1074 Barczatka kataks Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1074 Barczatka kataks Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)"

Transkrypt

1 1074 Barczatka kataks Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) Autorzy raportu: Adam Malkiewicz i Andrzej Oleksa Wykonawcy: Adam Malkiewicz, Maciej Matraj, Andrzej Oleksa, Radosław Stelmaszczyk. fot. M. Matraj Gatunek nie był objęty monitoringiem w 2009 roku. Przewiduje się badanie dodatkowych stanowisk w 2011 r. Gatunek występuje w regionie biogeograficznym kontynentalnym; występowanie w regionie alpejskim wymaga potwierdzenia. Liczba i lokalizacja stanowisk i obszarów monitoringowych Dla potrzeb monitoringu barczatki kataks w 2010 r. wybrano 8 stanowisk badawczych położonych w trzech regionach Polski: na Dolnym Śląsku (7), i w Dolinie Dolnej Wisły (1) (tab. 1). Wszystkie stanowiska zlokalizowane były w regionie kontynentalnym. Wyboru stanowisk dokonano Strona 1 z 10

2 uwzględniając możliwości zaangażowania do prac monitoringowych odpowiednio przeszkolonych przyrodników, w różnym stopniu zajmujących się obserwacjami tego gatunku. Stanowiska monitoringowe reprezentują główny - współcześnie znany - region występowania gatunku w Polsce, tj. Dolny Śląsk i wyspowe stanowisko w Dolinie Dolnej Wisły. Badania terenowe w ramach monitoringu 2010 r. wykonywało 4 ekspertów: Adam Malkiewicz, Maciej Matraj, Andrzej Oleksa i Radosław Stelmaszczyk. Prace przeprowadzone w pierwszym sezonie służyły dopracowaniu metod terenowych i waloryzacji zaproponowanych wskaźników stanu siedliska i populacji. 6 spośród 8 badanych stanowisk zostało zlokalizowana na terenie istniejących bądź potencjalnych obszarów siedliskowych sieci Natura Badane stanowiska nie stanowią jeszcze wystarczającej próby, pozwalającej na ocenę stanu ochrony gatunku na poziomie Polski i obu regionów biogeograficznych (kontynentalnego i alpejskiego), zwłaszcza, że brakuje aktualnego rozpoznania co do występowania gatunku w tym drugim regionie (znane są historyczne stanowiska z okolic Starego Sącza). Zgromadzone informacje są natomiast cennym przyczynkiem do poznania obecnego stanu gatunku i zagrożeo na poziomie odnośnych obszarów Natura Dla potrzeb uzyskania bardziej reprezentatywnego obrazu stanu polskich populacji gatunku barczatki kataks, w ramach kolejnych etapów monitoringu, powinno zostad zaplanowane przeprowadzenie badao na innych potencjalnych stanowiskach gatunku, zlokalizowanych w rejonach, z których istnieją dane historyczne Małopolski (okolice Starego Sącza), Kotliny Kłodzkiej i okolic Łodzi oraz ew. południowej Wielkopolski (Winnogóra). Aktualne stanowiska barczatki kataks znajdują się także na Pogórzu Przemyskim (J. Płocica, dane niepubl.) w obrębie Ostoi Przemyskiej (PLH180012). W obszarze tym należałoby przeprowadzid badania na co najmniej 2 stanowiskach, Makowa i Kopystno. Tab. 1. Zestawienie wszystkich badanych stanowisk i obszarów. Lokalizacja stanowiska z uwzględnieniem Lp. Nazwa stanowiska obszarów Natura 2000 Region biogeograficzny kontynentalny 1 Jurcz - Prochowice Dolny Śląsk 2 Kiełp Obszar Natura 2000 PLH Zbocza Płutowskie 3 Lubiatów-Głoska Obszar Natura 2000 PLH Łęgi Odrzaoskie 4 Luboszyce Dolny Śląsk 5 Pątnów Legnicki Obszar Natura 2000 PLH Pątnów Legnicki 6 Smogorzówek Obszar Natura 2000 PLH Dolina Łachy 7 Wrocław - Rędzin Obszar Natura 2000 PLH Dolina Widawy 8 Wrzosy Obszar Natura 2000 PLH Dębniaoskie Mokradła Metodyka badań Ponieważ monitoring stanu ochrony barczatki kataks nie był dotychczas w Polsce prowadzony, trzeba się liczyd z tym, że przyjęte metody oraz wskaźniki stanu populacji i siedliska (wynikające z Strona 2 z 10

3 najlepszej wiedzy prowadzących badania) mogą w miarę gromadzenia nowych danych ulec modyfikacjom. Braczatka kataks Eriogaster catax jest gatunkiem, którego inwentaryzacja jest stosunkowo łatwa, gdyż gąsienice wczesnych stadiów larwalnych żyją w grupach, budując dobrze widoczne, a przez to łatwe do wykrycia oprzędy. Z drugiej jednak strony badania gatunku utrudnia fakt, że okres skutecznego poszukiwania gatunku jest dośd krótki (ok. miesiąca), a miejsca jego występowania bywają trudno dostępne (kolczaste zarośla, niekiedy położone na zboczach o dużym nachyleniu). W celu oszacowania liczebności populacji przyjęto metodę dwukrotnego liczenia oprzędów (gniazd) młodych gąsienic na wytypowanych transektach badawczych o długości wynoszącej ok. 500 m w strefie 5 m wzdłuż transektu (po 2,5 m z każdej strony linii przemarszu). Zalecono wcześniejsze przygotowanie transektu w okresie poprzedzającym badania i odpowiednio oznakowany w terenie (np. przymocowanie jaskrawych kawałków materiału: sznurków, wstążek etc.), co później ułatwiło jego odnalezienie. Ponadto, dużą starannośd przywiązano do dokładnego określenia położenia transektu w oparciu o dokładne (optymalnie, 1:10 tys.) oraz pozycjonowanie przy pomocy GPS, co umożliwi kontynuację badao na tych samych transektach w kolejnych latach monitoringu. Pierwsze liczenie oprzędów prowadzone było w okresie tuż przed rozwinięciem liści na krzewach tarniny (początek kwitnienia, czyli w zależności od warunków pogodowych panujących na zróżnicowanych klimatyczne stanowiskach w różnych regionach Polski między 1 a 4 dekadą kwietnia), czyli w okresie kiedy oprzędy larwalne są najlepiej widoczne. Oprócz policzenia gniazd z gąsienicami (w tym okresie są to najmłodsze larwy w 1-2 stadium, L- 1/L-2) oszacowano liczbę gąsienic w odnalezionych gniazdach. Dodatkowo, pozycja gniazd zaznaczana była pomocy GPS lub na szczegółowym schemacie transektu, oraz dodatkowo oznaczano krzewy jaskrawym materiałem (sznurkiem, wstążką itp.) w celu ułatwienia późniejszego ich odnalezienie w czasie drugiej kontroli. Drugą kontrola przeprowadzono w 2 3 dekadzie maja. Służyła ona oszacowaniu śmiertelności gąsienic pomiędzy L-1/L-2 a L-3/L-4 dzięki policzeniu wylinek gąsienic na oprzędach w zlokalizowanych w trakcie pierwszej kontroli. W trakcie prac terenowych odnotowywano informacje o odnalezionych oprzędach, uwzględniając: pozycję GPS oprzędu przybliżoną liczbę gąsienic w oprzędzie wysokośd umieszczenia oprzędu nad ziemią gatunek krzewu (gąsienice z reguły żerują na tarninie, ale potencjalnie możliwe jest także żerowania na innych krzewach/drzewach) zwarcie krzewów w promieniu 3 metrów dookoła oprzędu wg skali: 1 samotnie stojący krzew, 2 max 1/3 terenu wokół krzewu z oprzędem pokryta zaroślami, 3 pokrycie krzewami między 1/3 a 2/3, 4 pokrycie większe niż 2/3. Dodatkowo, przeprowadzono ocenę powierzchnię zajmowanej przez zarośla z klasy Rhamno- Prunetea w stosunku do powierzchni monitoringowej (czyli na powierzchni transektu 500 x 5 m = Strona 3 z 10

4 2500 m 2 ). W tym celu oprócz pomiarów naziemnych można korzystano z dostępnych w serwisie geoportal.gov.pl zdjęd lotniczych. Wstępnie przyjęto następujące wskaźniki stanu ochrony: Stan populacji względna liczebnośd Liczba oprzędów z gąsienicami w przeliczeniu na 1 ha badanej powierzchni. W trakcie badao odnotowywana była również liczba gąsienic w oprzędach w L-1/L-2 (podczas pierwszej kontroli) oraz liczba gąsienic L-1/L-2 a L-3/L-4 (podczas drugiej kontroli). Ze względu na zniszczenie części stanowisk między pierwszą a drugą kontrolą przez powodzie lub wypalanie, dane te nie zostały uwzględnione w koocowym raporcie. izolacja Wskaźnik określany jako odległośd do innych znanych populacji w okolicy (w kilometrach). Tab. 2. Waloryzacja wskaźnika stanu populacji Parametr Wskaźnik Ocena FV U1 U2 Populacja Względna liczebnośd >21 gniazd/transekt gniazd/transekt gniazd/transekt Izolacja Poniżej 20 km km Powyżej 50 km Stan siedlisk udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe Wskaźnik opisuje udział zarośli na powierzchni objętej badaniami (transekcie badawczym; 500 m x 5 m) ekspozycja siedlisk Wskaźnik określany określona jako wystawa stoku na jedną z ośmiu stron świata: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, teren płaski 0. Tabela 3. Waloryzacja wskaźników stanu siedliska Parametr Wskaźnik Ocena FV U1 U2 Siedlisko Udział powierzchni Powyżej 50% 20-50% Poniżej 20% zajętej przez zarośla tarninowe Ekspozycja siedlisk S, SW, W, NW, SW, 0 N, NE, E Strona 4 z 10

5 Wyniki badań i ocena stanu ochrony Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura Podsumowanie wyników badao wskaźników na stanowiskach w regionie kontynentalnym Tab. 4. Zestawienie ocen wskaźników na badanych stanowiskach w regionie biogeograficznym kontynentalnym (liczba stanowisk z określoną oceną dla danego wskaźnika) Parametr Wskaźniki Ocena FV U1 U2 XX Populacja Względna liczebnośd Izolacja 7 1 Siedlisko Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe 8 Ekspozycja siedlisk 8 Wskaźniki stanu populacji: Względna liczebnośd. Oszacowane względne liczebności populacji na transektach badawczych wynoszą od 4 do 79 gniazd. Na większości stanowisk (6 z 8) liczebnośd gatunku oceniono jako właściwą (FV). Liczba zaobserwowanych młodych gąsienic (L-1/L-2) wahała się od 20 do 140 na gniazdo. Na dwóch stanowiskach liczba odnotowanych gniazd z gąsienicami była mniejsza (poniżej 20) i tam zgodnie z przyjętą waloryzacją liczebnośd określono jako niezadowalającą (U1, Smogorzówek) lub złą (U2, Kiełp). Na większości stanowisk brak możliwości porównania z wynikami wcześniejszych badao, jednak przynajmniej na niektórych stanowiskach odnotowano silne tendencje regresywne. Na stanowisku Kiełp liczebnośd w stosunku do 2000 i 2006 r. spadła z ok. 30 gniazd do 4 gniazd. Izolacja. Na wszystkich stanowiskach, oprócz jednego (Kiełp), stopieo izolacji przestrzennej badanych populacji określono jako niewielki (stan właściwy FV). W bliskim otoczeniu tych stanowisk (do 20 km km) znajdują się inne aktualnie zasiedlone stanowiska. Populacja ze stanowiska Kiełp jest silnie izolowana od głównego zasięgu gatunku (ok. 200 km do najbliższych znanych stanowisk), stąd stopieo jej izolacji został jako zły (U2), mimo, że samo siedlisko (zarośla tarninowe) są stosunkowo rozpowszechnione na zboczach w Dolinie Dolnej Wisły. Wskaźniki stanu siedliska: Udział powierzchni zajętej przez zarośla tarninowe: Na wszystkich stanowiskach stwierdzono właściwy (FV) stan tego wskaźnika (duży, wynoszący pow. 50% udział zarośli tarninowych wzdłuż transektu). Na wszystkich stanowiskach obserwatorzy odnotowali ponadto korzystną, zróżnicowaną strukturę wiekową zarośli. Ekspozycja siedlisk. Na wszystkich stanowiskach stwierdzono właściwy (FV) stan tego wskaźnika. Wszystkie stanowiska miały korzystną wystawę na promieniowanie słoneczne. Podsumowanie ocen stanu ochrony gatunku na badanych stanowiskach Tab. 5. Podsumowanie ocen stanu ochrony gatunku na stanowiskach w regionie biogeograficznego kontynentalnym Strona 5 z 10

6 Oceny Lp. Stanowiska Stan Perspekty Ocena Stan siedliska populacji wy ogólna 1 Jurcz - Prochowice FV FV U1 FV 2 Kiełp U2 FV U1 U2 3 Lubiatów-Głoska FV FV U2 U1 4 Luboszyce FV FV FV FV 5 Pątnów Legnicki FV FV FV FV 6 Smogorzówek U1 FV FV FV 7 Wrocław - Rędzin FV FV U1 FV 8 Wrzosy FV FV FV FV Stan populacji: Oszacowane względne liczebności populacji na transektach badawczych wyniosły od 4 do 79 gniazd. Na większości stanowisk brak precyzyjnych danych porównawczych z lat wcześniejszych, stąd trudno powiedzied czy poszczególne populacje są stabilne w czasie. Nie jest także znana wartośd minimalnej trwałej wielkości populacji u tego gatunku. Dlatego też, ostrożnie oceniano stan populacji na większości stanowisk (6 z 8) jako właściwy (FV), biorąc pod potencjalną możliwośd występowania dodatkowych gniazd poza transektem badawczym. Tylko na stanowisku Smogorzówek określono stan populacji jako niezadowalający (U1), a na stanowisku Kiełp jako zły (2), co wynikało z niskiej liczby gniazd. Stan siedliska: Generalnie, stan siedlisk jest lepszy niż stan populacji. Na wszystkich stanowiskach oceniono go jako właściwy (FV). Zarośla tarninowe są stosunkowo rozpowszechnione w różnych regionach Polski, stąd prawdopodobnie ich brak nie stanowi czynnika ograniczającego. Rzadkośd gatunku przypisad należy raczej jego silnej wybiórczości względem stanowisk o ciepłym mikroklimacie lub też niezidentyfikowanym czynnikom populacyjnym (prawdopodobnie ograniczone zdolności dyspersyjne). Perspektywy zachowania z uwzględnieniem oddziaływao i zagrożeo: Perspektywy zachowania gatunku na połowie z badanych stanowisk (4 z 8, tj. Luboszyce, Pątnów Legnicki, Smogorzówek, Wrzosy) oceniono jako właściwe (FV) jednakże tylko przy założeniu, że nie wzrosną zagrożenia dla bytowania poszczególnych populacji. Na tych stanowiskach negatywne oddziaływania wiążą się głównie ze stosowaniem pestycydów na sąsiadujących polach, a na stanowiskach Smogorzówek i Wrzosy dodatkowo z wypalaniem i wandalizmem (możliwe niszczenie dobrze widocznych oprzędów, szczególnie po medialnych akcjach dotyczących kuprówki rudnicy Euproctis chrysorrhoea). Na pozostałych stanowiskach monitoringowych, perspektywy zachowania gatunku należy określid jako niezadowalające (U1, stanowiska Jurcz Prochowice, Kiełp, Wrocław - Rędzin). Jako, że większośd badanych populacji zasiedla tereny podlegające różnego rodzaju antropogenicznym przekształceniom (główne negatywne oddziaływania to stosowanie pestycydów, czy wypalanie), przewidywane zagrożenia polegają w głównej mierze na zmianie sposobu zagospodarowania terenu (wycinka zakrzewieo, zalesienia, budowa urządzeo hydrotechnicznych) czy na zwiększeniu presji na siedliska barczatki poprzez zwiększenie ilości stosowanych środków ochrony roślin w rolnictwie oraz zwiększenie natężenia ruchu drogowego. Na stanowisku Lubiatów-Głoska perspektywy zachowania określone jako złe z uwagi na silną antropopresję i planowaną budowę stopnia wodnego "Malczyce", która wiąże się z koniecznością regulacji i udrożnienia rzeczki Jeziorki, znajdującej się w odległości zaledwie ok. 10 m od badanego transektu. Strona 6 z 10

7 Jako gatunek związany z dobrze nasłonecznionymi zaroślami ciepłolubnymi, barczatka na części badanych stanowisk (Lubiatów_Głoska, Jurcz_Prochowice) znajduje się pod negatywnym wpływem także przez czynników naturalnych, tj. sukcesji ekologicznej powodującej wzrost zacienienia, co potwierdzają obserwacje monitoringowe. Na wszystkich badanych stanowiskach barczatka związana była ze specyficzną mozaiką zarośli i płatów niższej roślinności. Pojawienie się i wzrost drzew w otoczeniu tarniny a także wzrost samych zarośli powoduje zacienienie i stopniowe pogorszenie warunków bytowych barczatki. Naturalną sukcesję ekologiczną wskazano jako zagrożenie tylko na jednym ze stanowisk (Kiełp), które objęte jest ochroną rezerwatową. W pozostałych przypadkach, przy obecnym sposobie zagospodarowania eksperci nie dopatrywali się w sukcesji realnego czynnika zagrażającego trwałości populacji barczatki. W związku z przywiązaniem barczatki do określonego stadium sukcesji ekologicznej, zagraża jej nie tylko przekształcenie luźnej mozaiki zarośli ciepłolubnych w zbiorowiska leśne, ale także proces odwrotny, tj. usuniecie zakrzewieo i powrót do stadium muraw i ziołorośli bez udziału tarniny. Na stanowisku Kiełp przyczyną takiego stanu rzeczy jest realizacja programów aktywnej ochrony ciepłolubnej muraw kserotermicznych, w ramach których eliminuje się tarninę. Wydaje się, że wobec niewielkich rozmiarów populacji lokalnych barczatka kataks zagrożona jest także (jeśli nie w głównej mierze) przez czynniki wewnątrzpopulacyjne, takie jak np. spadek zmienności genetycznej czy wzrost wsobności osobniczej problem ten nie podlegał jednak rozpoznaniu w ramach niniejszych prac i wymaga pilnego podjęcia odrębnych badao. Gatunki obce. Szata roślinna większości badanych stanowisk ulega przekształceniu na skutek pojawienia się gatunków inwazyjnych, zwłaszcza nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis L. (zgłaszana na połowie stanowisk) i łubinu Lupinus polyphyllus Lindl. (odnotowany na 1 stanowisku). Na obecnym etapie rozpoznania trudno jednak określid, jaki jest wpływ tego zjawiska na szanse przetrwania barczatki kataks, chociaż wydaje się że wysokie byliny mogą utrudniad pojawianie się zarośli tarninowych. Ocena ogólna: Stan ochrony gatunku na większości stanowisk (6 z 8) określono jako właściwy (FV). Na jednym stanowisku (Lubiatów-Głoska) oceniono ten stan jako niezadowalający (U1) z uwagi na niezadowalające perspektywy zachowania (silna antropopresja, planowana budowa stopnia wodnego "Malczyce"), a na jednym (Kiełp) jako zły (U2) ze względu na słaby stan populacji i prawdopodobne tendencje regresywne. Stan ochrony gatunku w obszarach Natura 2000 Wszystkie badane stanowiska badao barczatki kataks w ostojach Natura 2000 obejmowały obszary znajdujące się na terenach pozostających pod umiarkowaną presją człowieka, związaną głównie z użytkowaniem rolniczym. Występowanie barczatki kataks związane jest z głównie z obecnością niewielkich powierzchniowo płatów roślinności krzewiastej w miejscach o obniżonej presji, takich jak skarpy, obrzeża rowów i miedze. Stan ochrony gatunku na obszarach Natura 2000 na Dolnym Śląsku w oparciu o badane stanowiska można by określid jako zróżnicowany, gdyż dla każdej z trzech badanych obszarów Strona 7 z 10

8 wyprowadzono inna ocenę. Fakt, że Eksperci mieli tendencję do typowania stanowisk badawczych w miejscach występowania znanych, silnych populacji, przemawia raczej na korzyśd tezy, że w obszarach jako całości stan może byd gorszy niż na badanych stanowiskach. Za większe zagrożenia dla barczatki kataks w obszarach Natura 2000 na Dolnym Śląsku uznano narastającą presję na zagospodarowanie terenu (min. poprzez budowę urządzeo hydrotechnicznych, zwiększenie zużycia pestycydów na przyległych polach uprawnych, nasilenie ruchu pojazdów). Wyniki badao stanu ochrony barczatki kataks na obszarze Natura 2000 w Polsce północnej (Zbocza Płutowskie) wskazuje wyraźnie, że gatunek ten boryka się tu z problemami typowymi dla małych, izolowanych populacji. Mimo, że stan siedliska (zarośli tarninowych na stokach) został oceniony jako dobry, to jednak stan populacji barczatki został oceniony jako zły. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że nie jesteśmy w stanie w chwili obecnej wskazad wszystkich atrybutów siedliska kluczowych dla gatunku zapewne gatunek jest w tej części Polski ograniczany nie tyle przez samą dostępnośd zarośli, ale raczej dostępnośd zarośli w wystarczająco ciepłych miejscach. Presja antropogeniczna ma prawdopodobnie drugorzędne znaczenie w stosunku do naturalnych ograniczeo adaptacyjnych gatunku. Tab. 6. Podsumowanie ocen stanu ochrony gatunku w obszarach Natura 2000 w regionie biogeograficznym kontynentalnym Lp Obszar PLH Dębniaoskie Mokradła 1 stanowisko PLH Dolina Łachy 1 stanowisko PLH Pątnów Legnicki 1 stanowisko PLH Zbocza Płutowskie 1 stanowisko Stan populacji Oceny Stan siedliska Perspekty wy Ocena ogólna FV FV FV FV U1 FV U1 U1 XX FV U1 XX U2 FV U1 U2 Stan ochrony gatunku na poziomie regionu biogeograficznego kontynentalnego Monitorowane w 2010 roku stanowiska nie reprezentują jeszcze wszystkich rejonów występowania gatunku w regionie kontynentalnym. Wstępnie stan ochrony gatunku w tym regionie można określić jako zróżnicowany (lokalnie dobry, jednak na większości terenu niezadowalający) w południowej części kraju oraz zły w części północnej. Propozycje działań ochronnych Działania ochronne w stosunku do barczatki kataks powinny polegad na pozostawieniu w przestrzeni użytkowanej przez człowieka pewnych skrawków terenu nie podlegających Strona 8 z 10

9 zagospodarowaniu, takich jak skarpy, miedze, przydroża, ekotony las pole, oraz dopuszczeniu, by w wyniku naturalnej sukcesji kształtowały się na nich ciepłolubne zarośla tarninowe. Wydaje się, że sztuczne kształtowanie takich zarośli (sadzenie tarniny) nie jest konieczne, bo krzew ten jest jeszcze stosunkowo szeroko rozpowszechniony, jednak problem ten wymaga bardziej wnikliwego rozpoznania, podobnie jak ustalenie preferencji ekologicznych barczatki kataks (dotychczasowa wiedza w tym zakresie jest zbyt ogólna). Dla opracowania skutecznego programu ochrony tego gatunku konieczne są także dalsze badania nad szczegółami biologii, zwłaszcza nad potencjałem dyspersyjnym i poziomem zmienności w jego populacjach. Na stanowisk badanych w ramach monitoringu 2010 r. nie prowadzono dotychczas zabiegów ochronnych, dedykowanych specjalnie poprawie warunków bytowania barczatki kataks. Swoistym wyjątkiem jest stanowisko Kiełp (ostoja Zbocza Płutowskie i rezerwat przyrody o tej samej nazwie), gdzie od pewnego czasu prowadzone są zabiegi aktywnej ochrony muraw kserotermicznych (wypas i wycinka krzewów). Wpływ prowadzonych zabiegów na populację barczatki kataks jest dwojaki, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Barczatka wydaje się preferowad młode krzewy tarniny, zaś unika starych, wysokich i zwartych zarośli. Dlatego wycinka może byd korzystna, bo służy odmłodzeniu populacji tarniny (przy ekspansywności tarniny, rozległości obszaru w stosunku do ograniczonego zakresu prowadzonych działao nie ma ryzyka całkowitej likwidacji zarośli tarniny). Mimo to wycinka wywiera również wysoce negatywny wpływ, gdyż likwidacji ulegają także krzewy wraz z zasiedlającymi je barczatkami. Przykładowo, wiosną 2009 wycięto i spalono krzewy w głównym miejscu występowania barczatki. Wycinka miała miejsce na przełomie zimy i wiosny, a więc w okresie, kiedy na krzewach znajdowały się złoża jaj. Palenie dużych stosów wyciętych krzewów bezpośrednio na zboczu spowodowało zajęcie ogniem dużego obszaru. Byd może spadek liczebnośd barczatki odnotowany w ostatnich latach przypisad należy właśnie tego rodzaju zabiegom. Drugi ze sposobów ograniczania sukcesji naturalnej na Zboczach Płutowskich, tj. wypas, nie wywiera najprawdopodobniej negatywnego wpływu na barczatkę kataks, natomiast zapewnia efekt utrzymywania krzewów w małym zwarciu, co jest dla barczatki korzystne. Propozycje i uwagi odnośnie dalszych badań monitoringowych Mimo iż sama metodyka inwentaryzacji barczatki kataks (wiosenne liczenie gniazd na transektach) okazała się wysoce skuteczna, to jednak próba wyjaśnienia odnotowanych zagęszczeo gatunku napotkała znaczne problemy. Stało się tak, gdyż zastosowane w badaniach wskaźniki służące opisowi stanu siedliska barczatki kataks nie są prawdopodobnie wystarczające, bo jak wykazały wyniki niniejszych prac sama dostępnośd tarniny nie jest prawdopodobnie głównym czynnikiem ograniczającym występowanie barczatki kataks. Dlatego zestaw wskaźników siedliska należałoby prawdopodobnie rozszerzyd o pewne charakterystyki mikroklimatu, zwłaszcza temperatury (optymalnie, założenie stałych punktów pomiarowych) oraz bardziej precyzyjne wskaźniki izolacji (np. poprzez skartowanie wszystkich płatów zakrzewieo tarninowych w okolicy stanowisk). Także liczba zbadanych stanowisk jest zbyt mała, by odpowiedzied na pytanie jaki jest stan ochrony gatunku w skali całego kraju. Wśród badanych stanowisk zabrakło szeregu lokalizacji historycznych bądź obecnych stwierdzeo gatunku (okolice Starego Sącza, Kotlina Kłodzka, Południowa Wielkopolska, Okolice Przemyśla i Ustrzyk Dolnych). W przyszłości, korzystając z opracowanych metod wiosennych poszukiwao gniazd z gąsienicami, należy przeprowadzid Strona 9 z 10

10 poszukiwania gatunku na dalszych stanowiskach, zwłaszcza w południowych województwach Polski. Docelowo, monitoring powinien objąd co najmniej kilkanaście stanowisk na Dolnym Śląsku i przyległej części południowej Wielkopolski, podobną liczbę stanowisk w Małopolsce oraz znane stanowisko na Pomorzu. Pewnym problemem metodycznym jest również sam sposób wyznaczenia stanowisk monitoringowych eksperci lokalni wybierając stanowiska do badao wykazali silna wybiórczośd w kierunki silnych stanowisk gatunku, potwierdzonych w latach poprzednich. Wybór do badao wyłącznie lepszych stanowisk powoduje, że ostateczna ocena stanu ochrony gatunku może byd zbyt optymistyczna i nie odzwierciedlad prawdziwych tendencji, jakim podlega gatunek w Polsce. Rozwiązaniem byłby losowy wybór stanowisk w obrębie rozpoznanych miejsc występowania siedliska. Strona 10 z 10

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 64 5546 Poz. 401 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 3525 ZARZĄDZENIE NR 31/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI Na podstawie art. 19 ust. 6 oraz w związku z art. 20

Bardziej szczegółowo

1354 Niedźwiedź Ursus arctos

1354 Niedźwiedź Ursus arctos 1354 Niedźwiedź Ursus arctos Liczba i lokalizacja obszarów monitoringowych Gatunek występuje wyłącznie w regionie alpejskim. Prowadzony od roku 1982 monitoring gatunku obejmuje cały zasięg jego występowania,

Bardziej szczegółowo

Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia

Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia Informacja o zakresie przeprowadzonych prac W ramach prac terenowych przeprowadzono obserwacje gatunku i jego siedliska we wszystkich czterech obszarach

Bardziej szczegółowo

Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae (2484)

Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae (2484) Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae (2484) Koordynatorzy: Lidia Marszał, Antoni Amirowicz Eksperci: Kukuła Krzysztof, Marszał Lidia Gatunek był objęty monitoringiem w latach 2009-2010. Gatunek występuje

Bardziej szczegółowo

1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)

1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) 1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) Przedmiotowe siedlisko przyrodnicze składa się z dwóch podtypów: 1150-1 Zalewy 1150-2 Jeziora przybrzeżne W roku 2008 prowadzono badania jezior przybrzeżnych,

Bardziej szczegółowo

Lindernia mułowa Lindernia procumbens (1725)

Lindernia mułowa Lindernia procumbens (1725) Lindernia mułowa Lindernia procumbens (1725) Koordynator: Agnieszka Nobis Eksperci lokalni : Marcin Nobis, Arkadiusz Nowak, Joanna-Zalewska Gałosz Liczba i lokalizacja stanowisk i obszarów monitoringowych

Bardziej szczegółowo

Bednarka PLH 120033. II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy Bednarka, 10.09.2012.

Bednarka PLH 120033. II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy Bednarka, 10.09.2012. Bednarka PLH 120033 II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy Bednarka, 10.09.2012. Położenie i zasięg Położenie administracyjne: woj. małopolskie, powiat gorlicki, gmina Lipinki; woj. podkarpackie, powiat

Bardziej szczegółowo

4003 Świstak Marmota marmota latirostris

4003 Świstak Marmota marmota latirostris 4003 Świstak Marmota marmota latirostris Liczba i lokalizacja obszarów i stanowisk monitoringowych Gatunek występuje wyłącznie w regionie alpejskim. Monitoring obejmuje cały teren występowania świstaka

Bardziej szczegółowo

4070 *Zarośla kosodrzewiny

4070 *Zarośla kosodrzewiny 4070 *Zarośla kosodrzewiny Liczba i lokalizacja powierzchni monitoringowych W roku 2006 przeprowadzono badania terenowe (monitoring podstawowy) na 11 stanowiskach, w 3 obszarach Natura 2000, przez 2 specjalistów

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i kontrola zasiedlenia gniazd ptaków drapieŝnych i rzadkich na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sezonie 2010

Inwentaryzacja i kontrola zasiedlenia gniazd ptaków drapieŝnych i rzadkich na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sezonie 2010 Inwentaryzacja i kontrola zasiedlenia gniazd ptaków drapieŝnych i rzadkich na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sezonie 2010 Opracowanie, prace terenowe: Pirga Bartosz B.Pirga 2010. UŜytkowane

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 578. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY. z dnia 17 lutego 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 578. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY. z dnia 17 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 578 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Leśny Bank Genów Kostrzyca, 26.06.2014 r. Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny Katedra

Bardziej szczegółowo

Widłoząb zielony Dicranum viride (1381)

Widłoząb zielony Dicranum viride (1381) Widłoząb zielony Dicranum viride (1381) Koordynator: Adam Stebel Eksperci: Anna Rusińska, Mirosław Szczepański, Robert Zubel, Beata Cykowska Gatunek był objęty monitoringiem w latach 2009 i 2010. Strona

Bardziej szczegółowo

Natura 2000. Fundacja EkoRozwoju. Krzysztof Smolnicki Sabina Lubaczewska

Natura 2000. Fundacja EkoRozwoju. Krzysztof Smolnicki Sabina Lubaczewska Natura 2000 Fundacja EkoRozwoju Krzysztof Smolnicki Sabina Lubaczewska W prezentacji wykorzystano materiały: z arch. dr Krzysztofa Świerkosza, Uniwersytet Wroclawski, prezentację Marzeny Zblewskiej Europejska

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego gatunki zwierząt. Karolina Wieczorek

Obszary Natura 2000 na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego gatunki zwierząt. Karolina Wieczorek Obszary Natura 2000 na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego gatunki zwierząt Karolina Wieczorek Obszar Natura 2000 Rudno PLH 120058 Obszar Natura 2000 Rudno PLH 120058 gatunki zwierząt Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Pogrzybnica Mannerheima Oxyporus mannerheimii (1924)

Pogrzybnica Mannerheima Oxyporus mannerheimii (1924) Pogrzybnica Mannerheima Oxyporus mannerheimii (1924) Występowanie gatunku: wyłącznie w regionie kontynentalnym Koordynator: Robert Rossa Eksperci lokalni: Liczba stanowisk monitoringowych oraz ich lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII

PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII PROMUJĄCEJ SIEĆ NATURA 2000 POD HASŁEM NATURA SIĘ O(D)PŁACA. PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Protokół Andrzej Ruszlewicz Tomasz Gottfried

Protokół Andrzej Ruszlewicz Tomasz Gottfried Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Protokół 2013-10-15, Włóki, gmina

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z potrzeb ochrony innych gatunków

Wnioski wynikające z potrzeb ochrony innych gatunków Wnioski wynikające z potrzeb ochrony innych gatunków Wnioski dotyczące gospodarki wodnej w zakresie ochrony kumaka nizinnego oraz traszki grzebieniastej Zespół autorski: Adam Hermaniuk, Katarzyna Siwak,

Bardziej szczegółowo

91I0 *Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)

91I0 *Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) 91I0 *Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) W skład siedliska wchodzą następujące podtypy objęte monitoringiem: W regionie kontynentalnym 91I0-1 Potentillo albae-quercetum dąbrowa świetlista

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE STUDIUM DOTYCZĄCE WSKAŹNIKÓW HNV DO CELÓW OCENY. październik 2007 r.

STRESZCZENIE STUDIUM DOTYCZĄCE WSKAŹNIKÓW HNV DO CELÓW OCENY. październik 2007 r. STRESZCZENIE STUDIUM DOTYCZĄCE WSKAŹNIKÓW HNV DO CELÓW OCENY październik 2007 r. 2 1 POJĘCIE WYSOKIEJ WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ Pojęcie wysokiej wartości przyrodniczej (HNV) powstało w 1993 r. Odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE 2 0 1 3

SYTUACJA ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE 2 0 1 3 Stacja Badawcza PZŁ Czempiń SYTUACJA ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE 2 1 3 Opracowanie prezentuje informacje o pozyskaniu ważniejszych gatunków zwierzyny w sezonie łowieckim oraz ich liczebności w 213 roku,

Bardziej szczegółowo

1074 Barczatka kataks Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)

1074 Barczatka kataks Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) 1074 Barczatka kataks Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) I. INFORMACJA O GATUNKU 1. Przynależność systematyczna Rząd: motyle LEPIDOPTERA Rodzina: barczatkowate LASIOCAMPIDAE 2. Status prawny i zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Karta pracy nr 5. Materiały dodatkowe do scenariusza: Poznajemy różnorodność biologiczną Doliny Środkowej Wisły. Anna Janowska.

Karta pracy nr 5. Materiały dodatkowe do scenariusza: Poznajemy różnorodność biologiczną Doliny Środkowej Wisły. Anna Janowska. Akademia EduGIS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz geoinformacyjne (GIS) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum i liceum oraz w edukacji środowiskowej Karta pracy nr 5 Materiały

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1914 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 10 maja 2016 r.

Lublin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1914 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 10 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1914 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - z 1 września 2014 r.

- PROJEKT - z 1 września 2014 r. - PROJEKT - z 1 września 2014 r. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z... zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura Ostoja Nadwarciańska

Bardziej szczegółowo

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus Liczba i lokalizacja obszarów i stanowisk monitoringowych Gatunek występuje w regionie kontynentalnym i alpejskim. Badania monitoringowe wykonywano w latach

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 Na Mazowszu Natura 2000 Stworzenie takiej sieci jest obowiązkiem każdego kraju członkowskiego UE, gdyż dyrektywy unijne maja charakter tzw.

Bardziej szczegółowo

http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/get_pdf/pl/front/roznorodnosc_biologiczna_ochrona_gatunkowa_i_o bszarowa

http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/get_pdf/pl/front/roznorodnosc_biologiczna_ochrona_gatunkowa_i_o bszarowa Inspekcja Ochrony Środowiska http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/get_pdf/pl/front/roznorodnosc_biologiczna_ochrona_gatunkowa_i_o bszarowa Różnorodność biologiczna Przyroda warunkuje życie człowieka,

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH dla obszarów specjalnej ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pozw), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych

Bardziej szczegółowo

Obszar Natura 2000 Murawy w Haćkach walory, problemy i planowanie ochrony

Obszar Natura 2000 Murawy w Haćkach walory, problemy i planowanie ochrony Obszar Natura 2000 Murawy w Haćkach walory, problemy i planowanie ochrony Dan Wołkowycki d.wolkowycki@pb.edu.pl Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach to jedno z pierwszych przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

4080 Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub wierzby śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacum)

4080 Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub wierzby śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacum) 4080 Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub wierzby śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacum) Metodyka badań Autor: Krzysztof Świerkosz fot. K. Świerkosz Za stanowisko uznawano wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady ochrony gatunkowej grzybów - założenia merytoryczne i prawne. Andrzej Kepel

Nowe zasady ochrony gatunkowej grzybów - założenia merytoryczne i prawne. Andrzej Kepel Nowe zasady ochrony gatunkowej grzybów - założenia merytoryczne i prawne Andrzej Kepel Zadania ochrony gatunkowej Początkowo: zabezpieczanie okazów (zakazy) Od kilku lat także: ochrona siedlisk gatunków

Bardziej szczegółowo

Minimalizacja oddziaływania linii kolejowych na dziko żyjące zwierzęta

Minimalizacja oddziaływania linii kolejowych na dziko żyjące zwierzęta Minimalizacja oddziaływania linii kolejowych na dziko żyjące zwierzęta Metody, doświadczenia i problemy Rafał T. Kurek fot. Krzysztof Czechowski 1 Oddziaływanie infrastruktury liniowej Formy negatywnego

Bardziej szczegółowo

Elisma wodna Luronium natans

Elisma wodna Luronium natans Elisma wodna Luronium natans Liczba i miejsce lokalizacji powierzchni monitoringowych Gatunek występuje wyłącznie w regionie kontynentalnym, co determinowało lokalizację badań monitoringowych. W 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Przytulia krakowska (małopolska) Galium cracoviense (2189)

Przytulia krakowska (małopolska) Galium cracoviense (2189) Przytulia krakowska (małopolska) Galium cracoviense (2189) Koordynator: Edward Walusiak Ekspert lokalny: Walusiak Edward Badania gatunku prowadzono w 2009 roku. Liczba i lokalizacja stanowisk i obszarów

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z PZO obszarów ptasich

Doświadczenia z PZO obszarów ptasich Doświadczenia z PZO obszarów ptasich Przemysław Chylarecki Muzeum i Instytut Zoologii PAN Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Co ja tutaj robię? Moje związki z PZO PZO dla OSO Puszcza Białowieska

Bardziej szczegółowo

OPIS GRANIC i MAPA OBSZARU NATURA 2000 Zalew Wiślany PLB280010

OPIS GRANIC i MAPA OBSZARU NATURA 2000 Zalew Wiślany PLB280010 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia (poz. ) OPIS GRANIC i MAPA OBSZARU NATURA 2000 Zalew Wiślany PLB280010 Załącznik nr 1 I. Opis granic w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania

Bardziej szczegółowo

Płatności rolnośrodowiskowe

Płatności rolnośrodowiskowe Płatności rolnośrodowiskowe NATURA 2000 Dolina Biebrzy, Ostoja Biebrzańska Goniądz 05.09.2013r. Działania rolnośrodowiskowe BP Mońki OSO Ostoja Biebrzańska - 148 508 ha SOO Dolina Biebrzy - 121 206 ha

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego realizowanego jako częśd Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

PROJEKT Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego realizowanego jako częśd Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry PROJEKT Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego realizowanego jako częśd Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry INFORMACJA NT. REALIZACJI DZIAŁAO KOMPENSACYJNYCH, ŁAGODZĄCYCH I MONITORINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Antoni Kopeć Andrzej Ruszlewicz Katarzyna Żuk Mieczysław Reps

Antoni Kopeć Andrzej Ruszlewicz Katarzyna Żuk Mieczysław Reps Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Protokół 2012-10-17, Kąty Wrocławskie,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1689 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1689 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia 1 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1689 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku

Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku Seminarium Perspektywy rozwoju chowu ekologicznego małych przeżuwaczy Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wrocław, 5 grudnia

Bardziej szczegółowo

POIS.05.03.00-00-284/10

POIS.05.03.00-00-284/10 Walory krajobrazowe Małgorzata Strzyż Anna Świercz Piotr Czernecki Rafał Kozieł POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033,

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RADY MIASTA KRAKOWA, 23 września 2013 PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Ewa

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000

Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000 Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000 Białystok 2012 r. 1 Po wyznaczeniu w Polsce Sieci Ekologicznej Natura 2000 trzeba było opracować system skutecznej jej ochrony. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Monitoring przejść dla zwierząt

Monitoring przejść dla zwierząt Monitoring przejść dla zwierząt Rafał T. Kurek Zakres, metodyka oraz harmonogram realizacji 2 Podstawy prawne W obowiązującym prawie krajowym a także europejskim, brak szczegółowych zapisów odnoszących

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wykonywania zabiegów agrolotniczych na obszarach leśnych

Praktyczne aspekty wykonywania zabiegów agrolotniczych na obszarach leśnych Praktyczne aspekty wykonywania zabiegów agrolotniczych na obszarach leśnych Konferencja Racjonalna Technika Ochrony Roślin IOR Poznań, 14 listopada 2012 r. Sławomir Majewski Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Grzywaczewski i zespół ptaki

Grzegorz Grzywaczewski i zespół ptaki PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000: SOO DOLINA BIEBRZY I OSO OSTOJA BIEBRZAŃSKA ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA GATUNKÓW PTAKÓW PRZEDMOTÓW I POTENCJALNYCH PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa

Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa Populacja bobra w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, w ostatnich 30 latach odnotowała nagły wzrost liczebności z 270 do ponad???

Bardziej szczegółowo

Spotkanie prowadzone było według wcześniej ustalonego i ogłoszonego harmonogramu. Najistotniejsze elementy części spotkania dotyczącego tworzenia

Spotkanie prowadzone było według wcześniej ustalonego i ogłoszonego harmonogramu. Najistotniejsze elementy części spotkania dotyczącego tworzenia Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu II SPOTKANIE KONSULTACYJNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Maria Mellin Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH dla specjalnych obszarów ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pozw), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych

Bardziej szczegółowo

Rafał T. Kurek Radosław Ślusarczyk. fot. GDDKiA

Rafał T. Kurek Radosław Ślusarczyk. fot. GDDKiA Analiza podstawowych korzyści oraz praktycznych problemów w ochronie przyrody przy realizacji inwestycji drogowych w ramach obecnego systemu ocen oddziaływania na środowisko w Polsce Rafał T. Kurek Radosław

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 - instrukcja obsługi. Witold Szczepański

Natura 2000 - instrukcja obsługi. Witold Szczepański Natura 2000 - instrukcja obsługi Witold Szczepański Kadyny, 29-04-2015 Idea sieci Natura 2000 Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem obszarów chronionych, wyznaczonych wg jednolitych

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 2093 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 2 lipca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 2093 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 2093 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych Beskidy Zachodnie walory przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe Nieleśne zbiorowiska roślinne efektem

Bardziej szczegółowo

Przykład wypełnionej ankiety! Ankieta uczestnika programu reintrodukcji kuropatwy i zająca na terenie ZO PZŁ Szczecin

Przykład wypełnionej ankiety! Ankieta uczestnika programu reintrodukcji kuropatwy i zająca na terenie ZO PZŁ Szczecin Przykład wypełnionej ankiety! Ankieta uczestnika programu reintrodukcji kuropatwy i zająca na terenie ZO PZŁ Szczecin Uwaga: wypełnić i przekazać drogą elektroniczną! Dane podstawowe: Nazwa koła: Koło

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru

Bardziej szczegółowo

PLH 180016 Rymanów II spotkanie Zespołu u Lokalnej Współpracy pracy Krosno, 04.10.2011. Położenie i zasięg Położenie administracyjne: powiat krośnieński, gmina Rymanów, Iwonicz- Zdrój; powiat sanocki:

Bardziej szczegółowo

Wątpliwości i problemy we wdrażaniu Natury 2000 w Kampinoskim Parku Narodowym

Wątpliwości i problemy we wdrażaniu Natury 2000 w Kampinoskim Parku Narodowym Wątpliwości i problemy we wdrażaniu Natury 2000 w Kampinoskim Parku Narodowym Anna Kębłowska Anna Otręba Anna Siwak Kampinoski Park Narodowy II Ogólnopolskie Sympozjum Parków Narodowych pt. Sieć Natura

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko Dorota Janic Bora Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie K02.03 Eutrofizacja

H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie K02.03 Eutrofizacja Załącznik nr 3 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2014r. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony

Bardziej szczegółowo

Zakres i metodyka analiz faunistycznych w procedurach OOS na podstawie obowiązujących wytycznych metodycznych i dobrych praktyk

Zakres i metodyka analiz faunistycznych w procedurach OOS na podstawie obowiązujących wytycznych metodycznych i dobrych praktyk Zakres i metodyka analiz faunistycznych w procedurach OOS na podstawie obowiązujących wytycznych metodycznych i dobrych praktyk Rafał T. Kurek fot. GDDKiA 2 Metodyka ocen oddziaływania na środowisko (1)

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Praktyczne podejście do Ocen Środowiskowych Metodyka uwzględniania RDW na przykładzie programów inwestycyjnych Górnej Wisły

Praktyczne podejście do Ocen Środowiskowych Metodyka uwzględniania RDW na przykładzie programów inwestycyjnych Górnej Wisły Praktyczne podejście do Ocen Środowiskowych Metodyka uwzględniania RDW na przykładzie programów inwestycyjnych Górnej Wisły Jerzy Grela MGGP S.A. Centrum Nauki Kopernik Warszawa, 8 październik 2015 r 1

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie

Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie Konferencja Zagospodarowanie dawnej bazy powojskowej szansą rozwoju Szprotawy Szprotawa 12 czerwca 2014 dr Beata

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ochronie przyrody

Przepisy o ochronie przyrody Przepisy o ochronie przyrody Paulina Kupczyk kancelaria Ochrona Środowiska i działalno inwestycyjna Konsulting Szkolenie Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000 w ramach projektu Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

dr Anna Krzysztofiak dr Lech Krzysztofiak Wigierski Park Narodowy 13-14.10.2015 r. GDOŚ Warszawa

dr Anna Krzysztofiak dr Lech Krzysztofiak Wigierski Park Narodowy 13-14.10.2015 r. GDOŚ Warszawa dr Anna Krzysztofiak dr Lech Krzysztofiak Wigierski Park Narodowy 13-14.10.2015 r. GDOŚ Warszawa Działania dotyczące ograniczania populacji roślin obcego pochodzenia podejmowane na terenie Wigierskiego

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. z dnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. z dnia 2015 r. Projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2015 Wrocław

czerwiec-lipiec 2015 Wrocław Inwentaryzacja herpetologiczna terenu poeksploatacyjnego o pow. 7.6212 ha, położonego w granicach działek ew. nr 295/1, 296, 297, 298/2, 298/5, 301/1, 302, 306, 307/3, obręb Zachowice, gmina Kąty Wrocławskie,

Bardziej szczegółowo

MAPA DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

MAPA DZIAŁAŃ OCHRONNYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/328/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 pazdziernika 2011 r. MAPA DZIAŁAŃ OCHRONNYCH skorowidz arkuszy Krzelów 1 2 Konary Małowice 3 Orzeszków 4 5 Moczydlnica

Bardziej szczegółowo

Lwówek Śląski, 27 września 2011 r.

Lwówek Śląski, 27 września 2011 r. Lwówek Śląski, 27 września 2011 r. Sprawozdanie z II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy związanego z opracowaniem projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Panieńskie Skały PLH020009 W dniu

Bardziej szczegółowo

"Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do

Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do "Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków" Pustków RZEKA WISŁOKA OD JAZU W MOKRZCU

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce NATURA 2000 Dyrektywa Siedliskowa Sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej Celem wyznaczania jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda sytuacja drogowa we wszystkich 16 miastach wojewódzkich Polski? Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi danymi.

Jak wygląda sytuacja drogowa we wszystkich 16 miastach wojewódzkich Polski? Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi danymi. Informacja prasowa: 08.01.2014 RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST: ZIMA /2014 W którym mieście wojewódzkim korki są najbardziej uciążliwe? Znamy wyniki najnowszych badań. Specjaliści z serwisu Korkowo.pl przygotowali

Bardziej szczegółowo

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla Uzasadnienie Polska, zgodnie z Traktatem Akcesyjnym podpisanym w 2003 roku w Atenach zobowiązana była wyznaczyć obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO) na podstawie: 1) Dyrektywy Rady 79/409/EWG

Bardziej szczegółowo

Jednym z ważniejszych elementów tych działań jest system Natura 2000.

Jednym z ważniejszych elementów tych działań jest system Natura 2000. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, jak też

Bardziej szczegółowo

Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej

Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej korytarze migracyjne Projekt KIK/53 Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej korytarze migracyjne Stowarzyszenie Pro Carpathia Instytucja Realizująca PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Potencjał OZE na obszarach wiejskich

Potencjał OZE na obszarach wiejskich Potencjał OZE na obszarach wiejskich Monitoring warunków pogodowych Z dużą rozdzielczością czasową zbierane są dane o pionowym profilu prędkości i kierunku wiatru, temperaturze, wilgotności, nasłonecznieniu

Bardziej szczegółowo

Monitoring ssaków kopytnych oraz drapieżników w Bieszczadzkim Parku Narodowym i otulinie

Monitoring ssaków kopytnych oraz drapieżników w Bieszczadzkim Parku Narodowym i otulinie Monitoring ssaków kopytnych oraz drapieżników w Bieszczadzkim Parku Narodowym i otulinie Ustrzyki Górne, 23.01.2015 Przedmioty monitoringu Kopytne baza żerowa drapieżników: Drapieżniki: - żubr - jeleń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla

Bardziej szczegółowo

Ocena skutków regulacji

Ocena skutków regulacji Ocena skutków regulacji 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny Projekt rozporządzenia ma znaczenie dla właścicieli i użytkowników gruntów objętych granicami obszarów specjalnej ochrony ptaków

Bardziej szczegółowo

Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo

Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo Obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo