Kraków, dnia... Wniosek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, dnia... Wniosek"

Transkrypt

1 (Imię i nazwisko) Kraków, dnia... ( adres) Prezydent Miasta Krakowa za pośrednictwem Biura Planowania Przestrzennego Urząd Miasta Krakowa ul. Sarego Kraków Wniosek do projektu sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GRZEGÓRZKI - REJON ULICY SKRZATÓW". W związku z ogłoszeniem i obwieszczeniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GRZEGÓRZKI - REJON ULICY SKRZATÓW", na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U j.t.) składamy wnioski do projektu sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru "GRZEGÓRZKI - REJON ULICY SKRZATÓW" Jako mieszkańcy Krakowa, zaniepokojeni zmniejszającą się powierzchnią terenów zielonych w naszym mieście, masową wycinką drzew oraz intensywną zabudową dzielnicy Grzegórzki oraz mając na uwadze obietnice nowo wybranych władz miasta, a zwłaszcza prezydenta Jacka Majchrowskiego dotyczące utworzenia w Krakowie przynajmniej kilku nowych parków, domagamy się przeznaczenia całego objętego planem terenu na cele wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Krakowa, a także utworzenia tam nowego parku miejskiego. 1

2 Na terenie objętym planem, w ciągu kilkudziesięciu lat użytkowania przez wojsko, wyrósł gęsty las, będący siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt i ptaków. W naturalny sposób powstał dziki park aktualnie jest to jedyna tak duża enklawa zieleni na Grzegórzkach. Na działkach sąsiadujących z obszarem objętym planem już powstają duże osiedla mieszkaniowe, a w planach są kolejne. Apelujemy o to, by ten teren pozostał oazą zieleni w coraz bardziej zatłoczonym centrum. W szczególności wnioskujemy o (obszary, do których wnosimy postulaty, dostępne na załączonej mapce): 1. Obszary numer I i II, które zawierają następujące działki (lub ich części): 173/17, 173/18, 173/19, 173/20, 173/21 obręb 17, Kraków a) Przeznaczenie tego terenu na park miejski. b) 90 % powierzchni biologicznie czynnej. Możliwe wahania wartości liczbowej powierzchni biologicznie czynnej w przedziale 10 % w przypadku, gdyby wartość 90 % uniemożliwiała zadowalające pokrycie terenu parku infrastrukturą pieszo - rowerową. Przedmiotowy obszar jest zadrzewiony i gęsto porośnięty zielenią, w naturalny sposób wytworzył się tam dziki park. Jest to teren bardzo wartościowy przyrodniczo, siedlisko wielu gatunków zwierząt i ptaków. Na to jak cenny jest to teren z punktu widzenia ochrony środowiska, zwrócili już uwagę autorzy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Spora część terenu, o którym mowa oznaczona jest jako parki miejskie i ogrody zabytkowe (rys. 6 studium - Ochrona i zagrożenia środowiska miasta Krakowa), czy też roślinność ogrodów zabytkowych i parków (rys. 5 studium - Zasoby środowiska przyrodniczego miasta Krakowa). Z kolei w części K3-Środowisko przyrodnicze, znaczny obszar objęty planem oznaczony jest jako obszary o wysokim walorze przyrodniczym i strefa kształtowania systemu przyrodniczego. Spora część obszaru I to także kanał przewietrzania miasta ( Obszar wymiany powietrza wg studium K3-Środowisko przyrodnicze). Uważamy też, że obszar ten nie powinien być traktowany jako niezależny wycinek, ale jako dopełnienie okolicznej gęstej zabudowy mieszkaniowej. Na terenie przylegającym do obszaru objętego niniejszym planem powstało wiele budynków i osiedli mieszkaniowych, w planach są kolejne. Ze względu na okoliczną gęstą zabudowę (istniejącą i planowaną) oraz bardzo duże natężenie ruchu samochodowego (bliskość dużych węzłów komunikacyjnych) ten obszar powinien pełnić funkcję zielonych płuc dzielnicy i niwelować skutki smogu zagrażającemu zdrowiu mieszkańców. 2

3 Niezależnie od korzyści dla mieszkańców Grzegórzek, park miałby wymiar ponadlokalny. Ścieżki spacerowe i rowerowe, które biegną wzdłuż Wisły, umożliwią dogodny dojazd/dojście mieszkańcom z prawie całego Krakowa. Bliskość Ronda Grzegórzeckiego i Alei Pokoju wraz z siecią połączeń tramwajowych, pozwala na bezproblemowy dojazd komunikacją miejską. Z kolei zmotoryzowani mieszkańcy mogliby korzystać z miejsc parkingowych przy ul. Grzegórzeckiej oraz parkingów przy ul. Zieleniewskiego oraz ul. Skrzatów. W Śródmieściu brakuje dużego, ogólnodostępnego parku. Każda dzielnica ma swój park: Podgórze - Park Bednarskiego, Krowodrza - Park Jordana, Nowa Huta - Park Lotników. Grzegórzki, dzielnica, która jest obecnie bardzo intensywnie zabudowywana, też potrzebuje parku. Za tym, by ten teren przeznaczyć na park przemawia też fakt, że znajdują się tam pozostałości zabytkowego fortu Luneta w otoczeniu bujnej zieleni przyfortecznej. Rewitalizacja, istniejących zabudowań, bądź odbudowanie nie istniejących już ich części, mogłoby sprawić, że w Krakowie powstałoby miejsce o unikalnym charakterze. Przeznaczenie omawianego terenu na park miejski byłoby zgodne z obowiązującym Studium zagospodarowania przestrzennego. Obszar, o którym mowa oznaczony jest w nim jako tereny usług. Zgodnie ze Studium, funkcja dopuszczalna dla terenów usług to: zieleń urządzona i nieurządzona m.in. w formie parków, skwerów, zieleńców, parków rzecznych, lasów, zieleni izolacyjnej. Studium określa również, że w przypadku wydzielenia funkcji dopuszczalnej z wyznaczonej kategorii terenu, udział tej funkcji dopuszczalnej nie może przekroczyć wielkości 50 % powierzchni wydzielonego terenu. To właśnie proponujemy, ponieważ obszary nr I i II to w sumie 50 % powierzchni objętej planem. 2. Obszar numer IV, który zawiera następujące działki (lub ich części): 173/15, 173/16, 173/18, 173/19, 173/20 obręb 17, Kraków a) Przeznaczenie tego terenu na zabudowę usługową dla następujących funkcji: kultura, obiekty sportu i rekreacji, rzemiosło, usługi pozostałe wraz z zielenią towarzyszącą zabudowie. b) Minimalną powierzchnię biologicznie czynną na tym obszarze: 60 %, z wyłączeniem zielonych dachów i tarasów. c) Zakaz zabudowy wyższej niż 7 metrów. d) Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 200 m 2. e) Zakaz instalowania wolnostojących nośników reklamowych. 3

4 Ten obszar powinien stanowić naturalne dopełnienie Parku na obszarach I i II. Niewysoka zabudowa mogłaby służyć do realizacji celów rekreacji i wypoczynku, kultury czy rzemiosła. Niewielkie punkty gastronomiczne, plac zabaw czy muzeum mogą sprawić, że będzie to bardzo atrakcyjne miejsce dla spragnionych wypoczynku Krakowian. 3. Część obszaru numer I oraz II, który zawiera następujące działki (lub ich części): 173/17, 173/21 obręb 17, Kraków Wyznaczenie na pozostałych częściach działek 173/17 i 173/21 strefy zieleni urządzonej utworzenie przejścia łączącego ul. Grzegórzecką z Bulwarami Wiślanymi. Przejście powinno być zrobione wzdłuż ul. Perłowej i dochodzić do Bulwarów na wysokości mostu kolejowego. Przejście umożliwi wygodne dojście na Bulwary Wiślane i do planowanego parku z okolicznych osiedli, tak i tych po południowej, jak i północnej stronie Alei Pokoju, a także bezpośrednio spod Kościoła św. Kazimierza, znajdującego się przy ulicy Grzegórzeckiej. Być może nie wynika to bezpośrednio z żadnej z aktualnie dostępnych map, szczególnie z ortofotomapy, ale od południowego końca ulicy Perłowej do ulicy Skrzatów znajduje się uczęszczany, nieutwardzony trakt, przecinający nasyp kolejowy. Służy on jako skrót dla mieszkańców ul. Skrzatów, stanowi też szybsze dojście do Instytutu Geologicznego oraz do bramy wejściowej prowadzącej na teren dawnej jednostki wojskowej. Trakt widoczny jest na mapach Google, oraz Google Street View, od strony ulicy Skrzatów. 4. Obszar o wysokich walorach przyrodniczych, który zawiera się w następujących działkach (lub ich częściach): 173/15, 173/18, 173/19 obręb 17, Kraków Zachowanie obszaru o wysokich walorach przyrodniczych. Na mapach roślinności rzeczywistej z 2008 roku, część tego terenu oznaczona jest jako obszar o wysokich walorach przyrodniczych, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, by go w takim stanie zachować. Teren ten stanowi też naturalne dopełnienie i wzbogacenie przyrodnicze planowanego parku. W aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, obszar ten oznaczony jest jako parki miejskie i ogrody zabytkowe (rys. 6 - Ochrona i zagrożenia 4

5 środowiska miasta Krakowa), czy też roślinność ogrodów zabytkowych i parków (rys. 5 - Zasoby środowiska przyrodniczego miasta Krakowa). 5. Obszar fortu, który zawiera następujące działki (lub ich części): 173/18, 173/19, 173/20 obręb 17, Kraków Pełną ochronę pozostałości zabytkowego fortu reditowego nr 17 Luneta Grzegórzecka, wpisanego do ewidencji zabytków (nr 5722) wraz z otaczającą go zielenią forteczną. Fort jest częścią twierdzy Kraków i figuruje w ewidencji zabytków. Jest to jedna z niewielu takich instalacji na ziemiach polskich, a jej poszczególne elementy winny być szczególnie chronione. Odnowiony zabytek mógłby być podziwiany przez mieszkańców całego Krakowa (ponadlokalny charakter) i stanowić cenny obiekt kulturalny na tym obszarze. Pragniemy zwrócić uwagę, że w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego cały ten teren oznaczony jest jako, strefa krajobrazu otwartego z elementami Twierdzy Kraków (rys. 4 - Dziedzictwo kulturowe miasta Krakowa). Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. (Załącznik do uchwały Nr CXIX/1294/06 Ramowy program ochrony i rewitalizacji zespołu historycznokrajobrazowego Twierdzy Kraków) obiekty twierdzy znajdujące się w zasobach Gminy Miejskiej Kraków winny stanowić jednolity, nierozdzielny zespół historyczno krajobrazowy Twierdzy Kraków (zespół fortów Twierdzy Kraków), jednolicie zarządzany, objęty ochroną prawną, ogólnie udostępniony i połączony trasą turystyczną. W oparciu o tę ideę określa się nadrzędne cele: 1) Objęcie ochroną obiektów fortyfikacyjnych wraz z otaczającym je krajobrazem warownym. 2) Rewitalizacja obiektów fortyfikacyjnych poprzez wprowadzenie do nich funkcji muzealnej, kulturalnej, oświatowej rekreacyjno turystycznej itp., gwarantującej powszechną dostępność obiektów, przy jednoczesnym zachowaniu systemu twierdzy jako całości. (...) 6. Północna część działki 270/57 obręb 17, Kraków Uwzględnienie kontynuacji ścieżki rowerowej, znajdującej się na południe od wnioskowanej działki i poszerzenie jej w taki sposób, aby można było się tam swobodnie poruszać na rolkach. Wnioskujemy również o uwzględnienie równie szerokiego ciągu pieszego. Patrząc 5

6 od strony Bulwaru, ścieżka rowerowa powinna być umieszczona po lewej stronie ciągu pieszego. Alternatywnie, ścieżka rowerowa i ciąg pieszy mogą być jako jedna szeroka alejka asfaltowa. Ścieżka pieszo-rowerowa w tym miejscu umożliwi łatwy i wygodny dostęp do Bulwarów Wiślanych mieszkańcom oraz osobom uprawiającym sport. Na południe od działki 270/57 istnieje ścieżka rowerowa prowadząca na Bulwary Wiślane, wraz z ciągiem pieszym. Zgodnie z informacją uzyskaną od ZIKITU, planowane jest połączenie tej ścieżki ze ścieżką rowerową wzdłuż Alei Pokoju. Połączenie miałoby być wykonane przy okazji przebudowy skrzyżowania obok teatru Variete i dwóch dochodzących do niego ulic, tj. Zieleniewskiego, oraz Rogozińskiego.... (podpis wnoszącego wniosek/uwagę) Załączniki: 1) Mapa terenu objętego planem z zaznaczenie poszczególnych obszarów, o których mowa we wniosku. 6

w/m 1. Zagospodarowanie przestrzenne opisane w projekcie MPZP

w/m 1. Zagospodarowanie przestrzenne opisane w projekcie MPZP Mieszkańcy Żoliborza Południowego Warszawa, 24/07/2014 podpisani niżej Zastępca prezydenta m.st. Warszawy Jacek Wojciechowicz w/m W nawiązaniu do ustaleń z naszego spotkania w Forcie Sokolnickiego w dniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIA TERENU

PRZEZNACZENIA TERENU ZAŁĄCZNIK NR 58 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z dotychczasowego PRZEZNACZENIA TERENU Opracowanie: Główny projektant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł)

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł) WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 lp Numer projektu Tytuł projektu Przedmiot projektu Szacunkowy koszt (w zł)

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY MATERIAŁY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU STAREGO MOKOTOWA TEKST PLANU.

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY MATERIAŁY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU STAREGO MOKOTOWA TEKST PLANU. PREZYDENT M. ST. WARSZAWY MATERIAŁY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU STAREGO MOKOTOWA TEKST PLANU Wykonawca: Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SA Umowa Nr: AM/003/B/126/05/2491

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ZAŁĄCZNIK NR 72. wynikające ze stanu i funkcjonowania. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r.

UWARUNKOWANIA ZAŁĄCZNIK NR 72. wynikające ze stanu i funkcjonowania. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. ZAŁĄCZNIK NR 72 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające ze stanu i funkcjonowania ŚRODOWISKA KULTUROWEGO WALORY KRAJOBRAZU Opracowanie: Główny

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady z dnia ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE. CZĘŚĆ 1 Projekt

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR LVII/1710/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego obszaru Rakowca Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU

STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk listopad grudzień 2013 STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 2 opracowanie: arch. Katarzyna Olejniczak arch.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ

ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ TOM II KIERUNKI ITP Biuro Inwestycji Technologii i Planowania Przestrzennego Sp. z o.o. GENERALNY PROJEKTANT Zespół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/227/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon pomiędzy ulicą Bysewską a terenami kolejowymi

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik nr 3 do uchwały Nr 286/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r. Załącznik nr l do uchwały Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)

Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF) Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF) 2015 Członkowie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu Ochota Centrum Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi * Uwaga uwzględniona. Oznaczenie nieruchomości której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi * Uwaga uwzględniona. Oznaczenie nieruchomości której dotyczy uwaga Załącznik 2 do Uchwały 528/XLII/14 Rady Miasta WYKAZ UWAG NIEUWZGLĘDNIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ŚRÓDMIEŚCIE W MILANÓWKU Treść * w sprawie rozpatrzenia *

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE Sporządził: Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Opracował zespół Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie w składzie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oprac.: mgr Jacek Skorupski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

PREZYDENT MIASTA SOPOTU PREZYDENT MIASTA SOPOTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOPOTU PROJEKT STUDIUM Sopot, marzec 2010 r. ZESPÓŁ AUTORSKI: Pracownia Prac Projektowych PLAN PROJEKT s.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 13513 UCHWAŁA NR LXXII/1863/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 5 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 13513 UCHWAŁA NR LXXII/1863/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 5 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 13513 UCHWAŁA NR LXXII/1863/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KAMIONKA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KAMIONKA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KAMIONKA FAZA II OPIS UZASADNIAJĄCY ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W PROJEKCIE PLANU WRAZ Z RAPORTEM ZAWIERAJĄCYM USTOSUNKOWANIE SIĘ ZESPOŁU AUTORSKIEGO DO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR XLIII/1341/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA LEGIONOWO. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo.

UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA LEGIONOWO. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo. UCHWAŁA Nr.. RADY MIASTA LEGIONOWO w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dr Jacek Borzyszkowski Dr Mirosław Marczak Dr Patrycjusz Zarębski. Koordynatorzy:

Dr Jacek Borzyszkowski Dr Mirosław Marczak Dr Patrycjusz Zarębski. Koordynatorzy: KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO- TURYSTYCZNEGO GÓRY CHEŁMSKIEJ W OBSZARZE MIĘDZY UL. GDAŃSKĄ, GRANICĄ LASU KOMUNALNEGO, UL. SŁUPSKĄ, ŚCIANĄ LASU GÓRY CHEŁMSKIEJ Koordynatorzy: Dr Jacek Borzyszkowski

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA EDYCJA DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU kwiecień 2013

Bardziej szczegółowo