In ynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "In ynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej"

Transkrypt

1 In ynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 26 X 2010 Katalog Wystawców Patronat Honorowy: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. in. Kazimierz Furtak Sponsor: Patroni medialni:

2 In ynierskie Targi Pracy 2010 na Politechnice Krakowskiej Pañstwowa Stra Po arna w Krakowie 2. Wojewódzki Urz¹d Pracy 3. CTT PK 4. Lurgi S.A. 5. Pliva Kraków Zak³ady Farmaceutyczne S.A. 6. Kennametal Polska Sp. z o.o. 7. Valeo Autosystemy Sp. z o.o. 8. Direct People 9. Solaris Bus & Coach S.A. 10. Sii Sp. z o.o. 11. Patroni medialni 12. Woodward Governor Poland Sp. z o.o. SPONSOR 13. Powiatowy Urz¹d Pracy w Proszowicach 14. Accenture 15. PKN ORLEN S.A. 16. Dragados S.A. 17. MBtech Polska Sp. z o.o. 18. ZRE Katowice S.A. 19. IT Connect 20. WSK PZL-Rzeszów S.A. 21. Infusion Develop 22. Tieto Poland Sp. z o.o. 23. ING Bank Œl¹ski S.A. 24. Organizacje studenckie 25. ZSN PK i portal podejmesie.pl 26. Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoœci PK 27. Biuro Karier PK

3 Harmonogram Prezentacji SALA I MBtech Polska Sp. z o.o Woodward Governor Poland Sp. z o.o. - SPONSOR Lurgi S.A Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A Valeo Autosystemy Sp. z o.o ING Bank Œl¹ski S.A. SALA II Biuro Karier Politechniki Krakowskiej Mini-gie³da: warsztat pracy zespo³owej

4 Biuro Karier Politechniki Krakowskiej prowadzi: - bazê CV oraz ofert pracy, praktyk i sta y - bezp³atne warsztaty i szkolenia: - Autoprezentacja w dokumentach aplikacyjnych - Efektywne uczenie siê - Zarz¹dzanie sob¹ w czasie - Stres - jak sobie z nim radziæ? - Negocjacje p³acowe z elementami komunikacji perswazyjnej - Komunikacja interpersonalna - Savoir-vivre w pracy - Rozmowa kwalifikacyjna - i wiele innych... - bezp³atne konsultacje m.in. z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych - doradztwo zawodowe - badania sytuacji zawodowej studentów - spotkania z firmami, dni bran owe, In ynierskie Targi Pracy Szczegó³y na stronie: Zapraszamy! Biuro Karier ul. Warszawska 24, bud. Houston, p Kraków

5 Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Realizujemy krajowe i miêdzynarodowe projekty zwi¹zane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw. Pomagamy, miêdzy innymi, w realizacji planów zwi¹zanych z za³o eniem w³asnej firmy i jej funkcjonowaniem w pocz¹tkowym okresie jej dzia³alnoœci. Punktu Konsultacyjny udziela bezp³atnych informacji w zakresie podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Doradza jak przygotowaæ i rozliczyæ wniosek o udzielenie dotacji na rozwój firmy, a tak e informuje o mo liwoœciach i zasadach uzyskiwania us³ug specjalistycznych. Naszym sukcesem okaza³ siê równie projekt Strat w biznesie wsparcie przedsiêbiorczoœci akademickiej, w ramach którego 22 m³odych absolwentów i studentów krakowskich uczelni utworzy³o w³asne firmy. Obecnie realizujemy projekt bêd¹cy jego kontynuacj¹ Start w biznesie nowe szanse, nowe mo liwoœci, w wyniku którego zosta³o za³o onych 29 firm, a obecnie, kolejne 29 biznes planów otrzyma³o rekomendacjê do uzyskania dotacji na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Wiêcej informacji na stronie: W ramach wspierania wspó³pracy biznesu z nauk¹ koordynujemy rozwój bazy ofert Politechniki Krakowskiej dla przemys³u pod adresem Jesteœmy, aby Ci pomóc! Dane teleadresowe: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska ul. Warszawska Kraków budynek "Areszt" tel: +48 (12) faks +48 (12)

6 Lurgi S.A. ul. Mogilska Kraków Profil dzia³alnoœci: Lurgi jest jedn¹ z wiod¹cych firm in ynieryjnych na œwiecie, dzia³aj¹c¹ w zakresie projektowania i budowy instalacji przemys³owych. Atutem Lurgi s¹ innowacyjne technologie przysz³oœci ze szczególnym uwzglêdnieniem rozwi¹zañ adresowanych do rozwijaj¹cych siê rynków. Lurgi S.A. z siedzib¹ w Krakowie jest spó³k¹ Grupy Lurgi nale ¹c¹ do koncernu Air Liquide, specjalizuj¹c¹ siê w realizacji projektów dla: przemys³u rafineryjnego, petrochemicznego, gazowego, a tak e w dziedzinie instalacji ochrony œrodowiska. Liczba pracowników: 270 osób Wymagania stawiane pracownikom: wykszta³cenie wy sze kierunkowe ogólna wiedza techniczna bardzo dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego bardzo dobra znajomoœæ obs³ugi komputera oraz pakietu MS Office Typy oferty: Oferujemy zatrudnienie na umowê o pracê, zgodnie z bie ¹cymi potrzebami firmy, a tak e praktyki studenckie. Aktualne oferty pracy znajduj¹ siê na naszej stronie internetowej w zak³adce Kariera. Wymagane dokumenty: CV ze zdjêciem i list motywacyjny Osoby odpowiedzialne za rekrutacjê: Dzia³ Rekrutacji Lurgi S.A., ul. Mogilska 41, Kraków; Miejsce pracy: Kraków

7 PLIVA Kraków, Zak³ady Farmaceutyczne Spó³ka Akcyjna Kraków, ul. Mogilska 80 Profil dzia³alnoœci: PLIVA jest europejsk¹ firm¹ farmaceutyczn¹, nale ¹c¹ do grupy Teva, œwiatowego lidera w produkcji i marketingu leków generycznych (odtwórczych). Teva specjalizuje siê tak e w rozwoju preparatów generycznych i oryginalnych oraz jest jednym z najwiêkszych producentów substancji czynnych stosowanych w lekach zarówno na potrzeby w³asne, jak i innych firm farmaceutycznych. Za³o ona w 1901 roku Teva jest obecna w 50 krajach œwiata. Leki Tevy produkowane s¹ w ponad 40 zak³adach farmaceutycznych w obu Amerykach, Europie i Izraelu. Fabryka w Krakowie jest jednym z zak³adów Tevy w Polsce. Najwy sz¹ jakoœæ wytwarzanych tutaj preparatów potwierdzaj¹ presti owe certyfikaty FDA i MHRA. PLIVA jest jednym z najwiêkszych w Polsce producentów leków i preparatów dostêpnych bez recepty. W jej portfelu znajduje siê m.in.: Flegamina, Aviomarin, Venotrex oraz Hepatil (suplement diety). Liczba pracowników: 846 Wymagania stawiane pracownikom: Od kandydatów na praktyki oczekujemy: - motywacja do pracy z dokumentacj¹ - dyspozycyjnoœæ od poniedzia³ku do pi¹tku kilka godzin dziennie - umiejêtnoœæ obs³ugi komputera (MS Office szczególnie Excel) - umiejêtnoœci analityczne - dok³adnoœæ i samodzielnoœæ - umiejêtnoœæ pracy w zespole Typy oferty: praktyka Wymagane dokumenty: CV oraz wzór umowy z uczelni¹ o organizacjê praktyki Osoby odpowiedzialne za rekrutacjê: Aneta Kozub, Plany rekrutacyjne: W najbli szym czasie zapotrzebowanie dotyczy praktykantów do Dzia³u BHP i oraz Wydzia³u Produkcji Suchych Form Leków Ochrony Œrodowiska Miejsce pracy: Pliva Kraków

8 EMPLOYER OF CHOICE OGÓLNE INFORMACJE O FIRMIE KENNAMETAL Istnieje od 1938r. G³ówna siedziba firmy znajduje siê w Latrobe, Pensylwania, USA. Dzia³a w ponad 60 krajach na ca³ym œwiecie Zatrudnia 12 tys. pracowników Roczna sprzeda siêga ok. 2, 4 miliarda USD KIM JESTEŒMY Kennametal jest wiod¹cym œwiatowym dostawc¹ narzêdzi obróbki skrawaniem, komponentów technicznych oraz nowoczesnych materia³ów u ywanych w procesie produkcji. Dostarczamy klientom szerok¹ gamê zaawansowanych technologicznie narzêdzi, systemów oprzyrz¹dowania i us³ug technicznych. Nasi specjaliœci w zakresie technologii i mechaniki stosuj¹ zaawansowane technologie metalurgii proszków, budowy maszyn i nauki o materia³ach z wykorzystaniem klejonych wêglików wolframu, stali szybkotn¹cej, ceramiki, diamentów przemys³owych i innych uk³adów materia³owych, by uzyskaæ wyroby charakteryzuj¹ce siê optymaln¹ kombinacj¹ odpornoœci na dzia³anie wysokich temperatur, odpornoœci na uderzenie, korozjê, ciœnienie i zu ycie. Tworzymy jak najlepsze rozwi¹zania pozwalaj¹ce klientom na zwiêkszenie konkurencyjnoœci poprzez zapewnienie wy szej efektywnoœci i spe³nienie najwy szych wymagañ materia³owych. Nasi klienci w ró norodnych ga³êziach przemys³u poczynaj¹c od wytwarzaj¹cych kad³uby pocisków rakietowych do wydobywaj¹cych wêgiel, od produkuj¹cych implanty medyczne do buduj¹cych szyby naftowe, od turbosprê arek do czêœci motocyklowych i silników samochodowych, uznaj¹ niezwyk³y wk³ad Kennametal we wzrost ich produktywnoœci. JESTEŒMY WSZÊDZIE TAM GDZIE POTRZEBUJ NAS NASI KLIENCI Szybka i profesjonalna, reakcja na potrzeby klienta jest nieprzerwanie kluczowym elementem sukcesu Kennametal. Nasi specjaliœci, w terenie, pracuj¹ bezpoœrednio na hali produkcyjnej, w warsztacie klienta, na przodku w kopalni lub na placu budowy szukaj¹c najlepszych rozwi¹zañ dla klienta i zwiêkszaj¹c wydajnoœæ produkcji. Dzia³ Obs³ugi Klienta, pozwala na szybkie wprowadzanie zamówieñ i uzyskiwanie informacji na temat statusu zamówieñ, szybkie uzyskanie danych o narzêdziach, we wspó³pracy z In ynierami Sprzeda y na opracowanie najlepszej oferty. SYSTEM WARTOŒCI W naszych dzia³aniach zawsze prezentujemy najwy sz¹ uczciwoœæ staraj¹c siê, aby nasze dzia³ania by³y zgodne z prawem i zasadami moralnymi oraz etycznymi. Wszystkie osoby traktujemy sprawiedliwie, okazuj¹c zaufanie i zawsze postêpuj¹c s³usznie. Uczciwoœæ jest cech¹, wed³ug której oceniamy samych siebie, innych, naszych klientów oraz dostawców. Stosowanie Kodeksu Etyki i Zasad Postêpowania jest jednym z warunków zatrudnienia dla wszystkich pracowników firmy Kennametal.

9 SUKCES DZIÊKI LUDZIOM Staramy siê, by Kennametal by³ pracodawc¹ z wyboru dla najlepszych specjalistów. Nasz sukces jest uzale niony od grupy 12 tys. pracowników w ponad 60 krajach na ca³ym œwiecie. Wierzymy, e musimy mieæ w³aœciwych ludzi, z odpowiednimi kwalifikacjami, we w³aœciwym miejscu i czasie, by nieustannie podnosiæ wartoœæ przedsiêbiorstwa i realizowaæ nasz¹ strategiê. Poprzez System Rozwoju Talentów, jeden z najwa niejszych elementów systemu operacyjnego zarz¹dzania KVBS, oferujemy programy, które umo liwiaj¹ nieustanny rozwój kapita³u ludzkiego i przyczyniaj¹ siê do naszego sukcesu. CO OFERUJEMY pracê w œrodowisku globalnym atrakcyjne warunki zatrudnienia dobre warunki socjalne mo liwoœæ podnoszenia kwalifikacji system szkoleñ mo liwoœæ rozwiniêcia umiejêtnoœci i zdobycia nowych stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijaj¹cym siê zespole KOGO SZUKAMY In ynierów sprzeda y ze znajomoœci¹ obróbki skrawaniem Projektantów narzêdzi Specjalistów od projektowania narzêdzi specjalnych Pracowników dzia³u obs³ugi klienta ze znajomoœci¹ jêzyka: Czeskiego S³owackiego Holenderskiego Francuskiego W³oskiego Angielskiego Niemieckiego Prosimy o przesy³anie aplikacji: CV, list motywacyjny oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych na adres: Informujemy, e skontaktujemy siê tylko z wybranymi osobami.

10 Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Oddzia³ Systemów Oœwietlenia (1200 pracowników), Chrzanów Oddzia³ Systemów Ch³odzenia Silnika (1000 pracowników), Skawina Oddzia³ Produkcji Wycieraczek (800 pracowników), Skawina Profil dzia³alnoœci: VALEO jest niezale n¹ grup¹ przemys³ow¹ zajmuj¹c¹ siê projektowaniem, modernizowaniem i produkcj¹ czêœci, systemów zintegrowanych oraz systemów modu³owych przeznaczonych do samochodów osobowych i ciê arowych. Grupa nale y do czo³ówki œwiatowych przedsiêbiorstw z bran y wyposa enia samochodów, a z jej us³ug korzysta wiêkszoœæ producentów samochodów osobowych i pojazdów przemys³owych z Europy, Ameryki i Azji. Wymagania stawiane pracownikom: ZATRUDNIENIE Zatrudniamy najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie przede wszystkim in ynierów o specjalizacji mechanika, automatyka i robotyka, in ynieria materia³owa, logistyka, zarz¹dzanie jakoœci¹ i systemami produkcyjnymi. Zatrudniaj¹c zwracamy uwagê na doœwiadczenie, odbyte praktyki, stypendia, sta e zagraniczne oraz bieg³¹ znajomoœæ jêzyka angielskiego. PRAKTYKI Kogo szukamy? Zaanga owanych studentów czwartego i pi¹tego roku in ynierii mechanicznej i materia³owej, automatyki i robotyki, zarz¹dzania jakoœci¹, logistyki, zarz¹dzania systemami produkcyjnymi. Czego w ymagamy? Oczekujemy dynamizmu, samodzielnoœci i otwartoœci na now¹ wiedzê oraz chêci do pracy i rozwoju w miêdzynarodowej korporacji o wysokich standardach. Konieczna jest dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego, umo liwiaj¹ca swobodne porozumiewanie siê z obcokrajowcami w miêdzynarodowej organizacji oraz znajomoœæ pakietu MS Office. Czego mo esz spodziew aæ siê na praktyce w Valeo? Praktyka pozwoli Ci poznaæ zasady dzia³ania Valeo oraz zdobyæ wyj¹tkowe doœwiadczenie w pracy w miêdzynarodowej korporacji. Bardzo zale y nam na tym, by okres praktyk zosta³ konstruktywnie zaplanowany i wykorzystany tak, aby ka dy z praktykantów mia³ szansê zdobycia nowych doœwiadczeñ zawodowych. Spêdzisz z nami minimum trzy miesi¹ce (przynajmniej 3-4 dni w tygodniu), podczas których bêdziesz mia³ mo liwoœæ pracowaæ w zetkniêciu z najnowszymi rozwi¹zaniami organizacyjnymi oraz technologicznymi. Typy oferty: praktyki/ sta e/ praca/ umowa absolwencka Wymagane dokumenty: Zainteresowane osoby prosimy o przes³anie aplikacji (CV + list motywacyjny) w jêzyku polskim i angielskim do poszczególnych oddzia³ów. Nasze oferty pracy mo na znaleÿæ na najwiêkszych portalach internetowych (m.in. pracuj.pl, infopraca.pl) na naszej stronie internetowej (www.valeo.com) oraz na stronach studenckich Biur Karier ma³opolskich i œl¹skich uczelni wy szych technicznych oraz ekonomicznych.

11

12

13 Le Havre SW Eindhoven

14 Solaris Bus & Coach S.A. jest czo³owym w Europie polskim producentem autobusów miejskich Solaris Urbino, trolejbusów Solaris Trollino, autobusów miêdzymiastowych InterUrbino, autobusów specjalnych oraz tramwajów Tramino. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 roku firma wyprodukowa³a ponad 6500 autobusów, które je d ¹ po drogach 22 krajów w ponad 300 miastach. Solaris Bus & Coach S.A. to firma rodzinna, która rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w roku Jej za³o ycielami i w³aœcicielami s¹ Solange i Krzysztof Olszewscy. Firma Solaris wyznaje motto Power of Enthusiasm, dlatego poszukuje zmotywowanych pracowników i praktykantów do ró norodnych, wymagaj¹cych zadaæ, wykonywanych w przyjaznej i rodzinnej atmosferze. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle Owiñska

15 Solaris Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46 Bolechowo-Osiedle Owiñska Tel.: +48 (0-61) Fax: +48 (0-61) Profil dzia³alnoœci: Jesteœmy firm¹ rodzinn¹ z siedzib¹ w Bolechowie-Osiedlu k. Poznania. Produkujemy nowoczesne autobusy miejskie, miêdzymiastowe, turystyczne, trolejbusy, autobusy specjalne, a tak e tramwaje. Liczba pracowników: Zbli amy siê do liczby 2000 osób. Wymagania stawiane pracownikom: Zatrudniamy g³ównie in ynierów i specjalistów. Szukamy zaanga owanych pasjonatów motoryzacji, znaj¹cych przynajmniej jeden jêzyk obcy (angielski lub niemiecki). Typy ofert: Obecnie poszukujemy g³ównie pracowników, którym pragniemy zaoferowaæ umowê o pracê. Ca³y rok jednak przyjmujemy osoby na praktyki studenckie, które trwaj¹ oko³o 4 tygodni. Wymagane dokumenty: Prosimy o przesy³anie CV wraz z listem motywacyjnym. Osoby odpowiedzialne za rekrutacjê: Oferty nale y przesy³aæ na adres mailowy: Plany rekrutacyjne: W zwi¹zku z dynamicznym rozwojem firmy rekrutacja prowadzona jest przez ca³y rok. Aktualne oferty pracy znaleÿæ mo na na stronie Miejsce pracy: Nasza centrala znajduje siê w Bolechowie k. Poznania. Posiadamy równie oddzia³y w Murowanej Goœlinie (Serwis oraz Dzia³ Sprzeda y Czêœci Zamiennych) oraz dwie lokalizacje w Œrodzie Wlkp. Dzia³ Pojazdów Szynowych ma swoj¹ produkcjê w Poznaniu.

16 Tel.: +48 (0) Fax: +48 (0)

17 Polska: Niepo³omice Polska: 135 osób W 2011 roku planujemy znacz¹cy wzrost zatrudnienia w Niepo³omicach Tel.: +48 (0) Fax: +48 (0)

18 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Profil dzia³alnoœci: PKN ORLEN S.A. jest jedn¹ z najwiêkszych korporacji przemys³u naftowego w Europie Œrodkowo- Wschodniej. Zajmuje siê przerobem ropy naftowej na takie produkty jak: benzyny bezo³owiowe, olej napêdowy, olej opa³owy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. PKN ORLEN S.A. uznawany jest przez miêdzynarodowych ekspertów za firmê nowoczesn¹ o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Poprzez inwestycje krajowe i zagraniczne zaliczani jesteœmy do grona biznesowych liderów Europy - firm stanowi¹cych wizytówki swoich krajów. Rynkowym wyró nikiem Koncernu jest sieæ stacji paliw zlokalizowana pod markami ORLEN i Bliska w Polsce, Star w Niemczech, Benzina w Czechach oraz ORLEN Lietuva na Litwie. ¹czne moce przerobowe PKN ORLEN S.A. w Europie Œrodkowo-Wschodniej wynosz¹ 31,7 mln ton rocznie. Wymagania stawiane pracownikom: W poszczególnych obszarach Centrum Administracji jak i Zak³adu Produkcyjnego w P³ocku zatrudnienie znajduj¹ specjaliœci o bardzo ró norakim wykszta³ceniu i kwalifikacjach. Do pracy poszukujemy osób ambitnych, chc¹cych podnosiæ swoje kwalifikacje oraz d¹ ¹cych do ci¹g³ego rozwoju zawodowego. W obszarze produkcyjnym najczêœciej poszukujemy kandydatów z wykszta³ceniem technicznym po kierunku chemicznym, in ynieryjnym, technologicznym i mechanicznym. Typy oferty: Wszystkie informacje dotycz¹ce rekrutacji, ofert pracy, sta y, praktyk, sposobów aplikowania znajduj¹ siê na stronie internetowej: (zak³adka Kariera). Wymagane dokumenty: Formularz on-line (mo na do³¹czyæ CV i LM) Plany rekrutacyjne: Nasze potrzeby rekrutacyjne, w tym po ¹dane profile kompetencyjne kandydatów, s¹ dostosowywane do dynamicznie zmieniaj¹cych siê potrzeb otoczenia rynkowego. Z uwagi na du ¹ ró norodnoœæ oraz specyfikê segmentów biznesowych, nie istnieje jeden profil idealnego kandydata. Staramy siê pozyskiwaæ do wspó³pracy osoby innowacyjne, zorientowane na rozwój i d¹ ¹ce do osi¹gania wysokiej jakoœci realizowanych zadañ. Miejsce pracy: Centrala Spó³ki: P³ock Jednostki regionalne: Bia³ystok, Gdañsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Nowa Wieœ Wielka, Olsztyn, Poznañ, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wroc³aw Dane teleadresowe: ul. Chemików P³ock

19 DRAGADOS S.A. Oddzia³ w Polsce ul. Poselska 7/2, Warszawa Biuro w Krakowie ul. Krowoderskich Zuchów Kraków tel , fax Company s profile: Multinational Construction Company (Main Contractor) The number of employees (ACS Group): more than Job requirements: Civil Engineering Degree Materials Engineering Degree Geological Degree Sanitary Engineering Degree Electrical Engineering Degree English Skills Mobility Type of the offer: Labour Contracts Required documents: Diplomas, CVs Person responsible for recruitment: Barbara Bargie³ & Kinga Sorbian: Recruitment plans: Site Engineers (Roads & Bridges) Materials Engineers Electrical Engineers Sanitary Engineers We are highly interested in International Profiles. Location of vacancies: Branch in Cracow Site A1 Piekary Œl¹skie Maciejów Site A4 Wierzchos³awice Krzy Site S5 Gniezno Czachurki Ma³opolska, Œl¹skie, Œwiêtokrzyskie, Mazowieckie and Wielkopolskie

20 MBtech Polska Sp. z o.o. Ul. Kamieñskiego 51/ Kraków Profil dzia³alnoœci: Bran a motoryzacyjna Liczba pracowników: 25 Wymagania stawiane pracownikom: - wykszta³cenie wy sze techniczne - znajomoœæ jêzyka niemieckiego lub jêzyka angielskiego - dyspozycyjnoœæ - pasja i zaanga owanie - umiejêtnoœæ wspó³pracy w zespole - mile widziana znajomoœæ programów: CATIA V 5/ ICEM SURF/ FE-Solver NASTRAN/Permas/ABAQUS/LS- Dyna Typy oferty: - Praktyki bezp³atne z mo liwoœci¹ zatrudnienia - Praca, umowa o pracê (na czas próbny, na czas nieokreœlony) Wymagane dokumenty: - dokumenty poœwiadczaj¹ce nabyte umiejêtnoœci Osoby odpowiedzialne za rekrutacjê: - Dagmara Niedenthal - Jerzy Wojciechowski - Serif Baskonus Miejsce pracy: Kraków

21 Sii Sp. z o.o. Ul. Pu³awska Warszawa Profil dzia³alnoœci: Sii powsta³o we Francji w 1979 roku i od ponad trzydziestu lat œwiadczy us³ugi w zakresie IT, oferuj¹c swoim Klientom rozwi¹zania informatyczne takie jak doradztwo i analizy, opracowanie i integracja systemów, testy, wdro enia i utrzymanie systemów oraz leasing specjalistów IT. W Polsce Sii istnieje ju od 5 lat i nieustannie siê rozwija zarówno pod wzglêdem portfolio Klientów, jak i zakresu oferowanych us³ug. Co miesi¹c do³¹cza do nas od 10 do 15 in ynierów. Do³¹cz i Ty! Liczba pracowników: 350 Wymagania stawiane pracownikom: Wszystkie wymagania znajdziesz na naszej stronie internetowej: Typy oferty: Praktyka / umowa - zlecenie / umowa o pracê / w³asna dzia³alnoœæ gospodarcza Wymagane dokumenty: CV Osoby odpowiedzialne za rekrutacjê: Dzia³ Rekrutacji: (Kraków) (Warszawa) Plany rekrutacyjne: Rekrutujemy przez ca³y rok. Aktualne oferty pracy s¹ dostêpne na naszej stronie: Miejsce pracy: Kraków, Warszawa, Gdañsk, Wroc³aw, Poznañ, ódÿ, Szczecin

22 Infusion Development 119 Spadina Ave, 11th floor, Toronto, ON M5V 2l1 Opening a new development office in Krakow, Poland. Comapny s profile: Infusion, Software Consulting Company, solves business problems for the world s largest corporations and governments by combining expert software engineering with appealing user experience design. As a Microsoft Gold Certified Partner with international offices in New York, Toronto, Boston, London, Dubai, Houston and a brand new location in Poland, Infusion is seeking talented software developers who are ready to begin a career handling significant projects working with a full suite of information technology services. The number of employees: 350 Job requirements: You will need a broad knowledge of design patterns and experience with multi-threaded, backend development and strong fundamentals in Java, C++ and other related technologies. The fast-paced environment at Infusion will leverage your strong design skills and ability to work independently and in a team setting. A general knowledge of Microsoft technologies and experience working in a group setting is an asset. English as a secondary language is mandatory. Type of the offer: Offer full time software developer positions. Person responsible for recruitment: Monika Owsianna Senior Recruiter, Location of vacancies: Krakow Poland. Exact address to be determined.

23 Accenture ul. Sienna 39, Warszawa Strona www: kariera.accenture.com Profil dzia³alnoœci: Accenture jest globaln¹ firm¹ œwiadcz¹c¹ us³ugi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Wspó³pracujemy z firmami z wielu bran, pocz¹wszy od bankowoœci i ubezpieczeñ, poprzez produkcjê i dystrybucjê, handel, telekomunikacjê, a skoñczywszy na energetyce i zasobach naturalnych. Plany rekrutacyjne: Consulting - studenci i absolwenci kierunków technicznych oraz ekonomicznych z p³ynn¹ znajomoœci¹ angielskiego, szukaj¹cy ciekawej pracy i gotowi do czêstych podró y. Dzia³ Rozwi¹zañ Technologicznych - studenci i absolwenci kierunków technicznych z wiedz¹ w obszarze baz danych, ze znajomoœci¹ PL/SQL, SQL, Shell Scripts, platformy UNIX, umiejêtnoœci¹ administracji serwerami Apache, Jboss, czy z doœwiadczeniem z produktami SAS lub Microstrategy, a tak e ze znajomoœci¹ przynajmniej jednego z nastêpuj¹cych jêzyków programowania: C/C++, Java,.NET, Perl, C#. Centrum Us³ug Accenture - szukamy studentów i absolwentów oraz osoby z 2 3 letnim sta em pracy w³adaj¹ce biegle dwoma jêzykami obcymi, szukaj¹cy pe³nej rozwoju pracy w miêdzynarodowym œrodowisku. Zg³oszenia przyjmujemy przez ca³y rok! Kontakt: Osoby zainteresowane prosimy o wype³nienie formularza zg³oszeniowego na stronie:

24 ZRE Katowice S.A. ul. Gen. Jankego Katowice Profil dzia³alnoœci: Zak³ady Remontowe Energetyki Katowice S.A. to prê nie dzia³aj¹ca i rozwijaj¹ca siê firma o uznanej, stabilnej pozycji na rynku energetycznym, sprawnie zarz¹dzana przez doœwiadczon¹ i profesjonaln¹ kadrê mened ersk¹, zatrudniaj¹ca wysokokwalifikowanych pracowników: in ynierów, techników, ekonomistów oraz fachow¹ si³ê robocz¹. ZRE Katowice S.A. to nowoczesny zak³ad monta owo-remontowo-produkcyjny. W ci¹gu 50 lat dzia³alnoœci na krajowym i zagranicznym rynku energetycznym oraz budownictwa przemys³owego zdobyliœmy ogromne doœwiadczenie i wiedzê w zakresie monta u, modernizacji, remontów urz¹dzeñ oraz instalacji energetycznych i przemys³owych. Specjalizujemy siê w monta ach i modernizacjach oraz remontach elektrowni i obiektów Energetyki w Polsce, krajach Unii Europejskiej, a tak e na Ba³kanach i w krajach Bliskiego Wschodu. Zaufa³o nam ju wiele firm z Polski i Europy, m.in. Foster Wheeler, ALSTOM Power, PKE, EC Kielce, El. Martiza (Bu³garia), El. Trbovlje (S³owenia), a tak e El. Tuzla (Boœnia i Hercegowina). Liczba pracowników: 1100 Wymagania stawiane pracownikom: Od pracowników wymagamy zaanga owania w wykonywan¹ pracê, chêci rozwoju i samokszta³cenia. Priorytetem w polityce personalnej firmy jest pozyskiwanie m³odych in ynierów pragn¹cych aktywnie wykorzystywaæ zdobyt¹ wiedzê, chêtnych do dalszego rozwoju. Mile widziana znajomoœæ bran y energetycznej, znajomoœæ jêzyków obcych (angielski/ niemiecki) co najmniej na poziomie komunikatywnym. Typy oferty: program praktyk letnich 2011, oferty pracy Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny w odpowiedzi na wybrane stanowisko szczegó³owe informacje bêd¹ dostêpne w 2011r. na stronie w zak³adce praktyki oraz oferty pracy. Szczegó³owe dane dotycz¹ce poszczególnych ofert pracy s¹ dostêpne u pracowników firmy obecnych na Targach przy stoisku ZRE Katowice. Miejsce pracy: Katowice, Jaworzno, miejscowoœci Po³udniowego Koncernu Energetycznego

25 IT CONNECT SP. Z O.O. ul. Marsza³kowska Warszawa +48 (22) Profil dzia³alnoœci: IT CONNECT SP. Z O.O. jest firm¹ konsultingowo - wdro eniow¹, specjalizuj¹c¹ siê w outsourcingu us³ug personalnych przede wszystkim dla obszaru IT. Prowadzimy równie prace konsultingowe, analityczne, programistyczne i wdro eniowe, koncentruj¹c siê na implementacji nowoczesnych technologii informatycznych w biznesie. Liczba pracowników: 230 osób Wymagania stawiane pracownikom: Wiedza, doœwiadczenie w zale noœci od stanowiska, zaanga owanie Typy oferty: Umowa Zlecenie, U mowa o Dzie³o, Umowa Miêdzy Firmami, Umowa o Pracê Wymagane dokumenty: CV Osoby odpowiedzialne za rekrutacjê: Wojciech Kozie³, Plany rekrutacyjne: Rekrutacja w firmie IT CONNECT SP. Z O.O. jest realizowana ca³y rok. Poszukujemy: Kierowników Projektów Informatycznych; Programistów Java, PHP, J2EE; Programistów/Dokumentalistów SQL/Oracle; Specjalistów ds. Wsparcia Projektów Informatycznych. Miejsce pracy: Warszawa, Kraków, Poznañ, Gdañsk

26 Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego PZL-Rzeszów S.A. ul. Hetmañska Rzeszów Profil dzia³alnoœci: WSK "PZL-Rzeszów" S.A. wchodzi w sk³ad amerykañskiej korporacji United Technologies, zrzeszaj¹cej najlepszych na œwiecie producentów wyrobów dla przemys³u lotniczego i kosmicznego. Jest przedsiêbiorstwem zajmuj¹cym siê produkcj¹ komponentów lotniczych i kompletnych jednostek napêdowych. Prowadzi dzia³alnoœæ produkcyjn¹, remontowo-serwisow¹, us³ugow¹ oraz projektowobadawcz¹. Liczba pracowników: Obecnie WSK PZL-Rzeszów S.A. zatrudnia powy ej 3600 osób Typy oferty: Prowadzimy ca³oroczny nabór zainteresowanych, którzy mog¹ odbywaæ praktyki zarówno w okresie wakacyjnym, jak i przez ca³y rok szkolny/akademicki. Dla studentów oraz absolwentów, chc¹cych zwi¹zaæ swoj¹ karierê zawodow¹ z nasza firm¹, prowadzimy Program Sta y Studenckich. Dla najlepszych sta ystów przygotowujemy ofertê zatrudnienia. Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny w jêzyku polskim i angielskim dyplom ukoñczenia studiów lub szko³y œredniej Osoby odpowiedzialne za rekrutacjê: Patrycja Radwanska, tel , mail: Pawe³ Folcik, tel , mail: Miejsce pracy: Rzeszów

27 Tieto Poland Sp. z o.o. ul. Grodzka Gdañsk Informacja prasow a Tieto partner akcji Szczecin Floating Garden 3D Tieto jest firm¹ z bran y nowoczesnych technologii, œwiadcz¹c¹ us³ugi IT, R&D oraz doradcze. Zatrudniaj¹c ponad ekspertów znajduje siê w czo³ówce firm IT w Europie Pó³nocnej, jest tak e œwiatowym liderem w wybranych segmentach rynku us³ug cyfrowych. Specjalizuje siê w obszarach, w których posiada najwiêksz¹ wiedzê o potrzebach biznesowych klientów. Wspó³tworzenie zmian w bran y wspólnie z klientami, koncentracja uwagi na ich potrzebach oraz skandynawski profesjonalizm to zasady, dziêki którym Tieto wyprzedza konkurentów. Swoje us³ugi Tieto œwiadczy klientom na ca³ym œwiecie w bran ach takich jak: telekomunikacja, media, bankowoœæ, ubezpieczenia, energetyka, opieka zdrowotna, pomoc spo³eczna, sektor publiczny, produkcja przemys³owa, handel detaliczny, logistyka oraz motoryzacja. Wspó³pracuje z wiod¹cymi przedsiêbiorstwami i organizacjami i rozwija siê razem z nimi. Koncentruje siê na obs³udze du ych i œredniej wielkoœci organizacji na rynkach Europy Pó³nocnej, Niemiec i Rosji. Akcje Tieto notowane s¹ na NASDAQ OMX w Helsinkach i Sztokholmie. Tieto Poland zatrudnia ponad 800 ekspertów z zakresu rozwoju oprogramowania w dwóch lokalizacjach: w Szczecinie i Wroc³awiu. Specjaliœci realizuj¹ w Polsce projekty badawczo-rozwojowe m.in. dla sektora teleinformatycznego, producentów urz¹dzeñ mobilnych oraz bran y motoryzacyjnej.

28 ING Bank Œl¹ski S.A. ul. Sokolska 34 Katowice Profil dzia³alnoœci: Bankowoœæ Liczba pracowników: ok Wymagania stawiane pracownikom: Umo liwiamy naszym pracownikom realizacjê ambicji zawodowych w ró nych obszarach bankowoœci. Wartoœci, jakimi kierujemy siê w codziennej pracy, to: Otwartoœæ Szacunek Uczciwoœæ Odpowiedzialnoœæ i zdrowy rozs¹dek Nasz idealny kandydat do programu sta owego ChallengING IT to nie tylko osoba ambitna, posiadaj¹ca umiejêtnoœæ analitycznego myœlenia i lubi¹ca wyzwania. To tak e ktoœ, kto jest zorientowany na osi¹gniêcia i w drodze do celu nie boi siê kwestionowaæ status quo i dzia³aæ kreatywnie. Jeœli jesteœ tak¹ osob¹, a ponadto ukoñczy³eœ lub nied³ugo koñczysz studia, interesujesz siê zagadnieniami z dziedziny IT i swobodnie pos³ugujesz siê jêzykiem angielskim, aplikuj ju teraz! Typy oferty: Umowa o pracê na czas okreœlony Wymagane dokumenty: Wype³niony formularz aplikacyjny, który znajdziesz na stronie wyœlij na: Osoby odpowiedzialne za rekrutacjê: Joanna Domañska, Ma³gorzata Radziszewska, Marta Stañczyk Plany rekrutacyjne: Jeœli koñczysz lub w³aœnie ukoñczy³eœ studia magisterskie na kierunku informatycznym, ekonomicznym lub technicznym, a ponadto aktywnie interesujesz siê i wi¹ esz przysz³oœæ z bran ¹ IT, program sta owy ChallengING IT da Ci unikaln¹ szansê na dalszy rozwój u boku specjalistów IT ING Banku Œl¹skiego: 12 miesiêcy aktywnej nauki w ramach umowy o pracê na czas okreœlony wsparcie opiekuna merytorycznego z obszaru IT oraz doradcy HR zapoznanie z nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwi¹zaniami informatycznymi wdro enie w specyfikê pracy projektowej i udzia³ w ró norodnych szkoleniach Studentów po drugim roku studiów zapraszamy do udzia³u w programie Praktyka z Lwem. Aby zapoznaæ siê z t¹ i innymi ofertami, odwiedÿ Miejsce pracy: Katowice

29 Komitet Lokalny IAESTE przy Politechnice Krakowskiej Budynek SPNJO, s. 108, Kraków, ul. Warszawska 24 IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) jest miêdzynarodow¹ organizacj¹ studenck¹ istniej¹c¹ od 1948 roku. Zosta³a za³o ona w londyñskim Imperial College, z inicjatywy Jamesa Newby w celu odbudowy relacji miêdzy krajami po zniszczeniach wojennych, poprzez wymianê praktyk zawodowych. Dziœ organizacja dzia³a w 93 krajach na ca³ym œwiecie. Jako Komitet Lokalny IAESTE przy Politechnice Krakowskiej: Corocznie umo liwiamy studentom uczelni technicznych wyjazd na praktyki zagraniczne Zabiegamy o atrakcyjne praktyki na terenie Krakowa dla studentów przyje d aj¹cych z zagranicy Organizujemy czas: spotkania, wycieczki, sp³ywy kajakowe, ogniska i inne imprezy dla nas i naszych zagranicznych goœci Uczestniczymy w ró nych szkoleniach Przy okazji œwietnie siê bawimy Œwiadomie planuj karierê zawodow¹ i zainwestuj w swoj¹ przysz³oœæ! Zarówno studentów jak i firmy zachêcamy do nawi¹zania z nami wspó³pracy. Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹

30 Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoœci Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24, Kraków Ul. Skar yñskiego 9 DS. 2 p. 801 tel: +48 (12) Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoœci Politechniki Krakowskiej (AIP PK) to miejsce, w którym pocz¹tkuj¹cy przedsiêbiorca sprawdzi swój pomys³ w praktyce. Zostanie mu dostarczone know-how w zakresie tworzenia firmy, wsparcie ekspertów z ró nych dziedzin oraz specjalistyczne szkolenia. Przedsiêbiorca ma mo liwoœæ skorzystaæ z porad prawników, brokera finansowego, mentora i coacha. AIP PK udziela wsparcia osobom zak³adaj¹cym w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, tak aby ograniczyæ do minimum koszty wynajmu i wyposa enia biura, porad prawnych, koszty prowadzenia ksiêgowoœci itp. Inkubator jest instytucj¹ wspomagaj¹c¹ swoich beneficjentów na ka dym etapie tworzenia firmy, od momentu powstania pomys³u na biznes, poprzez jego urealnienie do wdro enia. Dziêki doskona³emu zabezpieczeniu logistycznemu oraz technologicznemu ze strony Uczelni AIP PK posiada szerok¹ ofertê. W jej sk³ad wchodzi zarówno wynajem pomieszczeñ biurowych AIP PK wraz z prawem u ywania nazwy Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoœci PK, korzystanie z zaplecza technicznego i skrytki adresowej. AIP PK zapewnia profesjonaln¹ obs³ugê sekretarsk¹, a tak e pomoc administracyjno-prawn¹, w tym pomoc w przygotowaniu umów i dokumentów zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. AIP PK organizuje szkolenia tematyczne oraz doradztwo indywidualne. Dla osób, które nie s¹ zainteresowane pe³n¹ umow¹ inkubacji AIP PK proponuje us³ugê, w ramach której beneficjent otrzymuje zgodê na rejestracjê dzia³alnoœci gospodarczej w pomieszczeniach inkubatora. Istnieje równie mo liwoœæ podania adresu AIP PK jako adresu do korespondencji. Wszyscy beneficjenci inkubatora mog¹ korzystaæ na preferencyjnych warunkach z prowadzenia ksiêgowoœci przez biuro rachunkowe wspó³pracuj¹ce z AIP PK. Ponadto do podstawowych zadañ AIP PK nale y promowanie idei przedsiêbiorczoœci w œrodowisku akademickim Krakowa, w tym udzielanie informacji o wymaganiach i zasadach podjêcia i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w pierwszym okresie tej dzia³alnoœci. Zak³adaj¹c firmê w Inkubatorze PK zyskujesz: dostêp do zasobów AIP PK doœwiadczenie potencja³ AIP PK zapewni Ci najwy sz¹ jakoœæ i doradztwo promocje twojej firmy skutecznie wypromujemy Twoj¹ firmê!

31 Niezale ne Zrzeszenie Studentów Przy Politechnice Krakowskiej Narodziny NZS-u W tym roku obchodzimy 30 rocznicê za³o enia pierwszej, niezale nej organizacji studenckiej w Polsce. Jej zarejestrowanie by³o mo liwe dziêki determinacji ówczesnych studentów i organizowanych przez nich strajków. Czy wiesz, e t¹ organizacj¹ by³o Niezale ne Zrzeszenie Studentów? Jest rok 1981, 21 stycznia, póÿne godziny wieczorne. Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu ódzkiego trwaj¹ rozmowy przedstawicieli studentów z delegacj¹ ministerstwa szkolnictwa. Po nieudanych próbach uzyskania zgody na rejestracjê Niezale nego Zrzeszenia Studentów, na Uniwersytecie ódzkim rozpoczyna siê najd³u szy 29. dniowy okupacyjny strajk studencki w Europie. Oprócz rejestracji NZS-u studenci ¹daj¹ tak e zniesienia przymusu nauczania jêzyka rosyjskiego i przedmiotów indoktrynacyjnych, zniesienia cenzury w wydawnictwach naukowych, prawa do swobodnego wyjazdu za granicê, uwolnienia wiêÿniów politycznych oraz ukarania winnych st³umienia protestów robotniczych w grudniu 1970r. Strajk studentów w odzi oraz wsparcie organizacji NZS z ca³ej Polski powoduje, e m³odzi ludzie zwyciê aj¹. W³adze PRL rejestruj¹ NZS. Od tego czasu studenci zrzeszaj¹ siê w najwiêkszych miastach akademickich w Polsce, aby wspólnie dzia³aæ na rzecz innych, równoczeœnie realizuj¹c swoje pasje. Mimo zmian, jakie zasz³y na przestrzeni prawie 30 lat w naszym kraju, ludzie tworz¹cy NZS-y z pomoc¹ partnerów wci¹ z przyjemnoœci¹ pomagaj¹ i przeprowadzaj¹ ciekawe projekty. Tak te dzieje siê u nas, w NZS-ie przy Politechnice Krakowskiej. O tym, co siê dzia³o w ubieg³ym roku, s³ów kilka NZS przy Politechnice Krakowskiej aktywnie dzia³a przez ca³y rok akademicki. W zakresie naszych dzia³añ w roku 2009/2010 znalaz³o siê: wydanie bezp³atnego biuletynu informacyjnego Pierwsze Kroki organizacja Wampiriady, czyli honorowego krwiodawstwa (edycja paÿdziernikowa i kwietniowa. Pierwsz¹ Wampiriadê przeprowadzono w 2000 r.) Najbli sza Wampiriada ju w Galerii GIL (nad sto³ówk¹) na Kampusie przy ul. Warszawskiej i na Wydziale Mechanicznym przy al. Jana Paw³a II w sali 3, w budynku nr 5 Rajd Niepodleg³oœci Obchody Miêdzynarodowego Dnia Studenta na Politechnice Krakowskiej i spotkanie z Januszem Korwin- Mikre Studencki Nobel Twoja Szansa na Sukces, czyli ogólnopolski konkurs dla studentów Gdzie nas znaleÿæ? Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24 Budynek Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych, pokój 103 tel lub

32 Powiatowy Urz¹d Pracy w Proszowicach ul. Krakowska Proszowice Tel.: , Fax: Oferujemy bezp³atne us³ugi w zakresie: -poœrednictwa pracy -poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej -pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy -organizacji szkoleñ

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy www.linguajob.pl Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy Top language jobs Trendy jêzykowego rynku pracy w 2013 Kreator kariery Zarzuæ sieæ na oferty i znajdÿ z nami dobr¹ pracê Why Poland? Your language

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

MISJA UCZELNI I JEJ MIEJSCE W REGIONIE I KRAJU

MISJA UCZELNI I JEJ MIEJSCE W REGIONIE I KRAJU Otwarte, pierwsze w tej kadencji posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej odby³o siê 10 stycznia 2001 roku. Poprzedzi³o je wystosowane przez rektora zaproszenie adresowane do wszystkich osób z grona spo³ecznoœci

Bardziej szczegółowo

Moja edukacja, moja przysz³oœæ

Moja edukacja, moja przysz³oœæ Marcin Rosiñski Moja edukacja, moja przysz³oœæ Poradnik dla maturzystów Wydawnictwo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1.2) w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP i j c a k u d E i FOLDER WYSTAWCÓW 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 www.pu.wsptwp.eu PATRONI I ORGANIZATORZY DNI PRACY I EDUKACJI WSP TWP w Warszawie Misj¹ Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881 numer trzynasty, maj 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Goœæ Akademii Prof. Weckenmann 4 kwietnia 2006 r. odby³a siê uroczystoœæ nadania tytu³u i

Bardziej szczegółowo

ALSTOM POWER W POLSCE

ALSTOM POWER W POLSCE ALSTOM POWER W POLSCE *Nadajemy kszta³t przysz³oœci * ALSTOM POWER LOKALNA OBECNOŒÆ GLOBALNE MO LIWOŒCI Wieloletnia obecnoœæ Alstom na polskim rynku, pomyœlna realizacja licznych projektów oraz dobre relacje

Bardziej szczegółowo

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013. Katalog wystawców

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013. Katalog wystawców Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013 Katalog wystawców Honorowy patronat objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Sponsorzy

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 26 grudzieñ 2002 Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze

Bardziej szczegółowo

Amadeus Polska Sp. z o.o.

Amadeus Polska Sp. z o.o. Amadeus Polska Sp. z o.o. Your technology partner Broszura informacyjna Spis treœci 1. Wstêp Zainspiruj siê 1 2. Historia dzia³alnoœci w Polsce i na œwiecie 3 3. Amadeus - Your technology partner 8 a.

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY Roksana Ciesielska Zofia Gajewska Jolanta Labok-Wardza³a Agnieszka Milczarek Anna Radwan DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA

Bardziej szczegółowo

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI 5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI Oczekiwanie interesariuszy: Zaprezentowanie podstawowych danych dotycz¹cych pracowników Grupy raportowanie struktury zatrudnionych wed³ug rodzaju umowy, wieku i sta

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI W sektorze IT l Teta przejmie 70% udzia³ów w firmie Pyton Management. Jej produkty [systemy zarz¹dzania wiedz¹]

Bardziej szczegółowo

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Roman Szewczyk (redaktor naczelny), Jan Piwiński, Rafał Kłoda, Tadeusz Missala Janusz Kacprzyk, Jan Tomasik, Adam Woźniak, Jacek Salach Olga Iwasińska-Kowalska, Wojciech Winiarski, Eulalia Szmidt Magdalena

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo