REGULAMIN KONKURSU 14 URODZINY GG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU 14 URODZINY GG"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU 14 URODZINY GG I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą 14 URODZINY GG (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: GG Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 45, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer identyfikacji podatkowej NIP: , REGON: , z kapitałem zakładowym w wysokości ,10 PLN wpłaconym w całości (dalej: Organizator ). 2. Fundatorem nagrody głównej w Konkursie, o której mowa w Pkt. IV.1 1) Regulaminu jest Stowarzyszenie Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland, z siedzibą w Warszawie (00-492), przy ul. Frascati 1/28, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca numer NIP: , REGON: , (dalej: Fundator ). 3. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady Konkursu, uprawnienia Organizatora, oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania. 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 lipca 2014 r., o godz. 23:59 i trwa do dnia 30 lipca 2014 r., do godz. 23: Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jego uczestnikami (dalej: Uczestnicy ) mogą być osoby pełnoletnie lub które ukończyły 13 (trzynasty) rok życia i posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie, posiadające obywatelstwo polskie i korzystające z Platformy GG za pośrednictwem przydzielonego im w tym celu Numeru GG w rozumieniu Regulaminu Platformy GG udostępnianego pod adresem: oraz korzystające z Komunikatora GG poprzez oryginalne oprogramowanie wskazane w Liście autoryzowanego oprogramowania dostępnej pod adresem 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz ewentualnych partnerów Konkursu, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wynik Konkursu. W Konkursie nie mogę brać również udziału osoby posiadające: 1) Numery GG poniżej 1000, 2) Numery GG pracowników i współpracowników Organizatora, 3) specjalne Numery GG. 8. W przypadku wygrania Konkursu przez osoby, o których mowa w Punkcie I.7 Regulaminu lub przez osoby niespełniające warunków, o których mowa w Pkt. I.6 Regulaminu, Organizator unieważnia wygraną z powodu naruszenia warunków Regulaminu. 9. Uczestnicy Konkursu będą identyfikowani przez Organizatora w oparciu o Numer GG. 10. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie 11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, o której mowa w Pkt. IV Regulaminu, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. II. KOMISJA KONKURSOWA Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: Komisja Konkursowa"). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 1

2 III. ZASADY KONKURSU 1. Do wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest dodanie do swojej listy kontaktów w Komunikatorze GG bota o numerze 33 (dalej: Bot Konkursowy ), co nie dotyczy tych Użytkowników, którzy na dzień rozpoczęcia Konkursu mają dodany Bot Konkursowy do swojej listy kontaktów Komunikatora GG, wpisanie w polu tekstowym Bota Konkursowego słowa KONKURS oraz zaakceptowanie Regulaminu. 2. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez wpisanie w polu tekstowym Bota Konkursowego hasła TAK. 3. Regulamin dostępny jest przez cały czas trwania Konkursu w Bocie Konkursowym po wpisaniu w polu tekstowym Bota Konkursowego hasła REGULAMIN. 4. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na opublikowanie w jego imieniu przez Bota Konkursowego informacji o treści 14 urodziny GG. Biorę udział w konkursie. Szczegóły w polu Opis w Komunikatorze GG, a także jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrzymywanie ww. informacji we wskazanym wyżej miejscu przez łącznie 48 h (czterdzieści osiem godzin) w okresie trwania Konkursu. 5. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zilustrowanie zdjęciem hasła konkursowego: Pokaż nam swoje "słońce", poprzez stworzenie czy dopasowanie zdjęcia obrazującego hasło i przesłanie go Organizatorowi z wykorzystaniem Bota Konkursowego (dalej: Zadanie Konkursowe ). 6. Organizator zastrzega, że ze względów technicznych, w Konkursie brane będą pod uwagę wyłącznie zdjęcia w następujących formatach: JPG i PNG, których rozmiary nie będą przekraczać 7 MB. 7. Jeden Uczestnik Konkursu może wysłać dowolną ilość zdjęć, o których mowa w Pkt. III.5 Regulaminu. 8. Wysłane zdjęcia, o których mowa w Pkt. III. 5 Regulaminu, przesłane przez Uczestnika w ramach wykonania Zadania Konkursowego zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej. Kryterium oceny stanowić będzie kreatywność i atrakcyjność. 9. Przesłanie zdjęcia w ramach wykonania Zadania Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że: 1) posiada prawa do zdjęcia w zakresie umożliwiającym wzięcie udziału w Konkursie, 2) wykonując zdjęcie nie naruszył praw osób trzecich, w szczególności w przypadku, gdy na zdjęciu znajdowałyby się osoby trzecie, to posiada zgody takich osób na wykorzystanie ich wizerunku w celu wzięcia udziału w Konkursie i publicznego udostępnienia zdjęcia, 3) upoważnia Organizatora do bezpłatnego wykorzystania zdjęcia poprzez jego publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz do wytwarzania egzemplarzy zdjęcia techniką drukarską oraz cyfrową, w tym również dla celów promocyjnych i marketingowych, o ile czynności podejmowane w tym zakresie dotyczyć będą produktów lub usług oferowanych przez Organizatora. 10. Laureatami Konkursu zostanie 167 (stu sześćdziesięciu siedmiu) Uczestników, którzy spełnili wszystkie wymogi określone w Regulaminie i w ocenie Komisji Konkursowej przesłali najlepsze zdjęcia, o których mowa w Pkt. III.5 Regulaminu ze wszystkich pozostałych zgłoszonych do Konkursu, według kryteriów wskazanych w Pkt. III.8 Regulaminu w zależności od stopnia atrakcyjności wskazanych zdjęć, ocenionego przez Komisję Konkursową, Uczestnicy ci zajmą w Konkursie miejsca od pierwszego do sto sześćdziesiątego siódmego i zostaną im przyznane nagrody, o których mowa w Pkt. IV.1 Regulaminu. 11. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie do Bota Konkursowego komunikatu WYPISZ TAK. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż przesłanie do Bota Konkursowego komunikatu WYPISZ TAK jest równoznaczne z wyłączeniem Zadania Konkursowego wykonanego przez tego Uczestnika spod oceny Komisji Konkursowej. IV. NAGRODY 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: 1) za zajęcie w Konkursie miejsca od pierwszego do trzeciego (1-3): voucher uprawniający do wyjazdu na siedmiodniowy rejs żeglarski dla dwóch osób w Chorwacji, organizowanego przez Stowarzyszenie Federacja Szkół ISSA Poland, Master Yachting: przy 2

3 czym rejs dla każdej osoby obejmuje: udział w rejsie, transport naziemny lub lotniczy, wyżywienie, szkolenie wraz z certyfikatem potwierdzającym jego ukończenie oraz pakiet ubezpieczeniowy obejmujący koszty leczenia zagranicznego niezbędnego dla eliminacji bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (NW euro, KL ). Wartość vouchera to PLN (siedem tysięcy złotych), termin rejsu sierpnia W przypadku wygrania wskazanej wyżej nagrody przez osobę niepełnoletnią, spełniającą warunki uczestnictwa w Konkursie, do udziału w rejsie wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna takiej osoby podczas rejsu. Szczegółowe warunki organizacji rejsu zostaną przedstawione Uczestnikowi przez organizatora rejsu tj. Stowarzyszenie Federacja Szkół ISSA Poland, 2) za zajęcie w Konkursie miejsca od czwartego do siedemnastego (4-17): podwójne zaproszenie na koncert Justina Timberlake'a, który odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2014 r. w hali Ergo Arena Gdynia/Sopot, 3) za zajęcie w Konkursie miejsca od osiemnastego do sto siedemnastego (18-117): kod umożliwiający bezpłatną aktywację kursu językowego na platformie w abonamencie na 6 (sześć) miesięcy, z terminem realizacji 12 (dwanaście) miesięcy. Kursy to: Angielski Nauka słówek metodą MultiWords, Niemiecki Nauka słówek metodą MultiWords, Hiszpański Nauka słówek metodą MultiWords, Włoski Nauka słówek metodą MultiWords, Francuski Nauka słówek metodą MultiWords, Rosyjski Nauka słówek metodą MultiWords, Arabski Nauka słówek metodą MultiWords, Japoński Nauka słówek metodą MultiWords, Chiński Nauka słówek metodą MultiWords, Norweski Nauka słówek metodą MultiWords, Profesor Henry Intensywny kurs dla początkujących, Profesor Henry Intensywny kurs dla średnio zaawansowanych, Profesor Klaus Intensywny kurs dla początkujących, Profesor Klaus Intensywny kurs dla średnio zaawansowanych, Profesor Pierre Intensywny kurs dla początkujących, Profesor Pierre Intensywny kurs dla średnio zaawansowanych, Profesor Pedro Intensywny kurs dla początkujących, Profesor Pedro Intensywny kurs dla średnio zaawansowanych, Profesor Marco Intensywny kurs dla początkujących, Profesor Marco Intensywny kurs dla średnio zaawansowanych, Rosyjski Intensywny kurs dla początkujących, Arabski Intensywny kurs dla początkujących, Japoński Intensywny kurs dla początkujących, Chiński Intensywny kurs dla początkujących, Angielski Intensywny kurs gramatyki, Angielski 1000 niezbędnych słów metodą MultiWords, Angielski FCE Nauka słówek metodą MultiWords, Angielski CAE Nauka słówek metodą MultiWords, Medical English Nauka metodą MultiWords, Business English Nauka metodą MultiWords, Angielski Najważniejsze konwersacje w animacjach, 4) za zajęcie w Konkursie miejsca od sto osiemnastego do sto sześćdziesiątego siódmego ( ): zestaw firmowych gadżetów GG w postaci: koszulki t-shirt, smyczki oraz długopisu, (dalej jako: Nagrody, a pojedynczo Nagroda ). 2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana po zakończeniu Konkursu w Bocie Konkursowym w terminie do 1 sierpnia 2014 r. 3. Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem Konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody za pośrednictwem Bota Konkursowego, na Numer GG Uczestnika, wykorzystany przez niego w Konkursie przed przekazaniem informacji o wynikach Konkursu. W przypadku, gdy próby Organizatora skontaktowania się z Uczestnikiem Konkursu nie powiodą się w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od podjęcia przez Organizatora czynności zmierzających do nawiązania bezpośredniego kontaktu z Uczestnikiem, jak również w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo według wyboru - do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, wyłonionemu przez Komisję Konkursową na podstawie kryteriów, o których mowa w Pkt. III.8 Regulaminu lub do pozostawienia Nagrody w dyspozycji Organizatora. 4. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną (1) Nagrodę w Konkursie. 5. W przypadku, gdy wartość Nagrody o której mowa w Pkt. IV.1 1) Regulaminu przekroczy wartość określoną w art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 z późn. zm.), Uczestnikowi Konkursu zostanie dodatkowo przyznana przez Fundatora nagroda pieniężna w wysokości stanowiącej równowartość 11,11% wartości Nagrody rzeczowej. Pieniężna część Nagrody, zostanie pobrana przez Fundatora, jako płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Powyższe oznacza, że pieniężna część Nagrody nie będzie wydawana uprawnionemu Uczestnikowi. Wartość Nagrody zostanie ustalona na dzień wydania Nagrody na podstawie jej ceny rynkowej. 3

4 6. Uczestnicy Konkursu, którzy uzyskają prawo do Nagród zobowiązani będą na wezwanie Organizatora, przekazane za pośrednictwem Bota Konkursowego, do udostępnienia Organizatorowi danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagród tj. imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość, a w przypadku laureatów Nagrody, o której mowa w Pkt. IV. 1 3) Regulaminu adresu ) oraz numeru telefonu kontaktowego, w celu ułatwienia komunikacji przy przekazywaniu Nagrody. Wpisanie w polu tekstowym Bota Konkursowego pod przekazywanymi danymi osobowymi hasła: ZGODA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności z przyznawaniem Nagród, wydawaniem, odbiorem i rozliczeniem Nagród, jak również w celach statystycznych. Niedopełnienie obowiązku udostępnienia wskazanych wyżej danych lub niewpisanie hasła, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie dwudziestu czterech (24) godzin od wezwania, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Uczestnika prawa do Nagrody. Organizator może zażądać udostępnienia danych osobowych i/lub oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej. 7. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnik Konkursu w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wpisanie w polu tekstowym Bota Konkursowego hasła REZYGNACJA. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z prawa do Nagrody. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do przekazania Nagród. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zniszczone i/lub trwale usunięte. 8. Nagroda o której mowa w Pkt. IV.1 1) Regulaminu zostanie przekazana Uczestnikowi w formie vouchera. 9. Nagrody o których mowa w Pkt. IV.1 1), 2) i 4) Regulaminu wysłane zostaną do Uczestników spełniających wszystkie warunki niezbędne do ich uzyskania, za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany przez Uczestnika: 1) w przypadku Nagrody, o której mowa w Pkt. IV.1 1) Regulaminu w terminie do dnia 8 sierpnia 2014 r., 2) w przypadku Nagrody, o której mowa w Pkt. IV.1 2) Regulaminu w terminie do dnia 8 sierpnia 2014 r., 3) w przypadku Nagrody, o której mowa w Pkt. IV.1 4) Regulaminu w terminie do dnia 1 września 2014 r. 10. Nagroda o której mowa w Pkt. IV.1 3) Regulaminu zostanie przesłana do Uczestników spełniających wszystkie warunki niezbędne do ich uzyskania, w formie kodu, na adres podany przez Uczestnika w Bocie Konkursowym, w sposób opisany w Pkt. IV. 6 Regulaminu. 11. Nagrody nie podlegają zamianie na nagrody pieniężne. 12. Organizator zastrzega sobie możliwość wymiany Nagród na inne nagrody o nie niższej wartości. 13. Nieodebranie przez Uczestnika Nagrody jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do niej, które w konsekwencji skutkuje wygaśnięciem prawa do Nagrody. 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieuprawnionego wykorzystania do udziału w Konkursie cudzego konta użytkownika Platformy GG. W przypadku zwycięstwa w Konkursie w powyższy sposób, osobą uprawnioną do otrzymania Nagrody będzie prawowity właściciel wykorzystanego konta użytkownika. 15. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie, a w przypadku wydania jej Nagrody przed ujawnieniem tej okoliczności, zobowiązana jest do jej zwrotu w naturze lub zwrotu jej równowartości. 16. Dane Uczestników Konkursu uprawnionych do Nagrody zostaną przekazane do publicznej wiadomości, poprzez podanie w Bocie Konkursowym ich imion i nazwisk. 4

5 V. OGRANICZENIA Zabrania się Uczestnikom przesyłania i publikowania w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności w Zadaniu Konkursowym, treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności: 1) treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, 2) treści obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 3) treści prezentujących przemoc albo tematykę rasistowską, 4) treści naruszających prawo do prywatności, 5) treści zawierających materiały chronione prawem własności intelektualnej bez zgody posiadacza praw. VI. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: 1) za szkody wynikające z nieprawidłowego (niezgodnego z Regulaminem) korzystania przez Uczestników z Konkursu, 2) za szkody wynikające z przesłanych (opublikowanych) treści przez Uczestników, 3) za przerwy w Konkursie wynikające z przyczyn technicznych lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora, 4) za jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła Uczestnika przez osoby trzecie spowodowanego działaniem tego Uczestnika, 5) za jakiekolwiek szkody, jakie Uczestnik może ponieść w związku z udziałem w rejsie, o którym mowa w Pkt. IV 1. 1) Regulaminu, koncercie, o którym mowa w Pkt. IV.1 2) Regulaminu i kursie językowym, wskazanym w Pkt. IV.1. 3) Regulaminu wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować do organizatorów wskazanych wydarzeń, 6) za naruszenia w jakikolwiek sposób przez Uczestników majątkowych praw autorskich, praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych osób trzecich. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywanych przez Uczestnika, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy Organizatora lub innych Uczestników. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez Uczestnika Konkursu będzie w takim przypadku uznana za naruszenie Regulaminu. 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do kont użytkownika na Platformie GG oraz do konta . Jakiekolwiek spory dotyczące ww. praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane zostaną przekazane i potwierdzone Organizatorowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie dokonanie przez Uczestnika Konkursu odbioru uzyskanej w Konkursie Nagrody lub za podanie danych uniemożliwiających jej przekazanie. 5. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną swymi działaniami lub zaniechaniami, w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności w związku z podaniem nieprawdziwych danych. 6. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach Uczestników, które mogłyby mieć potencjalnie wpływ na wynik Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że próbowali w niedozwolony sposób wpływać na przebieg Konkursu lub dopuścili się naruszenia Regulaminu, a także w sytuacjach szczególnych, do przerwania Konkursu. VII. REKLAMACJE 1. Reklamacje dotyczące Konkursu w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie czternastu (14) dni od dnia zakończenia Konkursu, listem poleconym na adres Organizatora: GG Network S.A., Warszawa [03 812], ul. Kamionkowska 45 z dopiskiem 14 URODZINY GG. 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej adres. 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. 5

6 4. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu czternastu (14) dni roboczych od dnia przesłania przez reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w Pkt. VII.1 Regulaminu. Za dzień przesłania uważa się datę wysłania przez reklamującego listu poleconego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne. 5. O wyniku reklamacji, reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres reklamującego. 6. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zasady Konkursu, wykaz Nagród oraz Regulamin i informacje o zmianach w Regulaminie udostępniane są na bieżąco przez cały czas trwania Konkursu w Bocie Konkursowym. 2. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin i warunki udziału w Konkursie mogą ulec zmianie w każdym czasie. Wskazane zmiany nie będą miały wpływu na prawa Uczestników Konkursu nabyte przed datą dokonania zmian. Zmieniając Regulamin Organizator wskazuje datę dokonania zmiany. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Bocie Konkursowym. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie w w/w miejscu. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Uczestnik może skorzystać z prawa rezygnacji z udziału w Konkursie. Rezygnacja następuje w sposób określony przez Organizatora z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez Organizatora dla Uczestników Konkursu. 3. W przypadku wygrania Nagrody przez osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 (trzynasty) rok życia konieczne jest przesłanie na adres Organizatora: skanu zezwolenia prawnych opiekunów na uczestnictwo takiej osoby w Konkursie, w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od podjęcia przez Organizatora czynności zmierzających do nawiązania bezpośredniego kontaktu z Uczestnikiem. Nieprzesłanie zezwolenia we wskazanym powyżej terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Uczestnika prawa do Nagrody. 4. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych lub żądanie usunięcia niektórych danych osobowych może spowodować wykluczenie z Konkursu lub wstrzymanie wydania Nagrody do czasu udzielenia danych osobowych i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych roszczeń. 5. Organizator zastrzega, że w przypadku pojawienia się problemów technicznych, które mogą mieć wpływ na przebieg Konkursu, może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu Konkursu, jak również podjąć inne działania niezbędne do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przerwać Konkurs przekazując tę informację za pośrednictwem Bota Konkursowego wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniających tę decyzję. 6. Uczestnik przystępujący do w/w Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść Regulaminu. 7. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem art k.c. 6

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Konkursu Radia ESKA Zaproś ESKĘ na domówkę

Regulamin. Konkursu Radia ESKA Zaproś ESKĘ na domówkę Regulamin Konkursu Radia ESKA Zaproś ESKĘ na domówkę 1 Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego stronie internetowej Radia Eska: www.eska.pl zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia

REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Discovery Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu UK jest OK. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu UK jest OK. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu UK jest OK 1 Postanowienia ogólne 1.1.Organizatorem Konkursu jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo