SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ORG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Powiat Grodziski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Grodziskiego zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych powiatu CPV: Usługi ubezpieczeniowe Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ składa się z następujących części: - Instrukcja dla Wykonawców wraz załącznikami - Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego ZATWIERDZONO Starosta Wicestarosta /-/ Mariusz Zgaiński /-/ Antoni Kłak Grodzisk Wlkp., r. 1

2 Część I - Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Część I Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami I. Zamawiający Powiat Grodziski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Grodziskiego ul. Żwirki i Wigury 1, Grodzisk Wielkopolski NIP: Regon: Strona internetowa: telefon: (61) , fax: (61 ) Ogłoszenie o przetargu opublikowano: - na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych - na stronie internetowej - na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim II. Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości euro. III. Podstawa prawna Ustawa z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759 z późn. zm. ) - zwana dalej ustawą. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. IV. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Grodziskiego oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Grodziskiego, który obejmuje: a. usługi ubezpieczenia od ognia - kod CPV b. usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów - kod CPV c. usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty - kod CPV d. usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - kod CPV e. usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych - kod CPV

3 Część I - Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami 2. Zakres przedmiotu zamówienia, a także szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego oraz zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie, określono w części II niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego nie więcej niż 50% jego wartości i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju usługi. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone zgodnie z przepisami ustawy Pzp i potwierdzone odrębna umową w przypadku: a) zakupu nowych składników majątku, b) podwyższenia wartości majątku, c) wyczerpania limitów odpowiedzialności dla ubezpieczeń zawartych w systemie pierwszego ryzyka. V. Termin realizacji zamówienia 1. Wymaganym terminem wykonania zamówienia jest okres 36 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 2. Wykonawca będzie wystawiać polisy na okresy roczne, które zostaną wystawione komputerowo. Wykonawca jest zobowiązany wystawić także komputerowo poświadczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. VI. Warunki płatności: Składka roczna płatna będzie w dwóch równych ratach: - pierwsza rata płatna do 31 stycznia w każdym roku obowiązywania umowy, - druga rata płatna do 30 czerwca w każdym roku obowiązywania umowy. VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ) oraz warunek będzie spełniony, jeżeli: - wykonawcy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych), bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r., w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem 3

4 Część I - Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.), - wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie organu nadzoru kraju w którym mają siedzibę, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia oraz wymaganych dokumentów. 2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. 3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. 4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. 5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia nie spełnia na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. VIII. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy: 1) W zakresie wykazania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt VII (zał. nr 2 do SIWZ), należy przedłożyć: a) koncesję, zezwolenie lub licencję. 4

5 Część I - Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami 2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 3 i 3A do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 3) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: - dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Inne dokumenty: - Wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ; - Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji niejawnych wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; - Wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, z podaniem kosztu ubezpieczenia poszczególnych ryzyk oraz łącznej wartości zamówienia, złożone na druku Załącznik nr 5 do SIWZ; - Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie, złożone na druku - Załącznik nr 6 do SIWZ; - Ogólne warunki ubezpieczeń wykonawcy w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. Wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w złożonych przez oferenta kserokopiach wymaganych dokumentów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii tych dokumentów. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą ubiegać się o wspólne udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a 5

6 Część I - Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w punkcie VIII.1) i VIII.2) winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie lub każdy z nich na odrębnym dokumencie. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami do czasu złożenia ofert i otwarcia przetargu: a) oświadczenia, zapytania, zawiadomienia, wnioski oraz informacje składane przez Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie ww. oświadczeń, zapytań, zawiadomień, wniosków i informacji za pomocą faksu i a potwierdzonego niezwłocznie pisemnie na żądanie drugiej strony. Treści oświadczeń, zapytań, zawiadomień, modyfikacje SIWZ oraz odpowiedzi zostaną przekazane Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego; b) Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku. Opłata jakiej Zamawiający żąda za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia to koszt jej druku lub koszt druku i przekazania. Koszt druku jednej strony, zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2009 Starosty Grodziskiego z dnia 30 lipca 2009 roku wynosi 0,40 za arkusz A3, 0,25 za arkusz A4, 2,00 za kopię na dyskietce, 1,50 za kopię na płycie CD, 0,35 za skanowanie papieru A4. c) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której znajduje się SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie składania w/w wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 6

