REGULAMIN KONKURSU 14 URODZINY GG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU 14 URODZINY GG"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU 14 URODZINY GG I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą 14 URODZINY GG (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: GG Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 45, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numer identyfikacji podatkowej NIP: , REGON: , z kapitałem zakładowym w wysokości ,10 PLN wpłaconym w całości (dalej: Organizator ). 2. Fundatorem nagrody głównej w Konkursie, o której mowa w Pkt. IV.1 1) Regulaminu jest Stowarzyszenie Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland, z siedzibą w Warszawie (00-492), przy ul. Frascati 1/28, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca numer NIP: , REGON: , (dalej: Fundator ). 3. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady Konkursu, uprawnienia Organizatora, oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania. 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 lipca 2014 r., o godz. 23:59 i trwa do dnia 30 lipca 2014 r., do godz. 23: Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jego uczestnikami (dalej: Uczestnicy ) mogą być osoby pełnoletnie lub które ukończyły 13 (trzynasty) rok życia i posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie, posiadające obywatelstwo polskie i korzystające z Platformy GG za pośrednictwem przydzielonego im w tym celu Numeru GG w rozumieniu Regulaminu Platformy GG udostępnianego pod adresem: oraz korzystające z Komunikatora GG poprzez oryginalne oprogramowanie wskazane w Liście autoryzowanego oprogramowania dostępnej pod adresem 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz ewentualnych partnerów Konkursu, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wynik Konkursu. W Konkursie nie mogę brać również udziału osoby posiadające: 1) Numery GG poniżej 1000, 2) Numery GG pracowników i współpracowników Organizatora, 3) specjalne Numery GG. 8. W przypadku wygrania Konkursu przez osoby, o których mowa w Punkcie I.7 Regulaminu lub przez osoby niespełniające warunków, o których mowa w Pkt. I.6 Regulaminu, Organizator unieważnia wygraną z powodu naruszenia warunków Regulaminu. 9. Uczestnicy Konkursu będą identyfikowani przez Organizatora w oparciu o Numer GG. 10. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie 11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, o której mowa w Pkt. IV Regulaminu, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. II. KOMISJA KONKURSOWA Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: Komisja Konkursowa"). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 1

2 III. ZASADY KONKURSU 1. Do wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest dodanie do swojej listy kontaktów w Komunikatorze GG bota o numerze 33 (dalej: Bot Konkursowy ), co nie dotyczy tych Użytkowników, którzy na dzień rozpoczęcia Konkursu mają dodany Bot Konkursowy do swojej listy kontaktów Komunikatora GG, wpisanie w polu tekstowym Bota Konkursowego słowa KONKURS oraz zaakceptowanie Regulaminu. 2. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez wpisanie w polu tekstowym Bota Konkursowego hasła TAK. 3. Regulamin dostępny jest przez cały czas trwania Konkursu w Bocie Konkursowym po wpisaniu w polu tekstowym Bota Konkursowego hasła REGULAMIN. 4. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na opublikowanie w jego imieniu przez Bota Konkursowego informacji o treści 14 urodziny GG. Biorę udział w konkursie. Szczegóły w polu Opis w Komunikatorze GG, a także jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrzymywanie ww. informacji we wskazanym wyżej miejscu przez łącznie 48 h (czterdzieści osiem godzin) w okresie trwania Konkursu. 5. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zilustrowanie zdjęciem hasła konkursowego: Pokaż nam swoje "słońce", poprzez stworzenie czy dopasowanie zdjęcia obrazującego hasło i przesłanie go Organizatorowi z wykorzystaniem Bota Konkursowego (dalej: Zadanie Konkursowe ). 6. Organizator zastrzega, że ze względów technicznych, w Konkursie brane będą pod uwagę wyłącznie zdjęcia w następujących formatach: JPG i PNG, których rozmiary nie będą przekraczać 7 MB. 7. Jeden Uczestnik Konkursu może wysłać dowolną ilość zdjęć, o których mowa w Pkt. III.5 Regulaminu. 8. Wysłane zdjęcia, o których mowa w Pkt. III. 5 Regulaminu, przesłane przez Uczestnika w ramach wykonania Zadania Konkursowego zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej. Kryterium oceny stanowić będzie kreatywność i atrakcyjność. 9. Przesłanie zdjęcia w ramach wykonania Zadania Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że: 1) posiada prawa do zdjęcia w zakresie umożliwiającym wzięcie udziału w Konkursie, 2) wykonując zdjęcie nie naruszył praw osób trzecich, w szczególności w przypadku, gdy na zdjęciu znajdowałyby się osoby trzecie, to posiada zgody takich osób na wykorzystanie ich wizerunku w celu wzięcia udziału w Konkursie i publicznego udostępnienia zdjęcia, 3) upoważnia Organizatora do bezpłatnego wykorzystania zdjęcia poprzez jego publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz do wytwarzania egzemplarzy zdjęcia techniką drukarską oraz cyfrową, w tym również dla celów promocyjnych i marketingowych, o ile czynności podejmowane w tym zakresie dotyczyć będą produktów lub usług oferowanych przez Organizatora. 10. Laureatami Konkursu zostanie 167 (stu sześćdziesięciu siedmiu) Uczestników, którzy spełnili wszystkie wymogi określone w Regulaminie i w ocenie Komisji Konkursowej przesłali najlepsze zdjęcia, o których mowa w Pkt. III.5 Regulaminu ze wszystkich pozostałych zgłoszonych do Konkursu, według kryteriów wskazanych w Pkt. III.8 Regulaminu w zależności od stopnia atrakcyjności wskazanych zdjęć, ocenionego przez Komisję Konkursową, Uczestnicy ci zajmą w Konkursie miejsca od pierwszego do sto sześćdziesiątego siódmego i zostaną im przyznane nagrody, o których mowa w Pkt. IV.1 Regulaminu. 11. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie do Bota Konkursowego komunikatu WYPISZ TAK. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż przesłanie do Bota Konkursowego komunikatu WYPISZ TAK jest równoznaczne z wyłączeniem Zadania Konkursowego wykonanego przez tego Uczestnika spod oceny Komisji Konkursowej. IV. NAGRODY 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: 1) za zajęcie w Konkursie miejsca od pierwszego do trzeciego (1-3): voucher uprawniający do wyjazdu na siedmiodniowy rejs żeglarski dla dwóch osób w Chorwacji, organizowanego przez Stowarzyszenie Federacja Szkół ISSA Poland, Master Yachting: przy 2

3 czym rejs dla każdej osoby obejmuje: udział w rejsie, transport naziemny lub lotniczy, wyżywienie, szkolenie wraz z certyfikatem potwierdzającym jego ukończenie oraz pakiet ubezpieczeniowy obejmujący koszty leczenia zagranicznego niezbędnego dla eliminacji bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (NW euro, KL ). Wartość vouchera to PLN (siedem tysięcy złotych), termin rejsu sierpnia W przypadku wygrania wskazanej wyżej nagrody przez osobę niepełnoletnią, spełniającą warunki uczestnictwa w Konkursie, do udziału w rejsie wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna takiej osoby podczas rejsu. Szczegółowe warunki organizacji rejsu zostaną przedstawione Uczestnikowi przez organizatora rejsu tj. Stowarzyszenie Federacja Szkół ISSA Poland, 2) za zajęcie w Konkursie miejsca od czwartego do siedemnastego (4-17): podwójne zaproszenie na koncert Justina Timberlake'a, który odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2014 r. w hali Ergo Arena Gdynia/Sopot, 3) za zajęcie w Konkursie miejsca od osiemnastego do sto siedemnastego (18-117): kod umożliwiający bezpłatną aktywację kursu językowego na platformie w abonamencie na 6 (sześć) miesięcy, z terminem realizacji 12 (dwanaście) miesięcy. Kursy to: Angielski Nauka słówek metodą MultiWords, Niemiecki Nauka słówek metodą MultiWords, Hiszpański Nauka słówek metodą MultiWords, Włoski Nauka słówek metodą MultiWords, Francuski Nauka słówek metodą MultiWords, Rosyjski Nauka słówek metodą MultiWords, Arabski Nauka słówek metodą MultiWords, Japoński Nauka słówek metodą MultiWords, Chiński Nauka słówek metodą MultiWords, Norweski Nauka słówek metodą MultiWords, Profesor Henry Intensywny kurs dla początkujących, Profesor Henry Intensywny kurs dla średnio zaawansowanych, Profesor Klaus Intensywny kurs dla początkujących, Profesor Klaus Intensywny kurs dla średnio zaawansowanych, Profesor Pierre Intensywny kurs dla początkujących, Profesor Pierre Intensywny kurs dla średnio zaawansowanych, Profesor Pedro Intensywny kurs dla początkujących, Profesor Pedro Intensywny kurs dla średnio zaawansowanych, Profesor Marco Intensywny kurs dla początkujących, Profesor Marco Intensywny kurs dla średnio zaawansowanych, Rosyjski Intensywny kurs dla początkujących, Arabski Intensywny kurs dla początkujących, Japoński Intensywny kurs dla początkujących, Chiński Intensywny kurs dla początkujących, Angielski Intensywny kurs gramatyki, Angielski 1000 niezbędnych słów metodą MultiWords, Angielski FCE Nauka słówek metodą MultiWords, Angielski CAE Nauka słówek metodą MultiWords, Medical English Nauka metodą MultiWords, Business English Nauka metodą MultiWords, Angielski Najważniejsze konwersacje w animacjach, 4) za zajęcie w Konkursie miejsca od sto osiemnastego do sto sześćdziesiątego siódmego ( ): zestaw firmowych gadżetów GG w postaci: koszulki t-shirt, smyczki oraz długopisu, (dalej jako: Nagrody, a pojedynczo Nagroda ). 2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana po zakończeniu Konkursu w Bocie Konkursowym w terminie do 1 sierpnia 2014 r. 3. Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem Konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody za pośrednictwem Bota Konkursowego, na Numer GG Uczestnika, wykorzystany przez niego w Konkursie przed przekazaniem informacji o wynikach Konkursu. W przypadku, gdy próby Organizatora skontaktowania się z Uczestnikiem Konkursu nie powiodą się w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od podjęcia przez Organizatora czynności zmierzających do nawiązania bezpośredniego kontaktu z Uczestnikiem, jak również w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo według wyboru - do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, wyłonionemu przez Komisję Konkursową na podstawie kryteriów, o których mowa w Pkt. III.8 Regulaminu lub do pozostawienia Nagrody w dyspozycji Organizatora. 4. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną (1) Nagrodę w Konkursie. 5. W przypadku, gdy wartość Nagrody o której mowa w Pkt. IV.1 1) Regulaminu przekroczy wartość określoną w art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 z późn. zm.), Uczestnikowi Konkursu zostanie dodatkowo przyznana przez Fundatora nagroda pieniężna w wysokości stanowiącej równowartość 11,11% wartości Nagrody rzeczowej. Pieniężna część Nagrody, zostanie pobrana przez Fundatora, jako płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Powyższe oznacza, że pieniężna część Nagrody nie będzie wydawana uprawnionemu Uczestnikowi. Wartość Nagrody zostanie ustalona na dzień wydania Nagrody na podstawie jej ceny rynkowej. 3

4 6. Uczestnicy Konkursu, którzy uzyskają prawo do Nagród zobowiązani będą na wezwanie Organizatora, przekazane za pośrednictwem Bota Konkursowego, do udostępnienia Organizatorowi danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagród tj. imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość, a w przypadku laureatów Nagrody, o której mowa w Pkt. IV. 1 3) Regulaminu adresu ) oraz numeru telefonu kontaktowego, w celu ułatwienia komunikacji przy przekazywaniu Nagrody. Wpisanie w polu tekstowym Bota Konkursowego pod przekazywanymi danymi osobowymi hasła: ZGODA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności z przyznawaniem Nagród, wydawaniem, odbiorem i rozliczeniem Nagród, jak również w celach statystycznych. Niedopełnienie obowiązku udostępnienia wskazanych wyżej danych lub niewpisanie hasła, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie dwudziestu czterech (24) godzin od wezwania, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Uczestnika prawa do Nagrody. Organizator może zażądać udostępnienia danych osobowych i/lub oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej. 7. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnik Konkursu w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wpisanie w polu tekstowym Bota Konkursowego hasła REZYGNACJA. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z prawa do Nagrody. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do przekazania Nagród. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zniszczone i/lub trwale usunięte. 8. Nagroda o której mowa w Pkt. IV.1 1) Regulaminu zostanie przekazana Uczestnikowi w formie vouchera. 9. Nagrody o których mowa w Pkt. IV.1 1), 2) i 4) Regulaminu wysłane zostaną do Uczestników spełniających wszystkie warunki niezbędne do ich uzyskania, za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany przez Uczestnika: 1) w przypadku Nagrody, o której mowa w Pkt. IV.1 1) Regulaminu w terminie do dnia 8 sierpnia 2014 r., 2) w przypadku Nagrody, o której mowa w Pkt. IV.1 2) Regulaminu w terminie do dnia 8 sierpnia 2014 r., 3) w przypadku Nagrody, o której mowa w Pkt. IV.1 4) Regulaminu w terminie do dnia 1 września 2014 r. 10. Nagroda o której mowa w Pkt. IV.1 3) Regulaminu zostanie przesłana do Uczestników spełniających wszystkie warunki niezbędne do ich uzyskania, w formie kodu, na adres podany przez Uczestnika w Bocie Konkursowym, w sposób opisany w Pkt. IV. 6 Regulaminu. 11. Nagrody nie podlegają zamianie na nagrody pieniężne. 12. Organizator zastrzega sobie możliwość wymiany Nagród na inne nagrody o nie niższej wartości. 13. Nieodebranie przez Uczestnika Nagrody jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do niej, które w konsekwencji skutkuje wygaśnięciem prawa do Nagrody. 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieuprawnionego wykorzystania do udziału w Konkursie cudzego konta użytkownika Platformy GG. W przypadku zwycięstwa w Konkursie w powyższy sposób, osobą uprawnioną do otrzymania Nagrody będzie prawowity właściciel wykorzystanego konta użytkownika. 15. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie, a w przypadku wydania jej Nagrody przed ujawnieniem tej okoliczności, zobowiązana jest do jej zwrotu w naturze lub zwrotu jej równowartości. 16. Dane Uczestników Konkursu uprawnionych do Nagrody zostaną przekazane do publicznej wiadomości, poprzez podanie w Bocie Konkursowym ich imion i nazwisk. 4

5 V. OGRANICZENIA Zabrania się Uczestnikom przesyłania i publikowania w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności w Zadaniu Konkursowym, treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności: 1) treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, 2) treści obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 3) treści prezentujących przemoc albo tematykę rasistowską, 4) treści naruszających prawo do prywatności, 5) treści zawierających materiały chronione prawem własności intelektualnej bez zgody posiadacza praw. VI. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: 1) za szkody wynikające z nieprawidłowego (niezgodnego z Regulaminem) korzystania przez Uczestników z Konkursu, 2) za szkody wynikające z przesłanych (opublikowanych) treści przez Uczestników, 3) za przerwy w Konkursie wynikające z przyczyn technicznych lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora, 4) za jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła Uczestnika przez osoby trzecie spowodowanego działaniem tego Uczestnika, 5) za jakiekolwiek szkody, jakie Uczestnik może ponieść w związku z udziałem w rejsie, o którym mowa w Pkt. IV 1. 1) Regulaminu, koncercie, o którym mowa w Pkt. IV.1 2) Regulaminu i kursie językowym, wskazanym w Pkt. IV.1. 3) Regulaminu wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować do organizatorów wskazanych wydarzeń, 6) za naruszenia w jakikolwiek sposób przez Uczestników majątkowych praw autorskich, praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych osób trzecich. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywanych przez Uczestnika, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy Organizatora lub innych Uczestników. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez Uczestnika Konkursu będzie w takim przypadku uznana za naruszenie Regulaminu. 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do kont użytkownika na Platformie GG oraz do konta . Jakiekolwiek spory dotyczące ww. praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane zostaną przekazane i potwierdzone Organizatorowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie dokonanie przez Uczestnika Konkursu odbioru uzyskanej w Konkursie Nagrody lub za podanie danych uniemożliwiających jej przekazanie. 5. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną swymi działaniami lub zaniechaniami, w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności w związku z podaniem nieprawdziwych danych. 6. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach Uczestników, które mogłyby mieć potencjalnie wpływ na wynik Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że próbowali w niedozwolony sposób wpływać na przebieg Konkursu lub dopuścili się naruszenia Regulaminu, a także w sytuacjach szczególnych, do przerwania Konkursu. VII. REKLAMACJE 1. Reklamacje dotyczące Konkursu w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie czternastu (14) dni od dnia zakończenia Konkursu, listem poleconym na adres Organizatora: GG Network S.A., Warszawa [03 812], ul. Kamionkowska 45 z dopiskiem 14 URODZINY GG. 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej adres. 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. 5

6 4. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu czternastu (14) dni roboczych od dnia przesłania przez reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w Pkt. VII.1 Regulaminu. Za dzień przesłania uważa się datę wysłania przez reklamującego listu poleconego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne. 5. O wyniku reklamacji, reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres reklamującego. 6. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zasady Konkursu, wykaz Nagród oraz Regulamin i informacje o zmianach w Regulaminie udostępniane są na bieżąco przez cały czas trwania Konkursu w Bocie Konkursowym. 2. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin i warunki udziału w Konkursie mogą ulec zmianie w każdym czasie. Wskazane zmiany nie będą miały wpływu na prawa Uczestników Konkursu nabyte przed datą dokonania zmian. Zmieniając Regulamin Organizator wskazuje datę dokonania zmiany. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Bocie Konkursowym. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie w w/w miejscu. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Uczestnik może skorzystać z prawa rezygnacji z udziału w Konkursie. Rezygnacja następuje w sposób określony przez Organizatora z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez Organizatora dla Uczestników Konkursu. 3. W przypadku wygrania Nagrody przez osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 (trzynasty) rok życia konieczne jest przesłanie na adres Organizatora: skanu zezwolenia prawnych opiekunów na uczestnictwo takiej osoby w Konkursie, w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od podjęcia przez Organizatora czynności zmierzających do nawiązania bezpośredniego kontaktu z Uczestnikiem. Nieprzesłanie zezwolenia we wskazanym powyżej terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Uczestnika prawa do Nagrody. 4. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych lub żądanie usunięcia niektórych danych osobowych może spowodować wykluczenie z Konkursu lub wstrzymanie wydania Nagrody do czasu udzielenia danych osobowych i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych roszczeń. 5. Organizator zastrzega, że w przypadku pojawienia się problemów technicznych, które mogą mieć wpływ na przebieg Konkursu, może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu Konkursu, jak również podjąć inne działania niezbędne do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przerwać Konkurs przekazując tę informację za pośrednictwem Bota Konkursowego wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniających tę decyzję. 6. Uczestnik przystępujący do w/w Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść Regulaminu. 7. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem art k.c. 6

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka

Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka I. Postanowienia ogólne: Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka 1. Akcja promocyjna PKO BP Mini Ratka (dalej: "Promocja"), organizowana jest przez spółkę pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu WATAHA

Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pile, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Konkurs + Android + rozpoczyna się w dniu 6.11.2012 o godzinie 10.00 i trwa do 7.12.2012 włącznie, do godziny 20:00 (CET).

Konkurs + Android + rozpoczyna się w dniu 6.11.2012 o godzinie 10.00 i trwa do 7.12.2012 włącznie, do godziny 20:00 (CET). REGULAMIN KONKURSU Sprytny Bill - Test 44 Uwaga zmiana! Test 44 rusza 12 rozbity na 2 platformy: ios oraz Android. Android 12012 roku, natomiast i-os niebawem, po zaakceptowaniu przez AppStore nowej wersji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ SPACER PO PARYŻU MISTRZ TRANSPORTU i SPACER PO SZTOKHOLMIE MISTRZ TRANSPORTU

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ SPACER PO PARYŻU MISTRZ TRANSPORTU i SPACER PO SZTOKHOLMIE MISTRZ TRANSPORTU REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ SPACER PO PARYŻU MISTRZ TRANSPORTU i SPACER PO SZTOKHOLMIE MISTRZ TRANSPORTU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Gry Miejskiej Spacer po Paryżu - Mistrz transportu oraz Spacer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin

Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Maluszkowe radości i zabawy zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Uśmiech z okładki. 1 [Definicje]

Regulamin konkursu Uśmiech z okładki. 1 [Definicje] Regulamin konkursu Uśmiech z okładki 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Wykonawca - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji jest spółka Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą Sezon na dynię (dalej Konkurs ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na szlaku Green Velo. Organizator i Organizator Konkursu. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

REGULAMIN KONKURSU. Na szlaku Green Velo. Organizator i Organizator Konkursu. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego REGULAMIN KONKURSU Na szlaku Green Velo 1 Organizator i Organizator Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Na szlaku Green Velo ( Konkurs ) jest: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA CHWILA LUTY - KWIECIEŃ 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA CHWILA LUTY - KWIECIEŃ 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA CHWILA LUTY - KWIECIEŃ 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą Piękna chwila (dalej: Konkurs ), który polega na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Dziękuję Naturze 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Regulamin Konkursu Dziękuję Naturze 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: Regulamin Konkursu Dziękuję Naturze 1. ORGANIZACJA KONKURSU Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizator Konkursu Dziękuję Naturze, Agencja K2 PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. " Pogoń za zdrowiem z Asprodem. "

Regulamin konkursu.  Pogoń za zdrowiem z Asprodem. Regulamin konkursu " Pogoń za zdrowiem z Asprodem. " 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Pogoń za zdrowiem z Asprodem" jest Asprod Sp. z o.o., z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Piastowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne i.organizatorem konkursu jest Winterpol Sp.z.o.o. z siedzibą we Dusznikach Zdrój, 57-340 ul. Zieleniec 72A, o numerze identyfikacji podatkowej 883-00-02-908,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs -Monolith (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu EB Kreator

Regulamin konkursu EB Kreator Regulamin konkursu EB Kreator 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie EB Kreator, zwanego dalej Konkursem oraz fundatorem nagród jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Weekendowa Mikroprzygoda. Artykuł 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Weekendowa Mikroprzygoda. Artykuł 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Weekendowa Mikroprzygoda Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pt. Metamorfoza, (dalej: Konkurs), jest Expo Arena S.A. (dalej: Organizator) z siedzibą w Ostródzie (14-100), ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Babcia gotuje, wnuczek doprawia

REGULAMIN KONKURSU Babcia gotuje, wnuczek doprawia REGULAMIN KONKURSU Babcia gotuje, wnuczek doprawia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: Babcia gotuje, wnuczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Co mówią misie? 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą "Co mówią misie?" (dalej Konkurs ) jest Blueberry Communication Group Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Noc Graczy

REGULAMIN KONKURSU Noc Graczy REGULAMIN KONKURSU Noc Graczy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu na zlecenie Lenovo Polska, jest DeepSense z siedzibą w Pruszkowie (05 800) przy Al. Wojska Polskiego 20/34, wpisanym do Ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Czwartek z PURO (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań Game Arena

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Mój wymarzony podwieczorek z dziadkami to. [Informacje podstawowe]

Regulamin konkursu Mój wymarzony podwieczorek z dziadkami to. [Informacje podstawowe] Regulamin konkursu Mój wymarzony podwieczorek z dziadkami to 1. [Informacje podstawowe] 1. Organizatorem Konkursu jest firma: Scandic Food Sp. Z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 53, wpisana do

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad. 1 Postanowienia wstępne Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul.

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Regulamin konkursu Airbnb 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "konkurs platformy n i kanału rebel:tv

REGULAMIN KONKURSU konkurs platformy n i kanału rebel:tv REGULAMIN KONKURSU "konkurs platformy n i kanału rebel:tv I. Nazwa konkursu. 1.1. Konkurs, zwany dalej Konkursem, urządzany jest pod nazwą "konkurs platformy n i kanału rebel:tv. Konkurs jest z dziedziny

Bardziej szczegółowo

3. Uczestnik osoba spełniająca warunki określone w III niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik osoba spełniająca warunki określone w III niniejszego Regulaminu. Regulamin zabawy: Dbam o siebie zimą I. Organizacja Zabawy Zabawa Dbam o siebie zimą organizowana jest przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana

Bardziej szczegółowo

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Ekologicznym pod nazwą Porządek w praktyce ogłoszonym na antenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU -"#MISTRZ KIERONICY#

REGULAMIN KONKURSU -#MISTRZ KIERONICY# REGULAMIN KONKURSU -"#MISTRZ KIERONICY# I Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu #MISTRZ KIERONICY# (zwanego dalej Konkursem ), jest KORCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TORPOL Regulamin Konkursu Torpol na Cavaliadzie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Torpol na Cavaliadzie, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Złap Najszybsze LTE (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wspomnienia ze stoczni 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Wspomnienia ze stoczni jest spółka EURO STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty

Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Wymarzone mikołajkowe prezenty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Znajdź Derka w swoim mieście. 1.Słowniczek

Regulamin Konkursu Znajdź Derka w swoim mieście. 1.Słowniczek Regulamin Konkursu Znajdź Derka w swoim mieście 1.Słowniczek Warszawa, 9.03.2015 r. 1. Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu pod nazwą Znajdź Derka w swoim mieście na stronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Turcja na zimę, zwanej dalej Konkursem, jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Uczę wygrywać! organizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA przeprowadzonego w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin konkursu Uczę wygrywać! organizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA przeprowadzonego w portalu społecznościowym Facebook Regulamin konkursu Uczę wygrywać! organizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA przeprowadzonego w portalu społecznościowym Facebook Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Konkurs REGULAMIN. 1. Informacje podstawowe

Konkurs REGULAMIN. 1. Informacje podstawowe Konkurs REGULAMIN 1. Informacje podstawowe 1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin z siedzibą w Warszawie, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem) I. 1. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Portret pamięciowy Grypy (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Portret pamięciowy Grypy na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu wraz z konkursem pod nazwą Konkurs Braun święta"

Regulamin Testu wraz z konkursem pod nazwą Konkurs Braun święta Regulamin Testu wraz z konkursem pod nazwą Konkurs Braun święta" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs Braun święta (dalej zwanego: Konkursem ) jest Edipresse - Wizaż Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU AGENCI T.A.R.C.Z.Y.

REGULAMIN KONKURSU AGENCI T.A.R.C.Z.Y. REGULAMIN KONKURSU AGENCI T.A.R.C.Z.Y. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,,#MocWrażeń2015 jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii

Bardziej szczegółowo