SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSU DROGOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSU DROGOWEGO"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Białystok, ul. Poleska 89 tel , fax: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSU DROGOWEGO TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony powyżej RODZAJ ZAMÓWIENIA: DOSTAWA NUMER SPRAWY: OR/332/40/13 ZATWIERDZIŁ:... (data i podpis) Grudzień 2013 r. 1

2 I. Informacje ogólne 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup ambulansu drogowego do SP ZOZ WSPR w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej pzp. 3. Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego lub używanego ambulansu drogowego do SP ZOZ WSPR w Białymstoku - szczegółowy opis przedmiotu i warunków dostawy znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 5. Zaoferowanie przedmiotu zamówienia sprzecznego z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty. 6. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Karetki III. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy zrealizowali łącznie w tym okresie dostawę, co najmniej 1 szt. ambulansu drogowego o łącznej wartości min , 00 zł brutto; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; tj.: posiada środki finansowe lub zdolność finansową w wysokości , 00 zł; oraz nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i 2 pzp. 2

3 Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1.1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp [zawarte na formularzu ofertowym]; 1.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.3. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert; 1.4. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.8. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie polegających na dostawie, co najmniej 1 szt. ambulansu o wartości , 00 zł brutto (załącznik nr 4 do SIWZ). Dowodami potwierdzającymi, iż dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: 3

4 poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy dostawy te zostały wykonane należycie; 1.9. informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości, co najmniej zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; jeżeli, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2, 1.3, 1.4 oraz 1.6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 3) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.5, i 1.7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokument dotyczy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 pzp; dokumenty, o których mowa w pkt 1.10 pkt 1 i 2 oraz pkt 1.11 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1.10 pkt 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.10 i 1.11 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; dokumenty, o których mowa w pkt , 1.9, 1.10 oraz 1.11 mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; w przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), każdy z przedsiębiorców składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt , 1.10 oraz W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 4

5 Polskiej zamawiający może zwrócić się do właściwego organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących dokumentu. 1. Oferta musi zawierać: VI. Opis sposobu przygotowywania ofert 1.1 wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 2 do SIWZ]; 1.2 wypełniony dokument Opis Przedmiotu Zamówienia p.n. Parametry techniczne [wg załącznika nr 1 do SIWZ]; 1.3 wypełniony formularz cenowy [wg załącznika nr 3 do SIWZ]; 1.4 dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w rozdz. V SIWZ); 1.5 dowód wniesienia wadium; 1.6 listę podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, albo informację o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców powinien złożyć odrębną listę, o której mowa powyżej albo odrębne oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należący do tej samej grupy kapitałowej mogą złożyć jedną wspólną listę podmiotów, o której mowa powyżej; 1.7 oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania ambulansu z wymogami aktualnej na dzień złożenia ofert normy PN EN 1789; 1.8 oświadczenia Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 1 pkt XIV, ppkt 1, 2, 3, 4. 2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z dokumentów dołączonych do oferty powinno wynikać umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego albo ogólne umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniach, w tym zawierania umów w zakresie zamówień publicznych (dotyczy jedynie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. spółki cywilnej, konsorcjum). 3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze sposobem reprezentacji. 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumentach rejestracyjnych: 6.1 w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym lub przez notariusza; 5

6 6.2 poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem); 6.3 w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 7. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę w sposób opisany w pkt. 6 niniejszego rozdziału. 8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich). 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. 11. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej identyfikację (np. wraz z imienną pieczątką osoby ją sporządzającej). 12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane; 12.1 przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 12.2 Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym; 12.3 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty; 12.4 Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 pzp); 12.5 Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa zostaną one odtajnione przez Zamawiającego; 12.6 udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia; 6

7 12.7 udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach: osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu, Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia protokołu lub/i załączników do protokołu, o czym poinformuje zainteresowanego. 13. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby: 13.1 ustanowili oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 13.2 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane były wyłącznie z pełnomocnikiem; 13.3 wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę ; w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie pełnomocnika; 13.4 każdy z przedsiębiorców konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej złożył oddzielnie dokumenty wskazane w rozdziale V na zasadach tam wskazanych; 13.5 w przypadku, gdyby oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 pzp. VII. Wadium 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz ze zm.). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, Białystok:. A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok:

8 Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium winna być umieszczona informacja: Wadium - przetarg na dostawę ambulansu drogowego". Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert. 5. Na dokumencie będącym formą wadium dołączonym do oferty musi być wyraźnie określony przedmiot, którego wadium dotyczy Wadium - przetarg na dostawę ambulansu drogowego " 6. Zwrot wadium: 6.1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza; 6.2 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 6.3 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 6.4 jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę; 6.5 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu uprzednio zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium: 7.1 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 7.2 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. VIII. Termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 60 dni. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w pokoju 214, w terminie najpóźniej do dnia 31 stycznia 2014 r., do godz Oferty należy składać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach

9 1.1. Kopertę należy zaadresować jak niżej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, Białystok Oferta w postępowaniu na dostawę ambulansu drogowego NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r. GODZ koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy numer zadania na kopercie powinien zostać umieszczony, zgodnie z tym, na które zadanie Wykonawca składa ofertę ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przesłać w kopercie zaadresowanej w następujący sposób: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, Białystok Oferta w postępowaniu na dostawę ambulansu drogowego DOSTARCZYĆ DO POKOJU 214 DO DNIA r. DO GODZ konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ją po upływie terminu do wniesienia odwołania. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2014 r., w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku w Sali 119 o godz Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek, informację z sesji otwarcia. X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz informacje o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: Pan Wiesław Zalewski Kierownik Działu Środków Transportu i Logistyki tel. 085/ Pani Agnieszka Koc Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 085/ Informacje będą udzielane w godz z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Pisma należy przesyłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, Białystok. Forma 9

10 pisemna jest zastrzeżona dla oferty oraz zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień oferty. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Termin udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści je na stronie internetowej 5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ; 5.2. w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. 6. Dokonane wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ Zamawiający zamieści również na stronie internetowej XI. Zmiana i wycofywanie oferty 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, itp. przed terminem składania ofert. 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia. XII. Sposób obliczenia ceny 1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku i obejmować dostawę całości zamawianego asortymentu na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. 2. Wypełniając formularz ofertowy należy podać ceny w rozbiciu na jednostki zamawianego asortymentu, wg przewidzianego w nim schematu. XIII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się n/w kryterium oceny ofert: CENA OFERTOWA (Cof) - 100% Obliczana wg wzoru: liczona wg wzoru: C of = C min C of bad x 100 pkt gdzie: C of bad cena ofertowa brutto badanej oferty, 10

11 C min najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. 3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w pzp i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty: - o wyborze najkorzystniejszej oferty ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert albo unieważnieniu postępowania, - o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz - o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, wraz z uzasadnieniem. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 3. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków zaskarżenia określonych w Dziale VI pzp. 11

12 Załącznik Nr 1 do SIWZ... pieczęć firmowa Parametry techniczne ambulansu drogowego. (uzupełniony załącznik należy dołączyć do Formularza ofertowego) Marka i model ambulansu:... Nazwa i adres firmy zabudowującej:... Oferowany ambulans ma spełniać wymagania aktualnych norm PN EN 1789 i PN EN w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania. L.p. Wymagane parametry I. NADWOZIE 1. Typu furgon do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej. 2. Przystosowany do przewozu min. 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach (podać). 3. Wysokość przedziału medycznego min.1,3 m (podać). 4. Długość przedziału medycznego min. 2,4 m (podać). 5. Szerokość przedziału medycznego min. 1,4 m (podać). 6. Drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki (dwuskrzydłowe). 7. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. 8. Lakier w kolorze białym lub żółtym 9. Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą lub zmatowione. Okno boczne drzwi przesuwnych z możliwością przesuwania szyby. 10 Centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem, sterowany pilotem. II. SILNIK 1. Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z bezpośrednim wtryskiem paliwa typu COMMON RAIL (podać pojemność..) 2. Moc silnika minimum 110 KM. III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU 1. Skrzynia biegów manualna, zsynchronizowana, min. 5 biegowa + bieg wsteczny. 2. Napęd na koła przednie lub tylne. 3. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) IV. ZAWIESZENIE 1. Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. V. UKŁAD HAMULCOWY 1. System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. 2. System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej. VI. UKŁAD KIEROWNICZY 1. Ze wspomaganiem. 2. Regulowana kolumna kierownicy w minimum jednej płaszczyźnie. VII. OGRZEWANIE I WENTYLACJA 1. Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik poprzez nagrzewnicę 12

13 zamontowaną w przedziale medycznym. Ogrzewanie postojowe Zamawiający posiada sprawny grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy grzewczej min W 2. wymontowany z uszkodzonego ambulansu i dostarczy go do Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zamontować w/w urządzenie w oferowanym pojeździe. Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego, 3. umożliwiający ogrzanie silnika a także kabiny kierowcy i przedziału medycznego przed rozruchem silnika z możliwością ustawienia temperatury i termostatem podać markę i model. Mechaniczna wentylacja nawiewno wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału 4. medycznego. 5. Klimatyzacja dla przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy. VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA Alternator zapewniający ładowanie akumulatora o odpowiednio dużej mocy fabrycznie wzmocniony. Akumulator wzmocniony do zasilania wszystkich odbiorników prądu, dwa gniazda 1. 12V typu Hella lub równoważne w przedziale medycznym (przewód elektryczny o odpowiednio dużym przekroju), do podłączenia urządzeń medycznych. Gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyki. Zasilanie zewnętrzne 230 V z min. 1 gniazdem wewnętrznymi z zabezpieczeniem 2. uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym oraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. IX. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE Belka z dwoma punktami świetlnymi typu stroboskopowego w kolorze niebieskim, 1. zamontowana w przedniej części dachu pojazdu niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED na wysokości pasa przedniego. Lampa (kogut) koloru niebieskiego, typu wyładowczego (stroboskopowego) lub LED w tylnej 3. części dachu pojazdu (podać markę, model). 4. Lampy kierunkowskazowe zamontowane w narożnikach tylnych dachu. Urządzenie nagłaśniające z modulowanym sygnałem dźwiękowym oraz możliwością 5. podawania komunikatów głosem, (zmiana modulacji poprzez naciśnięcie klaksonu). Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, 6. dodatkowy pas czerwony pod niebieskim oraz wokół dachu. 7. Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu. (odblaskowy) Standardowe oznaczenie typu karetki literami TL / T wpisaną w okrąg na bokach, 8. nadszybiu i drzwiach tylnych pojazdu. 9. Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego na bokach nadszybiu i drzwiach tylnych. X. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA 1. Antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu spełniająca następujące wymogi: a) zakres częstotliwości MHz b) współczynnik fali stojącej 1,5 c) polaryzacja pionowa d) charakterystyka promieniowania dookólna zapewniony łatwy dostęp do anteny z przedziału medycznego w celu jej konserwacji. XI. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO Oświetlenie rozproszone w kolorze naturalnym, realizowane przez min. 4 profesjonalne 1. lampy, z których jedna załączana automatycznie po otwarciu drzwi przesuwnych lub tylnych. Oświetlenie punktowe z regulacją kąta, halogenowe min. 2 punkty świetlne nad noszami w 2. suficie, umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta. XII. WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian, pokryta 1. specjalnym tworzywem sztucznym łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące. Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym łatwo zmywalnym i 2. odpornym na środki dezynfekujące. Ściany boczne wzmocnione płytami z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu 3. medycznego. W przedziale medycznym dwa fotele w tym: a. jeden obrotowy przy prawej ścianie wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe 4. pasy bezpieczeństwa i zagłówek (regulowany lub zintegrowany), ze składanym do 13

14 5. 6. pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia), z podłokietnikiem, pokryty materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące. b. drugi fotel (u wezgłowia noszy przy ścianie działowej usytuowany tyłem do kierunku jazdy lub przy prawej ścianie) ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa, pokryty materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące. Podać markę i model oferowanych foteli Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą. Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów oraz termobox do ogrzewania płynów infuzyjnych. 7. Sufitowe uchwyty do kroplówek na min. 2 szt. pojemników. 8. Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. 9. Szyna typu Modura dł. min 30 cm. Centralna instalacja tlenowa: minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego Konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. 11. Konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych. Wszystkie szafki posiadają zabezpieczenia transportowe i jednocześnie łatwość dostępu, szafka na butle obudowana w dolnej części blachą kwasoodporną. 12. Wszystkie krawędzie zabudowy meblowej posiadają zaokrąglone krawędzie co zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa personelu medycznego wykonującego czynności na pacjencie podczas jazdy ambulansu. 13. Miejsce i mocowanie do deski ortopedycznej schowek w lawecie pod noszami. 14. Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy. 15. Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy. Krzesełko kardiologiczne z miejscem mocowania. Krzesełko zgodne z wymaganiami 16. aktualnej normy PN-EN :2012. XIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU / WYMAGANIA DODATKOWE 1. Urządzenie do wybijania szyb. System wspomagania cofania. Działający w oparciu o czujniki cofania zamontowane w tylnym zderzaku z sygnalizacją 2. odległości od przeszkody emitowaną dźwiękiem lub wyświetlaną w bocznych lusterkach zewnętrznych, lub kamera cofania. 3. Kosz na śmieci. 4. Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa. Fabryczny aktywny system serwisowy automatycznie obliczający ilość kilometrów do następnego przeglądu serwisowego. Wszystkie fotele w pojeździe z pasami bezpieczeństwa typu bezwładnościowego o trzech punktach kotwiczenia. 7. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. 8. Przednie światła przeciwmgłowe 9. Osłony przeciwbłotne (przód i tył) 10. Lusterko wsteczne wewnętrzne 11. XIV. 1. Wykonawca dokona montażu posiadanych przez Zamawiającego lawety pod nosze z transporterem i noszy głównych. Zamawiający dostarczy przedmiotowe urządzenia do Wykonawcy. WYMAGANIA OGÓLNE Oferowany ambulans winien być nieużywany w: a. Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, 14

15 b. Transportach POZ, c. Przewozach międzyszpitalnych Usługowym wykonywaniu przewozów chorych. (Załączyć oświadczenie Wykonawcy) 2. Oferowany ambulans winien być bezwypadkowy. (Załączyć oświadczenie Wykonawcy) 3. Rok produkcji ambulansu - nie wcześniej niż 2007r. (Załączyć oświadczenie Wykonawcy) 4. Oferowany ambulans może posiadać przebieg max. 20 tys. km. (Załączyć oświadczenie Wykonawcy) Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu bez limitu 5. kilometrów - na pojazd bazowy z zabudową 6. Gwarancja min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu na powłoki lakiernicze ambulansu. Gwarancja min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu na perforację 7. nadwozia ambulansu. 8. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla kierowców z obsługi samochodu bazowego koszty szkolenia pokrywa dostawca. 9. Pakiet ubezpieczenia pojazdu w zakresie AC, OC, NNW na okres 1 roku. Podczas wydania zakupionego przez Zamawiającego ambulansu, Wykonawca przekaże: kartę pojazdu, jeżeli była wydana; dowód rejestracyjny(w przypadku pojazdu zarejestrowanego); tablice rejestracyjne (w przypadku pojazdu zarejestrowanego); dokumentację gwarancyjną (samochód bazowy i zabudowa medyczna); 10. dokumenty homologacji (jako ambulans sanitarny - wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji; wymóg ten nie dotyczy pojazdu, który zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (art. 68 ust. 17) nie podlega obowiązkowi uzyskania świadectwa homologacji); wyposażenie fabryczne pojazdu bazowego. 11. Termin realizacji max. 14 dni od daty podpisania umowy dostawy...., dnia miejscowość... podpis i pieczęć osoby upoważnionej 15

16 Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy., dnia... pieczątka firmowa Wykonawcy Do SP ZOZ WSPR w Białymstoku Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu drogowego (nr sprawy: ) oświadczamy, iż: 1. oferujemy realizację zamówienia za cenę netto... zł, kwota podatku VAT *... zł, za cenę brutto *... zł, 2. Wykonawca dokonując dostawy działa we własnym imieniu i na własną rzecz; 3. Wykonawca zobowiązuje się uiścić podatek akcyzowy, jeżeli taki obowiązek powstanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U z 2011 nr 108 poz. 626); 4. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 pzp oraz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp; 5. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 6. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 8. Zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w następującym zakresie **:. 9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 16

17 10. Oferta została złożona na... stronach, kolejno ponumerowanych od nr... do nr Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty***: a)... b)... c)... d) Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje****: a)... b)... c) (podpis Wykonawcy) Uwaga: niepotrzebne skreślić * nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. wykonawcy nie posiadającego siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. ** jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu lub wpisuje formułę np. nie dotyczy, *** jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, **** należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron, na których znajdują się informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 17

18 Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY FORMULARZ CENOWY (wypełnia jedynie wykonawca krajowy tj.: posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) Lp. Nazwa produktu Ilość Cena jednostkowa netto [zł] Stawka podatku VAT [%] Cena jednostkowa brutto [zł] Łączna wartość brutto [zł] (kolumna 3 x kolumna 6) Proszę podać: Marka i model i rok produkcji oferowanego środka do transportu... 1 Samochód bazowy wraz z zabudową medyczną* 1 RAZEM X X X * należy podać cenę środka transportu sanitarnego wraz z zabudową medyczną uwzględniającą podatek akcyzowy, jeśli dotyczy.... (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY (wypełnia jedynie wykonawca zagraniczny tj.: nie posiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) L.p. Nazwa produktu Ilość Cena netto jednostkowa Łączna wartość netto Proszę podać: Marka i model i rok produkcji oferowanego środka do transportu... 1 Samochód bazowy wraz z 1 zabudową medyczną* RAZEM X X * należy podać cenę środka transportu sanitarnego wraz z zabudową medyczną uwzględniającą podatek akcyzowy, jeśli dotyczy.... (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 18

19 Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia Lp. ILOŚĆ ŚRODKÓW TRANSPORTU TYPU C WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA DATA WYKONANIA ODBIORCA UWAGA: do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż dostawy wskazane w wykazie zostały należycie wykonane.... (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 19

20 Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy U M O W A N R O R / /. / 1 3 zawarta w dniu... r. w Białymstoku, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, Białystok reprezentowanym przez: Dyrektora Bogdana Kalickiego, zwanym dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez:, zwanym dalej Dostawcą. łącznie zwanych Stronami W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy OR/332/ /13) Strony zawierają umowę o następującej treści: 1 Przedmiot Dostawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje 1 ambulans drogowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w wypełnionym przez Dostawcę załączniku nr 1 do SIWZ Parametry techniczne ambulansu drogowego, który staje się załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 2 Dostawa 1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt Dostawcy do siedziby Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Dokładny termin i miejsce dostawy zostanie wspólnie ustalony przez Strony. 20

21 2. Ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu zamówienia obciąża Dostawcę aż do chwili protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy. Z chwilą wydania przedmiotu umowy właścicielem pojazdów staje się Zamawiający i od tej chwili on ponosi odpowiedzialność za ich utratę lub zniszczenie. 3. Dostawca odpowiedzialny jest za przygotowanie pojazdu do przekazania oraz zobowiązany jest do ubezpieczenia go w zakresie OC i AC, NNW na okres 1 roku od dnia wydania. 4. Wraz z ambulansem zostaną Zamawiającemu wydane wszystkie przynależności (tj. zapasowe kluczyki, koła zapasowe, dokumenty pojazdu, w tym dokumenty gwarancyjne, itp.). 5. Wydanie przedmiotu dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron bez zastrzeżeń. Za dzień wydania przedmiotu umowy zostanie uznany dzień podpisania protokołu odbioru z klauzulą bez zastrzeżeń przez obie Strony. 6. Dostawca dołoży należytej staranności w celu jak najlepszego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, mając na uwadze profesjonalny charakter świadczonych przez siebie usług. 3 Cena 1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Dostawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi... zł netto (słownie.) netto, tj... zł brutto (słownie: ) brutto. 2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Dostawcy związane z realizacją niniejszej umowy. 3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Dostawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT wraz z protokołem odbioru środka transportu z dopiskiem bez zastrzeżeń, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy cena ofertowa brutto nie ulegnie wzrostowi. 4 Gwarancja 21

22 1. Wraz z przedmiotem dostawy Dostawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny (dokumenty gwarancyjne wystawione na zasadach opisanych w pktxiv Załącznika nr do umowy). 2. Ewentualne przysługujące Zamawiającemu roszczenia z tytułu udzielonej przez Dostawcę gwarancji nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi na zasadach wskazanych w kodeksie cywilnym. 3. W przypadku, gdy w wyniku awarii lub usterki objętej gwarancją Zamawiający nie ma możliwości korzystania z ambulansu przez okres dłuższy niż 14 dni, licząc od chwili zgłoszenia Dostawcy awarii lub usterki, Dostawca na swój koszt zapewni Zamawiającemu na czas naprawy możliwość korzystania z pojazdu zastępczego o takich samych lub lepszych parametrach technicznych. 5 Kary umowne 1. W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy Zamawiający naliczy Dostawcy karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu ambulansu zastępczego zgodnie z 4 ust. 3 umowy Zamawiający nałoży na Dostawcę karę umowną wskazaną w ust. 1 niniejszego paragrafu. 3. W przypadku nieuprawnionego odstąpienia przez Dostawcę od realizacji niniejszej umowy Zamawiający naliczy Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niniejszej umowy. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Dostawcy. 5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Dostawcy w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy, przekraczającego 30 dni. 6. Zamawiający, niezależnie od pozostałych praw przysługujących mu w związku z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy przez Dostawcę, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy: a) Dostawca naruszy istotne postanowienia niniejszej Umowy i pomimo wezwania przez Zamawiającego nie zaprzestanie tego naruszenia i/lub nie usunie skutków tego naruszenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni; b) wobec Dostawcy otwarta zostanie likwidacja lub ogłoszona zostanie jego upadłość, albo gdy zaprzestanie on wykonywania działalności gospodarczej. 22

23 7. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiający w razie wystąpienia którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w ust. 6, będzie uprawniony do nałożenia na Dostawcę kary umownej, o której mowa w ust. 3 powyżej. 8. Zapłata ww. kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach wskazanych w kodeksie cywilnym. 6 Koordynatorzy Osobami koordynującymi wykonanie niniejszej umowy będą: 1. ze strony Zamawiającego -..., tel.., 2. ze strony Dostawcy -..., tel..., 7 Cesja praw. Dostawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. 8 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: a) załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia p.n. Parametry techniczne b) załącznik nr 2 Formularz cenowy. ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA 23

DOSTAWA SZAF KROSOWNICZYCH Z ZASILANIEM AWARYJNYM ORAZ WYKONANIE POŁĄCZEŃ SZKIELETOWYCH

DOSTAWA SZAF KROSOWNICZYCH Z ZASILANIEM AWARYJNYM ORAZ WYKONANIE POŁĄCZEŃ SZKIELETOWYCH ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 01/P/2014 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NR SPRAWY 01/P/2014 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9 50-345 Wrocław zwane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW ZAMÓWIENIE SEKTOROWE o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW PKS.SA-DT/ZP/20/4/2015/1 ROZDZIAŁ I. Nazwa (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: +48 895229500, fax. +48 895229505, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W AUGUSTOWIE

ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W AUGUSTOWIE ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/7w/2013/ZAP ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek tel. 54/ 412 18 00 fax. 54/ 412 18 04 e-mail saniko@saniko.com.pl www.saniko.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Targowa 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD/PN 6/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę samochodu chłodni o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo