadanie odpowiednich możliwości w tym zakresie. (3) Należy przedstawić liczbę powiadomień dokonanych przez pracodawców w każdym roku na podstawie art. 4 ust. 2 (powiadomienie przed rozpoczęciem pracy). W jaki sposób przedmiotowy wymóg jest egzekwowany? (4) Należy opisać doświadczenia państwa członkowskiego odnoszące się do przepisów art. 10, który określa działania podejmowane w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości określonej w art. 8. Należy przedstawić szacunkową liczbę pracowników narażonych na takie sytuacje w każdym roku okresu sprawozdawczego i wszelkie trudności w zakresie praktycznego wdrażania. (5) Należy przedstawić informacje dotyczące działań praktycznych podjętych w celu zakładania kart zdrowia (art. 18) oraz dostępności i prowadzenia rejestru utworzonego na mocy art. 19. (6) Czy państwo członkowskie zastosowało dodatkowe środki nieuwzględnione (7) Czy państwo członkowskie lub partnerzy społeczni zastosowali jakiekolwiek (8) Czy MŚP mają szczególne trudności z przestrzeganiem wymogów dyrektywy?

Regulacje prawne w sprawie detergentów i środków czystości, w odniesieniu do różnych etapów cyklu życia produktu (LCA)

Regulacje prawne w sprawie detergentów i środków czystości, w odniesieniu do różnych etapów cyklu życia produktu (LCA) Regulacje prawne w sprawie detergentów i środków czystości, w odniesieniu do różnych etapów cyklu życia produktu (LCA) Poniżej zaprezentowany został przegląd aktualnego prawodawstwa UE, mającego zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Podstawowe zasady prawa pracy

Rozdział II Podstawowe zasady prawa pracy ZAPISY DOTYCZĄCE RÓWNOUPRAWNIENIA I NIEDYSKRYMINOWANIA ZAPISANE W POLSKIM KODEKSIE PRACY Rozdział II Podstawowe zasady prawa pracy Art. 10. 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Stan prawny: wrzesień 2014 roku. Wydanie 2

Kodeks pracy. Stan prawny: wrzesień 2014 roku. Wydanie 2 KP Kodeks pracy Stan prawny: wrzesień 2014 roku Wydanie 2 SPIS TREŚCI KODEKS PRACY ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) DZIAŁ PIERWSZY. PRZEPISY OGÓLNE (art.

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY. 25. wydanie

KODEKS PRACY. 25. wydanie KODEKS PRACY 25. wydanie Stan prawny na 24 stycznia 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie: Faktoria

Bardziej szczegółowo

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce Cz. 3 Jacek Przędzik

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 5.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/27/UE z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG,

Bardziej szczegółowo

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) Dz.U.2011.33.166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Począwszy od lat 80. XX wieku UE przywiązuje dużą wagę do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W uchwalonym na szczeblu europejskim prawodawstwie określono normy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy I. PRZEPISY O INSPEKCJI SANITARNEJ 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej Załącznik nr 1 Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej (źródło: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl) Ustawy dotyczące problematyki azbestowej (stan na wrzesień 2011 r.) 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

TEKSTY USTAW 35. WYDANIE

TEKSTY USTAW 35. WYDANIE KODEKS PRACY TEKSTY USTAW 35. WYDANIE KODEKS PRACY TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 35. WYDANIE Stan prawny na 14 września 2016 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący Mariusz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Począwszy od lat 80. XX wieku UE przywiązuje dużą wagę do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W uchwalonym na szczeblu europejskim prawodawstwie określono normy dotyczące

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dz.U.08.223.1460 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy ze schematami

Kodeks pracy ze schematami Kodeks pracy ze schematami Ma gorzata I ycka-ràczka Krzysztof Ràczka Stan prawny: luty 2013 roku Wydanie 5 Warszawa 2013 Tytuły do artykułów opracowała: Iwona Anna Wieleba Opracowanie redakcyjne: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

89/391/EWG) (Dz. Urz. L 158 z , str. 50. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35, z późn. zm.).

89/391/EWG) (Dz. Urz. L 158 z , str. 50. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35, z późn. zm.). - 4 - UZASADNIENIE Celem projektowanego rozporządzenia jest wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy Rady nr 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dz.U.2013.696 z dnia 2013.06.19 Status: Akt

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracowników słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej słuŝby

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracowników słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej słuŝby SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracowników słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej słuŝby w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1)

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1460. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku Obowiązki wynikające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 Spis treści Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 I. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Międzynarodowe źródła prawa 13 Dyrektywy UE 14

Bardziej szczegółowo

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH System REACH Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH Dokument opracowany przez: Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki www.mgip.gov.pl/przedsiebiorcy/reach

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy

Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy Lp. Kontrolowane zagadnienie 1. Czy od ostatniej kontroli nastąpiła zmiana miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na występowanie szkodliwych czynników chemicznych Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Ryzyko zawodowe stwarzane

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp b) pracodawca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC W KONTAKCIE Z AZBESTEM

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC W KONTAKCIE Z AZBESTEM PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W GRODZISKU MAZ. ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: grodzisk@psse.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Tytuł:,, Instrukcja. Data obowiązywania: 25.06.2014 Wydanie: 1 Strona 1 z 6 Cel procedury: Celem wprowadzenia instrukcji jest ujednolicenie zasad postępowania i przechowywania substancji i materiałów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2003/10/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 6 lutego 2003 r.

DYREKTYWA 2003/10/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 6 lutego 2003 r. DYREKTYWA 2003/10/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski Ocena ryzyka zawodowegoto proste! 1. Ryzyko zawodowe narzędzie do poprawy warunków pracy Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r. - art. 226, 227, 237 11a Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

Ryzyko zawodowe i czynniki. szkodliwe dla zdrowia

Ryzyko zawodowe i czynniki. szkodliwe dla zdrowia Ryzyko zawodowe i czynniki szkodliwe dla zdrowia 1 Pomiary i badania czynników szkodliwych dla zdrowia 2 Najważniejsze definicje Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) (NDS może określać stężenia: pyłów.)

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

ze schematami Małgorzata Iżycka-Rączka Krzysztof Rączka SCHEMATY 2016 ŕ2017 rok akademicki

ze schematami Małgorzata Iżycka-Rączka Krzysztof Rączka SCHEMATY 2016 ŕ2017 rok akademicki KODEKS pracy ze schematami Małgorzata Iżycka-Rączka Krzysztof Rączka SCHEMATY rok akademicki 2016 ŕ2017 KODEKS pracy ze schematami Małgorzata Iżycka-Rączka Krzysztof Rączka TEKSTY USTAW Zamów książkę w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych

Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych Do obowiązków osoby wprowadzającej substancję chemiczną lub mieszaninę do obrotu należy: 1. Zaklasyfikowanie substancji lub mieszaniny zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U ) - Tabela A

Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U ) - Tabela A Akty prawne stan na 25-10-12 Ustawy Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED EkoDialog zaprasza na szkolenie: "Wdrożenie Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) Powiązanie Dyrektywy IED z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/6 PL 30.1.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy).

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy). Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami mgr Adam Błęka Czynniki niebezpieczne (urazowe)

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP w malarni/lakierni. Spis treœci

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP w malarni/lakierni. Spis treœci Spis treœci Wprowadzenie....................................... 7 I. Wymagania bhp dotyczące budynków, pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych.................................. 8 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.1.2017 r. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.6.2016 L 144/27 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/863 z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające załączniki VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7.1. Jakie wymagania i wytyczne dotyczące określenia struktur odpowiedzialności i uprawnień w systemie

Bardziej szczegółowo

B H P. Dla Klientów LEGIS rabat 25%

B H P. Dla Klientów LEGIS rabat 25% B H P Szanowni Państwo, Miło nam poinformować Państwa, o rozszerzeniu naszej dotychczasowej oferty o usługę wirtualnego biura oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 27 kwiecień 2017r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 27 kwiecień 2017r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

1. Obowiązek informowania pracowników o:

1. Obowiązek informowania pracowników o: 1. Obowiązek informowania pracowników o: zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE BADAŃ I POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

INFORMACJE DOTYCZĄCE BADAŃ I POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W GRODZISKU MAZ. ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: grodzisk@psse.waw.pl

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 2.10.2015 PL L 257/19 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1759 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające aldehyd glutarowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Wykład 12. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 1 1. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Podstawą regulacji w UE jest Dyrektywa Ramowa o ochronie pracowników przed szkodliwym

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna Podstawowa

Lista kontrolna Podstawowa ymbol akt 0350 Lista kontrolna odstawowa Nr rej.: _ / _ / L02 / 2005 Nazwa pracodawcy:...... racujących:... Zatrudnionych:... obiet:... Młodocianych:... REON: / D: Data rozpoczęcia działalności.. r. Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 8 września 2016r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 8 września 2016r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) Na podstawie art. 237 11

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 1. Nazwa szkolenia... 2 2. Cel szkolenia... 2 3. Uczestnicy szkolenia... 2 4. Sposób organizacji szkolenia... 2 5. Zakres tematyczny szkolenia.... 2 6. Sposób sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/K/2015 z dnia 01.04.2015r.

Zarządzenie Nr 1/K/2015 z dnia 01.04.2015r. Zarządzenie Nr 1/K/2015 z dnia 01.04.2015r. w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych w Pleszewie Procedury przeprowadzania badań lekarskich pracowników w Zespole Szkole Usługowo Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10

Spis treści. Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10 Spis treści Spis treści Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10 I. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp 11 2. Obowiązki i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1)

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy Kodeks pracy 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. Dz.U.1997.109.704 2005.07.01 zm. Dz.U.2004.246.2468 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

3) szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki

3) szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki Dz.U. z 2005 nr 81 poz. 716 17.01.2011 716 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP przy obróbce drewna. Spis treœci

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP przy obróbce drewna. Spis treœci Spis treœci Wprowadzenie....................................... 8 I. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące budynków i pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych.....................

Bardziej szczegółowo

Moduł 2. Europejskie Ramy Prawne lista aspektów/zawartości. Traktat

Moduł 2. Europejskie Ramy Prawne lista aspektów/zawartości. Traktat Moduł 2 Europejskie Ramy Prawne lista aspektów/zawartości Traktat Warunki pracy stanowią część Traktatu rozdział 10 Prawnej, Polityka społeczna Artkuł 151-161 (Dodatkowy dokument w 10 rozdziale Traktatu)

Bardziej szczegółowo

PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP. inż. Andrzej Pieńkowski

PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP. inż. Andrzej Pieńkowski PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP inż. Andrzej Pieńkowski 1 PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI PRACODAWCY/DOSTAWCY. Producent Dystrybutor Stosujący Karta

Bardziej szczegółowo

TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami

TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp c) każdy pracownik 2. Prawo do powstrzymania

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PRACY W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

ŚRODOWISKO PRACY W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW Nr 113 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 113 Studia i Materiały Nr 31 2005 Zbigniew NĘDZA bezpieczeństwo pracy, środowisko pracy ŚRODOWISKO PRACY W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH W ŚWIETLE

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Dz. U poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz. U poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wykaz aktów prawnych obejmujących normy obowiązującego w rzeczpospolitej polskiej prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą mieć zastosowanie do działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Spis treœci Wprowadzenie.......................................

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. Artykuł 1. Artykuł 2

DECYZJE. Artykuł 1. Artykuł 2 9.7.2016 L 186/13 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1115 z dnia 7 lipca 2016 r. określająca format do celów przekazywania przez Europejską Agencję Chemikaliów informacji dotyczących funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 27.5.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0194/2013, którą złożył D. G. (Niemcy), w sprawie niejednorodności szkoleń dla koordynatorów ds. bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

(dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

(dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) DYREKTYWA RADY 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno

Bardziej szczegółowo

REACH- Zarządzanie chemikaliami

REACH- Zarządzanie chemikaliami REACH- Zarządzanie chemikaliami W dniu 18 grudnia 2006 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęła Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy art. 237 11 WYMAGANIA PRAWNE Pracodawca zatrudniający więcej niż

Bardziej szczegółowo

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2002/44/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 25 czerwca 2002 r.

DYREKTYWA 2002/44/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 25 czerwca 2002 r. DYREKTYWA 2002/44/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY Dz.U.05.157.1318 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 6/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 15/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

bezpieczne budowanie

bezpieczne budowanie bezpieczne budowanie Koncepcja kontroli i nadzoru nad inwestycjami związanymi z UEFA EURO 2012 Część I Opracował Dariusz Smoliński Założenie Państwowa Inspekcja Pracy powinna aktywnie włączyć się w działania

Bardziej szczegółowo

I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin)

I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin) I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin) 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: -

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRACY KOBIET

OCHRONA PRACY KOBIET OCHRONA PRACY KOBIET Ochrona pracy kobiet uwzględnia w szczególności: ochronę stosunku pracy kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy Dyrektywy - Zakazy i ograniczenia

Dyrektywy Dyrektywy - Zakazy i ograniczenia Dyrektywy Dyrektywy - Zakazy i ograniczenia Dyrektywa 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Poradnik inspektora BHP i Pracodawcy

Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Poradnik inspektora BHP i Pracodawcy Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Poradnik inspektora BHP i Pracodawcy Przykładowe rejestry, wykazy, wyniki przeglądów i pomiarów : Rejestr wypadków przy pracy Art. 234.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 227 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 227 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: LexPolonica nr 2461011. Stan prawny 2014-01-12 Dz.U.2011.33.166 (R) Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo