Poznań, kwiecień Nr 4(43)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, kwiecień 2011. Nr 4(43)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"

Transkrypt

1 Nr 4(43)/2011 Poznań, kwiecień 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych informacje o zmianach w kluczowych dokumentach programowych Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Wawrzyniaka 37, Poznań tel , fax

2 Informacje o aktualnych konkursach Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ul. Strzelecka Poznań tel. (61) ; (61) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki - projekt kluczowy Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce Nabór na targi inwestycyjne Expo Real w Monachium Celem udziału samorządów lokalnych Województwa Wielkopolskiego w targach Expo Real jest stworzenie moŝliwości nawiązania przez jednostki samorządu terytorialnego bezpośredniego kontaktu z inwestorami i zwiększenie ich zdolności promocyjnych. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i stowarzyszenia samorządów lokalnych Województwa Wielkopolskiego. Termin składania wniosków - wypełnione formularze zgłoszeniowe naleŝy przesłać na adres i oraz zwykłą pocztą do dnia 18 kwietnia 2011 r., do godz Decyduje data wpływu do Departamentu Gospodarki. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: -

3 Wojewódzki Urząd Pracy ul. Kościelna Poznań tel. (61) fax (61) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Celem Poddziałania jest: identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz moŝliwości doskonalenia zawodowego w regionie, organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: o pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe o staŝe/praktyki zawodowe o szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych o subsydiowanie zatrudnienia, wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza, wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania, wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe), szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych SłuŜb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, i dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych. Dopuszcza się moŝliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) / (łamaną przez) nazwę jednostki budŝetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku naleŝy posługiwać się danymi jednostki budŝetowej

4 Wysokość dotacji: na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota zł. Minimalna wartość projektu wynosi zł. Termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2011 r. Wnioski o dofinansowanie projektu moŝna składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej (IP) Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (konkurs zamknięty) Celem Działania jest wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na załoŝenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŝliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji oraz szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). Wnioski mogą składać: powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie urzędy pracy w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i/lub odpowiednio inne departamenty merytoryczne wojewódzkiego urzędu pracy, zgodnie z zakresem kompetencji. Wysokość dotacji: Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota zł. Minimalna wartość projektu wynosi zł (z wyłączeniem projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych, gdzie minimalna wartość projektu wynosi zł). Termin składania wniosków upływa 18 kwietnia 2011 r. Wnioski o dofinansowanie projektu moŝna składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej (IP) Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym Celem Poddziałania jest integracja społeczno zawodowa, obejmująca następujące typy realizowanych operacji: wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1), działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 (2), kursy i szkolenia umoŝliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (3), staŝe, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4), poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (5), rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6), rozwój usług społecznych przezwycięŝających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (7), rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (8), wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie (9), promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagroŝonych wykluczeniem społecznym (10), wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieŝy (świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (11). Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, i dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wysokość dotacji: na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota ,54 zł. W ramach konkursu nie określono maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Termin składania wniosków rozpoczyna się 11 kwietnia 2011 r. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złoŝonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Celem Priorytetu jest: analiza, testowanie i wdraŝanie idei flexicurity, - 5 -

6 wsparcie świadczenia w jednym miejscu kompleksowych usług informacyjnych, doradczych i finansowych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, działania mające na celu wsparcie pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, i dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wysokość dotacji: na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota zł. Procent dofinansowania projektów wynosi 100% za wyjątkiem projektów zawierających elementy pomocy publicznej (w takiej sytuacji poziom dofinansowania projektu uzaleŝniony jest od wysokości wkładu własnego). Termin składania wniosków upływa 18 kwietnia 2011 r. Wnioski o dofinansowanie projektu moŝna składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, Poznań, budynek C sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Celem Poddziałania jest: Tworzenie przedszkoli (w tym równieŝ uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich), Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym równieŝ funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym lub jej utrzymania w przypadku placówek zagroŝonych likwidacją m.in. poprzez wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagroŝonych likwidacją, wydłuŝenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesięcy. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wysokość dotacji: na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota ,06 zł. Poziom dofinansowania projektów jest uzaleŝniony od wysokości wkładu własnego. Termin składania wniosków rozpoczął się od 11 marca 2011 r. Wnioski o dofinansowanie projektu moŝna składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, Poznań, budynek C sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych. Celem Poddziałania jest powstanie programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne słuŝące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, doradztwo i opiekę pedagogiczno psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagroŝonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzaleŝnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym), programy skierowane do dzieci i młodzieŝy, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umoŝliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki, dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczomatematycznych, rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieŝki edukacyjnej oraz moŝliwości dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery), wdroŝenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyŝszą skutecznością niŝ formy tradycyjne, wdraŝanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesięcy. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Wysokość dotacji: na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota ,87 zł. Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi zł. Termin składania wniosków rozpoczął się 11 marca 2011 r. Wnioski o dofinansowanie projektu moŝna składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, Poznań, budynek C sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

8 Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a Warszawa tel fax Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Celem Działania jest realizacja projektów składających się z poniŝszych komponentów: całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat), pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę, zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla uŝytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych), dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposaŝenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze połoŝone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej), dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem. Wnioski mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego, grupy jednostek samorządu terytorialnego - konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Wysokość dotacji: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złoŝonych w ramach I rundy 2011 wynosi: ,19 PLN. W ramach działania 8.3. Wnioskodawca moŝe ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85% kwalifikujących się wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych Wnioskodawcy. Termin składania wniosków wnioski o dofinansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami, naleŝy składać w zamkniętej kopercie, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w biurze WWPE. Wnioski naleŝy składać w dniach pracy instytucji, w godzinach pracy biura tj. 8:15 16:15, pod adresem: Władza WdraŜająca Programy Europejskie, ul. śurawia 6/12, II piętro, pokój 302, Warszawa, do dnia 27 maja 2011 r. Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uwaŝa się dzień wpływu przesyłki do WWPE. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: -

9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie Projekty na rzecz społeczności romskiej Celem Poddziałania jest dofinansowanie projektów obejmujących działania z zakresu integracji społecznej, zatrudnienia, edukacji i zdrowia, których realizacja przyczyni się do aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej oraz ułatwi członkom tej społeczności wyjście z trudnej sytuacji i odnalezienie się na otwartym rynku pracy. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem tych, które w ciągu ostatnich 3 lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgod-nie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości i podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wysokość dotacji: alokacja na rok 2011 w ramach konkursu wynosi zł. Termin składania wniosków - Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu naleŝy składać osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2A, Warszawa, wnioski moŝna składać od 4 kwietnia 2011 r. w godzinach od 8.30 do Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha Warszawa tel. (22) Konkurs Lider edukacji zawodowej Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja szkół osiągających wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego w oparciu o kryteria ujęte w regulaminie konkursu. Wnioski mogą składać szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieŝy, prowadzące kształcenie zawodowe. Nagrody zostaną przyznane w kaŝdym z 16 obszarów zawodowych za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca. Przyznane nagrody będą nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu do realizacji kształcenia zawodowego. Łączna wartość nagród w konkursie wyniesie ponad złotych. Ponadto szkołom - laureatom zostaną wręczone statuetki OSKARY ZAWODOWE. Szkoły - laureaci konkursu zobowiązane będą do zachowania trwałości wsparcia tj. do zapewnienia aby otrzymany sprzęt wykorzystywany był wyłącznie do celów dydaktycznych co najmniej do 31 grudnia 2017 roku. Termin składania wniosków: przekazanie zgłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej w terminie powinno nastąpić do 29 kwietnia 2011 r. (ostateczny termin dostarczenia formularza do MEN) wyłącznie na formularzu zgłoszenia oraz na nośniku elektronicznym CD/DVD (w formacie DOC i PDF). Dokumenty naleŝy złoŝyć - 9 -

10 w zamkniętej kopercie na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Al. J.Ch. Szucha 25, Warszawa, z dopiskiem Lider Edukacji Zawodowej NIE OTWIERAĆ DO 4 MAJA 2011 r. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa tel. (22) Konkurs Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy Celem Konkursu jest wybór podmiotu Organizatora Targów, który uzyska dofinansowanie do kosztów organizacji i przebiegu Regionalnych Targów Aktywnych Form Pomocy. Projekt ten będzie dotyczył prezentacji i wymianie doświadczeń gmin, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów wykorzystujących instrumenty aktywnych form pomocy. Formułą prezentacji najlepszych regionalnych dobrych praktyk będzie organizacja stoisk targowych oraz paneli dyskusyjnych. Wnioski mogą składać instytucje tworzące centra integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz z późn. zm.) Wysokość dotacji: w bieŝącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę zł Termin składania wniosków Oferty wraz z załącznikami wymienionymi w rozdz. V, naleŝy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa w terminie do dnia 15 kwietnia 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Konkurs Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz juŝ istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych Celem Konkursu jest tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz juŝ istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych

11 Wnioski mogą składać: podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) od co najmniej 24 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność w sferze poŝytku publicznego, osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŝeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm), od co najmniej 24 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność poŝytku publicznego. Wysokość dotacji: na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota zł. Termin składania wniosków Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 11 kwietnia 2011 roku do 16 maja 2011 roku. Wniosek naleŝy złoŝyć: osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do bądź pocztą listem poleconym na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: r-rozpocznie-sie-nabor-wnioskow-w-konkursie-zamknietym-nr-dwf_5-4-2_7_2011.html Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowany w latach MALUCH Celem Programu jest: stworzenie warunków dla rozwoju zróŝnicowanych instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci, poprawa standardów funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach do 4 lat), umoŝliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej, wspomoŝenie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności. Podjęcie działań na rzecz godzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi jest spełnieniem zobowiązania Polski do realizacji celów Strategii Lizbońskiej, która jest kluczowym dokumentem wyznaczającym kierunki działania Unii Europejskiej w obszarze rozwoju ekonomicznego. Wzrost aktywności zawodowej uznawany jest za jeden z celów Strategii. Dla jego osiągnięcia UE postuluje m.in. stosowanie róŝnorodnych rozwiązań ułatwiających osobom aktywnym na rynku pracy godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Jednym z postulatów jest objęcie 33% dzieci w wieku 0-3 lata opieką instytucjonalną. Przedmiotem dofinansowania jest: wyposaŝenie albo doposaŝenie pomieszczeń, w których sprawowana będzie opieka nad małymi dziećmi, adaptacja istniejących budynków z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi, budowa lub zakup nowych budynków z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi

12 Wybudowanie nowego obiektu, bądź zakup nieruchomości przez gminę lub adaptacja budynku znajdującego się w zasobach gminy, a takŝe wyposaŝanie pomieszczeń, z przeznaczeniem na organizację powstających instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczy następujących form: Ŝłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (gminy), w których istnieje potrzeba rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4) ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych w zakresie dostępności miejsc w tego typu instytucjach. Preferowane będą te gminy, w których: występuje znaczące zapotrzebowanie ze strony rodziców na umieszczanie dzieci w instytucji opieki nad małym dzieckiem, w chwili obecnej na terenie gminy nie występuje jakakolwiek instytucja opieki nad dziećmi do lat 3, liczba nowopowstałych miejsc w instytucji opieki nad małym dzieckiem będzie znacząca w relacji do liczby dzieci w wieku do 3 lat, projekt zrealizowany będzie w moŝliwie najkrótszym okresie, jest znacząca liczba dzieci w wieku do 3 lat, dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca są niskie. Wysokość dotacji: w bieŝącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę zł. Termin składania wniosków : - ofertę składa wyłącznie gmina do właściwego wojewody, zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym załącznik do Programu oraz z warunkami zawartymi w ogłoszeniu, - gmina zapewnia odpowiedni własny wkład finansowy wskazany w zasadach finansowania, - gmina w ofercie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej obsady kadrowej, - dopuszczalne jest ubieganie się o dofinansowanie przez gminę realizacji więcej niŝ jednego zadania z przedmiotowego zakresu określonego w części V pkt 1-3 w ramach tworzenia jednej z form (Ŝłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun), - gmina zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania objętej dofinansowaniem instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres nie krótszy niŝ 5 lat dla planowanej liczby dzieci od daty zakończenia realizacji Programu - w przypadku Ŝłobków i klubów dziecięcych, a w przypadku opiekunów dziennych - nie krótszy niŝ 2 lata. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Konkurs Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego Celem Konkursu jest wsparcie finansowe i promocja gmin, które zastosują instrumenty aktywnych form pomocy oraz partnerskie porozumienia o lokalnej współpracy dla uzyskania następujących efektów: Zaktywizowanie określonej grupy mieszkańców, będących osobami długotrwale bezrobotnymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej, poprzez realizację m.in.: kontraktów socjalnych, uczestnictwo w zajęciach w centrum lub klubie integracji społecznej itp., Usamodzielnienie ekonomiczne beneficjentów projektu, poprzez: o dąŝenie do stworzenia przez nich własnych miejsc pracy, np. w formie spółdzielni socjalnej, o przystąpienie do istniejącej juŝ spółdzielni socjalnej, o podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy, Poprawa i zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego (mieszkania komunalne, lokale socjalne, mieszkania kontraktowe i chronione)

13 Wnioski mogą składać samorządy gmin. Wysokość dotacji: w bieŝącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę zł. Termin składania wniosków Oferty wraz z załącznikami wymienionymi w rozdz. V, naleŝy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Konkurs Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych Celem Konkursu jest wybór ofert, w ramach których zostaną zaproponowane dwuletnie projekty współpracy pomiędzy instytucjami tworzącymi centra i kluby integracji społecznej a ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy w realizacji kontraktów socjalnych. Projekty stanowiące przedmiot oferty konkursowej dotyczą dwóch zadań: Zadanie nr 1 - rok 2011 polegający na przeprowadzeniu działań przygotowujących grupę osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które zostały skierowane w 2011 r. do kontraktów socjalnych do udziału w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej, a następnie do udziału w 2012 r. w jednej z proponowanych form zatrudnienia wspieranego, bądź podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub podjęcia własnej działalności gospodarczej. Działania przygotowujące obejmują m.in. zorganizowanie dla uczestników projektu cyklu edukacyjno-szkoleniowego, ukierunkowanego na przyszłą aktywność zawodową a takŝe zakupy materiałów niezbędnych do zorganizowania jednej z form zatrudnienia wspieranego, realizowanej w II etapie projektu. Zadanie nr 2 rok 2012 polegający na zorganizowaniu i wykonaniu jednej z form zatrudnienia wspieranego, lub udzieleniu pomocy w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy lub w podjęciu własnej działalności gospodarczej. Wnioski mogą składać instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz z późn. zm.). Wysokość dotacji: w bieŝącym roku na realizację tego zadania przeznaczono zł. Kwota dofinansowania nie moŝe przekroczyć zł. Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie moŝe przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu. Termin składania wniosków Oferty wraz z załącznikami wymienionymi w rozdz. V, naleŝy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: -

14 Konkurs wyrównywanie szans kobiet i męŝczyzn na rynku pracy Celem Konkursu: jest podnoszenie poziomu aktywizacji kobiet na rynku pracy, zmniejszanie dysproporcji w wynagrodzeniach kobiet i męŝczyzn, promowanie wykorzystania urlopu ojcowskiego, poprzez realizację m.in. działań uświadamiających (konferencje, debaty, spotkania, itp.), opracowanie i upowszechnianie publikacji, materiałów informacyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń. Wnioski mogą składać: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie, podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŝeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego, jak równieŝ stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a takŝe spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania w roku 2011 wynosi: zł. Dotacje nie będą udzielane na zakup środków trwałych oraz na pokrycie kosztów administracyjnych organizacji. Wysokość dotacji, o którą mogą się ubiegać organizacje nie moŝe być wyŝsza niŝ zł w przypadku jednej organizacji, a dla kilku organizacji realizujących wspólny projekt (np. koalicja organizacji) nie moŝe być wyŝsza niŝ zł. Termin składania wniosków: Sporządzoną ofertę na realizację zadania publicznego wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 2 naleŝy złoŝyć w siedzibie głównej Ministerstwa (Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5) lub przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa, z dopiskiem Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2011 r. w terminie do dnia 14 kwietnia 2011 r. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 11.pdf Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/ Warszawa tel. (022) Konkurs Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności Celem Konkursu jest budowanie naukowego wsparcia w procesie realizacji wdraŝania funduszy europejskich, pozwalające na doprowadzenie do jak najlepszego i najefektywniejszego wykorzystania środków przyznanych

15 Polsce przez UE na lata Ponadto Konkurs Dotacji przyczyni się do wypracowania ram sprawnej i owocnej współpracy pomiędzy MRR a partnerami społeczno-gospodarczymi i środowiskami naukowymi, w zakresie aplikowania, programowania i zarządzania środkami strukturalnymi w Polsce. Cele szczegółowe: Wsparcie systemu zarządzania, wdraŝania, monitorowania, oceny i kontroli NSS dla osiągnięcia moŝliwie najwyŝszej efektywności interwencji instrumentów strukturalnych w tym: proces ewaluacji, pozwalający wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Wzmocnienie koordynacji polityki spójności z innymi politykami unijnymi, krajowymi, sektorowymi i regionalnymi w tym: o wsparcie prac dotyczących wdraŝania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, o wsparcie prac w obszarze przyszłości polityki spójności w Polsce po roku 2013, o wsparcie prac nad Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju na lata Wnioski mogą składać: uczelnie wyŝsze oraz ośrodki badawczo rozwojowe, których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądź fundusze strukturalne, pracownicy naukowi, których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądź fundusze strukturalne, organizacje pozarządowe. Jeśli projekt realizowany jest we współpracy z partnerami, to wszyscy partnerzy muszą spełniać te warunki. Wysokość dotacji: pula środków finansowych przeznaczonych na realizację całego Konkursu dotacji, wynosi zł. Wysokość jednostkowej dotacji nie moŝe przekraczać: badania naukowe oraz prezentacja ich wyników zł. konferencje (wkład merytoryczny w tym: wydanie publikacji pokonferencyjnej, zaproszenie prelegentów zagranicznych i krajowych, współpraca z ośrodkami naukowymi, promocja konferencji w kraju i zagranicą, tłumaczenia) zł. publikacje naukowe, w tym elektroniczne, prezentujące efekty badań, ekspertyz, analiz i koncepcji, przyczyniające się w znaczący sposób do poprawy wdraŝania funduszy strukturalnych oraz wsparcia rozwoju regionalnego zł. Przedstawiony we wniosku wkład własny wnioskodawcy powinien wynosić minimum 30%. Termin składania wniosków - Wniosek wraz z załącznikami naleŝy nadesłać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej, tj. na płycie CD (wersje papierowa i elektroniczna powinny być ze sobą zgodne) drogą pocztową do dnia 18 kwietnia 2011 r. pod adres: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, ul. Wspólna 2/4, Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs Dotacji IV edycja + nazwa linii tematycznej. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

16 Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu Kwalifikowanego i MłodzieŜowego ul. Senatorska Warszawa tel. (22) Konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieŝowego w roku 2011 Celem Konkursu jest realizacja poniŝszych zadań: Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy i finałów MMM. (KWJ, KWM) Szkolenie młodzieŝy uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieŝy (sms, nsms, ossm, wcss, ossm LZS). Szkolenie młodzieŝy uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego. (ACSS) Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu. Przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieŝowców (program Talent", EYOF, KN). Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieŝowego. Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy (OOM). Wnioski mogą składać: ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieŝowego oraz wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia, polskie związki sportowe oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego, kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia w środowisku akademickim oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego w środowisku akademickim. Dotację na organizację finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy mogą otrzymać podmioty zgodnie z porozumieniem Ministra Sportu i Turystyki z Wojewódzkimi Interdyscyplinarnymi Stowarzyszeniami Sportowymi z dnia r. Wysokość dotacji na realizację ww. zadań Departament Sportu Wyczynowego w 2011 r. przeznaczył kwotę zł. Termin składania wniosków - wnioski naleŝy przesyłać lub dostarczyć pod adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, Warszawa, w następujących terminach: do 14 stycznia 2011 r. (realizacja 2011 r.) do 31 maja 2011 r. (realizacja r.) Wniosek naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją Wniosek na konkurs - wspieranie sportu młodzieŝowego w 2011 roku". Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: na-realizacje-wybranych-zadan-publicznych-z-zakresu-wspierania-sportu-mlodziezowego-w-roku-2-11-?retpag=/ogloszone-konkursy-sm/

17 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha Warszawa tel. (22) fax (22) Konkurs Wolontariat polska pomoc 2011 Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów wolontariackich (projekt WOLONTARIAT) na rzecz jednego z krajów partnerskich, będących biorcami oficjalnej pomocy rozwojowej (ang. ODA), tj. krajów znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC) OECD. Zadania realizowane przez wolontariusza w kraju przyjmującym muszą odpowiadać załoŝeniom programu polskiej współpracy rozwojowej, tj. przyczyniać się do rozwoju gospodarczo-społecznego krajów partnerskich, demokratyzacji, poszanowania praw człowieka i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju oraz spełniać kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej. Wnioski mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy: stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŝeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, KaŜdy podmiot moŝe złoŝyć maksymalnie pięć wniosków projektowych. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację ww. zadania wynosi: zł. Termin składania wniosków - Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy naleŝy przesłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament WdraŜania Programów Rozwojowych, al. J. Ch. Szucha 23, Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs Wolontariat polska pomoc 2011 lub złoŝyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 14 kwietnia 2011 r. do godz (decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 80%9D,1132.html

18 Konkurs Priorytety komunikacyjne 2011 Celem Konkursu jest zachęcenie do społecznej dyskusji oraz przyczynienie się do wzrostu zainteresowania bieŝącymi wydarzeniami w dziedzinie integracji europejskiej, przede wszystkim w związku z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie tego roku, a takŝe ze zmianami, jakie w systemie instytucjonalnym oraz procesie decyzyjnym Unii Europejskiej wprowadził Traktat z Lizbony, a ponadto z zakresu spraw dotyczących polityki energetycznej, zmian klimatu oraz walki ze skutkami kryzysu oraz wolontariatu. Cele konkursu: przekazanie społeczeństwu informacji na temat roli i zadań państwa przewodzącego pracom Rady Unii Europejskiej po zmianach wprowadzonych przez Traktat z Lizbony, podniesienie poziomu wiedzy polskiego społeczeństwa na tematy związane z polskim członkostwem w Unii Europejskiej w kontekście polskiej Prezydencji, podniesienia poziomu świadomości Polaków na temat polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, zaprezentowanie priorytetów polskiej Prezydencji i korzyści, jakie będą płynąć dla Polski i Polaków z Prezydencji Polski w Radzie UE, prezentacja idei wolontariatu i obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących wolontariatu w róŝnych obszarach, promocja wartości wolontariatu i korzyści z niego płynących kreowanie mody na wolontariat, wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu wolontariatu w kaŝdej dziedzinie (sportowy, hospicyjny, seniorów, osoby niepełnosprawne itp.) oraz prezentacja dobrych praktyk wypracowanych w kraju i zagranicą. zapoznanie społeczeństwa z problematyką reformy systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, w szczególności ukazanie reformy Unii Europejskiej jako propozycji nowych rozwiązań prawnych mających konsekwencje zarówno dla instytucji europejskich, jak i krajów członkowskich oraz ich obywateli, propagowanie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa i ich udziału w kształtowaniu przyszłych kierunków rozwoju Unii, w szczególności poprzez zapoznanie obywateli z załoŝeniami mechanizmu inicjatywy obywatelskiej na poziomie UE, podniesienie świadomości ekologicznej obywateli poprzez prezentowanie stanu środowiska oraz zachodzących w nim zmian i ich wpływu na Ŝycie człowieka, propagowanie ekologicznego stylu Ŝycia i zachowań proekologicznych, zapoznanie społeczeństwa z kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście zrównowaŝonego rozwoju kraju, zachowania róŝnorodności biologicznej, zapobiegania zmianom klimatycznym, oszczędzania energii i pozyskiwania alternatywnych źródeł energii, a takŝe zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności rynku energii, przedstawienie obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym, przedstawienie propozycji rozwiązań instytucjonalnych i prawnych mających na celu zwalczanie skutków kryzysu finansowego oraz wspieranie wzrostu gospodarczego, przedsiębiorczości i zatrudnienia, a takŝe gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności, w kontekście strategii Europa Wnioski mogą składać: organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy. Wysokość dotacji: pula środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji projektów, wynosi euro. Minimalna wysokość wnioskowanej dotacji powinna wynosić euro, a maksymalna euro. Termin składania wniosków - Oferty powinny być przesłane w 4 egzemplarzach pocztą na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Dep. Informacji Europejskiej, Al. J.Ch. Szucha 23, Warszawa lub składane osobiście bądź za pośrednictwem poczty kurierskiej na dziennik podawczy MSZ na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Informacji Europejskiej, Al. J.Ch. Szucha 23, Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs dla organizacji pozarządowych DIE Oferty naleŝy składać do 26 kwietnia 2011 r. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 7(46)/2011 Poznań, lipiec 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, październik 2011. Nr 10(49)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, październik 2011. Nr 10(49)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 10(49)/2011 Poznań, październik 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 2 (77)/2014 Poznań, luty 2014 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, styczeń 2010. Nr 1(28)/2010. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, styczeń 2010. Nr 1(28)/2010. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 1(28)/2010 Poznań, styczeń 2010 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Poznań, styczeń 2015. Nr 01 (88)/2015. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, styczeń 2015. Nr 01 (88)/2015. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 01 (88)/2015 Poznań, styczeń 2015 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r. ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r. Warszawa, styczeń 2012 r. 2 SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 6 I. TŁO

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Starostwo Powiatowe w Rawiczu /styczeń-marzec 2014/ Informator opracowano na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo