K A R T A I N F O R M A C Y A J N A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K A R T A I N F O R M A C Y A J N A"

Transkrypt

1 K A R T A I N F O R M A C Y A J N A URZĄD GMINY Nowe Miasto Lubawskie Stypendium szkolne Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Jednostka odpowiedzialna: Gminny Zespół Oświaty Nowe Miasto Lubawskie Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu Konto: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie BANK PKO SA O/Iława NIP: Podstawa prawna: art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz ze zm.), Uchwała Nr XXV/115/05 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 29 marca 2005r. I. WYMAGANE DOKUMENTY: Oświadczenie lub zaświadczenie o zarobkach /NETTO/ z zakładu pracy z m-c poprzedzającego złożenie wniosku /dla osób czynnych zawodowo, zaświadczenie o wysokości zasiłku chorobowego, zaświadczenie załączone do wniosku wypełnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub potwierdzenie na wniosku, decyzja przyznająca zasiłek dla bezrobotnych, oświadczenie lub zaświadczenie o rejestracji w PUP, aktualna decyzja przyznająca świadczenia rentowe, emerytalne, przedemerytalne lub odcinek pocztowy z miesiąca, poprzedzającego złożenie wniosku, oświadczenie lub zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, decyzja przyznająca zaliczkę alimentacyjną, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oświadczenie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów, oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodzinny są zobowiązani wyrokiem sądu do ich płacenia na rzecz innych osób, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kopia odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymania alimentów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach,

2 II. OPŁATY: Brak opłat III. OKRES PRZYZNANIA STYPENDIUM: nie dłużej niż na okres od września do czerwca IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Gminny Zespół Oświaty Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, Mszanowo, ul. Podleśna 1, Nowe Miasto Lubawskie V. TRYB ODWOŁAWCZY: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy lub na stanowisku prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. VI. UWAGI: Stypendium socjalne przeznaczone jest dla dzieci od I klasy szkoły podstawowej do 24 roku życia na czas realizacji obowiązku nauki. Dochód na osobę w rodzinnie nie może przekroczyć 351 zł netto. Wnioski należy składać do dnia 15 września każdego roku kalendarzowego. Złożony wniosek powinien być poprawnie wypełniony we wszystkich punktach, z dokładnym adresem zamieszkania, pieczątką szkoły, do której uczęszcza dziecko w roku szkolnym. Na każde dziecko ubiegające się o stypendium socjalne powinien być złożony odrębny wniosek. Opracował: Krystyna Danielewska Dyr. Gminnego Zespołu Oświaty Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Załącznik do zarządzenia nr z. Zaopiniował: Sekretarz Gminy Nowe Miasto Lubawskie Wyd. 2 Ważne od Zatwierdził: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

3 Nr rejestracji... Wniosek do Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym.../...dla ucznia 1) zamieszkałego na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie Wnioskodawca 2) : (imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy) 1)DANE DOTYCZĄCE UCZNIA: Dane osobowe ucznia Nazwisko Imiona Data i miejsce urodzenie PESEL Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów Imię i nazwisko ojca PESEL ojca Telefon Imię i nazwisko matki PESEL matki Telefon Miejsce zamieszkania ulica kod pocztowy - miejscowość Informacja o szkole 3) Nazwa szkoły Adres szkoły W roku szkolnym.../... jest uczniem klasy / semestru II. UZASADNIENIE WNIOSKU Lp Sytuacja rodzinna ucznia ( uwzględnić wszystkie osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) Imię i nazwisko Miejsce pracy - nauki Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

4 2. Kwota miesięcznego dochodu (netto) 4) rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 2.1. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto) rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku l.p. Źródło dochodu Kwota 1 Wynagrodzenie ze stosunku pracy (netto) 2 Działalność gospodarcza 3 Dochody z gospodarstwa rolnego - za 1 ha przeliczeniowy m-cznie 4 Emerytura/renta/renta strukturalna/renta socjalna 5 Świadczenia rehabilitacyjne 6 Świadczenia rodzinne 7 Zasiłek dla bezrobotnych 8 Zasiłki z pomocy społecznej 9 Alimenty 10 Dodatek mieszkaniowy 11 Inne dochody Łącznie: Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić oświadczeniem lub zaświadczeniem o ich wysokości, odcinkiem pobranej emerytury / renty /, a w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, wypełnionym zaświadczeniem w załączeniu niniejszego wniosku Wydatki rodziny: alimenty świadczone na rzecz innych osób w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniosły... zł.... gr. Wyżej wymienione wydatki należy potwierdzić wyrokiem sądu lub zaświadczeniem Dochód miesięczny 5) na 1 osobę w rodzinie wyniósł... zł. (Od sumy dochodów należy odjąć sumę wydatków i wynik podzielić przez liczbę osób wymienionych w II. pkt 1.) (miejscowość, data) (podpis obojga rodziców/ prawnych opiekunów/ pełnoletniego ucznia/ dyrektora ) -INFORMACJA O INNYCH STYPENDIACH O CHARAKTERZE SOCJALNYM ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POBIERANYCH W ROKU SZKOLNYM.../... PRZEZ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE Rodzaj stypendium socjalnego otrzymywanego w roku szkolnym.../... Stypendium zostało przyznane na okres: Łączna kwota przyznanego stypendium w roku szkolnym.../... wyniesie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie / Gminny Zespół Oświaty Nowe Miasto Lubawskie dla potrzeb stypendium szkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)..,... r. (miejscowość, data (podpis rodzica/ prawnego opiekuna 6) )

5 OŚWIADCZENIE Świadomy odpowiedzialności karnej z art Kodeksu Karnego: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3... / podpis składającego oświadczenie/ Pouczony i świadomy odpowiedzialności karnej, jaka wynika z art oświadczam, że: - powyższe dane są prawdziwe, - zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do stypendium szkolnego, - niezwłocznie powiadomię Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego /miejscowość data/ /podpis składającego oświadczenie/ Do wniosku załączam ( proszę wymienić załączniki potwierdzające zamieszkanie na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz dochód ) : 1..., 2..., 3..., 4..., 5..., 6..., 7..., 8..., 9..., 10...

6 OPINIA DYREKTORA SZKOŁY , dn (podpis dyrektora szkoły) OBJAŚNIENIE 1) Przez ucznia należy rozumieć także słuchacza kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. (Art. 90 b. ust ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 281 z 2004 r., poz )) 2) Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły ( Art. 90n. ust. 2. ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 281 z 2004 r., poz )) 3) Przez szkołę należy rozumieć również Kolegium Nauczycielskie, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Kolegium Pracowników Służb Społecznych. 4) Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. (Art. 8. ust. 3.ustawy o pomocy społecznej tj. z 2009 Dz. U. Nr 175, poz ze zm.) 5) Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne jest to miesięczny dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczający w przeliczeniu na osobę kwoty 351,00 zł. (netto). (Art. 8. ust. 1. pkt 2. ustawy o pomocy społecznej (tj. z 2009 Dz. U. Nr 175, poz ze zm.) 6) W przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje jeden z rodziców lub prawny opiekun dziecka, a w przypadku osoby pełnoletniej osoba ubiegająca się o stypendium. Informujemy, że w przypadku przyznania stypendium szkolnego, wnioskodawca będzie mógł się rozliczyć, wyłącznie na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na Gminny Zespół Oświaty. Wyklucza się rozliczanie paragonami. Przypominamy, że wydatki w ramach przyznanego stypendium można realizować wyłącznie na towary (artykuły) związane z procesem dydaktycznym tj.: I. zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, - tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe, - tornister (plecak szkolny), - obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego, - strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego, - strój galowy, - ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową), - przybory i materiały do nauki zawodu, - artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół, - drukarka, tusz do drukarki, - pokrycie kosztu abonamentu internetowego - komputer (PC, laptop, notebook), oprogramowanie systemowe, części do komputera, nośniki danych, - koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, klubach sportowych, czesne za naukę w szkole, opłata za egzaminy, - koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, - koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów), - biurko, krzesło do biurka - szkła korekcyjne (potrzeba noszenia szkieł korekcyjnych potwierdzona przez lekarza.)

Nazwa podmiotu przyznającego stypendium szkolne: Prezydent Miasta Mysłowice Adres: 41-400 Mysłowice ul. Powstańców 1. Nr wniosku: EK-I.4462.

Nazwa podmiotu przyznającego stypendium szkolne: Prezydent Miasta Mysłowice Adres: 41-400 Mysłowice ul. Powstańców 1. Nr wniosku: EK-I.4462. Nazwa podmiotu przyznającego stypendium szkolne: Prezydent Miasta Mysłowice Adres: 41-400 Mysłowice ul. Powstańców 1 Nr wniosku: EK-I.4462.2 2015 Część I W N I O S E K o przyznanie stypendium szkolnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br.

Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września br. BURMISTRZ Nr decyzji (Wypełnia FN) BLACHOWNI WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego)* na okres od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września

Bardziej szczegółowo

DO DNIA 15.09.2015 R.

DO DNIA 15.09.2015 R. PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Zgodnie z art. 90 b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje: -uczniowi

Bardziej szczegółowo

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1)

III. SYTUACJA RODZINNA UCZNIA: (1) DO WÓJTA GMINY SZYPLISZKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym / zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/ 2014 I. WNIOSKODAWCA Wniosek może złożyć : rodzic

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Załącznik do Regulaminu Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym... 1. stypendium szkolnego* 2. zasiłku szkolnego* dla: 1. Dane ucznia:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X) RODZIC PEŁNOLETNI UCZEŃ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr /07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia... 2007 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X) RODZIC

Bardziej szczegółowo

rodzic lub pełnoletni uczeń, jeżeli adres zameldowania jest tożsamy z adresem zamieszkania. 1

rodzic lub pełnoletni uczeń, jeżeli adres zameldowania jest tożsamy z adresem zamieszkania. 1 . data wpływu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA: WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA, A W PRZYPADKU SŁUCHACZY KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia UMiG) Data wpływu BURMISTRZ GÓRY WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIA/SŁUCHACZA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... Miejsce zamieszkania (adres placówki, jeżeli, wnioskodawcą jest dyrektor szkoły)..

Imię i nazwisko... Miejsce zamieszkania (adres placówki, jeżeli, wnioskodawcą jest dyrektor szkoły).. ...dnia Do Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym) w roku szkolnym. dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Radziechowy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* na rok szkolny 2012/2013 *(niepotrzebne skreślić)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* na rok szkolny 2012/2013 *(niepotrzebne skreślić) ..... (data wpływu - wypełnia Urząd). (nr wniosku wypełnia Urząd) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego* na rok szkolny 2012/2013 *(niepotrzebne skreślić) Na podstawie art. 90n ust.

Bardziej szczegółowo

3. Dane członków rodziny ucznia oraz wysokość dochodu rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

3. Dane członków rodziny ucznia oraz wysokość dochodu rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ... miejscowość, Do Wójta Gminy Zielonki WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZIELONKI (przed wypełnieniem proszę zapoznać się z pouczeniem)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. na rok szkolny 2015/2016 Jedlnia-Letnisko, dnia WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 I. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): rodziców ucznia/opiekunów prawnych dyrektora szkoły pełnoletniego

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin tel./fax:(063) 242-62-32 lub (063) 249-96-02 mopr@konet.pl www.moprkonin.lm.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin tel./fax:(063) 242-62-32 lub (063) 249-96-02 mopr@konet.pl www.moprkonin.lm. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin tel./fax:(063) 242-62-32 lub (063) 249-96-02 mopr@konet.pl www.moprkonin.lm.pl GODZ. OTWARCIA OŚRODKA: PONIEDZIAŁEK PIĄTEK 7.30-15.30 INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015 / 2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015 / 2016 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015 / 2016 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko... Adres... 2. Dane ucznia/ wychowanka ubiegającego się o stypendium szkolne Imię i nazwisko ucznia...

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Obrzycko. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły/Kolegium/Ośrodka w którym uczeń słuchacz pobiera naukę w roku szkolnym 2011/2012

Wójt Gminy Obrzycko. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły/Kolegium/Ośrodka w którym uczeń słuchacz pobiera naukę w roku szkolnym 2011/2012 (imię i nazwisko wnioskodawcy) 1), dnia (miejscowość) (adres zamieszkania) /Nr konta bankowego/ Wójt Gminy Obrzycko WNIOSEK 2) O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2012/2013 (świadczenia pomocy

Bardziej szczegółowo

wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu

wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu wypełnia Ośrodek Pomocy Społecznej data wpływu numer wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO /ZASIŁKU SZKOLNEGO* Rok Szkolny 2013/2014 (pomoc materialna o charakterze socjalnym) 1. DANE WNIOSKODAWCY:.

Bardziej szczegółowo

kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, nr telefonu

kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, nr telefonu Data wpływu, pieczęć instytucji i podpis osoby przyjmującej wniosek Kowala, dnia...r. WÓJT GMINY KOWALA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - na okres od 1 września 2015r. do 30 czerwca 2016r. -

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BABOSZEWO

WÓJT GMINY BABOSZEWO WÓJT GMINY BABOSZEWO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 dla ucznia*/ słuchacza*: - właściwe podkreślić UWAGA: Proszę uważnie przeczytać wniosek i wypełnić używając drukowanych

Bardziej szczegółowo

tel... Starogard Gdański, dnia... W N I O S E K

tel... Starogard Gdański, dnia... W N I O S E K ... (imię i nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia (sluchacza)...... adres zamieszkania składającego wniosek Adnotacje Urzędowe Data wpływu Nr decyzji Dochód na 1 os. tel.... Starogard Gdański, dnia...

Bardziej szczegółowo

... Pan/i W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 Wyprawka szkolna

... Pan/i W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 Wyprawka szkolna Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (miejscowość, data) (adres zamieszkania) Pan/i... Dyrektor... w.. W N I O S E K o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym... /... I. INFORMACJE O UCZNIU

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym... /... I. INFORMACJE O UCZNIU WOś-6 Pieczęć szkoły i data wpływu wniosku WYDZIAŁ OŚWIATY URZĄD MIASTA SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym... /... I. INFORMACJE O UCZNIU

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): dyrektora szkoły

Wniosek. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): dyrektora szkoły Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego Wniosek składany jest przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zgodnie z art. 90 n ust. 2 i 4 ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) W ROKU

Bardziej szczegółowo

Narodowy program stypendialny

Narodowy program stypendialny Narodowy program stypendialny - stypendia szkolne na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Pomoc

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016. INFORMACJA i INSTRUKCJA

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016. INFORMACJA i INSTRUKCJA STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA i INSTRUKCJA INFORMACJA dla osób ubiegających się o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Nazwisko... Imię... Imię ojca...imię matki... PESEL...nr. kontakt tel... Data i miejsce urodzenia... Nazwa szkoły/kolegium... ...

WNIOSEK. Nazwisko... Imię... Imię ojca...imię matki... PESEL...nr. kontakt tel... Data i miejsce urodzenia... Nazwa szkoły/kolegium... ... WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE GMINY LĄDEK 1.Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X ) Dane ucznia/słuchacza, któremu ma zostać przyznane stypendium szkolne

Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X ) Dane ucznia/słuchacza, któremu ma zostać przyznane stypendium szkolne Zał. nr 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE Data STYPENDIUM wpływu SZKOLNEGO. W ROKU SZKOLNYM./. pieczątka szkoły/urzędu Miejskiego w Elblągu Nazwisko: Imię: Adres: Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak X )

Bardziej szczegółowo