ZARZĄDZENIE Nr 536 / 11 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 536 / 11 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 18 kwietnia 2011 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 536 / 11 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie art. 104, 104 1, 104 2, ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy ( tj.: Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 zm.: Nr 113, poz. 717, Nr 106, poz. 668, z 1999r. Nr 99, poz. 1152; z 2000r.: Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268; z 2001r.: Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805; z 2001r.: Nr 11, poz. 84, Nr 111, poz. 1194; z 2002r.: Nr 74, poz. 676, Nr 123, poz. 1354, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679; z 2003r.: Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081; z 2004r.: Nr 96, poz.959, Nr 99, poz.1001, Nr 120, poz.1252, Nr 240, poz.2407; z 2005r.: Nr 10, poz.71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398; z 2006r.: Nr 104,poz.708, Nr 104, poz.711, Nr 133, poz.935, Nr 217, poz.1587, Nr 21, poz.1615; z 2007r.: Nr 64, poz.426, Nr 89, poz.589, Nr 176, poz.1239, Nr 181, poz.1288, Nr 225, poz.1672; z 2008r.: Nr 93, poz.586, Nr 223, poz.1460, Nr 237, poz.1654: z 2009 r.: Nr 6, poz. 33, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115 poz. 958, Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 157, poz. 1241, Nr 182, poz. 1228) w związku z art.33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 42, poz.1591, zm.: z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 75, poz. 1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) zarządza się co następuje: 1 W uzgodnieniu z Komisją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 82/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, zmienionego zarządzeniami Nr 181/10 z 11 lutego 2010 r. i Nr 1931/10 z dnia 16 grudnia 2010 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 maja 2011 roku. 2. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i w sekretariatach Wydziałów przez okres 2 tygodni. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA /-/ Paweł Adamowicz

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 536/11 Prezydenta Miasta Gdańska Zasady dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieŝy, obuwia roboczego, środków higieny osobistej, okularów korygujących wzrok oraz zasady wypłat ekwiwalentu za uŝywanie własnej odzieŝy i obuwia roboczego oraz za pranie odzieŝy roboczej I. Zasady ogólne. 1. Urząd przydziela odzieŝ roboczą, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wykazanych w Tabeli Norm - Tabela Nr 1 do niniejszego załącznika. 2. Tabela Norm, o której mowa w ust. 1 została uzgodniona z Komisją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 3. Środki ochrony indywidualnej oraz odzieŝ i obuwie robocze winne być zgodne z Polskimi Normami, posiadać wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności wydaną przez producenta, importera, dystrybutora lub innego dostawcę tych środków zgodnie z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 4. Kierujący komórkami organizacyjnymi nie mogą dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieŝy roboczej i obuwia roboczego przewidzianego dla danego stanowiska pracy, z wyjątkiem czynności nie wymagających stosowania w/w środków i ubrań oraz sytuacji, o których mowa w pkt III ust Pracownik ds. bhp Urzędu wybiera dostawcę, z zachowaniem przepisów o prawie zamówień publicznych. 6. Dostawca wystawiając zbiorczą fakturę VAT, za zakupioną przez pracowników odzieŝ, dołącza równieŝ deklarację zgodności z Polską Normę lub świadectwo/atest/certyfikat. 7. Pracownik ds. bhp przeprowadza wśród pracowników instruktaŝ o sposobie uŝytkowania sprzętu ochronnego. 8. Pracownik ds. bhp winien posiadać kopię świadectw/atestów/certyfikatów na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania dla kaŝdego rodzaju środków ochrony indywidualnej. 9. Środki ochrony indywidualnej oraz odzieŝ i obuwie robocze przydzielane są pracownikowi bezpłatnie i stanowią własność Urzędu. 10. Pracownik ds. bhp inicjuje wprowadzenie nowych, skuteczniejszych środków ochronnych poprzez wykazanie pracodawcy zalet proponowanego sprzętu. 11. Środki ochrony indywidualnej winny być uŝywane do czasu utraty ich cech ochronnych. 12. Pracownik zobowiązany jest do utrzymywania w naleŝytym stanie przydzielonych mu środków ochrony indywidualnej, odzieŝy roboczej i obuwia roboczego. 13. Do wszelkich obliczeń kwot ekwiwalentu przyjmuje się za podstawę 1/30 miesięcznej stawki. II. Szczegółowe zasady przydzielania i dostarczania środków ochrony indywidualnej, odzieŝy, obuwia roboczego. Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 212), poza obowiązkami pracodawcy i pracownika, równieŝ osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana do: - organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy - dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

3 - organizowania, przygotowywania i prowadzenia prac, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, - dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŝenia technicznego, a takŝe o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem - egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, - zapewnienia wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych występują do pracownika ds. bhp z pismem wg wzoru określonego w Tabeli Nr 2 do niniejszego załącznika, określającym zapotrzebowanie na odzieŝ roboczą i obuwie oraz rodzaj środków ochrony indywidualnej. Pismo powinno zawierać numer pozycji z Tabeli Norm, wg której odzieŝ i środki są typowane oraz stanowisko zajmowane przez danego pracownika. Dotyczy to pracowników nowo przyjmowanych oraz otrzymujących dany asortyment ponownie z tytułu wygaśnięcia poprzedniego czasookresu uŝytkowania, zniszczenia lub utraty. 2. Pracownik osobiście pobiera określone środki z Urzędu potwierdzając pobranie na dokumencie - Tabela nr Wyznaczona osoba w komórce organizacyjnej, na podstawie dokumentu ( Tabela nr 11) zakłada i prowadzi Karty ewidencyjne wyposaŝenia odzieŝy, obuwia i środków ochrony indywidualnej dla kaŝdego pracownika zwane dalej kartami wg wzoru określonego Tabeli Nr 3 do niniejszego załącznika lub w innej wersji elektronicznej, uwzględniające podstawowe dane z wzoru. 4. Prowadzenie Kart ewidencyjnych wyposaŝenia winno być ujęte w opisie stanowiska pracy wyznaczonych pracowników. 5. Po rozwiązaniu stosunku pracy Kartę ewidencyjną wyposaŝenia przechowuje się w aktach personalnych danego pracownika. 6. W razie utraty lub przedwczesnego zniszczenia jednego z rodzajów pobranego asortymentu na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, któremu pracownik organizacyjnie podlega pracownik ds. bhp wydaje nowe sorty. Do wniosku naleŝy dołączyć protokół wyjaśniający powód zniszczenia lub utraty wyraźnie określający czy zniszczenie lub utrata nastąpiła z winy pracownika. 7. Wniosek wraz z protokołem przechowuje się wraz z Kartą ewidencyjną wyposaŝenia. 8. JeŜeli utrata lub zniszczenie nastąpiło z winy pracownika lub w razie rozwiązania stosunku pracy w chwili, gdy czasookres uŝytkowania nie upłynął albo w razie przeniesienia na inne stanowisko, gdzie odzieŝ, obuwie, względnie środki ochrony indywidualnej nie przysługują pracownik zobowiązany jest do zwrotu pobranego asortymentu, a w przypadku nie zwrócenia - zapłaty kwoty równej nie zamortyzowanej części wartości odzieŝy roboczej i obuwia. 9. OdzieŜ nie podlega zwrotowi w przypadku zgonu pracownika, przejścia na emeryturę, rentę lub przekroczenia 80% okresu uŝywalności. 10. OdzieŜ zdana podlega praniu w punkcie specjalistycznym, a następnie moŝe być przydzielona dla osób wykonujących prace publiczne lub prace społecznie uŝyteczne. 11. Okres uŝywalności odzieŝy i obuwia roboczego ustala się w miesiącach kalendarzowych. Określenie do zuŝycia naleŝy rozumieć jak do czasu utraty cech ochronnych lub do czasu utraty cech uŝytkowych. 12. Przy ustalaniu rzeczywistego okresu uŝytkowania uwzględnia się czas przepracowany wraz z urlopem wypoczynkowym, z wyłączeniem innych okresów nieobecności pracownika w pracy (zwolnienie lekarskie, urlop bezpłatny itp). 13. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przedłuŝa się okres uŝywalności przydzielonych środków, odzieŝy i obuwia proporcjonalnie do jego czasu pracy. 14. Okres uŝywalności odzieŝy i obuwia roboczego naleŝy liczyć od dnia wydania ich pracownikowi. 15. KaŜdorazowo przed pobraniem sortów odzieŝowych, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej pracownik winien wypełnić druk Zobowiązanie wg wzoru określonego w Tabeli Nr 4 do niniejszego załącznika.

4 16. Określenie odzieŝ dyŝurna naleŝy rozumieć jako odzieŝ słuŝąca kaŝdemu kto podejmuje wykonywanie określonych czynności zgodnie z powierzonym zakresem zadań, które wykonuje sporadycznie wymiennie z innymi pracownikami danej komórki organizacyjnej. 17. OdzieŜ dyŝurną wpisuje się na kartę wewnętrznej komórki organizacyjnej, w której występuje dana czynność. OdzieŜ dyŝurną pobiera kierownik komórki organizacyjnej, który równieŝ za nią odpowiada. OdzieŜ dyŝurna winna być dostępna w określonym miejscu dla kaŝdego pracownika, który tę czynność będzie wykonywał. III. Zasady wypłaty ekwiwalentu za uŝywanie własnej odzieŝy i obuwia roboczego. 1. Zasady zawarte w pkt. III ust. 2 6 określające wypłatę ekwiwalentu za uŝywanie odzieŝy i obuwia roboczego mają zastosowanie tylko w indywidualnych przypadkach, na pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem, sporządzoną przez pracownika, zaopiniowaną przez Dyrektora Wydziału/Biura oraz zatwierdzoną przez Sekretarza Miasta. 2. Warunkiem zatwierdzenia, jest spełnienie wymagań Polskiej Normy przez uŝywaną własną odzieŝ roboczą (nie dotyczy to stanowisk, na których wykonywane prace związane są z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych lub prace powodujące intensywne brudzenie odzieŝy oraz skaŝenia odzieŝy i obuwia środkami chemicznymi). Spełnienie tych wymagań akceptuje pracownik ds. bhp Urzędu. 3. W przypadku uŝywania własnej odzieŝy i obuwia roboczego, spełniających wymagania zawarte w pkt. I ust. 3, przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach określonych w Tabeli Nr 1 (nie dotyczy to stanowisk, na których wykonywane prace związane są z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych lub prace powodujące intensywne brudzenie odzieŝy oraz skaŝenia odzieŝy i obuwia środkami chemicznymi), Urząd wypłaca ekwiwalent pienięŝny w wysokości obliczonej wg średniej ceny wolnorynkowej danego rodzaju odzieŝy lub obuwia roboczego. 4. Podstawą wypłaty ekwiwalentu jest faktura VAT wystawiona imiennie na pracownika (imię i nazwisko, adres) oraz dokument potwierdzający zgodność z warunkami określonymi w pkt Ekwiwalent za uŝywanie własnej odzieŝy roboczej przysługuje równieŝ za okres, w którym odzieŝ robocza, obuwie robocze przysługiwały, ale nie były wydane. Wypłata ekwiwalentu winna być odnotowana w karcie ewidencyjnej wyposaŝenia. 6. Wysokość ekwiwalentu za uŝywanie własnej odzieŝy i obuwia roboczego określa Tabela Nr 5 do niniejszego załącznika. 7. Kierownik komórki organizacyjnej, któremu bezpośrednio podlega uprawniony pracownik sporządza wykaz osób uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu oraz określa wysokość naleŝnego ekwiwalentu pienięŝnego. Wykazy których wzór określa Tabela nr 6 do niniejszego załącznika - z poszczególnych komórek organizacyjnych przekazywane są do pracownika ds. bhp Urzędu. 8. Pracownik ds. bhp sporządza zbiorcze zestawienie wg wzoru zawartego w Tabeli Nr 7 do niniejszego załącznika, które po akceptacji Sekretarza Miasta przekazuje do Wydziału Finansowego. IV. Zasady wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieŝy roboczej. 1. Nie moŝna dopuścić do pracy pracownika, którego odzieŝ robocza jest w stanie nadmiernego zabrudzenia lub zniszczenia. 2. Dopuszcza się pranie odzieŝy roboczej przez pracowników. 3. Wszystkim pracownikom zajmującym stanowiska pracy określone w Tabeli Norm wypłacany jest ekwiwalent pienięŝny za pranie odzieŝy roboczej. 4. Wysokość miesięcznego, wypłacanego ekwiwalentu określa Tabela Nr 8 do niniejszego załącznika. 5. Kierownik komórki organizacyjnej, któremu bezpośrednio podlega uprawniony pracownik, sporządza raz na pół roku do 15 następnego miesiąca po upływie danego półrocza wykaz osób uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu wg Tabeli Nr 6.

5 6. Kolumna 3 z Tabeli Nr 6 zawierająca ogólna kwotę naleŝnego ekwiwalentu winna wynikać z danych zawartych w Tabelach Nr 3 i odpowiednio: Nr 5 i Nr Wykazy z poszczególnych komórek organizacyjnych przekazywane są do Referatu Kadr w WKiO. 8. Referat Kadr uzupełnia wykaz, na podstawie ewidencji czasu pracy, wpisując liczbę dni nieobecności w pracy w minionym półroczu danej osoby. 9. W przypadku nieobecności pracownika w pracy miesięczny ekwiwalent zostaje pomniejszony o 1/30 za kaŝdy dzień nieobecności w pracy ( nie dotyczy urlopu wypoczynkowego oraz sytuacji gdy pracownik jest w dyspozycji pracodawcy). 10. Wyliczone kwoty (stawkę dzienną i kwotę ogólną do wypłaty - zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku ) na karcie ewidencyjnej, zatwierdzone przez dyrektora wydziału/biura, przekazuje się do pracownika ds. bhp Urzędu. 11. Pracownik ds. bhp po wcześniejszej weryfikacji danych, sporządza zbiorcze zestawienie wg Tabeli Nr 7, które przekazuje do Wydziału Finansowego. 12. Ekwiwalent za pranie odzieŝy oraz uŝywanie odzieŝy własnej wypłacany jest raz na pół roku. V. Zasady przydzielania środków higieny osobistej. 1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach o szczególnym naraŝeniu na zabrudzenie otrzymują środki higieny osobistej. 2. Wykaz w/w stanowisk oraz normy przydziału tych środków określone są w Tabeli Nr 1 do niniejszego załącznika. 3. Środki higieny osobistej przysługują z dniem podjęcia pracy na w/w stanowiskach. 4. JeŜeli pracownik nie przepracował co najmniej jednego dnia w danym miesiącu środki higieny osobistej w danym miesiącu nie przysługują. 5. Kierownik komórki organizacyjnej, któremu bezpośrednio podlega uprawniony pracownik, sporządza raz na pół roku wykaz osób uprawnionych do otrzymania środków higieny osobistej (zgodnie z Tabelą Nr 9 do niniejszego załącznika) oraz określa ilość i gramaturę naleŝnych środków higieny osobistej. Wykazy z poszczególnych komórek organizacyjnych przekazywane są pracownikowi ds. bhp, który wydaje te środki pracownikom. 6. W stosunku do pracowników nowo zatrudnionych zapotrzebowanie wystawia się z chwilą przyjęcia do pracy. 7. Dla pozostałych pracowników środki higieny osobistej dostępne są w toaletach. VI. Zasady wypłaty ekwiwalentu za okulary 1. Urząd dofinansowuje pracownikom zakup okularów korygujących wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeŝeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykaŝą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Czas pracy przy monitorze winien wynosić co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. 2. Ustala się ryczałtową refundację kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok, przez uprawnionych pracowników, w wysokości 200 zł. 3. Podstawą wypłaty refundacji jest faktura VAT wystawiona imiennie na pracownika (imię i nazwisko, adres). Na odwrocie faktury kierownik komórki organizacyjnej potwierdza spełnienie warunku dotyczącego ilości czasu pracy pracownika przy monitorze. Do faktury dołącza się potwierdzoną przez Referat Kadr kserokopię zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność pracy przy obsłudze monitora ekranowego w okularach. Dokumenty te przekazywane są pracownikowi ds. bhp Urzędu. 4. Pracownik ds. bhp Urzędu przygotowuje wnioski ( Tabela nr 10 ) oraz zbiorcze zestawienie wypłat refundacji, na podstawie załączonych dokumentów. 5. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wzroku ( zaświadczenie lekarza okulisty) pracownik moŝe wystąpić o skierowanie na dodatkowe badania mające na celu ustalenie konieczność stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy z komputerem w okresie między kolejnymi badaniami profilaktycznymi. 6. W sytuacjach ekstremalnych (powaŝna wada wzroku - udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, wystawionym przez lekarza zakładowego, gdy charakter pracy związany jest z

6 obsługą jednego lub kilku monitorów ekranowych przez całą zmianę roboczą i w nadgodzinach, trudną sytuacją losową ) pracownik moŝe wystąpić z wnioskiem do Sekretarza Miasta o zwrot części lub w całości kosztów zakupu okularów, po uprzednim zaopiniowaniu go przez dyrektora wydziału/biura oraz pracownika ds. bhp Urzędu. VII. Postanowienia końcowe. 1. Odpowiedzialnymi za wykonanie postanowień niniejszego Załącznika do Regulaminu Pracy są kierujący komórkami organizacyjnymi kaŝdy w swoim zakresie. 2. Odpowiedzialnymi za kontrolę, monitoring i ocenę realizacji niniejszych ustaleń są pracownicy ds. bhp, Biuro Kontroli oraz powołana w Urzędzie Komisja BHP w zakresach im przypisanych.

7 TABELA NORM Tabela Nr 1 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska Tabela norm przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Gdańsku środków ochrony indywidualnej, odzieŝy i obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej Lp Stanowisko pracy- Rodzaj wykonywanych czynności- Skrót nazwy referatu Zakres wyposaŝenia: R -odzieŝ i obuwie robocze O-środki ochrony indywidualnej Przewidywany okres uŝywalności w miesiącach: -do zuŝycia () Środki higieny osobistej Rodzaj i ilość Czasookr es zuŝycia administrator sieci komputerowychkonserwacja, instalacja, montaŝ urządzeń, okablowanie (RIT) 2. konserwator-serwisant sprzętu komputerowegonaprawy, konserwacja, instalacja, czyszczenie sprzętu komputerowego (RIT) 3. administrator systemów sieciowych-montaŝ serwerów, okresowa konserwacja, pomoc w okablowaniu pomieszczeń (RIT) 4. koordynator wsparcia technicznego-sprawdzanie stanu technicznego sprzętu, nieregularne instalacje sprzętu (RIT) 5. inspektor/podinspektor gospodarowania sprzętem komputerowymsprawdzanie stanu technicznego sprzętu, nieregularne instalacje sprzętu, praca w pomieszczeniach magazynowych (RIT) Biuro Informatyki R- kurtka całoroczna R- bluzka/koszula flanelowa R- T-shirt R- spodnie R- obuwie całoroczne O- rękawice R- kurtka całoroczna R- fartuch R- spodnie R- T- shirt R- obuwie całoroczne R- kurtka całoroczna R- bluzka/koszula flanelowa R- T- shirt R- spodnie R- obuwie całoroczne R- kurtka całoroczna R- bluzka/koszula flanelowa R- T- shirt R- spodnie R- obuwie całoroczne R- kurtka całoroczna R- bluzka/koszula flanelowa R- spodnie R- T- shirt R- obuwie całoroczne

8 6. Podinspektor, Inspektor, gł. specjalista -kontrola w podległych jednostkach 7. Stanowiska pracy nie wymagające odzieŝy roboczej i ochronnej 8. Stanowiska pracy nie wymagające odzieŝy roboczej i ochronnej 9. Stanowiska pracy nie wymagające odzieŝy roboczej i ochronnej 10. Stanowiska pracy nie wymagające odzieŝy roboczej i ochronnej 11. Stanowiska pracy nie wymagające odzieŝy roboczej i ochronnej 12. Stanowiska pracy nie wymagające odzieŝy roboczej i ochronnej Biuro Kontroli R fartuch/jednorazowy 24 m-ce lub Biuro Prezydenta ds. Kultury Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012 Biuro Rady Miasta Gdańska Biuro Zamówień Publicznych Kancelaria Prezydenta Wydział Edukacji 13. Inspektor- archiwum (ROO) R fartuch/jednorazowy O-maski p/pyłowe 14. Podinspektor, Inspektorodbiory i przeglądy techniczne obiektów (ROO) 15. Kierownik Referatu Egzekucji komornik -praca w terenie R- obuwie całoroczne R- rękawice robocze 24 m-ce lub d. z Wydział Finansowy R- kurtka całoroczna R - obuwie zimowe 3 36-m - cy Inspektor/podinspektor - praca w terenie (RE) R - obuwie zimowe 3 24m ce 17. Inspektor/podinspektorpoborca -praca w terenie (RE) 18. Inspektor / podinspektor (RWP) praca w terenie R- kurtka całoroczna R- obuwie całoroczne R- obuwie zimowe R- kurtka całoroczna R- obuwie całoroczne R- obuwie zimowe m Ce

9 19. inspektor/podinspektor ds. zasobu geodezyjnegoprowadzenie akt geodezyjnych wraz z archiwizacją (RZG) 20. Kierownik (REB)-nadzór, kontrola w terenie nieruchomości komunalnych 21. inspektor/podinspektor (REB) - nadzór, kontrola w terenie nieruchomości komunalnych, oględziny 22. inspektor/podinspektor (RL)-kontrole, oględziny lokali, udział w eksmisjach 23. kierownik (RK)-kontrola, nadzór, wizje w terenie infrastruktura wodn.-kan. Miasta 24. gł. specjalista /inspektor/podinspektor (RK) - kontrola, nadzór, wizje w terenie infrastruktury wodn.-kan. Miasta, segregacji odpadów, utrzymania czystości w Mieście 25. Gł. Specjalista ds. komunikacji rowerowej Praca w terenie monitorowanie tras rowerowych 26. Inspektor ruchu pasaŝerskiego- Praca w tereniemonitorowanie tras i usług przewozowych w komunikacji miejskiej 27. inspektor ds. archiwum Urzędu (RI) Wydział Geodezji R - bluzka/koszula flanelowa R - spodnie R T - shirt O-maski p/pyłowe O-kask ochronny odzieŝ dyŝurna wg potrzeb Wydział Gospodarki Komunalnej R- kurtka całoroczna R- obuwie całoroczne R- rękawice robocze O-kamizelka odblaskowa R kurtka całoroczna R obuwie całoroczne R spodnie R czapka letnia R czapka zimowa O kask rowerowy O rękawice ochronne do jazdy na rowerze O kamizelka odblaskowa R kurtka całoroczna R obuwie całoroczne m cy 24 m ce 24 m ce 24 m ce 24 m ce 36 m cy 36 m cy Wydział Kadr i Organizacji R- kurtka całoroczna R- bluzka/koszula flanelowa R- spodnie R- fartuch R - T- shirt 3

10 28. Kadra kierownicza Wydziału: Dyrektor, Z-ca, kierownicy Referatów, Gł. Spec. 29. inspektor ds. gospodarowania środkami rzeczowymi (RI) 30. inspektor d.s. ewidencji magazynowej (RI) O-maski p/pyłowe O-kask ochronny * O peleryna przeciwdeszczowa * O - kalosze * odzieŝ dyspozycyjna zgromadzona w podręcznym magazynku do akcji doraźnych. R spodnie robocze R t Shift dł. rękaw/koszula R- T- shirt R spodnie robocze R t Shift dł. rękaw/koszula R - T- shirt odzieŝ dyŝurna wg 6-m - cy 31. inspektor/podinspektorwydawanie i przyjmowanie materiałów z/do magazynu (RI) 32. gł. specjalista ds. remontówinspektor nadzoru (RI) 33. administrator budynków (RI) praca w terenie 34. Kontroler techniczny-nadzór robót budowlanych (RI) 35. Referent-zaopatrzeniowiec - zakupy, prowadzenie samochodu (RI) R spodnie robocze R t Shift dł. rękaw/ koszula R - T- shirt R - fartuch O-kask ochronny O-kamizelka odblaskowa R - obuwie zimowe R spodnie robocze R T Shift ( dł. rękaw) R- T- shirt R - fartuch O - kask ochronny O-kamizelka odblaskowa R - fartuch R T - shirt R rękawice robocze O - okulary p/słoneczne 36. kierowca (RI) R - fartuch O - okulary p/słoneczne O - kamizelka odblaskowa d. z 6-m - cy

11 37. operator urządzeń powielających (RI) 38. elektryk konserwator urządzeń telefonicznych (dodatkowo sprzątanie terenu wokół budynków zimą) (RI) R - fartuch R T - shirt R - polar R - kombinezon R - koszula flanelowa R - T- shirt R -obuwie całoroczne R - obuwie zimowe R - czapka zimowa R - czapka letnia O-sprzęt dielektryczny (lub inny niezbędny sprzęt do bezpiecznego wykonywania czynności) 12 m cy 39. elektryk (dodatkowo sprzątanie terenu wokół budynków zimą) (RI) R - kombinezon R - koszula flanelowa R T - shirt R - buty zimowe R - czapka zimowa R - czapka letnia O - sprzęt dielektryczny O - okulary ochronne (lub inny niezbędny )\ mydło- 100gr ręcznik- 2 szt. pasta bhp- 2 op. 1 m-c 12 m-cy kwartał 40. konserwator-hydraulik (dodatkowo sprzątanie terenu wokół budynków zimą) (RI) R - kombinezon R - koszula flanelowa R T - shirt R - obuwie zimowe R - czapka zimowa R - czapka letnia O-okulary ochronne (lub inny niezbędny ) mydło- 100gr ręcznik- 2 szt. pasta bhp- 2 op. 1 m-c kwartał 41. stolarz (dodatkowo sprzątanie terenu wokół budynków zimą) (RI) 42. malarz-konserwator (dodatkowo sprzątanie terenu wokół budynków zimą) (RI) R - kombinezon R - koszula flanelowa R T - shirt R - obuwie zimowe R - czapka zimowa R - czapka letnia O - okulary ochronne (lub inny niezbędny) R spodnie robocze R - kombinezon R - koszula flanelowa R T - shirt R - obuwie zimowe 24 m ce 24 m-ce mydło- 100gr ręcznik- 2 szt. pasta bhp- 2 op. mydło- 100gr ręcznik- 2 szt. pasta bhp- 2 op. 1 m-c kwartał 1 m-c kwartał

12 43. robotnik gospodarczysprzątanie posesji, przenoszenie mebli, sprzętu, urządzeń (RI) 44. robotnik gospodarczysprzątanie pomieszczeń, obsługa recepcyjna (RI) R - czapka zimowa R - czapka letnia (lub inny niezbędny sprzęt do bezpiecznego wykonywania czynności) R - kombinezon R - koszula flanelowa R -T-shirt R - obuwie zimowe R - czapka zimowa R - czapka letnia O - pasy do dźwigania (lub inny niezbędny sprzęt do bezpiecznego wykonywania czynności) R kurtka całoroczna, R - fartuch R T - shirt O - fartuch wodoodporny O - rękawice gumowe O - rękawice (lub inny niezbędny sprzęt 3 Wydział Obsługi Mieszkańców 45. kierowca (K) R - fartuch O-okulary p/słoneczne O-kamizelka odblaskowa 46. inspektor/podinspektorarchiwizacja akt (GCOP) 47. główny specjalista/ inspektor/podinspektorwizje lokalne w terenie, monitoring, kontrola na placach budowy (RMiK) 48. kierownik RMiK - wizje lokalne w terenie, monitoring, kontrola na placach budowy Wydział Polityki Gospodarczej R -fartuch O-maski p/pyłowe d. z Wydział Programów Rozwojowych odzieŝ dyŝurna: O - kask ochronny O-kamizelka odblaskowa O-kask ochronny O kamizelka odblask mydło- 100gr ręcznik- 2 szt. pasta bhp- 2 op. 1 m-c kwartał 49. główny specjalista/ inspektor/podinspektor monitoring, kontrola na placach budowy -wizje lokalne w terenie, (RP) R-obuwie całoroczne odzieŝ dyŝurna: O-kask ochronny O-kamizelka odblaskowa 3 3

13 50. Inspektor/podinspektorwizje lokalne w terenie (RON) 51. Inspektor/podinspektorwizje lokalne w terenie (RGG) 52. Inspektor/podinspektorwizje lokalne w terenie (RNSP) 53. inspektor/podinspektorarchiwum (RNSP) 54. inspektor/podinspektorpraca w archiwum, wyszukiwanie akt w starych księgach (REL) 55. inspektor/podinspektorpraca w archiwum, - wyjmowanie, włączanie i układanie kopert dowodowych praca na drabinie (RDO) 56. inspektor/podinspektorpraca w archiwum, nadzór nad funkcjonowaniem archiwum (RDO) 57. inspektor/podinspektorpraca w terenie-kontrola ośrodków szkolenia kierowców (RPJ) 58. inspektor/podinspektor prowadzenie składnicy akt referatu (RRP) 59. inspektor/podinspektorprowadzenie kontroli w terenie stacji kontroli pojazdów (RRP) 60. inspektor/podinspektorarchiwizacja dokumentów (USC) 61. ZOM 1, 2- praca w składnicy akt Wydział Skarbu R - obuwie robocze R - bluzka/koszula flanelowa R - spodnie R T - shirt O-maski p/pyłowe m cy 3 3 Wydział Spraw Obywatelskich R - polar R fartuch O-maski p/pyłowe O kask R - polar R fartuch O-maski p/pyłowe R - polar R - bluzka/koszula flanelowa R - spodnie R -T- shirt O-maski p/pyłowe R - bluzka/koszula flanelowa R - spodnie R T - shirt O-maski p/pyłowe R - fartuch R - fartuch O-maski p/pyłowe O-maska ochronna lateksowe po 2 komplety odzieŝy dyŝurnej 24 m ce 24 m ce 24 m ce 24 m ce 3 3 d.z. wg potrzeb wg potrzeb

14 62. inspektor/podinspektorwywiady środowiskowe (RE) 63. inspektor/podinspektorprace w terenie-nadzór, kontrola, interwencja, ewidencja, przegląd, wizje lokalne (RGWiG) 64. geolog-interwencje, kontrola, nadzór (RGWiG) 65. specjalista-przeglądy, interwencje, wizje lokalne (RGWiG) 66. Inspektor-kontrola, wizje lokalne, interwencje, penetracja, praca w terenach niezagospodarowanych, leśnych (RPE, RPiR) 67. Inspektor/podinspektorpracownicy archiwum (RKiN) Wydział Spraw Społecznych Wydział Środowiska R - spodnie robocze O - rękawice O - obuwie ochronne R - spodnie robocze O - obuwie ochronne R - spodnie robocze O - obuwie ochronne R - spodnie robocze O - rękawice Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków R - bluzka/koszula flanelowa R - spodnie R T - shirt O - rękawice O-maski p/pyłowe odzieŝ dyŝurna O-kask ochronny 68. magazynier-praca w magazynach, w tym jeden nie ogrzewany (RPC) 69. konserwator- pakowanie, talkowanie, smarowanie itp. -konserwacja sprzętu OC (RPC) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności R - fartuch R - kombinezon R - koszula flanelowa R T Shift R - kalosze R - fartuch R - kombinezon R - koszula flanelowa R T Shift R kalosze d.z. 12 m c y mydło- 100gr ręcznik-2 pasta bhp-2 op. mydło- 100gr ręcznik-2 pasta bhp-2 op. 1 m-c 12 m-cy 1 kwartał 1 m-c 12 m-cy 1 kwartał

15 70. kierownik - Referatu Planowania Kryzysowegoudział w akcjach ratowniczych 71. Dyrektor Wydziału / Główny specjalista/inspektor/podins pektor-- Referatu Planowania Kryzysowegoudział w akcjach ratowniczych 3 R - obuwie ochronne R - polar 3 d.z O - kamizelka d.z. odblaskowa R obuwie całoroczne R - obuwie ochronne - kalosze z ocieplaczem O - kask O - kamizelka odblaskowa 3 d.z d.z. 72. Kierownik/Główny specjalista/inspektor/podins pektor Referatu ochrony przeciwpoŝarowej- kontrole obiektów, budów itp. 73. inspektor-konserwacja sytemu alarmowego (syren) (RPK) 72. gł. specjalista/inspektor ds. bhp i/lub p. poŝ. (samodzielne stanowisko) O - kask R - obuwie zimowe O - sprzęt dielektryczny audytor wewnętrznyinspekcja w terenie (teren budowy) 74. Stanowiska pracy nie wymagające odzieŝy roboczej i ochronnej Zespół Audytorów Wewnętrznych odzieŝ dyŝurna: O-kask ochronny O-kamizelka odblaskowa Miejski Rzecznik Konsumentów

16 Tabela Nr 2 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska.. (pieczęć wydziału/biura) ZAPOTRZEBOWANIE na środki ochrony indywidualnej i/lub odzieŝ, obuwie robocze i/lub środki higieny osobistej Lp Nazwisko i imię Stanowisko i nr pozycji z Tabeli Norm Specyfikacja zapotrzebowania Ilość Okres uŝywaln ości (w m-cach) Uwagi Sporządził:... Podpis Dyrektora Wydziału... Podpis pracownika ds. bhp

17 Tabela Nr 3 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z... KARTA EWIDENCYJNA WYPOSAśENIA Nr... Wydział/biuro/referat (odzieŝy i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, nr kolejny/nr pozycji z Tabeli Norm) nie dotyczy asortymentu którego okres uŝywalności jest do zuŝycia) nazwisko i imię stanowisko data rozpoczęcia pracy Lp Nazwa przedmiotu Niepotrz ebne skreślić Okres uŝywa lności Jednostka miary Nr dowodu wydania (RW) Data pobrania Data zdania Ilość R a) O b) R a) O b) R a) O b) R a) O b) R a) O b) R a) O b) R a) O b) R a) O b) R a) O b) R a) O b) a) Potwierdzenie odbioru b) Potwierdzenie zdania Nr prot. strat. (uwagi) Uwagi (potrącenia itp.)

18 Tabela Nr 4 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska. (imię i nazwisko) (stanowisko i nr pozycji z Tabeli Norm) (nazwa komórki organizacyjnej) ZOBOWIĄZANIE 1 *. Zobowiązuję się do: a. utrzymania w naleŝytym stanie pobranej odzieŝy roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. b. zwrotu pobranej odzieŝy i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w chwili, gdy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy. c. uiszczenia kwoty równej nie zamortyzowanej części wartości pobranej przeze mnie odzieŝy roboczej i obuwia roboczego w przypadku ich nie zwrócenia. d. stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieŝy i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem. 2 *. WyraŜam zgodę na uŝywanie własnej odzieŝy i obuwia roboczego, które będą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Gdańsk, dnia.. (podpis pracownika) *) niepotrzebnie skreślić pkt 1 lub 2

19 Tabela Nr 5 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska Tabela kwot ekwiwalentu pienięŝnego za uŝywanie własnej odzieŝy i obuwia roboczego L.p. Asortyment Kwota ekwiwalentu w zł 1. Bluzka damska dzianinowa/trykotowa 20,- 2. Czapka zimowa 15,- 3. Czapka letnia 12,- 4. Fartuch 50,- 5. Kombinezon roboczy 60,- 6. Koszula flanelowa 20,- 7. Kurtka całoroczna ( 3w1) 200,- 8. Kurtka całoroczna ( 2 w 1) 140,- 9. Polar 60,- 10. Obuwie całoroczne 100,- 11. Obuwie zimowe 120,- 12. Spodnie 60,- 13. T-shirt 15,- UWAGA: PowyŜsza kwota ekwiwalentu jest średnią ceną odzieŝy i obuwia roboczego oferowanego na rynku. Pozycja 8 i 9 tworzy razem poz.7 Kurtka całoroczna ( 3w1) posiada moŝliwość odpinania podpinki (polar) i moŝe pełnić funkcje przeciw deszczową, ciepłochronną i letnią

20 Tabela Nr 6 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska.. (pieczęć wydziału/biura) Wniosek / Wykaz osób uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu pienięŝnego za pranie odzieŝy / za uŝywanie własnej odzieŝy roboczej* za półrocze r. L.p Imię i nazwisko stanowisko Ogólna kwota naleŝnego ekwiwalentu liczba dni nieobecności Kwota potrącenia Kwota do wypłaty gotówka/przelew Razem.. (osoba sporządzająca) (dane z kolumny 4 Wypełnia pracownik Referatu Kadr)... podpis Dyrektora Wydziału / Biura wnioskującego *niepotrzebne skreślić

21 Tabela Nr 7 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska Listy wypłat kwot ekwiwalentu pienięŝnego za pranie odzieŝy / za uŝywanie własnej odzieŝy roboczej* za półrocze r. L.p Imię i nazwisko / WYDZIAŁ Kwota do wypłaty Razem do wypłaty:.. (osoba sporządzająca) Zatwierdzenie do wypłaty:.. podpis pracownika ds. bhp * niepotrzebne skreślić

22 Tabela Nr 8 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska Tabela kwot ekwiwalentu pienięŝnego przysługującego miesięcznie za pranie odzieŝy roboczej i ochronnej L.p. Zakres wyposaŝenia Kwota ekwiwalentu za 1szt./1 m-c 1. Bluzka damska dzianinowa/trykotowa 8,00 2. Czapka zimowa 0,80 3. Czapka letnia 0,90 4. Fartuch 6,00 5. Fartuch ochronny/wodoodporny 6,00 6. Kamizelka odblaskowa 1,50 7. Kombinezon 15,00 8. Koszula flanelowa 8,00 9. Kurtka całoroczna * 5, Polar 3, Spodnie 8, T-shirt 2, Ręcznik 2,00 * kurtka typu (3w1) (kurtka z polarem) 8,00 zł UWAGA: PowyŜsza kwota ekwiwalentu jest średnią roczną za pranie z uwzględnieniem okresów letniego i zimowego w kaŝdym miesiącu. W związku, z czym kwoty naliczane półrocznie za pranie dla kaŝdego pracownika będą zawsze jednakowe, po uwzględnieniu indywidualnego przydziału zawartego w tabeli norm.

23 .. (pieczęć wydziału/biura) Tabela Nr 9 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska Wykaz osób uprawnionych do otrzymania przydziału środków higieny osobistej za półrocze r. L.p Imię i nazwisko stanowisko Rodzaj środka gramatura Łącznie uwagi higieny Razem.. (osoba sporządzająca) *niepotrzebne skreślić.. podpis Dyrektora Wydziału

24 Tabela NR 10 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska Wniosek o częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. I. Dane dotyczące pracownika Imię i nazwisko Wydział / Biuro... Do wniosku załączam fakturę nr...z dnia.... wystawioną na... ( nazwa firmy ) II. Samodzielne stanowisko ds. bhp W/w pracownik spełnia warunki częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów w wysokości...zł. zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr z dnia. r. i załączoną fakturą. Sprawdzono pod względem merytorycznym:... ( data i podpis pracownika ds. bhp Wypłata częściowego zwrotu kosztów zakupu okularów zwolniona z podatku dochodowego ( art. 21,ust. 1, pkt. 11, ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm. ) i składek na ubezpieczenie społeczne ( 2, pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz ze zm. ).

25 Tabela Nr 11 do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 536 / 11 Prezydenta Miasta Gdańska POKWITOWANIE ODBIORU ODZIEśY ROBOCZEJ W DNIU R. Przez Wydział / Biuro: Imię i nazwisko Stanowisko kurtka Polar Ubranie robocze Czapka zimowa Rodzaj odzieŝy Czapka letnia Obuwie całorocz ne data Pod pis uwagi Podpis pobierającego:..

26 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 536/11 Prezydenta Miasta Gdańska WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM I. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem cięŝarów oraz wymuszoną pozycją ciała 1. Wszystkie prace, przy których najwyŝsze wartości obciąŝenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5000 kj na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej - 20 kj/min. Uwaga: 1 kj = 0, 24 kcal 2. Ręczne podnoszenie i przenoszenie cięŝarów o masie przekraczającej: 1) 12 kg - przy pracy stałej, 2) 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej). 3. Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30, a wysokość 5 m - cięŝarów o masie przekraczającej: 1) 8 kg - przy pracy stałej, 2) 15 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej). 4. PrzewoŜenie cięŝarów o masie przekraczającej: 80 kg - przy przewoŝeniu na wózkach 2, 3 i 4-kołowych, WyŜej podane dopuszczalne masy cięŝarów obejmują równieŝ masę urządzenia transportowego i dotyczą przewoŝenia cięŝarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej, W przypadku przewoŝenia cięŝarów po powierzchni nierównej w sposób określony w pkt 1, masa cięŝarów nie moŝe przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach. 7. Dla kobiet w ciąŝy lub karmiących piersią: 1) wszystkie prace, przy których najwyŝsze wartości obciąŝenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają kj na zmianę roboczą, 2) prace wymienione w ust. 2-4, jeŝeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości, 3) prace w pozycji wymuszonej, 4) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

27 II. Prace naraŝające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych 1. Kobietom w ciąŝy: 1) prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natęŝeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej, 2) prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyŝej 4 godzin na dobę. III. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi Dla kobiet w ciąŝy lub karmiących piersią: 1) prace stwarzające ryzyko zakaŝenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem róŝyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą, IV. Prace w naraŝeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych Dla kobiet w ciąŝy lub karmiących piersią: 1) prace w naraŝeniu na działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym, określonych w odrębnych przepisach, 2) prace w naraŝeniu na niŝej wymienione substancje chemiczne niezaleŝnie od ich stęŝenia w środowisku pracy: - leki cytostatyczne, - ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne, - rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne, - styren, - węgla dwusiarczek. - preparaty do ochrony roślin, 3) prace w naraŝeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeŝeli ich stęŝenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń. WYKAZ RODZAJÓW PRAC, KTÓRE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY Prace w telekomunikacji przy nie obsługiwanych stacjach wzmacniających i komorach kablowych. Prace wykonywane na wysokości powyŝej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m.

Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku

Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku Spis treści Rozdział I Postanowienia wstępne Rozdział II Obowiązki pracodawcy Rozdział III Obowiązki pracownika Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu

REGULAMIN PRACY. Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne...3 II. Obowiązki pracodawcy i pracownika...4 III. Organizacja pracy...6 IV. Rozkład czasu

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowym aktem prawnym, mówiącym o prawie do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP, która w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr -0121-5/2009 ektora z dnia 16 stycznia 2009 roku EGULAMIN PACY UNIWESYTETU EKNMICZNEG W KAKWIE I. Postanowienia ogólne 1 egulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-14/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 czerwca 2003 r.

Zarządzenie Nr R-14/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 czerwca 2003 r. Zarządzenie Nr R-14/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dot. zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu. Regulamin Pracy SZCZECIN

Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu. Regulamin Pracy SZCZECIN Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu Regulamin Pracy SZCZECIN R E G U L A M I N P R A C Y 1 Regulamin pracy sporządzono w oparciu o Kodeks pracy i przepisy wykonawcze wydane

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe)

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA... z dnia... r.

UMOWA... z dnia... r. ZAŁĄCZNIK NR 6 UMOWA... z dnia... r. zawarta pomiędzy: ZOO Wrocław sp. z o.o. połoŝonym przy ulicy Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu (kod pocztowy 51-618), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownicze. kobiet w ciąży. i rodziców małych dzieci

Uprawnienia pracownicze. kobiet w ciąży. i rodziców małych dzieci e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Uprawnienia pracownicze kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci Warunki pracy kobiet w ciąży Ograniczenia w zakresie czasu pracy Choroba w czasie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWA. Inspektor ds. BHP Inspektor ds. p.poŝ. Magdalena Dudek

BEZPIECZEŃSTWA. Inspektor ds. BHP Inspektor ds. p.poŝ. Magdalena Dudek SZKOLENIE OKRESOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Inspektor ds. BHP Inspektor ds. p.poŝ. Magdalena Dudek w krajach UE: co 3,5 minuty ktoś umiera w związku z pracą w Polsce: 9 osób ginie kaŝdego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 57/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr R 57/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr R 57/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice 1. Znak sprawy: AK.II.KB.0914/1/10 Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMŻY ZASADY OGÓLNE

ZASADY KORZYSTANIA Z OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMŻY ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2013 Prezydenta Miasta Łomża ZASADY KORZYSTANIA Z OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMŻY ZASADY OGÓLNE Wykonywanie zadań służbowych, zwanym dalej Urzędem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45214800-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: Ośrodków szkoleniowych Kod CPV-45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: Placówek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Nazwa zadania audytowego: Ocena wykonywania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy Nr zadania audytowego: 5/09 Jednostka audytowana: Urząd Miasta Opola, SłuŜba Bezpieczeństwa i Higieny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5-157- ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5-157- ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5-157- Poz. 16 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 71 z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy w Rzeczenicy

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy w Rzeczenicy Rozdział I Postanowienia ogólne. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rzeczenicy Urząd Gminy zwany dalej Urzędem realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy Kętrzyn oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w OTWOCKU

REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w OTWOCKU REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w OTWOCKU Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. Zm.) ustalam, co następuje; I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot postępowania Okres świadczenia usług pielęgniarskich. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług 01.06.2015

I. Przedmiot postępowania Okres świadczenia usług pielęgniarskich. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług 01.06.2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala Gdańsk, dnia 07

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA wpisany do Rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w dniu 4 maja 1995r. pod numerem:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R.0210.13.15 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. Gołdapska 22/15 19-400 Olecko Remont dachu Hali Sportowej zlokalizowanej przy publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu z dnia... REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo