Poznań, kwiecień Nr 4(43)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, kwiecień 2011. Nr 4(43)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"

Transkrypt

1 Nr 4(43)/2011 Poznań, kwiecień 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych informacje o zmianach w kluczowych dokumentach programowych Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Wawrzyniaka 37, Poznań tel , fax

2 Informacje o aktualnych konkursach Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ul. Strzelecka Poznań tel. (61) ; (61) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki - projekt kluczowy Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce Nabór na targi inwestycyjne Expo Real w Monachium Celem udziału samorządów lokalnych Województwa Wielkopolskiego w targach Expo Real jest stworzenie moŝliwości nawiązania przez jednostki samorządu terytorialnego bezpośredniego kontaktu z inwestorami i zwiększenie ich zdolności promocyjnych. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i stowarzyszenia samorządów lokalnych Województwa Wielkopolskiego. Termin składania wniosków - wypełnione formularze zgłoszeniowe naleŝy przesłać na adres i oraz zwykłą pocztą do dnia 18 kwietnia 2011 r., do godz Decyduje data wpływu do Departamentu Gospodarki. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: -

3 Wojewódzki Urząd Pracy ul. Kościelna Poznań tel. (61) fax (61) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Celem Poddziałania jest: identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz moŝliwości doskonalenia zawodowego w regionie, organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: o pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe o staŝe/praktyki zawodowe o szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych o subsydiowanie zatrudnienia, wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza, wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania, wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe), szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych SłuŜb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, i dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych. Dopuszcza się moŝliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) / (łamaną przez) nazwę jednostki budŝetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku naleŝy posługiwać się danymi jednostki budŝetowej

4 Wysokość dotacji: na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota zł. Minimalna wartość projektu wynosi zł. Termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2011 r. Wnioski o dofinansowanie projektu moŝna składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej (IP) Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (konkurs zamknięty) Celem Działania jest wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na załoŝenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŝliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji oraz szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). Wnioski mogą składać: powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie urzędy pracy w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i/lub odpowiednio inne departamenty merytoryczne wojewódzkiego urzędu pracy, zgodnie z zakresem kompetencji. Wysokość dotacji: Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota zł. Minimalna wartość projektu wynosi zł (z wyłączeniem projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych, gdzie minimalna wartość projektu wynosi zł). Termin składania wniosków upływa 18 kwietnia 2011 r. Wnioski o dofinansowanie projektu moŝna składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej (IP) Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym Celem Poddziałania jest integracja społeczno zawodowa, obejmująca następujące typy realizowanych operacji: wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1), działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 (2), kursy i szkolenia umoŝliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych (3), staŝe, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4), poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (5), rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6), rozwój usług społecznych przezwycięŝających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (7), rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (8), wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie (9), promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagroŝonych wykluczeniem społecznym (10), wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieŝy (świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (11). Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, i dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wysokość dotacji: na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota ,54 zł. W ramach konkursu nie określono maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Termin składania wniosków rozpoczyna się 11 kwietnia 2011 r. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków lub do 31 grudnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złoŝonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Celem Priorytetu jest: analiza, testowanie i wdraŝanie idei flexicurity, - 5 -

6 wsparcie świadczenia w jednym miejscu kompleksowych usług informacyjnych, doradczych i finansowych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, działania mające na celu wsparcie pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, i dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wysokość dotacji: na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota zł. Procent dofinansowania projektów wynosi 100% za wyjątkiem projektów zawierających elementy pomocy publicznej (w takiej sytuacji poziom dofinansowania projektu uzaleŝniony jest od wysokości wkładu własnego). Termin składania wniosków upływa 18 kwietnia 2011 r. Wnioski o dofinansowanie projektu moŝna składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, Poznań, budynek C sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Celem Poddziałania jest: Tworzenie przedszkoli (w tym równieŝ uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich), Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym równieŝ funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym lub jej utrzymania w przypadku placówek zagroŝonych likwidacją m.in. poprzez wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagroŝonych likwidacją, wydłuŝenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesięcy. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wysokość dotacji: na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota ,06 zł. Poziom dofinansowania projektów jest uzaleŝniony od wysokości wkładu własnego. Termin składania wniosków rozpoczął się od 11 marca 2011 r. Wnioski o dofinansowanie projektu moŝna składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, Poznań, budynek C sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych. Celem Poddziałania jest powstanie programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne słuŝące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, doradztwo i opiekę pedagogiczno psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagroŝonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzaleŝnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym), programy skierowane do dzieci i młodzieŝy, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umoŝliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki, dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczomatematycznych, rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieŝki edukacyjnej oraz moŝliwości dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery), wdroŝenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyŝszą skutecznością niŝ formy tradycyjne, wdraŝanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesięcy. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Wysokość dotacji: na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota ,87 zł. Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi zł. Termin składania wniosków rozpoczął się 11 marca 2011 r. Wnioski o dofinansowanie projektu moŝna składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, Poznań, budynek C sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

8 Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a Warszawa tel fax Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Celem Działania jest realizacja projektów składających się z poniŝszych komponentów: całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat), pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę, zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla uŝytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych), dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposaŝenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze połoŝone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej), dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem. Wnioski mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego, grupy jednostek samorządu terytorialnego - konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Wysokość dotacji: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złoŝonych w ramach I rundy 2011 wynosi: ,19 PLN. W ramach działania 8.3. Wnioskodawca moŝe ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85% kwalifikujących się wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych Wnioskodawcy. Termin składania wniosków wnioski o dofinansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami, naleŝy składać w zamkniętej kopercie, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w biurze WWPE. Wnioski naleŝy składać w dniach pracy instytucji, w godzinach pracy biura tj. 8:15 16:15, pod adresem: Władza WdraŜająca Programy Europejskie, ul. śurawia 6/12, II piętro, pokój 302, Warszawa, do dnia 27 maja 2011 r. Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za dzień wpływu wniosku uwaŝa się dzień wpływu przesyłki do WWPE. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: -

9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie Projekty na rzecz społeczności romskiej Celem Poddziałania jest dofinansowanie projektów obejmujących działania z zakresu integracji społecznej, zatrudnienia, edukacji i zdrowia, których realizacja przyczyni się do aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej oraz ułatwi członkom tej społeczności wyjście z trudnej sytuacji i odnalezienie się na otwartym rynku pracy. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem tych, które w ciągu ostatnich 3 lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgod-nie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości i podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wysokość dotacji: alokacja na rok 2011 w ramach konkursu wynosi zł. Termin składania wniosków - Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu naleŝy składać osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2A, Warszawa, wnioski moŝna składać od 4 kwietnia 2011 r. w godzinach od 8.30 do Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha Warszawa tel. (22) Konkurs Lider edukacji zawodowej Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja szkół osiągających wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego w oparciu o kryteria ujęte w regulaminie konkursu. Wnioski mogą składać szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieŝy, prowadzące kształcenie zawodowe. Nagrody zostaną przyznane w kaŝdym z 16 obszarów zawodowych za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca. Przyznane nagrody będą nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu do realizacji kształcenia zawodowego. Łączna wartość nagród w konkursie wyniesie ponad złotych. Ponadto szkołom - laureatom zostaną wręczone statuetki OSKARY ZAWODOWE. Szkoły - laureaci konkursu zobowiązane będą do zachowania trwałości wsparcia tj. do zapewnienia aby otrzymany sprzęt wykorzystywany był wyłącznie do celów dydaktycznych co najmniej do 31 grudnia 2017 roku. Termin składania wniosków: przekazanie zgłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej w terminie powinno nastąpić do 29 kwietnia 2011 r. (ostateczny termin dostarczenia formularza do MEN) wyłącznie na formularzu zgłoszenia oraz na nośniku elektronicznym CD/DVD (w formacie DOC i PDF). Dokumenty naleŝy złoŝyć - 9 -

10 w zamkniętej kopercie na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Al. J.Ch. Szucha 25, Warszawa, z dopiskiem Lider Edukacji Zawodowej NIE OTWIERAĆ DO 4 MAJA 2011 r. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa tel. (22) Konkurs Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy Celem Konkursu jest wybór podmiotu Organizatora Targów, który uzyska dofinansowanie do kosztów organizacji i przebiegu Regionalnych Targów Aktywnych Form Pomocy. Projekt ten będzie dotyczył prezentacji i wymianie doświadczeń gmin, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów wykorzystujących instrumenty aktywnych form pomocy. Formułą prezentacji najlepszych regionalnych dobrych praktyk będzie organizacja stoisk targowych oraz paneli dyskusyjnych. Wnioski mogą składać instytucje tworzące centra integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz z późn. zm.) Wysokość dotacji: w bieŝącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę zł Termin składania wniosków Oferty wraz z załącznikami wymienionymi w rozdz. V, naleŝy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa w terminie do dnia 15 kwietnia 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Konkurs Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz juŝ istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych Celem Konkursu jest tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz juŝ istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych

11 Wnioski mogą składać: podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) od co najmniej 24 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność w sferze poŝytku publicznego, osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŝeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm), od co najmniej 24 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność poŝytku publicznego. Wysokość dotacji: na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota zł. Termin składania wniosków Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 11 kwietnia 2011 roku do 16 maja 2011 roku. Wniosek naleŝy złoŝyć: osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do bądź pocztą listem poleconym na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: r-rozpocznie-sie-nabor-wnioskow-w-konkursie-zamknietym-nr-dwf_5-4-2_7_2011.html Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowany w latach MALUCH Celem Programu jest: stworzenie warunków dla rozwoju zróŝnicowanych instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci, poprawa standardów funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach do 4 lat), umoŝliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej, wspomoŝenie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności. Podjęcie działań na rzecz godzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi jest spełnieniem zobowiązania Polski do realizacji celów Strategii Lizbońskiej, która jest kluczowym dokumentem wyznaczającym kierunki działania Unii Europejskiej w obszarze rozwoju ekonomicznego. Wzrost aktywności zawodowej uznawany jest za jeden z celów Strategii. Dla jego osiągnięcia UE postuluje m.in. stosowanie róŝnorodnych rozwiązań ułatwiających osobom aktywnym na rynku pracy godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Jednym z postulatów jest objęcie 33% dzieci w wieku 0-3 lata opieką instytucjonalną. Przedmiotem dofinansowania jest: wyposaŝenie albo doposaŝenie pomieszczeń, w których sprawowana będzie opieka nad małymi dziećmi, adaptacja istniejących budynków z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi, budowa lub zakup nowych budynków z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi

12 Wybudowanie nowego obiektu, bądź zakup nieruchomości przez gminę lub adaptacja budynku znajdującego się w zasobach gminy, a takŝe wyposaŝanie pomieszczeń, z przeznaczeniem na organizację powstających instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczy następujących form: Ŝłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (gminy), w których istnieje potrzeba rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4) ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych w zakresie dostępności miejsc w tego typu instytucjach. Preferowane będą te gminy, w których: występuje znaczące zapotrzebowanie ze strony rodziców na umieszczanie dzieci w instytucji opieki nad małym dzieckiem, w chwili obecnej na terenie gminy nie występuje jakakolwiek instytucja opieki nad dziećmi do lat 3, liczba nowopowstałych miejsc w instytucji opieki nad małym dzieckiem będzie znacząca w relacji do liczby dzieci w wieku do 3 lat, projekt zrealizowany będzie w moŝliwie najkrótszym okresie, jest znacząca liczba dzieci w wieku do 3 lat, dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca są niskie. Wysokość dotacji: w bieŝącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę zł. Termin składania wniosków : - ofertę składa wyłącznie gmina do właściwego wojewody, zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym załącznik do Programu oraz z warunkami zawartymi w ogłoszeniu, - gmina zapewnia odpowiedni własny wkład finansowy wskazany w zasadach finansowania, - gmina w ofercie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej obsady kadrowej, - dopuszczalne jest ubieganie się o dofinansowanie przez gminę realizacji więcej niŝ jednego zadania z przedmiotowego zakresu określonego w części V pkt 1-3 w ramach tworzenia jednej z form (Ŝłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun), - gmina zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania objętej dofinansowaniem instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres nie krótszy niŝ 5 lat dla planowanej liczby dzieci od daty zakończenia realizacji Programu - w przypadku Ŝłobków i klubów dziecięcych, a w przypadku opiekunów dziennych - nie krótszy niŝ 2 lata. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Konkurs Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego Celem Konkursu jest wsparcie finansowe i promocja gmin, które zastosują instrumenty aktywnych form pomocy oraz partnerskie porozumienia o lokalnej współpracy dla uzyskania następujących efektów: Zaktywizowanie określonej grupy mieszkańców, będących osobami długotrwale bezrobotnymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej, poprzez realizację m.in.: kontraktów socjalnych, uczestnictwo w zajęciach w centrum lub klubie integracji społecznej itp., Usamodzielnienie ekonomiczne beneficjentów projektu, poprzez: o dąŝenie do stworzenia przez nich własnych miejsc pracy, np. w formie spółdzielni socjalnej, o przystąpienie do istniejącej juŝ spółdzielni socjalnej, o podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy, Poprawa i zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego (mieszkania komunalne, lokale socjalne, mieszkania kontraktowe i chronione)

13 Wnioski mogą składać samorządy gmin. Wysokość dotacji: w bieŝącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę zł. Termin składania wniosków Oferty wraz z załącznikami wymienionymi w rozdz. V, naleŝy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Konkurs Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych Celem Konkursu jest wybór ofert, w ramach których zostaną zaproponowane dwuletnie projekty współpracy pomiędzy instytucjami tworzącymi centra i kluby integracji społecznej a ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy w realizacji kontraktów socjalnych. Projekty stanowiące przedmiot oferty konkursowej dotyczą dwóch zadań: Zadanie nr 1 - rok 2011 polegający na przeprowadzeniu działań przygotowujących grupę osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które zostały skierowane w 2011 r. do kontraktów socjalnych do udziału w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej, a następnie do udziału w 2012 r. w jednej z proponowanych form zatrudnienia wspieranego, bądź podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub podjęcia własnej działalności gospodarczej. Działania przygotowujące obejmują m.in. zorganizowanie dla uczestników projektu cyklu edukacyjno-szkoleniowego, ukierunkowanego na przyszłą aktywność zawodową a takŝe zakupy materiałów niezbędnych do zorganizowania jednej z form zatrudnienia wspieranego, realizowanej w II etapie projektu. Zadanie nr 2 rok 2012 polegający na zorganizowaniu i wykonaniu jednej z form zatrudnienia wspieranego, lub udzieleniu pomocy w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy lub w podjęciu własnej działalności gospodarczej. Wnioski mogą składać instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz z późn. zm.). Wysokość dotacji: w bieŝącym roku na realizację tego zadania przeznaczono zł. Kwota dofinansowania nie moŝe przekroczyć zł. Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie moŝe przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu. Termin składania wniosków Oferty wraz z załącznikami wymienionymi w rozdz. V, naleŝy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: -

14 Konkurs wyrównywanie szans kobiet i męŝczyzn na rynku pracy Celem Konkursu: jest podnoszenie poziomu aktywizacji kobiet na rynku pracy, zmniejszanie dysproporcji w wynagrodzeniach kobiet i męŝczyzn, promowanie wykorzystania urlopu ojcowskiego, poprzez realizację m.in. działań uświadamiających (konferencje, debaty, spotkania, itp.), opracowanie i upowszechnianie publikacji, materiałów informacyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń. Wnioski mogą składać: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie, podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŝeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego, jak równieŝ stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a takŝe spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania w roku 2011 wynosi: zł. Dotacje nie będą udzielane na zakup środków trwałych oraz na pokrycie kosztów administracyjnych organizacji. Wysokość dotacji, o którą mogą się ubiegać organizacje nie moŝe być wyŝsza niŝ zł w przypadku jednej organizacji, a dla kilku organizacji realizujących wspólny projekt (np. koalicja organizacji) nie moŝe być wyŝsza niŝ zł. Termin składania wniosków: Sporządzoną ofertę na realizację zadania publicznego wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 2 naleŝy złoŝyć w siedzibie głównej Ministerstwa (Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5) lub przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa, z dopiskiem Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2011 r. w terminie do dnia 14 kwietnia 2011 r. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 11.pdf Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/ Warszawa tel. (022) Konkurs Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności Celem Konkursu jest budowanie naukowego wsparcia w procesie realizacji wdraŝania funduszy europejskich, pozwalające na doprowadzenie do jak najlepszego i najefektywniejszego wykorzystania środków przyznanych

15 Polsce przez UE na lata Ponadto Konkurs Dotacji przyczyni się do wypracowania ram sprawnej i owocnej współpracy pomiędzy MRR a partnerami społeczno-gospodarczymi i środowiskami naukowymi, w zakresie aplikowania, programowania i zarządzania środkami strukturalnymi w Polsce. Cele szczegółowe: Wsparcie systemu zarządzania, wdraŝania, monitorowania, oceny i kontroli NSS dla osiągnięcia moŝliwie najwyŝszej efektywności interwencji instrumentów strukturalnych w tym: proces ewaluacji, pozwalający wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Wzmocnienie koordynacji polityki spójności z innymi politykami unijnymi, krajowymi, sektorowymi i regionalnymi w tym: o wsparcie prac dotyczących wdraŝania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, o wsparcie prac w obszarze przyszłości polityki spójności w Polsce po roku 2013, o wsparcie prac nad Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju na lata Wnioski mogą składać: uczelnie wyŝsze oraz ośrodki badawczo rozwojowe, których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądź fundusze strukturalne, pracownicy naukowi, których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądź fundusze strukturalne, organizacje pozarządowe. Jeśli projekt realizowany jest we współpracy z partnerami, to wszyscy partnerzy muszą spełniać te warunki. Wysokość dotacji: pula środków finansowych przeznaczonych na realizację całego Konkursu dotacji, wynosi zł. Wysokość jednostkowej dotacji nie moŝe przekraczać: badania naukowe oraz prezentacja ich wyników zł. konferencje (wkład merytoryczny w tym: wydanie publikacji pokonferencyjnej, zaproszenie prelegentów zagranicznych i krajowych, współpraca z ośrodkami naukowymi, promocja konferencji w kraju i zagranicą, tłumaczenia) zł. publikacje naukowe, w tym elektroniczne, prezentujące efekty badań, ekspertyz, analiz i koncepcji, przyczyniające się w znaczący sposób do poprawy wdraŝania funduszy strukturalnych oraz wsparcia rozwoju regionalnego zł. Przedstawiony we wniosku wkład własny wnioskodawcy powinien wynosić minimum 30%. Termin składania wniosków - Wniosek wraz z załącznikami naleŝy nadesłać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej, tj. na płycie CD (wersje papierowa i elektroniczna powinny być ze sobą zgodne) drogą pocztową do dnia 18 kwietnia 2011 r. pod adres: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, ul. Wspólna 2/4, Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs Dotacji IV edycja + nazwa linii tematycznej. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

16 Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu Kwalifikowanego i MłodzieŜowego ul. Senatorska Warszawa tel. (22) Konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieŝowego w roku 2011 Celem Konkursu jest realizacja poniŝszych zadań: Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy i finałów MMM. (KWJ, KWM) Szkolenie młodzieŝy uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieŝy (sms, nsms, ossm, wcss, ossm LZS). Szkolenie młodzieŝy uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego. (ACSS) Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu. Przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieŝowców (program Talent", EYOF, KN). Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieŝowego. Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy (OOM). Wnioski mogą składać: ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieŝowego oraz wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia, polskie związki sportowe oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego, kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia w środowisku akademickim oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego w środowisku akademickim. Dotację na organizację finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy mogą otrzymać podmioty zgodnie z porozumieniem Ministra Sportu i Turystyki z Wojewódzkimi Interdyscyplinarnymi Stowarzyszeniami Sportowymi z dnia r. Wysokość dotacji na realizację ww. zadań Departament Sportu Wyczynowego w 2011 r. przeznaczył kwotę zł. Termin składania wniosków - wnioski naleŝy przesyłać lub dostarczyć pod adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, Warszawa, w następujących terminach: do 14 stycznia 2011 r. (realizacja 2011 r.) do 31 maja 2011 r. (realizacja r.) Wniosek naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją Wniosek na konkurs - wspieranie sportu młodzieŝowego w 2011 roku". Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: na-realizacje-wybranych-zadan-publicznych-z-zakresu-wspierania-sportu-mlodziezowego-w-roku-2-11-?retpag=/ogloszone-konkursy-sm/

17 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha Warszawa tel. (22) fax (22) Konkurs Wolontariat polska pomoc 2011 Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów wolontariackich (projekt WOLONTARIAT) na rzecz jednego z krajów partnerskich, będących biorcami oficjalnej pomocy rozwojowej (ang. ODA), tj. krajów znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC) OECD. Zadania realizowane przez wolontariusza w kraju przyjmującym muszą odpowiadać załoŝeniom programu polskiej współpracy rozwojowej, tj. przyczyniać się do rozwoju gospodarczo-społecznego krajów partnerskich, demokratyzacji, poszanowania praw człowieka i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju oraz spełniać kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej. Wnioski mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy: stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŝeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, KaŜdy podmiot moŝe złoŝyć maksymalnie pięć wniosków projektowych. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację ww. zadania wynosi: zł. Termin składania wniosków - Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy naleŝy przesłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament WdraŜania Programów Rozwojowych, al. J. Ch. Szucha 23, Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs Wolontariat polska pomoc 2011 lub złoŝyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 14 kwietnia 2011 r. do godz (decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: 80%9D,1132.html

18 Konkurs Priorytety komunikacyjne 2011 Celem Konkursu jest zachęcenie do społecznej dyskusji oraz przyczynienie się do wzrostu zainteresowania bieŝącymi wydarzeniami w dziedzinie integracji europejskiej, przede wszystkim w związku z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie tego roku, a takŝe ze zmianami, jakie w systemie instytucjonalnym oraz procesie decyzyjnym Unii Europejskiej wprowadził Traktat z Lizbony, a ponadto z zakresu spraw dotyczących polityki energetycznej, zmian klimatu oraz walki ze skutkami kryzysu oraz wolontariatu. Cele konkursu: przekazanie społeczeństwu informacji na temat roli i zadań państwa przewodzącego pracom Rady Unii Europejskiej po zmianach wprowadzonych przez Traktat z Lizbony, podniesienie poziomu wiedzy polskiego społeczeństwa na tematy związane z polskim członkostwem w Unii Europejskiej w kontekście polskiej Prezydencji, podniesienia poziomu świadomości Polaków na temat polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, zaprezentowanie priorytetów polskiej Prezydencji i korzyści, jakie będą płynąć dla Polski i Polaków z Prezydencji Polski w Radzie UE, prezentacja idei wolontariatu i obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących wolontariatu w róŝnych obszarach, promocja wartości wolontariatu i korzyści z niego płynących kreowanie mody na wolontariat, wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu wolontariatu w kaŝdej dziedzinie (sportowy, hospicyjny, seniorów, osoby niepełnosprawne itp.) oraz prezentacja dobrych praktyk wypracowanych w kraju i zagranicą. zapoznanie społeczeństwa z problematyką reformy systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, w szczególności ukazanie reformy Unii Europejskiej jako propozycji nowych rozwiązań prawnych mających konsekwencje zarówno dla instytucji europejskich, jak i krajów członkowskich oraz ich obywateli, propagowanie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa i ich udziału w kształtowaniu przyszłych kierunków rozwoju Unii, w szczególności poprzez zapoznanie obywateli z załoŝeniami mechanizmu inicjatywy obywatelskiej na poziomie UE, podniesienie świadomości ekologicznej obywateli poprzez prezentowanie stanu środowiska oraz zachodzących w nim zmian i ich wpływu na Ŝycie człowieka, propagowanie ekologicznego stylu Ŝycia i zachowań proekologicznych, zapoznanie społeczeństwa z kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście zrównowaŝonego rozwoju kraju, zachowania róŝnorodności biologicznej, zapobiegania zmianom klimatycznym, oszczędzania energii i pozyskiwania alternatywnych źródeł energii, a takŝe zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności rynku energii, przedstawienie obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym, przedstawienie propozycji rozwiązań instytucjonalnych i prawnych mających na celu zwalczanie skutków kryzysu finansowego oraz wspieranie wzrostu gospodarczego, przedsiębiorczości i zatrudnienia, a takŝe gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności, w kontekście strategii Europa Wnioski mogą składać: organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy. Wysokość dotacji: pula środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji projektów, wynosi euro. Minimalna wysokość wnioskowanej dotacji powinna wynosić euro, a maksymalna euro. Termin składania wniosków - Oferty powinny być przesłane w 4 egzemplarzach pocztą na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Dep. Informacji Europejskiej, Al. J.Ch. Szucha 23, Warszawa lub składane osobiście bądź za pośrednictwem poczty kurierskiej na dziennik podawczy MSZ na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Informacji Europejskiej, Al. J.Ch. Szucha 23, Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs dla organizacji pozarządowych DIE Oferty naleŝy składać do 26 kwietnia 2011 r. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

19 European Commission Education, Audiovisual and Culture DG avenue du Bourget 1 B-1140 Brussels Belgium Program Kultura Część 1. Projekty współpracy Obszar 1.1. Wieloletnie projekty współpracy Obszar Projekty współpracy Celem Działań jest ułatwianie międzynarodowych działań oraz nawiązywanie międzynarodowych kontaktów w dziedzinie kultury. W ramach w/w obszarów zakłada się dofinansowanie dwojakich pod względem terminowym, rodzajów projektów - krótkoterminowych trwających nie dłuŝej niŝ 2 lata (24 miesiące) i projektów długoterminowych trwających 3-5 lat (36-60 miesięcy). Rodzaje działań kwalifikujących się do dofinansowania: dotyczące wszystkich dziedzin kultury i sztuki: sztuki performatywne i wizualne, literatura, dziedzictwo. Nie kwalifikują się projekty audiowizualne, o wyraźnym europejskim charakterze, wpisujące się w cele Programu Kultura, oparte na realnej współpracy międzynarodowej: w projektach krótkoterminowych muszą uczestniczyć co najmniej trzy organizacje z róŝnych państw, w projektach długoterminowych co najmniej sześć i kaŝdy współorganizator musi mieć wkład zarówno w tworzenie i realizację projektu jak i w jego finansowanie (finansowy wkład własny), umoŝliwiające nawiązanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów i działań w dziedzinie kultury, przedsięwzięcia interdyscyplinarne, łączące kilka róŝnych dziedzin sztuki, realizujące ideę ponadnarodowego przemieszczania się artystów i dzieł oraz wymiany myśli i produktów kulturalnych, innowacyjne, oryginalne, oparte na interesującym pomyśle. Wnioski mogą składać: publiczne lub prywatne instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną, których główna działalność związana jest z kulturą. Wnioskodawca musi mieć siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w Programie Kultura oraz wykazać się finansową i operacyjną zdolnością do przeprowadzenia proponowanych działań. Kraje uczestniczące w Programie: państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa naleŝące do EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia), państwa kandydujące do UE (Turcja, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Czarnogóra), państwa Bałkanów Zachodnich: Bośnia i Hercegowina oraz o ile zostanie podpisane Porozumienie o współpracy Albania. Wysokość dotacji: Projekty krótkoterminowe od do euro. Dofinansowanie z Programu Kultura nie moŝe stanowić więcej niŝ 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Projekty długoterminowe od do euro rocznie. Dofinansowanie z Programu Kultura nie moŝe stanowić więcej niŝ 50% kosztów kwalifikowanych projektu

20 Termin składania wniosków upływa 5 października 2011 r. Formularz wypełnia się i przesyła elektronicznie (do godz. 12:00). Kopię wydrukowaną formularza wysyła się na adres Agencji Wykonawczej w Brukseli (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek moŝna wypełnić w języku polskim, jednak zaleca się uŝywać jednego z trzech języków roboczych Komisji Europejskiej (angielski, francuski, niemiecki). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Program Kultura Część 1. Projekty współpracy Obszar Projekty współpracy z krajami trzecimi Celem Działań jest ułatwianie międzynarodowych działań oraz nawiązywanie międzynarodowych kontaktów w dziedzinie kultury. Rodzaje działań kwalifikujących się do dofinansowania: festiwale, które w momencie składania wniosku miały juŝ przynajmniej pięć edycji, w poprzedniej i planowanej edycji muszą znaleźć się dzieła z co najmniej siedmiu państw uczestniczących w Programie Kultura (weryfikacja na podstawie oficjalnego katalogu z poprzedniego roku i wstępnego programu na kolejny rok), o wyraźnym europejskim charakterze, wpisujące się w cele Programu Kultura, umoŝliwiające nawiązanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów i działań w dziedzinie kultury, realizujące ideę ponadnarodowego przemieszczania się artystów i dzieł oraz obieg i udostępnianie wyrobów kultury jak najszerszej publiczności. Projekt współpracy z krajami trzecimi moŝe trwać nie dłuŝej niŝ 2 lata (24 miesiące). Co najmniej połowa działań realizowanych w ramach projektu powinna odbywać się w wybranym kraju trzecim (lub w kilku krajach trzecich jeśli w danym roku jest wybranych kilka krajów). Wnioski mogą składać: publiczne lub prywatne instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną, których główna działalność związana jest z kulturą. Wnioskodawca musi mieć siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w Programie Kultura oraz wykazać się finansową i operacyjną zdolnością do przeprowadzenia proponowanych działań. Kraje uczestniczące w Programie: państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa naleŝące do EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia), państwa kandydujące do UE (Turcja, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Czarnogóra), państwa Bałkanów Zachodnich: Bośnia i Hercegowina oraz o ile zostanie podpisane Porozumienie o współpracy Albania, kraje trzecie wyznaczone do uczestnictwa w danym roku w ramach obszaru (dla wniosków składanych w 2011: Meksyk). Wysokość dotacji: dla projektów współpracy z państwami trzecimi wynosi od euro do euro i nie moŝe stanowić więcej niŝ 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Termin składania wniosków upływa 3 maja 2011 r. Formularz wypełnia się i przesyła elektronicznie (do godz. 12:00). Kopię wydrukowaną formularza wysyła się na adres Agencji Wykonawczej w Brukseli (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek moŝna wypełnić w języku polskim, jednak zaleca się uŝywać jednego z trzech języków roboczych Komisji Europejskiej (angielski, francuski, niemiecki). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: -

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wersja przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 18 czerwca 2013r. Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr Priorytet/Działanie Rodzaj projektów Termin

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI CEL I ALOKACJA FINANSOWA PTOGRAMU Cel główny PO Kapitał Ludzki - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Alokacja finansowa Programu wynosi 11.420.207.059 euro

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości pozyskiwania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla sektora MŚP

MoŜliwości pozyskiwania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla sektora MŚP MoŜliwości pozyskiwania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla sektora MŚP Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Oświęcim, 18 listopada 2008 r. 1 Cel NSS realizacja strategii

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca)

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) Ogłoszenie o konkursie Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Przemyśl, 27 października 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Oddolne inicjatywy lokalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, marzec 2011 W ramach jakich działań PO KL realizowane są

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Pomocy Społecznej Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: Jolanta Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowany w latach 2011

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 16.12.2010 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Jeden z funduszy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: Jolanta Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowany w latach 2011

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Projekty systemowe Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Organizacji Pozarządowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Organizacji Pozarządowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Organizacji Pozarządowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 Typy wsparcia Programy rozwojowe szkół i placówek 1 prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika Programu Kapitał Ludzki 2. Finansowanie działalności w dziedzinie integracji w 2012 r. 3. Finansowanie działalności w dziedzinie

1. Specyfika Programu Kapitał Ludzki 2. Finansowanie działalności w dziedzinie integracji w 2012 r. 3. Finansowanie działalności w dziedzinie 1. Specyfika Programu Kapitał Ludzki 2. Finansowanie działalności w dziedzinie integracji w 2012 r. 3. Finansowanie działalności w dziedzinie edukacji w 2012 r. 4. Źródła informacji 3 PROGRAM KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE. 1 Informacje ogólne S t r o n a 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2. Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe informacje o konkursie Kwota alokacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego? MAMA MOŻE WSZYSTKO Przewodnik Europejski Fundusz Społeczny w Polsce dla mam Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Edukacja Przedszkolna Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Edukacja Przedszkolna Program Operacyjny Kapitał Ludzki Edukacja Przedszkolna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Anna Brzyska Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Chełm, dnia 22 września 2008 r. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 50+ na rynku pracy dylematy i wyzwania polityki społecznej w kontekście doświadczeń Programu Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. z zakresu wspierania sportu młodzieżowego oraz sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych.

Konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. z zakresu wspierania sportu młodzieżowego oraz sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych. Źródło: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2012-rok/1019,konkurs-ofert-na-dofinanso wanie-w-2013-r-z-zakresu-wspierania-sportu-mlodziezowe.html Wygenerowano: Piątek, 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania działalności Ośrodków Pomocy Społecznej z funduszy unijnych

MoŜliwości finansowania działalności Ośrodków Pomocy Społecznej z funduszy unijnych MoŜliwości finansowania działalności Ośrodków Pomocy Społecznej z funduszy unijnych Patrycja Drobniak Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie Nowa polityka integracji społecznej zmierza do reformy narzędzi

Bardziej szczegółowo

Biuro Konsultingowe ADVISER Pomoc rozwojowa 2011"

Biuro Konsultingowe ADVISER Pomoc rozwojowa 2011 Biuro Konsultingowe ADVISER prezentuje Państwu możliwości uzyskania dofinansowania dla przedsięwzięć realizowanych w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Rynku Pracy Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

10 sierpnia 2015 r. listopad 2015 r. styczeń 2016 r.

10 sierpnia 2015 r. listopad 2015 r. styczeń 2016 r. Wstępna informacja o naborze Termin, od którego można składać wnioski Termin, do którego można składać wnioski Brak dokładnej daty (przybliżony termin, np. II kwartał) Termin rozstrzygnięcia konkursu Miejsce

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM MoŜliwości dofinansowania projektów szkoleniowych dla nauczycieli i dorosłych mieszkańców regionu Kielce, lipiec 2012 CEL Dostosowanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Okres programowania 2007-2013 Regionalny Ośrodek EFS w Warszawie Katarzyna Kozłowska System programowania Odnowiona Strategia Lizbońska Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL

MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL Aleksandra Mykowska Konferencja Jakość usług świadczonych na rzecz osób starszych w obliczu starzejącego się społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1073/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.09.2015 r.

Uchwała Nr 1073/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.09.2015 r. Uchwała Nr 1073/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele programu

Rozdział II Cele programu Program współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2006. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Program określa zasady,

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

PLANY DZIAŁAŃ NA ROK 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PLANY DZIAŁAŃ NA ROK 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PLANY DZIAŁAŃ NA ROK 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich INSTYTUCJA POŚREDNICZACA:Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego, Departament Europejskiego

Bardziej szczegółowo

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL.

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL. Warszawa, 2009-03-30 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2009 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 i 5.5 W RAMACH PRIORYTETU V DOBRE RZĄDZENIE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W dniu

Bardziej szczegółowo

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87

Bardziej szczegółowo