DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Dyplomacja współczesna UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH - INSTYTUT POLITOLOGII STUDIA PODYPLOMOWE PROGRAM KSZTAŁCENIA DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA GDAŃSK 2014

2 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Dyplomacja współczesna INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe/kurslub szkolenie specjalistyczne, jako wyodrębniona część obszaru (względnie obszarów) kształcenia: Studia podyplomowe p.t. Dyplomacja współczesna w Uniwersytecie Gdańskim stanowią wyodrębnioną część nauk społecznych realizowaną w uczelni w sposób określony przez program kształcenia. Jednostka prowadząca studia podyplomowe/kurs lub szkolenie specjalistyczne: Wydział Nauk Społecznych Forma studiów podyplomowych/kursu lub szkolenia specjalistycznego: Studia podyplomowe p.t. Dyplomacja współczesna prowadzone będą w trybie niestacjonarnym - dwusemestralnym.utworzone są dla osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką międzynarodową, które planują podjąć pracę zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej) jak i w instytucjach i organizacjach. Studia skierowane są także do pracowników oraz osób zamierzających podjąć pracę w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w komórkach odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej, jak również do osób zajmujących się kontaktami i współpracą międzynarodową w przedsiębiorstwach krajowych oraz koncernach. Określenie formy zakończenia studiów podyplomowych/kursu lub szkolenia Świadectwo ukończenia studiów według wzoru określonego przez Senat UG Uzyskiwane uprawnienia/specjalność w ramach studiów/kursu lub szkolenia: Nie dotyczy. Profil absolwenta (możliwości związane z rozwojem kariery zawodowej lub kontynuacji kształcenia) Absolwent studiów podyplomowych p.t. Dyplomacja współczesna uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Jest przygotowany do pracy w instytucjach, organizacjach i firmach działających w wymiarze międzynarodowym.

3 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Dyplomacja współczesna Absolwent studiów podyplomowych to osoba, która: posiada wiedzę na temat znaczenia i roli dyplomacji we współczesnych stosunkach ; zna historyczne aspekty dotyczące ewolucji dyplomacji; posiada wiedzę na temat funkcjonowania protokołu dyplomatycznego; dysponuje wiedzą na temat istoty dyplomacji w wymiarze gospodarczym i politycznym w dobie globalizacji; zna zasady savoir vivre i potrafi je wykorzystywać w międzyludzkich kontaktach zawodowych; jest przygotowana do pracy w placówkach dyplomatycznych, organizacjach i firmach działających w wymiarze międzynarodowym. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Studia podyplomowe pt. Dyplomacja w współczesna zakładają realizację efektów kształcenia w zakresie nauk społecznych, dyscyplina politologia, nauki o bezpieczeństwie. Czas trwania studiów/kursu: Studia podyplomowe p.t. Dyplomacja współczesna będą trwały dwa semestry (200 godzin), prowadzone będą w trybie niestacjonarnym. Liczba punktów ECTS uzyskiwana w czasie trwania studiów podyplomowych/kursów lub szkoleń specjalistycznych: Studia podyplomowe zakładają uzyskanie 60 punktów ECTS, obejmujących zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne, warsztaty, seminarium dyplomowe, egzaminy z przedmiotów i modułów wchodzących w skład programu kształcenia, konsultacje z nauczycielami akademickimi) oraz pracę własną studenta. Związek z Misją Uniwersytetu Gdańskiego i jego Strategią rozwoju: ( )Przekazywaniu i popularyzacji najnowszej wiedzy poznawczej i utylitarnej będą służyły nieustannie modernizowane i rozwijane studia podyplomowe oraz kursy adresowane do osób z regionalnych oraz krajowych kręgów gospodarczych i instytucjonalnych. ( )Istotne efekty zapewni wspólny wysiłek badawczy przedstawicieli różnych dyscyplin skoncentrowany na takich problemach, jak: nowe materiały i produkty, nowe technologie informacyjne i komunikacyjne, zrównoważone korzystanie z dóbr natury i ograniczonych zasobów, odnawialne źródła energii, poprawa jakości życia i zdrowia, usprawnianie struktur instytucjonalnych i organizacyjnych państwa, czy wzbogacanie i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, Polski i Europy. ( )Uniwersytet, stając się ośrodkiem integrującym interdyscyplinarną działalność naukowobadawczą, będzie służył regionowi swoim kapitałem intelektualnym i zasobami badawczymi. Będzie dbał o rozwój i promowanie nauki wśród mieszkańców Pomorza. Włączy się w inicjatywy prowadzące do uczynienia z Pomorza jednego z wiodących w kraju regionów pod względem innowacyjności. Będzie kształtował swą ofertę edukacyjną pod kątem regionalnego rynku pracy i potrzeb instytucji Pomorza.

4 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Dyplomacja współczesna Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje) kandydata: Kandydat na studia podyplomowe to osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia. Zasady rekrutacji: Wskazane w akcie powołania studiów podyplomowych. Rekrutacja ma charakter otwarty i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń poprzez rejestrację w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz złożenia w Sekretariacie Instytutu Politologii kompletu wymaganych dokumentów. Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kandydat powinien dostarczyć: Wypełniony formularz zgłoszeniowy/podanie Odpis lub potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych 2 zdjęcia Numer konta lub adres, na który zostanie dostarczony zwrot wniesionej opłaty w przypadku nieuruchomienia studiów Limit miejsc 30 Różnice w stosunku do innych prowadzonych na UG programów kształcenia o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia: Studia podyplomowe p.t. Dyplomacja współczesna mają związek ze studiami nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, politologią, europeistyką, psychologią, prawem i administracją oraznaukami o komunikacji.

5 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Dyplomacja współczesna Kadra dydaktyczna studiów: Prof. zw. Wojciech Lamentowicz - Ambasador RP w Grecji ( ), podsekretarz stanu i doradca ds. zagranicznych Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Amb. Wojciech Jasiński Ambasador RP w Kenii( ), wieloletni pracownik sił pokojowych ONZ na Cyprze. Były funkcjonariusz Sekretariatu ONZ w centrali w Nowym Jorku oraz biurach terenowych Programów NZ ds. Rozwoju (UNDP), Środowiska (UNEP) i Osiedli Ludzkich (UN - Habitat). kadm, Prof. zw. AMW - Antonii Komorowski Profesor zwyczajny na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademii Marynarki Wojennej; Prof. zw. dr hab. Andrzej Makowski Profesor na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademii Marynarki Wojennej;specjalista w dziedzinie sztuki wojennej i obronności państwa, zajmuje się szczególnie strategią sił zbrojnych i użyciem tych sił w świetle prawa międzynarodowego publicznego. Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, - Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej dr hab. Prof. UG Rafał Ożarowski profesor nadzwyczajny w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych i Studiów Strategicznych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Prof. UG Tadeusz Dmochowski Dyrektor Instytutu Politologii, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Prof. UG Jacek Tebinka profesor nadzwyczajny,kierownik zakładu Historii Najnowszej i Myśli Politycznej w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego dr Jarosław Och asystent w zakładzie Systemów Politycznych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. dr Margot Stańczyk-Minkiewicz adiunkt w zakładzie Studiów Pozaeuropejskich w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. mgr Maja Głuchowska Wójcicka mgr prawa, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa i Administracji, pracownik Wyższej Szkoły Bankowej, Wydziału Finansów i Zarządzania. mgr Agata Bobras - lektor języka angielskiego magister Filologii angielskiej, specjalność nauczycielska. Absolwentka University of Cambridge (Certificate of Proficiency in English), British Council ( Business English Certificate), Courses and Seminars for Teachers ( USA).

6 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Dyplomacja współczesna Dokumentacja dotycząca programu kształcenia i sposobów jego realizacji: Dokumentację dotyczącą programu kształcenia i sposobów jego realizacji na niestacjonarnych studiach podyplomowych p.t. Dyplomacja współczesna stanowi: 1. Opis zakładanych efektów kształcenia w odniesieniu do wybranych efektów obszarowych 2. Opis procesu kształcenia (opis modułów/przedmiotów sylabusy) 3. Plan studiów z podziałem na semestry i określeniem modułów/przedmiotów wraz z przyporządkowaną im liczbą godzin i punktów ECTS. Zasoby materialne infrastruktura dydaktyczna: Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach studium podyplomowego prowadzone będą w pomieszczeniach Instytutu Politologii w budynku Wydziału Nauk Społecznych, przy ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk. Bazę naukowo-dydaktyczną Instytutu Politologii UG stanowi skrzydło D budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bażyńskiego w Gdańsku. Do realizacji procesu kształcenia w Instytucie służy 50 sal, pracowni i pomieszczeń, z tego 39 pomieszczeń przeznaczonych jest na cele naukowo-dydaktyczne (w których studenci mogą realizować godziny kontaktowe, a więc odbywać zajęcia dydaktyczne, zdawać egzaminy, zdobywać zaliczenia oraz odbywać konsultacje), a pozostałe na cele administracyjne i socjalne. W skład pomieszczeń służących do realizacji procesu dydaktycznego wchodzą: 1 aula, 1 duża sala wykładowa, 4 sale z przesuwanymi ścianą, z których można w razie potrzeby utworzyć dwie duże sale wykładowe, 10 sal ćwiczeniowych, 1 pracowania komputerowa, 1 sala komputerowa dla niepełnosprawnych na 2 stanowiska, 21 pomieszczeń zakładów, gdzie mogą również odbywać się seminaria licencjackie lub magisterskie. Instytut Politologii dysponuje technologicznymi udogodnieniami w salach dydaktycznych i pokojach zakładów umożliwiającymi prowadzenie zajęć na europejskim poziomie. Posiada następujący sprzęt audio-wizualny: zestawy komputerowe ze stałym dostępem do sieci Internet, notebooki, telewizory, wideoprojektory, kserokopiarki, rzutniki, magnetowidy z nagrywarkami DVD,magnetowidy z odtwarzaczem DVD, aparaty cyfrowe,skanery, przenośne urządzenia nagłaśniające, rzutniki pisma. Sposób prowadzenia zajęć: Zajęcia obejmujące trzy moduły prowadzone są w formie: wykładów (55%), ćwiczeń i warsztatów (40%) seminarium (5%). NAZWY MODUŁÓW WYKŁADY (GODZ.) ĆWICZENIA/WARSZTATY (GODZ.) Podstawowy Uzupełniający Suma

7 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Dyplomacja współczesna Ogółem 200 Działalność naukowa lub naukowo-badawcza: Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych odbywają się w oparciu o prowadzone w jednostce badania naukowe (słuchacz ma kontakt z najnowszymi wynikami badań). Dokumentacja związana z wewnętrznym systemem zapewniania jakości: Wewnętrzny system zapewnienia jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych działa na podstawie Uchwały Senatu UG nr 76/09, Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 48/R/10 z 31 maja 2010 w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim oraz Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 49/R/10 Jego składową stanowi Uczelniany Zespół do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia oraz Wydziałowy Zespół do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia powołany na mocy Zarządzenia Dziekana Wydziału Nauk Społecznych nr 2/2011 z dnia24 marca 2011.W ramach systemu prowadzi się badania ankietowe zajęć oraz hospitacje zajęć. Badania dotyczące zajęć prowadzone są w formie badań elektronicznych, co gwarantuje studentom anonimowość wypowiedzi. Wyniki zbiorcze ankiet są każdego roku drukowane, przedstawiane osobom ankietowanym oraz gromadzone w jednostkach organizacyjnych Wydziału. Rada Wydziału Nauk Społecznych co roku przyjmuje raport z samooceny Wydziału. Raport publikowany jest także na stronie internetowej Wydziału. Monitorowaniem losów absolwentów zajmuje się Biuro Karier UG. Kształcenie na Wydziale prowadzone jest zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji. Wydział współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, które wspierają jednostkę w zakresie formułowania oceny efektów kształcenia. Sposób wykorzystania wzorców : W określaniu efektów kształcenia dla programu kształcenia realizowanego na studiach podyplomowych/kursie lub szkoleniu specjalistycznym wykorzystanoramy kwalifikacji innych krajów Unii Europejskiej.

8 L.p. Punkty ECTS Nazwa przedmiotu egz. po sem. razem W Ć K S godzin zajęć 1 sem. 2 sem. W Ć/K ECTS W Ć/K ECTS A 29 MODUŁ Przedmioty podstawowe Dyplomacja XX i XXI wieku B 22 MODUŁ Przedmioty uzupełniające J. Angielski C 9 MODUŁ Razem:

9 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych Dyplomacja współczesna K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 WIEDZA Zna mechanizmy funkcjonowania współczesnej dyplomacji Zna mechanizmy komunikacji międzynarodowej za pomocą dyplomacji Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania dyplomacji w Unii Europejskiej i innych organizacji Posiada wiedzę o relacjach pomiędzy organizacjami i instytucjami politycznymi w aspekcie dyplomacji w wymiarze międzynarodowym Posiada wiedze o zasadach funkcjonowania protokołu dyplomatycznego Zna rolę dyplomacji w dobie globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru politycznego i gospodarczego Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat istoty dyplomacji i jej znaczenia w stosunkach K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi opisać i ocenić dyplomację z perspektywy różnych ujęć teoretycznych Ma umiejętność analizowania mechanizmów współczesnej dyplomacji umie wyjaśniać istotę współczesnej dyplomacji, rozumie jej znaczenie dla kształtowania polityki międzynarodowej Potrafi scharakteryzować poszczególne kategorie dyplomacji oraz relacje zachodzące dzięki nim, pomiędzy różnymi uczestnikami areny międzynarodowej Potrafi wskazać mechanizmy dyplomacji i ocenić ich efektywność Umie wykorzystać zasady savoir-vivre w działalności zawodowej Potrafi przeanalizować sposoby wykorzystywania zasady protokołu dyplomatycznego w środowisku międzynarodowym Rozpoznaje specjalistyczny dla dyplomacji język komunikacji międzynarodowe Potrafi identyfikować i klasyfikować cele dyplomacji w polityce zagranicznej państwa Potrafi interpretować system międzynarodowy w aspekcie występujących w nim zagrożeń oraz mechanizmów ich przeciwdziałania Potrafi wykorzystywać wiedzę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych w prowadzonych badaniach i przygotowywanych analizach Potrafi korzystać z różnych metod i technik badawczych oraz kształtować, a także rozwijać własny warsztat badawczy KOMPETENCJE SPOŁECZNE Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego oraz dokonuje samooceny własnych kompetencji określających jego miejsce i rolę na rynku pracy Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym społeczeństwa obywatelskiego na różnych poziomach partycypacji Jest przygotowany do pracy w instytucjach, organizacjach i firmach działających w wymiarze międzynarodowym W kontakcie z otoczeniem zawodowym potrafi zastosować zasady protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności

10 Załącznik nr 2 Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych Studia podyplomowe Dyplomacja współczesna Symbol Profil ogólnoakademicki Symbol Szczegółowe efekty uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje) dla całego programu kształcenia Kierunkowe efekty uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje) dla całego programu kształcenia Przedmioty (w tej kolumnie wpisujemy nazwy przedmiotów realizujących dany efekt) S2A_W01 ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk K_W07 WIEDZA Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat istoty dyplomacji i jej znaczenia w stosunkach S2A_W02 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 Zna mechanizmy funkcjonowania współczesnej dyplomacji Zna mechanizmy komunikacji międzynarodowej za pomocą dyplomacji Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania dyplomacji w Unii Europejskiej i innych organizacji Posiada wiedzę o relacjach pomiędzy organizacjami i instytucjami politycznymi w aspekcie dyplomacji w wymiarze międzynarodowym Posiada wiedze o zasadach funkcjonowania protokołu dyplomatycznego Zna rolę dyplomacji w dobie globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru politycznego i gospodarczego K_W07 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat istoty dyplomacji i jej znaczenia w stosunkach

11 S2A_W03 ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 Zna mechanizmy funkcjonowania współczesnej dyplomacji Zna mechanizmy komunikacji międzynarodowej za pomocą dyplomacji Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania dyplomacji w Unii Europejskiej i innych organizacji Posiada wiedzę o relacjach pomiędzy organizacjami i instytucjami politycznymi w aspekcie dyplomacji w wymiarze międzynarodowym S2A_W04 ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 Zna mechanizmy funkcjonowania współczesnej dyplomacji Zna mechanizmy komunikacji międzynarodowej za pomocą dyplomacji Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania dyplomacji w Unii Europejskiej i innych organizacji Posiada wiedzę o relacjach pomiędzy organizacjami i instytucjami politycznymi w aspekcie dyplomacji w wymiarze międzynarodowym S2A_W05 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka K_W02 K_W04 Zna mechanizmy komunikacji międzynarodowej za pomocą dyplomacji Posiada wiedzę o relacjach pomiędzy organizacjami i instytucjami politycznymi w aspekcie dyplomacji w wymiarze międzynarodowym S2A_W06 zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości K_W02 K_W04 Zna mechanizmy komunikacji międzynarodowej za pomocą dyplomacji Posiada wiedzę o relacjach pomiędzy organizacjami i instytucjami politycznymi w aspekcie dyplomacji w wymiarze międzynarodowym

12 S2A_W07 ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania K_W01 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 Zna mechanizmy funkcjonowania współczesnej dyplomacji Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania dyplomacji w Unii Europejskiej i innych organizacji Posiada wiedzę o relacjach pomiędzy organizacjami i instytucjami politycznymi w aspekcie dyplomacji w wymiarze międzynarodowym Posiada wiedze o zasadach funkcjonowania protokołu dyplomatycznego Zna rolę dyplomacji w dobie globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru politycznego i gospodarczego Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat istoty dyplomacji i jej znaczenia w stosunkach S2A_W08 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji i więzi społecznych oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 Zna mechanizmy funkcjonowania współczesnej dyplomacji Zna mechanizmy komunikacji międzynarodowej za pomocą dyplomacji Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania dyplomacji w Unii Europejskiej i innych organizacji Posiada wiedzę o relacjach pomiędzy organizacjami i instytucjami politycznymi w aspekcie dyplomacji w wymiarze międzynarodowym Posiada wiedze o zasadach funkcjonowania protokołu dyplomatycznego Zna rolę dyplomacji w dobie globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru politycznego i gospodarczego Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat istoty dyplomacji i jej znaczenia w stosunkach S2A_W09 ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 Zna mechanizmy funkcjonowania współczesnej dyplomacji Zna mechanizmy komunikacji międzynarodowej za pomocą dyplomacji Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania dyplomacji w Unii Europejskiej i innych organizacji Posiada wiedzę o relacjach pomiędzy organizacjami i instytucjami politycznymi w aspekcie dyplomacji w wymiarze międzynarodowym

13 K_W06 K_W07 Zna rolę dyplomacji w dobie globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru politycznego i gospodarczego Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat istoty dyplomacji i jej znaczenia w stosunkach S2A_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej K_W02 K_W05 Zna mechanizmy komunikacji międzynarodowej za pomocą dyplomacji Posiada wiedze o zasadach funkcjonowania protokołu dyplomatycznego S2A_W11 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 Zna mechanizmy funkcjonowania współczesnej dyplomacji Zna mechanizmy komunikacji międzynarodowej za pomocą dyplomacji Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania dyplomacji w Unii Europejskiej i innych organizacji Posiada wiedzę o relacjach pomiędzy organizacjami i instytucjami politycznymi w aspekcie dyplomacji w wymiarze międzynarodowym Posiada wiedze o zasadach funkcjonowania protokołu dyplomatycznego Zna rolę dyplomacji w dobie globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru politycznego i gospodarczego K_W07 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat istoty dyplomacji i jej znaczenia w stosunkach S2A_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi opisać i ocenić dyplomację z perspektywy różnych ujęć teoretycznych. Ma umiejętność analizowania mechanizmów współczesnej dyplomacji umie wyjaśniać istotę współczesnej dyplomacji, rozumie jej znaczenie dla kształtowania polityki międzynarodowej Potrafi scharakteryzować poszczególne kategorie dyplomacji oraz relacje zachodzące dzięki nim, pomiędzy różnymi uczestnikami areny międzynarodowej Potrafi wskazać mechanizmy dyplomacji i ocenić ich efektywność

14 K_U09 K_U10 Potrafi identyfikować i klasyfikować cele dyplomacji w polityce zagranicznej państwa Potrafi interpretować system międzynarodowy w aspekcie występujących w nim zagrożeń oraz mechanizmów ich przeciwdziałania S2A _U02 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz K_U01 K_U02 K_U04 K_U05 Potrafi opisać i ocenić dyplomację z perspektywy różnych ujęć teoretycznych. Ma umiejętność analizowania mechanizmów współczesnej dyplomacji Potrafi scharakteryzować poszczególne kategorie dyplomacji oraz relacje zachodzące dzięki nim, pomiędzy różnymi uczestnikami areny międzynarodowej Potrafi wskazać mechanizmy dyplomacji i ocenić ich efektywność S2A _U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 Potrafi identyfikować i klasyfikować cele dyplomacji w polityce zagranicznej państwa Potrafi interpretować system międzynarodowy w aspekcie występujących w nim zagrożeń oraz mechanizmów ich przeciwdziałania Potrafi wykorzystywać wiedzę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych w prowadzonych badaniach i przygotowywanych analizach Potrafi korzystać z różnych metod i technik badawczych oraz kształtować, a także rozwijać własny warsztat badawczy Ma umiejętność analizowania mechanizmów współczesnej dyplomacji umie wyjaśniać istotę współczesnej dyplomacji, rozumie jej znaczenie dla kształtowania polityki międzynarodowej Potrafi scharakteryzować poszczególne kategorie dyplomacji oraz relacje zachodzące dzięki nim, pomiędzy różnymi uczestnikami areny międzynarodowej Potrafi wskazać mechanizmy dyplomacji i ocenić ich efektywność Potrafi przeanalizować sposoby wykorzystywania

15 K_U07 zasady protokołu dyplomatycznego w środowisku międzynarodowym K_U09 Potrafi identyfikować i klasyfikować cele dyplomacji w polityce zagranicznej państwa K_U10 Potrafi interpretować system międzynarodowy w aspekcie występujących w nim zagrożeń oraz mechanizmów ich przeciwdziałania K_U11 Potrafi wykorzystywać wiedzę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych w prowadzonych badaniach i przygotowywanych analizach K_U12 Potrafi korzystać z różnych metod i technik badawczych oraz kształtować, a także rozwijać własny warsztat badawczy S2A _U04 potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów K_U02 K_U03 K_U05 K_U06 K_U07 Ma umiejętność analizowania mechanizmów współczesnej dyplomacji umie wyjaśniać istotę współczesnej dyplomacji, rozumie jej znaczenie dla kształtowania polityki międzynarodowej Potrafi wskazać mechanizmy dyplomacji i ocenić ich efektywność Umie wykorzystać zasady savoir-vivre w działalności zawodowej Potrafi przeanalizować sposoby wykorzystywania zasady protokołu dyplomatycznego w środowisku międzynarodowym K_U09 Potrafi identyfikować i klasyfikować cele dyplomacji w polityce zagranicznej państwa K_U10 Potrafi interpretować system międzynarodowy w aspekcie występujących w nim zagrożeń oraz mechanizmów ich przeciwdziałania K_U11 Potrafi wykorzystywać wiedzę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych w prowadzonych badaniach i przygotowywanych analizach K_U12 Potrafi korzystać z różnych metod i technik badawczych oraz kształtować, a także rozwijać własny warsztat badawczy S2A _U05 sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm K_U01 K_U02 Potrafi opisać i ocenić dyplomację z perspektywy różnych ujęć teoretycznych. Ma umiejętność analizowania mechanizmów współczesnej dyplomacji

16 K_U03 K_U04 K_U05 umie wyjaśniać istotę współczesnej dyplomacji, rozumie jej znaczenie dla kształtowania polityki międzynarodowej Potrafi scharakteryzować poszczególne kategorie dyplomacji oraz relacje zachodzące dzięki nim, pomiędzy różnymi uczestnikami areny międzynarodowej Potrafi wskazać mechanizmy dyplomacji i ocenić ich efektywność S2A _U06 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy K_U10 K_U12 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 Potrafi interpretować system międzynarodowy w aspekcie występujących w nim zagrożeń oraz mechanizmów ich przeciwdziałania Potrafi korzystać z różnych metod i technik badawczych oraz kształtować, a także rozwijać własny warsztat badawczy Potrafi opisać i ocenić dyplomację z perspektywy różnych ujęć teoretycznych. Ma umiejętność analizowania mechanizmów współczesnej dyplomacji umie wyjaśniać istotę współczesnej dyplomacji, rozumie jej znaczenie dla kształtowania polityki międzynarodowej Potrafi scharakteryzować poszczególne kategorie dyplomacji oraz relacje zachodzące dzięki nim, pomiędzy różnymi uczestnikami areny międzynarodowej Potrafi wskazać mechanizmy dyplomacji i ocenić ich efektywność K_U07 K_U09 Potrafi przeanalizować sposoby wykorzystywania zasady protokołu dyplomatycznego w środowisku międzynarodowym Potrafi interpretować system międzynarodowy w aspekcie występujących w nim zagrożeń oraz mechanizmów ich przeciwdziałania S2A _U07 posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć, w tym zakresie K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 Potrafi opisać i ocenić dyplomację z perspektywy różnych ujęć teoretycznych. Ma umiejętność analizowania mechanizmów współczesnej dyplomacji umie wyjaśniać istotę współczesnej dyplomacji, rozumie jej znaczenie dla kształtowania polityki międzynarodowej Potrafi scharakteryzować poszczególne kategorie

17 K_U05 K_U06 K_U07 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 dyplomacji oraz relacje zachodzące dzięki nim, pomiędzy różnymi uczestnikami areny międzynarodowej Potrafi wskazać mechanizmy dyplomacji i ocenić ich efektywność Umie wykorzystać zasady savoir-vivre w działalności zawodowej Potrafi przeanalizować sposoby wykorzystywania zasady protokołu dyplomatycznego w środowisku międzynarodowym Potrafi identyfikować i klasyfikować cele dyplomacji w polityce zagranicznej państwa Potrafi interpretować system międzynarodowy w aspekcie występujących w nim zagrożeń oraz mechanizmów ich przeciwdziałania Potrafi wykorzystywać wiedzę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych w prowadzonych badaniach i przygotowywanych analizach Potrafi korzystać z różnych metod i technik badawczych oraz kształtować, a także rozwijać własny warsztat badawczy S2A _U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej K_U01 K_U02 K_U03 K_U05 Potrafi opisać i ocenić dyplomację z perspektywy różnych ujęć teoretycznych. Ma umiejętność analizowania mechanizmów współczesnej dyplomacji umie wyjaśniać istotę współczesnej dyplomacji, rozumie jej znaczenie dla kształtowania polityki międzynarodowej Potrafi wskazać mechanizmy dyplomacji i ocenić ich efektywność K_U09 Potrafi identyfikować i klasyfikować cele dyplomacji w polityce zagranicznej państwa K_U10 Potrafi interpretować system międzynarodowy w aspekcie występujących w nim zagrożeń oraz mechanizmów ich przeciwdziałania K_U12 Potrafi korzystać z różnych metod i technik badawczych oraz kształtować, a także rozwijać własny warsztat badawczy

18 S2A_U09 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych S2A_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych S2A_U11 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2-J- Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego K_U08 K_U08 K_U08 Rozpoznaje specjalistyczny dla dyplomacji język komunikacji międzynarodowej Rozpoznaje specjalistyczny dla dyplomacji język komunikacji międzynarodowej Rozpoznaje specjalistyczny dla dyplomacji język komunikacji międzynarodowej S2A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K01 K_K02 K_K07 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego oraz dokonuje samooceny własnych kompetencji określających jego miejsce i rolę na rynku pracy Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności S2A_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K03 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym społeczeństwa obywatelskiego na różnych poziomach partycypacji K_K04 K_K05 Jest przygotowany do pracy w instytucjach, organizacjach i firmach działających w wymiarze międzynarodowym W kontakcie z otoczeniem zawodowym potrafi zastosować zasady protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre K_K06 Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej S2A_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K01 K_K02 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego oraz dokonuje samooceny własnych kompetencji określających jego miejsce i rolę na rynku pracy Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

19 K_K03 K_K04 K_K05 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym społeczeństwa obywatelskiego na różnych poziomach partycypacji Jest przygotowany do pracy w instytucjach, organizacjach i firmach działających w wymiarze międzynarodowym W kontakcie z otoczeniem zawodowym potrafi zastosować zasady protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre K_K06 K_K07 Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności S2A_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego oraz dokonuje samooceny własnych kompetencji określających jego miejsce i rolę na rynku pracy Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym społeczeństwa obywatelskiego na różnych poziomach partycypacji Jest przygotowany do pracy w instytucjach, organizacjach i firmach działających w wymiarze międzynarodowym K_K05 K_K06 K_K07 W kontakcie z otoczeniem zawodowym potrafi zastosować zasady protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności S2A_K05 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności K_K01 K_K03 K_K04 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego oraz dokonuje samooceny własnych kompetencji określających jego miejsce i rolę na rynku pracy Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym społeczeństwa obywatelskiego na różnych poziomach partycypacji Jest przygotowany do pracy w instytucjach, organizacjach i

20 firmach działających w wymiarze międzynarodowym K_K05 K_K06 K_K07 W kontakcie z otoczeniem zawodowym potrafi zastosować zasady protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności S2A_K06 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny K_K01 K_K02 K_K05 K_K06 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego oraz dokonuje samooceny własnych kompetencji określających jego miejsce i rolę na rynku pracy Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny W kontakcie z otoczeniem zawodowym potrafi zastosować zasady protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej K_K07 Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności

21

22

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych

UNIWERSYTET GDAŃSKI Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych UNIWERSYTET GDAŃSKI Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Programowanie biznesowych aplikacji INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia

Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia Poziom kształcenia studia I stopnia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UG nr 77/14 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania Nazwa Studiów Podyplomowych Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE I. INFORMACJA O INSTYTUCIE Człowiek to istota społeczna, żeby funkcjonować w społeczeństwie musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami; wyrażać swoje zdanie i zasięgać opinii innych oraz komunikować

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania Nazwa Studiów Podypomowych: Lean Management w usługach INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA Studia podypomowe/kurs

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Załącznik nr 1 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo