REGULAMIN KONKURSU 14 URODZINY GG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU 14 URODZINY GG"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU 14 URODZINY GG I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą 14 URODZINY GG (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: GG Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 45, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer identyfikacji podatkowej NIP: , REGON: , z kapitałem zakładowym w wysokości ,10 PLN wpłaconym w całości (dalej: Organizator ). 2. Fundatorem nagrody głównej w Konkursie, o której mowa w Pkt. IV.1 1) Regulaminu jest Stowarzyszenie Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland, z siedzibą w Warszawie (00-492), przy ul. Frascati 1/28, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca numer NIP: , REGON: , (dalej: Fundator ). 3. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady Konkursu, uprawnienia Organizatora, oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania. 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 lipca 2014 r., o godz. 23:59 i trwa do dnia 30 lipca 2014 r., do godz. 23: Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jego uczestnikami (dalej: Uczestnicy ) mogą być osoby pełnoletnie lub które ukończyły 13 (trzynasty) rok życia i posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie, posiadające obywatelstwo polskie i korzystające z Platformy GG za pośrednictwem przydzielonego im w tym celu Numeru GG w rozumieniu Regulaminu Platformy GG udostępnianego pod adresem: oraz korzystające z Komunikatora GG poprzez oryginalne oprogramowanie wskazane w Liście autoryzowanego oprogramowania dostępnej pod adresem 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz ewentualnych partnerów Konkursu, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wynik Konkursu. W Konkursie nie mogę brać również udziału osoby posiadające: 1) Numery GG poniżej 1000, 2) Numery GG pracowników i współpracowników Organizatora, 3) specjalne Numery GG. 8. W przypadku wygrania Konkursu przez osoby, o których mowa w Punkcie I.7 Regulaminu lub przez osoby niespełniające warunków, o których mowa w Pkt. I.6 Regulaminu, Organizator unieważnia wygraną z powodu naruszenia warunków Regulaminu. 9. Uczestnicy Konkursu będą identyfikowani przez Organizatora w oparciu o Numer GG. 10. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie 11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, o której mowa w Pkt. IV Regulaminu, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. II. KOMISJA KONKURSOWA Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: Komisja Konkursowa"). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 1

2 III. ZASADY KONKURSU 1. Do wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest dodanie do swojej listy kontaktów w Komunikatorze GG bota o numerze 33 (dalej: Bot Konkursowy ), co nie dotyczy tych Użytkowników, którzy na dzień rozpoczęcia Konkursu mają dodany Bot Konkursowy do swojej listy kontaktów Komunikatora GG, wpisanie w polu tekstowym Bota Konkursowego słowa KONKURS oraz zaakceptowanie Regulaminu. 2. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez wpisanie w polu tekstowym Bota Konkursowego hasła TAK. 3. Regulamin dostępny jest przez cały czas trwania Konkursu w Bocie Konkursowym po wpisaniu w polu tekstowym Bota Konkursowego hasła REGULAMIN. 4. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na opublikowanie w jego imieniu przez Bota Konkursowego informacji o treści 14 urodziny GG. Biorę udział w konkursie. Szczegóły w polu Opis w Komunikatorze GG, a także jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrzymywanie ww. informacji we wskazanym wyżej miejscu przez łącznie 48 h (czterdzieści osiem godzin) w okresie trwania Konkursu. 5. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zilustrowanie zdjęciem hasła konkursowego: Pokaż nam swoje "słońce", poprzez stworzenie czy dopasowanie zdjęcia obrazującego hasło i przesłanie go Organizatorowi z wykorzystaniem Bota Konkursowego (dalej: Zadanie Konkursowe ). 6. Organizator zastrzega, że ze względów technicznych, w Konkursie brane będą pod uwagę wyłącznie zdjęcia w następujących formatach: JPG i PNG, których rozmiary nie będą przekraczać 7 MB. 7. Jeden Uczestnik Konkursu może wysłać dowolną ilość zdjęć, o których mowa w Pkt. III.5 Regulaminu. 8. Wysłane zdjęcia, o których mowa w Pkt. III. 5 Regulaminu, przesłane przez Uczestnika w ramach wykonania Zadania Konkursowego zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej. Kryterium oceny stanowić będzie kreatywność i atrakcyjność. 9. Przesłanie zdjęcia w ramach wykonania Zadania Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że: 1) posiada prawa do zdjęcia w zakresie umożliwiającym wzięcie udziału w Konkursie, 2) wykonując zdjęcie nie naruszył praw osób trzecich, w szczególności w przypadku, gdy na zdjęciu znajdowałyby się osoby trzecie, to posiada zgody takich osób na wykorzystanie ich wizerunku w celu wzięcia udziału w Konkursie i publicznego udostępnienia zdjęcia, 3) upoważnia Organizatora do bezpłatnego wykorzystania zdjęcia poprzez jego publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz do wytwarzania egzemplarzy zdjęcia techniką drukarską oraz cyfrową, w tym również dla celów promocyjnych i marketingowych, o ile czynności podejmowane w tym zakresie dotyczyć będą produktów lub usług oferowanych przez Organizatora. 10. Laureatami Konkursu zostanie 167 (stu sześćdziesięciu siedmiu) Uczestników, którzy spełnili wszystkie wymogi określone w Regulaminie i w ocenie Komisji Konkursowej przesłali najlepsze zdjęcia, o których mowa w Pkt. III.5 Regulaminu ze wszystkich pozostałych zgłoszonych do Konkursu, według kryteriów wskazanych w Pkt. III.8 Regulaminu w zależności od stopnia atrakcyjności wskazanych zdjęć, ocenionego przez Komisję Konkursową, Uczestnicy ci zajmą w Konkursie miejsca od pierwszego do sto sześćdziesiątego siódmego i zostaną im przyznane nagrody, o których mowa w Pkt. IV.1 Regulaminu. 11. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie do Bota Konkursowego komunikatu WYPISZ TAK. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż przesłanie do Bota Konkursowego komunikatu WYPISZ TAK jest równoznaczne z wyłączeniem Zadania Konkursowego wykonanego przez tego Uczestnika spod oceny Komisji Konkursowej. IV. NAGRODY 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: 1) za zajęcie w Konkursie miejsca od pierwszego do trzeciego (1-3): voucher uprawniający do wyjazdu na siedmiodniowy rejs żeglarski dla dwóch osób w Chorwacji, organizowanego przez Stowarzyszenie Federacja Szkół ISSA Poland, Master Yachting: przy 2

3 czym rejs dla każdej osoby obejmuje: udział w rejsie, transport naziemny lub lotniczy, wyżywienie, szkolenie wraz z certyfikatem potwierdzającym jego ukończenie oraz pakiet ubezpieczeniowy obejmujący koszty leczenia zagranicznego niezbędnego dla eliminacji bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (NW euro, KL ). Wartość vouchera to PLN (siedem tysięcy złotych), termin rejsu sierpnia W przypadku wygrania wskazanej wyżej nagrody przez osobę niepełnoletnią, spełniającą warunki uczestnictwa w Konkursie, do udziału w rejsie wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna takiej osoby podczas rejsu. Szczegółowe warunki organizacji rejsu zostaną przedstawione Uczestnikowi przez organizatora rejsu tj. Stowarzyszenie Federacja Szkół ISSA Poland, 2) za zajęcie w Konkursie miejsca od czwartego do siedemnastego (4-17): podwójne zaproszenie na koncert Justina Timberlake'a, który odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2014 r. w hali Ergo Arena Gdynia/Sopot, 3) za zajęcie w Konkursie miejsca od osiemnastego do sto siedemnastego (18-117): kod umożliwiający bezpłatną aktywację kursu językowego na platformie w abonamencie na 6 (sześć) miesięcy, z terminem realizacji 12 (dwanaście) miesięcy. Kursy to: Angielski Nauka słówek metodą MultiWords, Niemiecki Nauka słówek metodą MultiWords, Hiszpański Nauka słówek metodą MultiWords, Włoski Nauka słówek metodą MultiWords, Francuski Nauka słówek metodą MultiWords, Rosyjski Nauka słówek metodą MultiWords, Arabski Nauka słówek metodą MultiWords, Japoński Nauka słówek metodą MultiWords, Chiński Nauka słówek metodą MultiWords, Norweski Nauka słówek metodą MultiWords, Profesor Henry Intensywny kurs dla początkujących, Profesor Henry Intensywny kurs dla średnio zaawansowanych, Profesor Klaus Intensywny kurs dla początkujących, Profesor Klaus Intensywny kurs dla średnio zaawansowanych, Profesor Pierre Intensywny kurs dla początkujących, Profesor Pierre Intensywny kurs dla średnio zaawansowanych, Profesor Pedro Intensywny kurs dla początkujących, Profesor Pedro Intensywny kurs dla średnio zaawansowanych, Profesor Marco Intensywny kurs dla początkujących, Profesor Marco Intensywny kurs dla średnio zaawansowanych, Rosyjski Intensywny kurs dla początkujących, Arabski Intensywny kurs dla początkujących, Japoński Intensywny kurs dla początkujących, Chiński Intensywny kurs dla początkujących, Angielski Intensywny kurs gramatyki, Angielski 1000 niezbędnych słów metodą MultiWords, Angielski FCE Nauka słówek metodą MultiWords, Angielski CAE Nauka słówek metodą MultiWords, Medical English Nauka metodą MultiWords, Business English Nauka metodą MultiWords, Angielski Najważniejsze konwersacje w animacjach, 4) za zajęcie w Konkursie miejsca od sto osiemnastego do sto sześćdziesiątego siódmego ( ): zestaw firmowych gadżetów GG w postaci: koszulki t-shirt, smyczki oraz długopisu, (dalej jako: Nagrody, a pojedynczo Nagroda ). 2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana po zakończeniu Konkursu w Bocie Konkursowym w terminie do 1 sierpnia 2014 r. 3. Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem Konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody za pośrednictwem Bota Konkursowego, na Numer GG Uczestnika, wykorzystany przez niego w Konkursie przed przekazaniem informacji o wynikach Konkursu. W przypadku, gdy próby Organizatora skontaktowania się z Uczestnikiem Konkursu nie powiodą się w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od podjęcia przez Organizatora czynności zmierzających do nawiązania bezpośredniego kontaktu z Uczestnikiem, jak również w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo według wyboru - do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, wyłonionemu przez Komisję Konkursową na podstawie kryteriów, o których mowa w Pkt. III.8 Regulaminu lub do pozostawienia Nagrody w dyspozycji Organizatora. 4. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną (1) Nagrodę w Konkursie. 5. W przypadku, gdy wartość Nagrody o której mowa w Pkt. IV.1 1) Regulaminu przekroczy wartość określoną w art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 z późn. zm.), Uczestnikowi Konkursu zostanie dodatkowo przyznana przez Fundatora nagroda pieniężna w wysokości stanowiącej równowartość 11,11% wartości Nagrody rzeczowej. Pieniężna część Nagrody, zostanie pobrana przez Fundatora, jako płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Powyższe oznacza, że pieniężna część Nagrody nie będzie wydawana uprawnionemu Uczestnikowi. Wartość Nagrody zostanie ustalona na dzień wydania Nagrody na podstawie jej ceny rynkowej. 3

4 6. Uczestnicy Konkursu, którzy uzyskają prawo do Nagród zobowiązani będą na wezwanie Organizatora, przekazane za pośrednictwem Bota Konkursowego, do udostępnienia Organizatorowi danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagród tj. imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość, a w przypadku laureatów Nagrody, o której mowa w Pkt. IV. 1 3) Regulaminu adresu ) oraz numeru telefonu kontaktowego, w celu ułatwienia komunikacji przy przekazywaniu Nagrody. Wpisanie w polu tekstowym Bota Konkursowego pod przekazywanymi danymi osobowymi hasła: ZGODA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności z przyznawaniem Nagród, wydawaniem, odbiorem i rozliczeniem Nagród, jak również w celach statystycznych. Niedopełnienie obowiązku udostępnienia wskazanych wyżej danych lub niewpisanie hasła, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie dwudziestu czterech (24) godzin od wezwania, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Uczestnika prawa do Nagrody. Organizator może zażądać udostępnienia danych osobowych i/lub oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej. 7. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnik Konkursu w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wpisanie w polu tekstowym Bota Konkursowego hasła REZYGNACJA. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z prawa do Nagrody. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do przekazania Nagród. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zniszczone i/lub trwale usunięte. 8. Nagroda o której mowa w Pkt. IV.1 1) Regulaminu zostanie przekazana Uczestnikowi w formie vouchera. 9. Nagrody o których mowa w Pkt. IV.1 1), 2) i 4) Regulaminu wysłane zostaną do Uczestników spełniających wszystkie warunki niezbędne do ich uzyskania, za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany przez Uczestnika: 1) w przypadku Nagrody, o której mowa w Pkt. IV.1 1) Regulaminu w terminie do dnia 8 sierpnia 2014 r., 2) w przypadku Nagrody, o której mowa w Pkt. IV.1 2) Regulaminu w terminie do dnia 8 sierpnia 2014 r., 3) w przypadku Nagrody, o której mowa w Pkt. IV.1 4) Regulaminu w terminie do dnia 1 września 2014 r. 10. Nagroda o której mowa w Pkt. IV.1 3) Regulaminu zostanie przesłana do Uczestników spełniających wszystkie warunki niezbędne do ich uzyskania, w formie kodu, na adres podany przez Uczestnika w Bocie Konkursowym, w sposób opisany w Pkt. IV. 6 Regulaminu. 11. Nagrody nie podlegają zamianie na nagrody pieniężne. 12. Organizator zastrzega sobie możliwość wymiany Nagród na inne nagrody o nie niższej wartości. 13. Nieodebranie przez Uczestnika Nagrody jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do niej, które w konsekwencji skutkuje wygaśnięciem prawa do Nagrody. 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieuprawnionego wykorzystania do udziału w Konkursie cudzego konta użytkownika Platformy GG. W przypadku zwycięstwa w Konkursie w powyższy sposób, osobą uprawnioną do otrzymania Nagrody będzie prawowity właściciel wykorzystanego konta użytkownika. 15. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie, a w przypadku wydania jej Nagrody przed ujawnieniem tej okoliczności, zobowiązana jest do jej zwrotu w naturze lub zwrotu jej równowartości. 16. Dane Uczestników Konkursu uprawnionych do Nagrody zostaną przekazane do publicznej wiadomości, poprzez podanie w Bocie Konkursowym ich imion i nazwisk. 4

5 V. OGRANICZENIA Zabrania się Uczestnikom przesyłania i publikowania w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności w Zadaniu Konkursowym, treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności: 1) treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, 2) treści obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 3) treści prezentujących przemoc albo tematykę rasistowską, 4) treści naruszających prawo do prywatności, 5) treści zawierających materiały chronione prawem własności intelektualnej bez zgody posiadacza praw. VI. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: 1) za szkody wynikające z nieprawidłowego (niezgodnego z Regulaminem) korzystania przez Uczestników z Konkursu, 2) za szkody wynikające z przesłanych (opublikowanych) treści przez Uczestników, 3) za przerwy w Konkursie wynikające z przyczyn technicznych lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora, 4) za jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła Uczestnika przez osoby trzecie spowodowanego działaniem tego Uczestnika, 5) za jakiekolwiek szkody, jakie Uczestnik może ponieść w związku z udziałem w rejsie, o którym mowa w Pkt. IV 1. 1) Regulaminu, koncercie, o którym mowa w Pkt. IV.1 2) Regulaminu i kursie językowym, wskazanym w Pkt. IV.1. 3) Regulaminu wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować do organizatorów wskazanych wydarzeń, 6) za naruszenia w jakikolwiek sposób przez Uczestników majątkowych praw autorskich, praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych osób trzecich. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywanych przez Uczestnika, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy Organizatora lub innych Uczestników. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez Uczestnika Konkursu będzie w takim przypadku uznana za naruszenie Regulaminu. 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do kont użytkownika na Platformie GG oraz do konta . Jakiekolwiek spory dotyczące ww. praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane zostaną przekazane i potwierdzone Organizatorowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie dokonanie przez Uczestnika Konkursu odbioru uzyskanej w Konkursie Nagrody lub za podanie danych uniemożliwiających jej przekazanie. 5. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną swymi działaniami lub zaniechaniami, w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności w związku z podaniem nieprawdziwych danych. 6. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach Uczestników, które mogłyby mieć potencjalnie wpływ na wynik Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że próbowali w niedozwolony sposób wpływać na przebieg Konkursu lub dopuścili się naruszenia Regulaminu, a także w sytuacjach szczególnych, do przerwania Konkursu. VII. REKLAMACJE 1. Reklamacje dotyczące Konkursu w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie czternastu (14) dni od dnia zakończenia Konkursu, listem poleconym na adres Organizatora: GG Network S.A., Warszawa [03 812], ul. Kamionkowska 45 z dopiskiem 14 URODZINY GG. 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej adres. 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. 5

6 4. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu czternastu (14) dni roboczych od dnia przesłania przez reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w Pkt. VII.1 Regulaminu. Za dzień przesłania uważa się datę wysłania przez reklamującego listu poleconego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne. 5. O wyniku reklamacji, reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres reklamującego. 6. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zasady Konkursu, wykaz Nagród oraz Regulamin i informacje o zmianach w Regulaminie udostępniane są na bieżąco przez cały czas trwania Konkursu w Bocie Konkursowym. 2. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin i warunki udziału w Konkursie mogą ulec zmianie w każdym czasie. Wskazane zmiany nie będą miały wpływu na prawa Uczestników Konkursu nabyte przed datą dokonania zmian. Zmieniając Regulamin Organizator wskazuje datę dokonania zmiany. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Bocie Konkursowym. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie w w/w miejscu. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Uczestnik może skorzystać z prawa rezygnacji z udziału w Konkursie. Rezygnacja następuje w sposób określony przez Organizatora z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez Organizatora dla Uczestników Konkursu. 3. W przypadku wygrania Nagrody przez osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 (trzynasty) rok życia konieczne jest przesłanie na adres Organizatora: skanu zezwolenia prawnych opiekunów na uczestnictwo takiej osoby w Konkursie, w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od podjęcia przez Organizatora czynności zmierzających do nawiązania bezpośredniego kontaktu z Uczestnikiem. Nieprzesłanie zezwolenia we wskazanym powyżej terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Uczestnika prawa do Nagrody. 4. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych lub żądanie usunięcia niektórych danych osobowych może spowodować wykluczenie z Konkursu lub wstrzymanie wydania Nagrody do czasu udzielenia danych osobowych i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych roszczeń. 5. Organizator zastrzega, że w przypadku pojawienia się problemów technicznych, które mogą mieć wpływ na przebieg Konkursu, może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu Konkursu, jak również podjąć inne działania niezbędne do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przerwać Konkurs przekazując tę informację za pośrednictwem Bota Konkursowego wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniających tę decyzję. 6. Uczestnik przystępujący do w/w Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść Regulaminu. 7. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem art k.c. 6

Regulamin konkursów organizowanych na forum dyskusyjnym Bankier.pl

Regulamin konkursów organizowanych na forum dyskusyjnym Bankier.pl Regulamin konkursów organizowanych na forum dyskusyjnym Bankier.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursów (dalej: Konkursy, a pojedynczo Konkurs ) prowadzonych na forum dyskusyjnym Bankier.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piszu-Piszu

REGULAMIN KONKURSU Piszu-Piszu REGULAMIN KONKURSU Piszu-Piszu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Piszu-Piszu (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: GG Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY I. Postanowienia ogólne: Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KULINARNEJ GRY MIEJSKIEJ LEGENDA PIĘCIU SMAKÓW na Festiwalu Dobrego Smaku 2011

REGULAMIN KULINARNEJ GRY MIEJSKIEJ LEGENDA PIĘCIU SMAKÓW na Festiwalu Dobrego Smaku 2011 REGULAMIN KULINARNEJ GRY MIEJSKIEJ LEGENDA PIĘCIU SMAKÓW na Festiwalu Dobrego Smaku 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Kulinarnej Gry Miejskiej (dalej: Gra ) jest Departament Gier S.C. Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY "ŁódźBój"

REGULAMIN GRY ŁódźBój REGULAMIN GRY "ŁódźBój" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem gry miejskiej (dalej: Gra ) jest Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie z siedzibą w Łodzi, ul. Górska 6/4, 92-114 Łódź (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka

Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka I. Postanowienia ogólne: Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka 1. Akcja promocyjna PKO BP Mini Ratka (dalej: "Promocja"), organizowana jest przez spółkę pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Regulamin konkursu 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu jest firma epartner.pl sp. z o.o. ul. Gajowicka 95 53-421 Wrocław NIP: 894-282-45-15 VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu

Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu 1 Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Przyjaciele lasu (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest OGRÓDEK DZIADUNIA Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Konkurs + Android + rozpoczyna się w dniu 6.11.2012 o godzinie 10.00 i trwa do 7.12.2012 włącznie, do godziny 20:00 (CET).

Konkurs + Android + rozpoczyna się w dniu 6.11.2012 o godzinie 10.00 i trwa do 7.12.2012 włącznie, do godziny 20:00 (CET). REGULAMIN KONKURSU Sprytny Bill - Test 44 Uwaga zmiana! Test 44 rusza 12 rozbity na 2 platformy: ios oraz Android. Android 12012 roku, natomiast i-os niebawem, po zaakceptowaniu przez AppStore nowej wersji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Zdrowo i radośnie w ciąży zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród zwycięzcom jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ SPACER PO PARYŻU MISTRZ TRANSPORTU i SPACER PO SZTOKHOLMIE MISTRZ TRANSPORTU

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ SPACER PO PARYŻU MISTRZ TRANSPORTU i SPACER PO SZTOKHOLMIE MISTRZ TRANSPORTU REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ SPACER PO PARYŻU MISTRZ TRANSPORTU i SPACER PO SZTOKHOLMIE MISTRZ TRANSPORTU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Gry Miejskiej Spacer po Paryżu - Mistrz transportu oraz Spacer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu WATAHA

Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pile, przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Carrefood Challenge

REGULAMIN KONKURSU Carrefood Challenge 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Carrefood Challenge 20 lipca 2017 roku 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Carrefood Challenge, zwanego dalej Konkursem jest Łukasz Urbańczyk, prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ).

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ). Regulamin konkursu Przewodnik Pracuj w IT do rąk własnych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Pracodawca na medal (dalej: Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii

Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Dwa tygodnie w Bułgarii (Konkurs), jest Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin

Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Maluszkowe radości i zabawy zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Warsztaty stylu 2. Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Orbico Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, Warszawa.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Orbico Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, Warszawa. Konkurs 135 lat Wella Professionals" REGULAMIN KONKURSU 135 lat Wella Professionals" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą 135 lat Wella Professionals" zwany dalej Konkursem". 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Czas na 5. urodziny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Czas na 5. urodziny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Czas na 5. urodziny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Czas na 5. urodziny, zwanego dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 40 lat SYSTEM PROFESSIONAL

REGULAMIN KONKURSU 40 lat SYSTEM PROFESSIONAL REGULAMIN KONKURSU 40 lat SYSTEM PROFESSIONAL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą 40 lat SYSTEM PROFESIONAL zwany dalej Konkursem". 2. Regulamin określa w szczególności zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Stylizacja: Violetta (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Stylizacja: Violetta (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Stylizacja: Violetta (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu (dalej również: Konkurs ) jest spółka Nasza Klasa sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel

REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj produkty Physiogel (dalej zwanego Konkursem ) jest Edipresse - Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są:

Nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są: REGULAMIN - "Poznań Motor Show Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Poznań Motor Show (zwanego dalej Konkursem ), jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Uśmiech z okładki. 1 [Definicje]

Regulamin konkursu Uśmiech z okładki. 1 [Definicje] Regulamin konkursu Uśmiech z okładki 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Wykonawca - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B.

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą 25 lat wydawnictwa W.A.B. (zwanego dalej Konkursem ) jest Grupa Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bezpieczna jazda z Michałem Kościuszko. 1 Organizacja

Regulamin konkursu Bezpieczna jazda z Michałem Kościuszko. 1 Organizacja Regulamin konkursu Bezpieczna jazda z Michałem Kościuszko Organizatorem Konkursu są: 1 Organizacja Gmina Miejska Kraków Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3 4, 31 004 Kraków, zwany dalej UM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Blue Wonders

Regulamin Konkursu Blue Wonders 1 Informacje podstawowe Regulamin Konkursu Blue Wonders 1. Organizatorem i administratorem Konkursu 3 kroki do sukcesu (zwanego dalej Konkursem) jest firma Oriflame Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Akademia Kulinarna Książęcego (dalej Konkurs ) jest Rc2 Raczkiewicz Chenczke Consultants

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć Warszawa, 21 października 2016 roku. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs świąteczny (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ostatkowy konkurs

Regulamin konkursu Ostatkowy konkurs Regulamin konkursu Ostatkowy konkurs OKOCIM, 19 JANUARY 2017 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Ostatkowy konkurs. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA CHWILA LUTY - KWIECIEŃ 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA CHWILA LUTY - KWIECIEŃ 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA CHWILA LUTY - KWIECIEŃ 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą Piękna chwila (dalej: Konkurs ), który polega na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą Sezon na dynię (dalej Konkurs ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tour Salon 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Konkurs jest organizowany pod nazwą Tour Salon 2017 i jest zwany dalej: "Konkursem".

Regulamin konkursu Tour Salon 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Konkurs jest organizowany pod nazwą Tour Salon 2017 i jest zwany dalej: Konkursem. Regulamin konkursu Tour Salon 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs jest organizowany pod nazwą Tour Salon 2017 i jest zwany dalej: "Konkursem". 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI, zwanego dalej Konkursem, jest ADAMA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na szlaku Green Velo. Organizator i Organizator Konkursu. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

REGULAMIN KONKURSU. Na szlaku Green Velo. Organizator i Organizator Konkursu. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego REGULAMIN KONKURSU Na szlaku Green Velo 1 Organizator i Organizator Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Na szlaku Green Velo ( Konkurs ) jest: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne i.organizatorem konkursu jest Winterpol Sp.z.o.o. z siedzibą we Dusznikach Zdrój, 57-340 ul. Zieleniec 72A, o numerze identyfikacji podatkowej 883-00-02-908,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji jest spółka Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. " Pogoń za zdrowiem z Asprodem. "

Regulamin konkursu.  Pogoń za zdrowiem z Asprodem. Regulamin konkursu " Pogoń za zdrowiem z Asprodem. " 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Pogoń za zdrowiem z Asprodem" jest Asprod Sp. z o.o., z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Piastowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu EB Kreator

Regulamin konkursu EB Kreator Regulamin konkursu EB Kreator 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie EB Kreator, zwanego dalej Konkursem oraz fundatorem nagród jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYSTANEK BIESZCZADY. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PRZYSTANEK BIESZCZADY. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PRZYSTANEK BIESZCZADY 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs pod nazwą Przystanek Bieszczady (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Discovery Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs -Monolith (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Ferie (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

REGULAMIN KONKURSU Ferie (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: REGULAMIN KONKURSU Ferie 2017 (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Ferie 2017 na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Dziękuję Naturze 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Regulamin Konkursu Dziękuję Naturze 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: Regulamin Konkursu Dziękuję Naturze 1. ORGANIZACJA KONKURSU Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizator Konkursu Dziękuję Naturze, Agencja K2 PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP

Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce Konkursu 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Quiz ADAMED SmartUP, zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Diverse Instagram zwanego dalej Konkursem, jest ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bysewskiej 23,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Uczę wygrywać! organizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA przeprowadzonego w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin konkursu Uczę wygrywać! organizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA przeprowadzonego w portalu społecznościowym Facebook Regulamin konkursu Uczę wygrywać! organizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA przeprowadzonego w portalu społecznościowym Facebook Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Gotuj z klubowiczami CityFit Wrocław

REGULAMIN KONKURSU Gotuj z klubowiczami CityFit Wrocław REGULAMIN KONKURSU Gotuj z klubowiczami CityFit Wrocław 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest spółka CityFit Low-Cost z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pt. Metamorfoza, (dalej: Konkurs), jest Expo Arena S.A. (dalej: Organizator) z siedzibą w Ostródzie (14-100), ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Czwartek z PURO (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań Game Arena

Bardziej szczegółowo