REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: (dalej: Organizator ). 2. Fundatorami nagród w Konkursie są: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ul. Płocka 9/11, Warszawa, NIP: (fundator nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie), Organizator oraz Grupa Wydawnicza HELION S.A., ul. Kościuszki 1c, Gliwice, NIP: (dalej: Fundatorzy ). 3. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady Konkursu, uprawnienia Organizatora, oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania. 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Organizator przeprowadza Konkurs na serwisie internetowym (dalej Serwis ) w ramach strony internetowej, dostępnej pod adresem internetowym (dalej: Strona Konkursowa ). 7. Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej podczas trwania Konkursu oraz w terminie czternastu (14) dni od dnia jego zakończenia. 8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: Komisja Konkursowa"). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora i Fundatora - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i Fundatorów, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, mogące mieć dostęp do informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą mieć wpływ na wynik Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia (dalej: Uczestnicy Konkursu ). 3. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. 4. W przypadku wygrania Konkursu przez osoby, o których mowa w 2 ust. 2 Regulaminu, Organizator unieważnia wygraną z powodu naruszenia warunków Regulaminu. 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, o której mowa w 5 Regulaminu, nie można przenosić na inne osoby. 3. ZASADY 1. Konkurs trwa od dnia 02 października 2013 r. od godz. 12:00 do dnia 23 października 2013 r. do godz. 24: Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia następujących czynności łącznie: 1) rejestracja w Serwisie na zasadach określonych w regulaminie Serwisu, 2) wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Konkursowej, 3) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. 3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wypełnienie ankiety znajdującej się na Stronie Konkursowej oraz stworzenie i wysłanie Organizatorowi, z wykorzystaniem narzędzi komunikacji określonych przez Organizatora na Stronie Konkursowej, hasła/sloganu zachęcającego do zakupu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC (do 200 znaków z uwzględnieniem spacji) (dalej: Zadanie Konkursowe ).

3 4. Jeden Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedno hasło/slogan, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 5. Przesłanie hasła/sloganu, o którym mowa w ust. 3 powyżej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że: 1) posiada prawa do hasła/sloganu w zakresie umożliwiającym wzięcie udziału w Konkursie, 2) w przypadku, gdy przesłane przez niego hasło/slogan zostanie uznane za najlepsze ze wszystkich haseł/sloganów przesłanych na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, upoważnia Fundatora Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do bezpłatnego wykorzystania hasła/sloganu poprzez jego publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz do wytwarzania egzemplarzy tych haseł/sloganów techniką drukarską oraz cyfrową, w tym również dla celów promocyjnych i marketingowych. 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 1. Zwycięzcami Konkursu będą wybrani przez Komisję Konkursową Uczestnicy Konkursu, którzy w opinii Komisji Konkursowej przesłali najbardziej kreatywne i ciekawe hasła/slogany, o których mowa w 3 ust. 3 Regulaminu. Komisja Konkursowa dokona wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie siedmiu (7) dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w 3 ust. 1 Regulaminu. 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w formularzu kontaktowym, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu w terminie do dziesięciu (10) dni od upływu terminu, o którym mowa w 3 ust. 1 Regulaminu wraz z prośbą o podanie adresu korespondencyjnego niezbędnego do wysłania Nagrody (wg definicji z 5 Regulaminu). 3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu lub niepodania przez Uczestnika Konkursu adresu korespondencyjnego w terminie siedmiu (7) dni od wysłania informacji, o której mowa w 4 ust. 2 Regulaminu albo w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w 2 Regulaminu dotyczących braku uprawnienia do udziału w Konkursie, Nagroda (wg definicji z 5 Regulaminu) pozostaje do dyspozycji Organizatora, lub Fundatora w przypadku nagrody głównej Fundatora.

4 4. Lista Uczestników Konkursu zawierająca imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania nagrodzonych w Konkursie opublikowana zostanie na Stronie Konkursowej w terminie do dwudziestu jeden (21) dni od upływu terminu, o którym mowa w 3 ust. 1 Regulaminu. 5. NAGRODY 1. Nagrodami w Konkursie są: a) nagroda za zajęcie 1 miejsca w Konkursie - nawigacja samochodowa GPS, model ENOVO S z AutoMapą Polski, b) nagroda za zajęcie 2 miejsca w Konkursie - czytnik SONY PRS-T1, c) nagroda za zajęcie 3 miejsca w Konkursie ipod nano 8GB Silver, d) nagroda za zajęcie w Konkursie miejsc od 4-13 w postaci jednej ze wymienionych poniżej książek (przyznawanych w kolejności, jak wskazana poniżej): - Biblia e-biznesu (Wydawnictwo Onepress.pl Helion SA) dwa egzemplarze, - O fundamentach zarządzania (Harvard Business Review Polska) jeden egzemplarz, - O zarządzaniu ludźmi (Harvard Business Review Polska) dwa egzemplarze, - O strategii (Harvard Business Review Polska) jeden egzemplarz, - Forex dla bystrzaków (Wydawnictwo Septem) jeden egzemplarz, - Finanse osobiste (Wydawnictwo Naukowe PWN) jeden egzemplarz, - Planowanie Finansowe (Wydawnictwo Marina) dwa egzemplarze, Do każdej książki zostanie dołączony kupon rabatowy, uprawniający do 20% zniżki przy składaniu zamówień w księgarni internetowej Kupon obowiązuje przy zakupie jakiejkolwiek rzeczy z asortymentu wskazanej księgarni (książki drukowane i ebooki), przy zamówieniu za minimalną kwotę 30 zł (trzydziestu złotych) i nie łączy się z innymi promocjami. Kupon ważny jest do dnia r. Ogólne zasady korzystania z kuponów rabatowych dostępne są na stronie internetowej pod adresem: e) nagroda za zajęcie w Konkursie miejsc od latarka z logo Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, (dalej łącznie jako: Nagrody, a pojedynczo Nagroda ). 2. Nagrody nie mogą być wymienione na inne lub na ich równowartość pieniężną.

5 3. Zwycięzcom nie przysługuje przeniesienie praw do wygranej Nagrody na osoby trzecie. 4. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 5. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną (1) Nagrodę w Konkursie. 6. Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie, o której mowa w ust. 1 lit a) niniejszego paragrafu zostanie przekazana przez Fundatora Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (na koszt Fundatora) pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską po dokonaniu weryfikacji danych adresowych laureata, w ciągu trzech (3) dni od dnia opublikowania listy Uczestników Konkursu, o której mowa w 4 ust. 4 Regulaminu. Nieodebranie Nagrody przez osobę uprawnioną jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do niej. 7. Pozostałe Nagrody będą przesyłane do zwycięzców przez Organizatora, pocztą kurierską lub pocztą tradycyjną po dokonaniu weryfikacji danych adresowych, na koszt Organizatora w ciągu trzech (3) dni od dnia opublikowania listy Uczestników Konkursu, o której mowa w 4 ust. 4 Regulaminu. Nieodebranie Nagrody przez osobę uprawnioną jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do niej. 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator. 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu, ustalenia zwycięzców Konkursu i realizacji praw do Nagród zgodnie z Regulaminem. 3. Podanie danych przez Uczestników ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. 7. OGRANICZENIA Zabrania się Uczestnikom przesyłania i publikowania w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności w zadaniu konkursowym, treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności:

6 1) treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, 2) treści obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 3) treści prezentujących przemoc albo tematykę rasistowską, 4) treści naruszających prawo do prywatności, 5) treści zawierających materiały chronione prawem własności intelektualnej bez zgody posiadacza praw. 8. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: 1) za szkody wynikające z nieprawidłowego (niezgodnego z Regulaminem) korzystania przez Uczestników z Konkursu, 2) za szkody wynikające z przesłanych (opublikowanych) treści przez Uczestników, 3) za przerwy w Konkursie wynikające z przyczyn technicznych lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora, 4) za jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła Uczestnika przez osoby trzecie spowodowanego działaniem tego Uczestnika, 5) za naruszenia w jakikolwiek sposób przez Uczestników majątkowych praw autorskich, praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych osób trzecich. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywanych w interesy Organizatora, przez Uczestnika, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić Fundatorów lub innych Uczestników. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez Uczestnika Konkursu będzie w takim przypadku uznana za naruszenie Regulaminu. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie dokonanie przez Uczestnika Konkursu odbioru uzyskanej w Konkursie Nagrody lub za podanie danych uniemożliwiających jej przekazanie. 4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną swymi działaniami lub zaniechaniami, w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności w związku z podaniem nieprawdziwych danych. 5. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach Uczestników, które mogłyby mieć wykluczenia z Konkursu potencjalnie wpływ na wynik Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo Uczestników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że

7 próbowali w niedozwolony sposób wpływać na przebieg Konkursu lub dopuścili się naruszenia Regulaminu, a także w sytuacjach szczególnych, do przerwania Konkursu. 9. REKLAMACJE 1. Reklamacje dotyczące Konkursu w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane pisemnie najpóźniej w terminie siedmiu (7) dni od dnia publikacji informacji o zwycięzcach Konkursu, tj. do dnia wskazanego w 4 ust. 4 Regulaminu. 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. 3. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia przesłania przez reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 4. O wyniku reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres reklamującego. 5. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego przez właściwe polskie sądy powszechne. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie, przy czym zmiany nie będą pogarszały sytuacji dotychczasowych Uczestników, ani też nie będą wpływać na nabyte już przez nich prawa w Konkursie. Zmieniając Regulamin, Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmiany nie krótszy niż trzy (3) dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu oraz aktualna jego wersja każdorazowo będą publikowane na Stronie Konkursowej. 2. Organizator zastrzega, że w przypadku pojawienia się problemów technicznych, które mogą mieć wpływ na przebieg Konkursu, może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu Konkursu, jak również podjęcia innych działań niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przerwać Konkurs przekazując tę informację Uczestnikom wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniających tę decyzję. 3. Uczestnik przystępujący do Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść Regulaminu.

8 4. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUTURES MASTERS

REGULAMIN KONKURSU FUTURES MASTERS REGULAMIN KONKURSU FUTURES MASTERS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs FUTURES MASTERS, zwany dalej Konkursem adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych rynkiem giełdowych kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo