SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Z/01/11/2009. z dnia 26 listopada 2009 roku. Finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Z/01/11/2009. z dnia 26 listopada 2009 roku. Finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013."

Transkrypt

1 Załącznik numer 1 do Zapytania o cenę Z/01/11/2009 Specyfikacja zamówienia SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Z/01/11/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku dotyczące: zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, w ramach projektu Fabryka Innowacji nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG /09-00, z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. O Projekcie: Nazwa Projektu: Fabryka Innowacyji. Finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Partnerzy: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej Polsko- Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Cechy Projektu: wysokość dofinansowania dla realizacji Projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, : ponad 19 mln zł; możliwość wsparcia finansowego pomysłodawców, w kwocie do 200 tys. EURO (każdy podmiot), poprzez wejście kapitałowe, w celu stworzenia innowacyjnych spółek. koncentracja na działaniach związanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań oraz rozwoju i wspieraniu projektów w wielu obszarach, między innymi: 1

2 handel elektroniczny (e-biznes), e-pieniądz, e-edukacja, ochrona środowiska, transport, energetyka, inne. W ramach Projektu przeanalizowanych będzie około 420 pomysłów dotyczących dziedzin objętych Projektem. Z przeanalizowanych pomysłów około 70 będzie poddanych wstępnym analizom na etapie Poszukiwania i oceny. Następnie około 17 pomysłów (spośród 70 z etapu Poszukiwania i oceny ) na etapie Zalążkowym zostanie poddanych pogłębionym analizom technologicznym, badaniom rynku oraz działaniom związanym z opracowaniem prototypu. Następnie pomysły dojdą do działań mających na celu komercjalizację pomysłów W ramach tych działań zostanie przygotowany plan komercjalizacji - w szczególności przygotowanie Memorandum Inwestycyjnego oraz warunków brzegowych transakcji (Umowa Inwestycyjna). Na wszystkich etapach Preinkubacji przewidziany jest zakup materiałów informacyjno-promocyjnych (plakaty, informatory, broszurki informacyjne, stojaki promocyjne, banery reklamowe, gadzety promocyjne i inne). W wyniku przeprowadzenia powyżej ogólnie opisanych etapów Preinkubacji będzie przeprowadzony etap komercjalizacji, zakończony wejściem kapitałowym. Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla partnera projektu Fabryka Innowacji, których dotyczy niniejsze Zapytanie o cenę będą realizowane stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie trwania Projektu, od roku do roku. Więcej informacji o Projekcie znajduje się pod adresem Więcej informacji na temat programu POIG dostępnych jest na stronach internetowych PARP. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno Społeczne ul. Grodziska 19/8, Brwinów NIP , REGON , SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2

3 1. Opis zamówienia: 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu Fabryka Innowacji Rodzaj zamówienia: Zapytanie o cenę towarów Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia będzie zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących inkubatora Fabryka Innowacji działającego przy Fundacji Towarzystwo Ekonomiczno- Społeczne. Szczegóły zamówienia: a) materiały informacyjno promocyjne: 1. Stojaki promocyjne typu roll-up (konstrukcja aluminiowa, przystosowana do ekspozycji grafik pionowych o wymiarach 100 x 200, łatwy w do montażu i demontazu w miejscach ekspozycji, zawiera torbę transportową; wydruk grafiki o parametrach 1440 x 1440 dpi na dedykowanym materiale o wysokiej jakości zapwenijacym trwałośc tego typu ekspozycji, tj. blockout o gramaturze min. 400 g/m² lub równoważnym); 2. Plakaty A2 (wydruk offsetowy na papierze kreda błysk o gramaturze 135 g/m², lakier offsetowy, format A2); 3. Plakaty A3 (wydruk offsetowy na papierze kreda błysk o gramaturze 135 g/m², lakier offsetowy, format A3); 4. Broszurka informacyjna - mikro (papier kreda mat o gramaturze 350 g/m², format 55 x 85 mm, zadruk obustronny); 5. Broszurka informacyjna A4 (papier o gramaturze 250 g/m² kreda błysk, format A4, okładka foliowana -folia błysk jednostronnie, środek 8 stron, wydruk kolor, zadruk obustronny); b) materiały informacujno promocyjne: 1. Pen-drive (oprawa skórzana, grawer na oprawie: logo Fabryka Innowacji, wgrana prezentacja przekazana przez Zamawiającego dotycząca projektu Fabryka Innowacji, pamięć 4 GB, system operacyjny, co najmniej: Windows 98/NT/ME/2000/XP/VISTA, gwarancja minimum 1 rok) 3

4 2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia a) Wykonawca zobowiązany będzie do kolorowego wydruku projektów przygotowanych przez Zamawiającego i dostarczenia zamówienia do Partnera projektu Fabryka Innowacji Rzeszowksa Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pod adres Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego, ul. Poznańska 2c, Rzeszów w ilościach (określonych w pkt. 4) i w terminie określonym przez Zamawiającego roku do , dla: a) materiały informacyjno promocyjne: 1. Stojaki promocyjne typu roll-up 2. Plakaty A2 A2); 3. Plakaty A3 4. Broszurka informacyjna mikro 5. Broszurka informacyjna A4 od roku do roku; dla: b) materiały informacyjno - promocyjne 1. Pen-drive w terminie od roku do roku). 4. Wielkość zamówienia Przewidywana, (ale niewiążąca Zamawiającego) ilość zmawianych materiałów informacyjnopromocyjnych opisanych w punkcie 1.3: a) b) 1. stojaki promocyjne typu roll-up - 5 szt. 2. plakaty A2-500 szt. 3. plakaty A3 500 szt. 4. broszurka informacyjna mikro szt. 5. broszurka informacyjna A4 500 szt. 1. pen-drive 200 szt 5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak 4

5 6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie 7. Czas trwania zamówienia: a) w terminie od roku do roku druk i dostarczenie materiałów informacyjno - promocyjnych; b) w terminie od roku do roku dostarczenie pen-drive ów. 8. Wymagane wadium: nie 9. Tryb postępowania: Tryb zapytania o cenę (nie z zakresu Ustawy prawo zamówień publicznych) SEKCJA III: POZOSTAŁE INFORMACJE (W SZCZEGÓLNOŚCI O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM): 1. Opis warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Oferenci biorący udział w postępowaniu oświadczają, że posiadają stosowne doświadczenie odpowiednie kwalifikacje w zakresie analogicznym lub zbliżonym do specyfiki zamówienia Oferenci są uprawnieni do powierzania podwykonawcom usług będących przedmiotem zamówienia. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę (pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania wszystkich ofert danego Oferenta). 2. Podmioty ubiegające się o zamówienie muszą spełniać łącznie, niezależnie od innych określonych w niniejszym Zapytaniu o cenę, następujące warunki: 2.1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie druku i działalności usługowej związanej z poligrafią oraz, 2.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem; 3. Kryteria oceny ofert: % - cena materiałów informacyjno-promocyjnych; 5

6 4. Sposób oceny ofert: Każda z ważnie złożonych ofert otrzyma liczbę punktów liczonych zgodnie z poniższym wzorem: CNr CNp CNpp CNum CNu CNpd P = COBr COBp COBpp COBum COBu COBpd gdzie: P - liczba punktów przyznanych Oferentowi CNr - najniższa zaoferowana w postępowaniu cena za roll-up; COBr cena roll-up u zaoferowana w ofercie badanej; CNp - najniższa zaoferowana w postępowaniu cena za plakat A2; COBp cena plakatu A2 zaoferowana w ofercie badanej; CNpp - najniższa zaoferowana w postępowaniu cena za plakat A3; COBpp cena plakatu A3 zaoferowana w ofercie badanej; CNum - najniższa zaoferowana w postępowaniu cena za broszurkę informacyjną mikro; COBum cena zaoferowana w ofercie badanej broszurki informacyjnej mikro; CNu - najniższa zaoferowana w postępowaniu cena za broszurkę informacyjną A4; COBu cena zaoferowana w ofercie badanej broszurki informacyjnej A4; CNpd - najniższa zaoferowana w postępowaniu cena za pen drive; COBpd - cena pen - drive zaoferowana w ofercie badanej 5. Inne istotne warunki: 6

7 5.1. Złożona oferta wiąże Oferenta przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu o cenę jako termin składania ofert Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza (tj. otrzyma najwyższą liczbę punków), zostanie złożone zamówienie na materiały informacyjno-promocyjne po cenach niewyższych niż podanych w ofercie mieszczących się w kwocie, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie. 6. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce złożenia oferty: 6.1. Ofertę można przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres: ul. Kolady Warszawa lub na adres: Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego ul. Poznańska 2c, Rzeszów Rozpatrywane będą jedynie oferty doręczone osobiście lub przez operatora pocztowego do dnia (i godziny) określonego w niniejszym Zapytaniu o cenę jako termin składania ofert, niezależnie od daty nadania Termin składania ofert: do dnia 7 grudnia 2009 roku, do godziny 11:00. Oferty złożone po terminie ich składania nie będą rozpatrywane Wszelkie dokumenty i informacje składane w niniejszym postępowaniu powinny być sporządzone w języku polskim (sporządzone w innym języku nie będą rozpoznawane). Oferty przygotowywane i składane są na koszt Oferenta Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego Regulamin zakupów Fundacji Towarzystow Ekonomiczno-Społeczne z dnia 15 maja 2009r W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania o cenę, do jego zakończenia rozumianego jako termin składania ofert, wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia Zamawiającego lub Oferentów mogą być przekazywane drogą elektroniczną, chyba że Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji. Wniosek Oferenta o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania o cenę będzie rozpoznany przez Zamawiającego niezwłocznie, przy czym wniosek taki może być złożony przez Oferenta Zamawiającemu nie później niż na dwa dni robocze przed dniem składania ofert (wnioski złożone po terminie będą pozostawione bez rozpoznania). 7

8 6.6. Zamawiający zastrzega sobie zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. W przypadku wprowadzenia takich zmian Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięć Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania. Załączniki: - Załącznik numer 1 Formularz Ofertowy, 8

TOWARZYSTWO EKONOMICZNO SPOŁECZNE

TOWARZYSTWO EKONOMICZNO SPOŁECZNE TOWARZYSTWO EKONOMICZNO SPOŁECZNE ZAPYTANIE OFERTOWE Z/02/05/2009 (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 25 maja 2009 roku dotyczące: zamówienia usług księgowych na potrzebę realizacji projektu Fabryka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nr zamówienia: S2B/09/07 ZAPYTANIE OFERTOWE (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 19 czerwca 2009 roku dotyczące: usługi wynajmu powierzchni biurowej na potrzeby prowadzenia biura projektu w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nr zamówienia: S2B/10/36 ZAPYTANIE OFERTOWE (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 29 października 2010 roku dotyczące: wynajmu powierzchni biurowej w Warszawie w ramach projektu S2B Science 2 Business

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.08.2014 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.08.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące: produkcji 16 spotów radiowych oraz emisji 16 kampanii radiowych w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 18.08.2014

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wprowadzania, przez osoby fizyczne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, danych w bazie CRM, na potrzeby realizacji projektu Wzornictwo Biznes - Zysk w okresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 23.02.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 23.02.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące: tłumaczenia symultanicznego,szeptanego, pisemnego przysięgłego z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski, na potrzebę realizacji I seminarium

Bardziej szczegółowo

POIG.05.02.00-00-001/14

POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: zaprojektowania, instalacji, wdrożenia oraz obsługi technicznej portalu projektu Wzornictwo Biznes Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 11.07.2014

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Szczecin, dn. 27.06.2013 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) TOP-PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia Zapytanie ofertowe I Zamawiający Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Kościelna 21 60-536 Poznań Telefon: 61 665 76 70 Fax: 61 665 76 71 e-mail: info@paip.pl Poznański Akademicki Inkubator

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 23.02.2015

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 02.02.2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zapytanie ofertowe dotyczące: sprzedaży i dostawy systemu do archiwizacji danych dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Kompas innowacji realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zapytanie ofertowe dotyczące: sprzedaży i dostawy rzutnika oraz dwóch laptopów multimedialnych do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie: Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 22 489 64 90 Fax: 22 489 64 91

Zapytanie ofertowe. 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 22 489 64 90 Fax: 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektów: - Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 18.02.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu URnowoczesność i przyszłość

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Giełda Kapitału

Elektroniczna Giełda Kapitału Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe 1. Informacje ogólne i zakres 1.1. Centrum Rozwoju Kapitału sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A

M O D Y F I K A C J A Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 25.02.2015r. M O D Y F I K A C J A SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wykreślenie zapisu o zastosowaniu stawki 5% podatku VAT rozdz. VI ust.4) na: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund. Nr zapytania: 6/OWES/2014 Data: 25.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy usług: druk offsetowy i dostawa publikacji w ramach projektu OWES Wałcz realizowanego przez Fundację Nauka Dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000 EUR na usługi pn.: PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA DWÓCH PROJEKTÓW PN.: PORT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 04.12.2012 r. Zamawiający: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 04.12.2012 r. Zamawiający: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Strona1 Zamawiający: ul. gen. T. Kutrzeby 10 61-719 Poznań NIP 783-11-21-773 Poznań, dn. 04.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia: Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-5/02/2014/272/W/MSW prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywny druk plakatów (afiszy),

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: AG.210/20/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo