In ynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "In ynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej"

Transkrypt

1 In ynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 26 X 2010 Katalog Wystawców Patronat Honorowy: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. in. Kazimierz Furtak Sponsor: Patroni medialni:

2 In ynierskie Targi Pracy 2010 na Politechnice Krakowskiej Pañstwowa Stra Po arna w Krakowie 2. Wojewódzki Urz¹d Pracy 3. CTT PK 4. Lurgi S.A. 5. Pliva Kraków Zak³ady Farmaceutyczne S.A. 6. Kennametal Polska Sp. z o.o. 7. Valeo Autosystemy Sp. z o.o. 8. Direct People 9. Solaris Bus & Coach S.A. 10. Sii Sp. z o.o. 11. Patroni medialni 12. Woodward Governor Poland Sp. z o.o. SPONSOR 13. Powiatowy Urz¹d Pracy w Proszowicach 14. Accenture 15. PKN ORLEN S.A. 16. Dragados S.A. 17. MBtech Polska Sp. z o.o. 18. ZRE Katowice S.A. 19. IT Connect 20. WSK PZL-Rzeszów S.A. 21. Infusion Develop 22. Tieto Poland Sp. z o.o. 23. ING Bank Œl¹ski S.A. 24. Organizacje studenckie 25. ZSN PK i portal podejmesie.pl 26. Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoœci PK 27. Biuro Karier PK

3 Harmonogram Prezentacji SALA I MBtech Polska Sp. z o.o Woodward Governor Poland Sp. z o.o. - SPONSOR Lurgi S.A Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A Valeo Autosystemy Sp. z o.o ING Bank Œl¹ski S.A. SALA II Biuro Karier Politechniki Krakowskiej Mini-gie³da: warsztat pracy zespo³owej

4 Biuro Karier Politechniki Krakowskiej prowadzi: - bazê CV oraz ofert pracy, praktyk i sta y - bezp³atne warsztaty i szkolenia: - Autoprezentacja w dokumentach aplikacyjnych - Efektywne uczenie siê - Zarz¹dzanie sob¹ w czasie - Stres - jak sobie z nim radziæ? - Negocjacje p³acowe z elementami komunikacji perswazyjnej - Komunikacja interpersonalna - Savoir-vivre w pracy - Rozmowa kwalifikacyjna - i wiele innych... - bezp³atne konsultacje m.in. z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych - doradztwo zawodowe - badania sytuacji zawodowej studentów - spotkania z firmami, dni bran owe, In ynierskie Targi Pracy Szczegó³y na stronie: Zapraszamy! Biuro Karier ul. Warszawska 24, bud. Houston, p Kraków

5 Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Realizujemy krajowe i miêdzynarodowe projekty zwi¹zane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw. Pomagamy, miêdzy innymi, w realizacji planów zwi¹zanych z za³o eniem w³asnej firmy i jej funkcjonowaniem w pocz¹tkowym okresie jej dzia³alnoœci. Punktu Konsultacyjny udziela bezp³atnych informacji w zakresie podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Doradza jak przygotowaæ i rozliczyæ wniosek o udzielenie dotacji na rozwój firmy, a tak e informuje o mo liwoœciach i zasadach uzyskiwania us³ug specjalistycznych. Naszym sukcesem okaza³ siê równie projekt Strat w biznesie wsparcie przedsiêbiorczoœci akademickiej, w ramach którego 22 m³odych absolwentów i studentów krakowskich uczelni utworzy³o w³asne firmy. Obecnie realizujemy projekt bêd¹cy jego kontynuacj¹ Start w biznesie nowe szanse, nowe mo liwoœci, w wyniku którego zosta³o za³o onych 29 firm, a obecnie, kolejne 29 biznes planów otrzyma³o rekomendacjê do uzyskania dotacji na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Wiêcej informacji na stronie: W ramach wspierania wspó³pracy biznesu z nauk¹ koordynujemy rozwój bazy ofert Politechniki Krakowskiej dla przemys³u pod adresem Jesteœmy, aby Ci pomóc! Dane teleadresowe: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska ul. Warszawska Kraków budynek "Areszt" tel: +48 (12) faks +48 (12)

6 Lurgi S.A. ul. Mogilska Kraków Profil dzia³alnoœci: Lurgi jest jedn¹ z wiod¹cych firm in ynieryjnych na œwiecie, dzia³aj¹c¹ w zakresie projektowania i budowy instalacji przemys³owych. Atutem Lurgi s¹ innowacyjne technologie przysz³oœci ze szczególnym uwzglêdnieniem rozwi¹zañ adresowanych do rozwijaj¹cych siê rynków. Lurgi S.A. z siedzib¹ w Krakowie jest spó³k¹ Grupy Lurgi nale ¹c¹ do koncernu Air Liquide, specjalizuj¹c¹ siê w realizacji projektów dla: przemys³u rafineryjnego, petrochemicznego, gazowego, a tak e w dziedzinie instalacji ochrony œrodowiska. Liczba pracowników: 270 osób Wymagania stawiane pracownikom: wykszta³cenie wy sze kierunkowe ogólna wiedza techniczna bardzo dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego bardzo dobra znajomoœæ obs³ugi komputera oraz pakietu MS Office Typy oferty: Oferujemy zatrudnienie na umowê o pracê, zgodnie z bie ¹cymi potrzebami firmy, a tak e praktyki studenckie. Aktualne oferty pracy znajduj¹ siê na naszej stronie internetowej w zak³adce Kariera. Wymagane dokumenty: CV ze zdjêciem i list motywacyjny Osoby odpowiedzialne za rekrutacjê: Dzia³ Rekrutacji Lurgi S.A., ul. Mogilska 41, Kraków; Miejsce pracy: Kraków

7 PLIVA Kraków, Zak³ady Farmaceutyczne Spó³ka Akcyjna Kraków, ul. Mogilska 80 Profil dzia³alnoœci: PLIVA jest europejsk¹ firm¹ farmaceutyczn¹, nale ¹c¹ do grupy Teva, œwiatowego lidera w produkcji i marketingu leków generycznych (odtwórczych). Teva specjalizuje siê tak e w rozwoju preparatów generycznych i oryginalnych oraz jest jednym z najwiêkszych producentów substancji czynnych stosowanych w lekach zarówno na potrzeby w³asne, jak i innych firm farmaceutycznych. Za³o ona w 1901 roku Teva jest obecna w 50 krajach œwiata. Leki Tevy produkowane s¹ w ponad 40 zak³adach farmaceutycznych w obu Amerykach, Europie i Izraelu. Fabryka w Krakowie jest jednym z zak³adów Tevy w Polsce. Najwy sz¹ jakoœæ wytwarzanych tutaj preparatów potwierdzaj¹ presti owe certyfikaty FDA i MHRA. PLIVA jest jednym z najwiêkszych w Polsce producentów leków i preparatów dostêpnych bez recepty. W jej portfelu znajduje siê m.in.: Flegamina, Aviomarin, Venotrex oraz Hepatil (suplement diety). Liczba pracowników: 846 Wymagania stawiane pracownikom: Od kandydatów na praktyki oczekujemy: - motywacja do pracy z dokumentacj¹ - dyspozycyjnoœæ od poniedzia³ku do pi¹tku kilka godzin dziennie - umiejêtnoœæ obs³ugi komputera (MS Office szczególnie Excel) - umiejêtnoœci analityczne - dok³adnoœæ i samodzielnoœæ - umiejêtnoœæ pracy w zespole Typy oferty: praktyka Wymagane dokumenty: CV oraz wzór umowy z uczelni¹ o organizacjê praktyki Osoby odpowiedzialne za rekrutacjê: Aneta Kozub, Plany rekrutacyjne: W najbli szym czasie zapotrzebowanie dotyczy praktykantów do Dzia³u BHP i oraz Wydzia³u Produkcji Suchych Form Leków Ochrony Œrodowiska Miejsce pracy: Pliva Kraków

8 EMPLOYER OF CHOICE OGÓLNE INFORMACJE O FIRMIE KENNAMETAL Istnieje od 1938r. G³ówna siedziba firmy znajduje siê w Latrobe, Pensylwania, USA. Dzia³a w ponad 60 krajach na ca³ym œwiecie Zatrudnia 12 tys. pracowników Roczna sprzeda siêga ok. 2, 4 miliarda USD KIM JESTEŒMY Kennametal jest wiod¹cym œwiatowym dostawc¹ narzêdzi obróbki skrawaniem, komponentów technicznych oraz nowoczesnych materia³ów u ywanych w procesie produkcji. Dostarczamy klientom szerok¹ gamê zaawansowanych technologicznie narzêdzi, systemów oprzyrz¹dowania i us³ug technicznych. Nasi specjaliœci w zakresie technologii i mechaniki stosuj¹ zaawansowane technologie metalurgii proszków, budowy maszyn i nauki o materia³ach z wykorzystaniem klejonych wêglików wolframu, stali szybkotn¹cej, ceramiki, diamentów przemys³owych i innych uk³adów materia³owych, by uzyskaæ wyroby charakteryzuj¹ce siê optymaln¹ kombinacj¹ odpornoœci na dzia³anie wysokich temperatur, odpornoœci na uderzenie, korozjê, ciœnienie i zu ycie. Tworzymy jak najlepsze rozwi¹zania pozwalaj¹ce klientom na zwiêkszenie konkurencyjnoœci poprzez zapewnienie wy szej efektywnoœci i spe³nienie najwy szych wymagañ materia³owych. Nasi klienci w ró norodnych ga³êziach przemys³u poczynaj¹c od wytwarzaj¹cych kad³uby pocisków rakietowych do wydobywaj¹cych wêgiel, od produkuj¹cych implanty medyczne do buduj¹cych szyby naftowe, od turbosprê arek do czêœci motocyklowych i silników samochodowych, uznaj¹ niezwyk³y wk³ad Kennametal we wzrost ich produktywnoœci. JESTEŒMY WSZÊDZIE TAM GDZIE POTRZEBUJ NAS NASI KLIENCI Szybka i profesjonalna, reakcja na potrzeby klienta jest nieprzerwanie kluczowym elementem sukcesu Kennametal. Nasi specjaliœci, w terenie, pracuj¹ bezpoœrednio na hali produkcyjnej, w warsztacie klienta, na przodku w kopalni lub na placu budowy szukaj¹c najlepszych rozwi¹zañ dla klienta i zwiêkszaj¹c wydajnoœæ produkcji. Dzia³ Obs³ugi Klienta, pozwala na szybkie wprowadzanie zamówieñ i uzyskiwanie informacji na temat statusu zamówieñ, szybkie uzyskanie danych o narzêdziach, we wspó³pracy z In ynierami Sprzeda y na opracowanie najlepszej oferty. SYSTEM WARTOŒCI W naszych dzia³aniach zawsze prezentujemy najwy sz¹ uczciwoœæ staraj¹c siê, aby nasze dzia³ania by³y zgodne z prawem i zasadami moralnymi oraz etycznymi. Wszystkie osoby traktujemy sprawiedliwie, okazuj¹c zaufanie i zawsze postêpuj¹c s³usznie. Uczciwoœæ jest cech¹, wed³ug której oceniamy samych siebie, innych, naszych klientów oraz dostawców. Stosowanie Kodeksu Etyki i Zasad Postêpowania jest jednym z warunków zatrudnienia dla wszystkich pracowników firmy Kennametal.

9 SUKCES DZIÊKI LUDZIOM Staramy siê, by Kennametal by³ pracodawc¹ z wyboru dla najlepszych specjalistów. Nasz sukces jest uzale niony od grupy 12 tys. pracowników w ponad 60 krajach na ca³ym œwiecie. Wierzymy, e musimy mieæ w³aœciwych ludzi, z odpowiednimi kwalifikacjami, we w³aœciwym miejscu i czasie, by nieustannie podnosiæ wartoœæ przedsiêbiorstwa i realizowaæ nasz¹ strategiê. Poprzez System Rozwoju Talentów, jeden z najwa niejszych elementów systemu operacyjnego zarz¹dzania KVBS, oferujemy programy, które umo liwiaj¹ nieustanny rozwój kapita³u ludzkiego i przyczyniaj¹ siê do naszego sukcesu. CO OFERUJEMY pracê w œrodowisku globalnym atrakcyjne warunki zatrudnienia dobre warunki socjalne mo liwoœæ podnoszenia kwalifikacji system szkoleñ mo liwoœæ rozwiniêcia umiejêtnoœci i zdobycia nowych stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijaj¹cym siê zespole KOGO SZUKAMY In ynierów sprzeda y ze znajomoœci¹ obróbki skrawaniem Projektantów narzêdzi Specjalistów od projektowania narzêdzi specjalnych Pracowników dzia³u obs³ugi klienta ze znajomoœci¹ jêzyka: Czeskiego S³owackiego Holenderskiego Francuskiego W³oskiego Angielskiego Niemieckiego Prosimy o przesy³anie aplikacji: CV, list motywacyjny oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych na adres: Informujemy, e skontaktujemy siê tylko z wybranymi osobami.

10 Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Oddzia³ Systemów Oœwietlenia (1200 pracowników), Chrzanów Oddzia³ Systemów Ch³odzenia Silnika (1000 pracowników), Skawina Oddzia³ Produkcji Wycieraczek (800 pracowników), Skawina Profil dzia³alnoœci: VALEO jest niezale n¹ grup¹ przemys³ow¹ zajmuj¹c¹ siê projektowaniem, modernizowaniem i produkcj¹ czêœci, systemów zintegrowanych oraz systemów modu³owych przeznaczonych do samochodów osobowych i ciê arowych. Grupa nale y do czo³ówki œwiatowych przedsiêbiorstw z bran y wyposa enia samochodów, a z jej us³ug korzysta wiêkszoœæ producentów samochodów osobowych i pojazdów przemys³owych z Europy, Ameryki i Azji. Wymagania stawiane pracownikom: ZATRUDNIENIE Zatrudniamy najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie przede wszystkim in ynierów o specjalizacji mechanika, automatyka i robotyka, in ynieria materia³owa, logistyka, zarz¹dzanie jakoœci¹ i systemami produkcyjnymi. Zatrudniaj¹c zwracamy uwagê na doœwiadczenie, odbyte praktyki, stypendia, sta e zagraniczne oraz bieg³¹ znajomoœæ jêzyka angielskiego. PRAKTYKI Kogo szukamy? Zaanga owanych studentów czwartego i pi¹tego roku in ynierii mechanicznej i materia³owej, automatyki i robotyki, zarz¹dzania jakoœci¹, logistyki, zarz¹dzania systemami produkcyjnymi. Czego w ymagamy? Oczekujemy dynamizmu, samodzielnoœci i otwartoœci na now¹ wiedzê oraz chêci do pracy i rozwoju w miêdzynarodowej korporacji o wysokich standardach. Konieczna jest dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego, umo liwiaj¹ca swobodne porozumiewanie siê z obcokrajowcami w miêdzynarodowej organizacji oraz znajomoœæ pakietu MS Office. Czego mo esz spodziew aæ siê na praktyce w Valeo? Praktyka pozwoli Ci poznaæ zasady dzia³ania Valeo oraz zdobyæ wyj¹tkowe doœwiadczenie w pracy w miêdzynarodowej korporacji. Bardzo zale y nam na tym, by okres praktyk zosta³ konstruktywnie zaplanowany i wykorzystany tak, aby ka dy z praktykantów mia³ szansê zdobycia nowych doœwiadczeñ zawodowych. Spêdzisz z nami minimum trzy miesi¹ce (przynajmniej 3-4 dni w tygodniu), podczas których bêdziesz mia³ mo liwoœæ pracowaæ w zetkniêciu z najnowszymi rozwi¹zaniami organizacyjnymi oraz technologicznymi. Typy oferty: praktyki/ sta e/ praca/ umowa absolwencka Wymagane dokumenty: Zainteresowane osoby prosimy o przes³anie aplikacji (CV + list motywacyjny) w jêzyku polskim i angielskim do poszczególnych oddzia³ów. Nasze oferty pracy mo na znaleÿæ na najwiêkszych portalach internetowych (m.in. pracuj.pl, infopraca.pl) na naszej stronie internetowej (www.valeo.com) oraz na stronach studenckich Biur Karier ma³opolskich i œl¹skich uczelni wy szych technicznych oraz ekonomicznych.

11

12

13 Le Havre SW Eindhoven

14 Solaris Bus & Coach S.A. jest czo³owym w Europie polskim producentem autobusów miejskich Solaris Urbino, trolejbusów Solaris Trollino, autobusów miêdzymiastowych InterUrbino, autobusów specjalnych oraz tramwajów Tramino. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 roku firma wyprodukowa³a ponad 6500 autobusów, które je d ¹ po drogach 22 krajów w ponad 300 miastach. Solaris Bus & Coach S.A. to firma rodzinna, która rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w roku Jej za³o ycielami i w³aœcicielami s¹ Solange i Krzysztof Olszewscy. Firma Solaris wyznaje motto Power of Enthusiasm, dlatego poszukuje zmotywowanych pracowników i praktykantów do ró norodnych, wymagaj¹cych zadaæ, wykonywanych w przyjaznej i rodzinnej atmosferze. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle Owiñska

15 Solaris Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46 Bolechowo-Osiedle Owiñska Tel.: +48 (0-61) Fax: +48 (0-61) Profil dzia³alnoœci: Jesteœmy firm¹ rodzinn¹ z siedzib¹ w Bolechowie-Osiedlu k. Poznania. Produkujemy nowoczesne autobusy miejskie, miêdzymiastowe, turystyczne, trolejbusy, autobusy specjalne, a tak e tramwaje. Liczba pracowników: Zbli amy siê do liczby 2000 osób. Wymagania stawiane pracownikom: Zatrudniamy g³ównie in ynierów i specjalistów. Szukamy zaanga owanych pasjonatów motoryzacji, znaj¹cych przynajmniej jeden jêzyk obcy (angielski lub niemiecki). Typy ofert: Obecnie poszukujemy g³ównie pracowników, którym pragniemy zaoferowaæ umowê o pracê. Ca³y rok jednak przyjmujemy osoby na praktyki studenckie, które trwaj¹ oko³o 4 tygodni. Wymagane dokumenty: Prosimy o przesy³anie CV wraz z listem motywacyjnym. Osoby odpowiedzialne za rekrutacjê: Oferty nale y przesy³aæ na adres mailowy: Plany rekrutacyjne: W zwi¹zku z dynamicznym rozwojem firmy rekrutacja prowadzona jest przez ca³y rok. Aktualne oferty pracy znaleÿæ mo na na stronie Miejsce pracy: Nasza centrala znajduje siê w Bolechowie k. Poznania. Posiadamy równie oddzia³y w Murowanej Goœlinie (Serwis oraz Dzia³ Sprzeda y Czêœci Zamiennych) oraz dwie lokalizacje w Œrodzie Wlkp. Dzia³ Pojazdów Szynowych ma swoj¹ produkcjê w Poznaniu.

16 Tel.: +48 (0) Fax: +48 (0)

17 Polska: Niepo³omice Polska: 135 osób W 2011 roku planujemy znacz¹cy wzrost zatrudnienia w Niepo³omicach Tel.: +48 (0) Fax: +48 (0)

18 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Profil dzia³alnoœci: PKN ORLEN S.A. jest jedn¹ z najwiêkszych korporacji przemys³u naftowego w Europie Œrodkowo- Wschodniej. Zajmuje siê przerobem ropy naftowej na takie produkty jak: benzyny bezo³owiowe, olej napêdowy, olej opa³owy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. PKN ORLEN S.A. uznawany jest przez miêdzynarodowych ekspertów za firmê nowoczesn¹ o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Poprzez inwestycje krajowe i zagraniczne zaliczani jesteœmy do grona biznesowych liderów Europy - firm stanowi¹cych wizytówki swoich krajów. Rynkowym wyró nikiem Koncernu jest sieæ stacji paliw zlokalizowana pod markami ORLEN i Bliska w Polsce, Star w Niemczech, Benzina w Czechach oraz ORLEN Lietuva na Litwie. ¹czne moce przerobowe PKN ORLEN S.A. w Europie Œrodkowo-Wschodniej wynosz¹ 31,7 mln ton rocznie. Wymagania stawiane pracownikom: W poszczególnych obszarach Centrum Administracji jak i Zak³adu Produkcyjnego w P³ocku zatrudnienie znajduj¹ specjaliœci o bardzo ró norakim wykszta³ceniu i kwalifikacjach. Do pracy poszukujemy osób ambitnych, chc¹cych podnosiæ swoje kwalifikacje oraz d¹ ¹cych do ci¹g³ego rozwoju zawodowego. W obszarze produkcyjnym najczêœciej poszukujemy kandydatów z wykszta³ceniem technicznym po kierunku chemicznym, in ynieryjnym, technologicznym i mechanicznym. Typy oferty: Wszystkie informacje dotycz¹ce rekrutacji, ofert pracy, sta y, praktyk, sposobów aplikowania znajduj¹ siê na stronie internetowej: (zak³adka Kariera). Wymagane dokumenty: Formularz on-line (mo na do³¹czyæ CV i LM) Plany rekrutacyjne: Nasze potrzeby rekrutacyjne, w tym po ¹dane profile kompetencyjne kandydatów, s¹ dostosowywane do dynamicznie zmieniaj¹cych siê potrzeb otoczenia rynkowego. Z uwagi na du ¹ ró norodnoœæ oraz specyfikê segmentów biznesowych, nie istnieje jeden profil idealnego kandydata. Staramy siê pozyskiwaæ do wspó³pracy osoby innowacyjne, zorientowane na rozwój i d¹ ¹ce do osi¹gania wysokiej jakoœci realizowanych zadañ. Miejsce pracy: Centrala Spó³ki: P³ock Jednostki regionalne: Bia³ystok, Gdañsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Nowa Wieœ Wielka, Olsztyn, Poznañ, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wroc³aw Dane teleadresowe: ul. Chemików P³ock

19 DRAGADOS S.A. Oddzia³ w Polsce ul. Poselska 7/2, Warszawa Biuro w Krakowie ul. Krowoderskich Zuchów Kraków tel , fax Company s profile: Multinational Construction Company (Main Contractor) The number of employees (ACS Group): more than Job requirements: Civil Engineering Degree Materials Engineering Degree Geological Degree Sanitary Engineering Degree Electrical Engineering Degree English Skills Mobility Type of the offer: Labour Contracts Required documents: Diplomas, CVs Person responsible for recruitment: Barbara Bargie³ & Kinga Sorbian: Recruitment plans: Site Engineers (Roads & Bridges) Materials Engineers Electrical Engineers Sanitary Engineers We are highly interested in International Profiles. Location of vacancies: Branch in Cracow Site A1 Piekary Œl¹skie Maciejów Site A4 Wierzchos³awice Krzy Site S5 Gniezno Czachurki Ma³opolska, Œl¹skie, Œwiêtokrzyskie, Mazowieckie and Wielkopolskie

20 MBtech Polska Sp. z o.o. Ul. Kamieñskiego 51/ Kraków Profil dzia³alnoœci: Bran a motoryzacyjna Liczba pracowników: 25 Wymagania stawiane pracownikom: - wykszta³cenie wy sze techniczne - znajomoœæ jêzyka niemieckiego lub jêzyka angielskiego - dyspozycyjnoœæ - pasja i zaanga owanie - umiejêtnoœæ wspó³pracy w zespole - mile widziana znajomoœæ programów: CATIA V 5/ ICEM SURF/ FE-Solver NASTRAN/Permas/ABAQUS/LS- Dyna Typy oferty: - Praktyki bezp³atne z mo liwoœci¹ zatrudnienia - Praca, umowa o pracê (na czas próbny, na czas nieokreœlony) Wymagane dokumenty: - dokumenty poœwiadczaj¹ce nabyte umiejêtnoœci Osoby odpowiedzialne za rekrutacjê: - Dagmara Niedenthal - Jerzy Wojciechowski - Serif Baskonus Miejsce pracy: Kraków

21 Sii Sp. z o.o. Ul. Pu³awska Warszawa Profil dzia³alnoœci: Sii powsta³o we Francji w 1979 roku i od ponad trzydziestu lat œwiadczy us³ugi w zakresie IT, oferuj¹c swoim Klientom rozwi¹zania informatyczne takie jak doradztwo i analizy, opracowanie i integracja systemów, testy, wdro enia i utrzymanie systemów oraz leasing specjalistów IT. W Polsce Sii istnieje ju od 5 lat i nieustannie siê rozwija zarówno pod wzglêdem portfolio Klientów, jak i zakresu oferowanych us³ug. Co miesi¹c do³¹cza do nas od 10 do 15 in ynierów. Do³¹cz i Ty! Liczba pracowników: 350 Wymagania stawiane pracownikom: Wszystkie wymagania znajdziesz na naszej stronie internetowej: Typy oferty: Praktyka / umowa - zlecenie / umowa o pracê / w³asna dzia³alnoœæ gospodarcza Wymagane dokumenty: CV Osoby odpowiedzialne za rekrutacjê: Dzia³ Rekrutacji: (Kraków) (Warszawa) Plany rekrutacyjne: Rekrutujemy przez ca³y rok. Aktualne oferty pracy s¹ dostêpne na naszej stronie: Miejsce pracy: Kraków, Warszawa, Gdañsk, Wroc³aw, Poznañ, ódÿ, Szczecin

22 Infusion Development 119 Spadina Ave, 11th floor, Toronto, ON M5V 2l1 Opening a new development office in Krakow, Poland. Comapny s profile: Infusion, Software Consulting Company, solves business problems for the world s largest corporations and governments by combining expert software engineering with appealing user experience design. As a Microsoft Gold Certified Partner with international offices in New York, Toronto, Boston, London, Dubai, Houston and a brand new location in Poland, Infusion is seeking talented software developers who are ready to begin a career handling significant projects working with a full suite of information technology services. The number of employees: 350 Job requirements: You will need a broad knowledge of design patterns and experience with multi-threaded, backend development and strong fundamentals in Java, C++ and other related technologies. The fast-paced environment at Infusion will leverage your strong design skills and ability to work independently and in a team setting. A general knowledge of Microsoft technologies and experience working in a group setting is an asset. English as a secondary language is mandatory. Type of the offer: Offer full time software developer positions. Person responsible for recruitment: Monika Owsianna Senior Recruiter, Location of vacancies: Krakow Poland. Exact address to be determined.

23 Accenture ul. Sienna 39, Warszawa Strona www: kariera.accenture.com Profil dzia³alnoœci: Accenture jest globaln¹ firm¹ œwiadcz¹c¹ us³ugi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Wspó³pracujemy z firmami z wielu bran, pocz¹wszy od bankowoœci i ubezpieczeñ, poprzez produkcjê i dystrybucjê, handel, telekomunikacjê, a skoñczywszy na energetyce i zasobach naturalnych. Plany rekrutacyjne: Consulting - studenci i absolwenci kierunków technicznych oraz ekonomicznych z p³ynn¹ znajomoœci¹ angielskiego, szukaj¹cy ciekawej pracy i gotowi do czêstych podró y. Dzia³ Rozwi¹zañ Technologicznych - studenci i absolwenci kierunków technicznych z wiedz¹ w obszarze baz danych, ze znajomoœci¹ PL/SQL, SQL, Shell Scripts, platformy UNIX, umiejêtnoœci¹ administracji serwerami Apache, Jboss, czy z doœwiadczeniem z produktami SAS lub Microstrategy, a tak e ze znajomoœci¹ przynajmniej jednego z nastêpuj¹cych jêzyków programowania: C/C++, Java,.NET, Perl, C#. Centrum Us³ug Accenture - szukamy studentów i absolwentów oraz osoby z 2 3 letnim sta em pracy w³adaj¹ce biegle dwoma jêzykami obcymi, szukaj¹cy pe³nej rozwoju pracy w miêdzynarodowym œrodowisku. Zg³oszenia przyjmujemy przez ca³y rok! Kontakt: Osoby zainteresowane prosimy o wype³nienie formularza zg³oszeniowego na stronie:

24 ZRE Katowice S.A. ul. Gen. Jankego Katowice Profil dzia³alnoœci: Zak³ady Remontowe Energetyki Katowice S.A. to prê nie dzia³aj¹ca i rozwijaj¹ca siê firma o uznanej, stabilnej pozycji na rynku energetycznym, sprawnie zarz¹dzana przez doœwiadczon¹ i profesjonaln¹ kadrê mened ersk¹, zatrudniaj¹ca wysokokwalifikowanych pracowników: in ynierów, techników, ekonomistów oraz fachow¹ si³ê robocz¹. ZRE Katowice S.A. to nowoczesny zak³ad monta owo-remontowo-produkcyjny. W ci¹gu 50 lat dzia³alnoœci na krajowym i zagranicznym rynku energetycznym oraz budownictwa przemys³owego zdobyliœmy ogromne doœwiadczenie i wiedzê w zakresie monta u, modernizacji, remontów urz¹dzeñ oraz instalacji energetycznych i przemys³owych. Specjalizujemy siê w monta ach i modernizacjach oraz remontach elektrowni i obiektów Energetyki w Polsce, krajach Unii Europejskiej, a tak e na Ba³kanach i w krajach Bliskiego Wschodu. Zaufa³o nam ju wiele firm z Polski i Europy, m.in. Foster Wheeler, ALSTOM Power, PKE, EC Kielce, El. Martiza (Bu³garia), El. Trbovlje (S³owenia), a tak e El. Tuzla (Boœnia i Hercegowina). Liczba pracowników: 1100 Wymagania stawiane pracownikom: Od pracowników wymagamy zaanga owania w wykonywan¹ pracê, chêci rozwoju i samokszta³cenia. Priorytetem w polityce personalnej firmy jest pozyskiwanie m³odych in ynierów pragn¹cych aktywnie wykorzystywaæ zdobyt¹ wiedzê, chêtnych do dalszego rozwoju. Mile widziana znajomoœæ bran y energetycznej, znajomoœæ jêzyków obcych (angielski/ niemiecki) co najmniej na poziomie komunikatywnym. Typy oferty: program praktyk letnich 2011, oferty pracy Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny w odpowiedzi na wybrane stanowisko szczegó³owe informacje bêd¹ dostêpne w 2011r. na stronie w zak³adce praktyki oraz oferty pracy. Szczegó³owe dane dotycz¹ce poszczególnych ofert pracy s¹ dostêpne u pracowników firmy obecnych na Targach przy stoisku ZRE Katowice. Miejsce pracy: Katowice, Jaworzno, miejscowoœci Po³udniowego Koncernu Energetycznego

25 IT CONNECT SP. Z O.O. ul. Marsza³kowska Warszawa +48 (22) Profil dzia³alnoœci: IT CONNECT SP. Z O.O. jest firm¹ konsultingowo - wdro eniow¹, specjalizuj¹c¹ siê w outsourcingu us³ug personalnych przede wszystkim dla obszaru IT. Prowadzimy równie prace konsultingowe, analityczne, programistyczne i wdro eniowe, koncentruj¹c siê na implementacji nowoczesnych technologii informatycznych w biznesie. Liczba pracowników: 230 osób Wymagania stawiane pracownikom: Wiedza, doœwiadczenie w zale noœci od stanowiska, zaanga owanie Typy oferty: Umowa Zlecenie, U mowa o Dzie³o, Umowa Miêdzy Firmami, Umowa o Pracê Wymagane dokumenty: CV Osoby odpowiedzialne za rekrutacjê: Wojciech Kozie³, Plany rekrutacyjne: Rekrutacja w firmie IT CONNECT SP. Z O.O. jest realizowana ca³y rok. Poszukujemy: Kierowników Projektów Informatycznych; Programistów Java, PHP, J2EE; Programistów/Dokumentalistów SQL/Oracle; Specjalistów ds. Wsparcia Projektów Informatycznych. Miejsce pracy: Warszawa, Kraków, Poznañ, Gdañsk

26 Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego PZL-Rzeszów S.A. ul. Hetmañska Rzeszów Profil dzia³alnoœci: WSK "PZL-Rzeszów" S.A. wchodzi w sk³ad amerykañskiej korporacji United Technologies, zrzeszaj¹cej najlepszych na œwiecie producentów wyrobów dla przemys³u lotniczego i kosmicznego. Jest przedsiêbiorstwem zajmuj¹cym siê produkcj¹ komponentów lotniczych i kompletnych jednostek napêdowych. Prowadzi dzia³alnoœæ produkcyjn¹, remontowo-serwisow¹, us³ugow¹ oraz projektowobadawcz¹. Liczba pracowników: Obecnie WSK PZL-Rzeszów S.A. zatrudnia powy ej 3600 osób Typy oferty: Prowadzimy ca³oroczny nabór zainteresowanych, którzy mog¹ odbywaæ praktyki zarówno w okresie wakacyjnym, jak i przez ca³y rok szkolny/akademicki. Dla studentów oraz absolwentów, chc¹cych zwi¹zaæ swoj¹ karierê zawodow¹ z nasza firm¹, prowadzimy Program Sta y Studenckich. Dla najlepszych sta ystów przygotowujemy ofertê zatrudnienia. Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny w jêzyku polskim i angielskim dyplom ukoñczenia studiów lub szko³y œredniej Osoby odpowiedzialne za rekrutacjê: Patrycja Radwanska, tel , mail: Pawe³ Folcik, tel , mail: Miejsce pracy: Rzeszów

27 Tieto Poland Sp. z o.o. ul. Grodzka Gdañsk Informacja prasow a Tieto partner akcji Szczecin Floating Garden 3D Tieto jest firm¹ z bran y nowoczesnych technologii, œwiadcz¹c¹ us³ugi IT, R&D oraz doradcze. Zatrudniaj¹c ponad ekspertów znajduje siê w czo³ówce firm IT w Europie Pó³nocnej, jest tak e œwiatowym liderem w wybranych segmentach rynku us³ug cyfrowych. Specjalizuje siê w obszarach, w których posiada najwiêksz¹ wiedzê o potrzebach biznesowych klientów. Wspó³tworzenie zmian w bran y wspólnie z klientami, koncentracja uwagi na ich potrzebach oraz skandynawski profesjonalizm to zasady, dziêki którym Tieto wyprzedza konkurentów. Swoje us³ugi Tieto œwiadczy klientom na ca³ym œwiecie w bran ach takich jak: telekomunikacja, media, bankowoœæ, ubezpieczenia, energetyka, opieka zdrowotna, pomoc spo³eczna, sektor publiczny, produkcja przemys³owa, handel detaliczny, logistyka oraz motoryzacja. Wspó³pracuje z wiod¹cymi przedsiêbiorstwami i organizacjami i rozwija siê razem z nimi. Koncentruje siê na obs³udze du ych i œredniej wielkoœci organizacji na rynkach Europy Pó³nocnej, Niemiec i Rosji. Akcje Tieto notowane s¹ na NASDAQ OMX w Helsinkach i Sztokholmie. Tieto Poland zatrudnia ponad 800 ekspertów z zakresu rozwoju oprogramowania w dwóch lokalizacjach: w Szczecinie i Wroc³awiu. Specjaliœci realizuj¹ w Polsce projekty badawczo-rozwojowe m.in. dla sektora teleinformatycznego, producentów urz¹dzeñ mobilnych oraz bran y motoryzacyjnej.

28 ING Bank Œl¹ski S.A. ul. Sokolska 34 Katowice Profil dzia³alnoœci: Bankowoœæ Liczba pracowników: ok Wymagania stawiane pracownikom: Umo liwiamy naszym pracownikom realizacjê ambicji zawodowych w ró nych obszarach bankowoœci. Wartoœci, jakimi kierujemy siê w codziennej pracy, to: Otwartoœæ Szacunek Uczciwoœæ Odpowiedzialnoœæ i zdrowy rozs¹dek Nasz idealny kandydat do programu sta owego ChallengING IT to nie tylko osoba ambitna, posiadaj¹ca umiejêtnoœæ analitycznego myœlenia i lubi¹ca wyzwania. To tak e ktoœ, kto jest zorientowany na osi¹gniêcia i w drodze do celu nie boi siê kwestionowaæ status quo i dzia³aæ kreatywnie. Jeœli jesteœ tak¹ osob¹, a ponadto ukoñczy³eœ lub nied³ugo koñczysz studia, interesujesz siê zagadnieniami z dziedziny IT i swobodnie pos³ugujesz siê jêzykiem angielskim, aplikuj ju teraz! Typy oferty: Umowa o pracê na czas okreœlony Wymagane dokumenty: Wype³niony formularz aplikacyjny, który znajdziesz na stronie wyœlij na: Osoby odpowiedzialne za rekrutacjê: Joanna Domañska, Ma³gorzata Radziszewska, Marta Stañczyk Plany rekrutacyjne: Jeœli koñczysz lub w³aœnie ukoñczy³eœ studia magisterskie na kierunku informatycznym, ekonomicznym lub technicznym, a ponadto aktywnie interesujesz siê i wi¹ esz przysz³oœæ z bran ¹ IT, program sta owy ChallengING IT da Ci unikaln¹ szansê na dalszy rozwój u boku specjalistów IT ING Banku Œl¹skiego: 12 miesiêcy aktywnej nauki w ramach umowy o pracê na czas okreœlony wsparcie opiekuna merytorycznego z obszaru IT oraz doradcy HR zapoznanie z nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwi¹zaniami informatycznymi wdro enie w specyfikê pracy projektowej i udzia³ w ró norodnych szkoleniach Studentów po drugim roku studiów zapraszamy do udzia³u w programie Praktyka z Lwem. Aby zapoznaæ siê z t¹ i innymi ofertami, odwiedÿ Miejsce pracy: Katowice

29 Komitet Lokalny IAESTE przy Politechnice Krakowskiej Budynek SPNJO, s. 108, Kraków, ul. Warszawska 24 IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) jest miêdzynarodow¹ organizacj¹ studenck¹ istniej¹c¹ od 1948 roku. Zosta³a za³o ona w londyñskim Imperial College, z inicjatywy Jamesa Newby w celu odbudowy relacji miêdzy krajami po zniszczeniach wojennych, poprzez wymianê praktyk zawodowych. Dziœ organizacja dzia³a w 93 krajach na ca³ym œwiecie. Jako Komitet Lokalny IAESTE przy Politechnice Krakowskiej: Corocznie umo liwiamy studentom uczelni technicznych wyjazd na praktyki zagraniczne Zabiegamy o atrakcyjne praktyki na terenie Krakowa dla studentów przyje d aj¹cych z zagranicy Organizujemy czas: spotkania, wycieczki, sp³ywy kajakowe, ogniska i inne imprezy dla nas i naszych zagranicznych goœci Uczestniczymy w ró nych szkoleniach Przy okazji œwietnie siê bawimy Œwiadomie planuj karierê zawodow¹ i zainwestuj w swoj¹ przysz³oœæ! Zarówno studentów jak i firmy zachêcamy do nawi¹zania z nami wspó³pracy. Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹

30 Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoœci Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24, Kraków Ul. Skar yñskiego 9 DS. 2 p. 801 tel: +48 (12) Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoœci Politechniki Krakowskiej (AIP PK) to miejsce, w którym pocz¹tkuj¹cy przedsiêbiorca sprawdzi swój pomys³ w praktyce. Zostanie mu dostarczone know-how w zakresie tworzenia firmy, wsparcie ekspertów z ró nych dziedzin oraz specjalistyczne szkolenia. Przedsiêbiorca ma mo liwoœæ skorzystaæ z porad prawników, brokera finansowego, mentora i coacha. AIP PK udziela wsparcia osobom zak³adaj¹cym w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, tak aby ograniczyæ do minimum koszty wynajmu i wyposa enia biura, porad prawnych, koszty prowadzenia ksiêgowoœci itp. Inkubator jest instytucj¹ wspomagaj¹c¹ swoich beneficjentów na ka dym etapie tworzenia firmy, od momentu powstania pomys³u na biznes, poprzez jego urealnienie do wdro enia. Dziêki doskona³emu zabezpieczeniu logistycznemu oraz technologicznemu ze strony Uczelni AIP PK posiada szerok¹ ofertê. W jej sk³ad wchodzi zarówno wynajem pomieszczeñ biurowych AIP PK wraz z prawem u ywania nazwy Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoœci PK, korzystanie z zaplecza technicznego i skrytki adresowej. AIP PK zapewnia profesjonaln¹ obs³ugê sekretarsk¹, a tak e pomoc administracyjno-prawn¹, w tym pomoc w przygotowaniu umów i dokumentów zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. AIP PK organizuje szkolenia tematyczne oraz doradztwo indywidualne. Dla osób, które nie s¹ zainteresowane pe³n¹ umow¹ inkubacji AIP PK proponuje us³ugê, w ramach której beneficjent otrzymuje zgodê na rejestracjê dzia³alnoœci gospodarczej w pomieszczeniach inkubatora. Istnieje równie mo liwoœæ podania adresu AIP PK jako adresu do korespondencji. Wszyscy beneficjenci inkubatora mog¹ korzystaæ na preferencyjnych warunkach z prowadzenia ksiêgowoœci przez biuro rachunkowe wspó³pracuj¹ce z AIP PK. Ponadto do podstawowych zadañ AIP PK nale y promowanie idei przedsiêbiorczoœci w œrodowisku akademickim Krakowa, w tym udzielanie informacji o wymaganiach i zasadach podjêcia i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w pierwszym okresie tej dzia³alnoœci. Zak³adaj¹c firmê w Inkubatorze PK zyskujesz: dostêp do zasobów AIP PK doœwiadczenie potencja³ AIP PK zapewni Ci najwy sz¹ jakoœæ i doradztwo promocje twojej firmy skutecznie wypromujemy Twoj¹ firmê!

31 Niezale ne Zrzeszenie Studentów Przy Politechnice Krakowskiej Narodziny NZS-u W tym roku obchodzimy 30 rocznicê za³o enia pierwszej, niezale nej organizacji studenckiej w Polsce. Jej zarejestrowanie by³o mo liwe dziêki determinacji ówczesnych studentów i organizowanych przez nich strajków. Czy wiesz, e t¹ organizacj¹ by³o Niezale ne Zrzeszenie Studentów? Jest rok 1981, 21 stycznia, póÿne godziny wieczorne. Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu ódzkiego trwaj¹ rozmowy przedstawicieli studentów z delegacj¹ ministerstwa szkolnictwa. Po nieudanych próbach uzyskania zgody na rejestracjê Niezale nego Zrzeszenia Studentów, na Uniwersytecie ódzkim rozpoczyna siê najd³u szy 29. dniowy okupacyjny strajk studencki w Europie. Oprócz rejestracji NZS-u studenci ¹daj¹ tak e zniesienia przymusu nauczania jêzyka rosyjskiego i przedmiotów indoktrynacyjnych, zniesienia cenzury w wydawnictwach naukowych, prawa do swobodnego wyjazdu za granicê, uwolnienia wiêÿniów politycznych oraz ukarania winnych st³umienia protestów robotniczych w grudniu 1970r. Strajk studentów w odzi oraz wsparcie organizacji NZS z ca³ej Polski powoduje, e m³odzi ludzie zwyciê aj¹. W³adze PRL rejestruj¹ NZS. Od tego czasu studenci zrzeszaj¹ siê w najwiêkszych miastach akademickich w Polsce, aby wspólnie dzia³aæ na rzecz innych, równoczeœnie realizuj¹c swoje pasje. Mimo zmian, jakie zasz³y na przestrzeni prawie 30 lat w naszym kraju, ludzie tworz¹cy NZS-y z pomoc¹ partnerów wci¹ z przyjemnoœci¹ pomagaj¹ i przeprowadzaj¹ ciekawe projekty. Tak te dzieje siê u nas, w NZS-ie przy Politechnice Krakowskiej. O tym, co siê dzia³o w ubieg³ym roku, s³ów kilka NZS przy Politechnice Krakowskiej aktywnie dzia³a przez ca³y rok akademicki. W zakresie naszych dzia³añ w roku 2009/2010 znalaz³o siê: wydanie bezp³atnego biuletynu informacyjnego Pierwsze Kroki organizacja Wampiriady, czyli honorowego krwiodawstwa (edycja paÿdziernikowa i kwietniowa. Pierwsz¹ Wampiriadê przeprowadzono w 2000 r.) Najbli sza Wampiriada ju w Galerii GIL (nad sto³ówk¹) na Kampusie przy ul. Warszawskiej i na Wydziale Mechanicznym przy al. Jana Paw³a II w sali 3, w budynku nr 5 Rajd Niepodleg³oœci Obchody Miêdzynarodowego Dnia Studenta na Politechnice Krakowskiej i spotkanie z Januszem Korwin- Mikre Studencki Nobel Twoja Szansa na Sukces, czyli ogólnopolski konkurs dla studentów Gdzie nas znaleÿæ? Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24 Budynek Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych, pokój 103 tel lub

32 Powiatowy Urz¹d Pracy w Proszowicach ul. Krakowska Proszowice Tel.: , Fax: Oferujemy bezp³atne us³ugi w zakresie: -poœrednictwa pracy -poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej -pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy -organizacji szkoleñ

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Właściwi ludzie na właściwe miejsca

Właściwi ludzie na właściwe miejsca Właściwi ludzie na właściwe miejsca Zespół HRK Logistics & Purchasing specjalizuje się w pozyskiwaniu profesjonalistów dla organizacji z branży transport-spedycja-logistyka oraz na potrzeby firm handlowych,

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży wynagrodzenia na stanowiskach Kraków 2009 Raport IT oferta sprzedaży 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Nowy park technologiczny otworzy się w tym roku we Wrocławiu

Nowy park technologiczny otworzy się w tym roku we Wrocławiu Nowy park technologiczny otworzy się w tym roku we Wrocławiu Lucyna Róg 12.03.2013, aktualizacja: 12.03.2013 19:11 http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,13548964,nowy_park_tec hnologiczny_otworzy_sie_w_tym_roku_we.html#ixzz2nuuqye9q

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim. Olsztyn 20 czerwca 2016 r.

Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim. Olsztyn 20 czerwca 2016 r. Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 20 czerwca 2016 r. Warmia i Mazury Zamieszkiwane jest przez 1 443,9 mln mieszkańców. Czwarty co do wielkości region Polski. Olsztyn, Elbląg

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i

Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i Senior Trainer Sabre Reservations (w/m) Twoje zadania: Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i angielskim Ewaluacja wyników treningu Przygotowanie i opieka

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje podstawowe Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie. z Akademickimi Biurami Karier województwa mazowieckiego

WSPÓŁPRACA. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie. z Akademickimi Biurami Karier województwa mazowieckiego WSPÓŁPRACA Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie z Akademickimi Biurami Karier województwa mazowieckiego Warszawa, 3 grudnia 2013 r. 2001-2007 KONFERENCJE Biura Karier jako ogniowo

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1 do ekskluzywnej restauracji w hotelu 4* (56 pokoi, 600m2 SPA) w niewielkiej miejscowości w okolicach Kassel w rejonie Hochsauerland KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa,

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 Realizacje Wałbrzych, 14 maj 2014 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Technik Elektronik. Miejsce pracy: Kwidzyn

Technik Elektronik. Miejsce pracy: Kwidzyn Jabil jest producentem urządzeń elektronicznych dla najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. W Polsce zatrudniamy ponad 3000 osób w tym głównie elektroników, automatyków i mechaników. Technik Elektronik

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie:

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 28-200 Staszów tel./faks: 15 864 40 41 www.cripstaszow.fr.pl Staszowski Ośrodek Integracji i Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE BIURO. Rynek 2 Czeladź

WIRTUALNE BIURO. Rynek 2 Czeladź WIRTUALNE BIURO Rynek 2 Czeladź Witamy Otwierasz firmę? Nie chcesz rejestrować firmy w swoim domu? Nie chcesz łączyć tej sfery z pracą? A może po prostu chcesz obniżyć koszty wynajmu i obsługi biurowej?

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2)

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Spis treści: 1. Odpowiedzi absolwentów, którzy zadeklarowali, że: A. Pracują w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

Opteamum korzyści. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014.

Opteamum korzyści. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014. Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014. Twoja praca na tym stanowisku będzie polegała na: Rozwijaniu wielowarstwowych, rozproszonych systemów informatycznych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

LP Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena Przyczyna odrzucenia wniosku

LP Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena Przyczyna odrzucenia wniosku Lista rankingowa wniosków ocenionych w trakcie prac KOP w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konkurs Nr POKL/II/8.2.1/10 LP Nr wniosku Nazwa Beneficjenta Siedziba

Bardziej szczegółowo

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Siemens Sp. z o.o. DF/PD Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved. siemens.com/answers Oferta dla Przemysłu Zakłady przemysłowe oraz producenci maszyn Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo