dostawę wkładek grafitowych do odbieraków prądu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dostawę wkładek grafitowych do odbieraków prądu"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - do postępowania prowadzonego na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W TYSKICH LINIACH TROLEJBUSOWYCH SP. ZO.O. w trybie przetargu pisemnego na dostawę wkładek grafitowych do odbieraków prądu Nr sprawy: PE/1/2015

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ROZDZIAŁ VII OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, WYMAGANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH, ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA, SKŁADANIA ORAZ OTWACIA OFERT KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ROZDZIAŁ XV INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY PO WYBORZE OFERTY ROZDZIAŁ XVI ROZDZIAŁ XVII ROZDZIAŁ XVIII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 2

3 I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. ul. Towarowa 3, Tychy REGON: NIP: Telefon : ; fax: wew Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00. II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, o wartości poniżej progów stosowania ustawy Pzp prowadzone w formie przetargu pisemnego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Tyskich Liniach Trolejbusowych Sp. z o.o. dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szt. wkładek grafitowych do odbieraków prądu o wymiarach zgodnych z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Parametry techniczne materiału z jakiego muszą być wykonane oferowane wkładki grafitowe odbieraków prądu: 2.1. Symbol materiału MY7D ( używany do produkcji wkładek trolejbusowych). - gęstość pozorna: 2,7 g/cm 3 - odporność elektryczna właściwa: 5 μωm. - wytrzymałość na zginanie: 90 MN/m 2. - minimalne obciążenie w ruchu: 14A/mm. - twardość wg Shor`a: 92 - każda wkładka powinna być oznaczona, w miejscu nieścieralnym, symbolem wymaganego materiału. 3. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie wg. potrzeb zamawiającego w przeciągu 7 dni od wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego. 4. Wyżej wymieniona ilość jest wielkością szacunkową. Rzeczywista ilość zamówienia będzie uzależniona od bieżących potrzeb zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie zmianę tych ilości uwzględniając realne potrzeby. 5. Koszt transportu leży po stronie wykonawcy i jest wliczony w cenę jednostkową wyrobu. 6. Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany wyrób jest stosowany w przynajmniej dwóch przedsiębiorstwach eksploatujących trolejbusy. IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamówienie nie zostało podzielone na części i Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3

4 V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia sukcesywnie w przeciągu 24 miesięcy. VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki określone w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) załączyli wymagane dokumenty, c) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. 3. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania. 4. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, WYMAGANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone podpisem oraz imienną pieczątką przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty (zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym albo wpisem do ewidencji działalności gospodarczej). Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualnym jest dokument obrazujący aktualny stan prawny i faktyczny w odniesieniu do aktualnych danych zawartych w rejestrze. 2. Formularz oferty załącznik nr Oświadczenie wykonawcy załącznik nr Wzór umowy zaparafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione załącznik nr 4. 4

5 VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania były kierowane wyłącznie na następujący adres: Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. ul. Towarowa 3, Tychy z dopiskiem: Przetarg pisemny na: dostawę wkładek grafitowych do odbieraków prądu Nr sprawy: PE/1/ W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie. 3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują sobie faksem (Wykonawcy przekazują je na nr faksu Zamawiającego: wew.23), drogą elektroniczną (Wykonawcy przekazują je na adres Zamawiającego: lub pisemnie, (Wykonawcy przekazują je na adres Zamawiającego podany w pkt 1.), z powołaniem się na numer sprawy. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ, a także przekaże Wykonawcom, którym na ich wniosek przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania. IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH, ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO, DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: w sprawach proceduralnych Katarzyna Dydyńska tel. (32) w. 27 w sprawach merytorycznych Andrzej Botor tel. (32) w. 28 fax (32) w. 23 X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie przewidział wniesienia wadium. 5

6 XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA, SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. 4. Ofertę stanowi wypełniony druk Formularz oferty z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami. 5. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub innym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności gospodarczej. 6. W przypadku złożenia kopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do udzielania pełnomocnictwa. 7. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać druk Formularz oferty z załącznikami oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany. 8. Wymagane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane i zaparafowane przez osobę lub osoby uprawnione, o których mowa w niniejszym Rozdziale pkt 5 i Oferta wraz z pozostałymi dokumentami powinna zostać złożona w kopercie, zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, oznaczonej wyłącznie: a) firmą (nazwiskiem) i adresem Wykonawcy b) oznakowaniem: Przetarg pisemny na dostawę wkładek grafitowych do odbieraków prądu Nr sprawy PE/1/2015 Nie otwierać przed dniem r., godz Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres: Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o., Tychy, ul. Towarowa 3, pokój nr 03 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz Jeżeli Oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską, o terminie złożenia Oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia Oferty do Zamawiającego. 12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 6

7 13. Zmiana oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku zmian, kopertę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć zapisem ZMIANA Nr Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób/y do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub stosowne pełnomocnictwo). 15. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. 16. Wszystkie Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania Ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 17. Otwarcie ofert odbędzie się dnia r o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego, salka konferencyjna Prezesa Zarządu. 18. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 19. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 20. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 21. Informacje, o których mowa w pkt 18 i 19 niniejszego Rozdziału, zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XIII. KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych ofertę najkorzystniejszą. 2. Kryterium oceny ofert będzie wyłącznie cena. 3. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cenę oferty należy podać w wartości brutto w ujęciu liczbowym i słownie z zaznaczeniem podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wartości netto. 2. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będą podlegała zmianie. 3. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 7

8 4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba, że zachodzą przesłanki uprawniające do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentować w swojej ofercie poprzez złożenie dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego zastosowania. 6. W przypadku cen podanych w walutach innych niż PLN wartość należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień sporządzania oferty. 7. Zamawiający poprawi w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY PO WYBORZE OFERTY 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, który złożyli oferty, o: - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy firm albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy. XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie przewidział składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający unieważni postępowanie (tj. zamknie postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert), w następujących okolicznościach: a) nie wpłynęła żadna oferta lub wniosek, nie podlegający odrzuceniu, 8

9 b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) postępowanie jest dotknięte wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy, d) udzielenie zamówienia- zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Spółki. XVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w PLN. Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ: 1. Rysunek techniczny załącznik nr 1 2. Formularz oferty załącznik nr 2 3. Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 3 4. Wzór umowy załącznik nr 4 Tychy, dnia r. Zatwierdził: Zbigniew Brud Prezes Zarządu 9

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. ( 077) 4080513, tel./fax ( 077) 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP/341/AO/31/10 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

2. Zakres prac ogólnobudowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania.

2. Zakres prac ogólnobudowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania. Bartoszyce, 15 listopada 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : 466934-2013 Nazwa zadania: zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: ZP/RBd/5/2012 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont pokrycia dachowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie przy

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Obsługę prawną Spółki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług: - Ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej, Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Postępowanie znak: ZP.271.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. MSCDN.232-25/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. MSCDN.232-25/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. MSCDN.232-25/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo