Urząd Gminy Dopiewo. Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dopiewo w ramach jej członkostwa w Związku Międzygminnym Selekt.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Gminy Dopiewo. Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dopiewo w ramach jej członkostwa w Związku Międzygminnym Selekt."

Transkrypt

1 Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, Dopiewo Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dopiewo w ramach jej członkostwa w Związku Międzygminnym Selekt. Sporządził: EECC EAST EUROPE CONSULTING COMPANY BERNHARD SKIBA Ul. Porzeczkowa 32 C Poznań Poznań, r. SPIS TREŚCI 1 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 1

2 Cel analizy 3 a) Analiza obecnych kosztów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dopiewo w ramach jej członkostwa w Związku Międzygminnym Selekt 4 I.Koszty logistyki odpadów...4 II.Koszty zagospodarowania odpadów.5 III.Koszty administracyjne systemu 5 a) Wnioski 6 b) Prognoza kosztów dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych po rezygnacji Gminy Dopiewo z udziału w Związku Międzygminnego Selekt od r...9 c) Posumowanie..10 Załączniki: Nr. 1 9 stron kalkulacji wewnętrznych przekazanych przez związek międzygminny Selekt Nr. 2 - Ocena przyszłych kosztów i przychodów na podstawie kalkulacyjnego rachunku zysków i strat Nr. 3 - Wyciąg z SIWZ gminy Dopiewo dotyczący ilości zadeklarowanych nieruchomości niezamieszkałych Nr. 4 Uchwała Nr. 08/2012 Zarządu Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt z dnia r. 2 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 2

3 Cel analizy Celem analizy jest ustalenie poziomu opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dopiewo od r. Regulacje zawarte w art. 6r ust. 2 ustawy z r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), które stanowią współzależność pomiędzy wysokością wpływów z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ponoszonymi kosztami jego funkcjonowania, powodują, że określenie poszczególnych rodzajów kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów staje się kluczową kwestią zarówno we właściwym zaprojektowaniu kształtu samego systemu (w tym przy kalkulowaniu wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), jak i przy odpowiednim przygotowaniu procedur przetargowych. Poziom tych kosztów determinuje wysokość ustalonych stawek opłat, a także wskazuje na szacunkową wartość zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub na odbiór i zagospodarowanie tych odpadów. Niniejsza analiza zgodnie z zawartą umową będzie zawierała następujące punkty: a) analizy obecnych kosztów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dopiewo w ramach jej członkostwa w Związku Międzygminnym Selekt, b) opisania wyciągniętych wniosków c) prognozy kosztów dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych po rezygnacji Gminy Dopiewo z udziału w Związku Międzygminnego Selekt od r. na podstawie przekazanych dokumentów przez Zleceniodawcę stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Analiza została oparta jedynie na danych przekazanych przez związek międzygminny Selekt. Do zadań autora nie należała merytoryczna ocena przekazanego materiału. 3 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 3

4 a) Analiza obecnych kosztów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dopiewo w ramach jej członkostwa w Związku Międzygminnym Selekt Analizując koszty funkcjonowania obecnego systemu należy wymienić jego składowe, które wynikają z przekazanych dokumentów związku międzygminnego Selekt w tym szczególnie: I.Koszty logistyki odpadów wykazane w dokumencie; Załącznik nr 2 i wykazane w tabeli Firmy II.Koszty zagospodarowania odpadów wykazane dokumencie: Załącznik nr 2 i wykazane w tabelach Brama i PSZOK III.Koszty administracyjne systemu nie wykazane w załączonych dokumentach, wynikające z uchwały zarządu związku międzygminnego Selekt 08/2012 z dnia r. załącznik nr. 2 pozycja DOCHODY stanowiące stawkę 4 PLN od mieszkańca w roku 2013 i 1 PLN w latach następnych. Analiza nie obejmie następujących elementów kosztowych: Kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki, ponieważ wg systemu obowiązującego w gminie Dopiewo, nieruchomości we własnym zakresie wyposażają się w odpowiednie pojemniki na odpady Kosztów tzw. odpadów ogólnych lub nierejestrowanych, które dotychczas były regulowane z budżetu gminy Dopiewo. Odn. I.) Koszty logistyki odpadów wykazane w dokumencie; Załącznik nr 2 i wykazane w tabeli Firmy Średnia kosztów logistycznych zebranej tony na terenie gminy Dopiewo w roku 2013 wynosi 142,89 PLN. Kwota wynika z sumy kosztów logistycznych w roku 2013 r. przypisanych gminie Dopiewo wynoszących ,20 PLN w podziale na sumę zebranych odpadów w ilości 3393,30 tony. Średnia kosztów logistycznych zebranej tony na terenie gminy Dopiewo w roku 2014 wynosi 171,04 PLN. Kwota wynika z sumy kosztów logistycznych w roku 2014 r. (do maja) przypisanych gminie Dopiewo wynoszących ,05 PLN w podziale na sumę zebranych odpadów w ilości 2791,36 tony. Różnica wynika ze zmiany operatora od r. oraz z rozszerzonego zakresu usług, polegającego na zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów na terenie gminy Dopiewo. Biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów na poziomie 560 ton/miesięcznie należy w przyszłości zakładać kwotę kosztów logistycznych na poziomie miesięcznie. Odn. II.) Koszty zagospodarowania odpadów wykazane dokumencie: Załącznik nr 2 i 4 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 4

5 wykazane w tabelach Brama i PSZOK Średnia kosztów zagospodarowania odpadów na terenie gminy Dopiewo w roku 2013 wynosi 256,82 PLN. Kwota wynika z sumy kosztów logistycznych w roku 2013 r. przypisanych gminie Dopiewo wynoszących ,02 PLN w podziale na sumę zebranych odpadów w ilości 3393,30 tony. Średnia kosztów zagospodarowania odpadów na terenie gminy Dopiewo w roku 2014 wynosi 259,77 PLN. Kwota wynika z sumy kosztów logistycznych w roku 2013 r. przypisanych gminie Dopiewo wynoszących ,32 PLN w podziale na sumę zebranych odpadów w ilości 2791,36 tony. Różnica jest symboliczna i wynika ze zwiększonej ilości odpadów na PSZOK. Wychodząc z zasady ostrożności kupieckiej należy w przyszłości kalkulować z miesięczną sumą zagospodarowania odpadów na poziomie PLN (stanowiącą iloczyn zaokrąglonej średniej zagospodarowania odpadów na poziomie 260 PLN oraz średniej ilości odpadów na poziomie 560 ton / miesięcznie). Odn. III.) Koszty administracyjne systemu nie wykazane w załączonych dokumentach, wynikające z uchwały zarządu związku międzygminnego Selekt 08/2012 z dnia r. załącznik nr. 2 pozycja DOCHODY stanowiące stawkę 4 PLN od mieszkańca w roku 2013 i 1 PLN w latach następnych. Zgodnie z w/w uchwałą koszty administracyjne, które poniosła gmina Dopiewo wyniosły w roku ,00 PLN oraz adekwatnie w roku ,00 PLN. Wyżej wymienione kwoty dotyczą sum rocznych, dlatego w bieżącej ocenie należy sumę z 2014 r. przyporządkować tylko do 5 miesięcy br. co oznacza, iż do kalkulacji należy przyjąć kwotę 8676,25 PLN. Sumując kwoty 83292,00 PLN oraz 8676,25 PLN otrzymujemy koszty całkowite na poziomie 91968,25 PLN, które dzieląc na 11 miesięcy przedstawionej analizy otrzymujemy obciążenie miesięczne na poziomie 8360,75 PLN. Wynik odpowiada także założeniom przyszłych kosztów administracyjnych w gminie, od czasu kiedy gmina przejmie pełną administrację nad obowiązkami związanymi z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina przejmując obowiązki od r. nie będzie musiała powtarzać procesu składania deklaracji a obecne zmiany dotyczące deklaracji to ok. 20 wniosków miesięcznie. Dlatego obowiązki nie powinny przekraczać jednego etatu lub dwóch stanowisk na ½ etatu. Dla kalkulacji w/w etatu lub dwóch ½ etatów należy przyjąć kwotę ok PLN miesięcznie zawierającej wszelkie składowe wynagrodzenia brutto plus amortyzację stanowiska pracy. Sukcesywna optymalizacja procesu wywozu i zagospodarowania odpadów będzie wymagało także inwestycji w nowoczesne narzędzia systemowe, które pozwolą na pełną kontrolę każdego elementu takiego procesu. 5 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 5

6 Koszty inwestycji takiego systemu łącznie z amortyzacją można oszacować na ok PLN miesięcznie. Łączne koszty administracyjne nie powinny przekraczać PLN miesięcznie. Od r. gmina Dopiewo nie będzie pokrywała już stawki członkowskiej na rzecz związku międzygminnego Selekt, co pozwoli na obniżenie kosztów administracyjnych o szacowane 1735,25 PLN miesięcznie. Odejmując od PLN wyżej szacowaną sumę 1735,25 PLN otrzymujemy kwotę kalkulacji kosztów administracyjnych na poziomie 8264,75 PLN, która tylko nieznacznie różni się od obecnie poniesionych kosztów administracyjnych na poziomie 8360,75 PLN. W przeliczeniu na tonę zbieranych odpadów można zakładać koszty administracyjne na poziomie ok. 15 PLN (8360,75 PLN / 560 ton) a) Wnioski Stwierdzenie czy uzyskane wyniki są dobre lub nie wymaga możliwości ich porównania z wynikami uzyskanymi w innych gminach. Takie porównanie może być obecnie trudne, ponieważ większość gmin niechętnie publikuje obecnie uzyskane wyniki. Dlatego dla oceny wyników gminy Dopiewo wykorzystano poniższą publikację Gazety Wyborczej z dnia r. dotyczącą kalkulacji średnich kosztów utylizacji jednej tony odpadów na terenie kraju sporządzonej na podstawie raportów KIG. Sumując wyniki Dopiewa z punktu a) bieżącej analizy można przedstawić następujący wynik na tonę zebranych odpadów: 6 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 6

7 LP Rodzaj kosztów Kwota kalkulacyjna (PLN / tona) 1 Koszty logistyki (zbieranie, odbiór, transport) 171 PLN Koszty przetworzenia odpadów 2 (przetwarzanie, sortowanie, składowanie) 260 PLN 3 Koszty administracyjne 15 PLN Suma 446 PLN Uzyskany wynik jest niższy od średniej krajowej i jego osiągnięcie już w pierwszym roku działalności można uznać za sukces. Sukcesem można także nazwać także ilość zadeklarowanych osób na nieruchomościach zamieszkałych. Z przekazanych dokumentów wynika, że obecnie deklaracje objęły osoby. Dla oceny tego sukcesu pozyskano poniższą informację ze strony urzędu gminy Dopiewo, dotyczącą aktualnej liczby mieszkańców: W porównaniu z liczbą mieszkańców zameldowanych na stałe można wykazać uszczelnienie systemu na poziomie 99,50 %. W porównaniu ze wszystkimi mieszkańcami 7 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 7

8 zameldowanymi na terenie gminy Dopiewo można wykazać wynik na poziomie 97,00 %. To bardzo dobry wynik w porównaniu z resztą kraju, gdzie średnie uszczelnienia systemu szacuje się na poziomie ok %. Aspektem budzącym pewne wątpliwości jest wysoka średnia kosztów zagospodarowania odpadów w roku 2014 na poziomie 259,77 PLN. Z wykazanej wysokiej średniej należy wnioskować, że segregacja odpadów na terenie gminy Dopiewo nie osiągnęła jeszcze oczekiwanego poziomu lub/i kontrola firm wywozowych oraz instalacji RIPOK w Czempiniu ze strony związku Selekt nie była na odpowiednim poziomie. Bieżąca kontrola tego składnika kosztowego jest kluczowa dla optymalizacji całego procesu wywozu odpadów i będzie miała kluczowe znaczenie na kształtowanie cen w przyszłości. Na końcu tego punktu należy także wymienić obecną różnicę pomiędzy sumami deklarowanymi i bieżącymi wpływami. Wg dokumentu o nazwie Załącznik nr 1 obecna średnia wartość deklarowana to ,82 PLN a średnie realne wpływy osiągają poziom ,82 PLN. Różnica tych sum może generować deficyt na poziomie PLN rocznie, który mógłby negatywnie wpływać na kształt opłat w gminie. Do r. realizacja zadań związanych z brakiem wpływów leży po stronie związku międzygminnego Selekt i gmina posiada jedynie pośredni wpływ bieżącą sytuację. Obecna sytuacja może zostać poprawiona od r. kiedy gmina Dopiewo przejmie realizację zadań związanych z płatnościami a szczególnie ich brakiem. b) Prognoza kosztów dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych po rezygnacji Gminy Dopiewo z udziału w Związku Międzygminnego Selekt od r. Ogólny i uśredniony charakter liczb w materiałach przedstawionych przez związek międzygminny Selekt umożliwia jedynie budżetową kalkulację za pomocą obecnie stosowanej struktury opłat. Jako budżetową kalkulację należy rozumieć, sytuację czy wpływy z obecnie stosowanych stawek pokryją w/w koszty całkowite po r. Wykonanie takiej kalkulacji wymaga analizy obecnej struktury dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz realnych oczekiwanych wpływów do budżetu gminy w tym zakresie. Obecnie na terenie związku międzygminnego Selekt obowiązują dwie stawki dla nieruchomości zamieszkałych: 14 PLN / miesiąc dla osób, które rezygnują z segregacji śmieci, 10 PLN / miesiąc dla osób, które deklarują segregację śmieci. Z dokumentu o nazwie Załącznik nr 1 wynika, że zadeklarowana suma z nieruchomości zamieszkałych wynosi ,00. O ile stawki nieruchomości zamieszkałych nie budzą większych obiekcji powstaje problem z interpretacją stawek nieruchomości niezamieszkałych. Z dokumentu o nazwie Załącznik nr 1 wynika, że średnie wpływy z tych nieruchomości wynoszą 45661,00 PLN miesięcznie. Ponieważ dokument nie zawiera liczby zadeklarowanych nieruchomości niezamieszkałych uzupełniono tą informację na podstawie informacji wynikających z SIWZu gminy Dopiewo, gdzie liczbę nieruchomości niezamieszkałych ujęto w liczbie Dokonując uśrednienia 8 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 8

9 kosztów miesięcznych dla nieruchomości niezamieszkałych wynika, że średnie obciążenie nieruchomości niezamieszkałych w miesiącu to 19,83 PLN. Wykazana stawka jest bardzo niską stawką i nie odpowiada bieżącemu zdaniu ekspertów, wg których średnia stawka dla nieruchomości niezamieszkałych powinna odpowiadać minimum kosztom miesięcznym 4- osobowej rodziny, która deklaruje sortowanie odpadów. W przypadku gminy Dopiewo średnie obciążenie dla nieruchomości niezamieszkałych powinno więc osiągnąć średni poziom 40,00 PLN /miesięcznie, wtedy poziom wpływów z nieruchomości niezamieszkałych osiągnąłby poziom PLN. Z otrzymanych informacji wynika, że obecnie związek międzygminny Selekt zareagował na ten problem i odpowiednio skorygował ceny dla nieruchomości niezamieszkałych. Średnie wpływy z opłat osiągają obecnie poziom 89 %. Prognozując przyszłą strukturę kosztów i przychodów gminy, należy także uwzględnić przychody związane ze sprzedażą surowców wtórnych, które mogą w przyszłości mieć istotny wpływ na obniżenie opłat dla mieszkańców i nieruchomości niezamieszkałych. Obecnie związek generuje przychody w tym zakresie na poziomie ok PLN miesięczne, co w podziale na 20 gmin, generuje miesięczny przychód na gminę w wysokości 2500 PLN. Na podstawie obecnej struktury danych gmina Dopiewo powinna poddać dyskusji dwie opcje: 1. Opcja pierwsza: przejęcie struktury opłat związku międzygminnego Selekt obowiązujących do r. W załączniku 2 do niniejszej analizy przedstawiony zostaje kalkulacyjny rachunek zysków i strat, który porównuje stan do maja 2014 r. oraz sytuację z uwzględnieniem podwyżki cen dla nieruchomości niezamieszkałych po r. Z sytuacji do maja 2014 r. (pozycje A i B w załączniku nr. 2) wynika, iż gmina generuje wprawdzie zysk księgowy na poziomie 12098,92 (poz.13), jednakże ze względu na problemy wynikające z sytuacji, że wpływy osiągane są jedynie na poziomie 89 %, co realnie oznacza braki budżetowe na poziomie 16606,65 PLN / miesięcznie lub ,20 PLN / rocznie. Obecnie w/w sytuacja nie dotyczy budżetu gminy tylko związku międzygminnego Selekt. Od r. sytuacja będzie miała jednak bezpośredni wpływ na budżet gminy i na obecnym etapie trudno ocenić, czy system płatności będzie uszczelniony w 100 % i w jakim czasie gmina będzie takie uszczelnienie osiągnąć. Egzekucja należności to jeden z większych problemów w ramach wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie kraju (np. w Opolu z tego powodu brakuje obecnie ok. 1,6 mln w budżecie miasta). Dlatego zaleca się unikanie takiej ewentualnej sytuacji. 2. Opcja druga: przejęcie struktury opłat związku międzygminnego Selekt obowiązujących od r. 9 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 9

10 Prognoza finansowa dla gminy kształtuje się bardziej optymistycznie, jeżeli uwzględni się korektę opłat dla nieruchomości niezamieszkałych po r. wdrożonych przez związek międzygminny Selekt.(poz. A i C) W takim przypadku gmina może osiągnąć zyski zarówno pod względem księgowym na prognozowanym poziomie 58518,00 PLN jak i realnym na poziomie 24706,00 PLN w skali miesiąca. (poz. 23 i 24) Nadwyżka może stanowić także rezerwę finansową na ewentualną podwyżkę struktury kosztowej procesu odbioru odpadów na terenie gminy Dopiewo po r. a) Podsumowanie Zakładając, iż wdrożenie nowego procesu systemu odbioru odpadów na terenie gminy Dopiewo od r. będzie generowało naturalne wstępne problemy związane z organizacją takiego procesu zalecana jest dla gminy ostrożność kupiecka oraz przyjęcie kalkulacji, która pozwoli uniknąć generowanie ewentualnych deficytów finansowych. Reasumując wszystkie omawiane aspekty można zarekomendować przejęcie cen dla nieruchomości zamieszkałych wg obecnego cennika obowiązującego w związku międzygminnym Selekt, czyli 10 PLN za osobę, która deklaruje segregowanie odpadów oraz 14 PLN dla osoby, która rezygnuje z segregacji. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych zalecane jest przyjęcie cen obowiązujących po r. Z poważaniem Bernhard Skiba EAST EUROPE CONSULTING COMPANY 10 S t r o n a [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 10

11 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 11

12 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 12

13 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 13

14 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 14

15 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 15

16 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 16

17 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 17

18 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 18

19 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 19

20 Załącznik nr. 2 Ocena przyszłych kosztów i przychodów na podstawie kalkulacyjnego rachunku zysków i strat w prognozie miesięcznej Poz. Wyszczególnienie Kwota A Prognozowane koszty systemu 1 Koszty logistyki (zbieranie, odbiór, transport) 95760,00 2 Koszty przetworzenia odpadów (przetwarzanie, sortowanie, składowanie) ,00 3 Koszty administracyjne 10000,00 4 Suma kosztów miesięcznych ,00 B Przychody bieżące 5 Nieruchomości zamieszkałe bez segregacji 24738,00 6 Nieruchomości zamieszkałe z segregacją ,00 7 Nieruchomości niezamieszkałe 45660,82 8 Suma przychodów miesięcznych z deklaracji ,82 9 Prognozowana wartość wpływów (89 % sumy przychodów miesięcznych) ,35 10 Prognozowane wpływy ze sprzedaży surówców wtórnych 2500,00 11 Suma przychodów miesięcznych (poz ) ,82 12 Prognozowana suma realnych wpływów miesięcznych (poz ) ,35 13 Zysk / Strata (poz. 11-4) księgowa 12098,82 14 Zysk / Strata ( poz. 12-4) realna ,65 C Przychody prognozowane * 15 Nieruchomości zamieszkałe bez segregacji 24738,00 16 Nieruchomości zamieszkałe z segregacją ,00 17 Nieruchomości niezamieszkałe 92080,00 18 Suma przychodów miesięcznych z deklaracji ,00 19 Prognozowana wartość wpływów (89 % sumy przychodów miesięcznych) ,42 20 Prognozowane wpływy ze sprzedaży surówców wtórnych 2500,00 21 Suma przychodów miesięcznych (poz ) ,00 22 Prognozowana suma realnych wpływów miesięcznych ,42 23 Zysk / Strata ( 23-13) księgowa 58518,00 24 Zysk / Strata ( 24-13) realna 24706,42 * Przychody prognozowane zawierają korektę cen dla nieruchomości niezamieszkałych obowiązującą na terenie związku międzydminnego Selekt od r. [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 20

21 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 21

22 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 22

23 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 23

24 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 24

25 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 25

26 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 26

27 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 27

28 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 28

29 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 29

30 [Udostępnione na MojeDopiewo.pl] str. 30

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE BIAŁA

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE BIAŁA INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE BIAŁA Przedstawiona niżej informacja obejmuje stan prawny na okres 30 listopada 2013 r. I. UCHWAŁY W okresie od listopada 2012

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4923 UCHWAŁA NR XLIII/227/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LEGNICKIE POLE. Legnickie Pole, grudzień 2014r.

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LEGNICKIE POLE. Legnickie Pole, grudzień 2014r. ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LEGNICKIE POLE Legnickie Pole, grudzień 2014r. Najważniejsze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Gdyni z dnia. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr Rady Miasta Gdyni z dnia. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała Nr Rady Miasta Gdyni z dnia. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina Część I Przepływ opłaty śmieciowej pomiędzy gminą/związkiem, a Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w praktyce. Region X Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Niskie stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych pułapką dla gmin i przedsiębiorców

Niskie stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych pułapką dla gmin i przedsiębiorców Edwin Górnicki Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH w Warszawie Niskie stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych pułapką dla gmin i przedsiębiorców NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Paweł Kaźmierczak pawel.kazmierczak@ziemski.com.pl. www.ziemski.com.pl www.prawodlasamorzadu.pl

Paweł Kaźmierczak pawel.kazmierczak@ziemski.com.pl. www.ziemski.com.pl www.prawodlasamorzadu.pl Zasady opodatkowania VAT systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości powstałego wskutek nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Paweł Kaźmierczak pawel.kazmierczak@ziemski.com.pl

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie

Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Minęło pół roku od momentu, gdy Gmina Krosno Odrzańskie samodzielnie prowadzi system

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE I POBÓR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZMIANY W 2015 ROKU

NALICZANIE I POBÓR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZMIANY W 2015 ROKU Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z póź. zm.) Przepis Przed zmianą Po zmianie ust. 2a NALICZANIE I POBÓR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Związku Międzygminnego. Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Związku Międzygminnego. Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej za rok 2013 1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ ZA ROK

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia DO-1 1. Dzień Miesiąc - Rok DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Lutowiska, kwiecień 2015 r. Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu weryfikacje możliwości technicznych

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Rzeszów, dnia 3 lipca 2014 r. Stan realizacji przetargów Podpisana umowa z

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA DLACZEGO POTRZEBNA JEST REWOLUCJA? Polska wstępując do Unii Europejskiej została zobowiązana do zagospodarowania śmieci zgodnie z unijnymi wytycznymi. Dlatego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/54/11. Rada Gminy. uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IX/54/11. Rada Gminy. uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IX/54/11 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku 1. Cel Analizy gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wyszków Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ Podstawa prawna: Zobowiązany do złożenia deklaracji: Miejsce składania deklaracji: Ustawa z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/31/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ z dnia 12 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR VI/31/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ z dnia 12 marca 2013 roku UCHWAŁA NR VI/31/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zabór za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zabór za 2014r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK GMINA ZABÓR Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zabór za 2014r. Stan na 31 grudnia 2014 Sporządziła: Beata Skorodecka Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r.

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

2.deklaracja zmieniająca/ korekta deklaracji

2.deklaracja zmieniająca/ korekta deklaracji Załącznik do uchwały Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 lutego 2015 r. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał REWOLUCJA ŚMIECIOWA Źródła reformy gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Cele rewolucji i środki

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Eko Siódemka

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Eko Siódemka Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Eko Siódemka przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda 5 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360 UCHWAŁA Nr 129/XXVI/2012 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Modliborzyce

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Modliborzyce Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Modliborzyce Wraz z wejściem w życie 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 01.07.2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

,,Gospodarka odpadami: wdraŝanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce a doświadczenia francuskie. 13 czerwca, Zabrze

,,Gospodarka odpadami: wdraŝanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce a doświadczenia francuskie. 13 czerwca, Zabrze ,,Gospodarka odpadami: wdraŝanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce a doświadczenia francuskie 13 czerwca, Zabrze www.silesia.org.pl AKTUALNA SYTUACJA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r. Stary Sącz, 31 stycznia 2014r. I. Wstęp. Jednym z zadań gminy wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzenia

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej. Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej. Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej w świetle

Bardziej szczegółowo

2.zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

2.zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji Załącznik do uchwały Nr XXXVI/437/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 2013 r. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU ZM GOAP

WYKONANIE BUDŻETU ZM GOAP WYKONANIE BUDŻETU ZM GOAP za 2013 rok Budżet Związku Międzygminnego GOAP przyjęto uchwałą Zgromadzenia nr V/23/2013 z dn. 18.01.2013r. w kwocie: 2 232 369,00 zł. W ciągu 2013 roku budżet został siedmiokrotnie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MIKSTAT

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MIKSTAT Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2012 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/320/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 20.08.2014 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XLIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2013 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE KRAKÓW LIPIEC 2013. Szkolenie Urząd Miasta Krakowa 29.11.2012

ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE KRAKÓW LIPIEC 2013. Szkolenie Urząd Miasta Krakowa 29.11.2012 ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE KRAKÓW LIPIEC 2013 Szkolenie Urząd Miasta Krakowa 29.11.2012 Nowy rok niesie za sobą wiele zmian w gospodarce odpadami na terenie Polski.

Bardziej szczegółowo

Gmina Zielonki Utylizacja wyrobów azbestowych Informacje o gminie - 2013

Gmina Zielonki Utylizacja wyrobów azbestowych Informacje o gminie - 2013 Informacje o gminie - 2013 Zameldowani na dzień 31.08.2013 19.142 osób Zamieszkali wg deklaracji odpadowych 21.213 osób Liczba zameldowanych w 2002 roku 13.639 osób Wydatki budżetu na 2013 rok 60.299.235

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/811/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/811/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/811/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ŻABIA WOLA

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ŻABIA WOLA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/XXVIII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 11 czerwca 2013 r. Składający: Miejsce składania: POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Art. 1

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Art. 1 Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Art. 1 W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Stosowanie przepisów prawa przez samorządy i firmy gospodarujące odpadami komunalnymi

Stosowanie przepisów prawa przez samorządy i firmy gospodarujące odpadami komunalnymi Andrzej Gwizdała-Czaplicki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie Konferencja: Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania Płońsk 27-28 maj 2014 r. podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r.

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 31 marca 2014 roku

UCHWAŁA NR 24/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 31 marca 2014 roku UCHWAŁA NR 24/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych do prowadzenia działalności kontrolnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE, ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA ORAZ ROZLICZENIE ROCZNE (REKOMPENSATA)

WYNAGRODZENIE, ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA ORAZ ROZLICZENIE ROCZNE (REKOMPENSATA) WYNAGRODZENIE, ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA ORAZ ROZLICZENIE ROCZNE (REKOMPENSATA) I. Wynagrodzenie a rekompensata za świadczone usługi przewozowe 1. Zamawiający zapłaci podmiotowi wewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

,,Gospodarka odpadami: wdraŝanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce a doświadczenia francuskie. 13 czerwca, Zabrze

,,Gospodarka odpadami: wdraŝanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce a doświadczenia francuskie. 13 czerwca, Zabrze ,,Gospodarka odpadami: wdraŝanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce a doświadczenia francuskie 13 czerwca, Zabrze www.silesia.org.pl Pszczyna System zbiórki odpadów w Pszczynie Pszczyna

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia 09.09.2013 r. Nr sprawy: TOM.271.2.9.2013 Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP.271/10/OSZ/ 13 na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 10.04.2015 r.

ZMIANA SIWZ zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 10.04.2015 r. Andrychów, dnia 10.04.2015 r. ZMIANA SIWZ zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 10.04.2015 r. W związku z prowadzonym postępowaniem nr PA/01/KS/2015 o zamówienie publiczne na Odbiór

Bardziej szczegółowo

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok)

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok) 1. PESEL: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6. XI 2012 r. 2. NIP: DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK Młynary, kwiecień 2015 r. 2 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW ST3/4820/21/2008 Warszawa, dnia 10 października 2008 r. Wójt Gminy Burmistrz Miasta i Gminy Burmistrz Miasta Prezydent Miasta Wszyscy Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH Projekt z dnia 10 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie utworzenia programu osłonowego w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/289/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/289/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/289/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Gorlice Gorlice to miasto powiatowe o powierzchni 23,56 km

Bardziej szczegółowo

C.1. Adres zamieszkania / Adres siedziby Kraj Województwo Powiat 3. 4. 5. Gmina Ulica Nr domu / nr lokalu 6. 7. 8.

C.1. Adres zamieszkania / Adres siedziby Kraj Województwo Powiat 3. 4. 5. Gmina Ulica Nr domu / nr lokalu 6. 7. 8. Załącznik do Uchwały Nr VII/83/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 11 czerwca 2015 roku DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Wszystkie

Zarząd Województwa Wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW Warszawa, dnia 12 października 2010 r. ST4/4820/757/2010 Zarząd Województwa Wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku Doświadczenia

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku Doświadczenia ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdańsku Doświadczenia GDAŃSK, DNIA 03.04.2014 r. Powierzchnia lokali: wg GUS (2012r) 12.000.000 m 2 z deklaracji 11.415.545

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2014 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

X pierwszą deklarację (2) nową deklarację (2) korektę deklaracji (3)

X pierwszą deklarację (2) nową deklarację (2) korektę deklaracji (3) Jasne pola deklaracji należy wypełnić czytelnie na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.... DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV..0 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 marca 0 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 8 ust. pkt oraz art. 0 ust., art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /../2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia grudnia 2014 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /../2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia grudnia 2014 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /../2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia grudnia 2014 roku Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2015-2026 I. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2013 r. Poz. 5510 UCHWAŁA NR XXXIII/811/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo