45 lat. BOT Elektrownia Turów S.A RAPORT ROCZNY 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "45 lat. BOT Elektrownia Turów S.A. 1962-2007 RAPORT ROCZNY 2006"

Transkrypt

1 zatrzymany w kadrze lat czas RAPORT ROCZNY 2006 BOT Elektrownia Turów S.A.

2 RAPORT ROCZNY 2006 List Prezesa Status Spółki O Firmie Organy Spółki Działania Zarządu w 2006 roku Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna Zintegrowany System Zarządzania - ISO Służba Ochrony BOT Elektrowni Turów S.A Kampania remontowa Przedsięwzięcia technologiczne Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej Kalendarium ważniejszych wydarzeń w 2006 roku Schemat technologiczny BOT Elektrowni Turów S.A Działania na rzecz regionu Nasi pracownicy Grupa kapitałowa Ochrona środowiska Raport finansowy

3 Ostatnie kilka lat obfitowały w znaczące wydarzenia w polskiej branży elektroenergetycznej. Największy wpływ na zmiany miało wejście Polski do Unii Europejskiej, połączone z zaostrzeniem wymogów dotyczących ochrony Środowiska, całkowite uwolnienie rynku energii - zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access) czyli dostępu stron trzecich, a także, nieokreślony jeszcze do końca, sposób likwidacji kontraktów długoterminowych. Nie mniej istotny jest również trwający proces konsolidacji polskich firm elektroenergetycznych, w tym powstanie 9 maja 2007 roku Polskiej Grupy Energetycznej, w skład której wchodzą PSE, BOT GiE, Zespół Elektrowni Dolna Odra oraz osiem spółek dystrybucyjnych, czy w końcu likwidacja KDT (kontraktów długoterminowych). Wszystkie te wydarzenia nie mają precedensu w historii polskiej branży elektroenergetycznej. BOT Elektrownia Turów S.A. jako członek grupy BOT GiE, a w konsekwencji także jeden z filarów Polskiej Grupy Energetycznej, jest dobrze przygotowana do nowych wyzwań. Zakończona w 2005 roku kompleksowa modernizacja pozwoli nam funkcjonować zgodnie z planem aż do 2040 roku - na taki bowiem okres został przygotowany proces technologiczny wydobycia węgla brunatnego w BOT KWB Turów S.A. Dzięki podwyższonej w procesie modernizacji sprawności i wydajności urządzeń technicznych jest możliwe wybudowanie kolejnego, jedenastego bloku energetycznego o mocy MW. Zasoby węgla wyeksploatowane będą dzięki temu do ostatniego kęsa, a planowane na lata odstawienie starszych bloków 8, 9, 10 nie odbije się na kondycji finansowej i technicznej BOT Elektrowni Turów S.A. Nadchodzą trudniejsze lata dla polskiej branży elektroenergetycznej. Uwolnienie rynku stawia nowe wyzwania. Mam jednak pewność, że dzięki wspaniałej, dobrze wykształconej i doświadczonej załodze naszej elektrowni uda nam się sprostać wyzwaniom nadchodzących lat. Zapraszając do dalszej współpracy wszystkich, którzy pomagali i pomagają nam w realizacji naszych ambitnych celów, pragnę podziękować po raz kolejny - w imieniu swoim, Zarządu i Rady Nadzorczej - wszystkim pracownikom BOT Elektrowni Turów S.A. Bez Was nasze zamierzenia pozostałyby jedynie w sferze planów. Roman Walkowiak Prezes Zarządu Generalny Dyrektor 2 3

4 Raport Roczny 2006 Status Spółki Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Elektrownia Turów w Bogatyni. 9 marca 2004 r. powstała Spółka BOT Górnictwo i Energetyka S.A. zawiązana przez pięć spółek: Elektrownię Bełchatów S.A., Elektrownię Opole S.A., Elektrownię Turów S.A., Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. oraz Kopalnię Węgla Brunatnego Turów S.A. 30 czerwca 2004 r. Minister Skarbu, reprezentujący właściciela, realizując rządowy program konsolidacji sektora elektroenergetycznego, podjął decyzję o podwyższeniu kapitału Spółki BOT GiE S.A. poprzez wniesienie aportem 69% akcji spółek wchodzących w skład grupy. 29 września 2004 roku decyzja ta została zarejestrowana przez Sąd Gospodarczy w Łodzi i nabrała mocy prawnej. Od 15 kwietnia 2005 roku Elektrownia działa pod nazwą: BOT Elektrownia Turów Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki jest Bogatynia. Działalność Spółki Przedmiotem działalności BOT Elektrownia Turów S.A. są: produkcja, usługi oraz handel w kraju i za granicą. W zakresie operacyjnym Spółki znajdują się m. in.: produkcja i zaopatrywanie w energię elektryczną, parę wodną i gorącą wodę, pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody, budownictwo, transport rurociągami, telekomunikacja, informatyka, obsługa nieruchomości, kursy zawodowe, unieszkodliwianie odpadów i inne. Misja Spółki Naszą misją jest wytwarzanie i sprzedaż ekologicznie czystej energii elektrycznej i usług systemowych. Dotyczy to także stowarzyszonej z energią elektryczną energii cieplnej. Poprzez modernizację i stały rozwój firmy pragniemy utrwalać jej pozycję na krajowym i europejskim rynku energetycznym, wypełniając jednocześnie nasze powinności wobec środowiska i regionu. 4 5

5 BOT Elektrownia Turów S.A. firma konkurencyjna zarówno w kraju, jak i w Europie ulotna chwila uchwycona przy trzasku migawki, utrwalona na celuloidowym filmie staje się świadkiem historii... historii wielu pokoleń, ludzi, którzy tworzyli to miejsce, tu pracowali, tutaj żyją... BOT Elektrownia Turów S.A., usytuowana u styku trzech granic: Polski, Czech i Niemiec, jest jednym z największych wytwórców energii elektrycznej w Polsce. Jakość produkowanej tutaj energii elektrycznej odpowiada standardom Unii Europejskiej, a Firma spełnia wszystkie wymogi w zakresie parametrów ekologicznych w krajach unijnych. Czysta energia elektryczna - produkt o najwyższej jakości - uzyskiwany jest dzięki przeprowadzonej modernizacji i osiągnięciu bardzo dobrego stanu technicznego majątku trwałego. Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się przy spełnieniu ostrych norm ochrony środowiska. Elektrownia posiada Pozwolenie Zintegrowane na Korzystanie ze Środowiska Naturalnego, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej - Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). BOT Elektrownię Turów S.A. można określić mianem lidera wśród najbardziej dynamicznie i efektywnie rozwijających się firm. Potwierdzone jest to tytułem Perła Polskiej Gospodarki oraz certyfikatami Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i redakcji magazynu Polish Market. Elektrownia otrzymała w latach poprzednich wiele nagród i wyróżnień świadczących o potencjale firmy. BOT Elektrownia Turów S.A. znajduje się również na liście firm rzetelnych i wiarygodnych - BIAŁA LISTA. BOT Elektrownia Turów S.A. ma 24,6% udziału w krajowej produkcji energii elektrycznej wytwarzanej na bazie węgla brunatnego. Moc osiągalna w 2006 roku w BOT Elektrowni Turów S.A. wynosiła MW. W BOT Elektrowni Turów S.A. funkcjonują systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP i Ochroną Informacji w oparciu o specjalistyczne normy krajowe i międzynarodowe. BOT Elektrownia Turów S.A. posiada Certyfikat PCBC na Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy spełniający wymagania norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N oraz ISO/IEC Rok 2007 poprzedził ważne dla Elektrowni wydarzenie. W 2007 BOT Elektrownia Turów S.A. obchodzi jubileusz 45-lecia swego powstania. 45 lat temu, w 1962 roku ruszył pierwszy blok Elektrowni Turów. Od tego czasu Elektrownia przeszła długą drogę: od obecności na Liście 80-ciu największych krajowych trucicieli do jednego z najbardziej nowoczesnych i ekologicznych przedsiębiorstw w Europie. W 2005 roku zakończono jeden z największych procesów inwestycyjnych w Europie Środkowej - kompleksową modernizację BOT Elektrowni Turów S.A. W chwili obecnej jest to najnowocześniejsza w kraju elektrownia opalana węglem brunatnym, dysponująca 9 blokami, z których sześć to nowoczesne bloki z kotłami fluidalnymi o wysokiej sprawności. Dwa lata po zakończonej modernizacji osiągnięte wyniki potwierdzają słuszność przyjętych rozwiązań. Przyszłość BOT Elektrowni Turów S.A. jest ściśle związana z realizacją rządowego programu konsolidacji polskiego sektora energetycznego. 9 maja 2007 roku powstała Polska Grupa Energetyczna, której jednym z filarów jest BOT Elektrownia Turów S.A. Wyzwaniem dla nowo powstałej Grupy jest konieczność przystosowania się do nowych realiów gospodarczych po uwolnieniu rynku energii 01 lipca 2007 roku. 6 7

6 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Raport Roczny 2006 Organy Spółki Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Struktura właścicielska BOT Elektrowni Turów S.A. - stan na dzień r. wksztalcenie wiek Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej BOT Elektrownia Turów S.A. odbyło się 27 czerwca 2006 roku. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano Pana Dariusza Domana - przedstawiciela BOT GiE S.A. Podczas Zgromadzenia podjęto uchwały m.in. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2005, rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania z Działalności Grupy Kapitałowej BOT Elektrownia Turów S.A. za rok obrotowy 2005, Rada Nadzorcza BOT Górnictwo i Energetyka S.A. - 69% akcji akcje udostępnione osobom uprawnionym - 14,96% akcji Skarb Państwa - 16% akcji Skarb Państwa - udostępnianie - 0,04% akcji podziału zysku za 2005 rok, udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, przyjęcia zmian do Statutu Spółki oraz tekstu jednolitego Statutu Spółki. plec Zarząd Zarząd kolegialnie prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zgodnie ze Statutem w skład Zarządu może wchodzić od jednej do sześciu osób, powołanych na okres wspólnej, trwającej trzy lata kadencji. Skład Zarządu III kadencji: Roman Walkowiak - Prezes Zarządu Spółki, Generalny Dyrektor Tomasz Ozimowski - Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny Wacław Krzywoszyński - Członek Zarządu Spółki, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy (do r.) Zdzisław Wnęk - Członek Zarządu Spółki, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy (od r.) Marian Przygrodzki - Członek Zarządu Spółki, Dyrektor Zarządzania Administracyjno-Pracowniczego (wybrany przez pracowników Spółki) Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 5 października 2006 r. - uchwałą nr 31/III/ odwołała Pana Wacława Krzywoszyńskiego ze składu Zarządu BOT Elektrownia Turów S.A. i uchwałą nr 32/III/2006 określiła, iż do czasu podjęcia decyzji o powołaniu nowego Członka Zarządu Zarząd składa się z trzech osób r. na stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego został powołany Pan Zdzisław Wnęk. Wewnętrzny podział zadań i funkcji pełnionych przez Członków Zarządu III kadencji od 1 stycznia 2006 r.: Prezes Zarządu - Generalny Dyrektor przedsiębiorstwa Spółki - kieruje przedsiębiorstwem Spółki przy pomocy podległych sobie Dyrektorów Pionów, których jest przełożonym. W oparciu o Uchwałę Zarządu nr 198/II/2004 z dnia 03 listopada 2004 r. dokonuje w imieniu Spółki czynności z zakresu prawa pracy, z zastrzeżeniem 42 ust. 1 Statutu Spółki. Prezes Zarządu - Generalny Dyrektor koordynuje całokształt działań w sferze Spółki jak i jej przedsiębiorstwa. Ponadto koordynuje współpracę pomiędzy Organami Spółki, Spółką a organami władzy państwowej i samorządowej oraz współpracę pomiędzy Spółką a wszelkimi innymi urzędami naczelnymi, instytucjami centralnymi oraz organizacjami związkowymi. Prezes Zarządu - Generalny Dyrektor jednoosobowo kieruje podległym mu pionem, a także nadzoruje i koordynuje podległą mu bezpośrednio działalność, w szczególności w zakresie rozwoju i innowacji, planowania inwestycji strategicznych, zarządzania organizacyjnego, nadzoru właścicielskiego, polityki personalnej, kontroli i bezpieczeństwa oraz obsługi prawnej. Członek Zarządu - Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy w przedsiębiorstwie Spółki jednoosobowo kieruje podległym pionem. Sprawuje również nadzór i koordynację działalności podległych mu służb finansowo - księgowych i handlowych, w szczególności w zakresie: realizacji strategii ekonomiczno - finansowej Spółki, sprawozdawczości wymaganej obowiązującymi przepisami, bezpieczeństwa finansowego oraz prawidłowej realizacji strategicznych umów Spółki dotyczących pozyskiwania paliw, sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej, przygotowania finansowania projektów. Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny w przedsiębiorstwie Spółki jednoosobowo kieruje podległym pionem, a także sprawuje nadzór i koordynację podległej mu działalności, w szczególności w zakresie produkcji energii elektrycznej i cieplnej, eksploatacji majątku produkcyjnego Elektrowni, realizacji zadań inwestycyjnych oraz gospodarki nieruchomościami gruntowymi. Członek Zarządu - Dyrektor Zarządzania Administracyjno - Pracowniczego jednoosobowo kieruje podległym pionem oraz sprawuje nadzór i koordynację podległych mu dziedzin, w szczególności w zakresie działalności informatycznej Spółki, ubezpieczeń gospodarczych, ubezpieczeń pracowniczych i świadczeń emerytalnych, działalności socjalnej, zarządzania majątkiem nieprodukcyjnym oraz ochroną przedsiębiorstwa Spółki. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz BOT GiE S.A. Jeden członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest przez Ministra Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. W skład Rady Nadzorczej III kadencji wchodzili (do ): Henryk Koprek - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Radosław Barszcz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Janusz Danel - Sekretarz Rady Nadzorczej (wybrany przez pracowników Spółki), Krzysztof Janas - Członek Rady Nadzorczej (wybrany przez pracowników Spółki) oraz Stanisław Poręba - Członek Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej IV kadencji wchodzą: Jerzy Kurella - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dominik Radziwiłł - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Radosław L. Kwaśnicki - Sekretarz Rady Nadzorczej oraz Janusz Danel i Krzysztof Janas - Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki. Rada Nadzorcza III kadencji Rada Nadzorcza IV kadencji Henryk Koprek Przewodniczący Rady Nadzorczej Radosław Barszcz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Danel Sekretarz Rady Nadzorczej Krzysztof Janas Członek Rady Nadzorczej Stanisław Poręba Członek Rady Nadzorczej Jerzy Kurella Przewodniczący Rady Nadzorczej Dominik Radziwiłł Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Radosław L. Kwaśnicki Sekretarz Rady Nadzorczej Janusz Danel Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Janas Członek Rady Nadzorczej Zdzisław Wnęk Roman Walkowiak Tomasz Ozimowski Marian Przygrodzki 8 9

7 Raport Roczny 2006 Działania Zarządu w 2006 roku W roku 2006 odbyło się 27 posiedzeń Zarządu, na których podjęto 231 uchwał w następujących grupach tematycznych: Obszar ekonomiczno-finansowy - Zarząd BOT Elektrownia Turów S.A. uchwalił Plan rzeczowo-finansowy BOT Elektrownia Turów S.A. na 2006 rok, który gwarantował bezpieczeństwo finansowe Spółki. Zarząd renegocjował warunki umów z PSE S.A. i BOT KWB Turów S.A. oraz kontynuował działania mające na celu optymalizację kosztów zadłużenia Spółki. Działalność inwestycyjna i prace badawcze prowadzone w Spółce - Zarząd przyjął do realizacji Plan Zakupu Składników Aktywów Trwałych na 2006 rok. Zarząd BOT Elektrownia Turów S.A. podejmował szereg decyzji mających na celu zrealizowanie szerokiego zakresu projektów inwestycyjnych oraz wielu prac badawczych i badawczo-rozwojowych, w tym także dotyczących utworzenia Bogatyńsko-Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Zarządzanie i organizacja Spółki - Zarząd BOT Elektrownia Turów S.A. monitorował obszar zarządzania przedsiębiorstwem Spółki. Mając na uwadze lepszą efektywność i sprawność funkcjonowania BOT Elektrownia Turów S.A., Zarząd udzielał pełnomocnictw ogólnych i szczególnych do wykonywania poszczególnych czynności w imieniu Spółki. Reprezentacja Spółki i realizacja uprawnień właścicielskich - Zarząd BOT Elektrownia Turów S.A. m.in. przyjął Plan działań restrukturyzacyjnych w 2006 roku, w którym kluczowymi sprawami było: - połączenie spółek o profilu medycznym BOT Elektrownia Turów S.A. i BOT KWB Turów S.A., - włączenie do Eltur-Global Sp. z o.o. obszarów działalności socjalno-bytowej BOT KWB Turów S.A., - uruchomienie, w ramach Spółki Eltur-Wapore Sp. z o.o., zakładu produkującego dodatek do betonu (FLUBET), beton towarowy oraz elementy z betonu wibroprasowanego. Zarówno poprzez swoich członków, jak i upełnomocnionych pracowników BOT Elektrownia Turów S.A. Zarząd aktywnie uczestniczył w pracach organów Spółek, w których BOT Elektrownia Turów S.A. posiada akcje i udziały, celem utrzymania jak najlepszej kondycji tych podmiotów. Polityka kadrowa, zatrudnieniowa i płacowa - Zarząd BOT Elektrownia Turów S.A. na bieżąco monitorował przyrost miesięcznego wynagrodzenia w 2006 roku w ramach ustalonego poziomu, tj. 3,5%. W 2006 roku wdrożono nową szczeblową tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Zarząd dokonał weryfikacji potrzeb kadrowych, utworzył program zatrudnienia, jednocześnie ustalając zasady rekrutacji. Zarząd podjął uchwałę o naborze pracowników w pionie technicznym BOT Elektrownia Turów S.A. w celu dostosowania optymalnego poziomu zatrudnienia zapewniającego bezpieczeństwo pracy. Realizacja obowiązków statutowych i kodeksowych - Zarząd BOT Elektrownia Turów S.A. realizował swoje obowiązki wynikające zarówno ze statutu, jak i Kodeksu Spółek Handlowych podejmując w tej kwestii 45 uchwał, w tym 4 uchwały dotyczące udzielenia zgody na rozporządzenie akcjami imiennymi. Sprawy związane z organizacją i bieżącą obsługą posiedzeń Zarządu. Do najważniejszych działań i decyzji podjętych przez Zarząd, mających wpływ na sytuację ekonomiczno - finansową i działalność BOT Elektrownia Turów S.A., należy zaliczyć: Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom za 2005 rok siłami własnymi przedsiębiorstwa - zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka realizowała wypłatę dywidendy bez pomocy instytucji zewnętrznych. Udzielenie zgody akcjonariuszom (566 akcjonariuszy) na rozporządzanie do końca 2006 roku akcjami imiennymi. Z dniem r. upłynął bowiem termin, w którym obowiązywał zakaz rozporządzania akcjami, nabytymi nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników, - zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U Nr 171, poz z późn. zm.). W myśl 14 ust. 3 Statutu Spółki na rozporządzenie akcjami wymagana jest pisemna zgoda Zarządu BOT Elektrownia Turów S.A. w formie uchwały. Renegocjowanie marż kredytowych najdroższego zadłużenia w celu optymalizacji kosztów zadłużenia Spółki. Prowadzenie intensywnych działań w zakresie: - negocjacji z PSE S.A. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących realizacji Umowy Długoterminowej na Dostawę Mocy i Energii Elektrycznej z bloków 1-10, - negocjacji z BOT KWB Turów S.A. w sprawie wzajemnych rozliczeń dotyczących zarówno ceny, jak i ilości odbieranego węgla brunatnego w 2006 roku, - utrzymania wysokiego poziomu produkcji energii elektrycznej. Aktywne uczestniczenie w pracach nad treścią projektu Ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (KDT). Czynny udział w działaniach konsolidacyjnych w zakresie Procesu Integracji Grupy BOT. Proces ten oraz prowadzone w jego ramach prace mają przyczynić się do wzrostu wartości Grupy BOT m.in. poprzez pełniejszą konsolidację firm wchodzących w skład Grupy i restrukturyzację wewnętrzną przeprowadzoną dla obniżenia kosztów działalności, jak również wykorzystanie efektu synergii. BOT Elektrownia Turów S.A. poprzez swój udział w procesach integracyjno-restrukturyzacyjnych przyczyniała się w 2006 roku do sprawnego działania Grupy, w tym zarządzania procesami gospodarczymi, których wymierne efekty skutkują podniesieniem zysku Grupy. Zarząd, uczestnicząc w ramach prac Projektu Integracji, współrealizował z Zarządami poszczególnych spółek parterowych Grupy BOT następujące główne cele: - maksymalizacja efektywności Grupy BOT poprzez wykorzystanie efektu synergii, restrukturyzację operacyjną (obniżenie kosztów operacyjnych), restrukturyzację majątkową (wydzielenie działalności pomocniczej i usługowej), restrukturyzację organizacyjną (konsolidacja pionowa); - wprowadzenie jednolitych standardów działania uwzględniających specyfikę firm oraz lokalizację Spółek Grupy BOT; - jasne określenie podziału odpowiedzialności i zadań między Spółką Celową (Holdingową) a Spółkami Parterowymi; - zapewnienie możliwości skutecznego wdrożenia modelu biznesowego w sposób stopniowy, niezaburzający bieżącego funkcjonowania podmiotów Grupy BOT. Zarząd BOT Elektrownia Turów S.A. współdziałał w powoływaniu struktury projektowej wraz z wyznaczeniem obszarów i kompetencji poszczególnych ciał decyzyjnych i uczestników Projektu Integracji oraz określeniu ram formalnych dla wspólnych działań. Prowadzone w II połowie 2006 roku prace na rzecz realizacji Procesu Integracji Grupy BOT wskazały na potrzebę wprowadzenia metodologii dotyczącej zarządzania projektem. Aby móc sprawnie i z sukcesem zarządzać tak złożonym procesem, jak ten dotyczący jednej z ważniejszych dziedzin gospodarki - branży elektroenergetycznej, niezbędne stało się dokonanie systematyzacji wdrażanych rozwiązań i działań. W 2006 r. BOT Elektrownia Turów S.A. uczestniczyła w prowadzonych, w ramach rządowego Programu dla Elektroenergetyki, pracach związanych z likwidacją kontraktów długoterminowych oraz konsolidacją sektora w wymiarze pionowym. W myśl Programu powstanie nowy podmiot - Polska Grupa Energetyczna (PGE). Przyszły filar skonsolidowanego rodzimego sektora, kontrolowanych przez państwo zasobów energetycznych, na bazie holdingu BOT, Zespołu Elektrowni Dolna Odra, Polskich Sieci Elektroenergetycznych (ale bez wydzielonej i przekazanej wraz z majątkiem przesyłowym w ręce Skarbu Państwa Spółki PSE-Operator) oraz spółek dystrybucyjnych z grupy Ł-2 (ŁZE oraz ZE Łódź-Teren), L-5 (ZEORK, ZE Białystok, ZE Warszawa-Teren, Lubelskie ZE, Zamojska Korporacja Energetyczna) i Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego. W 2006 r. BOT Elektrownia Turów S.A. we współpracy z pozostałymi spółkami Grupy Kapitałowej BOT GiE S.A. uczestniczyła w tworzeniu modelu finansowego całej grupy PGE. Rok 2006 charakteryzował się dalszym spadkiem zatrudnienia. Tendencje spadkowe poziomu zatrudnienia obserwowane są na przestrzeni ostatnich 3 lat. Poziom zatrudnienia w tym okresie zmniejszył się w sumie o ok. 7,18%, natomiast wielkość zatrudnienia średniorocznego spadła z osób w 2004 r. do w 2006 r. Prowadzona polityka zatrudnieniowa w 2006 r. skupiona była na uzupełnieniu braków w obsadzie stanowisk. W 2006 roku, w celu opracowania nowych rozwiązań technologicznych, mających przynieść wymierne efekty ekonomiczne, prowadzono szereg prac badawczych i badawczo-rozwojowych, wśród których kluczowe znaczenie mają: - Badanie przepływu wody przez pompy wody chłodzącej zainstalowanych na blokach 1-3 oraz 8-10 w celu zaprojektowania nowego typu wirnika - realizowane przez przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe HYDRO-POMP. W rezultacie wykonywanych prac powinien powstać nowy wirnik pompy wody chłodzącej, który wyeliminuje zjawisko kawitacji przy zachowaniu co najmniej dotychczasowej sprawności pompy. Po zakończeniu prób z nowym, prototypowym wirnikiem na jednym bloku, planowane jest zastosowanie podobnego rozwiązania łącznie na sześciu blokach; - Budowa prototypowej chłodnicy śrubowej odbioru popiołów dennych z kotła energetycznego - praca realizowana wspólnie z zespołem z Politechniki Wrocławskiej pod kierownictwem prof. Eugeniusza Rusińskiego, za którą Prezes BOT Elektrownia Turów S.A. odebrał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Środki na realizację prac badawczo-rozwojowych zagwarantowała BOT Elektrownia Turów S.A., z częściowym dofinansowaniem pochodzącym z budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efektem finalnym prowadzonych prac było opracowanie i wykonanie prototypowej chłodnicy śrubowej odprowadzającej popiół denny z kotłów fluidalnych bloków nr 1, 2 i 3, która jest rozwiązaniem tańszym niż chłodnica pierwotnie zabudowana przez dostawcę kotła, bardziej odpornym na erozję oraz zapewniającym właściwe schłodzenie odprowadzanego popiołu w pełnym zakresie obciążeń. Rozwiązanie zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

8 W 2006 roku podpisano z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę o dofinansowanie realizacji projektu celowego pn. Opracowanie technologii pomiaru i optymalizacja sił naciągu w cięgnach, zawiesiach oraz sił podparcia komór paleniskowych, cyklonów i ciągów konwekcyjnych kotłów fluidalnych. Wykonawcą części badawczo-rozwojowej jest zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej pod kierownictwem prof. E. Rusińskiego. Cały projekt, włącznie z wykonaniem części inwestycyjnej, tzn. wdrożeniem systemu pomiarów i regulacji sił napięcia zawiesi, zostanie zakończony w 2007 roku. Z ważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006 roku należy wymienić: Połączenie w układzie duobloku z wyprowadzeniem mocy na poziomie napięcia 400 kv dla bloków 9 i 10. Budowa duobloku podyktowana została koniecznością zniwelowania trudności związanych z odbiorem mocy na poziomie 220 kv w stacji Mikołowa. Do momentu uruchomienia duobloku blok 10 był jedynym w Elektrowni, który produkował moc na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na poziomie napięcia 400 kv. Aby zapobiec tym trudnościom, zastosowano rozwiązanie polegające na przebudowie układu wyprowadzenia mocy bloku 9 (produkującego dotychczas moc na poziomie napięcia 220 kv) na napięcie 400 kv i podłączenie do istniejącego pola wyprowadzenia mocy dla bloku 10. Zrealizowana inwestycja zwiększa bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na poziomie najwyższych napięć. Ograniczenie emisji do powietrza poprzez modernizację chłodni kominowej nr 1. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Zakres modernizacji chłodni kominowej obejmował głównie układ wewnętrzny, co w sposób pośredni przekłada się na poprawę sprawności każdego z bloków o 0,12%, a tym samym zmniejszenie zużycia paliwa o około 10 tysięcy ton rocznie. Efektem jest ograniczenie emisji gazowych i pyłu do atmosfery. Modernizacja pomp ciepłowniczych z dostosowaniem układu regulacji do zmiennych warunków hydraulicznych sieci. Zadanie polegało na dostosowaniu wydajności pomp ciepłowniczych do rzeczywistych potrzeb systemu cieplnego miasta Bogatynia. Zastosowane rozwiązanie, w tym modernizacja rozdzielni, z której zasilane są pompy, jak i przejście z napięcia 6 kv na napięcie zasilające 0,4 kv, a także dostosowanie nadrzędnego systemu automatyki do nowego układu rokuje znaczne korzyści ekonomiczne z tytułu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Ponadto w 2006 r. w trakcie remontu kapitalnego na bloku nr 1 zrealizowano szereg zadań o charakterze inwestycyjnym, takich jak: modernizacja stacji operatorskich, wentylatorów powietrza, kanałów powietrza wtórnego, chłodnicy śrubowej popiołu dennego, kaloryferowego podgrzewacza powietrza oraz modernizacja zaworów bezpieczeństwa. W 2006 r. przeprowadzono renegocjacje warunków trzyletnich umów ubezpieczenia majątku BOT Elektrownia Turów S.A. Efektem negocjacji jest obniżenie o ok. 10% stawek ubezpieczeniowych w najważniejszych umowach, co przy uwzględnieniu zmiany wartości majątku Spółki dało efekt ok. 8% obniżki kosztów tych ubezpieczeń. Rok 2006 był kolejnym rokiem zwiększonej produkcji energii elektrycznej, co pociągnęło za sobą również zwiększoną ilość emitowanych zanieczyszczeń. Wzrost emisji niektórych gazów, w szczególności SO 2, to efekt pogorszenia się parametrów węgla (w tym wzrost zawartości siarki w węglu o 23% w porównaniu z rokiem 2005) oraz częściowego przesunięcia produkcji energii z bloku nr 1 na blok 9 o wyższych wskaźnikach emisyjności. Mimo to w 2006 roku dotrzymane zostały warunki wyznaczone w Pozwoleniu Zintegrowanym. Zmiana obowiązujących przepisów prawnych spowodowała konieczność weryfikowania sposobów gospodarowania odpadami paleniskowymi i wymusiła zmianę Pozwolenia Zintegrowanego. Ponadto konieczne stało się podjęcie natychmiastowych działań w celu dostosowania aktualnie prowadzonego procesu odzysku odpadów paleniskowych (gospodarczego wykorzystania) do nowych wymogów prawnych. W tym celu: - opracowano harmonogram realizacji procesu odzysku odpadów paleniskowych dla dwóch etapów: * ETAP I - odzysk odpadów paleniskowych przez BOT Elektrownię Turów S.A. na terenie dzierżawionym, * ETAP II - wypełnianie wyrobiska mieszaniną odpadów paleniskowych z nadkładem kopalnianym przez BOT KWB Turów S. A. - przygotowano wniosek i uzyskano nową decyzję Wojewody Dolnośląskiego (zmianę do Pozwolenia Zintegrowanego) zezwalającą na kontynuowanie procesu odzysku odpadów paleniskowych na terenie dzierżawionym, - dostosowano wykonaną dotyczących dokumentację do nowych warunków prowadzenia odzysku odpadów paleniskowych zmieszanych z nadkładem kopalnianym. Powyższe działania pozwalają na kontynuowanie procesu odzysku odpadów paleniskowych (gospodarczego wykorzystania), a tym samym na odstąpienie od budowy składowiska i ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska za składowanie tych odpadów. W 2006 roku BOT Elektrownia Turów S.A. wzięła udział w konkursie zorganizowanym pod patronatem Ministra Gospodarki o nazwie Klucz Sukcesu. Zgłoszone rozwiązanie Komputerowa Sieć Kontroli Emisji Zanieczyszczeń w BOT Elektrownia Turów S.A. zdobyło największe uznanie wśród zgłoszonych do konkursu w kategorii Ochrona Środowiska. Uroczyste wręczenie statuetki Klucz Sukcesu odbyło się 5 września 2006 roku na VIII Sympozjum Naukowo-Technicznym Energetyka W październiku 2006 roku BOT Elektrownia Turów S.A. po raz kolejny otrzymała Laur Białego Tygrysa za wkład w rozwój energetyki w ostatnim dziesięcioleciu. Nagroda jest przyznawana za nowatorskie rozwiązania produkcyjne służące polskiej elektroenergetyce i społeczeństwu oraz projekty wspomagające ochronę środowiska i organizację pracy, przynoszące wymierne efekty. Za całokształt działań, w październiku 2006 roku BOT Elektrownia Turów S.A. została wpisana na tzw. Białą Listę, która jest świadectwem wiarygodności i prestiżu. Biała Lista zawiera wykaz firm, które charakteryzuje uczciwość w kontaktach z kontrahentami i brak zaległych zobowiązań publiczno-prawnych oraz terminowa regulacja zobowiązań wobec wszystkich swoich kontrahentów. Otrzymany certyfikat jest dużym wyróżnieniem potwierdzającym, jak solidnym i godnym zaufania partnerem jest BOT Elektrownia Turów S.A. Biała Lista w przyszłości ma pełnić funkcję ogólnodostępnego sytemu weryfikacji wiarygodności gospodarczej firm. Dlatego celem każdej renomowanej firmy będzie znalezienie się na tej liście. Prezes BOT Elektrownia Turów S.A. Roman Walkowiak w dniu 15 grudnia 2006 odebrał z rąk Premiera Jarosława Kaczyńskiego nagrodę Prezesa Rady Ministrów (przyznawaną raz w roku na mocy Rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2004 r.) za osiągnięcia naukowo - techniczne. Nagroda dla Prezesa Elektrowni została przyznana za pracę nad projektem pt.: Budowa prototypowej chłodnicy śrubowej odbioru popiołów dennych z kotła energetycznego, który był realizowany wspólnie z zespołem z Politechniki Wrocławskiej pod kierownictwem prof. Eugeniusza Rusińskiego

9 Raport Roczny 2006 Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna Działalność badawczo-rozwojowa stanowi istotny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa tej rangi co BOT Elektrownia Turów S.A. Zaawansowana technologia musi być nieustannie modernizowana. Wynika to, z jednej strony, ze zużycia urządzeń wytwórczych, a z drugiej - z coraz większej dostępności nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych. Dzięki inwestycjom w działalność badawczą i innowacyjną uzyskuje się wymierne korzyści - zarówno krótko-, jak i długoterminowe. W roku 2006 Elektrownia poniosła ogółem nakłady na działalność badawczo-rozwojową w wysokości ok. 1,5 mln zł. Do najważniejszych prac należą: - analiza możliwości wykorzystania obiektów rolno-przemysłowych pracujących w skojarzeniu na Dolnym Śląsku do produkcji energii z biomasy i odpadów (praca zrealizowana przez Politechnikę Częstochowską), - zbadanie rozdziału powietrza pierwotnego i wtórnego na kotłach 1, 2 i 3 pod kątem ograniczenia emisji gazowych (praca zrealizowana przez Politechnikę Wrocławską), - zbadanie przyczyn uszkadzania się instalacji młynowej w przemiałowni kamienia wapiennego (praca zrealizowana przez Politechnikę Wrocławską), - badanie przepływu wody przez pompy wody chłodzącej zainstalowane na blokach 1-3 i 8-10 oraz zaprojektowanie i wykonanie prototypowego wirnika o zwiększonej sprawności i trwałości (wykonawcą pracy jest firma HYDRO-POMP), - opracowanie technologii pomiaru i optymalizacja sił naciągu w cięgnach i zawiesiach oraz sił podparcia komór paleniskowych, cyklonów i ciągów konwekcyjnych kotłów fluidalnych (wykonawcą jest zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej, praca uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Nasze atuty produkt wysokiej jakości - uzyskany dzięki przeprowadzonej modernizacji i osiągnięciu bardzo dobrego stanu technicznego majątku produkcyjnego wytwarzanie energii elektrycznej - odbywa się przy spełnieniu ostrych norm ochrony środowiska (zintegrowany system zarządzania środowiskiem - IPPC) doświadczona, silnie identyfikująca się z pracodawcą załoga Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem Pracy i Bezpieczeństwem Informacji, spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N oraz ISO/IEC

10 Raport Roczny 2006 Zintegrowany System Zarządzania - ISO Rok 2006 to drugi pełny rok funkcjonowania certyfikowanego, poczwórnie skojarzonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem Pracy i Bezpieczeństwem Informacji (ZSZ-ISO) spełniającego wymagania norm: PN-EN ISO Systemy zarządzania jakością, PN-EN ISO Systemy zarządzania środowiskowego, PN-N Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, BS Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. W celu potwierdzenia skuteczności systemu i zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami przeprowadzono 103 audity wewnętrzne, w konsekwencji których podjęto 50 działań korygujących i 9 zapobiegawczych. Dowodem na doskonalenie systemu jest fakt, że w roku 2005 na 144 audity wystawiono 220 kart niezgodności (działań korygujących). W związku z tym, że w listopadzie 2005 roku organizacja ISO zakończyła prace nad międzynarodową normą ISO/IEC 27001:2005, zastępującą brytyjski standard BS , rozpoczęto proces przebudowy funkcjonującego systemu bezpieczeństwa informacji. Efekt transformacji poddano pod ocenę jednostki zewnętrznej, która w wyniku auditu nadzoru przeprowadzonego w listopadzie 2006 roku zarekomendowała BOT Elektrownię Turów S.A. Brytyjskiej Radzie Akredytacyjnej UKAS. W rezultacie tego Elektrownia, jako jedna z nielicznych firm w Polsce, może poszczycić się nowym, akredytowanym certyfikatem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2005 ( AI-LDN-UKAS / Rev.1). W celu spełnienia wymagań prawnych i instytucjonalnych oraz zewnętrznego uznania wiarygodności badań i analiz laboratoryjnych, w listopadzie zakończono również wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością Laboratorium (SZJL) zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. System ten stanowi uszczegółowienie ZSZ-ISO i został opisany jako dodatkowy proces pomocniczy. O ile pozostałe systemy są dobrowolne, to wdrożenie SZJL jest wymogiem prawnym, wynikającym między innymi z: Decyzji Wojewody Dolnośląskiego zezwalającej na uczestnictwo BOT Elektrowni Turów S.A. w systemie handlu emisjami, a nakazującej od r. wykonywanie danych analiz chemicznych węgla w laboratorium posiadającym akredytację, Prawa Ochrony Środowiska nakazującego od r. wykonywanie analiz chemicznych służących do rozliczeń w laboratorium akredytowanym. W roku 2006 podjęto również szereg działań zmierzających do tego, by funkcjonujący system zarządzania był jak najbardziej efektywny i jednocześnie przyjazny załodze. Między innymi uruchomiono intranetowy Serwis ISO - FAQ, w którym wyjaśniane są wątpliwości na temat wymagań systemu oraz publikowane są odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pracowników pytania. fo f tografia to refleksja, to opis Przegląd systemu oraz zewnętrzna ocena jednostki certyfikującej dowiodły, że podejmowane w roku 2006 działania były zgodne z wymaganiami wyspecyfikowanych norm oraz sprawiły, że utrzymywany system zarządzania jest przydatny, a co najważniejsze skuteczny. Dodatkowo, z czego jesteśmy szczególnie dumni, niezależni auditorzy zewnętrzni uznali nasze rozwiązania systemowe w zakresie: diagnozowania stanów niebezpiecznych w aspekcie zagadnień przeciwpożarowych (serwerownia) oraz integracji systemów zgłaszania i rejestrowania incydentów bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa pracy i środowiska za godne naśladowania przez inne organizacje utrzymujące certyfikowane systemy zarządzania. Zakończony sukcesem audit to dla nas wielka satysfakcja. Zdobyty certyfikat to niewątpliwa nobilitacja, ale przede wszystkim mobilizacja do dalszego doskonalenia systemu. Mobilizacja bardzo potrzebna, gdyż przed nami kolejne trudne zadania: wynikająca z Programu Integracji Grupy BOT, unifikacja i optymalizacja procesów, recertyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania - ISO. i synteza

11 Raport Roczny 2006 Służba Ochrony BOT Elektrowni Turów S.A. BOT Elektrownia Turów S.A., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r., jest przedsiębiorstwem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie. Ochronę przedsiębiorstwa sprawuje Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna, jaką jest Wewnętrzna Służba Ochrony Straż Przemysłowa. Straż powołana została przez Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego BOT Elektrowni Turów S.A. w 2000 r. na podstawie Ustawy z dnia r. o ochronie osób i mienia oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie Wewnętrznych Służb Ochrony. Formacja ta realizuje zadania ochronne poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenie techniczne skupione we własnym Centrum Monitorowania Alarmów. Głównym zadaniem realizowanym przez Wewnętrzną Służbę Ochrony Straż Przemysłowa jest zapewnienie bezpiecznej i bezproblemowej realizacji podstawowej misji BOT Elektrownia Turów S.A., jaką jest wytwarzanie i sprzedaż ekologicznie czystej energii elektrycznej i usług systemowych. Wewnętrzna Służba Ochrony Straż Przemysłowa to zespół doskonale wyszkolonych ludzi 18 19

12 Raport Roczny 2006 Kampania remontowa Zgodnie z przyjętym pod koniec 2005 roku harmonogramem, planowano wykonać 7 remontów średnich bloków oraz dwa remonty kapitalne: remont kapitalny bloku nr 1 oraz remont kapitalny bloku nr 9 wraz z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: Bloki 9 i 10 - połączenie w układzie duobloku z wyprowadzeniem mocy na poziom napięcia 400 kv. Remonty średnie bloków nr 3, 4, 5 i 6 zostały wykonane zgodnie z harmonogramem i miały szczególny charakter, gdyż postoje tych bloków były wydłużone na potrzeby PSE w związku z wymianą wyłączników w polach rozdzielni 220 kv. Remont kapitalny bloku nr 1, rozpoczęty zgodnie z harmonogramem, wymagał znacznego przedłużenia w związku z koniecznością naprawy wirnika SP turbiny. Wykonanie trudnej technologicznie, ale niezbędnej w tej sytuacji operacji termicznego prostowania wirnika spowodowało przedłużenie postoju. Po analizie stanu technicznego urządzeń podstawowych, w trakcie przedłużającego się remontu bloku nr 1, odstąpiono od realizacji remontu średniego bloku nr 2, zdecydowano o skróceniu, do 9 dni postoju bloku nr 8 w remoncie średnim dla realizacji w jego obszarze czasowym etapu zadania inwestycyjnego (duoblok), odstąpiono od przeprowadzenia remontu kapitalnego bloku nr 9. Ostatecznie blok nr 1 rozpoczął pracę po remoncie kapitalnym r. po 180 dniach postoju. Ocena remontu wykonana przez niezależną firmę pomiarową po remoncie wykazała osiągnięcie zakładanej poprawy wskaźników eksploatacyjnych. Warunki przyłączenia bloku nr 6 po modernizacji nakładały na BOT Elektrownię Turów SA obowiązek wprowadzenia jeszcze jednego bloku energetycznego do generacji energii na system 400 kv. Sytuacja ta wskazała na konieczność realizacji zadania inwestycyjnego duoblok jeszcze w roku W skorygowanym harmonogramie zarezerwowano właściwą dla realizacji duobloku konfigurację postojów bloków nr 8, 9 i 10. W trakcie tych postojów zrealizowano okrojony zakres remontu średniego bloku nr 8 i 9 oraz remont średni bloku nr 10 w pełnym zakresie. W każdym roku, równolegle z remontami planowymi urządzeń blokowych, odbywają się niemniej ważne, remonty urządzeń pozablokowych. W 2006 roku wykonano wiele zadań, a najistotniejsze z nich to: Remont kapitalny zwałowarki ZW-3, największego urządzenia w układzie odpopielania Elektrowni, Modernizacja pomp ciepłowniczych z modyfikacją układu regulacji, Modernizacja chłodni kominowej nr 1, Modernizacja układu gospodarki olejowej, Remont zapory wodnej Zatonie, Remont przewodu spalinowego nr 1 w kominie sześcioprzewodowym, Rozbiórka komina żelbetowego nr

13 Raport Roczny 2006 Przedsięwzięcia technologiczne Współspalanie biomasy W 2006 roku BOT Elektrownia Turów S.A. zainicjowała prace mające na celu uruchomienie współspalania biomasy z paliwem podstawowym. Działania były realizowane w trzech kierunkach: - wykonanie analizy rynku zaopatrzenia Elektrowni w różne rodzaje biomasy do produkcji energii odnawialnej w procesie współspalania z paliwem podstawowym (wykonawcą jest Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza), - zbadanie wpływu współspalania biomasy na procesy zachodzące w kotłach eksploatowanych w BOT Elektrownia Turów S.A. oraz opracowanie prognozy wpływu tego współspalania na stan techniczny kotłów w długim horyzoncie czasowym (wykonawcą jest Centrum Innowacji w Energetyce przy Politechnice Częstochowskiej), - opracowanie koncepcji systemu współspalania biomasy w kotłach energetycznych eksploatowanych w BOT Elektrownia Turów S.A. (wykonawcą jest Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza). Powyższe opracowania będą zawierać wytyczne do zaprojektowania i wykonania instalacji umożliwiającej współspalanie biomasy w kotłach fluidalnych Elektrowni. Bogatyńsko-Zgorzelecki Park Przemysłowo-Technologiczny W 2006 roku zainicjowano działania na rzecz utworzenia Bogatyńsko-Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (BZPPT). Przedsięwzięcie to jest wspólną inicjatywą BOT Elektrowni Turów S.A., BOT KWB Turów S.A. oraz jednostek samorządu terytorialnego powiatu zgorzeleckiego, przy współudziale Instytutu Zarządzania i Samorządności z Wrocławia, który równocześnie przygotowuje dokumenty niezbędne do jego powstania. Działalność BZPPT będzie sprzyjać tworzeniu infrastruktury gospodarczej oraz uruchamianiu instytucji z otoczenia biznesu. Zasadniczym celem jest pobudzenie rozwoju gospodarczego w powiecie przy wykorzystaniu wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej. Wstępne analizy przygotowujące budowę nowego bloku energetycznego W 2006 r. zlecono wykonanie czterech opracowań przygotowujących budowę nowego bloku energetycznego. Została już wykonana i przekazana Elektrowni praca pt. Analiza warunków pracy południowo-zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego dla różnych wariantów przyszłej mocy zainstalowanej w BOT Elektrownia Turów S.A. Autorem jest firma Energoprojekt-Kraków. W trakcie realizacji są dwie kolejne umowy, w wyniku których zostaną ocenione zasoby węgla, możliwe do wykorzystania w okresie do 2040 roku w złożu eksploatowanym przez Kopalnię. Ze względu na wagę zagadnienia i dążenie do zapewnienia pełnej wiarygodności wyników zdecydowano się wykonać dwie niezależne ekspertyzy o tej samej tematyce - Studium zapewnienia możliwości dostaw węgla z BOT KWB Turów S.A. do BOT Elektrownia Turów S.A. przy uwzględnieniu budowy nowego bloku energetycznego. Opracowania są przygotowywane przez Fundację Nauka i Tradycje Górnicze (AGH Kraków) oraz przez Poltegor-Projekt (Wrocław). Opracowanie czwarte - Przegląd aktualnego stanu i tendencji rozwojowych światowej techniki w zakresie budowy bloków energetycznych dużej mocy, ze szczególnym uwzględnieniem wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłów opalanych węglem brunatnym - zlecono Politechnikom: Częstochowskiej i Śląskiej. Na jego podstawie zostaną sporządzone założenia do Wstępnego Studium Wykonalności. Modernizacja chłodni kominowej nr 1 Z istotniejszych działań w dziedzinie urządzeń wodno-chemicznych i hydrotechnicznych w 2006 roku zrealizowano modernizację chłodni kominowej nr 1. Modernizacja układu wewnętrznego miała na celu zmniejszenie temperatury wody chłodzącej na wylocie z chłodni, co - jak wynika z przeprowadzonych analiz - przyczyni się do obniżenia temperatury wody chłodzącej w układzie chłodni nr 1, 2 i 3 pracującym dla bloków 1, 2 i 3. W efekcie zjawisko to, mające wpływ na poprawę sprawności każdego z bloków, doprowadzi do zmniejszenia zużycia paliwa. Efektem końcowym będzie ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu do atmosfery. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2006 r. Wyniki potwierdzające założenia projektu zostaną uzyskane w 2007 roku. Wyburzenie komina nr 3 Żelbetowy komin przemysłowy nr 3, będący w ciągłej eksploatacji od 1965 roku odprowadzał spaliny z bloków nr 5, 6 i 7. Wybudowanie sześcioprzewodowego komina pozwoliło na przejęcie odprowadzania spalin z bloków nr 5 i 6. Po likwidacji bloku nr 7 komin stał się zbędny. Ze względu na zagęszczenie urządzeń w tym rejonie zastosowano nowatorską metodę burzenia od góry przy pomocy platformy hydraulicznej. Już po raz trzeci zastosowano tę metodę przygotowaną specjalnie na potrzeby BOT Elektrowni Turów S.A. Bloki połączenie w układzie duobloku z wyprowadzeniem mocy na poziomie napięcia 400 kv. Warunki przyłączenia bloku nr 6 po modernizacji nakładały na BOT Elektrownię Turów S.A. obowiązek przyłączenia do sieci 400 kv, oprócz pracującego już bloku nr 10, jeszcze jednego bloku. Pierwsze ustalenia mówiły o modernizowanym bloku nr 6. Ostateczna decyzja dotyczyła bloku nr 9. Realizacja zadania została precyzyjnie zaplanowana. Z odpowiednim wyprzedzeniem przygotowano pole transformatorowe dla bloku nr 9 oraz zrealizowano zamówienia wszystkich przewidzianych projektem urządzeń i materiałów. Odpowiednia sekwencja wyłączeń bloków 8, 9 i 10 do remontów planowych uwzględniała również realizację tego zadania. Dla nowego układu zrealizowano szereg ważnych zadań, takich jak: wykonanie nowych stanowisk transformatorowych, wykonanie linii napowietrznej 400 kv, podwyższenie słupa linii 220 kv w miejscu skrzyżowania z linią 400 kv, zainstalowanie nowych lub zmodernizowanych układów automatyki, sterowania, zabezpieczeń elektrycznych i pomiarów. Dostosowano również układy powiązań teletransmisyjnych z rozdzielnią Mikołowa do pracy dwóch bloków na jedną linię. Po rozruchu całego układu, według uzgodnionego z PSE programu, bloki nr 9 i 10 zostały zsynchronizowane z KSE w listopadzie 2006 roku

14 Raport Roczny 2006 Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej Podstawowe dane techniczno-produkcyjne Jednostka 2005 r r. Moc osiągalna MW Produkcja energii elektrycznej brutto MWh Zużycie węgla brunatnego na produkcję energii elektrycznej i cieplnej Mg Zużycie mazutu na produkcję energii elektrycznej Mg Energia chemiczna paliwa z węgla ogółem GJ Średnia wartość opałowa węgla kj/kg Wskaźnik awaryjności % 5,6 2,5 Produkcja ciepła GJ Wskaźnik zużycia energii chemicznej węgla na produkcję energii elektrycznej (brutto)* kj/kwh Wskaźnik zużycia energii chemicznej paliwa na produkcję energii elektrycznej (netto)** kj/kwh Wskaźnik zużycia energii chemicznej paliwa na produkcję energii cieplnej (brutto) MJ/Gj * wskaźnik zużycia energii chemicznej paliwa na produkcję energii elektrycznej brutto = ilość energii chemicznej paliwa na produkcję energii elektrycznej / produkcję brutto ** wskaźnik zużycia energii chemicznej z węgla na produkcję energii elektrycznej netto = ilość energii chemicznej z węgla na produkcję energii elektrycznej / sprzedaż energii elektrycznej do PSE S.A. i firm Produkcja brutto energii elektrycznej w 2006 roku osiągnęła poziom MWh, co stanowi 98,9% produkcji planowanej. Jedną z istotnych przyczyn niewykonania planu jest wydłużony remont kapitalny bloku nr 1. Produkcja na blokach nr 1-3 wyniosła 85% produkcji planowanej (wpływ na realizację miało wydłużenie remontu kapitalnego bloku nr 1), bloki 8-10 wykonały 99,9% planu, a bloki 4-6 wykonały 117% planu produkcji. (%) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 (%) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wskaźniki pracy BOT Elektrowni Turów S.A. w latach dyspozycyjność Rok Wskaźniki pracy BOT Elektrowni Turów S.A. w latach awaryjność Rok

15 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Raport Roczny 2006 Awaryjność i dyspozycyjność Elektrowni w 2006 roku Awaryjność urządzeń jest przeważnie funkcją czasu ich pracy, a więc zależy niejako od skali zużycia materiałów oraz w pewnym stopniu od przypadku, którego nie można wyeliminować. Równie ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość awaryjności jest jakość i rodzaj prac podejmowanych w celu zmniejszenia wpływu czasu eksploatacji urządzeń na ich awaryjność, czyli odpowiedni zakres profilaktyki oraz jakość i zakres remontów. W 2006 r. siedem bloków (oprócz bloku nr 2), przeszło remonty średnie, blok nr 1 - remont kapitalny. Na wszystkich blokach, oprócz bloku nr 9, co najmniej dwa razy odbył się remont bieżący. W 2006 roku miało miejsce 55 zakłóceń powodujących postoje awaryjne bloków. Wskaźnik awaryjności osiągnął wartość 2,5% - jest to wartość osiągnięta trzeci raz w historii eksploatacji Elektrowni, wskaźnik dyspozycyjności - 84,6%. Najwyższą dyspozycyjnością i najniższą awaryjnością mogą się pochwalić bloki nr 5 i 6. Dyspozycyjność ponad dziewięćdziesięcioprocentowa i awaryjność poniżej 1%, to wyniki na najwyższym poziomie. Zestawienie podstawowych wielkości charakteryzujących pracę Elektrowni w 2006 roku Produkcja brutto z poszczególnych bloków w 2006 roku Nr bloku Planowana produkcja brutto na 2006 rok Rzeczywista produkcja brutto w 2006 roku w MWh (%) Bilans czasu pracy i postoju bloków Elektrowni wksztalcenie w 2006 roku Dyspozycyjność bloków w 2006 roku czas ruchu - 83,5% remont awaryjny - 2,2% remont bieżący - 3,1% remont średni - 4,6% remont kapitalny - 5,5% zimna rezerwa - 1,1% 100,0 92,3 93,7 93,3 84,1 89,6 89,9 90,0 83,9 86,9 80,0 70,0 60,0 50,0 47,7 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Nr bloku plec Parametr Jednostka 2004 r r r. Czas ruchu h , , ,3 Czas postoju w remoncie kapitalnym h 0,0 0, ,1 Czas postoju w remoncie średnim h 3 784, , ,5 Czas postoju w remoncie bieżącym h 3 050, , ,2 Czas postoju w remoncie awaryjnym h 1 449, , ,3 Czas postoju w rezerwie h 1 716,2 644,0 882,8 Czas postoju w modernizacji h 7 539,3 0,0 0,0 Średnie obciążenie MW 186,7 203,5 199,7 Wskaźnik dyspozycyjności % 88,1 85,0 84,6 Wskaźnik awaryjności % 2,4 5,6 2,5 (%) Awaryjność bloków w 2006 roku 6,0 5,3 5,0 3,8 3,9 4,0 3,0 2,7 3,0 2,0 1,3 0,9 1,0 0,3 1,0 0,0 Nr bloku Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej Decydujący wpływ na przychody BOT Elektrowni Turów S.A. ma realizacja Umowy na Dostawę Mocy i Energii Elektrycznej zawartej pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. a Elektrownią Turów. Umowa ta - zawarta 26 sierpnia 1994 r. - jest gwarantem spłaty kredytów dla banków i instytucji finansujących modernizację. Nadrzędną zasadą umowy jest pokrycie kosztów zmiennych przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej, natomiast poziom środków finansowych za zdolności wytwórcze ma zapewnić przychód na poziomie kosztów stałych, finansowych oraz optymalnej wysokości zysku. Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i usług systemowych Plan na 2006 rok Wykonanie w 2006 roku Przychody z KDT w tym: , ,6 - przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (składnik zmienny) , ,7 - przychody za zdolności wytwórcze (składnik stały) , ,9 przychody ze sprzedaży na RB , ,3 przychody ze sprzedaży energii do firm 1 013, ,9 przychody ze sprzedaży usług systemowych , ,6 Razem , , w tys. zł

16 Kalendarium ważniejszych wydarzeń w 2006 roku Styczeń Lipiec Listopad Grudzień od 1 stycznia 2006 roku w BOT Elektrownia Turów S.A. obowiązuje nowy Regulamin Organizacyjny. Wprowadzono go w związku z zakończeniem modernizacji i w celu podniesienia efektywności zarządzania Spółką w zmienionych warunkach gospodarczych. Luty 24 lutego 2006 roku zostało podpisane Porozumienie do Umowy na Dostawę Mocy i Energii Elektrycznej z bloków 1-10 Elektrowni Turów z dnia 26 sierpnia 1994 pomiędzy BOT Elektrownia Turów S.A. a PSE S.A., regulujące wzajemne rozliczenia na 2006 rok. Marzec BOT Elektrownia Turów S.A. podjęła inicjatywę uruchomienia Bogatyńsko-Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. W marcu Samorząd Powiatu Zgorzeleckiego oraz Zarządy Elektrowni i Kopalni podpisały List Intencyjny dotyczący współpracy na rzecz utworzenia i rozwoju Parku. W dniu 27 marca 2006 roku decyzją Wojewody Łódzkiego zostało wydane zezwolenie na utworzenie grupy instalacji w ramach systemu handlu emisjami w celu wspólnego rozliczania uprawnień do emisji. W skład grupy weszły BOT Elektrownia Bełchatów S.A., BOT Elektrownia Opole S.A. oraz BOT Elektrownia Turów S.A. Funkcję zarządcy pełnić będzie BOT GiE S.A. Dnia 31 marca 2006 roku BOT Elektrownia Turów S.A., na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego, uzyskała zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Maj W dniach 30 maja - 2 czerwca odbyła się w Ośrodku Konferencyjno - Wypoczynkowym Złoty Sen w Złotnikach Lubańskich V Konferencja Naukowo - Techniczna pod hasłem Budownictwo w Energetyce. Przewodnim tematem konferencji były problemy budowlane rozwiązywane w procesie inwestycyjnym nowych i modernizowanych zakładów. Czerwiec W dniach 7-9 czerwca 2006 roku odbyła się specjalistyczna konferencja pod nazwą Automatyka elektroenergetyczna w elektrowniach, przygotowana przez Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy BOT Elektrownia Turów S.A. Dnia 11 lipca 2006 roku Główny Inspektor Pracy Bożena Borys - Szopa wręczyła w Sali Kolumnowej Sejmu nagrody im. Haliny Krahelskiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. Wśród nagrodzonych laureatów znalazł się szef służb BHP BOT Elektrowni Turów S.A. - Piotr Panasiuk. Sierpień Dnia 18 sierpnia 2006 roku została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a BOT Elektrownią Turów S.A. na dofinansowanie w wysokości 16,26% wydatków kwalifikowanych projektu pt. Ograniczenie emisji do powietrza poprzez modernizację chłodni w Elektrowni Turów. Otrzymane dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja powyższego projektu polega na zaprojektowaniu, wytworzeniu, dostawie i montażu układu wewnętrznego chłodni kominowej nr 1. Wrzesień W dniu 5 września 2006 roku odbyło się VIII Sympozjum Naukowo - Techniczne Energetyka 2006, na którym Kapituła Konkursu - Klucz Sukcesu, pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki, przyznała najwyższą nagrodę w kategorii ochrona środowiska BOT Elektrownia Turów S.A. W dniu 8 września z okazji Dnia Energetyka odbyła się w BOT Elektrowni Turów S.A. uroczysta akademia. Gościli na niej Senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej - Tadeusz Lewandowski, Tadeusz Maszkara, Rafał Ślusarz, przedstawiciele zarządów Spółek BOT GiE S.A. i innych firm współpracujących oraz władze samorządowe. We wrześniu 2006 BOT Elektrownia Turów S.A. wyróżniona została certyfikatem Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Redakcji magazynu Polish Market w rankingu polskich przedsiębiorstw za 2005 rok i uzyskała tytuł Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Wielkie. Tytuł ten został przyznany za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. Październik W dniu 30 października 2006 roku podpisano w BOT Elektrownia Turów S.A. umowę dotyczącą utworzenia Bogatyńsko - Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo - Technologicznego. W spotkaniu wzięli udział sygnatariusze projektu, przedstawiciele firm i samorządów z terenu powiatu zgorzeleckiego. W dniach listopada 2006 roku odbyło się VIII Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. BOT Elektrownia Turów S.A. po raz kolejny została wyróżniona Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym jako jedna z najlepszych firm w swojej branży. W dniach listopada 2006 roku w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ekologiczne Poleko Temat przewodni targów to Zmiany klimatu. Honorowy patronat nad targami objął Minister Środowiska. W gronie wystawców zaprezentował się holding BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Dzięki temu również BOT Elektrownia Turów S.A. miała okazję po raz kolejny pokazać swoje osiągnięcia nie tylko w zakresie ochrony środowiska. Dnia 23 listopada 2006 roku nastąpiła synchronizacja bloków 9 i 10 po remontach średnich. Bloki te, w wyniku zadania inwestycyjnego, zaczęły pracę w układzie duobloku na poziomie napięcia 400 kv. W grudniu 2006 roku BOT Elektrownia Turów S.A. otrzymała certyfikat potwierdzający umieszczenie jej na Białej Liście. Biała Lista to projekt, którego pomysłodawcą jest Wrocławska Izba Gospodarcza. Biała Lista zawiera wykaz firm, które charakteryzuje uczciwość w kontaktach z kontrahentami i brak zaległych zobowiązań publiczno-prawnych. Warunkiem zaistnienia na Białej Liście jest również terminowa regulacja zobowiązań wobec wszystkich swoich kontrahentów. Po pozytywnym procesie weryfikacji w październiku 2006 roku BOT Elektrownia Turów S.A. dołączyła do grona najlepszych firm, które przez lata budowały swoją wiarygodność i prestiż. W dniu 8 grudnia 2006 roku ukazał się ostateczny projekt Ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, który 11 grudnia został przyjęty przez Radę Ministrów. W dniu 15 grudnia 2006 roku Prezes BOT Elektrownia Turów S.A. Roman Walkowiak odebrał z rąk Premiera nagrodę Prezesa Rady Ministrów przyznawaną raz w roku na mocy Rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2004 roku. Nagroda dla Prezesa Elektrowni została przyznana za pracę nad projektem dotyczącym rozwiązania problemów z chłodzeniem popiołu dennego z paleniska kotłów fluidalnych. Prace nad projektem budowy chłodnic ślimakowych przenośników popiołu dennego z paleniska kotła fluidalnego trwały 5 lat. Ukończony projekt ma bardzo duże znaczenie i znajdzie zastosowanie we wszystkich kotłach fluidalnych w Polsce i Europie. 21 grudnia 2006 roku w czasie spotkania wigilijno - noworocznego kadry kierowniczej Roman Walkowiak - Prezes Zarządu BOT Elektrownia Turów S.A. odebrał z rąk Czesława Kubasika - Prezesa Zarządu Agencji Promocji Energii Laur Super Białego Tygrysa - Energia Nagrodę BOT Elektrownia Turów S.A. otrzymała za wkład w rozwój polskiej energetyki w ostatnim dziesięcioleciu. Ważniejsze wydarzenia po dniu bilansowym W dniu 1 lutego 2007 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy BOT Elektrownia Turów S.A. a PSE S.A. na dodatkowe środki finansowe w wysokości 17 mln zł, dotyczące roku W dniu 8 marca 2007 roku zostało zawarte Porozumienie do Umowy Wieloletniej na dostawę - odbiór węgla brunatnego z dnia 21 kwietnia 1995 roku pomiędzy BOT Elektrownia Turów S.A. a BOT KWB Turów S.A. w sprawie ustalenia zasad płatności w 2007 roku

17 Schemat technologiczny BOT Elektrowni Turów S.A Przygotowanie wody surowej woda surowa 1. Pompownia Witka 2. Pompownia Nysa 10. wymienniki anionitowe silnie/słabo zasadowe 11. wymienniki dwujonitowe 13. zbiorniki magazynowe wody zdemineralizowanej Woda chłodząca 21. uzupełnienie wody w basenie chłodni 22. kanały ssawne pompy wody chłodzącej 23. pompy wody chłodzącej 24. rurociągi tłoczne wody chłodzącej 25. chłodnia kominowa 30. parownik - ściany skrzydłowe komory spalania 31. osuczacz pary - ściany separatorów złoża 32. osuczacz pary - ściany kanałów spalin 33. osuczacz pary - ściany klatki konwekcyjnej 34. I stopień przegrzewu pary świeżej 35. II stopień przegrzewu pary świeżej 36. III stopień przegrzewu pary świeżej - intreks 37. wysokoprężna część turbiny 38. I stopień przegrzewu wtórnego pary 39. II stopień przegrzewu wtórnego pary 40. średnioprężna część turbiny 41. niskoprężna część turbiny 16. skraplacz pary wylotowej z turbiny Produkcja energii elektrycznej 42. generator 43. wywody generatora 44. wyłącznik generatorowy 45. transformator blokowy 46. linie przesyłowe wysokiego napięcia 47. transformator potrzeb własnych 48. transformator wzbudzenia 49. prostownik wzbudzenia 53. budynek kruszarek 54. galeria ukośna 55. system przenośników dostawy węgla 56. zasobniki przykotłowe węgla 57. system doprowadzenia węgla do kotła System mączki wapiennej 68. pneumatyczne linie dostawcze z fabryki sorbentu 69. przyjęcie mączki wapiennej z cystern 70. zbiorniki magazynowe mączki wapiennej 71. system pneumatycznego transportu mączki wap. 72. zbiorniki przykotłowe mączki wapiennej 73. system rozprowadzający sorbent do kotła Odpopielanie 79. instalacja odprowadzania popiołu dennego 80. zbiorniki popiołu dennego 81. pompy przesyłu pneumatycznego popiołu 82. elektrofiltr (separator popiołu lotnego ze spalin) 83. wentylator spalin 84. komin 85. instalacje pneumatycznego odprowadzania popiołu lotnego 86. zbiorniki retencyjne popiołu z kotła 87. punkt załadunku popiołu do cystern 88. system przenośników odprowadzania popiołów przygotowanie wody kotłowej 14. zbiorniki zimnego kondensatu demineralizacja wody 15. pompy zimnego kondensatu 3. koagulacja i sedymentacja zawiesin 16. skraplacz pary wylotowej z turbiny Powietrze do spalania i transportu 4. zbiorniki wody wstępnie oczyszczonej 17. regeneracyjne podgrzewacze kondensatu Produkcja pary 58. czerpnie powietrza do spalania 5. pompy wody wstępnie oczyszczonej 18. zbiorniki wody zasilającej z odgazowywaczem 6. ciśnieniowe filtry żwirowe 26. podgrzewacz wody kotłowej 59. wentylatory powietrza Olej opałowy 19. pompy główne wody zasilającej kocioł 7. filtry węglowe 27. walczak kotła z separatorem pary nasyconej 60. obrotowy podgrzewacz powietrza 20. regeneracyjne podgrzewacze wody zasilającej 8. wymienniki kationitowe, silnie kwaśne 28. parownik ze ścian rurowych komory spalania System zasilania kotła węglem 61. kanały powietrza pierwotnego (aeracja) 74. bocznica kolejowa rozładunku oleju opałowego 9. pompy wody zdekationizowanej 29. parownik ze ścian kanałów nawrotnych złoża 50. kopalniane przenośniki węgla 62. kanały powietrza wtórnego 75. zbiorniki oleju opałowego 51. zasobnik szczelinowy i plac węglowy 63. dysze powietrza 76. pompownia oleju opałowego 52. system przenośników taśmowych 64. centralna sprężarkownia powietrza transportowego 30 31

18 Działania na rzecz regionu BOT Elektrownia Turów S.A. od lat aktywnie uczestniczy w rozwoju regionu, wspierając finansowo oraz rzeczowo instytucje, stowarzyszenia, fundacje oraz placówki oświatowo-wychowawcze. Przekazuje darowizny na cele społeczne (m.in. Markotowi, Towarzystwu św. Brata Alberta, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy itp.). Firma jest sponsorem m.in. klubów sportowych (KKS Turów Zgorzelec SA, MKS Nysa Zgorzelec, MKS Granica Bogatynia), Polskiej Kadry Narodowej Kobiet w Narciarstwie Alpejskim, dużych imprez sportowych (Bieg Piastów w Jakuszycach), plenerowych (Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu), koncertów (koncerty jazzowe, Blues Brothers Day we Wrocławiu). Przedsiębiorstwo jest też sponsorem Anny Zwirydowskiej - członkini polskiej kadry olimpijskiej Pekin 2008 w zapasach. Po awansie w 2004 r. do najwyższej klasy rozgrywkowej drużyna koszykarzy Turowa Zgorzelec od trzech sezonów z powodzeniem walczy wśród najlepszych zespołów kraju. Podczas każdego Rodzice dzieci niepełnosprawnych starają się, by ich pociechy miały szanse na normalne życie. Stąd inicjatywy, które mają im w tym pomóc. 12 maja 2007 roku gośćmi BOT Elektrowni Turów S.A. były dzieci i ich rodzice zrzeszeni w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci z Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej z Bogatyni i Wałbrzycha. Raport Roczny 2006 meczu rozgrywanego w Zgorzelcu koszykarzy dopinguje około kibiców. W maju 2007 r. koszykarze odnieśli największy sukces w historii klubu awansując do finału rozgrywek o mistrzostwo Polski. Od wielu lat trwa współpraca z wrocławską Fundacją Akademii Medycznej oraz Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. W 2007 roku Elektrownia była - już po raz kolejny - sponsorem i współorganizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Małych Form Satyrycznych w Bogatyni. Przedsiębiorstwo współorganizuje konferencje i sympozja, a także pomaga w wydawaniu książek i podręczników akademickich - przykładem mogą być wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej oraz publikacje dotyczące historii Górnych Łużyc. Większość z tych działań ma na celu stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa młodego pokolenia w kulturalnym, sportowym i intelektualnym życiu regionu. nasz region 32 33

19 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Raport Roczny 2006 Nasi pracownicy W 2006 r. BOT Elektrownia Turów S.A. funkcjonowała w nowej, innej po restrukturyzacji, fazie rozwoju charakteryzującej się ugruntowaniem nowej rzeczywistości produkcyjno - gospodarczej i społecznej. Zakończenie restrukturyzacji spółki, zmiana otoczenia zewnętrznego, toczące się procesy integracyjne w ramach BOT GiE S.A. spowodowały dodatkowo konieczność podjęcia działań optymalizujących w zakresie polityki kadrowo- płacowej. Rok 2006 charakteryzował się dalszym spadkiem zatrudnienia, które od trzech lat systematycznie maleje. Jego poziom w tym okresie zmniejszył się w sumie o ok. 7,18%, natomiast wielkość zatrudnienia średniorocznego z osób w 2004 r. zmniejszyła się do w 2006 r. Prowadzona polityka zatrudnieniowa w 2006 r. skierowana była na uzupełnienie braków w obsadzie stanowisk. Zarząd BOT Elektrownia Turów S.A. powziął uchwałę o rekrutacji pracowników. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji odbudowano z dniem 1 grudnia 2006 r. niezbędne zatrudnienie w pionie technicznym. Jednocześnie w 2006 r. Spółka systematycznie prowadziła działania szkoleniowe podwyższające i rozszerzające kwalifikacje pracowników, co miało na celu przygotowanie załogi do przejmowania nowych zadań, redukując tym samym konieczność ich realizacji przez nowych pracowników. Szkolenia W 2006 roku w BOT Elektrownia Turów S.A. odnotowano przewagę szkoleń zawodowych krótkoterminowych. Z coraz większej ilości dostępnych ofert szkoleniowych wybierane są firmy sprawdzone, zapewniające dobry poziom nauczania. W minionym roku rozpoczęto, dla wszystkich podmiotów w Grupie BOT cykl szkoleń tzw. integracyjnych, mających na celu usprawnienie komunikacji i zarządzania w Grupie. W 2006 roku w szkoleniach wzięło udział: w szkoleniach wewnątrzzakładowych w zakresie bhp pracowników nowo przyjętych - 58 osób w szkoleniach zleconych - zawodowych krajowych osób - szkoleniach za granicą - 8 osób - w zakresie bhp osób - w studiach podyplomowych - 49 osób - w studiach doktoranckich - 1 osoba w szkołach dla pracujących (średnich i wyższych) - 52 osoby Ponadto praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwie odbyło 99 uczniów szkół średnich i studentów. Spółka jest fundatorem stypendiów dla 5 studentów szkół wyższych. Dwie komisje egzaminacyjne powołane przy BOT Elektrownia Turów S.A. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o przepisy Prawa energetycznego stwierdziły kwalifikacje zawodowe łącznie 281 osób. Poziom realizowanych szkoleń w BOT Elektrownia Turów S.A. świadczy o podtrzymaniu wysokich standardów wiedzy zawodowej pracowników i kadry zakładu. Struktura zatrudnienia w BOT Elektrowni Turów S.A. - stan na dzień r. wiek wiek wiek według wieku według poziomu wykształcenia wksztalcenie wksztalcenie plec według plec płci plec powyżej 50 lat podstawowe kobiety lat zasadnicze mężczyźni lat średnie zawodowe do 30 lat średnie ogólne - 85 policealne - 62 wyższe

20 Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ELTUR-SERWIS Sp. z o. o. ul. Młodych Energetyków 12, Bogatynia, tel Rok 2006 był szóstym rokiem działalności Przedsiębiorstwa Usługowo - Produkcyjnego ELTUR- SERWIS Sp. z o.o. W roku tym zrealizowano na rzecz BOT Elektrownia Turów S.A. blisko zleceń. Na szczególną uwagę zasługują zlecenia związane z remontem kapitalnym bloku nr 1, takie jak: remont części przepływowej SP i NP, serwomotorów zaworów regulacyjnych WP i zaworów odcinających SP oraz remont podgrzewacza rurowego. Terminowo przeprowadzono remonty średnie bloków energetycznych oraz kontynuowano prace demontażowe bloku nr 7. Ponadto wykonano szereg innych zadań na rzecz głównego kontrahenta, m.in.: rozbudowę instalacji sorbentu aktywowanego na blokach 1-3, zabudowę separatorów metalu na przenośnikach skośnej galerii nawęglania oraz modernizację zasilania odpopielania zewnętrznego. Nadal rozwijano współpracę z fińską firmą BMH Wood Technology Oy, na rzecz której w 2006 roku wyprodukowano 11 sztuk różnego rodzaju przenośników, w tym zgrzebłowe i kubełkowe, które są montowane nie tylko w Finlandii, ale również w innych krajach europejskich, takich jak Włochy czy Szwecja. Ponadto prowadzone były prace spawalniczo - monterskie dla Elektrociepłowni Wrocław. Uzyskano dla Spółki i jej pracowników nowe uprawnienia na spawanie aluminium metodą TIG (141). Wykonano szereg prób spawalniczych, co pozwoliło uzyskać 41 nowych Instrukcji Technologicznych Spawania, zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego. W ramach remontu kapitalne- Przedsiębiorstwo Produkcji Sorbentów i Rekultywacji ELTUR-WAPORE Sp. z o. o. ul. Środkowa 7, Bogatynia, tel Dla ELTUR-WAPORE Sp. z o.o. rok 2006 był rokiem szczególnych osiągnięć, uzyskanych dzięki systematycznie i konsekwentnie realizowanej strategii Spółki oraz w wyniku działań podjętych w latach poprzednich. Właściwa organizacja pracy, maksymalne wykorzystanie czasu pracy urządzeń oraz dyspozycyjność pracowników to czynniki, które pozwoliły uzyskać rekordową ilość ton wyprodukowanych, na potrzeby BOT Elektrowni Turów S.A., sorbentów. Transport produktów spalania i odsiarczania spalin realizowano optymalnie i mimo poważnych awarii podstawowych urządzeń ciągu technologicznego również osiągnięto rekordową ilość Mg zeskładowanych w wyrobisku BOT KWB Turów S.A. ubocznych produktów spalania i odsiarczania spalin. Realizacja usług w powyższym zakresie to podstawowa działalność Spółki. Przytoczone rezultaty miały kapitalne znaczenie dla ciągłości pracy BOT Elektrowni Turów S.A. Znaczącym wydarzeniem w 2006 roku dla perspektywy rozwoju ELTUR-WAPORE Sp. z o.o. było rozpoczęcie budowy Zakładu Drobnowymiarowych Elementów Betonowych w Żarskiej Wsi. Uruchomienie zakładu pozwoli zatrudnić 30 pracowników i zapewni produkcję materiałów budowla- go bloku nr 1 wykonano pełną modernizację rejonu kompensatorów rur nawrotu według nowatorskiego rozwiązania opracowanego wspólnie z pracownikami BOT Elektrownia Turów S.A. Ponadto wprowadzono nowe technologie w zakresie: - oczyszczania strumieniowo - ściernego przez piaskowanie na mokro, - natryskiwania płomieniowo - proszkowego z przetopieniem rur kotłowych, za którą ELTUR-SERWIS Sp. z o.o. została wyróżniona Laurem Białego Tygrysa. W roku 2006 Spółka już po raz czwarty uzyskała tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play, co dowodzi, że firma zarówno w relacjach z kontrahentami, instytucjami publiczno-prawnymi, jak i pracownikami kieruje się rzetelnością i uczciwością. Wdrożony w Spółce Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 i PN-EN 729-2:1997 został ponownie certyfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą Urzędu Dozoru Technicznego UDT-CERT, która przedłużyła ważność przyznanego Spółce certyfikatu do 2009 roku. ELTUR-SERWIS Sp. z o.o. w swoich działaniach konsekwentnie realizuje przyjętą strategię, zmierzając do pełnego dostosowania posiadanego potencjału do wymagań głównego kontrahenta - BOT Elektrowni Turów S.A. nych na potrzeby budownictwa drogowego, przy wykorzystaniu aktywowanego popiołu lotnego jako zamiennika cementu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jest to pierwsza inwestycja przemysłowo-produkcyjna w powiecie zgorzeleckim od kilkunastu lat. W maju 2006 roku w wyniku auditu kontrolnego przeprowadzonego przez przedstawicieli Instytutu Techniki Budowlanej z Warszawy produkt FLUBET, powstały na bazie popiołów, uzyskał certyfikat materiału budowlanego, potwierdzający właściwości fizyko-chemiczne określone w Aprobacie Technicznej i upoważniający do stosowania w produkcji betonu oraz betonowych materiałów budowlanych. Działania ELTUR-WAPORE Sp. z o.o. w dziedzinie gospodarczego stosowania popiołów z energetyki oraz prowadzenia działalności naukowo-badawczej, mającej na celu opracowanie i wdrażanie nowych technologii, zostały uhonorowane przyznaniem Spółce wyróżnienia - Statuetki FENIKS wraz z najwyższym branżowym wyróżnieniem - tytułem Laureat Polskiej Nagrody Popiołowej FENIKS Poziom zatrudnienia, w stosunku do 2005 roku, utrzymano na niezmienionym średniorocznym poziomie 194 osób pomimo wprowadzenia 3-zmianowego systemu pracy na Wydziale Przemiałowni. Zrealizowano porozumienie zawarte ze związkami zawodowymi w sprawie wzrostu wynagrodzeń oraz podpisano protokół dodatkowy nr 4 do Zakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników ELTUR-WAPORE Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELTUR-GLOBAL Sp. z o. o. ul. Pocztowa 15, Bogatynia, tel Szósty rok działalności firmy ELTUR-GLOBAL zaznaczył się jako czas konsekwentnego czerpania zysków z dotychczasowych inwestycji oraz wyznaczania nowych celów przedsiębiorstwa, otwierającego się na nowe wyzwania rynku. Konsekwentnie realizowaliśmy strategię efektywnego zarządzania firmą i rozwijania oferty usługowej. Głównym założeniem tej strategii są klienci, którzy są podmiotem stymulującym rozwój firmy. Odpowiadając zapotrzebowaniom rynku, wprowadziliśmy nowe produkty, takie jak programy pakietów rehabilitacyjno-wypoczynkowych w ofercie Ośrodka Złoty Sen. Kompleksowa oferta umożliwia naszym gościom zaspokojenie indywidualnych oczekiwań i potrzeb. Gwarantuje to optymalne wykorzystanie przez klientów bazy zabiegowej oraz walorów wypoczynkowych Ośrodka. Przedsiębiorstwo Transportowe ELTUR-TRANS Sp. z o. o. ul. Transportowa 3, Bogatynia, tel Rok 2006 to kolejny okres konsekwentnej realizacji strategii Spółki ELTUR-TRANS w zakresie budowy silnej pozycji rynkowej. Wzorem ubiegłych lat Spółka koncentruje się na realizacji szeroko pojętych usług transportowych i usług transportu technologicznego. Usługi te w pierwszym rzędzie wykonywane są na rzecz BOT Elektrownia Turów S.A. i Spółek zależnych. Równolegle do obsługi tych podmiotów ELTUR- TRANS świadczy usługi na rynku zewnętrznym. Rozbudowana w ostatnich latach flota pojazdów do przewozu towarów pozwala pozyskiwać nowych kontrahentów oraz stanowi źródło systematycznie wzrastających przychodów. Na uwagę zasługuje fakt, że blisko 95% przychodów z tej działalności pochodzi od kontrahentów zagranicznych, dając świadectwo europejskiej skali działania i uczestniczenia ELTUR-TRANS Sp. z o.o. w międzynarodowym łańcuchu wymiany gospodarczej. Także działalność przewozów pasażerskich ELTUR-TRANS gruntuje wysoką pozycję zarówno na rynku Przychodnia Lekarska ELTUR-ZDROWIE Sp. z o. o. ul. Pocztowa 13, Bogatynia, tel Przychodnia Lekarska ELTUR-ZDROWIE Sp. z o.o. funkcjonuje na lokalnym rynku usług medycznych od 1 września 1998 roku. Bazą powstania Spółki była przychodnia przyzakładowa, działająca w strukturze Elektrowni Turów. Kapitał Spółki wynosi zł i dzieli się na udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Udziały objęte są w całości przez BOT Elektrownię Turów S.A. Przychodnia Lekarska ELTUR-ZDROWIE Spółka z o.o. prowadzi działalność w dwóch placówkach na terenie Bogatyni: przychodnia w BOT Elektrowni Turów S.A. - świadczenia medycyny pracy jako profil główny działalności, przychodnia przy ul. Pocztowej 13 - zorientowana na realizację świadczeń na rzecz ubezpieczonych w NFZ, realizuje zadania z zakresu: - podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych, - ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, w tym: chirurgia, ginekologia, okulistyka, laryngologia, leczenie jaskry, - stomatologii, - ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej. Szeroki wachlarz propozycji, poczynając od bioodnowy z wykorzystaniem zabiegów i sprzętu specjalistycznego typu wellnes, po wczasy rehabilitacyjno-sanatoryjne tworzy obecnie bogaty zakres różnych form wypoczynku, stanowiąc konkurencję dla podobnych tego typu obiektów. Obserwując potrzeby lokalnego rynku, przekształciliśmy dotychczasową pizzerię na pub dla młodzieży, oferując imprezy klubowe i spotkania muzyczne. Dzięki tej zmianie, w ciągu niespełna roku, odmłodzony lokal zaczął odnotowywać znaczny wzrost przychodów, poprawę wyników rentowności oraz zyskał dużą popularność. Rok 2006 był również czasem wzmożonego wysiłku Zarządu Spółki nad pracami zmierzającymi do konsolidacji niektórych aspektów działalności socjalno - bytowej BOT KWB Turów S.A. Efekty wielomiesięcznych negocjacji oraz planów strategiczno-inwestycyjnych będzie można zauważyć w kolejnym roku działalności firmy. lokalnym (przewozy pracownicze, przewozy okazjonalne dla instytucji, placówek oświatowych itp.) jak i międzynarodowym (regularne przewozy liniowe). W 2006 r. Spółka odnotowała wzrost przychodów z działalności transportowej od kontrahentów spoza grupy kapitałowej o ok. 36%. Rozpoczęta w 2004 r. przez ELTUR-TRANS Sp. z o.o. działalność w zakresie leasingu dóbr inwestycyjnych, mimo ogromnej konkurencji na rynku, jest stałym źródłem przychodów o znacznym potencjale rozwojowym. Kolejnym wyzwaniem przed którym stoi ELTUR-TRANS to budowa nowoczesnej stacji paliw przy skrzyżowaniu dróg Zgorzelec - Bogatynia (nr 352) - przy ul. Młodych Energetyków. Przychody netto uzyskane ze sprzedaży w 2006 r. ukształtowały się na poziomie zł, co jest wartością wyższą o 2,8% w stosunku do roku poprzedniego. Podkreślić należy, że uzyskiwane wyniki finansowe i gospodarcze Spółka osiąga, respektując wszelkie prawa pracownicze wynikające z zapisów układu zbiorowego, kodeksu pracy czy innych aktów prawnych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie między innymi w przyznaniu ELTUR-TRANS po raz kolejny certyfikatu Przedsiębiorstwo Fair Play, a także wpisaniu przedsiębiorstwa na Białą Listę dolnośląskich podmiotów gospodarczych. Rok 2006 był kolejnym, dobrym rokiem w działalności Spółki, zakończonym osiągnięciem zysku netto w wysokości ponad zł. Sytuacja finansowa - w opinii biegłego rewidenta - pozwala na bezpieczne kontynuowanie działalności firmy w latach następnych i jej rozwój. Pracę Zarządu w roku 2006 zdominowała realizacja zadań przygotowawczych, zmierzających do połączenia Spółki z Przychodnią Lekarską TUR-MED Spółka z o.o. NZOZ. W grudniu 2006 r. stan przygotowań osiągnął etap, w którym sąd rejestrowy wyznaczył biegłego do zbadania, złożonego w tym sądzie, Planu Połączenia. W lipcu 2007 nastąpiło połączenie obu podmiotów. Konsolidacja nastąpiła w drodze inkorporacji. ELTUR-ZDROWIE była spółką przejmującą, natomiast TUR-MED spółką przejmowaną. Po połączeniu Spółka przyjęła nazwę Centrum Medyczne Turów Spółka z o.o. i posiada kapitał w wysokości zł. Udziały w połączonym podmiocie objęte zostały przez BOT Kopalnię Węgla Brunatnego Turów S.A. oraz BOT Elektrownię Turów S.A. Centrum Medyczne Turów sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad kilkoma tysiącami pracowników okolicznych firm oraz podstawową opiekę zdrowotną nad ok zadeklarowanych pacjentów, ubezpieczonych w NFZ

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Łódź, 30 maja 2012r. Marek Wdowiak Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A. slajd 1 Podstawowe dane Grupa

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla wytwarzania energii

Innowacje dla wytwarzania energii Innowacje dla wytwarzania energii 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania energii udzielone dofinansowanie blisko 300 mln.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznospołecznych

Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznospołecznych Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznospołecznych Analiza specyfiki bezpieczeństwa energetycznego Dr hab.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Energii S.A. G Warszawa 1, skr. poczt. 143

Agencja Rynku Energii S.A. G Warszawa 1, skr. poczt. 143 MINISTERSTWO GOSPODARKI pl. Trzech Krzyży 5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Agencja Rynku Energii S.A. G - 10.2 00-950 Warszawa 1, skr. poczt. 143 Numer identyfikacyjny - REGON

Bardziej szczegółowo

Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce

Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce Jacek Szczepiński Poltegor Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego Zespół roboczy ds. wypracowania Programu 1. Pan Grzegorz Matuszak Krajowa Sekcja

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ V Konferencja Szkoleniowa Zakładu Techniki Cieplnej PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ 5 7 maja 2014 r., Hotel Zamek Gniew**** w Gniewie Organizator: Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A., Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOSCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2013 ORAZ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZADU Z DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI,

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów

SPRAWOZDANIE. /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów Załącznik do Uchwały nr /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET -BIAŁE BŁOTA S.A. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE BŁOTA Spółka

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych

Załącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych RAPORT 2030 Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości

Bardziej szczegółowo

Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce

Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Olsztyn, 22 lutego 2016r. Struktura paliw w ciepłownictwie systemowym w Polsce na tle kilku krajów UE 100% 90% 80% 70%

Bardziej szczegółowo

PROJEKTJEKT. Wrocław, 2 kwietnia 2014 roku

PROJEKTJEKT. Wrocław, 2 kwietnia 2014 roku PROJEKTJEKT SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ JAKO ORGANU SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2013 Wrocław, 2 kwietnia 2014 roku SPRAWOZDANIE przedkłada Rada Nadzorcza IX kadencji Zespołu Elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie:

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Dolna Odra moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt Elektrownia Pomorzany Elektrownia Pomorzany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 8 grudnia 2010 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych KSW Nieruchomości jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą kompleksowe usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami, doradztwa i koordynacji inwestycji, jak

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce Piotr Piela Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: 1. List Prezesa Zarządu Podmiotu Dominującego do Akcjonariuszy...3 2. Dane organizacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/4/2013 z dnia 15.10.2013 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Milkpol S.A. z siedzibą w Czarnocinie REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MILKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Podstawę

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr.../2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia... 2012 r. S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata 2009-2015 w obszarze środowiska Biuro Ochrony Środowiska w Departamencie Inwestycji W obszarze CSR nie startujemy od zera!!!!

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki uwzględniająca zmiany proponowane przez akcjonariusza Skarb Państwa

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki uwzględniająca zmiany proponowane przez akcjonariusza Skarb Państwa Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki uwzględniająca zmiany proponowane przez akcjonariusza Skarb Państwa Poniżej przedstawiono zestawienie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedziba w Warszawie z działalności w 2013 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, oceny sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Szczytnie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres 01.01.2014-31.12.2014 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki PRAGMA INKASO S.A. działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r.

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r. Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego Listopad, 2017 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r. Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2016 Pełna treść

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych ELEKTROTIM S.A. UL. STARGARDZKA 8 54-156 WROCŁAW Wrocław 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora REC 2013 Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Departament Inwestycji Biuro ds. Energetyki Rozproszonej i Ciepłownictwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 18 marca 2014 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 18 marca 2014 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 18 marca 2014 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Data Nr raportu Temat Raporty bieżące 2013-01-02 1/2013 2013-01-08 2/2013 2013-01-11 3/2013 Terminy

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. EM Kancelaria Publiczna Raport bieżący 17/2009 Wrocław, 02.06.2009 r. Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie LOKALIZACJA CHP w postaci dwóch bloków kontenerowych będzie usytuowana we wschodniej części miasta Hrubieszów, na wydzielonej (dzierżawa)

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. okres od do r.

SPRAWOZDANIE. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. okres od do r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2012 r. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Spółki Grupa Konsultingowo- Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z wykonywania nadzoru na działalnością Spółki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. Uchwała nr 1/29.06.2012r w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Ekokogeneracja S.A. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Ekokogeneracja S.A. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: 1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...3 2. Dane organizacyjne Spółki.5 3. Wybrane dane finansowe Spółki za rok

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 3 kwartały 2017 roku. 13 listopada 2017 roku

Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 3 kwartały 2017 roku. 13 listopada 2017 roku Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 3 kwartały 2017 roku 13 listopada 2017 roku Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r.

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r. pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED Katowice, 8 grudnia 2014 r. Moce wytwórcze TAURON Wytwarzanie TAURON WYTWRZANIE W LICZBACH 4 671,0 1 496,1 MWe moc elektryczna zainstalowana MWt moc cieplna

Bardziej szczegółowo

z dnia 4 czerwca 2013 r.

z dnia 4 czerwca 2013 r. UCHWAŁA nr 1 Hutmen S.A. w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Hutmen

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka )

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka ) ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka ) Niniejsze sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności w 2014 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011

MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011 Warszawa, 9 czerwca 2011 r. MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011 Skrócona nazwa emitenta: MEDIATEL

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W GIŻYCKU

INFORMACJA W GIŻYCKU INFORMACJA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015r. Spis treści 1. Informacja o działalności Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 137. ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce

PLAN DZIAŁANIA KT 137. ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 137 ds. Urządzeń Cieplno-Mechanicznych w Energetyce STRESZCZENIE KT 137 obejmuje swoim zakresem urządzenia cieplno-mechaniczne stosowane w elektrowniach, elektrociepłowniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami: art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych; zasadą II.Z.10 Dobrych

Bardziej szczegółowo

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz RPO 2007-2013 mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Maja Czarniawska, Departament Programów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R spółki AB S.A. za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R spółki AB S.A. za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R spółki AB S.A. za rok obrotowy 2009/2010 obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys PLN w tys EUR 01.07.2009-30.06.2010

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7119 UCHWAŁA NR PR.0007.159.2016 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

RB 25/ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki.

RB 25/ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki. Numer raportu: RB 25/2017 Data sporządzenia: 2017-05-17 Temat raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki. Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Pan Edward Siurnicki Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A.

Pan Edward Siurnicki Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 72, 444-56-64 Fax 444-57 - 62 P/08/043 LWA- 41020-2-2008 Warszawa, dnia 16 lipca 2008 r. Pan Edward Siurnicki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 8

Bardziej szczegółowo

Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: 1. List Prezesa Zarządu Podmiotu Dominującego do Akcjonariuszy...3 2. Dane organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 3/2014. z dnia 6 marca 2014 r. Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki.

Raport bieżący nr 3/2014. z dnia 6 marca 2014 r. Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Raport bieżący nr 3/2014 z dnia 6 marca 2014 r Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt. 2 oraz 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo