1074 Barczatka kataks Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1074 Barczatka kataks Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)"

Transkrypt

1 1074 Barczatka kataks Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) Autorzy raportu: Adam Malkiewicz i Andrzej Oleksa Wykonawcy: Adam Malkiewicz, Maciej Matraj, Andrzej Oleksa, Radosław Stelmaszczyk. fot. M. Matraj Gatunek nie był objęty monitoringiem w 2009 roku. Przewiduje się badanie dodatkowych stanowisk w 2011 r. Gatunek występuje w regionie biogeograficznym kontynentalnym; występowanie w regionie alpejskim wymaga potwierdzenia. Liczba i lokalizacja stanowisk i obszarów monitoringowych Dla potrzeb monitoringu barczatki kataks w 2010 r. wybrano 8 stanowisk badawczych położonych w trzech regionach Polski: na Dolnym Śląsku (7), i w Dolinie Dolnej Wisły (1) (tab. 1). Wszystkie stanowiska zlokalizowane były w regionie kontynentalnym. Wyboru stanowisk dokonano Strona 1 z 10

2 uwzględniając możliwości zaangażowania do prac monitoringowych odpowiednio przeszkolonych przyrodników, w różnym stopniu zajmujących się obserwacjami tego gatunku. Stanowiska monitoringowe reprezentują główny - współcześnie znany - region występowania gatunku w Polsce, tj. Dolny Śląsk i wyspowe stanowisko w Dolinie Dolnej Wisły. Badania terenowe w ramach monitoringu 2010 r. wykonywało 4 ekspertów: Adam Malkiewicz, Maciej Matraj, Andrzej Oleksa i Radosław Stelmaszczyk. Prace przeprowadzone w pierwszym sezonie służyły dopracowaniu metod terenowych i waloryzacji zaproponowanych wskaźników stanu siedliska i populacji. 6 spośród 8 badanych stanowisk zostało zlokalizowana na terenie istniejących bądź potencjalnych obszarów siedliskowych sieci Natura Badane stanowiska nie stanowią jeszcze wystarczającej próby, pozwalającej na ocenę stanu ochrony gatunku na poziomie Polski i obu regionów biogeograficznych (kontynentalnego i alpejskiego), zwłaszcza, że brakuje aktualnego rozpoznania co do występowania gatunku w tym drugim regionie (znane są historyczne stanowiska z okolic Starego Sącza). Zgromadzone informacje są natomiast cennym przyczynkiem do poznania obecnego stanu gatunku i zagrożeo na poziomie odnośnych obszarów Natura Dla potrzeb uzyskania bardziej reprezentatywnego obrazu stanu polskich populacji gatunku barczatki kataks, w ramach kolejnych etapów monitoringu, powinno zostad zaplanowane przeprowadzenie badao na innych potencjalnych stanowiskach gatunku, zlokalizowanych w rejonach, z których istnieją dane historyczne Małopolski (okolice Starego Sącza), Kotliny Kłodzkiej i okolic Łodzi oraz ew. południowej Wielkopolski (Winnogóra). Aktualne stanowiska barczatki kataks znajdują się także na Pogórzu Przemyskim (J. Płocica, dane niepubl.) w obrębie Ostoi Przemyskiej (PLH180012). W obszarze tym należałoby przeprowadzid badania na co najmniej 2 stanowiskach, Makowa i Kopystno. Tab. 1. Zestawienie wszystkich badanych stanowisk i obszarów. Lokalizacja stanowiska z uwzględnieniem Lp. Nazwa stanowiska obszarów Natura 2000 Region biogeograficzny kontynentalny 1 Jurcz - Prochowice Dolny Śląsk 2 Kiełp Obszar Natura 2000 PLH Zbocza Płutowskie 3 Lubiatów-Głoska Obszar Natura 2000 PLH Łęgi Odrzaoskie 4 Luboszyce Dolny Śląsk 5 Pątnów Legnicki Obszar Natura 2000 PLH Pątnów Legnicki 6 Smogorzówek Obszar Natura 2000 PLH Dolina Łachy 7 Wrocław - Rędzin Obszar Natura 2000 PLH Dolina Widawy 8 Wrzosy Obszar Natura 2000 PLH Dębniaoskie Mokradła Metodyka badań Ponieważ monitoring stanu ochrony barczatki kataks nie był dotychczas w Polsce prowadzony, trzeba się liczyd z tym, że przyjęte metody oraz wskaźniki stanu populacji i siedliska (wynikające z Strona 2 z 10

3 najlepszej wiedzy prowadzących badania) mogą w miarę gromadzenia nowych danych ulec modyfikacjom. Braczatka kataks Eriogaster catax jest gatunkiem, którego inwentaryzacja jest stosunkowo łatwa, gdyż gąsienice wczesnych stadiów larwalnych żyją w grupach, budując dobrze widoczne, a przez to łatwe do wykrycia oprzędy. Z drugiej jednak strony badania gatunku utrudnia fakt, że okres skutecznego poszukiwania gatunku jest dośd krótki (ok. miesiąca), a miejsca jego występowania bywają trudno dostępne (kolczaste zarośla, niekiedy położone na zboczach o dużym nachyleniu). W celu oszacowania liczebności populacji przyjęto metodę dwukrotnego liczenia oprzędów (gniazd) młodych gąsienic na wytypowanych transektach badawczych o długości wynoszącej ok. 500 m w strefie 5 m wzdłuż transektu (po 2,5 m z każdej strony linii przemarszu). Zalecono wcześniejsze przygotowanie transektu w okresie poprzedzającym badania i odpowiednio oznakowany w terenie (np. przymocowanie jaskrawych kawałków materiału: sznurków, wstążek etc.), co później ułatwiło jego odnalezienie. Ponadto, dużą starannośd przywiązano do dokładnego określenia położenia transektu w oparciu o dokładne (optymalnie, 1:10 tys.) oraz pozycjonowanie przy pomocy GPS, co umożliwi kontynuację badao na tych samych transektach w kolejnych latach monitoringu. Pierwsze liczenie oprzędów prowadzone było w okresie tuż przed rozwinięciem liści na krzewach tarniny (początek kwitnienia, czyli w zależności od warunków pogodowych panujących na zróżnicowanych klimatyczne stanowiskach w różnych regionach Polski między 1 a 4 dekadą kwietnia), czyli w okresie kiedy oprzędy larwalne są najlepiej widoczne. Oprócz policzenia gniazd z gąsienicami (w tym okresie są to najmłodsze larwy w 1-2 stadium, L- 1/L-2) oszacowano liczbę gąsienic w odnalezionych gniazdach. Dodatkowo, pozycja gniazd zaznaczana była pomocy GPS lub na szczegółowym schemacie transektu, oraz dodatkowo oznaczano krzewy jaskrawym materiałem (sznurkiem, wstążką itp.) w celu ułatwienia późniejszego ich odnalezienie w czasie drugiej kontroli. Drugą kontrola przeprowadzono w 2 3 dekadzie maja. Służyła ona oszacowaniu śmiertelności gąsienic pomiędzy L-1/L-2 a L-3/L-4 dzięki policzeniu wylinek gąsienic na oprzędach w zlokalizowanych w trakcie pierwszej kontroli. W trakcie prac terenowych odnotowywano informacje o odnalezionych oprzędach, uwzględniając: pozycję GPS oprzędu przybliżoną liczbę gąsienic w oprzędzie wysokośd umieszczenia oprzędu nad ziemią gatunek krzewu (gąsienice z reguły żerują na tarninie, ale potencjalnie możliwe jest także żerowania na innych krzewach/drzewach) zwarcie krzewów w promieniu 3 metrów dookoła oprzędu wg skali: 1 samotnie stojący krzew, 2 max 1/3 terenu wokół krzewu z oprzędem pokryta zaroślami, 3 pokrycie krzewami między 1/3 a 2/3, 4 pokrycie większe niż 2/3. Dodatkowo, przeprowadzono ocenę powierzchnię zajmowanej przez zarośla z klasy Rhamno- Prunetea w stosunku do powierzchni monitoringowej (czyli na powierzchni transektu 500 x 5 m = Strona 3 z 10

4 2500 m 2 ). W tym celu oprócz pomiarów naziemnych można korzystano z dostępnych w serwisie geoportal.gov.pl zdjęd lotniczych. Wstępnie przyjęto następujące wskaźniki stanu ochrony: Stan populacji względna liczebnośd Liczba oprzędów z gąsienicami w przeliczeniu na 1 ha badanej powierzchni. W trakcie badao odnotowywana była również liczba gąsienic w oprzędach w L-1/L-2 (podczas pierwszej kontroli) oraz liczba gąsienic L-1/L-2 a L-3/L-4 (podczas drugiej kontroli). Ze względu na zniszczenie części stanowisk między pierwszą a drugą kontrolą przez powodzie lub wypalanie, dane te nie zostały uwzględnione w koocowym raporcie. izolacja Wskaźnik określany jako odległośd do innych znanych populacji w okolicy (w kilometrach). Tab. 2. Waloryzacja wskaźnika stanu populacji Parametr Wskaźnik Ocena FV U1 U2 Populacja Względna liczebnośd >21 gniazd/transekt gniazd/transekt gniazd/transekt Izolacja Poniżej 20 km km Powyżej 50 km Stan siedlisk udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe Wskaźnik opisuje udział zarośli na powierzchni objętej badaniami (transekcie badawczym; 500 m x 5 m) ekspozycja siedlisk Wskaźnik określany określona jako wystawa stoku na jedną z ośmiu stron świata: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, teren płaski 0. Tabela 3. Waloryzacja wskaźników stanu siedliska Parametr Wskaźnik Ocena FV U1 U2 Siedlisko Udział powierzchni Powyżej 50% 20-50% Poniżej 20% zajętej przez zarośla tarninowe Ekspozycja siedlisk S, SW, W, NW, SW, 0 N, NE, E Strona 4 z 10

5 Wyniki badań i ocena stanu ochrony Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura Podsumowanie wyników badao wskaźników na stanowiskach w regionie kontynentalnym Tab. 4. Zestawienie ocen wskaźników na badanych stanowiskach w regionie biogeograficznym kontynentalnym (liczba stanowisk z określoną oceną dla danego wskaźnika) Parametr Wskaźniki Ocena FV U1 U2 XX Populacja Względna liczebnośd Izolacja 7 1 Siedlisko Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe 8 Ekspozycja siedlisk 8 Wskaźniki stanu populacji: Względna liczebnośd. Oszacowane względne liczebności populacji na transektach badawczych wynoszą od 4 do 79 gniazd. Na większości stanowisk (6 z 8) liczebnośd gatunku oceniono jako właściwą (FV). Liczba zaobserwowanych młodych gąsienic (L-1/L-2) wahała się od 20 do 140 na gniazdo. Na dwóch stanowiskach liczba odnotowanych gniazd z gąsienicami była mniejsza (poniżej 20) i tam zgodnie z przyjętą waloryzacją liczebnośd określono jako niezadowalającą (U1, Smogorzówek) lub złą (U2, Kiełp). Na większości stanowisk brak możliwości porównania z wynikami wcześniejszych badao, jednak przynajmniej na niektórych stanowiskach odnotowano silne tendencje regresywne. Na stanowisku Kiełp liczebnośd w stosunku do 2000 i 2006 r. spadła z ok. 30 gniazd do 4 gniazd. Izolacja. Na wszystkich stanowiskach, oprócz jednego (Kiełp), stopieo izolacji przestrzennej badanych populacji określono jako niewielki (stan właściwy FV). W bliskim otoczeniu tych stanowisk (do 20 km km) znajdują się inne aktualnie zasiedlone stanowiska. Populacja ze stanowiska Kiełp jest silnie izolowana od głównego zasięgu gatunku (ok. 200 km do najbliższych znanych stanowisk), stąd stopieo jej izolacji został jako zły (U2), mimo, że samo siedlisko (zarośla tarninowe) są stosunkowo rozpowszechnione na zboczach w Dolinie Dolnej Wisły. Wskaźniki stanu siedliska: Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe: Na wszystkich stanowiskach stwierdzono właściwy (FV) stan tego wskaźnika (duży, wynoszący pow. 50% udział zarośli tarninowych wzdłuż transektu). Na wszystkich stanowiskach obserwatorzy odnotowali ponadto korzystną, zróżnicowaną strukturę wiekową zarośli. Ekspozycja siedlisk. Na wszystkich stanowiskach stwierdzono właściwy (FV) stan tego wskaźnika. Wszystkie stanowiska miały korzystną wystawę na promieniowanie słoneczne. Podsumowanie ocen stanu ochrony gatunku na badanych stanowiskach Tab. 5. Podsumowanie ocen stanu ochrony gatunku na stanowiskach w regionie biogeograficznego kontynentalnym Strona 5 z 10

6 Oceny Lp. Stanowiska Stan Perspekty Ocena Stan siedliska populacji wy ogólna 1 Jurcz - Prochowice FV FV U1 FV 2 Kiełp U2 FV U1 U2 3 Lubiatów-Głoska FV FV U2 U1 4 Luboszyce FV FV FV FV 5 Pątnów Legnicki FV FV FV FV 6 Smogorzówek U1 FV FV FV 7 Wrocław - Rędzin FV FV U1 FV 8 Wrzosy FV FV FV FV Stan populacji: Oszacowane względne liczebności populacji na transektach badawczych wyniosły od 4 do 79 gniazd. Na większości stanowisk brak precyzyjnych danych porównawczych z lat wcześniejszych, stąd trudno powiedzied czy poszczególne populacje są stabilne w czasie. Nie jest także znana wartośd minimalnej trwałej wielkości populacji u tego gatunku. Dlatego też, ostrożnie oceniano stan populacji na większości stanowisk (6 z 8) jako właściwy (FV), biorąc pod potencjalną możliwośd występowania dodatkowych gniazd poza transektem badawczym. Tylko na stanowisku Smogorzówek określono stan populacji jako niezadowalający (U1), a na stanowisku Kiełp jako zły (2), co wynikało z niskiej liczby gniazd. Stan siedliska: Generalnie, stan siedlisk jest lepszy niż stan populacji. Na wszystkich stanowiskach oceniono go jako właściwy (FV). Zarośla tarninowe są stosunkowo rozpowszechnione w różnych regionach Polski, stąd prawdopodobnie ich brak nie stanowi czynnika ograniczającego. Rzadkośd gatunku przypisad należy raczej jego silnej wybiórczości względem stanowisk o ciepłym mikroklimacie lub też niezidentyfikowanym czynnikom populacyjnym (prawdopodobnie ograniczone zdolności dyspersyjne). Perspektywy zachowania z uwzględnieniem oddziaływao i zagrożeo: Perspektywy zachowania gatunku na połowie z badanych stanowisk (4 z 8, tj. Luboszyce, Pątnów Legnicki, Smogorzówek, Wrzosy) oceniono jako właściwe (FV) jednakże tylko przy założeniu, że nie wzrosną zagrożenia dla bytowania poszczególnych populacji. Na tych stanowiskach negatywne oddziaływania wiążą się głównie ze stosowaniem pestycydów na sąsiadujących polach, a na stanowiskach Smogorzówek i Wrzosy dodatkowo z wypalaniem i wandalizmem (możliwe niszczenie dobrze widocznych oprzędów, szczególnie po medialnych akcjach dotyczących kuprówki rudnicy Euproctis chrysorrhoea). Na pozostałych stanowiskach monitoringowych, perspektywy zachowania gatunku należy określid jako niezadowalające (U1, stanowiska Jurcz Prochowice, Kiełp, Wrocław - Rędzin). Jako, że większośd badanych populacji zasiedla tereny podlegające różnego rodzaju antropogenicznym przekształceniom (główne negatywne oddziaływania to stosowanie pestycydów, czy wypalanie), przewidywane zagrożenia polegają w głównej mierze na zmianie sposobu zagospodarowania terenu (wycinka zakrzewieo, zalesienia, budowa urządzeo hydrotechnicznych) czy na zwiększeniu presji na siedliska barczatki poprzez zwiększenie ilości stosowanych środków ochrony roślin w rolnictwie oraz zwiększenie natężenia ruchu drogowego. Na stanowisku Lubiatów-Głoska perspektywy zachowania określone jako złe z uwagi na silną antropopresję i planowaną budowę stopnia wodnego "Malczyce", która wiąże się z koniecznością regulacji i udrożnienia rzeczki Jeziorki, znajdującej się w odległości zaledwie ok. 10 m od badanego transektu. Strona 6 z 10

7 Jako gatunek związany z dobrze nasłonecznionymi zaroślami ciepłolubnymi, barczatka na części badanych stanowisk (Lubiatów_Głoska, Jurcz_Prochowice) znajduje się pod negatywnym wpływem także przez czynników naturalnych, tj. sukcesji ekologicznej powodującej wzrost zacienienia, co potwierdzają obserwacje monitoringowe. Na wszystkich badanych stanowiskach barczatka związana była ze specyficzną mozaiką zarośli i płatów niższej roślinności. Pojawienie się i wzrost drzew w otoczeniu tarniny a także wzrost samych zarośli powoduje zacienienie i stopniowe pogorszenie warunków bytowych barczatki. Naturalną sukcesję ekologiczną wskazano jako zagrożenie tylko na jednym ze stanowisk (Kiełp), które objęte jest ochroną rezerwatową. W pozostałych przypadkach, przy obecnym sposobie zagospodarowania eksperci nie dopatrywali się w sukcesji realnego czynnika zagrażającego trwałości populacji barczatki. W związku z przywiązaniem barczatki do określonego stadium sukcesji ekologicznej, zagraża jej nie tylko przekształcenie luźnej mozaiki zarośli ciepłolubnych w zbiorowiska leśne, ale także proces odwrotny, tj. usuniecie zakrzewieo i powrót do stadium muraw i ziołorośli bez udziału tarniny. Na stanowisku Kiełp przyczyną takiego stanu rzeczy jest realizacja programów aktywnej ochrony ciepłolubnej muraw kserotermicznych, w ramach których eliminuje się tarninę. Wydaje się, że wobec niewielkich rozmiarów populacji lokalnych barczatka kataks zagrożona jest także (jeśli nie w głównej mierze) przez czynniki wewnątrzpopulacyjne, takie jak np. spadek zmienności genetycznej czy wzrost wsobności osobniczej problem ten nie podlegał jednak rozpoznaniu w ramach niniejszych prac i wymaga pilnego podjęcia odrębnych badao. Gatunki obce. Szata roślinna większości badanych stanowisk ulega przekształceniu na skutek pojawienia się gatunków inwazyjnych, zwłaszcza nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis L. (zgłaszana na połowie stanowisk) i łubinu Lupinus polyphyllus Lindl. (odnotowany na 1 stanowisku). Na obecnym etapie rozpoznania trudno jednak określid, jaki jest wpływ tego zjawiska na szanse przetrwania barczatki kataks, chociaż wydaje się że wysokie byliny mogą utrudniad pojawianie się zarośli tarninowych. Ocena ogólna: Stan ochrony gatunku na większości stanowisk (6 z 8) określono jako właściwy (FV). Na jednym stanowisku (Lubiatów-Głoska) oceniono ten stan jako niezadowalający (U1) z uwagi na niezadowalające perspektywy zachowania (silna antropopresja, planowana budowa stopnia wodnego "Malczyce"), a na jednym (Kiełp) jako zły (U2) ze względu na słaby stan populacji i prawdopodobne tendencje regresywne. Stan ochrony gatunku w obszarach Natura 2000 Wszystkie badane stanowiska badao barczatki kataks w ostojach Natura 2000 obejmowały obszary znajdujące się na terenach pozostających pod umiarkowaną presją człowieka, związaną głównie z użytkowaniem rolniczym. Występowanie barczatki kataks związane jest z głównie z obecnością niewielkich powierzchniowo płatów roślinności krzewiastej w miejscach o obniżonej presji, takich jak skarpy, obrzeża rowów i miedze. Stan ochrony gatunku na obszarach Natura 2000 na Dolnym Śląsku w oparciu o badane stanowiska można by określid jako zróżnicowany, gdyż dla każdej z trzech badanych obszarów Strona 7 z 10

8 wyprowadzono inna ocenę. Fakt, że Eksperci mieli tendencję do typowania stanowisk badawczych w miejscach występowania znanych, silnych populacji, przemawia raczej na korzyśd tezy, że w obszarach jako całości stan może byd gorszy niż na badanych stanowiskach. Za większe zagrożenia dla barczatki kataks w obszarach Natura 2000 na Dolnym Śląsku uznano narastającą presję na zagospodarowanie terenu (min. poprzez budowę urządzeo hydrotechnicznych, zwiększenie zużycia pestycydów na przyległych polach uprawnych, nasilenie ruchu pojazdów). Wyniki badao stanu ochrony barczatki kataks na obszarze Natura 2000 w Polsce północnej (Zbocza Płutowskie) wskazuje wyraźnie, że gatunek ten boryka się tu z problemami typowymi dla małych, izolowanych populacji. Mimo, że stan siedliska (zarośli tarninowych na stokach) został oceniony jako dobry, to jednak stan populacji barczatki został oceniony jako zły. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że nie jesteśmy w stanie w chwili obecnej wskazad wszystkich atrybutów siedliska kluczowych dla gatunku zapewne gatunek jest w tej części Polski ograniczany nie tyle przez samą dostępnośd zarośli, ale raczej dostępnośd zarośli w wystarczająco ciepłych miejscach. Presja antropogeniczna ma prawdopodobnie drugorzędne znaczenie w stosunku do naturalnych ograniczeo adaptacyjnych gatunku. Tab. 6. Podsumowanie ocen stanu ochrony gatunku w obszarach Natura 2000 w regionie biogeograficznym kontynentalnym Lp Obszar PLH Dębniaoskie Mokradła 1 stanowisko PLH Dolina Łachy 1 stanowisko PLH Pątnów Legnicki 1 stanowisko PLH Zbocza Płutowskie 1 stanowisko Stan populacji Oceny Stan siedliska Perspekty wy Ocena ogólna FV FV FV FV U1 FV U1 U1 XX FV U1 XX U2 FV U1 U2 Stan ochrony gatunku na poziomie regionu biogeograficznego kontynentalnego Monitorowane w 2010 roku stanowiska nie reprezentują jeszcze wszystkich rejonów występowania gatunku w regionie kontynentalnym. Wstępnie stan ochrony gatunku w tym regionie można określić jako zróżnicowany (lokalnie dobry, jednak na większości terenu niezadowalający) w południowej części kraju oraz zły w części północnej. Propozycje działań ochronnych Działania ochronne w stosunku do barczatki kataks powinny polegad na pozostawieniu w przestrzeni użytkowanej przez człowieka pewnych skrawków terenu nie podlegających Strona 8 z 10

9 zagospodarowaniu, takich jak skarpy, miedze, przydroża, ekotony las pole, oraz dopuszczeniu, by w wyniku naturalnej sukcesji kształtowały się na nich ciepłolubne zarośla tarninowe. Wydaje się, że sztuczne kształtowanie takich zarośli (sadzenie tarniny) nie jest konieczne, bo krzew ten jest jeszcze stosunkowo szeroko rozpowszechniony, jednak problem ten wymaga bardziej wnikliwego rozpoznania, podobnie jak ustalenie preferencji ekologicznych barczatki kataks (dotychczasowa wiedza w tym zakresie jest zbyt ogólna). Dla opracowania skutecznego programu ochrony tego gatunku konieczne są także dalsze badania nad szczegółami biologii, zwłaszcza nad potencjałem dyspersyjnym i poziomem zmienności w jego populacjach. Na stanowisk badanych w ramach monitoringu 2010 r. nie prowadzono dotychczas zabiegów ochronnych, dedykowanych specjalnie poprawie warunków bytowania barczatki kataks. Swoistym wyjątkiem jest stanowisko Kiełp (ostoja Zbocza Płutowskie i rezerwat przyrody o tej samej nazwie), gdzie od pewnego czasu prowadzone są zabiegi aktywnej ochrony muraw kserotermicznych (wypas i wycinka krzewów). Wpływ prowadzonych zabiegów na populację barczatki kataks jest dwojaki, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Barczatka wydaje się preferowad młode krzewy tarniny, zaś unika starych, wysokich i zwartych zarośli. Dlatego wycinka może byd korzystna, bo służy odmłodzeniu populacji tarniny (przy ekspansywności tarniny, rozległości obszaru w stosunku do ograniczonego zakresu prowadzonych działao nie ma ryzyka całkowitej likwidacji zarośli tarniny). Mimo to wycinka wywiera również wysoce negatywny wpływ, gdyż likwidacji ulegają także krzewy wraz z zasiedlającymi je barczatkami. Przykładowo, wiosną 2009 wycięto i spalono krzewy w głównym miejscu występowania barczatki. Wycinka miała miejsce na przełomie zimy i wiosny, a więc w okresie, kiedy na krzewach znajdowały się złoża jaj. Palenie dużych stosów wyciętych krzewów bezpośrednio na zboczu spowodowało zajęcie ogniem dużego obszaru. Byd może spadek liczebnośd barczatki odnotowany w ostatnich latach przypisad należy właśnie tego rodzaju zabiegom. Drugi ze sposobów ograniczania sukcesji naturalnej na Zboczach Płutowskich, tj. wypas, nie wywiera najprawdopodobniej negatywnego wpływu na barczatkę kataks, natomiast zapewnia efekt utrzymywania krzewów w małym zwarciu, co jest dla barczatki korzystne. Propozycje i uwagi odnośnie dalszych badań monitoringowych Mimo iż sama metodyka inwentaryzacji barczatki kataks (wiosenne liczenie gniazd na transektach) okazała się wysoce skuteczna, to jednak próba wyjaśnienia odnotowanych zagęszczeo gatunku napotkała znaczne problemy. Stało się tak, gdyż zastosowane w badaniach wskaźniki służące opisowi stanu siedliska barczatki kataks nie są prawdopodobnie wystarczające, bo jak wykazały wyniki niniejszych prac sama dostępnośd tarniny nie jest prawdopodobnie głównym czynnikiem ograniczającym występowanie barczatki kataks. Dlatego zestaw wskaźników siedliska należałoby prawdopodobnie rozszerzyd o pewne charakterystyki mikroklimatu, zwłaszcza temperatury (optymalnie, założenie stałych punktów pomiarowych) oraz bardziej precyzyjne wskaźniki izolacji (np. poprzez skartowanie wszystkich płatów zakrzewieo tarninowych w okolicy stanowisk). Także liczba zbadanych stanowisk jest zbyt mała, by odpowiedzied na pytanie jaki jest stan ochrony gatunku w skali całego kraju. Wśród badanych stanowisk zabrakło szeregu lokalizacji historycznych bądź obecnych stwierdzeo gatunku (okolice Starego Sącza, Kotlina Kłodzka, Południowa Wielkopolska, Okolice Przemyśla i Ustrzyk Dolnych). W przyszłości, korzystając z opracowanych metod wiosennych poszukiwao gniazd z gąsienicami, należy przeprowadzid Strona 9 z 10

10 poszukiwania gatunku na dalszych stanowiskach, zwłaszcza w południowych województwach Polski. Docelowo, monitoring powinien objąd co najmniej kilkanaście stanowisk na Dolnym Śląsku i przyległej części południowej Wielkopolski, podobną liczbę stanowisk w Małopolsce oraz znane stanowisko na Pomorzu. Pewnym problemem metodycznym jest również sam sposób wyznaczenia stanowisk monitoringowych eksperci lokalni wybierając stanowiska do badao wykazali silna wybiórczośd w kierunki silnych stanowisk gatunku, potwierdzonych w latach poprzednich. Wybór do badao wyłącznie lepszych stanowisk powoduje, że ostateczna ocena stanu ochrony gatunku może byd zbyt optymistyczna i nie odzwierciedlad prawdziwych tendencji, jakim podlega gatunek w Polsce. Rozwiązaniem byłby losowy wybór stanowisk w obrębie rozpoznanych miejsc występowania siedliska. Strona 10 z 10

Biegacz Zawadzkiego Carabus (Morphocarabus) zawadzkii (9001)

Biegacz Zawadzkiego Carabus (Morphocarabus) zawadzkii (9001) Biegacz Zawadzkiego Carabus (Morphocarabus) zawadzkii (900) Autor raportu: Mieczysław Stachowiak Eksperci lokalni: Holly Marek, Mazepa Jacek, Olbrycht Tomasz Opisany pierwotnie jako forma Carabus Preyssleri

Bardziej szczegółowo

8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne

8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne 8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne Koordynatorzy: obecny: Wojciech Mróz, Natalia Mikita; w poprzednim badaniu: Joanna Perzanowska Eksperci lokalni: obecni: Pielech Remigiusz; w poprzednim badaniu:

Bardziej szczegółowo

8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe

8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe 8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe Koordynator: Krzysztof Świerkosz Eksperci lokalni: Piwowarczyk Renata, Świerkosz Krzysztof Liczba i lokalizacja stanowisk i obszarów monitoringowych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 64 5546 Poz. 401 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

1354 Niedźwiedź Ursus arctos

1354 Niedźwiedź Ursus arctos 1354 Niedźwiedź Ursus arctos Liczba i lokalizacja obszarów monitoringowych Gatunek występuje wyłącznie w regionie alpejskim. Prowadzony od roku 1982 monitoring gatunku obejmuje cały zasięg jego występowania,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 3525 ZARZĄDZENIE NR 31/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI Na podstawie art. 19 ust. 6 oraz w związku z art. 20

Bardziej szczegółowo

Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia

Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia Informacja o zakresie przeprowadzonych prac W ramach prac terenowych przeprowadzono obserwacje gatunku i jego siedliska we wszystkich czterech obszarach

Bardziej szczegółowo

Modraszek arion Phengaris (Maculinea) arion (1058)

Modraszek arion Phengaris (Maculinea) arion (1058) Modraszek arion Phengaris (Maculinea) arion (1058) Autor raportu: Marcin Sielezniew Eksperci: Adamski Paweł, Bystrowski Cezary, Frąckiel Krzysztof, Górnicki Adam, Gwardjan Mariusz, Hołowiński Marek, Marczak

Bardziej szczegółowo

Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae (2484)

Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae (2484) Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae (2484) Koordynatorzy: Lidia Marszał, Antoni Amirowicz Eksperci: Kukuła Krzysztof, Marszał Lidia Gatunek był objęty monitoringiem w latach 2009-2010. Gatunek występuje

Bardziej szczegółowo

1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)

1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) 1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) Przedmiotowe siedlisko przyrodnicze składa się z dwóch podtypów: 1150-1 Zalewy 1150-2 Jeziora przybrzeżne W roku 2008 prowadzono badania jezior przybrzeżnych,

Bardziej szczegółowo

Lindernia mułowa Lindernia procumbens (1725)

Lindernia mułowa Lindernia procumbens (1725) Lindernia mułowa Lindernia procumbens (1725) Koordynator: Agnieszka Nobis Eksperci lokalni : Marcin Nobis, Arkadiusz Nowak, Joanna-Zalewska Gałosz Liczba i lokalizacja stanowisk i obszarów monitoringowych

Bardziej szczegółowo

Aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa

Aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa Aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa Liczba i lokalizacja powierzchni monitoringowych Gatunek występuje wyłącznie w regionie kontynentalnym, co determinowało lokalizację badań monitoringowych.

Bardziej szczegółowo

Bednarka PLH 120033. II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy Bednarka, 10.09.2012.

Bednarka PLH 120033. II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy Bednarka, 10.09.2012. Bednarka PLH 120033 II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy Bednarka, 10.09.2012. Położenie i zasięg Położenie administracyjne: woj. małopolskie, powiat gorlicki, gmina Lipinki; woj. podkarpackie, powiat

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 2798 ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

4003 Świstak Marmota marmota latirostris

4003 Świstak Marmota marmota latirostris 4003 Świstak Marmota marmota latirostris Liczba i lokalizacja obszarów i stanowisk monitoringowych Gatunek występuje wyłącznie w regionie alpejskim. Monitoring obejmuje cały teren występowania świstaka

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i kontrola zasiedlenia gniazd ptaków drapieŝnych i rzadkich na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sezonie 2010

Inwentaryzacja i kontrola zasiedlenia gniazd ptaków drapieŝnych i rzadkich na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sezonie 2010 Inwentaryzacja i kontrola zasiedlenia gniazd ptaków drapieŝnych i rzadkich na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sezonie 2010 Opracowanie, prace terenowe: Pirga Bartosz B.Pirga 2010. UŜytkowane

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na obszarach Natura 2000 "Dolina Górnej Rospudy" oraz "Ostoja Augustowska" Opracowanie: Lech

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

4070 *Zarośla kosodrzewiny

4070 *Zarośla kosodrzewiny 4070 *Zarośla kosodrzewiny Liczba i lokalizacja powierzchni monitoringowych W roku 2006 przeprowadzono badania terenowe (monitoring podstawowy) na 11 stanowiskach, w 3 obszarach Natura 2000, przez 2 specjalistów

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Leśny Bank Genów Kostrzyca, 26.06.2014 r. Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny Katedra

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU PROJEKT z 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia... w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w ochronie żółwia błotnego

Najlepsze praktyki w ochronie żółwia błotnego Okuninka, 11-12.09.2014 r. Najlepsze praktyki w ochronie żółwia błotnego Janusz Holuk Okres lęgowy trwa najczęściej od 20 maja do 20 czerwca Okres lęgowy Zabezpieczanie złoża jaj Czynna ochrona lęgów

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 578. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY. z dnia 17 lutego 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 578. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY. z dnia 17 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 578 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 1663 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

Maciej Głąbiński. Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r.

Maciej Głąbiński. Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r. Maciej Głąbiński Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Puszcza

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego siedliska przyrodnicze przedmioty ochrony. Anna Maria Ociepa

Obszary Natura 2000 na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego siedliska przyrodnicze przedmioty ochrony. Anna Maria Ociepa Obszary Natura 2000 na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego siedliska przyrodnicze przedmioty Anna Maria Ociepa Obszar Natura 2000 Rudno PLH 120058 Proponowane przedmioty - siedliska przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Widłoząb zielony Dicranum viride (1381)

Widłoząb zielony Dicranum viride (1381) Widłoząb zielony Dicranum viride (1381) Koordynator: Adam Stebel Eksperci: Anna Rusińska, Mirosław Szczepański, Robert Zubel, Beata Cykowska Gatunek był objęty monitoringiem w latach 2009 i 2010. Strona

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja wodniczki na lokalizacjach projektu LIFE+ Wodniczka i biomasa w 2014 r

Inwentaryzacja wodniczki na lokalizacjach projektu LIFE+ Wodniczka i biomasa w 2014 r O G Ó L N O P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O O C H R O N Y P T A K Ó W Inwentaryzacja wodniczki na lokalizacjach projektu LIFE+ Wodniczka i biomasa w 2014 r Wykonano w ramach projektu LIFE Przyroda

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z potrzeb ochrony innych gatunków

Wnioski wynikające z potrzeb ochrony innych gatunków Wnioski wynikające z potrzeb ochrony innych gatunków Wnioski dotyczące gospodarki wodnej w zakresie ochrony kumaka nizinnego oraz traszki grzebieniastej Zespół autorski: Adam Hermaniuk, Katarzyna Siwak,

Bardziej szczegółowo

Natura 2000. Fundacja EkoRozwoju. Krzysztof Smolnicki Sabina Lubaczewska

Natura 2000. Fundacja EkoRozwoju. Krzysztof Smolnicki Sabina Lubaczewska Natura 2000 Fundacja EkoRozwoju Krzysztof Smolnicki Sabina Lubaczewska W prezentacji wykorzystano materiały: z arch. dr Krzysztofa Świerkosza, Uniwersytet Wroclawski, prezentację Marzeny Zblewskiej Europejska

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego gatunki zwierząt. Karolina Wieczorek

Obszary Natura 2000 na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego gatunki zwierząt. Karolina Wieczorek Obszary Natura 2000 na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego gatunki zwierząt Karolina Wieczorek Obszar Natura 2000 Rudno PLH 120058 Obszar Natura 2000 Rudno PLH 120058 gatunki zwierząt Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Protokół Andrzej Ruszlewicz Tomasz Gottfried

Protokół Andrzej Ruszlewicz Tomasz Gottfried Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Protokół 2013-10-15, Włóki, gmina

Bardziej szczegółowo

Przywracanie do środowiska gatunków roślin zagrożonych wyginięciem na przykładzie żmijowca czerwonego Echium russicum J.F. Gmelin

Przywracanie do środowiska gatunków roślin zagrożonych wyginięciem na przykładzie żmijowca czerwonego Echium russicum J.F. Gmelin Przywracanie do środowiska gatunków roślin zagrożonych wyginięciem na przykładzie żmijowca czerwonego Echium russicum J.F. Gmelin Beata Sielewicz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie Stan

Bardziej szczegółowo

Pogrzybnica Mannerheima Oxyporus mannerheimii (1924)

Pogrzybnica Mannerheima Oxyporus mannerheimii (1924) Pogrzybnica Mannerheima Oxyporus mannerheimii (1924) Występowanie gatunku: wyłącznie w regionie kontynentalnym Koordynator: Robert Rossa Eksperci lokalni: Liczba stanowisk monitoringowych oraz ich lokalizacja

Bardziej szczegółowo

91I0 *Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)

91I0 *Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 91I0 *Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) W skład siedliska wchodzą następujące podtypy objęte monitoringiem: W regionie kontynentalnym 91I0-1 Potentillo albae-quercetum dąbrowa świetlista

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - z 1 września 2014 r.

- PROJEKT - z 1 września 2014 r. - PROJEKT - z 1 września 2014 r. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z... zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura Ostoja Nadwarciańska

Bardziej szczegółowo

1074 Barczatka kataks Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)

1074 Barczatka kataks Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) 1074 Barczatka kataks Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) I. INFORMACJA O GATUNKU 1. Przynależność systematyczna Rząd: motyle LEPIDOPTERA Rodzina: barczatkowate LASIOCAMPIDAE 2. Status prawny i zagrożenie

Bardziej szczegółowo

1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008, zwanego dalej obszarem Natura 2000.

1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008, zwanego dalej obszarem Natura 2000. (wersja 29.01.2016) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia.r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczególnej ochronie podlegają rezerwaty przyrody; "PONIKWA

Szczególnej ochronie podlegają rezerwaty przyrody; PONIKWA Zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska w planie gminy rozpatrywane są w dwóch płaszczyznach Pierwsza dotyczy poprawy stanu środowiska poprzez przyjęcie ustalonych zasad. Ważnym elementem jest budowa

Bardziej szczegółowo

(KOD 1528) NA STANOWISKACH GÓRNEJ BIEBRZY

(KOD 1528) NA STANOWISKACH GÓRNEJ BIEBRZY Raport z monitoringu skalnicy torfowiskowej (Saxifraga hirculus) (KOD 1528) NA STANOWISKACH GÓRNEJ BIEBRZY przygotowany w ramach realizacji zadania Monitoring przyrodniczy prace terenowe i kameralne realizowanego

Bardziej szczegółowo

Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013

Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013 Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013 Marek Rycharski, Zuzanna Oświecimska-Piasko Instytut Technologiczno-Przyrodniczy www.itep.edu.pl PLAN 1. Krajobraz obszarów wiejskich 2. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus Liczba i lokalizacja obszarów i stanowisk monitoringowych Gatunek występuje w regionie kontynentalnym i alpejskim. Badania monitoringowe wykonywano w latach

Bardziej szczegółowo

Minimalizacja oddziaływania linii kolejowych na dziko żyjące zwierzęta

Minimalizacja oddziaływania linii kolejowych na dziko żyjące zwierzęta Minimalizacja oddziaływania linii kolejowych na dziko żyjące zwierzęta Metody, doświadczenia i problemy Rafał T. Kurek fot. Krzysztof Czechowski 1 Oddziaływanie infrastruktury liniowej Formy negatywnego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1914 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 10 maja 2016 r.

Lublin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1914 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 10 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1914 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE STUDIUM DOTYCZĄCE WSKAŹNIKÓW HNV DO CELÓW OCENY. październik 2007 r.

STRESZCZENIE STUDIUM DOTYCZĄCE WSKAŹNIKÓW HNV DO CELÓW OCENY. październik 2007 r. STRESZCZENIE STUDIUM DOTYCZĄCE WSKAŹNIKÓW HNV DO CELÓW OCENY październik 2007 r. 2 1 POJĘCIE WYSOKIEJ WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ Pojęcie wysokiej wartości przyrodniczej (HNV) powstało w 1993 r. Odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/get_pdf/pl/front/roznorodnosc_biologiczna_ochrona_gatunkowa_i_o bszarowa

http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/get_pdf/pl/front/roznorodnosc_biologiczna_ochrona_gatunkowa_i_o bszarowa Inspekcja Ochrony Środowiska http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/get_pdf/pl/front/roznorodnosc_biologiczna_ochrona_gatunkowa_i_o bszarowa Różnorodność biologiczna Przyroda warunkuje życie człowieka,

Bardziej szczegółowo

8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis

8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis Metodyka badań Autor: Krzysztof Świerkosz fot. K. Kulpioski Za stanowisko 8210 uznawano pojedynczą ścianę skalną lub szereg ścian,

Bardziej szczegółowo

Przytulia krakowska (małopolska) Galium cracoviense (2189)

Przytulia krakowska (małopolska) Galium cracoviense (2189) Przytulia krakowska (małopolska) Galium cracoviense (2189) Koordynator: Edward Walusiak Ekspert lokalny: Walusiak Edward Badania gatunku prowadzono w 2009 roku. Liczba i lokalizacja stanowisk i obszarów

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 Na Mazowszu Natura 2000 Stworzenie takiej sieci jest obowiązkiem każdego kraju członkowskiego UE, gdyż dyrektywy unijne maja charakter tzw.

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH dla obszarów specjalnej ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pozw), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych

Bardziej szczegółowo

4080 Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub wierzby śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacum)

4080 Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub wierzby śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacum) 4080 Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub wierzby śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacum) Metodyka badań Autor: Krzysztof Świerkosz fot. K. Świerkosz Za stanowisko uznawano wystąpienia

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII

PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII PROMUJĄCEJ SIEĆ NATURA 2000 POD HASŁEM NATURA SIĘ O(D)PŁACA. PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS GRANIC i MAPA OBSZARU NATURA 2000 Zalew Wiślany PLB280010

OPIS GRANIC i MAPA OBSZARU NATURA 2000 Zalew Wiślany PLB280010 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (poz. ) OPIS GRANIC i MAPA OBSZARU NATURA 2000 Zalew Wiślany PLB280010 Załącznik nr 1 I. Opis granic w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zagospodarowania gruntów leśnych pod liniami elektroenergetycznymi dla celów gospodarki leśnej i ochrony przyrody

Koncepcja zagospodarowania gruntów leśnych pod liniami elektroenergetycznymi dla celów gospodarki leśnej i ochrony przyrody Koncepcja zagospodarowania gruntów leśnych pod liniami elektroenergetycznymi dla celów gospodarki leśnej i ochrony przyrody Wojciech Gil Sękocin Stary, 23.06.2016 r. Uwarunkowania Obecnie nie ma przeszkód

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady ochrony gatunkowej grzybów - założenia merytoryczne i prawne. Andrzej Kepel

Nowe zasady ochrony gatunkowej grzybów - założenia merytoryczne i prawne. Andrzej Kepel Nowe zasady ochrony gatunkowej grzybów - założenia merytoryczne i prawne Andrzej Kepel Zadania ochrony gatunkowej Początkowo: zabezpieczanie okazów (zakazy) Od kilku lat także: ochrona siedlisk gatunków

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Karta pracy nr 5. Materiały dodatkowe do scenariusza: Poznajemy różnorodność biologiczną Doliny Środkowej Wisły. Anna Janowska.

Karta pracy nr 5. Materiały dodatkowe do scenariusza: Poznajemy różnorodność biologiczną Doliny Środkowej Wisły. Anna Janowska. Akademia EduGIS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz geoinformacyjne (GIS) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum i liceum oraz w edukacji środowiskowej Karta pracy nr 5 Materiały

Bardziej szczegółowo

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania Załącznik nr 1 ZAKRES DOKUMENTACJI 1. Wykaz publikowanych i niepublikowanych opracowań przydatnych do sporządzenia projektu planu (w tym dokumentacja dotycząca rezerwatu zgromadzona przez Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE 2 0 1 3

SYTUACJA ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE 2 0 1 3 Stacja Badawcza PZŁ Czempiń SYTUACJA ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE 2 1 3 Opracowanie prezentuje informacje o pozyskaniu ważniejszych gatunków zwierzyny w sezonie łowieckim oraz ich liczebności w 213 roku,

Bardziej szczegółowo

Bezlist okrywowy Buxbaumia viridis (1386)

Bezlist okrywowy Buxbaumia viridis (1386) Bezlist okrywowy Buxbaumia viridis (1386) Koordynator: Grzegorz Vončina Eksperci: Beata Cykowska, Piotr Chachuła, Bartłomiej Hajek Liczba i lokalizacja stanowisk i obszarów monitoringowych Gatunek występuje

Bardziej szczegółowo

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalność: Analityka i toksykologia środowiska I rok II rok Wymiar godzin 1. 2. 3. 4. podstawowe kierunkowe 124 Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalnościowe 866 9

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z PZO obszarów ptasich

Doświadczenia z PZO obszarów ptasich Doświadczenia z PZO obszarów ptasich Przemysław Chylarecki Muzeum i Instytut Zoologii PAN Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Co ja tutaj robię? Moje związki z PZO PZO dla OSO Puszcza Białowieska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego realizowanego jako częśd Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

PROJEKT Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego realizowanego jako częśd Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry PROJEKT Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego realizowanego jako częśd Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry INFORMACJA NT. REALIZACJI DZIAŁAO KOMPENSACYJNYCH, ŁAGODZĄCYCH I MONITORINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800

1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800 1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800 fot. R. Szkudlarek Gatunek występuje zarówno w regionie biogeograficznym kontynentalnym, jak i alpejskim. Liczba i lokalizacja stanowisk i obszarów

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

Rafał T. Kurek Radosław Ślusarczyk. fot. GDDKiA

Rafał T. Kurek Radosław Ślusarczyk. fot. GDDKiA Analiza podstawowych korzyści oraz praktycznych problemów w ochronie przyrody przy realizacji inwestycji drogowych w ramach obecnego systemu ocen oddziaływania na środowisko w Polsce Rafał T. Kurek Radosław

Bardziej szczegółowo

POIS.05.03.00-00-284/10

POIS.05.03.00-00-284/10 Walory krajobrazowe Małgorzata Strzyż Anna Świercz Piotr Czernecki Rafał Kozieł POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033,

Bardziej szczegółowo

Elisma wodna Luronium natans

Elisma wodna Luronium natans Elisma wodna Luronium natans Liczba i miejsce lokalizacji powierzchni monitoringowych Gatunek występuje wyłącznie w regionie kontynentalnym, co determinowało lokalizację badań monitoringowych. W 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Antoni Kopeć Andrzej Ruszlewicz Katarzyna Żuk Mieczysław Reps

Antoni Kopeć Andrzej Ruszlewicz Katarzyna Żuk Mieczysław Reps Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Protokół 2012-10-17, Kąty Wrocławskie,

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1689 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1689 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia 1 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1689 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie zadrzewień śródpolnych dla ochrony różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego. Krzysztof Kujawa

Znaczenie zadrzewień śródpolnych dla ochrony różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego. Krzysztof Kujawa Znaczenie zadrzewień śródpolnych dla ochrony różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego Krzysztof Kujawa Różnorodność biologiczna Zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi

Bardziej szczegółowo

KONSERWACJA ROWU MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH R 1 W OBRĘBIE 3, MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ. Zleceniodawca: Urząd Miasta Kostrzyn Nad Odrą

KONSERWACJA ROWU MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH R 1 W OBRĘBIE 3, MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ. Zleceniodawca: Urząd Miasta Kostrzyn Nad Odrą KONSERWACJA ROWU MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH R 1 W OBRĘBIE 3, MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ Zleceniodawca: Urząd Miasta Kostrzyn Nad Odrą Opracował: mgr inż. Dawid Michałowski Gorzów Wlkp. wrzesień 2011 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Obszar Natura 2000 Murawy w Haćkach walory, problemy i planowanie ochrony

Obszar Natura 2000 Murawy w Haćkach walory, problemy i planowanie ochrony Obszar Natura 2000 Murawy w Haćkach walory, problemy i planowanie ochrony Dan Wołkowycki d.wolkowycki@pb.edu.pl Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach to jedno z pierwszych przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

LIFE Pieniny PL Pieniński Park Narodowy Natura w mozaice ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny nr LIFE12 NAT/PL/000034

LIFE Pieniny PL Pieniński Park Narodowy Natura w mozaice ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny nr LIFE12 NAT/PL/000034 LIFE Pieniny PL 2013-2018 Zachowanie cennych siedlisk i gatunków charakterystycznych dla Pienin Ochrona półnaturalnych zbiorowisk łąkowych oraz wyłączenie z gospodarczego użytkowania ekosystemów leśnych

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184)

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184) I.12. Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2. 12 Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2 Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat:

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Drawieoski Park Narodowy

Drawieoski Park Narodowy PLAN OCHRONY DLA DRAWIEOSKIEGO PARKU NARODOWEGO PLAN ZADAO OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 PLH320046 UROCZYSKA PUSZCZY DRAWSKIEJ PLAN ZADAO OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 PLB320016 LASY PUSZCZY

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Grzywaczewski i zespół ptaki

Grzegorz Grzywaczewski i zespół ptaki PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000: SOO DOLINA BIEBRZY I OSO OSTOJA BIEBRZAŃSKA ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA GATUNKÓW PTAKÓW PRZEDMOTÓW I POTENCJALNYCH PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000

Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000 Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000 Białystok 2012 r. 1 Po wyznaczeniu w Polsce Sieci Ekologicznej Natura 2000 trzeba było opracować system skutecznej jej ochrony. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Płatności rolnośrodowiskowe

Płatności rolnośrodowiskowe Płatności rolnośrodowiskowe NATURA 2000 Dolina Biebrzy, Ostoja Biebrzańska Goniądz 05.09.2013r. Działania rolnośrodowiskowe BP Mońki OSO Ostoja Biebrzańska - 148 508 ha SOO Dolina Biebrzy - 121 206 ha

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RADY MIASTA KRAKOWA, 23 września 2013 PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Ewa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru

Bardziej szczegółowo

Potrzeba prowadzenia monitoringu przejść dla zwierząt

Potrzeba prowadzenia monitoringu przejść dla zwierząt Seminarium "Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce" Białowieża, 3 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie dla Natury Wilk Seminarium realizowane w ramach projektu Potencjał

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko Dorota Janic Bora Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie prowadzone było według wcześniej ustalonego i ogłoszonego harmonogramu. Najistotniejsze elementy części spotkania dotyczącego tworzenia

Spotkanie prowadzone było według wcześniej ustalonego i ogłoszonego harmonogramu. Najistotniejsze elementy części spotkania dotyczącego tworzenia Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu II SPOTKANIE KONSULTACYJNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZYRODY W POLSCE

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZYRODY W POLSCE REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH PROBLEMÓW OCHRONY PRZYRODY W POLSCE Przemysław Nawrocki Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Monitoring przejść dla zwierząt

Monitoring przejść dla zwierząt Monitoring przejść dla zwierząt Rafał T. Kurek Zakres, metodyka oraz harmonogram realizacji 2 Podstawy prawne W obowiązującym prawie krajowym a także europejskim, brak szczegółowych zapisów odnoszących

Bardziej szczegółowo

1283 Gniewosz plamisty Coronella austriaca austriaca Laurenti, 1768

1283 Gniewosz plamisty Coronella austriaca austriaca Laurenti, 1768 1283 Gniewosz plamisty Coronella austriaca austriaca Laurenti, 1768 Gatunek występuje zarówno w regionie biogeograficznym kontynentalnym, jak i alpejskim. fot. S. Bury Liczba i lokalizacja stanowisk i

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa

Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa Populacja bobra w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, w ostatnich 30 latach odnotowała nagły wzrost liczebności z 270 do ponad???

Bardziej szczegółowo