Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki. Raport Samooceny Kierunku Matematyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki. Raport Samooceny Kierunku Matematyka"

Transkrypt

1 Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Raport Samooceny Kierunku Matematyka Wrocław, luty 2004

2 Spis treści 1. Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 3 2. Krótka prezentacja Uczelni Rok założenia historia Misja Uczelni Relacje z otoczeniem Struktura organizacyjna Uczelni Ogólna liczba nauczycieli akademickich Liczba studentów Rozmiary rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej Liczby absolwentów Uczelni w latach Ogólna struktura budżetu (Uczelni i Wydziału) 5 3. Prezentacja jednostki organizacyjnej Wydział prowadzący kierunek Matematyka Instytut realizujący kierunek Matematyka 6 3.2a Centrum Steinhausa 7 4. Kadra kierunku studiów Matematyka Szczegółowe zestawienie kadry Ogólne zestawienie kadry Charakterystyka systemu oceny kadr Polityka kadrowa i jej realizacja trudności i problemy kadrowe Pracownicy inżynieryjno-techniczni i administracyjni Kształcenie Informacja o zasadach rekrutacji Liczba studentów kierunku Matematyka Odsiew studentów na poszczególnych latach studiów Sylwetka absolwenta i specjalności a Informatyka matematyczna (IM) b Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa (MFU) c Statystyka matematyczna (SM) Stosowane metody dydaktyczne Dostęp do komputerów i Internetu Wyposażenie laboratoryjne Realizacja praktyk zawodowych Wykorzystywane materiały dydaktyczne Zasoby biblioteczne oraz dostęp do biblioteki System oceny studentów a System punktowy i ECTS b Zasady dyplomowania Opis procedur zapewnienia jakości kształcenia Organizacja kształcenia w systemie studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych Liczebność grup studenckich Oferta kształcenia w językach obcych Oferta kształcenia dla studentów niepełnosprawnych Indywidualizacja kształcenia Obsługa administracyjna studentów Informacja o oferowanym kształceniu dodatkowym, w tym pedagogicznym Kształcenie na odległość (distance learning) Sprawy studenckie Organizacje studenckie Koła naukowe i koła zainteresowań Konkursy i osiągnięcia studentów Stypendia i czesne Sprawy socjalne 20

3 6.6 Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych Działalność naukowa w latach Kategoria KBN Granty wraz z wyszczególnieniem ich rodzajów a Granty KBN b Granty KBN zarejestrowane w innych jednostkach c Granty europejskie d Inne granty zagraniczne Tematy realizowane w ramach działalności statutowej oraz badań własnych Organizacja (współorganizacja) konferencji naukowych, udział pracowników w konferencjach naukowych Publikacje pracowników i doktorantów związanych z kierunkiem Matematyka Publikacje z udziałem studentów i doktorantów Rozwój naukowy kadry (uzyskane stopnie naukowe i tytuły) Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa Wymiana studentów i kadry a Pobyty zagraniczne studentów i doktorantów b Dłuższe pobyty zagraniczne kadry w latach Współpraca z uczelniami zagranicznymi Najważniejsze osiągnięcia Kadra mająca szczególne uznanie krajowe i międzynarodowe Uzyskane nagrody i wyróżnienia (pozauczelniane) Wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie Matematyki Znaczące wzbogacenie materialnej bazy naukowo-dydaktycznej dla pracowników Słabości Plany na najbliższą przyszłość 30

4 RAPORT SAMOOCENY KIERUNKU MATEMATYKA Na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej 1. Skład zespołu przygotowującego raport samooceny Raport samooceny przygotował zespół w składzie: 1. dr Krzysztof Burnecki, adiunkt 2. dr Janusz Górniak, Prodziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki 3. prof. dr hab. Ryszard Grząślewicz, prof. zw., Dyrektor Instytutu Matematyki 4. dr hab. Romuald Lenczewski, z-ca Dyr. Instytutu Matematyki ds. Nauki 5. prof. dr hab. Ryszard Magiera, prof. nadzw. 6. dr Magdalena Rutkowska, z-ca Dyr. Instytutu Matematyki ds. Dydaktyki 7. dr hab. Michał Ryznar, adiunkt 8. prof. dr hab. Krzysztof Stempak, prof. nadzw. 9. dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw. 10. prof. dr hab. Aleksander Weron, prof. zw., Dyrektor Centrum Steinhausa 11. mgr inż. Ewa Antczak 12. mgr inż. Anna Byszewska Raport był opiniowany i konsultowany z: 1. Prodziekanem WPPT, dr. hab. Włodzimierzem Salejdą, prof. nadzw. 2. Przewodniczącym Uczelnianej Rady Akredytacyjnej, prof. dr. hab. inż. Andrzejem Matynią, prof. nadzw. 3. Pracownikami Instytutu Matematyki uwzględnionymi w minimum kadrowym 2. Krótka prezentacja Uczelni 2.1 Rok założenia historia Królewska Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu (Königliche Technische Hochschule Breslau) rozpoczęła działalność dydaktyczną 1 października 1910 roku. Pierwszym profesorem matematyki był Constantin Carathéodory. Po I wojnie światowej nastąpiła zmiana nazwy Uczelni na Technische Hochschule. Do roku 1945 istniały cztery wydziały: Wydział Nauk Ogólnych, Wydział Budownictwa, Wydział Maszynoznawstwa i Elektrotechniki, Wydział Gospodarki Materiałowej. Obecnie Politechnika Wrocławska jest państwową, autonomiczną, akademicką uczelnią techniczną, działającą na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym i Statutu. Politechnika Wrocławska została oficjalnie powołana do życia 24 sierpnia 1945 roku dekretem Krajowej Rady Narodowej. Pierwszy wykład odbył się 15 listopada 1945 roku. Pierwszym dziekanem Wydziału Mat-Fiz-Chem (wspólnego dla Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego) był Hugo Steinhaus. Politechnika Wrocławska ma osobowość prawną. Siedzibą Politechniki Wrocławskiej jest Wrocław. Historia Politechniki Wrocławskiej jest opisana szerzej na stronie: 2.2 Misja Uczelni Zgodnie ze Statutem Uczelni podstawowymi zadaniami Politechniki Wrocławskiej są: a) kształcenie studentów i ich wychowywanie w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa, b) prowadzenie badań naukowych, c) przygotowanie kandydatów do pracy naukowej i dydaktycznej, d) kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej i specjalistycznej osób, które mają tytuły zawodowe i wykonują zawody praktyczne, e) rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej oraz postępu technicznego, a także współdziałanie w szerzeniu wiedzy w społeczeństwie, f) podejmowanie inicjatyw zmierzających do wykorzystania osiągnięć nauki i techniki w gospodarce narodowej, a także wyrażanie opinii dotyczących rozwoju gospodarczego kraju, g) dokładanie starań, aby w środowisku akademickim panował kult prawdy i sumiennej pracy oraz atmosfera wzajemnej życzliwości, h) dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny studentów. Strategia rozwoju Uczelni jest przedstawiona na stronie:

5 2.3 Relacje z otoczeniem Politechnika Wrocławska współpracuje z uczelniami, instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi. Uczelnia uczestniczy w programach dydaktycznych i badawczych Unii Europejskiej (Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci 8 realizowanych projektów, V Programie Ramowym 25 obecnie realizowanych projektów i VI Programie Ramowym w 2003 r. zatwierdzono kilkanaście projektów). Politechnika Wrocławska realizuje współpracę w ramach 136 umów międzynarodowych, z czego 106 to umowy międzyuczelniane, a 30 umów stanowią umowy międzywydziałowe/międzyinstytucjonalne. Ponadto Uczelnia aktywnie współdziała w dziedzinie dydaktyki z: Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Kuratorium Oświaty, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, Państwową Komisją Akredytacyjną, Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych. Politechnika Wrocławska jest członkiem Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (przewodniczącym jest JM Rektor PWr), a także Kolegium Prorektorów ds. Kształcenia oraz ds. Studenckich Uczelni Wrocławia i Opola (przewodniczącym jest Prorektor ds. Nauczania PWr). 2.4 Struktura organizacyjna Uczelni Politechnika Wrocławska kierowana jest przez rektora i pięciu prorektorów: ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką, ds. nauczania, ds. organizacji, ds. studenckich i ds. rozwoju. Są oni powoływani na trzyletnie kadencje, które tylko raz można przedłużyć. Najwyższym organem Uczelni jest Senat. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział, którego organem kolegialnym jest Rada Wydziału. Jednostkami organizacyjnymi wydziału mogą być instytuty wydziałowe, katedry i zakłady wydziałowe. Na Politechnice Wrocławskiej jest dwanaście wydziałów: Architektury, Budownictwa Lądowego i Wodnego, Chemiczny, Elektroniki, Elektryczny, Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Inżynierii Środowiska, Informatyki i Zarządzania, Mechaniczno-Energetyczny, Mechaniczny, Podstawowych Problemów Techniki oraz Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Uczelnia posiada trzy zamiejscowe ośrodki dydaktyczne, działające w największych miastach regionu dolnośląskiego w: Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Szczegółowe informacje na temat struktury organizacyjnej Uczelni dostępne są w Internecie pod adresem: 2.5 Ogólna liczba nauczycieli akademickich (wg stanu na r.) Uczelni Wydziału PPT Profesorowie tytularni Doktorzy habilitowani Doktorzy Pozostali Razem Liczba studentów (wg stanu na r.) Uczelni Wydziału PPT Dzienni Wieczorowi 214 Zaoczni Inni Razem Liczba uczestników studiów doktoranckich w Uczelni (wg stanu na r.): I rok II rok III rok IV rok powyżej IV roku Razem: 1055 Liczba słuchaczy studiów podyplomowych (wg stanu na r.): Czas trwania: 1-semestralne 2-semestralne 3-semestralne 4-semestralne Razem: Rozmiary rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej Rok Rekrutacja

6 2.8 Liczby absolwentów Uczelni w latach Absolwenci Uczelni Typ studiów Rok akademicki 1999/ / / /03 Magisterskie dzienne + wieczorowe Inżynierskie dzienne Inżynierskie zaoczne Uzupełniające magisterskie zaoczne + dzienne RAZEM Ogólna struktura budżetu (Uczelni i Wydziału) w tym środki przeznaczone na wyposażenie bibliotek i laboratoriów studenckich Budżet Uczelni mgr inż. Alicja Maniak, Kwestor PWr, W-w, r. (informacje według wykonania za 2002 rok) Przychody ogółem PLN 100% w tym: Przychody z działalności dydaktycznej PLN 67,9% Przychody z działalności badawczej PLN 28% Pozostałe przychody PLN 4,1% Nakłady inwestycyjne ogółem PLN w tym: Zakupy inwestycyjne PLN Zakupy aparatury w ramach działalności badawczej PLN Koszt Biblioteki Głównej ogółem PLN Zakupy książek i czasopism PLN Sprawozdanie finansowe Uczelni znajduje się pod adresem W tym budżet Wydziału: Kwota budżetu Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Ogółem PLN PLN PLN W tym: Fundusz osobowy PLN PLN PLN z pochodnymi Stypendia doktorskie, habilitacyjne i doktoranckie PLN PLN PLN Wydatki na studenckie laboratoria komputerowe na Wydziale: Remont wydziałowego laboratorium komputerowego i wyposażenie go w nowe komputery (32 stanowiska, sala 140 w budynku A-1, wrzesień 2003) PLN Wyposażenie wydziałowego laboratorium komputerowego i mikroprocesorowego w nowe komputery i mikroprocesory (16 stanowisk, sala 4 w budynku E-4, grudzień 2003) PLN Wyposażenie instytutowego laboratorium komputerowego w nowe komputery (12 stanowisk, sala 404 w budynku C-11, luty 2002) PLN Wyposażenie wydziałowego laboratorium Unix-owego w nowe komputery typu SunBlade 100 (16 stanowisk, sala 333C w budynku D-2, wrzesień 2001) PLN Wyposażenie w software do programowania kart kryptograficznych Gemplus, Schlumberger, IBM (GEMPLUS, IBM udostępnili bezpłatnie) PLN Ogółem: PLN 3. Prezentacja jednostki organizacyjnej 3.1 Wydział prowadzący kierunek Matematyka Wydział Podstawowych Problemów Techniki (WPPT) obecnie prowadzi pięć kierunków studiów magisterskich: Matematyka, Fizyka, Inżynieria Materiałowa, Fizyka Techniczna oraz Informatyka. Wydział Podstawowych Problemów Techniki powstał w 1968 roku z dwoma kierunkami studiów: Matematyka Stosowana i Fizyka Techniczna. Rozrósł się później o Biotechnologię (obecnie na Wydziale Chemicznym), Inżynierie

7 Biomedyczną (obecnie specjalność na kierunku Fizyka Techniczna), a potem o Inżynierię Materiałową. Taki mocny wydział nauk podstawowych na Politechnice mógł powstać tylko w środowisku naukowym Wrocławia, gdzie do dzisiaj tradycje Politechniki Lwowskiej są żywe. W skład WPPT wchodzą: Instytut Fizyki (I 9), Instytut Matematyki (I 18) oraz Wydziałowy Zakład Pomiarowej i Medycznej Aparatury Elektronicznej (W11/Z1). Szczegółowe informacje o każdej jednostce są dostępne na stronach www: Instytut Fizyki, Instytut Matematyki, Wydziałowy Zakład Pomiarowej i Medycznej Aparatury Elektronicznej. Twórcą kierunku Matematyka Stosowana był pierwszy dyrektor Instytutu Matematyki i długoletni kierownik Studium Podstawowych Problemów Techniki prof. dr hab. Stanisław Gładysz. Nazwa kierunek Matematyka Stosowana została zastąpiona nazwą Matematyka w 1995, zgodnie z decyzją Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego ustalającą, na podstawie przepisu art. 42, ust.1 p.1 Ustawy z dnia o szkolnictwie wyższym, nazwy prowadzonych kierunków studiów. Obecnie, w ramach kierunku Matematyka, prowadzi się trzy specjalności: informatyka matematyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa oraz statystyka matematyczna. Planuje się uruchomienie specjalności: matematyka teoretyczna. W roku akad. 1997/1998 wykorzystując ponad dziesięcioletnie doświadczenia w kształceniu na specjalności informatyka matematyczna utworzono na Wydziale PPT nowy typ studiów dzienne studia inżynierskie na kierunku Matematyka, specjalność informatyka matematyczna, które w roku akad. 2000/2001 zostały przekształcone w odrębny kierunek studiów Informatyka. W roku akad. 2001/2002 uruchomiono dzienne studia magisterskie na kierunku Informatyka. Studium Talent powstało w 1988 r. przy Wydziale PPT. Pomysłodawcą był prof. Aleksander Weron. Przeznaczone jest dla uzdolnionych uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza uczestników olimpiad w dziedzinie matematyki i fizyki. Obecnie prowadzi się je we Wrocławiu i w trzech zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych: w Jeleniej Górze, Legnicy i w Wałbrzychu. Przeznaczone jest dla ponad 2,5 tysiąca uczniów z całego rejonu dolnośląskiego. Zajęcia prowadzone są w murach naszej Uczelni, przez najlepszych dydaktyków, w stylu akademickim, z matematyki i fizyki. Studium wypełnia w części lukę w poziomie wykształcenia z matematyki i fizyki pomiędzy szkołą i wyższą uczelnią; stanowi adaptację uczniów do przyszłych studiów wyższych i jest bardzo dobrą formą promocji naszej Uczelni. Wydział PPT wspólnie z Wrocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Matematycznego organizuje dla wszystkich miłośników matematyki rekreacyjnej, a przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, Mistrzostwa Polski w Grach Matematycznych i Logicznych będące eliminacjami do Międzynarodowych Mistrzostw Francji w Grach Matematycznych i Logicznych stanowiących uzupełnienie elitarnej Olimpiady Matematycznej. W konkursie bierze udział ok uczestników z całego kraju. Komitetem Organizacyjnym kierują od lat matematycy z Instytutu Matematyki: dr Janusz Górniak, dr Rościsław Rabczuk, i doc. dr Zbigniew Romanowicz. Po eliminacjach krajowych, których finał odbywa się w połowie maja we Wrocławiu, najlepsi finaliści Konkursu w ośmiu kategoriach wiekowych i zawodowych (od dzieci z III kl. szkół podstawowych po zawodowców) biorą udział w Międzynarodowym Finale, który odbywa się corocznie w Paryżu w końcu sierpnia. Pracownicy WPPT od lat prowadzą Korespondencyjny Kurs z Matematyki. W roku szkolnym 2003/2004 rozpoczęła się XXXIII edycja Kursu; tematy prac kontrolnych z roku bieżącego i lat poprzednich są dostępne w Internecie (na stronie 3.2 Instytut realizujący kierunek Matematyka Instytut Matematyki nie dzieli się na zakłady, istnieje natomiast nieformalna struktura zespołów badawczych skupionych wokół poszczególnych seminariów. Przy Instytucie Matematyki działa od 1990 r. środowiskowe Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa (Centrum Steinhausa) (http://www.im.pwr.wroc.pl/~hugo) specjalizujące się w zastosowaniach matematyki. W latach 80-tych i 90-tych dominującą w Instytucie Matematyki tematyką badawczą była probabilistyka i statystyka matematyczna. W latach 90-tych rozpoczął się trwający do dziś proces większej dywersyfikacji uprawianej tematyki badawczej, która niemal każdego roku wzbogaca się o nowe działy matematyki (teoria miary, teoria mnogości, analiza funkcjonalna, geometria różniczkowa, podstawy matematyki, matematyka finansowa, teoria gier, analiza stochastyczna, teoria ergodyczna, zastosowania matematyki, niekomutatywna teoria prawdopodobieństwa, analiza kombinatoryczna, równania różniczkowe, układy dynamiczne, modelowanie stochastyczne) oraz informatyki. Instytut Matematyki wspólnie z Instytutem Matematycznym PAN oraz Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego wydaje czasopismo międzynarodowe Probability and Mathematical Statistics (patrz załącznik 12) (http://www.math.uni.wroc.pl/mathbank/pms.html). W Instytucie prowadzonych jest 20 seminariów naukowych: 1. Algorytmy, Złożoność Obliczeniowa i Metody Randomizacyjne, dr hab. Michał Morayne, prof. nadzw. PWr, dr hab. Wojciech Kordecki, prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski 2. Analiza Kombinatoryczna, dr hab. Barbara Rokowska, dr Zbigniew Romanowicz 3. Dynamika Nieliniowa. Losowość Chaos, prof. dr hab. Karina Weron (Instytut Fizyki), dr Agnieszka Jurlewicz, prof. dr hab. Piotr Garbaczewski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski) 4. Entropia w Układach Dynamicznych, dr hab. Tomasz Downarowicz, prof. nadzw. PWr, dr Jacek Serafin 5. Genetyka, prof. dr hab. Witold Klonecki 6. Geometria Przestrzeni Banacha, prof. dr hab. Ryszard Grząślewicz 7. Geometria Różniczkowa, dr hab. Zbigniew Olszak, prof. nadzw. PWr, prof. dr hab. Witold Roter

8 8. Kombinatoryka Nieskończona, prof. dr hab. Jacek Cichoń, prof. dr hab. Bogdan Węglorz 9. Kryptografia i Bezpieczeństwo Komputerowe, prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, dr hab. Krzysztof Loryś, prof. nadzw. UWr 10. Matematyka Finansowa, prof. dr hab. Aleksander Weron 11. Modele Stochastyczne Optymalizacja Teoria Gier, dr hab. Andrzej Nowak, prof. nadzw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab. Tadeusz Radzik, prof. nadzw. PWr, dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw. PWr 12. Modelowanie Stochastyczne, prof. dr hab. Aleksander Weron 13. Procesy Stochastyczne, prof. dr hab. Tomasz Byczkowski, dr hab. Krzysztof Bogdan, prof. nadzw. PWr, dr hab. Michał Ryznar 14. Równania Różniczkowe i Układy Dynamiczne, dr Jan Goncerzewicz, dr hab. Janusz Mierczyński, dr hab. Wojciech Mydlarczyk 15. Statystyka Matematyczna, prof. dr hab. Ryszard Magiera 16. Statystyka Obliczeniowa w Ubezpieczeniach i Finansach, dr Krzysztof Burnecki, dr Rafał Weron, 17. Statystyka Procesów Stochastycznych i Pól Losowych, dr hab. Roman Różański, prof. nadzw. PWr 18. Teoretyczne Podstawy Informatyki, prof. dr hab. Jacek Cichoń, dr Robert Rałowski, dr Przemysław Szczepaniak 19. Teoria Ergodyczna, dr hab. Zbigniew Kowalski, prof. nadzw. PWr 20. Teoria Miary, prof. dr hab. Czesław Ryll-Nardzewski Instytut Matematyki posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka oraz (od roku 2003) stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka (wcześniej uprawnienia te były związane z Wydziałem Podstawowych Problemów Techniki). Instytut Matematyki realizuje na Wydziale PPT studia na kierunkach Matematyka i Informatyka. Na kierunku Matematyka prowadzone są dzienne studia magisterskie w specjalnościach: statystyka matematyczna, informatyka matematyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa. Oprócz tych specjalności od wielu lat istnieje możliwość studiowania matematyki o profilu teoretycznym. Planuje się uruchomienie specjalności: matematyka teoretyczna. Instytut Matematyki realizuje zaoczne uzupełniające studia magisterskie na kierunku Matematyka w specjalności matematyczne podstawy informatyki. Po analizie dotychczasowych doświadczeń Rada Wydziału Podstawowych Problemów Techniki w dniu r. podjęła uchwałę o zamknięciu kształcenia na zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku studiów: Matematyka. Jednocześnie postanowiła, że rekrutacja na te studia, od roku akademickiego 2004/2005, zostaje wstrzymana. Studentom, którzy rozpoczęli dotychczas zaoczne uzupełniające studia magisterskie na kierunku Matematyka Wydziału Podstawowych Problemów Techniki umożliwia się ich dokończenie. Instytut Matematyki prowadzi kształcenie podstawowe w zakresie matematyki dla studentów wszystkich wydziałów Politechniki Wrocławskiej oraz kursy dla doktorantów Politechniki Wrocławskiej w zakresie matematyki i informatyki teoretycznej. Instytut Matematyki realizuje na Wydziale PPT studia podyplomowe: Inżynieria Finansowa, Podpis Elektroniczny i Infrastruktura Klucza Publicznego. 3.2a Centrum Steinhausa Wykorzystanie potencjału naukowego wrocławskiego środowiska naukowego dla rozwijania oryginalnych badań naukowych z zakresu metod stochastycznych i ich zastosowań legło u podstaw pomysłu utworzenia we Wrocławiu Centrum Metod Stochastycznych imienia Hugona Steinhausa. Centrum powstało 10 października 1990 roku i zostało zorganizowane przy Politechnice Wrocławskiej. Obecnie jego Radę Naukową stanowią profesorowie: Zbigniew Jurek (IM UWr), Witold Klonecki (IM PWr), Mieczysław Król (IM URz Rzeszów), Marek Musiela (Paribas London), Czesław Ryll-Nardzewski (IM PWr), Kazimierz Urbanik (IM UWr), Aleksander Weron (IM PWr) oraz Wojbor A. Woyczyński (CRWU Cleveland). Zgodnie z założeniami zdecydowano się na wybór ściśle określonej problematyki badawczej: Metody Stochastyczne i Chaotyczne w Fizyce i Chemii, , Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa, Inżynieria Finansowa oraz Rynek Energii Elektrycznej, W ramach pierwszego tematu prowadzono intensywne badania naukowe we współpracy z następującymi ośrodkami zagranicznymi: International Solvay Institutes for Physics and Chemistry, Free University Bruksela (I. Prigogine, I. Antoniou i Z. Suchanecki), Department of Physics, Royal Hallowey and New Bedford College, University of London (A.K. Jonscher), Center for Stochastic and Chaotic Processes, Case Western Reserve University (CWRU), Cleveland (R. Simha i W.A. Woyczyński). Badania te były finansowane z grantów NSF, British Council oraz KBN. Prowadzono też Seminaria środowiskowe z Modelowania Stochastycznego oraz Stochastyka Chaos Układy złożone. Drugi temat badawczy realizowano przy współpracy z Department of Mathematics ETH Zurich (P.Embrechts), Department of Statistics and Probability University of California, Santa Barbara (S.T. Rachev) oraz Department of Theoretical Statistics, Aarhus University (O.E. Barndorff-Nielsen). Działalność badawcza z tego zakresu jest ściśle skorelowana z nową specjalnością kształcenia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej matematyka finansowa i ubezpieczeniowa (MFU) oraz ze studiami podyplomowymi z Inżynierii Finansowej (SPIF).

9 Jeśli chodzi o trzeci temat, to w Polsce oprócz Giełdy Energii rozwinął się rynek bilansujący i rynek pozagiełdowy (poee, Kantor Energii, etc.) To spowodowało, że potrzebni są specjaliści nie tylko analizujący rynek energii elektrycznej, ale przede wszystkim potrafiący opracowywać strategie redukcji ryzyka (strategie zabezpieczające) zarówno dla producentów jak i dla odbiorców. Do tego dochodzą specyficzne problemy rynków międzynarodowych, rynków systemowych i przede wszystkim rynków lokalnych. Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej nadaje dodatkowego wymiaru temu zapotrzebowaniu na specjalistów od konstrukcji i wyceny kontraktów terminowych oraz pochodnych instrumentów finansowych. Dwa ostatnie obszary działań doprowadziły do powstania oryginalnego oprogramowania w postaci pakietów komputerowych: Financial Engineering Toolbox (1998), Financial Engineer (2001), Symulator Rynku Instrumentów Pochodnych (2001), Load Forecasting Modul LFM (20020, Energy Derivatives Symulator EDS (2003), czy Balancing Market Analyzer - BMA (2003). W ramach działalności konsultingowej Centrum uczestniczyło w realizacji rożnych projektów praktycznych. W ich realizacji brali udział studenci specjalności MFU i doktoranci. Oto lista ważniejszych z nich: Problem oddłużenia przedsiębiorstw KERM (1992), Strategia ubezpieczeniowa dla PSE S.A. wspólnie z IASE ( ), Analiza opłacalności działania wybranych placówek bankowych dostosowanych do potrzeb klienta PKO BP (1998), Ocena modeli rynku energii elektrycznej Ministerstwo Gospodarki (1999), Testowanie i ocena pakietu komputerowego EPRI Electricity Book PSE S.A. (2000), Analiza ubezpieczeń majątku ESP S.A. (2001), Zastosowanie predykcji krótkoterminowej szybkozmiennego odchylenia regulacyjnego do centralnej regulacji mocy i częstotliwości w uwarunkowaniach rynkowych sytemu elektroenergetycznego KBN , Rozwój algorytmów prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną dla ZE Opole S.A. (2002), Zintegrowany system zarządzania ryzykiem w Elektrowni Opole S.A. (2003). Model wyceny europejskich i amerykańskich opcji walutowych LUKAS Bank S.A. (2003). Tools for efficient risk management on German and Polish electric energy markets DAAD/KBN ( ). Centrum współorganizuje seminaria i kursy szkoleniowe z zakresu rynku terminowego w Polsce. Np. Seminarium EuroForum Instrumenty Pochodne, Wycena, Zabezpieczenie i Obrót, Warszawa 1998, Seminarium IASE Rynek Energii, Instrumenty Finansowe, Zarządzanie Ryzykiem, Wrocław 1999, 2003, konferencja Power Bridge 99 Wa-wa, Stochastic Modelling of Highly Volatile Phenomena, Wrocław 2002, Statistics of Finance, Berlin 2003, Narzędzia informatyczne do zarządzania ryzykiem na rynku energii elektrycznej HSC & IASE Kadra kierunku studiów Matematyka 4.1 Szczegółowe zestawienie kadry Szczegółowe zestawienie kadry (tabela) prowadzącej zajęcia na kierunku Matematyka w semestrze zimowym w roku akad. 2003/2004 znajduje się w załączniku 6.1. Szczegółowe zestawienie kadry (tabela) prowadzącej zajęcia na kierunku Matematyka w roku akad. 2002/2003 znajduje się w załączniku Ogólne zestawienie kadry Następujący pracownicy wchodzą w skład minimum kadrowego kierunku Matematyka: Pracownicy samodzielni 1. dr hab. Krzysztof Bogdan, prof. nadzw. PWr 2. prof. dr hab. Tomasz Byczkowski 3. dr hab. Tadeusz Inglot 4. dr hab. Zbigniew Kowalski, prof. nadzw. PWr 5. dr hab. Romuald Lenczewski 6. prof. dr hab. Ryszard Magiera, prof. nadzw. PWr 7. dr hab. Janusz Mierczyński 8. dr hab. Zbigniew Olszak, prof. nadzw. PWr 9. dr hab. Michał Ryznar 10. prof. dr hab. Krzysztof Stempak, prof. nadzw. PWr 11. prof. dr hab. Aleksander Weron Pozostali pracownicy 1. dr Krzysztof Burnecki 2. dr Maciej Burnecki 3. dr Wiesław Dudek 4. dr Bartosz Frej 5. dr Jan Goncerzewicz 6. dr Marian Hotloś 7. dr Alicja Janic-Wróblewska 8. dr Helena Jasiulewicz 9. dr Alicja Jokiel-Rokita

10 10. dr Agnieszka Jurlewicz 11. dr Tadeusz Kulczycki 12. dr Grzegorz Mielczarek 13. dr Joanna Nowicka-Zagrajek 14. dr Jerzy Ryczaj 15. dr Paweł Sachse 16. dr Roman Sadovyi 17. dr Jacek Serafin 18. dr Andrzej Stós 19. dr Paweł Sztonyk 20. dr Tomasz Żak Inni pracownicy związani dydaktycznie i naukowo z kierunkiem Matematyka Z kierunkiem współpracuje prof. dr hab. Czesław Ryll-Nardzewski członek rzeczywisty PAN, który osiągnął wiek emerytalny i nadal pracuje w Instytucie Matematyki jako głównym miejscu zatrudnienia. Doktoranci prowadzący badania i realizujący zadania dydaktyczne w zakresie matematyki 1. mgr Magdalena Borgosz-Koczwara 2. mgr Ewa Broszkiewicz-Suwaj 3. mgr Bartłomiej Dyda 4. mgr Tomasz Jakubowski 5. mgr Bożena Janiszewska 6. mgr Joanna Jarosz-Nowak 7. mgr Beata Jurewicz 8. mgr Marek Kozłowski 9. mgr Grzegorz Kukla 10. mgr Adam Misiorek 11. mgr Paweł Miśta 12. mgr Agnieszka Mruklik 13. mgr Adam Nowak 14. mgr Sylwia Ondruszko 15. mgr Tomasz Piesiewicz 16. mgr Wojciech Połowczuk 17. mgr Wojciech Sarnowski 18. mgr Bartosz Stawiarski 19. mgr Piotr Szajowski 20. mgr Piotr Więcek 21. mgr Michał Wójcik 22. mgr Agnieszka Wyłomańska Pozostali pracownicy Instytutu Matematyki wymienieni są w załączniku 5. Liczba studentów przypadająca na pracownika samodzielnego wymienionego w minimum kadrowym wynosi 287 : 11 26,09. Liczba studentów przypadająca na pracownika wymienionego w minimum kadrowym wynosi 287 : 31 9, Charakterystyka systemu oceny kadr Ocena okresowa pracowników akademickich przeprowadzana jest zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym 17/2002 Rektora PWr raz na cztery lata. W Instytucie Matematyki opracowane zostały i zatwierdzone Uchwałą Rady Instytutu Matematyki szczegółowe zasady oceny pracowników (załącznik 9). Oceniane są: aktywność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna. Oceny dokonuje Komisja Oceniająca powoływana przez Radę Naukową Instytutu Matematyki na podstawie informacji uzyskanych od pracownika oraz na podstawie informacji uzyskanych w ramach systemu oceny jakości kształcenia (patrz punkt 5.12). Pracownik ma prawo do odwołania się. 4.4 Polityka kadrowa i jej realizacja trudności i problemy kadrowe Sytuacja kadrowa w Instytucie Matematyki jest ustabilizowana i Instytut nie ma problemów kadrowych jeśli chodzi o kierunek Matematyka. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych. Co więcej, na bazie istniejącego zespołu oraz w wyniku pozyskania kadry z zewnątrz: prof. dr hab. J. Cichoń (uprzednio UWr), prof. dr hab. M. Kutyłowski (uprzednio UWr i UAM), prof. dr

11 hab. B. Węglorz (uprzednio UWr), dr hab. K. Ziętak, prof. nadzw. PWr, (uprzednio UWr) utworzono nowy kierunek kształcenia Informatyka. Polityka kadrowa charakteryzuje się następującymi cechami: 1. systematyczne podnoszenie kwalifikacji dotychczasowej kadry w zakresie uzyskiwania doktoratów i habilitacji, 2. pozyskiwanie kadry z zewnątrz o wyjątkowych walorach naukowych uzupełniających dyscypliny uprawiane w instytucie. W ramach współpracy naukowej i dydaktycznej zajęcia prowadzą również byli pracownicy Instytutu: dr hab. Piotr Graczyk (Angers University, Francja), dr hab. Aleksander Janicki, prof. nadzw. UWr, prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz (UWr), prof. dr hab. Teresa Ledwina (IM PAN), dr hab. Andrzej Makagon (Hampton University, USA), dr hab. Jolanta Misiewicz, prof. nadzw. UZG, prof. dr hab. Andrzej Nowak (UZG), oraz prof. dr hab. Stanisław Trybuła. Prof. Wiesław Żelazko w sprawozdaniu z Międzynarodowego Kongresu Matematyków Pekin-2002 omawiając preferowane kierunki badań pisze: Ogólną tendencją jest zwrócenie większej uwagi na zastosowania matematyki oraz próby wciągnięcia do tych zastosowań metod i aparatu matematyki abstrakcyjnej, Wiad. Matematyczne 39 (2003), s Jesteśmy dumni, że Instytut Matematyki PWr realizuje taką politykę od 1968 r. 4.5 Pracownicy inżynieryjno-techniczni i administracyjni Liczba pracowników etatowych wynosi 10. Dodatkowo, funkcje związane z administrowaniem systemem komputerowym pełnią doktoranci (3 osoby), serwer studencki jest administrowany w całości przez studentów informatyki. 5. Kształcenie 5.1 Informacja o zasadach rekrutacji Zasady rekrutacji na rok akad. 2004/2005 określa Uchwała Senatu Uczelni z Zasady te oraz informacje o wydziałach, kierunkach studiów dla kandydatów na studia są dostępne w dziekanacie, w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w informatorze dla kandydatów na studia wydawanym corocznie oraz pod adresem: Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY; o jego wartości decydują oceny maturalne z matematyki, z fizyki, z języka polskiego, wybrane oceny końcowe (z matematyki, fizyki, języka polskiego i języka obcego), a ponadto kandydat może uzupełnić lub poprawić ww. oceny z matematyki i z fizyki na dobrowolnym egzaminie wstępnym organizowanym przez Politechnikę Wrocławską. Odrębne zasady dotyczą absolwentów Studium Talent, Olimpiad Przedmiotowych: Fizycznej, Matematycznej i Informatycznej. 5.2 Liczba studentów kierunku Matematyka (sem. zimowy 2003/2004) Liczba studentów z podziałem ze względu na tryb studiowania Liczba studentów Forma studiów Razem Dziennych Wieczorowych Zaocznych Licencjackie / inżynierskie Magisterskie jednolite Uzupełniające magisterskie RAZEM Podyplomowe Liczba studentów z podziałem na lata studiów Kierunek Matematyka Rok studiów Dzienne Zaoczne Razem 1 rok rok rok rok rok RAZEM

12 Absolwenci kierunku Matematyka 2000/ / /03 RAZEM Zawodowe licencjackie/inżynierskie Magisterskie jednolite Uzupełniające magisterskie RAZEM Odpłatność za studia Wszystkie formy kształcenia na kierunku Matematyka (studia dzienne), są nieodpłatne. Studenci zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Matematyka, w roku akademickim 2003/2004, wnoszą opłatę w wysokości 1650 zł za semestr. 5.3 Odsiew studentów na poszczególnych latach studiów Studia magisterskie Rok studiów w roku akad. 2003/2004 Liczba studentów w roku 2000/01 Liczba studentów w roku 2001/02 Liczba studentów w roku 2002/03 V IV III II Liczba studentów w roku 2003/04 Zasadniczy odsiew studentów na kierunku Matematyka (dzienne studia magisterskie) następuje po pierwszym semestrze studiów (ok. 40%). Następnie niewielki odsiew ma miejsce po I roku studiów (od 10% do 20 %) i po II roku studiów (ok. 0 12%). Od roku III liczba studentów stabilizuje się. Zaoczne uzupełniające studia magisterskie Rok studiów w roku Liczba studentów Liczba studentów akad. 2003/2004 w roku 2002/03 w roku 2003/04 II Na kierunku Matematyka (zaoczne uzupełniające studia magisterskie) ma miejsce niewielki odsiew po I roku (ok. 9%). 5.4 Sylwetka absolwenta i specjalności Na kierunku Matematyka sylwetka absolwenta określona została nadrzędnym aktem prawnym: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 listopada 2003 r. Wcześniejsza wersja Sylwetki absolwenta brzmiała: Absolwent studiów magisterskich na kierunku Matematyka otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent posiada wszechstronną, ogólną wiedzę matematyczną i umiejętność samodzielnego jej pogłębiania, tak aby mógł wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy. Na kierunku Matematyka na Wydziale PPT studenci zapoznają się z klasycznymi i nowoczesnymi zastosowaniami metod matematycznych, numerycznych i probabilistycznych z szerokim zastosowaniem nowoczesnej techniki obliczeniowej do modelowania i symulacji różnorodnych zjawisk. W ramach specjalności informatyka matematyczna i statystyka matematyczna (istniejących od 1986 r.) studenci otrzymują wykształcenie matematyczne, gruntowne przygotowanie komputerowe oraz przygotowanie zawodowe z zakresu informatyki i statystyki. Specjalność matematyka finansowa i ubezpieczeniowa (uruchomiona w 1994 r.) odpowiada zapotrzebowaniu banków i firm ubezpieczeniowych na wysoko wykwalifikowanych specjalistów od oceny ryzyka, podejmowania decyzji oraz strategii inwestowania na giełdzie papierów wartościowych. Na uzupełniających studiach magisterskich o specjalności matematyczne podstawy informatyki większy nacisk położony jest, przy odpowiednim przygotowaniu matematycznym, na zdobycie praktycznej wiedzy informatycznej, m.in. do tworzenia pakietów komputerowych, gromadzenia i przetwarzania danych w systemach i sieciach komputerowych. Specjalności na kierunku Matematyka 5.4a Informatyka matematyczna (IM) Studenci specjalności IM istniejącej od 1986 r. otrzymują wykształcenie w zakresie matematyki oraz informatyki. Program kursów matematyki i podstawowych zagadnień informatyki jest realizowany wspólnie z pozostałymi

13 specjalnościami kierunku Matematyka. Przedmioty informatyczne wspólne z innymi specjalnościami to: Podstawy systemów operacyjnych, Wstęp do informatyki i programowania, Programowanie oraz Algorytmy i struktury danych. Zasadnicze kształcenie w zakresie informatyki realizowane jest na czwartym i piątym roku studiów. Prócz kontynuacji kształcenia w zakresie zaawansowanych metod programowania z uwzględnieniem algorytmów i systemów rozproszonych, programowania równoległego i baz danych, główne bloki zajęć ukierunkowują na informatyczne metody modelowania zjawisk losowych i chaotycznych. Między innymi realizowane są takie przedmioty informatyczne jak: metody komputerowe w równaniach różniczkowych, symulacje komputerowe procesów stochastycznych, symulacje procesów stabilnych, kryptografia. Przedmioty matematyczne ostatnich dwóch lat studiów specjalności IM, takie jak: Modelowanie stochastyczne chaos, Systemy stochastyczne w finansach i ubezpieczeniach, Pakiety statystyczne, Statystyka obliczeniowa oraz Zastosowania metod optymalizacji rozwijają umiejętność tworzenia modeli matematycznych i rozwiązywania zadań optymalizacji w ramach tych modeli różnych zjawisk w technice, ekonomii i naukach przyrodniczych. Absolwenci znajdują zatrudnienie jako programiści i projektanci zaawansowanych modeli matematycznych w instytutach badawczych różnych działów nauki, szkolnictwie przy budowie systemów zdalnej edukacji, biurach projektowych oraz firmach sektora finansowego. 5.4b Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa (MFU) Specjalność MFU uruchomiona w 1994 r. jest pierwszym w Polsce kompleksowym programem studiów magisterskich przygotowującym elitarną grupę specjalistów dla działów analiz i strategii finansowych w bankach i firmach ubezpieczeniowych. Program ten jest adresowany do kandydatów o wyraźnych zdolnościach matematycznych i informatycznych. Podstawowe przedmioty MFU realizowane na semestrach 7-10 są następujące: Symulacje komputerowe procesów stochastycznych, Rynek finansowy w Polsce, Wstęp do matematyki finansów, Stochastyczne modele terminowych kontraktów bankowych i giełdowych, Systemy stochastyczne w finansach i ubezpieczeniach, Ubezpieczenia życiowe, Ubezpieczenia majątkowe, Wybrane aspekty ubezpieczeń i asekuracji oraz Inżynieria finansowa. Przedmioty zawodowe uzupełniające z zakresu bankowości, finansów, rachunkowości etc. można zaliczać również na semestrach wcześniejszych w ramach przedmiotów wybieralnych. Praca dyplomowa ma charakter twórczy i polega na samodzielnym rozwiązywaniu konkretnych problemów z zakresu działania firm ubezpieczeniowych czy banków. Gwarantuje to praktyczne opanowanie przez studentów metod informatycznych i stochastycznych w analizowaniu procesów ryzyka, procesów decyzyjnych oraz strategii redukcji ryzyka. Gdzie znajdują zatrudnienie absolwenci tej specjalności? Wielu z nich pracuje w instytucjach sektora finansowego i energetycznego. Część odbywa studia doktoranckie na różnych uczelniach w kraju i za granicą. Spora grupa pracuje w firmach prywatnych. Absolwenci zdobywają liczne nagrody na konkursach na najlepsze prace magisterskie organizowane przez banki i firmy ubezpieczeniowe (PKO S.A., PKO BP S.A., Warta, Allianz). 5.4c Statystyka matematyczna (SM) Na specjalności SM w ramach studiów magisterskich kształci się specjalistów w zakresie statystyki matematycznej i jej zastosowań. Tradycja nauczania statystyki matematycznej na kierunku matematycznym WPPT sięga roku WPPT PWr był jednym z pierwszych w Polsce wydziałów na uczelniach technicznych, na którym wprowadzono nauczanie probabilistyki i statystyki na wysokim poziomie matematycznym. Obecnie kształcenie studentów na specjalności Statystyka Matematyczna odbywa się w oparciu o program nauczania uwzględniający nowe światowe tendencje zarówno w zakresie wiedzy teoretycznej jak i zastosowań. Zasadnicze kursy realizowane w ramach tego programu na semestrach 7-10 to Statystyka matematyczna, Teoria estymacji, Analiza danych ankietowych, Analiza statystyczna szeregów czasowych, Sekwencyjne decyzje statystyczne, Statystyczna analiza danych, Teoria testowania hipotez, Optymalne procedury sekwencyjne dla procesów stochastycznych, Statystyka procesów stochastycznych i pól losowych, Statystyka obliczeniowa. Do większości z tych kursów prowadzone są laboratoria, na których studenci w swych pracach (projektach) ze statystyki matematycznej wykorzystują profesjonalne pakiety statystyczne i zaawansowane metody statystyki obliczeniowej. Prace dyplomowe studentów mają charakter zarówno teoretyczny, w których prezentują nowe metody i narzędzia matematyczne statystyki, jak i aplikacyjny, w których wykorzystują metody statystyki do praktycznych zagadnień np. technicznych lub medycznych. W obu przypadkach wymagana jest od studentów duża wiedza matematyczna, a w pracach aplikacyjnych również pewna wiedza informatyczna i znajomość metod statystyki obliczeniowej. Na przestrzeni wielu lat istnienia specjalności SM duża część jej absolwentów pozostaje przy badaniach naukowych w macierzystym instytucie. W ostatnich dwóch latach pięcioro absolwentów zostało przyjętych na studia doktoranckie w uniwersytecie w Brukseli. Inny absolwent uzyskał I nagrodę na konkursie na najlepsze prace magisterskie zorganizowanym przez Statsoft Polska w 2002 roku. 5.5 Stosowane metody dydaktyczne Większość przedmiotów prowadzonych jest w systemie wykładów z ćwiczeniami bądź zajęciami laboratoryjnymi. W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci są zobowiązani wykonać zadania projektowe zlecone przez prowadzącego. Niektóre kursy są prowadzone w formie wykładów bez ćwiczeń (system amerykański). Równolegle do materiału przedstawianego na wykładach studenci powinni rozwiązywać listy zadań. Wymaga to od nich dużej samodzielności i dyscypliny. Podejmowane są prace w kierunku wspomagania procesu dydaktycznego przez zamieszczanie materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej. Wobec sukcesywnego wyposażenia sal w rzutniki multimedialne coraz częstsze staje się ich wykorzystanie w trakcie wykładów. Prowadzone są kursy dla pracowników naukowo-dydaktycznych w zakresie technik informatycznych do wykorzystania w dydaktyce.

14 Na początku każdego semestru pracownicy dydaktyczni są zobowiązani do ustalenia 4 godzin tygodniowo konsultacji dla studentów. Rozkład konsultacji jest dostępny w Instytucie Matematyki oraz w Internecie. Ponadto pracownicy dydaktyczni są zobowiązani do przebywania w Instytucie Matematyki w godzinach kontaktowych. Studenci mogą również kontaktować się przez pocztę elektroniczną. 5.6 Dostęp do komputerów i Internetu We wszystkich laboratoriach pozostających w dyspozycji Instytutu Matematyki studenci mają dostęp do Internetu. Poza godzinami, w których laboratoria wykorzystywane są w procesie dydaktycznym, studenci mają prawo korzystania z komputerów. Braki lokalowe Uczelni uniemożliwiają szeroki dostęp studentów do laboratoriów. Sytuacja ta może ulec poprawie dzięki zapowiadanej przez władze Uczelni budowie pawilonów dydaktycznych. Pojemność łączy jest zadowalająca (Instytut Matematyki posiada połączenie 100Mbs z routerem we Wrocławskim Centrum Sieciowo- Superkomputerowym stanowiącym główny węzeł wrocławskiej sieci akademickiej). Technologia komputerowa i Internet są coraz szerzej stosowane w procesie dydaktycznym. Poza oczywistym wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania w czasie zajęć laboratoryjnych będących częścią kursów informatycznych, pracownicy Instytutu Matematyki na coraz większą skalę wykorzystują komputery na wykładach, w różnych formach w zależności od konkretnych potrzeb. Na ogół zajęcia wspomagane są demonstracjami przygotowanymi za pomocą specjalistycznego oprogramowania i prezentowanymi za pośrednictwem rzutnika multimedialnego. Dotyczy to zarówno zajęć na kierunku Matematyka, jak na kierunku Informatyka. Rośnie liczba pracowników Instytutu Matematyki, którzy wykorzystują techniki komputerowe również na zajęciach z matematyki prowadzonych na innych wydziałach Politechniki Wrocławskiej. Główne moce obliczeniowe w Instytucie stanowi uruchomiony w 2002 roku klaster PC. Ze względu na tendencje występujące w krajach Unii Europejskiej wykorzystujemy w coraz szerszym stopniu oprogramowanie typu open source i oparte o licencję GNU. Wybór oprogramowania oparty jest o opracowanie studyjne "Oprogramowanie Pracowni Komputerowych Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej" autorów: prof. dra hab. J. Cichonia, dra P. Kajetanowicza i dra J. Wierzejewskiego z dnia (załącznik 10). 5.7 Wyposażenie laboratoryjne W laboratoriach komputerowych pozostających w dyspozycji Instytutu Matematyki zainstalowane jest licencjonowane oprogramowanie wykorzystywane w procesie dydaktycznym na kierunkach Matematyka i Informatyka. Wszystkie komputery podłączone są do Internetu i posiadają publiczne adresy IP. Opis wyposażenia poszczególnych laboratoriów znajduje się w załączniku 11. Stacje i serwer pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Solaris 8 (licencja bezterminowa), wzbogacone o liczne oprogramowania "freeware". 5.8 Realizacja praktyk zawodowych Przyjęto następującą politykę prowadzenia praktyk zawodowych: praktyki zawodowe są zalecane, studenci będą mocno zachęcani do odbycia praktyk, propozycja praktyki zawodowej podlega merytorycznej akceptacji przez wyznaczonego członka komisji programowej (w celu eliminacji fikcyjnych praktyk i innych patologii), Instytut Matematyki rozwija ofertę praktyk we współpracy z firmami i innymi jednostkami. Student (studiów magisterskich i inżynierskich) ma prawo zaliczyć praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni, zaliczenie praktyki daje 3 punkty w systemie punktowym PWr. Aktywnie wspieramy inwencję studentów w zakresie praktyk w przedsiębiorstwach sektora finansowego, w szczególności na specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa. Na Wydziale PPT powołany został pełnomocnik ds. praktyk studenckich, dr Stanisława Szarska. 5.9 Wykorzystywane materiały dydaktyczne Wybrane skrypty i podręczniki opracowane przez pracowników Instytutu Matematyki PWr 1. Jacek Cichoń, Wykłady ze Wstępu do Matematyki, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław Jolanta Długosz, Funkcje zespolone. Teoria, przykłady, zadania, Wyd. II, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, zadania, Wyd. VII, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Elementy analizy wektorowej. Teoria, przykłady, zadania, Wyd. IV, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Janusz Górniak, Tadeusz Pytlik, Analiza funkcjonalna w zadaniach, Wyd. II, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Tadeusz Inglot, Teresa Ledwina, Zofia Ławniczak, Materiały do ćwiczeń z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Wyd. 2 popr., Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Adam Izydorczyk, Aleksander Janicki, Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym, WNT, Warszawa Liliana Janicka, Wstęp do analizy matematycznej, Wyd. I, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2002.

15 9. Aleksander Janicki, Aleksander Weron, Simulation and Chaotic Behavior of Stable Stochastic Processes, Marcel Dekker, New York 2000, Helena Jasiulewicz, Wojciech Kordecki, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Przykłady i zadania, Wyd. III, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Alicja Jokiel-Rokita, Ryszard Magiera, Modele i metody statystyki matematyczne w zadaniach, Wyd. II, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Teresa Jurlewicz, Algebra liniowa 2. Kolokwia i egzaminy, Wyd. II, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Wojciech Kordecki, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Definicje, twierdzenia, wzory, Wyd. IV, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Witold Klonecki, Elementy statystyki dla inżynierów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Mirosław Kutyłowski, Willy-B. Strothmann, Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa Ryszard Magiera, Modele i metody statystyki matematycznej, Wyd. I, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Stanisław Trybuła, Statystyka matematyczna z elementami teorii decyzji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Aleksander Weron, Rafał Weron, Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa, Wyd. I 1998, Wyd. II Aleksander Weron, Rafał Weron, Giełda energii. Stategie zarządzania ryzykiem, CIRE, Wrocław Marek Zakrzewski, Tomasz Żak, Kombinatoryka, prawdopodobieństwo, zdrowy rozsądek, Wyd. 2, Quadrivium, Wrocław Zasoby biblioteczne oraz dostęp do biblioteki Biblioteka i Ośrodek Informacji Instytutu Matematyki została powołana w 1971 roku. Podstawą jej są zbiory biblioteczne i informacyjne gromadzone do obsługi badań naukowych i procesu dydaktycznego, prowadzonego przez Instytut Matematyki. Tematyka księgozbioru odzwierciedla specjalności naukowe reprezentowane w Instytucie Matematyki. Gromadzone są zbiory z zakresu: analizy matematycznej, algebry, teorii miary, rachunku prawdopodobieństwa, matematyki finansowej, geometrii różniczkowej, kombinatoryki, teorii ergodycznej, topologii, informatyki matematycznej oraz procesów stochastycznych. W bibliotece znajdują się cenne zbiory po Bibliothek der Technischen Hochschule zakwalifikowane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Zbiory biblioteczne obejmują: ponad woluminów książek, ponad woluminów czasopism, 65 tytułów czasopism bieżących (w tym 39 tytułów zagranicznych), prace naukowo-badawcze pracowników Instytutu Matematyki zdokumentowane w systemie DONA. Biblioteka i Ośrodek Informacji Instytutu Matematyki wchodzi w skład zintegrowanego systemu bibliotecznoinformacyjnego Politechniki Wrocławskiej. Wyposażona jest w trzy komputery umożliwiające dostęp do źródeł informacyjnych krajowych i zagranicznych. Katalog komputerowy działający w bibliotece stanowi podstawowe źródło informacji o gromadzonych zbiorach w Bibliotece Głównej, bibliotekach wydziałowych, instytutowych i studiów. Umożliwia wyszukiwanie informacji w sześciu bazach danych. Szeroki dostęp do Internetu pozwala na korzystanie z czasopism elektronicznych oraz Mathematical Reviews i Zentralblatt MATH, krytycznego przeglądu publikacji z matematyki i działów pokrewnych. Zgromadzony warsztat biblioteczno-informacyjny jest dostępny w formie tradycyjnej oraz skomputeryzowanej zarówno pracownikom naukowym jak i studentom Wydziału. Pracownicy naukowi i studenci mogą również szeroko korzystać z usług Biblioteki Głównej, gdzie znajdują się bogate zbiory z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz najnowocześniejsze narzędzia umożliwiające uzyskanie informacji na temat literatury naukowej na całym świecie System oceny studentów Zgodnie z 14 oraz 15 Regulaminu Studiów przy zaliczeniach kursów i egzaminach stosuje się następujące oceny: celujący (5,5), bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0). Regulamin studiów ( 25) podaje również zasadę wyznaczania oceny średniej z przebiegu studiów, oceny końcowej za studia (na którą składa się średnia ocena z przebiegu studiów z wagą 3/5, ocena z pracy dyplomowej z wagą 1/5 i ocena z egzaminu dyplomowego z wagą 1/5) oraz oceny za studia wpisywanej do dyplomu ukończenia studiów (dopuszcza się dla tej oceny: celującą, bardzo dobrą, dobrą i dostateczną). Zgodnie z 14 Regulaminu studiów każdy kurs zalicza się na ocenę, a w przypadku, gdy program nauczania przewiduje zaliczenie kursu na podstawie egzaminu, ocena ta stanowi jednocześnie zaliczenie danego kursu. Student otrzymuje zaliczenie na podstawie: kolokwiów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów i innych osiągnięć w nauce w czasie semestru,

16 a także na podstawie obecności. Uzyskiwane oceny są poufne ( 5 Regulaminu studiów). Szczegółowe zasady i tryb zaliczeń ustalane są i podawane do wiadomości studentom na początku semestru. 5.11a System punktowy i ECTS System punktowy został wprowadzony od roku akademickiego 2000/2001 Uchwałą Senatu z dnia r. Kwestie szczegółowe reguluje Zarządzenie Wewnętrzne 20/2000 z w sprawie minimalnych wymogów programowych i punktów w systemie punktowym na Politechnice Wrocławskiej oraz Zarządzenie Wewnętrzne 50/2000 z w sprawie dokumentowania programów nauczania i planów studiów. System punktowy stosowany w PWr zgodny jest ze standardem ECTS (European Credit Transfer System). Ogólne jego zasady określają przepisy 9 Regulaminu Studiów na PWr; 8 Regulaminu studiów precyzuje wymagania dotyczące programu nauczania ( 10 odnosi się do planu studiów). Programy nauczania i plany studiów zawierają punkty przyporządkowane kursom. Zasady ogólne systemu punktowego: liczba punktów przyporządkowana danemu kursowi ma odzwierciedlać przewidywany nakład pracy studenta niezbędny do zaliczenia kursu; punkty przyporządkowane są wszystkim kursom występującym w programie nauczania, które podlegają ocenie; łączna liczba punktów przyporządkowanych wszystkim kursom każdego semestru studiów wynosi 30; uzyskanie przez studenta punktów związane jest jedynie z faktem zaliczenia danego kursu i nie ma związku z otrzymaną oceną. 5.11b Zasady dyplomowania Procedura zgłaszania tematów prac dyplomowych przez nauczycieli akademickich dla studentów poszczególnych kierunków kształcenia odbywa się pod nadzorem Dziekana z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem liczba tematów przewyższa liczbę dyplomantów. Następnie odbywa się weryfikacja i opiniowanie przez Komisje Programowe kierunków studiów i zatwierdzanie przez Radę Wydziału tematów prac dyplomowych. Zatwierdzone tematy prac dyplomowych ogłasza się studentom na tablicy ogłoszeń i w Internecie. Po tym następują konsultacje studentów z pracownikami proponującymi tematy i studenci dokonują wyboru tematu pracy dyplomowej. Studenci studiów magisterskich dokonują wyboru tematu, a tym samym opiekuna, pod koniec ósmego semestru studiów, natomiast studenci studiów inżynierskich podejmują decyzje pod koniec szóstego semestru studiów. Studenci zgłaszają na odpowiednim formularzu temat pracy, który składają w dziekanacie do końca semestru poprzedzającego semestr realizacji pracy dyplomowej. Regulamin studiów dopuszcza możliwość uściślenia lub korekty tematu realizowanej pracy, nie później jednak, niż dwa tygodnie po rozpoczęciu ostatniego semestru studiów. Praca dyplomowa jest oceniana przez recenzenta i niezależnie przez opiekuna. Złożenie pracy dyplomowej wraz z recenzjami następuje w dziekanacie w okresie sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów i po realizacji programu nauczania. Towarzyszy temu przygotowanie stosownej dokumentacji (wypis z indeksu, dokument określający zasady archiwizacji pracy). Egzamin dyplomowy organizuje Dziekan w okresie jednego miesiąca od złożenia pracy i obejmuje on: zwięzłe przedstawienie celu i najważniejszych osiągnięć pracy oraz odpowiedzi na pytania członków Komisji Egzaminacyjnej, która powoływana jest przez Dziekana oddzielnie dla każdej specjalności kształcenia. Absolwenci otrzymują dyplomy z rąk Dziekana podczas podniosłej uroczystości organizowanej na początku każdego roku akademickiego w auli PWr w obecności Rektora lub Prorektorów. Trwają prace Komisji Programowej na temat skodyfikowania zasad prowadzenia egzaminu dyplomowego i oceny pracy dyplomowej. W szczególności proponowane są zasady oceny prac dyplomowych, według których ocena bardzo dobra pracy magisterskiej może być uzyskana jedynie wtedy, gdy praca ta zawiera oryginalne pod względem naukowym rozwiązania Opis procedur zapewnienia jakości kształcenia Procedura zapewnienia jakości kształcenia funkcjonuje na podstawie Uchwały Senatu z dnia r. wprowadzającej Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (Zarządzenie Wewnętrzne 29/2003 z r.). Zasadniczymi celami Systemu są: (1) doskonalenie jakości kształcenia w PWr, (2) podniesienie rangi pracy dydaktycznej, (3) informowanie społeczeństwa, w tym w szczególności uczniów szkół średnich kandydatów na studia, pracodawców oraz władz różnych szczebli, o jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów. System obejmuje: monitorowanie standardów akademickich, ocenę realizacji programów nauczania, ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, dostępność informacji na temat kształcenia, wypracowanie instrumentów służących do realizacji ww. zadań. Ponadto Rektor PWr powołał Uczelnianą Radę Akredytacyjną, której zadaniem jest nadzorowanie i koordynowanie prac prowadzonych w ramach Systemu. Ankiety studenckie Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia ( 4 ww. Uchwały Senatu) wprowadza obligatoryjne ocenianie jakości zajęć dydaktycznych przez studentów, którzy dobrowolnie wypełniają anonimową ankietę oceny kursu. Ankieta oceny kursu obowiązuje na wszystkich wydziałach, które mają możliwość jej uzupełnienia o dodatkowe pytania uwzględniające specyfikę realizowanego na wydziale kierunku. Formularz ankiety znajduje się w załączniku 7. Instytut Matematyki przygotował dodatkowo ankietę w wersji elektronicznej. W celu stałego zasięgania opinii absolwentów System wprowadza dobrowolne i anonimowe ankietyzowanie absolwentów. Hospitacje zajęć Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia wprowadza także obligatoryjnie okresowe hospitacje zajęć. Hospitacje dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich, a przede wszystkim doktorantów i młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych. Hospitacje na kierunku Matematyka WPPT są prowadzone głównie przez profesorów tytularnych.

17 Plan hospitacji, dotyczący bieżącego semestru, został przekazany Dziekanowi WPPT w pierwszych dniach listopada br. Po każdej hospitacji hospitujący wypełnia formularz pt. Protokół z hospitacji (patrz załącznik 8), do którego wpisuje opinię merytoryczną, wystawia ocenę oraz przeprowadza rozmowę z osobą hospitowaną, która po zapoznaniu się z treścią sprawozdania przyjmuje do wiadomości proponowaną im ocenę. Wyniki hospitacji są brane pod uwagę przy zatrudnieniach, awansach i okresowych ocenach pracowników. Dane uzyskane w ramach procedury zapewnienia jakości kształcenia wykorzystywane są przy okresowej ocenie pracowników i brane pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia za pracę Organizacja kształcenia w systemie studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych W załącznikach podano następujące plany studiów kierunku Matematyka na WPPT: plan dziennych studiów magisterskich załącznik 2.1 plan zaocznych studiów uzupełniających magisterskich załącznik 2.2 Programy kursów pozostają pod merytoryczną opieką pracowników samodzielnych i są weryfikowane przez Komisję Programową w składzie: prof. dr hab. Aleksander Weron (przewodniczący), dr Janusz Górniak, prof. dr hab. Ryszard Grząślewicz, prof. dr hab. Ryszard Magiera, prof. dr hab. Krzysztof Stempak, dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw. PWr, prof. dr hab. Bogdan Węglorz. Programy kursów spełniają standardy nauczania określone przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 3 listopada 2003 r. jak również zalecenia Senatu Politechniki Wrocławskiej. W załącznikach 3.1 i 3.2 znajdują się zestawienia programu studiów i standardu Ministerstwa Edukacji Narodowej dla kierunku Matematyka oraz ich szczegółowa analiza. Programy wszystkich przedmiotów (łącznie z ofertą dla doktorantów i przedmiotami do realizacji w innych semestrach) znajdują się w bazie danych dostępnej za pomocą strony internetowej dla studentów i pracowników Instytutu Matematyki. Programy przedmiotów obejmują między innymi: realizowane tematy z rozbiciem na godziny, prerekwizyty, literaturę podstawową i uzupełniającą, sposób zaliczenia, autora programu i zespół realizujący dany przedmiot. Pracownicy dydaktyczni wyznaczeni przez Komisję Programową mają dostęp do wyznaczonych rekordów bazy z prawem modyfikacji, odpowiadają również za ich zawartość merytoryczną Liczebność grup studenckich Średnie liczebności grup studenckich na kierunku Matematyka wyniosły w semestrze letnim roku akad. 2002/2003 oraz semestrze zimowym roku akad. 2003/2004 na dziennych studiach magisterskich: 37 studentów w grupie wykładowej 22 studentów w grupie ćwiczeniowej 11 studentów w grupie laboratoryjnej 15 studentów w grupie seminaryjnej na uzupełniających studiach magisterskich: 21 studentów w grupie wykładowej 21 studentów w grupie ćwiczeniowej 18 studentów w grupie laboratoryjnej 19 studentów w grupie seminaryjnej Liczebności grup studenckich są zgodne z Zarządzeniem Wewnętrznym Rektora w sprawie zlecania zajęć dydaktycznych i rozliczania pensum w roku akad. 2003/2004 (Zarządzenie Wewnętrzne nr 35/2003). Punkt 5 ustala następujące minimalne liczebności grup studenckich: wykłady ogólne od 70 osób, wykłady kierunkowe od 30 osób, ćwiczenia od 25 osób, seminaria od 15 osób, projektowanie, laboratoria od 10 osób Oferta kształcenia w językach obcych Aktualnie oferta obejmuje międzynarodowy program oferowany wspólnie z Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu Advanced methods in finance (http://www.pwr.wroc.pl/eng/files/dzwm/finance.htm). Od 2002 r. realizowane są zajęcia w formie bloków tematycznych w ramach współpracy z Humbodt Universität Berlin przez wykładowców niemieckich w języku angielskim (Prof. Wolfgang Härdle + zespół) we Wrocławiu i przez naszych wykładowców (dr K. Burnecki, prof. A. Weron oraz dr R. Weron) w Berlinie dla studentów wyższych lat i doktorantów (http://www.im.pwr.wroc.pl/~hugo/amf/amf2003.html). Studenci mają sporadycznie oferowane wykłady specjalistów w ramach programów międzynarodowych wymiany wykładowców Oferta kształcenia dla studentów niepełnosprawnych Studia na kierunku Matematyka są w naturalny sposób szczególnie atrakcyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie występują bariery merytoryczne ani architektoniczne utrudniające studiowanie (patrz punkt 6.6). Indywidualizacja kształcenia pozwala na dostosowywanie trybu studiowania do szczególnych potrzeb. Budynki C-11 i A-1, gdzie głównie odbywają się zajęcia studentów Matematyki, są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

18 5.17 Indywidualizacja kształcenia Studenci Matematyki na WPPT od lat realizują studia przy dużym stopniu indywidualizacji. Część możliwości wynika z ogólnego systemu przedmiotów wybieralnych. Dodatkowo wprowadzono procedury konsultowania i opiniowania wniosków studenckich w tym zakresie. Podania studenckie poza typowymi przypadkami kierowane są do zaopiniowania merytorycznego przez opiekuna toku studiów. Decyzję podejmuje Dziekan uwzględniając wyniki w nauce i opinię pracowników dydaktycznych. Studenci Matematyki o wybitnych zainteresowaniach teoretycznych studiują według indywidualnych planów studiów Obsługa administracyjna studentów W dziekanacie Wydziału PPT jest zatrudnionych 5 pracowników administracyjnych, w tym kierownik dziekanatu. Wszyscy pracownicy mają wyższe wykształcenie, w 80% są absolwentami naszego Wydziału (zatrudniani bezpośrednio po ukończeniu studiów). Pozostali pracownicy administracyjni zatrudniani są w poszczególnych jednostkach organizacyjnych (instytuty, zakład wydziałowy). Organizacja pracy dziekanatu Wydziału: dziekanat mieści się w gmachu głównym Politechniki (budynek A 1, p.149). Pracują w nim: dziekan, trzej prodziekani (w tym prodziekan ds. studenckich), kierownik dziekanatu wraz z innymi zatrudnionymi osobami. Dziekanat prowadzi obsługę studentów obejmującą sprawy osobowe, socjalnobytowe, kontrolę postępów w realizacji programów nauczania i planów studiów. Przygotowuje proces dyplomowania (egzaminy dyplomowe, przygotowanie dyplomów) i organizuje archiwizowanie prac dyplomowych. Osoby zatrudnione w dziekanacie uczestniczą także w pracach administracyjnych związanych z rozwojem kadry naukowej Wydziału (konkursy) i z działalnością finansową Wydziału (budżet, środki na badania naukowe), obsługują posiedzenia Rady Wydziału i jej Prezydium oraz przedsięwzięcia takie, jak: kursy przygotowawcze dla kandydatów na studia, Studium Talent, rekrutacja, studia podyplomowe, kursy specjalne oraz Międzynarodowy Konkurs Gier Matematycznych i Logicznych. Studenci obsługiwani są codziennie w godz przez cztery osoby. Prodziekan ds. Studenckich przyjmuje interesantów 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Praca dziekanatu jest w pełni skomputeryzowana. Prowadzone są komputerowe zapisy na kursy. Funkcjonujący w dziekanacie komputerowy system obejmuje m.in. rekrutację kandydatów na studia, ewidencję studentów, prowadzenie ewidencji ocen, pomoc materialną, archiwizację danych studentów i absolwentów. Sieć komputerowa dziekanatu jest powiązana z systemem ogólnouczelnianym. W okresach nasilenia, pracę dziekanatu wspomagają studenci, którzy uczestniczą w załatwianiu spraw stypendialnych, w zapisach komputerowych i wpisie na semestr. Usprawnienie obsługi studenta może być związane z pełną komputeryzacją ta jednak wymaga zmian obowiązujących przepisów. Wydział jest przygotowany technologicznie do przeprowadzenia takich zmian Informacja o oferowanym kształceniu dodatkowym, w tym pedagogicznym Szczegółowe informacje o dodatkowym kształceniu umieszczone są pod adresem: w dziale Dydaktyka / STUDIA PODYPLOMOWE i KURSY. Kurs pedagogiczny jest oferowany przez Wydział Informatyki i Zarządzania, może być realizowany odpłatnie przez studentów wszystkich kierunków PWr również w czasie trwania studiów (Pedagogika, 2 semestry). W ofercie znajduje się też odpłatny 1-semestralny Specjalny Kurs Pedagogiczny, prowadzony przez Studium Nauk Humanistycznych Kształcenie na odległość (distance learning) Intensywne Studium Podyplomowe z Inżynierii Finansowej (SPIF) było w roku akademickim 1998/1999 nie tylko pierwszym tego typu przedsięwzięciem w skali kraju, ale również dużym sukcesem. W semestrze zimowym roku akademickiego 2001/2002 Wydział Podstawowych Problemów Techniki (WPPT) Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Instytutem Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii uruchomił internetową edycję Studium. Studium Podyplomowe z Inżynierii Finansowej Distance Learning (SPIF-DL) przeznaczone jest głównie dla kadry kierowniczej i specjalistów ds. ryzyka sektora finansowego (banki, biura maklerskie, giełdy), sektora elektroenergetycznego (wytwórcy, spółki dystrybucyjne, operatorzy: OSP, OSR, OH, OHT, odbiorcy końcowi) oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani jak kontrolować ryzyko i wyprzedzić konkurencję obracając nowymi instrumentami pochodnymi. Aby uniknąć narażania Uczestników SPIF-DL na konieczność uciążliwych dojazdów, kosztów noclegów etc. wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na nowoczesną formę edukacji Studium w roku 2001/2002 prowadzone było w systemie kształcenia na odległość (distance learning). Program składał się z 8 internetowych sesji wirtualnych oraz zakończenia edycji Studium na sesji we Wrocławiu (http://www.im.pwr.wroc.pl/~hugo/spif/studium.html). 6. Sprawy studenckie 6.1 Organizacje studenckie Na terenie Uczelni działa wiele organizacji studenckich, np. Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne, Akademicki Związek Sportowy, AIESEC, Samorząd Studencki, NZS, ZSP. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:

19 6.2 Koła naukowe i koła zainteresowań 1. Koło Naukowe Inżynierii Finansowej (KNIF) studentów Matematyki działa od kilku lat przy Centrum Steinhausa. Jest ono kontynuatorem Klubu Matematycznego przy Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, który w latach zorganizował trzy międzynarodowe warsztaty w Dreźnie, Pradze i Wrocławiu i którego opiekunem była dr Agnieszka Jurlewicz. Opiekunem naukowym KNIF jest prof. dr hab. Aleksander Weron. Z reguły członkami Koła są studenci czwartego i piątego roku Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, kierunku Matematyka, specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, a także doktoranci. Koło ma na celu propagowanie wiedzy na tematy związane z matematyką finansową i aktuarialną, organizowanie seminariów poświęconych szeroko rozumianej tematyce finansowej, organizowanie i udział w konferencjach naukowych oraz nawiązywanie kontaktów z instytucjami finansowymi. Jednym z osiągnięć Koła jest fakt, że jego członek Paweł Miśta otrzymał w 2002 r. pierwszą nagrodę w czwartej edycji Konkursu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. za najlepszą pracę magisterską i doktorską z dziedziny ubezpieczeń pt.: Komputerowe metody szacowania prawdopodobieństwa ruiny i jego kontrola za pomocą optymalizacji polisy reasekuracyjnej. Ponadto referat Bartosza Stawiarskiego został w 2001 r. wyróżniony na konferencji zorganizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a jego artykuł Dynamiczne zarządzanie wielkością depozytów zabezpieczających dla certyfikatów na indeksy giełd zagranicznych ukazał się w Rynku Terminowym (1/02). Maria Oleksy i Rafał Hotloś otrzymali wyróżnienie za pracę magisterską Polskiego Towarzystwa Matematycznego w 2001 r. Szymon Borak wygłosił referat naukowy na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Członkowie koła biorą także aktywny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych: V Konferencja Instrumenty Pochodne Opcje giełdowe i nowe instrumenty pochodne (maj 2003), II Konferencja Naukowa Inżynieria Ekonomiczna w badaniach społeczno-gospodarczych (Rzeszów, maj 2003), XVIII Sympozjum im. Maksa Borna (Lądek Zdrój, wrzesień 2003), III Konferencja dla Młodych Matematyków (Lądek Zdrój, grudzień 2003). Członkowie Koła biorą udział w praktykach w firmach polskich i zagranicznych, m.in.: BZWBK, AIG, PKO BP, LG PETROBANK, THB LUHRNE oraz wyjeżdżają na stypendia zagraniczne (Przemek Klusik Irlandia, Marcin Magdziarz Niemcy, Anna Futoma Holandia). 2. W roku 2003 powstało Koło Naukowe Sigma-pierścien, którego przewodniczącym jest mgr Przemysław Biecek. W grudniu 2003 r. prof. dr hab. Witold Klonecki i dr Małgorzata Bogdan szukali sposobu na spopularyzowanie biostatystyki i wykorzystania matematyki w genetyce na naszym wydziale. Docelowo zainteresowania badawcze skupiać się będą wokół wykorzystania statystyki w genetyce, ponieważ Instytut Matematyki ma nawiązaną z tego zakresu współpracę z zagranicznymi ośrodkami statystycznymi. 6.3 Nagrody i osiągnięcia studentów Stypendia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 2001/2002 Bartłomiej Siudeja 2002/2003 Adam Bielaszewski, Przemysław Klusik, Mateusz Kwaśnicki, Jacek Małecki 2003/2004 Adam Bielaszewski, Mateusz Kwaśnicki, Jacek Małecki Nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego w konkursie na najlepszą pracę magisterską z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki 2000 Anna Jaśkiewicz (I nagroda), Łukasz Krajna (I nagroda), Adam Nowak(I nagroda) 2001 Jacek Wybraniec (I nagroda) 2002 Tomasz Jakubowski (I nagroda), Jędrzej Kabarowski (III nagroda), Rafał Hotlos i Maria Oleksy (III nagroda) Inne nagrody Bartosz Stawiarski w 2001 r. zdobył I nagrodę na konferencji zorganizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Marek Kozłowski w 2001 r. zdobył I nagrodę, a Sylwia Ondruszko III nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu Inżynierii Finansowej zorganizowanym przez Bank PKO BP. Grzegorz Kukla w 2001 r. otrzymał nagrodę I stopnia w III ogólnopolskim konkursie na pracę magisterską z dziedziny ubezpieczeń organizowanym przez Uniwersytet Warszawski oraz TU Allianz Polska. Paweł Grzywacz w 2002 r. otrzymał I nagrodę w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez firmy Statsoft Polska i StatSoft Inc. na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie statystyki wykorzystującą możliwości pakietu Statistica. Paweł Miśta otrzymał w 2002 r. pierwszą nagrodę w czwartej edycji Konkursu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. za najlepszą pracę magisterską i doktorską z dziedziny ubezpieczeń. Agnieszka Marciniuk w 2003 r. otrzymała nagrodę III stopnia w V ogólnopolskim konkursie na pracę magisterską z dziedziny ubezpieczeń organizowanym przez Uniwersytet Warszawski oraz TU Allianz Polska.

20 6.4 Stypendia i czesne Studenci WPPT, w tym kierunku Matematyka otrzymują stypendia: Stypendium socjalne Wysokość Dochód na osobę w zł stypendium w zł 190 do Stypendium socjalne spośród studentów Matematyki we Wrocławiu pobiera 36 studentów, co stanowi ok. 13,8% studentów. Stypendium za wyniki w nauce Wysokość stypendium w zł Średnia ocen /dla studentów II- IV roku/ 190 4,10 4,35 4,25 4, ,36 4,60 4,56 4, ,61 4,80 4,76 4, ,81 4,95 4,86 4, powyżej 4,96 powyżej 5,0 Średnia ocen /dla studentów V roku/ Stypendium za wyniki w nauce spośród studentów Matematyki we Wrocławiu pobiera 34 studentów, co stanowi ok. 13 % studentów. Studenci Matematyki studiują w systemie dziennym i nie płacą czesnego. Studenci Matematyki studiujący w ramach zaocznych USM płacą czesne. Opłaty dodatkowe dotyczą opłat za powtarzanie kursów Wysokość opłaty za Realizacja 1 godz/tydz. w zł 30 powtórka (II realizacja) 60 III realizacja 90 Za kolejne realizacje 400 powtórzenie pracy dyplomowej 600 III realizacja pracy dyplomowej 6.5 Sprawy socjalne Studenci WPPT zajmują ponad 330 miejsc we wszystkich 9 koedukacyjnych domach studenckich PWr zlokalizowanych w niewielkiej odległości od Uczelni, głównie w campusie przy ulicy Wittiga (około 1,5 km od gmachu głównego A-1), gdzie znajdują się także: przychodnia lekarska, sklepy, boiska sportowe. W domach studenckich znajdują się kluby studenckie. Mieszkańcy mają w pokojach dostęp do Internetu oraz zainstalowane telefony. Studenci mieszkają również w dwóch domach przeznaczonych tylko dla małżeństw. Średnia miesięczna opłata za akademik wynosi 250 zł. Studenci mają możliwość korzystania ze stołówki zlokalizowanej przy ulicy Smoluchowskiego 29 (budynek B-10) w bezpośrednim sąsiedztwie gmachu głównego A-1 Politechniki. Stołówka ta wydaje ponad 2500 obiadów dziennie po cenach preferencyjnych (koszt obiadu w karnecie wynosi 4,5 zł; koszt pojedynczego obiadu 9 zł). W gmachu głównym A-1 PWr funkcjonują trzy bary samoobsługowe otwarte w godz. od 8 do 17. W innych budynkach PWr mieszczą się punkty gastronomiczne, w których można nabyć napoje lub ciepłe posiłki. Drobne produkty spożywcze można kupić w automatach zlokalizowanych na korytarzach budynków Uczelni, kiosku Ruchu (w budynku A-1) oraz w niektórych, działających na terenie Politechniki, punktach kserograficznych. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej, 9 salach sportowych, 2 basenach, kortach tenisowych, 3 boiskach sportowych, 3 siłowniach, 4 ośrodkach jeździeckich i lodowisku. 6.6 Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych Liczba studentów niepełnosprawnych na całym Wydziale wynosi 16; pobierają oni stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 50 do 150 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności. Warunki do studiowania dla niepełnosprawnych: Uczelnia podjęła i realizuje przedsięwzięcia organizacyjnobudowlane sprzyjające i polepszające warunki studiowania niepełnosprawnych (w gmachu A-1 uruchomiono nową windę oraz oddano do użytku toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych; budynki PWr, w tym budynek C-11, mają podjazdy i windy).

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS 148 3. Plan studiów PLAN STUDIÓW 3.1. MATEMATYKA 3.1. MATHEMATICS - MSc studies - dzienne studia magisterskie - day studies WYDZIAŁ: PPT KIERUNEK: MATEMATYKA SPECJALNOŚCI: Faculty of Fundamental Problems

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka. Specjalność: MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

Kierunek: Matematyka. Specjalność: MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA Kierunek: Matematyka Specjalność: MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA DLACZEGO MATEMATYKA NA PWR? Oprócz przedmiotów matematycznych i informatycznych proponujemy dużą liczbę przedmiotów specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl WYDZIAŁ MATEMATYKI www.wmat.pwr.edu.pl MATEMATYKA Studenci kierunku Matematyka uzyskują wszechstronne i gruntowne wykształcenie matematyczne oraz zapoznają się z klasycznymi i nowoczesnymi zastosowaniami

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POPRAWKOWY r.

EGZAMIN POPRAWKOWY r. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr. hab. Jacka Serafina B03-49a Dr Witold Seredyński B03-49b Dr Dorota Smolis 25/B5 B03-49c Dr inż. Agnieszka Kamińska B03-49d Dr hab. inż. Jacek Serafin Wydział

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5 IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Konsultacje pracowników w semestrze letnim 2016/2017. Dr inż. Ireneusz Augustyniak pon. 08:00-09: A-1

Wydział Matematyki Konsultacje pracowników w semestrze letnim 2016/2017. Dr inż. Ireneusz Augustyniak pon. 08:00-09: A-1 Dr inż. Ireneusz Augustyniak pon. 08:00-09:00 435 A-1 Dr Joanna Balbus pt. 13:00-15:00 3.06 C-11 Mgr Michał Balcerek czw. 13:15-14:30 6.06 C-11 Mgr Joanna Bihun pon. 17:00-18:30 218 D-1 Prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Matematyki Stosowanej Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Specjalność: Matematyka ubezpieczeniowa Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów w Politechnice Wrocławskiej (dla rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Studia na kierunku "Matematyka i Finanse" 1 z 5

Studia na kierunku Matematyka i Finanse 1 z 5 Razem Studia na kierunku "Matematyka i Finanse" z 5 Kierunek: Poziom studiów: Profil studiów: Forma studiów: Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 204/205 Matematyka i Finanse I stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ

INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB Kierownik KIT dr hab. Wiktor Dańko, prof. PB dr hab. Piotr Grzeszczuk, prof. PB dr Ryszard Mazurek dr Jolanta Koszelew

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA Ryszard Parkitny Podstawa oceny 1. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY KIERUNKU INFORMATYKA Na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

RAPORT SAMOOCENY KIERUNKU INFORMATYKA Na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej RAPORT SAMOOCENY KIERUNKU INFORMATYKA Na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Nazwa Uczelni: Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiań skiego 27, 50-370 Wrocław tel.: (0...71)

Bardziej szczegółowo

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW..

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. 1 1. Wydziały a).., b).., c).., zwane dalej Wydziałami prowadzącymi, prowadzą na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenie na międzywydziałowym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1.1. Zasoby ludzkie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS UJ) jest jednym z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA STACJONARNYCH STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU: MATEMATYKA SPECJALNOŚĆ: BIOMATEMATYKA dotyczy rekrutacji 2011/2012

PROGRAM NAUCZANIA NA STACJONARNYCH STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU: MATEMATYKA SPECJALNOŚĆ: BIOMATEMATYKA dotyczy rekrutacji 2011/2012 PROGRAM NAUCZANIA NA STACJONARNYCH STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU: MATEMATYKA SPECJALNOŚĆ: BIOMATEMATYKA dotyczy rekrutacji 2011/2012 I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia trwają 6 semestrów. Przewidziana liczba

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Program studiów na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2013 roku. Program studiów na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Statystyka matematyczna Nazwa w języku angielskim: Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

SZJK NA SKRÓTY PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE I PROWADZENIU DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z PROCESEM DYDAKTYCZNYM

SZJK NA SKRÓTY PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE I PROWADZENIU DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z PROCESEM DYDAKTYCZNYM SZJK NA SKRÓTY PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE I PROWADZENIU DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z PROCESEM DYDAKTYCZNYM Otwarte spotkanie informacyjne dla pracowników i doktorantów Wydziału Chemicznego, Gliwice 7

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 13.06.2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką w roku akademickim 2016/2017 Komunikat opracowany został

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1. 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania, Plan studiów, Opis kursów, Cele

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w RZESZOWIE ważny z dyplomem nr 123 1. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1.1. Nazwisko: Kowalski 1.2. Imię (imiona): Jan 1.3. Data urodzenia (dzień, miesiąc,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia FiIS Fizyka Medyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia II stopnia na kierunku Fizyka Medyczna powinien posiadać ugruntowaną wiedzę w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 19 stycznia 2016 roku

Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. z dnia 19 stycznia 2016 roku Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku Program studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Matematyki i Informatyki PASJA TO SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE 30.01.1919 r. utworzono Wydział

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/16 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 12 kwietnia 2016r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Economics

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU LOGISTYKA I STOPIEŃ PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE LOGISTYKA I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 - opis przedmiotu

Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 - opis przedmiotu Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 Kod przedmiotu 05.3-WK-MATD-MRZM4-Ć-S14_pNadGen1P4NJ Wydział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/10/2009 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Załącznik do uchwały nr 441 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.06.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej Uczelnią, może prowadzić

Bardziej szczegółowo