7 Część I - Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ; d) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej. Zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców; e) w przypadku konieczności wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi f) w przypadku gdy modyfikacja treści SIWZ nie powoduje konieczności zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert; 2. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami po otwarciu ofert: a) wszelkie pisma i wezwania wystosowane przez Zamawiającego do Wykonawcy oraz odpowiedzi Wykonawcy wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie ww. pism, wezwań i odpowiedzi Wykonawcy za pomocą faksu i e maila potwierdzonego niezwłocznie pisemnie na żądanie drugiej strony; b) informacje o wykluczeniu Wykonawcy i/lub odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zostaną przekazane pisemnie Wykonawcom którzy złożyli oferty, c) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana faksem, drogą elektroniczną, pisemnie Wykonawcom którzy złożyli oferty oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 3. Osoby uprawione do porozumienia się z Wykonawcami: - Pani Agnieszka Bendowska Inspektor Wydziału Organizacyjno Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim. Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do w sprawach formalno prawnych, - Pan Konrad Gawron Broker Ubezpieczeniowy City Broker Sp. z o.o., ul. J Zeylanda 3/ Poznań tel/fax.: /0 61/ w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia. 7

8 Część I - Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami X. Termin związania z ofertą Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. Sposób przygotowania ofert 1. Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz Ofertowy oraz niżej wymienione dokumenty: a ) Wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia z podaniem kosztu ubezpieczenia poszczególnych ryzyk oraz łącznej wartości zamówienia - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; b) Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; c) Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. 3. Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złożone oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. VIII. 4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 5. Oferta musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim przy użyciu nieścieralnego atramentu, pismem czytelnym oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. 6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 9. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone. 10. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 12. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę. 8

9 Część I - Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami 13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ją wykonawca. 14. W celu zabezpieczenia oferty przed dekompletacją wszystkie kartki i załączniki powinny zostać ponumerowane, a całość opatrzona spisem treści. 15. Oferta powinna zostać złożona w nieprzezroczystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, posiadającej następujące oznaczenia: - nazwa i adres zamawiającego i opisana:, Ubezpieczenie Powiatu Grodziskiego nie otwierać przed r. godz. 10:30 oraz nazwa i adres Wykonawcy. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy złożyć lub przesłać nie później niż do dnia r. godz. 10:00 na adres Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, Grodzisk Wielkopolski (kancelaria, bud. A). 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, określonym w pkt 1 zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez otwierania. 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Żwirki i Wigury 1, salka konferencyjna, bud. B I piętro. 4. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą, najlepiej za pokwitowaniem odbioru, na powyższy adres. W przypadku przesłania oferty pocztą, za termin jej złożenia uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez pracownika Zamawiającego. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Na wniosek wykonawców, nieobecnych przy otwarciu ofert, zamawiający niezwłocznie przekaże powyższe informacje. 8. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy. 9. Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub opakowaniu z oznakowaniem Tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte, zszyte oddzielne od pozostałych, jawnych części oferty. 10. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad: a) zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści protokołu z załącznikami bądź, oferty (ofert) z zastrzeżeniem pkt 8, 9

10 Część I - Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami b) Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia zakres informacji, które mogą być ujawnione. 11. Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin i sposób udostępnienia ofert informując zainteresowanego. 12. W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 PZP. 13. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP. 14. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, f)zawiera błędy w obliczeniu ceny; g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3; h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XIII. Opis sposobu obliczania ceny 1. Ceną jest suma składek cząstkowych określonych przez Wykonawcę dla poszczególnych ryzyk stanowiących przedmiot zamówienia w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca obowiązany jest zawrzeć w cenie ofertowej wszystkie koszty realizacji przyszłej umowy. Stawka podatku VAT zwolniony. 2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) zgodnie z polskim systemem płatniczym. 3. W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. XIV. Opis kryteriów wyboru ofert najkorzystniejszych. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami : 10

11 Część I - Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami 1. Cena 80% cena najnizsza 100 pkt 80 % cena badanej oferty = max 80 pkt Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta o najniższej cenie brutto - 80 punktów, pozostałe oferty ilość punktów wyliczona według wzoru. 2. Zakres ryzyk podlegających ocenie 20% Ilość punktów za ryzyka dodatkowe w badanej ofercie x 100 pkt x 20% = max 20 pkt. Największa liczba punktów za ryzyka dodatkowe Ilość punktów, jaką można uzyskać za poszczególne ryzyka dodatkowe określona jest w części II SIWZ na stronach Komisja przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego z kryterium. Każdemu z kryteriów zostaje przypisana maksymalna ilość punktów jak wyżej, a ilość punktów poszczególnym ofertom przyznawana będzie według przedstawionych zasad. Następnie dokonuje się, dla każdej oferty z osobna, zsumowania liczby punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach. 2. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP, tj.: a) nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, c) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 złożone zostaną oferty dodatkowe o takiej samej cenie, d) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, e) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 11

12 Część I - Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 6. Jeżeli postępowanie zostanie unieważnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. XV. Opis sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. 2. Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa: a) dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, że zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP. b) dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy PZP, tj.: - oferta jest niezgodna z ustawą, - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP, - złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania, - oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP. - oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, treści oświadczeń i dokumentów, przedstawienia przez Wykonawcę oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją przetargową) a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 5. Komisja przetargowa poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, 12

13 Część I - Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, pod warunkiem, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wyrazi zgodę na poprawienie omyłki. W przypadku nie wyrażenia zgody oferta zostanie odrzucona. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. XVI. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego zabezpieczenia umowy. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej w art ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia. 3) Odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 13

14 Część I - Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami 10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i 10 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja. 15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 16. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: a) nie zawiera braków formalnych, b) uiszczono wpis. 17. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 18. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 19. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie. 20. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. 21. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 22. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 23. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 14

15 Część I - Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami 24. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części. 25. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. 26. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), Kodeks cywilny oraz akty wykonawcze do ustawy. XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty z art. 92 ust.2 zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust 1 pkt.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu zgodnie z art. 94 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U r. Nr 113.poz.759 ze zm.) 5. O terminie i miejscu zawarcia umowy wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. 15

16 Część I - Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami 6. Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców (tzw. umowy konsorcjum). 7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. XX. Inne istotne informacje 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 9. Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 151a ustawy. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom. XXI. Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (strony 18-19) 2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (strona 20) 3. Załącznik nr 3 i 3A - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (strona 21-22) 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji niejawnych (strona 23) 5. Opis przedmiotu zamówienia (strony 24-25) 6. Dane Zamawiającego (strony 26-28) 7. Załącznik nr 5 - Wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia z podaniem kosztu ubezpieczenia poszczególnych ryzyk oraz łącznej wartości zamówienia (strony 29-30) 8. Załącznik nr 6 - Zakres ryzyk podlegających ocenie przez Zamawiającego (strony 31-33) 9. Budynki, pojazdy, budowle oraz sprzęt elektroniczny Powiatu Grodziskiego (strony 34-43) 16

17 Część I - Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami 10. Szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego (strony 44-54) 11. Zakres ryzyk podlegających ocenie przez Zamawiającego ilość punktów jaką można uzyskać za poszczególne ryzyka (strony 55-57) 12. Proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia umowy (strony 58-65) 13. Załącznik nr 7 - Wykaz dróg i mostów Powiatu Grodziskiego (jako oddzielne opracowanie łącznie stron 2) 17

18 Załączniki Sprawa nr: ORG Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć Wykonawcy) Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych powiatu, my niżej podpisani: Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa: Siedziba: Nr telefonu/faksu: nr NIP: nr REGON: 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 2. Zobowiązujemy się wykonać usługę ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego, ul. Żwirki i Wigury 1, Grodzisk Wielkopolski cena netto... zł, (słownie:...) podatek VAT...- zwolniony cena brutto... zł, (słownie:...) 3. Zobowiązujemy się realizować oferowany przedmiot zamówienia w terminie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. 4. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 18

19 6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki zamówienia, tj: - szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez zamawiającego, - proponowane przez zamawiającego istotne postanowienia umowy. Załączniki 7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach podpisy osób/-y uprawnionych/-ej 19

20 Załączniki załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy Sprawa nr: ORG Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych powiatu, ul. Żwirki i Wigury 1, Grodzisk Wielkopolski. Działając w imieniu : Nazwa: Siedziba: Nr telefonu/faksu: nr NIP: nr REGON: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 22 UST.1 USTAWY PZP. Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759, z późn. zm. )oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.* 2. Posiadam wiedzę i doświadczenie.* 3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.* 4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.* * niepotrzebne skreślić Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. (miejscowość, data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 20

21 Załączniki Załącznik nr 3 Pieczęć Wykonawcy Sprawa nr: ORG Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ubezpieczenie majątku Powiatu Grodziskiego oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych powiatu, ul. Żwirki i Wigury 1, Grodzisk Wielkopolski Działając w imieniu : Nazwa: Siedziba: Nr telefonu/faksu: nr NIP: nr REGON:..... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759, z późn. zm. ) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. (miejscowość, data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 21

22 Załączniki Załącznik nr 3A nazwa i adres wykonawcy Sprawa nr: ORG Nazwisko, imię i adres Wykonawcy: OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ.... Zarejestrowana nazwa i siedziba firmy:.. Zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez:.. pod numerem Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), który mówi, że z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. (miejscowość, data) (imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 22

23 Załączniki Załącznik nr 4 nazwa i adres wykonawcy Sprawa nr: ORG OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759, z późn. zm. )zastrzegamy, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: Inne informacje wykonawcy: (miejscowość, data) (imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 23

24 Załączniki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (*) 1 Budynki ,00 zł 2 Budowle ,00 zł 3 Maszyny, urządzenia, wyposażenie, ,20 zł 4 Niskocenne składniki majątku ,00 zł 5 Zbiory biblioteczne, księgowe, dokumenty ,00 zł 6 Gotówka ,00 zł 7 Środki obrotowe ,00 zł 8 Mienie osób trzecich ,00 zł 9 Mienie pracowników ,00 zł 10 Nakłady inwestycyjne ,00 zł Suma: ,20 zł (*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 2. Ubezpieczenie od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (*) 1 Maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku oraz elementy stałe budynków ,00 zł 2 Zbiory biblioteczne, księgowe, dokumenty ,00 zł 3 Gotówka w lokalu, w kasie ,00 zł 4 Gotówka w transporcie ,00 zł 5 Środki obrotowe ,00 zł 6 Mienie osób trzecich ,00 zł 7 Mienie pracowników ,00 zł Suma: ,00 zł (*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (*) 1 Szyby i inne szklane przedmioty ,00 zł 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (*) 1 Sprzęt elektroniczny przenośny ,14 zł 2 Oprogramowanie, nośniki danych, zbiory danych ,00 zł 24

25 Załączniki (*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma gwarancyjna (*) 1 OC (deliktowe, kontraktowe) w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem OC za decyzję organów Powiatu i osób upoważnionych OC z tytułu zarządzania drogami podlimit OC z tytułu zalań i przepięć - podlimit OC najemcy - podlimit OC pracodawcy - podlimit OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia OC - podlimit OC z tytułu świadczenia usług gastronomicznych -podlimit OC organizatora wycieczek - podlimit OC za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego OC za podwykonawców- podlimit OC z tytułu posiadania pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych- podlimit ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł (*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 6. Ubezpieczenia komunikacyjne L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1 Ubezpieczenie OC 21 pojazdów ustawowa 2 Ubezpieczenie AC - 15 pojazdów ,00 zł 3 Ubezpieczenie NNW 16 pojazdów zł / osobę 4 Assistance 10 pojazdów 25

26 Załączniki DANE ZAMAWIAJĄCEGO Pełna Nazwa Jednostki Powiat Grodziski Adres ( ulica i nr domu) ul. Żwirki i Wigury 1 Miejscowość i kod Grodzisk Wlkp. NIP Regon ( ): 1 szkoda z ubezpieczenia AC, na kwotę 2 092,58 zł 1 szkoda z ubezpieczenia OC Powiatu na kwotę ,00 zł Szkodowość: 2010 ( ): 1 szkoda z ubezpieczenia AC, na kwotę 971,86 zł 4 szkody z ubezpieczenia OC Powiatu na kwotę 8 392,67 zł 2011 ( ): 2 szkody z ubezpieczenia AC, na kwotę 2 260,86 zł 5 szkód z ubezpieczenia OC Powiatu na kwotę ,42 zł II. JEDNOSTKI UBEZPIECZONE: Powiat Grodziski oraz: Starostwo Powiatowe 1 Ul. Żwirki i Wigury Grodzisk Wlkp. NIP Regon Rodzaj działalności wg EKD (PKD) PKD 8411Z Pozostałe lokalizacje, w których jednostka prowadzi działalność Zgodnie z wykazem Budynków Powiatu Grodziskiego Zatrudnienie ogółem: 73 Budżet na 2011 r ,00 zł Powiatowy Zarząd Dróg 2 Ul. Rakoniewicka Grodzisk Wielkopolski NIP Regon Rodzaj działalności wg EKD (PKD) 4211Z 26

27 Załączniki Pozostałe lokalizacje, w których Zgodnie z wykazem Budynków Powiatu Grodziskiego jednostka prowadzi działalność Zatrudnienie ogółem: 14 osób (13,5 etatu) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 3 ul. Mossego Grodzisk Wlkp. NIP Regon Rodzaj działalności wg EKD (PKD) Zatrudnienie ogółem: Budżet na 2011 r. 8532D 13 osób (12 etatów) ,00 zł Fundusz płac na 2011 r ,00 zł Powiatowy Urząd Pracy 4 Ul. Poznańska Grodzisk Wlkp. NIP Regon Pozostałe lokalizacje, w których jednostka prowadzi działalność ---- Rodzaj działalności wg EKD (PKD) 8413Z Zatrudnienie ogółem: Budżet na 2011 r. 25 osób ,00 zł Fundusz płac na 2011 r ,00 zł Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 5 Ul. Zbąszyńska Grodzisk Wlkp. NIP Regon Rodzaj działalności wg EKD (PKD) Pozostałe lokalizacje, w których jednostka prowadzi działalność Zatrudnienie ogółem: 8532B Zgodnie z wykazem Budynków Powiatu Grodziskiego 13 osób (10 etatów) Budżet na 2011 r ,00 Fundusz płac na 2011 r ,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 6 Ul. Żwirki i Wigury Grodzisk Wlkp. NIP Regon Pozostałe lokalizacje, w których jednostka prowadzi działalność Zgodnie z wykazem Budynków Powiatu Grodziskiego Rodzaj działalności wg EKD (PKD) 856 Zatrudnienie ogółem: 131 Budżet na 2011 r. Fundusz płac na 2011 r ,00 zł ,00 zł 27

28 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Powstańców Wielkopolskich 7 Kotowo Granowo NIP Regon Pozostałe lokalizacje, w których jednostka prowadzi działalność Zgodnie z wykazem Budynków Powiatu Grodziskiego Rodzaj działalności wg EKD (PKD) 8560Z działalność wspomagająca edukację Zatrudnienie ogółem: 47 Budżet na 2011 r ,00 zł Fundusz płac na 2011 r ,00 zł Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 8 ul. 3 Maja Grodzisk Wlkp. NIP Regon Pozostałe lokalizacje, w których jednostka prowadzi działalność Ul. 3 maja 4, Grodzisk Wielkopolski Rodzaj działalności wg EKD (PKD) 8531B (PKD 2007) Zatrudnienie ogółem: 43 Budżet na 2011 r ,00 zł Fundusz płac na 2011 r ,00 zł Grodziska Hala Sportowa 9 ul. Żwirki i Wigury 2A Grodzisk Wlkp. NIP Regon Pozostałe lokalizacje, w których jednostka prowadzi działalność --- Rodzaj działalności wg EKD (PKD) Z pozostała działalność związana ze sportem Zatrudnienie ogółem: Budżet na 2011 r. 9 (7 etatów) ,00 zł Fundusz płac na 2011 r ,00 zł Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 10 Ul. Żwirki i Wigury Grodzisk Wlkp. NIP Regon Pozostałe lokalizacje, w których jednostka prowadzi działalność ---- Rodzaj działalności wg EKD (PKD) 8413Z Zatrudnienie ogółem: Budżet na 2011 r. Fundusz płac na 2011 r. 5 osób ,00 zł ,00 zł Załączniki 28

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pl. J.Piłsudskiego 13, 62-540 Kleczew SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORK.272.10.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Powiat Grodziski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Grodziskiego zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl 1 z 7 2012-05-31 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl Katowice: Druk wielkoformatowy na foliach OWV i monomerycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Krosno: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 5-007445

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Krosno: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 5-007445 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7445-2012:text:pl:html PL-Krosno: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 5-007445 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl 1 z 6 2015-03-10 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl Brodnica: Ubezpieczenie komunikacyjne, majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.odpady.poznan.pl Poznań: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: EKOSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław L.dz. 3697/2013 Wrocław, dnia 25.06.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015 Dom Pomocy Społecznej ul. Trautmana 4 41-946 Piekary Śląskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Namysłów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Część I zamówienia: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Zał. nr 1 do zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Procedura udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW I MAJĄTKU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1.1. Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280946-2013:text:pl:html Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S 161-280946 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, 01 grudnia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej: SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udziału w postępowaniu

Instrukcja udziału w postępowaniu Instrukcja udziału w postępowaniu Wrocław: Ubezpieczenie mienia, OC i D&O ZOO Wrocław Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 135760; data zamieszczenia: 22.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia GMINA NOWA DĘBA ul. RZESZOWSKA 39-460 NOWA DĘBA TEL. (0-15) 846 26 71, FAX. (0-15) 846 51 37 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo