ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO"

Transkrypt

1 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXVII (54) Nr 7-9 lipiec-wrzesień 2006 TREŚĆ 1. Uchwała nr 5/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wykładni przepisu 44 ust. 1 Statutu ZHP Uchwała nr 6/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 23 września 2006 r. w sprawie wykładni 67 ust. 4 pkt 8 oraz 72 ust. 2 pkt 3 Statutu ZHP Uchwała nr 7/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 23 września 2006 r. w sprawie zapytania dotyczącego konsekwencji nieudzielania absolutorium członkom władz chorągwi oraz sposobu głosowania nad udzieleniem absolutorium Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 30/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wzorów druków budżetowych terenowych jednostek prawnych i samobilansujących Związku Harcerstwa Polskiego Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 31/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zasad wzajemnego rozliczania się terenowych jednostek organizacyjnych ZHP Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 32/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego przegląd ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych chorągwi ZHP i ich jednostek organizacyjnych oraz sporządzającego ekspertyzy Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 33/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanicy harcerskiej w Siedlcach nad Zalewem Muchawki przez ZHP Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 34/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych przez Fundację Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 35/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zbycia przez ZHP nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Chejły Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 36/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie sprzedaży przez ZHP nieruchomości w Jarosławcu Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 37/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie rozszerzenia przez ZHP zakresu działalności pożytku publicznego oraz prowadzenia tej działalności nieodpłatnie Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 38/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą we Wrocławiu Rozkaz Naczelnika ZHP L. 9/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. z załącznikiem: Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 10/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie ogólnych zaleceń pobilansowych dla wszystkich jednostek samobilansujących ZHP

2 2 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr Rozkaz Naczelnika ZHP L. 10/2006 z dnia 20 sierpnia 2006 r. z załącznikiem: Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 11/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie sporządzenia budżetu Głównej Kwatery ZHP oraz jej jednostek samobilansujących na rok Rozkaz Naczelnika ZHP L. 11/2006 z dnia 20 września 2006 r. z załącznikiem: Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 12/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia w życie Zasad działalności Samodzielnego Zakładu Administracji i Logistyki przy GK ZHP 16. Rozkaz Specjalny L. 1/ Rozkaz Grunwaldzki Rozkaz Specjalny L. 2/ Rozkaz Specjalny L. 3/ Wiadomości Urzędowe są dostępne w wersji elektronicznej na stronie Wydawca: Główna Kwatera ZHP Druk: Składnica Harcerska 4 Żywioły sp. z o.o. Nakład: 550 egz.

3 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe 3 Uchwała nr 5/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wykładni przepisu 44 ust. 1 Statutu ZHP W związku z wnioskiem o wykładnię przepisu 44 ust. 1 Statutu ZHP Naczelny Sąd Harcerski uchwalił, co następuje: 44 ust. 1 Statutu stanowi, że władze ZHP mogą odwoływać członków ze swojego składu. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu władze niezwłocznie uzupełniają swój stan osobowy przez wybór nowych członków. Liczba osób nowo wybranych w skład danej władzy w trakcie kadencji nie może być większa niż połowa liczebności tej władzy określona przez odpowiedni zjazd. Określenie w Statucie, iż liczba osób nowo wybranych w skład danej władzy w trakcie kadencji nie może być większa niż połowa liczebności tej władzy określona przez odpowiedni zjazd należy rozumieć w ten sposób, iż w składzie danej władzy musi pozostać co najmniej połowa osób wybranych na zjeździe (wybór pierwotny). Jeśli zatem w trakcie kadencji dojdzie do zmian w składzie danej władzy w wyniku uzupełnienia po kolejnych rezygnacjach osób już wybranych w trybie uzupełniającym (wybór wtórny), nie ma to znaczenia dla prawomocności danej władzy. Jeżeli zatem na przykład w skład komisji rewizyjnej hufca wybrano na zjeździe hufca pięć osób, a w trakcie kadencji z mandatu zrezygnowały dwie osoby to skład komisji rewizyjnej uzupełniono o dwie nowe osoby. Jeżeli jednak osoby te z czasem także zrezygnowały z mandatów to na ich miejsce komisja rewizyjna może wybrać kolejne dwie osoby, mimo że będą to cztery zmiany w składzie komisji rewizyjnej. Pozostaną bowiem w składzie tej komisji trzy osoby wybrane na zjeździe hufca (więcej niż połowa liczebności tej władzy). Przewodniczący NSH ZHP hm. Bronisław Turkiewicz Uchwała nr 6/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego z dnia 23 września 2006 r. w sprawie wykładni 67 ust. 4 pkt 8 oraz 72 ust. 2 pkt 3 Statutu ZHP Naczelny Sąd Harcerski uchwalił, co następuje: I. Do obowiązków Rady Naczelnej ZHP, wskazanych w 67 ust. 4 pkt 8 Statutu ZHP, należy m.in.:

4 4 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr 7-9 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Głównej Kwatery ZHP, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP i podległych jej jednostek samobilansujących, ocena działalności Głównej Kwatery oraz jednostek samobilansujących, na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP podjęcie co roku uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP. Do obowiązków Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP wskazanych w 72 ust. 2 pkt 3 Statutu ZHP należy m.in. coroczne przedkładanie Radzie Naczelnej ZHP wniosku w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP. Jak wynika z analizy gramatycznej tego postanowienia Statutu ZHP sprawozdań może być więcej niż jedno ( rozpatruje i zatwierdza sprawozdania ) oraz że sprawozdania i sprawozdania z wykonania budżetu są różnymi sprawozdaniami. Z przepisów art. 23 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) wynika obowiązek publicznego przedstawiania obu rodzajów sprawozdań: sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego. Ocenę działalności Głównej Kwatery ZHP przedstawia CKR Zjazdowi ZHP, a więc a contriario nie przedstawia takiej oceny Radzie Naczelnej ZHP. Ta analiza wraz z analizą leksykalną pojęcia absolutorium (absolutorium wedle wszystkich słowników jest to uznanie za prawidłową działalności organu, któremu udziela się absolutorium od łacińskiego wyrazu absolvere uwolnić) prowadzi do wniosku, iż przedmiotem absolutorium udzielanego Głównej Kwaterze ZHP przez Radę Naczelną ZHP, a w konsekwencji stosownego wniosku Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, jest działalność w okresie danego roku sprawozdawczego Głównej Kwatery ZHP jako organu statutowego, działającego kolegialnie (por 70 Statutu ZHP). Należy zauważyć, że Główna Kwatera ZHP działa kolegialnie, jako zarząd stowarzyszenia, podejmując decyzje finansowe, majątkowe i inne, w szczególności w drodze uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP, nie będącego majątkiem chorągwi, wydając zgodę na zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego chorągwi, podejmując uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem ZHP lub ustanowieniu fundacji jako fundator. Stąd chybiony jest pogląd Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, iż w skład Głównej Kwatery ZHP wchodzą osoby, które nie zarządzają bezpośrednio majątkiem ZHP, gdyż statutowa Główna Kwatera jako całość, czyli wszyscy jej członkowie, solidarnie ponoszą odpowiedzialność za działalność Związku. Do Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP należy sformułowanie wniosków, które pozwolą Radzie Naczelnej ZHP dokonać oceny przyczynienia się i udziału poszczególnych członków Głównej Kwatery we wszelkich przez nią podejmowanych decyzjach. Bo chociaż wnioski Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP nie wiążą Rady Naczelnej ZHP, to przecież ich treść nie jest obojętna dla decyzji Rady w tym przedmiocie.

5 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe 5 II. Choć Statut ZHP nie wymaga wprost, aby do wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium potrzebne było uzasadnienie, to jednak co najmniej ustawa o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie przewiduje daleko idącą jawność działania tych organizacji. Zasady harcerskie także statuują nasze stowarzyszenia jako organizację, którą powinna cechować transparentność działania (por. m.in. 19 i 20 Statutu). Dlatego wnioski Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP co do udzielania, a zwłaszcza co do odmowy udzielania absolutorium poszczególnym członkom Głównej Kwatery ZHP powinny być uzasadnione. Odmowa udzielenia absolutorium oznacza utratę wiarygodności danego członka Głównej Kwatery ZHP. Jest także oczywiste, że należy stworzyć warunki w celu umożliwienia członkom Rady Naczelnej ZHP podjęcia decyzji na postawie merytorycznych i znanych im przesłanek i okoliczności. Taki pogląd członek Rady Naczelnej może wyrobić sobie na podstawie nie tylko sprawozdania Głównej Kwatery ZHP, ale także oceny tego sprawozdania przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP i konsekwencji w postaci personalnej odpowiedzialności poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP. Zatem wniosek i jego uzasadnienie Centralna Komisja Rewizyjna ZHP powinna formułować w odniesieniu do każdego członka Głównej Kwatery ZHP osobno, co wynika wprost z brzmienia 67 ust. 4 pkt 8 Statutu ZHP. III. Użyte w 67 ust. 4 pkt 8 Statutu ZHP sformułowanie podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Głównej Kwatery ZHP oznacza, że absolutorium odnosi się do zakończonego roku sprawozdawczego, którym w ZHP jest rok kalendarzowy. Jeżeli pomiędzy ostatnim absolutorium upłynie nieco więcej niż rok, absolutorium może dotyczyć wyjątkowo nieco dłuższego okresu; tak się stanie z reguły w pierwszym roku nowej kadencji, ponieważ zjazd ZHP udziela absolutorium na początku grudnia, pozostawiając kilka tygodni roku bez skwitowania. IV. Zarówno Główna Kwatera ZHP w stosunku do Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, jak i Centralna Komisja Rewizyjna ZHP w stosunku do Rady Naczelnej ZHP powinny złożyć swoje sprawozdania w rozsądnym terminie. Rozsądny termin oznacza czas, w którym wpierw członkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, a następnie członkowie Rady Naczelnej ZHP, ze szczególnym uwzględnieniem Komisji Ekonomicznej, mogą zapoznać się ze sprawozdaniem, a nadto mają czas na zasięgnięcie dodatkowych opinii i informacji. Wszelkie terminy co do złożenia sprawozdań zakreślił ustawodawca w Ustawie o rachunkowości oraz w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6 6 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr 7-9 V. Pod pojęciem użytym w 67 ust. 4 pkt 8 Statutu sprawozdania GK należy rozumieć sprawozdania, o których stanowi art. 23 ust. 1 i 2 wspomnianej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w zakresie pojęcia sprawozdania z wykonania budżetu Głównej Kwatery ZHP i podległych jej jednostek samobilansujących także przepisy Ustawy o rachunkowości. Przewodniczący NSH ZHP hm. Bronisław Turkiewicz Uchwała nr 7/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego z dnia 23 września 2006 r. w sprawie zapytania dotyczącego konsekwencji nieudzielania absolutorium członkom władz chorągwi oraz sposobu głosowania nad udzieleniem absolutorium Naczelny Sąd Harcerski uchwalił, co następuje : I. Nieuzyskanie przez członka władz chorągwi absolutorium nie rodzi żadnych konsekwencji formalnych, bowiem postanowienia Statutu ZHP nie wskazują konsekwencji nieudzielenia absolutorium. II. Postanowienia 46 Statutu ZHP stanowią o podejmowaniu uchwał, nie zawierają innych postanowień w tym zakresie, a zatem decyzja o głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium w sposób jawny lub tajny jest suwerenną decyzją odpowiedniej władzy, podjętą w formie uchwały. Przewodniczący NSH ZHP hm. Bronisław Turkiewicz Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 30/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wzorów druków budżetowych terenowych jednostek prawnych i samobilansujących Związku Harcerstwa Polskiego Na podstawie 70 pkt 3 ppkt 12) lit. e i ppkt 13) Statutu ZHP ustala się następujące wzory druków budżetowych na rok 2007:. Główna Kwatera ZHP wprowadza wzory druków budżetowych dla terenowych

7 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe jednostek prawnych i samobilansujących ZHP, obowiązujące od roku obrotowego 2007 i stanowiących integralną część niniejszej uchwały. Dodatkowo należy przedstawić plan inwestycyjny składający się z części rzeczowej i finansowej, uwzględniającej źródła finansowania wydatku inwestycyjnego. Budżety terenowych jednostek prawnych i samobilansujących należy podać do publicznej wiadomości członkom ZHP, np. w Wiadomościach Urzędowych, komunikatach, na naradach komendantów chorągwi/hufców itp. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się kierownikom terenowych jednostek prawnych i samobilansujących ZHP. Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 31/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zasad wzajemnego rozliczania się terenowych jednostek organizacyjnych ZHP. Na podstawie 70 ust. 3 pkt 13 i 12 lit. e Statutu ZHP oraz Uchwały nr 7/XXXIII Rady Naczelnej ZHP pkt 4 z dnia 29 stycznia 2006 r., w związku z Uchwałą nr 9/XXXIII RN ZHP z dnia 8 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Głównej Kwatery ZHP na rok 2006 Główna Kwatera ZHP uchwala:. Wysokość opłaty rejestrowej na kwotę 400 zł miesięcznie (czterysta zł), która powinna być przekazywaną przez wszystkie jednostki samobilansujące (z wyłączeniem Muzeum Harcerstwa) na konto GK ZHP w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Powyższa opłata rejestrowa przeznaczana będzie na finansowanie działalności władz naczelnych ZHP. Jednocześnie zobowiązuje się komendy chorągwi do podjęcia uchwał w sprawie wysokości opłaty rejestrowej, która przekazywana będzie do komend chorągwi przez hufce i inne podległe im jednostki. 2. Główna Kwatera i komendy chorągwi będą obciążać terenowe jednostki kosztami za czynności dodatkowe wynikające z poniesionych opłat, jak np.: za akty notarialne, ubezpieczenia, koszty audytu, ekspertyzy prawne, koszty procesowe i inne. 3. GK ZHP będzie obciążać komendy chorągwi kosztami produkcji lasek skautowych oraz zbiorowych i srebrnych odznak RPH. 4. Wysokość kosztów obsługi zadań dotowanych ze środków publicznych i innych pozyskiwanych przez GK ZHP wynosi 4% od kwoty dotacji. 5. Z chwilą uzyskania przez chorągwie ZHP osobowości prawnej, potwierdzonej prawomocnym postanowieniem właściwego sądu rejestrowego, opłata rejestrowa traktowana będzie jako dodatkowa składka członkowska.

8 8 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr Niniejsza uchwał wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2006 r. Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik Uchwała Głównej Kwatery ZHP 32/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego przegląd ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych chorągwi ZHP i ich jednostek organizacyjnych oraz sporządzającego ekspertyzy Na podstawie Uchwały XXXIII Zjazdu ZHP wprowadzającej zmiany do Statutu ZHP z dnia 3 grudnia 2005 r., Główna Kwatera ZHP postanawia wybrać firmę PERFEC- TUM AUDIT, Doradcy Finansowo-Księgowi, spółka z o.o. w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 98, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania pod nr 1433 KIBR, w celu przeprowadzenia przeglądu ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych chorągwi ZHP i ich jednostek organizacyjnych oraz sporządzenia ekspertyz od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia poprzedzającego wpis do KRS. Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 33/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanicy harcerskiej w Siedlcach nad Zalewem Muchawki przez ZHP Na podstawie 70 ust. 3 pkt 6 Statutu ZHP Główna Kwatera wyraża zgodę na zbycie przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Mazowiecka, Hufiec Podlasie w Siedlcach, prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 1,2955 ha wraz z budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, stanowiących stanicę harcerską, położonymi w Siedlcach nad Zalewem Muchawki, dla których prowadzona jest księga wieczysta Kw przez Sąd Rejonowy w Siedlcach, z zachowaniem następujących form i kolejności:. przez konkurs ofert wewnątrz Związku Harcerstwa Polskiego, 2. w drodze przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem uzyskanych ze sprzedaży środków finansowych w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań Komendy Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach. Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik

9 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe 9 Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 34/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych przez Fundację Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka Na podstawie 70 pkt 3 i pkt 12 oraz 74 pkt 2 Statutu ZHP Główna Kwatera nakazuje:. Natychmiast zaprzestać sprzedaży napojów alkoholowych przez Fundację Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka. 2. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Fundacji. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 35/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zbycia przez ZHP nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Chejły 8 Na podstawie 70 ust. 3 pkt 6 Statutu ZHP Główna Kwatera wyraża zgodę na zbycie przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Mazowiecka, Hufiec Podlasie w Siedlcach prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Chejły 8, usytuowanej na działce w obrębie 113 o powierzchni 0,0998 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr Kw 7506 przez Sąd Rejonowy w Siedlcach, z zachowaniem następujących form i kolejności:. 2. przez konkurs ofert wewnątrz Związku Harcerstwa Polskiego, w drodze przetargu nieograniczonego. Uzyskane środki finansowe ze sprzedaży w pierwszej kolejności należy przeznaczyć na spłatę zobowiązań komendy Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach, Chorągiew Mazowiecka. Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 36/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie sprzedaży przez ZHP nieruchomości w Jarosławcu Na podstawie 70 ust. 3 pkt 6 Statutu ZHP Główna Kwatera wyraża zgodę na zbycie przez Związek Harcerstwa Polskiego prawa użytkowania wieczystego działki nr 13/11, położonej w miejscowości Jarosławiec Nowe Osiedle 3, o powierzchni

10 10 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr m 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta 12180, aktualnie użytkowaną przez hufiec Łódź Widzew, Chorągiew Łódzka ZHP, za cenę nie mniejszą niż 30000,- (słownie zł: trzydzieści tysięcy), wynikającej z przeprowadzonego rozeznania aktualnych wycen nieruchomości w rejonie Jarosławca, z zachowaniem następujących form i kolejności:. przez konkurs ofert wewnątrz Związku Harcerstwa Polskiego, 2. w drodze przetargu nieograniczonego. Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe należy przeznaczyć na inwestycje w stanicy w Jarosławcu. Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 37/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie rozszerzenia przez ZHP zakresu działalności pożytku publicznego oraz prowadzenia tej działalności nieodpłatnie Na podstawie 70 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 Statutu ZHP Główna Kwatera ZHP uchwala, co następuje:. W związku z częściową zmianą celów statutowych ZHP w Statucie ZHP, przyjętym na XXXIII Zjeździe ZHP odbytym w dniach od 1 do 4 grudnia 2005 r., rozszerza się ( 4 Statutu) zakres prowadzonej dotychczas przez ZHP działalności pożytku publicznego, wpisanej w dziale 3 rubryka 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem i uchwala się, że działalność ta będzie obejmowała także:. prowadzenie działalności przygotowującej członków organizacji do aktywności na rynku pracy (PKD 91,1), 2. działalność promującą idee i organizowanie wolontariatu dla celów statutowych stowarzyszenia (PKD 91,1), 3. upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także prowadzenie działalności wspomagającej rozwój demokracji (PKD 91,1), 4. działalność na rzecz integracji europejskiej (PKD 91,1). 2. Spośród działalności pożytku publicznego, zarejestrowanej pod numerem KRS a także wymienionej w pkt. 1 niniejszej uchwały, następująca działalność prowadzona jest przez Związek Harcerstwa Polskiego w przeważającej części nieodpłatnie: 91,3 prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności

11 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe oświatowo-wychowawczej formami pracy charakterystycznymi dla ZHP, 92,5 upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw patriotycznych, 75,22 działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego, 85,14 inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i młodzieży, 85,3 podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności charytatywnej, 85,1 prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych, 85,1 promowanie zdrowego trybu życia, 91,1 promowanie idei i organizowanie wolontariatu dla celów statutowych stowarzyszenia, 91,1 upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także prowadzenie działalności wspomagającej rozwój demokracji. Pozostała działalność pożytku publicznego, tj.: 91,33 organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności, 92,62 organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu, 92,3 organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, 80,4 kształcenie kadry instruktorskiej stowarzyszenia, 85,3 organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania tak dla członków stowarzyszenia, jak i osób niezrzeszonych, 91,1 prowadzenie działalności przygotowującej członków organizacji do aktywności na rynku pracy, 91,1 działalność na rzecz integracji europejskiej. będzie prowadzona odpłatnie. Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik

12 12 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr 7-9 Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 38/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą we Wrocławiu 1 Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego potwierdza utworzenie Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą we Wrocławiu, kod , ul. Nowa nr 6, wpisanej zgodnie z postanowieniem Sądu rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie Sygn. akt WA XIX Ns Rej. KRS/2356/3/465 w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze Jednostki terenowe lub oddziały pod pozycją 17. Powyższy wpis został dokonany na podstawie wniosku Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 11 lutego 2003 r. o zmianie danych podmiotu w KRS (KRS-Z20), do którego załączono wykaz chorągwi ZHP. Chorągiew Dolnośląska ZHP została utworzona w roku 1991 rozkazem Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego zgodnie z 22 ust. 3, obowiązującego wówczas Statutu ZHP znajdującego się w aktach rejestrowych ZHP KRS pod nr Chorągiew Dolnośląska ZHP obejmuje swoim działaniem obszar następujących hufców Związku Harcerstwa Polskiego: Bierutów, Bolesławiec, Bystrzyca Kłodzka, Chojnów, Długołęka, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kąty Wrocławskie, Kłodzko, Legnica, Lubań Śląski, Lubin, Lwówek Śląski, Łagiewniki, Milicz, Oleśnica, Oława, Polkowice, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Świdnica, Wałbrzych, Wołów, Wrocław I Stare Miasto, Wrocław IV Fabryczna, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja, Żmigród, Żórawina. 3 Siedzibą władz Dolnośląskiej Chorągwi ZHP jest miasto Wrocław, kod , ul. Nowa nr 6. Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik

13 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe 3 Naczelnik Warszawa, dnia 20 lipca 2006 r. Związku Harcerstwa Polskiego Rozkaz L. 9/ Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje Informuję o decyzji Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 10/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie ogólnych zaleceń pobilansowych dla wszystkich jednostek samobilansujących ZHP. Treść decyzji stanowi załącznik nr 1 niniejszego rozkazu. 2. Chorągwie 2.4. Podanie do wiadomości wyników wyborów Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Chorągwi Wielkopolskiej z dnia 19 maja 2006 r. KOMENDA CHORĄGWI hm. Jarosław RURA komendant hm. Ryszard POLASZEWSKI zastępca ds. programowych phm. Maciej CHMIELEWSKI zastępca ds. organizacyjnych hm. Wieńczysław CELER skarbnik RADA CHORĄGWI hm. Zbigniew PILARCZYK przewodniczący hm. Beata OWCZARZAK sekretarz hm. Jadwiga HALASZ hm. Wiesława KLIMOWICZ hm. Marek MADALIŃSKI hm. Jan SZAFERSKI hm. Grażyna URBANIAK KOMISJA REWIZYJNA CHORĄGWI hm. Stefan JERYNKICZ przewodniczący hm. Zygmunt RESZEL wiceprzewodniczący phm. Janusz WALCZAK wiceprzewodniczący phm. Krzysztof WILCZYŃSKI sekretarz hm. Ryszard DUDA hm. Agnieszka GIERŁOWSKA hm. Zygmunt GIERSZEWSKI

14 14 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr 7-9 hm. Jacek KOŁODZIEJ hm. Barbara LEWANDOWSKA hm. Andrzej PRZYBYŁA SĄD HARCERSKI CHORĄGWI hm. Grzegorz OWCZARZAK przewodniczący hm. Tomasz KUJACZYŃSKI wiceprzewodniczący hm. Jan BARWICKI hm. Jarosław GRACZYK hm. Maria LASECKA hm. Krzysztof MACIEJEWSKI hm. Jerzy MALICKI hm. Barbara PASZKIEWICZ hm. Franciszek PYZIAK hm. Sebastian WINIECKI hm. Dorota SCHWARTZ-WOLSKA Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Chorągwi Stołecznej z dnia 2 czerwca 2006 r. KOMENDA CHORĄGWI hm. Waldemar KOWALCZYK komendant hm. Elżbieta POKROPEK zastępczyni hm. Janina SKRZYPIEC-NOWAK zastępczyni phm. Jacek BOBOWICZ skarbnik hm. Tomasz GRODZKI RADA CHORĄGWI hm. Ilona PNIEWSKA przewodnicząca hm. Krzysztof PATER wiceprzewodniczący hm. Dariusz BRZUSKA phm. Małgorzata CHAJNETA hm. Grzegorz CHWIŁOC-FIŁOC hm. Elżbieta DARKA hm. Piotr JANOWSKI phm. Michał LANDOWSKI hm. Piotr OLEJNICZAK hm. Przemysław RYBARCZYK hm. Zbigniew WINIAREK

15 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe 5 KOMISJA REWIZYJNA CHORĄGWI hm. Marek KOWALSKI przewodniczący hm. Katarzyna KNAP-DAM zastępczyni hm. Artur PIEKUT sekretarz phm. Maciej GŁOWICKI hm. Witold PIETRUSIEWICZ hm. Tomasz WERNER hm. Andrzej WINIARSKI SĄD HARCERSKI CHORĄGWI hm. Mirosław KOZIKOWSKI przewodniczący hm. Halina BOŻEK hm. Urszula BUGAJ hm. Izabela CHWIŁOC-FIŁOC hm. Wit JOZENAS hm. Robert KAMIONOWSKI hm. Piotr PNIEWSKI hm. Anna SATURSKA hm. Paweł WESZPIŃSKI 3. Główna Kwatera ZHP 3.1. Zwolnienia Zwalniam hm. Jolantę ŁABĘ z funkcji szefa Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego. Serdecznie dziękuję Druhnie za pełnioną służbę Mianowania Mianuję phm. Agnieszkę JABŁOŃSKĄ na funkcję szefa Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego Mianuję hm. Pawła ZAPALSKIEGO instruktorem Zespołu Harcerskiego Mianuję hm. Mateusza ŻUKOWSKIEGO na funkcję szefa Zespołu Starszoharcerskiego Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów Powołuję w skład zespołu Funduszu im. Grażyńskiego następujące osoby: hm. Tomasz ŁEBEK przewodniczący hm. Dorota KOŁAKOWSKA hm. Monika PATER 6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 6.2. Mianowania W ramach Specjalnościowej Akcji Szkoleniowej 2006 mianuję: hm. Mariana ANTONIKA na funkcję koordynatora Letnich Warsztatów

16 16 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr 7-9 Artystycznych i obozów ekologicznych w ramach projektu Czyste Tatry hm. Mariusza CYRULEWSKIEGO na funkcję komendanta Letniego Obozu Ratowniczego phm. Annę GŁOWACKĄ na funkcję komendantki Turystycznej Specjalnościowej Akcji Szkoleniowej hm. Czesława PRZYBYTKA na funkcję komendanta Harcerskich Kursów Lotniczych phm. Magdalenę STANKIEWICZ na funkcję komendantki Kursu Instruktorskiego HSR phm. Przemysława WOŹNIAKA na funkcję komendanta Spadochronowego Obozu Specjalnościowego 11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymuje Krzysztof SERAFIN dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku 12. Odznaki Kadry Kształcącej Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej Przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej: hm. Jakubowi CICHOCKIEMU Chorągiew Stołeczna hm. Pawłowi WESZPIŃSKIEMU Chorągiew Stołeczna hm. Marianowi SZYMAŃSKIEMU Chorągiew Opolska Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej Przedłużam uprawnienia wynikające z posiadania Złotej Odznaki Kadry Kształcącej hm. Małgorzacie SINICY Chorągiew Gdańska Przedłużam uprawnienia wynikające z posiadania Srebrnej Odznaki Kadry Kształcącej hm. Andrzejowi GRABOWSKIEMU Chorągiew Krakowska. 14. Sprostowania W rozkazie L. 8/2006 Naczelnika ZHP z dnia 20 czerwca 2006 r Podanie do wiadomości wyników wyborów jest: Sąd Harcerski Chorągwi hm. Piotr KUŚMIERCZAK. powinno być: Sąd Harcerski Chorągwi hm. Piotr KAZIMIERCZAK. Przepraszam za zaistniałą pomyłkę. Czuwaj! hm. Teresa Hernik

17 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe 7 Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika ZHP L. 9/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 10/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie ogólnych zaleceń pobilansowych dla wszystkich jednostek samobilansujących ZHP Mając na uwadze zalecenia audytora badającego sprawozdanie finansowe Związku Harcerstwa Polskiego, zobowiązujemy komendantów i skarbników chorągwi oraz kierowników pozostałych jednostek samobilansujących do stosowania następujących zaleceń: I. W zakresie gospodarowania aktywami trwałymi. Dla ewidencji i kontroli środków trwałych i umorzeń należy stosować tabele amortyzacyjne, wykazując pojedyncze składniki według poszczególnych jednostek organizacyjnych i podziału rodzajowego środków (grup). Do czasu wdrożenia programu RAKS środki trwałe, tabele amortyzacyjne, należy prowadzić ręcznie lub w Excelu. 2. Ewidencję analityczną środków trwałych należy prowadzić według poszczególnych jednostek organizacyjnych, np. hufce, ośrodki oraz rodzajów środków zgodnie z zakładowym planem kont. 3. W roku 2006 należy zakończyć prace związane z weryfikacją nieruchomości i gruntów zgodnie z decyzją Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 39/2004 z dnia 1 września 2004 r. w sprawie weryfikacji nieruchomości. Nieruchomości i grunty posiadane przez jednostki powinny być objęte pełną ewidencją właścicielską pod względem: ) formalno-prawnym z zabezpieczeniem pełnej dokumentacji własnościowej i hipotecznej, 2) techniczno-organizacyjnym w zakresie zabezpieczenia i efektywności wykorzystania, 3) księgowym. 4. Wykazane w ewidencji księgowej i umarzane nieruchomości niestanowiące własności chorągwi, użytkowane na podstawie umów dzierżawy należy przenieść do ewidencji pozabilansowej. 5. W księgach roku 2006 należy dokonać odpowiednich korekt nieruchomości ujawnionych w wyniku weryfikacji, które zostały wprowadzone do ksiąg bez określenia przewidywanego, dalszego okresu użytkowania i zostały całkowicie umorzone.

18 18 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr Grunty użytkowane na zasadach prawa wieczystego użytkowania należy amortyzować. Dokonać analizy inwestycji wstrzymanych i zaniechanych oraz dokonać odpowiednich księgowań. Prowadzić racjonalną gospodarkę rzeczowymi aktywami trwałymi i efektywnie wykorzystywać bazy i ośrodki. Zatrzymać dalszą dekapitalizację majątku Związku i prowadzić jego bieżące odnawianie. Ubezpieczyć posiadane środki rzeczowe od kradzieży z włamaniem i od zniszczeń. Sprawować bieżąco nadzór właścicielski nad majątkiem ZHP zaangażowanym w spółkach, w których ZHP ma udziały. II. W zakresie aktywów obrotowych oraz zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych. Dokonać analizy i weryfikacji składników majątkowych towary i materiały. W przypadku materiałów niesprzedawalnych zadecydować o ich przeznaczeniu i ewentualnym rozdysponowaniu oraz zaliczeniu w koszty. 2. Zaniechać indywidualnego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych przez komendy hufców. Całość rozliczeń powinna być realizowana przez komendy chorągwi. 3. Realizować obowiązek dokonywania wpłat na PFRON zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 4. Egzekwować terminowość i rzetelność rozliczania pobranych zaliczek. Dokonać rozliczenia zaliczek dotyczących roku 2005 i lat poprzednich oraz nie dopuszczać do zaległości w rozliczeniach finansowych i przekazywaniu dokumentów księgowych. 5. Nie należy przekazywać na prywatne konta bankowe zaliczek pobieranych na zadania programowe. 6. Na koniec roku obrotowego należy obowiązkowo: ) przeprowadzić spisy z natury środków pieniężnych w kasach wszystkich jednostek, w tym również sald zerowych, 2) przeprowadzić spis z natury towarów i materiałów, 3) uzyskać potwierdzenia bankowe wszystkich kont bankowych, 4) potwierdzać salda należności przez kontrahentów, 5) potwierdzać salda rozrachunków wewnątrzzakładowych. 7. Należy dokonać weryfikacji sald należności oraz dokonać odpisów aktualizacyjnych na należności nieściągalne i wątpliwe oraz przekazane do postępowania sądowego. W bilansie należności należy wykazywać je w wartości netto.

19 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe Należy doprowadzić do odzyskania wszystkich należności, w tym doprowadzić do końca sprawy postępowań komorniczych i egzekucji należności, które posiadają klauzule wyroku lub nakazów płatniczych sądowych. W jednostkach ZHP występuje wysoki stan należności przeterminowanych. Należy podjąć skuteczne działania windykacyjne celem zabezpieczenia środków dla bieżącej działalności. W księgach należy ująć zobowiązania warunkowe z tytułu roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu sądowym. Dokonać analizy składek członkowskich oraz rozrachunków wewnątrzzakładowych i urealnić salda. Dokonać szczegółowej analizy kont: ) 2) 845 rozliczenia międzyokresowe przychodów, 640 rozliczenia międzyokresowe kosztów. III. W zakresie dochodów i kosztów. Wpływy i wydatki uzyskiwane w podstawowych jednostkach organizacyjnych powinny być ujęte w ewidencji księgowej chorągwi zgodnie z decyzją Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 43/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ewidencji księgowej działalności finansowej podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP. 2. Dowód księgowy powinien zawierać zgodnie z art. 21 pkt 1.6 ustawy o rachunkowości: stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 3. Refundacje wynagrodzeń i składek ZUS przez Rejonowe Urzędy Pracy należy odnosić w pozostałe przychody operacyjne. 4. Zwrócić uwagę na kwalifikację strat i zysków nadzwyczajnych, które są wynikiem zdarzeń losowych. Do strat nadzwyczajnych nie zaliczamy zdarzeń polegających na kradzieżach, nie są one zdarzeniami losowymi i powinny być zakwalifikowane do pozostałych kosztów operacyjnych, a otrzymane odszkodowanie z tego tytułu do pozostałych przychodów operacyjnych. 5. Wpływy z 1 % niewykorzystane w 2004 i 2005 r. należy rozliczyć w 2006 r. 6. Do kosztów ogólnoadministracyjnych zaliczyć koszty związane z utrzymaniem jednostki, np. czynsz, energia, telefony, woda, amortyzacja budynku, wynagrodzenia z narzutami, koszty podróży, materiały biurowe, remonty budynku itp. 7. W pozycji kosztów rodzajowych koszty pozostałe należy ujmować tylko

20 20 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr 7-9 takie koszty, których nie można prawidłowo zakwalifikować do innych pozycji rodzajowych kosztów. Należy dokonać weryfikacji księgowań kosztów pozostałych w roku 2006 r. IV. W pozostałym zakresie. Dopilnować formalności związanych z potwierdzeniem pisemnej deklaracji odpowiedzialności materialnej przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie kasy oraz za środki trwałe oraz składniki niskocenne. 2. Uporządkować sposób przechowywania gotówki: ustalić lub zweryfikować decyzje o wysokości pogotowia kasowego we wszystkich jednostkach, zapewnić warunki przechowywania gotówki, ubezpieczyć gotówkę w kasie i w czasie transportu. 3. Do Głównej Kwatery ZHP należy przesyłać kopie protokołów kontroli z ZUS, US i kontroli finansowych z instytucji zewnętrznych. 4. Obowiązkowo dokształcać kadrę finansowo-księgową w zakresie przepisów ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych (indywidualne szkolenia, wydawnictwa fachowe, prasa fachowa itp.). 5. Obowiązkowo przeszkolić służby finansowo-księgowe w pakiecie biurowym Microsoft Office. 6. Przeprowadzać szkolenia dla skarbników i osób zajmujących się finansami w hufcach. 7. Zorganizować pracę w księgowości chorągwi tak, aby rozliczanie zadań dotacyjnych nie powodowało opóźnień w terminowym i rzetelnym księgowaniu pozostałych zdarzeń. 8. Opracować i wdrożyć w jednostkach ZHP zasady wcześniejszego zabezpieczenia środków na wszystkie decyzje finansowe. Niedopuszczanie do dalszego generowania strat przez jednostki ZHP. Skarbnik ZHP hm. Cezary Huć Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik

21 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe 21 Naczelnik Warszawa, dnia 20 sierpnia 2006 r. Związku Harcerstwa Polskiego Rozkaz L. 10/ Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia Zgodnie z uchwałą nr 4/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 28 stycznia 2006 r. w sprawie Ordynacji wyborczej ZHP powołuję z dniem 20 sierpnia 2006 r. hm. Krzysztofa RYCHLIKA na funkcję pełnomocnika Naczelnika ZHP na zjazd Chorągwi Mazowieckiej ZHP Informacje Informuję o decyzji Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 11/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie sporządzenia budżetu Głównej Kwatery ZHP oraz jej jednostek samobilansujących na rok Treść decyzji stanowi załącznik do niniejszego rozkazu. 3. Główna Kwatera ZHP 3.1. Zwolnienia Zwalniam phm. Łukasza CZOKAJŁO z funkcji szefa Zespołu Wędrowniczego Zwalniam hm. Annę PETERKO z funkcji pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. wspierania rodzin poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Katowicach Zwalniam hm. Pawła SMARDZA z funkcji komisarza zagranicznego ZHP (WOSM) Zwalniam phm. Aleksandrę ZIÓŁEK z funkcji instruktorki Zespołu Wędrowniczego. Serdecznie dziękuję Druhnom i Druhom za pełnioną służbę Mianowania Mianuję phm. Marka PIEGATA na funkcję szefa Zespołu Wędrowniczego Mianuję phm. Łukasza CZOKAJŁO na funkcję instruktora Zespołu Wędrowniczego Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów Rozwiązuję sztab Białej Służby 2006 w składzie: hm. Dorota KOŁAKOWSKA hm. Krzysztof IGIELSKI hm. Jolanta ŁABA hm. Elżbieta POKROPEK hm. Marek RUMIAN

22 22 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr 7-9 hm. Adrian STARONIEK ks. phm. Jan UJMA hm. Andrzej ŻUGAJ Rozwiązuję sztab 16. Spotkania Światowego i 23. Konferencji Światowej ICCG w składzie: hm. Ewa LACHIEWICZ pwd. Katarzyna TARNOWSKA pwd. Rafał ŁĄCZYŃSKI hm. Jolanta ŁABA phm. Agnieszka DROGOSZ Mianuję phm. Krzysztofa IGIELSKIEGO na funkcję komendanta VIII Ogólnopolskich Zawodów ZHP w ratownictwie. 11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymuje Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim. 12. Odznaki Kadry Kształcącej Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej Przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej: hm. Piotrowi BIELICKIEMU Chorągiew Kujawsko-Pomorska hm. Markowi JEDYNAKOWI Chorągiew Kielecka 14. Sprostowania W rozkazie L. 6/2006 Naczelnika ZHP z dnia 18 maja 2006 r Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZHP otrzymują: jest: hm. Zygmunt RESZEL Chorągiew Dolnośląska ZHP powinno być: hm. Zygmunt RESZEL Chorągiew Wielkopolska ZHP W rozkazie L. 9/2006 Naczelnika ZHP z dnia 20 lipca 2006 r Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej jest: Przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej hm. Marianowi SZYMAŃSKIEMU Chorągiew Opolska. powinno być: Przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej hm. Marcinowi SZYMAŃSKIEMU Chorągiew Opolska. Przepraszam za zaistniałe pomyłki. Czuwaj! hm. Teresa Hernik

23 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe 23 Załącznik do rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2006 z dnia 20 sierpnia 2006 r. Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 11/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie sporządzenia budżetu Głównej Kwatery ZHP oraz jej jednostek samobilansujących na rok 2007 Zgodnie z 71 pkt 5 Statutu ZHP i Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 30/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wzorów druków budżetowych terenowych jednostek prawnych i samobilansujących Związku Harcerstwa Polskiego ustala się następujące szczegółowe warunki sporządzenia budżetów Głównej Kwatery ZHP oraz jej jednostek samobilansujących na rok 2007: Budżety wydziałów Głównej Kwatery ZHP oraz ośrodków, zakładów działalności gospodarczej GK ZHP należy sporządzić i złożyć do Głównej Kwatery ZHP do dnia 15 października 2006 r. Budżety należy opracować, zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 30/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wzorów druków budżetowych terenowych jednostek prawnych i samobilansujących Związku Harcerstwa Polskiego, na drukach stanowiących załączniki do ww. uchwały: ) 2) 3) 4) 5) Zestawienie ogólne budżetu zał. nr 1 Przychody z działalności statutowej wg ich źródeł zał. nr 2 Koszty działalności statutowej zał. nr 3 Planowane wydatki zał. nr 4 Koszty działalności gospodarczej zał. nr 5 Przychody działalności gospodarczej zał. nr 6 6) W razie wystąpienia wydatku inwestycyjnego dodatkowo należy przedstawić plan inwestycyjny składający się z części rzeczowej i finansowej, uwzględniającej źródła finansowania tego wydatku inwestycyjnego. Skarbnik ZHP hm. Cezary Huć Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik Załączniki są dostępne na stronie

24 24 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr 7-9 Naczelnik Warszawa, dnia 20 września 2006 r. Związku Harcerstwa Polskiego Rozkaz L. 11/ Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia Zgodnie z uchwałą nr 4/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 28 stycznia 2006 r. w sprawie Ordynacji wyborczej ZHP powołuję pełnomocników Naczelnika ZHP na zjazdy chorągwi: Chorągiew Białostocka hm. Lech MAGREL Chorągiew Ziemi Lubuskiej hm. Aleksandra KOCHAŃSKA Chorągiew Zachodnio-Pomorska hm. Piotr TOMASZEWSKI 1.2. Informacje Podaję do wiadomości orzeczenie NSH ZHP z dnia 25 marca 2006 r.: na podstawie 27 ust. 1 Statutu ZHP NSH ZHP wymierza hm. Jarosławowi RURZE karę nagany i działając na podstawie 10 ust. 3 Regulaminu sądów harcerskich ZHP orzeka ogłoszenie orzeczenia w rozkazie Naczelnika ZHP Informuję o decyzji Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 12/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia w życie Zasad działalności Samodzielnego Zakładu Administracji i Logistyki przy GK ZHP. Treść decyzji stanowi załącznik do niniejszego rozkazu Powołuję komisję przetargową ds. prowadzenia punktów handlowych na Zlocie ZHP Kielce 2007 w składzie: hm. Andrzej ŻUGAJ przewodniczący hm. Katarzyna KRAWCZYK hm. Monika PATER 2. Chorągwi 2.4. Podanie do wiadomości wyników wyborów Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Chorągwi Gdańskiej z dnia 24 czerwca 2006 r. KOMENDA CHORĄGWI hm. Bogdan MIERZEJEWSKI komendant hm. Hanna PIOTROWSKA z-ca komendanta ds. organizacyjnych hm. Mariola MAZERSKA z-ca komendanta ds. programowych hm. Wiesław LASKOWSKI z-ca komendanta ds. kształcenia hm. Andrzej PLISZKA skarbnik phm. Jerzy ALEKSANDROWICZ

25 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe 25 hm. Krzysztof SIWKA hm. Sylwia DYMNICKA-IWANIUK hm. Weronika PYDA-LEDWOŃ RADA CHORĄGWI hm. Maciej SZAFRAŃSKI przewodniczący hm. Jolanta BŁASZKOWSKA hm. Konrad CHMIEL hm. Ludwika DĘBICKA hm. Iwona KRĘCZKOWSKA hm. Lidia KRUŻYCKA hm. Mariusz PORTJANKO phm. Grzegorz STACHYRA hm. Tomasz SZYMAŃSKI phm. Izabela WALCZAK hm. Jerzy WESOŁOWSKI KOMISJA REWIZYJNA hm. Beata SZYMAŃSKA przewodnicząca hm. Roman KOPITKOWSKI z-ca przewodniczącej hm. Marek BUŁKA phm. Robert CHOMICKI hm. Andrzej CZERLONEK hm. Tomasz MICHAŁOWSKI hm. Jerzy RUSZKOWSKI SĄD HARCERSKI hm. Bogdan RADYS przewodniczący hm. Włodzimierz RYTEL z-ca przewodniczącego hm. Krystyna JAWORSKA-NOWIKOW sekretarz hm. Aleksandra GÓRECKA hm. Tomasz KATAFIASZ hm. Adam MYSZK hm. Marek OPAJDOWSKI hm. Bogusław PRZYTOMSKI hm. Krystyna RZOSKA hm. Krystyna SOCHA hm. Dariusz SZCZECINA

26 26 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr Główna Kwatera ZHP 3.2. Mianowania Mianuję pwd. Adama PIWKA instruktorem Zespołu ds. przepływu informacji 3.3. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów Odwołuję hm. Adama KOCHERA z funkcji p.o. zastępcy ds. programowych Komendanta Zlotu ZHP Kielce Powołuję hm. Dorotę KOŁAKOWSKĄ na funkcję zastępczyni ds. programowych Komendanta Zlotu ZHP Kielce Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza Komisja stopni instruktorskich przy Głównej Kwaterze ZHP otworzyła w dniu 13 września 2006 r. próbę na stopień harcmistrzyni phm. Agnieszce DROGOSZ. 11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia Odznaczenia harcerskie Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczenia Złotym i Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZHP otrzymują: hm. Józef MAREK Chorągiew Krakowska ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP hm. Józef CHAPKO hm. Hanna GŁOWACKA hm. Renata CHODYKO hm. Jan WIŚNIEWSKI hm. Wiesław KUBIAK Chorągiew Wielkopolska ZHP hm. Bartłomiej SOBIESZCZAŃSKI Srebrny Krzyż Za Zasługi dla ZHP otrzymują: hm. Zygmunt DORF Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP hm. Daria ORYŃCZAK Chorągiew Wielkopolska ZHP hm. Katarzyna KAMIŃSKA Serdecznie gratulują Druhnom i Druhom oraz życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

27 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymują: Andrzej Henryk DEGÓRSKI prezes spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kętrzynie Edward BORSUK funkcjonariusz Policji w Srokowie Roman SZYDŁOWSKI prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie Elżbieta LIMANOWICZ przełożona pielęgniarek w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie Edward BOGACZYK burmistrz Piwnicznej Zdroju 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej w Żaganiu Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymuje: Zarząd Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 14. Sprostowania W rozkazie L. 7/2006 Naczelnika ZHP z dnia 26 maja 2006 r Podanie do wiadomości wyników wyborów jest: Komenda Chorągwi phm. Łukasz RYCHALSKI powinno być: Komenda Chorągwi phm. Łukasz RYCHARSKI jest: Sąd Harcerski Chorągwi hm. Marlena DRĄŻEWSKA powinno być: Sąd Harcerski Chorągwi hm. Marzena DRĄŻEWSKA Przepraszam za zaistniałe pomyłki. Czuwaj! hm. Teresa Hernik. Załącznik do rozkazu Naczelnika ZHP L. 11/2006 z dnia 20 września 2006 r. Decyzja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 12/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia w życie Zasad działalności Samodzielnego Zakładu Administracji i Logistyki przy GK ZHP Na podstawie 71 pkt 5 Statutu ZHP ustala się, co następuje: Zasady działalności Samodzielnego Zakładu Administracji i Logistyki przy GK ZHP stanowią załącznik do niniejszej decyzji.

28 28 Wiadomości Urzędowe ROK XXVII (54) Nr Zasady działania Samodzielnego Zakładu Administracji i Logistyki przy GK ZHP obowiązują od dnia 1 lipca 2006 r. Skarbnik ZHP hm. Cezary Huć Naczelnik ZHP hm. Teresa Hernik Załącznik do decyzji Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 12/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. Zasady działalności Samodzielnego Zakładu Administracji i Logistyki przy GK ZHP 1 Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki realizując cel, dla którego został utworzony, w części dotyczącej świadczenia usług w zakresie administrowania budynkiem przy ul. Marii Konopnickiej 6 w Warszawie i jego zarządzaniem z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia r. o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U. Nr 46 z 2000 r. ze zmianami) zobowiązany jest w szczególności do: opracowywania planów zarządzania nieruchomością i ich realizacji, opracowywania własnego rocznego budżetu i sporządzania dla Głównej Kwatery sprawozdania z jego wykonania, przygotowywania analizy opłacalności inwestycji, remontów i modernizacji nieruchomości, zapewnienia utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, pozyskiwania środków na realizację planów i założonych celów, redukowania kosztów eksploatacyjnych, przeprowadzania badań rynku nieruchomości i akcji reklamowych w celu zwiększenia wpływów z zarządzanej nieruchomości, prawidłowego zarządzania nieruchomością w dobrze pojętym interesie GK ZHP.. 2 Pełnienie przez SZAiL na rzecz GK ZHP funkcji logistycznych obejmuje usługi i zadania objęte funduszem programowym, świadczenie usług i dokonywanie zakupów, w wyniku których zostaną zapewnione: ciągłość eksploatacji oraz sprawność sprzętu komputerowego, materiały eksploatacyjno-biurowe dla pracowników i współpracowników, materiały do urządzeń technicznych znajdujących się w użytkowaniu GK ZHP a będących na wyposażeniu SZAiL,

29 ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe niezbędne, uzgodnione z GK ZHP artykuły spożywcze, 5. środki transportu, 6. środki łączności, 7. środki trwałe, wyposażenie, 8. utrzymanie i eksploatacja biura GK ZHP. Usługi są świadczone w zakresie:. gospodarki materiałowej posiadanych i zakupionych przez SZAiL na rzecz Głównej Kwatery środków trwałych i wyposażenia, 2. przewozu osób i towaru środkami transportu własnymi lub obcymi w przypadku zaistnienia takiej konieczności, 3. obsługi technicznej wszystkich samochodów zaewidencjonowanych w SZAiL, 4. dostępu do internetu, konserwacji sprzętu informatycznego, dostępu do sieci logicznych wraz z jej konserwacją, 5. konserwacji i napraw instalacji sanitarnych oraz elektrycznych a także drobnych napraw budowlanych i remontów w pokojach biurowych, 6. dokonywania rozliczeń ponoszonych za telefony komórkowe i stacjonarne. 3 Załącznikiem do niniejszych Zasad działalności jest Szczegółowy zakres miesięcznego zaopatrzenia logistycznego GK ZHP wraz z określeniem zasad i wysokości finansowania. Załącznik nr 1 do Zasad działalności Samodzielnego Zakładu Administracji i Logistyki przy GK ZHP Szczegółowy zakres miesięcznego zaopatrzenia logistycznego GK ZHP wraz z określeniem zasad i wysokości finansowania lp. pozycja kosztów sposób rozliczania ogółem wysokość finansowania 1. Rozmowy telefoniczne stacjonarne 2. Rozmowy telefoniczne komórkowe 3. Obsługa informatyczna Rozmowy opłacane są przez SZAiL, GK obciążana jest fakturą Rozmowy opłacane są przez SZAiL, GK obciążana jest fakturą obsługa informatyczna stanowi pozycję kosztową SZAiL 7 000,00 zł 3 000,00 zł 5 958,50 zł uwagi

R O Z K A Z L. 12 / 2014

R O Z K A Z L. 12 / 2014 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMENDANT HUFCA POZNAŃ NOWE MIASTO IM. BOLESŁAWA CHROBREGO R O Z K A Z L. 12 / 2014 Poznań 20 grudnia 2014 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 14/2014 z dnia 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXXIII (60) Nr 9 WRZESIEŃ 2012 Spis treści 1. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 120/2012 z dnia 5 września 2012 roku w sprawie przekazania ZHP Chorągwi Śląskiej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Dolnośląska ZHP

Chorągiew Dolnośląska ZHP Chorągiew Dolnośląska ZHP Wrocław, 28.04.2014 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego Rozkaz L. 6/2014 Wyjątki z rozkazu Naczelnika Związku Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Rozkaz L 6/ Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Starszoharcerskiego: - phm. Agnieszkę MACHNIO Chorągiew Śląska

Rozkaz L 6/ Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Starszoharcerskiego: - phm. Agnieszkę MACHNIO Chorągiew Śląska Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Śląskiej Katowice, 30.04.2014r. Rozkaz L 6/2014 Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L2/2014 z dnia 31.03.2014r. 3. Główna Kwatera ZHP 3.1. Zwolnienia 3.1.17.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2011 do 31.12.2011 Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA nie posiada środków trwałych. Stan na początek roku obrotowego

Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA nie posiada środków trwałych. Stan na początek roku obrotowego POLSKIE FORUM EUROPEJSKIEJ KOALICJI DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2010 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXXIV (72) Nr 12 GRUDZIEŃ 2013 Spis treści 1. Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie udziału ZHP w pozyskiwaniu i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

*******************************

******************************* Poznań, 18 marca 2013 roku KOMENDANT Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Rozkaz L L..05/2013. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU

POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU Sprawozdanie skonsolidowane Informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2011 rok Wałbrzych, marzec 2012 rok I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

IFORMACJA UZUPEŁNIJĄCA, DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. W GDAŃSKIM STOWARSZYSZENIU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU SOLIDARNOŚĆ

IFORMACJA UZUPEŁNIJĄCA, DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. W GDAŃSKIM STOWARSZYSZENIU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU SOLIDARNOŚĆ IFORMACJA UZUPEŁNIJĄCA, DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. W GDAŃSKIM STOWARSZYSZENIU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU SOLIDARNOŚĆ Sprawozdanie zostało sporządzone za rok kalendarzowy 2014, zgodnie z nowymi

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKRZYDŁA z siedzibą w Ełku ul. prof. Władysława Szafera 2. Działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZŁOTOWIANKA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2012 R.

FUNDACJA ZŁOTOWIANKA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2012 R. FUNDACJA ZŁOTOWIANKA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2012 R. POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim-Oświadczeniem Woli o Ustanowieniu Fundacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.

Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Uchwała nr 1/2013 z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK. sprawozdanie finansowe za 21 rok INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 21 ROK. I. Do wyceny środków trwałych przyjęto cenę nabycia lub koszt ich wytworzenia. II. Należności i roszczenia wycenia się w ciągu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS 0000121592

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS 0000121592 Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole organizacji pożytku publicznego Nr KRS 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Rozkaz L.1/2016. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Rozkaz L.1/2016. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy Warszawa, dn. 29 stycznia 2016 r. Rozkaz L.1/2016 Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2015 z dnia 29 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE. Środki trwałe

BILANS AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE. Środki trwałe Sprawozdanie finansowe Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP za okres od 30.11 do 31.12.2007 rok - Działalność statutową Komendy Chorągwi Stołecznej i działalność hufców warszawskich i terenowych oraz zadania

Bardziej szczegółowo

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wskazanie okresu trwania działalności Stowarzyszenia: czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: przedmiotowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r. Rozkaz L 06 /14 Wyjątki z Rozkazu L. 2/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Naczelnika ZHP:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

R o z k a z L. 5 /

R o z k a z L. 5 / Poznań, 14 maja 2010 roku KOMENDANT Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 R o z k a z L. 5 / 2 0 1 0 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku 43-300 Bielsko-Biała ul. Komorowicka 23 OPP- KRS 0000138204 tel/fax 033/819 19-99 Bank Millennium S.A. 78 1160 2202 0000 0002 1278 7075 www.dzieciecy-usmiech.org.pl Bielsko Biała; dn. 24.03.2014 r. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne wprowadzone Uchwałą Nr 39/2014 Prezydium KR PZD z dnia 19 lutego 2014r.

Wytyczne wprowadzone Uchwałą Nr 39/2014 Prezydium KR PZD z dnia 19 lutego 2014r. Strona1 Wytyczne wprowadzone Uchwałą Nr 39/2014 Prezydium KR PZD z dnia 19 lutego 2014r. WYTYCZNE W SPRAWIE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ POPRZEDZAJĄCY WYODRĘBNIENIE RODZINNEGO OGRODU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009 Nazwa: Stowarzyszenie Sympatyków Szóstki Siedziba: ul. Kopernika 34 81-424 Gdynia Nr wpisu do KRS: 0000327988 Data:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego Mała Ojczyzna z siedzibą w Gąskach 19

Sprawozdanie finansowe za okres Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego Mała Ojczyzna z siedzibą w Gąskach 19 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego Mała Ojczyzna z siedzibą w Gąskach 19 Sprawozdanie finansowe składa się z : 1. Bilansu sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. do sprawozdania finansowego za 2010 r.

INFORMACJA DODATKOWA. do sprawozdania finansowego za 2010 r. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Naszym Dzieciom" 95-060 Brzeziny ul. Konstytucji 3 Maja l NIP: 833-101-50-40 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku z siedzibą w Słupsku, Al. Sienkiewicza 7/25,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33.2013 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 33.2013 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 33.2013 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu Międzyrzeckiego dla samorządowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 225/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 225/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 225/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Gołuchów dla samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie Chorągiew Warmińsko- Mazurska ZHP Komenda Hufca Rodło ZHP 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45 rodlo@zhp.pl, biuro.rodlo@gmail.com Bank BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0201 8770 Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r. Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół I SLO Siedziba: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 22 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO przedstawia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Za okres: Od 01-09-2012r. do 31-08-2013r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Za okres: Od 01-09-2012r. do 31-08-2013r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół I SLO Za okres: Od 01-09-2012r. do 31-08-2013r. Siedziba: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 22 Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO przedstawia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ za 2015 rok.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ za 2015 rok. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ za 2015 rok. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Michał w 2015 roku kontynuowała kolejny rok swojej kadencji w następującym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ S T A T U T FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Wałbrzych, dnia 15 kwietnia 2002r. Tekst jednolity z dnia 15 maja 2006r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Art. 1 Fundacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ARTYSTYCZNEJ AFART W BIELSKU-BIAŁEJ UL. WIŚNIOWA 9/24, 43-303 BIELSKO-BIAŁA za rok obrotowy 2013 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI STREFA ZIELENI z działalności w 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI STREFA ZIELENI z działalności w 2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI STREFA ZIELENI z działalności w 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA STREFA ZIELENI Z SIEDZIBĄ PRZY

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W TORUNIU RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO WYKŁADOWCA : mgr Jadwiga Kowalska sekretarz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Otwocka Grupa Rowerowa z działalności w 2011r

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Otwocka Grupa Rowerowa z działalności w 2011r SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Otwocka Grupa Rowerowa z działalności w 2011r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2011 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Stowarzyszenie Otwocka Grupa

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

hm. Barbara KOMAREK Komendantka Hufca dh. Anna GADAJ Skarbnik Hufca phm. Sławomir DUDA zastępca Komendantki Hufca ds.

hm. Barbara KOMAREK Komendantka Hufca dh. Anna GADAJ Skarbnik Hufca phm. Sławomir DUDA zastępca Komendantki Hufca ds. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Śląskiej Katowice, 11.10.2013r. Rozkaz L17/2013 1. Zarządzenia i informacje. 1.2. Informacje. 1.2.1. Zgodnie z pkt. 2 Ordynacji Wyborczej Związku Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKRZYDŁA z siedzibą w Ełku ul. prof. Władysława Szafera 2. Działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe za rok 2008. Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie

Sprawozdanie Finansowe za rok 2008. Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie Sprawozdanie Finansowe za rok 2008 Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Podstawowe dane firmy: nazwa firmy - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Okręgowa Komisja Rewizyjna w Gdańsku

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Okręgowa Komisja Rewizyjna w Gdańsku POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Okręgowa Komisja Rewizyjna w Gdańsku ul. Grunwaldzka 102 80-244 Gdańsk tel./fax (58) 341 75 25 tel./fax (58) 345 13 47 Wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dla Komisji Rewizyjnych

Bardziej szczegółowo

Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich Zasady wprowadzania zmian w statucie Sposób rozwiązania się stowarzyszenia

Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich Zasady wprowadzania zmian w statucie Sposób rozwiązania się stowarzyszenia SPIS TREŚCI WSTĘP 7 CZĘŚCI Fundacje i stowarzyszenia - prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania 9 ROZDZIALI Prawne aspekty funkcjonowania fundacji 10 1. Ogólna definicja, cele i tryb powoływania fundacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. do sprawozdania finansowego za 2011 r.

INFORMACJA DODATKOWA. do sprawozdania finansowego za 2011 r. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Naszym Dzieciom" 95-060 Brzeziny ul. Piłsudskiego 14 NIP: 833-101-50-40 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia 30.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 17 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskiej - Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Września dnia r. wybrał na komendanta hufca phm. Leszka KMIECIKA

Wielkopolskiej - Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Września dnia r. wybrał na komendanta hufca phm. Leszka KMIECIKA KOMENDANT CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO im. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918/19 ROZKAZ L. 3/2001 Poznań, dnia 20 marca 2001 roku Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L.2/2001 z dnia 20

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKRZYDŁA z siedzibą w Ełku ul. prof. Władysława Szafera 2. Działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2015 godz. 14:17:56 Numer KRS: 0000264246

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2015 godz. 14:17:56 Numer KRS: 0000264246 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2015 godz. 14:17:56 Numer KRS: 0000264246 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie Adres siedziby: ul. Poznańska 2

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP

OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP KOMENDANT CHORĄGWI hm. Paulina Gajownik 1. Zarządza (wspólnie ze skarbnikiem chorągwi) majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 7,169.28 PASYWA STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. ROOSEVELTA 17 0000124347

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 7,169.28 PASYWA STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. ROOSEVELTA 17 0000124347 STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. BACZYŃSKIEGO 90-056 ŁÓDŹ ROOSEVELTA 17 0000124347 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Wrocław, listopad 2013r.

Wrocław, listopad 2013r. OFERTA SZKOLENIOWA SZKOLENIE POD TYTUŁEM: SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA Wrocław, listopad 2013r. Nazwa szkolenia: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok dla księgowych budżetowych Obszar: Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień: 2012-12-31. Stan na. Pozycja. Treść pozycji 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,952.

BILANS. sporządzony na dzień: 2012-12-31. Stan na. Pozycja. Treść pozycji 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,952. STOWARZYSZENIE ZA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" 64-420 KWILCZ NOWE OSIEDLE 12 0000026897 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 353,805.26

Bardziej szczegółowo

Fundacja Happy Animals

Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 1 Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Załączone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo