P R O T O K Ó Ł nr XLVII/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł nr XLVII/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006"

Transkrypt

1 OA /XLVII/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLVII/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji PAŹDZIERNIKA 2005r.

2 - 2 Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji Część pierwsza Sprawy Regulaminowe 1. Otwarcie sesji i powitanie. 2. Wybór sekretarza. 3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 4. Zgłoszenie uwag i poprawek do przedłoŝonego porządku obrad. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 9. Zapytania do przedłoŝonych sprawozdań. Część druga Obrady Podjęcie uchwał w sprawach : 1. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 2. zmian w planie budŝetu miasta na 2005r., 3. udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości osobom, które nabywają prawo własności nieruchomości gruntowych będących uprzednio ich uŝytkownikami wieczystymi, 4. zmieniająca Uchwałę Nr IV/25/02 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świebodzice, 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Strzegomskiej w Świebodzicach z przeznaczeniem na cele produkcyjno usługowe, 6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŝonego przy ul. Ciernie w Świebodzicach, 7. zmiany Uchwały Nr XXV/227/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 maja 2004r. W sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę na terenie miasta Świebodzice. Część trzecia 1. Przyjęcie interpelacji, zapytań i wniosków. 2. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski. 3. Sprawy róŝne. 4. Zakończenie obrad. Termin posiedzenia: 28 października 2005r. Godzina rozpoczęcia: Godzina zakończenia: 15 00

3 3 - Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Rynek 1 Radni obecni na sesji zgodnie z listą obecności ( lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu ). Radni nieobecni na sesji: 1. Leszek Gucwa CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Władysław Góra Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję i powitał wszystkich obecnych. 2. Na Sekretarza sesji radny Przemysław Dowgiało zgłosił radnego Adama Bujaka. Nie zgłoszono innych kandydatur. Kandydaturę radnego Adama Bujaka poddano pod głosowanie. 20 głosów - za 0 głosów - przeciw 3. Sekretarz obrad sesji stwierdził prawomocność obrad w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy 20 radnych, jeden radny nieobecny. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, Ŝe nastąpiła zmiana w porządku obrad. W materiałach sesyjnych dostarczonych radnym w proponowanym porządku obrad projekty uchwał w pkt. 4 i 5 dotyczyły zmiany tej samej uchwały Nr IV/25/02 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świebodzice. Połączone Komisje Rady Miejskiej po analizie w/w projektów uchwał wydały pozytywną opinię w stosunku do obu projektów uchwał. W związku z tym moŝna zaproponować jedną uchwałę obejmującą pkt. 4 i 5. Na dzisiejszej sesji doręczono radnym projekt porządku obrad uwzględniajacy te zmiany (w części II pkt. 1-7). W projekcie uchwały dotyczącej ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę na terenie miasta Świebodzice w 1 pkt 2/ b uwzględniono wniosek Komisji BudŜetu i Planowania Przestrzennego Miasta i Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.. (Projekt uchwały uwzględniający w/w wniosek radni otrzymali na dzisiejszej sesji). Nie zgłoszono uwag i poprawek do przedłoŝonego porządku obrad. 5. Przystąpiono do głosowania porządku obrad. 20 głosów za

4 4 - Porządek obrad został przyjęty (zatwierdzony porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu). 6. Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Wynik głosowania za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji: 20 głosów za Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym: 1. Udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej ( r). 2. Udział w uroczystościach związanych z poświęceniem pomnika Jana Pawła II i uroczystym podsumowaniem wizytacji duszpasterskiej w dekanacie świebodzickim ( r.) 3. Udział w posiedzeniu dwóch Komisji poświęconych opiniowaniu materiałów na dzisiejszą sesję ( r.). 4. Zakończono analizę oświadczeń majątkowych z następującymi spostrzeŝeniami: a) Wszyscy radni złoŝyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. b) W pięciu oświadczeniach stwierdzono uchybienia i do tych radnych skierowano pisma, w których wskazano uchybienia oraz poinformowano o moŝliwości złoŝenia korekty. Dwie osoby odpowiedziały, Ŝe ze względów rodzinnych nie mogą wprowadzić korekty, trzy osoby nie odpowiedziały na pismo i nie dokonały korekty. Szczegółowa informacja z Urzędu Skarbowego dotrze po r. i jeŝeli zostaną wskazane uchybienia to kaŝdy radny zostanie o tym fakcie poinformowany 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawiła ElŜbieta Wiszniewska Zastępca Burmistrza Miasta (sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 9. Nie zgłoszono uwag. CZĘŚĆ DRUGA Przystąpiono do podjęcia uchwał j/n. 1. Nr XLVII/361/05 w sprawie obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały i poinformował, Ŝe temat na posiedzeniu połączonych Komisji BudŜetu i Planowania Przestrzennego Miasta i Komisji

5 Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska projekt uchwał został 5 - szeroko omawiany przez Jana Wysoczańskiego Burmistrza Miasta i Panią Marię Wrońską Dyrektora Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A Jawor. Burmistrz Miasta dodał, Ŝe środki pozyskane z obligacji pozwolą na realizację min. zadań inwestycyjnych, na które złoŝono i będące w przygotowaniu wnioski o dotację z Unii Europejskiej. Wnioski obejmują m.in.: wymianę rurociągów kanalizacyjnych na obszarze do rewitalizacji części Starego Miasta, budowę obwodnicy na Osiedlu Piastowskim, adaptację budynku na Dom Złotego Wieku i Centrum Wsparcia Lokalnego przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego. Dodał, Ŝe Urząd jest w trakcie składania kolejnych wniosków. Do w/w projektu uchwały dołączona jest pozytywna opinia Komisji BudŜetu i Planowania Środowiska (opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o uwagi i pytania. Radny Zdzisław Pantal zadał pytania j/n: 1) dlaczego w 1 pkt osób a nie 500? 2) dlaczego ten Bank a nie inny? 3) dlaczego obligacje a nie kredyt? 4) czy koszt emisji obligacji zawiera oprocentowanie? 5) co będzie jeŝeli Gmina nie będzie w stanie wykupić obligacji? Odpowiedzi udzielił Jan Wysoczański Burmistrz Miasta ad. 1 Próg 300 osób wynika z ustawy o papierach wartościowych. ad. 2 Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A w Jaworze przedstawił specjalną promocyjną ofertę, która trwa do końca roku. Bank nie nalicza kosztów obsługi. ad. 3 Forma obligacji jest korzystniejsza niŝ kredyt. ad. 4 Kwota emisji obligacji zawiera wszystkie koszta plus oprocentowanie. ad. 5 JeŜeli nie będzie chętnych do nabycia obligacji to emitent czyli Bank moŝe wykupić własne obligacje od Gminy. Radny Mariusz Szafraniec zadał kilka pytań, które zdaniem Burmistrza Miasta są pytaniami zawiłymi. W związku z tym Burmistrz Miasta poprosił aby zadane pytania zostały przedstawione na pismie i wtedy odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Radny Mariusz Szafraniec nie złoŝył pytań na piśmie. Radna Halina Serafin poinformowała, Ŝe obustronne zaufanie Banku i kondycji finansowej Gminy pozwala na zawarcie takiego kontraktu. Kondycja finansowa Gminy jest dobra na tyle, Ŝe nie powinniśmy się martwić o realizację postanowień kontraktu, wynika to z przedstawionych nam symulacji i innych dokumentów, które były i są przedmiotem wnikliwych analiz, liczb, ich zestawienia i opisu. MoŜna realizować inwestycje wcześniej zaplanowane i te, które wynikają z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Dodała, Ŝe współcześnie chcąc rozwijać się, trzeba inwestować, a korzystając ze środków

6 unijnych trzeba mieć własny wkład finansowy aby wniosek podlegał warunkom otrzymania 6 - dotacji. Radny Tadeusz Gruszka poinformował, Ŝe koszt obsługi środków pozyskanych z emisji obligacji jest mniejszy od kosztów obsługi kredytu bankowego i w związku z tym uznał, Ŝe emisja obligacji jest zasadna. Radny Tadeusz Fedorowicz podkreślił, Ŝe forma obligacji jest formą atrakcyjną, ale gmina juŝ ma zaciągnięte kredyty i obawia się o ich spłatę. Więcej uwag i pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 16 głosów za 1 głos przeciw 3 głosy wstrzymujące się Uchwała została przyjęta. 2. Nr XLVII /362/05 w sprawie zmian w planie budŝetu miasta na 2005r. Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały i poprosił o uwagi i pytania. Do w/w projektu uchwały dołączona jest pozytywna opinia Komisji BudŜetu i Planowania Środowiska (opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Uwag i pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 17 głosów za 3 głosy wstrzymujące się Uchwała została przyjęta. 3. Nr XLVII/363/05 w sprawie udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości osobom, które nabywają prawo własności nieruchomości gruntowych będących uprzednio ich uŝytkownikami wieczystymi. Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały i poprosił Pana Władysława Gidelskiego Naczelnika Wydziału RGG o przybliŝenie tematu. Władysław Gidelski Naczelnik Wydziału RGG wyjaśnił, Ŝe 13 października br. weszła w Ŝycie ustawa o przekształceniu prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Uprawnienie do skorzystania z bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mają osoby fizyczne będące uŝytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub

7 przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych a takŝe spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych połoŝonych na gruncie 7 - oddanym im w uŝytkowanie wieczyste. Uprawnienie do bonifikat przysługuje równieŝ osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo uŝytkowania wieczystego. Do w/w projektu uchwały dołączona jest pozytywna opinia Komisji BudŜetu i Planowania Środowiska ( opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu). Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań. Radny Witold Zając czy udzielenie bonifikaty będzie dotyczyło tylko właścicieli lokali mieszkalnych związanych z udziałem prawa uŝytkowania wieczystego w gruncie czy równieŝ osoby prawne, spółki posiadające lokale uŝytkowe w tego typu obiektach? Władysław Gidelski wyjaśnił, Ŝe bonifikata tylko dotyczy osób fizycznych będących właścicielami lokali mieszkalnych. Radny Witold Zajac czy 60% jest górną granicą bonifikaty i czy rada moŝe ją zwiększyć? Władysław Gidelski Naczelnik Wydziału RGG - poinformował, Ŝe wysokość bonifikaty nie jest ograniczona i wolą rady jest uchwalenie jej wysokości. Burmistrz Miasta zaproponował bonifikatę 60%. Ogłoszono 15 minutową przerwę w obradach. Radny Zdzisław Pantal czy z tej ustawy mogą równieŝ skorzystać Spółdzielnie Mieszkaniowe? Władysław Gidelski Naczelnik Wydziału RGG wyjaśnił, Ŝe z tej ustawy Spółdzielnie Mieszkaniowe równieŝ mogą skorzystać. Radny Tadeusz Fedorowicz jak długo będzie obowiązywała ta ustawa? Władysław Gidelski Naczelnik Wydziału RGG poinformował, Ŝe ustawodawca określił termin do 31 grudnia 2012r. i do tego czasu zainteresowani winni złoŝyć stosowne wnioski. Więcej uwag i pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 20 głosów - za Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 4. Nr XLVII/364/05 zmieniająca Uchwałę Nr IV/25/02 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świebodzice. Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały i poprosił Panią Elwirę Lehner Sekretarza Urzędu o przybliŝenie tematu. Pani Elwira Lehner Sekretarz Urzędu poinformowała, Ŝe na poprzedniej sesji radny Tadeusz Fedorowicz zgłosił inicjatywę uchwałodawczą dotyczącą zmiany Statutu Gminy Świebodzice

8 do której został zobligowany apelem i prośbą struktury Platformy Obywatelskiej w Świebodzicach. Zaproponował aby w 34 ust. 1 dodać pkt 5 w brzmieniu: 8-5 grupa co najmniej 100 mieszkańców Miasta Świebodzice posiadających prawo wybierania na podstawie ustawy regulującej ordynację do rad gmin. Dodała, Ŝe ostateczne proponowane brzmienie 34 pkt 5 jest wynikiem wniosku Burmistrza Miasta pozytywnie zaopiniowanego na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Planowania Środowiska w dniu 26 października br. (opinia stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań. Pytań nie zgłoszono. Poddano pod uwagę projekt uchwały. 19 głosów - za 1 głos wstrzymujący się Uchwała została przyjęta. Radny Adam Pofelski opuścił obrady. 5. Nr XLVII/365/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Strzegomskiej w Świebodzicach z przeznaczeniem na cele produkcyjno-usługowego. Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały i poprosił Panią Iwonę Dziedzic Naczelnika Wydziału IT o przybliŝenie tematu. Do w/w projektu uchwały dołączona jest pozytywna opinia Komisji BudŜetu i Planowania Środowiska (opinia stanowi załącznik nr 8 do protokołu). Iwona Dziedzic Naczelnik Wydziału IT - poinformowała, Ŝe przedstawiony projekt uchwały to kontynuacja zatwierdzonej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice. Obszar obejmuje grunty zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Strzegomskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłoszenie i zadawanie pytań. Uwag i pytań nie zgłoszono. Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 19 głosów - za Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

9 6. Nr XLVII/366/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 9 - zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŝonego przy ul. Ciernie w Świebodzicach. Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały i poprosił Panią Iwonę Dziedzic o przybliŝenie tematu. Do w/w projektu uchwały dołączona jest pozytywna opinia Komisji BudŜetu i Planowania Środowiska (opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu). Iwona Dziedzic Naczelnik Wydziału IT poinformowała, Ŝe przedstawiony projekt uchwały to kontynuacja zatwierdzonej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice. Obszar obejmuje grunty zlokalizowane przy ulicy Ciernie. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie uwag i zadawanie pytań. Pytań nie zgłoszono. Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 19 głosów - za Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 7. Nr XLVII/367/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 maja 2004r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę na terenie miasta Świebodzice. Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały i poprosił Panią Iwonę Dziedzic Naczelnika Wydziału IT o przybliŝenie tematu. Do w/w projektu uchwały dołączona jest pozytywna opinia Komisji BudŜetu i Planowania Środowiska z propozycją aby w 1 ust 2 ppkt b zamiast.. i odcinka renty lub emerytury z ostatniego miesiąca wpisać dokumentu potwierdzającego nabycie praw do renty i emerytury (opinia stanowi załącznik nr 10 do protokołu). Iwona Dziedzic Naczelnik Wydziału IT poinformowała, Ŝe proponowana zmiana podyktowana jest dostosowaniem ulg do obowiązujących przepisów prawa. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie uwag i zadawanie pytań. Radny Mariusz Szafraniec złoŝył dwa wnioski formalne:

10 1. wykreślenie z 1 pkt wykreślenie z 1 pkt 1/ ppkt b Radny Zdzisław Pantal jakie będą korzyści finansowe dla gminy? Paweł Ozga Dyrektor Urzędu wyjaśnił, Ŝe korzyści finansowe dla gminy w skali roku to kwota rzędu 36 tys zł. Ddodał, Ŝe Firma DLA przystępując do przetargu zaakceptowała obowiązujące w tym czasie przepisy prawa miejscowego dotyczące ulg. Po podpisaniu umowy z przewoźnikiem Rada Miejska zmieniła uchwałę podwyŝszając do 7 lat wiek dzieci uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów. Ta zmiana naruszała postanowienia umowy poprzetargowej i przewoźnik mógł zaskarŝyć gminę do sądu, która uchwałą naruszyła umowę. Wnioski radnego Mariusza Szafrańca poddano pod głosowanie. Wniosek 1 3 głosy - za 16 głosów przeciw Wniosek został oddalony. Wniosek 2 4 głosy - za 15 głosów przeciw Wniosek został oddalony. Innych pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 17 głosów - za 2 głosy wstrzymujące się Uchwała została przyjęta. CZĘŚĆ TRZECIA 1. Interpelacje, wnioski, zapytania 1. Radny Mariusz Szafraniec czy istnieje moŝliwość odzyskania płyt granitowych z chodnika przy ul. Wolności? 2. Radny Zdzisław Pantal poprosił o podanie informacji odnośnie funkcjonowania szpitala. 3. Radna Halina Serafin podniosła temat autobusu linii Radny Andrzej Szczepankowski zadał pytania j/n - czy są juŝ środki na zakup 2 radiowozów dla Policji? czy budynek przy ul. Parkowej 4 zostanie przekazany Gminie? czy Burmistrzowi Miasta znany jest fakt, Ŝe w Urzędzie Miejskim pracuje były pracownik SB wobec którego toczy się proces sądowy. Radny zaznaczył, Ŝe taką informację usłyszał w radio. 5. Radny Wiesław Sołek poruszył sprawę skrzyŝowania z ul. Aleje Lipowe na ul.

11 Kolejową z którego nie moŝna wyjechać, bo parkujące w pobliŝu skrzyŝowania samochody utrudniają widoczność Na w/w pytania odpowiedzi udzielił Jan Wysoczański Burmistrz Miasta. ad.1 Chodnik przy ul. Wolności jest Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i on jest właścicielem odzyskanych płyt. ad.2 Szpital ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia do końca 2005r. i i przygotowuje wniosek o kontrakt na rok przyszły pomimo, Ŝe sala operacyjna nie spełnia wszystkich warunków. Kontrakt moŝe być zwiększony do kwoty 7 mln. zł. JeŜeli rząd nie zmieni warunków zawierania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia to małe szpitale nie mają szansy przetrwania. ad.3 Do przewoźnika wystosowane zostanie pismo o informację w tej sprawie, poniewaŝ były zapewnienia, Ŝe od miesiąca lipca autobus linii 36 będzie kursował w Świebodzicach. ad.4 - radiowozy dla Policji przekazane zostaną w listopadzie (przetarg został rozstrzygnięty) budynek został przekazany do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na cele rehabilitacyjne Burmistrz Miasta stwierdził, Ŝe w tej sprawie nic mu nie wiadomo. ad.5 Radny Wiktor Krawczyk wyjaśnił, Ŝe zmiana lub ustawienie znaku drogowego wymaga pozwolenia Starostwa Powiatowego, o które wystąpił ZOK. Decyzja była odmowna, poniewaŝ w tym miejscu znak ustawiono prawidłowo. Tą sprawą winna zająć się Policja, poniewaŝ kierowcy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Sprawy róŝne Radna Barbara Kościelniak - złoŝyła podziękowanie w imieniu mieszkańców Cierni za wykonanie oświetlenia. Radny Wiktor Krawczyk wniósł o zaproszenie na sesję Komendanta Komisariatu Policji w Świebodzicach i przedstawienie stanu bezpieczeństwa w mieście. Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął sesję. Protokołowała: H. Grabiec Z a t w i e r d z a m Przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Góra

12

P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z obrad X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z obrad X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z obrad X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Sesja odbywała się w dniu 29 czerwca 2011 roku, w sali narad Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie i trwała do

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r.

PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. PROTOKÓŁ Nr 25/04 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. Data utworzenia 2004-11-30 Numer aktu 25 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2010 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy śyrzyn z dnia 7 kwietnia 2010 r.

PROTOKÓŁ NR 28/2010 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy śyrzyn z dnia 7 kwietnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR 28/2010 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy śyrzyn z dnia 7 kwietnia 2010 r. Obecni członkowie Komisji: 1. Pani GraŜyna Szlendak Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22 z XXII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008 roku Ratusz

Protokół Nr 22 z XXII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008 roku Ratusz Godz. rozpoczęcia sesji 14.00 Godz. zakończenia sesji 17.45 Protokół Nr 22 z XXII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008 roku Ratusz Sesji przewodniczył Pan Janusz Sochacki Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTKÓŁ NR XXXV/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 września 2005 roku.

PROTKÓŁ NR XXXV/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 września 2005 roku. Sesja rozpoczęła się o godz. 14.30. zakończyła się o godz. 20.15. PROTKÓŁ NR XXXV/2005 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 września 2005 roku. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00 Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00 1.Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady. Posiedzenie Rady Gminy Jastków otworzył Przewodniczący Rady Gminy p.witold Nakonieczny.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo