REGULAMIN KONKURSU CETAPHIL IN LOVE. I. Postanowienia ogólne. Definicje pojęć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU CETAPHIL IN LOVE. I. Postanowienia ogólne. Definicje pojęć"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU CETAPHIL IN LOVE I. Postanowienia ogólne 1 Definicje pojęć 1. Organizator Konkursu Grupa Malum Sp. z o.o. S.K.A., ul. Mikołowska 150, Katowice. 2. Fundator Nagród Organizator działa na zlecenie firmy Galderma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest fundatorem nagród w konkursie. 3. Kampania kampania prowadzona przez Grupa Malum Sp. z o.o. S.K.A. 4. Komisja Konkursowa jury powołane przez Organizatora, składające się z przedstawicieli Organizatora. 5. Konkurs konkurs pod nazwą Cetaphil in love. 6. Lista Zwycięzców lista Zwycięzców wyłonionych przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, zamieszczona będzie pod adresem internetowym: 7. Nagrody w Konkursie: a) Nagroda I stopnia 20 zestawów, a w każdym 1 duża kosmetyczka, 1 mała kosmetyczka z ręcznikiem do twarzy, 1 zestaw kosmetyków pełnowartościowych w tym: 1 Cetaphil EM Emulsja micelarna 250 ml, 1 Cetaphil MD Dermoprotektor 250 ml, 1 Cetaphil Suntivity Balsam do ciała SPF ml. b) Nagroda II stopnia 50 zestawów, a w każdym kosmetyczka z ręcznikiem do twarzy + miniprodukty (Cetaphil EM Emulsja micelarna 29 ml, Cetaphil MD Dermoprotektor 29 ml, Cetaphil DA Ultra 14 g). 8. Adres mailowy adres, którego właścicielem jest Uczestnik Konkursu lub Zwycięzca. 9. Reklamacja reklamacja, o której mowa w 13 niniejszego Regulaminu. 10. Uczestnik Konkursu osoba biorąca udział w Konkursie, spełniająca kryteria opisane w 3 niniejszego Regulaminu. 11. Zwycięzca Uczestnik Konkursu, wyłoniony podczas Konkursu przez Komisję Konkursową i uprawniony do odebrania Nagrody I lub II stopnia. 2 Termin i miejsce Konkursu 1. Konkurs zostanie zorganizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Kampanii przeprowadzonej przez Organizatora dla Fundatora Nagród. Konkurs potrwa w terminie od dnia r. do dnia r. 1

2 II. Zasady uczestnictwa w Konkursie 3 Uczestnicy Konkursu 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przebywająca bądź zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być użytkownicy strony oraz Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. Rejestracja na obu kontach (KOCHASZ i POKOCHASZ) wyklucza z wzięcia udziału w Konkursie. Z jednego komputera może wpłynąć tylko jedno zgłoszenie. Z jednego numeru IP może wpłynąć tylko jedno zgłoszenie. 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem przy realizacji Konkursu, jak również pracownicy, małżonkowie oraz krewni w linii prostej pierwszego stopnia. 4 Ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie 1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 3. Organizator Konkursu monitoruje przebieg Konkursu i jest uprawniony do usunięcia i wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Uczestnik Konkursu działa w sposób nieuczciwy, sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik może naruszać uzasadnione interesy Organizatora, w tym, gdy dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu. 4. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Konkursu wykonuje Organizator. 5. Konkurs odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa polskiego. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie poprzez kliknięcie w link, który będzie zamieszczony w wysłanej wiadomości do Uczestnika Konkursu na podany przez niego adres w trakcie wysyłania danych kontaktowych wraz z ankietą. 2

3 III. Przebieg Konkursu 5 Zasady Konkursu 1. Organizator przeprowadza Konkurs za pomocą konkursowego landing page dostępnego na stronie pod adresem 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien: a) w dniach od r. do r. do godziny włącznie wejść na stronę aplikacji znajdującej się pod adresem b) udzielić odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe, poprzedzone udzieleniem odpowiedzi na pytania zamknięte, c) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celach związanych z udziałem w Konkursie. IV. Nagrody, zasady ich przyznawania oraz wydawania 6 Nagrody 1. W Konkursie będzie przyznana następująca pula Nagród: a) Nagroda I stopnia 20 zestawów, a w każdym 1 duża kosmetyczka, 1 mała kosmetyczka z ręcznikiem do twarzy, 1 zestaw kosmetyków pełnowartościowych w tym: 1 Cetaphil EM Emulsja micelarna 250 ml, 1 Cetaphil MD Dermoprotektor 250 ml, 1 Cetaphil Suntivity Balsam do ciała SPF ml. b) Nagroda II stopnia 50 zestawów, a w każdym kosmetyczka z ręcznikiem do twarzy + miniprodukty (Cetaphil EM Emulsja micelarna 29 ml, Cetaphil MD Dermoprotektor 29 ml, Cetaphil DA Ultra 14 g). 2. Wartość otrzymanych nagród jest zwolniona z opodatkowania w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent ani na równowartość w środkach pieniężnych. 4. Wizualizacje Nagród zamieszczone w Internecie lub w jakichkolwiek materiałach promocyjnych czy reklamowych dotyczących Konkursu, mają wyłącznie charakter poglądowy, a ich wygląd może nieznacznie różnić się od Nagród ostatecznie przekazanych Zwycięzcom. 7 Zasady przyznawania Nagród 1. Komisja Konkursowa, spośród Uczestników Konkursu wyłoni 70 Zwycięzców, którym zostaną przyznane Nagrody: 20 osobom zostaną przyznane Nagrody I stopnia, a pozostałym 50 osobom zostaną przyznane Nagrody II stopnia. 3

4 2. Zwycięzcami Konkursu zostaną Ci Uczestnicy Konkursu, których odpowiedzi na pytanie otwarte, o którym mowa w 5 ust. 2 lit b) niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa uzna za najciekawsze. 3. Komisja Konkursowa, w skład której będą wchodzić przedstawiciele Organizatora, wyłoni Zwycięzców podczas specjalnego posiedzenia. 4. Komisja Konkursowa będzie zamieszczać informację o Zwycięzcach na stronie w ciągu 3 dni od wyłonienia Zwycięzców i przyznania Nagród. Ogłoszenie wyników, organizator przewiduje w terminie do dnia r. 8 Warunki otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę 1. Warunkiem otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody jest odpowiedź zwrotna na maila z informacją o wygranej. Zwycięzca za pośrednictwem zwrotnej korespondencji elektronicznej jest zobowiązany najpóźniej w ciągu 7 dni od opublikowania listy Zwycięzców podać niezbędne dane do prawidłowego dostarczenia Zwycięzcy Nagrody, tj. imię, nazwisko, adres, telefon. 2. Niepodanie przez Zwycięzcę którejkolwiek z informacji wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu powoduje utratę przez Zwycięzcę prawa do otrzymania Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który może przekazać ją innemu Uczestnikowi Konkursu. 9 Zasady wydawania Nagród 1. Organizator Konkursu prześle do Zwycięzcy Nagrodę w ciągu 30 dni od daty wskazania przez Zwycięzcę adresu, na który Nagroda ma zostać przesłana, zgodnie z 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Adresy podawane przez uczestników zostaną sprawdzone. Na jeden adres może zostać wysłana tylko jedna nagroda. 2. Koszty przekazania Nagród Zwycięzcom ponosi Organizator Konkursu. 3. Organizator Konkursu dostarcza Nagrodę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod adres wskazany zgodnie z 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 4. W przypadku, gdyby miejsce przesyłki Nagrody, podane przez Zwycięzcę, znajdowało się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas Organizator Konkursu może wstrzymać się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Zwycięzcy kwoty stanowiącej równowartość kosztów doręczenia przesyłki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4

5 V. Dane osobowe 10 Administrator danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu oraz wydania nagród, jak również w celu dopełnienia obowiązków względem organów władzy publicznej, w tym wykonania obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w przypadku składanych reklamacji w celu rozpatrzenia reklamacji. Dane osobowe zostaną usunięte z bazy po zakończeniu Konkursu będzie to zbiór doraźny, potrzebny tylko i wyłącznie do wyłonienia zwycięzców i zebrania opinii o produktach. 2. Uczestnik, akceptując niniejszy Regulamin wyraża jednocześnie zgodę na opublikowanie jego danych osobowych na Liście Zwycięzców dostępnej w zakładce Zwycięzcy na stronie pod adresem: 11 Prawa autorskie 1. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik zapewnia, że: a) przekazana wypowiedź w ramach odpowiedzi na pytania konkursowe wskazane w 5 ust. 2 lit b) nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa. b) posiada wszelkie prawa autorskie do przekazanych wypowiedzi w ramach odpowiedzi na pytania konkursowe. 2. Uczestnicy udzielają na rzecz Organizatora oraz Fundatora nagrody nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z wypowiedzi będącej odpowiedzią na pytania konkursowe, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, b) publiczne wykonywanie, c) wyświetlanie, d) odtwarzanie, e) reemitowanie, f) nadawanie, g) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 3. Wraz z wydaniem nagród, Uczestnicy, którzy zostali Laureatami Konkursu, przenoszą na Fundatora, na podstawie art ustawy Kodeks cywilny, 5

6 autorskie prawa majątkowe do wypowiedzi będącej odpowiedzią na pytania konkursowe, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, b) publiczne wykonywanie, c) wyświetlanie, d) odtwarzanie, e) reemitowanie, f) nadawanie, g) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. VI. Odpowiedzialność oraz Reklamacja 12 Odpowiedzialność Organizatora 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za to, iż Uczestnik Konkursu lub Zwycięzca wskutek wadliwego działania łączy internetowych, oprogramowania lub sprzętu komputerowego, należących do Uczestnika lub Zwycięzcy, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części obowiązków nałożonych na niego postanowieniami niniejszego Regulaminu. 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi Konkursu Nagrody, z powodu podania przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych lub danych do kontaktu (numer telefon lub adres). 13 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje związane z organizacją Konkursu powinny być składane w formie pisemnej i wysłane listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Organizatora Konkursu, wskazany w niniejszym Regulaminie w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do reklamacji, najpóźniej do dnia r. O zachowaniu terminu do wniesienia Reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 2. Reklamacje zgłoszone w terminie późniejszym, niż określony w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie będą rozpatrywane i uznawane przez Organizatora Konkursu. 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) imię i nazwisko Uczestnika, b) adres do korespondencji, c) wskazanie nieprawidłowości związanych z organizacją Konkursu, d) żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do pozostawienia Reklamacji bez rozpoznania w przypadku, gdy Reklamacja nie będzie zawierała elementów wskazanych w ust. 3 lit. a) d) niniejszego paragrafu. 6

7 5. Organizator Konkursu rozpatruje zgłoszoną Reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania i informuje Uczestnika w formie pisemnej o zajętym stanowisku, wskazując uzasadnienie swojej decyzji. VII. Postanowienia końcowe 14 Regulamin, jego stosowanie, zmiana oraz interpretacja 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej 2. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia warunków Regulaminu w czasie trwania Konkursu, ale pod warunkiem, iż nie będzie to wpływało na jakość Konkursu oraz nie pogorszy to warunków udziału Uczestników w Konkursie. 15 Adres do doręczeń 1. Oświadczenia Organizatora Konkursu są doręczane Uczestnikowi Konkursu za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej bądź na adres podany przez Uczestnika Konkursu, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 2. Oświadczenia Uczestnika Konkursu są doręczane Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem listu poleconego na adres siedziby Organizatora Konkursu, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 16 Rozstrzyganie sporów 1. Jakiekolwiek spory związane z Konkursem, w szczególności powstałe na tle stosowania niniejszego Regulaminu, Uczestnik i Organizator będą rozstrzygać w sposób ugodowy, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia w taki sposób, sądem właściwym dla rozpatrzenia sporu będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pozwanego. 17 Prawo właściwe 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają odpowiednie zastosowanie przepisy polskiego prawa. 7

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu ( Organizator ) Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin testowania Czy znasz BB?

Regulamin testowania Czy znasz BB? Regulamin testowania Czy znasz BB? 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się testowanie pod nazwą Czy znasz BB? zwany dalej Testowaniem. Testowanie jest organizowane

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu VOX W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ

Regulamin konkursu VOX W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ Regulamin konkursu VOX W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ (zwanego dalej Konkursem ) jest Meble VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Turcja na zimę, zwanej dalej Konkursem, jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015!

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj wyjazd na Wielki Szlem- Londyn 2015! (dalej: Konkurs ) jest H2O Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo