45 lat. BOT Elektrownia Turów S.A RAPORT ROCZNY 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "45 lat. BOT Elektrownia Turów S.A. 1962-2007 RAPORT ROCZNY 2006"

Transkrypt

1 zatrzymany w kadrze lat czas RAPORT ROCZNY 2006 BOT Elektrownia Turów S.A.

2 RAPORT ROCZNY 2006 List Prezesa Status Spółki O Firmie Organy Spółki Działania Zarządu w 2006 roku Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna Zintegrowany System Zarządzania - ISO Służba Ochrony BOT Elektrowni Turów S.A Kampania remontowa Przedsięwzięcia technologiczne Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej Kalendarium ważniejszych wydarzeń w 2006 roku Schemat technologiczny BOT Elektrowni Turów S.A Działania na rzecz regionu Nasi pracownicy Grupa kapitałowa Ochrona środowiska Raport finansowy

3 Ostatnie kilka lat obfitowały w znaczące wydarzenia w polskiej branży elektroenergetycznej. Największy wpływ na zmiany miało wejście Polski do Unii Europejskiej, połączone z zaostrzeniem wymogów dotyczących ochrony Środowiska, całkowite uwolnienie rynku energii - zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access) czyli dostępu stron trzecich, a także, nieokreślony jeszcze do końca, sposób likwidacji kontraktów długoterminowych. Nie mniej istotny jest również trwający proces konsolidacji polskich firm elektroenergetycznych, w tym powstanie 9 maja 2007 roku Polskiej Grupy Energetycznej, w skład której wchodzą PSE, BOT GiE, Zespół Elektrowni Dolna Odra oraz osiem spółek dystrybucyjnych, czy w końcu likwidacja KDT (kontraktów długoterminowych). Wszystkie te wydarzenia nie mają precedensu w historii polskiej branży elektroenergetycznej. BOT Elektrownia Turów S.A. jako członek grupy BOT GiE, a w konsekwencji także jeden z filarów Polskiej Grupy Energetycznej, jest dobrze przygotowana do nowych wyzwań. Zakończona w 2005 roku kompleksowa modernizacja pozwoli nam funkcjonować zgodnie z planem aż do 2040 roku - na taki bowiem okres został przygotowany proces technologiczny wydobycia węgla brunatnego w BOT KWB Turów S.A. Dzięki podwyższonej w procesie modernizacji sprawności i wydajności urządzeń technicznych jest możliwe wybudowanie kolejnego, jedenastego bloku energetycznego o mocy MW. Zasoby węgla wyeksploatowane będą dzięki temu do ostatniego kęsa, a planowane na lata odstawienie starszych bloków 8, 9, 10 nie odbije się na kondycji finansowej i technicznej BOT Elektrowni Turów S.A. Nadchodzą trudniejsze lata dla polskiej branży elektroenergetycznej. Uwolnienie rynku stawia nowe wyzwania. Mam jednak pewność, że dzięki wspaniałej, dobrze wykształconej i doświadczonej załodze naszej elektrowni uda nam się sprostać wyzwaniom nadchodzących lat. Zapraszając do dalszej współpracy wszystkich, którzy pomagali i pomagają nam w realizacji naszych ambitnych celów, pragnę podziękować po raz kolejny - w imieniu swoim, Zarządu i Rady Nadzorczej - wszystkim pracownikom BOT Elektrowni Turów S.A. Bez Was nasze zamierzenia pozostałyby jedynie w sferze planów. Roman Walkowiak Prezes Zarządu Generalny Dyrektor 2 3

4 Raport Roczny 2006 Status Spółki Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Elektrownia Turów w Bogatyni. 9 marca 2004 r. powstała Spółka BOT Górnictwo i Energetyka S.A. zawiązana przez pięć spółek: Elektrownię Bełchatów S.A., Elektrownię Opole S.A., Elektrownię Turów S.A., Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. oraz Kopalnię Węgla Brunatnego Turów S.A. 30 czerwca 2004 r. Minister Skarbu, reprezentujący właściciela, realizując rządowy program konsolidacji sektora elektroenergetycznego, podjął decyzję o podwyższeniu kapitału Spółki BOT GiE S.A. poprzez wniesienie aportem 69% akcji spółek wchodzących w skład grupy. 29 września 2004 roku decyzja ta została zarejestrowana przez Sąd Gospodarczy w Łodzi i nabrała mocy prawnej. Od 15 kwietnia 2005 roku Elektrownia działa pod nazwą: BOT Elektrownia Turów Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki jest Bogatynia. Działalność Spółki Przedmiotem działalności BOT Elektrownia Turów S.A. są: produkcja, usługi oraz handel w kraju i za granicą. W zakresie operacyjnym Spółki znajdują się m. in.: produkcja i zaopatrywanie w energię elektryczną, parę wodną i gorącą wodę, pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody, budownictwo, transport rurociągami, telekomunikacja, informatyka, obsługa nieruchomości, kursy zawodowe, unieszkodliwianie odpadów i inne. Misja Spółki Naszą misją jest wytwarzanie i sprzedaż ekologicznie czystej energii elektrycznej i usług systemowych. Dotyczy to także stowarzyszonej z energią elektryczną energii cieplnej. Poprzez modernizację i stały rozwój firmy pragniemy utrwalać jej pozycję na krajowym i europejskim rynku energetycznym, wypełniając jednocześnie nasze powinności wobec środowiska i regionu. 4 5

5 BOT Elektrownia Turów S.A. firma konkurencyjna zarówno w kraju, jak i w Europie ulotna chwila uchwycona przy trzasku migawki, utrwalona na celuloidowym filmie staje się świadkiem historii... historii wielu pokoleń, ludzi, którzy tworzyli to miejsce, tu pracowali, tutaj żyją... BOT Elektrownia Turów S.A., usytuowana u styku trzech granic: Polski, Czech i Niemiec, jest jednym z największych wytwórców energii elektrycznej w Polsce. Jakość produkowanej tutaj energii elektrycznej odpowiada standardom Unii Europejskiej, a Firma spełnia wszystkie wymogi w zakresie parametrów ekologicznych w krajach unijnych. Czysta energia elektryczna - produkt o najwyższej jakości - uzyskiwany jest dzięki przeprowadzonej modernizacji i osiągnięciu bardzo dobrego stanu technicznego majątku trwałego. Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się przy spełnieniu ostrych norm ochrony środowiska. Elektrownia posiada Pozwolenie Zintegrowane na Korzystanie ze Środowiska Naturalnego, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej - Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). BOT Elektrownię Turów S.A. można określić mianem lidera wśród najbardziej dynamicznie i efektywnie rozwijających się firm. Potwierdzone jest to tytułem Perła Polskiej Gospodarki oraz certyfikatami Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i redakcji magazynu Polish Market. Elektrownia otrzymała w latach poprzednich wiele nagród i wyróżnień świadczących o potencjale firmy. BOT Elektrownia Turów S.A. znajduje się również na liście firm rzetelnych i wiarygodnych - BIAŁA LISTA. BOT Elektrownia Turów S.A. ma 24,6% udziału w krajowej produkcji energii elektrycznej wytwarzanej na bazie węgla brunatnego. Moc osiągalna w 2006 roku w BOT Elektrowni Turów S.A. wynosiła MW. W BOT Elektrowni Turów S.A. funkcjonują systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP i Ochroną Informacji w oparciu o specjalistyczne normy krajowe i międzynarodowe. BOT Elektrownia Turów S.A. posiada Certyfikat PCBC na Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy spełniający wymagania norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N oraz ISO/IEC Rok 2007 poprzedził ważne dla Elektrowni wydarzenie. W 2007 BOT Elektrownia Turów S.A. obchodzi jubileusz 45-lecia swego powstania. 45 lat temu, w 1962 roku ruszył pierwszy blok Elektrowni Turów. Od tego czasu Elektrownia przeszła długą drogę: od obecności na Liście 80-ciu największych krajowych trucicieli do jednego z najbardziej nowoczesnych i ekologicznych przedsiębiorstw w Europie. W 2005 roku zakończono jeden z największych procesów inwestycyjnych w Europie Środkowej - kompleksową modernizację BOT Elektrowni Turów S.A. W chwili obecnej jest to najnowocześniejsza w kraju elektrownia opalana węglem brunatnym, dysponująca 9 blokami, z których sześć to nowoczesne bloki z kotłami fluidalnymi o wysokiej sprawności. Dwa lata po zakończonej modernizacji osiągnięte wyniki potwierdzają słuszność przyjętych rozwiązań. Przyszłość BOT Elektrowni Turów S.A. jest ściśle związana z realizacją rządowego programu konsolidacji polskiego sektora energetycznego. 9 maja 2007 roku powstała Polska Grupa Energetyczna, której jednym z filarów jest BOT Elektrownia Turów S.A. Wyzwaniem dla nowo powstałej Grupy jest konieczność przystosowania się do nowych realiów gospodarczych po uwolnieniu rynku energii 01 lipca 2007 roku. 6 7

6 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Raport Roczny 2006 Organy Spółki Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Struktura właścicielska BOT Elektrowni Turów S.A. - stan na dzień r. wksztalcenie wiek Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej BOT Elektrownia Turów S.A. odbyło się 27 czerwca 2006 roku. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano Pana Dariusza Domana - przedstawiciela BOT GiE S.A. Podczas Zgromadzenia podjęto uchwały m.in. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2005, rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania z Działalności Grupy Kapitałowej BOT Elektrownia Turów S.A. za rok obrotowy 2005, Rada Nadzorcza BOT Górnictwo i Energetyka S.A. - 69% akcji akcje udostępnione osobom uprawnionym - 14,96% akcji Skarb Państwa - 16% akcji Skarb Państwa - udostępnianie - 0,04% akcji podziału zysku za 2005 rok, udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, przyjęcia zmian do Statutu Spółki oraz tekstu jednolitego Statutu Spółki. plec Zarząd Zarząd kolegialnie prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zgodnie ze Statutem w skład Zarządu może wchodzić od jednej do sześciu osób, powołanych na okres wspólnej, trwającej trzy lata kadencji. Skład Zarządu III kadencji: Roman Walkowiak - Prezes Zarządu Spółki, Generalny Dyrektor Tomasz Ozimowski - Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny Wacław Krzywoszyński - Członek Zarządu Spółki, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy (do r.) Zdzisław Wnęk - Członek Zarządu Spółki, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy (od r.) Marian Przygrodzki - Członek Zarządu Spółki, Dyrektor Zarządzania Administracyjno-Pracowniczego (wybrany przez pracowników Spółki) Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 5 października 2006 r. - uchwałą nr 31/III/ odwołała Pana Wacława Krzywoszyńskiego ze składu Zarządu BOT Elektrownia Turów S.A. i uchwałą nr 32/III/2006 określiła, iż do czasu podjęcia decyzji o powołaniu nowego Członka Zarządu Zarząd składa się z trzech osób r. na stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego został powołany Pan Zdzisław Wnęk. Wewnętrzny podział zadań i funkcji pełnionych przez Członków Zarządu III kadencji od 1 stycznia 2006 r.: Prezes Zarządu - Generalny Dyrektor przedsiębiorstwa Spółki - kieruje przedsiębiorstwem Spółki przy pomocy podległych sobie Dyrektorów Pionów, których jest przełożonym. W oparciu o Uchwałę Zarządu nr 198/II/2004 z dnia 03 listopada 2004 r. dokonuje w imieniu Spółki czynności z zakresu prawa pracy, z zastrzeżeniem 42 ust. 1 Statutu Spółki. Prezes Zarządu - Generalny Dyrektor koordynuje całokształt działań w sferze Spółki jak i jej przedsiębiorstwa. Ponadto koordynuje współpracę pomiędzy Organami Spółki, Spółką a organami władzy państwowej i samorządowej oraz współpracę pomiędzy Spółką a wszelkimi innymi urzędami naczelnymi, instytucjami centralnymi oraz organizacjami związkowymi. Prezes Zarządu - Generalny Dyrektor jednoosobowo kieruje podległym mu pionem, a także nadzoruje i koordynuje podległą mu bezpośrednio działalność, w szczególności w zakresie rozwoju i innowacji, planowania inwestycji strategicznych, zarządzania organizacyjnego, nadzoru właścicielskiego, polityki personalnej, kontroli i bezpieczeństwa oraz obsługi prawnej. Członek Zarządu - Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy w przedsiębiorstwie Spółki jednoosobowo kieruje podległym pionem. Sprawuje również nadzór i koordynację działalności podległych mu służb finansowo - księgowych i handlowych, w szczególności w zakresie: realizacji strategii ekonomiczno - finansowej Spółki, sprawozdawczości wymaganej obowiązującymi przepisami, bezpieczeństwa finansowego oraz prawidłowej realizacji strategicznych umów Spółki dotyczących pozyskiwania paliw, sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej, przygotowania finansowania projektów. Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny w przedsiębiorstwie Spółki jednoosobowo kieruje podległym pionem, a także sprawuje nadzór i koordynację podległej mu działalności, w szczególności w zakresie produkcji energii elektrycznej i cieplnej, eksploatacji majątku produkcyjnego Elektrowni, realizacji zadań inwestycyjnych oraz gospodarki nieruchomościami gruntowymi. Członek Zarządu - Dyrektor Zarządzania Administracyjno - Pracowniczego jednoosobowo kieruje podległym pionem oraz sprawuje nadzór i koordynację podległych mu dziedzin, w szczególności w zakresie działalności informatycznej Spółki, ubezpieczeń gospodarczych, ubezpieczeń pracowniczych i świadczeń emerytalnych, działalności socjalnej, zarządzania majątkiem nieprodukcyjnym oraz ochroną przedsiębiorstwa Spółki. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz BOT GiE S.A. Jeden członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest przez Ministra Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. W skład Rady Nadzorczej III kadencji wchodzili (do ): Henryk Koprek - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Radosław Barszcz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Janusz Danel - Sekretarz Rady Nadzorczej (wybrany przez pracowników Spółki), Krzysztof Janas - Członek Rady Nadzorczej (wybrany przez pracowników Spółki) oraz Stanisław Poręba - Członek Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej IV kadencji wchodzą: Jerzy Kurella - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dominik Radziwiłł - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Radosław L. Kwaśnicki - Sekretarz Rady Nadzorczej oraz Janusz Danel i Krzysztof Janas - Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki. Rada Nadzorcza III kadencji Rada Nadzorcza IV kadencji Henryk Koprek Przewodniczący Rady Nadzorczej Radosław Barszcz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Danel Sekretarz Rady Nadzorczej Krzysztof Janas Członek Rady Nadzorczej Stanisław Poręba Członek Rady Nadzorczej Jerzy Kurella Przewodniczący Rady Nadzorczej Dominik Radziwiłł Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Radosław L. Kwaśnicki Sekretarz Rady Nadzorczej Janusz Danel Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Janas Członek Rady Nadzorczej Zdzisław Wnęk Roman Walkowiak Tomasz Ozimowski Marian Przygrodzki 8 9

7 Raport Roczny 2006 Działania Zarządu w 2006 roku W roku 2006 odbyło się 27 posiedzeń Zarządu, na których podjęto 231 uchwał w następujących grupach tematycznych: Obszar ekonomiczno-finansowy - Zarząd BOT Elektrownia Turów S.A. uchwalił Plan rzeczowo-finansowy BOT Elektrownia Turów S.A. na 2006 rok, który gwarantował bezpieczeństwo finansowe Spółki. Zarząd renegocjował warunki umów z PSE S.A. i BOT KWB Turów S.A. oraz kontynuował działania mające na celu optymalizację kosztów zadłużenia Spółki. Działalność inwestycyjna i prace badawcze prowadzone w Spółce - Zarząd przyjął do realizacji Plan Zakupu Składników Aktywów Trwałych na 2006 rok. Zarząd BOT Elektrownia Turów S.A. podejmował szereg decyzji mających na celu zrealizowanie szerokiego zakresu projektów inwestycyjnych oraz wielu prac badawczych i badawczo-rozwojowych, w tym także dotyczących utworzenia Bogatyńsko-Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Zarządzanie i organizacja Spółki - Zarząd BOT Elektrownia Turów S.A. monitorował obszar zarządzania przedsiębiorstwem Spółki. Mając na uwadze lepszą efektywność i sprawność funkcjonowania BOT Elektrownia Turów S.A., Zarząd udzielał pełnomocnictw ogólnych i szczególnych do wykonywania poszczególnych czynności w imieniu Spółki. Reprezentacja Spółki i realizacja uprawnień właścicielskich - Zarząd BOT Elektrownia Turów S.A. m.in. przyjął Plan działań restrukturyzacyjnych w 2006 roku, w którym kluczowymi sprawami było: - połączenie spółek o profilu medycznym BOT Elektrownia Turów S.A. i BOT KWB Turów S.A., - włączenie do Eltur-Global Sp. z o.o. obszarów działalności socjalno-bytowej BOT KWB Turów S.A., - uruchomienie, w ramach Spółki Eltur-Wapore Sp. z o.o., zakładu produkującego dodatek do betonu (FLUBET), beton towarowy oraz elementy z betonu wibroprasowanego. Zarówno poprzez swoich członków, jak i upełnomocnionych pracowników BOT Elektrownia Turów S.A. Zarząd aktywnie uczestniczył w pracach organów Spółek, w których BOT Elektrownia Turów S.A. posiada akcje i udziały, celem utrzymania jak najlepszej kondycji tych podmiotów. Polityka kadrowa, zatrudnieniowa i płacowa - Zarząd BOT Elektrownia Turów S.A. na bieżąco monitorował przyrost miesięcznego wynagrodzenia w 2006 roku w ramach ustalonego poziomu, tj. 3,5%. W 2006 roku wdrożono nową szczeblową tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Zarząd dokonał weryfikacji potrzeb kadrowych, utworzył program zatrudnienia, jednocześnie ustalając zasady rekrutacji. Zarząd podjął uchwałę o naborze pracowników w pionie technicznym BOT Elektrownia Turów S.A. w celu dostosowania optymalnego poziomu zatrudnienia zapewniającego bezpieczeństwo pracy. Realizacja obowiązków statutowych i kodeksowych - Zarząd BOT Elektrownia Turów S.A. realizował swoje obowiązki wynikające zarówno ze statutu, jak i Kodeksu Spółek Handlowych podejmując w tej kwestii 45 uchwał, w tym 4 uchwały dotyczące udzielenia zgody na rozporządzenie akcjami imiennymi. Sprawy związane z organizacją i bieżącą obsługą posiedzeń Zarządu. Do najważniejszych działań i decyzji podjętych przez Zarząd, mających wpływ na sytuację ekonomiczno - finansową i działalność BOT Elektrownia Turów S.A., należy zaliczyć: Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom za 2005 rok siłami własnymi przedsiębiorstwa - zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka realizowała wypłatę dywidendy bez pomocy instytucji zewnętrznych. Udzielenie zgody akcjonariuszom (566 akcjonariuszy) na rozporządzanie do końca 2006 roku akcjami imiennymi. Z dniem r. upłynął bowiem termin, w którym obowiązywał zakaz rozporządzania akcjami, nabytymi nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników, - zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U Nr 171, poz z późn. zm.). W myśl 14 ust. 3 Statutu Spółki na rozporządzenie akcjami wymagana jest pisemna zgoda Zarządu BOT Elektrownia Turów S.A. w formie uchwały. Renegocjowanie marż kredytowych najdroższego zadłużenia w celu optymalizacji kosztów zadłużenia Spółki. Prowadzenie intensywnych działań w zakresie: - negocjacji z PSE S.A. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących realizacji Umowy Długoterminowej na Dostawę Mocy i Energii Elektrycznej z bloków 1-10, - negocjacji z BOT KWB Turów S.A. w sprawie wzajemnych rozliczeń dotyczących zarówno ceny, jak i ilości odbieranego węgla brunatnego w 2006 roku, - utrzymania wysokiego poziomu produkcji energii elektrycznej. Aktywne uczestniczenie w pracach nad treścią projektu Ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (KDT). Czynny udział w działaniach konsolidacyjnych w zakresie Procesu Integracji Grupy BOT. Proces ten oraz prowadzone w jego ramach prace mają przyczynić się do wzrostu wartości Grupy BOT m.in. poprzez pełniejszą konsolidację firm wchodzących w skład Grupy i restrukturyzację wewnętrzną przeprowadzoną dla obniżenia kosztów działalności, jak również wykorzystanie efektu synergii. BOT Elektrownia Turów S.A. poprzez swój udział w procesach integracyjno-restrukturyzacyjnych przyczyniała się w 2006 roku do sprawnego działania Grupy, w tym zarządzania procesami gospodarczymi, których wymierne efekty skutkują podniesieniem zysku Grupy. Zarząd, uczestnicząc w ramach prac Projektu Integracji, współrealizował z Zarządami poszczególnych spółek parterowych Grupy BOT następujące główne cele: - maksymalizacja efektywności Grupy BOT poprzez wykorzystanie efektu synergii, restrukturyzację operacyjną (obniżenie kosztów operacyjnych), restrukturyzację majątkową (wydzielenie działalności pomocniczej i usługowej), restrukturyzację organizacyjną (konsolidacja pionowa); - wprowadzenie jednolitych standardów działania uwzględniających specyfikę firm oraz lokalizację Spółek Grupy BOT; - jasne określenie podziału odpowiedzialności i zadań między Spółką Celową (Holdingową) a Spółkami Parterowymi; - zapewnienie możliwości skutecznego wdrożenia modelu biznesowego w sposób stopniowy, niezaburzający bieżącego funkcjonowania podmiotów Grupy BOT. Zarząd BOT Elektrownia Turów S.A. współdziałał w powoływaniu struktury projektowej wraz z wyznaczeniem obszarów i kompetencji poszczególnych ciał decyzyjnych i uczestników Projektu Integracji oraz określeniu ram formalnych dla wspólnych działań. Prowadzone w II połowie 2006 roku prace na rzecz realizacji Procesu Integracji Grupy BOT wskazały na potrzebę wprowadzenia metodologii dotyczącej zarządzania projektem. Aby móc sprawnie i z sukcesem zarządzać tak złożonym procesem, jak ten dotyczący jednej z ważniejszych dziedzin gospodarki - branży elektroenergetycznej, niezbędne stało się dokonanie systematyzacji wdrażanych rozwiązań i działań. W 2006 r. BOT Elektrownia Turów S.A. uczestniczyła w prowadzonych, w ramach rządowego Programu dla Elektroenergetyki, pracach związanych z likwidacją kontraktów długoterminowych oraz konsolidacją sektora w wymiarze pionowym. W myśl Programu powstanie nowy podmiot - Polska Grupa Energetyczna (PGE). Przyszły filar skonsolidowanego rodzimego sektora, kontrolowanych przez państwo zasobów energetycznych, na bazie holdingu BOT, Zespołu Elektrowni Dolna Odra, Polskich Sieci Elektroenergetycznych (ale bez wydzielonej i przekazanej wraz z majątkiem przesyłowym w ręce Skarbu Państwa Spółki PSE-Operator) oraz spółek dystrybucyjnych z grupy Ł-2 (ŁZE oraz ZE Łódź-Teren), L-5 (ZEORK, ZE Białystok, ZE Warszawa-Teren, Lubelskie ZE, Zamojska Korporacja Energetyczna) i Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego. W 2006 r. BOT Elektrownia Turów S.A. we współpracy z pozostałymi spółkami Grupy Kapitałowej BOT GiE S.A. uczestniczyła w tworzeniu modelu finansowego całej grupy PGE. Rok 2006 charakteryzował się dalszym spadkiem zatrudnienia. Tendencje spadkowe poziomu zatrudnienia obserwowane są na przestrzeni ostatnich 3 lat. Poziom zatrudnienia w tym okresie zmniejszył się w sumie o ok. 7,18%, natomiast wielkość zatrudnienia średniorocznego spadła z osób w 2004 r. do w 2006 r. Prowadzona polityka zatrudnieniowa w 2006 r. skupiona była na uzupełnieniu braków w obsadzie stanowisk. W 2006 roku, w celu opracowania nowych rozwiązań technologicznych, mających przynieść wymierne efekty ekonomiczne, prowadzono szereg prac badawczych i badawczo-rozwojowych, wśród których kluczowe znaczenie mają: - Badanie przepływu wody przez pompy wody chłodzącej zainstalowanych na blokach 1-3 oraz 8-10 w celu zaprojektowania nowego typu wirnika - realizowane przez przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe HYDRO-POMP. W rezultacie wykonywanych prac powinien powstać nowy wirnik pompy wody chłodzącej, który wyeliminuje zjawisko kawitacji przy zachowaniu co najmniej dotychczasowej sprawności pompy. Po zakończeniu prób z nowym, prototypowym wirnikiem na jednym bloku, planowane jest zastosowanie podobnego rozwiązania łącznie na sześciu blokach; - Budowa prototypowej chłodnicy śrubowej odbioru popiołów dennych z kotła energetycznego - praca realizowana wspólnie z zespołem z Politechniki Wrocławskiej pod kierownictwem prof. Eugeniusza Rusińskiego, za którą Prezes BOT Elektrownia Turów S.A. odebrał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Środki na realizację prac badawczo-rozwojowych zagwarantowała BOT Elektrownia Turów S.A., z częściowym dofinansowaniem pochodzącym z budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efektem finalnym prowadzonych prac było opracowanie i wykonanie prototypowej chłodnicy śrubowej odprowadzającej popiół denny z kotłów fluidalnych bloków nr 1, 2 i 3, która jest rozwiązaniem tańszym niż chłodnica pierwotnie zabudowana przez dostawcę kotła, bardziej odpornym na erozję oraz zapewniającym właściwe schłodzenie odprowadzanego popiołu w pełnym zakresie obciążeń. Rozwiązanie zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

8 W 2006 roku podpisano z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę o dofinansowanie realizacji projektu celowego pn. Opracowanie technologii pomiaru i optymalizacja sił naciągu w cięgnach, zawiesiach oraz sił podparcia komór paleniskowych, cyklonów i ciągów konwekcyjnych kotłów fluidalnych. Wykonawcą części badawczo-rozwojowej jest zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej pod kierownictwem prof. E. Rusińskiego. Cały projekt, włącznie z wykonaniem części inwestycyjnej, tzn. wdrożeniem systemu pomiarów i regulacji sił napięcia zawiesi, zostanie zakończony w 2007 roku. Z ważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006 roku należy wymienić: Połączenie w układzie duobloku z wyprowadzeniem mocy na poziomie napięcia 400 kv dla bloków 9 i 10. Budowa duobloku podyktowana została koniecznością zniwelowania trudności związanych z odbiorem mocy na poziomie 220 kv w stacji Mikołowa. Do momentu uruchomienia duobloku blok 10 był jedynym w Elektrowni, który produkował moc na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na poziomie napięcia 400 kv. Aby zapobiec tym trudnościom, zastosowano rozwiązanie polegające na przebudowie układu wyprowadzenia mocy bloku 9 (produkującego dotychczas moc na poziomie napięcia 220 kv) na napięcie 400 kv i podłączenie do istniejącego pola wyprowadzenia mocy dla bloku 10. Zrealizowana inwestycja zwiększa bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na poziomie najwyższych napięć. Ograniczenie emisji do powietrza poprzez modernizację chłodni kominowej nr 1. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Zakres modernizacji chłodni kominowej obejmował głównie układ wewnętrzny, co w sposób pośredni przekłada się na poprawę sprawności każdego z bloków o 0,12%, a tym samym zmniejszenie zużycia paliwa o około 10 tysięcy ton rocznie. Efektem jest ograniczenie emisji gazowych i pyłu do atmosfery. Modernizacja pomp ciepłowniczych z dostosowaniem układu regulacji do zmiennych warunków hydraulicznych sieci. Zadanie polegało na dostosowaniu wydajności pomp ciepłowniczych do rzeczywistych potrzeb systemu cieplnego miasta Bogatynia. Zastosowane rozwiązanie, w tym modernizacja rozdzielni, z której zasilane są pompy, jak i przejście z napięcia 6 kv na napięcie zasilające 0,4 kv, a także dostosowanie nadrzędnego systemu automatyki do nowego układu rokuje znaczne korzyści ekonomiczne z tytułu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Ponadto w 2006 r. w trakcie remontu kapitalnego na bloku nr 1 zrealizowano szereg zadań o charakterze inwestycyjnym, takich jak: modernizacja stacji operatorskich, wentylatorów powietrza, kanałów powietrza wtórnego, chłodnicy śrubowej popiołu dennego, kaloryferowego podgrzewacza powietrza oraz modernizacja zaworów bezpieczeństwa. W 2006 r. przeprowadzono renegocjacje warunków trzyletnich umów ubezpieczenia majątku BOT Elektrownia Turów S.A. Efektem negocjacji jest obniżenie o ok. 10% stawek ubezpieczeniowych w najważniejszych umowach, co przy uwzględnieniu zmiany wartości majątku Spółki dało efekt ok. 8% obniżki kosztów tych ubezpieczeń. Rok 2006 był kolejnym rokiem zwiększonej produkcji energii elektrycznej, co pociągnęło za sobą również zwiększoną ilość emitowanych zanieczyszczeń. Wzrost emisji niektórych gazów, w szczególności SO 2, to efekt pogorszenia się parametrów węgla (w tym wzrost zawartości siarki w węglu o 23% w porównaniu z rokiem 2005) oraz częściowego przesunięcia produkcji energii z bloku nr 1 na blok 9 o wyższych wskaźnikach emisyjności. Mimo to w 2006 roku dotrzymane zostały warunki wyznaczone w Pozwoleniu Zintegrowanym. Zmiana obowiązujących przepisów prawnych spowodowała konieczność weryfikowania sposobów gospodarowania odpadami paleniskowymi i wymusiła zmianę Pozwolenia Zintegrowanego. Ponadto konieczne stało się podjęcie natychmiastowych działań w celu dostosowania aktualnie prowadzonego procesu odzysku odpadów paleniskowych (gospodarczego wykorzystania) do nowych wymogów prawnych. W tym celu: - opracowano harmonogram realizacji procesu odzysku odpadów paleniskowych dla dwóch etapów: * ETAP I - odzysk odpadów paleniskowych przez BOT Elektrownię Turów S.A. na terenie dzierżawionym, * ETAP II - wypełnianie wyrobiska mieszaniną odpadów paleniskowych z nadkładem kopalnianym przez BOT KWB Turów S. A. - przygotowano wniosek i uzyskano nową decyzję Wojewody Dolnośląskiego (zmianę do Pozwolenia Zintegrowanego) zezwalającą na kontynuowanie procesu odzysku odpadów paleniskowych na terenie dzierżawionym, - dostosowano wykonaną dotyczących dokumentację do nowych warunków prowadzenia odzysku odpadów paleniskowych zmieszanych z nadkładem kopalnianym. Powyższe działania pozwalają na kontynuowanie procesu odzysku odpadów paleniskowych (gospodarczego wykorzystania), a tym samym na odstąpienie od budowy składowiska i ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska za składowanie tych odpadów. W 2006 roku BOT Elektrownia Turów S.A. wzięła udział w konkursie zorganizowanym pod patronatem Ministra Gospodarki o nazwie Klucz Sukcesu. Zgłoszone rozwiązanie Komputerowa Sieć Kontroli Emisji Zanieczyszczeń w BOT Elektrownia Turów S.A. zdobyło największe uznanie wśród zgłoszonych do konkursu w kategorii Ochrona Środowiska. Uroczyste wręczenie statuetki Klucz Sukcesu odbyło się 5 września 2006 roku na VIII Sympozjum Naukowo-Technicznym Energetyka W październiku 2006 roku BOT Elektrownia Turów S.A. po raz kolejny otrzymała Laur Białego Tygrysa za wkład w rozwój energetyki w ostatnim dziesięcioleciu. Nagroda jest przyznawana za nowatorskie rozwiązania produkcyjne służące polskiej elektroenergetyce i społeczeństwu oraz projekty wspomagające ochronę środowiska i organizację pracy, przynoszące wymierne efekty. Za całokształt działań, w październiku 2006 roku BOT Elektrownia Turów S.A. została wpisana na tzw. Białą Listę, która jest świadectwem wiarygodności i prestiżu. Biała Lista zawiera wykaz firm, które charakteryzuje uczciwość w kontaktach z kontrahentami i brak zaległych zobowiązań publiczno-prawnych oraz terminowa regulacja zobowiązań wobec wszystkich swoich kontrahentów. Otrzymany certyfikat jest dużym wyróżnieniem potwierdzającym, jak solidnym i godnym zaufania partnerem jest BOT Elektrownia Turów S.A. Biała Lista w przyszłości ma pełnić funkcję ogólnodostępnego sytemu weryfikacji wiarygodności gospodarczej firm. Dlatego celem każdej renomowanej firmy będzie znalezienie się na tej liście. Prezes BOT Elektrownia Turów S.A. Roman Walkowiak w dniu 15 grudnia 2006 odebrał z rąk Premiera Jarosława Kaczyńskiego nagrodę Prezesa Rady Ministrów (przyznawaną raz w roku na mocy Rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2004 r.) za osiągnięcia naukowo - techniczne. Nagroda dla Prezesa Elektrowni została przyznana za pracę nad projektem pt.: Budowa prototypowej chłodnicy śrubowej odbioru popiołów dennych z kotła energetycznego, który był realizowany wspólnie z zespołem z Politechniki Wrocławskiej pod kierownictwem prof. Eugeniusza Rusińskiego

9 Raport Roczny 2006 Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna Działalność badawczo-rozwojowa stanowi istotny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa tej rangi co BOT Elektrownia Turów S.A. Zaawansowana technologia musi być nieustannie modernizowana. Wynika to, z jednej strony, ze zużycia urządzeń wytwórczych, a z drugiej - z coraz większej dostępności nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych. Dzięki inwestycjom w działalność badawczą i innowacyjną uzyskuje się wymierne korzyści - zarówno krótko-, jak i długoterminowe. W roku 2006 Elektrownia poniosła ogółem nakłady na działalność badawczo-rozwojową w wysokości ok. 1,5 mln zł. Do najważniejszych prac należą: - analiza możliwości wykorzystania obiektów rolno-przemysłowych pracujących w skojarzeniu na Dolnym Śląsku do produkcji energii z biomasy i odpadów (praca zrealizowana przez Politechnikę Częstochowską), - zbadanie rozdziału powietrza pierwotnego i wtórnego na kotłach 1, 2 i 3 pod kątem ograniczenia emisji gazowych (praca zrealizowana przez Politechnikę Wrocławską), - zbadanie przyczyn uszkadzania się instalacji młynowej w przemiałowni kamienia wapiennego (praca zrealizowana przez Politechnikę Wrocławską), - badanie przepływu wody przez pompy wody chłodzącej zainstalowane na blokach 1-3 i 8-10 oraz zaprojektowanie i wykonanie prototypowego wirnika o zwiększonej sprawności i trwałości (wykonawcą pracy jest firma HYDRO-POMP), - opracowanie technologii pomiaru i optymalizacja sił naciągu w cięgnach i zawiesiach oraz sił podparcia komór paleniskowych, cyklonów i ciągów konwekcyjnych kotłów fluidalnych (wykonawcą jest zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej, praca uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Nasze atuty produkt wysokiej jakości - uzyskany dzięki przeprowadzonej modernizacji i osiągnięciu bardzo dobrego stanu technicznego majątku produkcyjnego wytwarzanie energii elektrycznej - odbywa się przy spełnieniu ostrych norm ochrony środowiska (zintegrowany system zarządzania środowiskiem - IPPC) doświadczona, silnie identyfikująca się z pracodawcą załoga Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem Pracy i Bezpieczeństwem Informacji, spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N oraz ISO/IEC

10 Raport Roczny 2006 Zintegrowany System Zarządzania - ISO Rok 2006 to drugi pełny rok funkcjonowania certyfikowanego, poczwórnie skojarzonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem Pracy i Bezpieczeństwem Informacji (ZSZ-ISO) spełniającego wymagania norm: PN-EN ISO Systemy zarządzania jakością, PN-EN ISO Systemy zarządzania środowiskowego, PN-N Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, BS Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. W celu potwierdzenia skuteczności systemu i zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami przeprowadzono 103 audity wewnętrzne, w konsekwencji których podjęto 50 działań korygujących i 9 zapobiegawczych. Dowodem na doskonalenie systemu jest fakt, że w roku 2005 na 144 audity wystawiono 220 kart niezgodności (działań korygujących). W związku z tym, że w listopadzie 2005 roku organizacja ISO zakończyła prace nad międzynarodową normą ISO/IEC 27001:2005, zastępującą brytyjski standard BS , rozpoczęto proces przebudowy funkcjonującego systemu bezpieczeństwa informacji. Efekt transformacji poddano pod ocenę jednostki zewnętrznej, która w wyniku auditu nadzoru przeprowadzonego w listopadzie 2006 roku zarekomendowała BOT Elektrownię Turów S.A. Brytyjskiej Radzie Akredytacyjnej UKAS. W rezultacie tego Elektrownia, jako jedna z nielicznych firm w Polsce, może poszczycić się nowym, akredytowanym certyfikatem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2005 ( AI-LDN-UKAS / Rev.1). W celu spełnienia wymagań prawnych i instytucjonalnych oraz zewnętrznego uznania wiarygodności badań i analiz laboratoryjnych, w listopadzie zakończono również wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością Laboratorium (SZJL) zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. System ten stanowi uszczegółowienie ZSZ-ISO i został opisany jako dodatkowy proces pomocniczy. O ile pozostałe systemy są dobrowolne, to wdrożenie SZJL jest wymogiem prawnym, wynikającym między innymi z: Decyzji Wojewody Dolnośląskiego zezwalającej na uczestnictwo BOT Elektrowni Turów S.A. w systemie handlu emisjami, a nakazującej od r. wykonywanie danych analiz chemicznych węgla w laboratorium posiadającym akredytację, Prawa Ochrony Środowiska nakazującego od r. wykonywanie analiz chemicznych służących do rozliczeń w laboratorium akredytowanym. W roku 2006 podjęto również szereg działań zmierzających do tego, by funkcjonujący system zarządzania był jak najbardziej efektywny i jednocześnie przyjazny załodze. Między innymi uruchomiono intranetowy Serwis ISO - FAQ, w którym wyjaśniane są wątpliwości na temat wymagań systemu oraz publikowane są odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pracowników pytania. fo f tografia to refleksja, to opis Przegląd systemu oraz zewnętrzna ocena jednostki certyfikującej dowiodły, że podejmowane w roku 2006 działania były zgodne z wymaganiami wyspecyfikowanych norm oraz sprawiły, że utrzymywany system zarządzania jest przydatny, a co najważniejsze skuteczny. Dodatkowo, z czego jesteśmy szczególnie dumni, niezależni auditorzy zewnętrzni uznali nasze rozwiązania systemowe w zakresie: diagnozowania stanów niebezpiecznych w aspekcie zagadnień przeciwpożarowych (serwerownia) oraz integracji systemów zgłaszania i rejestrowania incydentów bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa pracy i środowiska za godne naśladowania przez inne organizacje utrzymujące certyfikowane systemy zarządzania. Zakończony sukcesem audit to dla nas wielka satysfakcja. Zdobyty certyfikat to niewątpliwa nobilitacja, ale przede wszystkim mobilizacja do dalszego doskonalenia systemu. Mobilizacja bardzo potrzebna, gdyż przed nami kolejne trudne zadania: wynikająca z Programu Integracji Grupy BOT, unifikacja i optymalizacja procesów, recertyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania - ISO. i synteza

11 Raport Roczny 2006 Służba Ochrony BOT Elektrowni Turów S.A. BOT Elektrownia Turów S.A., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r., jest przedsiębiorstwem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie. Ochronę przedsiębiorstwa sprawuje Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna, jaką jest Wewnętrzna Służba Ochrony Straż Przemysłowa. Straż powołana została przez Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego BOT Elektrowni Turów S.A. w 2000 r. na podstawie Ustawy z dnia r. o ochronie osób i mienia oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie Wewnętrznych Służb Ochrony. Formacja ta realizuje zadania ochronne poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenie techniczne skupione we własnym Centrum Monitorowania Alarmów. Głównym zadaniem realizowanym przez Wewnętrzną Służbę Ochrony Straż Przemysłowa jest zapewnienie bezpiecznej i bezproblemowej realizacji podstawowej misji BOT Elektrownia Turów S.A., jaką jest wytwarzanie i sprzedaż ekologicznie czystej energii elektrycznej i usług systemowych. Wewnętrzna Służba Ochrony Straż Przemysłowa to zespół doskonale wyszkolonych ludzi 18 19

12 Raport Roczny 2006 Kampania remontowa Zgodnie z przyjętym pod koniec 2005 roku harmonogramem, planowano wykonać 7 remontów średnich bloków oraz dwa remonty kapitalne: remont kapitalny bloku nr 1 oraz remont kapitalny bloku nr 9 wraz z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: Bloki 9 i 10 - połączenie w układzie duobloku z wyprowadzeniem mocy na poziom napięcia 400 kv. Remonty średnie bloków nr 3, 4, 5 i 6 zostały wykonane zgodnie z harmonogramem i miały szczególny charakter, gdyż postoje tych bloków były wydłużone na potrzeby PSE w związku z wymianą wyłączników w polach rozdzielni 220 kv. Remont kapitalny bloku nr 1, rozpoczęty zgodnie z harmonogramem, wymagał znacznego przedłużenia w związku z koniecznością naprawy wirnika SP turbiny. Wykonanie trudnej technologicznie, ale niezbędnej w tej sytuacji operacji termicznego prostowania wirnika spowodowało przedłużenie postoju. Po analizie stanu technicznego urządzeń podstawowych, w trakcie przedłużającego się remontu bloku nr 1, odstąpiono od realizacji remontu średniego bloku nr 2, zdecydowano o skróceniu, do 9 dni postoju bloku nr 8 w remoncie średnim dla realizacji w jego obszarze czasowym etapu zadania inwestycyjnego (duoblok), odstąpiono od przeprowadzenia remontu kapitalnego bloku nr 9. Ostatecznie blok nr 1 rozpoczął pracę po remoncie kapitalnym r. po 180 dniach postoju. Ocena remontu wykonana przez niezależną firmę pomiarową po remoncie wykazała osiągnięcie zakładanej poprawy wskaźników eksploatacyjnych. Warunki przyłączenia bloku nr 6 po modernizacji nakładały na BOT Elektrownię Turów SA obowiązek wprowadzenia jeszcze jednego bloku energetycznego do generacji energii na system 400 kv. Sytuacja ta wskazała na konieczność realizacji zadania inwestycyjnego duoblok jeszcze w roku W skorygowanym harmonogramie zarezerwowano właściwą dla realizacji duobloku konfigurację postojów bloków nr 8, 9 i 10. W trakcie tych postojów zrealizowano okrojony zakres remontu średniego bloku nr 8 i 9 oraz remont średni bloku nr 10 w pełnym zakresie. W każdym roku, równolegle z remontami planowymi urządzeń blokowych, odbywają się niemniej ważne, remonty urządzeń pozablokowych. W 2006 roku wykonano wiele zadań, a najistotniejsze z nich to: Remont kapitalny zwałowarki ZW-3, największego urządzenia w układzie odpopielania Elektrowni, Modernizacja pomp ciepłowniczych z modyfikacją układu regulacji, Modernizacja chłodni kominowej nr 1, Modernizacja układu gospodarki olejowej, Remont zapory wodnej Zatonie, Remont przewodu spalinowego nr 1 w kominie sześcioprzewodowym, Rozbiórka komina żelbetowego nr

13 Raport Roczny 2006 Przedsięwzięcia technologiczne Współspalanie biomasy W 2006 roku BOT Elektrownia Turów S.A. zainicjowała prace mające na celu uruchomienie współspalania biomasy z paliwem podstawowym. Działania były realizowane w trzech kierunkach: - wykonanie analizy rynku zaopatrzenia Elektrowni w różne rodzaje biomasy do produkcji energii odnawialnej w procesie współspalania z paliwem podstawowym (wykonawcą jest Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza), - zbadanie wpływu współspalania biomasy na procesy zachodzące w kotłach eksploatowanych w BOT Elektrownia Turów S.A. oraz opracowanie prognozy wpływu tego współspalania na stan techniczny kotłów w długim horyzoncie czasowym (wykonawcą jest Centrum Innowacji w Energetyce przy Politechnice Częstochowskiej), - opracowanie koncepcji systemu współspalania biomasy w kotłach energetycznych eksploatowanych w BOT Elektrownia Turów S.A. (wykonawcą jest Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza). Powyższe opracowania będą zawierać wytyczne do zaprojektowania i wykonania instalacji umożliwiającej współspalanie biomasy w kotłach fluidalnych Elektrowni. Bogatyńsko-Zgorzelecki Park Przemysłowo-Technologiczny W 2006 roku zainicjowano działania na rzecz utworzenia Bogatyńsko-Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (BZPPT). Przedsięwzięcie to jest wspólną inicjatywą BOT Elektrowni Turów S.A., BOT KWB Turów S.A. oraz jednostek samorządu terytorialnego powiatu zgorzeleckiego, przy współudziale Instytutu Zarządzania i Samorządności z Wrocławia, który równocześnie przygotowuje dokumenty niezbędne do jego powstania. Działalność BZPPT będzie sprzyjać tworzeniu infrastruktury gospodarczej oraz uruchamianiu instytucji z otoczenia biznesu. Zasadniczym celem jest pobudzenie rozwoju gospodarczego w powiecie przy wykorzystaniu wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej. Wstępne analizy przygotowujące budowę nowego bloku energetycznego W 2006 r. zlecono wykonanie czterech opracowań przygotowujących budowę nowego bloku energetycznego. Została już wykonana i przekazana Elektrowni praca pt. Analiza warunków pracy południowo-zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego dla różnych wariantów przyszłej mocy zainstalowanej w BOT Elektrownia Turów S.A. Autorem jest firma Energoprojekt-Kraków. W trakcie realizacji są dwie kolejne umowy, w wyniku których zostaną ocenione zasoby węgla, możliwe do wykorzystania w okresie do 2040 roku w złożu eksploatowanym przez Kopalnię. Ze względu na wagę zagadnienia i dążenie do zapewnienia pełnej wiarygodności wyników zdecydowano się wykonać dwie niezależne ekspertyzy o tej samej tematyce - Studium zapewnienia możliwości dostaw węgla z BOT KWB Turów S.A. do BOT Elektrownia Turów S.A. przy uwzględnieniu budowy nowego bloku energetycznego. Opracowania są przygotowywane przez Fundację Nauka i Tradycje Górnicze (AGH Kraków) oraz przez Poltegor-Projekt (Wrocław). Opracowanie czwarte - Przegląd aktualnego stanu i tendencji rozwojowych światowej techniki w zakresie budowy bloków energetycznych dużej mocy, ze szczególnym uwzględnieniem wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłów opalanych węglem brunatnym - zlecono Politechnikom: Częstochowskiej i Śląskiej. Na jego podstawie zostaną sporządzone założenia do Wstępnego Studium Wykonalności. Modernizacja chłodni kominowej nr 1 Z istotniejszych działań w dziedzinie urządzeń wodno-chemicznych i hydrotechnicznych w 2006 roku zrealizowano modernizację chłodni kominowej nr 1. Modernizacja układu wewnętrznego miała na celu zmniejszenie temperatury wody chłodzącej na wylocie z chłodni, co - jak wynika z przeprowadzonych analiz - przyczyni się do obniżenia temperatury wody chłodzącej w układzie chłodni nr 1, 2 i 3 pracującym dla bloków 1, 2 i 3. W efekcie zjawisko to, mające wpływ na poprawę sprawności każdego z bloków, doprowadzi do zmniejszenia zużycia paliwa. Efektem końcowym będzie ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu do atmosfery. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2006 r. Wyniki potwierdzające założenia projektu zostaną uzyskane w 2007 roku. Wyburzenie komina nr 3 Żelbetowy komin przemysłowy nr 3, będący w ciągłej eksploatacji od 1965 roku odprowadzał spaliny z bloków nr 5, 6 i 7. Wybudowanie sześcioprzewodowego komina pozwoliło na przejęcie odprowadzania spalin z bloków nr 5 i 6. Po likwidacji bloku nr 7 komin stał się zbędny. Ze względu na zagęszczenie urządzeń w tym rejonie zastosowano nowatorską metodę burzenia od góry przy pomocy platformy hydraulicznej. Już po raz trzeci zastosowano tę metodę przygotowaną specjalnie na potrzeby BOT Elektrowni Turów S.A. Bloki połączenie w układzie duobloku z wyprowadzeniem mocy na poziomie napięcia 400 kv. Warunki przyłączenia bloku nr 6 po modernizacji nakładały na BOT Elektrownię Turów S.A. obowiązek przyłączenia do sieci 400 kv, oprócz pracującego już bloku nr 10, jeszcze jednego bloku. Pierwsze ustalenia mówiły o modernizowanym bloku nr 6. Ostateczna decyzja dotyczyła bloku nr 9. Realizacja zadania została precyzyjnie zaplanowana. Z odpowiednim wyprzedzeniem przygotowano pole transformatorowe dla bloku nr 9 oraz zrealizowano zamówienia wszystkich przewidzianych projektem urządzeń i materiałów. Odpowiednia sekwencja wyłączeń bloków 8, 9 i 10 do remontów planowych uwzględniała również realizację tego zadania. Dla nowego układu zrealizowano szereg ważnych zadań, takich jak: wykonanie nowych stanowisk transformatorowych, wykonanie linii napowietrznej 400 kv, podwyższenie słupa linii 220 kv w miejscu skrzyżowania z linią 400 kv, zainstalowanie nowych lub zmodernizowanych układów automatyki, sterowania, zabezpieczeń elektrycznych i pomiarów. Dostosowano również układy powiązań teletransmisyjnych z rozdzielnią Mikołowa do pracy dwóch bloków na jedną linię. Po rozruchu całego układu, według uzgodnionego z PSE programu, bloki nr 9 i 10 zostały zsynchronizowane z KSE w listopadzie 2006 roku

14 Raport Roczny 2006 Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej Podstawowe dane techniczno-produkcyjne Jednostka 2005 r r. Moc osiągalna MW Produkcja energii elektrycznej brutto MWh Zużycie węgla brunatnego na produkcję energii elektrycznej i cieplnej Mg Zużycie mazutu na produkcję energii elektrycznej Mg Energia chemiczna paliwa z węgla ogółem GJ Średnia wartość opałowa węgla kj/kg Wskaźnik awaryjności % 5,6 2,5 Produkcja ciepła GJ Wskaźnik zużycia energii chemicznej węgla na produkcję energii elektrycznej (brutto)* kj/kwh Wskaźnik zużycia energii chemicznej paliwa na produkcję energii elektrycznej (netto)** kj/kwh Wskaźnik zużycia energii chemicznej paliwa na produkcję energii cieplnej (brutto) MJ/Gj * wskaźnik zużycia energii chemicznej paliwa na produkcję energii elektrycznej brutto = ilość energii chemicznej paliwa na produkcję energii elektrycznej / produkcję brutto ** wskaźnik zużycia energii chemicznej z węgla na produkcję energii elektrycznej netto = ilość energii chemicznej z węgla na produkcję energii elektrycznej / sprzedaż energii elektrycznej do PSE S.A. i firm Produkcja brutto energii elektrycznej w 2006 roku osiągnęła poziom MWh, co stanowi 98,9% produkcji planowanej. Jedną z istotnych przyczyn niewykonania planu jest wydłużony remont kapitalny bloku nr 1. Produkcja na blokach nr 1-3 wyniosła 85% produkcji planowanej (wpływ na realizację miało wydłużenie remontu kapitalnego bloku nr 1), bloki 8-10 wykonały 99,9% planu, a bloki 4-6 wykonały 117% planu produkcji. (%) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 (%) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wskaźniki pracy BOT Elektrowni Turów S.A. w latach dyspozycyjność Rok Wskaźniki pracy BOT Elektrowni Turów S.A. w latach awaryjność Rok

15 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Raport Roczny 2006 Awaryjność i dyspozycyjność Elektrowni w 2006 roku Awaryjność urządzeń jest przeważnie funkcją czasu ich pracy, a więc zależy niejako od skali zużycia materiałów oraz w pewnym stopniu od przypadku, którego nie można wyeliminować. Równie ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość awaryjności jest jakość i rodzaj prac podejmowanych w celu zmniejszenia wpływu czasu eksploatacji urządzeń na ich awaryjność, czyli odpowiedni zakres profilaktyki oraz jakość i zakres remontów. W 2006 r. siedem bloków (oprócz bloku nr 2), przeszło remonty średnie, blok nr 1 - remont kapitalny. Na wszystkich blokach, oprócz bloku nr 9, co najmniej dwa razy odbył się remont bieżący. W 2006 roku miało miejsce 55 zakłóceń powodujących postoje awaryjne bloków. Wskaźnik awaryjności osiągnął wartość 2,5% - jest to wartość osiągnięta trzeci raz w historii eksploatacji Elektrowni, wskaźnik dyspozycyjności - 84,6%. Najwyższą dyspozycyjnością i najniższą awaryjnością mogą się pochwalić bloki nr 5 i 6. Dyspozycyjność ponad dziewięćdziesięcioprocentowa i awaryjność poniżej 1%, to wyniki na najwyższym poziomie. Zestawienie podstawowych wielkości charakteryzujących pracę Elektrowni w 2006 roku Produkcja brutto z poszczególnych bloków w 2006 roku Nr bloku Planowana produkcja brutto na 2006 rok Rzeczywista produkcja brutto w 2006 roku w MWh (%) Bilans czasu pracy i postoju bloków Elektrowni wksztalcenie w 2006 roku Dyspozycyjność bloków w 2006 roku czas ruchu - 83,5% remont awaryjny - 2,2% remont bieżący - 3,1% remont średni - 4,6% remont kapitalny - 5,5% zimna rezerwa - 1,1% 100,0 92,3 93,7 93,3 84,1 89,6 89,9 90,0 83,9 86,9 80,0 70,0 60,0 50,0 47,7 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Nr bloku plec Parametr Jednostka 2004 r r r. Czas ruchu h , , ,3 Czas postoju w remoncie kapitalnym h 0,0 0, ,1 Czas postoju w remoncie średnim h 3 784, , ,5 Czas postoju w remoncie bieżącym h 3 050, , ,2 Czas postoju w remoncie awaryjnym h 1 449, , ,3 Czas postoju w rezerwie h 1 716,2 644,0 882,8 Czas postoju w modernizacji h 7 539,3 0,0 0,0 Średnie obciążenie MW 186,7 203,5 199,7 Wskaźnik dyspozycyjności % 88,1 85,0 84,6 Wskaźnik awaryjności % 2,4 5,6 2,5 (%) Awaryjność bloków w 2006 roku 6,0 5,3 5,0 3,8 3,9 4,0 3,0 2,7 3,0 2,0 1,3 0,9 1,0 0,3 1,0 0,0 Nr bloku Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej Decydujący wpływ na przychody BOT Elektrowni Turów S.A. ma realizacja Umowy na Dostawę Mocy i Energii Elektrycznej zawartej pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. a Elektrownią Turów. Umowa ta - zawarta 26 sierpnia 1994 r. - jest gwarantem spłaty kredytów dla banków i instytucji finansujących modernizację. Nadrzędną zasadą umowy jest pokrycie kosztów zmiennych przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej, natomiast poziom środków finansowych za zdolności wytwórcze ma zapewnić przychód na poziomie kosztów stałych, finansowych oraz optymalnej wysokości zysku. Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i usług systemowych Plan na 2006 rok Wykonanie w 2006 roku Przychody z KDT w tym: , ,6 - przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (składnik zmienny) , ,7 - przychody za zdolności wytwórcze (składnik stały) , ,9 przychody ze sprzedaży na RB , ,3 przychody ze sprzedaży energii do firm 1 013, ,9 przychody ze sprzedaży usług systemowych , ,6 Razem , , w tys. zł

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego

Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego z siedzibą w Bogatyni 59-916 Bogatynia 3 tel. (075) 77 35 262 www.ppwb.org.pl Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego Węgiel Brunatny Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r.

Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012. 12 marca 2013 r. Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2012 12 marca 2013 r. Spis treści: 1. ORGANIZACJA POLSKA ENERGIA S.A.... 5 1.1. Podstawowe informacje o Spółce i Grupie Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 12 marca 2015 roku

Gdańsk, 12 marca 2015 roku Gdańsk, 12 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ENERGA ZA LATA 2012-2014... 3 2. INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 2.1. Rola Spółki ENERGA SA w Grupie... 5 2.2.

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26 2010 Raport Roczny 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 9 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny Grupa Kapitałowa ANWIL 10 O Nas

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU 18 marca 2013 Spis treści: 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 4 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności FABRYKI KOTŁÓW RAFAKO S.A. w Raciborzu w 2005 roku 30 marca 2006 roku SPIS TREŚCI Wstęp...1 Ważniejsze daty z historii powstania i zmian własnościowych Spółki:...2 I.

Bardziej szczegółowo

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 Spis treści: 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 1.1. Opis dokonanych zmian w strukturze Grupy... 5 1.2. Opis inwestycji kapitałowych w obrębie Grupy... 5 1.3. Opis planowanych zmian w obrębie

Bardziej szczegółowo

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja w spisie treści. Nawigacja na stronach raportu 1 Nawigacja w spisie treści Kliknij w tytuł lub numer strony aby przejść do wybranego rozdziału Nawigacja na stronach raportu Kliknij na logo PGE aby przejść do spisu treści Kliknij na strzałkę aby przejść

Bardziej szczegółowo

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZA ROK SpIS TREŚCI Oświadczenie weryfikatora środowiskowego...3 Cel i zakres deklaracji...3 Opis firmy...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU Racibórz, 23 marca 2015 Spis treści nr strony I. Informacje ogólne... 4 II. Organizacja Grupy Kapitałowej Rafako S.A.... 7 1. Organizacja

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych...

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych... LUBELSKII WĘGIIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA w Bogdance,, 21--013 Puchaczów SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2008 ROK Bogdanka,, marrzec 2009 rr.. strona 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Dane o spółce...1

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU 2 SZANOWNI PAŃSTWO, Celem deklaracji środowiskowej jest przekazanie opinii publicznej i wszystkim zainteresowanym stronom informacji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ TAURON...

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2013 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ TAURON... Sprawozdanie Zarz ądu z dzia łalności Grupy Kapita łowej TAURON Polska Energia SA za rok obrotowy 2013 SPIS TREŚCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ TAURON... 4 1.1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

poszerzamy horyzonty...

poszerzamy horyzonty... poszerzamy horyzonty... raport roczny 2006/2007 Raport Roczny 2006/2007 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spis treści Raport Roczny 2006/2007 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2012 Polskie Sieci Elektroenergetyczne - narodowy Operator Systemu Przesyłowego w Polsce Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych D E K L A R A C J A Ś R O D O W I S K O W A Z A R O K 2 0 1 4 tauron-wytwarzanie.pl Spis treści Oświadczenie weryfikatora

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2014 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2014 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2014 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU 2 SZANOWNI PAŃSTWO, Celem deklaracji środowiskowej jest przekazanie opinii publicznej i wszystkim zainteresowanym stronom informacji

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy EK press pod Parasolem MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 1 (18) styczeń 2012 2012 Nowe przetargi w elektrociepłowniach Bydgoszcz, Gorzów, ZEDO i Zgierz Inwestycje str. 4

Bardziej szczegółowo