ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO"

Transkrypt

1 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXVII (54) Nr 7-9 lipiec-wrzesień 2006 TREŚĆ 1. Uchwała nr 5/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wykładni przepisu 44 ust. 1 Statutu ZHP Uchwała nr 6/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 23 września 2006 r. w sprawie wykładni 67 ust. 4 pkt 8 oraz 72 ust. 2 pkt 3 Statutu ZHP Uchwała nr 7/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 23 września 2006 r. w sprawie zapytania dotyczącego konsekwencji nieudzielania absolutorium członkom władz chorągwi oraz sposobu głosowania nad udzieleniem absolutorium Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 30/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wzorów druków budżetowych terenowych jednostek prawnych i samobilansujących Związku Harcerstwa Polskiego Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 31/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zasad wzajemnego rozliczania się terenowych jednostek organizacyjnych ZHP Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 32/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego przegląd ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych chorągwi ZHP i ich jednostek organizacyjnych oraz sporządzającego ekspertyzy Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 33/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanicy harcerskiej w Siedlcach nad Zalewem Muchawki przez ZHP Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 34/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych przez Fundację Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 35/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zbycia przez ZHP nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Chejły Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 36/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie sprzedaży przez ZHP nieruchomości w Jarosławcu Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 37/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie rozszerzenia przez ZHP zakresu działalności pożytku publicznego oraz prowadzenia tej działalności nieodpłatnie Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 38/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą we Wrocławiu Rozkaz Naczelnika ZHP L. 9/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. z załącznikiem: Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 10/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie ogólnych zaleceń pobilansowych dla wszystkich jednostek samobilansujących ZHP

2 2 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr Rozkaz Naczelnika ZHP L. 10/2006 z dnia 20 sierpnia 2006 r. z załącznikiem: Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 11/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie sporządzenia budżetu Głównej Kwatery ZHP oraz jej jednostek samobilansujących na rok Rozkaz Naczelnika ZHP L. 11/2006 z dnia 20 września 2006 r. z załącznikiem: Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 12/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia w życie Zasad działalności Samodzielnego Zakładu Administracji i Logistyki przy GK ZHP 16. Rozkaz Specjalny L. 1/ Rozkaz Grunwaldzki Rozkaz Specjalny L. 2/ Rozkaz Specjalny L. 3/ Wiadomości Urzędowe są dostępne w wersji elektronicznej na stronie Wydawca: Główna Kwatera ZHP Druk: Składnica Harcerska 4 Żywioły sp. z o.o. Nakład: 550 egz.

3 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe 3 Uchwała nr 5/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wykładni przepisu 44 ust. 1 Statutu ZHP W związku z wnioskiem o wykładnię przepisu 44 ust. 1 Statutu ZHP Naczelny Sąd Harcerski uchwalił, co następuje: 44 ust. 1 Statutu stanowi, że władze ZHP mogą odwoływać członków ze swojego składu. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu władze niezwłocznie uzupełniają swój stan osobowy przez wybór nowych członków. Liczba osób nowo wybranych w skład danej władzy w trakcie kadencji nie może być większa niż połowa liczebności tej władzy określona przez odpowiedni zjazd. Określenie w Statucie, iż liczba osób nowo wybranych w skład danej władzy w trakcie kadencji nie może być większa niż połowa liczebności tej władzy określona przez odpowiedni zjazd należy rozumieć w ten sposób, iż w składzie danej władzy musi pozostać co najmniej połowa osób wybranych na zjeździe (wybór pierwotny). Jeśli zatem w trakcie kadencji dojdzie do zmian w składzie danej władzy w wyniku uzupełnienia po kolejnych rezygnacjach osób już wybranych w trybie uzupełniającym (wybór wtórny), nie ma to znaczenia dla prawomocności danej władzy. Jeżeli zatem na przykład w skład komisji rewizyjnej hufca wybrano na zjeździe hufca pięć osób, a w trakcie kadencji z mandatu zrezygnowały dwie osoby to skład komisji rewizyjnej uzupełniono o dwie nowe osoby. Jeżeli jednak osoby te z czasem także zrezygnowały z mandatów to na ich miejsce komisja rewizyjna może wybrać kolejne dwie osoby, mimo że będą to cztery zmiany w składzie komisji rewizyjnej. Pozostaną bowiem w składzie tej komisji trzy osoby wybrane na zjeździe hufca (więcej niż połowa liczebności tej władzy). Przewodniczący NSH ZHP hm. Bronisław Turkiewicz Uchwała nr 6/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego z dnia 23 września 2006 r. w sprawie wykładni 67 ust. 4 pkt 8 oraz 72 ust. 2 pkt 3 Statutu ZHP Naczelny Sąd Harcerski uchwalił, co następuje: I. Do obowiązków Rady Naczelnej ZHP, wskazanych w 67 ust. 4 pkt 8 Statutu ZHP, należy m.in.:

4 4 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr 7-9 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Głównej Kwatery ZHP, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP i podległych jej jednostek samobilansujących, ocena działalności Głównej Kwatery oraz jednostek samobilansujących, na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP podjęcie co roku uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP. Do obowiązków Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP wskazanych w 72 ust. 2 pkt 3 Statutu ZHP należy m.in. coroczne przedkładanie Radzie Naczelnej ZHP wniosku w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP. Jak wynika z analizy gramatycznej tego postanowienia Statutu ZHP sprawozdań może być więcej niż jedno ( rozpatruje i zatwierdza sprawozdania ) oraz że sprawozdania i sprawozdania z wykonania budżetu są różnymi sprawozdaniami. Z przepisów art. 23 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) wynika obowiązek publicznego przedstawiania obu rodzajów sprawozdań: sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego. Ocenę działalności Głównej Kwatery ZHP przedstawia CKR Zjazdowi ZHP, a więc a contriario nie przedstawia takiej oceny Radzie Naczelnej ZHP. Ta analiza wraz z analizą leksykalną pojęcia absolutorium (absolutorium wedle wszystkich słowników jest to uznanie za prawidłową działalności organu, któremu udziela się absolutorium od łacińskiego wyrazu absolvere uwolnić) prowadzi do wniosku, iż przedmiotem absolutorium udzielanego Głównej Kwaterze ZHP przez Radę Naczelną ZHP, a w konsekwencji stosownego wniosku Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, jest działalność w okresie danego roku sprawozdawczego Głównej Kwatery ZHP jako organu statutowego, działającego kolegialnie (por 70 Statutu ZHP). Należy zauważyć, że Główna Kwatera ZHP działa kolegialnie, jako zarząd stowarzyszenia, podejmując decyzje finansowe, majątkowe i inne, w szczególności w drodze uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP, nie będącego majątkiem chorągwi, wydając zgodę na zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego chorągwi, podejmując uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem ZHP lub ustanowieniu fundacji jako fundator. Stąd chybiony jest pogląd Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, iż w skład Głównej Kwatery ZHP wchodzą osoby, które nie zarządzają bezpośrednio majątkiem ZHP, gdyż statutowa Główna Kwatera jako całość, czyli wszyscy jej członkowie, solidarnie ponoszą odpowiedzialność za działalność Związku. Do Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP należy sformułowanie wniosków, które pozwolą Radzie Naczelnej ZHP dokonać oceny przyczynienia się i udziału poszczególnych członków Głównej Kwatery we wszelkich przez nią podejmowanych decyzjach. Bo chociaż wnioski Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP nie wiążą Rady Naczelnej ZHP, to przecież ich treść nie jest obojętna dla decyzji Rady w tym przedmiocie.

5 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe 5 II. Choć Statut ZHP nie wymaga wprost, aby do wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium potrzebne było uzasadnienie, to jednak co najmniej ustawa o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie przewiduje daleko idącą jawność działania tych organizacji. Zasady harcerskie także statuują nasze stowarzyszenia jako organizację, którą powinna cechować transparentność działania (por. m.in. 19 i 20 Statutu). Dlatego wnioski Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP co do udzielania, a zwłaszcza co do odmowy udzielania absolutorium poszczególnym członkom Głównej Kwatery ZHP powinny być uzasadnione. Odmowa udzielenia absolutorium oznacza utratę wiarygodności danego członka Głównej Kwatery ZHP. Jest także oczywiste, że należy stworzyć warunki w celu umożliwienia członkom Rady Naczelnej ZHP podjęcia decyzji na postawie merytorycznych i znanych im przesłanek i okoliczności. Taki pogląd członek Rady Naczelnej może wyrobić sobie na podstawie nie tylko sprawozdania Głównej Kwatery ZHP, ale także oceny tego sprawozdania przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP i konsekwencji w postaci personalnej odpowiedzialności poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP. Zatem wniosek i jego uzasadnienie Centralna Komisja Rewizyjna ZHP powinna formułować w odniesieniu do każdego członka Głównej Kwatery ZHP osobno, co wynika wprost z brzmienia 67 ust. 4 pkt 8 Statutu ZHP. III. Użyte w 67 ust. 4 pkt 8 Statutu ZHP sformułowanie podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP oznacza, że absolutorium odnosi się do zakończonego roku sprawozdawczego, którym w ZHP jest rok kalendarzowy. Jeżeli pomiędzy ostatnim absolutorium upłynie nieco więcej niż rok, absolutorium może dotyczyć wyjątkowo nieco dłuższego okresu; tak się stanie z reguły w pierwszym roku nowej kadencji, ponieważ zjazd ZHP udziela absolutorium na początku grudnia, pozostawiając kilka tygodni roku bez skwitowania. IV. Zarówno Główna Kwatera ZHP w stosunku do Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, jak i Centralna Komisja Rewizyjna ZHP w stosunku do Rady Naczelnej ZHP powinny złożyć swoje sprawozdania w rozsądnym terminie. Rozsądny termin oznacza czas, w którym wpierw członkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, a następnie członkowie Rady Naczelnej ZHP, ze szczególnym uwzględnieniem Komisji Ekonomicznej, mogą zapoznać się ze sprawozdaniem, a nadto mają czas na zasięgnięcie dodatkowych opinii i informacji. Wszelkie terminy co do złożenia sprawozdań zakreślił ustawodawca w Ustawie o rachunkowości oraz w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6 6 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr 7-9 V. Pod pojęciem użytym w 67 ust. 4 pkt 8 Statutu sprawozdania GK należy rozumieć sprawozdania, o których stanowi art. 23 ust. 1 i 2 wspomnianej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w zakresie pojęcia sprawozdania z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP i podległych jej jednostek samobilansujących także przepisy Ustawy o rachunkowości. Przewodniczący NSH ZHP hm. Bronisław Turkiewicz Uchwała nr 7/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego z dnia 23 września 2006 r. w sprawie zapytania dotyczącego konsekwencji nieudzielania absolutorium członkom władz chorągwi oraz sposobu głosowania nad udzieleniem absolutorium Naczelny Sąd Harcerski uchwalił, co następuje : I. Nieuzyskanie przez członka władz chorągwi absolutorium nie rodzi żadnych konsekwencji formalnych, bowiem postanowienia Statutu ZHP nie wskazują konsekwencji nieudzielenia absolutorium. II. Postanowienia 46 Statutu ZHP stanowią o podejmowaniu uchwał, nie zawierają innych postanowień w tym zakresie, a zatem decyzja o głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium w sposób jawny lub tajny jest suwerenną decyzją odpowiedniej władzy, podjętą w formie uchwały. Przewodniczący NSH ZHP hm. Bronisław Turkiewicz Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 30/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wzorów druków budżetowych terenowych jednostek prawnych i samobilansujących Związku Harcerstwa Polskiego Na podstawie 70 pkt 3 ppkt 12) lit. e i ppkt 13) Statutu ZHP ustala się następujące wzory druków budżetowych na rok 2007:. Główna Kwatera ZHP wprowadza wzory druków budżetowych dla terenowych

7 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe jednostek prawnych i samobilansujących ZHP, obowiązujące od roku obrotowego 2007 i stanowiących integralną część niniejszej uchwały. Dodatkowo należy przedstawić plan inwestycyjny składający się z części rzeczowej i finansowej, uwzględniającej źródła finansowania wydatku inwestycyjnego. Budżety terenowych jednostek prawnych i samobilansujących należy podać do publicznej wiadomości członkom ZHP, np. w Wiadomościach Urzędowych, komunikatach, na naradach komendantów chorągwi/hufców itp. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się kierownikom terenowych jednostek prawnych i samobilansujących ZHP. Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 31/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zasad wzajemnego rozliczania się terenowych jednostek organizacyjnych ZHP. Na podstawie 70 ust. 3 pkt 13 i 12 lit. e Statutu ZHP oraz Uchwały nr 7/XXXIII Rady Naczelnej ZHP pkt 4 z dnia 29 stycznia 2006 r., w związku z Uchwałą nr 9/XXXIII RN ZHP z dnia 8 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Głównej Kwatery ZHP na rok 2006 Główna Kwatera ZHP uchwala:. Wysokość opłaty rejestrowej na kwotę 400 zł miesięcznie (czterysta zł), która powinna być przekazywaną przez wszystkie jednostki samobilansujące (z wyłączeniem Muzeum Harcerstwa) na konto GK ZHP w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Powyższa opłata rejestrowa przeznaczana będzie na finansowanie działalności władz naczelnych ZHP. Jednocześnie zobowiązuje się komendy chorągwi do podjęcia uchwał w sprawie wysokości opłaty rejestrowej, która przekazywana będzie do komend chorągwi przez hufce i inne podległe im jednostki. 2. Główna Kwatera i komendy chorągwi będą obciążać terenowe jednostki kosztami za czynności dodatkowe wynikające z poniesionych opłat, jak np.: za akty notarialne, ubezpieczenia, koszty audytu, ekspertyzy prawne, koszty procesowe i inne. 3. GK ZHP będzie obciążać komendy chorągwi kosztami produkcji lasek skautowych oraz zbiorowych i srebrnych odznak RPH. 4. Wysokość kosztów obsługi zadań dotowanych ze środków publicznych i innych pozyskiwanych przez GK ZHP wynosi 4% od kwoty dotacji. 5. Z chwilą uzyskania przez chorągwie ZHP osobowości prawnej, potwierdzonej prawomocnym postanowieniem właściwego sądu rejestrowego, opłata rejestrowa traktowana będzie jako dodatkowa składka członkowska.

8 8 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr Niniejsza uchwał wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2006 r. Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik Uchwała Głównej Kwatery ZHP 32/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego przegląd ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych chorągwi ZHP i ich jednostek organizacyjnych oraz sporządzającego ekspertyzy Na podstawie Uchwały XXXIII Zjazdu ZHP wprowadzającej zmiany do Statutu ZHP z dnia 3 grudnia 2005 r., Główna Kwatera ZHP postanawia wybrać firmę PERFEC- TUM AUDIT, Doradcy Finansowo-Księgowi, spółka z o.o. w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 98, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania pod nr 1433 KIBR, w celu przeprowadzenia przeglądu ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych chorągwi ZHP i ich jednostek organizacyjnych oraz sporządzenia ekspertyz od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia poprzedzającego wpis do KRS. Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 33/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanicy harcerskiej w Siedlcach nad Zalewem Muchawki przez ZHP Na podstawie 70 ust. 3 pkt 6 Statutu ZHP Główna Kwatera wyraża zgodę na zbycie przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Mazowiecka, Hufiec Podlasie w Siedlcach, prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 1,2955 ha wraz z budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, stanowiących stanicę harcerską, położonymi w Siedlcach nad Zalewem Muchawki, dla których prowadzona jest księga wieczysta Kw przez Sąd Rejonowy w Siedlcach, z zachowaniem następujących form i kolejności:. przez konkurs ofert wewnątrz Związku Harcerstwa Polskiego, 2. w drodze przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem uzyskanych ze sprzedaży środków finansowych w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań Komendy Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach. Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik

9 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe 9 Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 34/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych przez Fundację Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka Na podstawie 70 pkt 3 i pkt 12 oraz 74 pkt 2 Statutu ZHP Główna Kwatera nakazuje:. Natychmiast zaprzestać sprzedaży napojów alkoholowych przez Fundację Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka. 2. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Fundacji. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 35/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zbycia przez ZHP nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Chejły 8 Na podstawie 70 ust. 3 pkt 6 Statutu ZHP Główna Kwatera wyraża zgodę na zbycie przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Mazowiecka, Hufiec Podlasie w Siedlcach prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Chejły 8, usytuowanej na działce w obrębie 113 o powierzchni 0,0998 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr Kw 7506 przez Sąd Rejonowy w Siedlcach, z zachowaniem następujących form i kolejności:. 2. przez konkurs ofert wewnątrz Związku Harcerstwa Polskiego, w drodze przetargu nieograniczonego. Uzyskane środki finansowe ze sprzedaży w pierwszej kolejności należy przeznaczyć na spłatę zobowiązań komendy Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach, Chorągiew Mazowiecka. Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 36/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie sprzedaży przez ZHP nieruchomości w Jarosławcu Na podstawie 70 ust. 3 pkt 6 Statutu ZHP Główna Kwatera wyraża zgodę na zbycie przez Związek Harcerstwa Polskiego prawa użytkowania wieczystego działki nr 13/11, położonej w miejscowości Jarosławiec Nowe Osiedle 3, o powierzchni

10 10 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta 12180, aktualnie użytkowaną przez hufiec Łódź Widzew, Chorągiew Łódzka ZHP, za cenę nie mniejszą niż 30000,- (słownie zł: trzydzieści tysięcy), wynikającej z przeprowadzonego rozeznania aktualnych wycen nieruchomości w rejonie Jarosławca, z zachowaniem następujących form i kolejności:. przez konkurs ofert wewnątrz Związku Harcerstwa Polskiego, 2. w drodze przetargu nieograniczonego. Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe należy przeznaczyć na inwestycje w stanicy w Jarosławcu. Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 37/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie rozszerzenia przez ZHP zakresu działalności pożytku publicznego oraz prowadzenia tej działalności nieodpłatnie Na podstawie 70 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 Statutu ZHP Główna Kwatera ZHP uchwala, co następuje:. W związku z częściową zmianą celów statutowych ZHP w Statucie ZHP, przyjętym na XXXIII Zjeździe ZHP odbytym w dniach od 1 do 4 grudnia 2005 r., rozszerza się ( 4 Statutu) zakres prowadzonej dotychczas przez ZHP działalności pożytku publicznego, wpisanej w dziale 3 rubryka 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem i uchwala się, że działalność ta będzie obejmowała także:. prowadzenie działalności przygotowującej członków organizacji do aktywności na rynku pracy (PKD 91,1), 2. działalność promującą idee i organizowanie wolontariatu dla celów statutowych stowarzyszenia (PKD 91,1), 3. upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także prowadzenie działalności wspomagającej rozwój demokracji (PKD 91,1), 4. działalność na rzecz integracji europejskiej (PKD 91,1). 2. Spośród działalności pożytku publicznego, zarejestrowanej pod numerem KRS a także wymienionej w pkt. 1 niniejszej uchwały, następująca działalność prowadzona jest przez Związek Harcerstwa Polskiego w przeważającej części nieodpłatnie: 91,3 prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności

11 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe oświatowo-wychowawczej formami pracy charakterystycznymi dla ZHP, 92,5 upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw patriotycznych, 75,22 działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego, 85,14 inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i młodzieży, 85,3 podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności charytatywnej, 85,1 prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych, 85,1 promowanie zdrowego trybu życia, 91,1 promowanie idei i organizowanie wolontariatu dla celów statutowych stowarzyszenia, 91,1 upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także prowadzenie działalności wspomagającej rozwój demokracji. Pozostała działalność pożytku publicznego, tj.: 91,33 organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności, 92,62 organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu, 92,3 organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, 80,4 kształcenie kadry instruktorskiej stowarzyszenia, 85,3 organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania tak dla członków stowarzyszenia, jak i osób niezrzeszonych, 91,1 prowadzenie działalności przygotowującej członków organizacji do aktywności na rynku pracy, 91,1 działalność na rzecz integracji europejskiej. będzie prowadzona odpłatnie. Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik

12 12 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr 7-9 Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 38/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą we Wrocławiu 1 Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego potwierdza utworzenie Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą we Wrocławiu, kod , ul. Nowa nr 6, wpisanej zgodnie z postanowieniem Sądu rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie Sygn. akt WA XIX Ns Rej. KRS/2356/3/465 w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze Jednostki terenowe lub oddziały pod pozycją 17. Powyższy wpis został dokonany na podstawie wniosku Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 11 lutego 2003 r. o zmianie danych podmiotu w KRS (KRS-Z20), do którego załączono wykaz chorągwi ZHP. Chorągiew Dolnośląska ZHP została utworzona w roku 1991 rozkazem Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego zgodnie z 22 ust. 3, obowiązującego wówczas Statutu ZHP znajdującego się w aktach rejestrowych ZHP KRS pod nr Chorągiew Dolnośląska ZHP obejmuje swoim działaniem obszar następujących hufców Związku Harcerstwa Polskiego: Bierutów, Bolesławiec, Bystrzyca Kłodzka, Chojnów, Długołęka, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kąty Wrocławskie, Kłodzko, Legnica, Lubań Śląski, Lubin, Lwówek Śląski, Łagiewniki, Milicz, Oleśnica, Oława, Polkowice, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Świdnica, Wałbrzych, Wołów, Wrocław I Stare Miasto, Wrocław IV Fabryczna, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja, Żmigród, Żórawina. 3 Siedzibą władz Dolnośląskiej Chorągwi ZHP jest miasto Wrocław, kod , ul. Nowa nr 6. Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik

13 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe 3 Naczelnik Warszawa, dnia 20 lipca 2006 r. Związku Harcerstwa Polskiego Rozkaz L. 9/ Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje Informuję o decyzji Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 10/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie ogólnych zaleceń pobilansowych dla wszystkich jednostek samobilansujących ZHP. Treść decyzji stanowi załącznik nr 1 niniejszego rozkazu. 2. Chorągwie 2.4. Podanie do wiadomości wyników wyborów Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Chorągwi Wielkopolskiej z dnia 19 maja 2006 r. KOMENDA CHORĄGWI hm. Jarosław RURA komendant hm. Ryszard POLASZEWSKI zastępca ds. programowych phm. Maciej CHMIELEWSKI zastępca ds. organizacyjnych hm. Wieńczysław CELER skarbnik RADA CHORĄGWI hm. Zbigniew PILARCZYK przewodniczący hm. Beata OWCZARZAK sekretarz hm. Jadwiga HALASZ hm. Wiesława KLIMOWICZ hm. Marek MADALIŃSKI hm. Jan SZAFERSKI hm. Grażyna URBANIAK KOMISJA REWIZYJNA CHORĄGWI hm. Stefan JERYNKICZ przewodniczący hm. Zygmunt RESZEL wiceprzewodniczący phm. Janusz WALCZAK wiceprzewodniczący phm. Krzysztof WILCZYŃSKI sekretarz hm. Ryszard DUDA hm. Agnieszka GIERŁOWSKA hm. Zygmunt GIERSZEWSKI

14 14 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr 7-9 hm. Jacek KOŁODZIEJ hm. Barbara LEWANDOWSKA hm. Andrzej PRZYBYŁA SĄD HARCERSKI CHORĄGWI hm. Grzegorz OWCZARZAK przewodniczący hm. Tomasz KUJACZYŃSKI wiceprzewodniczący hm. Jan BARWICKI hm. Jarosław GRACZYK hm. Maria LASECKA hm. Krzysztof MACIEJEWSKI hm. Jerzy MALICKI hm. Barbara PASZKIEWICZ hm. Franciszek PYZIAK hm. Sebastian WINIECKI hm. Dorota SCHWARTZ-WOLSKA Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Chorągwi Stołecznej z dnia 2 czerwca 2006 r. KOMENDA CHORĄGWI hm. Waldemar KOWALCZYK komendant hm. Elżbieta POKROPEK zastępczyni hm. Janina SKRZYPIEC-NOWAK zastępczyni phm. Jacek BOBOWICZ skarbnik hm. Tomasz GRODZKI RADA CHORĄGWI hm. Ilona PNIEWSKA przewodnicząca hm. Krzysztof PATER wiceprzewodniczący hm. Dariusz BRZUSKA phm. Małgorzata CHAJNETA hm. Grzegorz CHWIŁOC-FIŁOC hm. Elżbieta DARKA hm. Piotr JANOWSKI phm. Michał LANDOWSKI hm. Piotr OLEJNICZAK hm. Przemysław RYBARCZYK hm. Zbigniew WINIAREK

15 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe 5 KOMISJA REWIZYJNA CHORĄGWI hm. Marek KOWALSKI przewodniczący hm. Katarzyna KNAP-DAM zastępczyni hm. Artur PIEKUT sekretarz phm. Maciej GŁOWICKI hm. Witold PIETRUSIEWICZ hm. Tomasz WERNER hm. Andrzej WINIARSKI SĄD HARCERSKI CHORĄGWI hm. Mirosław KOZIKOWSKI przewodniczący hm. Halina BOŻEK hm. Urszula BUGAJ hm. Izabela CHWIŁOC-FIŁOC hm. Wit JOZENAS hm. Robert KAMIONOWSKI hm. Piotr PNIEWSKI hm. Anna SATURSKA hm. Paweł WESZPIŃSKI 3. Główna Kwatera ZHP 3.1. Zwolnienia Zwalniam hm. Jolantę ŁABĘ z funkcji szefa Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego. Serdecznie dziękuję Druhnie za pełnioną służbę Mianowania Mianuję phm. Agnieszkę JABŁOŃSKĄ na funkcję szefa Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego Mianuję hm. Pawła ZAPALSKIEGO instruktorem Zespołu Harcerskiego Mianuję hm. Mateusza ŻUKOWSKIEGO na funkcję szefa Zespołu Starszoharcerskiego Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów Powołuję w skład zespołu Funduszu im. Grażyńskiego następujące osoby: hm. Tomasz ŁEBEK przewodniczący hm. Dorota KOŁAKOWSKA hm. Monika PATER 6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 6.2. Mianowania W ramach Specjalnościowej Akcji Szkoleniowej 2006 mianuję: hm. Mariana ANTONIKA na funkcję koordynatora Letnich Warsztatów

16 16 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr 7-9 Artystycznych i obozów ekologicznych w ramach projektu Czyste Tatry hm. Mariusza CYRULEWSKIEGO na funkcję komendanta Letniego Obozu Ratowniczego phm. Annę GŁOWACKĄ na funkcję komendantki Turystycznej Specjalnościowej Akcji Szkoleniowej hm. Czesława PRZYBYTKA na funkcję komendanta Harcerskich Kursów Lotniczych phm. Magdalenę STANKIEWICZ na funkcję komendantki Kursu Instruktorskiego HSR phm. Przemysława WOŹNIAKA na funkcję komendanta Spadochronowego Obozu Specjalnościowego 11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymuje Krzysztof SERAFIN dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku 12. Odznaki Kadry Kształcącej Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej Przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej: hm. Jakubowi CICHOCKIEMU Chorągiew Stołeczna hm. Pawłowi WESZPIŃSKIEMU Chorągiew Stołeczna hm. Marianowi SZYMAŃSKIEMU Chorągiew Opolska Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej Przedłużam uprawnienia wynikające z posiadania Złotej Odznaki Kadry Kształcącej hm. Małgorzacie SINICY Chorągiew Gdańska Przedłużam uprawnienia wynikające z posiadania Srebrnej Odznaki Kadry Kształcącej hm. Andrzejowi GRABOWSKIEMU Chorągiew Krakowska. 14. Sprostowania W rozkazie L. 8/2006 Naczelnika ZHP z dnia 20 czerwca 2006 r Podanie do wiadomości wyników wyborów jest: Sąd Harcerski Chorągwi hm. Piotr KUŚMIERCZAK. powinno być: Sąd Harcerski Chorągwi hm. Piotr KAZIMIERCZAK. Przepraszam za zaistniałą pomyłkę. Czuwaj! hm. Teresa Hernik

17 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe 7 Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika ZHP L. 9/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 10/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie ogólnych zaleceń pobilansowych dla wszystkich jednostek samobilansujących ZHP Mając na uwadze zalecenia audytora badającego sprawozdanie finansowe Związku Harcerstwa Polskiego, zobowiązujemy komendantów i skarbników chorągwi oraz kierowników pozostałych jednostek samobilansujących do stosowania następujących zaleceń: I. W zakresie gospodarowania aktywami trwałymi. Dla ewidencji i kontroli środków trwałych i umorzeń należy stosować tabele amortyzacyjne, wykazując pojedyncze składniki według poszczególnych jednostek organizacyjnych i podziału rodzajowego środków (grup). Do czasu wdrożenia programu RAKS środki trwałe, tabele amortyzacyjne, należy prowadzić ręcznie lub w Excelu. 2. Ewidencję analityczną środków trwałych należy prowadzić według poszczególnych jednostek organizacyjnych, np. hufce, ośrodki oraz rodzajów środków zgodnie z zakładowym planem kont. 3. W roku 2006 należy zakończyć prace związane z weryfikacją nieruchomości i gruntów zgodnie z decyzją Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 39/2004 z dnia 1 września 2004 r. w sprawie weryfikacji nieruchomości. Nieruchomości i grunty posiadane przez jednostki powinny być objęte pełną ewidencją właścicielską pod względem: ) formalno-prawnym z zabezpieczeniem pełnej dokumentacji własnościowej i hipotecznej, 2) techniczno-organizacyjnym w zakresie zabezpieczenia i efektywności wykorzystania, 3) księgowym. 4. Wykazane w ewidencji księgowej i umarzane nieruchomości niestanowiące własności chorągwi, użytkowane na podstawie umów dzierżawy należy przenieść do ewidencji pozabilansowej. 5. W księgach roku 2006 należy dokonać odpowiednich korekt nieruchomości ujawnionych w wyniku weryfikacji, które zostały wprowadzone do ksiąg bez określenia przewidywanego, dalszego okresu użytkowania i zostały całkowicie umorzone.

18 18 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr Grunty użytkowane na zasadach prawa wieczystego użytkowania należy amortyzować. Dokonać analizy inwestycji wstrzymanych i zaniechanych oraz dokonać odpowiednich księgowań. Prowadzić racjonalną gospodarkę rzeczowymi aktywami trwałymi i efektywnie wykorzystywać bazy i ośrodki. Zatrzymać dalszą dekapitalizację majątku Związku i prowadzić jego bieżące odnawianie. Ubezpieczyć posiadane środki rzeczowe od kradzieży z włamaniem i od zniszczeń. Sprawować bieżąco nadzór właścicielski nad majątkiem ZHP zaangażowanym w spółkach, w których ZHP ma udziały. II. W zakresie aktywów obrotowych oraz zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych. Dokonać analizy i weryfikacji składników majątkowych towary i materiały. W przypadku materiałów niesprzedawalnych zadecydować o ich przeznaczeniu i ewentualnym rozdysponowaniu oraz zaliczeniu w koszty. 2. Zaniechać indywidualnego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych przez komendy hufców. Całość rozliczeń powinna być realizowana przez komendy chorągwi. 3. Realizować obowiązek dokonywania wpłat na PFRON zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 4. Egzekwować terminowość i rzetelność rozliczania pobranych zaliczek. Dokonać rozliczenia zaliczek dotyczących roku 2005 i lat poprzednich oraz nie dopuszczać do zaległości w rozliczeniach finansowych i przekazywaniu dokumentów księgowych. 5. Nie należy przekazywać na prywatne konta bankowe zaliczek pobieranych na zadania programowe. 6. Na koniec roku obrotowego należy obowiązkowo: ) przeprowadzić spisy z natury środków pieniężnych w kasach wszystkich jednostek, w tym również sald zerowych, 2) przeprowadzić spis z natury towarów i materiałów, 3) uzyskać potwierdzenia bankowe wszystkich kont bankowych, 4) potwierdzać salda należności przez kontrahentów, 5) potwierdzać salda rozrachunków wewnątrzzakładowych. 7. Należy dokonać weryfikacji sald należności oraz dokonać odpisów aktualizacyjnych na należności nieściągalne i wątpliwe oraz przekazane do postępowania sądowego. W bilansie należności należy wykazywać je w wartości netto.

19 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe Należy doprowadzić do odzyskania wszystkich należności, w tym doprowadzić do końca sprawy postępowań komorniczych i egzekucji należności, które posiadają klauzule wyroku lub nakazów płatniczych sądowych. W jednostkach ZHP występuje wysoki stan należności przeterminowanych. Należy podjąć skuteczne działania windykacyjne celem zabezpieczenia środków dla bieżącej działalności. W księgach należy ująć zobowiązania warunkowe z tytułu roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu sądowym. Dokonać analizy składek członkowskich oraz rozrachunków wewnątrzzakładowych i urealnić salda. Dokonać szczegółowej analizy kont: ) 2) 845 rozliczenia międzyokresowe przychodów, 640 rozliczenia międzyokresowe kosztów. III. W zakresie dochodów i kosztów. Wpływy i wydatki uzyskiwane w podstawowych jednostkach organizacyjnych powinny być ujęte w ewidencji księgowej chorągwi zgodnie z decyzją Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 43/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ewidencji księgowej działalności finansowej podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP. 2. Dowód księgowy powinien zawierać zgodnie z art. 21 pkt 1.6 ustawy o rachunkowości: stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 3. Refundacje wynagrodzeń i składek ZUS przez Rejonowe Urzędy Pracy należy odnosić w pozostałe przychody operacyjne. 4. Zwrócić uwagę na kwalifikację strat i zysków nadzwyczajnych, które są wynikiem zdarzeń losowych. Do strat nadzwyczajnych nie zaliczamy zdarzeń polegających na kradzieżach, nie są one zdarzeniami losowymi i powinny być zakwalifikowane do pozostałych kosztów operacyjnych, a otrzymane odszkodowanie z tego tytułu do pozostałych przychodów operacyjnych. 5. Wpływy z 1 % niewykorzystane w 2004 i 2005 r. należy rozliczyć w 2006 r. 6. Do kosztów ogólnoadministracyjnych zaliczyć koszty związane z utrzymaniem jednostki, np. czynsz, energia, telefony, woda, amortyzacja budynku, wynagrodzenia z narzutami, koszty podróży, materiały biurowe, remonty budynku itp. 7. W pozycji kosztów rodzajowych koszty pozostałe należy ujmować tylko

20 20 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr 7-9 takie koszty, których nie można prawidłowo zakwalifikować do innych pozycji rodzajowych kosztów. Należy dokonać weryfikacji księgowań kosztów pozostałych w roku 2006 r. IV. W pozostałym zakresie. Dopilnować formalności związanych z potwierdzeniem pisemnej deklaracji odpowiedzialności materialnej przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie kasy oraz za środki trwałe oraz składniki niskocenne. 2. Uporządkować sposób przechowywania gotówki: ustalić lub zweryfikować decyzje o wysokości pogotowia kasowego we wszystkich jednostkach, zapewnić warunki przechowywania gotówki, ubezpieczyć gotówkę w kasie i w czasie transportu. 3. Do Głównej Kwatery ZHP należy przesyłać kopie protokołów kontroli z ZUS, US i kontroli finansowych z instytucji zewnętrznych. 4. Obowiązkowo dokształcać kadrę finansowo-księgową w zakresie przepisów ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych (indywidualne szkolenia, wydawnictwa fachowe, prasa fachowa itp.). 5. Obowiązkowo przeszkolić służby finansowo-księgowe w pakiecie biurowym Microsoft Office. 6. Przeprowadzać szkolenia dla skarbników i osób zajmujących się finansami w hufcach. 7. Zorganizować pracę w księgowości chorągwi tak, aby rozliczanie zadań dotacyjnych nie powodowało opóźnień w terminowym i rzetelnym księgowaniu pozostałych zdarzeń. 8. Opracować i wdrożyć w jednostkach ZHP zasady wcześniejszego zabezpieczenia środków na wszystkie decyzje finansowe. Niedopuszczanie do dalszego generowania strat przez jednostki ZHP. Skarbnik ZHP hm. Cezary Huć Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik

21 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe 21 Naczelnik Warszawa, dnia 20 sierpnia 2006 r. Związku Harcerstwa Polskiego Rozkaz L. 10/ Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia Zgodnie z uchwałą nr 4/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 28 stycznia 2006 r. w sprawie Ordynacji wyborczej ZHP powołuję z dniem 20 sierpnia 2006 r. hm. Krzysztofa RYCHLIKA na funkcję pełnomocnika Naczelnika ZHP na zjazd Chorągwi Mazowieckiej ZHP Informacje Informuję o decyzji Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 11/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie sporządzenia budżetu Głównej Kwatery ZHP oraz jej jednostek samobilansujących na rok Treść decyzji stanowi załącznik do niniejszego rozkazu. 3. Główna Kwatera ZHP 3.1. Zwolnienia Zwalniam phm. Łukasza CZOKAJŁO z funkcji szefa Zespołu Wędrowniczego Zwalniam hm. Annę PETERKO z funkcji pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. wspierania rodzin poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Katowicach Zwalniam hm. Pawła SMARDZA z funkcji komisarza zagranicznego ZHP (WOSM) Zwalniam phm. Aleksandrę ZIÓŁEK z funkcji instruktorki Zespołu Wędrowniczego. Serdecznie dziękuję Druhnom i Druhom za pełnioną służbę Mianowania Mianuję phm. Marka PIEGATA na funkcję szefa Zespołu Wędrowniczego Mianuję phm. Łukasza CZOKAJŁO na funkcję instruktora Zespołu Wędrowniczego Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów Rozwiązuję sztab Białej Służby 2006 w składzie: hm. Dorota KOŁAKOWSKA hm. Krzysztof IGIELSKI hm. Jolanta ŁABA hm. Elżbieta POKROPEK hm. Marek RUMIAN

22 22 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr 7-9 hm. Adrian STARONIEK ks. phm. Jan UJMA hm. Andrzej ŻUGAJ Rozwiązuję sztab 16. Spotkania Światowego i 23. Konferencji Światowej ICCG w składzie: hm. Ewa LACHIEWICZ pwd. Katarzyna TARNOWSKA pwd. Rafał ŁĄCZYŃSKI hm. Jolanta ŁABA phm. Agnieszka DROGOSZ Mianuję phm. Krzysztofa IGIELSKIEGO na funkcję komendanta VIII Ogólnopolskich Zawodów ZHP w ratownictwie. 11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymuje Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. 12. Odznaki Kadry Kształcącej Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej Przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej: hm. Piotrowi BIELICKIEMU Chorągiew Kujawsko-Pomorska hm. Markowi JEDYNAKOWI Chorągiew Kielecka 14. Sprostowania W rozkazie L. 6/2006 Naczelnika ZHP z dnia 18 maja 2006 r Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZHP otrzymują: jest: hm. Zygmunt RESZEL Chorągiew Dolnośląska ZHP powinno być: hm. Zygmunt RESZEL Chorągiew Wielkopolska ZHP W rozkazie L. 9/2006 Naczelnika ZHP z dnia 20 lipca 2006 r Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej jest: Przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej hm. Marianowi SZYMAŃSKIEMU Chorągiew Opolska. powinno być: Przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej hm. Marcinowi SZYMAŃSKIEMU Chorągiew Opolska. Przepraszam za zaistniałe pomyłki. Czuwaj! hm. Teresa Hernik

23 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe 23 Załącznik do rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2006 z dnia 20 sierpnia 2006 r. Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 11/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie sporządzenia budżetu Głównej Kwatery ZHP oraz jej jednostek samobilansujących na rok 2007 Zgodnie z 71 pkt 5 Statutu ZHP i Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 30/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wzorów druków budżetowych terenowych jednostek prawnych i samobilansujących Związku Harcerstwa Polskiego ustala się następujące szczegółowe warunki sporządzenia budżetów Głównej Kwatery ZHP oraz jej jednostek samobilansujących na rok 2007: Budżety wydziałów Głównej Kwatery ZHP oraz ośrodków, zakładów działalności gospodarczej GK ZHP należy sporządzić i złożyć do Głównej Kwatery ZHP do dnia 15 października 2006 r. Budżety należy opracować, zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 30/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wzorów druków budżetowych terenowych jednostek prawnych i samobilansujących Związku Harcerstwa Polskiego, na drukach stanowiących załączniki do ww. uchwały: ) 2) 3) 4) 5) Zestawienie ogólne budżetu zał. nr 1 Przychody z działalności statutowej wg ich źródeł zał. nr 2 Koszty działalności statutowej zał. nr 3 Planowane wydatki zał. nr 4 Koszty działalności gospodarczej zał. nr 5 Przychody działalności gospodarczej zał. nr 6 6) W razie wystąpienia wydatku inwestycyjnego dodatkowo należy przedstawić plan inwestycyjny składający się z części rzeczowej i finansowej, uwzględniającej źródła finansowania tego wydatku inwestycyjnego. Skarbnik ZHP hm. Cezary Huć Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik Załączniki są dostępne na stronie

24 24 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr 7-9 Naczelnik Warszawa, dnia 20 września 2006 r. Związku Harcerstwa Polskiego Rozkaz L. 11/ Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia Zgodnie z uchwałą nr 4/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 28 stycznia 2006 r. w sprawie Ordynacji wyborczej ZHP powołuję pełnomocników Naczelnika ZHP na zjazdy chorągwi: Chorągiew Białostocka hm. Lech MAGREL Chorągiew Ziemi Lubuskiej hm. Aleksandra KOCHAŃSKA Chorągiew Zachodnio-Pomorska hm. Piotr TOMASZEWSKI 1.2. Informacje Podaję do wiadomości orzeczenie NSH ZHP z dnia 25 marca 2006 r.: na podstawie 27 ust. 1 Statutu ZHP NSH ZHP wymierza hm. Jarosławowi RURZE karę nagany i działając na podstawie 10 ust. 3 Regulaminu sądów harcerskich ZHP orzeka ogłoszenie orzeczenia w rozkazie Naczelnika ZHP Informuję o decyzji Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 12/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia w życie Zasad działalności Samodzielnego Zakładu Administracji i Logistyki przy GK ZHP. Treść decyzji stanowi załącznik do niniejszego rozkazu Powołuję komisję przetargową ds. prowadzenia punktów handlowych na Zlocie ZHP Kielce 2007 w składzie: hm. Andrzej ŻUGAJ przewodniczący hm. Katarzyna KRAWCZYK hm. Monika PATER 2. Chorągwi 2.4. Podanie do wiadomości wyników wyborów Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Chorągwi Gdańskiej z dnia 24 czerwca 2006 r. KOMENDA CHORĄGWI hm. Bogdan MIERZEJEWSKI komendant hm. Hanna PIOTROWSKA z-ca komendanta ds. organizacyjnych hm. Mariola MAZERSKA z-ca komendanta ds. programowych hm. Wiesław LASKOWSKI z-ca komendanta ds. kształcenia hm. Andrzej PLISZKA skarbnik phm. Jerzy ALEKSANDROWICZ

25 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe 25 hm. Krzysztof SIWKA hm. Sylwia DYMNICKA-IWANIUK hm. Weronika PYDA-LEDWOŃ RADA CHORĄGWI hm. Maciej SZAFRAŃSKI przewodniczący hm. Jolanta BŁASZKOWSKA hm. Konrad CHMIEL hm. Ludwika DĘBICKA hm. Iwona KRĘCZKOWSKA hm. Lidia KRUŻYCKA hm. Mariusz PORTJANKO phm. Grzegorz STACHYRA hm. Tomasz SZYMAŃSKI phm. Izabela WALCZAK hm. Jerzy WESOŁOWSKI KOMISJA REWIZYJNA hm. Beata SZYMAŃSKA przewodnicząca hm. Roman KOPITKOWSKI z-ca przewodniczącej hm. Marek BUŁKA phm. Robert CHOMICKI hm. Andrzej CZERLONEK hm. Tomasz MICHAŁOWSKI hm. Jerzy RUSZKOWSKI SĄD HARCERSKI hm. Bogdan RADYS przewodniczący hm. Włodzimierz RYTEL z-ca przewodniczącego hm. Krystyna JAWORSKA-NOWIKOW sekretarz hm. Aleksandra GÓRECKA hm. Tomasz KATAFIASZ hm. Adam MYSZK hm. Marek OPAJDOWSKI hm. Bogusław PRZYTOMSKI hm. Krystyna RZOSKA hm. Krystyna SOCHA hm. Dariusz SZCZECINA

26 26 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr Główna Kwatera ZHP 3.2. Mianowania Mianuję pwd. Adama PIWKA instruktorem Zespołu ds. przepływu informacji 3.3. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów Odwołuję hm. Adama KOCHERA z funkcji p.o. zastępcy ds. programowych Komendanta Zlotu ZHP Kielce Powołuję hm. Dorotę KOŁAKOWSKĄ na funkcję zastępczyni ds. programowych Komendanta Zlotu ZHP Kielce Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza Komisja stopni instruktorskich przy Głównej Kwaterze ZHP otworzyła w dniu 13 września 2006 r. próbę na stopień harcmistrzyni phm. Agnieszce DROGOSZ. 11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia Odznaczenia harcerskie Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczenia Złotym i Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZHP otrzymują: hm. Józef MAREK Chorągiew Krakowska ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP hm. Józef CHAPKO hm. Hanna GŁOWACKA hm. Renata CHODYKO hm. Jan WIŚNIEWSKI hm. Wiesław KUBIAK Chorągiew Wielkopolska ZHP hm. Bartłomiej SOBIESZCZAŃSKI Srebrny Krzyż Za Zasługi dla ZHP otrzymują: hm. Zygmunt DORF Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP hm. Daria ORYŃCZAK Chorągiew Wielkopolska ZHP hm. Katarzyna KAMIŃSKA Serdecznie gratulują Druhnom i Druhom oraz życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

27 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymują: Andrzej Henryk DEGÓRSKI prezes spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kętrzynie Edward BORSUK funkcjonariusz Policji w Srokowie Roman SZYDŁOWSKI prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie Elżbieta LIMANOWICZ przełożona pielęgniarek w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie Edward BOGACZYK burmistrz Piwnicznej Zdroju 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej w Żaganiu Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymuje: Zarząd Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 14. Sprostowania W rozkazie L. 7/2006 Naczelnika ZHP z dnia 26 maja 2006 r Podanie do wiadomości wyników wyborów jest: Komenda Chorągwi phm. Łukasz RYCHALSKI powinno być: Komenda Chorągwi phm. Łukasz RYCHARSKI jest: Sąd Harcerski Chorągwi hm. Marlena DRĄŻEWSKA powinno być: Sąd Harcerski Chorągwi hm. Marzena DRĄŻEWSKA Przepraszam za zaistniałe pomyłki. Czuwaj! hm. Teresa Hernik. Załącznik do rozkazu Naczelnika ZHP L. 11/2006 z dnia 20 września 2006 r. Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 12/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia w życie Zasad działalności Samodzielnego Zakładu Administracji i Logistyki przy GK ZHP Na podstawie 71 pkt 5 Statutu ZHP ustala się, co następuje: Zasady działalności Samodzielnego Zakładu Administracji i Logistyki przy GK ZHP stanowią załącznik do niniejszej decyzji.

28 28 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr Zasady działania Samodzielnego Zakładu Administracji i Logistyki przy GK ZHP obowiązują od dnia 1 lipca 2006 r. Skarbnik ZHP hm. Cezary Huć Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik Załącznik do decyzji Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 12/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. Zasady działalności Samodzielnego Zakładu Administracji i Logistyki przy GK ZHP 1 Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki realizując cel, dla którego został utworzony, w części dotyczącej świadczenia usług w zakresie administrowania budynkiem przy ul. Marii Konopnickiej 6 w Warszawie i jego zarządzaniem z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia r. o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U. Nr 46 z 2000 r. ze zmianami) zobowiązany jest w szczególności do: opracowywania planów zarządzania nieruchomością i ich realizacji, opracowywania własnego rocznego budżetu i sporządzania dla Głównej Kwatery sprawozdania z jego wykonania, przygotowywania analizy opłacalności inwestycji, remontów i modernizacji nieruchomości, zapewnienia utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, pozyskiwania środków na realizację planów i założonych celów, redukowania kosztów eksploatacyjnych, przeprowadzania badań rynku nieruchomości i akcji reklamowych w celu zwiększenia wpływów z zarządzanej nieruchomości, prawidłowego zarządzania nieruchomością w dobrze pojętym interesie GK ZHP.. 2 Pełnienie przez SZAiL na rzecz GK ZHP funkcji logistycznych obejmuje usługi i zadania objęte funduszem programowym, świadczenie usług i dokonywanie zakupów, w wyniku których zostaną zapewnione: ciągłość eksploatacji oraz sprawność sprzętu komputerowego, materiały eksploatacyjno-biurowe dla pracowników i współpracowników, materiały do urządzeń technicznych znajdujących się w użytkowaniu GK ZHP a będących na wyposażeniu SZAiL,

29 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe niezbędne, uzgodnione z GK ZHP artykuły spożywcze, 5. środki transportu, 6. środki łączności, 7. środki trwałe, wyposażenie, 8. utrzymanie i eksploatacja biura GK ZHP. Usługi są świadczone w zakresie:. gospodarki materiałowej posiadanych i zakupionych przez SZAiL na rzecz Głównej Kwatery środków trwałych i wyposażenia, 2. przewozu osób i towaru środkami transportu własnymi lub obcymi w przypadku zaistnienia takiej konieczności, 3. obsługi technicznej wszystkich samochodów zaewidencjonowanych w SZAiL, 4. dostępu do internetu, konserwacji sprzętu informatycznego, dostępu do sieci logicznych wraz z jej konserwacją, 5. konserwacji i napraw instalacji sanitarnych oraz elektrycznych a także drobnych napraw budowlanych i remontów w pokojach biurowych, 6. dokonywania rozliczeń ponoszonych za telefony komórkowe i stacjonarne. 3 Załącznikiem do niniejszych Zasad działalności jest Szczegółowy zakres miesięcznego zaopatrzenia logistycznego GK ZHP wraz z określeniem zasad i wysokości finansowania. Załącznik nr 1 do Zasad działalności Samodzielnego Zakładu Administracji i Logistyki przy GK ZHP Szczegółowy zakres miesięcznego zaopatrzenia logistycznego GK ZHP wraz z określeniem zasad i wysokości finansowania lp. pozycja kosztów sposób rozliczania ogółem wysokość finansowania 1. Rozmowy telefoniczne stacjonarne 2. Rozmowy telefoniczne komórkowe 3. Obsługa informatyczna Rozmowy opłacane są przez SZAiL, GK obciążana jest fakturą Rozmowy opłacane są przez SZAiL, GK obciążana jest fakturą obsługa informatyczna stanowi pozycję kosztową SZAiL 7 000,00 zł 3 000,00 zł 5 958,50 zł uwagi

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r.

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r. WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r. TREŚĆ 1. Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie trybu prac nad analizą bilansu zbiorczego i sytuacji finansowo-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIII (51) Nr 1 styczeń-luty 2003 r.

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIII (51) Nr 1 styczeń-luty 2003 r. WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIII (51) Nr 1 styczeń-luty 2003 r. 1 TREŚĆ 1. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 39/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Łosicach 2. Uchwała Głównej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Cele szkolenia: Na szkoleniu dowiesz się: Jak wybrać politykę rachunkowości i jak

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowość i podatki organizacji pozarządowych Wydanie drugie poprawione i uzupełnione Copyright 2008 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Poradnik. ABC organizacji pozarządowej

Poradnik. ABC organizacji pozarządowej Poradnik ABC organizacji pozarządowej Kraków 2013 Poradnik ABC organizacji pozarządowej Aldona Gibalska, dr Małgorzata Kurleto, Agnieszka Majewska-Siwek, Anatol Władyka Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji

Bardziej szczegółowo

Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie

Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie Protokół z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie przeprowadzonej przez lustratora Teresę Wieczorek posiadającą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku BOGDANKA, MARZEC 2010 SPIS TREŚCI 1.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega LW BOGDANKA

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 1 Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego Jacek Paluch 2 JACEK PALUCH Jak przygotować sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny ISSN 1640-5854 01 2008 /nr 178/ Biuletyn Informacyjny Statut PZD Dyskusja na VIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD Materiały na walne zebrania Informacje, przypomnienia, porady prawne Porady kadrowo-płacowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Aneta Englot. Rachunkowość. spółdzielni socjalnej

Aneta Englot. Rachunkowość. spółdzielni socjalnej Aneta Englot Rachunkowość spółdzielni socjalnej druk 978-83-62744-61-9 pdf 978-83-64496-03-5 epub 978-83-64496-04-2 mobi 978-83-64496-05-9 I. WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI Spółdzielnie socjalne to jednostki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 7 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr6 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych DZIAŁ I. Zasady finansów publicznych.

Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych DZIAŁ I. Zasady finansów publicznych. Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. Wszczęcie i przebieg postępowania 84

Spis treści. 4. Wszczęcie i przebieg postępowania 84 Spis treści Wstęp 5 1. Odpowiedzialność uczestników postępowania 12 2. Komisja przetargowa 18 3. Czynności wstępne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 25 3.1. Kompletowanie materiałów i dokumentów

Bardziej szczegółowo