ZARZĄDZENIE Nr 536 / 11 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 536 / 11 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 18 kwietnia 2011 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 536 / 11 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie art. 104, 104 1, 104 2, ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy ( tj.: Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 zm.: Nr 113, poz. 717, Nr 106, poz. 668, z 1999r. Nr 99, poz. 1152; z 2000r.: Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268; z 2001r.: Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805; z 2001r.: Nr 11, poz. 84, Nr 111, poz. 1194; z 2002r.: Nr 74, poz. 676, Nr 123, poz. 1354, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679; z 2003r.: Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081; z 2004r.: Nr 96, poz.959, Nr 99, poz.1001, Nr 120, poz.1252, Nr 240, poz.2407; z 2005r.: Nr 10, poz.71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398; z 2006r.: Nr 104,poz.708, Nr 104, poz.711, Nr 133, poz.935, Nr 217, poz.1587, Nr 21, poz.1615; z 2007r.: Nr 64, poz.426, Nr 89, poz.589, Nr 176, poz.1239, Nr 181, poz.1288, Nr 225, poz.1672; z 2008r.: Nr 93, poz.586, Nr 223, poz.1460, Nr 237, poz.1654: z 2009 r.: Nr 6, poz. 33, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115 poz. 958, Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 157, poz. 1241, Nr 182, poz. 1228) w związku z art.33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 42, poz.1591, zm.: z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 75, poz. 1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) zarządza się co następuje: 1 W uzgodnieniu z Komisją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 82/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, zmienionego zarządzeniami Nr 181/10 z 11 lutego 2010 r. i Nr 1931/10 z dnia 16 grudnia 2010 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 maja 2011 roku. 2. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i w sekretariatach Wydziałów przez okres 2 tygodni. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA /-/ Paweł Adamowicz

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 536/11 Prezydenta Miasta Gdańska Zasady dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieŝy, obuwia roboczego, środków higieny osobistej, okularów korygujących wzrok oraz zasady wypłat ekwiwalentu za uŝywanie własnej odzieŝy i obuwia roboczego oraz za pranie odzieŝy roboczej I. Zasady ogólne. 1. Urząd przydziela odzieŝ roboczą, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wykazanych w Tabeli Norm - Tabela Nr 1 do niniejszego załącznika. 2. Tabela Norm, o której mowa w ust. 1 została uzgodniona z Komisją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 3. Środki ochrony indywidualnej oraz odzieŝ i obuwie robocze winne być zgodne z Polskimi Normami, posiadać wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności wydaną przez producenta, importera, dystrybutora lub innego dostawcę tych środków zgodnie z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 4. Kierujący komórkami organizacyjnymi nie mogą dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieŝy roboczej i obuwia roboczego przewidzianego dla danego stanowiska pracy, z wyjątkiem czynności nie wymagających stosowania w/w środków i ubrań oraz sytuacji, o których mowa w pkt III ust Pracownik ds. bhp Urzędu wybiera dostawcę, z zachowaniem przepisów o prawie zamówień publicznych. 6. Dostawca wystawiając zbiorczą fakturę VAT, za zakupioną przez pracowników odzieŝ, dołącza równieŝ deklarację zgodności z Polską Normę lub świadectwo/atest/certyfikat. 7. Pracownik ds. bhp przeprowadza wśród pracowników instruktaŝ o sposobie uŝytkowania sprzętu ochronnego. 8. Pracownik ds. bhp winien posiadać kopię świadectw/atestów/certyfikatów na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania dla kaŝdego rodzaju środków ochrony indywidualnej. 9. Środki ochrony indywidualnej oraz odzieŝ i obuwie robocze przydzielane są pracownikowi bezpłatnie i stanowią własność Urzędu. 10. Pracownik ds. bhp inicjuje wprowadzenie nowych, skuteczniejszych środków ochronnych poprzez wykazanie pracodawcy zalet proponowanego sprzętu. 11. Środki ochrony indywidualnej winny być uŝywane do czasu utraty ich cech ochronnych. 12. Pracownik zobowiązany jest do utrzymywania w naleŝytym stanie przydzielonych mu środków ochrony indywidualnej, odzieŝy roboczej i obuwia roboczego. 13. Do wszelkich obliczeń kwot ekwiwalentu przyjmuje się za podstawę 1/30 miesięcznej stawki. II. Szczegółowe zasady przydzielania i dostarczania środków ochrony indywidualnej, odzieŝy, obuwia roboczego. Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 212), poza obowiązkami pracodawcy i pracownika, równieŝ osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana do: - organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy - dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

3 - organizowania, przygotowywania i prowadzenia prac, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, - dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŝenia technicznego, a takŝe o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem - egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, - zapewnienia wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych występują do pracownika ds. bhp z pismem wg wzoru określonego w Tabeli Nr 2 do niniejszego załącznika, określającym zapotrzebowanie na odzieŝ roboczą i obuwie oraz rodzaj środków ochrony indywidualnej. Pismo powinno zawierać numer pozycji z Tabeli Norm, wg której odzieŝ i środki są typowane oraz stanowisko zajmowane przez danego pracownika. Dotyczy to pracowników nowo przyjmowanych oraz otrzymujących dany asortyment ponownie z tytułu wygaśnięcia poprzedniego czasookresu uŝytkowania, zniszczenia lub utraty. 2. Pracownik osobiście pobiera określone środki z Urzędu potwierdzając pobranie na dokumencie - Tabela nr Wyznaczona osoba w komórce organizacyjnej, na podstawie dokumentu ( Tabela nr 11) zakłada i prowadzi Karty ewidencyjne wyposaŝenia odzieŝy, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla kaŝdego pracownika zwane dalej kartami wg wzoru określonego Tabeli Nr 3 do niniejszego załącznika lub w innej wersji elektronicznej, uwzględniające podstawowe dane z wzoru. 4. Prowadzenie Kart ewidencyjnych wyposaŝenia winno być ujęte w opisie stanowiska pracy wyznaczonych pracowników. 5. Po rozwiązaniu stosunku pracy Kartę ewidencyjną wyposaŝenia przechowuje się w aktach personalnych danego pracownika. 6. W razie utraty lub przedwczesnego zniszczenia jednego z rodzajów pobranego asortymentu na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, któremu pracownik organizacyjnie podlega pracownik ds. bhp wydaje nowe sorty. Do wniosku naleŝy dołączyć protokół wyjaśniający powód zniszczenia lub utraty wyraźnie określający czy zniszczenie lub utrata nastąpiła z winy pracownika. 7. Wniosek wraz z protokołem przechowuje się wraz z Kartą ewidencyjną wyposaŝenia. 8. JeŜeli utrata lub zniszczenie nastąpiło z winy pracownika lub w razie rozwiązania stosunku pracy w chwili, gdy czasookres uŝytkowania nie upłynął albo w razie przeniesienia na inne stanowisko, gdzie odzieŝ, obuwie, względnie środki ochrony indywidualnej nie przysługują pracownik zobowiązany jest do zwrotu pobranego asortymentu, a w przypadku nie zwrócenia - zapłaty kwoty równej nie zamortyzowanej części wartości odzieŝy roboczej i obuwia. 9. OdzieŜ nie podlega zwrotowi w przypadku zgonu pracownika, przejścia na emeryturę, rentę lub przekroczenia 80% okresu uŝywalności. 10. OdzieŜ zdana podlega praniu w punkcie specjalistycznym, a następnie moŝe być przydzielona dla osób wykonujących prace publiczne lub prace społecznie uŝyteczne. 11. Okres uŝywalności odzieŝy i obuwia roboczego ustala się w miesiącach kalendarzowych. Określenie do zuŝycia naleŝy rozumieć jak do czasu utraty cech ochronnych lub do czasu utraty cech uŝytkowych. 12. Przy ustalaniu rzeczywistego okresu uŝytkowania uwzględnia się czas przepracowany wraz z urlopem wypoczynkowym, z wyłączeniem innych okresów nieobecności pracownika w pracy (zwolnienie lekarskie, urlop bezpłatny itp). 13. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przedłuŝa się okres uŝywalności przydzielonych środków, odzieŝy i obuwia proporcjonalnie do jego czasu pracy. 14. Okres uŝywalności odzieŝy i obuwia roboczego naleŝy liczyć od dnia wydania ich pracownikowi. 15. KaŜdorazowo przed pobraniem sortów odzieŝowych, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej pracownik winien wypełnić druk Zobowiązanie wg wzoru określonego w Tabeli Nr 4 do niniejszego załącznika.

4 16. Określenie odzieŝ dyŝurna naleŝy rozumieć jako odzieŝ słuŝąca kaŝdemu kto podejmuje wykonywanie określonych czynności zgodnie z powierzonym zakresem zadań, które wykonuje sporadycznie wymiennie z innymi pracownikami danej komórki organizacyjnej. 17. OdzieŜ dyŝurną wpisuje się na kartę wewnętrznej komórki organizacyjnej, w której występuje dana czynność. OdzieŜ dyŝurną pobiera kierownik komórki organizacyjnej, który równieŝ za nią odpowiada. OdzieŜ dyŝurna winna być dostępna w określonym miejscu dla kaŝdego pracownika, który tę czynność będzie wykonywał. III. Zasady wypłaty ekwiwalentu za uŝywanie własnej odzieŝy i obuwia roboczego. 1. Zasady zawarte w pkt. III ust. 2 6 określające wypłatę ekwiwalentu za uŝywanie odzieŝy i obuwia roboczego mają zastosowanie tylko w indywidualnych przypadkach, na pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem, sporządzoną przez pracownika, zaopiniowaną przez Dyrektora Wydziału/Biura oraz zatwierdzoną przez Sekretarza Miasta. 2. Warunkiem zatwierdzenia, jest spełnienie wymagań Polskiej Normy przez uŝywaną własną odzieŝ roboczą (nie dotyczy to stanowisk, na których wykonywane prace związane są z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych lub prace powodujące intensywne brudzenie odzieŝy oraz skaŝenia odzieŝy i obuwia środkami chemicznymi). Spełnienie tych wymagań akceptuje pracownik ds. bhp Urzędu. 3. W przypadku uŝywania własnej odzieŝy i obuwia roboczego, spełniających wymagania zawarte w pkt. I ust. 3, przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach określonych w Tabeli Nr 1 (nie dotyczy to stanowisk, na których wykonywane prace związane są z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych lub prace powodujące intensywne brudzenie odzieŝy oraz skaŝenia odzieŝy i obuwia środkami chemicznymi), Urząd wypłaca ekwiwalent pienięŝny w wysokości obliczonej wg średniej ceny wolnorynkowej danego rodzaju odzieŝy lub obuwia roboczego. 4. Podstawą wypłaty ekwiwalentu jest faktura VAT wystawiona imiennie na pracownika (imię i nazwisko, adres) oraz dokument potwierdzający zgodność z warunkami określonymi w pkt Ekwiwalent za uŝywanie własnej odzieŝy roboczej przysługuje równieŝ za okres, w którym odzieŝ robocza, obuwie robocze przysługiwały, ale nie były wydane. Wypłata ekwiwalentu winna być odnotowana w karcie ewidencyjnej wyposaŝenia. 6. Wysokość ekwiwalentu za uŝywanie własnej odzieŝy i obuwia roboczego określa Tabela Nr 5 do niniejszego załącznika. 7. Kierownik komórki organizacyjnej, któremu bezpośrednio podlega uprawniony pracownik sporządza wykaz osób uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu oraz określa wysokość naleŝnego ekwiwalentu pienięŝnego. Wykazy których wzór określa Tabela nr 6 do niniejszego załącznika - z poszczególnych komórek organizacyjnych przekazywane są do pracownika ds. bhp Urzędu. 8. Pracownik ds. bhp sporządza zbiorcze zestawienie wg wzoru zawartego w Tabeli Nr 7 do niniejszego załącznika, które po akceptacji Sekretarza Miasta przekazuje do Wydziału Finansowego. IV. Zasady wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieŝy roboczej. 1. Nie moŝna dopuścić do pracy pracownika, którego odzieŝ robocza jest w stanie nadmiernego zabrudzenia lub zniszczenia. 2. Dopuszcza się pranie odzieŝy roboczej przez pracowników. 3. Wszystkim pracownikom zajmującym stanowiska pracy określone w Tabeli Norm wypłacany jest ekwiwalent pienięŝny za pranie odzieŝy roboczej. 4. Wysokość miesięcznego, wypłacanego ekwiwalentu określa Tabela Nr 8 do niniejszego załącznika. 5. Kierownik komórki organizacyjnej, któremu bezpośrednio podlega uprawniony pracownik, sporządza raz na pół roku do 15 następnego miesiąca po upływie danego półrocza wykaz osób uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu wg Tabeli Nr 6.

5 6. Kolumna 3 z Tabeli Nr 6 zawierająca ogólna kwotę naleŝnego ekwiwalentu winna wynikać z danych zawartych w Tabelach Nr 3 i odpowiednio: Nr 5 i Nr Wykazy z poszczególnych komórek organizacyjnych przekazywane są do Referatu Kadr w WKiO. 8. Referat Kadr uzupełnia wykaz, na podstawie ewidencji czasu pracy, wpisując liczbę dni nieobecności w pracy w minionym półroczu danej osoby. 9. W przypadku nieobecności pracownika w pracy miesięczny ekwiwalent zostaje pomniejszony o 1/30 za kaŝdy dzień nieobecności w pracy ( nie dotyczy urlopu wypoczynkowego oraz sytuacji gdy pracownik jest w dyspozycji pracodawcy). 10. Wyliczone kwoty (stawkę dzienną i kwotę ogólną do wypłaty - zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku ) na karcie ewidencyjnej, zatwierdzone przez dyrektora wydziału/biura, przekazuje się do pracownika ds. bhp Urzędu. 11. Pracownik ds. bhp po wcześniejszej weryfikacji danych, sporządza zbiorcze zestawienie wg Tabeli Nr 7, które przekazuje do Wydziału Finansowego. 12. Ekwiwalent za pranie odzieŝy oraz uŝywanie odzieŝy własnej wypłacany jest raz na pół roku. V. Zasady przydzielania środków higieny osobistej. 1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach o szczególnym naraŝeniu na zabrudzenie otrzymują środki higieny osobistej. 2. Wykaz w/w stanowisk oraz normy przydziału tych środków określone są w Tabeli Nr 1 do niniejszego załącznika. 3. Środki higieny osobistej przysługują z dniem podjęcia pracy na w/w stanowiskach. 4. JeŜeli pracownik nie przepracował co najmniej jednego dnia w danym miesiącu środki higieny osobistej w danym miesiącu nie przysługują. 5. Kierownik komórki organizacyjnej, któremu bezpośrednio podlega uprawniony pracownik, sporządza raz na pół roku wykaz osób uprawnionych do otrzymania środków higieny osobistej (zgodnie z Tabelą Nr 9 do niniejszego załącznika) oraz określa ilość i gramaturę naleŝnych środków higieny osobistej. Wykazy z poszczególnych komórek organizacyjnych przekazywane są pracownikowi ds. bhp, który wydaje te środki pracownikom. 6. W stosunku do pracowników nowo zatrudnionych zapotrzebowanie wystawia się z chwilą przyjęcia do pracy. 7. Dla pozostałych pracowników środki higieny osobistej dostępne są w toaletach. VI. Zasady wypłaty ekwiwalentu za okulary 1. Urząd dofinansowuje pracownikom zakup okularów korygujących wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeŝeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykaŝą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Czas pracy przy monitorze winien wynosić co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. 2. Ustala się ryczałtową refundację kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok, przez uprawnionych pracowników, w wysokości 200 zł. 3. Podstawą wypłaty refundacji jest faktura VAT wystawiona imiennie na pracownika (imię i nazwisko, adres). Na odwrocie faktury kierownik komórki organizacyjnej potwierdza spełnienie warunku dotyczącego ilości czasu pracy pracownika przy monitorze. Do faktury dołącza się potwierdzoną przez Referat Kadr kserokopię zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność pracy przy obsłudze monitora ekranowego w okularach. Dokumenty te przekazywane są pracownikowi ds. bhp Urzędu. 4. Pracownik ds. bhp Urzędu przygotowuje wnioski ( Tabela nr 10 ) oraz zbiorcze zestawienie wypłat refundacji, na podstawie załączonych dokumentów. 5. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wzroku ( zaświadczenie lekarza okulisty) pracownik moŝe wystąpić o skierowanie na dodatkowe badania mające na celu ustalenie konieczność stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy z komputerem w okresie między kolejnymi badaniami profilaktycznymi. 6. W sytuacjach ekstremalnych (powaŝna wada wzroku - udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, wystawionym przez lekarza zakładowego, gdy charakter pracy związany jest z

6 obsługą jednego lub kilku monitorów ekranowych przez całą zmianę roboczą i w nadgodzinach, trudną sytuacją losową ) pracownik moŝe wystąpić z wnioskiem do Sekretarza Miasta o zwrot części lub w całości kosztów zakupu okularów, po uprzednim zaopiniowaniu go przez dyrektora wydziału/biura oraz pracownika ds. bhp Urzędu. VII. Postanowienia końcowe. 1. Odpowiedzialnymi za wykonanie postanowień niniejszego Załącznika do Regulaminu Pracy są kierujący komórkami organizacyjnymi kaŝdy w swoim zakresie. 2. Odpowiedzialnymi za kontrolę, monitoring i ocenę realizacji niniejszych ustaleń są pracownicy ds. bhp, Biuro Kontroli oraz powołana w Urzędzie Komisja BHP w zakresach im przypisanych.

7 TABELA NORM Tabela Nr 1 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska Tabela norm przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Gdańsku środków ochrony indywidualnej, odzieŝy i obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej Lp Stanowisko pracy- Rodzaj wykonywanych czynności- Skrót nazwy referatu Zakres wyposaŝenia: R -odzieŝ i obuwie robocze O-środki ochrony indywidualnej Przewidywany okres uŝywalności w miesiącach: -do zuŝycia () Środki higieny osobistej Rodzaj i ilość Czasookr es zuŝycia administrator sieci komputerowychkonserwacja, instalacja, montaŝ urządzeń, okablowanie (RIT) 2. konserwator-serwisant sprzętu komputerowegonaprawy, konserwacja, instalacja, czyszczenie sprzętu komputerowego (RIT) 3. administrator systemów sieciowych-montaŝ serwerów, okresowa konserwacja, pomoc w okablowaniu pomieszczeń (RIT) 4. koordynator wsparcia technicznego-sprawdzanie stanu technicznego sprzętu, nieregularne instalacje sprzętu (RIT) 5. inspektor/podinspektor gospodarowania sprzętem komputerowymsprawdzanie stanu technicznego sprzętu, nieregularne instalacje sprzętu, praca w pomieszczeniach magazynowych (RIT) Biuro Informatyki R- kurtka całoroczna R- bluzka/koszula flanelowa R- T-shirt R- spodnie R- obuwie całoroczne O- rękawice R- kurtka całoroczna R- fartuch R- spodnie R- T- shirt R- obuwie całoroczne R- kurtka całoroczna R- bluzka/koszula flanelowa R- T- shirt R- spodnie R- obuwie całoroczne R- kurtka całoroczna R- bluzka/koszula flanelowa R- T- shirt R- spodnie R- obuwie całoroczne R- kurtka całoroczna R- bluzka/koszula flanelowa R- spodnie R- T- shirt R- obuwie całoroczne

8 6. Podinspektor, Inspektor, gł. specjalista -kontrola w podległych jednostkach 7. Stanowiska pracy nie wymagające odzieŝy roboczej i ochronnej 8. Stanowiska pracy nie wymagające odzieŝy roboczej i ochronnej 9. Stanowiska pracy nie wymagające odzieŝy roboczej i ochronnej 10. Stanowiska pracy nie wymagające odzieŝy roboczej i ochronnej 11. Stanowiska pracy nie wymagające odzieŝy roboczej i ochronnej 12. Stanowiska pracy nie wymagające odzieŝy roboczej i ochronnej Biuro Kontroli R fartuch/jednorazowy 24 m-ce lub Biuro Prezydenta ds. Kultury Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012 Biuro Rady Miasta Gdańska Biuro Zamówień Publicznych Kancelaria Prezydenta Wydział Edukacji 13. Inspektor- archiwum (ROO) R fartuch/jednorazowy O-maski p/pyłowe 14. Podinspektor, Inspektorodbiory i przeglądy techniczne obiektów (ROO) 15. Kierownik Referatu Egzekucji komornik -praca w terenie R- obuwie całoroczne R- rękawice robocze 24 m-ce lub d. z Wydział Finansowy R- kurtka całoroczna R - obuwie zimowe 3 36-m - cy Inspektor/podinspektor - praca w terenie (RE) R - obuwie zimowe 3 24m ce 17. Inspektor/podinspektorpoborca -praca w terenie (RE) 18. Inspektor / podinspektor (RWP) praca w terenie R- kurtka całoroczna R- obuwie całoroczne R- obuwie zimowe R- kurtka całoroczna R- obuwie całoroczne R- obuwie zimowe m Ce

9 19. inspektor/podinspektor ds. zasobu geodezyjnegoprowadzenie akt geodezyjnych wraz z archiwizacją (RZG) 20. Kierownik (REB)-nadzór, kontrola w terenie nieruchomości komunalnych 21. inspektor/podinspektor (REB) - nadzór, kontrola w terenie nieruchomości komunalnych, oględziny 22. inspektor/podinspektor (RL)-kontrole, oględziny lokali, udział w eksmisjach 23. kierownik (RK)-kontrola, nadzór, wizje w terenie infrastruktura wodn.-kan. Miasta 24. gł. specjalista /inspektor/podinspektor (RK) - kontrola, nadzór, wizje w terenie infrastruktury wodn.-kan. Miasta, segregacji odpadów, utrzymania czystości w Mieście 25. Gł. Specjalista ds. komunikacji rowerowej Praca w terenie monitorowanie tras rowerowych 26. Inspektor ruchu pasaŝerskiego- Praca w tereniemonitorowanie tras i usług przewozowych w komunikacji miejskiej 27. inspektor ds. archiwum Urzędu (RI) Wydział Geodezji R - bluzka/koszula flanelowa R - spodnie R T - shirt O-maski p/pyłowe O-kask ochronny odzieŝ dyŝurna wg potrzeb Wydział Gospodarki Komunalnej R- kurtka całoroczna R- obuwie całoroczne R- rękawice robocze O-kamizelka odblaskowa R kurtka całoroczna R obuwie całoroczne R spodnie R czapka letnia R czapka zimowa O kask rowerowy O rękawice ochronne do jazdy na rowerze O kamizelka odblaskowa R kurtka całoroczna R obuwie całoroczne m cy 24 m ce 24 m ce 24 m ce 24 m ce 36 m cy 36 m cy Wydział Kadr i Organizacji R- kurtka całoroczna R- bluzka/koszula flanelowa R- spodnie R- fartuch R - T- shirt 3

10 28. Kadra kierownicza Wydziału: Dyrektor, Z-ca, kierownicy Referatów, Gł. Spec. 29. inspektor ds. gospodarowania środkami rzeczowymi (RI) 30. inspektor d.s. ewidencji magazynowej (RI) O-maski p/pyłowe O-kask ochronny * O peleryna przeciwdeszczowa * O - kalosze * odzieŝ dyspozycyjna zgromadzona w podręcznym magazynku do akcji doraźnych. R spodnie robocze R t Shift dł. rękaw/koszula R- T- shirt R spodnie robocze R t Shift dł. rękaw/koszula R - T- shirt odzieŝ dyŝurna wg 6-m - cy 31. inspektor/podinspektorwydawanie i przyjmowanie materiałów z/do magazynu (RI) 32. gł. specjalista ds. remontówinspektor nadzoru (RI) 33. administrator budynków (RI) praca w terenie 34. Kontroler techniczny-nadzór robót budowlanych (RI) 35. Referent-zaopatrzeniowiec - zakupy, prowadzenie samochodu (RI) R spodnie robocze R t Shift dł. rękaw/ koszula R - T- shirt R - fartuch O-kask ochronny O-kamizelka odblaskowa R - obuwie zimowe R spodnie robocze R T Shift ( dł. rękaw) R- T- shirt R - fartuch O - kask ochronny O-kamizelka odblaskowa R - fartuch R T - shirt R rękawice robocze O - okulary p/słoneczne 36. kierowca (RI) R - fartuch O - okulary p/słoneczne O - kamizelka odblaskowa d. z 6-m - cy

11 37. operator urządzeń powielających (RI) 38. elektryk konserwator urządzeń telefonicznych (dodatkowo sprzątanie terenu wokół budynków zimą) (RI) R - fartuch R T - shirt R - polar R - kombinezon R - koszula flanelowa R - T- shirt R -obuwie całoroczne R - obuwie zimowe R - czapka zimowa R - czapka letnia O-sprzęt dielektryczny (lub inny niezbędny sprzęt do bezpiecznego wykonywania czynności) 12 m cy 39. elektryk (dodatkowo sprzątanie terenu wokół budynków zimą) (RI) R - kombinezon R - koszula flanelowa R T - shirt R - buty zimowe R - czapka zimowa R - czapka letnia O - sprzęt dielektryczny O - okulary ochronne (lub inny niezbędny )\ mydło- 100gr ręcznik- 2 szt. pasta bhp- 2 op. 1 m-c 12 m-cy kwartał 40. konserwator-hydraulik (dodatkowo sprzątanie terenu wokół budynków zimą) (RI) R - kombinezon R - koszula flanelowa R T - shirt R - obuwie zimowe R - czapka zimowa R - czapka letnia O-okulary ochronne (lub inny niezbędny ) mydło- 100gr ręcznik- 2 szt. pasta bhp- 2 op. 1 m-c kwartał 41. stolarz (dodatkowo sprzątanie terenu wokół budynków zimą) (RI) 42. malarz-konserwator (dodatkowo sprzątanie terenu wokół budynków zimą) (RI) R - kombinezon R - koszula flanelowa R T - shirt R - obuwie zimowe R - czapka zimowa R - czapka letnia O - okulary ochronne (lub inny niezbędny) R spodnie robocze R - kombinezon R - koszula flanelowa R T - shirt R - obuwie zimowe 24 m ce 24 m-ce mydło- 100gr ręcznik- 2 szt. pasta bhp- 2 op. mydło- 100gr ręcznik- 2 szt. pasta bhp- 2 op. 1 m-c kwartał 1 m-c kwartał

12 43. robotnik gospodarczysprzątanie posesji, przenoszenie mebli, sprzętu, urządzeń (RI) 44. robotnik gospodarczysprzątanie pomieszczeń, obsługa recepcyjna (RI) R - czapka zimowa R - czapka letnia (lub inny niezbędny sprzęt do bezpiecznego wykonywania czynności) R - kombinezon R - koszula flanelowa R -T-shirt R - obuwie zimowe R - czapka zimowa R - czapka letnia O - pasy do dźwigania (lub inny niezbędny sprzęt do bezpiecznego wykonywania czynności) R kurtka całoroczna, R - fartuch R T - shirt O - fartuch wodoodporny O - rękawice gumowe O - rękawice (lub inny niezbędny sprzęt 3 Wydział Obsługi Mieszkańców 45. kierowca (K) R - fartuch O-okulary p/słoneczne O-kamizelka odblaskowa 46. inspektor/podinspektorarchiwizacja akt (GCOP) 47. główny specjalista/ inspektor/podinspektorwizje lokalne w terenie, monitoring, kontrola na placach budowy (RMiK) 48. kierownik RMiK - wizje lokalne w terenie, monitoring, kontrola na placach budowy Wydział Polityki Gospodarczej R -fartuch O-maski p/pyłowe d. z Wydział Programów Rozwojowych odzieŝ dyŝurna: O - kask ochronny O-kamizelka odblaskowa O-kask ochronny O kamizelka odblask mydło- 100gr ręcznik- 2 szt. pasta bhp- 2 op. 1 m-c kwartał 49. główny specjalista/ inspektor/podinspektor monitoring, kontrola na placach budowy -wizje lokalne w terenie, (RP) R-obuwie całoroczne odzieŝ dyŝurna: O-kask ochronny O-kamizelka odblaskowa 3 3

13 50. Inspektor/podinspektorwizje lokalne w terenie (RON) 51. Inspektor/podinspektorwizje lokalne w terenie (RGG) 52. Inspektor/podinspektorwizje lokalne w terenie (RNSP) 53. inspektor/podinspektorarchiwum (RNSP) 54. inspektor/podinspektorpraca w archiwum, wyszukiwanie akt w starych księgach (REL) 55. inspektor/podinspektorpraca w archiwum, - wyjmowanie, włączanie i układanie kopert dowodowych praca na drabinie (RDO) 56. inspektor/podinspektorpraca w archiwum, nadzór nad funkcjonowaniem archiwum (RDO) 57. inspektor/podinspektorpraca w terenie-kontrola ośrodków szkolenia kierowców (RPJ) 58. inspektor/podinspektor prowadzenie składnicy akt referatu (RRP) 59. inspektor/podinspektorprowadzenie kontroli w terenie stacji kontroli pojazdów (RRP) 60. inspektor/podinspektorarchiwizacja dokumentów (USC) 61. ZOM 1, 2- praca w składnicy akt Wydział Skarbu R - obuwie robocze R - bluzka/koszula flanelowa R - spodnie R T - shirt O-maski p/pyłowe m cy 3 3 Wydział Spraw Obywatelskich R - polar R fartuch O-maski p/pyłowe O kask R - polar R fartuch O-maski p/pyłowe R - polar R - bluzka/koszula flanelowa R - spodnie R -T- shirt O-maski p/pyłowe R - bluzka/koszula flanelowa R - spodnie R T - shirt O-maski p/pyłowe R - fartuch R - fartuch O-maski p/pyłowe O-maska ochronna lateksowe po 2 komplety odzieŝy dyŝurnej 24 m ce 24 m ce 24 m ce 24 m ce 3 3 d.z. wg potrzeb wg potrzeb

14 62. inspektor/podinspektorwywiady środowiskowe (RE) 63. inspektor/podinspektorprace w terenie-nadzór, kontrola, interwencja, ewidencja, przegląd, wizje lokalne (RGWiG) 64. geolog-interwencje, kontrola, nadzór (RGWiG) 65. specjalista-przeglądy, interwencje, wizje lokalne (RGWiG) 66. Inspektor-kontrola, wizje lokalne, interwencje, penetracja, praca w terenach niezagospodarowanych, leśnych (RPE, RPiR) 67. Inspektor/podinspektorpracownicy archiwum (RKiN) Wydział Spraw Społecznych Wydział Środowiska R - spodnie robocze O - rękawice O - obuwie ochronne R - spodnie robocze O - obuwie ochronne R - spodnie robocze O - obuwie ochronne R - spodnie robocze O - rękawice Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków R - bluzka/koszula flanelowa R - spodnie R T - shirt O - rękawice O-maski p/pyłowe odzieŝ dyŝurna O-kask ochronny 68. magazynier-praca w magazynach, w tym jeden nie ogrzewany (RPC) 69. konserwator- pakowanie, talkowanie, smarowanie itp. -konserwacja sprzętu OC (RPC) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności R - fartuch R - kombinezon R - koszula flanelowa R T Shift R - kalosze R - fartuch R - kombinezon R - koszula flanelowa R T Shift R kalosze d.z. 12 m c y mydło- 100gr ręcznik-2 pasta bhp-2 op. mydło- 100gr ręcznik-2 pasta bhp-2 op. 1 m-c 12 m-cy 1 kwartał 1 m-c 12 m-cy 1 kwartał

15 70. kierownik - Referatu Planowania Kryzysowegoudział w akcjach ratowniczych 71. Dyrektor Wydziału / Główny specjalista/inspektor/podins pektor-- Referatu Planowania Kryzysowegoudział w akcjach ratowniczych 3 R - obuwie ochronne R - polar 3 d.z O - kamizelka d.z. odblaskowa R obuwie całoroczne R - obuwie ochronne - kalosze z ocieplaczem O - kask O - kamizelka odblaskowa 3 d.z d.z. 72. Kierownik/Główny specjalista/inspektor/podins pektor Referatu ochrony przeciwpoŝarowej- kontrole obiektów, budów itp. 73. inspektor-konserwacja sytemu alarmowego (syren) (RPK) 72. gł. specjalista/inspektor ds. bhp i/lub p. poŝ. (samodzielne stanowisko) O - kask R - obuwie zimowe O - sprzęt dielektryczny audytor wewnętrznyinspekcja w terenie (teren budowy) 74. Stanowiska pracy nie wymagające odzieŝy roboczej i ochronnej Zespół Audytorów Wewnętrznych odzieŝ dyŝurna: O-kask ochronny O-kamizelka odblaskowa Miejski Rzecznik Konsumentów

16 Tabela Nr 2 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska.. (pieczęć wydziału/biura) ZAPOTRZEBOWANIE na środki ochrony indywidualnej i/lub odzieŝ, obuwie robocze i/lub środki higieny osobistej Lp Nazwisko i imię Stanowisko i nr pozycji z Tabeli Norm Specyfikacja zapotrzebowania Ilość Okres uŝywaln ości (w m-cach) Uwagi Sporządził:... Podpis Dyrektora Wydziału... Podpis pracownika ds. bhp

17 Tabela Nr 3 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z... KARTA EWIDENCYJNA WYPOSAśENIA Nr... Wydział/biuro/referat (odzieŝy i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, nr kolejny/nr pozycji z Tabeli Norm) nie dotyczy asortymentu którego okres uŝywalności jest do zuŝycia) nazwisko i imię stanowisko data rozpoczęcia pracy Lp Nazwa przedmiotu Niepotrz ebne skreślić Okres uŝywa lności Jednostka miary Nr dowodu wydania (RW) Data pobrania Data zdania Ilość R a) O b) R a) O b) R a) O b) R a) O b) R a) O b) R a) O b) R a) O b) R a) O b) R a) O b) R a) O b) a) Potwierdzenie odbioru b) Potwierdzenie zdania Nr prot. strat. (uwagi) Uwagi (potrącenia itp.)

18 Tabela Nr 4 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska. (imię i nazwisko) (stanowisko i nr pozycji z Tabeli Norm) (nazwa komórki organizacyjnej) ZOBOWIĄZANIE 1 *. Zobowiązuję się do: a. utrzymania w naleŝytym stanie pobranej odzieŝy roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. b. zwrotu pobranej odzieŝy i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w chwili, gdy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy. c. uiszczenia kwoty równej nie zamortyzowanej części wartości pobranej przeze mnie odzieŝy roboczej i obuwia roboczego w przypadku ich nie zwrócenia. d. stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieŝy i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem. 2 *. WyraŜam zgodę na uŝywanie własnej odzieŝy i obuwia roboczego, które będą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Gdańsk, dnia.. (podpis pracownika) *) niepotrzebnie skreślić pkt 1 lub 2

19 Tabela Nr 5 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska Tabela kwot ekwiwalentu pienięŝnego za uŝywanie własnej odzieŝy i obuwia roboczego L.p. Asortyment Kwota ekwiwalentu w zł 1. Bluzka damska dzianinowa/trykotowa 20,- 2. Czapka zimowa 15,- 3. Czapka letnia 12,- 4. Fartuch 50,- 5. Kombinezon roboczy 60,- 6. Koszula flanelowa 20,- 7. Kurtka całoroczna ( 3w1) 200,- 8. Kurtka całoroczna ( 2 w 1) 140,- 9. Polar 60,- 10. Obuwie całoroczne 100,- 11. Obuwie zimowe 120,- 12. Spodnie 60,- 13. T-shirt 15,- UWAGA: PowyŜsza kwota ekwiwalentu jest średnią ceną odzieŝy i obuwia roboczego oferowanego na rynku. Pozycja 8 i 9 tworzy razem poz.7 Kurtka całoroczna ( 3w1) posiada moŝliwość odpinania podpinki (polar) i moŝe pełnić funkcje przeciw deszczową, ciepłochronną i letnią

20 Tabela Nr 6 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska.. (pieczęć wydziału/biura) Wniosek / Wykaz osób uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu pienięŝnego za pranie odzieŝy / za uŝywanie własnej odzieŝy roboczej* za półrocze r. L.p Imię i nazwisko stanowisko Ogólna kwota naleŝnego ekwiwalentu liczba dni nieobecności Kwota potrącenia Kwota do wypłaty gotówka/przelew Razem.. (osoba sporządzająca) (dane z kolumny 4 Wypełnia pracownik Referatu Kadr)... podpis Dyrektora Wydziału / Biura wnioskującego *niepotrzebne skreślić

21 Tabela Nr 7 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska Listy wypłat kwot ekwiwalentu pienięŝnego za pranie odzieŝy / za uŝywanie własnej odzieŝy roboczej* za półrocze r. L.p Imię i nazwisko / WYDZIAŁ Kwota do wypłaty Razem do wypłaty:.. (osoba sporządzająca) Zatwierdzenie do wypłaty:.. podpis pracownika ds. bhp * niepotrzebne skreślić

22 Tabela Nr 8 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska Tabela kwot ekwiwalentu pienięŝnego przysługującego miesięcznie za pranie odzieŝy roboczej i ochronnej L.p. Zakres wyposaŝenia Kwota ekwiwalentu za 1szt./1 m-c 1. Bluzka damska dzianinowa/trykotowa 8,00 2. Czapka zimowa 0,80 3. Czapka letnia 0,90 4. Fartuch 6,00 5. Fartuch ochronny/wodoodporny 6,00 6. Kamizelka odblaskowa 1,50 7. Kombinezon 15,00 8. Koszula flanelowa 8,00 9. Kurtka całoroczna * 5, Polar 3, Spodnie 8, T-shirt 2, Ręcznik 2,00 * kurtka typu (3w1) (kurtka z polarem) 8,00 zł UWAGA: PowyŜsza kwota ekwiwalentu jest średnią roczną za pranie z uwzględnieniem okresów letniego i zimowego w kaŝdym miesiącu. W związku, z czym kwoty naliczane półrocznie za pranie dla kaŝdego pracownika będą zawsze jednakowe, po uwzględnieniu indywidualnego przydziału zawartego w tabeli norm.

23 .. (pieczęć wydziału/biura) Tabela Nr 9 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska Wykaz osób uprawnionych do otrzymania przydziału środków higieny osobistej za półrocze r. L.p Imię i nazwisko stanowisko Rodzaj środka gramatura Łącznie uwagi higieny Razem.. (osoba sporządzająca) *niepotrzebne skreślić.. podpis Dyrektora Wydziału

24 Tabela NR 10 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska Wniosek o częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. I. Dane dotyczące pracownika Imię i nazwisko Wydział / Biuro... Do wniosku załączam fakturę nr...z dnia.... wystawioną na... ( nazwa firmy ) II. Samodzielne stanowisko ds. bhp W/w pracownik spełnia warunki częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów w wysokości...zł. zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr z dnia. r. i załączoną fakturą. Sprawdzono pod względem merytorycznym:... ( data i podpis pracownika ds. bhp Wypłata częściowego zwrotu kosztów zakupu okularów zwolniona z podatku dochodowego ( art. 21,ust. 1, pkt. 11, ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm. ) i składek na ubezpieczenie społeczne ( 2, pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz ze zm. ).

25 Tabela Nr 11 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska POKWITOWANIE ODBIORU ODZIEśY ROBOCZEJ W DNIU R. Przez Wydział / Biuro: Imię i nazwisko Stanowisko kurtka Polar Ubranie robocze Czapka zimowa Rodzaj odzieŝy Czapka letnia Obuwie całorocz ne data Pod pis uwagi Podpis pobierającego:..

26 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 536/11 Prezydenta Miasta Gdańska WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM I. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem cięŝarów oraz wymuszoną pozycją ciała 1. Wszystkie prace, przy których najwyŝsze wartości obciąŝenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5000 kj na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej - 20 kj/min. Uwaga: 1 kj = 0, 24 kcal 2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie cięŝarów o masie przekraczającej: 1) 12 kg - przy pracy stałej, 2) 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej). 3. Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30, a wysokość 5 m - cięŝarów o masie przekraczającej: 1) 8 kg - przy pracy stałej, 2) 15 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej). 4. PrzewoŜenie cięŝarów o masie przekraczającej: 80 kg - przy przewoŝeniu na wózkach 2, 3 i 4-kołowych, WyŜej podane dopuszczalne masy cięŝarów obejmują równieŝ masę urządzenia transportowego i dotyczą przewoŝenia cięŝarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej, W przypadku przewoŝenia cięŝarów po powierzchni nierównej w sposób określony w pkt 1, masa cięŝarów nie moŝe przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach. 7. Dla kobiet w ciąŝy lub karmiących piersią: 1) wszystkie prace, przy których najwyŝsze wartości obciąŝenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają kj na zmianę roboczą, 2) prace wymienione w ust. 2-4, jeŝeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości, 3) prace w pozycji wymuszonej, 4) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

27 II. Prace naraŝające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych 1. Kobietom w ciąŝy: 1) prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natęŝeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej, 2) prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyŝej 4 godzin na dobę. III. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi Dla kobiet w ciąŝy lub karmiących piersią: 1) prace stwarzające ryzyko zakaŝenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem róŝyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą, IV. Prace w naraŝeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych Dla kobiet w ciąŝy lub karmiących piersią: 1) prace w naraŝeniu na działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym, określonych w odrębnych przepisach, 2) prace w naraŝeniu na niŝej wymienione substancje chemiczne niezaleŝnie od ich stęŝenia w środowisku pracy: - leki cytostatyczne, - ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne, - rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne, - styren, - węgla dwusiarczek. - preparaty do ochrony roślin, 3) prace w naraŝeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeŝeli ich stęŝenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń. WYKAZ RODZAJÓW PRAC, KTÓRE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY Prace w telekomunikacji przy nie obsługiwanych stacjach wzmacniających i komorach kablowych. Prace wykonywane na wysokości powyŝej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m.

Zasady przydziału i użytkowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zasady przydziału i użytkowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy z dnia 18.04.2011r.l Zasady gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego ( służbowego), środków czystości oraz przydziału okularów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/15 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 16 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/15 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 16 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 14/15 WÓJTA GMINY GNOJNO w sprawie wprowadzenia norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Gminy w Gnojnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-17/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 lutego 2009 r.

Zarządzenie Nr R-17/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 lutego 2009 r. Zarządzenie Nr R-17/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-45/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 5 września 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 181 /BHP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 181 /BHP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 181 /BHP/2016 w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Słupsku środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej i obuwia. Na podstawie art. 237 6, art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYDZIELANIA ORAZ NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ, OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO

ZASADY PRZYDZIELANIA ORAZ NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ, OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia ZASADY PRZYDZIELANIA ORAZ NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ, OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO 1 Środki ochrony indywidualnej i środki higieny osobistej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2011 r.

Zarządzenie Nr 5/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2011 r. Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. dotyczące zasad przydziału pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku konserwatora odzieŝy i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1014/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1014/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1014/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Gminy Nowa Ruda niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 18 marca 2013r.

Zarządzenie Nr 24.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 18 marca 2013r. Zarządzenie Nr.2013 z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy w Parchowie środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry. zarządza:

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry. zarządza: ZARZĄDZENIE Nr 796/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 4.10.2013r. w sprawie zasad gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej. Na podstawie artykułów 237 6, 237

Bardziej szczegółowo

Regulamin przydzielania pracownikom. Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie. środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

Regulamin przydzielania pracownikom. Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie. środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, Regulamin przydzielania pracownikom Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków utrzymania higieny osobistej Na podstawie art. 237 6,237 7, 237 8,237

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje: 1. Wprowadzam tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

zarządzam, co następuje: 1. Wprowadzam tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, vv cl) J nr Zarządzenie Nr 50.2015 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 kwietnia 2015, w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży roboczej, środków higieny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050. 56.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0152/3/2008 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 03.01.2008r.

Zarządzenie Nr 0152/3/2008 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 03.01.2008r. Zarządzenie Nr 0152/3/2008 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 03.01.2008r. w sprawie wprowadzenia zasad: - gospodarowania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego oraz zakładowej tabeli

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 17 czerwca 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 17 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie zaopatrzenia pracowników uczelni w odzieŝ roboczą i ochronną, sprzęt ochrony osobistej, ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 6/2015 R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2015 R. w sprawie ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłaty ekwiwalentu pienięŝnego za uŝywanie przez

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY ZESTAW TABEL PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ I NAPOJÓW

ZAKŁADOWY ZESTAW TABEL PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ I NAPOJÓW Załącznik 1 do Regulaminu pracy Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce z dnia 13 marca 2013 r. (pieczątka firmowa ) ZAKŁADOWY ZESTAW TABEL PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku.

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku. ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku. w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miasta w Kościerzynie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży

Bardziej szczegółowo

Odzież robocza, Środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości

Odzież robocza, Środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości pieczęć zakładu pracy Odzież robocza, Środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości Osoby uczestniczące w konsultacjach: 1..... 2..... Opiniowanie: 3..... Drezdenko 02.01.2015 r. Zarządzenie Nr Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Stawiguda

Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Stawiguda Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Stawiguda w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów dla pracowników Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

i obuwia, które pracownik pierze i konserwuje we własnym zakresie. 7) Ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację zostaje wypłacony pracownikowi raz

i obuwia, które pracownik pierze i konserwuje we własnym zakresie. 7) Ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację zostaje wypłacony pracownikowi raz Zarządzenie Wójta Gminy Świerzno w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów dla pracowników Urzędu Gminy w Świerznie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Na podstawie art. 104 2 2, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 17 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.47.2016 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i norm przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Bieruniu środków ochrony indywidualnej odzieży

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 KIEROWNIKA GMINNYCH USŁUG WOD. KAN. W LISEWIE. z dnia 30 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 KIEROWNIKA GMINNYCH USŁUG WOD. KAN. W LISEWIE. z dnia 30 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 KIEROWNIKA GMINNYCH USŁUG WOD. KAN. W LISEWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału pracownikom GUWK w Lisewie środków ochrony indywidualnej, odzieży

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 10 marca 2017r.

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 10 marca 2017r. Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 10 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Tyszowcach środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 stycznia 2017 r.

z dnia 31 stycznia 2017 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2017 Dyrektora z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zasad: - gospodarowania i wypłacania ekwiwalentu pienięŝnego oraz zakładowej tabeli norm przydziału odzieŝy roboczej, ochronnej

Bardziej szczegółowo

Wójt (-) Jerzy Ulbin

Wójt (-) Jerzy Ulbin ZARZĄDZENIE NR 0050. 32.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 27 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 września 1996 r. (Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 września 1996 r. (Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.) Dz.U.96.114.545 2002.11.11 zm. Dz.U.02.127.1092 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciąŝliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarowania środkami higieny osobistej, ochrony indywidualnej oraz odzieŝą i obuwiem roboczym

INSTRUKCJA w sprawie gospodarowania środkami higieny osobistej, ochrony indywidualnej oraz odzieŝą i obuwiem roboczym Załącznik do Zarządzenia Nr 42/09 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 16 lipca 2009 roku INSTRUKCJA w sprawie gospodarowania środkami higieny osobistej, ochrony indywidualnej oraz odzieŝą i obuwiem roboczym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 26 lipca 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 26 lipca 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/46/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/46/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 120/46/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Tychy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ubioru

Bardziej szczegółowo

2. O kamizelka lub bluza ocieplana 3. O kurtka deszczowa wg potrzeb 4. R trzewiki profilaktyczne tekstylne

2. O kamizelka lub bluza ocieplana 3. O kurtka deszczowa wg potrzeb 4. R trzewiki profilaktyczne tekstylne Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kole TABELA NORM I ZASADY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOLE Lp. 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2016. Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 8 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 12/2016. Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 8 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 448/2010 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 20 października 2010 roku

Zarządzenie Nr 448/2010 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 20 października 2010 roku Zarządzenie Nr 448/2010 z dnia 20 października 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2012. Dyrektora Przedszkola nr 39 w Rybniku. z dnia 20 grudnia2012r.

Zarządzenie Nr 9/2012. Dyrektora Przedszkola nr 39 w Rybniku. z dnia 20 grudnia2012r. Zarządzenie Nr 9/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 w Rybniku z dnia 20 grudnia2012r. w sprawie: zapewnienia urządzeń korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Bardziej szczegółowo

Z R Z Ą D Z E N I E Nr 229/BHP/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 1 grudnia 2010 r.

Z R Z Ą D Z E N I E Nr 229/BHP/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 1 grudnia 2010 r. Z R Z Ą D Z E N I E Nr 229/BHP/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet Z a ł ą c z n i k n r 1 R e g u l a m i n u Pra c y W A K A D E M I I S Z T U K P I Ę K N Y C H W G D A Ń S K U Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet Załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 322/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 23 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 322/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 23 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 322/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniające regulamin pracy w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 3/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Grębocicach z dnia r.

Zarządzenie 3/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Grębocicach z dnia r. Zarządzenie 3/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Grębocicach z dnia 04.01.2013r. w sprawie zasad przydzielania i gospodarowania odzieżą ochronną i roboczą oraz wypłatą ekwiwalentu pieniężnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Mirosławcu niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 55/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie egulaminu pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP.ORG /10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia 15 lipca 2010 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska

ZARZĄDZENIE NR SP.ORG /10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia 15 lipca 2010 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska ZARZĄDZENIE NR SP.ORG.0151 308/10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 15 lipca 2010 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET Podstawa prawna : Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia r.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia r. l Zarządzenie nr 20/2012 r. w sprawie zasad przydziału pracownikom zatrudnionym na stanowiskach obsługi środków higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.) Na podstawie art. 176 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 177/2014/2015. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 07 stycznia 2015 roku

ZARZĄDZENIE nr 177/2014/2015. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 07 stycznia 2015 roku ZARZĄDZENIE nr 177/2014/2015 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 07 stycznia 2015 roku w sprawie zapewnienia urządzeń korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 8 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 8 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 10 / 2015 r Kierownika Urzędu -Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 10 / 2015 r Kierownika Urzędu -Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 10 / 2015 r Kierownika Urzędu -Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 16/14 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim Z dnia 17 września 2014 roku W sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy

Zarządzenie nr 16/14 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim Z dnia 17 września 2014 roku W sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Zarządzenie nr 16/14 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim Z dnia 17 września 2014 roku W sprawie wprowadzenia egulaminu pracy 1. Na podstawie art. 104² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 12 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Wólka

Załącznik Nr 12 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Wólka Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Wólka Instrukcja w sprawie określenia zasad zaopatrzenia pracowników Urzędu Gminy Wólka w okulary korygujące wzrok. 1 Zgodnie z rozporząeniem Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 441/2011 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 07 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 441/2011 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 07 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 441/2011 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad przydziału okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2001

ZARZĄDZENIE Nr 5/2001 ZARZĄDZENIE Nr 5/2001 Dyrektora CKU w Sieradzu w sprawie ustalenia norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników oświaty 1. Rodzaj odzieży roboczej i ochronnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Jaśliska z dnia 14 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Jaśliska z dnia 14 czerwca 2010r. I 6JT GMI nr JAŚ...ISKA ZARZĄDZENIE NR 4112010 Wójta Gminy Jaśliska z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Na podstawie art. 237 6-10

Bardziej szczegółowo

Napoje i posiłki profilaktyczne

Napoje i posiłki profilaktyczne Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Pracy z dnia 01.01.2013 r. Zaopatrzenie pracowników w napoje i posiłki profilaktyczne, zasad przydziału i norm zużycia odzieży ochronnej i roboczej, środków ochrony indywidualnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 18 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 18 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ORo /09 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 9 marca 2009r.

Zarządzenie nr ORo /09 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 9 marca 2009r. Zarządzenie nr ORo.05-9/09 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie: norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (służbowego, dyżurnego) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 / 2016

ZARZĄDZENIE NR 3 / 2016 P R E Z E S I D Y R E K T O R S Ą D U R E J O N O W E G O W GRYFICACH Gryfice, dnia 21.03.2016r. ZARZĄDZENIE NR 3 / 2016 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego z dnia 21.03.2016r. w sprawie zasad zwrotu kosztów

Bardziej szczegółowo

3 Wyłączenia z refundacji kosztów 4 5 6

3 Wyłączenia z refundacji kosztów 4 5 6 Zarządzenie Nr 7 /III/ 2017 w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego Na podstawie 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Or /2009 Wójta Gminy Lubrza z dnia 08 maja 2009r.

Zarządzenie Or /2009 Wójta Gminy Lubrza z dnia 08 maja 2009r. Zarządzenie Or.0152-17/2009 Wójta Gminy Lubrza z dnia 08 maja 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Lubrzy Na podstawie art. 104² 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 134/Or/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 134/Or/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 134/Or/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle Na podstawie art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 04/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu z dnia r.

Zarządzenie nr 04/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu z dnia r. Zarządzenie nr 04/2015 z dnia 27.08.2015r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu Na podstawie 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 18/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 18/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 18/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3 /2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu z dnia 14 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 3 /2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu z dnia 14 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 3 /2016 w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych. Na podstawie art. 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Zakres wyposaŝenia R odzieŝ i obuwie robocze O odzieŝ ochronna i sprzęt ochrony osobistej

Zakres wyposaŝenia R odzieŝ i obuwie robocze O odzieŝ ochronna i sprzęt ochrony osobistej Załącznik do zarządzenia nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2013r. L.p. T a b e l a norm przydziału odzieŝy i obuwia roboczego oraz odzieŝy ochronnej i sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/115/2011 Wójta Gminy Tarnów z dnia 21 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/115/2011 Wójta Gminy Tarnów z dnia 21 lipca 2011 r. ZAZĄDZENIE Nr VI/5/20 Wójta Gminy Tarnów z dnia 2 lipca 20 r. w sprawie szczegółowego zakresu gospodarowania oieżą i obuwiem roboczym, wyposażeniem dodatkowym oraz katalogu norm przyiału oieży, obuwia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13/2011 DYREKTORA TYSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH z dnia 4 listopada 2011 r.

Zarządzenie nr 13/2011 DYREKTORA TYSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH z dnia 4 listopada 2011 r. Zarządzenie nr 13/2011 DYREKTORA TYSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych Na podstawie art. 104 2 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 28 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 28 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie norm przydziału pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM

ZASADY GOSPODARKI ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2013 ZASADY GOSPODARKI ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM 1. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej stanowią własność

Bardziej szczegółowo

Zasady przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz okularów korygujących wzrok pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy

Zasady przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz okularów korygujących wzrok pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy Załącznik nr 7 do Regulaminu wynagradzania pracowników Państwowej Inspekcji Pracy Zasady przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz okularów korygujących wzrok pracownikom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR SE MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO. z dnia 14 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR NR SE MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO. z dnia 14 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR NR SE 0050. 4. 2013. MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO w sprawie wprowaenia zakładowej tabeli norm oieży, środków czystości, ekwiwalentów za pranie oraz profilaktycznych posiłków i napojów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.64.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 20 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 0050.64.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 20 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 0050.64.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 97/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 02 czerwca 2016

ZARZĄDZENIE Nr 97/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 02 czerwca 2016 ZARZĄDZENIE Nr 97/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW w sprawie: refundacji dla pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, kosztów zakupu okularów korygujących

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY WE FROMBORKU Załącznik Nr 3 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

Bardziej szczegółowo

ÓJT. JAŚ.ISKA ZARZĄDZENIE Nr 40/2010 Wójta Gminy Jaśliska z dnia 14 czerwca 2010 r.

ÓJT. JAŚ.ISKA ZARZĄDZENIE Nr 40/2010 Wójta Gminy Jaśliska z dnia 14 czerwca 2010 r. ÓJT JAŚ.ISKA ZARZĄDZENIE Nr 40/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad CzęsclOwego pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wadę wzroku podczas pracy przy obsłudze monitora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr KW Wójta Gminy Darłowo z dnia 20 stycznia 2014

Zarządzenie Nr KW Wójta Gminy Darłowo z dnia 20 stycznia 2014 Zarządzenie Nr KW.0050.20.2014 z dnia 20 stycznia 2014 w sprawie zasad przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy w Darłowie środków ochrony indywidualnej i dostarczenie odzieży robaczej, środków higieny osobistej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2 /2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 25 stycznia 2008

ZARZĄDZENIE NR 2 /2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 25 stycznia 2008 ZAZĄDZENIE N 2 /2008 Dyrektora Miejskiego środka Sportu i ekreacji w Czeladzi z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie: stosowania odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz Niniejszym wprowadzam obowiązek stosowania

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 4. ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 14 stycznia 2013 r.

Katowice, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 4. ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 14 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 4 ZARZĄDZENIE Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kierowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym

Instrukcja w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kanclerza UG nr 1/K/06 Instrukcja w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym 1 Uniwersytet Gdański dostarcza pracownikom uczelni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 141/11 BURMISTRZA NASIELSKA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 141/11 BURMISTRZA NASIELSKA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU ZARZĄDZENIE NR 141/11 BURMISTRZA NASIELSKA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2015 Starosty Kolneńskiego z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian w regulaminie pracy w Starostwie Powiatowym w Kolnie

Zarządzenie Nr 21/2015 Starosty Kolneńskiego z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian w regulaminie pracy w Starostwie Powiatowym w Kolnie Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie zmian w regulaminie pracy w Starostwie Powiatowym w Kolnie Na podstawie art.104 2 i art.104 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 1502

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10. Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10. Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 sierpnia 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 10 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy dotyczący ekwiwalentu za odzież i obuwie dla nauczycieli wych. fizycznego oraz ustalenie środków ochrony indywidualnej,odzieży i obuwia go dla pracowników obsługi i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2015. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. z dnia

ZARZĄDZENIE NR 4/2015. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. z dnia ZAZĄDZENIE N 4/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu pieki Zdrowotnej w Kole z dnia 02.04.2015 w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 29/2007 Dyrektora Oddziału w Sanoku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 1 pa

Zarz dzenie Nr 29/2007 Dyrektora Oddziału w Sanoku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 1 pa Zarządzenie Nr 29/2007 Dyrektora Oddziału w Sanoku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie z dnia 1 październik 2007r. znak: DO/DB 0220 29 / 07 w sprawie : zasad przydzielania w PGNiG

Bardziej szczegółowo

RAMOWA TABELA NORM przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieŝy i obuwia roboczego dla pracowników Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

RAMOWA TABELA NORM przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieŝy i obuwia roboczego dla pracowników Przewozy Regionalne sp. z o.o. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Zarządu Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z dnia.. Lp. RAMOWA TABELA NORM przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieŝy i obuwia roboczego dla pracowników Przewozy Regionalne"

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2057 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ustala się następujące zasady użytkowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej :

Ustala się następujące zasady użytkowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej : Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku Instrukcja w sprawie zasad użytkowania środków ochrony indywidualnej

Bardziej szczegółowo

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 769 i 1544 oraz z 2014 r. poz. 598 i

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 769 i 1544 oraz z 2014 r. poz. 598 i Zarządzenie nr 3/15 Głównego Inspektora Pracy z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania Państwowej Inspekcji Pracy Na podstawie art. 70 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia kobiety w ciąży

Ochrona zdrowia kobiety w ciąży Ochrona zdrowia kobiety w ciąży Zakres ochrony, obowiązki pracodawcy, wymiar czasu pracy, wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży Ochrona zdrowia kobiety w ciąży obejmuje swoim zakresem ochronę przed

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 178/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 178/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2003 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom Urzędu Miasta Krakowa miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w jazdach lokalnych oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2015R. zmieniające zarządzenie nr 8/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Tyszowiec

Burmistrza Tyszowiec Zarządzenie Nr 66/ 2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad uŝywania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów słuŝbowych Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3351/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 czerwca 2017 roku

Zarządzenie Nr 3351/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 czerwca 2017 roku Zarządzenie Nr 3351/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 czerwca 2017 roku zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Płocka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przydzielania pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym

Regulamin przydzielania pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni Regulamin przydzielania pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym Zespołu Szkół Nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni środków

Bardziej szczegółowo